X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI"

Transkrypt

1 MSIG 103/2014 (4482) poz X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz AMATHUS 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-6210/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Nazwa funduszu: Amathus 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym w rozumieniu ustawy z dnia roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.1546) Dnia r. Fundusz został wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem RFI 690. Fundusz otworzył księgi w dniu r. Fundusz został utworzony na czas oznaczony. Rozwiązanie Funduszu w wyniku upływu okresu, na który został utworzony, nastąpi po przeprowadzeniu likwidacji, która rozpocznie się r. Zgromadzenie Inwestorów może podjąć decyzję o przedłużeniu okresu trwania Funduszu lub o przekształceniu go w Fundusz na czas nieoznaczony. Decyzja taka może zostać podjęta najpóźniej dnia r. 2) Cel inwestycyjny: Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Realizacja celu inwestycyjnego nastąpi przede wszystkim poprzez lokowanie Aktywów Funduszu w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w szczególności certyfikaty inwestycyjne funduszu Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych lub w tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą. 3) Polityka Inwestycyjna: Fundusz może lokować swoje Aktywa w: 1. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym certyfikaty inwestycyjne funduszu Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, a także tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, 2. Instrumenty Rynku Pieniężnego, emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski, 3. dłużne papiery wartościowe, emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski, 4. depozyty bankowe. 4) Kryteria doboru lokat: 1. Głównym kryterium, którym kieruje się Fundusz w odniesieniu do wszystkich rodzajów lokat Funduszu, jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym. 2. Dla poszczególnych rodzajów lokat Funduszu przyjmuje się następujące kryteria ich doboru: 1) dla funduszy inwestycyjnych: zasady i cel polityki inwestycyjnej, rodzaje i kryteria doboru lokat stosowane przez te podmioty, uzyskiwane przez nie wyniki inwestycyjne, ocena stopnia ryzyka braku płynności lokaty w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne, przy jednoczesnej ocenie potencjału zysku tej lokaty, poziom opłat pobieranych od uczestników funduszu, 2) dla Instrumentów Rynku Pieniężnego oraz dłużnych papierów wartościowych: a) prognozowane zmiany poziomu rynkowych stóp procentowych, prognozowane zmiany kształtu krzywej dochodowości, b) stosunek oczekiwanej stopy zwrotu do ryzyka inwestycyjnego, 3) dla depozytów bankowych: oprocentowanie depozytów oraz wiarygodność banku. 3. Fundusz nie będzie udzielać lub zaciągać kredytów lub pożyczek, udzielać poręczeń lub gwarancji, ani emitować obligacji. 5) Zasady dywersyfikacji lokat Funduszu: 1. Fundusz będzie lokował: 1) od 0% do 100% wartości Aktywów w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych lub w tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, 2) od 0% do 20% wartości Aktywów w Aktywa Płynne. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 29 MAJA 2014 R. 40

2 MSIG 103/2014 (4482) poz Fundusz może lokować do 100% wartości Aktywów w certyfikaty inwestycyjne Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych na zasadach określonych w pkt 6). 3. Papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu. Ograniczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. 4. Fundusz może lokować nie więcej niż 50% wartości Aktywów Funduszu w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne jednego funduszu inwestycyjnego lub tytuły uczestnictwa emitowane przez jedną instytucję wspólnego inwestowania mającą siedzibę za granica. 5. Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu. 6. Fundusz utrzymuje w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Funduszu, część swoich Aktywów na rachunkach bankowych. 7. Czynności dokonane z naruszeniem ograniczeń, o których mowa w niniejszym artykule są ważne. 8. Fundusz, w przypadku dokonania czynności, o których mowa w ust. 7, zobowiązany jest do dostosowania, niezwłocznie, stanu swoich aktywów do wymagań określonych w Statucie i Ustawie, uwzględniając należycie interes Uczestników Funduszu, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej. 9. Fundusz zobowiązany jest dostosować strukturę portfela inwestycyjnego do wymagań określonych w Ustawie oraz Statucie Funduszu w terminie 12 miesięcy od dnia wpisania Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych. 6) Zasady lokowania aktywów w certyfikaty inwestycyjne Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych: 1. Fundusz może lokować do 100% wartości Aktywów w certyfikaty inwestycyjne funduszu działającego pod nazwą Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zwanego dalej Uzdrowiska Polskie FIZ AN. 2. Celem inwestycyjnym Uzdrowiska Polskie FIZ AN jest wzrost wartości aktywów Uzdrowiska Polskie FIZ AN w wyniku wzrostu wartości lokat Uzdrowiska Polskie FIZ AN dokonywanych w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe. 3. Uzdrowiska Polskie FIZ AN może lokować aktywa w: 1) papiery wartościowe, 2) udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, 3) wierzytelności, w tym wobec osób fizycznych, 4) Instrumenty Rynku Pieniężnego, 5) Instrumenty Pochodne, 6) waluty, 7) certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, a także tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, - pod warunkiem, że są zbywalne, oraz 8) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, 9) depozyty. 4. Uzdrowiska Polskie FIZ AN jest utworzony jako fundusz aktywów niepublicznych, o którym mowa w art. 196 Ustawy, i będzie lokował co najmniej 80% wartości aktywów Uzdrowiska Polskie FIZ AN w aktywa inne niż: 1) papiery wartościowe będące przedmiotem publicznej oferty lub papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na m, chyba, że papiery wartościowe stały się przedmiotem publicznej oferty lub zostały dopuszczone do obrotu na m po ich nabyciu przez Uzdrowiska Polskie FIZ AN; 2) Instrumenty Rynku Pieniężnego, chyba, że zostały wyemitowane przez spółki niepubliczne, których akcje lub udziały wchodzą w skład portfela inwestycyjnego Uzdrowiska Polskie FIZ AN. 5. Uzdrowiska Polskie FIZ AN inwestuje przede wszystkim w akcje spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz obligacje i inne papiery wartościowe, emitowane przez te podmioty. W celu zwiększenia stopy zwrotu z realizowanych projektów inwestycyjnych, zapewnienia płynności oraz sprawnego zarządzania portfelem Uzdrowiska Polskie FIZ AN może zaciągać pożyczki i kredyty oraz dokonywać emisji obligacji, udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji. 7) Firma, siedziba i adres Towarzystwa: Amathus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-613) przy ul. Chałubińskiego 8, lok. 36:56, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu r. 8) Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy: Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień r. obejmuje okres od dnia r. do dnia r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości. Zdaniem Zarządu Amathus TFI S.A., nie występują okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności Funduszu. Noty dotyczące zdarzeń, które nie wystąpiły od dnia r. do dnia r. nie są wykazywane w sprawozdaniu finansowym. 9) Prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu: Księgi rachunkowe Funduszu, od dnia ich otwarcia są prowadzone przez OFIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Bukowińska 22 lok. 8B, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS MAJA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 41

3 MSIG 103/2014 (4482) poz ) Podmiot, który przeprowadził przegląd sprawozdania finansowego: Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S. k. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II ) Serie i emisje certyfikatów inwestycyjnych: Fundusz wyemitował do dnia r. dwie serie certyfikatów inwestycyjnych: seria A, certyfikatów, data przydziału r., seria B, certyfikatów, data przydziału r. Certyfikaty nie są notowane i reprezentują jednakowe prawa majątkowe. Nie występują cechy różniące poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych. 12) Waluta sprawozdania Zgodnie z 32 pkt 1 i 2 Rozporządzenia MF z dnia r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. 249 poz. 1859), sprawozdanie finansowe sporządzone jest w walucie polskiej, a zawarte w nim informacje wykazane są w tysiącach złotych, z wyjątkiem wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny, oraz wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny, które są prezentowane w zł. 13) Stosowana metoda pomiaru całkowitej ekspozycji funduszu: Do pomiaru całkowitej ekspozycji Funduszu Towarzystwo wybrało metodę zaangażowania. TABELA GŁÓWNA SKŁADNIKI LOKAT wg ceny nabycia wg wyceny na dzień bilansowy Procentowy udział ogółem wg ceny nabycia wg wyceny na dzień bilansowy Procentowy udział ogółem Akcje Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne Dłużne papiery wartościowe Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne ,06% ,98% Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle Depozyty Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne Suma: ,06% ,98% Tabela główna Zestawienia lokat może nie uzgadniać się do Bilansu w części Składników lokat notowanych i nienotowanych w odniesieniu do instrumentów pochodnych. Pozycja Instrumenty pochodne w Tabeli głównej Zestawienia lokat przedstawia instrumenty pochodne, które na dzień bilansowy miały dodatnią lub ujemną wycenę. Instrumenty pochodne, które na dzień bilansowy miały ujemną wycenę, są w Bilansie ujmowane w części Zobowiązania. W przypadku gdy określone pole tabeli nie znajduje zastosowania odnośnie do danego składnika lokat, przyjmuje ono symbol - i oznacza to samo co wyrażenie nie dotyczy. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 29 MAJA 2014 R. 42

4 MSIG 103/2014 (4482) poz TABELA UZUPEŁ- NIAJĄCA Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne Rodzaj Nazwa Nazwa i rodzaj funduszu Liczba wg ceny nabycia wg wyceny na dzień bilansowy Procentowy udział ogółem Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne ,06% nie na aktywnym ,06% UZDROWISKA POLSKIE FIZAN SERIA F (-) CONTANGO FIZ SERIA E (-) Nie dotyczy Nie dotyczy Nazwa: UZDROWISKA POLSKIE FIZAN Typ: FIZAN ,62% Nazwa: CONTANGO FIZ Typ: FIZ ,44% Suma: ,06% Bilans BILANS I. Aktywa ) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ) Należności 4 2 3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu - - 4) Składniki lokat notowane, w tym: dłużne papiery wartościowe - - 5) Składniki lokat nienotowane, w tym: dłużne papiery wartościowe - - 6) Nieruchomości - - 7) Pozostałe aktywa - - II. Zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) IV. Kapitał funduszu ) Kapitał wpłacony ) Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) - - V. Dochody zatrzymane ) Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto ) Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat - - VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie A B MAJA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 43

5 MSIG 103/2014 (4482) poz aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 094, ,72 Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 1 094, ,72 Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie A B Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny - - Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 1 094, ,72 Rachunek wyniku z operacji RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od do od do I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach - - Przychody odsetkowe Przychody związane z posiadaniem nieruchomości - - Dodatnie saldo różnic kursowych - - Pozostałe - - II. Koszty funduszu Wynagrodzenie dla Towarzystwa Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - Opłaty dla depozytariusza Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne - - Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu - - Usługi prawne 9 - Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 1 - Koszty odsetkowe - - Koszty związane z prowadzeniem nieruchomości - - Ujemne saldo różnic kursowych - - Pozostałe - - III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 3 2 IV. Koszty funduszu netto (II-III) V. Przychody z lokat netto (I-IV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych - - VII. Wynik z operacji (V+/-VI) Wynik z operacji za okres przypadający na certyfikat inwestycyjny Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie -37,52 131,60 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie -37,52 131,60 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 29 MAJA 2014 R. 44

6 MSIG 103/2014 (4482) poz Zestawienie zmian netto ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO I. Zmiana wartości aktywów netto od do od do aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wynik z operacji za okres sprawozdawczy a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat - - c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem): - - a) z przychodów z lokat netto - - b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat - - c) z przychodów ze zbycia lokat Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału) b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału) Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5) aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym w podziale na serie A Liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych - - Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych - - Saldo zmian - - B Liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych - - Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych - - Saldo zmian Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu w podziale na serie A Liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych - - Saldo zmian B Liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych - - Saldo zmian Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie A B MAJA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 45

7 MSIG 103/2014 (4482) poz III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Data wyceny Data wyceny 1. aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego (*) Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 1 131, ,00-2. aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 1 094, , Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym (**) Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie -3,32% - 12,30% - 4. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym i data wyceny Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 1 094, , Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym i data wyceny Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 1 176, , aktywów netto na certyfikat inwestycyjny wg ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym i data wyceny Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 1 094, , Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 1 094, ,72 - IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym (**): 0,14% 0,14% Wynagrodzenie dla Towarzystwa 0,07% 0,08% Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - Opłaty dla depozytariusza 0,01% 0,01% Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów 0,02% 0,01% Usługi w zakresie rachunkowości 0,03% 0,03% Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu - - (*) Dla funduszy rozpoczynających działalność w okresie bieżącym lub porównywalnym pierwszą wartością odniesienia jest wartość nominalna. (**) Dane prezentowane w ujęciu rocznym. Rachunek przepływów pieniężnych RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od do od do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (I-II) I. Wpływy Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu zbycia składników lokat - - Pozostałe 2 - II. Wydatki Z tytułu posiadanych lokat - - Z tytułu nabycia składników lokat Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 29 MAJA 2014 R. 46

8 MSIG 103/2014 (4482) poz Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - Z tytułu opłat dla depozytariusza Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych - - Z tytułu usług w zakresie rachunkowości Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami - - Z tytułu usług prawnych 9 - Z tytułu posiadania nieruchomości - - Pozostałe 1 - B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa albo wydania certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu zaciągniętych kredytów - - Z tytułu zaciągniętych pożyczek - - Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek - - Odsetki - - Pozostałe - - II. Wydatki - - Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa albo wykupienia certyfikatów inwestycyjnych - - Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów - - Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek - - Z tytułu wyemitowanych obligacji - - Z tytułu wypłaty przychodów - - Z tytułu udzielonych pożyczek - - Odsetki - - Pozostałe - - C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych - - D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+-B) E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) Nota 1 - Polityka rachunkowości Funduszu I. Prowadzenie ksiąg oraz ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących funduszu 1) Księgi Funduszu prowadzone i przechowywane są w siedzibie Funduszu, a w przypadku zlecenia świadczenia usług księgowych na zewnątrz, w miejscu prowadzenia działalności przez Biuro Rachunkowe, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu. Księgi Funduszu prowadzone są w języku polskim i walucie polskiej. Księgi Funduszu prowadzone są rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco, tak by możliwe było ustalenie wartości Aktywów Funduszu, zobowiązań Funduszu, wartości Aktywów Netto oraz wartości Aktywów Netto na certyfikat inwestycyjny na każdy Dzień Wyceny i dzień bilansowy oraz dokonanie terminowych rozliczeń finansowych i sporządzenie sprawozdań finansowych i innych sprawozdań. 2) Księgowość Funduszu prowadzona jest przy użyciu systemu informatycznego AVS, którego producentem jest firma BONAIR S.A. 3) Operacje dotyczące składników aktywów i pasywów Funduszu ujmuje się w księgach rachunkowych po uzyskaniu dowodu księgowego, potwierdzającego ich dokonanie. 29 MAJA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 47

9 MSIG 103/2014 (4482) poz ) Nabycie albo zbycie składników lokat przez Fundusz ujmuje się w księgach rachunkowych Funduszu w dacie zawarcia umowy. 5) Jeżeli transakcja kupna/sprzedaży papieru wartościowego w wyniku braku potwierdzenia została ujęta w księgach rachunkowych w następnym dniu i dniach kolejnych po dniu zawarcia transakcji wynikającym z pierwotnego dokumentu, to w przypadku papieru wartościowego wycenianego w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, do wyceny przyjmuje się wszystkie parametry wynikające z umowy kupna/sprzedaży, a przede wszystkim datę rozliczenia (datę przepływów pieniężnych), w przypadku papieru wartościowego notowanego, do wyceny przyjmuje się wszystkie parametry wynikające z dokumentu potwierdzenia zawarcia operacji kupna/sprzedaży tego papieru. 6) Nabyte składniki aktywów ujmuje się w księgach w cenach nabycia i wycenia zgodnie z obowiązującymi Fundusz regulacjami prawa. 7) Przez cenę nabycia należy rozumieć wartość nabycia składnika aktywów łącznie z poniesionymi opłatami, w szczególności z prowizjami maklerskimi (za wyjątkiem opłat należnych depozytariuszowi i izbom depozytowo-rozliczeniowym). 8) Sprzedaż składników portfela inwestycyjnego ujmuje się w księgach zgodnie z metodą HIFO, co oznacza przypisanie zbytym składnikom portfela najwyższej ceny nabycia lub w przypadku instrumentów wycenianych metodą skorygowanej ceny nabycia, najwyższej bieżącej wartości księgowej. Przy wyksięgowaniu z portfela inwestycyjnego sprzedawanych instrumentów metodą HIFO nie uwzględnia się nierozliczonych składników lokat Funduszu. Metody tej nie stosuje się do papierów wartościowych nabytych z udzielonym przez drugą stronę przyrzeczeniem odkupu. Zysk lub stratę ze zbycia walut obcych wylicza się zgodnie z metodą HIFO. II. Wycena aktywów i zobowiązań Funduszu, aktywów netto oraz ustalanie wyniku z operacji 1) Aktywów Netto Funduszu a) Aktywa Funduszu wycenia się, a zobowiązania Funduszu ustala się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem pkt 3)-6). b) Fundusz dokonuje wyceny Aktywów Funduszu oraz ustala Aktywów Netto Funduszu oraz Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w Dniach Wyceny. c) Dniem Wyceny jest: i. dzień otwarcia ksiąg rachunkowych Funduszu, ii. pierwszy Dzień Roboczy każdego kwartału kalendarzowego*, iii. dzień przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty kolejnej emisji, iv. dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu. * do był to ostatni Dzień Roboczy każdego kwartału kalendarzowego d) Aktywów Netto Funduszu jest równa wartości wszystkich Aktywów Funduszu w Dniu Wyceny pomniejszonej o zobowiązania Funduszu. e) Fundusz wykazuje w księgach należności z tytułu nieopłaconej w pełni ceny emisyjnej wyemitowanych Certyfikatów Inwestycyjnych. f) Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny jest równa Wartości Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny podzielonej przez liczbę wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych, które w tym dniu są w posiadaniu Uczestników Funduszu. g) Aktywa Funduszu wycenia się w Dniu Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, z zachowaniem zasad określonych w artykułach poniższych. 2) Lokaty notowane na Aktywnym Rynku a) Składniki lokat notowanych na Aktywnym wyceniane są w sposób następujący: i. godziwą składników lokat Funduszu notowanych na Aktywnym Rynku wyznacza się w oparciu o ostatni dostępny w momencie dokonywania wyceny kurs danego składnika lokat z Aktywnego Rynku. ii. Jeżeli w momencie dokonywania wyceny Aktywny Rynek, na podstawie którego wyceniany jest dany składnik lokat, nie prowadzi obrotu, (wówczas wyceny danego składnika lokat dokonuje się w oparciu o ostatni kurs zamknięcia ustalony na tym Aktywnym Rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej, ustalonej przez Aktywny Rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, z uwzględnieniem korekt wartości godziwej określonych w pkt 3). iii. Jeżeli ostatni dostępny kurs został wyznaczony w oparciu o znacząco niski wolumen obrotów na danym składniku Aktywów lub kurs ten pochodzi z dnia wcześniejszego niż ostatni dzień obrotu danym składnikiem na danym Aktywnym Rynku, wówczas wycenę danego składnika lokat dokonuje się w oparciu o ostatni dostępny w momencie dokonywania wyceny kurs zamknięcia ustalony na tym Aktywnym Rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej, ustalonej przez Aktywny Rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, z uwzględnieniem korekt wartości godziwej określonych w pkt 6). b) W przypadku gdy składnik lokat Funduszu jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym Aktywnym Rynku, wartością godziwą jest kurs ustalony na głównym. c) Podstawowym kryterium wyboru głównego, o którym mowa w lit. b) jest wolumen obrotu na danym składniku lokat. W przypadku braku możliwości obiektywnego, wiarygodnego ustalenia wielkości wolumenu obrotu, Fundusz stosuje kolejne, możliwe do zastosowania kryterium: i. liczba zawartych transakcji na danym składniku lokat, lub ii. ilość danego składnika lokat wprowadzonego do obrotu na danym lub iii. kolejność wprowadzenia do obrotu, lub iv. możliwość dokonania przez Fundusz transakcji na danym. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 29 MAJA 2014 R. 48

10 MSIG 103/2014 (4482) poz d) Wyboru głównego, o którym mowa w lit. b), dokonuje się na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego. Kryterium wyboru głównego jest skumulowany wolumen obrotu na danym składniku lokat w okresie ostatniego pełnego miesiąca kalendarzowego. e) Ostatnie dostępne kursy, o których mowa w pkt 1), w dniu dokonywania wyceny Fundusz określa o godzinie 23:00. Wybór godziny 23:00 uzasadniony jest następującymi okolicznościami: i. o godzinie 23:00 w przypadku GPW dostępne są kursy zamknięcia, ii. o godzinie 23:00 w przypadku giełdowych rynków europejskich, północnoamerykańskich, południowoamerykańskich i azjatyckich dostępne są kursy zamknięcia, f) Zgodnie z postanowieniami punktów powyższych będą wyceniane papiery wartościowe będące lokatami Funduszu, które w szczególności obejmują: i. certyfikaty inwestycyjne, ii. Instrumenty Rynku Pieniężnego, iii. dłużne papiery wartościowe. 3) Lokaty nienotowane na Aktywnym Rynku. a) składników lokat Funduszu nienotowanych na Aktywnym Rynku wyznacza się, z zastrzeżeniem pkt 4), w następujący sposób: i. obligacji, bonów skarbowych, bonów pieniężnych, o terminie realizacji praw liczonym od dnia ich wystawienia, nie dłuższym niż rok - w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, ii. depozytów - w wysokości wynikającej z sumy wartości nominalnej oraz naliczonych odsetek, przy czym kwotę naliczonych odsetek ustala się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. iii. certyfikatów inwestycyjnych - w oparciu o ostatnio ogłoszoną wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny, z uwzględnieniem zdarzeń mających wpływ na wartość godziwą, jakie miały miejsce po dniu ogłoszenia wartości certyfikatów inwestycyjnych do godziny wskazanej w pkt 1) lit. e). iv. jednostek uczestnictwa - w oparciu o ostatnio ogłoszoną wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w dniu wyceny, z uwzględnieniem zdarzeń mających wpływ na wartość godziwą, jakie miały miejsce po dniu ogłoszenia wartości jednostek uczestnictwa do godziny wskazanej w pkt 1) lit. e). v. tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą - w oparciu o ostatnio ogłoszoną wartość tytułów uczestnictwa, z uwzględnieniem zdarzeń mających wpływ na wartość godziwą, jakie miały miejsce po dniu ogłoszenia wartości tytułów uczestnictwa do godziny wskazanej w pkt 1) lit. e). b) W przypadku przeszacowania składnika lokat Funduszu dotychczas wycenianego w wartości godziwej, do wysokości skorygowanej ceny nabycia - wartość godziwa wynikająca z ksiąg rachunkowych Funduszu stanowi, na dzień przeszacowania, nowo ustaloną skorygowaną cenę nabycia. c) Modele wyceny, o których mowa w lit. a), będą stosowane w sposób ciągły. Każda zmiana modelu wyceny będzie publikowana w sprawozdaniu finansowym Funduszu przez dwa kolejne lata. d) Modele i metody wyceny składników lokat Funduszu, o których mowa w ust. 1, podlegają uzgodnieniu z Depozytariuszem. 4) Papiery wartościowe nabyte (zbyte) z przyrzeczeniem odkupu a) Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. b) Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Funduszu do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 5) Aktywa i zobowiązania denominowane w walutach obcych a) Aktywa oraz zobowiązania Funduszu denominowane w walutach obcych wycenia się lub ustala w walucie, w której są notowane na Aktywnym Rynku, a w przypadku gdy nie są notowane na Aktywnym Rynku - w walucie, w której są denominowane. b) Aktywa oraz zobowiązania Funduszu, o których mowa w ust. 1, wykazuje się w PLN, po przeliczeniu według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. c) Aktywów Funduszu notowanych lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, określa się w relacji do waluty USD, a jeżeli nie jest to możliwe - do waluty EUR. 6) Wiarygodnie oszacowana wartość godziwa a) Z zastrzeżeniem ust. 2, w przypadkach, o których mowa w pkt 2) lit. a) lit. i. oraz ii., za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą danego składnika Aktywów notowanego na Aktywnym Rynku uznaje się wartość wyznaczoną zgodnie z postanowieniami pkt 2) dotyczącymi danego składnika Aktywów. b) W przypadku dłużnych papierów wartościowych w przypadkach, o których mowa pkt 2) lit. a) lit. i. oraz ii., za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą danego składnika Aktywów notowanego na Aktywnym Rynku uznaje się wartość wyznaczoną w oparciu o: - publicznie ogłoszoną na Aktywnym Rynku cenę nieróżniącego się od danego składnika Aktywów innego dłużnego papieru wartościowego notowanego na Aktywnym Rynku, w szczególności o podobnej konstrukcji prawnej, zapadalności oraz ryzyku kredytowym lub - oszacowanie ceny instrumentu dłużnego przez serwis Reuters lub Bloomberg. 29 MAJA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 49

11 MSIG 103/2014 (4482) poz III. Sprawozdanie Finansowe 1) Sprawozdanie finansowe sporządza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w języku polskim i w walucie polskiej. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazuje się w tysiącach złotych z wyjątkiem wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wyniku z operacji przypadającej na certyfikat inwestycyjny. 2) Sprawozdanie finansowe Funduszu sporządza się odrębnie od sprawozdania finansowego Towarzystwa. 3) Sprawozdanie finansowe Funduszu sporządza się jako roczne sprawozdanie finansowe, obejmujące dane dotyczące poprzedniego i bieżącego roku obrotowego oraz jako półroczne sprawozdanie finansowe obejmujące dane za pierwsze półrocze bieżącego roku obrotowego oraz dane porównywalne. 4) Sprawozdanie finansowe Funduszu składa się z: a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, b) zestawienia lokat, c) bilansu, d) rachunku wyniku z operacji, e) zestawienia zmian netto, f) rachunku przepływów pieniężnych, g) not objaśniających, h) informacji dodatkowej. 5) Lokaty bankowe, o terminie zapadalności krótszym niż 90 dni, prezentuje się w Bilansie w pozycji środki pieniężne i ich ekwiwalenty w kwocie nominalnej. Lokaty te nie są prezentowane w Tabeli Lokat. Naliczone na dzień bilansowy odsetki prezentowane są w bilansie w pozycji należności. 6) Depozyty, o terminie zapadalności powyżej 90 dni, są prezentowane w Bilansie w pozycji Składniki lokat nienotowane łącznie z naliczonymi odsetkami. Depozyty o terminie powyżej 90 dni są prezentowane w Tabeli Lokat i tabeli uszczegóławiającej Depozyty. 7) Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych utrzymywanych w celu zaspokojenia bieżących zobowiązań jest ustalany jako średnia arytmetyczna stanu środków pieniężnych z każdego dnia roboczego. Przy czym do średniego stanu środków nie uwzględnia się depozytów powyżej 90 dni (licząc od dnia założenia depozytu). 8) Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym prezentowana w tabeli Zestawienia Zmian w Aktywach Netto jest wyliczana jako średnia ważona wartości aktywów netto w okresie sprawozdawczym, przy czym wagami są liczby dni dla których obowiązywały poszczególne Wartości Aktywów Netto. Przyjmuje się, iż do pierwszej Wyceny Oficjalnej w styczniu obowiązuje WAN z ostatniego dnia grudnia roku poprzedniego (nie dotyczy Funduszy, które sporządzają sprawozdanie finansowe po raz pierwszy). Za minimalną i maksymalną wartość aktywów na certyfikat inwestycyjny przyjmuje się odpowiednio wartości ustalone w wycenach oficjalnych i bilansowych wyłącznie bieżącego okresu sprawozdawczego IV. Opis wprowadzonych zmian w stosowanych zasadach rachunkowości 1) Zmiany w zakresie metod ujmowania operacji w księgach rachunkowych W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne zmiany w zakresie metod ujmowania operacji w księgach rachunkowych. 2) Zmiany w zakresie metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne zmiany w zakresie metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU Należności 4 2 Z tytułu zbytych lokat - - Z tytułu instrumentów pochodnych - - Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych - - Z tytułu dywidend - - Z tytułu odsetek - - Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów - - Z tytułu udzielonych pożyczek w podziale na podmioty udzielające pożyczek - - Pozostałe 4 2 Z tytułu pokrycia przez towarzystwo kosztów ponadlimitowych 3 2 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 29 MAJA 2014 R. 50

12 MSIG 103/2014 (4482) poz NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU Zobowiązania Z tytułu nabytych aktywów - - Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu - - Z tytułu instrumentów pochodnych - - Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne - - Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych - - Z tytułu wypłaty dochodów funduszu - - Z tytułu wypłaty przychodów funduszu - - Z tytułu wyemitowanych obligacji - - Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów - - Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów - - Z tytułu gwarancji lub poręczeń - - Z tytułu rezerw Pozostałe składniki zobowiązań - - NOTA-4 I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH na dzień bilansowy w danej walucie na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego na dzień bilansowy w danej walucie na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego I. Banki / waluty ING BANK ŚLĄSKI S.A PLN NOTA-4 II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZ- DAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ od do od do na dzień bilansowy w danej walucie na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego na dzień bilansowy w danej walucie na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych PLN NOTA-4 III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego III. Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje MAJA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 51

13 MSIG 103/2014 (4482) poz NOTA-5 I. RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - RYZYKO WARTOŚCI GODZIWEJ (*) na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego Procentowy udział () ogółem na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego Procentowy udział () ogółem Środki pieniężne i ekwiwalenty ,93% ,02% Składniki lokat notowane Składniki lokat nienotowane Suma: ,93% ,02% (*) Jako aktywa obciążone ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej traktuje się środki pieniężne, depozyty oraz stałokuponowe i zerokuponowe dłużne instrumenty finansowe. NOTA-5 II. RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - RYZYKO PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (**) (***) na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego Procentowy udział () ogółem na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego Procentowy udział () ogółem Składniki lokat notowane Składniki lokat nienotowane Zobowiązania Suma: (**) Jako aktywa obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej traktuje się zmiennokuponowe dłużne instrumenty finansowe oraz instrumenty pochodne na stopę procentową których wycena na dzień bilansowy jest dodatnia. (***) Jako zobowiązania obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej traktuje się instrumenty pochodne na stopę procentową których wycena na dzień bilansowy jest ujemna, oraz inne zobowiązania o zmiennym oprocentowaniu. NOTA-5 III. RYZYKO KREDYTOWE - RYZYKO NIEDOTRZYMANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ DRUGĄ STRONĘ TRANSAKCJI na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego Procentowy udział () ogółem na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego Procentowy udział () ogółem Kwoty odzwierciedlające maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym w przypadku gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich obowiązków, przy czym nie uwzględnia się wartości godziwych dodatkowych zabezpieczeń (****) ,93% ,02% Środki na rachunkach bankowych ,93% ,02% Należności Przypadki znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach lokat w podziale na kategorie bilansowe (*****) (****) Za maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym traktuje się poziom 100% wartości bilansowej brutto środków pieniężnych, depozytów, należności, dłużnych instrumentów finansowych i niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych których wycena na dzień bilansowy jest dodatnia oraz transakcji typu buy-sell-back. (*****) Za znaczącą koncentrację ryzyka kredytowego traktuje się poziom 10% udziału lokat w/u danego emitenta ogółem. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 29 MAJA 2014 R. 52

14 MSIG 103/2014 (4482) poz NOTA-5 IV. RYZYKO WALUTOWE (******) na dzień bilansowy w walucie składnika na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego Procentowy udział () ogółem na dzień bilansowy w walucie składnika na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego Procentowy udział () ogółem Przypadki znaczącej koncentracji ryzyka walutowego w poszczególnych kategoriach lokat w podziale na kategorie bilansowe (******) Suma: (******) Za znaczącą koncentrację ryzyka walutowego traktuje się poziom 10% udziału lokat w danej walucie ogółem. 29 MAJA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 53

15 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 29 MAJA 2014 R. 54 NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Cel otwarcia pozycji otwartej pozycji otwartej pozycji przyszłych strumieni pieniężnych przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIE FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU I. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: - - Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk - - Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk - - II. Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: - - Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk - - Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk - - III. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych - - IV. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych - - NOTA-8 I. ZACIĄGNIĘTE I WYKORZY- STANE PRZEZ FUNDUSZ KRE- DYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE Siedziba spółki Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia w walucie sprawozdania Waluta Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia w walucie kredytu/pożyczki Procentowy udział ogółem Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty w walucie sprawozdania Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty w walucie kredytu/pożyczki Waluta Termin spłaty Warunki oprocentowania Zabezpieczenia MSIG 103/2014 (4482) poz

16 29 MAJA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 55 NOTA-8 I. ZACIĄGNIĘTE I WYKORZY- STANE PRZEZ FUNDUSZ KRE- DYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE Siedziba spółki Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia w walucie sprawozdania NOTA-8 II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE NOTA-8 II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE Siedziba spółki Siedziba spółki NOTA-9 I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU Waluta Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia w walucie kredytu/pożyczki Procentowy udział ogółem Kwota pożyczki w chwili udzielenia w walucie sprawozdania Kwota pożyczki w chwili udzielenia w walucie sprawozdania na dzień bilansowy w danej walucie Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty w walucie sprawozdania Kwota pożyczki w chwili udzielenia w walucie pożyczki Kwota pożyczki w chwili udzielenia w walucie pożyczki Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty w walucie kredytu/pożyczki Waluta Waluta Waluta Procentowy udział ogółem Procentowy udział ogółem na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego na dzień bilansowy w danej walucie Termin spłaty Termin spłaty Termin spłaty Warunki oprocentowania Zabezpieczenia Warunki oprocentowania Zabezpieczenia Warunki oprocentowania Zabezpieczenia na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego I. Aktywa ) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN ) Należności PLN ) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu ) Składniki lokat notowane, w tym: dłużne papiery wartościowe ) Składniki lokat nienotowane, w tym: PLN MSIG 103/2014 (4482) poz

17 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 29 MAJA 2014 R dłużne papiery wartościowe ) Nieruchomości ) Pozostałe aktywa II. Zobowiązania PLN NOTA-9 II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU Dodatnie różnice kursowe zrealizowane w walucie sprawozdania od do od do Dodatnie różnice kursowe niezrealizowane w walucie sprawozdania Ujemne różnice kursowe zrealizowane w walucie sprawozdania Ujemne różnice kursowe niezrealizowane w walucie sprawozdania Dodatnie różnice kursowe zrealizowane w walucie sprawozdania Dodatnie różnice kursowe niezrealizowane w walucie sprawozdania Ujemne różnice kursowe zrealizowane w walucie sprawozdania Ujemne różnice kursowe niezrealizowane w walucie sprawozdania Akcje Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne Dłużne papiery wartościowe Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle Depozyty Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne MSIG 103/2014 (4482) poz

18 29 MAJA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 57 NOTA-10 I. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z TYTUŁU LOKAT od do od do zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów Składniki lokat notowane Składniki lokat nienotowane Certyfikaty inwestycyjne Nieruchomości Pozostałe Suma: NOTA-10 II. WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU od do od do w okresie sprawozdawczym w okresie sprawozdawczym I. Wypłacone przychody z lokat - - Dywidendy i inne udziały w zyskach - - Przychody odsetkowe - - Przychody związane z posiadaniem nieruchomości - - Dodatnie saldo różnic kursowych - - Pozostałe - - II. Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat - - Suma: - - NOTA-10 III. WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT I. Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepubliczncych w okresie sprawozdawczym od do od do Udział w dniu wypłaty Udział netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów Wpływ na wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym Udział w dniu wypłaty Udział netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów Wpływ na wartość aktywów netto MSIG 103/2014 (4482) poz

19 MSIG 103/2014 (4482) poz NOTA-11 I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO od do w okresie sprawozdawczym od do w okresie sprawozdawczym Wynagrodzenie dla Towarzystwa - - Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - Opłaty dla depozytariusza - - Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów - - Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne - - Usługi w zakresie rachunkowości 3 2 Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu - - Usługi prawne - - Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne - - Koszty odsetkowe - - Koszty związane z prowadzeniem nieruchomości - - Ujemne saldo różnic kursowych - - Pozostałe - - W tym pozostałe składniki kosztów - - NOTA-11 II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA od do od do w okresie sprawozdawczym w okresie sprawozdawczym z tytułu wynagrodzenia stałego z tytułu wynagrodzenia za wyniki zarządzania - - Suma: NOTA-11 III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI Informacja dodatkowa od do od do w okresie sprawozdawczym w okresie sprawozdawczym 1) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy. 2) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym. 3) Zestawienie oraz objaśnienie różnic, pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi. 4) Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majatkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność funduszu. a. W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły przypadki informowania uczestników o korektach wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu. b. W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły przypadki zawieszenia dokonywania wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 29 MAJA 2014 R. 58

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Połączone zestawienie lokat na dzień 30.06.2006 Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku 2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 2 3 4 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA I. OGÓLNE ZASADY Procedury wyceny stosowane przez fundusz są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 3.6.26 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.25 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach 1.

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia

Bardziej szczegółowo

pobrano z mojefundusze.pl

pobrano z mojefundusze.pl Jednostkowe zestawienie lokat Subfunduszu na dzień 30 czerwca 2016 r. w tys. zł TABELA GŁÓWNA Na dzień bilansowy Subfundusz nie posiadał składników lokat. TABELE UZUPEŁNIAJĄCE Na dzień bilansowy Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w aktywach 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku.

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku. Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 31 grudnia 2007 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 ceny nabycia w tys. w aktywach ogółem Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys.

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 30 czerwca 2008 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 3 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-07-04 do 2016-09-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-03-18 do 2014-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny P-FIZ-P-E

Raport półroczny P-FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny P-FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujące okres od 2015-01-01 do Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 203 roku obejmujący okres od 203-0-0 do 203-03-3 podstawa prawna: 82 ust. pkt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego NOVO Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NOVO

Bardziej szczegółowo

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 1 SIERPNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (dalej zwany Funduszem ) jest funduszem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

5. Sprawozdanie finansowe Funduszu obejmuje: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zestawienie lokat, bilans,

5. Sprawozdanie finansowe Funduszu obejmuje: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zestawienie lokat, bilans, Nota-1 Polityka rachunkowości Funduszu I. Opis przyjętych zasad rachunkowości a. Ujawnianie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym 1. Przyjęte przez Fundusz zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w tys. 2015-06-30 2014-12-31

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016:

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016: ANEKS NR 5 Z DNIA 6 KWIETNIA 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

MSIG 170/2016 (5055) poz

MSIG 170/2016 (5055) poz Poz. 22262. CONERGA GREENENERGY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. [BMSiG-14101/2016] Wprowadzenie SPRAWOZDANIE FINANSOWE CONERGA GREENENERGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w bilansowy w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w bilansowy

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI

OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2014-12-31 2013-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego NOVO Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NOVO

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Raport roczny FIZ-R-E

Raport roczny FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31

Bardziej szczegółowo

Dokument pobrano z mojefundusze.pl

Dokument pobrano z mojefundusze.pl SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM GOTÓWKOWY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2017 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia 2017-06-30 2016-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

2. 3. 4. 5) w przypadku depozytów ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Warszawa, 25 czerwca 2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 013 roku obejmujący okres od 013-04-01 do 013-06-30 podstawa prawna: 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia 2016-06-30 2015-12-31

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r. ANEKS NR 5 Z DNIA 7 LISTOPADA 20 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Raport roczny P-FIZ-R-E

Raport roczny P-FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny P-FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH ZA OKRES OD 8 LIPCA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU 2014-12-31 SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w Wartość wg wyceny

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 201/2014 (4580) poz. 14044 14044 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 14044. UZDROWISKA POLSKIE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. [BMSiG-13443/2014] Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego NOVO Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NOVO

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 lipca 2009 do 30 września 2009 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.:

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.: ANEKS NR 4 Z DNIA 6 LUTEGO 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 223/2014 (4602) poz. 15423 15423 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15423. FORUM XX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-14833/2014] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 2 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

MSIG 74/2013 (4191) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. 4. Depozytariusz

MSIG 74/2013 (4191) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. 4. Depozytariusz Poz. 5224. Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Olsztynie. [BMSiG-4926/2013] 1. Informacje o Funduszu Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundusz działa pod nazwą Ostoja VII Fundusz Inwestycyjny. W

Bardziej szczegółowo

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2016-06-30 2015-12-31

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego OGŁOSZENIE Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz ogłasza zmiany statutu: 1) 26 statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Dokument pobrano z mojefundusze.pl

Dokument pobrano z mojefundusze.pl SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2017 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2017-06-30

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane za I

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane za I ANEKS NR 4 Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2016 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY ZA OKRES OD 10 KWIETNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU 2012-12-31 SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w Wartość wg

Bardziej szczegółowo

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2012 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2012-06-30

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia 2016-06-30 2015-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty I. Informacje o Funduszu Nazwa Funduszu Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Arka GLOBAL

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r.) Na podstawie art. 218 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia 2013-06-30 2012-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku, Nr 76, poz.

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013-31.12.

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013-31.12. MSIG 123/2014 (4502) poz. 8526 8526 Poz. 8526. PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-6447/2014] PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013-31.12.2013

Bardziej szczegółowo

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU (w tys. PLN z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa podanych w sztukach oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa podanej w PLN) I. Aktywa 31122004

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA SUBSTANTIA.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2012-12-31 2011-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA PECUNIA.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2013-06-30 2012-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

Noty objaśniające. Nota 1. Polityka rachunkowości. Opis przyjętych zasad rachunkowości

Noty objaśniające. Nota 1. Polityka rachunkowości. Opis przyjętych zasad rachunkowości Noty objaśniające Nota 1. Polityka rachunkowości Opis przyjętych zasad rachunkowości a) Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Raport roczny P-FIZ-R-E

Raport roczny P-FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny P-FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PZU FIO OCHRONY MAJĄTKU na dzień 30 czerwca 2016 r. WPROWADZENIE DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OCHRONY MAJĄTKU I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2014-12-31 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

MSIG 216/2015 (4847) poz

MSIG 216/2015 (4847) poz Poz. 17183. MP INWESTORS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. [BMSiG-9271/2015] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MP-INWESTORS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (dawniej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. Niniejszym, KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24

Bardziej szczegółowo

MSIG 219/2014 (4598) poz. 15212 15212

MSIG 219/2014 (4598) poz. 15212 15212 Poz. 15212. FORUM 50 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-14689/2014] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FORUM 50 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 Warszawa, 26 października 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 W dniu 30 czerwca 2012 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w tys. w Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. w 1. Akcje 58 405

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 101/2015 (4732) poz. 7153 7153 Poz. 7153. HARENDA 5 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH. [BMSiG-6090/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE HARENDA 5 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW

Bardziej szczegółowo

MSIG 185/2017 (5322) poz

MSIG 185/2017 (5322) poz MSIG 185/2017 (5322) poz. 35913 35913 Poz. 35913. FORUM 94 R&D Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji. [BMSiG-31942/2017] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FORUM 94 R&D Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. Poz HARENDA 8 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. Poz HARENDA 8 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Poz. 5619. HARENDA 8 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. [BMSiG-5245/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE HARENDA 8 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych za okres od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Nota objaśniająca 1- Polityka rachunkowości Funduszy

Nota objaśniająca 1- Polityka rachunkowości Funduszy Załącznik do sprawozdań finansowych Funduszy zarządzanych przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Nota objaśniająca 1- Polityka rachunkowości Funduszy 1) Opis przyjętych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

MSIG 98/2015 (4729) poz

MSIG 98/2015 (4729) poz MSIG 98/2015 (4729) poz. 6855 6855 Poz. 6855. MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-5744/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku I. WPROWADZENIE 1) PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

MSIG 202/2015 (4833) poz

MSIG 202/2015 (4833) poz Poz. 15791. HOIST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-9361/2015] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HOIST I Niestandaryzowanego

Bardziej szczegółowo

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Bardziej szczegółowo

MSIG 68/2013 (4185) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. Wiceprezes Zarządu Ewa Dubicka

MSIG 68/2013 (4185) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. Wiceprezes Zarządu Ewa Dubicka Poz. 4817. OSTOJA VI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Olsztynie. [BMSiG-4502/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE 13.03.2012 r. - 31.12.2012 r. 10-109 Olsztyn, ul. Marii Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 9350. FORUM 46 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-7542/2015] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FORUM 46 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

MSIG 12/2017 (5149) poz

MSIG 12/2017 (5149) poz MSIG 12/2017 (5149) poz. 1855 1855 Poz. 1855. FORUM 58 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-28126/2016] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 21 listopada 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

MSIG 200/2017 (5337) poz

MSIG 200/2017 (5337) poz MSIG 200/2017 (5337) poz. 38597 38597 Poz. 38597. EAC ASSETS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-31206/2017] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EAC ASSETS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za okres od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo