ZARZĄDZENIE NR 1418/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 1418/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-29"

Transkrypt

1 0b8003a4-f932-4f24-972c-f88cf1e8b085 ZARZĄDZENIE NR 1418/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 1 Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie. 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 0b8003a4-f932-4f24-972c-f88cf1e8b085 druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie. Na podstawie art. 12 pkt 11 i w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala co następuje: 1 Ustala się plan sieci publicznych liceów ogólnokształcących mających siedzibę na terenie Miasta Krakowa, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2 Ustala się plan sieci publicznych liceów profilowanych mających siedzibę na terenie Miasta Krakowa, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3 Ustala się plan sieci publicznych techników mających siedzibę na terenie Miasta Krakowa, zgodnie z załącznikiem nr 3. 4 Ustala się plan sieci publicznych zasadniczych szkół zawodowych mających siedzibę na terenie Miasta Krakowa, zgodnie z załącznikiem nr 4. 5 Ustala się plan sieci publicznych techników uzupełniających mających siedzibę na terenie Miasta Krakowa, zgodnie z załącznikiem nr 5. 6 Ustala się plan sieci publicznych szkół policealnych mających siedzibę na terenie Miasta Krakowa, zgodnie z załącznikiem nr 6. 7 Traci moc Uchwała Nr XCVI/909/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie. 8 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 9 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r.

3 0b8003a4-f932-4f24-972c-f88cf1e8b085 UZASADNIENIE Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) rada powiatu ustala plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić młodzieży zamieszkującej na obszarze powiatu realizację obowiązku nauki. W ramach procesu racjonalizacji wydatków w oświacie, a także w wyniku ustaleń Nadzwyczajnej Komisji RMK ds. Reformy Finansów Miasta Krakowa należało przedstawić proponowane zmiany w planie sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie. W analizie wykorzystano dane przedstawione przez dyrektorów szkół w Systemie Informacji Oświatowej: I. Zmiana siedziby XXVII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie W związku z zamiarem utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie (ul. Senatorska 35), w skład którego wchodzić będzie Gimnazjum nr 20 i XXVII Liceum Ogólnokształcące, z dniem 1 września 2012 r. planowane jest przeniesienie siedziby XXVII LO (ul. Krowoderska 17) do budynku Gimnazjum nr 20 przy ul. Senatorskiej 35. W Gimnazjum nr 20 od kilku lat obserwuje się znaczący spadek liczby uczniów. W roku szkolnym 2011/2012 uczęszcza do szkoły 187 uczniów, którzy kształcą się w 7 oddziałach. Baza dydaktyczna jest dobrze wyposażona. Szkoła dysponuje 21 pomieszczeniami do nauki w tym dobrze wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi oraz posiada bogatą bazę sportową salę gimnastyczną, salę do tenisa stołowego, siłownię oraz boisko wielofunkcyjne. Pomieszczenia te są wykorzystywane średnio do 2,5 godzin dziennie. Średnie godzinowe obciążenie sal lekcyjnych zostało obliczone przez podzielenie tygodniowej liczby godzin dydaktycznych realizowanych w szkole, tj. bez godzin realizowanych przez pedagogapsychologa, bibliotekarza przez iloczyn ważonej liczby pomieszczeń dydaktycznych (pomieszczenia w których odbywają się zajęcia dla całego oddziału waga 1; pomieszczenia do zajęć w grupach waga 0,5; duża sala gimnastyczna - waga 2) i liczby dni nauki w tygodniu, tj. 5. Do XXVII Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2011/2012 uczęszcza 363 uczniów kształcących się w 12 oddziałach, w tym w klasach I i II 244 uczniów. Od kilku lat liczba uczniów w XXVII LO utrzymuje się na tym samym poziomie mimo występującego niżu demograficznego w tej grupie wiekowej. Ciekawa oferta edukacyjna tej szkoły jest powodem dużego zainteresowania młodzieży. Liceum dysponuje 14 pomieszczeniami do zajęć dydaktycznych, natomiast nie posiada zaplecza sportowego. Średnie obciążenie sal lekcyjnych wynosi 6,9 godzin dziennie. Prezydent Miasta Krakowa przedstawi projekt odrębnej uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie, ul. Senatorska 35. Połączenie Gimnazjum nr 20 z XXVII Liceum Ogólnokształcącego w zespół jest korzystne ze względu na racjonalne wykorzystanie budynku przy ulicy Senatorskiej 35. Ponadto, planowana regulacja przyczyni się m.in. do poprawy warunków nauki uczniom XXVII Liceum Ogólnokształcącego, przede wszystkim poprawi się jakość realizacji zajęć dydaktycznych wychowania fizycznego dla uczniów liceum, w którym brak zaplecza sportowego. Średnie obciążenie sal lekcyjnych wynosiłoby ok. 7 godzin dziennie. Koszty związane z odprawami pracowników administracji i obsługi wyniosą ok. 68 tys. zł i zaplanowane są w planach finansowych placówek na rok 2012 (środki niewykorzystane na wynagrodzenia za okres IX-XII 2012 r.). Wydział Edukacji podejmie działania zmierzające do złagodzenia społecznych skutków związanych z utworzeniem zespołu szkół w miejsce dwóch samodzielnie funkcjonujących placówek. Budynek zajmowany przez XXVII Liceum Ogólnokształcące przy ul. Krowoderskiej 17 zostanie w dyspozycji Wydziału Skarbu Urzędu Miasta Krakowa. Planowane oszczędności w 2012 r. z tytułu zwolnienia budynku przy ul. Krowoderskiej 17 wyniosą ok zł. II. Zmiana siedziby XXIX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie Z dniem 1 września 2012 r. zmienia się siedzibę XXIX Liceum Ogólnokształcącego z ul. Cechowej 57 na siedzibę przy ul. Bujaka 15 (siedziba Gimnazjum nr 28). Gimnazjum nr 28 dysponuje 27 salami lekcyjnymi, 11 pracowniami przedmiotowymi, które są dobrze wyposażone oraz posiada bazę sportową m.in. 2 duże sale gimnastyczne. Pomieszczenia do nauki są wykorzystywane średnio 3 godziny dziennie. Baza dydaktyczna jest dobrze wyposażona.

4 0b8003a4-f932-4f24-972c-f88cf1e8b085 W bieżącym roku szkolnym 2011/2012 do XXIX Liceum Ogólnokształcącego uczęszcza 145 uczniów kształcących się w 7 oddziałach. Realizują oni zajęcia w 12 salach lekcyjnych, 5 pracowniach, sali gimnastycznej i słowni. Średnie wykorzystanie pomieszczeń dydaktycznych szkoły wynosi 2,6 godzin dziennie. Przyjęcie zaproponowanego rozwiązania jest korzystne ze względu na bardziej racjonalne wykorzystanie budynku Gimnazjum nr 28. Średnie obciążenie sal lekcyjnych wynosiłoby ok. 5 godzin dziennie. Budynek gimnazjum nie posiada barier architektonicznych, które uniemożliwiłyby dalsze kształcenie uczniom XXIX Liceum Ogólnokształcącego posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W wyniku przeniesienia siedziby XXIX Liceum Ogólnokształcącego pomieszczenia zajmowane dotychczas przez szkołę w budynku przy ul. Cechowej 57 zostaną przeznaczone przez Gminę Miejską Kraków na siedzibę Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego funkcjonującego obecnie w budynku przy ul. Hm. Stanisława Millana 16. III. Zmiana siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego w Krakowie Z dniem 1 września 2012 r. zmienia się siedzibę Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego w Krakowie z ul. Hm. Stanisława Millana 16 na ul. Cechową 57. W związku z planowanym przeniesieniem XXIX Liceum Ogólnokształcącego (ul. Cechowa 57) do budynku Gimnazjum nr 28 (ul. Bujaka 15) budynek zajmowany dotychczas przez liceum zostaje przekazany na nową siedzibę Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego w Krakowie. Wprowadzana zmiana polepszy warunki nauki uczniów uczęszczających obecnie do Zespołu Szkół. W roku szkolnym 2011/2012 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego uczęszcza 194 uczniów, pobierających naukę w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym (13 uczniów w 1 oddziale klasy trzeciej), Gimnazjum nr 80 z oddziałami przysposabiającymi do pracy zawodowej (108 uczniów w 7 oddziałach) i w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 22 (73 uczniów w 4 oddziałach). Wchodzące w skład zespołu Technikum Przemysłu Skórzanego nr 21, Technikum Uzupełniające nr 14, Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 18 i Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 8 od kilku lat nie realizują naboru i w związku z tym z dniem 31 sierpnia 2012 r. przewiduje się ich likwidację odrębną uchwałą Rady Miasta Krakowa. Zajęcia dydaktyczne w Zespole Szkół prowadzone są w 10 salach lekcyjnych i 5 pracowniach. Średnie obciążenie pomieszczeń do nauki w tej szkole wynosi ok. 5,7 godziny dziennie. Szkoła nie dysponuje własną salą gimnastyczną i boiskiem sportowym co utrudnia realizację zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych, a także powoduje dodatkowe wydatki ponoszone przez placówkę. Miesięczny koszt wynajmu sali gimnastycznej wynosi zł. Koszt utrzymania obecnej siedziby Zespołu jest wysoki m.in. ze względu na konieczność elektrycznego ogrzewania budynku. W budynku przy ul. Cechowej 57 uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego będą mogli korzystać z 12 sal lekcyjnych, 5 pracowni, a także sali gimnastycznej i siłowni. Ponadto, przy szkole funkcjonują boiska do siatkówki i koszykówki. Po zmianie siedziby średnie obciążenie sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego będzie wynosić ok. 4 godziny dziennie. Budynek przy ul. Hm. Stanisława Millana 16, zajmowany dotychczas przez Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego, zostanie przeznaczony przez Gminę Miejską Kraków na inne cele. Planowane oszczędności w 2012 r. z tytułu zwolnienia budynku przy ul. Hm. Stanisława Millana 16 wyniosą ok zł. Środki potrzebne na wydatki związane ze zmianą siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego uruchomione zostaną z rezerwy celowej utworzonej na zadania oświatowe. IV. Zmiana siedziby Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie Z dniem 1 września 2012 r. zmienia się siedzibę Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie z Placu Matejki 11 na ul. Czerwieńskiego 16. W związku z zamiarem przeniesienia z dniem 1 września 2012 r. Gimnazjum nr 14 (ul. Czerwieńskiego 16) do siedziby XIV Liceum Ogólnokształcącego (ul. Chełmońskiego 24) i utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 (ul. Chełmońskiego 24), budynek zajmowany dotychczas przez gimnazjum zostanie przekazany na nową siedzibę Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie. Wprowadzana zmiana spowoduje nie tylko bardziej racjonalne wykorzystanie budynku i zaplecza sportowego przy ul. Czerwieńskiego 16, ale również polepszy warunki nauki uczniów uczęszczających obecnie do Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie.

5 0b8003a4-f932-4f24-972c-f88cf1e8b085 W roku szkolnym 2011/2012 do Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego uczęszcza 732 uczniów, pobierających naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 23, XXI Liceum Profilowanym, Technikum Przemysłu Spożywczego nr 22 i Technikum Uzupełniającym dla Dorosłych nr 19. Realizują oni zajęcia w 16 salach lekcyjnych, w 6 pracowniach oraz w 2 niewielkich pomieszczeniach do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Szkoła nie dysponuje własnym boiskiem sportowym. Średnie obciążenie pomieszczeń do nauki w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego wynosi ok. 7 godzin dziennie. Warunki w budynku przy ul. Czerwieńskiego 16 są bardzo dobre. Szkoła posiada 18 sal lekcyjnych, 5 pracowni, salę gimnastyczną i siłownię. Przy szkole funkcjonuje boisko do siatkówki oraz boisko do piłki nożnej. W budynku działa kuchnia wraz z zapleczem magazynowym oraz stołówka, co ma istotne znaczenie ze względu na profil kształcenia zawodowego prowadzonego w Zespole Szkół. Po zmianie siedziby średnie obciążenie sal lekcyjnych w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego będzie wynosić ok. 6 godzin dziennie. Proponowana regulacja przyczyni się również do zwiększenia oferty edukacyjnej szkół zawodowych dla młodzieży z dzielnicy Krowodrza. W związku z faktem, że planowana nowa siedziba Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego znajduje się w niedużej odległości od dworca kolejowego Kraków-Łobzów zmiana lokalizacji nie będzie stanowiła znacznego utrudnienia dla uczniów dojeżdżających do szkoły spoza Gminy Miejskiej Kraków. Budynek przy Placu Matejki 11, zajmowany dotychczas przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, zostanie przeznaczony przez Gminę Miejską Kraków na inne cele. Planowane oszczędności w 2012 r. z tytułu zwolnienia budynku przy Placu Matejki 11 wyniosą ok zł. Środki potrzebne na wydatki związane ze zmianą siedziby Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego uruchomione zostaną z rezerwy celowej utworzonej na zadania oświatowe. Przyjęcie uchwały nie wymaga zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji zadania w roku bieżącym i w latach następnych. Przyjęcie uchwały nie wymaga poniesienia innych dodatkowych wydatków z budżetu Miasta Krakowa, w szczególności na sprzęt informatyczny, oprogramowanie i wyposażenie. Przyjęcie uchwały nie powoduje w przyszłości innych dodatkowych kosztów niż ponoszone przed ich wprowadzeniem. W celu uporządkowania sieci szkół ponadgimnazjalnych proponuje się wprowadzenie uchwały uwzględniającej wyżej wymienione zmiany. Ponadto, przeprowadzenie proponowanych zmian zapewni możliwość realizacji zapisów ustawy o finansach publicznych zobowiązujących Gminę Miejską Kraków do dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny.

6 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z Siedziby liceów ogólnokształcących: Lp. Nazwa liceum ogólnokształcącego Siedziba liceum ogólnokształcącego 1. I Liceum Ogólnokształcące pl. Na Groblach 9, Kraków 2. II Liceum Ogólnokształcące ul. Sobieskiego 9, Kraków 3. III Liceum Ogólnokształcące os. Wysokie 6, Kraków w ZSO nr 3 4. IV Liceum Ogólnokształcące ul. Krzemionki 11, Kraków w ZSO nr 4 5. V Liceum Ogólnokształcące ul. Studencka 12, Kraków 6. VI Liceum Ogólnokształcące ul. Wąska 7, Kraków 7. VII Liceum Ogólnokształcące ul. Skarbińskiego 5, Kraków 8. VIII Liceum Ogólnokształcące ul. Grzegórzecka 24, Kraków 9. IX Liceum Ogólnokształcące ul. Czapińskiego 5, Kraków 10. X Liceum Ogólnokształcące ul. Wróblewskiego 8, Kraków 11. XI Liceum Ogólnokształcące os. Teatralne 33, Kraków w ZSO nr XII Liceum Ogólnokształcące os. Kolorowe 29 a, Kraków w ZSO nr XIII Liceum Ogólnokształcące ul. Sądowa 4, Kraków 14. XIV Liceum Ogólnokształcące ul. Chełmońskiego 24, Kraków 15. XV Liceum Ogólnokształcące al. Dygasińskiego 15, Kraków w ZSO nr XVI Liceum Ogólnokształcące os. Willowe 35, Kraków 17. XVII Liceum Ogólnokształcące ul. Złoty Róg 30, Kraków w ZSO nr XVIII Liceum Ogólnokształcące ul. Na Błonie 15 b, Kraków w ZSO nr XX Liceum Ogólnokształcące ul. Szlak 5, Kraków 20. XXI Liceum Ogólnokształcące os. Tysiąclecia 15, Kraków 21. XXII Liceum Ogólnokształcące os. Szkolne 26, Kraków w Zespole Szkół Elektrycznych nr XXIII Liceum Ogólnokształcące ul. Seniorów Lotnictwa 5, Kraków w ZSO nr XXIV Liceum Ogólnokształcące ul. Wilka Wyrwińskiego 1, Kraków w ZSO nr XXV Liceum Ogólnokształcące ul. Telimeny 9, Kraków w ZSO nr XXVI Liceum Ogólnokształcące ul. Krupnicza 44, Kraków w Zespole Szkół Chemicznych 26. XXVII Liceum Ogólnokształcące ul. Senatorska 35, Kraków 27. XXVIII Liceum Ogólnokształcące ul. Czackiego 11, Kraków 28. XXIX Liceum Ogólnokształcące ul. Bujaka 15, Kraków

7 29. XXX Liceum Ogólnokształcące os. Dywizjonu , Kraków w ZSO nr XXXI Liceum Ogólnokształcące ul. Zakątek 2, Kraków 31. XXXIII Liceum Ogólnokształcące ul. Cechowa 57, Kraków w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego 32. XXXVI Liceum Ogólnokształcące os. Niepodległości 19, Kraków w ZSO nr XXXVIII Liceum Ogólnokształcące ul. Grochowska 20, Kraków Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 34. I Liceum Ogólnokształcące dla os. Teatralne 33, Kraków Dorosłych w ZSO nr II Liceum Ogólnokształcące dla ul. Krzemionki 11, Kraków Dorosłych w ZSO nr III Liceum Ogólnokształcące dla os. Kolorowe 29 a, Kraków Dorosłych w ZSO nr V Liceum Ogólnokształcące dla os. Szkolne 21, Kraków Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego 38. I Uzupełniające Liceum os. Wysokie 6, Kraków Ogólnokształcące dla Dorosłych w ZSO nr II Uzupełniające Liceum al. Dygasińskiego 15, Kraków Ogólnokształcące dla Dorosłych w ZSO nr IV Uzupełniające Liceum os. Szkolne 21, Kraków Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego 41. Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych HTS w Krakowie 42. Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące 43. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie os. Złota Jesień 2, Kraków os. Piastów 34, Kraków ul. Pędzichów 13, Kraków

8 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z Siedziby liceów profilowanych: Lp. Nazwa liceum profilowanego Nazwa zespołu, w skład którego wchodzi szkoła wraz z siedzibą zespołu 1. IV Liceum Profilowane Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1, ul. Kapucyńska 2, Kraków 2. V Liceum Profilowane Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2, os. Spółdzielcze 6, Kraków 3. VI Liceum Profilowane Zespół Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49, Kraków 4. VIII Liceum Profilowane Zespół Szkół Energetycznych, ul. Loretańska 16, Kraków 5. XIII Liceum Profilowane Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31, Kraków 6. XV Liceum Profilowane Zespół Szkół Mechanicznych nr 2, al. Skrzyneckiego 12, Kraków 7. XVII Liceum Profilowane Zespół Szkół Odzieżowych nr 1, ul. Syrokomli 21, Kraków 8. XXII Liceum Profilowane Zespół Szkół Zawodowych nr 1, ul. Rzeźnicza 4, Kraków 9. XXIV Liceum Profilowane Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, ul. Brzozowa 5, Kraków 10. Liceum Profilowane Zespół Szkół Zawodowych HTS, os. Złota Jesień 2, Kraków 11. Liceum Profilowane Zespół Szkół Budowlanych PBP Chemobudowa ", os. Urocze 13, Kraków

9 Siedziby techników: Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z Lp. Nazwa technikum Nazwa zespołu, w skład którego wchodzi szkoła wraz z siedzibą zespołu 1. Technikum Budowlane nr 1 Zespół Szkół Budowlanych nr 1, ul. Szablowskiego 1, Kraków 2. Technikum nr 2 Zespół Szkół Budowlanych nr 2, os. Szkolne 18, Kraków 3. Technikum Chemiczne i Ochrony Zespół Szkół Chemicznych, Środowiska nr 3 ul. Krupnicza 44, Kraków 4. Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1, nr 4 ul. Kapucyńska 2, Kraków 5. Technikum dla Dorosłych nr 1 Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1, ul. Kapucyńska 2, Kraków 6. Technikum Ekonomiczno-Handlowe Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2, nr 5 os. Spółdzielcze 6, Kraków 7. Technikum Ekonomiczno-Handlowe Zespół Szkół Ekonomicznych nr 3, nr 6 ul. Miechowity 6, Kraków 8. Technikum Elektryczno- Zespół Szkół Elektrycznych nr 1, Elektroniczne nr 7 ul. Kamieńskiego 49, Kraków 9. Technikum Elektryczne nr 8 Zespół Szkół Elektrycznych nr 2, os. Szkolne 26, Kraków 10. Technikum Energetyczno- Zespół Szkół Energetycznych, Elektroniczne nr 9 ul. Loretańska 16, Kraków 11. Technikum Gastronomiczno- Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1, Hotelarskie nr 10 os. Złotej Jesieni 16, Kraków 12. Technikum Gastronomiczne nr 11 Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2, ul. Zamoyskiego 6, Kraków 13. Technikum Geodezji i Kształtowania Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Środowiska nr 12 Wodnej, ul. Lea 235, Kraków 14. Technikum Inżynierii Środowiska Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, nr 13 ul. Ułanów 9, Kraków 15. Technikum Łączności nr 14 Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31, Kraków 16. Technikum Mechaniczne nr 15 Zespół Szkół Mechanicznych nr 1, al. Mickiewicza 5, Kraków 17. Technikum Mechaniczne nr 16 Zespół Szkół Mechanicznych nr 2, al. Skrzyneckiego 12, Kraków 18. Technikum Mechaniczne 3-letnie po Zespół Szkół Mechanicznych nr 2, zsz al. Skrzyneckiego 12, Kraków 19. Technikum Mechaniczne nr 17 Zespół Szkół Mechanicznych nr 3, os. Szkolne 37, Kraków 20. Technikum nr 29 Zespół Szkół Mechanicznych nr 4, ul. Podbrzezie 10, Kraków 21. Technikum Mechaniczne nr 30 Zespół Szkół Mechanicznych nr 4, ul. Podbrzezie 10, Kraków 22. Technikum Komunikacyjne nr 25 Zespół Szkół nr 1, ul. Ułanów 3, Kraków

10 23. Technikum Odzieżowe nr 18 Zespół Szkół Odzieżowych nr 1, ul. Syrokomli 21, Kraków 24. Technikum Poligraficzno-Księgarskie Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich, nr 20 os. Tysiąclecia 38, Kraków 25. Technikum Przemysłu Spożywczego Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, nr 22 ul. Czerwieńskiego 16, Kraków 26. Technikum Ekonomiczne Zespół Szkół Zawodowych nr 1, i Elektroniczne nr 23 ul. Rzeźnicza 4, Kraków 27. Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Technikum Kształtowania Naftowego i Gazownictwa, Środowiska nr 24 ul. Brzozowa 5, Kraków 28. Technikum dla Dorosłych Zespół Szkół Budowlanych PBP Chemobudowa", os. Urocze 13, Kraków 29. Technikum Zespół Szkół Budowlanych PBP Chemobudowa", os. Urocze 13, Kraków 30. Technikum Zespół Szkół Zawodowych HTS, os. Złota Jesień 2, Kraków

11 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z Siedziby zasadniczych szkół zawodowych: Lp. Nazwa zasadniczej szkoły zawodowej Nazwa zespołu, w skład którego wchodzi szkoła wraz z siedzibą zespołu 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 Zespół Szkół Budowlanych nr 1, ul. Szablowskiego1, Kraków 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 Zespół Szkół Budowlanych nr 2, os. Szkolne 18, Kraków 3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 Zespół Szkół Mechanicznych nr 2, al. Skrzyneckiego 12, Kraków 4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2, os. Spółdzielcze 6, Kraków 5. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 Zespół Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49, Kraków 6. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6 Zespół Szkół Ekonomicznych nr 3, ul. Miechowity 6, Kraków 7. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7 Zespół Szkół Elektrycznych nr 2, os. Szkolne 26, Kraków 8. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8 Zespół Szkół Energetycznych, ul. Loretańska 16, Kraków 9. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 9 Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, ul. Ułanów 9, Kraków 10. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 10 Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2, ul. Zamoyskiego 6, Kraków 11. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 11 Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1, os. Złotej Jesieni 16, Kraków 12. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 13 Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31, Kraków 13. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 14 Zespół Szkół Mechanicznych nr 1, al. Mickiewicza 5, Kraków 14. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 15 Zespół Szkół Mechanicznych nr 2, al. Skrzyneckiego 12, Kraków 15. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 17 Zespół Szkół Mechanicznych nr 3, os. Szkolne 37, Kraków 16. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 18 Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4, ul. Podbrzezie 10, Kraków 17. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 19 Zespół Szkół Odzieżowych nr 1 ul. Syrokomli 21, Kraków 18. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 21 Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich, os. Tysiąclecia 38, Kraków 19. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 22 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego, ul. Cechowa 57, Kraków 20. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 23 Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Czerwieńskiego 16, Kraków 21. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 24 Zespół Szkół Zawodowych nr 1, ul. Rzeźnicza 4, Kraków

12 22. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 26 Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, ul. Brzozowa 5, Kraków 23. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 27 Zespół Szkół nr 1, ul. Ułanów 3, Kraków 24. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 28 Centrum Kształcenia Ustawicznego, os. Szkolne 21, Kraków 25. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zespół Szkół Zawodowych HTS, os. Złota Jesień 2, Kraków 26. Zasadnicza Szkoła Budowlana Zespół Szkół Budowlanych PBP Chemobudowa", Przyzakładowa 27. Zaoczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych os. Urocze 13, Kraków Zespół Szkół Zawodowych HTS, os. Złota Jesień 2, Kraków

13 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia Siedziby techników uzupełniających: Lp. Nazwa technikum uzupełniającego Nazwa zespołu, w skład którego wchodzi szkoła wraz z siedzibą zespołu 1. Technikum Uzupełniające nr 5 Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2, ul. Zamoyskiego 6, Kraków 2. Technikum Uzupełniające nr 6 Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, ul. Ułanów 9, Kraków 3. Technikum Uzupełniające nr 15 Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, ul. Brzozowa 5, Kraków 4. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 1 5. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 2 6. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 6 7. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 9 8. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr Zaoczne Uzupełniające Technikum dla Dorosłych Zespół Szkół Budowlanych nr 1, ul. Szablowskiego 1, Kraków Zespół Szkół Budowlanych nr 2, os. Szkolne 18, Kraków Zespół Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49, Kraków Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1, os. Złotej Jesieni 16, Kraków Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31, Kraków Zespół Szkół Mechanicznych nr 1, Al. Mickiewicza 5, Kraków Zespół Szkół Mechanicznych nr 2, Al. Skrzyneckiego 12, Kraków Zespół Szkół Mechanicznych nr 4, ul. Podbrzezie 10, Kraków Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul Czerwieńskiego 16, Kraków Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich, os. Tysiąclecia 38, Kraków Zespół Szkół Zawodowych HTS w Krakowie, os. Złota Jesień 2, Kraków

14 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia Siedziby szkół policealnych: Lp. Nazwa szkoły policealnej Nazwa zespołu, w skład którego wchodzi szkoła wraz z siedzibą zespołu 1. Szkoła Policealna nr 6 Zespół Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49, Kraków 2. Szkoła Policealna nr 9 Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1, os. Złotej Jesieni 16, Kraków 3. Szkoła Policealna nr 16 Zespół Szkół Odzieżowych nr 1, ul. Syrokomli 21, Kraków 4. Szkoła Policealna nr 17 Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich, os. Tysiąclecia 38, Kraków 5. Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1 Zespół Szkół Budowlanych nr 1, ul. Szablowskiego 1, Kraków 6. Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 2 Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1, ul. Kapucyńska 2, Kraków 7. Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 3 Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2, os. Spółdzielcze 6, Kraków 8. Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 4 Zespół Szkół Ekonomicznych nr 3, ul. Miechowity 6, Kraków 9. Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 6 Zespół Szkół Mechanicznych nr 4, ul. Podbrzezie 10, Kraków 10. Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 9 Zespół Szkół Zawodowych nr 1, ul. Rzeźnicza 4, Kraków 11. Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 10 Centrum Kształcenia Ustawicznego, os. Szkolne 21, Kraków 12. Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 12 Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, ul. Brzozowa 5, Kraków 13. Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 13 Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich, os. Tysiąclecia 38, Kraków 14. Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 14 Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej, ul. Lea 235, Kraków

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 11 lipca 2012 r. Poz. 3312 UCHWAŁA NR L/653/12 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 27 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 11 lipca 2012 r. Poz. 3312 UCHWAŁA NR L/653/12 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 27 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 lipca 2012 r. Poz. 3312 UCHWAŁA NR L/653/12 RADY MIASTA KRAKOWA w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR XIV/279/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 27 maja 2015 roku

Kraków, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR XIV/279/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 27 maja 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR XIV/279/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 336/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 09.02.2017 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie projektu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 3450 UCHWAŁA NR L/654/12 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 27 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 3450 UCHWAŁA NR L/654/12 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 27 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 3450 UCHWAŁA NR L/654/12 RADY MIASTA KRAKOWA w sprawie ustalenia nazw szkół ponadgimnazjalnych i zespołów szkół. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3087/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3087/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3087/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji niektórych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3086/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 3086/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 3086/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CV/991/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie ustalenia nazw szkół ponadgimnazjalnych.

UCHWAŁA NR CV/991/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie ustalenia nazw szkół ponadgimnazjalnych. UCHWAŁA NR CV/991/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie ustalenia nazw szkół ponadgimnazjalnych. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OBJĘTYCH OBSŁUGĄ PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE PRZEDSZKOLA SZKOŁY PODSTAWOWE

WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OBJĘTYCH OBSŁUGĄ PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE PRZEDSZKOLA SZKOŁY PODSTAWOWE PRZEDSZKOLA Załącznik Nr do Zarządzenia Nr 386/0 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 0--0 WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OBJĘTYCH OBSŁUGĄ PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE w zakresie par. ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3911/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 3911/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 3911/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-12-24 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVIII/1678/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 29 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR LXVIII/1678/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 29 marca 2017 r. UCHWAŁA NR LXVIII/1678/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków, do nowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3089/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 3089/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 3089/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/479/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 czerwca 2004 r.

UCHWAŁA NR L/479/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 czerwca 2004 r. UCHWAŁA NR L/479/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie przekształcenia techników na podbudowie zasadniczej w trzyletnie technika uzupełniające. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/480/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 czerwca 2004 r.

UCHWAŁA NR L/480/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 czerwca 2004 r. UCHWAŁA NR L/480/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie przekształcenia techników i szkół równorzędnych dla dorosłych na w trzyletnie technika uzupełniające dla dorosłych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 88/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

8. Zespoły szkół zawodowych

8. Zespoły szkół zawodowych 8. Zespoły szkół zawodowych 1. VI 2. XVIII 3. I 4. I Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 Technikum Uzupełniające Nr 1 Szkoła Policealna Nr 1 Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 1 Nr 1 zaoczne Zasadnicza Szkoła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Krakowie, ul. Topolowa 22.

UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Krakowie, ul. Topolowa 22. druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Krakowie, ul. Topolowa 22. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1328/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-21

ZARZĄDZENIE NR 1328/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-21 ZARZĄDZENIE NR 1328/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-21 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3904/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 3904/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 3904/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-12-24 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1416/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-28

ZARZĄDZENIE NR 1416/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-28 0b8003a4-f932-4f24-972c-f88cf1e8b085 ZARZĄDZENIE NR 1416/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-28 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 424/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 25.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozwiązania Zespołu

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 92/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3899/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 3899/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 3899/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-12-24 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnego

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 94/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 736/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 29.03.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozwiązania Zespołu

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego (przedmioty obowiązkowe) - samorządowe licea ogólnokształcące

Wyniki egzaminu maturalnego (przedmioty obowiązkowe) - samorządowe licea ogólnokształcące Procent sukcesów maturalnych wszystkie przedmioty obowiązkowe polski pisemny (%) polski ustny (%) Matematyka (%) angielski pisemny (%) angielski ustny język angielski niemiecki pisemny (%) niemiecki ustny

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 550/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 08.03.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozwiązania Zespołu

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków posiadających pracownie komputerowe (SIO wrzesień 2009 r.)

Wykaz placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków posiadających pracownie komputerowe (SIO wrzesień 2009 r.) Wykaz placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków posiadających pracownie komputerowe (SIO wrzesień 2009 r.) Lp. Placówka Ulica nr domu liczba pracowni komputerowych 1 Gimnazjum z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 91/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji

Bardziej szczegółowo

Po konsultacjach powstała nowa propozycja sieci szkół w Krakowie

Po konsultacjach powstała nowa propozycja sieci szkół w Krakowie BI.02.0531.470.2016 20 grudnia 2016 roku Po konsultacjach powstała nowa propozycja sieci szkół w Krakowie Małe licea ogólnokształcące nie zostaną zlikwidowane, gimnazja będą przekształcane w szkoły podstawowe,

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów zawodowych w szkołach samorządowych (sesja letnia) technika i szkoły policealne:

Wyniki egzaminów zawodowych w szkołach samorządowych (sesja letnia) technika i szkoły policealne: Wyniki egzaminów zawodowych w szkołach samorządowych (sesja letnia) technika i szkoły policealne: Wyniki etapu pisemnego Wyniki etapu praktycznego Wyniki zdających, którzy przystapili do etapu pis i prakt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1320/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1320/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1320/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-21 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XII/95/99

Bardziej szczegółowo

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków, Pl. Wszystkich Św. 3/4, Kraków

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków, Pl. Wszystkich Św. 3/4, Kraków Regulamin udzielania stypendiów stażowych uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w ramach projektów pn. Centrum Kompetencji Zawodowych w branży : - budowlanej (B) - mechanicznej (M) - turystyczno-gastronomicznej

Bardziej szczegółowo

Reforma systemu oświaty w krakowskich szkołach I Dzielnica

Reforma systemu oświaty w krakowskich szkołach I Dzielnica Reforma systemu oświaty w krakowskich szkołach I Dzielnica Proponowane zmiany w zakresie szkół ogólnokształcących Lp. Szkoła/ zespół szkół Adres Proponowana zmiana 1 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 731/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-03-19

ZARZĄDZENIE NR 731/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-03-19 ZARZĄDZENIE NR 731/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-03-19 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie założenia Specjalnego

Bardziej szczegółowo

Reforma systemu oświaty w krakowskich szkołach

Reforma systemu oświaty w krakowskich szkołach Reforma systemu oświaty w krakowskich szkołach Proponowane zmiany w zakresie samorządowych szkół podstawowych i gimnazjów Dzielnica I Lp. Szkoła/ zespół szkół Adres Proponowana zmiana 1 Zespół Szkolno

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/1136/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Uchwała Nr XXXIX/1136/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 sierpnia 2009 roku Uchwała Nr XXXIX/1136/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na terenie Miasta Gdańska. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt. 11

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE KONKURSU. Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów

OGŁOSZENIE KONKURSU. Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów OGŁOSZENIE KONKURSU Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów lp. Szkoła Adres 1. Samorządowe Przedszkole Specjalne Nr 100 termin składania dokumentów Planowany termin i miejsce

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII Rady Powiatu Ełckiego z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych

Uchwała Nr XXVII Rady Powiatu Ełckiego z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych Uchwała Nr XXVII.217.2017 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR / /2017 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE. z dnia 2017 r.

UCHWAŁA NR / /2017 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE. z dnia 2017 r. UCHWAŁA NR / /2017 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN. z dnia... 2016 r. Projekt z dnia 11 maja 2016 r. autor: Wydział Oświaty i Wychowania DRUK NR 603-1 UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych działających

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 4 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/880/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 29 czerwca 2016 roku

Kraków, dnia 4 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/880/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 29 czerwca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 4 lipca 2016 r. Poz. 3908 UCHWAŁA NR XLVIII/880/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia planu sieci szkół specjalnych,

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 kwietnia 2017 r. Poz. 788 UCHWAŁA NR XXII/164/2017 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 kwietnia 2017 r. Poz. 788 UCHWAŁA NR XXII/164/2017 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 3 kwietnia 2017 r. Poz. 788 UCHWAŁA NR XXII/164/2017 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży : budowlanej (B), mechanicznej (M), turystycznogastronomicznej (T), elektryczno-elektronicznej (E), rolniczo-leśnej z ochroną

Bardziej szczegółowo

Po konsultacjach zaproponowano nową sieć szkół w Krakowie

Po konsultacjach zaproponowano nową sieć szkół w Krakowie Po konsultacjach zaproponowano nową sieć szkół w Krakowie Małe licea ogólnokształcące nie zostaną zlikwidowane, gimnazja będą przekształcane w szkoły podstawowe, a uczniowie dokończą naukę w miejscu, w

Bardziej szczegółowo

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków ponoszonej przez osoby niebędące obywatelami polskimi oraz sposobu wnoszenia opłat.

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków ponoszonej przez osoby niebędące obywatelami polskimi oraz sposobu wnoszenia opłat. ZARZĄDZENIE Nr 1449/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.06.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2016 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2016 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/243/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR XXI/354/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 8 lipca 2015 roku

Kraków, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR XXI/354/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 8 lipca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR XXI/354/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia planu sieci szkół specjalnych,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja reorganizacji sieci szkół ponadgimnazjalnych w Raciborzu. marzec 2015

Koncepcja reorganizacji sieci szkół ponadgimnazjalnych w Raciborzu. marzec 2015 Koncepcja reorganizacji sieci szkół ponadgimnazjalnych w Raciborzu marzec 2015 Szkolnictwo ponadgimnazjalne w roku szkolnym 2014/2015 Licea ogólnokształcące 1027 uczniów 30% Technika 1585 uczniów 47% Szkoły

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/283/2017 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 28 marca 2017 roku

Kraków, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/283/2017 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 28 marca 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 3127 UCHWAŁA NR XXIX/283/2017 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/388/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE. z dnia 27 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/388/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE. z dnia 27 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXVIII/388/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia 27 lutego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin do nowego ustroju szkolnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/XXIII/2017 RADY POWIATU W AUGUSTOWIE z dnia 31 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR 176/XXIII/2017 RADY POWIATU W AUGUSTOWIE z dnia 31 marca 2017 r. UCHWAŁA NR 176/XXIII/2017 RADY POWIATU W AUGUSTOWIE w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1624/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1624/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1624/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-06-13 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały nr LXXX/1057/09

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL/235/2017 RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO. z dnia 30 marca 2017 r.

Kielce, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL/235/2017 RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz. 1446 UCHWAŁA NR XL/235/2017 RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/339/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 31 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/339/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 31 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/339/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/243/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1737/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 1737/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 1737/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 03.07.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów użyczenia samorządowych szkół i placówek Gminy Miejskiej Kraków podczas Światowych Dni

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 3207 UCHWAŁA NR XVIII/339/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/243/2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXII/140/2008 Rady Powiatu Sztumskiego Sztumskiego dnia 27 czerwca 2008-07-02

Uchwała nr XXII/140/2008 Rady Powiatu Sztumskiego Sztumskiego dnia 27 czerwca 2008-07-02 Uchwała nr XXII/140/2008 Rady Powiatu Sztumskiego Sztumskiego dnia 27 czerwca 2008-07-02 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie sztumskim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/359/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/359/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVI/359/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja reorganizacji sieci szkół ponadgimnazjalnych w Raciborzu. marzec 2015

Koncepcja reorganizacji sieci szkół ponadgimnazjalnych w Raciborzu. marzec 2015 Koncepcja reorganizacji sieci szkół ponadgimnazjalnych w Raciborzu marzec 2015 Szkolnictwo ponadgimnazjalne w roku szkolnym 2014/2015 Licea ogólnokształcące 1027 uczniów 30% Technika 1585 uczniów 47% Szkoły

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXV/225/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 czerwca 2009 roku

Uchwała nr XXXV/225/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 czerwca 2009 roku Uchwała nr XXXV/225/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie sztumskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 kwietnia 2017 r. Poz. 816 UCHWAŁA NR XLVIII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 marca 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 kwietnia 2017 r. Poz. 816 UCHWAŁA NR XLVIII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 4 kwietnia 2017 r. Poz. 816 UCHWAŁA NR XLVIII.587.2017 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/354/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 8 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XXI/354/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 8 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XXI/354/15 RADY MIASTA KRAKOWA w sprawie ustalenia planu sieci szkół specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska oraz szkół specjalnych prowadzonych przez osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ JAKIE ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE PLANUJE PRZEPROWADZIĆ W 2017 ROKU

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ JAKIE ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE PLANUJE PRZEPROWADZIĆ W 2017 ROKU PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ JAKIE ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE PLANUJE PRZEPROWADZIĆ W 2017 ROKU przewidywany orientacyjna przewidywan tryb/ procedura y termin l.p. Przedmiot CPV Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/275/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 21 lutego 2017 r.

Uchwała Nr XXVIII/275/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 21 lutego 2017 r. Uchwała Nr XXVIII/275/2017 Rady Powiatu z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia r. Projekt z dnia 25 lipca 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/283/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 28 marca 2017 r.

Uchwała Nr XXIX/283/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 28 marca 2017 r. Uchwała Nr XXIX/283/2017 Rady Powiatu w z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe Na

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 2598/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 25.09.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr LXXX/1057/09

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/171/17 RADY POWIATU SŁUBICKIEGO. z dnia 29 marca 2017

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/171/17 RADY POWIATU SŁUBICKIEGO. z dnia 29 marca 2017 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz. 1497 UCHWAŁA NR XXXVIII/171/17 RADY POWIATU SŁUBICKIEGO z dnia 29 marca 2017 w sprawie dostosowania sieci szkół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN. z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 20 czerwca 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN z dnia... 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1065/XLII/2001 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 25 października 2001

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./ /2017 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

UCHWAŁA NR./ /2017 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE UCHWAŁA NR./ /2017 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/1323/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 sierpnia 2014 roku

UCHWAŁA NR LVI/1323/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 sierpnia 2014 roku UCHWAŁA NR LVI/1323/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieŝy oraz szkół specjalnych na terenie Miasta Gdańska. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/387/2017 RADY MIASTA SIEDLCE. z dnia 20 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/387/2017 RADY MIASTA SIEDLCE. z dnia 20 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz. 2808 UCHWAŁA NR XXXI/387/2017 RADY MIASTA SIEDLCE w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do

Bardziej szczegółowo

Reforma systemu oświaty w krakowskich szkołach

Reforma systemu oświaty w krakowskich szkołach Reforma systemu oświaty w krakowskich szkołach Struktura samorządowych szkół ogólnodostępnych 23 22 99 (Łącznie 241 szkół) 44 53 Szkoły Podstawowe Gimnazja Licea Ogólnokształcące Technika Szkoły Zawodowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2015 Rady Powiatu w Płocku z dnia 2015 r.

Uchwała Nr /2015 Rady Powiatu w Płocku z dnia 2015 r. Projekt Uchwała Nr /2015 Rady Powiatu w Płocku z dnia 2015 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie powiatu płockiego. Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Gdańska z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... Uchwała Nr...... w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieŝy oraz szkół specjalnych na terenie Miasta Gdańska. Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/163/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 czerwca 2003 r.

UCHWAŁA NR XIX/163/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 czerwca 2003 r. UCHWAŁA NR XIX/163/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie założenia Technikum Mechanicznego dla Dorosłych w Krakowie, Al. Mickiewicza 5 oraz Policealnego Studium Zawodowego w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia... 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/316/17 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 27 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/316/17 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 kwietnia 2017 r. Poz. 2160 UCHWAŁA NR XXXI/316/17 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Reforma systemu oświaty w krakowskich szkołach

Reforma systemu oświaty w krakowskich szkołach Reforma systemu oświaty w krakowskich szkołach Struktura samorządowych szkół ogólnodostępnych (Łącznie 240 szkół) 43 23 22 53 99 Szkoły Podstawowe Gimnazja Licea Ogólnokształcące Technika Szkoły Zawodowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 3345 UCHWAŁA Nr XXXIII/802/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie likwidacji niektórych

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 3090/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.11.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI. z dnia... r. Druk Nr 32/2012 Projekt z dnia 7 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia...... r. w sprawie likwidacji XLI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 45/51. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 27 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/157/2017 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 30 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 27 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/157/2017 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 27 kwietnia 2017 r. Poz. 2056 UCHWAŁA NR XXVIII/157/2017 RADY POWIATU W OLECKU z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/38/2015 RADY POWIATU OSTROWSKIEGO. z dnia 29 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/38/2015 RADY POWIATU OSTROWSKIEGO. z dnia 29 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VII/38/2015 RADY POWIATU OSTROWSKIEGO z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych mających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia... r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia... r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 228/XXXIV/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 lutego 2009 roku

Uchwała Nr 228/XXXIV/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 lutego 2009 roku Uchwała Nr 228/XXXIV/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie: zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład zespołu szkół Technicznych Zakładów Naukowych im. Partyzantów Ziemi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR../ /2017 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE. z dnia 2017 r.

UCHWAŁA NR../ /2017 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE. z dnia 2017 r. PROJEKT UCHWAŁA NR../ /2017 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin do nowego ustroju szkolnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII / 247 / 2002 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 31 stycznia 2002 roku

Uchwała Nr XLVII / 247 / 2002 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 31 stycznia 2002 roku Uchwała Nr XLVII / 247 / 2002 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 31 stycznia 2002 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/215/2001 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 sierpnia 2001 roku w sprawie ustalenia planu

Bardziej szczegółowo

EWD krakowskich szkół 2013 Gimnazja

EWD krakowskich szkół 2013 Gimnazja EWD krakowskich szkół 2013 Gimnazja NAZWA SZKOŁY 1. 2. Publiczne Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego Prywatne Gimnazjum Akademickie nr 6 im. Fryderyka Chopina Dzielskiego 1 6,82

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... /2014 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia. r.

UCHWAŁA NR... /2014 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia. r. UCHWAŁA NR... /2014 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia. r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie choszczeńskim Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z historii i wos

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z historii i wos Wyniki egzaminu gimnazjalnego z historii i wos 1. Społeczne Gimnazjum Nr 7 im. Juliusza Słowackiego STO 2. Stradomska 87,0 Salezjańskie Gimnazjum Publiczne os. Piastów 86,1 3. Publiczne Gimnazjum nr 52

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z matematyki

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z matematyki Wyniki egzaminu gimnazjalnego z matematyki 1. Salezjańskie Gimnazjum Publiczne 2. Publiczne Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów 3. os. Piastów 87,9 Dzielskiego 86,3 Prywatne Gimnazjum Brytyjskie Smoleńsk 86,0

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 499/XIX/2016 Rady Miasta Lublin. z dnia 27 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr 499/XIX/2016 Rady Miasta Lublin. z dnia 27 czerwca 2016 r. Uchwała Nr 499/XIX/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych działających na terenie miasta Lublin Na podstawie art. 12 pkt 11 i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/267/2017 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/267/2017 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVIII/267/2017 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/.../17 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 16 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/.../17 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 16 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXI/.../17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO. z dnia r. Projekt z dnia 09 maja 2016 roku Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego UCHWAŁA NR... RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki z dnia.

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki z dnia. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki z dnia. Projekt uchwały z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego w 2010 r. w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Lublin

Wyniki egzaminu maturalnego w 2010 r. w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Lublin Wyniki egzaminu maturalnego w 2010 r. w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Lublin Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy przystąpili w maju 2010 r. do egzaminu maturalnego, zobowiązani

Bardziej szczegółowo