IV. Udziały i akcje Gminy Miejskiej Kraków w spółkach prawa handlowego... 82

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IV. Udziały i akcje Gminy Miejskiej Kraków w spółkach prawa handlowego... 82"

Transkrypt

1 I. Wstęp... 2 II. Majątek Gminy Miejskiej Kraków i Miasta Kraków miasta na prawach powiatu (zestawienia zbiorcze)... 6 III. Mienie Gminy Miejskiej Kraków i Miasta Kraków - miasta na prawach powiatu w jednostkach organizacyjnych Jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kraków Jednostki budżetowe Miasta Kraków miasta na prawach powiatu Zakłady budżetowe Gospodarstwa pomocnicze Instytucje kultury Gminy Miejskiej Kraków oraz Miasta Kraków - miasta na prawach powiatu Jednostki służby zdrowia IV. Udziały i akcje Gminy Miejskiej Kraków w spółkach prawa handlowego Jednoosobowe spółki Gminy Miejskiej Kraków Spółki, w których Gmina Miejska Kraków posiada udziały lub akcje V. Fundacje, dla których Gmina Miejska Kraków jest fundatorem VI. Zatrudnienie w miejskich jednostkach organizacyjnych VII. Grunty Gminy Miejskiej Kraków Powierzchnia gruntów ogółem Zasób nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków Formy władania gruntami Gminy Miejskiej Kraków VIII. Grunty Miasta Kraków miasta na prawach powiatu IX. Wartość księgowa gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków X. Nabywanie nieruchomości przez Gminę Miejską Kraków w trybie komunalizacji mienia XI. Zwrot nieruchomości na rzecz byłych właścicieli lub ich spadkobierców XII.Analiza cen nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków na tle innych miast Polski XIII. Obrót nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków XIV. Polityka inwestycyjna Gminy Miejskiej Kraków XV. Dochody Gminy Miejskiej Kraków z tytułu gospodarowania nieruchomościami XVI. Zasoby mieszkaniowe oraz lokale użytkowe Gminy Miejskiej Kraków XVII. Realizacja inwestycji mieszkaniowych w formie Towarzystw Budownictwa Społecznego XVIII. Urządzenia infrastruktury na terenie Gminy Miejskiej Kraków Drogi oraz obiekty inżynierskie na terenie Gminy Miejskiej Kraków Infrastruktura i zieleń XIX. Podsumowanie

2 I. Wstęp Zgodnie z art. 120 ustawy z dnia r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje informację o stanie mienia komunalnego, zawierającą: 1) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, 2) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu, 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji, 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, 5) inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia komunalnego. Niniejsza Informacja o stanie mienia komunalnego opracowana została według stanu na dzień r. i na dzień r. na podstawie danych z bilansów rocznych oraz dostępnych sprawozdań na dzień sporządzenia informacji w zakresie gruntów, zasobów mieszkaniowych, zrealizowanych ważniejszych inwestycji i wpływów do budżetu Gminy Miejskiej Kraków z tytułu gospodarowania mieniem. Inne informacje dodatkowe przedstawione zostały wg stanu na dzień r. oraz na dzień r. i r. (informacje dotyczące gruntów). W informacji znajdują się dane o aktywach trwałych i obrotowych mających odzwierciedlenie w bilansach miejskich jednostek organizacyjnych, spółkach, innych jednostkach (jednostkach kultury, jednostkach służby zdrowia, lecznictwa). Opracowany materiał dla przejrzystości ujmuje majątek komunalny zarządzany lub administrowany przez miejskie jednostki organizacyjne oddzielnie dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych. W podobnym układzie przedstawiony został majątek znajdujący się we władaniu jednostek przejętych przez Miasto Kraków miasto na prawach powiatu. Majątek spółek Gminy Miejskiej Kraków został przedstawiony w odrębnych zestawieniach. 2

3 W informacji niektóre dane o majątku komunalnym przedstawiono w ujęciu ilościowym z uwagi na brak możliwości określenia według wartości. Dotyczy to w szczególności dróg, których ewidencjonowanie w jednostkach zarządzających nimi jest prowadzone w układzie ilościowym. Zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym z dnia r. (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz z późniejszymi zmianami) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin, ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Określenie mienia komunalnego poprzez własność i inne prawa majątkowe nawiązuje do art. 44 Kodeksu cywilnego. W ujęciu cywilistycznym oznacza to, że pod pojęciem mienia komunalnego należy rozumieć wyłącznie prawa majątkowe, to znaczy te, których wartość wyrażona jest w pieniądzu. Nabycie tego mienia następuje na podstawie: 1. komunalizacji z mocy prawa, 2. komunalizacji na wniosek gminy, 3. umów cywilno-prawnych, 4. darowizn i spadków, 5. rewindykacji finansowych. Przekazywanie państwowego mienia określonego w pkt. 1 i 2 następuje na podstawie decyzji wojewody. W przypadku komunalizacji na wniosek gminy jest uzależnione od istnienia związku przejmowanego przez gminy mienia z realizacją zadań samorządu terytorialnego w szczególności zadań o charakterze użyteczności publicznej. Natomiast przy komunalizacji z mocy prawa (pkt 1) taki związek nie jest wymagany. Sposób tworzenia majątku Gminy i jego gospodarowanie regulowane były i są przepisami prawnymi zawartymi w: - ustawie z dnia r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz z późniejszymi zmianami), - ustawie z dnia r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 r. Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami), 3

4 - ustawie z dnia r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami), - ustawie z dnia r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9. poz. 43 z późniejszymi zmianami), - ustawie z dnia r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami), - rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U. z 1999 r. Nr 112 poz.1317 z późniejszymi zmianami), - ustawie z dnia r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami), - ustawie z dnia r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami), - zarządzeniu Nr 1015/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia r. w sprawie Zakładowego Planu Kont, z mocą obowiązującą od r. Definicja mienia powiatowego znajduje się w art. 46 ustawy o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz z późniejszymi zmianami). Mieniem powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne. Nabycie tego mienia przez powiat następuje w szczególności: 1. na podstawie odrębnej ustawy z zastrzeżeniem, że nie stanowi ono mienia jakiejkolwiek gminy, 2. przez przekazanie w związku z utworzeniem lub zmianą granic powiatu, 3. w wyniku przejęcia od Skarbu Państwa na podstawie porozumienia z wyłączeniem mienia przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń reprywatyzacyjnych oraz realizację programu powszechnego uwłaszczenia, 4. przez inne czynności prawne, 5. w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami. Wyposażenie powiatu w mienie służące realizacji jego ustawowych zadań odbywa się zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy o samorządzie powiatowym na podstawie ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. 4

5 Podstawy prawne tworzenia mienia powiatu (miasta na prawach powiatu) określone zostały w: ustawie z dnia r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz z późniejszymi zmianami), ustawie z dnia r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. z 1998 r. Nr 106 poz. 668 z późniejszymi zmianami), ustawie z dnia r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r. Nr 133 poz. 872 z późniejszymi zmianami), rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określania kategorii mienia wyłączonego z przekazywania (Dz.U. z 1999 r. Nr 13 poz.114). 5

6 II. Majątek Gminy Miejskiej Kraków i Miasta Kraków miasta na prawach powiatu (zestawienia zbiorcze) Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) przez aktywa należy rozumieć kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 20 wyżej cytowanej ustawy, przez zobowiązania należy rozumieć wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki. Tabela 1. Majątek Gminy Miejskiej Kraków ogółem wg stanu na koniec 2002 i 2003 r. Lp. Wyszczególnienie Wartość majątku wg stanu na dzień (w zł) r r. zmiana wartości (4-3) Jednostki budżetowe , , ,16 2. Zakłady budżetowe , , ,12 3. Gospodarstwa pomocnicze , , ,49 R A Z E M , , ,55 Majątek Gminy Miejskiej Kraków powierzony miejskim jednostkom organizacyjnym (wg stanu na dzień r. w zł.) Jednostki budżetowe , , , ,00 Zakłady budżetowe Gospodarstwa pomocnicze 0,00 6

7 Tabela 2. Majątek Gminy Miejskiej Kraków ogółem wg stanu na koniec 2002 i 2003 r. (na podstawie bilansów miejskich jednostek organizacyjnych) Lp. Wyszczególnienie Wartość majątku wg stanu na dzień (w zł) r r. Zmiana wartości (4-3) Dynamika % Jednostki budżetowe 1. Aktywa trwałe , , , Aktywa obrotowe , , ,21 38 RAZEM , , ,16 42 Zakłady budżetowe 1. Aktywa trwałe , , , Aktywa obrotowe , , ,50-83 RAZEM , , ,12-80 Gospodarstwa pomocnicze 1. Aktywa trwałe 0,00 0,00 0,00-2. Aktywa obrotowe , , ,49-17 RAZEM , , ,49-17 RAZEM 1. Aktywa trwałe , , , Aktywa obrotowe , , ,22 8 RAZEM , , ,

8 Tabela 3. Majątek Miasta Krakowa miasta na prawach powiatu ogółem według stanu na koniec 2002 i 2003 r. Lp. Wyszczególnienie Wartość majątku wg stanu na dzień (w zł.) r r. zmiana wartości (4-3) Jednostki budżetowe , , ,29 2. Zakłady budżetowe , , ,84 3. Gospodarstwa pomocnicze , , ,20 R A Z E M , , ,93 Majątek Miasta Kraków - miasta na prawach powiatu powierzony miejskim jednostkom organizacyjnym (wg stanu na dzień r. w zł.) , , , , ,00 Jednostki budżetowe Zakłady budżetowe Gospodarstwa pomocnicze ,00 0,00 8

9 Tabela 4. Majątek Miasta Kraków miasta na prawach powiatu ogółem wg stanu na koniec 2002 i 2003 r. (na podstawie bilansów miejskich jednostek organizacyjnych) Lp. Wyszczególnienie Wartość majątku wg stanu na dzień (w zł) r r. Zmiana wartości (4-3) Zmiana w % Jednostki budżetowe 1. Aktywa trwałe , , , Aktywa obrotowe , , ,86 2 RAZEM , , ,29 4 Zakłady budżetowe 1. Aktywa trwałe , , , Aktywa obrotowe , , ,39 53 RAZEM , , ,84 76 Gospodarstwa pomocnicze 1. Aktywa trwałe , , , Aktywa obrotowe , , ,99-11 RAZEM , , ,20-12 RAZEM 1. Aktywa trwałe , , , Aktywa obrotowe , , ,26 2 RAZEM , , ,93 5 9

10 Tabela 5. Łączna wartość majątku Gminy Miejskiej Kraków oraz Miasta Kraków miasta na prawach powiatu oddanego do korzystania jednostkom organizacyjnym według stanu na dzień r. Wyszczególnienie Gmina Miejska Kraków Miasto Kraków miasto na prawach powiatu Razem (2+3) Jednostki budżetowe 1. Aktywa trwałe , , ,12 2. Aktywa obrotowe , , ,98 RAZEM , , ,10 Zakłady budżetowe 1. Aktywa trwałe , , ,00 2. Aktywa obrotowe , , ,72 RAZEM , , ,72 Gospodarstwa pomocnicze 1. Aktywa trwałe 0, , ,80 2. Aktywa obrotowe , , ,01 RAZEM , , ,81 RAZEM 1. Aktywa trwałe , , ,92 2. Aktywa obrotowe , , ,71 RAZEM , , ,63 10

11 III. Mienie Gminy Miejskiej Kraków i Miasta Kraków - miasta na prawach powiatu w jednostkach organizacyjnych. 1. Jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kraków Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) definiuje zasady prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych. Zgodnie z art. 18 ust. 1 wyżej powołanej ustawy jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają do budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Według stanu na dzień r. na terenie Gminy Miejskiej Kraków funkcjonowały poniżej wymienione jednostki organizacyjne działające jako jednostki budżetowe: 1. Urząd Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3/4, 2. Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków - Zachód, ul. Żółkiewskiego 15 (aktualnie ul. Ułanów 9), 3. Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków - Południe, ul. Sokolska 13, 4. Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków - Wschód, ul. Fatimska 8, 5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Józefińska 12, 6. Zarząd Gospodarki Komunalnej, ul. Za Torem 22 (obecnie ul. Centralna 53), 7. Zarząd Dróg i Komunikacji, ul. Głowackiego 56 (obecnie ul. Centralna 53), 8. Zarząd Budynków Komunalnych, ul. Wielopole 17 a, 9. Straż Miejska, ul. Dobrego Pasterza 116, 10. Miejskie Dzienne Domy Pomocy Społecznej, ul. Sas-Zubrzyckiego 10, 11. Środowiskowy Dom Samopomocy Vita, os. Młodości 8. Jednostki budżetowe, jakimi są szkoły podstawowe, gimnazja oraz zespoły szkół zostały ujęte w bilansie rocznym sporządzanym na dzień roku łącznie z Zespołami Ekonomiki Oświaty, które prowadzą ich obsługę finansowo- księgową z uwzględnieniem podziału terytorialnego (ZEO Kraków: Wschód, Zachód i Południe ). 11

12 Wykaz placówek ujętych w zbiorczym bilansie Zespołu Ekonomiki Oświaty Zachód 1. Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Św. Marka 34, 2. Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Strzelców 5a, 3. Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Topolowa 22, 4. Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Smoleńsk 5/7, 5. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 51 (Szkoła Podstawowa nr 5, Gimnazjum Sportowe nr 76) Al. Kijowska 8, 6. Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Spasowskiego 8, 7. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 21 (Szkoła Podstawowa nr 9, Gimnazjum nr 1) ul. Bernardyńska 7, 8. Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Blachnickiego 1, 9. Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Miodowa 36, 10. Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 (Szkoła Podstawowa nr 12, Gimnazjum nr 15) Al. Kijowska 3, 11. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 22 (Szkoła Podstawowa nr 13, Gimnazjum nr 2) ul. Studencka 13, 12. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 23 (Szkoła Podstawowa nr 14, Gimnazjum nr 3) ul. Wąska 5, 13. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 28 (Szkoła Podstawowa nr 15, Gimnazjum nr 12) ul. Kluczborska 3, 14. Szkoła Podstawowa nr 16 ul. Dietla 70, 15. Szkoła Podstawowa nr 18 ul. Półkole 11, 16. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 32 (Szkoła Podstawowa nr 19, Gimnazjum nr 20) ul. Senatorska 35, 17. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 24 (Szkoła Podstawowa nr 20, Gimnazjum nr 4) Rynek Kleparski 18, 18. Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Batalionu Skała AK 12, 19. Szkoła Podstawowa nr 22 ul. Chmielowskiego 1, 20. Szkoła Podstawowa nr 31 ul. Bolesława Prusa 18, 21. Szkoła Podstawowa nr 32 ul. Królowej Jadwigi 78, 22. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 30 (Szkoła Podstawowa nr 33, Gimnazjum nr 16) ul. Konarskiego 2, 23. Szkoła Podstawowa nr 34 ul. Urzędnicza 65, 24. Szkoła Podstawowa nr 36 ul. Mazowiecka 70, 25. Szkoła Podstawowa nr 38 ul. F. Nullo 23, 26. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 25 (Szkoła Podstawowa nr 39, Gimnazjum nr 7) ul. Jachowicza 5, 27. Szkoła Podstawowa nr 48 ul. Księcia Józefa 337, 28. Szkoła Podstawowa nr 50 ul. Katowicka 28, 29. Szkoła Podstawowa nr 51 ul. Stawowa 179, 30. Szkoła Podstawowa nr 58 ul. Zielińska 30, 31. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 26 (Szkoła Podstawowa nr 60, Gimnazjum nr 9) ul. Kazimierza Odnowiciela 2, 32. Szkoła Podstawowa nr 64 ul. Sadzawki 1, 33. Szkoła Podstawowa nr 67 ul. Kaczorówka 4, 34. Szkoła Podstawowa nr 68 ul. Porzeczkowa 2, 35. Szkoła Podstawowa nr 72 ul. Modrzewiowa 23, 36. Szkoła Podstawowa nr 93 ul. Szlachtowskiego 31, 37. Szkoła Podstawowa nr 95 ul. Wileńska 9, 38. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 27 (Szkoła Podstawowa nr 96, Gimnazjum nr 10) ul. St. ze Skalbmierza 7, 39. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 31 (Szkoła Podstawowa nr 106, Gimnazjum nr 17) ul. Litewska 34, 40. Szkoła Podstawowa nr 107 ul. Zdrowa 6, 41. Szkoła Podstawowa nr 109 ul. Mackiewicza 15, 42. Szkoła Podstawowa nr 113 ul. Stachiewicza 33, 43. Szkoła Podstawowa nr 114 ul. Łąkowa 31, 44. Szkoła Podstawowa nr 119 ul. Czerwieńskiego 1, 45. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 29 (Szkoła Podstawowa nr 127, Gimnazjum nr 14) ul. Czerwieńskiego 16, 46. Szkoła Podstawowa nr 138 ul. Wierzyńskiego 3, 47. Szkoła Podstawowa nr 139 ul. Korzeniaka 18, 48. Szkoła Podstawowa nr 153 ul. Na Błonie 15d, 49. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 (Liceum Ogólnokształcące nr 31) ul. Zakątek 2, 50. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 (Gimnazjum nr 19, Liceum Ogólnokształcące nr 18) ul. Na Błonie 15 b, 51. Gimnazjum nr 6 ul. Blachnickiego 1, 52. Gimnazjum nr 13 ul. Mackiewicza 15, 53. Zespół Szkół Specjalnych nr 2 Al. Pokoju 2, 54. Zespół Szkół Specjalnych nr 4 ul. Senatorska 9, 55. Zespół Szkół Specjalnych nr 5 ul. Górka Narodowa 116, 56. Zespół Szkół Specjalnych nr 7 os. Na Skarpie 66, 57. Zespół Szkół Specjalnych nr 8 ul. Prądnicka 80. Wykaz placówek ujętych w zbiorczym bilansie Zespołu Ekonomiki Oświaty Południe 1. Szkoła Podstawowa nr 24 ul. Aleksandry 17, 2. Szkoła Podstawowa nr 25 ul. Komandosów 29, 3. Szkoła Podstawowa nr 26 ul. Krasickiego 34, 4. Szkoła Podstawowa nr 27 ul. Podedworze 16 (filia Szkoły ul. Sztaudyngera 48), 5. Szkoła Podstawowa nr 29 ul. Dembowskiego 12, 6. Szkoła Podstawowa nr 30 ul. Konfederacka 12, 7. Szkoła Podstawowa nr 40 ul. Pszczelna 13, 8. Szkoła Podstawowa nr 41 ul. Jerzmanowskiego 6, 9. Szkoła Podstawowa nr 43 ul. Myślenicka 112, 10. Szkoła Podstawowa nr 47 ul. Myśliwska 64, 11. Szkoła Podstawowa nr 53 ul. Skośna 8, 12. Szkoła Podstawowa nr 54 ul. Tyniecka 122, 13. Szkoła Podstawowa nr 55 ul. Dobczycka 20, 14. Szkoła Podstawowa nr 56 ul. Fredry 65, 15. Szkoła Podstawowa nr 61 ul. Popławskiego 17, 16. Szkoła Podstawowa nr 62 ul. Ćwikłowa 1, 17. Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Golikówka 52, 18. Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Skotnicka 86, 19. Szkoła Podstawowa nr 97 ul. Judyma 10 (filia Szkoły ul. Armii Kraków 76), 20. Szkoła Podstawowa nr 111 ul. Bieżanowska 204, 21. Szkoła Podstawowa nr 117 ul. Kurczaba 15, 12

13 22. Szkoła Podstawowa nr 123 ul. Okólna 16, 23. Szkoła Podstawowa nr 124 ul. Weigla 2 (filia Szkoły ul. Sucharskiego 36), 24. Szkoła Podstawowa nr 132 ul. B. Śmiałego 2 (filia Szkoły ul. Benedyktyńska 4), 25. Szkoła Podstawowa nr 133 ul. Wrony 129 (oddziały przedszkolne ul. Wrony 128), 26. Szkoła Podstawowa nr 134 ul. Kłuszyńska 46, 27. Szkoła Podstawowa nr 136 ul. Tuchowska 113, 28. Szkoła Podstawowa nr 137 ul. Wrobela 2, 29. Szkoła Podstawowa Nr 147, ul. Zbydniowicka 1, 30. Szkoła Podstawowa nr 157 ul. Rydygiera 20, 31. Szkoła Podstawowa nr 162 ul. Stojałowskiego 31, 32. Gimnazjum nr 21 ul. Komandosów 29, 33. Gimnazjum nr 29 ul. Aleksandry 17, 34. Gimnazjum nr 33 ul. Rydygiera 20, 35. Gimnazjum nr 34 ul. Potiebni 7, 36. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 33 (Szkoła Podstawowa nr 110, Gimnazjum nr 22) ul. Skwerowa 8, 37. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 34 (Szkoła Podstawowa nr 49, Gimnazjum nr 24) ul. Mireckiego 29, 38. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35 (Szkoła Podstawowa nr 135, Gimnazjum nr 26) ul. Mirtowa 2, 39. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 36 (Szkoła Podstawowa nr 70, Gimnazjum nr 27) - ul. Malborska 98, 40. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 37 (Szkoła Podstawowa nr 149, Gimnazjum nr 28) ul. Bujaka 16, 41. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 38 (Szkoła Podstawowa nr 116, Gimnazjum nr 31) ul. Spółdzielców 6, 42. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 40 (Szkoła Podstawowa nr 28, Gimnazjum nr 35) ul. Limanowskiego 62, 43. Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 151, Gimnazjum nr 23) ul. Lipińskiego 2, 44. Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3 (Szkoła Podstawowa nr 158, Gimnazjum nr 25) ul. Strąkowa 3a, 45. Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 (Szkoła Podstawowa nr 148, Gimnazjum nr 32) ul. Żabia 20, 46. Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 (Szkoła Podstawowa nr 90, Gimnazjum nr 75) ul. Serbska 14, 47. Zespół Szkół Specjalnych nr 3 Instytut Pediatrii - ul. Wielicka 265, 48. Zespół Szkół Specjalnych nr 9 ul. Łanowa 41, 49. Zespół Szkół Specjalnych nr 11 przy Dziennym Ośrodku Adopcyjno Rehabilitacyjnym (Szkoła Podstawowa Specjalna nr 150 ul. Dygasińskiego 25, Gimnazjum Specjalne nr 62 - ul. Dobczycka 20), 50. Liceum Ogólnokształcące nr XXIX ul. Cechowa 57, 51. Samorządowy Ośrodek Psychologiczno Pedagogiczny ul. Mazowiecka 30a). *Na mocy Uchwały Nr L/481/04 Rady Miasta Krakowa z dn r. utworzono Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 157 i Gimnazjum Nr 33 przy ul. Rydygiera 20. Wykaz placówek ujętych w zbiorczym bilansie Zespołu Ekonomiki Oświaty Wschód 1. Szkoła Podstawowa nr 37 os. Stalowe 18, 2. Szkoła Podstawowa nr 52 os. Dywizjonu 303 bl. 66, 3. Szkoła Podstawowa nr 74 ul. Branicka 26, 4. Szkoła Podstawowa nr 78 ul. Jaskrowa 5, 5. Szkoła Podstawowa nr 80 os. Na Skarpie 8, 6. Szkoła Podstawowa nr 81 os. Krakowiaków 47, 7. Szkoła Podstawowa nr 82 os. Kalinowe 17, 8. Szkoła Podstawowa nr 85 os. Złotego Wieku 4, 9. Szkoła Podstawowa nr 86 os. Jagiellońskie 18, 10. Szkoła Podstawowa nr 88 os. Szklane Domy 2, 11. Szkoła Podstawowa nr 89 os. Piastów 34a, 12. Szkoła Podstawowa nr 92 os. Kalinowe 18, 13. Szkoła Podstawowa nr 100 os. Albertyńskie 36, 14. Szkoła Podstawowa nr 101 os. Jagiellońskie 9, 15. Szkoła Podstawowa nr 104 os. Wysokie 7, 16. Szkoła Podstawowa nr 126 os. Tysiąclecia 57, 17. Szkoła Podstawowa nr 129 os. Na Wzgórzach 13a 18. Szkoła Podstawowa nr 130 os. Oświecenia 30, 19. Szkoła Podstawowa nr 140 ul. Prawocheńskiego 7, 20. Szkoła Podstawowa nr 142 ul. Drożyska 13, 21. Szkoła Podstawowa nr 143 os. Kościuszkowskie 7, 22. Szkoła Podstawowa nr 144 os. Bohaterów Września 13, 23. Szkoła Podstawowa nr 155 os. II Pułku Lotniczego 21, 24. Szkoła Podstawowa nr 156 ul. Centralna 39, 25. Gimnazjum nr 39 os. Oświecenia 30, 26. Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 (Szkoła Podstawowa nr 91, Gimnazjum nr 47) os. Handlowe 4, 13

14 27. Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 87, Gimnazjum nr 46) os. Teatralne 35, 28. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 (XXX Liceum Ogólnokształcące nr XXX, Gimnazjum nr 36) os. Dywizjonu 303 bl. 66, 29. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 (XXXVI Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum nr 40, Szkoła Podstawowa nr 102) os. Niepodległości 19, 30. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 41 (Szkoła Podstawowa nr 77, Gimnazjum nr 37) os. Złotego Wieku 36, 31. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 43 (Szkoła Podstawowa nr 115, Gimnazjum nr 41) os. Jagiellońskie 17, 32. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 44 (Szkoła Podstawowa nr 125, Gimnazjum nr 42) os. Strusia 19, 33. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 45 (Szkoła Podstawowa nr 76, Gimnazjum nr 43) ul. Łuczanowicka 2a, 34. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 46 (Gimnazjum nr 44) os. Na Stoku 34, 35. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 47 (Gimnazjum nr 45, Szkoła Podstawowa nr 83) - os. Willowe 1, 36. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 49 (Szkoła Podstawowa nr 103, Gimnazjum nr 48) os. Kolorowe 29, 37. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 50 (Szkoła Podstawowa nr 152, Gimnazjum nr 50) os. Zgody 13, 38. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 52 (Szkoła Podstawowa nr 141, Gimnazjum nr 77) Kościelniki, ul. Sawy Calińskiego 12, 39. Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5 (Szkoła Podstawowa nr 105, Gimnazjum nr 49) os. Słoneczne 12, 40. Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6 (Szkoła Podstawowa nr 98, Gimnazjum nr 74) os. Na Stoku 52, 41. Zespół Szkół Specjalnych nr 6 (Szkoła Podstawowa Specjalna nr 79, Gimnazjum Specjalne nr 56) ul. Ptaszyckiego 9. Na mocy Uchwał Nr XLV/435/04 oraz XLV/434/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2004 roku zlikwidowane zostały: Szkoła Podstawowa Nr 143 Os. Kościuszkowskie 7 oraz Szkoła Podstawowa Nr 81 Os. Krakowiaków 47. Likwidacja nastąpiła z dniem 31 sierpnia 2004 roku, aktualnie zakończono proces przejmowania majątku po zlikwidowanych placówkach. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/354/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie rozwiązania niektórych zespołów szkół ogólnokształcących oraz likwidacji niektórych szkół podstawowych w Krakowie, w trakcie realizacji jest likwidacja następujących placówek oświatowych: 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 21 (SP nr 9, G nr 1) Kraków, ul. Bernardyńska Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 22 (SP nr 13, G nr 2) Kraków, ul. Studencka Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 23 (SP nr 14, G nr 3) Kraków, ul. Wąska Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 28 (SP nr 15, G nr 12) Kraków, ul. Kluczborska Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 32 (SP nr 19, G nr 20) Kraków, ul. Senatorska Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 24 (SP nr 20, G nr 4) Kraków, Rynek Kleparski Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 39 (SP nr 23, G nr 34) Kraków, ul. Potiebni Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 40 (SP nr 28, G nr 35) Kraków, ul. Limanowskiego 60/ Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 30 (SP nr 33, G nr 16) Kraków, ul. Konarskiego 2. 14

15 10. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 25 (SP nr 39, G nr 7) Kraków, ul. Jachowicza Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 34 SP nr 49, G nr 24) Kraków, ul. Montwiłła- Mireckiego Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 26 (SP nr 60, G nr 9) Kraków, ul. Kazimierza Odnowiciela Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 36 (SP nr 70, G nr 27) Kraków, ul. Malborska Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 45 (SP nr 76, G nr 43) Kraków, ul. Łuczanowicka 2 a. 15. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 41 (SP nr 77, G nr 37) Kraków, os. Złotego Wieku Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 47 (SP nr 83, G nr 45) Kraków, os. Willowe Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 27 (SP nr 96, G nr 10) Kraków, ul. Stanisława ze Skalbmierza Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 46 (SP nr 99, G nr 44) Kraków, os. Na Stoku Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 49 (SP nr 103, G nr 48) Kraków, os. Kolorowe Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 31 (SP nr 106, G nr 17) Kraków, ul. Litewska Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 33 (SP nr 110, G nr 22) Kraków, ul. Skwerowa Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 43 (SP nr 115, G nr 41) Kraków, os. Jagiellońskie Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 38 (SP nr 116, G nr 31) Kraków, ul. Spółdzielców Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 44 (SP nr 125, G nr 42) Kraków, os. Strusia Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 29 (SP nr 127, G nr 14) Kraków, ul. Czerwińskiego Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 37 (SP nr 149, G nr 28) Kraków, ul. Bujaka Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 50 (SP nr 152, G nr 50) Kraków, os. Zgody Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 (SP nr 112, LO nr XXXI) Kraków, ul. Zakątek Szkoła Podstawowa nr 8 Kraków, ul. Wilka Wyrwińskiego Szkoła Podstawowa nr 9 Kraków, ul. Bernardyńska Szkoła Podstawowa nr 13 Kraków, ul. Studencka Szkoła Podstawowa nr 14 Kraków, ul. Wąska Szkoła Podstawowa nr 15 Kraków, ul. Kluczborska Szkoła Podstawowa nr 19 Kraków, ul. Senatorska Szkoła Podstawowa nr 20 Kraków, Rynek Kleparski Szkoła Podstawowa nr 23 Kraków, ul. Potiebni Szkoła Podstawowa nr 28 Kraków, ul. Limanowskiego 60/ Szkoła Podstawowa nr 33 Kraków, ul. Konarskiego Szkoła Podstawowa nr 35 Kraków, ul. Złoty Róg Szkoła Podstawowa nr 39 Kraków, ul. Jachowicza Szkoła Podstawowa nr 49 Kraków, ul. Montwiłła-Mireckiego Szkoła Podstawowa nr 60 Kraków, ul. Kazimierza Odnowiciela Szkoła Podstawowa nr 63 Kraków, ul Telimeny 9. 15

16 44. Szkoła Podstawowa nr 70 Kraków, ul. Malborska Szkoła Podstawowa nr 76 Kraków, ul. Łuczanowicka 2 a. 46. Szkoła Podstawowa nr 77 Kraków, os. Złotego Wieku Szkoła Podstawowa nr 83 Kraków, os. Willowe Szkoła Podstawowa nr 96 Kraków, ul. Stanisława ze Skalbmierza Szkoła Podstawowa nr 99 Kraków, os. Na Stoku Szkoła Podstawowa nr 102 Kraków, os Niepodległości Szkoła Podstawowa nr 103 Kraków, os. Kolorowe Szkoła Podstawowa nr 106 Kraków, ul. Litewska Szkoła Podstawowa nr 110 Kraków, ul. Skwerowa Szkoła Podstawowa nr 112 Kraków, ul. Zakątek Szkoła Podstawowa nr 115 Kraków, os. Jagiellońskie Szkoła Podstawowa nr 116 Kraków, ul. Spółdzielców Szkoła Podstawowa nr 125 Kraków, os. Strusia Szkoła Podstawowa nr 127 Kraków, ul. Czerwińskiego Szkoła Podstawowa nr 128 Kraków, ul. Seniorów Lotnictwa Szkoła Podstawowa nr 145 Kraków, ul. Na Błonie 15 D. 61. Szkoła Podstawowa nr 149 Kraków, ul. Bujaka Szkoła Podstawowa nr 152 Kraków, os. Zgody 13. Od dnia 1 września 2004 roku w wyżej wymienionych placówkach funkcjonują jedynie gimnazja wymienione w uchwale. 16

17 Tabela 6. Wartość aktywów w jednostkach budżetowych wg stanu na koniec 2002 r. i 2003 r. Wartość majątku według stanu na Zmiana wartości Lp. Nazwa jednostki Wyszczególnienie r r. ( 5-4 ) Urząd Miasta Krakowa Aktywa trwałe , , ,62 Aktywa obrotowe , , ,76 Razem: , , ,86 2 Zespół Ekonomiki Oświaty Aktywa trwałe , , ,55 Kraków - Zachód Aktywa obrotowe , , ,75 Razem: , , ,20 3 Zespół Ekonomiki Oświaty Aktywa trwałe , , ,47 Kraków - Południe Aktywa obrotowe , , ,20 Razem: , , ,73 4 Zespół Ekonomiki Oświaty Aktywa trwałe , , ,12 Kraków - Wschód Aktywa obrotowe , , ,57 Razem: , , ,55 5 Miejski Ośrodek Aktywa trwałe , , ,00 Pomocy Społecznej Aktywa obrotowe , , ,51 Razem: , , ,51 6 Zarząd Gospodarki Aktywa trwałe , , ,26 Komunalnej Aktywa obrotowe , , ,41 Razem: , , ,85 17

18 Zarząd Dróg i Aktywa trwałe , , ,94 Komunikacji Aktywa obrotowe , , ,63 Razem: , , ,31 8 Straż Miejska Aktywa trwałe , , ,43 Aktywa obrotowe , , ,46 Razem: , , ,89 9 Zarząd Budynków Aktywa trwałe , ,73 Komunalnych Aktywa obrotowe , ,60 Razem: , ,33 10 Miejskie Dzienne Domy Aktywa trwałe , , ,29 Pomocy Społecznej Ul. Sas-Zubrzyckiego 10 Aktywa obrotowe , , ,87 Razem: , , ,16 11 Środowiskowy Dom Aktywa trwałe 0,00 0,00 0,00 Samopomocy Vita Os. Młodości 8 Aktywa obrotowe , , ,57 Razem: , , ,57 Razem: Aktywa trwałe , , ,95 Aktywa obrotowe , , ,21 Razem: , , ,16 18

19 Tabela 7. Wartość aktywów trwałych w jednostkach budżetowych Gminy Miejskiej Kraków w rozbiciu na składniki wg stanu na koniec 2002 i 2003 roku. Wyszczególnienie Wartość netto wg stanu na koniec roku Zmiana wartości (3-2) Zmiana wartości (wzrost lub spadek) w % I. Wartości niematerialne i prawne , , ,75-5,0 II. Rzeczowe aktywa trwałe , , ,16 46,9 1. Środki trwałe , , ,35 48,3 1.1 Grunty , , ,90 49,9 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , , ,52 37,0 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny , , ,96 9,4 1.4 Środki transportu , , ,19 3,3 1.5 Inne środki trwałe , , ,78 2,0 2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) , , ,47-17,6 3. Środki przekazane na poczet inwestycji , , ,28 71,7 III. Należności długoterminowe , , ,63 187,8 IV. Długoterminowe aktywa finansowe , , ,04 0,6 4.1 Akcje i udziały , , ,04 0,6 4.2 Papiery wartościowe długoterminowe 0,00 0,00 0, Inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 - V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek , , ,87 637,3 RAZEM AKTYWA TRWAŁE , , ,95 42,1 19

20 Tabela 8. Wartość netto aktywów obrotowych w jednostkach budżetowych Gminy Miejskiej Kraków w rozbiciu na składniki wg stanu na koniec 2002 i 2003 roku. Wyszczególnienie Wartość netto wg stanu na koniec roku Zmiana wartości (3-2) Zmiana wartości (wzrost lub spadek) w % I. Zapasy , , ,38-10,4 1.1 Materiały , , ,11-6,3 1.2 Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 0, Produkty gotowe 0,00 0,00 0, Towary , , ,27-17,7 II. Należności krótkoterminowe , , ,91 48,1 2.1 Należności z tytułu dostaw i usług , , ,19-3,1 2.2 Należności od budżetów , , , ,7 2.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społ ,91 0, ,91-100,0 2.4 Pozostałe należności , , ,91 48,6 2.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów 0,00 0,00 0,00 - III. Środki pieniężne , , ,40 3,1 3.1 Środki pieniężne w kasie , , ,59 16,1 3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych , , ,75-45,5 3.3 Inne środki pieniężne , , ,56 304,0 IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe ,45 0, ,45-100,0 V. Rozliczenia międzyokresowe , , ,27-0,3 RAZEM AKTYWA OBROTOWE , , ,21 38,4 Tabela 9. Wartość aktywów w jednostkach budżetowych Gminy Miejskiej Kraków w rozbiciu na składniki wg stanu na koniec 2003 roku. Wyszczególnienie Wartość netto wg stanu na dzień r. 1 2 AKTYWA TRWAŁE ,01 I. Wartości niematerialne i prawne ,04 II. Rzeczowe aktywa trwałe ,58 III. Należności długoterminowe ,12 IV. Długoterminowe aktywa finansowe ,42 V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek ,85 AKTYWA OBROTOWE ,44 I. Zapasy ,60 II. Należności krótkoterminowe ,32 III. Środki pieniężne ,54 IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe 0,00 V. Rozliczenia międzyokresowe ,98 RAZEM AKTYWA ,45 20

21 Struktura rzeczowych aktywów trwałych w jednostkach budżetowych Gminy Miejskiej Kraków w rozbiciu na poszczególne składniki (wg stanu na dz r.) Grunty 86% Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądow ej i w odnej 11% Inne środki trw ałe 0% Środki przekazane na poczet inw estycji 2% Inw estycje rozpoczęte 1% Urządzenia techniczne i maszyny 0% Środki transportu 0% Struktura aktywów obrotowych w jednostkach budżetowych Gminy Miejskiej Kraków w rozbiciu na poszczególne składniki (wg stanu na dz r.) Należności krótkoterminow e 84% Zapasy 1% Krótkoterminow e papiery w artościow e 0% Rozliczenia międzyokresow e 0% Środki pieniężne 15% 21

22 2. Jednostki budżetowe Miasta Kraków miasta na prawach powiatu. 1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, ul. Westerplatte 19, 2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Rynek Podgórski 1, 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20, 4. Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1, ul. Kapucyńska 1, 5. Zespół Szkół Budowlanych Nr 1, ul. Szablowskiego 1, 6. Zespół Szkół Budowlanych Nr 2, os. Szkolne 18, 7. Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1, ul. Kamieńskiego 49, 8. Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2, os. Szkolne 26, 9. Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1, os. Złota Jesień 16, 10. Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2, ul. Zamoyskiego 6, 11. Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1, Al. Mickiewicza 5, 12. Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2, ul. Skrzyneckiego 12, 13. Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3, os. Szkolne 37, 14. Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1, ul. Syrokomli 21, 15. Zespół Szkół Odzieżowych i Ekonomicznych, ul. Bulwarowa 33, 16. Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31, 17. Zespół Szkół Poligraficzno - Księgarskich, os. Tysiąclecia 38, 18. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, Pl. Matejki 11, 19. Zespół Szkół Przemysłu Skórzanego, ul. Myślenicka 16, 20. Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych i Gospodarki Wodnej, ul. Lea 235, 21. Zespół Szkół Chemicznych, ul. Krupnicza 44, 22. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, ul. Ułanów 9, 23. Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, ul. Brzozowa 5, 24. Zespół Szkół Nr 1, ul. Ułanów 3, 25. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, Rzeźnicza 4, 26. Szkoła Muzyczna I st., ul. Pilotów 51, 27. Szkoła Muzyczna I st., ul, Józefińska 10, 28. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st., ul. Basztowa 8, 29. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1, ul. Chmielowskiego 2, 30. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2, ul. Lenartowicza 14, 31. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 3, ul. Konfederacka 18, 22

23 32. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 4, os. Szkolne 27, 33. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Dzieci Dyslektycznych, ul. Św. Gertrudy 2, 34. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1, ul. Barska 45, 35. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2, ul. Zamoyskiego 100, 36. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3, ul. Praska 64, 37. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4, ul. Wietora 7, 38. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 5, ul. Św. Stanisława 10, 39. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących, ul. Grochowa 19, 40. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących, ul. Spadochroniarzy 1, 41. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ul. Tyniecka 7, 42. Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej, ul. Półkole 11, 43. Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Krupnicza 42 a, 44. Centrum Kształcenia Ustawicznego, os. Szkolne 21, 45. Krakowski Ośrodek Terapii, ul. Miodowa 12, 46. Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1, al. Focha 39, 47. Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2, ul. Grochowa 24, 48. Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3, ul. Ułanów 21a, 49. Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy, al. Powstania Warszawskiego 6, 50. Międzyszkolny Basen Pływacki, os. Kolorowe 23, 51. Międzyszkolny Basen Pływacki ul. F. Nullo 23, 52. Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Grochowa 22, 53. Zespół Szkół Specjalnych Nr 1, os. Sportowe 28, 54. Zespół Szkół Specjalnych Nr 10, ul. Lubomirskiego 21, 55. Zespół Szkół Specjalnych Nr 12, ul. Niecała 8, 56. Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Centrum Zastępczej Opieki Rodzinnej, ul. Piłsudskiego 29, 57. Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Radziwiłłowska 8b, 58. Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1, 59. Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2, 60. Dom Pomocy Społecznej, os. Hutnicze 5, 61. Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39, 62. Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41, 23

24 63. Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41b, 64. Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43a, 65. Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43b, 66. Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6, 67. Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25, 68. Dom Pomocy Społecznej, os. Szkolne 28, 69. Dom Pomocy Społecznej, os. Sportowe 9, 70. Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8, 71. Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55, 72. Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25, 73. Grodzki Urząd Pracy ul. Wąwozowa I Liceum Ogólnokształcące, pl. Na Groblach 9, 75. II Liceum Ogólnokształcące, ul. Sobieskiego 9, 76. V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12, 77. VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Wąska 7, 78. VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5, 79. VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Grzegórzecka 24, 80. IX Liceum Ogólnokształcące, ul. Czapińskiego 5, 81. X Liceum Ogólnokształcące, ul. Wróblewskiego 8, 82. XIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Sądowa 4, 83. XIV Liceum Ogólnokształcące, ul. Chełmońskiego 37, 84. XVI Liceum Ogólnokształcące, os. Willowe 35, 85. XX Liceum Ogólnokształcące, ul. Szlak 5, 86. XXI Liceum Ogólnokształcące, os. Tysiąclecia 15, 87. XXVIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Czackiego 11, 88. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, os. Teatralne 33, 89. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6, 90. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Krzemionki 11, 91. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, os. Kolorowe 29 A, 92. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, ul. Złoty Róg 30, 93. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9, ul. Seniorów Lotnictwa 5, 94. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10, Al. Dygasińskiego 15, 95. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Wilka - Wyrwińskiego 1, 96. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, ul. Telimeny 9, 24

25 97. Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2, os. Spółdzielcze 6, 98. Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3, ul. Miechowity 6, 99. Zespół Szkół Energetycznych, ul. Loretańska 16, 100. Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4, ul. Podbrzezie 10, 101. Zespół Szkół Zawodowych nr 3, ul. Grochowa 23, 102. Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza" ul. Lotnicza 1, 103. Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Beskidzka 30, 104. Młodzieżowy Dom Kultury Dom Harcerza, ul. Reymonta 18, 105. Młodzieżowy Dom Kultury, Al. 29 Listopada 102, 106. Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka, os. Kalinowe 18, 107. Młodzieżowy Dom Kultury, os. Tysiąclecia 15, 108. Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Tuwima Fort 49 Krzesławice, os. Na Stoku 27 B, 109. Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Grunwaldzka 5, 110. Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15, 111. Centrum Edukacyjne ( w jego skład wchodzą: Centrum Młodzieży im. Dr H. Jordana w Krakowie, ul. Krowoderska 8 oraz XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Dr H. Jordana, ul. Krowoderska 17), 112. Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak", ul. Bujaka Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr I, os. Szkolne 27, 114. Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 2, ul. Chmielowskiego 6, 115. Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3, ul. Parkowa 12, 116. Pogotowie Opiekuńcze, ul. Górka Narodowa 116, 117. Dom Dziecka Nr 1, ul. Krupnicza 38, 118. Dom Dziecka Nr 7, ul. Naczelna 12, 119. Ośrodek Profilaktyczno Terapeutyczny dla Chłopców, ul. Ks. J. Popiełuszki 36, 120. Dom Dziecka im. Jana Brzechwy, Al. Pod Kopcem 10 A, Wyjaśniając rozbieżności pomiędzy bilansem zamknięcia roku 2002 a bilansem otwarcia roku 2003 podajemy: - Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o administracji rządowej w województwie i ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 200 poz. 1688), oraz zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badania zwierząt, badania zwierząt rzeźnych oraz Inspekcji Weterynaryjnej oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 52 poz. 450) Komenda Miejska 25

26 Policji w Krakowie i Miejski Inspektorat Weterynarii w Krakowie stały się jednostkami administracji rządowej. Zaistniała różnica pomiędzy bilansem zamknięcia roku 2002 (zamieszczonym w Informacji o stanie mienia za rok 2002) a bilansem otwarcia roku 2003 (aktualne opracowanie Informacji) wynika z faktu wyłączenia tych jednostek z nadzoru Miasta Krakowa miasta na prawach powiatu. - Bilans Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Krakowie, ul. Górka Narodowa 116 został ujęty w zbiorczym bilansie Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków - Zachód. Ponadto podajemy uchwały, w oparciu o które nastąpiły w 2004 roku zmiany w jednostkach budżetowych Miasta Krakowa miasta na prawach powiatu: - Uchwałą Nr CXXIII/1165/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2002 r. w sprawie likwidacji Domu Dziecka Nr 3 w Krakowie, ul. Górników 27 oraz Uchwałą Nr XXII/204/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie likwidacji Domu Dziecka Nr 6 w Krakowie, os. Górali 19 uległy likwidacji ww. jednostki. - Uchwałą Nr LVIII/564/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 września 2004 r. w sprawie likwidacji Ośrodka Profilaktyczno Terapeutycznego dla Chłopców, ul. Ks. J. Popiełuszki 36 w Krakowie, z dniem 30 listopada 2004 r. przeznaczono do likwidacji ww. Ośrodek. - Uchwałą Nr L/482/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 czerwca 2004 r. rozwiązano Zespół Szkół Specjalnych Nr 12 i utworzono Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 6 w Krakowie, ul. Niecała 8 z dniem 1 września 2004 r. - Uchwałą Nr XXXVI/331/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 stycznia 2004 r. zmieniona została nazwa Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 im. Prof. Dr Marii Grzegorzewskiej w Krakowie, Os. Sportowe 28 na Zespół Szkół Specjalnych nr

27 Tabela 10. Wartość majątku Miasta Kraków - miasta na prawach powiatu w jednostkach budżetowych według stanu na koniec 2002 i 2003 roku Lp. Nazwa jednostki Wyszczególnienie Wartość netto majątku według stanu na r r. Zmiana wartości ( 5-4 ) Miejska Komenda Aktywa trwałe , , ,38 Straży Pożarnej Aktywa obrotowe , , ,56 Razem : , , ,82 2 Powiatowy Inspektorat Aktywa trwałe , , ,26 Nadzoru Budowlanego Aktywa obrotowe , , ,10 Razem : , , ,36 3 Zespół Szkół Aktywa trwałe , , ,07 Mistrzostwa Sportowego Aktywa obrotowe , , ,43 Razem : , , ,64 4 Zespół Szkół Ekonomicznych Aktywa trwałe , , ,46 Nr 1 Aktywa obrotowe , , ,89 Razem : , , ,35 5 Zespół Szkół Budowlanych Aktywa trwałe , , ,92 Nr 1 Aktywa obrotowe , , ,27 Razem : , , ,19 27

28 Zespół Szkół Budowlanych Aktywa trwałe , , ,26 Nr 2 Aktywa obrotowe , , ,78 Razem : , , ,48 7 Zespół Szkół Elektrycznych Aktywa trwałe , , ,36 Nr 1 Aktywa obrotowe , , ,94 Razem : , , ,30 8 Zespół Szkół Elektrycznych Aktywa trwałe , , ,03 Nr 2 Aktywa obrotowe , , ,25 Razem : , , ,78 9 Zespół Szkół Aktywa trwałe , , ,27 Gastronomicznych Nr 1 Aktywa obrotowe , , ,10 Razem: , , ,83 10 Zespół Szkół Aktywa trwałe , , ,49 Gastronomicznych nr 2 Aktywa obrotowe , , ,14 Razem: , , ,65 11 Zespół Szkół Mechanicznych Aktywa trwałe , , ,19 Nr 1 Aktywa obrotowe , ,02-658,67 Razem: , , ,86 28

Wykaz placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków posiadających pracownie komputerowe (SIO wrzesień 2009 r.)

Wykaz placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków posiadających pracownie komputerowe (SIO wrzesień 2009 r.) Wykaz placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków posiadających pracownie komputerowe (SIO wrzesień 2009 r.) Lp. Placówka Ulica nr domu liczba pracowni komputerowych 1 Gimnazjum z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OBJĘTYCH OBSŁUGĄ PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE PRZEDSZKOLA SZKOŁY PODSTAWOWE

WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OBJĘTYCH OBSŁUGĄ PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE PRZEDSZKOLA SZKOŁY PODSTAWOWE PRZEDSZKOLA Załącznik Nr do Zarządzenia Nr 386/0 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 0--0 WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OBJĘTYCH OBSŁUGĄ PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE w zakresie par. ust.

Bardziej szczegółowo

Szkoły podstawowe Liczba uczniów, którzy mogą we wrześniu 2017 Nazwa i adres placówki oświatowej

Szkoły podstawowe Liczba uczniów, którzy mogą we wrześniu 2017 Nazwa i adres placówki oświatowej Przedszkola Liczba dzieci, które mogą we wrześniu 07 zostać objęte pomocą w formie posiłków na Przedszkole Samorządowe Nr, Kraków Miechowity 3 Szkoły podstawowe mogą we wrześniu 07 Szkoła Podstawowa Nr,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK OBSŁUGIWANYCH. Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

WYKAZ JEDNOSTEK OBSŁUGIWANYCH. Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie WYKAZ JEDNOSTEK OBSŁUGIWANYCH Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Krakowa Nr z dnia przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie Lp. Nazwa placówki Adres 1 Przedszkole Nr 1 ul. Kopernika 16 2 Przedszkole

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE - nieposiadających własnej obsługi księgowej PRZEDSZKOLA

WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE - nieposiadających własnej obsługi księgowej PRZEDSZKOLA Załącznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE - nieposiadających własnej obsługi księgowej

Bardziej szczegółowo

Przedszkola. Nazwa placówki oświatowej

Przedszkola. Nazwa placówki oświatowej Przedszkola Liczba dzieci, które mogą w czerwcu 07 zostać objęte pomocą w formie posiłków na podstawie decyzji dyrektora przedszkola Przedszkole Samorządowe Nr ul. Miechowity Przedszkole Samorządowe Nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Miasta Krakowa Nr z dnia. Załacznik Nr1 do uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LI/953/16 z dnia 31 sierpnia 2016

Załącznik do uchwały Rady Miasta Krakowa Nr z dnia. Załacznik Nr1 do uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LI/953/16 z dnia 31 sierpnia 2016 Załącznik do uchwały Rady Miasta Krakowa Nr z dnia Załacznik Nr1 do uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LI/953/16 z dnia 31 sierpnia 2016 Wykaz samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną

Bardziej szczegółowo

1 Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ul. Ułanów Kraków

1 Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ul. Ułanów Kraków Załacznik Nr1 do uchwały Rady Miasta Krakowa Nr z dnia Wykaz samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty, które mogą gromadzić

Bardziej szczegółowo

Przedszkola. Nazwa placówki oświatowej

Przedszkola. Nazwa placówki oświatowej Przedszkola Liczba dzieci, które mogą w kwietniu 07 zostać objęte pomocą w formie posiłków na podstawie decyzji dyrektora przedszkola Przedszkole Samorządowe Nr ul. Miechowity Przedszkole Samorządowe Nr

Bardziej szczegółowo

Przedszkola. Nazwa placówki oświatowej

Przedszkola. Nazwa placówki oświatowej Przedszkola Liczba dzieci, które mogą w lutym 07 zostać objęte pomocą w formie posiłków na podstawie decyzji dyrektora przedszkola Przedszkole Samorządowe Nr ul. Miechowity 3 Przedszkole Samorządowe Nr

Bardziej szczegółowo

Przedszkola. Nazwa placówki oświatowej

Przedszkola. Nazwa placówki oświatowej Przedszkola Liczba dzieci, które mogą w marcu 07 zostać objęte pomocą w formie posiłków na podstawie decyzji dyrektora przedszkola Przedszkole Samorządowe Nr ul. Miechowity Przedszkole Samorządowe Nr 0

Bardziej szczegółowo

Szkoły podstawowe Liczba uczniów, którzy mogą w październiku Nazwa i adres placówki oświatowej

Szkoły podstawowe Liczba uczniów, którzy mogą w październiku Nazwa i adres placówki oświatowej Przedszkola Liczba dzieci, które mogą w październiku 07 zostać objęte pomocą w formie posiłków na podstawie decyzji dyrektora szkoły Przedszkole Samorządowe Nr, Kraków Miechowity 3 Przedszkole Samorządowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1737/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 1737/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 1737/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 03.07.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów użyczenia samorządowych szkół i placówek Gminy Miejskiej Kraków podczas Światowych Dni

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW Wyniki sprawdzianu szkół podstawowych - 2013

KRAKÓW Wyniki sprawdzianu szkół podstawowych - 2013 KRAKÓW Wyniki sprawdzianu szkół podstawowych - 2013 1. Prywatna Szkoła Podstawowa "Scherzo" Korzeniaka 14 38.00 2. Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia "Inspiracja" 3. Prywatna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi Nr 3 é. ul. Topolowa

Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi Nr 3 é. ul. Topolowa Lp Dzielnica Nazwa placówki Adres Godziny otwarcia szkoły w ramach kampanii informacyjnej "Kraków wspiera dojrzałość szkolną Rodzców" 1. I Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. św. Marka 34 10.00-13.00 2. II integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

Reforma systemu oświaty w krakowskich szkołach

Reforma systemu oświaty w krakowskich szkołach Reforma systemu oświaty w krakowskich szkołach Proponowane zmiany w zakresie samorządowych szkół podstawowych i gimnazjów Dzielnica I Lp. Szkoła/ zespół szkół Adres Proponowana zmiana 1 Zespół Szkolno

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. z dnia

Załącznik Nr 1. z dnia Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Krakowa Nr z dnia Wykaz samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty, które mogą gromadzić

Bardziej szczegółowo

Przedszkola. Nazwa placówki oświatowej

Przedszkola. Nazwa placówki oświatowej Przedszkola Liczba dzieci, które mogą we wrześniu 06 zostać objęte pomocą w formie posiłków na podstawie decyzji dyrektora przedszkola Przedszkole Samorządowe Nr ul. Miechowity Przedszkole Samorządowe

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE PRZEDSZKOLA

WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE PRZEDSZKOLA Załącznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr 3183/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2012-11-02 WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE PRZEDSZKOLA Lp. Nazwa placówki Adres

Bardziej szczegółowo

Przedszkola. Nazwa placówki oświatowej

Przedszkola. Nazwa placówki oświatowej Przedszkola Liczba dzieci, które mogą w październiku 06 zostać objęte pomocą w formie posiłków na podstawie decyzji dyrektora przedszkola Przedszkole Samorządowe Nr ul. Miechowity Przedszkole Samorządowe

Bardziej szczegółowo

Dzielnica I Stare Miasto

Dzielnica I Stare Miasto Dzielnica I Stare Miasto 17.03.2017 Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Smoleńsk 5/7 Gimnazjum nr 2 ul. Studencka 13 Przedszkole nr 61 ul. Rajska 14 Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Spasowskiego 8 Przedszkole nr 44 ul.

Bardziej szczegółowo

Przedszkola. Nazwa placówki oświatowej

Przedszkola. Nazwa placówki oświatowej Przedszkola w styczniu 06 zostać Przedszkole Samorządowe Nr ul. Miechowity Przedszkole Samorządowe Nr 30 ul. Mackiewicza 5 Przedszkole Samorządowe Nr 45 ul. Piekarska 4 Przedszkole Samorządowe Nr 65 ul.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR XIV/279/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 27 maja 2015 roku

Kraków, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR XIV/279/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 27 maja 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR XIV/279/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/257/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 6 lipca 2011 r.

UCHWAŁA NR XXI/257/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 6 lipca 2011 r. UCHWAŁA NR XXI/257/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2011 r. ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Na

Bardziej szczegółowo

Wolne miejsca. Lp Dzielnica Placówka Oddział Adres placówki Numer telefonu. Ogólnodostępna

Wolne miejsca. Lp Dzielnica Placówka Oddział Adres placówki Numer telefonu. Ogólnodostępna Wolne miejsca aktualizowane są co około 30 minut Data ostatniej aktualizacji2017-09-01 08:18 Lp Dzielnica Placówka Oddział Adres placówki Numer telefonu 1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Joanny Molli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3504/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 3504/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 3504/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-12-03 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia sieci prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Wykaz Jednostek objętych skonsolidowanym bilansem Gminy Miejskiej Kraków.

Wykaz Jednostek objętych skonsolidowanym bilansem Gminy Miejskiej Kraków. Załącznik do zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia Wykaz Jednostek objętych skonsolidowanym bilansem Gminy Miejskiej Kraków. 1. Budżet Miasta Krakowa, 2. Urząd Miasta Krakowa: - Wydział Finansowy,

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: ZEO/ZP/MKZ II/1/17 Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz miejsc dostawy i montażu przedmiotu zamówienia

Numer postępowania: ZEO/ZP/MKZ II/1/17 Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz miejsc dostawy i montażu przedmiotu zamówienia Numer postępowania: ZEO/ZP/MKZ II//7 Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz miejsc dostawy i montażu przedmiotu zamówienia Lp. miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: nazwa i adres szkoły w Gminie Miejskiej Kraków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3447/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 3447/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 3447/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 12.12.2017 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia sieci prowadzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXX/1711/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 26 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR LXX/1711/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 26 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR LXX/1711/17 RADY MIASTA KRAKOWA w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 11 lipca 2012 r. Poz. 3312 UCHWAŁA NR L/653/12 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 27 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 11 lipca 2012 r. Poz. 3312 UCHWAŁA NR L/653/12 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 27 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 lipca 2012 r. Poz. 3312 UCHWAŁA NR L/653/12 RADY MIASTA KRAKOWA w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z matematyki

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z matematyki Wyniki egzaminu gimnazjalnego z matematyki 1. Salezjańskie Gimnazjum Publiczne 2. Publiczne Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów 3. os. Piastów 87,9 Dzielskiego 86,3 Prywatne Gimnazjum Brytyjskie Smoleńsk 86,0

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 336/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 09.02.2017 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie projektu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CV/991/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie ustalenia nazw szkół ponadgimnazjalnych.

UCHWAŁA NR CV/991/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie ustalenia nazw szkół ponadgimnazjalnych. UCHWAŁA NR CV/991/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie ustalenia nazw szkół ponadgimnazjalnych. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

MIASTO WSTĘPNIE OSZACOWAŁO STRATY

MIASTO WSTĘPNIE OSZACOWAŁO STRATY KP-02-1.0624-1-41/10 Kraków, 21 maja 2010 r. MIASTO WSTĘPNIE OSZACOWAŁO STRATY Miasto oszacowało wstępne straty i przekazało je do Wojewody Małopolskiego. Wstępna lista strat obejmuje wykaz obiektów użyteczności

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z historii i wos

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z historii i wos Wyniki egzaminu gimnazjalnego z historii i wos 1. Społeczne Gimnazjum Nr 7 im. Juliusza Słowackiego STO 2. Stradomska 87,0 Salezjańskie Gimnazjum Publiczne os. Piastów 86,1 3. Publiczne Gimnazjum nr 52

Bardziej szczegółowo

Wykaz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Wykaz siedzib obwodowych komisji wyborczych OKW Siedziba Adres 1 VI Liceum Ogólnokształcące Ul. Wąska 7 2 VI Liceum Ogólnokształcące Ul. Wąska 7 3 Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży Ul. J. Dietla 53 4 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Ul. Miodowa

Bardziej szczegółowo

EWD krakowskich szkół 2013 Gimnazja

EWD krakowskich szkół 2013 Gimnazja EWD krakowskich szkół 2013 Gimnazja NAZWA SZKOŁY 1. 2. Publiczne Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego Prywatne Gimnazjum Akademickie nr 6 im. Fryderyka Chopina Dzielskiego 1 6,82

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/953/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR LI/953/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 31 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR LI/953/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XC/2369/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 6 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XC/2369/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 6 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XC/2369/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Krakowa nr LVIII/1232/16 w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany statutu Zespołu

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa placówki Adres. 1 Samorządowe Przedszkole nr 1 ul. Kopernika 16. 2 Samorządowe Przedszkole nr 2 ul. Twardowskiego 90

Lp. Nazwa placówki Adres. 1 Samorządowe Przedszkole nr 1 ul. Kopernika 16. 2 Samorządowe Przedszkole nr 2 ul. Twardowskiego 90 WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ EKO OŚWIATY W KRAKOWIE PRZEDSZKOLA Lp. Nazwa placówki Adres 1 Samorządowe Przedszkole nr 1 ul. Kopernika 16 2 Samorządowe Przedszkole nr 2 ul. Twardowskiego

Bardziej szczegółowo

Lp Dzielnica Placówka Oddział Adres placówki Numer telefonu

Lp Dzielnica Placówka Oddział Adres placówki Numer telefonu Wolne miejsca aktualizowane są co około 30 minut Data ostatniej aktualizacji2016-12-25 16:10 Lp Dzielnica Placówka Oddział Adres placówki Numer telefonu 1. I Stare Miasto Szkoła Podstawowa Nr 1 KLASA 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 3450 UCHWAŁA NR L/654/12 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 27 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 3450 UCHWAŁA NR L/654/12 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 27 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 3450 UCHWAŁA NR L/654/12 RADY MIASTA KRAKOWA w sprawie ustalenia nazw szkół ponadgimnazjalnych i zespołów szkół. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz Jednostek objętych skonsolidowanym bilansem Gminy Miejskiej Kraków.

Wykaz Jednostek objętych skonsolidowanym bilansem Gminy Miejskiej Kraków. Załącznik do Zarządzenia Nr 1254/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2006r. Wykaz Jednostek objętych skonsolidowanym bilansem Gminy Miejskiej Kraków. 1. Budżet Miasta Krakowa, 2. Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

PLAN KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ NA ROK 2008

PLAN KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ NA ROK 2008 PLAN KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ NA ROK 2008 Plan kontroli kompleksowych na rok 2008 Lp. Nazwa jednostki Adres jednostki Uwagi 1 IX Liceum Ogólnokształcące ul. Czapińskiego 5 2 Warsztaty Szkolne Zespołu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXXI/1967/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 30 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR LXXXI/1967/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 30 sierpnia 2017 r. UCHWAŁA NR LXXXI/1967/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego 1. Prywatne Gimnazjum Brytyjskie Smoleńsk 100,0 2. Społeczne Gimnazjum Nr 7 im. Juliusza Słowackiego STO 3. Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta

Bardziej szczegółowo

z dnia 1 Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ul. Ułanów 9 31-450 Kraków

z dnia 1 Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ul. Ułanów 9 31-450 Kraków Załącznik do uchwały Rady Miasta Krakowa Nr z dnia Załacznik Nr1 do uchwały Rady Miasta Krakowa Nr CXIV/1537/10 z dnia 20.10.2010 Wykaz samorządowych jednostek budżetowych prowadzonych działalność określoną

Bardziej szczegółowo

Sieć publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków

Sieć publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Krakowa z dnia Sieć publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków Lp. Nazwa przedszkola Adres przedszkola 1. Samorządowe Przedszkole nr 1 31-501

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 Z MATEMATYKI (w procentach)

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 Z MATEMATYKI (w procentach) WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 Z MATEMATYKI (w procentach) 1. Publiczne Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego Kraków Dzielskiego 90,0 2. Salezjańskie Gimnazjum Publiczne Kraków

Bardziej szczegółowo

Diagnoza szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych

Diagnoza szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych Diagnoza szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych sierpień 2012 1 Opracowanie zostało przygotowane w oparciu o ustalenia z narady z zespołem doradczym w dniu 3 lipca 2012 r. W tabelach zestawiono

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVIII/1678/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 29 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR LXVIII/1678/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 29 marca 2017 r. UCHWAŁA NR LXVIII/1678/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków, do nowego

Bardziej szczegółowo

Reforma systemu oświaty w krakowskich szkołach

Reforma systemu oświaty w krakowskich szkołach Reforma systemu oświaty w krakowskich szkołach Struktura samorządowych szkół ogólnodostępnych (Łącznie 240 szkół) 43 23 22 53 99 Szkoły Podstawowe Gimnazja Licea Ogólnokształcące Technika Szkoły Zawodowe

Bardziej szczegółowo

Reforma systemu oświaty w krakowskich szkołach

Reforma systemu oświaty w krakowskich szkołach Reforma systemu oświaty w krakowskich szkołach Struktura samorządowych szkół ogólnodostępnych 23 22 99 (Łącznie 241 szkół) 44 53 Szkoły Podstawowe Gimnazja Licea Ogólnokształcące Technika Szkoły Zawodowe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE GMINA MIEJSKA KRAKÓW. ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów

OGŁOSZENIE O KONKURSIE GMINA MIEJSKA KRAKÓW. ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów OGŁOSZENIE O KONKURSIE GMINA MIEJSKA KRAKÓW ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów lp. Szkoła nr Adres 1. Szkoła Podstawowa 1 ul. Św. Marka 34 28 lutego 2007 2 marca 2007 14.00 pok. 511 2. Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Dzielnica: Kraków - Krowodrza

Dzielnica: Kraków - Krowodrza Kraków - Krowodrza Gimnazjum Sportowe nr 76 ULICA: Al. Kijowska 26,3% 38 73,8 75 9 87% 68% 68% 82% 72% 60% 0 0 0 8 13 37 21 18 3 2008 39,2% 51 67,6 70 8 84% 59% 60% 80% 64% 47% 0 0 4 14 22 18 27 16 0 2007

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1418/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-29

ZARZĄDZENIE NR 1418/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-29 0b8003a4-f932-4f24-972c-f88cf1e8b085 ZARZĄDZENIE NR 1418/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-29 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Diagnoza szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych

Diagnoza szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych Diagnoza szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych strona 1 listopad 2012 Opracowanie zostało przygotowane w oparciu o ustalenia z narady z zespołem doradczym w dniu 3 lipca 2012 r. W tabelach

Bardziej szczegółowo

Sieć publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków

Sieć publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Krakowa z dnia Sieć publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków L.p. Nazwa przedszkola Adres przedszkola 1. Samorządowe Przedszkole nr 1 31-501

Bardziej szczegółowo

Harmonogram przerwy wakacyjnej w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w lipcu i sierpniu 2018 r.

Harmonogram przerwy wakacyjnej w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w lipcu i sierpniu 2018 r. EK-02.4424.1..2018 Harmonogram przerwy wakacyjnej w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w lipcu i sierpniu 2018 r. Wykaz samorządowych przedszkoli mających przerwę wakacyjną

Bardziej szczegółowo

Harmonogram przerwy wakacyjnej w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w lipcu i sierpniu 2018 r.

Harmonogram przerwy wakacyjnej w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w lipcu i sierpniu 2018 r. EK-02.4424.1. 84.2018 Harmonogram przerwy wakacyjnej w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w lipcu i sierpniu 2018 r. Wykaz samorządowych przedszkoli mających przerwę wakacyjną

Bardziej szczegółowo

Harmonogram przerwy wakacyjnej w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w lipcu i sierpniu 2018 r.

Harmonogram przerwy wakacyjnej w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w lipcu i sierpniu 2018 r. EK-02.4424.1. 84.2018 Harmonogram przerwy wakacyjnej w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w lipcu i sierpniu 2018 r. Wykaz samorządowych przedszkoli mających przerwę wakacyjną

Bardziej szczegółowo

Harmonogram przerwy wakacyjnej w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w lipcu i sierpniu 2018 r.

Harmonogram przerwy wakacyjnej w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w lipcu i sierpniu 2018 r. EK-02.4424.1. 84.2018 Harmonogram przerwy wakacyjnej w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w lipcu i sierpniu 2018 r. Wykaz samorządowych przedszkoli mających przerwę wakacyjną

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/16. z posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2016 r.

Protokół nr 29/16. z posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2016 r. BR.01.00.29..2016 Protokół nr 29/16 z posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2016 r. W posiedzeniu, któremu przewodniczył Tomasz Urynowicz Przewodniczący Komisji,

Bardziej szczegółowo

Wolne miejsca. Lp Dzielnica Placówka Adres placówki Numer telefonu

Wolne miejsca. Lp Dzielnica Placówka Adres placówki Numer telefonu Wolne miejsca aktualizowane są co około 30 minut Data ostatniej aklualizacji2015-06-01 08:00 Lp Dzielnica Placówka Adres placówki Numer telefonu 1. I Stare Miasto Nr 1 ŚWIĘTEGO MARKA 34, 31-024 124225866

Bardziej szczegółowo

Reforma systemu oświaty w krakowskich szkołach I Dzielnica

Reforma systemu oświaty w krakowskich szkołach I Dzielnica Reforma systemu oświaty w krakowskich szkołach I Dzielnica Proponowane zmiany w zakresie szkół ogólnokształcących Lp. Szkoła/ zespół szkół Adres Proponowana zmiana 1 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3

Bardziej szczegółowo

Wolne miejsca. Lp Dzielnica Placówka Adres placówki Numer telefonu

Wolne miejsca. Lp Dzielnica Placówka Adres placówki Numer telefonu Wolne miejsca aktualizowane są co około 30 minut Data ostatniej aktualizacji2016-05-28 00:28 Lp Dzielnica Placówka Adres placówki Numer telefonu 1. I Stare Miasto Nr 1 ŚWIĘTEGO MARKA 34, 31-024 124225866

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym harmonogramem spotkań.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym harmonogramem spotkań. Spotkania w Dzielnicach Do 16 czerwca br. w Dzielnicach Miasta Krakowa organizowane będą spotkania z mieszkańcami dotyczące budżetu obywatelskiego. Ich celem jest praca warsztatowa mieszkańców z udziałem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/2013 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO. z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu

ZARZĄDZENIE NR 82/2013 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO. z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu ZARZĄDZENIE NR 82/2013 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego (przedmioty obowiązkowe) - samorządowe licea ogólnokształcące

Wyniki egzaminu maturalnego (przedmioty obowiązkowe) - samorządowe licea ogólnokształcące Procent sukcesów maturalnych wszystkie przedmioty obowiązkowe polski pisemny (%) polski ustny (%) Matematyka (%) angielski pisemny (%) angielski ustny język angielski niemiecki pisemny (%) niemiecki ustny

Bardziej szczegółowo

Wolne miejsca. Lp Dzielnica Placówka Adres placówki Numer telefonu

Wolne miejsca. Lp Dzielnica Placówka Adres placówki Numer telefonu Lp Dzielnica Placówka Adres placówki Numer telefonu 1. IV Prądnik Biały 2. VIII Dębniki 3. IV Prądnik Biały "Mały Newtonek" 4. VI Bronowice 5. IV Prądnik Biały 6. X Swoszowice 7. XIII Podgórze 8. I Stare

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 4 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/880/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 29 czerwca 2016 roku

Kraków, dnia 4 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/880/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 29 czerwca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 4 lipca 2016 r. Poz. 3908 UCHWAŁA NR XLVIII/880/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia planu sieci szkół specjalnych,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1416/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-28

ZARZĄDZENIE NR 1416/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-28 0b8003a4-f932-4f24-972c-f88cf1e8b085 ZARZĄDZENIE NR 1416/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-28 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3087/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3087/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3087/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji niektórych

Bardziej szczegółowo

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków, Pl. Wszystkich Św. 3/4, Kraków

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków, Pl. Wszystkich Św. 3/4, Kraków Regulamin udzielania stypendiów stażowych uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w ramach projektów pn. Centrum Kompetencji Zawodowych w branży : - budowlanej (B) - mechanicznej (M) - turystyczno-gastronomicznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/480/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 czerwca 2004 r.

UCHWAŁA NR L/480/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 czerwca 2004 r. UCHWAŁA NR L/480/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie przekształcenia techników i szkół równorzędnych dla dorosłych na w trzyletnie technika uzupełniające dla dorosłych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. Rozdz Par. Treść Plan Udział po zmianach % 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.800,00 0 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ R.

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ R. II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2012 R. 1 Tabele przedstawiają wartość majątku miasta w ujęciu dynamicznym, porównując stan na dzień 31 grudnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego Miasta Koszalina

Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego Miasta Koszalina 253 1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KOSZALINA (WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU) Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego Miasta Koszalina Wartość mienia komunalnego Miasta Koszalina

Bardziej szczegółowo

20 czerwca 21 czerwca 22 czerwca 23 czerwca 24 czerwca 25 czerwca 26 czerwca 27 czerwca 28 czerwca

20 czerwca 21 czerwca 22 czerwca 23 czerwca 24 czerwca 25 czerwca 26 czerwca 27 czerwca 28 czerwca 20 czerwca 21 czerwca 22 czerwca 23 czerwca 24 czerwca 25 czerwca 26 czerwca 27 czerwca 28 czerwca Dzielnica I Stare Miasto 17:00-20:00 17:00-20:00 10:00-13:00 15:00-18:00 Rynek Kleparski 4 (II piętro)

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR XXI/354/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 8 lipca 2015 roku

Kraków, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR XXI/354/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 8 lipca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR XXI/354/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia planu sieci szkół specjalnych,

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/479/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 czerwca 2004 r.

UCHWAŁA NR L/479/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 czerwca 2004 r. UCHWAŁA NR L/479/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie przekształcenia techników na podbudowie zasadniczej w trzyletnie technika uzupełniające. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 013 ROKU 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1853/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 19 września 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 1853/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 19 września 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 1853/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 19 września 2008 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia sieci

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu miasta Siedlce sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu miasta Siedlce sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku. Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miasta Siedlce Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu miasta Siedlce sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016. Minister Finansów określił obowiązek sporządzania bilansu

Bardziej szczegółowo

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ JAKIE ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE PLANUJE PRZEPROWADZIĆ W 2017 ROKU

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ JAKIE ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE PLANUJE PRZEPROWADZIĆ W 2017 ROKU PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ JAKIE ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE PLANUJE PRZEPROWADZIĆ W 2017 ROKU przewidywany orientacyjna przewidywan tryb/ procedura y termin l.p. Przedmiot CPV Rodzaj

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VII/32/2014 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 19 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr VII/32/2014 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 19 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr VII/32/2014 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wykonywania uchwały Nr II/20/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ R.

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ R. II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2011 R. 1 Tabele przedstawiają wartość majątku miasta w ujęciu dynamicznym, porównując stan na dzień na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 401/VII/17 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 401/VII/17 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 401/VII/17 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 31 stycznia w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2017 rok Na podstawie art. 257 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/354/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 8 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XXI/354/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 8 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XXI/354/15 RADY MIASTA KRAKOWA w sprawie ustalenia planu sieci szkół specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska oraz szkół specjalnych prowadzonych przez osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA BESTWINA STAN NA DZIEŃ 3 GRUDNIA 20 ROKU Informacja o stanie mienia komunalnego Podstawa prawna Zestawienie wartości majątku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 371/1299/16 PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA z dnia 14 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 371/1299/16 PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA z dnia 14 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 71/199/16 PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA z dnia 1 grudnia 016 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu. Na podstawie art. 0 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień

Stan na dzień Stan na dzień 19-06-2013 ZASÓB ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO Urzędu Miasta Krakowa 116 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza telefony: (12) 616-9008, (12)616-9000, (12)616-9004, (12)616-9021, faks: (12)616-9005 Lp

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r.

Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r. Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2015 r. Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz druków stanowiących dokumentację konsolidacyjną

Wykaz druków stanowiących dokumentację konsolidacyjną Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 55/2014 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 14 maja 2014 roku Wykaz druków stanowiących dokumentację konsolidacyjną Dokumentacja konsolidacyjna zawiera:

Bardziej szczegółowo

Wartość majątku w układzie podmiotowym w placówkach kultury wg stanu ma roku Tabela nr 40 Wartość majątku na Wartość majątku na

Wartość majątku w układzie podmiotowym w placówkach kultury wg stanu ma roku Tabela nr 40 Wartość majątku na Wartość majątku na Zadania gminne i powiatowe z zakresu kultury realizuje 7 jednostek. Zadania gminne realizują jednostki: - Dom Kultury Klub XIII Muz" - Miejski Ośrodek Kultury -Dom Kultury "Słowianin" - Miejska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 8387 UCHWAŁA NR XXXIV/563/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 16 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 8387 UCHWAŁA NR XXXIV/563/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 16 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 8387 UCHWAŁA NR XXXIV/563/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XCIV/1403/13 Rady

Bardziej szczegółowo