MSIG 170/2016 (5055) poz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MSIG 170/2016 (5055) poz"

Transkrypt

1 Poz CONERGA GREENENERGY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. [BMSiG-14101/2016] Wprowadzenie SPRAWOZDANIE FINANSOWE CONERGA GREENENERGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU 1) PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNDUSZU Fundusz działa pod nazwą Conerga greenenergy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych w rozumieniu art. 196 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157 z poźn. zm.). Fundusz nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, o którym mowa w art. 2 pkt 39 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Dnia r. Fundusz został wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem RFI 711. Księgi rachunkowe Funduszu zostały otwarte w dniu roku. Fundusz został utworzony na czas nieokreślony. Do dnia r. Fundusz funkcjonował pod nazwą IDEA greenenergy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. 2) CEL INWESTYCYJNY, SPECJALIZACJA FUNDUSZU I STOSOWANE OGRANICZENIA INWESTYCYJNE a) Celami Funduszu są osiąganie przychodów z lokat netto Funduszu i wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych. Fundusz realizując politykę inwestycyjną, będzie nabywał/obejmował dopuszczalne Statutem składniki lokat związane z odnawialnymi źródłami energii, przez które rozumie się energię odnawialną w każdej postaci, w szczególności: biopaliwa, małe elektrownie wodne, kolektory słoneczne, fotowoltaika, ogniwa paliwowe, pompy ciepła, rekuperatory, energetykę wiatrową, energię geotermalną biogaz. b) Fundusz może lokować Aktywa w: 1) papiery wartościowe, 2) udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, 3) dłużne papiery wartościowe, 4) wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych, 5) Instrumenty Rynku Pieniężnego, 6) certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, - pod warunkiem, że są zbywalne, oraz 7) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, 8) depozyty, nie dłuższe niż 6 miesięczne. c) Fundusz będzie lokował nie mniej niż 80% wartości Aktywów Funduszu w aktywa inne niż: 1) papiery wartościowe będące przedmiotem publicznej oferty lub papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, chyba że papiery wartościowe stały się przedmiotem publicznej oferty lub zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym po ich nabyciu przez Fundusz, 2) Instrumenty Rynku Pieniężnego, chyba że zostały wyemitowane przez spółki niepubliczne, których akcje lub udziały wchodzą w skład portfela inwestycyjnego Funduszu. d) Fundusz będzie lokować swoje Aktywa przede wszystkim w następujący sposób: 1) nabywając i obejmując akcje i dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki komandytowo-akcyjne oraz przez spółki akcyjne, działające w obszarach wskazanych w pkt a), 2) nabywając i obejmując udziały spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz nabywając i obejmując dłużne papiery wartościowe emitowane przez te spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, działające w obszarach wskazanych w pkt a), 3) nabywając wierzytelności. e) Fundusz stosuje zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne określone w Ustawie dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych. 3) FIRMA, SIEDZIBA I ADRES TOWARZYSTWA Funduszem zarządza Towarzystwo: Firma: EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Siedziba: Gdańsk Adres: ul. Chłopska 53, Gdańsk 51

2 MSIG 170/2016 (5055) poz Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 4) PODMIOT, KTÓREMU POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH W dniu 19 stycznia 2015 roku, zmieniona została nazwa podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg z OFIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna na Vistra Fund Services Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna. Pozostałe dane nie uległy zmianie. Siedzibą Spółki jest Warszawa (02-703), ul. Bukowińska 22 lok. 8B. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS z kapitałem zakładowym zł w pełni opłaconym; NIP ) OKRES SPRAWOZDAWCZY I DZIEŃ BILANSOWY Prezentowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres sprawozdawczy od roku do roku. Dniem bilansowym jest dzień roku. 6) KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości, w tym w szczególności w okresie co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego, czyli roku. Towarzystwo pomimo niskiego stanu środków pieniężnych, nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenie kontynuowania działalności przez Fundusz. 7) PODMIOT, KTÓRY PRZEPROWADZIŁ BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie finansowe zostało poddane badaniu przez Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Obrzeżnej 5/8 p, Warszawa. Spółka jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ) WSKAZANIE SERII CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH, CECH JE RÓŻNICUJĄCYCH, EMISJI ORAZ WSKAZANIE RYNKU, NA KTÓRYM NOTOWANE SĄ CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Fundusz wyemitował 4 serie Certyfikatów Inwestycyjnych: Seria sztuk, Data przydziału: roku, Seria sztuk, Data przydziału roku, Seria sztuk, Data przydziału roku, z tego umorzono szt. Seria sztuk, Data przydziału roku, z tego umorzono szt. Certyfikaty Inwestycyjne nie są notowane na aktywnym rynku i reprezentują jednakowe prawa majątkowe. Nie występują cechy różnicujące poszczególne serie Certyfikatów Inwestycyjnych. 9) WALUTA SPRAWOZDANIA: Zgodnie z 32 pkt 1 i 2 Rozporządzenia MF z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249 poz. 1859), sprawozdanie finansowe sporządzone jest polskiej, a zawarte w nim informacje wykazane są w tysiącach złotych, z wyjątkiem wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wyniku z operacji przypadającego na certyfikat inwestycyjny. 10) STOSOWANA METODA POMIARU CAŁKOWITEJ EKSPOZYCJI FUNDUSZU Do pomiaru całkowitej ekspozycji Funduszu Towarzystwo stosuje metodę zaangażowania. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 2 WRZEŚNIA 2016 R. 52

3 TABELA GŁÓWNA SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia Wartość wg wyceny na dzień bilansowy udział w aktywach Wartość wg ceny nabycia Wartość wg wyceny na dzień bilansowy udział w aktywach Akcje Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne Dłużne papiery wartościowe ,64% ,34% Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością ,37% Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle Depozyty Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne Suma: ,64% ,71% Tabela główna Zestawienia lokat może nie uzgadniać się do Bilansu w części Składników lokat notowanych i nienotowanych w odniesieniu do instrumentów pochodnych. Pozycja Instrumenty pochodne w Tabeli głównej Zestawienia lokat przedstawia instrumenty pochodne, które na dzień bilansowy miały dodatnią lub ujemną wycenę. Instrumenty pochodne, które na dzień bilansowy miały ujemną wycenę, są w Bilansie ujmowane w części Zobowiązania. W przypadku gdy określone pole tabeli nie znajduje zastosowania odnośnie do danego składnika lokat, przyjmuje ono symbol - i oznacza to samo, co wyrażenie nie dotyczy. 53

4 MSIG 170/2016 (5055) poz TABELA UZUPEŁNIAJĄCA DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Wartość nominalna Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość wg wyceny na dzień bilansowy Warunki oprocentowania udział w aktywach O terminie wykupu do 1 roku Bony pieniężne Bony skarbowe Inne Obligacje O terminie wykupu powyżej 1 roku ,64% Bony pieniężne Bony skarbowe Inne Obligacje ,64% Nienotowane na aktywnym rynku ,64% FARMA WIATROWA GOLINA SP. Z O.O. SERIA A (-) FARMA WIATROWA LELÓW SP. Z O.O. SERIA A (-) FARMA WIATROWA GOLINA SP. Z O.O. SERIA B (-) FARMA WIATROWA LELÓW SP. Z O.O. SERIA B (-) FARMA WIATROWA GOLINA SP. Z O.O. SERIA C (-) FARMA WIATROWA LELÓW SP. Z O.O. SERIA C (-) Nienotowane na aktywnym rynku Nienotowane na aktywnym rynku Nienotowane na aktywnym rynku Nienotowane na aktywnym rynku Nienotowane na aktywnym rynku Nienotowane na aktywnym rynku Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy FARMA WIATROWA GOLINA SP. Z O.O. Polska ,00% ,46% FARMA WIATROWA LELÓW SP. Z O.O. Polska ,00% ,45% FARMA WIATROWA GOLINA SP. Z O.O. Polska ,00% ,54% FARMA WIATROWA LELÓW SP. Z O.O. Polska ,00% ,50% FARMA WIATROWA GOLINA SP. Z O.O. Polska ,00% ,35% FARMA WIATROWA LELÓW SP. Z O.O. Polska ,00% ,34% Suma: ,64% MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 2 WRZEŚNIA 2016 R. 54

5 BILANS I. Aktywa ) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 1 2) Należności ) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu - - 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe - - 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe ) Nieruchomości - - 7) Pozostałe aktywa - - II. Zobowiązania III. Aktywa netto (I - II) IV. Kapitał funduszu ) Kapitał wpłacony ) Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane ) Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto ) Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 128,56 133,10 Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 128,56 133,10 Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny - - Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 128,56 133,10 RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI Od do Od do I. Przychody z lokat 44 - Dywidendy i inne udziały w zyskach - - Przychody odsetkowe - - Przychody związane z posiadaniem nieruchomości - - Dodatnie saldo różnic kursowych - - Pozostałe 44-55

6 MSIG 170/2016 (5055) poz Wyksięgowanie przedawnionego zobowiązania z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych 44 - II. Koszty funduszu Wynagrodzenie dla Towarzystwa Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - Opłaty dla depozytariusza Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne - - Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu - - Usługi prawne 6 12 Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 1 - Koszty odsetkowe Koszty związane z posiadaniem nieruchomości - - Ujemne saldo różnic kursowych - - Pozostałe - - III. Koszty pokrywane przez towarzystwo - 40 IV. Koszty funduszu netto (II-III) V. Przychody z lokat netto (I-IV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych - - VII. Wynik z operacji (V+-VI) Wynik z operacji za okres przypadający na certyfikat inwestycyjny Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie -4,54-3,05 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie -4,54-3,05 ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO Od do Od do I. Zmiana wartości aktywów netto 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wynik z operacji za okres sprawozdawczy a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem): - - a) z przychodów z lokat netto - - b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat - - c) z przychodów ze zbycia lokat - - MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 2 WRZEŚNIA 2016 R. 56

7 Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) - - a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału) - - b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału) Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5) Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym bez podziału na serie Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie Liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych - - Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych - - Saldo zmian Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu bez podziału na serie Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie Liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych Saldo zmian Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Wartość Data wyceny Wartość Data wyceny 1. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego (*) Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 133, , Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 128, , Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym (**) Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie -3,41% - -2,24% - 4. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym i data wyceny Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 126, , Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym i data wyceny Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 128, , Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny wg ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym i data wyceny Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 128, , Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 128,56-133,10 - IV. udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym (**): 4,26% 12,74% Wynagrodzenie dla Towarzystwa 2,28% 3,65% Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

8 MSIG 170/2016 (5055) poz Opłaty dla depozytariusza 0,43% 0,47% Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów 0,22% 0,31% Usługi w zakresie rachunkowości 0,86% 0,68% Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu - - (*) Dla funduszy rozpoczynających działalność w okresie bieżącym lub porównywalnym pierwszą wartością odniesienia jest wartość nominalna. (**) Dane prezentowane w ujęciu rocznym. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Od do Od do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (I-II) I. Wpływy Z tytułu posiadanych lokat - - Z tytułu zbycia składników lokat Pozostałe 2 - II. Wydatki Z tytułu posiadanych lokat - - Z tytułu nabycia składników lokat - - Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - Z tytułu opłat dla depozytariusza 13 - Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 6 - Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych - - Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 69 7 Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami - - Z tytułu usług prawnych 13 1 Z tytułu posiadania nieruchomości - - Pozostałe 1 - B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (I-II) - - I. Wpływy - - Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa albo wydania certyfikatów inwestycyjnych - - Z tytułu zaciągniętych kredytów - - Z tytułu zaciągniętych pożyczek - - Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek - - Odsetki - - Pozostałe - - II. Wydatki - - Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa albo wykupienia certyfikatów inwestycyjnych - - Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów - - Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek - - Z tytułu wyemitowanych obligacji - - Z tytułu wypłaty przychodów - - MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 2 WRZEŚNIA 2016 R. 58

9 1 2 3 Z tytułu udzielonych pożyczek - - Odsetki - - Pozostałe - - C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych - - D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+-B) E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 1 NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI I. Opis przyjętych zasad rachunkowości a. Ujawnianie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym 1. Przyjęte przez Fundusz zasady (polityka) rachunkowości opierają się na przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. 2. Rokiem obrotowym Funduszu jest rok kalendarzowy. 3. Sprawozdania finansowe sporządza się dwa razy w roku, jako: - półroczne sprawozdanie finansowe, - roczne sprawozdanie finansowe. 4. Sprawozdanie finansowe sporządza się w języku polskim i polskiej. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazuje się w tysiącach złotych z wyjątkiem wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wyniku z operacji przypadającego na certyfikat inwestycyjny. 5. Sprawozdanie finansowe Funduszu obejmuje: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zestawienie lokat, bilans, rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto, rachunek przepływów pieniężnych, noty objaśniające, informację dodatkową. 6. Lokaty bankowe środków pieniężnych o terminie krótszym niż 90 dni prezentuje się w bilansie w pozycji środki pieniężne i ich ekwiwalenty w kwocie nominalnej. Lokaty te nie są prezentowane w Tabeli Lokat i tabeli uzupełniającej Depozyty. Naliczone na dzień bilansowy odsetki prezentowane są w bilansie w pozycji należności. Depozyty, o terminie zapadalności powyżej 90 dni są prezentowane w bilansie w pozycji składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku łącznie z naliczonymi odsetkami. Depozyty o terminie powyżej 90 dni są prezentowane w Tabeli Lokat i tabeli uzupełniającej Depozyty. b. Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących funduszu 7. Operacje dotyczące Funduszu ujmuje się w księgach rachunkowych w okresie, którego dotyczą. 8. Nabyte składniki lokat ujmuje się w księgach rachunkowych według ceny nabycia. Składniki lokat nabyte nieodpłatnie posiadają cenę nabycia równą zero. Składniki lokat funduszu otrzymane w zamian za inne składniki mają przypisaną cenę nabycia wynikającą z ceny nabycia tych składników lokat, w zamian za które zostały otrzymane, skorygowaną o ewentualne dopłaty lub otrzymane przychody pieniężne. 9. Zysk lub stratę ze zbycia lokat: 9.1. Z zastrzeżeniem pkt 9.4, wylicza się metodą HIFO najdroższe sprzedaje się jako pierwsze, polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego składnika lokat, a w przypadku składników wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia - oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwyższej bieżącej wartości księgowej W przypadku wygaśnięcia zobowiązań z tytułu wystawionych opcji uznaje się, że wygaśnięciu podlegają kolejno te zobowiązania, z tytułu których zaciągnięcia otrzymano najniższą premię netto Zysk lub stratę ze zbycia walut wylicza się zgodnie z metodą określoną w pkt Przy wyliczaniu zysku lub straty ze zbycia lokat metody, o której mowa w pkt 9.1, nie stosuje się do składników lokat będących przedmiotem transakcji, o których mowa w pkt 39 i W przypadku gdy jednego dnia dokonuje się transakcji zbycia i nabycia danego składnika lokat, w pierwszej kolejności ujmuje się nabycie danego składnika. 59

10 MSIG 170/2016 (5055) poz Przysługujące prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku: Ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzględniający wartości tego prawa poboru Niewykonane prawo poboru akcji uznaje się za zbyte, według wartości równej zero, w dniu następnym po dniu wygaśnięcia tego prawa Należną dywidendę z akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs rynkowy nieuwzględniający wartości tego prawa do dywidendy Przysługujące prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku oraz prawo do otrzymania dywidendy od akcji nienotowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu następnym po dniu ustalenia tych praw. 12. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost (spadek) wyniku z operacji. 13. Nabycie albo zbycie składników lokat przez fundusz: Ujmuje się w księgach rachunkowych funduszu w dacie zawarcia umowy Składniki lokat nabyte albo zbyte przez fundusz w dniu wyceny po momencie, o którym mowa w pkt 33, oraz składniki, dla których we wskazanym momencie brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzględnia się w najbliższej wycenie aktywów funduszu i ustaleniu jego zobowiązań. 14. Operacje dotyczące funduszu ujmuje się, w której są wyrażone, a także polskiej, po przeliczeniu według średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych funduszu. 15. Operacje dotyczące funduszu wyrażone w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, należy określić w relacji do EURO. 16. Przychody z lokat obejmują w szczególności: - dywidendy i inne udziały w zyskach; - przychody odsetkowe; - przychody związane z posiadaniem nieruchomości; - dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych. 17. Koszty funduszu obejmują w szczególności: - wynagrodzenie dla towarzystwa - wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję - opłaty dla depozytariusza - opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu - opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne - usługi w zakresie rachunkowości - usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu - usługi prawne - usługi wydawnicze, w tym poligraficzne - koszty odsetkowe - koszty związane z posiadaniem nieruchomości - ujemne saldo różnic kursowych 18. W przypadku kosztów Funduszu tworzy się rezerwę na przewidywane wydatki. Płatności z tytułu kosztów Funduszu zmniejszają uprzednio utworzoną rezerwę. Preliminarz kosztów powinien zawierać pozycje w wysokości uzasadnionej, ustalone na podstawie stawek okresowych odpowiednio do częstotliwości ustalania wartości aktywów netto w dniach wyceny. 19. Przychody odsetkowe: Od dłużnych papierów wartościowych, wycenianych w wartości godziwej, nalicza się zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta, Od lokat bankowych nalicza się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 20. Koszty odsetkowe z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez fundusz rozlicza się w czasie przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 21. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego albo kapitału wypłaconego jest dzień wydania lub wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, przy zastosowaniu wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny, wyznaczonej zgodnie z pkt Na potrzeby określenia wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w określonym dniu wyceny nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych z wpłatami lub wypłatami, ujmowanymi zgodnie z pkt 21. c. Metody wyceny aktywów oraz zobowiązań funduszu, aktywów netto i wyniku z operacji 23. Aktywa Funduszu wycenia się, a zobowiązania Funduszu ustala się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem pkt MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 2 WRZEŚNIA 2016 R. 60

11 24. Fundusz dokonuje wyceny Aktywów Funduszu oraz ustala Wartość Aktywów Netto Funduszu oraz Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w Dniach Wyceny. 25. Dniem Wyceny jest: - każdy ostatni Dzień Roboczy kwartału kalendarzowego, - dzień przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty kolejnej emisji. 26. Wartość Aktywów Netto Funduszu jest równa wartości wszystkich Aktywów Funduszu w Dniu Wyceny pomniejszonej o zobowiązania Funduszu. 27. Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny jest równa Wartości Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny podzielonej przez liczbę wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych, które w tym dniu są w posiadaniu Uczestników Funduszu. 28. Aktywa Funduszu wycenia się w Dniu Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, z zachowaniem zasad określonych w poniższych punktach. 29. Składniki lokat notowanych na Aktywnym Rynku wyceniane są w sposób następujący: Wartość godziwą składników lokat Funduszu notowanych na Aktywnym Rynku wyznacza się w oparciu o ostatni dostępny w momencie dokonywania wyceny kurs danego składnika lokat z Aktywnego Rynku Jeżeli w momencie dokonywania wyceny Aktywny Rynek, na podstawie którego wyceniany jest dany składnik lokat, nie prowadzi obrotu, wówczas wyceny danego składnika lokat dokonuje się w oparciu o ostatni kurs zamknięcia ustalony na tym Aktywnym Rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej, ustalonej przez Aktywny Rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, z uwzględnieniem korekt wartości godziwej określonych w pkt 44 i Jeżeli ostatni dostępny kurs został wyznaczony w oparciu o znacząco niski wolumen obrotów na danym składniku Aktywów lub kurs ten pochodzi z dnia wcześniejszego niż ostatni dzień obrotu danym składnikiem na danym Aktywnym Rynku, wówczas wycenę danego składnika lokat dokonuje się w oparciu o ostatni dostępny w momencie dokonywania wyceny kurs zamknięcia ustalony na tym Aktywnym Rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej, ustalonej przez Aktywny Rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, z uwzględnieniem korekt wartości godziwej określonych w pkt 44 i W przypadku gdy składnik lokat Funduszu jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym Aktywnym Rynku, wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym. 31. Podstawowym kryterium wyboru rynku głównego, o którym mowa w pkt 30, jest wolumen obrotu na danym składniku lokat. W przypadku braku możliwości obiektywnego, wiarygodnego ustalenia wielkości wolumenu obrotu, Fundusz stosuje kolejne, możliwe do zastosowania kryterium: - liczba zawartych transakcji na danym składniku lokat, lub - ilość danego składnika lokat wprowadzonego do obrotu na danym rynku, lub - kolejność wprowadzenia do obrotu, lub - możliwość dokonania przez Fundusz transakcji na danym rynku. 32. Wyboru rynku głównego, o którym mowa w pkt 30, dokonuje się na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego. 33. Ostatnie dostępne kursy, o których mowa w pkt 29.1, w dniu dokonywania wyceny Fundusz określa o godzinie 23:00. Wybór godziny 23:00 uzasadniony jest następującymi okolicznościami: - o godzinie 23:00 w przypadku GPW dostępne są kursy zamknięcia, - o godzinie 23:00 w przypadku giełdowych rynków europejskich, północnoamerykańskich, południowoamerykańskich i azjatyckich dostępne są kursy zamknięcia, 34. Zgodnie z postanowieniami ustępów powyższych będą wyceniane papiery wartościowe będące lokatami Funduszu, które w szczególności obejmują: - akcje, - warranty subskrypcyjne, - prawa do akcji, - prawa poboru, - kwity depozytowe, - listy zastawne, - dłużne papiery wartościowe, - certyfikaty inwestycyjne. 35. Wartość składników lokat Funduszu nienotowanych na Aktywnym Rynku wyznacza się, z zastrzeżeniem pkt 44 i 45, w następujący sposób: Obligacji, bonów skarbowych, bonów pieniężnych, kwitów depozytowych, listów zastawnych, weksli, o terminie realizacji praw liczonym od dnia ich wystawienia, nie dłuższym niż rok - w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, dodatkowo, efektywna stopa procentowa będzie skorygowana o marżę wynikającą z ryzyka kredytowego ustaloną przy uwzględnieniu terminu zapadalności wycenianego składnika lokat, udziałów i akcji: W przypadku udziałów i akcji emitowanych przez podmioty, dla których można wskazać emitentów o podobnym profilu i zakresie działania, których akcje są notowane na Aktywnym Rynku - przy wykorzystaniu modeli wskaźnikowych odnoszących cenę akcji do poszczególnych, wybranych parametrów finansowych działalności emitenta (cena/zysk, cena/wartość księgowa, itp.) na podstawie ceny ogłaszanej na Aktywnym Rynku dla akcji emitentów notowanych na Aktywnym Rynku, 61

12 MSIG 170/2016 (5055) poz W przypadku udziałów i akcji emitowanych przez podmioty, dla których nie można wskazać emitentów o podobnym profilu i zakresie działania, których akcje są notowane na Aktywnym Rynku - w wartości godziwej ustalonej przy wykorzystaniu modelu zdyskontowanych przepływów (DCF) lub inaczej ustalonej wartości godziwej zgodnie z zasadami określonymi w pkt w przypadku obejmowania papierów udziałowych w nowo zawiązywanej spółce, w okresie czasu następującym bezpośrednio po rejestracji spółki, do czasu otrzymania i uwzględnienia w modelu sprawozdań finansowych sporządzanych za okres obejmujący minimum 6 miesięcy po dacie rozpoczęcia działalności, spółka wyceniana jest wg wartości nominalnej wpłaconych środków Warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji i praw poboru - w oparciu o modele wyceny tych lokat przy zastosowaniu parametrów pobranych z Aktywnego Rynku, przy czym w przypadku gdy akcje emitenta nie są notowane na Aktywnym Rynku, cena akcji zastosowana do modelu zostanie wyznaczona zgodnie z postanowieniem pkt 2 powyżej, Depozytów - w wysokości wynikającej z sumy wartości nominalnej oraz naliczonych odsetek, przy czym kwotę naliczonych odsetek ustala się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, Certyfikatów inwestycyjnych - w oparciu o ostatnio ogłoszoną wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny, z uwzględnieniem zdarzeń mających wpływ na wartość godziwą, jakie miały miejsce po dniu ogłoszenia wartości certyfikatów inwestycyjnych do godziny wskazanej w pkt Jednostek uczestnictwa - w oparciu o ostatnio ogłoszoną wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w dniu wyceny, z uwzględnieniem zdarzeń mających wpływ na wartość godziwą, jakie miały miejsce po dniu ogłoszenia wartości jednostek uczestnictwa do godziny wskazanej w pkt 33, Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą - w oparciu o ostatnio ogłoszoną wartość tytułów uczestnictwa, z uwzględnieniem zdarzeń mających wpływ na wartość godziwą, jakie miały miejsce po dniu ogłoszenia wartości tytułów uczestnictwa do godziny wskazanej w pkt 33, 36. W przypadku przeszacowania składnika lokat Funduszu dotychczas wycenianego w wartości godziwej, do wysokości skorygowanej ceny nabycia - wartość godziwa wynikająca z ksiąg rachunkowych Funduszu stanowi, na dzień przeszacowania, nowo ustaloną skorygowaną cenę nabycia. 37. Modele wyceny, o których mowa w pkt 35, będą stosowane w sposób ciągły. Każda zmiana modelu wyceny będzie publikowana w sprawozdaniu finansowym Funduszu przez dwa kolejne lata. 38. Wartość godziwą pakietów wierzytelności ustala się przy zastosowaniu modelu estymacji opartego o oczekiwane zdyskontowane przepływy pieniężne z wierzytelności wchodzących w skład portfela. W przypadku nowo nabytego pakietu wierzytelności, gdy brak jest dostatecznych informacji, portfel wycenia się w cenie nabycia. 39. Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych, wycenia się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych. 40. Przedmiotem pożyczki papierów wartościowych mogą być wszystkie papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, których nabycie jest dopuszczalne przez Fundusz. 41. Zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki papierów wartościowych, ustala się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych. 42. Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 43. Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Funduszu do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 44. Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą uznaje się wartość wyznaczoną poprzez: Oszacowanie wartości składnika lokat przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi, o ile możliwe jest rzetelne oszacowanie przez tę jednostkę przepływów pieniężnych związanych z tym składnikiem, Zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat, o ile wprowadzone do tego modelu dane wejściowe pochodzą z Aktywnego Rynku, przy wykorzystaniu modelu opierającego się na wycenie wartości aktywów netto tychże podmiotów, lub przy wykorzystaniu modelu zdyskontowanych przepływów finansowych (DCF) w zależności od tego, który model będzie lepiej odzwierciedlał specyfikę i charakter działalności danego podmiotu, przy czym Fundusz ma prawo powierzyć wycenę wybranych grup aktywów wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym. Wartość godziwa wynikająca z analizy finansowej będzie podlegała na bieżąco korekcie w każdym przypadku, w którym Fundusz otrzyma informację dotyczącą istotnych zdarzeń mogących mieć wpływ na wartość godziwą wycenianych akcji, Oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji, Oszacowanie wartości składnika lokat, dla którego nie istnieje Aktywny Rynek, na podstawie publicznie ogłoszonej na Aktywnym Rynku ceny nieróżniącego się istotnie składnika, w szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym. 45. Modele i metody wyceny składników lokat funduszu, o których mowa w pkt.35, podlegają uzgodnieniu z Depozytariuszem. II. Opis wprowadzonych zmian w stosowanych zasadach rachunkowości a. Zmiany w zakresie metod ujmowania operacji w księgach rachunkowych W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne zmiany w zakresie metod ujmowania operacji w księgach rachunkowych. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 2 WRZEŚNIA 2016 R. 62

13 b. Zmiany w zakresie metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne zmiany w zakresie metody wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU Należności Z tytułu zbytych lokat Z tytułu instrumentów pochodnych - - Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych - - Z tytułu dywidend - - Z tytułu odsetek - - Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów - - Z tytułu udzielonych pożyczek w podziale na podmioty udzielające pożyczek - - Pozostałe Z tytułu pokrycia przez towarzystwo kosztów NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU Zobowiązania Z tytułu nabytych aktywów - - Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu - - Z tytułu instrumentów pochodnych - - Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne - - Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych - 44 Z tytułu wypłaty dochodów funduszu - - Z tytułu wypłaty przychodów funduszu - - Z tytułu wyemitowanych obligacji - - Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów - - Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów - - Z tytułu gwarancji lub poręczeń - - Z tytułu rezerw Pozostałe składniki zobowiązań z tytułu niezapłaconych faktur NOTA-4 I. STRUKTURA ŚROD- KÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH bilansowy w danej walucie bilansowy sprawozdania finansowego bilansowy w danej walucie bilansowy sprawozdania finansowego I. Banki/waluty 1 1 RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 1 PLN

14 MSIG 170/2016 (5055) poz NOTA-4 II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZ- DAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ Od do Od do Wartość na dzień bilansowy w danej walucie bilansowy sprawozdania finansowego Wartość na dzień bilansowy w danej walucie bilansowy sprawozdania finansowego II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych PLN NOTA-4 III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH bilansowy sprawozdania finansowego bilansowy sprawozdania finansowego III. Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje - - NOTA-5 I. RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - RYZYKO WARTOŚCI GODZIWEJ (*) bilansowy sprawozdania finansowego udział w aktywach () bilansowy sprawozdania finansowego udział w aktywach () Środki pieniężne i ekwiwalenty 1 0,02% 1 0,01% Składniki lokat notowane na aktywnym rynku Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku ,64% ,34% Dłużne papiery wartościowe ,64% ,34% Suma: ,66% ,35% (*) Jako aktywa obciążone ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej traktuje się środki pieniężne, depozyty oraz stałokuponowe i zerokuponowe dłużne instrumenty finansowe. NOTA-5 II. RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - RYZYKO PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (**) (***) bilansowy sprawozdania finansowego udział w aktywach () bilansowy sprawozdania finansowego udział w aktywach () Składniki lokat notowane na aktywnym rynku Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku Zobowiązania Suma: (**) Jako aktywa obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej traktuje się zmiennokuponowe dłużne instrumenty finansowe oraz instrumenty pochodne na stopę procentową, których wycena na dzień bilansowy jest dodatnia. (***) Jako zobowiązania obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej traktuje się instrumenty pochodne na stopę procentową, których wycena na dzień bilansowy jest ujemna, oraz inne zobowiązania o zmiennym oprocentowaniu. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 2 WRZEŚNIA 2016 R. 64

15 NOTA-5 III. RYZYKO KREDYTOWE - RYZYKO NIEDOTRZYMANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ DRUGĄ STRONĘ TRANSAKCJI bilansowy sprawozdania finansowego udział w aktywach () bilansowy sprawozdania finansowego udział w aktywach () Kwoty odzwierciedlające maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym w przypadku gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich obowiązków, przy czym nie uwzględnia się wartości godziwych dodatkowych zabezpieczeń (****) ,00% ,62% Środki na rachunkach bankowych 1 0,02% 1 0,01% Należności 226 3,34% 18 0,27% Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku ,64% ,34% Przypadki znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach lokat w podziale na kategorie bilansowe (*****) ,64% ,34% FARMA WIATROWA GOLINA SP. Z O.O ,35% ,51% Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku ,35% ,51% FARMA WIATROWA LELÓW SP. Z O.O ,29% ,83% Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku ,29% ,83% (****) Za maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym traktuje się poziom 100% wartości bilansowej brutto środków pieniężnych, depozytów, należności, dłużnych instrumentów finansowych i niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych których wycena na dzień bilansowy jest dodatnia oraz transakcji typu buy-sell-back. (*****) Za znaczącą koncentrację ryzyka kredytowego traktuje się poziom 10% udziału lokat w/u danego emitenta w aktywach. NOTA-5 IV. RYZYKO WALUTOWE (******) Wartość na dzień bilansowy składnika Wartość na dzień bilansowy sprawozdania finansowego udział w aktywach () Wartość na dzień bilansowy składnika Wartość na dzień bilansowy sprawozdania finansowego udział w aktywach () Przypadki znaczącej koncentracji ryzyka walutowego w poszczególnych kategoriach lokat w podziale na kategorie bilansowe (******) Suma: (******) Za znaczącą koncentrację ryzyka walutowego traktuje się poziom 10% udziału lokat w danej walucie w aktywach. 65

16 MSIG 170/2016 (5055) poz NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU I. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: - - Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk - - Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk - - II. Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: - - Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk - - Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk - - III. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych - - IV. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych - - NOTA-8 I. ZACIĄ- GNIĘTE I WYKO- RZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KRE- DYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE Siedziba spółki Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia sprawozdania Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia kredytu/ pożyczki Waluta udział w aktywach Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty sprawozdania Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty kredytu/pożyczki Waluta Termin spłaty Warunki oprocentowania Zabezpieczenia MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 2 WRZEŚNIA 2016 R. 66

17 NOTA-8 I. ZACIĄ- GNIĘTE I WYKO- RZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KRE- DYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE Siedziba spółki Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia sprawozdania Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia kredytu/ pożyczki Waluta udział w aktywach Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty sprawozdania Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty kredytu/pożyczki Waluta Termin spłaty Warunki oprocentowania Zabezpieczenia NOTA-8 II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE Siedziba spółki Kwota pożyczki w chwili udzielenia sprawozdania Kwota pożyczki w chwili udzielenia pożyczki Waluta udział w aktywach Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia NOTA-8 II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE Siedziba spółki Kwota pożyczki w chwili udzielenia sprawozdania Kwota pożyczki w chwili udzielenia pożyczki Waluta udział w aktywach Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia NOTA-9 I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU bilansowy w danej walucie bilansowy sprawozdania finansowego bilansowy w danej walucie bilansowy sprawozdania finansowego I. Aktywa ) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN ) Należności PLN ) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu ) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe

18 MSIG 170/2016 (5055) poz ) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: PLN dłużne papiery wartościowe PLN ) Nieruchomości ) Pozostałe aktywa II. Zobowiązania PLN NOTA-9 II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KUR- SOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU Dodatnie różnice kursowe zrealizowane sprawozdania Od do Od do Dodatnie różnice kursowe niezrealizowane sprawozdania Ujemne różnice kursowe zrealizowane sprawozdania Ujemne różnice kursowe niezrealizowane sprawozdania Dodatnie różnice kursowe zrealizowane sprawozdania Dodatnie różnice kursowe niezrealizowane sprawozdania Ujemne różnice kursowe zrealizowane sprawozdania Ujemne różnice kursowe niezrealizowane sprawozdania Akcje Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne Dłużne papiery wartościowe Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Wierzytelności MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 2 WRZEŚNIA 2016 R. 68

19 Weksle Depozyty Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne NOTA-10 I. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZO- WANY ZYSK (STRATA) Z TYTUŁU LOKAT Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat Od do Od do Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów Składniki lokat notowane na aktywnym rynku Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe Suma: Od do Od do NOTA-10 II. WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU Wartość w okresie sprawozdawczym Wartość w okresie sprawozdawczym I. Wypłacone przychody z lokat - - Dywidendy i inne udziały w zyskach - - Przychody odsetkowe - - Przychody związane z posiadaniem nieruchomości - - Dodatnie saldo różnic kursowych - - Pozostałe - - II. Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat - - Suma:

20 MSIG 170/2016 (5055) poz NOTA-10 III. WYPŁA- CONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT I. Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych Wartość w okresie sprawozdawczym Od do Od do Udział w aktywach w dniu wypłaty Udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów Wpływ na wartość aktywów netto Wartość w okresie sprawozdawczym Udział w aktywach w dniu wypłaty Udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów Wpływ na wartość aktywów netto NOTA-11 I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO Od do Od do Wartość w okresie sprawozdawczym Wartość w okresie sprawozdawczym Wynagrodzenie dla Towarzystwa - - Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - Opłaty dla depozytariusza - 12 Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów - 7 Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne - - Usługi w zakresie rachunkowości - 15 Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu - - Usługi prawne - 6 Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne - - Koszty odsetkowe - - Koszty związane z posiadaniem nieruchomości - - Ujemne saldo różnic kursowych - - Pozostałe - - W tym pozostałe składniki kosztów - - Od do Od do NOTA-11 II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA Wartość w okresie sprawozdawczym Wartość w okresie sprawozdawczym z tytułu wynagrodzenia stałego z tytułu wynagrodzenia za wyniki zarządzania - - Suma: MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 2 WRZEŚNIA 2016 R. 70

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku.

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku. Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 31 grudnia 2007 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 30 czerwca 2008 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH ZA OKRES OD 8 LIPCA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU 2014-12-31 SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w Wartość wg wyceny

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny P-FIZ-P-E

Raport półroczny P-FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny P-FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujące okres od 2015-01-01 do Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Noty objaśniające. Nota 1. Polityka rachunkowości. Opis przyjętych zasad rachunkowości

Noty objaśniające. Nota 1. Polityka rachunkowości. Opis przyjętych zasad rachunkowości Noty objaśniające Nota 1. Polityka rachunkowości Opis przyjętych zasad rachunkowości a) Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. Niniejszym, KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24

Bardziej szczegółowo

2. 3. 4. 5) w przypadku depozytów ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

MSIG 219/2014 (4598) poz. 15212 15212

MSIG 219/2014 (4598) poz. 15212 15212 Poz. 15212. FORUM 50 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-14689/2014] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FORUM 50 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 227/2014 (4606) poz. 15716 15716 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15716. GIOVANNI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-14857/2014] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT ceny nabycia w 2014-12-31 2013-12-31 wyceny

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT...

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2014-06-30 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu UniAkcje: Daleki Wschód wydzielonego w ramach UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Bardziej szczegółowo

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU BILANS I. Aktywa 6 650 50 316 1. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM AKCJI

OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM AKCJI SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM AKCJI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2014-06-30 2013-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ CU DEPOZYT PLUS SUBFUNDUSZ CU OBLIGACJI SUBFUNDUSZ CU OCHRONY KAPITAŁU PLUS

COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ CU DEPOZYT PLUS SUBFUNDUSZ CU OBLIGACJI SUBFUNDUSZ CU OCHRONY KAPITAŁU PLUS COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ CU DEPOZYT PLUS SUBFUNDUSZ CU OBLIGACJI SUBFUNDUSZ CU OCHRONY KAPITAŁU PLUS SUBFUNDUSZ CU STABILNEGO INWESTOWANIA SUBFUNDUSZ CU POLSKICH AKCJI POŁĄCZONE

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 179,79 2 228,13 1. Lokaty 6 179,79 2 228,13 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Na podstawie art. 17

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych - fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 września 2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 887,81 2 180,53 1. Lokaty 1 887,81 2 180,53 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA ALFA-PLUS.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2012-12-31

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI I. PROWADZENIE KSIĄG

NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI I. PROWADZENIE KSIĄG NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI I. PROWADZENIE KSIĄG 1. Księgi Funduszu prowadzone są w siedzibie Funduszu lub w miejscu prowadzenia działalności przez Biuro Rachunkowe, któremu powierzono prowadzenie

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPEN FINANCE FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPEN FINANCE FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPEN FINANCE FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za 4 kwartał 2008 r.

Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za 4 kwartał 2008 r. Nota-1 Polityka rachunkowości Funduszu I. Prowadzenie ksiąg i sprawozdania finansowe 1. Księgi Funduszu prowadzone są w siedzibie Funduszu lub w miejscu prowadzenia działalności przez Biuro Rachunkowe,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe PKO Płynnościowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Płynnościowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Płynnościowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. Dz.U.01.149.1670 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2001 r.) Na podstawie art. 81 ust.

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY WALUTOWY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY WALUTOWY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY WALUTOWY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 26 ROKU Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu sprawozdanie finansowe za

Bardziej szczegółowo

Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu

Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu Zgodnie z 38 ust.1 pkt 2 Statutu Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPłynnościowy, Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu: Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Zamościu SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT INKASO SA

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Zamościu SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT INKASO SA Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Zamościu SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT INKASO SA ZA OKRES OD 28.12.2006 DO 31.03.2008 ROK (ROK OBROTOWY 2006/07/08) WRAZ Z DANYMI PORÓWNYWALNYMI ZA 2006 ROK DODATKOWE NOTY

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy 1 i towarzystw inwestycyjnych w I półroczu 2008 roku

Wyniki finansowe funduszy 1 i towarzystw inwestycyjnych w I półroczu 2008 roku Warszawa, 2008.10.29 Wyniki finansowe funduszy 1 i towarzystw inwestycyjnych w I półroczu 2008 roku Wartość aktywów i wyniki z operacji funduszy inwestycyjnych oraz pochodna względem ich pozycji finansowej

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGŁASZA

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER ARBITRAŻOWEGO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 876

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 876 Warszawa, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 876 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad

Bardziej szczegółowo

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGŁASZA

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER AGRESYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA

Bardziej szczegółowo

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Akcji Rynków Wschodzących

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Akcji Rynków Wschodzących Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Akcji Rynków Wschodzących za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 3 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy (reasekuracja

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO GOTÓWKOWY

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO GOTÓWKOWY SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO GOTÓWKOWY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2014-12-31 2013-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKU JAPOŃSKIEGO

SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKU JAPOŃSKIEGO SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKU JAPOŃSKIEGO Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Zawartość: Opinia niezależnego biegłego rewidenta przygotowana przez PricewaterhouseCoopers

Bardziej szczegółowo

Roczne Sprawozdanie Finansowe. Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO

Roczne Sprawozdanie Finansowe. Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO Roczne Sprawozdanie Finansowe Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO Sporządzone za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 2 Roczne Sprawozdanie Finansowe sporządzone za okres od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012 312.2012 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 794,80 869,44 lokaty 794,80 869,44 2. środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny P-FIZ-Q-E

Raport kwartalny P-FIZ-Q-E UNISYSTEM FIZ P-FIZ-Q-E_20120309 4/2013 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny P-FIZ-Q-E za 4 2013 u obejmujący 2013-10-01 do 2013-12-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Akcji Rynku Europejskiego

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Akcji Rynku Europejskiego Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Akcji Rynku Europejskiego za okres od 19 maja do 30 czerwca 2015 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT... 5

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

F. Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (D+E)

F. Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (D+E) Dziennik Ustaw Nr 90-4815 - Poz. 1006 i 1007 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Załącznik nr 4 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wynik finansowy (zysk/strata) II.

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 1996 r. Nr 4 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 38 - Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 21 grudnia 1995

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 8 258 205,62 7 814 530,32 1. Lokaty 8 258 205,62 7 231 147,46 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

MSIG 218/2013 (4335) poz. 15854

MSIG 218/2013 (4335) poz. 15854 MSIG 218/2013 (4335) poz. 15854 Poz. 15854. RAINBOW FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-9666/2013] RAINBOW FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 3 WRZEŚNIA DO 31

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Dziennik Ustaw Nr 115 6974 Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2011.06.07 14:45:36 +02'00' Poz. 666 666 w. rcl.go v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

5.4. Wycena instrumentów finansowych na dzieñ bilansowy

5.4. Wycena instrumentów finansowych na dzieñ bilansowy 5.4. Wycena instrumentów finansowych na dzieñ bilansowy Aktywa finansowe, w tym zaliczone do aktywów instrumenty pochodne, wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, w wiarygodnie ustalonej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej

Bardziej szczegółowo

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER DYNAMICZNEJ OCHRONY KAPITAŁU SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 października 2015 r. Poz. 1675 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 22 września 2015 r.

Warszawa, dnia 22 października 2015 r. Poz. 1675 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 22 września 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 października 2015 r. Poz. 1675 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KB Pieniądz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od 1.01.2004 do 31.12.2004

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KB Pieniądz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od 1.01.2004 do 31.12.2004 SPRAWOZDANIE FINANSOWE KB Pieniądz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od 1.01.2004 do 31.12.2004 I. WPROWADZENIE 1.Nazwa, siedziba i adres Funduszu i Towarzystwa Do dnia 30 czerwca 2004 roku (

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 Opis FIZ: UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne Informacje ogólne 1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji Nazwa: Watoto Dzieci Afryki Adres:, Województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. 1. Informacje o instrumentach finansowych. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. 1. Informacje o instrumentach finansowych. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych Lp Treść Zobowiązania Pożyczki udzielone i należności własne utrzymywane do terminu wymagalności dostępne do sprzedaży 1 Stan na początek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

MSIG 237/2013 (4354) poz. 17257

MSIG 237/2013 (4354) poz. 17257 Poz. 17257. PKO Obligacji - Fundusz Inwestycyjny Otwarty. [BMSiG-9342/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 r. Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego 1. Dane

Bardziej szczegółowo