Szesnastego września br. mija już 26. rocznica podpisania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szesnastego września br. mija już 26. rocznica podpisania"

Transkrypt

1 TECHNIKA TECHNOLOGIA Czynniki chłodnicze wrzesień 2013 tom 67 Michał Dobrzyński Rewolucje w czynnikach chłodniczych SŁOWA KLUCZOWE: F-gaz, fluorowane gazy cieplarniane, freon, czynnik chłodniczy, ozon, PROZON KEY WORDS: F-gas, fluorinated greenhouse gas, freon, refrigerant, ozone, PROZON Na przełomie 2013 i 2014 r. w Brukseli zapadną kluczowe decyzje dla przyszłości chłodnictwa i klimatyzacji w Europie. Los czynników HFC (tzw. F-gazów) zdaje się przesądzony ich użycie będzie stopniowo redukowane. Operatorzy urządzeń oraz firmy instalacyjno-serwisowe staną więc przed gigantycznymi wyzwaniami finansowymi i organizacyjnymi związanymi z przestawieniem się na naturalne czynniki chłodnicze, takie jak dwutlenek węgla, amoniak i węglowodory. Szesnastego września br. mija już 26. rocznica podpisania Protokołu Montrealskiego, w ramach którego społeczność międzynarodowa zdecydowała o zaprzestaniu stosowania niszczących warstwę ozonową substancji CFC i HCFC. Tę datę świętujemy jako Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej. Wycofanie z użycia czynników chłodniczych R12 i R22 miało być rewolucją, choć w praktyce przeszło nadspodziewanie łagodnie zapewne dlatego, że realizowane było etapami rozłożonymi na relatywnie długi okres. Legalny czynnik R22, pochodzący z odzysku i poddany kompleksowej regeneracji (zakończony analizą i wystawieniem certyfikatu jakości), jest wciąż dostępny w Fundacji PROZON, która co najmniej do połowy 2014 r. postara się utrzymać bezpieczne stany magazynowe, aby zapewnić dostęp do R22 bardzo dobrej jakości tym polskim zakładom, które ze względów technicznych lub ekonomicznych nie zdecydowały się jeszcze na przezbrojenie instalacji na bardziej ekologiczne czynniki chłodnicze. Przypomnijmy, że zregenerowany czynnik R22 można stosować w Polsce do uzupełniania ubytków w instalacjach do końca grudnia 2014 r. Od stycznia 2015 r. urządzenia pracujące na HCFC-22 będą mogły dalej funkcjonować, ale zabronione będzie dopełnianie ich jakimkolwiek czynnikiem R22. Jeśli po wspomnianej dacie czynności serwisowe będą wymagać odzyskania czynnika R22, to zabronione będzie także wpuszczenie tego samego czynnika z powrotem do instalacji, a wszelkie odzyskane substancje z mocy prawa będą klasyfikowane jako odpady niebezpieczne. Tymczasem Komisja Europejska i Parlament Europejski szykują kolejną rewolucję. Tym razem pod nóż idą substancje HFC, a do łask powrócą naturalne czynniki chłodnicze. W latach na zlecenie Komisji Europejskiej przeprowadzono ocenę efektów wdrażania rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 maja 2006 r. dotyczącego wykorzystania F-gazów. Przypomnijmy, że chodzi o wszystkie ekologiczne (bo nie niszczące warstwy ozonowej) czynniki z grupy HFC, w tym m.in. R134a, R404A, R407C, R410A, R507, oraz bezpośrednie zamienniki drop-in za R22 czyli m.in. R419A, R422A/D, R424A, R427A. Z raportu wynika, że wspomniany akt prawny pozytywnie wpłynął na ograniczenie emisji F-gazów, ale jednak w sposób niewystarczający. W Unii Europejskiej STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono aktualny stan prac nad nową legislacją dotyczącą syntetycznych czynników chłodniczych (HCFC i HFC). W Polsce przygotowywana jest ustawa, która wdroży unijne rozporządzenie nr 842/2006 z 2006 r. w sprawie F-gazów oraz rozporządzenie nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających SUMMARY: This article presents the current status of development of the new legislation on synthetic refrigerants (HCFCs and HFCs). In Poland, the law is being prepared, which will implement the EU Regulation No 842/2006 on F-gases and Regulation No 1005/2009 on substances that deplete the ozone layer. In particular, the new Polish law will regulate issues of certification of warstwę ozonową. Będzie ona regulować zwłaszcza kwestie certyfikacji osób i przedsiębiorstw zajmujących się chłodnictwem oraz klimatyzacją. Natomiast w Brukseli powstaje już nowela dotychczasowego prawa odnoszącego się do F-gazów. Nowa legislacja będzie zawierać rewolucyjne postanowienia. personnel and companies involved in the refrigeration and air conditioning. However, the European Parliament in Brussels is working on a revision of the present F-gas law. The new European legislation will impose revolutionary regulations. TITLE: Revolutions in Refrigerants powstał też program , zgodnie z którym do 2020 r.: emisja gazów cieplarnianych ma zostać zmniejszona o 20% w stosunku do poziomów z 1990 r., udział energii ze źródeł odnawialnych zużywanej w Unii ma wzrosnąć do 20%, a wydajność energetyczna w UE ma poprawić się o 20%. Na początku listopada 2012 r. Komisja przesłała do parlamentów państw członkowskich UE oraz do Parlamentu Europejskiego projekt nowelizacji rozporządzenia 842/2006. Na prośbę Ministerstwa Środowiska, Fundacja PROZON wstępnie komentowała ten projekt jeszcze w 2012 r., a w marcu 2013 r. oraz ponownie niedawno uczestniczyliśmy w dalszych spotkaniach i konsultacjach społecznych. Trudno określić ostateczne rozwiązania, jakie zostaną wprowadzone, bo dopóki ten akt prawny nie zostanie opublikowany w Urzędowym Dzienniku UE to sporo jeszcze może się zmienić. Parlamentarne komisje w Brukseli odpowiedzialne za środowisko i transport są w tej sprawie bardzo aktywne; europosłowie złożyli kilkadziesiąt propozycji zmian projektu zaproponowanego przez Komisję Europejską. Niemniej jednak już dziś możemy określić generalny trend Stwierdzono, że najskuteczniejszym sposobem na ograniczenie emisji czynników HFC jest zmniejszenie limitów ich produkcji i zużycia. Dlatego wg pierwotnej propozycji Komisji Europejskiej - planuje się stopniową redukcję zużycia HFC już od 2016 r., aby w 2030 r. roczne zużycie czynników HFC nie przekraczało 21% poziomu bazowego, określonego jako średnie zużycie z lat Szczegółowy harmonogram redukcji proponowany przez KE podajemy w tabeli 1. Zaznaczam przy tym, że wielu 2

2

3 wrzesień 2013 tom 67 Tabela 1. Harmonogram redukcji zużycia HFC wg propozycji KE Table 1. Schedule of HFC consumption reduction, according to the EC proposal europosłów wnioskuje o przyspieszenie tempa wycofania HFC. Doświadczenia z CFC i HCFC pokazują, że w wyniku zmniejszenia podaży F-gazów na rynku europejskim należy spodziewać się wzrostu cen HFC. Ponadto planowane jest całkowite wycofanie z użycia czynników HFC o współczynnikach GWP wynoszących ponad 2500 i to najpóźniej od stycznia 2020 r., a bardzo prawdopodobne że już nawet od 2016 r. lub 2017 r. Symbol GWP oznacza współczynnik globalnego ocieplenia, który dla dwutlenku węgla ma wartość 1 (jeden), a dla fluorowanych gazów cieplarnianych jest często wiele tysięcy razy wyższy. Być może zakaz ten nie będzie dotyczył najmniejszych urządzeń, o napełnieniu kilku lub kilkunastu kilogramów HFC. Prawdopodobnie nie obejmie on jednak tych czynników HFC, którymi jako zamiennikami drop-in w ostatnich latach zastępowano freon R22. Warto także wspomnieć, że niektórzy europarlamentarzyści chcieliby obniżenia ww. progu do GWP>2150, co objęłoby jeszcze kilka dodatkowych czynników HFC, gdyż: czynniki HFC o GWP>2500 to m.in. R404A, R507, R419A, R422A, R422D, MO89, R23 oraz jednoskładni- Etap Etap I Etap II Etap III Etap IV Etap V Etap VI Redukcja wobec poziomu bazowego, tj. średniego zużycia z lat od 2016 r.: redukcja o 7% od poziomu bazowego od 2018 r.: redukcja o 37% od poziomu bazowego od 2021 r.: redukcja o 55% od poziomu bazowego od 2024 r.: redukcja o 69% od poziomu bazowego od 2027 r.: redukcja o 76% od poziomu bazowego od 2030 r.: redukcja o 79% od poziomu bazowego (docelowo) kowe substancje występujące wyłącznie w blendach (tj. fabrycznych mieszaninach) - R125 i R143a, czynniki HFC o GWP>2150 to także R417A, R424A, R438A. W tabeli 2 podano współczynniki GWP dla najpopularniejszych czynników z grupy HFC. Zagrożone czynniki wyróżniono czcionką półgrubą. Tabela 2. GWP wybranych czynników chłodniczych Table 2. GWP of selected refrigerants Grupa Czynnik GWP HCFC R HFC R (!) HFC R134a HFC R404A HFC R407C HFC R407F HFC R410A HFC R HFC R417A HFC R419A HFC R422A HFC R422D HFC R424A HFC R427A HFC R437A 1.805* HFC R438A HFC MO Objaśnienie: * Według karty charakterystyki producenta. Pozostałe spośród najważniejszych planowanych postanowień nowelizowanego rozporządzenia o F-gazach są następujące: zmniejszenie obciążeń administracyjnych (to niestety bardzo ogólny i hasłowy zapis); jednoznaczny zakaz celowej emisji HFC i nakaz zapobiegania wyciekom czynników; obowiązek operatorów upewnienia się, czy firma realizująca prace instalacyjno-serwisowe urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła ma stosowne certyfikaty; kalkulowanie napełnienia urządzeń czynnikiem chłodniczym wg ton ekwiwalentu dwutlenku węgla (EqCO 2 ), a nie wg kilogramów. To będzie istotne z punktu widzenia częstotliwości przeglądów szczelności, dla których obecnie progi wynoszą 3, 30 oraz 300 kg, a w przyszłości będą one wyrażone właśnie w tonach EqCO 2. Na przykład proponowany przez Komisję Europejską pierwszy próg na poziomie 5 t EqCO 2 oznacza napełnienie 3,49 kg dla czynnika R134a lub 2,81 kg dla R407C i zaledwie 1,27 kg dla R404A; objęcie transportu chłodniczego (chłodnictwo mobilne) wszystkimi wymaganiami legislacji F-gazowej (obecnie większość przepisów o F-gazach dotyczy wyłącznie urządzeń stacjonarnych); utworzenie centralnych (krajowych) baz danych o instalacjach; wydawanie certyfikatów personalnych po szkoleniu, ale bez egzaminu (tu odnotowano bardzo duży opór europejskich organizacji branżowych); wprowadzenie obowiązków szkoleniowych także dla osób zajmujących się montażem i serwisem urządzeń pracujących na naturalnych czynnikach chłodniczych 4

4

5 TECHNIKA TECHNOLOGIA Czynniki chłodnicze wrzesień 2013 tom 67 Znowelizowane unijne rozporządzenie regulujące wykorzystanie F-gazów prawie na pewno wejdzie w życie od stycznia 2015 r. Zgodnie z prawem firma serwisowa jest wytwórcą odpadów, które powstają w wyniku jej działalności serwisowej. (tj. dwutlenku węgla, amoniaku, palnych czynnikach z grupy HC); wprowadzenie kontyngentów importowych i produkcyjnych dla HFC; oraz uwaga wprowadzenie opłat czy podatku za wprowadzanie HFC do obrotu na terytorium Unii! Pierwsze pomysły na taki podatek przewidywały jego drakońską wysokość: 10 euro za 1 t ekwiwalentu dwutlenku węgla (EqCO 2 ), co oznaczałoby, że ten podatek wynosiłby (!): 14,30 euro za każdy kilogram R134a, 39,22 euro za każdy kilogram R404A, 17,74 euro za każdy kilogram R407C, 20,88 euro za każdy kilogram R410A, 39,85 euro za każdy kilogram R507 itd. Znowelizowane unijne rozporządzenie regulujące wykorzystanie F-gazów prawie na pewno wejdzie w życie od stycznia 2015 r. Ciekawe, czy do tego czasu doczekamy się polskiej ustawy o F-gazach, a zwłaszcza kiedy wreszcie będzie można w Polsce uzyskać pełnowartościowy certyfikat personalny i firmowy w zakresie F-gazów. Ostatni rządowy projekt tzw. założeń do ustawy, przewidywał, że przepisy dotyczące certyfikacji wejdą w życie po 12 miesiącach od daty publikacji samej ustawy. Niewykluczone więc, że będzie to właśnie przełom 2014 i 2015 r. Z pewnością pozytywną wiadomością jest to, że w połowie sierpnia 2013 r. Rada Ministrów zatwierdziła wielokrotnie zmienianą treść założeń do nowej, połączonej ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową i niektórych gazach fluorowanych (tj. F- gazach). Niedługo powinna trafić pod obrady Sejmu. Należy wspomnieć, że w rodzimym ogródku działalność firm instalacyjno-serwisowych branży chłodniczej i klimatyzacyjnej mocno skomplikowała nowa polska ustawa o odpadach. Do 22 stycznia 2013 r. obowiązywała ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. Zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w art. 2 ust. 2 pkt. 7 odzyskane czynniki chłodnicze nie musiały być traktowane jako odpady niebezpieczne, jeśli zostały przeznaczone do regeneracji. 14 grudnia 2012 r. Sejm RP uchwalił nową ustawę o odpadach, która niestety - NIE zawiera analogicznego wyłączenia jak dotychczas. Nowa ustawa weszła w życie 23 stycznia 2013 r., więc od tej daty wszystkie odzyskane z instalacji czynniki chłodnicze, które firmy serwisowe odbierają od operatorów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych podczas prac serwisowych, muszą być traktowane jako odpady niebezpieczne, o kodzie * (opis: freony, HCFC, HFC ). Zgodnie z ustawą, za odpad uważa się każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. Dlatego jeśli po naprawie urządzenia odzyskany czynnik jest z powrotem wpuszczany do instalacji tego samego operatora (użytkownika urządzenia), to NIE staje się on odpadem, gdyż nie następuje przejście własności tego czynnika i jest on ponownie wykorzystany przez ten sam podmiot. W związku z nową ustawą o odpadach, Fundacja PRO- ZON przeorganizowała swą ogólnopolską sieć odzysku i regeneracji czynników chłodniczych. Puste prozonowe butle do odzysku dalej będzie można wypożyczać w lokalnych centrach odzysku (LCO, placówkach naszych fundatorów), natomiast butle napełnione odzyskanym czynnikiem należy kierować bezpośrednio do Fundacji. W razie potrzeby PRO- ZON organizuje transport butli z odzyskanymi czynnikami. Przyjęcie odzyskanych czynników chłodniczych przez Fundację musi być obecnie potwierdzane tzw. kartą przekazania odpadów (zwaną KPO). Dokumenty te są generowane w trzech egzemplarzach - po jednym dla przekazującego odpady, transportującego odpady oraz dla przejmującego odpady. Każdy egzemplarz KPO musi być podpisany przez wszystkie ww. strony. Karta przekazania odpadów stanowi element obowiązkowej ewidencji odpadów, którą musi prowadzić zarówno PROZON, jak i firmy instalacyjno-serwisowe. Podkreślenia wymaga fakt, że zgodnie z prawem firma serwisowa jest wytwórcą odpadów, które powstają w wyniku jej działalności serwisowej. Obecnie wytwarzanie odpadów (nawet niebezpiecznych) podczas prac serwisowych NIE wymaga jednak pozwolenia środowiskowego. Prawo umożliwia także firmom serwisowym przewożenie bez zezwolenia odpadów, które te firmy same wytworzyły (podczas prac serwisowych), ale już na zbieranie odpadów niezbędne jest wcześniejsze uzyskanie stosownego zezwolenia. W najbliższym czasie Fundacja przygotuje szczegółowe opracowanie o konsekwencjach, jakie nowe przepisy odpadowe nakładają na firmy instalacyjno-serwisowe oraz na operatorów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, w kontekście wykorzystywania czynników chłodniczych. Prawdopodobnie zorganizujemy także w różnych miastach w Polsce cykl seminariów poświęconych temu zagadnieniu. Ewentualne pytania prosimy kierować pod adresem Jednak przed wysłaniem zapytania prosimy zerknąć do sekcji częste pytania na M. Dobrzyński - prezes Zarządu Fundacji PROZON Jakość jest sztuką, sztuka jakości! System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP, który powstał w 2009 r. z inicjatywy Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego stale się rozwija. Rośnie liczba certyfikowanych zakładów oraz sklepów, w których dostępne są wyroby najwyższej jakości! QAFP został uznany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za krajowy system jakości. Obecnie obejmuje kulinarne mięso wieprzowe (schab, szynkę, karkówkę, polędwiczkę, łopatkę), mięso z piersi kurczaka, indyka i gęsi, a także wędliny drobiowe i wieprzowo-wołowe. System ten w przyszłości zostanie rozszerzony na różne wyroby. Już teraz trwają prace nad zeszytem branżowym dotyczącym pieczywa. Jak wskazują badania i analizy sieci handlowych, konsumenci coraz częściej poszukują produktów z certyfikatami jakości, a dostępność takich wyrobów z certyfikatem stale rośnie. Obecnie produkty ze znakiem QAFP można zakupić w ok. 2 tys. sklepów na terenie całego kraju. Zainteresowanie Systemem QAFP potwierdzają również przedstawiciele certyfikowanych zakładów. I tak prezes Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Grot Józef Grot potwierdza, że z miesiąca na miesiąc popyt na wybory ze znakiem QAFP zwiększa się i np. w ostatnim miesiącu zapotrzebowania na kabanosy z gęsiną wzrosło prawie o 25%, a na wędzonce z beczki ok. 15%. Wg badań Milward Brown w kwietniu br. rozpoznawalność Systemu QAFP wśród konsumentów wynosiła 8%, a aspiracją UPEMI jest, aby znak znalazł się w pierwszej trójce najbardziej rozpoznawalnych symboli jakości. (Informacja prasowa) 6

Obowiązki firm serwisowych AGD wynikające z Ustawy o SZWO i F-gazach z 15 maja 2015 oraz Rozporządzeń (WE)1005/2009 i (UE)517/2014

Obowiązki firm serwisowych AGD wynikające z Ustawy o SZWO i F-gazach z 15 maja 2015 oraz Rozporządzeń (WE)1005/2009 i (UE)517/2014 Obowiązki firm serwisowych AGD wynikające z Ustawy o SZWO i F-gazach z 15 maja 2015 oraz Rozporządzeń (WE)1005/2009 i (UE)517/2014 JANUSZ KOZAKIEWICZ Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa Biuro Ochrony

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do projektu ustawy o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

Projekt założeń do projektu ustawy o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Projekt założeń do projektu ustawy o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Polska jest zobowiązana jako państwo członkowskie UE do podejmowania działań służących redukcji emisji fluorowanych gazów

Bardziej szczegółowo

NOWE ROZPORZĄDZENIE UE W SPRAWIE FLUOROWANYCH GAZÓW CIEPLARNIANYCH (F-GAZÓW) OBOWIĄZKI OPERATORÓW URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH,

NOWE ROZPORZĄDZENIE UE W SPRAWIE FLUOROWANYCH GAZÓW CIEPLARNIANYCH (F-GAZÓW) OBOWIĄZKI OPERATORÓW URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH, NOWE ROZPORZĄDZENIE UE W SPRAWIE FLUOROWANYCH GAZÓW CIEPLARNIANYCH (F-GAZÓW) OBOWIĄZKI OPERATORÓW URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH, KLIMATYZACYJNYCH I POMP CIEPŁA JANUSZ KOZAKIEWICZ JADWIGA POPŁAWSKA-JACH BOWOiK,

Bardziej szczegółowo

ekokurier Biuletyn informacyjny Fundacji Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON

ekokurier Biuletyn informacyjny Fundacji Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON IV kw. 2010 I l e k o s z t u j e u t y l i z a c j a z u ż y t e g o c z y n n i k a R 2 2? Nic. Zero. Fundacja PROZON przyjmuje nieodpłatnie wszystkie jednorodne czynniki chłodnicze HCFC i HFC. Są to

Bardziej szczegółowo

Meritum Competence. Zestawienie obowiązków użytkowników i właścicieli urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych - podsumowanie ustawy dot.

Meritum Competence. Zestawienie obowiązków użytkowników i właścicieli urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych - podsumowanie ustawy dot. Zestawienie obowiązków użytkowników i właścicieli urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych - podsumowanie ustawy dot. F-gazów Krzysztof Pietrzak Korzystanie ze środowiska Sprzęt elektryczny i elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje prawne Obowiązki właścicieli instalacji oraz certyfikacja personelu i firm serwisowych

Nowe regulacje prawne Obowiązki właścicieli instalacji oraz certyfikacja personelu i firm serwisowych Nowe regulacje prawne Obowiązki właścicieli instalacji oraz certyfikacja personelu i firm serwisowych Poniedziałek, 8 Marzec 2010 W artykule omówiono kwestie stosowania czynników chłodniczych w instalacjach

Bardziej szczegółowo

Czynniki chłodnicze: System certyfikacji i nowa legislacja Piątek, 03 Lipiec :51

Czynniki chłodnicze: System certyfikacji i nowa legislacja Piątek, 03 Lipiec :51 Wciąż trwają prace nad polską ustawą o F-gazach oraz nad nowelizacją ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową. Ministerstwo Środowiska wprowadziło do projektów ustaw część uwag przedstawionych

Bardziej szczegółowo

JANUSZ KOZAKIEWICZ JADWIGA POPŁAWSKA-JACH. BOWOiK, IChP

JANUSZ KOZAKIEWICZ JADWIGA POPŁAWSKA-JACH. BOWOiK, IChP NOWE ROZPORZĄDZENIE UE W SPRAWIE FLUOROWANYCH GAZÓW CIEPLARNIANYCH (F- GAZÓW) Obowiązki importerów, eksporterów i dostawców F-gazów i urządzeń zawierających F-gazy lub od nich uzależnionych, producentów

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ZMIAN DZIAŁANIA PRO-EKOLOGICZNE OGRANICZANIE ZUŻYCIA ENERGII

KIERUNKI ZMIAN DZIAŁANIA PRO-EKOLOGICZNE OGRANICZANIE ZUŻYCIA ENERGII NOWOCZESNE SYSTEMY CHŁODZENIA -NIEUCHRONNE ZMIANY ORAZ KIERUNKI ROZWOJU mgr inż. Witold Skrzypulec POZNAŃ - WROCŁAW SWEGON AIR ACADEMY 2011 1 KIERUNKI ZMIAN DZIAŁANIA PRO-EKOLOGICZNE OGRANICZANIE ZUŻYCIA

Bardziej szczegółowo

Prawne uwarunkowania bezpiecznego serwisu automatów vendingowych z systemem chłodzenia

Prawne uwarunkowania bezpiecznego serwisu automatów vendingowych z systemem chłodzenia Prawne uwarunkowania bezpiecznego serwisu automatów vendingowych z systemem chłodzenia Duża część automatów vendingowych pełni swe funkcje dzięki stosowaniu techniki chłodniczej. Klient chce kupić chłodny

Bardziej szczegółowo

Jak legalnie prowadzić firmę instalacyjno-serwisową w branży chłodnictwa i klimatyzacji?

Jak legalnie prowadzić firmę instalacyjno-serwisową w branży chłodnictwa i klimatyzacji? Jak legalnie prowadzić firmę instalacyjno-serwisową w branży chłodnictwa i klimatyzacji? Rozpoczęcie: 2014-07-22 Zakończenie: 2014-07-22 Miejsce spotkania: Łódź Meritum Competence oraz aveeco pod patronatem

Bardziej szczegółowo

JANUSZ KOZAKIEWICZ JADWIGA POPŁAWSKA-JACH. BOWOiK, IChP

JANUSZ KOZAKIEWICZ JADWIGA POPŁAWSKA-JACH. BOWOiK, IChP NOWE ROZPORZĄDZENIE UE W SPRAWIE FLUOROWANYCH GAZÓW CIEPLARNIANYCH (F- GAZÓW) Obowiązki importerów, eksporterów i dostawców F-gazów i urządzeń zawierających F-gazy lub od nich uzależnionych, producentów

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i kary wynikające z polskiej ustawy o F-gazach

Obowiązki i kary wynikające z polskiej ustawy o F-gazach Obowiązki i kary wynikające z polskiej ustawy o F-gazach W maju 2015 r. Sejm uchwalił długo oczekiwaną ustawę o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 lutego 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 lutego 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 lutego 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0016 (NLE) 5918/17 CLIMA 24 ENV 100 MI 96 DEVGEN 18 ONU 22 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 2 lutego

Bardziej szczegółowo

F-gazy: nowe regulacje prawne. R22 w odwrocie. Czy zdąŝymy?

F-gazy: nowe regulacje prawne. R22 w odwrocie. Czy zdąŝymy? marzec 2008 inforum Warto przeczytać: F-gazy: nowe i już obowiązujące regulacje prawne 1 R22 w odwrocie 1 Szkolenia w centrach KFCh 6 Alert: obowiązki sprawozdawcze 6 W numerze także: Oznakowanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 92/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 3.4.2008 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 308/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. określające, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: CHŁODNICTWO

Przedmiot: CHŁODNICTWO Przedmiot: CHŁODNICTWO Temat: Aspekt prawny i techniczny dla chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła, jako następstwo działań środowisk ekologicznych i politycznych dla ochrony warstwy ozonowej i ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie i certyfikacja PACFM F-GAZY FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE

Szkolenie i certyfikacja PACFM F-GAZY FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE Szkolenie i certyfikacja PACFM F-GAZY FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE CZYM SĄ F-GAZY EDUKACJA Fluorowane gazy cieplarniane, tj. HFC - wodorofluorowęglowodory, PFC - perfluorowęglowodory oraz SF6 - heksafluorek

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU SYNTETYCZNYCH CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH W EUROPIE

KIERUNKI ROZWOJU SYNTETYCZNYCH CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH W EUROPIE KIERUNKI ROZWOJU SYNTETYCZNYCH CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH W EUROPIE A. Grzebielec, A. Rusowicz Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, Polska STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 73 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru Karty Urządzenia i wzoru Karty Systemu

Bardziej szczegółowo

GEA rozwiązania dla sektora rybnego

GEA rozwiązania dla sektora rybnego GEA rozwiązania dla sektora rybnego Czy wytwarzanie chłodu może być efektywne i ekologiczne? PIOTR KASZUBOWSKI, USTKA, 14/9/2017 F-gazy bieżąca sytuacja 2 Skutki rozporządzenia 517/2014 z 16.04.2014 Główne

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski Polityka energetyczna w Unii Europejskiej Zobowiązania ekologiczne UE Zobowiązania ekologiczne UE na rok 2020 redukcja emisji gazów

Bardziej szczegółowo

Szkolenia muszą mieć sens

Szkolenia muszą mieć sens W Polsce nadal nie jest możliwe uzyskanie certyfikatu F-gazowego. Stanowi to duży problem dla tych firm serwisowych czy handlowych, które współpracują z partnerami zagranicznymi. Bez certyfikatów współpraca

Bardziej szczegółowo

EFEKT CIEPLARNIANY A OSŁABIENIE WARSTWY OZONOWEJ XX ROCZNICA PROTOKOŁU MONTREALSKIEGO W SPRAWIE SUBSTANCJI ZUBOŻAJĄCYCH WARSTWĘ OZONOWĄ

EFEKT CIEPLARNIANY A OSŁABIENIE WARSTWY OZONOWEJ XX ROCZNICA PROTOKOŁU MONTREALSKIEGO W SPRAWIE SUBSTANCJI ZUBOŻAJĄCYCH WARSTWĘ OZONOWĄ EFEKT CIEPLARNIANY A OSŁABIENIE WARSTWY OZONOWEJ XX ROCZNICA PROTOKOŁU MONTREALSKIEGO W SPRAWIE SUBSTANCJI ZUBOŻAJĄCYCH WARSTWĘ OZONOWĄ Ryszard Purski Program prezentacji 1. Protokół montrealski ochrona

Bardziej szczegółowo

Czy firma użytkująca urządzenia która kupuje f gaz aby przekazać go serwisantowi w celu wykonania serwisu powinna uzyskać certyfikat dla personelu?

Czy firma użytkująca urządzenia która kupuje f gaz aby przekazać go serwisantowi w celu wykonania serwisu powinna uzyskać certyfikat dla personelu? Czy firma użytkująca urządzenia która kupuje f gaz aby przekazać go serwisantowi w celu wykonania serwisu powinna uzyskać certyfikat dla personelu? F-gazy można zakupić dla celów serwisowych okazując certyfikat

Bardziej szczegółowo

Nowe obowiązki właścicieli i użytkowników urządzeń zawierających F-gazy

Nowe obowiązki właścicieli i użytkowników urządzeń zawierających F-gazy Nowe obowiązki właścicieli i użytkowników urządzeń zawierających F-gazy Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne, pompy ciepła, systemy przeciwpożarowe oraz rozdzielnice elektryczne Warszawa: poniedziałek,

Bardziej szczegółowo

informacje ogólne informacje ogólne informacje ogólne informacje ogólne

informacje ogólne informacje ogólne informacje ogólne informacje ogólne PROTOKÓŁ UZGODNIEŃ podjętych podczas drugiego spotkania Krajowego Porozumienia Chłodnictwa, Klimatyzacji, Wentylacji i Pomp Ciepła w dniu 3 kwietnia 2008 r. 1. Uczestnicy i cel spotkania 1.1. W spotkaniu

Bardziej szczegółowo

Interpelacja (nr 25891) do ministra gospodarki w sprawie konieczności zwiększenia udziału innych od biomasy odnawialnych źródeł energii w całkowitym

Interpelacja (nr 25891) do ministra gospodarki w sprawie konieczności zwiększenia udziału innych od biomasy odnawialnych źródeł energii w całkowitym Interpelacja (nr 25891) do ministra gospodarki w sprawie konieczności zwiększenia udziału innych od biomasy odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu energii Szanowny Panie Premierze! Przepisy prawa

Bardziej szczegółowo

Protokół uzgodnień Krajowego Porozumienia Chłodnictwa, Klimatyzacji, Wentylacji i Pomp Ciepła

Protokół uzgodnień Krajowego Porozumienia Chłodnictwa, Klimatyzacji, Wentylacji i Pomp Ciepła Protokół uzgodnień Krajowego Porozumienia Chłodnictwa, Klimatyzacji, Wentylacji i Pomp Ciepła Warszawa, 3 kwietnia 2008 r. Protokół uzgodnień podjętych podczas drugiego spotkania Krajowego Porozumienia

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 301/14 18.11.2015 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2065 z dnia 17 listopada 2015 r. określające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, formę powiadamiania

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. dla osób ubiegających się o kategorię I lub II

Program szkolenia. dla osób ubiegających się o kategorię I lub II Program szkolenia w zakresie certyfikacji personelu w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane oraz substancje kontrolowane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 stycznia 2016 r. Poz. 88. Rozporządzenie Ministra Środowiska 1) z dnia 19 stycznia 2016 r.

Warszawa, dnia 19 stycznia 2016 r. Poz. 88. Rozporządzenie Ministra Środowiska 1) z dnia 19 stycznia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 stycznia 2016 r. Poz. 88 Rozporządzenie Ministra Środowiska 1) z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie sprawozdań dotyczących substancji zubożających

Bardziej szczegółowo

Opracowano w Departamencie Inspekcji i Orzecznictwa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Opracowano w Departamencie Inspekcji i Orzecznictwa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Opracowano w Departamencie Inspekcji i Orzecznictwa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przez Krzysztofa Pietrzaka referendarza i Przemysława Olszanieckiego głównego specjalistę pod kierunkiem Joanny

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKIE CENTRUM SZKOLEŃ I CERTYFIKACJI KRAJOWEGO FORUM CHŁODNICTWA

ŁÓDZKIE CENTRUM SZKOLEŃ I CERTYFIKACJI KRAJOWEGO FORUM CHŁODNICTWA ŁÓDZKIE CENTRUM SZKOLEŃ I CERTYFIKACJI KRAJOWEGO FORUM CHŁODNICTWA Łódź, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 84 Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 grudnia 2007r. połączono m. in. Centralne

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi dotyczące Centralnego Rejestru Operatorów (CRO) i Bazy danych ze Sprawozdań (BDS)

Pytania i odpowiedzi dotyczące Centralnego Rejestru Operatorów (CRO) i Bazy danych ze Sprawozdań (BDS) Pytania i odpowiedzi dotyczące Centralnego Rejestru Operatorów (CRO) i Bazy danych ze Sprawozdań (BDS) Janusz Kozakiewicz BOWOiK IChP IChP Spotkanie Informacyjne z KFCh Warszawa, 18 stycznia 2016 r. Centralny

Bardziej szczegółowo

Kolokwium zaliczeniowe Informatyczne Podstawy Projektowania 1

Kolokwium zaliczeniowe Informatyczne Podstawy Projektowania 1 2016 Kolokwium zaliczeniowe Informatyczne Podstawy Projektowania 1 Elżbieta Niemierka Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej 2016-01-07 1. SPIS TREŚCI 2. Gaz cieplarniany - definicja...

Bardziej szczegółowo

Jak legalnie prowadzić firmę instalacyjno-serwisową w branży chłodnictwa i klimatyzacji? Kluczowe wymogi prawa ekologicznego dziś i jutro.

Jak legalnie prowadzić firmę instalacyjno-serwisową w branży chłodnictwa i klimatyzacji? Kluczowe wymogi prawa ekologicznego dziś i jutro. Meritum Competence oraz aveeco pod patronatem miesięcznika Chłodnictwo & Klimatyzacja i portalu HVACR.pl i klimatyzacja.pl zapraszają na szkolenie z cyklu wiedza obowiązkowa dla wszystkich : Jak legalnie

Bardziej szczegółowo

Wykład 5: Czynniki chłodnicze - klasyfikacja, wskaźniki oceny ekologicznej GWP, TEWI; wykrywanie nieszczelności

Wykład 5: Czynniki chłodnicze - klasyfikacja, wskaźniki oceny ekologicznej GWP, TEWI; wykrywanie nieszczelności Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego prof.. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski Przedmiot: Substancje kontrolowane Wykład 5: 1.04.2014 Czynniki chłodnicze - klasyfikacja, wskaźniki oceny ekologicznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 875. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 7 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 303/2008 z dnia 2 kwietnia

Na podstawie art. 7 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 303/2008 z dnia 2 kwietnia Akceptacja przez Radę Ministrów przesunięcia terminu niestosowania w Polsce do dnia 4 lipca 2009 r. certyfikacji w zakresie wykonywania niektórych czynności związanych ze stosowaniem fluorowanych gazów

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Ustawa z dnia o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt 22.10.2008 Ustawa z dnia o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych 1 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady postępowania z niektórymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA L 146/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/879 z dnia 2 czerwca 2016 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 92/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 3.4.2008 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM I HARMONOGRAM SZKOLENIA Szkolenie akredytowane przez Urząd Dozoru Technicznego, nr akredytacji: F-gazy i SZWO

PROGRAM I HARMONOGRAM SZKOLENIA Szkolenie akredytowane przez Urząd Dozoru Technicznego, nr akredytacji: F-gazy i SZWO PROGRAM I HARMONOGRAM SZKOLENIA Szkolenie akredytowane przez Urząd Dozoru Technicznego, nr akredytacji: F-gazy i SZWO Szkolenie f-gazowe zgodnie ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających

Bardziej szczegółowo

Nowe kary za nieprzestrzeganie przepisów o F-gazach i SZWO

Nowe kary za nieprzestrzeganie przepisów o F-gazach i SZWO Nowe kary za nieprzestrzeganie przepisów o F-gazach i SZWO W poprzednim numerze miesięcznika Chłodnictwo & Klimatyzacja przedstawiliśmy kalendarz związany z polską ustawą o F-gazach 1 uchwaloną 15 maja

Bardziej szczegółowo

Co najbardziej przyczyniło się do ich zmniejszenia?

Co najbardziej przyczyniło się do ich zmniejszenia? EMISJE GAZÓW CIEPLARNIANYCH: Co najbardziej przyczyniło się do ich zmniejszenia? Zmiana klimatu Zaprzestanie stosowania gazów typu CFC (chlorofluorometanów)! Bardzo istotną rolę odegrały w tym gazy typu

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PRASOWA. Stanisława Kalemby

KONFERENCJA PRASOWA. Stanisława Kalemby KONFERENCJA PRASOWA Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby Warszawa, 15 stycznia 2014 Nowe, unijne przepisy dotyczące najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów

Bardziej szczegółowo

Jak legalnie prowadzić firmę instalacyjno-serwisową w branży chłodnictwa i klimatyzacji? Kluczowe wymogi prawa ekologicznego dziś i jutro.

Jak legalnie prowadzić firmę instalacyjno-serwisową w branży chłodnictwa i klimatyzacji? Kluczowe wymogi prawa ekologicznego dziś i jutro. Akademia Ekologii LG LG Electronics Polska wraz z Meritum Competence oraz aveeco pod patronatem miesięcznika "Chłodnictwo & Klimatyzacja" oraz portali HVACR.pl i klimatyzacja.pl zapraszają na szkolenie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE SYSTEMU QAFP Wydanie 2 Warszawa, 10.09.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 3 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

Tabelaryczne zestawienie stanowiska KFCh dla Ministerstwa Środowiska w sprawie projektu ustawy f-gazowej (wersja z dnia )

Tabelaryczne zestawienie stanowiska KFCh dla Ministerstwa Środowiska w sprawie projektu ustawy f-gazowej (wersja z dnia ) Tabelaryczne zestawienie stanowiska KFCh dla Ministerstwa Środowiska w sprawie projektu ustawy f-gazowej (wersja z dnia 20140708) Tekst projektu ustawy Proponowana zmiana zapisu przez KFCh Proponowane

Bardziej szczegółowo

Czynniki chłodnicze DuPont TM ISCEON MO59 i MO79. Materiały informacyjne

Czynniki chłodnicze DuPont TM ISCEON MO59 i MO79. Materiały informacyjne Czynniki chłodnicze DuPont TM ISCEON MO59 i MO79 Materiały informacyjne WSTĘP Czynniki chłodnicze DuPont TM ISCEON MO59 i MO79 odznaczają się łatwością w użyciu, pozwalają na ograniczenie kosztów, a co

Bardziej szczegółowo

Czynniki Naturalne szanse i zagrożenia

Czynniki Naturalne szanse i zagrożenia W dniu 4 kwietnia 2014 firma TEKO POLSKA zorganizowała we Wrocławiu piątą już konferencję pod hasłem Nowoczesne Technologie Chłodnicze. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania były Czynniki Naturalne

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU USTAWY O NIEKTÓRYCH FLUOROWANYCH GAZACH CIEPLARNIANYCH

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU USTAWY O NIEKTÓRYCH FLUOROWANYCH GAZACH CIEPLARNIANYCH Projekt z dnia 2 czerwca 2010 r. MINISTERSTWO ŚRODOWISKA ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU USTAWY O NIEKTÓRYCH FLUOROWANYCH GAZACH CIEPLARNIANYCH Warszawa, maj 2010 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE... 4 1.1. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2012 r.

Warszawa, sierpień 2012 r. Projekt 2012-08-21 13:43:56 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU USTAWY O SUBSTANCJACH ZUBOŻAJĄCYCH WARSTWĘ OZONOWĄ ORAZ O NIEKTÓRYCH FLUOROWANYCH GAZACH CIEPLARNIANYCH Warszawa, sierpień 2012 r. 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Dobór urządzenie chłodniczego

Dobór urządzenie chłodniczego ZUT W SZCZECINIE WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego Dobór urządzenie chłodniczego Bogusław Zakrzewski 1 Założenia 1. Przeznaczenie instalacji chłodniczej

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 1.11.2013 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 KOMISJA EUROPEJSKA, DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 31 października 2013 r. dotycząca dostosowania rocznych limitów emisji państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Bazowa inwentaryzacja emisji CO 2

Bazowa inwentaryzacja emisji CO 2 Bazowa inwentaryzacja emisji CO 2 Patrycja Płonka Asystent Projektów Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks: +48 12 429 17 93 e-mail: biuro@pnec.org.pl

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA R-32

KARTA INFORMACYJNA R-32 KARTA INFORMACYJNA R-32 10 lat przed ustawodawstwem Jako lider na rynku, Daikin angażuje się na rzecz opracowywania systemów, które poprawiają poziomy komfortu i mają mniejszy wpływ na środowisko, w których

Bardziej szczegółowo

Eurammon: Stopniowa redukcja szkodliwych F-gazów przez Unię Europejską

Eurammon: Stopniowa redukcja szkodliwych F-gazów przez Unię Europejską Eurammon: Stopniowa redukcja szkodliwych F-gazów przez Unię Europejską Wycofywanie się szkodliwych F-gazów przez Unię Europejską, które rozpoczęło się na początku roku jeszcze zwiększyło zastosowanie naturalnych

Bardziej szczegółowo

Informacje dla techników i użytkowników urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane

Informacje dla techników i użytkowników urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane Informacje dla techników i użytkowników urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane (styczeń 2015 r.) Streszczenie Rozporządzenie (UE) nr 517/2014 w

Bardziej szczegółowo

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No /.. of XXX

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No /.. of XXX EUROPEAN COMMISSION Brussels, XXX [ ](2016) XXX draft COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No /.. of XXX laying down temporary exceptional measures for the milk and milk product sector in the form of extending

Bardziej szczegółowo

aveeco: Elektroniczne bazy i rejestry dotyczące F-gazów

aveeco: Elektroniczne bazy i rejestry dotyczące F-gazów aveeco: Elektroniczne bazy i rejestry dotyczące F-gazów Ustawa o F-gazach 1 uchwalona 15 maja 2015 r. (Dz.U.2015.881) usankcjonowała przepisy unijne obowiązujące nas wszystkich już od lipca 2007 r. (tak,

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia r. DO PROJEKTU USTAWY O NIEKTÓRYCH FLUOROWANYCH GAZACH CIEPLARNIANYCH. Warszawa, styczeń 2012 r.

Projekt z dnia r. DO PROJEKTU USTAWY O NIEKTÓRYCH FLUOROWANYCH GAZACH CIEPLARNIANYCH. Warszawa, styczeń 2012 r. Projekt z dnia 17.01.2012 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU USTAWY O NIEKTÓRYCH FLUOROWANYCH GAZACH CIEPLARNIANYCH Warszawa, styczeń 2012 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE... 4 1.1. Aktualny stan stosunków

Bardziej szczegółowo

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Krzysztof Jurgiel Znak sprawy:rr.po RR.po

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Krzysztof Jurgiel Znak sprawy:rr.po RR.po Warszawa, dnia 07 czerwca 2017 maja 2017 r. MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Krzysztof Jurgiel Znak sprawy:rr.po.058.5.2017 RR.po.058.5.2017 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP W odpowiedzi na interpelację

Bardziej szczegółowo

Informacje dla pracowników technicznych i firm wykorzystujących w pracy urządzenia zawierające fluorowane gazy cieplarniane

Informacje dla pracowników technicznych i firm wykorzystujących w pracy urządzenia zawierające fluorowane gazy cieplarniane Informacje dla pracowników technicznych i firm wykorzystujących w pracy urządzenia zawierające fluorowane gazy cieplarniane Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne oraz pompy ciepła Rozporządzenie (UE nr

Bardziej szczegółowo

Centralny Rejestr Operatorów

Centralny Rejestr Operatorów organizatorzy: www. aveeco. pl Michał Dobrzyński Brenna, 18 maja 2016 r. Centralny Rejestr Operatorów oraz wymogi prawne zastosowania F -gazów w systemach ochrony ppoż Doroczne spotkanie Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie i Przekazanie Sprawozdania Dotyczącego SZWO lub FGC za dany rok - Instrukcja dla serwisów klimatyzacji samochodowej

Wypełnianie i Przekazanie Sprawozdania Dotyczącego SZWO lub FGC za dany rok - Instrukcja dla serwisów klimatyzacji samochodowej Wypełnianie i Przekazanie Sprawozdania Dotyczącego SZWO lub FGC za dany rok - Instrukcja dla serwisów klimatyzacji samochodowej Instytut Chemii Przemysłowej Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu Warsztat

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O SUBSTANCJACH ZUBOŻAJĄCYCH WARSTWĘ OZONOWĄ ORAZ O NIEKTÓRYCH FLUOROWANYCH GAZACH CIEPLARNIANYCH

UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O SUBSTANCJACH ZUBOŻAJĄCYCH WARSTWĘ OZONOWĄ ORAZ O NIEKTÓRYCH FLUOROWANYCH GAZACH CIEPLARNIANYCH UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O SUBSTANCJACH ZUBOŻAJĄCYCH WARSTWĘ OZONOWĄ ORAZ O NIEKTÓRYCH FLUOROWANYCH GAZACH CIEPLARNIANYCH 1 Przepisy projektowanej ustawy mają na celu wykonanie przepisów rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PL 2 PL UZASADNIENIE. 1. KONTEKST WNIOSKU Przyczyny i cele wniosku

PL 2 PL UZASADNIENIE. 1. KONTEKST WNIOSKU Przyczyny i cele wniosku 1. KONTEKST WNIOSKU Przyczyny i cele wniosku UZASADNIENIE Wniosek dotyczy przyjęcia, na mocy art. 218 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI

SPRAWOZDANIE KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.11.2016 r. COM(2016) 748 final SPRAWOZDANIE KOMISJI dotyczące dostępności szkolenia dla personelu serwisowego w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z przyjaznymi

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Kazimierz Czekaj Radny Województwa Małopolskiego

Szanowny Pan Kazimierz Czekaj Radny Województwa Małopolskiego Kraków, 22 lipca 2003 r. Nasz znak: OR VII.0036/2- /03 Szanowny Pan Kazimierz Czekaj Radny Województwa Małopolskiego W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana podczas IX Sesji Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 17 stycznia 2011 r. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU USTAWY O SUBSTANCJACH ZUBOŻAJĄCYCH WARSTWĘ OZONOWĄ

Projekt z dnia 17 stycznia 2011 r. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU USTAWY O SUBSTANCJACH ZUBOŻAJĄCYCH WARSTWĘ OZONOWĄ Projekt z dnia 17 stycznia 2011 r. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU USTAWY O SUBSTANCJACH ZUBOŻAJĄCYCH WARSTWĘ OZONOWĄ SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...4 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie, której

Bardziej szczegółowo

SUBSTANCJE KONTROLOWANE OBOWIĄZEK OCHRONY PRZED ICH UWALNIANIEM DO ŚRODOWISKA

SUBSTANCJE KONTROLOWANE OBOWIĄZEK OCHRONY PRZED ICH UWALNIANIEM DO ŚRODOWISKA GÓRNICTWO I GEOLOGIA 2010 Tom 5 Zeszyt 4 Ewa J. LIPIŃSKA Podkarpacki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Rzeszów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Krosno SUBSTANCJE KONTROLOWANE OBOWIĄZEK OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Nieznane życie. tworzyw sztucznych

Nieznane życie. tworzyw sztucznych Nieznane życie tworzyw sztucznych Dlaczego dzisiaj wiele produktów jest pakowanych w opakowania z tworzyw sztucznych? Co powinniśmy zrobić ze zużytymi opakowaniami? Tworzywa sztuczne mają wartość W fazie

Bardziej szczegółowo

Kurs początkowy i uzupełniający w zakresie substancji kontrolowanych

Kurs początkowy i uzupełniający w zakresie substancji kontrolowanych Projekt Nr POKL.08.01.01-635/10 pt. Szerzenie wiedzy pracowników sektora spożywczego kluczem do sukcesu przedsiębiorstw. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szanowni Państwo, Róg Spółka Jawna Consulting & Business Training zaprasza do udziału w projekcie doradczym,

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku odpadów w Polsce. Małgorzata Szymborska Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami

Rozwój rynku odpadów w Polsce. Małgorzata Szymborska Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Rozwój rynku odpadów w Polsce Małgorzata Szymborska Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Paliwa alternatywne odpady o kodzie 19 12 10 posiadające zdolność opałową, stanowiące alternatywne

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia o substancjach zubożających warstwę ozonową. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Ustawa z dnia o substancjach zubożających warstwę ozonową. Rozdział 1. Przepisy ogólne Projekt 22.10.2008 Ustawa z dnia o substancjach zubożających warstwę ozonową Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady postępowania z substancjami zubożającymi warstwę ozonową, zwanymi

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU USTAWY O NIEKTÓRYCH FLUOROWANYCH GAZACH CIEPLARNIANYCH

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU USTAWY O NIEKTÓRYCH FLUOROWANYCH GAZACH CIEPLARNIANYCH Projekt z dnia 12 stycznia 2010 r. MINISTERSTWO ŚRODOWISKA ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU USTAWY O NIEKTÓRYCH FLUOROWANYCH GAZACH CIEPLARNIANYCH Warszawa, styczeń 2011 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE... 4 1.1.

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21)

GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21) GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21) Władysława Wilusz Kierownik Zespołu Gospodarki Odpadami PRZEPISY PRAWNE USTAWA O ODPADACH

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 141

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 141 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 141 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 24 marca 2014 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

TEMAT 2. Bazowa Inwentaryzacja Emisji (BEI)

TEMAT 2. Bazowa Inwentaryzacja Emisji (BEI) TEMAT 2 Bazowa Inwentaryzacja Emisji (BEI) Treść prezentacji 1. Wprowadzenie: znaczenie BEI 2. Podstawowe zasady inwentaryzacji 3. Sektory, które należy uwzględnić w BEI 4. Jak wyliczyć wielkość emisji?

Bardziej szczegółowo

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K ĆWICZENIA 2 Charakterystyka wybranej działalności gospodarczej: 1. Stosowane surowce, materiały, półprodukty, wyroby ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Klasyfikacja i metody utylizacji odpadów. E. Megiel, Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii

Wykład 4. Klasyfikacja i metody utylizacji odpadów. E. Megiel, Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Wykład 4 Klasyfikacja i metody utylizacji odpadów E. Megiel, Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Odpady - definicja Odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie biomasy stałej w Europie

Wykorzystanie biomasy stałej w Europie Wykorzystanie biomasy stałej w Europie Rafał Pudełko POLSKIE Wykorzystanie biomasy stałej w Europie PLAN PREZENTACJI: Aktualne dane statystyczne Pierwsze pomysły dot. energetycznego wykorzystania biomasy

Bardziej szczegółowo

Strategia w gospodarce odpadami nieorganicznymi przemysłu chemicznego

Strategia w gospodarce odpadami nieorganicznymi przemysłu chemicznego Strategia w gospodarce odpadami nieorganicznymi przemysłu chemicznego Autorzy: Krzysztof Czarnomski Renata Osiecka http://foto.ojej.pl/ojej/6/0/1/0/27_chemia_nic_trudnego1.jpg Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Poligeneracja wykorzystanie ciepła odpadowego

Poligeneracja wykorzystanie ciepła odpadowego P A N Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk GDAŃSK Poligeneracja wykorzystanie ciepła odpadowego Dariusz Butrymowicz, Kamil Śmierciew 1 I. Wstęp II. III. IV. Produkcja chłodu: układy sorpcyjne

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami opakowaniowymi w Unii Europejskiej i w Polsce

Gospodarka odpadami opakowaniowymi w Unii Europejskiej i w Polsce X Spotkanie Forum Dobre praktyki w gospodarce odpadami Gospodarka odpadami opakowaniowymi w Unii Europejskiej i w Polsce Warszawa 26 maj 2012 Wspieranie odzysku i recyklingu w PRL Gospodarka odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w wybranych krajach europejskich

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w wybranych krajach europejskich Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w wybranych krajach europejskich Austria Obecnie w Austrii działają systemy zbierania odpadów elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 080

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 080 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 080 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 2 września 2015 r. AC 080 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Wpływ gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym na środowisko - chłodziarki i zamrażarki. Autor: Dr Anna Kiepas Kokot

Wpływ gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym na środowisko - chłodziarki i zamrażarki. Autor: Dr Anna Kiepas Kokot Wpływ gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym na środowisko - chłodziarki i zamrażarki Autor: Dr Anna Kiepas Kokot Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska, Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Rynek CO2 Aukcje Pierwotne

Rynek CO2 Aukcje Pierwotne Rynek CO2 Aukcje Pierwotne Małgorzata Słomko Radca prawny IX FORUM OBROTU Janów Podlaski, 20-22 czerwca 201 Strona Agenda System handlu emisjami 3 Aukcje rynku pierwotnego CO2 8 Aukcje rynku pierwotnego

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Hydro Kit LG jest elementem kompleksowych rozwiązań w zakresie klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, który

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE SYSTEMU QAFP Wydanie 1 Warszawa, 30.11.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania akredytacyjne...3

Bardziej szczegółowo

Import i eksport szkła i wyrobów ze szkła wg GUS w tonach

Import i eksport szkła i wyrobów ze szkła wg GUS w tonach Warszawa 11.09.2009 Uwagi Związku Pracodawców Polskie Szkło do projektu decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej listy sektorów zagrożonych carbon leakage. Notatka dla Ministerstwa Gospodarki. 1. Sektory

Bardziej szczegółowo

Czynnik chłodniczy DuPont TM ISCEON M049. Materiały informacyjne

Czynnik chłodniczy DuPont TM ISCEON M049. Materiały informacyjne Czynnik chłodniczy DuPont TM ISCEON M049 Materiały informacyjne WSTĘP Czynnik chłodniczy ISCEON M049 firmy Du Pont TM odznacza się łatwością w użyciu, pozwala na ograniczenie kosztów, a co najważniejsze

Bardziej szczegółowo

1. Definicja operatora

1. Definicja operatora Wskazówki i interpretacje Komisji Europejskiej dotyczące niektórych problemów wynikających z rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych

Bardziej szczegółowo