MSIG 170/2016 (5055) poz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MSIG 170/2016 (5055) poz"

Transkrypt

1 Poz CONERGA GREENENERGY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. [BMSiG-14101/2016] Wprowadzenie SPRAWOZDANIE FINANSOWE CONERGA GREENENERGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU 1) PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNDUSZU Fundusz działa pod nazwą Conerga greenenergy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych w rozumieniu art. 196 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157 z poźn. zm.). Fundusz nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, o którym mowa w art. 2 pkt 39 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Dnia r. Fundusz został wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem RFI 711. Księgi rachunkowe Funduszu zostały otwarte w dniu roku. Fundusz został utworzony na czas nieokreślony. Do dnia r. Fundusz funkcjonował pod nazwą IDEA greenenergy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. 2) CEL INWESTYCYJNY, SPECJALIZACJA FUNDUSZU I STOSOWANE OGRANICZENIA INWESTYCYJNE a) Celami Funduszu są osiąganie przychodów z lokat netto Funduszu i wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych. Fundusz realizując politykę inwestycyjną, będzie nabywał/obejmował dopuszczalne Statutem składniki lokat związane z odnawialnymi źródłami energii, przez które rozumie się energię odnawialną w każdej postaci, w szczególności: biopaliwa, małe elektrownie wodne, kolektory słoneczne, fotowoltaika, ogniwa paliwowe, pompy ciepła, rekuperatory, energetykę wiatrową, energię geotermalną biogaz. b) Fundusz może lokować Aktywa w: 1) papiery wartościowe, 2) udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, 3) dłużne papiery wartościowe, 4) wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych, 5) Instrumenty Rynku Pieniężnego, 6) certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, - pod warunkiem, że są zbywalne, oraz 7) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, 8) depozyty, nie dłuższe niż 6 miesięczne. c) Fundusz będzie lokował nie mniej niż 80% wartości Aktywów Funduszu w aktywa inne niż: 1) papiery wartościowe będące przedmiotem publicznej oferty lub papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, chyba że papiery wartościowe stały się przedmiotem publicznej oferty lub zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym po ich nabyciu przez Fundusz, 2) Instrumenty Rynku Pieniężnego, chyba że zostały wyemitowane przez spółki niepubliczne, których akcje lub udziały wchodzą w skład portfela inwestycyjnego Funduszu. d) Fundusz będzie lokować swoje Aktywa przede wszystkim w następujący sposób: 1) nabywając i obejmując akcje i dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki komandytowo-akcyjne oraz przez spółki akcyjne, działające w obszarach wskazanych w pkt a), 2) nabywając i obejmując udziały spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz nabywając i obejmując dłużne papiery wartościowe emitowane przez te spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, działające w obszarach wskazanych w pkt a), 3) nabywając wierzytelności. e) Fundusz stosuje zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne określone w Ustawie dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych. 3) FIRMA, SIEDZIBA I ADRES TOWARZYSTWA Funduszem zarządza Towarzystwo: Firma: EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Siedziba: Gdańsk Adres: ul. Chłopska 53, Gdańsk 51

2 MSIG 170/2016 (5055) poz Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 4) PODMIOT, KTÓREMU POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH W dniu 19 stycznia 2015 roku, zmieniona została nazwa podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg z OFIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna na Vistra Fund Services Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna. Pozostałe dane nie uległy zmianie. Siedzibą Spółki jest Warszawa (02-703), ul. Bukowińska 22 lok. 8B. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS z kapitałem zakładowym zł w pełni opłaconym; NIP ) OKRES SPRAWOZDAWCZY I DZIEŃ BILANSOWY Prezentowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres sprawozdawczy od roku do roku. Dniem bilansowym jest dzień roku. 6) KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości, w tym w szczególności w okresie co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego, czyli roku. Towarzystwo pomimo niskiego stanu środków pieniężnych, nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenie kontynuowania działalności przez Fundusz. 7) PODMIOT, KTÓRY PRZEPROWADZIŁ BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie finansowe zostało poddane badaniu przez Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Obrzeżnej 5/8 p, Warszawa. Spółka jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ) WSKAZANIE SERII CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH, CECH JE RÓŻNICUJĄCYCH, EMISJI ORAZ WSKAZANIE RYNKU, NA KTÓRYM NOTOWANE SĄ CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Fundusz wyemitował 4 serie Certyfikatów Inwestycyjnych: Seria sztuk, Data przydziału: roku, Seria sztuk, Data przydziału roku, Seria sztuk, Data przydziału roku, z tego umorzono szt. Seria sztuk, Data przydziału roku, z tego umorzono szt. Certyfikaty Inwestycyjne nie są notowane na aktywnym rynku i reprezentują jednakowe prawa majątkowe. Nie występują cechy różnicujące poszczególne serie Certyfikatów Inwestycyjnych. 9) WALUTA SPRAWOZDANIA: Zgodnie z 32 pkt 1 i 2 Rozporządzenia MF z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249 poz. 1859), sprawozdanie finansowe sporządzone jest polskiej, a zawarte w nim informacje wykazane są w tysiącach złotych, z wyjątkiem wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wyniku z operacji przypadającego na certyfikat inwestycyjny. 10) STOSOWANA METODA POMIARU CAŁKOWITEJ EKSPOZYCJI FUNDUSZU Do pomiaru całkowitej ekspozycji Funduszu Towarzystwo stosuje metodę zaangażowania. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 2 WRZEŚNIA 2016 R. 52

3 TABELA GŁÓWNA SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia Wartość wg wyceny na dzień bilansowy udział w aktywach Wartość wg ceny nabycia Wartość wg wyceny na dzień bilansowy udział w aktywach Akcje Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne Dłużne papiery wartościowe ,64% ,34% Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością ,37% Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle Depozyty Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne Suma: ,64% ,71% Tabela główna Zestawienia lokat może nie uzgadniać się do Bilansu w części Składników lokat notowanych i nienotowanych w odniesieniu do instrumentów pochodnych. Pozycja Instrumenty pochodne w Tabeli głównej Zestawienia lokat przedstawia instrumenty pochodne, które na dzień bilansowy miały dodatnią lub ujemną wycenę. Instrumenty pochodne, które na dzień bilansowy miały ujemną wycenę, są w Bilansie ujmowane w części Zobowiązania. W przypadku gdy określone pole tabeli nie znajduje zastosowania odnośnie do danego składnika lokat, przyjmuje ono symbol - i oznacza to samo, co wyrażenie nie dotyczy. 53

4 MSIG 170/2016 (5055) poz TABELA UZUPEŁNIAJĄCA DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Wartość nominalna Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość wg wyceny na dzień bilansowy Warunki oprocentowania udział w aktywach O terminie wykupu do 1 roku Bony pieniężne Bony skarbowe Inne Obligacje O terminie wykupu powyżej 1 roku ,64% Bony pieniężne Bony skarbowe Inne Obligacje ,64% Nienotowane na aktywnym rynku ,64% FARMA WIATROWA GOLINA SP. Z O.O. SERIA A (-) FARMA WIATROWA LELÓW SP. Z O.O. SERIA A (-) FARMA WIATROWA GOLINA SP. Z O.O. SERIA B (-) FARMA WIATROWA LELÓW SP. Z O.O. SERIA B (-) FARMA WIATROWA GOLINA SP. Z O.O. SERIA C (-) FARMA WIATROWA LELÓW SP. Z O.O. SERIA C (-) Nienotowane na aktywnym rynku Nienotowane na aktywnym rynku Nienotowane na aktywnym rynku Nienotowane na aktywnym rynku Nienotowane na aktywnym rynku Nienotowane na aktywnym rynku Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy FARMA WIATROWA GOLINA SP. Z O.O. Polska ,00% ,46% FARMA WIATROWA LELÓW SP. Z O.O. Polska ,00% ,45% FARMA WIATROWA GOLINA SP. Z O.O. Polska ,00% ,54% FARMA WIATROWA LELÓW SP. Z O.O. Polska ,00% ,50% FARMA WIATROWA GOLINA SP. Z O.O. Polska ,00% ,35% FARMA WIATROWA LELÓW SP. Z O.O. Polska ,00% ,34% Suma: ,64% MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 2 WRZEŚNIA 2016 R. 54

5 BILANS I. Aktywa ) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 1 2) Należności ) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu - - 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe - - 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe ) Nieruchomości - - 7) Pozostałe aktywa - - II. Zobowiązania III. Aktywa netto (I - II) IV. Kapitał funduszu ) Kapitał wpłacony ) Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane ) Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto ) Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 128,56 133,10 Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 128,56 133,10 Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny - - Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 128,56 133,10 RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI Od do Od do I. Przychody z lokat 44 - Dywidendy i inne udziały w zyskach - - Przychody odsetkowe - - Przychody związane z posiadaniem nieruchomości - - Dodatnie saldo różnic kursowych - - Pozostałe 44-55

6 MSIG 170/2016 (5055) poz Wyksięgowanie przedawnionego zobowiązania z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych 44 - II. Koszty funduszu Wynagrodzenie dla Towarzystwa Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - Opłaty dla depozytariusza Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne - - Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu - - Usługi prawne 6 12 Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 1 - Koszty odsetkowe Koszty związane z posiadaniem nieruchomości - - Ujemne saldo różnic kursowych - - Pozostałe - - III. Koszty pokrywane przez towarzystwo - 40 IV. Koszty funduszu netto (II-III) V. Przychody z lokat netto (I-IV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych - - VII. Wynik z operacji (V+-VI) Wynik z operacji za okres przypadający na certyfikat inwestycyjny Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie -4,54-3,05 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie -4,54-3,05 ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO Od do Od do I. Zmiana wartości aktywów netto 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wynik z operacji za okres sprawozdawczy a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem): - - a) z przychodów z lokat netto - - b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat - - c) z przychodów ze zbycia lokat - - MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 2 WRZEŚNIA 2016 R. 56

7 Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) - - a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału) - - b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału) Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5) Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym bez podziału na serie Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie Liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych - - Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych - - Saldo zmian Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu bez podziału na serie Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie Liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych Saldo zmian Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Wartość Data wyceny Wartość Data wyceny 1. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego (*) Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 133, , Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 128, , Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym (**) Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie -3,41% - -2,24% - 4. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym i data wyceny Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 126, , Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym i data wyceny Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 128, , Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny wg ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym i data wyceny Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 128, , Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 128,56-133,10 - IV. udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym (**): 4,26% 12,74% Wynagrodzenie dla Towarzystwa 2,28% 3,65% Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

8 MSIG 170/2016 (5055) poz Opłaty dla depozytariusza 0,43% 0,47% Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów 0,22% 0,31% Usługi w zakresie rachunkowości 0,86% 0,68% Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu - - (*) Dla funduszy rozpoczynających działalność w okresie bieżącym lub porównywalnym pierwszą wartością odniesienia jest wartość nominalna. (**) Dane prezentowane w ujęciu rocznym. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Od do Od do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (I-II) I. Wpływy Z tytułu posiadanych lokat - - Z tytułu zbycia składników lokat Pozostałe 2 - II. Wydatki Z tytułu posiadanych lokat - - Z tytułu nabycia składników lokat - - Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - Z tytułu opłat dla depozytariusza 13 - Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 6 - Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych - - Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 69 7 Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami - - Z tytułu usług prawnych 13 1 Z tytułu posiadania nieruchomości - - Pozostałe 1 - B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (I-II) - - I. Wpływy - - Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa albo wydania certyfikatów inwestycyjnych - - Z tytułu zaciągniętych kredytów - - Z tytułu zaciągniętych pożyczek - - Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek - - Odsetki - - Pozostałe - - II. Wydatki - - Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa albo wykupienia certyfikatów inwestycyjnych - - Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów - - Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek - - Z tytułu wyemitowanych obligacji - - Z tytułu wypłaty przychodów - - MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 2 WRZEŚNIA 2016 R. 58

9 1 2 3 Z tytułu udzielonych pożyczek - - Odsetki - - Pozostałe - - C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych - - D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+-B) E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 1 NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI I. Opis przyjętych zasad rachunkowości a. Ujawnianie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym 1. Przyjęte przez Fundusz zasady (polityka) rachunkowości opierają się na przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. 2. Rokiem obrotowym Funduszu jest rok kalendarzowy. 3. Sprawozdania finansowe sporządza się dwa razy w roku, jako: - półroczne sprawozdanie finansowe, - roczne sprawozdanie finansowe. 4. Sprawozdanie finansowe sporządza się w języku polskim i polskiej. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazuje się w tysiącach złotych z wyjątkiem wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wyniku z operacji przypadającego na certyfikat inwestycyjny. 5. Sprawozdanie finansowe Funduszu obejmuje: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zestawienie lokat, bilans, rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto, rachunek przepływów pieniężnych, noty objaśniające, informację dodatkową. 6. Lokaty bankowe środków pieniężnych o terminie krótszym niż 90 dni prezentuje się w bilansie w pozycji środki pieniężne i ich ekwiwalenty w kwocie nominalnej. Lokaty te nie są prezentowane w Tabeli Lokat i tabeli uzupełniającej Depozyty. Naliczone na dzień bilansowy odsetki prezentowane są w bilansie w pozycji należności. Depozyty, o terminie zapadalności powyżej 90 dni są prezentowane w bilansie w pozycji składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku łącznie z naliczonymi odsetkami. Depozyty o terminie powyżej 90 dni są prezentowane w Tabeli Lokat i tabeli uzupełniającej Depozyty. b. Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących funduszu 7. Operacje dotyczące Funduszu ujmuje się w księgach rachunkowych w okresie, którego dotyczą. 8. Nabyte składniki lokat ujmuje się w księgach rachunkowych według ceny nabycia. Składniki lokat nabyte nieodpłatnie posiadają cenę nabycia równą zero. Składniki lokat funduszu otrzymane w zamian za inne składniki mają przypisaną cenę nabycia wynikającą z ceny nabycia tych składników lokat, w zamian za które zostały otrzymane, skorygowaną o ewentualne dopłaty lub otrzymane przychody pieniężne. 9. Zysk lub stratę ze zbycia lokat: 9.1. Z zastrzeżeniem pkt 9.4, wylicza się metodą HIFO najdroższe sprzedaje się jako pierwsze, polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego składnika lokat, a w przypadku składników wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia - oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwyższej bieżącej wartości księgowej W przypadku wygaśnięcia zobowiązań z tytułu wystawionych opcji uznaje się, że wygaśnięciu podlegają kolejno te zobowiązania, z tytułu których zaciągnięcia otrzymano najniższą premię netto Zysk lub stratę ze zbycia walut wylicza się zgodnie z metodą określoną w pkt Przy wyliczaniu zysku lub straty ze zbycia lokat metody, o której mowa w pkt 9.1, nie stosuje się do składników lokat będących przedmiotem transakcji, o których mowa w pkt 39 i W przypadku gdy jednego dnia dokonuje się transakcji zbycia i nabycia danego składnika lokat, w pierwszej kolejności ujmuje się nabycie danego składnika. 59

10 MSIG 170/2016 (5055) poz Przysługujące prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku: Ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzględniający wartości tego prawa poboru Niewykonane prawo poboru akcji uznaje się za zbyte, według wartości równej zero, w dniu następnym po dniu wygaśnięcia tego prawa Należną dywidendę z akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs rynkowy nieuwzględniający wartości tego prawa do dywidendy Przysługujące prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku oraz prawo do otrzymania dywidendy od akcji nienotowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu następnym po dniu ustalenia tych praw. 12. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost (spadek) wyniku z operacji. 13. Nabycie albo zbycie składników lokat przez fundusz: Ujmuje się w księgach rachunkowych funduszu w dacie zawarcia umowy Składniki lokat nabyte albo zbyte przez fundusz w dniu wyceny po momencie, o którym mowa w pkt 33, oraz składniki, dla których we wskazanym momencie brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzględnia się w najbliższej wycenie aktywów funduszu i ustaleniu jego zobowiązań. 14. Operacje dotyczące funduszu ujmuje się, w której są wyrażone, a także polskiej, po przeliczeniu według średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych funduszu. 15. Operacje dotyczące funduszu wyrażone w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, należy określić w relacji do EURO. 16. Przychody z lokat obejmują w szczególności: - dywidendy i inne udziały w zyskach; - przychody odsetkowe; - przychody związane z posiadaniem nieruchomości; - dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych. 17. Koszty funduszu obejmują w szczególności: - wynagrodzenie dla towarzystwa - wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję - opłaty dla depozytariusza - opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu - opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne - usługi w zakresie rachunkowości - usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu - usługi prawne - usługi wydawnicze, w tym poligraficzne - koszty odsetkowe - koszty związane z posiadaniem nieruchomości - ujemne saldo różnic kursowych 18. W przypadku kosztów Funduszu tworzy się rezerwę na przewidywane wydatki. Płatności z tytułu kosztów Funduszu zmniejszają uprzednio utworzoną rezerwę. Preliminarz kosztów powinien zawierać pozycje w wysokości uzasadnionej, ustalone na podstawie stawek okresowych odpowiednio do częstotliwości ustalania wartości aktywów netto w dniach wyceny. 19. Przychody odsetkowe: Od dłużnych papierów wartościowych, wycenianych w wartości godziwej, nalicza się zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta, Od lokat bankowych nalicza się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 20. Koszty odsetkowe z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez fundusz rozlicza się w czasie przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 21. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego albo kapitału wypłaconego jest dzień wydania lub wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, przy zastosowaniu wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny, wyznaczonej zgodnie z pkt Na potrzeby określenia wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w określonym dniu wyceny nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych z wpłatami lub wypłatami, ujmowanymi zgodnie z pkt 21. c. Metody wyceny aktywów oraz zobowiązań funduszu, aktywów netto i wyniku z operacji 23. Aktywa Funduszu wycenia się, a zobowiązania Funduszu ustala się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem pkt MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 2 WRZEŚNIA 2016 R. 60

11 24. Fundusz dokonuje wyceny Aktywów Funduszu oraz ustala Wartość Aktywów Netto Funduszu oraz Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w Dniach Wyceny. 25. Dniem Wyceny jest: - każdy ostatni Dzień Roboczy kwartału kalendarzowego, - dzień przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty kolejnej emisji. 26. Wartość Aktywów Netto Funduszu jest równa wartości wszystkich Aktywów Funduszu w Dniu Wyceny pomniejszonej o zobowiązania Funduszu. 27. Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny jest równa Wartości Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny podzielonej przez liczbę wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych, które w tym dniu są w posiadaniu Uczestników Funduszu. 28. Aktywa Funduszu wycenia się w Dniu Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, z zachowaniem zasad określonych w poniższych punktach. 29. Składniki lokat notowanych na Aktywnym Rynku wyceniane są w sposób następujący: Wartość godziwą składników lokat Funduszu notowanych na Aktywnym Rynku wyznacza się w oparciu o ostatni dostępny w momencie dokonywania wyceny kurs danego składnika lokat z Aktywnego Rynku Jeżeli w momencie dokonywania wyceny Aktywny Rynek, na podstawie którego wyceniany jest dany składnik lokat, nie prowadzi obrotu, wówczas wyceny danego składnika lokat dokonuje się w oparciu o ostatni kurs zamknięcia ustalony na tym Aktywnym Rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej, ustalonej przez Aktywny Rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, z uwzględnieniem korekt wartości godziwej określonych w pkt 44 i Jeżeli ostatni dostępny kurs został wyznaczony w oparciu o znacząco niski wolumen obrotów na danym składniku Aktywów lub kurs ten pochodzi z dnia wcześniejszego niż ostatni dzień obrotu danym składnikiem na danym Aktywnym Rynku, wówczas wycenę danego składnika lokat dokonuje się w oparciu o ostatni dostępny w momencie dokonywania wyceny kurs zamknięcia ustalony na tym Aktywnym Rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej, ustalonej przez Aktywny Rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, z uwzględnieniem korekt wartości godziwej określonych w pkt 44 i W przypadku gdy składnik lokat Funduszu jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym Aktywnym Rynku, wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym. 31. Podstawowym kryterium wyboru rynku głównego, o którym mowa w pkt 30, jest wolumen obrotu na danym składniku lokat. W przypadku braku możliwości obiektywnego, wiarygodnego ustalenia wielkości wolumenu obrotu, Fundusz stosuje kolejne, możliwe do zastosowania kryterium: - liczba zawartych transakcji na danym składniku lokat, lub - ilość danego składnika lokat wprowadzonego do obrotu na danym rynku, lub - kolejność wprowadzenia do obrotu, lub - możliwość dokonania przez Fundusz transakcji na danym rynku. 32. Wyboru rynku głównego, o którym mowa w pkt 30, dokonuje się na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego. 33. Ostatnie dostępne kursy, o których mowa w pkt 29.1, w dniu dokonywania wyceny Fundusz określa o godzinie 23:00. Wybór godziny 23:00 uzasadniony jest następującymi okolicznościami: - o godzinie 23:00 w przypadku GPW dostępne są kursy zamknięcia, - o godzinie 23:00 w przypadku giełdowych rynków europejskich, północnoamerykańskich, południowoamerykańskich i azjatyckich dostępne są kursy zamknięcia, 34. Zgodnie z postanowieniami ustępów powyższych będą wyceniane papiery wartościowe będące lokatami Funduszu, które w szczególności obejmują: - akcje, - warranty subskrypcyjne, - prawa do akcji, - prawa poboru, - kwity depozytowe, - listy zastawne, - dłużne papiery wartościowe, - certyfikaty inwestycyjne. 35. Wartość składników lokat Funduszu nienotowanych na Aktywnym Rynku wyznacza się, z zastrzeżeniem pkt 44 i 45, w następujący sposób: Obligacji, bonów skarbowych, bonów pieniężnych, kwitów depozytowych, listów zastawnych, weksli, o terminie realizacji praw liczonym od dnia ich wystawienia, nie dłuższym niż rok - w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, dodatkowo, efektywna stopa procentowa będzie skorygowana o marżę wynikającą z ryzyka kredytowego ustaloną przy uwzględnieniu terminu zapadalności wycenianego składnika lokat, udziałów i akcji: W przypadku udziałów i akcji emitowanych przez podmioty, dla których można wskazać emitentów o podobnym profilu i zakresie działania, których akcje są notowane na Aktywnym Rynku - przy wykorzystaniu modeli wskaźnikowych odnoszących cenę akcji do poszczególnych, wybranych parametrów finansowych działalności emitenta (cena/zysk, cena/wartość księgowa, itp.) na podstawie ceny ogłaszanej na Aktywnym Rynku dla akcji emitentów notowanych na Aktywnym Rynku, 61

12 MSIG 170/2016 (5055) poz W przypadku udziałów i akcji emitowanych przez podmioty, dla których nie można wskazać emitentów o podobnym profilu i zakresie działania, których akcje są notowane na Aktywnym Rynku - w wartości godziwej ustalonej przy wykorzystaniu modelu zdyskontowanych przepływów (DCF) lub inaczej ustalonej wartości godziwej zgodnie z zasadami określonymi w pkt w przypadku obejmowania papierów udziałowych w nowo zawiązywanej spółce, w okresie czasu następującym bezpośrednio po rejestracji spółki, do czasu otrzymania i uwzględnienia w modelu sprawozdań finansowych sporządzanych za okres obejmujący minimum 6 miesięcy po dacie rozpoczęcia działalności, spółka wyceniana jest wg wartości nominalnej wpłaconych środków Warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji i praw poboru - w oparciu o modele wyceny tych lokat przy zastosowaniu parametrów pobranych z Aktywnego Rynku, przy czym w przypadku gdy akcje emitenta nie są notowane na Aktywnym Rynku, cena akcji zastosowana do modelu zostanie wyznaczona zgodnie z postanowieniem pkt 2 powyżej, Depozytów - w wysokości wynikającej z sumy wartości nominalnej oraz naliczonych odsetek, przy czym kwotę naliczonych odsetek ustala się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, Certyfikatów inwestycyjnych - w oparciu o ostatnio ogłoszoną wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny, z uwzględnieniem zdarzeń mających wpływ na wartość godziwą, jakie miały miejsce po dniu ogłoszenia wartości certyfikatów inwestycyjnych do godziny wskazanej w pkt Jednostek uczestnictwa - w oparciu o ostatnio ogłoszoną wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w dniu wyceny, z uwzględnieniem zdarzeń mających wpływ na wartość godziwą, jakie miały miejsce po dniu ogłoszenia wartości jednostek uczestnictwa do godziny wskazanej w pkt 33, Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą - w oparciu o ostatnio ogłoszoną wartość tytułów uczestnictwa, z uwzględnieniem zdarzeń mających wpływ na wartość godziwą, jakie miały miejsce po dniu ogłoszenia wartości tytułów uczestnictwa do godziny wskazanej w pkt 33, 36. W przypadku przeszacowania składnika lokat Funduszu dotychczas wycenianego w wartości godziwej, do wysokości skorygowanej ceny nabycia - wartość godziwa wynikająca z ksiąg rachunkowych Funduszu stanowi, na dzień przeszacowania, nowo ustaloną skorygowaną cenę nabycia. 37. Modele wyceny, o których mowa w pkt 35, będą stosowane w sposób ciągły. Każda zmiana modelu wyceny będzie publikowana w sprawozdaniu finansowym Funduszu przez dwa kolejne lata. 38. Wartość godziwą pakietów wierzytelności ustala się przy zastosowaniu modelu estymacji opartego o oczekiwane zdyskontowane przepływy pieniężne z wierzytelności wchodzących w skład portfela. W przypadku nowo nabytego pakietu wierzytelności, gdy brak jest dostatecznych informacji, portfel wycenia się w cenie nabycia. 39. Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych, wycenia się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych. 40. Przedmiotem pożyczki papierów wartościowych mogą być wszystkie papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, których nabycie jest dopuszczalne przez Fundusz. 41. Zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki papierów wartościowych, ustala się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych. 42. Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 43. Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Funduszu do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 44. Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą uznaje się wartość wyznaczoną poprzez: Oszacowanie wartości składnika lokat przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi, o ile możliwe jest rzetelne oszacowanie przez tę jednostkę przepływów pieniężnych związanych z tym składnikiem, Zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat, o ile wprowadzone do tego modelu dane wejściowe pochodzą z Aktywnego Rynku, przy wykorzystaniu modelu opierającego się na wycenie wartości aktywów netto tychże podmiotów, lub przy wykorzystaniu modelu zdyskontowanych przepływów finansowych (DCF) w zależności od tego, który model będzie lepiej odzwierciedlał specyfikę i charakter działalności danego podmiotu, przy czym Fundusz ma prawo powierzyć wycenę wybranych grup aktywów wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym. Wartość godziwa wynikająca z analizy finansowej będzie podlegała na bieżąco korekcie w każdym przypadku, w którym Fundusz otrzyma informację dotyczącą istotnych zdarzeń mogących mieć wpływ na wartość godziwą wycenianych akcji, Oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji, Oszacowanie wartości składnika lokat, dla którego nie istnieje Aktywny Rynek, na podstawie publicznie ogłoszonej na Aktywnym Rynku ceny nieróżniącego się istotnie składnika, w szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym. 45. Modele i metody wyceny składników lokat funduszu, o których mowa w pkt.35, podlegają uzgodnieniu z Depozytariuszem. II. Opis wprowadzonych zmian w stosowanych zasadach rachunkowości a. Zmiany w zakresie metod ujmowania operacji w księgach rachunkowych W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne zmiany w zakresie metod ujmowania operacji w księgach rachunkowych. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 2 WRZEŚNIA 2016 R. 62

13 b. Zmiany w zakresie metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne zmiany w zakresie metody wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU Należności Z tytułu zbytych lokat Z tytułu instrumentów pochodnych - - Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych - - Z tytułu dywidend - - Z tytułu odsetek - - Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów - - Z tytułu udzielonych pożyczek w podziale na podmioty udzielające pożyczek - - Pozostałe Z tytułu pokrycia przez towarzystwo kosztów NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU Zobowiązania Z tytułu nabytych aktywów - - Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu - - Z tytułu instrumentów pochodnych - - Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne - - Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych - 44 Z tytułu wypłaty dochodów funduszu - - Z tytułu wypłaty przychodów funduszu - - Z tytułu wyemitowanych obligacji - - Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów - - Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów - - Z tytułu gwarancji lub poręczeń - - Z tytułu rezerw Pozostałe składniki zobowiązań z tytułu niezapłaconych faktur NOTA-4 I. STRUKTURA ŚROD- KÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH bilansowy w danej walucie bilansowy sprawozdania finansowego bilansowy w danej walucie bilansowy sprawozdania finansowego I. Banki/waluty 1 1 RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 1 PLN

14 MSIG 170/2016 (5055) poz NOTA-4 II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZ- DAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ Od do Od do Wartość na dzień bilansowy w danej walucie bilansowy sprawozdania finansowego Wartość na dzień bilansowy w danej walucie bilansowy sprawozdania finansowego II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych PLN NOTA-4 III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH bilansowy sprawozdania finansowego bilansowy sprawozdania finansowego III. Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje - - NOTA-5 I. RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - RYZYKO WARTOŚCI GODZIWEJ (*) bilansowy sprawozdania finansowego udział w aktywach () bilansowy sprawozdania finansowego udział w aktywach () Środki pieniężne i ekwiwalenty 1 0,02% 1 0,01% Składniki lokat notowane na aktywnym rynku Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku ,64% ,34% Dłużne papiery wartościowe ,64% ,34% Suma: ,66% ,35% (*) Jako aktywa obciążone ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej traktuje się środki pieniężne, depozyty oraz stałokuponowe i zerokuponowe dłużne instrumenty finansowe. NOTA-5 II. RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - RYZYKO PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (**) (***) bilansowy sprawozdania finansowego udział w aktywach () bilansowy sprawozdania finansowego udział w aktywach () Składniki lokat notowane na aktywnym rynku Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku Zobowiązania Suma: (**) Jako aktywa obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej traktuje się zmiennokuponowe dłużne instrumenty finansowe oraz instrumenty pochodne na stopę procentową, których wycena na dzień bilansowy jest dodatnia. (***) Jako zobowiązania obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej traktuje się instrumenty pochodne na stopę procentową, których wycena na dzień bilansowy jest ujemna, oraz inne zobowiązania o zmiennym oprocentowaniu. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 2 WRZEŚNIA 2016 R. 64

15 NOTA-5 III. RYZYKO KREDYTOWE - RYZYKO NIEDOTRZYMANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ DRUGĄ STRONĘ TRANSAKCJI bilansowy sprawozdania finansowego udział w aktywach () bilansowy sprawozdania finansowego udział w aktywach () Kwoty odzwierciedlające maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym w przypadku gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich obowiązków, przy czym nie uwzględnia się wartości godziwych dodatkowych zabezpieczeń (****) ,00% ,62% Środki na rachunkach bankowych 1 0,02% 1 0,01% Należności 226 3,34% 18 0,27% Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku ,64% ,34% Przypadki znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach lokat w podziale na kategorie bilansowe (*****) ,64% ,34% FARMA WIATROWA GOLINA SP. Z O.O ,35% ,51% Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku ,35% ,51% FARMA WIATROWA LELÓW SP. Z O.O ,29% ,83% Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku ,29% ,83% (****) Za maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym traktuje się poziom 100% wartości bilansowej brutto środków pieniężnych, depozytów, należności, dłużnych instrumentów finansowych i niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych których wycena na dzień bilansowy jest dodatnia oraz transakcji typu buy-sell-back. (*****) Za znaczącą koncentrację ryzyka kredytowego traktuje się poziom 10% udziału lokat w/u danego emitenta w aktywach. NOTA-5 IV. RYZYKO WALUTOWE (******) Wartość na dzień bilansowy składnika Wartość na dzień bilansowy sprawozdania finansowego udział w aktywach () Wartość na dzień bilansowy składnika Wartość na dzień bilansowy sprawozdania finansowego udział w aktywach () Przypadki znaczącej koncentracji ryzyka walutowego w poszczególnych kategoriach lokat w podziale na kategorie bilansowe (******) Suma: (******) Za znaczącą koncentrację ryzyka walutowego traktuje się poziom 10% udziału lokat w danej walucie w aktywach. 65

16 MSIG 170/2016 (5055) poz NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU I. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: - - Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk - - Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk - - II. Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: - - Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk - - Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk - - III. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych - - IV. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych - - NOTA-8 I. ZACIĄ- GNIĘTE I WYKO- RZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KRE- DYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE Siedziba spółki Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia sprawozdania Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia kredytu/ pożyczki Waluta udział w aktywach Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty sprawozdania Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty kredytu/pożyczki Waluta Termin spłaty Warunki oprocentowania Zabezpieczenia MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 2 WRZEŚNIA 2016 R. 66

17 NOTA-8 I. ZACIĄ- GNIĘTE I WYKO- RZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KRE- DYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE Siedziba spółki Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia sprawozdania Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia kredytu/ pożyczki Waluta udział w aktywach Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty sprawozdania Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty kredytu/pożyczki Waluta Termin spłaty Warunki oprocentowania Zabezpieczenia NOTA-8 II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE Siedziba spółki Kwota pożyczki w chwili udzielenia sprawozdania Kwota pożyczki w chwili udzielenia pożyczki Waluta udział w aktywach Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia NOTA-8 II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE Siedziba spółki Kwota pożyczki w chwili udzielenia sprawozdania Kwota pożyczki w chwili udzielenia pożyczki Waluta udział w aktywach Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia NOTA-9 I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU bilansowy w danej walucie bilansowy sprawozdania finansowego bilansowy w danej walucie bilansowy sprawozdania finansowego I. Aktywa ) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN ) Należności PLN ) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu ) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe

18 MSIG 170/2016 (5055) poz ) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: PLN dłużne papiery wartościowe PLN ) Nieruchomości ) Pozostałe aktywa II. Zobowiązania PLN NOTA-9 II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KUR- SOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU Dodatnie różnice kursowe zrealizowane sprawozdania Od do Od do Dodatnie różnice kursowe niezrealizowane sprawozdania Ujemne różnice kursowe zrealizowane sprawozdania Ujemne różnice kursowe niezrealizowane sprawozdania Dodatnie różnice kursowe zrealizowane sprawozdania Dodatnie różnice kursowe niezrealizowane sprawozdania Ujemne różnice kursowe zrealizowane sprawozdania Ujemne różnice kursowe niezrealizowane sprawozdania Akcje Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne Dłużne papiery wartościowe Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Wierzytelności MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 2 WRZEŚNIA 2016 R. 68

19 Weksle Depozyty Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne NOTA-10 I. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZO- WANY ZYSK (STRATA) Z TYTUŁU LOKAT Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat Od do Od do Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów Składniki lokat notowane na aktywnym rynku Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe Suma: Od do Od do NOTA-10 II. WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU Wartość w okresie sprawozdawczym Wartość w okresie sprawozdawczym I. Wypłacone przychody z lokat - - Dywidendy i inne udziały w zyskach - - Przychody odsetkowe - - Przychody związane z posiadaniem nieruchomości - - Dodatnie saldo różnic kursowych - - Pozostałe - - II. Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat - - Suma:

20 MSIG 170/2016 (5055) poz NOTA-10 III. WYPŁA- CONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT I. Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych Wartość w okresie sprawozdawczym Od do Od do Udział w aktywach w dniu wypłaty Udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów Wpływ na wartość aktywów netto Wartość w okresie sprawozdawczym Udział w aktywach w dniu wypłaty Udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów Wpływ na wartość aktywów netto NOTA-11 I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO Od do Od do Wartość w okresie sprawozdawczym Wartość w okresie sprawozdawczym Wynagrodzenie dla Towarzystwa - - Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - Opłaty dla depozytariusza - 12 Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów - 7 Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne - - Usługi w zakresie rachunkowości - 15 Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu - - Usługi prawne - 6 Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne - - Koszty odsetkowe - - Koszty związane z posiadaniem nieruchomości - - Ujemne saldo różnic kursowych - - Pozostałe - - W tym pozostałe składniki kosztów - - Od do Od do NOTA-11 II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA Wartość w okresie sprawozdawczym Wartość w okresie sprawozdawczym z tytułu wynagrodzenia stałego z tytułu wynagrodzenia za wyniki zarządzania - - Suma: MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 2 WRZEŚNIA 2016 R. 70

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Połączone zestawienie lokat na dzień 30.06.2006 Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku 2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia

Bardziej szczegółowo

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w aktywach 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 3.6.26 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.25 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach 1.

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 2 3 4 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

5. Sprawozdanie finansowe Funduszu obejmuje: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zestawienie lokat, bilans,

5. Sprawozdanie finansowe Funduszu obejmuje: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zestawienie lokat, bilans, Nota-1 Polityka rachunkowości Funduszu I. Opis przyjętych zasad rachunkowości a. Ujawnianie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym 1. Przyjęte przez Fundusz zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 3 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-07-04 do 2016-09-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 ceny nabycia w tys. w aktywach ogółem Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys.

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

pobrano z mojefundusze.pl

pobrano z mojefundusze.pl Jednostkowe zestawienie lokat Subfunduszu na dzień 30 czerwca 2016 r. w tys. zł TABELA GŁÓWNA Na dzień bilansowy Subfundusz nie posiadał składników lokat. TABELE UZUPEŁNIAJĄCE Na dzień bilansowy Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-03-18 do 2014-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 103/2014 (4482) poz. 6950 6950 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 6950. AMATHUS 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-6210/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku.

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku. Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 31 grudnia 2007 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA I. OGÓLNE ZASADY Procedury wyceny stosowane przez fundusz są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 203 roku obejmujący okres od 203-0-0 do 203-03-3 podstawa prawna: 82 ust. pkt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia 2016-06-30 2015-12-31

Bardziej szczegółowo

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w bilansowy w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w bilansowy

Bardziej szczegółowo

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 30 czerwca 2008 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny P-FIZ-P-E

Raport półroczny P-FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny P-FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujące okres od 2015-01-01 do Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016:

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016: ANEKS NR 5 Z DNIA 6 KWIETNIA 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego NOVO Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NOVO

Bardziej szczegółowo

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 1 SIERPNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (dalej zwany Funduszem ) jest funduszem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI

OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2014-12-31 2013-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego NOVO Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NOVO

Bardziej szczegółowo

Dokument pobrano z mojefundusze.pl

Dokument pobrano z mojefundusze.pl SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM GOTÓWKOWY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2017 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia 2017-06-30 2016-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

Raport roczny FIZ-R-E

Raport roczny FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

2. 3. 4. 5) w przypadku depozytów ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego NOVO Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NOVO

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 013 roku obejmujący okres od 013-04-01 do 013-06-30 podstawa prawna: 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 lipca 2009 do 30 września 2009 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. Niniejszym, KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r.) Na podstawie art. 218 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 2 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY ZA OKRES OD 10 KWIETNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU 2012-12-31 SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w Wartość wg

Bardziej szczegółowo

MSIG 216/2015 (4847) poz

MSIG 216/2015 (4847) poz Poz. 17183. MP INWESTORS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. [BMSiG-9271/2015] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MP-INWESTORS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (dawniej

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.:

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.: ANEKS NR 4 Z DNIA 6 LUTEGO 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU (w tys. PLN z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa podanych w sztukach oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa podanej w PLN) I. Aktywa 31122004

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w tys. 2015-06-30 2014-12-31

Bardziej szczegółowo

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH ZA OKRES OD 8 LIPCA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU 2014-12-31 SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w Wartość wg wyceny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego OGŁOSZENIE Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz ogłasza zmiany statutu: 1) 26 statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2016-06-30 2015-12-31

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku, Nr 76, poz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia 2013-06-30 2012-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 201/2014 (4580) poz. 14044 14044 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 14044. UZDROWISKA POLSKIE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. [BMSiG-13443/2014] Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2012 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2012-06-30

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Warszawa, 25 czerwca 2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Raport roczny P-FIZ-R-E

Raport roczny P-FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny P-FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r. ANEKS NR 5 Z DNIA 7 LISTOPADA 20 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2014-12-31 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

MSIG 98/2015 (4729) poz

MSIG 98/2015 (4729) poz Poz. 6850. PROVIDE ABLE 2 TREND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-6202/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE PROVIDE ABLE 2 TREND FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA PECUNIA.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2013-06-30 2012-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia 2016-06-30 2015-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Rachunkowość Funduszu. Aktywa, zobowiązania Funduszu i ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu

Rozdział IV. Rachunkowość Funduszu. Aktywa, zobowiązania Funduszu i ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546)

Bardziej szczegółowo

Noty objaśniające. Nota 1. Polityka rachunkowości. Opis przyjętych zasad rachunkowości

Noty objaśniające. Nota 1. Polityka rachunkowości. Opis przyjętych zasad rachunkowości Noty objaśniające Nota 1. Polityka rachunkowości Opis przyjętych zasad rachunkowości a) Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA SUBSTANTIA.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2012-12-31 2011-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

Raport roczny P-FIZ-R-E

Raport roczny P-FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny P-FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

MSIG 98/2015 (4729) poz

MSIG 98/2015 (4729) poz MSIG 98/2015 (4729) poz. 6855 6855 Poz. 6855. MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-5744/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku I. WPROWADZENIE 1) PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca

Bardziej szczegółowo

MSIG 222/2017 (5359) poz

MSIG 222/2017 (5359) poz Poz. 42913. REINO DYWIDENDA 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-28815/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) Podstawowe informacje o Funduszu: Fundusz działa pod

Bardziej szczegółowo

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w tys. w Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. w 1. Akcje 58 405

Bardziej szczegółowo

MSIG 212/2017 (5349) poz

MSIG 212/2017 (5349) poz Poz. 41043. FORUM X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-38797/2017] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FORUM X Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Bardziej szczegółowo

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Bardziej szczegółowo

MSIG 164/2016 (5049) poz

MSIG 164/2016 (5049) poz MSIG 164/2016 (5049) poz. 21500 21500 Poz. 21500. REINO DYWIDENDA 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-13954/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE REINO DYWIDENDA 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

1. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU Przyjęte zasady rachunkowości Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

1. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU Przyjęte zasady rachunkowości Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 marca 2017 roku. 1. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1.1. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Nota objaśniająca 1- Polityka rachunkowości Funduszy

Nota objaśniająca 1- Polityka rachunkowości Funduszy Załącznik do sprawozdań finansowych Funduszy zarządzanych przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Nota objaśniająca 1- Polityka rachunkowości Funduszy 1) Opis przyjętych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 Warszawa, 26 października 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 W dniu 30 czerwca 2012 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Artykuł 32 Wycena lokat notowanych na aktywnym rynku

Artykuł 32 Wycena lokat notowanych na aktywnym rynku Warszawa, dnia 1 stycznia 2010 roku WYKAZ PLANOWANYCH ZMIAN STATUTU OPERA TERRA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, będące organem OPERA Terra

Bardziej szczegółowo

Dokument pobrano z mojefundusze.pl

Dokument pobrano z mojefundusze.pl SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2017 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2017-06-30

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjny...page 1 of 26 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013-31.12.

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013-31.12. MSIG 123/2014 (4502) poz. 8526 8526 Poz. 8526. PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-6447/2014] PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013-31.12.2013

Bardziej szczegółowo

MSIG 89/2013 (4206) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

MSIG 89/2013 (4206) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 89/213 (426) poz. 6327 Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG//13 z dnia * ID: ZAMO_12_13_89_1 Poz. 6327. FORUM IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-599/213] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

MSIG 185/2017 (5322) poz

MSIG 185/2017 (5322) poz MSIG 185/2017 (5322) poz. 35913 35913 Poz. 35913. FORUM 94 R&D Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji. [BMSiG-31942/2017] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FORUM 94 R&D Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane za I

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane za I ANEKS NR 4 Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2016 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

MSIG 123/2014 (4502) poz

MSIG 123/2014 (4502) poz MSIG 123/2014 (4502) poz. 8528 8528 Poz. 8528. PENTON V Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-6445/2014] PENTON V Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013 r. - 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 223/2014 (4602) poz. 15423 15423 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15423. FORUM XX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-14833/2014] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 101/2015 (4732) poz. 7153 7153 Poz. 7153. HARENDA 5 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH. [BMSiG-6090/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE HARENDA 5 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PZU FIO OCHRONY MAJĄTKU na dzień 30 czerwca 2016 r. WPROWADZENIE DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OCHRONY MAJĄTKU I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 9350. FORUM 46 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-7542/2015] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FORUM 46 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Bardziej szczegółowo