Szesnastego września br. mija już 26. rocznica podpisania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szesnastego września br. mija już 26. rocznica podpisania"

Transkrypt

1 TECHNIKA TECHNOLOGIA Czynniki chłodnicze wrzesień 2013 tom 67 Michał Dobrzyński Rewolucje w czynnikach chłodniczych SŁOWA KLUCZOWE: F-gaz, fluorowane gazy cieplarniane, freon, czynnik chłodniczy, ozon, PROZON KEY WORDS: F-gas, fluorinated greenhouse gas, freon, refrigerant, ozone, PROZON Na przełomie 2013 i 2014 r. w Brukseli zapadną kluczowe decyzje dla przyszłości chłodnictwa i klimatyzacji w Europie. Los czynników HFC (tzw. F-gazów) zdaje się przesądzony ich użycie będzie stopniowo redukowane. Operatorzy urządzeń oraz firmy instalacyjno-serwisowe staną więc przed gigantycznymi wyzwaniami finansowymi i organizacyjnymi związanymi z przestawieniem się na naturalne czynniki chłodnicze, takie jak dwutlenek węgla, amoniak i węglowodory. Szesnastego września br. mija już 26. rocznica podpisania Protokołu Montrealskiego, w ramach którego społeczność międzynarodowa zdecydowała o zaprzestaniu stosowania niszczących warstwę ozonową substancji CFC i HCFC. Tę datę świętujemy jako Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej. Wycofanie z użycia czynników chłodniczych R12 i R22 miało być rewolucją, choć w praktyce przeszło nadspodziewanie łagodnie zapewne dlatego, że realizowane było etapami rozłożonymi na relatywnie długi okres. Legalny czynnik R22, pochodzący z odzysku i poddany kompleksowej regeneracji (zakończony analizą i wystawieniem certyfikatu jakości), jest wciąż dostępny w Fundacji PROZON, która co najmniej do połowy 2014 r. postara się utrzymać bezpieczne stany magazynowe, aby zapewnić dostęp do R22 bardzo dobrej jakości tym polskim zakładom, które ze względów technicznych lub ekonomicznych nie zdecydowały się jeszcze na przezbrojenie instalacji na bardziej ekologiczne czynniki chłodnicze. Przypomnijmy, że zregenerowany czynnik R22 można stosować w Polsce do uzupełniania ubytków w instalacjach do końca grudnia 2014 r. Od stycznia 2015 r. urządzenia pracujące na HCFC-22 będą mogły dalej funkcjonować, ale zabronione będzie dopełnianie ich jakimkolwiek czynnikiem R22. Jeśli po wspomnianej dacie czynności serwisowe będą wymagać odzyskania czynnika R22, to zabronione będzie także wpuszczenie tego samego czynnika z powrotem do instalacji, a wszelkie odzyskane substancje z mocy prawa będą klasyfikowane jako odpady niebezpieczne. Tymczasem Komisja Europejska i Parlament Europejski szykują kolejną rewolucję. Tym razem pod nóż idą substancje HFC, a do łask powrócą naturalne czynniki chłodnicze. W latach na zlecenie Komisji Europejskiej przeprowadzono ocenę efektów wdrażania rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 maja 2006 r. dotyczącego wykorzystania F-gazów. Przypomnijmy, że chodzi o wszystkie ekologiczne (bo nie niszczące warstwy ozonowej) czynniki z grupy HFC, w tym m.in. R134a, R404A, R407C, R410A, R507, oraz bezpośrednie zamienniki drop-in za R22 czyli m.in. R419A, R422A/D, R424A, R427A. Z raportu wynika, że wspomniany akt prawny pozytywnie wpłynął na ograniczenie emisji F-gazów, ale jednak w sposób niewystarczający. W Unii Europejskiej STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono aktualny stan prac nad nową legislacją dotyczącą syntetycznych czynników chłodniczych (HCFC i HFC). W Polsce przygotowywana jest ustawa, która wdroży unijne rozporządzenie nr 842/2006 z 2006 r. w sprawie F-gazów oraz rozporządzenie nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających SUMMARY: This article presents the current status of development of the new legislation on synthetic refrigerants (HCFCs and HFCs). In Poland, the law is being prepared, which will implement the EU Regulation No 842/2006 on F-gases and Regulation No 1005/2009 on substances that deplete the ozone layer. In particular, the new Polish law will regulate issues of certification of warstwę ozonową. Będzie ona regulować zwłaszcza kwestie certyfikacji osób i przedsiębiorstw zajmujących się chłodnictwem oraz klimatyzacją. Natomiast w Brukseli powstaje już nowela dotychczasowego prawa odnoszącego się do F-gazów. Nowa legislacja będzie zawierać rewolucyjne postanowienia. personnel and companies involved in the refrigeration and air conditioning. However, the European Parliament in Brussels is working on a revision of the present F-gas law. The new European legislation will impose revolutionary regulations. TITLE: Revolutions in Refrigerants powstał też program , zgodnie z którym do 2020 r.: emisja gazów cieplarnianych ma zostać zmniejszona o 20% w stosunku do poziomów z 1990 r., udział energii ze źródeł odnawialnych zużywanej w Unii ma wzrosnąć do 20%, a wydajność energetyczna w UE ma poprawić się o 20%. Na początku listopada 2012 r. Komisja przesłała do parlamentów państw członkowskich UE oraz do Parlamentu Europejskiego projekt nowelizacji rozporządzenia 842/2006. Na prośbę Ministerstwa Środowiska, Fundacja PROZON wstępnie komentowała ten projekt jeszcze w 2012 r., a w marcu 2013 r. oraz ponownie niedawno uczestniczyliśmy w dalszych spotkaniach i konsultacjach społecznych. Trudno określić ostateczne rozwiązania, jakie zostaną wprowadzone, bo dopóki ten akt prawny nie zostanie opublikowany w Urzędowym Dzienniku UE to sporo jeszcze może się zmienić. Parlamentarne komisje w Brukseli odpowiedzialne za środowisko i transport są w tej sprawie bardzo aktywne; europosłowie złożyli kilkadziesiąt propozycji zmian projektu zaproponowanego przez Komisję Europejską. Niemniej jednak już dziś możemy określić generalny trend Stwierdzono, że najskuteczniejszym sposobem na ograniczenie emisji czynników HFC jest zmniejszenie limitów ich produkcji i zużycia. Dlatego wg pierwotnej propozycji Komisji Europejskiej - planuje się stopniową redukcję zużycia HFC już od 2016 r., aby w 2030 r. roczne zużycie czynników HFC nie przekraczało 21% poziomu bazowego, określonego jako średnie zużycie z lat Szczegółowy harmonogram redukcji proponowany przez KE podajemy w tabeli 1. Zaznaczam przy tym, że wielu 2

2

3 wrzesień 2013 tom 67 Tabela 1. Harmonogram redukcji zużycia HFC wg propozycji KE Table 1. Schedule of HFC consumption reduction, according to the EC proposal europosłów wnioskuje o przyspieszenie tempa wycofania HFC. Doświadczenia z CFC i HCFC pokazują, że w wyniku zmniejszenia podaży F-gazów na rynku europejskim należy spodziewać się wzrostu cen HFC. Ponadto planowane jest całkowite wycofanie z użycia czynników HFC o współczynnikach GWP wynoszących ponad 2500 i to najpóźniej od stycznia 2020 r., a bardzo prawdopodobne że już nawet od 2016 r. lub 2017 r. Symbol GWP oznacza współczynnik globalnego ocieplenia, który dla dwutlenku węgla ma wartość 1 (jeden), a dla fluorowanych gazów cieplarnianych jest często wiele tysięcy razy wyższy. Być może zakaz ten nie będzie dotyczył najmniejszych urządzeń, o napełnieniu kilku lub kilkunastu kilogramów HFC. Prawdopodobnie nie obejmie on jednak tych czynników HFC, którymi jako zamiennikami drop-in w ostatnich latach zastępowano freon R22. Warto także wspomnieć, że niektórzy europarlamentarzyści chcieliby obniżenia ww. progu do GWP>2150, co objęłoby jeszcze kilka dodatkowych czynników HFC, gdyż: czynniki HFC o GWP>2500 to m.in. R404A, R507, R419A, R422A, R422D, MO89, R23 oraz jednoskładni- Etap Etap I Etap II Etap III Etap IV Etap V Etap VI Redukcja wobec poziomu bazowego, tj. średniego zużycia z lat od 2016 r.: redukcja o 7% od poziomu bazowego od 2018 r.: redukcja o 37% od poziomu bazowego od 2021 r.: redukcja o 55% od poziomu bazowego od 2024 r.: redukcja o 69% od poziomu bazowego od 2027 r.: redukcja o 76% od poziomu bazowego od 2030 r.: redukcja o 79% od poziomu bazowego (docelowo) kowe substancje występujące wyłącznie w blendach (tj. fabrycznych mieszaninach) - R125 i R143a, czynniki HFC o GWP>2150 to także R417A, R424A, R438A. W tabeli 2 podano współczynniki GWP dla najpopularniejszych czynników z grupy HFC. Zagrożone czynniki wyróżniono czcionką półgrubą. Tabela 2. GWP wybranych czynników chłodniczych Table 2. GWP of selected refrigerants Grupa Czynnik GWP HCFC R HFC R (!) HFC R134a HFC R404A HFC R407C HFC R407F HFC R410A HFC R HFC R417A HFC R419A HFC R422A HFC R422D HFC R424A HFC R427A HFC R437A 1.805* HFC R438A HFC MO Objaśnienie: * Według karty charakterystyki producenta. Pozostałe spośród najważniejszych planowanych postanowień nowelizowanego rozporządzenia o F-gazach są następujące: zmniejszenie obciążeń administracyjnych (to niestety bardzo ogólny i hasłowy zapis); jednoznaczny zakaz celowej emisji HFC i nakaz zapobiegania wyciekom czynników; obowiązek operatorów upewnienia się, czy firma realizująca prace instalacyjno-serwisowe urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła ma stosowne certyfikaty; kalkulowanie napełnienia urządzeń czynnikiem chłodniczym wg ton ekwiwalentu dwutlenku węgla (EqCO 2 ), a nie wg kilogramów. To będzie istotne z punktu widzenia częstotliwości przeglądów szczelności, dla których obecnie progi wynoszą 3, 30 oraz 300 kg, a w przyszłości będą one wyrażone właśnie w tonach EqCO 2. Na przykład proponowany przez Komisję Europejską pierwszy próg na poziomie 5 t EqCO 2 oznacza napełnienie 3,49 kg dla czynnika R134a lub 2,81 kg dla R407C i zaledwie 1,27 kg dla R404A; objęcie transportu chłodniczego (chłodnictwo mobilne) wszystkimi wymaganiami legislacji F-gazowej (obecnie większość przepisów o F-gazach dotyczy wyłącznie urządzeń stacjonarnych); utworzenie centralnych (krajowych) baz danych o instalacjach; wydawanie certyfikatów personalnych po szkoleniu, ale bez egzaminu (tu odnotowano bardzo duży opór europejskich organizacji branżowych); wprowadzenie obowiązków szkoleniowych także dla osób zajmujących się montażem i serwisem urządzeń pracujących na naturalnych czynnikach chłodniczych 4

4

5 TECHNIKA TECHNOLOGIA Czynniki chłodnicze wrzesień 2013 tom 67 Znowelizowane unijne rozporządzenie regulujące wykorzystanie F-gazów prawie na pewno wejdzie w życie od stycznia 2015 r. Zgodnie z prawem firma serwisowa jest wytwórcą odpadów, które powstają w wyniku jej działalności serwisowej. (tj. dwutlenku węgla, amoniaku, palnych czynnikach z grupy HC); wprowadzenie kontyngentów importowych i produkcyjnych dla HFC; oraz uwaga wprowadzenie opłat czy podatku za wprowadzanie HFC do obrotu na terytorium Unii! Pierwsze pomysły na taki podatek przewidywały jego drakońską wysokość: 10 euro za 1 t ekwiwalentu dwutlenku węgla (EqCO 2 ), co oznaczałoby, że ten podatek wynosiłby (!): 14,30 euro za każdy kilogram R134a, 39,22 euro za każdy kilogram R404A, 17,74 euro za każdy kilogram R407C, 20,88 euro za każdy kilogram R410A, 39,85 euro za każdy kilogram R507 itd. Znowelizowane unijne rozporządzenie regulujące wykorzystanie F-gazów prawie na pewno wejdzie w życie od stycznia 2015 r. Ciekawe, czy do tego czasu doczekamy się polskiej ustawy o F-gazach, a zwłaszcza kiedy wreszcie będzie można w Polsce uzyskać pełnowartościowy certyfikat personalny i firmowy w zakresie F-gazów. Ostatni rządowy projekt tzw. założeń do ustawy, przewidywał, że przepisy dotyczące certyfikacji wejdą w życie po 12 miesiącach od daty publikacji samej ustawy. Niewykluczone więc, że będzie to właśnie przełom 2014 i 2015 r. Z pewnością pozytywną wiadomością jest to, że w połowie sierpnia 2013 r. Rada Ministrów zatwierdziła wielokrotnie zmienianą treść założeń do nowej, połączonej ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową i niektórych gazach fluorowanych (tj. F- gazach). Niedługo powinna trafić pod obrady Sejmu. Należy wspomnieć, że w rodzimym ogródku działalność firm instalacyjno-serwisowych branży chłodniczej i klimatyzacyjnej mocno skomplikowała nowa polska ustawa o odpadach. Do 22 stycznia 2013 r. obowiązywała ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. Zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w art. 2 ust. 2 pkt. 7 odzyskane czynniki chłodnicze nie musiały być traktowane jako odpady niebezpieczne, jeśli zostały przeznaczone do regeneracji. 14 grudnia 2012 r. Sejm RP uchwalił nową ustawę o odpadach, która niestety - NIE zawiera analogicznego wyłączenia jak dotychczas. Nowa ustawa weszła w życie 23 stycznia 2013 r., więc od tej daty wszystkie odzyskane z instalacji czynniki chłodnicze, które firmy serwisowe odbierają od operatorów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych podczas prac serwisowych, muszą być traktowane jako odpady niebezpieczne, o kodzie * (opis: freony, HCFC, HFC ). Zgodnie z ustawą, za odpad uważa się każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. Dlatego jeśli po naprawie urządzenia odzyskany czynnik jest z powrotem wpuszczany do instalacji tego samego operatora (użytkownika urządzenia), to NIE staje się on odpadem, gdyż nie następuje przejście własności tego czynnika i jest on ponownie wykorzystany przez ten sam podmiot. W związku z nową ustawą o odpadach, Fundacja PRO- ZON przeorganizowała swą ogólnopolską sieć odzysku i regeneracji czynników chłodniczych. Puste prozonowe butle do odzysku dalej będzie można wypożyczać w lokalnych centrach odzysku (LCO, placówkach naszych fundatorów), natomiast butle napełnione odzyskanym czynnikiem należy kierować bezpośrednio do Fundacji. W razie potrzeby PRO- ZON organizuje transport butli z odzyskanymi czynnikami. Przyjęcie odzyskanych czynników chłodniczych przez Fundację musi być obecnie potwierdzane tzw. kartą przekazania odpadów (zwaną KPO). Dokumenty te są generowane w trzech egzemplarzach - po jednym dla przekazującego odpady, transportującego odpady oraz dla przejmującego odpady. Każdy egzemplarz KPO musi być podpisany przez wszystkie ww. strony. Karta przekazania odpadów stanowi element obowiązkowej ewidencji odpadów, którą musi prowadzić zarówno PROZON, jak i firmy instalacyjno-serwisowe. Podkreślenia wymaga fakt, że zgodnie z prawem firma serwisowa jest wytwórcą odpadów, które powstają w wyniku jej działalności serwisowej. Obecnie wytwarzanie odpadów (nawet niebezpiecznych) podczas prac serwisowych NIE wymaga jednak pozwolenia środowiskowego. Prawo umożliwia także firmom serwisowym przewożenie bez zezwolenia odpadów, które te firmy same wytworzyły (podczas prac serwisowych), ale już na zbieranie odpadów niezbędne jest wcześniejsze uzyskanie stosownego zezwolenia. W najbliższym czasie Fundacja przygotuje szczegółowe opracowanie o konsekwencjach, jakie nowe przepisy odpadowe nakładają na firmy instalacyjno-serwisowe oraz na operatorów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, w kontekście wykorzystywania czynników chłodniczych. Prawdopodobnie zorganizujemy także w różnych miastach w Polsce cykl seminariów poświęconych temu zagadnieniu. Ewentualne pytania prosimy kierować pod adresem Jednak przed wysłaniem zapytania prosimy zerknąć do sekcji częste pytania na M. Dobrzyński - prezes Zarządu Fundacji PROZON Jakość jest sztuką, sztuka jakości! System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP, który powstał w 2009 r. z inicjatywy Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego stale się rozwija. Rośnie liczba certyfikowanych zakładów oraz sklepów, w których dostępne są wyroby najwyższej jakości! QAFP został uznany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za krajowy system jakości. Obecnie obejmuje kulinarne mięso wieprzowe (schab, szynkę, karkówkę, polędwiczkę, łopatkę), mięso z piersi kurczaka, indyka i gęsi, a także wędliny drobiowe i wieprzowo-wołowe. System ten w przyszłości zostanie rozszerzony na różne wyroby. Już teraz trwają prace nad zeszytem branżowym dotyczącym pieczywa. Jak wskazują badania i analizy sieci handlowych, konsumenci coraz częściej poszukują produktów z certyfikatami jakości, a dostępność takich wyrobów z certyfikatem stale rośnie. Obecnie produkty ze znakiem QAFP można zakupić w ok. 2 tys. sklepów na terenie całego kraju. Zainteresowanie Systemem QAFP potwierdzają również przedstawiciele certyfikowanych zakładów. I tak prezes Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Grot Józef Grot potwierdza, że z miesiąca na miesiąc popyt na wybory ze znakiem QAFP zwiększa się i np. w ostatnim miesiącu zapotrzebowania na kabanosy z gęsiną wzrosło prawie o 25%, a na wędzonce z beczki ok. 15%. Wg badań Milward Brown w kwietniu br. rozpoznawalność Systemu QAFP wśród konsumentów wynosiła 8%, a aspiracją UPEMI jest, aby znak znalazł się w pierwszej trójce najbardziej rozpoznawalnych symboli jakości. (Informacja prasowa) 6

(Tekst mający znaczenie dla EOG) uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust. 1,

(Tekst mający znaczenie dla EOG) uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust. 1, 20.5.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 150/195 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia

Bardziej szczegółowo

Jak legalnie prowadzić firmę instalacyjno-serwisową w branży chłodnictwa i klimatyzacji?

Jak legalnie prowadzić firmę instalacyjno-serwisową w branży chłodnictwa i klimatyzacji? Jak legalnie prowadzić firmę instalacyjno-serwisową w branży chłodnictwa i klimatyzacji? Rozpoczęcie: 2014-07-22 Zakończenie: 2014-07-22 Miejsce spotkania: Łódź Meritum Competence oraz aveeco pod patronatem

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PL 2014. W jaki sposób instytucje i organy UE obliczają, ograniczają i kompensują własną emisję gazów cieplarnianych? Sprawozdanie specjalne

PL 2014. W jaki sposób instytucje i organy UE obliczają, ograniczają i kompensują własną emisję gazów cieplarnianych? Sprawozdanie specjalne PL 2014 nr 14 Sprawozdanie specjalne W jaki sposób instytucje i organy UE obliczają, ograniczają i kompensują własną emisję gazów cieplarnianych? EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

Bardziej szczegółowo

ozonowej, zmniejszenie bioróżnorodności czy

ozonowej, zmniejszenie bioróżnorodności czy Zmiany klimatyczne we współczesnym świecie jako element bezpieczeństwa narodowego Magdalena Trzpil W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmiany zachodzące w środowisku naturalnym Ziemi wzbudziły dyskusję

Bardziej szczegółowo

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE 1. Aktualny stan stosunków społecznych W ostatnich latach, w stosunkach społecznych i gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187 Wydanie polskie Legislacja Tom 57 26 czerwca 2014 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2011 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009)

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce ESM została powołana

Bardziej szczegółowo

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement Dobrze żyć w granicach naszej planety Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska Environnement KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.11.2012 COM(2012) 710 final 2012/0337

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji

Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji Warszawa październik 2014 Raport zlecony i sfinansowany przez: Związek

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU

CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU Czwarty raport rządowy dla Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 13.2.2015 L 38/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu drogowego trzech rozporządzeń Unii

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo