CENTRUM UDZIELANIA INFORMACJI O OFIARACH II WOJNY ŚWIATOWEJ INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENTRUM UDZIELANIA INFORMACJI O OFIARACH II WOJNY ŚWIATOWEJ INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU"

Transkrypt

1 CENTRUM UDZIELANIA INFORMACJI O OFIARACH II WOJNY ŚWIATOWEJ INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

2

3 Fot. ze zbiorów Stanisławy Pipiro / AIPN Polacy deportowani do miejscowości Bieriezowka w Kazachstanie, 1940 r. J Szanowni Państwo, jednym z najważniejszych celów powołania Instytutu Pamięci Narodowej, zgodnie z preambułą ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, było zachowanie pamięci o ogromie ofiar, strat i szkód poniesionych przez Naród Polski w latach II wojny światowej i po jej zakończeniu. Pamięć ta ma wymiar zarówno zbiorowy, jak i indywidualny. Nie ma chyba w Polsce rodziny, która nie doświadczyłaby w przeszłości represji okupanta niemieckiego czy sowieckiego, niewiele jest takich rodzin, w których nikt nie zginął. Historii wielu osób do dziś nie udało się odtworzyć. Dlatego Instytut Pamięci Narodowej od wielu lat wspiera projekty dokumentacyjne, których celem jest gromadzenie wiedzy na temat losów polskich obywateli pod dwiema okupacjami. Badania dalekie są od zakończenia, udało się już jednak zebrać informacje na temat milionów osób. Warto znać dzieje swoich przodków. Historia tworzy naszą tożsamość. Nie tylko w wymiarze zbiorowym, lecz także indywidualnym, rodzinnym. dr Łukasz Kamiński Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 1

4 Groby osób zamordowanych przez Rosjan wycofujących się ze Lwowa, 1941 r. Fot. AIPN 2

5 M Mając na względzie zachowanie pamięci o ogromie ofiar, strat i szkód poniesionych przez Naród Polski w latach II wojny światowej i po jej zakończeniu, jak napisano w preambule do ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 1998 r., nr 155, poz. 1016), na początku 2014 r. na mocy decyzji Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Łukasza Kamińskiego utworzono w Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Warszawie Centrum Udzielania Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej. Głównym zadaniem nowo powstałej komórki jest udzielanie informacji, na podstawie zgromadzonego zasobu archiwalnego, o ofiarach represji niemieckich i sowieckich w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu. Do IPN zwracają się głównie ofiary prześladowań chcące udokumentować ten fakt, osoby szukające informacji o zaginionych bliskich oraz badacze zajmujący się problematyką II wojny światowej. Dzięki Centrum uprościły się zasady udzielania informacji i udostępniania dokumentów. Działania Centrum koncentrują się również na gromadzeniu nowych dokumentów związanych z represjami. Niezwykle cennym Baza danych Indeks Represjonowanych 3

6 uzupełnieniem zasobu ewidencyjno-kartotecznego i aktowego są: elektroniczna baza danych Międzynarodowej Służby Poszukiwawczej (International Tracing Service, ITS) w Bad Arolsen (Niemcy) oraz przejęte z Ośrodka KARTA baza internetowa i tzw. baza wewnętrzna Indeks Represjonowanych. IPN jest jedynym w Polsce dysponentem tych użytecznych aplikacji. Centrum Udzielania Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej tworzą doświadczeni pracownicy Archiwum IPN. Prowadząc kwerendy, nie ograniczają się tylko do zasobów IPN, lecz także wskazują zainteresowanym inne polskie i zagraniczne archiwa, w których mogą się znajdować informacje o poszukiwanych osobach. Ofiary okupacji niemieckiej DDokumenty na temat represji i zbrodni niemieckich, popełnionych na Polakach i obywatelach innych narodowości w latach , znajdują się w przejętych przez Instytut Pamięci Narodowej Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu materiałach, zgromadzonych przez jego poprzedniczkę, tj. Główną Komisję Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Archiwum GKBZpNP stanowi łącznie 3500 m.b. materiałów ewidencyjno-kartotecznych i aktowych. W przechowywanej dokumentacji są zarówno materiały wytworzone przez urzędy i organa bezpieczeństwa III Rzeszy, w tym m.in. przez Ministerstwo Sprawiedliwości Rzeszy (Reichsjustizministerium), Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeszy (Auswärtiges Amt), Narodowosocjalistyczną Niemiecką Partię Robotniczą (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei), Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy (Reichssicherheitshauptamt), Tajną Policję Państwową (Geheime Staatspolizei), jak i przez samą Główną Komisję oraz instytucje zagraniczne, w tym m.in. przez Komisję Narodów Zjednoczonych do spraw Zbrodni Wojennych (United Nations War Crimes Commission) i Amerykańskie Trybunały Wojskowe w Norymberdze (US Nuremberg Military Tribunals). Ich uzupełnienie stanowią archiwalia, które Główna Komisja otrzymała w wyniku współpracy wielostronnej z instytucjami 4

7 Fot. AIPN Apel dzieci w obozie przy ul. Przemysłowej w Łodzi, grudzień 1942 r. 5

8 Pracownicy żydowscy podczas rewizji osobistej, Warszawa, 1943 r. zagraniczn ymi i polskimi archiwami państwowymi, a także materiały przekazane przez osoby prywatne. W zasobie przejętym od Głównej Komisji znajduje się wiele bezcennych dokumentów, takich jak raport Jürgena Stroopa, dotyczący likwidacji getta w Warszawie, dziennik generalnego gubernatora Hansa Franka czy też pamiętnik Johanna Paula Kremera, lekarza SS w obozie koncentracyjnym Auschwitz- -Birkenau. Zebrane archiwalia były wykorzystane m.in. w procesie toczącym się po zakończeniu II wojny światowej przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze oraz w postępowaniach karnych przed polskim Najwyższym Trybunałem Narodowym (procesy Rudolfa Hössa oraz załogi obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau i in.). Niezwykłą wartość historyczną przedstawiają również oryginalne materiały z obozów koncentracyjnych: Auschwitz-Birkenau, Buchenwald, Dachau, Gross-Rosen, Mauthausen, Mittelbau, Ravensbrück i Sachsenhausen, a także zbiór akt więziennych z lat , wśród których znajdują się m.in. więzienne akta osobowe rotmistrza Witolda Pileckiego. Obok dokumentów niemieckojęzycznych, w zasobie znajdują się także akta postępowań karnych wszczętych na podstawie Fot. AIPN 6

9 Fot. Stanisław Dąbrowiecki / AIPN Rudolf Höss na ławie oskarżonych przed Najwyższym Trybunałem Narodowym w Warszawie, marzec 1947 r. 7

10 Fot. AIPN Karta osoby aresztowanej przez Gestapo, Gdańsk, 1942 r. 8

11 dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców narodu polskiego, jak również akta prokuratorskie spraw umorzonych i zawieszonych na podstawie przedmiotowego dekretu, akta przeciwko zbrodniarzom nazistowskim i osobom oskarżonym o współpracę z okupantem. W tej grupie archiwaliów na szczególną uwagę zasługują m.in. dokumenty procesowe Ericha Kocha, byłego Gauleitera Prus Wschodnich, oraz osób skazanych za głoszenie prawdy o zbrodni katyńskiej. W latach Komisja zgromadziła unikatową w skali światowej dokumentację, składającą się z ok. 900 zespołów archiwalnych, 270 kartotek historycznych, 20 kartotek pomocniczych (jest wśród nich m.in. kartoteka osobowa zbrodniarzy hitlerowskich, licząca blisko kart, wykorzystywana do sporządzania wniosków ekstradycyjnych oraz do aktów oskarżeń w procesach karnych toczonych przed sądami polskimi), 1800 mikrofilmów, tyle samo afiszów i plakatów oraz zdjęć. Cennym uzupełnieniem zasobu ewidencyjno-kartotecznego i aktowego jest elektroniczna baza danych Międzynarodowej Służby Poszukiwawczej w Bad Arolsen. Baza Międzynarodowej Służby Poszukiwawczej w Bad Arolsen Międzynarodowa Służba Poszukiwawcza w Bad Arolsen powstała w celu prowadzenia poszukiwań i rejestracji osób zaginionych podczas II wojny światowej. Od początku działalności, jeszcze podczas działań wojennych, gromadziła różnego rodzaju dokumenty, tworzące dziś potężny zasób składający się z 26 km bieżących akt. Od przeszło dekady materiały te są digitalizowane, co umożliwia dostęp do zbiorów za pośrednictwem specjalnie skonstruowanej bazy danych. IPN jest jedyną instytucją w Polsce i jedną z kilku na świecie, która posiada pełną wersję tej unikatowej aplikacji. Otrzymanie aplikacji było możliwe dzięki przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej, jedynego państwa z dawnego bloku wschodniego, do Umów Bońskich z 1955 r., co nastąpiło 7 marca 2000 r., oraz w wyniku ich nowelizacji z 16 maja 2006 r., kiedy to podjęto decyzję o możliwości udostępnienia kopii cyfrowych zasobu Bad 9

12 Arolsen sygnatariuszom traktatu. W 2007 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej zdecydowało o przekazaniu zdigitalizowanych materiałów IPN w Warszawie. Baza Międzynarodowej Służby Poszukiwawczej w Bad Arolsen Baza danych Międzynarodowej Służby Poszukiwawczej składa się z trzech części. Pierwsza część zawiera zeskanowane dokumenty dotyczące osób osadzonych w więzieniach i obozach koncentracyjnych w III Rzeszy i w krajach okupowanych. Druga to zbiór materiałów dotyczących cudzoziemców zarejestrowanych i zatrudnionych na terytorium Niemiec podczas II wojny. Znajdują się w nich dokumenty pracy, karty meldunkowe, akta urzędów stanu cywilnego itp. Trzecia zaś to powojenne materiały rejestrujące losy tzw. dipisów (displaced person, DP), a więc uchodźców, którzy w czasie wojny znaleźli się poza ojczyzną. Dokumenty zawierają informacje o ich pobycie w obozach przejściowych, uzyskanej pomocy i wreszcie repatriacji bądź emigracji. Aplikacja zawiera rekordy odnoszące się do losów ponad osób. Sam Centralny Indeks Nazwisk, zdigitalizowana kartoteka stanowiąca podstawę każdej kwerendy przeprowadzonej w bazie, zawiera około kart. Baza jest zatem niezwykle ważnym narzędziem do prowadzenia kwerend. 10

13 Ofiary okupacji sowieckiej IInformacje o losach obywateli polskich na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej i w ZSRS w latach kryje zgromadzony w archiwum Centrali IPN tzw. zbiór akt wschodnich, na który składa się ponad 30 m.b., tj j.a. kopii papierowych oraz blisko 700 j.a. kopii cyfrowych dokumentacji pozyskanej z różnych instytucji, m.in. z Głównego Centrum Informacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej, Rosyjskiego Państwowego Archiwum Wojskowego w Moskwie, Wydzielonego Państwowego Archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, Naczelnej Prokuratury Ukrainy w Kijowie, Litewskiego Archiwum Specjalnego w Wilnie czy Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji. Materiały te uzupełniają 2,84 m.b. (549 j.a.) dokumentacji poświęconej tematyce represji sowieckich wobec Polaków i obywateli innych narodowości z lat , zgro- Uciekinierzy na Kresach Wschodnich, wrzesień 1939 r. Fot. AIPN 11

14 Polscy jeńcy w niewoli sowieckiej w 1939 r. Fot. AIPN 12

15 Fot. AIPN madzonej i przekazanej przez Jędrzeja Tucholskiego, badacza zbrodni katyńskiej i wieloletniego pracownika IPN, oraz 4,85 m.b. (569 j.a.) materiałów dotyczących mordu katyńskiego, które IPN otrzymał ze Studium Polski Podziemnej w Londynie (The Polish Underground Movement Study Trust London). W zasobie archiwalnym IPN w Warszawie przechowywane są dokumenty wytworzone przez Armię Czerwoną, urzędy i organy bezpieczeństwa ZSRS oraz republik sowieckich białoruskiej, litewskiej czy też ukraińskiej. Kryją one wiele niezwykle cennych i interesujących dokumentów, m.in. wykazy internowanych na Litwie obywateli polskich, w tym funkcjonariuszy Policji Państwowej i żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, akta spraw karno- -śledczych obywateli polskich (dotyczące m.in. członków polskich organizacji niepodległościowych działających na terenach II Rzeczypospolitej), meldunki Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych ZSRS, poświęcone działalności i likwidacji polskich organizacji konspiracyjnych czy też wykazy ilościowe transportów kolejowych, wywożących polskich jeńców wojennych z Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska. Największy i najcenniejszy nabytek ostatnich lat stanowi dokumentacja przekazana przez Ośrodek KARTA. Na mocy umowy podpisanej 30 kwietnia 2013 r. między IPN a Ośrodkiem KARTA, Zdjęcie sygnalityczne osoby represjonowanej przez organa ZSRS 13

16 Instytut przejął prowadzenie programu badawczego Indeks Represjonowanych, zajmującego się imiennym dokumentowaniem losów Polaków i obywateli innych narodowości, represjonowanych przez organa władzy sowieckiej po 17 września 1939 r. Do zasobu archiwalnego Instytutu w Warszawie trafiły m.in. oryginały ponad ankiet personalnych, zgromadzonych podczas realizacji programu Indeks Represjonowanych, kopie dokumentów ze zbiorów Stowarzyszenia Memoriał w Moskwie (rosyjskiej organizacji pozarządowej dokumentującej i upowszechniającej wiedzę o ofiarach komunistycznych represji politycznych), w tym artykuły prasowe i wykazy osobowe, kwestionariusze ewidencyjne i ankiety do Księgi Zmarłych Związku Sybiraków, a także liczne kopie wykazów osobowych ze zbiorów Archiwum Wschodniego. Baza danych Indeks Represjonowanych Pomysł utworzenia Indeksu Represjonowanych, całościowego skomputeryzowanego zbioru informacji o osobach represjonowanych w ZSRS, pojawił się w styczniu 1988 r., kilka tygodni po rozpoczęciu pracy Archiwum Wschodniego, które jest jedną z agend Ośrodka KARTA. Głównym celem było zgromadzenie i ocalenie różnego rodzaju świadectw osób, które znalazły się pod okupacją sowiecką lub w więzieniach, łagrach czy na zesłaniu, a więc relacji, pamiętników, listów, fotografii, pamiątek itp. Początkowo dane były gromadzone głównie w postaci ankiet personalnych, wypełnianych przez ofiary represji sowieckich lub ich rodziny, a także na podstawie informacji znajdujących się w relacjach i wspomnieniach zgromadzonych w Archiwum Wschodnim. Z czasem podjęto decyzję o utworzeniu bazy elektronicznej. Skomputeryzowane dane z ankiet personalnych, jak również z materiałów źródłowych z archiwów posowieckich, pozyskiwanych od lat dziewięćdziesiątych XX w. za pośrednictwem Stowarzyszenia Memoriał w Moskwie, pozwoliły na stworzenie tzw. wewnętrznej bazy danych Indeks Represjonowanych. Obecnie liczy ona ok rekordów. Zweryfikowane biogramy, zawierające podstawowe dane personalne, informacje o formie represji w ZSRS oraz sygnatury źródeł archiwalnych, w których dana osoba występuje, były publikowane przez Ośrodek KARTA w tomach serii wydawniczej Indeks Represjonowanych. W latach ukazało się 21 tomów w 29 woluminach. Od września 2001 r. zweryfikowane dane osób 14

17 Fot. AIPN List jeńca polskiego z Kozielska, listopad 1939 r. 15

18 Fragment listu zesłańca syberyjskiego, luty 1941 r. Fot. AIPN 16

19 Fot. AIPN represjonowanych, pochodzące z wydanych drukiem tomów oraz z dwóch niezweryfikowanych zestawień tzw. listy ukraińskiej (więźniowie rozstrzelani na podstawie decyzji władz sowieckich z 5 marca 1940 r.) oraz Wykazu spraw prowadzonych przez organa NKWD Zachodniej Ukrainy i Białorusi (spis osób aresztowanych, przeciwko którym wszczęto śledztwo w latach ) są udostępnione w bazie internetowej Indeks Represjonowanych. Od 2008 r. w bazie umieszczano także biogramy opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł zgromadzonych w aplikacji wewnętrznej Indeks Represjonowanych : ankiet personalnych, zaświadczeń uzyskanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Memoriał, materiałów skopiowanych w latach dziewięćdziesiątych XX w. przez Wojskową Komisję Archiwalną, dokumentacji Biura Informacji i Poszukiwań PCK, Związku Sybiraków itp. W bazie internetowej Indeks Represjonowanych, dostępnej na stronie internetowej IPN pod adresem znajduje się obecnie ponad rekordów. Pismo Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie w sprawie ustalenia losu osoby deportowanej do ZSRS 17

20 Ostatnia droga... Fot. AIPN 18

21 Jak uzyskać informacje? Informacje o ofiarach represji niemieckich i sowieckich można uzyskać, zwracając się do nas listownie na adres: Instytut Pamięci Narodowej Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Warszawa, ul. Kłobucka 21 z dopiskiem Centrum Udzielania Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej lub mailowo na adres: Zachęcamy także do kontaktu z pracownikami Centrum: Janusz Piwowar kierownik (represje niemieckie) tel Jacek Ryżko (represje niemieckie) tel Wioletta Pruchnik (represje sowieckie) tel Ewa Rybarska (represje sowieckie) tel

22 Opracowali dr Rafał Leśkiewicz, Janusz Piwowar, Wioletta Pruchnik, Ewa Rybarska, Jacek Ryżko, dr Mariusz Żuławnik Redakcja Iwona Gałęzowska Projekt graficzny Sylwia Szafrańska Skład Marcin Koc Zdjęcie na okładce Fot. ze zbiorów Stanisławy Pipiro / AIPN Copyright by Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2014 ISBN Zapraszamy na stronę internetową oraz do księgarni internetowej

23

24 PATRONAT MEDIALNY 22

USTAWA. z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

USTAWA. z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Dz.U.2014.1075 USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jednolity) Mając na względzie: - zachowanie pamięci o ogromie

Bardziej szczegółowo

AKCJA MASZ PRAWO ZBIÓR PRAW OSÓB REPRESJONOWANYCH

AKCJA MASZ PRAWO ZBIÓR PRAW OSÓB REPRESJONOWANYCH AKCJA MASZ PRAWO ZBIÓR PRAW OSÓB REPRESJONOWANYCH INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU ADWOKATURA POLSKA AKCJA MASZ PRAWO ZBIÓR PRAW OSÓB REPRESJONOWANYCH Warszawa

Bardziej szczegółowo

TESTAMENT POLSKI WALCZĄCEJ Ostatnie przesłanie Polskiego Państwa Podziemnego

TESTAMENT POLSKI WALCZĄCEJ Ostatnie przesłanie Polskiego Państwa Podziemnego TESTAMENT POLSKI WALCZĄCEJ Ostatnie przesłanie Polskiego Państwa Podziemnego TESTAMENT POLSKI WALCZĄCEJ Ostatnie przesłanie Polskiego Państwa Podziemnego Tekst Marek Gałęzowski Redakcja Iwona Gałęzowska

Bardziej szczegółowo

Pod redakcją merytoryczną Katarzyny Ziętal

Pod redakcją merytoryczną Katarzyny Ziętal a r c h i w i s t y k a s p o ł e c z n a A R C H I W I S T Y K A S P O Ł E C Z N A Pod redakcją merytoryczną Katarzyny Ziętal spis treści TEKSTY 7 Wstęp katarzyna ziętal 14 Część zasobu narodowego władysław

Bardziej szczegółowo

Historia Polskiego Czerwonego Krzyża

Historia Polskiego Czerwonego Krzyża Historia Polskiego Czerwonego Krzyża Początek Polskiego Czerwonego Krzyża Idee czerwonokrzyskie splatały się z dążeniami społeczeństwa polskiego do odzyskania niepodległości. Mimo sprzeciwu władz w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Domu Spotkań z Historią za okres: 1 stycznia 31 grudnia 2014

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Domu Spotkań z Historią za okres: 1 stycznia 31 grudnia 2014 Warszawa, 2 lutego 2015 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Domu Spotkań z Historią za okres: 1 stycznia 31 grudnia 2014 W 2014 roku Dom Spotkań z Historią (DSH) realizował działania wystawiennicze,

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA GŁÓWNEGO ZARZĄDU INFORMACJI MON

ARCHIWALIA GŁÓWNEGO ZARZĄDU INFORMACJI MON Wanda Roman ARCHIWALIA GŁÓWNEGO ZARZĄDU INFORMACJI MON Dnia 30 września 1944 roku Naczelnego Dowódca Wojska Polskiego, gen. Michał Rola-Żymierski podpisał rozkaz i ustawę o Zarządzie Informacji Naczelnego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/135 Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95 USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie tj. Dz.U z 2005 r. Nr 196, poz.

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Warszawa 2004 1. Wprowadzenie. 1.1 Prawo krajowe w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

Bardziej szczegółowo

System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi. Marcin Wiśniewski

System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi. Marcin Wiśniewski System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi Marcin Wiśniewski Marcin Wiśniewski System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi Wstęp Problem handlu ludźmi został ujawniony

Bardziej szczegółowo

Rola Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców w zapewnieniu bezpieczeństwa ludności cywilnej we współczesnych konfliktach zbrojnych

Rola Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców w zapewnieniu bezpieczeństwa ludności cywilnej we współczesnych konfliktach zbrojnych Rola Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców w zapewnieniu bezpieczeństwa ludności cywilnej we współczesnych konfliktach zbrojnych Katarzyna Bis Urząd Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców liczy

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

pheniben nr 8 październik-listopad-grudzień 2012 FANtOMOWE G Karolina Przewrocka, str. 28-35 G Cygańskie wnętrza 2009. Mołdawia

pheniben nr 8 październik-listopad-grudzień 2012 FANtOMOWE G Karolina Przewrocka, str. 28-35 G Cygańskie wnętrza 2009. Mołdawia G POMNIK W CIENIU Romowie siadali w kole pod wielkim drzewem. Miejskie władze, by się ich pozbyć, kazały wysypywać pod drzewem śmieci G FOtOrEPOrtAż To portrety ludzi, którzy chcą pokazać, że wreszcie

Bardziej szczegółowo

UKRAIŃSKI SOJUSZNIK POLSKI W WOJNIE 1920 ROKU WALKA ODDZIAŁÓW UKRAIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ U BOKU WOJSKA POLSKIEGO I ICH DALSZE LOSY

UKRAIŃSKI SOJUSZNIK POLSKI W WOJNIE 1920 ROKU WALKA ODDZIAŁÓW UKRAIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ U BOKU WOJSKA POLSKIEGO I ICH DALSZE LOSY KOMENTARZE HISTORYCZNE ZBIGNIEW KARPUS UKRAIŃSKI SOJUSZNIK POLSKI W WOJNIE 1920 ROKU WALKA ODDZIAŁÓW UKRAIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ U BOKU WOJSKA POLSKIEGO I ICH DALSZE LOSY Wspólna walka z Armią Czerwoną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1388 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 września 2013 r.

Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1388 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1388 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

WSCHODNIA GRANICA POLSKI W LATACH 1944-1948 NA PRZYKŁADZIE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ LUBELSZCZYZNY

WSCHODNIA GRANICA POLSKI W LATACH 1944-1948 NA PRZYKŁADZIE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ LUBELSZCZYZNY Doc. dr Andrzej Wawryniuk Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie WSCHODNIA GRANICA POLSKI W LATACH 1944-1948 NA PRZYKŁADZIE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ LUBELSZCZYZNY O kreślony w tytule obszar południowo-wschodniej

Bardziej szczegółowo

Konkurs tematyczny Taki to mroczny czas. 70 rocznica Powstania Warszawskiego

Konkurs tematyczny Taki to mroczny czas. 70 rocznica Powstania Warszawskiego Konkurs tematyczny: Taki to mroczny czas dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Patronat Honorowy: Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w

Bardziej szczegółowo

Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych

Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych Raport Polska wersja oryginalna: Dorris de Vocht, Chapter 10 Poland [w:] Taru Spronken, Ed Cape, Zaza Namoradze, Roger Smith (red.) Effective Criminal Defence

Bardziej szczegółowo

CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH

CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH Jacek Białas, Bogusława Domańska, Marta Górczyńska, Małgorzata Jaźwińska, Maja Łysienia, Ewa Ostaszewska-Żuk, Marta Szczepanik, Daniel Witko Red. Maja Łysienia CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek. Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie.

Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek. Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek

Bardziej szczegółowo

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych ABC rejestracji zbiorów danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce

Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce OŚRODEK BADAŃ HANDLU LUDŹMI Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR Uniwersytet Warszawski Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce Sektory w gospodarce

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 kwietnia 1997 r.

USTAWA z dnia 11 kwietnia 1997 r. Kancelaria Sejmu s. 1/17 USTAWA z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne Rozdział

Bardziej szczegółowo

JAK BADAĆ DZIEJE APARATU BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE LUDOWEJ? - artykuł prof. dr. hab. Jerzego Eislera

JAK BADAĆ DZIEJE APARATU BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE LUDOWEJ? - artykuł prof. dr. hab. Jerzego Eislera JAK BADAĆ DZIEJE APARATU BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE LUDOWEJ? - artykuł prof. dr. hab. Jerzego Eislera Najprostsza i zarazem najkrótsza odpowiedź, jaka nasuwa się na tak postawione pytanie brzmi oczywiście:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

NR 11(95) NR 11(95) LISTOPAD 2013 LISTOPAD

NR 11(95) NR 11(95) LISTOPAD 2013 LISTOPAD REFLEKSJE W ROCZNICĘ NIEPODLEGŁOŚCI FRANCISZEK WYSŁOUCH NR 11(95) LISTOPAD 2013 UCZ SIĘ POLSKIEGO! NR 11(95) LISTOPAD 2013 Stefan Batory brandem Grodna Umiłował Grodno i najchętniej je odwiedzał podnosząc

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja inny wymiar muzeum. Medal świętego Krzysztofa. Nocne zwiedzanie. Teatr mój widzę ogromny

Digitalizacja inny wymiar muzeum. Medal świętego Krzysztofa. Nocne zwiedzanie. Teatr mój widzę ogromny BIULETYN INFORMACYJNY MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA ISSN 2083 618X wiosna lato nr 3 2012 Digitalizacja inny wymiar muzeum Medal świętego Krzysztofa Nocne zwiedzanie Teatr mój widzę ogromny BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Wersja IV z 14 stycznia 2014 r. Załącznik do uchwały nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2013 r. (poz..) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo