Diagnoza szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Diagnoza szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych"

Transkrypt

1 Diagnoza szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych sierpień

2 Opracowanie zostało przygotowane w oparciu o ustalenia z narady z zespołem doradczym w dniu 3 lipca 2012 r. W tabelach zestawiono punkty z uszeregowanych wyników egzaminów zewnętrznych, wyników rekrutacji elektronicznej, wyników EWD, oceny stanu technicznego budynków, procentu dopłaty do subwencji z pozasubwencyjnych dochodów miasta, a także liczbę oddziałów przypadających na w szkole i niektóre elementy wyposażenia. Wagi poszczególnych elementów oceny zostały podane w tabeli. Ostateczny wynik punktowy szkoły składa się z oceny w skali 1-4 poszczególnych elementów przemnożonych przez wagę. Poszczególne zakresy zostały zsumowane w ostatniej kolumnie a szkoły uszeregowane według malejącej liczby punktów. Zostały przygotowane następujące zestawienia Tabela 1. Szkoły Podstawowe Tabela 2. Gimnazja Tabela 3. Zespoły szkół (SP+G, G+LO, ZSOMS) Tabela 4. Zespoły Szkół Zawodowych Tabela 5. Licea W tabelach 1 i 2 zostały zamieszczone dane szkół podstawowych i gimnazjów zarówno samodzielnych jak i zorganizowanych w zespołach. W tabeli 3 zostały zestawione dane dla zespołów szkół z tabel 1 i 2. W tabeli 4 dane dotyczące techników i zasadniczych szkół zawodowych zostały zsumowane i prezentowane są łącznie. W tabeli 5 prezentowane są dane liceów zarówno samodzielnych jak i funkcjonujących w zespołach szkół. Suma wag ocenianych obszarów dla wszystkich zestawień jest identyczna co powoduje, że maksymalna punktów możliwa do uzyskania dla każdej szkoły jest taka sama (32). Opis kolumn tabel SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA (tabele 1 i 2) Ocena rekrutacji - pozycja w tabeli popularność 2011 i popularność 2012 (dla gimnazjów) i popularność dla szkół podstawowych powstała poprzez wyliczenie wskaźnika - popularność całkowita - zdefiniowanego jako uczniów ubiegających się o miejsce w szkole z pierwszego priorytetu odniesiona do całkowitej liczby kandydatów zarejestrowanych w systemie. Powyższe zdefiniowanie wskaźnika uniezależniło go od liczby miejsc w szkole określonej w ofercie edukacyjnej. Dla każdej szkoły został ustalony ten sam poziom odniesienia ( wszystkich kandydatów). Zarówno wystawienie w rekrutacji zbyt dużej liczby miejsc (przeszacowanie) jak i nadmiernie ostrożna polityka w zakresie oferty edukacyjnej nie mają wpływu na ten wskaźnik. Następnie szkoły uszeregowano według malejących wartości wskaźnika, 25% (liczbowo) szkół otrzymało 4 punkty, kolejne 25% szkół 3 pkt. itd. Źródło danych: Elemento i Gimnasio systemy elektronicznej rekrutacji do szkół. Wyniki egzaminów zewnętrznych w szkołach podstawowych w kolumnie tej znajdują się wyniki sprawdzianu po VI klasie z ostatnich 3 lat (suma staninów), i na tej podstawie przydzielono wartości od 4 do 1. W gimnazjach uwzględniono wyniki testów gimnazjalnych w III klasie z ostatnich 3 lat (suma staninów z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej z lat 2010 i 2011, i z roku 2

3 2012 z j. polskiego, historii i wosu, matematyki i przedmiotów przyrodniczych) i podobnie przydzielono wartości od 4 do 1. EWD w gimnazjach Edukacyjna Wartość Dodana obliczona na podstawie danych egzaminacyjnych z lat Szkoły zostały uszeregowane według malejących wyników i przydzielone zostały im punkty zgodnie z zasadą 25% szkół otrzymuje 4 punkty, kolejne 25% 3 pkt itd. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE (tabele 4 i 5) Ocena rekrutacji (pozycja w tabeli popularność 2011 i popularność 2012 powstała poprzez wyliczenie wskaźnika popularność całkowita zdefiniowanego jako uczniów ubiegających się o miejsce w szkole z pierwszego priorytetu odniesiona do całkowitej liczby kandydatów zarejestrowanych w systemie. Powyższe zdefiniowanie wskaźnika uniezależniło go od liczby miejsc w szkole określonej w ofercie edukacyjnej. Dla każdej szkoły został ustalony ten sam poziom odniesienia ( wszystkich kandydatów ubiegających się o miejsce w samorządowej szkole ponadgimnazjalnej). Zarówno wystawienie w rekrutacji zbyt dużej liczby miejsc (przeszacowanie) jak i nadmiernie ostrożna polityka w zakresie oferty edukacyjnej nie mają wpływu na ten wskaźnik. Następnie szkoły uszeregowano według malejących wartości wskaźnika, 25% (liczbowo) szkół otrzymało 4 punkty, kolejne 25% szkół 3 pkt itd. Źródło danych: Omikron system elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Wyniki egzaminów zewnętrznych (pozycja w tabeli matura ) jest to zdawalność matury ( uczniów, którzy zdali maturę odniesiona do liczby osób przystępujących do matury) w przypadku liceów. W przypadku szkół zawodowych (zarówno techników jak i zasadniczych szkół zawodowych) w kolumnie wyniki egzaminów zawodowych znajdują się zsumowane wyniki egzaminów zawodowych zasadniczych szkół zawodowych i techników. EWD Edukacyjna Wartość Dodana obliczona na podstawie danych egzaminacyjnych z lat Szkoły zostały uszeregowane według malejących wyników i przydzielone zostały im punkty zgodnie z zasadą 25% szkół otrzymuje 4 punkty, kolejne 25% 3 pkt itd. Przydzielenie wynikom matur/egzaminów zawodowych wagi 0,33 (każdemu wynikowi z 3 lat) i wagi 1 dla EWD czyni zadość ustaleniu wagi 2 dla wyniku szkoły. Stan techniczny budynku (pozycja w tabeli Infrastruktura) - ocena stanu technicznego budynku: (źródło protokół z rocznego przeglądu budynku) Ocenie poddano stan techniczny: dachu, elewacji, konstrukcji, okien, podłogi, instalacji gazowej, elektrycznej, centralnego ogrzewania, wodno kanalizacyjnej / sanitariatów, izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic, sali gimnastycznej. Przyjęto następującą punktację: ilość elementów w stanie dobrym x 4 punkty, ilość elementów w stanie średnim x 3 punkty, ilość elementów w stanie miernym x 1 punkt, ilość elementów w stanie złym x 0 punktów. Otrzymaną sumę podzielono przez ilość ocenianych elementów, wynik został przedstawiony w czterostopniowej skali (wynik 2,55 do 2,89 1 pkt; 2,90 do 3,24 2 pkt; 3,25 do 3,59 3 pkt; 3,60 do 4,0 4 pkt). 3

4 - sale gimnastyczne: (źródło System Informacji Oświatowej) Przyjęto następującą punktację: hale sportowe o powierzchni od 648 m2-2 pkt sale o powierzchni od 288 m2 do 648 m2-1,5 pkt sale o powierzchni od 162 m2 do 288 m2-1 pkt sale o powierzchni do 162 m2-0,5 pkt pomieszczenia zaadaptowane na sale ćwiczeń - 0 pkt - boiska: (źródło protokół z rocznego przeglądu budynku) Przyjęto następującą punktację: ORLIK/ boisko ze sztuczną nawierzchnią - 1 pkt boisko asfaltowe lub trawiaste (bez względu na stan techniczny) - 0,5 pkt brak boiska - 0 pkt - potrzeby remontowe: Potrzeby remontowe szkół zostały oszacowane i przeliczone na 1m 2 powierzchni dydaktycznej budynku (źródło SIO) w następujący sposób: zł/m 2 3 pkt, zł/m 2 2 pkt, zł/m 2 1 pkt, powyżej 500 zł/m 2 0 pkt Punkty przyznane w poszczególnych zakresach zostały zsumowane i przedstawione w czterostopniowej skali: suma 3 do 5 1 pkt; 5,5 do 7 2 pkt; 8,5 do 9 3 pkt; 9,5 do 11 4 pkt. Dopłata do subwencji ze środków własnych Miasta to różnica naliczonej subwencji oświatowej na szkołę / placówkę oświatową do Kwoty wydatków na szkołę / placówkę oświatową wg sprawozdawczości. (kolumna dopłata) Sposób wyliczenia kwoty wydatków na szkołę / placówkę oświatową jest następujący: 1. sprawozdanie budżetowe RB-28S, pomniejszone o wydatki na zakup artykułów żywnościowych potrzebnych do sporządzenia posiłków (tzw. wsad do kotła), wydatki remontowe, inwestycyjne oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych. 2. wydatki poniesione przez Zespół Ekonomiki Oświaty na prowadzenie obsługi placówek wskazanych zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa. 3. wydatki poniesione na zadania scentralizowane w Zespół Ekonomiki Oświaty (Fundusz zdrowia, Badania lekarskie, BHP, doskonalenie zawodowe dla nauczycieli), 4. wydatki poniesione przez szkołę / placówkę oświatową na rzecz innej szkoły / placówki oświatowej. Punktacja do kryteriów jest następująca: 4 pkt-y szkoły, do których Miasto do subwencji dopłaca do 10%; 3 pkt-y szkoły, do których Miasto do subwencji dopłaca do 20%; 2 pkt-y szkoły, do których Miasto do subwencji dopłaca do 30%; 1 pkt szkoły, do których Miasto do subwencji dopłaca powyżej 30%; Liczba oddziałów i uczniów: Sporządzono na podstawie sprawozdania Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2011 r. Uwzględniono uczniów (tylko dzieci i młodzież) w szkołach wg oddziałów. Zestawienie przedstawiono w podziale na jednostki organizacyjne. Ponadto uzupełniono dane dotyczące liczby uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej, zgodnie z SIO i ZSZO. 4

5 Pomieszczenia do nauki, świetlice: Sporządzono na podstawie sprawozdania Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września 2011 r. Zestawienie przedstawiono w podziale na jednostki organizacyjne. W przypadku zespołów szkół uwzględniono dane wykazane w zakładce zespołu zgodnie z instrukcją merytoryczną SIO. W przypadku zespołów szkół zawodowych, liczbę pomieszczeń (razem z pracowniami do praktycznej nauki zawodu) wpisano zgodnie z danymi, które wypełniły szkoły w tabeli przekazanej dn r. Wyposażenie (komputery do użytku uczniów, tablice interaktywne, rzutniki): Sporządzono na podstawie sprawozdania Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września 2011 r. Zestawienie przedstawiono w podziale na jednostki organizacyjne. Zgodnie z instrukcją merytoryczną SIO wyposażenie powinno być wykazane przez tę szkołę/placówkę, w której jest odnotowane w ewidencji finansowo-księgowej, dlatego w zespołach szkół dane zostały zsumowane. SIO nie przewiduje gromadzenia danych w zakresie komputerów przenośnych jako osobnej kategorii. Sposób przydzielania punktów: W ramach poszczególnych kryteriów szeregowano szkoły w kolejności od wartości najmniejszej do największej. Od wartości największej odejmowano wartość najmniejszą, uzyskany wynik dzielono przez 4, aby wyznaczyć przedziały do otrzymania progów punktowych. Wskaźnik nr 1: Liczba oddziałów na 1 Szkoły znajdujące się w przedziale: od 1,59 do 1,25 otrzymały 4 punkty, od 1,25 do 0,91-3 punkty, od 0,91 do 0,57-2 punkty, od 0,57 do 0,24-1 punkt Wskaźnik nr 2: Liczba uczniów na 1 komputer Szkoły znajdujące się w przedziale: od 2,26 do 15,43 otrzymały 4 punkty, od 15,43 do 28,62-3 punkty, od 28,62 do 41,81-2 punkty, od 41,81 do 55-1 punkt Wskaźnik nr 3: Liczba tablic interaktywnych na 1 Szkoły znajdujące się w przedziale: od 0,8 do 0,6 otrzymały 4 punkty, od 0,6 do 0,4-3 punkty (brak szkół w tym przedziale), od 0,4 do 0,2-2 punkty, od 0,2 do 0,01-1 punkt, szkoły nieposiadające tablic interaktywnych otrzymały 0 punktów Wskaźnik nr 4: Liczba rzutników (grafoskopy + diaskopy) na 1 Szkoły znajdujące się w przedziale: od 0,96 do 0,72 otrzymały 4 punkty, od 0,72 do 0,48-3 punkty, od 0,48 do 0,24-2 punkty, od 0,24 do 0,02-1 punkt, szkoły nieposiadające rzutników otrzymały 0 punktów Wskaźnik nr 5: Liczba uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej na m2 (wskaźnik dotyczy tylko szkół podstawowych) Szkoły znajdujące się w przedziale: od 7,75 do 5,94 otrzymały 4 punkty, od 5,94 do 4,13-3 punkty, od 4,13 do 2,32-2 punkty, od 2,32 do 0,53-1 punkt Całkowita ocena punktowa szkoły (Miejskiej Jednostki Organizacyjnej) powstała przez zsumowanie liczby punktów w danej kategorii przemnożonej przez wagę. Następnie wyniki zostały uszeregowane malejąco. 5

6 Tabela 1. Szkoły Podstawowe Lp. Szkoła nr Zespół Adres popularność szkoły wyniki egzaminów zewn. dopłata oddziałów/ waga ,75 0,33 0,33 0,33 0,25 8 komputer tablice int/ rzutniki/ m2 świetlicy suma z wagami 1 Szkoła Podstawowa nr ul. Pszczelna ,15 2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr ul. Stojałowskiego ,4 3 Szkoła Podstawowa nr al. Modrzewiowa ,48 4 Szkoła Podstawowa Nr ul. Dr Judyma ,9 5 Szkoła Podstawowa nr ul. Skośna ,06 6 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr Szkoła Podstawowa nr os. Boh. Września ,9 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 os. Oświecenia ,74 8 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Sportowych nr 1 ul. Myśliwska ,32 os. Handlowe ,23 10 Szkoła Podstawowa Nr os. II Pułku Lotniczego ,15 11 Szkoła Podstawowa nr ul. Sadzawki ,14 12 Szkoła Podstawowa Nr 4 4 ul. Smoleńsk 5/ ,07 13 Szkoła Podstawowa Nr ul. Fr. Nullo ,06 14 Szkoła Podstawowa Nr ul. Komandosów ,82 15 Szkoła Podstawowa nr ul. Wileńska ,82 16 Szkoła Podstawowa nr ul. Podedworze ,82 17 Szkoła Podstawowa nr 1 1 ul. Św. Marka ,82

7 Tabela 1. Szkoły Podstawowe Lp. Szkoła nr Zespół Adres 18 Szkoła Podstawowa nr Mistrzostwa Sportowego popularność szkoły wyniki egzaminów zewn. dopłata oddziałów/ komputer tablice int/ rzutniki/ m2 świetlicy suma z wagami ul. Grochowska ,81 19 Szkoła Podstawowa nr 2 2 ul. Strzelców 5 a ,65 20 Szkoła Podstawowa nr ul. Szlachtowskiego ,15 21 Szkoła Podstawowa nr ul. Mazowiecka ,15 22 Szkoła Podstawowa nr Integracyjnych nr 1 al. Kijowska ,14 23 Szkoła Podstawowa nr ul. Mackiewicza ,07 24 Szkoła Podstawowa Nr ul. Bat. Skała AK ,74 25 Szkoła Podstawowa nr Integracyjnych Nr 3 ul. Strąkowa 3a ,73 26 Szkoła Podstawowa Nr ul. Weigla ,65 27 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 5 5 Integracyjnych Nr 4 Nr 51 ul. śabia ,48 al. Kijowska ,4 29 Szkoła Podstawowa nr ul. Aleksandry ,23 30 Szkoła Podstawowa Nr ul. Na Błonie 15 d ,15 31 Szkoła Podstawowa nr ul. Łąkowa ,07 32 Szkoła Podstawowa nr ul. Prusa ,99 33 Szkoła Podstawowa Nr os. Piastów 34 a ,82 34 Szkoła Podstawowa nr os. Tysiąclecia ,73

8 Tabela 1. Szkoły Podstawowe Lp. Szkoła nr Zespół Adres popularność szkoły wyniki egzaminów zewn. dopłata oddziałów/ komputer tablice int/ rzutniki/ m2 świetlicy suma z wagami 35 Szkoła Podstawowa Nr ul. Jerzmanowskiego ,73 36 Szkoła Podstawowa nr os. Jagiellońskie ,73 37 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 30 Integracyjnych Nr 6 os. Na Stoku ,48 30 ul. Konfederacka ,48 39 Szkoła Podstawowa nr ul. Myślenicka ,23 40 Szkoła Podstawowa Nr ul. Kłuszyńska ,23 41 Szkoła Podstawowa nr ul. Krasickiego ,06 42 Szkoła Podstawowa Nr Wadów, ul. Jaskrowa ,06 43 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr Szkoła Podstawowa nr ul. Zdrowa ,81 Sportowych nr 2 os. Teatralne ,57 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 45 Szkoła Podstawowa nr ul. Porzeczkowa ,48 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 46 Szkoła Podstawowa nr ul. Urzędnicza ,15 47 Szkoła Podstawowa nr ul. Dobczycka ,07 48 Szkoła Podstawowa nr ul. Centralna ,06 49 Szkoła Podstawowa Nr ul. Katowicka ,82 50 Szkoła Podstawowa Nr ul. Ćwikłowa ,56 51 Szkoła Podstawowa nr os. Na Wzgórzach ,49

9 Tabela 1. Szkoły Podstawowe Lp. Szkoła nr Zespół Adres 52 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Integracyjnych nr 7 nr 17 popularność szkoły wyniki egzaminów zewn. dopłata oddziałów/ komputer tablice int/ rzutniki/ m2 świetlicy ul. Czarnogórska ,4 suma z wagami ul. Fredry 65/ ,07 54 Szkoła Podstawowa Nr ul. Królowej Jadwigi ,73 55 Szkoła Podstawowa Nr ul. Popławskiego ,73 56 Szkoła Podstawowa Nr 7 7 ul. Spasowskiego ,73 57 Szkoła Podstawowa nr Integracyjnych nr 2 ul. Lipińskiego ,65 58 Szkoła Podstawowa nr ul. Pigonia ,4 59 Szkoła Podstawowa nr os. Złotego Wieku ,32 60 Szkoła Podstawowa Nr os. Kalinowe ,4 61 Szkoła Podstawowa z Odziałami Integracyjnymi Nr ul. Chmielowskiego ,73 62 Szkoła Podstawowa nr ul. Stachiewicza ,73 63 Szkoła Podstawowa Nr ul. Księcia Józefa ,73 64 Szkoła Podstawowa Nr ul. BieŜanowska ,4 65 Szkoła Podstawowa Nr os. Kalinowe ,39 66 Szkoła Podstawowa nr Nr 35 ul. Mirtowa ,15 67 Szkoła Podstawowa nr os. Szklane Domy ,15 68 Szkoła Podstawowa nr ul. Wierzyńskiego ,06

10 Tabela 1. Szkoły Podstawowe Lp. Szkoła nr Zespół Adres popularność szkoły wyniki egzaminów zewn. dopłata oddziałów/ komputer tablice int/ rzutniki/ m2 świetlicy suma z wagami 69 Szkoła Podstawowa Nr ul. Kaczorówka ,73 70 Szkoła Podstawowa Nr os. Na Skarpie ,73 71 Szkoła Podstawowa nr Nr 53 ul. Stawowa ,48 72 Szkoła Podstawowa nr ul. Półkole ,4 73 Szkoła Podstawowa nr nr 15 ul. Rydygiera ,15 74 Szkoła Podstawowa nr os. Albertyńskie ,07 75 Szkoła Podstawowa nr Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 os. WyciąŜe ul. Prawocheńskiego ,82 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 76 Szkoła Podstawowa nr ul. Miodowa ,74 77 Szkoła Podstawowa nr nr 1 ul. Blachnickiego ,64 78 Szkoła Podstawowa nr ul. Okólna ,4 79 Szkoła Podstawowa nr ul. Tyniecka ,4 80 Szkoła Podstawowa Nr ul. Czerwieńskiego ,07 81 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Integracyjnych Nr 5 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 os. Słoneczne ,06 ul. Wrony ,73 83 Szkoła Podstawowa Nr os. Jagiellońskie ,73 84 Szkoła Podstawowa nr al. Dembowskiego ,4 85 Szkoła Podstawowa nr os. Stalowe ,07 86 Szkoła Podstawowa nr ul.kurczaba ,06

11 Tabela 1. Szkoły Podstawowe Lp. Szkoła nr Zespół Adres 87 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr nr 52 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 popularność szkoły wyniki egzaminów zewn. dopłata oddziałów/ komputer tablice int/ rzutniki/ m2 świetlicy suma z wagami ul. Sawy-Calińskiego ,48 ul. Dietla ,15 89 Szkoła Podstawowa Nr ul. Bolesława Śmiałego ,06 90 Szkoła Podstawowa nr os. Dywizjonu ,73 91 Szkoła Podstawowa nr ul. Wrobela ,65 92 Szkoła Podstawowa nr ul. Branicka ,4 93 Szkoła Podstawowa nr ul. DroŜyska ,4 94 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 3 ul. Topolowa ,39 95 Szkoła Podstawowa Nr ul. Golikówka ,07 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 96 Szkoła Podstawowa nr ul. Skotnicka ,82 97 Szkoła Podstawowa nr os. Wysokie ,65 98 Szkoła Podstawowa nr 8 8 Nr 2 ul. Goszczyńskiego ,31

12 Tabela 2. Gimnazja L.P. 1 Gimnazjum Nr Zespół Adres popularn ość 2011 waga ,33 0,33 0,33 8 Gimnazjum Nr 46- Sportowe 46 2 Gimnazjum nr Sportowych Nr 2 Integracyjnych nr 1 popular ność 2012 wyniki egzaminów zewn. EWD dopłata punkty oddziałów / uczniów /kmp tablice/ rzutnik/ suma z wagami os. Teatralne ,32 al. Kijowska ,64 3 Gimnazjum Nr Komandosów ,65 4 Gimnazjum nr 1 1 Bernardyńska ,32 5 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr Ogólnokształcacych Integracyjnych nr 4 śabia ,98 6 Gimnazjum nr 2 2 Studencka ,98 7 Gimnazjum nr S.Konarskiego ,65 8 Gimnazjum nr 7 7 Jachowicza ,98 9 Gimnazjum nr Limanowskiego 60/ ,65 10 Gimnazjum Nr Integracyjnych nr 6 os. Na Stoku ,98 11 Gimnazjum nr Aleksandry ,65 12 Gimnazjum nr Gimnazjum IntegracyjneNr Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 5 Integracyjnych nr 7 os. Oświecenia ,65 Czarnogórska ,65 14 Gimnazjum Nr Bujaka ,31

13 Tabela 2. Gimnazja L.P. Gimnazjum Nr Zespół Adres popularn ość 2011 waga ,33 0,33 0, Gimnazjum Nr Gimnazjum nr Gimnazjum Nr 47- Sportowe Gimnazjum Nr Gimnazjum nr Integracyjnych Nr 3 Sportowych Nr 1 Nr 14 Integracyjnych nr 2 popular ność 2012 wyniki egzaminów zewn. EWD dopłata punkty oddziałów / uczniów /kmp tablice/ rzutnik/ suma z wagami Strąkowa 3 A ,98 J. Montwiłła-Mireckiego ,32 os. Handlowe ,98 os. Dywizjonu 303 bl ,97 Lipińskiego ,65 20 Gimnazjum Nr kpt.andrzeja Potebni ,64 21 Gimnazjum Nr 8 - mistrzostwa sportowego 8 Mistrzostwa Sportowego ul. Grochowska ,31 22 Gimnazjum Nr os. Złotego Wieku ,31 23 Gimnazjum nr nr 15 Rydygiera ,65 24 Gimnazjum Nr Litewska ,65 25 Gimnazjum Nr Nr 7 Złoty Róg ,65 26 Gimnazjum nr nr 17 Fredry 65/ ,32 27 Gimnazjum nr 4 4 Rynek Kleparski ,65 28 Gimnazjum Nr Nr 35 Mirtowa ,65 29 Gimnazjum nr 6 6 nr 1 Ks.Fr. Blachnickiego ,64

14 Tabela 2. Gimnazja L.P. Gimnazjum Nr Zespół Adres popularn ość 2011 waga ,33 0,33 0, Gimnazjum nr Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 nr 9 popular ność 2012 wyniki egzaminów zewn. EWD dopłata punkty oddziałów / uczniów /kmp tablice/ rzutnik/ suma z wagami Seniorów Lotnictwa ,31 12 Kluczborska ,98 32 Gimnazjum Nr 5 5 nr 11 Wilhelma "Wilka" Wyrwińskiego ,98 33 Gimnazjum nr Mackiewicza ,65 34 Gimnazjum Sportowe Nr nr 51 al. Kijowska ,65 35 Gimnazjum nr 9 9 Kazimierza Odnowiciela ,65 36 Gimnazjum nr os. J. Strusia ,65 37 Gimnazjum nr nr 18 Senatorska ,64 38 Gimnazjum nr os. Kolorowe ,98 39 Gimnazjum Nr Nr 53 Stawowa ,98 40 Gimnazjum Nr nr 52 J.Sawy-Calińskiego ,98 41 Gimnazjum nr Integracyjnych nr 5 os. Słoneczne ,31 42 Gimnazjum Nr Nr 2 ul. Grochowa ,31 43 Gimnazjum Nr Nr 16 os. Niepodległości ,98

15 Tabela 2. Gimnazja L.P. Gimnazjum Nr Zespół Adres popularn ość 2011 waga ,33 0,33 0,33 8 popular ność 2012 wyniki egzaminów zewn. EWD dopłata punkty oddziałów / uczniów /kmp tablice/ rzutnik/ suma z wagami 44 Gimnazjum nr Bulwarowa ,98 45 Gimnazjum Nr Nr 8 Na Błonie 15 B ,65 46 Gimnazjum nr nr 5 Chełmońskiego ,98 47 Gimnazjum Nr Skwerowa ,98 48 Gimnazjum nr Malborska ,98 49 Gimnazjum nr 83 z oddziałami dwujęzycznymi 83 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 Porzeczkowa ,98 50 Gimnazjum nr nr 12 Telimeny ,65 51 Gimnazjum nr os. Na Stoku ,98 52 Gimnazjum Nr os. Willowe ,64 53 Gimnazjum Nr Łuczanowicka 2a ,98

16 Tabela 3. Zespoły szkół (SP+G lub G+LO, ZSOMS) Zespół (SP+G) nr adres I składowa nr punkty II składowa nr punkty suma punktów średnia 51 al. Kijowska 8 Gimnazjum Sportowe Nr ,65 Szkoła Podstawowa nr ,4 38,05 19, Fredry 65/71 Gimnazjum nr ,32 Szkoła Podstawowa nr ,07 36,39 18, Rydygiera 20 Gimnazjum nr ,65 Szkoła Podstawowa nr ,15 32,8 16,4 35 Mirtowa 2 Gimnazjum Nr ,65 Szkoła Podstawowa nr ,15 32,8 16,4 1 Ks.Fr. Blachnickiego 1 Gimnazjum nr ,64 Szkoła Podstawowa nr ,64 31,28 15,64 53 Stawowa 179 Gimnazjum Nr ,98 Szkoła Podstawowa nr ,48 29,46 14,73 52 J.Sawy-Calińskiego 12 Gimnazjum Nr ,98 Szkoła Podstawowa nr ,48 25,46 12,73 2 ul. Grochowa 23 Gimnazjum Nr ,31 Szkoła Podstawowa nr 8 8 9,31 22,62 11,31 Zespół (integracyjne) nr adres I składowa nr punkty II składowa nr punkty suma punktów średnia Integracyjnych 1 al. Kijowska 3 Gimnazjum nr ,64 Szkoła Podstawowa nr ,14 48,78 24,39 Integracyjnych 4 śabia 20 Gimnazjum nr ,98 Szkoła Podstawowa nr ,48 46,46 23,23 Integracyjnych 3 Strąkowa 3 A Gimnazjum Nr ,98 Szkoła Podstawowa nr ,73 43,71 21,855 Integracyjnych 6 os. Na Stoku 52 Gimnazjum Nr ,98 Szkoła Podstawowa nr ,48 43,46 21,73 Integracyjnych 7 Czarnogórska 14 Gimnazjum IntegracyjneNr ,65 Szkoła Podstawowa nr ,4 41,05 20,525 Integracyjnych 2 Lipińskiego 2 Gimnazjum nr ,65 Szkoła Podstawowa nr ,65 37,3 18,65 Integracyjnych 5 os. Słoneczne 12 Gimnazjum nr ,31 Szkoła Podstawowa nr ,06 26,37 13,185

17 Tabela 3. Zespoły szkół (SP+G lub G+LO, ZSOMS) Zespół (sportowe) nr adres I składowa nr punkty II składowa nr punkty Sportowych Sportowych ZSOMS ul. Grochowska 20 suma punktów 2 os. Teatralne 35 Gimnazjum Nr 46-Sportowe 46 27,32 Szkoła Podstawowa nr ,57 46,89 23,445 1 os. Handlowe 4 Gimnazjum Nr 47-Sportowe 47 20,98 Szkoła Podstawowa nr ,23 44,21 22,105 Gimnazjum Nr 8 - mistrzostwa sportowego średnia 8 19,31 Szkoła Podstawowa nr ,81 56,74 18,913 Zespół (G+LO) nr adres I składowa nr punkty II składowa nr punkty 7 Złoty Róg 30 Gimnazjum Nr ,65 11 Wilhelma "Wilka" Wyrwińskiego 1 Gimnazjum Nr ,98 9 Seniorów Lotnictwa 5 Gimnazjum nr ,31 14 os. Dywizjonu Gimnazjum Nr ,97 18 Senatorska 35 Gimnazjum nr ,64 5 Chełmońskiego Gimnazjum nr ,98 12 Telimeny 9 Gimnazjum nr ,65 8 Na Błonie 15 B Gimnazjum Nr ,65 16 os. Niepodległości 19 Gimnazjum Nr ,98 XVII Liceum XXIV Liceum XXIII Liceum XXX Liceum XXVII Liceum XIV Liceum XXV Liceum XVIII Liceum XXXVI Liceum suma punktów średnia 17 17,62 36,27 18, ,96 33,94 16, ,29 33,6 16, ,62 32,59 16, ,95 31,59 15, ,28 30,26 15, ,63 27,28 13, ,29 25,94 12, ,63 25,61 12,805

18 Tabela 4. Zespoły Szkół Zawodowych lp nazwa ulica popularność 2011 popularność 2012 wyniki egzaminów zawodowych 2009 wyniki egzaminów zawodowych 2010 wyniki egzaminów zawodowych 2011 EWD dopłaty oddz/ kmp tablice/ rzutnik/ suma WAGA ,33 0,33 0, ,33 0,33 0,33 8 Łączności Monte Cassino ,29 Gastronomicznych Zamoyskiego ,29 Nr 2 Budowlanych Nr 1 Szablowskiego ,95 Ekonomicznych Nr Kapucyńska ,62 1 Mickiewicza ,63 Mechanicznych Nr 1 Przemysłu SpoŜywczego Gastronomicznych Nr 1 Chemicznych Energetycznych Pl. Matejki ,96 Złotej Jesieni ,96 Krupnicza ,95 Loretańska ,64 InŜynierii Środowiska i Ułanów ,64 Melioracji Geodezyjno- Drogowych i Lea ,63 Gospodarki Wodnej Elektrycznych Nr 1 Kamieńskiego ,97 13 nr 1 Ułanów ,63 14 Skrzyneckiego ,63 Mechanicznych Nr ZSZ Polskiego Górnictwa Naftowego i Ekonomicznych Nr 2 Zawodowych Nr 1 Brzozowa ,3 Spółdzielcze ,3 Rzeźnicza , Podbrzezie ,94 Mechanicznych Nr 4 Poligraficzno- Księgarskich Budowlanych Nr 2 OdzieŜowych Nr 1 Tysiąclecia ,62 Szkolne ,95 Syrokomli 21* nowy adres: ul. Cechowa ,94

19 Tabela 4. Zespoły Szkół Zawodowych lp nazwa ulica popularność 2011 popularność 2012 wyniki egzaminów zawodowych 2009 wyniki egzaminów zawodowych 2010 wyniki egzaminów zawodowych 2011 EWD dopłaty oddz/ kmp tablice/ rzutnik/ suma 22 Szkolne ,3 Mechanicznych Nr Elektrycznych Nr 2 i Przemysłu Skórzanego Szkolne ,63 Millana ,96 * poz ZS OdzieŜowych nr 1 przechodzi do nowej siedziby przy ul. Cechowej 58, dotyczy budynku przy ul. Cechowej 58

20 Tabela 5. Licea ogólnokształcące lp nazwa ulica popularność 2011 popularność 2012 matura 2009 matura 2010 matura 2011 EWD dopłaty oddz/ kmp tablice/ rzutnik/ suma WAGA ,33 0,33 0, ,33 0,33 0,33 8 VIII Liceum Grzegórzecka ,27 VI Liceum Wąska ,94 II Liceum Sobieskiego ,94 V Liceum Studencka ,94 Krzemionki ,61 Nr 4 I Liceum Nr 3 X Liceum Na Groblach ,6 Wysokie ,61 Wróblewskiego ,61 VII Liceum Skarbińskiego ,27 XIII Liceum Sądowa ,61 Kolorowe 29 a ,27 Nr 6 Teatralne ,61 Nr 2 XX Liceum XXVIII Liceum IX Liceum Nr 10 XIV Liceum Nr 7 Nr 11 Nr 9 XXVII Liceum Nr 12 Mistrzostwa Szlak ,61 Czackiego ,94 Czapińskiego ,61 Dygasińskiego ,95 Chełmońskiego ,28 Złoty Róg ,62 Wilka Wyrwińskiego 1 Seniorów Lotnictwa 5 Krowoderska 17, nowy adres: ul. Senatorska 35*** , , ,95 Telimeny ,63 Grochowska ,62

21 Tabela 5. Licea ogólnokształcące lp nazwa ulica popularność 2011 popularność 2012 matura 2009 matura 2010 matura 2011 EWD dopłaty oddz/ kmp tablice/ rzutnik/ suma XXI Liceum Nr 8 XVI Liceum XXXI Liceum Nr 16 Nr 14 XXIX Liceum Tysiąclecia ,62 Na Błonie 15 b ,29 Willowe ,28 Zakątek 2, nowy adres: ul. K. Odnowiciela 2 ** ,96 Niepodległości ,63 Dywizjonu ,62 Cechowa ,63 ** poz XXVII LO przechodzi do nowej siedziby przy ul.senatorskiej 35, dotyczy budynku przy ul.senatorskiej 35 *** poz XXXI LO przechodzi do nowej siedziby ul. K. Odnowiciela 2, dotyczy budynku przy ul. K. Odnowiciela 2

Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi Nr 3 é. ul. Topolowa

Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi Nr 3 é. ul. Topolowa Lp Dzielnica Nazwa placówki Adres Godziny otwarcia szkoły w ramach kampanii informacyjnej "Kraków wspiera dojrzałość szkolną Rodzców" 1. I Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. św. Marka 34 10.00-13.00 2. II integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE - nieposiadających własnej obsługi księgowej PRZEDSZKOLA

WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE - nieposiadających własnej obsługi księgowej PRZEDSZKOLA Załącznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE - nieposiadających własnej obsługi księgowej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OBJĘTYCH OBSŁUGĄ PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE PRZEDSZKOLA SZKOŁY PODSTAWOWE

WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OBJĘTYCH OBSŁUGĄ PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE PRZEDSZKOLA SZKOŁY PODSTAWOWE PRZEDSZKOLA Załącznik Nr do Zarządzenia Nr 386/0 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 0--0 WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OBJĘTYCH OBSŁUGĄ PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE w zakresie par. ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1737/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 1737/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 1737/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 03.07.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów użyczenia samorządowych szkół i placówek Gminy Miejskiej Kraków podczas Światowych Dni

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW Wyniki sprawdzianu szkół podstawowych - 2013

KRAKÓW Wyniki sprawdzianu szkół podstawowych - 2013 KRAKÓW Wyniki sprawdzianu szkół podstawowych - 2013 1. Prywatna Szkoła Podstawowa "Scherzo" Korzeniaka 14 38.00 2. Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia "Inspiracja" 3. Prywatna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Przedszkola. Nazwa placówki oświatowej

Przedszkola. Nazwa placówki oświatowej Przedszkola Liczba dzieci, które mogą we wrześniu 06 zostać objęte pomocą w formie posiłków na podstawie decyzji dyrektora przedszkola Przedszkole Samorządowe Nr ul. Miechowity Przedszkole Samorządowe

Bardziej szczegółowo

Przedszkola. Nazwa placówki oświatowej

Przedszkola. Nazwa placówki oświatowej Przedszkola Liczba dzieci, które mogą w październiku 06 zostać objęte pomocą w formie posiłków na podstawie decyzji dyrektora przedszkola Przedszkole Samorządowe Nr ul. Miechowity Przedszkole Samorządowe

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE PRZEDSZKOLA

WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE PRZEDSZKOLA Załącznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr 3183/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2012-11-02 WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE PRZEDSZKOLA Lp. Nazwa placówki Adres

Bardziej szczegółowo

Przedszkola. Nazwa placówki oświatowej

Przedszkola. Nazwa placówki oświatowej Przedszkola w styczniu 06 zostać Przedszkole Samorządowe Nr ul. Miechowity Przedszkole Samorządowe Nr 30 ul. Mackiewicza 5 Przedszkole Samorządowe Nr 45 ul. Piekarska 4 Przedszkole Samorządowe Nr 65 ul.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR XIV/279/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 27 maja 2015 roku

Kraków, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR XIV/279/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 27 maja 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR XIV/279/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 11 lipca 2012 r. Poz. 3312 UCHWAŁA NR L/653/12 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 27 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 11 lipca 2012 r. Poz. 3312 UCHWAŁA NR L/653/12 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 27 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 lipca 2012 r. Poz. 3312 UCHWAŁA NR L/653/12 RADY MIASTA KRAKOWA w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

Lp Dzielnica Placówka Oddział Adres placówki Numer telefonu

Lp Dzielnica Placówka Oddział Adres placówki Numer telefonu Wolne miejsca aktualizowane są co około 30 minut Data ostatniej aktualizacji2016-12-25 16:10 Lp Dzielnica Placówka Oddział Adres placówki Numer telefonu 1. I Stare Miasto Szkoła Podstawowa Nr 1 KLASA 1

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z historii i wos

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z historii i wos Wyniki egzaminu gimnazjalnego z historii i wos 1. Społeczne Gimnazjum Nr 7 im. Juliusza Słowackiego STO 2. Stradomska 87,0 Salezjańskie Gimnazjum Publiczne os. Piastów 86,1 3. Publiczne Gimnazjum nr 52

Bardziej szczegółowo

Reforma systemu oświaty w krakowskich szkołach

Reforma systemu oświaty w krakowskich szkołach Reforma systemu oświaty w krakowskich szkołach Struktura samorządowych szkół ogólnodostępnych (Łącznie 240 szkół) 43 23 22 53 99 Szkoły Podstawowe Gimnazja Licea Ogólnokształcące Technika Szkoły Zawodowe

Bardziej szczegółowo

EWD krakowskich szkół 2013 Gimnazja

EWD krakowskich szkół 2013 Gimnazja EWD krakowskich szkół 2013 Gimnazja NAZWA SZKOŁY 1. 2. Publiczne Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego Prywatne Gimnazjum Akademickie nr 6 im. Fryderyka Chopina Dzielskiego 1 6,82

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1418/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-29

ZARZĄDZENIE NR 1418/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-29 0b8003a4-f932-4f24-972c-f88cf1e8b085 ZARZĄDZENIE NR 1418/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-29 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Wykaz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Wykaz siedzib obwodowych komisji wyborczych OKW Siedziba Adres 1 VI Liceum Ogólnokształcące Ul. Wąska 7 2 VI Liceum Ogólnokształcące Ul. Wąska 7 3 Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży Ul. J. Dietla 53 4 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Ul. Miodowa

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa placówki Adres. 1 Samorządowe Przedszkole nr 1 ul. Kopernika 16. 2 Samorządowe Przedszkole nr 2 ul. Twardowskiego 90

Lp. Nazwa placówki Adres. 1 Samorządowe Przedszkole nr 1 ul. Kopernika 16. 2 Samorządowe Przedszkole nr 2 ul. Twardowskiego 90 WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ EKO OŚWIATY W KRAKOWIE PRZEDSZKOLA Lp. Nazwa placówki Adres 1 Samorządowe Przedszkole nr 1 ul. Kopernika 16 2 Samorządowe Przedszkole nr 2 ul. Twardowskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 3450 UCHWAŁA NR L/654/12 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 27 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 3450 UCHWAŁA NR L/654/12 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 27 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 3450 UCHWAŁA NR L/654/12 RADY MIASTA KRAKOWA w sprawie ustalenia nazw szkół ponadgimnazjalnych i zespołów szkół. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/16. z posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2016 r.

Protokół nr 29/16. z posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2016 r. BR.01.00.29..2016 Protokół nr 29/16 z posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2016 r. W posiedzeniu, któremu przewodniczył Tomasz Urynowicz Przewodniczący Komisji,

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego 1. Prywatne Gimnazjum Brytyjskie Smoleńsk 100,0 2. Społeczne Gimnazjum Nr 7 im. Juliusza Słowackiego STO 3. Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta

Bardziej szczegółowo

Dzielnica: Kraków - Krowodrza

Dzielnica: Kraków - Krowodrza Kraków - Krowodrza Gimnazjum Sportowe nr 76 ULICA: Al. Kijowska 26,3% 38 73,8 75 9 87% 68% 68% 82% 72% 60% 0 0 0 8 13 37 21 18 3 2008 39,2% 51 67,6 70 8 84% 59% 60% 80% 64% 47% 0 0 4 14 22 18 27 16 0 2007

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 Z MATEMATYKI (w procentach)

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 Z MATEMATYKI (w procentach) WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 Z MATEMATYKI (w procentach) 1. Publiczne Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego Kraków Dzielskiego 90,0 2. Salezjańskie Gimnazjum Publiczne Kraków

Bardziej szczegółowo

z dnia 1 Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ul. Ułanów 9 31-450 Kraków

z dnia 1 Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ul. Ułanów 9 31-450 Kraków Załącznik do uchwały Rady Miasta Krakowa Nr z dnia Załacznik Nr1 do uchwały Rady Miasta Krakowa Nr CXIV/1537/10 z dnia 20.10.2010 Wykaz samorządowych jednostek budżetowych prowadzonych działalność określoną

Bardziej szczegółowo

Wolne miejsca. Lp Dzielnica Placówka Adres placówki Numer telefonu

Wolne miejsca. Lp Dzielnica Placówka Adres placówki Numer telefonu Wolne miejsca aktualizowane są co około 30 minut Data ostatniej aklualizacji2015-06-01 08:00 Lp Dzielnica Placówka Adres placówki Numer telefonu 1. I Stare Miasto Nr 1 ŚWIĘTEGO MARKA 34, 31-024 124225866

Bardziej szczegółowo

Wolne miejsca. Lp Dzielnica Placówka Adres placówki Numer telefonu

Wolne miejsca. Lp Dzielnica Placówka Adres placówki Numer telefonu Wolne miejsca aktualizowane są co około 30 minut Data ostatniej aktualizacji2016-05-28 00:28 Lp Dzielnica Placówka Adres placówki Numer telefonu 1. I Stare Miasto Nr 1 ŚWIĘTEGO MARKA 34, 31-024 124225866

Bardziej szczegółowo

IV. Udziały i akcje Gminy Miejskiej Kraków w spółkach prawa handlowego... 82

IV. Udziały i akcje Gminy Miejskiej Kraków w spółkach prawa handlowego... 82 I. Wstęp... 2 II. Majątek Gminy Miejskiej Kraków i Miasta Kraków miasta na prawach powiatu (zestawienia zbiorcze)... 6 III. Mienie Gminy Miejskiej Kraków i Miasta Kraków - miasta na prawach powiatu w jednostkach

Bardziej szczegółowo

MIASTO WSTĘPNIE OSZACOWAŁO STRATY

MIASTO WSTĘPNIE OSZACOWAŁO STRATY KP-02-1.0624-1-41/10 Kraków, 21 maja 2010 r. MIASTO WSTĘPNIE OSZACOWAŁO STRATY Miasto oszacowało wstępne straty i przekazało je do Wojewody Małopolskiego. Wstępna lista strat obejmuje wykaz obiektów użyteczności

Bardziej szczegółowo

8. Zespoły szkół zawodowych

8. Zespoły szkół zawodowych 8. Zespoły szkół zawodowych 1. VI 2. XVIII 3. I 4. I Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 Technikum Uzupełniające Nr 1 Szkoła Policealna Nr 1 Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 1 Nr 1 zaoczne Zasadnicza Szkoła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Krakowie, ul. Topolowa 22.

UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Krakowie, ul. Topolowa 22. druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Krakowie, ul. Topolowa 22. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1853/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 19 września 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 1853/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 19 września 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 1853/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 19 września 2008 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia sieci

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3087/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3087/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3087/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji niektórych

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 8387 UCHWAŁA NR XXXIV/563/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 16 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 8387 UCHWAŁA NR XXXIV/563/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 16 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 8387 UCHWAŁA NR XXXIV/563/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XCIV/1403/13 Rady

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE KONKURSU. Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów

OGŁOSZENIE KONKURSU. Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów OGŁOSZENIE KONKURSU Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów lp. Szkoła/Placówka Adres 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Przedszkole nr 2 Przedszkole nr 44 Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI HANDLOWE. Dzielnica I - Stare Miasto

PLACÓWKI HANDLOWE. Dzielnica I - Stare Miasto Załącznik 3-17 Adresy placówek handlowych, oświatowych oraz instytucji i innych firm biorących udział w zbiórce zuŝytych baterii i akumulatorów na terenie Miasta Krakowa (źródło ZIKiT) MIEJSCA ZBIÓRKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/479/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 czerwca 2004 r.

UCHWAŁA NR L/479/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 czerwca 2004 r. UCHWAŁA NR L/479/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie przekształcenia techników na podbudowie zasadniczej w trzyletnie technika uzupełniające. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ NA ROK 2009

PLAN KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ NA ROK 2009 PLAN KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ NA ROK 2009 Plan kontroli kompleksowych na rok 2009 Lp. Nazwa jednostki Adres jednostki Uwagi 1 X Liceum Ogólnokształcące ul. Wróblewskiego 8 2 Zespół Szkół Budowlanych

Bardziej szczegółowo

Porównanie szkół uwzglęnionych w planach restrukturyzacji, lata szkolne: 2012/2013 i 2015/2016

Porównanie szkół uwzglęnionych w planach restrukturyzacji, lata szkolne: 2012/2013 i 2015/2016 Załącznik nr Porównanie szkół uwzglęnionych w planach restrukturyzacji, lata szkolne: 202/203 i 205/206 Lp. Gimnazjum nr 9 205 8 XXXI Liceum 39 6 Uchwała Nr LXV/940/3 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia

Bardziej szczegółowo

ODWOŁANIE KONKURSU PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

ODWOŁANIE KONKURSU PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa Tadeusz Matusz ODWOŁANIE KONKURSU PREZYDENT MIASTA KRAKOWA anuluję ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej nr 53 Szkoły Podstawowej nr 61 Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

REJESTR SZKÓŁ POSIADAJĄCYCH CERTYFIKAT SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO W RAMACH ZINTEGROWANEJ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA

REJESTR SZKÓŁ POSIADAJĄCYCH CERTYFIKAT SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO W RAMACH ZINTEGROWANEJ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA REJESTR SZKÓŁ POSIADAJĄCYCH CERTYFIKAT SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO W RAMACH ZINTEGROWANEJ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA L.p. Nazwa Szkoły Adres Szkoły Ważność Certyfikatu Miasto i powiat Kraków 1 Szkoła

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Nr post. 9/ZO-KE-I/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi POSTĘPOWANIE PONIŻEJ 30 000 EURO NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków, tel: 12

Bardziej szczegółowo

Wykaz terminów drzwi otwartych szkół ponadgimnazjalnych

Wykaz terminów drzwi otwartych szkół ponadgimnazjalnych Wykaz terminów drzwi szkół ponadgimnazjalnych nazwa szkoły i dane kontaktowe I LO Poznań, ul. Bukowska 16 tel: 61 84 806 71 II LO Poznań, ul. Matejki 8/10 tel: 61 866 28 92 III LO Poznań, ul. Strzelecka

Bardziej szczegółowo

MATURA 2014 WYNIKI EGZAMINU

MATURA 2014 WYNIKI EGZAMINU Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu MATURA 2014 WYNIKI EGZAMINU ZESTAWIENIE ŚREDNICH WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO W POZNAŃSKICH LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNIKACH- RANKING SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

WITAJ SZKOŁO! RAPORT OTWARCIA

WITAJ SZKOŁO! RAPORT OTWARCIA WITAJ SZKOŁO! RAPORT OTWARCIA W najbliższy poniedziałek (2 września) rozpocznie się nowy rok szkolny 2013/2014. W krakowskich samorządowych przedszkolach i szkołach przygotowano blisko 95 tys. miejsc dzieci

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 Ogólne informacje o szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

liczba pomieszczeń na danym piętrze nr piętra liczba sal sal w m² tak/nie I piętro 9 149,27 nie

liczba pomieszczeń na danym piętrze nr piętra liczba sal sal w m² tak/nie I piętro 9 149,27 nie 1 bocheński Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rozdzielu Rozdziele 194, 32-731 Żegocina 2 brzeski Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach nr piętra liczba sal sal w m² / I piętro 9 149,27 32-823 Łęki - 1 4

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2015 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 18.02.2015 r.

Zarządzenie Nr 17/2015 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 18.02.2015 r. Zarządzenie Nr 17/2015 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 18.02.2015 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do publicznych gimnazjów

Bardziej szczegółowo

MATURA 2013 WYNIKI EGZAMINU

MATURA 2013 WYNIKI EGZAMINU Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu MATURA 2013 WYNIKI EGZAMINU ZESTAWIENIE ŚREDNICH WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO W POZNAŃSKICH LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNIKACH - RANKING SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA. Przedszkola. proszowicki. brzeski. bocheński. limanowski

EDUKACJA. Przedszkola. proszowicki. brzeski. bocheński. limanowski URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE EDUKACJA W W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM ROKU SZKOLNYM /14 87 Przedszkola 79 8 34 11 87 86 39 95 95 258 43 53 36 73 41 101 39 Przedszkola przeciętna liczba dzieci przypadająca

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA WROCŁAWIA

OFERTA EDUKACYJNA WROCŁAWIA OFERTA EDUKACYJNA WROCŁAWIA Absolwentom wrocławskich gimnazjów proponuje się kontynuację nauki w następujących typach szkół: liceum ogólnokształcące technikum zasadnicza szkoła zawodowa Zapewnia przygotowanie

Bardziej szczegółowo

MATURA 2015 WYNIKI EGZAMINU

MATURA 2015 WYNIKI EGZAMINU Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu MATURA 2015 WYNIKI EGZAMINU ZESTAWIENIE ŚREDNICH WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO W POZNAŃSKICH LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNIKACH - RANKING SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r.

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. Zadania oświatowe realizowane przez Powiat Kościerski wynikają

Bardziej szczegółowo

Edukacja w województwie malopolskim

Edukacja w województwie malopolskim Edukacja w województwie malopolskim Placówki wychowania przedszkolnego i szkolnictwo podstawowe 1 Przeciętna liczba dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego a w roku szkolnym 2010/2011 (stan w dniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Doskonałym sposobem przygotowania się do Olimpiady i studiów jest tzw. Rok Zerowy.

Doskonałym sposobem przygotowania się do Olimpiady i studiów jest tzw. Rok Zerowy. ROK ZEROWY Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie mając na uwadze stworzenie młodym ludziom warunków do właściwego rozwoju i pogłębiania wiedzy, opracowała i realizuje od 2007/2008

Bardziej szczegółowo

VI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU

VI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU STMiG-SPRAWOZDANIE VI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2014 Nazwa miejscowości: Status miejscowości (M, G lub MiG): KRAKÓW MiG Nazwa województwa: Nazwa starostwa:

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Gmina Miejska Kraków

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO KOZIEGŁOWY

GMINA I MIASTO KOZIEGŁOWY Gmina Koziegłowy jest największągminąpowiatu myszkowskiego. Na 159,16 km 2 powierzchni zlokalizowanych jest aż30 miejscowości. Od lat konsekwentnie realizowana jest strategia rozwoju gminy oparta na priorytetowym

Bardziej szczegółowo

czyli Rej w Perspektywach

czyli Rej w Perspektywach czyli Rej w Perspektywach Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących 2014 Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: - sukcesy szkoły

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1416/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-28

ZARZĄDZENIE NR 1416/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-28 0b8003a4-f932-4f24-972c-f88cf1e8b085 ZARZĄDZENIE NR 1416/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-28 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011 WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W SESJI 2011

Załącznik do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011 WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W SESJI 2011 Załącznik do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011 WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W SESJI 2011 WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH SESJA 2011 OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN I. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Kryteria decydujące o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2012-2013

Kryteria decydujące o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2012-2013 Kryteria decydujące o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2012-2013 W VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kielcach Podstawą kwalifikowania kandydata jest świadectwo

Bardziej szczegółowo

BADANIE LOSÓW EDUKACYJNYCH ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM im. I.J. Paderewskiego w Skórzewie

BADANIE LOSÓW EDUKACYJNYCH ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM im. I.J. Paderewskiego w Skórzewie BADANIE LOSÓW EDUKACYJNYCH ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM im. I.J. Paderewskiego w Skórzewie Wyniki badań ( ) losów absolwentów szkół różnych poziomów kształcenia nabierają coraz większego znaczenia dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW "ABOR" PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WE WROCŁAWIU. Przystąpiło do egzaminu Otrzymało świadectwo dojrzałości Zdawalność 12 9 75,0%

MIASTO WROCŁAW ABOR PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WE WROCŁAWIU. Przystąpiło do egzaminu Otrzymało świadectwo dojrzałości Zdawalność 12 9 75,0% ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO I ŚREDNIE WYNIKI (W PKT %) Z PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH WEDŁUG SZKÓŁ (przystępujący po raz pierwszy) - stan na 13 września 2010r. (z uwzględnieniem sesji poprawkowej) MIASTO

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA PREZYDENT MIASTA SZCZECINA INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach prowadzonych przez Miasto Szczecin Szczecin, dn.

Bardziej szczegółowo

OKW SIEDZIBA ADRES KOMISJI NAZWISKA IMIONA 155 KLUB KULTURY CHEŁM UL. CHEŁMSKA 16 TABASZ LIDIA 244 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 124 UL.

OKW SIEDZIBA ADRES KOMISJI NAZWISKA IMIONA 155 KLUB KULTURY CHEŁM UL. CHEŁMSKA 16 TABASZ LIDIA 244 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 124 UL. OKW SIEDZIBA ADRES KOMISJI NAZWISKA IMIONA 155 KLUB KULTURY CHEŁM UL. CHEŁMSKA 16 TABASZ LIDIA 244 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 124 UL. WEIGLA 2 TABIŚ SŁAWOMIR 20 ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH NR 1 AL. MICKIEWICZA

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PODSTAWY PRAWNE Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie terminów składania

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW "ABOR" PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WE WROCŁAWIU UL. PABIANICKA 2 "NOVA" CENTRUM EDUKACYJNE UL. OŁAWSKA 4

MIASTO WROCŁAW ABOR PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WE WROCŁAWIU UL. PABIANICKA 2 NOVA CENTRUM EDUKACYJNE UL. OŁAWSKA 4 ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO I ŚREDNIE WYNIKI (W PKT %) Z PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH WEDŁUG SZKÓŁ (przystępujący po raz pierwszy) - stan na 20 września 2012 r. MIASTO WROCŁAW "ABOR" PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA 2014 ROK OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY STATYSTYKA

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 94/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 PODSTAWY PRAWNE Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr SE KZ 41010 /1 / 11 z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie terminów składania

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Spr a wo z da ni eo g ó l ne ze g z a mi numa t ur a l ne g o2 0 1 6 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 1/15

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 1/15 ZSO.S.0130.1.2015 Z A R Z Ą D Z E N I E NR 1/15 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WE WŁOSZAKOWICACH z dnia 27 lutego 2015 r. W SPRAWIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ ZESPOŁU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 marca 2016r.

Zarządzenie Nr 60/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 marca 2016r. Zarządzenie Nr 60/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia wytycznych do naliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych w 2016 roku wpisanych

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI OŚWIATOWE. Rok szkolny 2009/2010

PLACÓWKI OŚWIATOWE. Rok szkolny 2009/2010 Urząd Miasta Krakowa Wydział Edukacji ul. M. Stachowicza 18, 30-103 Kraków e-mail: ek@um.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=422 PLACÓWKI OŚWIATOWE - według jednostek organizacyjnych Do uŝytku słuŝbowego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH DO RAD DZIELNIC W DNIU 16 LISTOPADA 2014 R.

WYKAZ OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH DO RAD DZIELNIC W DNIU 16 LISTOPADA 2014 R. I Stare Miasto stały 1 VI Liceum Ogólnokształcące ul. Wąska 7 I Stare Miasto stały 2 VI Liceum Ogólnokształcące ul. Wąska 7 I Stare Miasto stały 3 Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży ul. Dietla 53

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na wyposażenie pracowni przedmiotowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków

Regulamin przyznawania środków finansowych na wyposażenie pracowni przedmiotowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków Załącznik do Zarządzenia Nr 432/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.02.2015 r. Regulamin przyznawania środków finansowych na wyposażenie pracowni przedmiotowych w szkołach prowadzonych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

Projekt STARS. Zrównoważona akredytacja i identyfikacja szkół w zakresie podróży. Dariusz Niewitała Urząd Miasta Krakowa

Projekt STARS. Zrównoważona akredytacja i identyfikacja szkół w zakresie podróży. Dariusz Niewitała Urząd Miasta Krakowa Projekt STARS Zrównoważona akredytacja i identyfikacja szkół w zakresie podróży Dariusz Niewitała Urząd Miasta Krakowa 1. Cele i rezultaty projektu 2013/2014 2. Wyniki badań ankietowych w szkołach 3. Działania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Regulamin umieszczono na stronie internetowej szkoły 28 lutego 2015 oraz na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły w dniu 27 lutego 2015r. Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 2 Szkolna Komisja Rekrutacyjna

Podstawa prawna. 2 Szkolna Komisja Rekrutacyjna SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu na rok szkolny 2015/2016 1 Podstawa prawna 1. Art. 9 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXX/799/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie przekształcenia szkół policealnych i pomaturalnych w szkoły policealne.

UCHWAŁA NR LXXX/799/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie przekształcenia szkół policealnych i pomaturalnych w szkoły policealne. UCHWAŁA NR LXXX/799/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie przekształcenia szkół policealnych i pomaturalnych w szkoły policealne. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ Jednostki prowadzące nabór do przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2009/2010

Załącznik Nr 5 do SIWZ Jednostki prowadzące nabór do przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2009/2010 Załącznik Nr 5 do SIWZ Jednostki prowadzące nabór do przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2009/2010 Lp Nazwa przedszkola 1. Przedszkole Publiczne Nr 1 2. Przedszkole Publiczne Nr 3 3. Przedszkole Publiczne

Bardziej szczegółowo

Dane statystyczne. Debata Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 2020. Obszar: Szkoła

Dane statystyczne. Debata Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 2020. Obszar: Szkoła Dane statystyczne Debata Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 2020. Obszar: Szkoła I. Dane dotyczące liczby i rodzajów placówek Tabela 1: szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę (rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania kandydatów do szkół publicznych w województwie lubuskim na rok szkolny 2013/2014

Zasady przyjmowania kandydatów do szkół publicznych w województwie lubuskim na rok szkolny 2013/2014 Zasady przyjmowania kandydatów do szkół publicznych w województwie lubuskim na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego Opracowanie dr Wioletta

Bardziej szczegółowo

Przedszkola pełniące dyżur w lipcu i sierpniu 2014. oraz zasady zapisywania dzieci do przedszkoli dyżurnych

Przedszkola pełniące dyżur w lipcu i sierpniu 2014. oraz zasady zapisywania dzieci do przedszkoli dyżurnych Przedszkola pełniące dyżur w lipcu i sierpniu 2014 oraz zasady zapisywania dzieci do przedszkoli dyżurnych 1. Zapisy dzieci do przedszkola pełniącego dyżur przyjmuje dyrektor tego przedszkola. Zapisy na

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013. Stryków, 28 października 2013 roku

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013. Stryków, 28 października 2013 roku Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 Stryków, 28 października 2013 roku PODSTAWA PRAWNA art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania kandydatów do szkół publicznych w województwie lubuskim na rok szkolny 2014/2015

Zasady przyjmowania kandydatów do szkół publicznych w województwie lubuskim na rok szkolny 2014/2015 Zasady przyjmowania kandydatów do szkół publicznych w województwie lubuskim na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/591/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 20 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/591/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 20 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/591/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Trzebnica przez osoby fizyczne lub

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W SKALI REGIONU W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

ŚREDNIE WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W SKALI REGIONU W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ŚREDNIE WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W SKALI REGIONU W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM Wersja nr 1 październik 2015r. Wyniki egzaminów w województwie opolskim* Sprawdzian szóstoklasisty średni wynik w punktach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/992/02. Rady Miasta Szczecina z dnia 21 stycznia 2002 roku. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Gminie Miasto Szczecin. Na podstawie art.17 ust.5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 51 w Warszawie

Zespół Szkół nr 51 w Warszawie Zespół Szkół nr 51 w Warszawie Gimnazjum nr 77 im. Ignacego Domeyki w Warszawie Historia Szkoła powstała w 1999 roku. Sztandar Zespołu Szkół nr 51 Współpracuje z Towarzystwem Szkół Twórczych. Struktura

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ŚW. BARBARY W CHODZIEŻY NA ROK SZKOLNY 2012/2013

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ŚW. BARBARY W CHODZIEŻY NA ROK SZKOLNY 2012/2013 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ŚW. BARBARY W CHODZIEŻY NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia.

UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia. Projekt przygotowany przez Zarząd Powiatu Pabianickiego UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2010 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LEGNICY W ROKU SZKOLNYM 2011/ 2012

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LEGNICY W ROKU SZKOLNYM 2011/ 2012 ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LEGNICY W ROKU SZKOLNYM 2011/ 2012 I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 w sprawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW PO III KLASIE GIMNAZJUM INFORMACJA O STANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY DWIKOZY z dnia 22 sierpnia 2012 roku

RADY GMINY DWIKOZY z dnia 22 sierpnia 2012 roku UCHWAŁA NR.. RADY GMINY DWIKOZY z dnia 22 sierpnia 2012 roku P r o j e k t w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA. z dnia 12 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA. z dnia 12 marca 2015 r. UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonych dla publicznych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE.

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE. 2015 WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 1 2 Sprawozdanie ogólne

Bardziej szczegółowo