Grupa Kapitałowa VISTAL Gdynia SA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa Kapitałowa VISTAL Gdynia SA"

Transkrypt

1 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Gdynia, 27 sierpnia 2015 r.

2 Oświadczenie Zarządu Zarząd Jednostki Dominującej Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia SA ( Grupa ) przedstawia śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia SA za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34, który został zatwierdzony przez Unię Europejską. Informacje zaprezentowano w niniejszym raporcie w następującej kolejności: 1. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie tys. złotych, za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.; 2. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. złotych, sporządzone na dzień 30 czerwca 2015 r.; 3. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę tys. złotych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.; 4. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę tys. złotych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.; 5. Informacje objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Ryszard Matyka Prezes Zarządu Łukasz Matyka Wiceprezes Zarządu Bogdan Malc Wiceprezes Zarządu Robert Ruszkowski Wiceprezes Zarządu Małgorzata Skrzyniarz Osoba sporządzająca śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Gdynia, 27 sierpnia 2015 r. 2

3 Spis treści Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów... 4 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej... 5 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym... 7 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych... 9 Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty i objaśnienia Dane Jednostki Dominującej Skład Grupy Kapitałowej Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Nowe standardy i interpretacje nie zastosowane w niniejszym sprawozdaniu finansowym Zasady rachunkowości Sezonowość i cykliczność działalności w okresie śródrocznym Sprawozdawczość segmentów działalności Przychody Koszty według rodzaju Koszty świadczeń pracowniczych Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Przychody finansowe Koszty finansowe Podatek dochodowy Rzeczowe aktywa trwałe w budowie Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Kapitał własny Akcje zwykłe Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych Zmiany w umowach kredytowych i zabezpieczeniach Rezerwy Założenia aktuarialne Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Instrumenty finansowe Zobowiązania warunkowe Transakcje z podmiotami powiązanymi Transakcje z przedstawicielami kluczowego kierownictwa Zdarzenia po dniu bilansowym

4 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów 3 miesiące 6 miesięcy 3 miesiące 6 miesięcy zakończone zakończone zakończone zakończone Nota PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane) Przychody Koszt własny sprzedaży 9 (95 515) ( ) (65 965) ( ) Zysk brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży (629) (1 065) (342) (1 020) Koszty ogólnego zarządu 9 (8 761) (16 458) (7 502) (15 242) Zysk ze sprzedaży Pozostale przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne 12 (1 293) (1 954) (1 677) (1 759) Zysk na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe 14 (4 016) (5 142) (2 414) (3 872) Zysk na działalności gospodarczej Podatek dochodowy 15 (2 057) (3 731) (399) (2 250) Zysk netto Inne całkowite dochody z tytułu: (1 457) Pozycje, które nigdy nie zostaną przeniesione do rachunku zysków i strat Przeszacowania rzeczowych aktywów trwałych do wartości godziwej Pozycje, które w przyszłości mogą zostać przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat Wycena instrumentów zabezpieczających (1 638) Całkowite dochody ogółem Zysk netto przypadający: Akcjonariuszom jednostki dominującej Udziałowcom niekontrolującym Całkowity dochód ogółem przypadający: Akcjonariuszom jednostki dominującej Udziałowcom niekontrolującym Zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominujacej na 1 akcję w złotych Średnioważona liczba akcji w tys. sztuk Zwykły i rozwodniony (w zł) 0,4347 0,8391 0,3004 0,5360 4

5 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej AKTYWA Stan na Stan na Nota PLN'000 PLN'000 (niebadane) Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe w budowie Wartość firmy Pozostałe wartości niematerialne Aktywa z tytułu podatku odroczonego Inne długoterminowe aktywa finansowe Należności długoterminowe Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług Bieżące należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Pozostałe należności Pozostałe aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Aktywa obrotowe razem Aktywa razem

6 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (ciąg dalszy) PAS YWA Stan na Stan na dzień dzień PLN'000 PLN'000 (niebadane) Kapitał własny Kapitał podstawowy Kapitał rezerwowy Zyski zatrzymane Nadwyżka z emisji Kapitał z aktualizacji wyceny Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 1 - Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej Udziały niekontrolujące - - Razem kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe Dłużne papiery wartościowe Pozostałe zobowiązania finansowe Rezerwa z tytułu podatku odroczonego Rezerwy długoterminowe Przychody przyszłych okresów Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe Pozostałe zobowiązania finansowe Bieżące zobowiązania podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Rezerwy krótkoterminowe Pozostałe zobowiązania Przychody przyszłych okresów Zobowiązania krótkoterminowe razem Zobowiązania razem Pasywa razem

7 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Kapitał podstawowy Kapitał rezerwowy Kapitał z aktualizacji wyceny Nadwyżka z emisji Zyski zatrzymane Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej Udziały niekontrolujące Razem PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 Stan na dzień 1 stycznia 2014 roku Zysk netto za okres sprawozdawczy Inne całkowite dochody za okres sprawozdawczy - wynik z przeszacowania rzeczowych aktywów trwałych do wartości godziwej Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy Przeniesienie zysku na kapitał rezerwowy (46 331) Przeniesienie nadwyżki amortyzacji z tytułu wyceny rzeczowych aktywów trwałych - - (1 400) Przeniesienie nadwyżki z tytułu wyceny likwidowanych i sprzedawanych rzeczowych aktywów trwałych - - (518) Stan na dzień 30 czerwca 2014 roku (niebadane)

8 Kapitał z aktualizacji wyceny Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej Kapitał podstawowy Kapitał rezerwowy Nadwyżka z emisji Zyski zatrzymane Udziały niekontrolujące Razem PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 Stan na dzień 1 stycznia 2015 roku Zysk netto za okres sprawozdawczy Inne całkowite dochody za okres sprawozdawczy - wynik z przeszacowania rzeczowych aktywów trwałych do wartości godziwej Wycena instrumentów zabezpieczających Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy Przeniesienie zysku na kapitał rezerwowy (4 825) Przeniesienie nadwyżki amortyzacji z tytułu wyceny rzeczowych aktywów trwałych - - (1 881) Przeniesienie nadwyżki z tytułu wyceny likwidowanych i sprzedawanych rzeczowych aktywów trwałych - - (1) Dywidendy (4 263) - (4 263) - (4 263) Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Inne (1) - (1) - (1) Stan na dzień 30 czerwca 2015 roku (niebadane)

9 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 6 miesięcy zakończone 6 miesięcy zakończone PLN'000 PLN'000 (niebadane) (niebadane) Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Wynik netto za okres sprawozdawczy Korekty: Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych Amortyzacja wartości niematerialnych (Przychody)/ koszty finansowe netto Odsetki otrzymane 36 - Zysk z działalności inwestycyjnej (4 348) (1 092) Inne korekty - (13) Podatek dochodowy Zmiana stanu zapasów (6 661) Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych (84 237) (12 575) Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych (31 229) Zmiana stanu rezerw i zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych (16) - (72 948) (41 581) Ś rodki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej (49 518) (25 992) (Zapłacony)/ zwrócony podatek dochodowy 232 (787) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (49 286) (26 779) 9

10 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (ciąg dalszy) 6 miesięcy zakończone 6 miesięcy zakończone PLN'000 PLN'000 (niebadane) (niebadane) Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Odsetki otrzymane Wpływy z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i inwestycji Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i inwestycji (7 586) (29 564) Wydatki z tytułu nabycia długoterminowych aktywów finansowych Wydatki z tytułu udzielonych pożyczek (80) - Inne wydatki inwestycyjne (377) - Środki pieniężne netto wydane w związku z działalnością inwestycyjną (1 973) (25 595) Przepływy pieniężne z działalności finansowej Emisja obligacji Zaciągnięcie kredytów i pożyczek Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek (1 192) (8 496) Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (1 799) (1 396) Zapłacone odsetki (4 846) (3 795) Ś rodki pieniężne netto wygenerowane na działalności finansowej Zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (10 139) (46 424) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku obrotowego Wpływ zmian z tytułu róznic kursowych dotyczących środków pieniężnych 36 - Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec roku obrotowego

11 Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty i objaśnienia 1. Dane Jednostki Dominującej Jednostką Dominującą Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia SA ( Grupa, Grupa Kapitałowa ) jest Vistal Gdynia SA, która jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Polsce. Siedziba Spółki mieści się w Gdyni przy ul. Hutniczej 40. Jednostka Dominująca rozpoczęła działalność 12 marca 1991 r. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Następnie w 2008 r. nastąpiło przekształcenie w spółkę akcyjną na podstawie aktu notarialnego z dnia r. spisanego przed notariuszem Cezarym Pietrasikiem w Gdańsku nr Repertorium A 2705/2008. Spółkę Akcyjną zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu r. numer KRS w Rejestrze Przedsiębiorców. Podstawowym przedmiotem działania spółek Grupy jest prowadzenie działalności obejmującej: Produkcję konstrukcji metalowych i ich części, Obróbkę metali i nakładanie powłok na metale, Obróbkę mechaniczną elementów metalowych, Roboty związane z budową dróg i autostrad, Roboty związane z budową mostów i tuneli, Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia sytuację finansową spółki na dzień 30 czerwca 2015 roku, wyniki jej działalności za okresy 3- i 6-miesięczne zakończone 30 czerwca 2015 roku oraz przepływy pieniężne i zmiany w kapitałach własnych za okresy 6-miesięczne zakończone 30 czerwca 2015 roku. Dane porównawcze przedstawiają sytuację finansową spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku, wyniki jej działalności za okresy 3- i 6-miesięczne zakończone 30 czerwca 2014 roku oraz przepływy pieniężne i zmiany w kapitałach własnych za okresy 6-miesięczne zakończone 30 czerwca 2014 roku. 11

12 2. Skład Grupy Kapitałowej 2.1 Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Jednostki zależne, których dane wykazane są w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Udział Grupy w kapitale podstawowym oraz w prawach głosu Stan na Siedziba 30/06/2015 Udziały i akcje w jednostkach zależnych Stan na 31/12/2014 VISTAL Construction Sp. z o.o. ul. Hutnicza 40, Gdynia 100% 100% VISTAL Stocznia Remontowa Sp. z o.o. ul. Czechosłowacka 3, Gdynia 100% 100% VISTAL Ocynkownia Sp. z o.o. ul. Nasienna 13, Liniewo 100% 100% VISTAL Wind Power Sp. z o.o. ul. Czechosłowacka 3, Gdynia 100% 100% VISTAL Offshore Sp. z o.o. ul. Indyjska 7, Gdynia 100% 100% VISTAL Eko Sp. z o.o. ul. Leśna 6, Kartoszyno 100% 100% VISTAL PREF Sp. z o.o. ul. Fabryczna 7/18, Czarna Białostocka 100% 100% M arsing Investments 2 Sp. z o.o. al. Jerozolimskie 56C, Warszawa 100% 100% M arsing Investments Sp. z o.o. al. Jerozolimskie 56C, Warszawa 100% 100% Holby Investments Sp. z o.o. al. Jerozolimskie 56C, Warszawa 100% 100% Vistal M arine Sp. z o.o. (dawniej Vistal Service Sp. z o.o.) ul. Czechosłowacka 3, Gdynia 100% 100% Vistål AB Fabriksgatan 7, Goteborg, Szwecja 100% - Wykaz innych niż jednostki podporządkowane jednostek, w których Grupa posiada mniej niż 20% udziałów Udział Jednostki Dominującej w kapitale podstawowym oraz w prawach głosu Stan na Stan na Nazwa jednostki Siedziba 31/06/ /12/2014 Vistal Budownictwo ul. Zglenickiego 42, Płock 19% 19% Inżynieryjne Sp. z o.o. 2.2 Wpływ zmian w składzie Grupy na sprawozdanie finansowe W dniu 20 lutego 2015 r. została utworzona spółka Vistål AB w Szwecji, w której 100% udziałów zostało objęte przez wspólnika Vistal Gdynia SA w zamian za wkład pieniężny w kwocie: SEK. Nowoutworzona spółka Vistål AB została zarejestrowana w dniu 01 kwietnia 2015 r. 2.3 Skład Zarządu Jednostki Dominującej W skład Zarządu na dzień wchodzili: Ryszard Matyka - Prezes Zarządu Łukasz Matyka - Wiceprezes Zarządu Bogdan Malc - Wiceprezes Zarządu Robert Ruszkowski - Wiceprezes Zarządu 12

13 3. Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 3.1 Oświadczenie zgodności Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, który został zatwierdzony przez Unię Europejską (MSR 34). Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji wymaganych dla pełnego rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zawiera jednak wybrane noty objaśniające dotyczące wydarzeń i transakcji, które są istotne dla zrozumienia zmian wyników Grupy i jej sytuacji majątkowej od ostatniego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień i rok zakończony 31 grudnia 2014 roku. Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe opiera się na tej samej polityce rachunkowości i metodach obliczeniowych jakie zastosowano w ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku. Zarząd Jednostki Dominującej wykorzystał swoją najlepszą wiedzę co do zastosowania standardów i interpretacji, jak również metod i zasad wyceny aktywów, zobowiązań i kapitałów oraz ustalenia wyniku finansowego Grupy zgodnie z MSR 34 na dzień 30 czerwca 2015 roku. Przedstawione zestawienia i objaśnienia zostały ustalone przy dołożeniu należytej staranności. 3.2 Ogólne zasady sporządzania Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez istotne spółki Grupy. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego, za wyjątkiem aktywów trwałych w następujących grupach: grunty, budynki i budowle oraz obiekty inżynierii lądowej oraz instrumentów pochodnych, które są wyceniane według wartości godziwej. 3.3 Waluta funkcjonalna i prezentacji Walutą funkcjonalną Jednostki Dominującej i innych spółek uwzględnionych w niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz walutą prezentacji niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski. Dane w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zostały zaprezentowane w złotych polskich, po zaokrągleniu do pełnych tysięcy Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej PLN'000 PLN'000 EUR 4,1944 4,2623 SEK 0,4558 0,4532 NOK 0,4775 0,4735 DKK 0,5622 0,5725 USD 3,7645 3, Nowe standardy i interpretacje nie zastosowane w niniejszym sprawozdaniu finansowym MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ( RMSR ), z wyjątkiem poniższych standardów, zmian do standardów i interpretacji, które według stanu na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania: 13

14 MSSF 9 Instrumenty finansowe (2014) (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie), MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się od 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne (obowiązujące dla okresów rocznych od 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe i MSR 38 Wartości niematerialne (obowiązujące dla okresów rocznych od 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie), MSSF 15 Przychody z umów z klientami (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe i MSR 41 Rolnictwo (obowiązujące dla okresów rocznych od 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe (obowiązujące dla okresów rocznych od 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSSF 10 Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe, MSSF 12 Ujawnienia odnośnie zaangażowania w inne jednostki oraz do MSR 28 Jednostki Stowarzyszone (obowiązujące dla okresów rocznych od 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie), Zmiany do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej ( ), (obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku), Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych (obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku), Zarząd nie przewiduje, aby wprowadzenie wymienionych wyżej standardów oraz interpretacji lub zmian do standardów miało istotny wpływ na stosowane przez Grupę zasady (politykę) rachunkowości. 5. Zasady rachunkowości Sporządzając śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 30 czerwca 2015 r. Grupa stosowała te zasady (politykę) rachunkowości, co w poprzednim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2014 r. 6. Sezonowość i cykliczność działalności w okresie śródrocznym Działalność Grupy nie wykazuje sezonowości lub cykliczności w okresie śródrocznym. 7. Sprawozdawczość segmentów działalności Grupa Kapitałowa swą działalność gospodarczą opiera na trzech zasadniczych segmentach operacyjnych nazwanych: Infrastruktura, Marine & Offshore oraz segment "Budownictwo przemysłowe, kubaturowe, hydrotechniczne, inne". Aktywność poszczególnych segmentów jest zróżnicowana pod względem rodzajów oferowanych usług oraz produktów co wymaga zastosowania odmiennych technologii oraz strategii marketingowych. Kryterium wydzielenia segmentów w działalności Grupy są rodzaje sprzedawanych produktów i usług. Grupowanie ich w jednolite obszary działalności, których przychody i koszty oraz zobowiązania i majątek dały się w sposób jednoznaczny wydzielić pozwoliło na wyodrębnienie powyższych segmentów. W Grupie występują różne poziomy powiązań pomiędzy segmentami. Obejmują one głównie wzajemne świadczenia. Ceny stosowane w transakcjach między segmentami określane są na warunkach rynkowych. Struktura organizacyjna Grupy odpowiada wyłonionym segmentom tworząc centra odpowiedzialności za zyski. Podstawową miarą efektywności każdego segmentu sprawozdawczego jest zysk przed opodatkowaniem, bieżąco monitorowany przez Zarząd Jednostki Dominującej na podstawie wewnętrznych raportów kierownictwa. W pierwszym półroczu 2015 roku podobnie jak w pierwszym półroczu 2014 roku większość przychodów osiągana była na segmencie Infrastruktura realizującym szeroko rozumiane usługi budowlane, w tym przede wszystkim wytwarzanie i montaż konstrukcji stalowych obiektów mostowych. Drugą działalnością pod względem osiąganych 14

15 przychodów jest sprzedaż konstrukcji okrętowych, dźwigów portowych oraz konstrukcji dla morskiego przemysłu wydobywczego na rynki zagraniczne poprzez wyodrębniony organizacyjnie segment Marine & Offshore. W ramach tej działalności Grupa wykonuje elementy platform wydobywczych, sekcji statków, kadłubów, systemów rurociągowych, dźwigów i suwnic portowych, konstrukcji na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej oraz remonty statków. W pierwszym półroczu 2014 roku segment ten generował 41,0%, a pierwszym półroczu 2015 roku generował 21,0% półrocznych przychodów. Na skutek ożywienia na krajowym rynku oraz ekspansji zagranicznej, w pierwszym półroczu 2015 roku udział segmentu Infrastruktura wzrósł o 15,4 punktów procentowych, a segmentu "Budownictwa przemysłowego, kubaturowego, hydrotechnicznego" obejmującego prefabrykację i montaże hal przemysłowych, widowiskowo-sportowych, belek konstrukcyjnych na potrzeby budownictwa komercyjnego oraz użyteczności publicznej jak również konstrukcji dla budownictwa hydrotechnicznego o 5,9 punktów procentowych (w stosunku do pierwszego półrocza 2014 roku). Zmniejszyły się natomiast udział segmentu Marine & Offshore o 20,0 punktów procentowych oraz segmentu Inne (spadek o 1,3 punktów procentowych). Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA działa zarówno na rynku krajowym jak i rynkach zagranicznych. Na rynku krajowym, biorąc pod uwagę kategorię istotności na poziomie 10% przychodów, do grona głównych klientów zaliczony został: Kontrahent 1 z udziałem w wysokości 10,3% przychodów, co stanowi tys. zł całość kwoty została zrealizowana na segmencie Marine & Offshore ; natomiast na rynku zagranicznym, który stanowią głównie kraje skandynawski (Szwecja, Norwegia): Kontrahent 1 udział w wysokości 10,4% przychodów, co stanowi tys. zł całość kwoty została zrealizowana na segmencie Infrastruktura, Wartość przychodów od głównych odbiorców została wyliczona w oparciu o ujawnione przychody w sprawozdaniu skonsolidowanym za pierwsze półrocze 2015 roku obejmujące wycenę kontraktów. Nie wystąpiły różnice w poniższej prezentacji danych finansowych w układzie segmentów, a polityką rachunkowości Grupy. 15

16 Przychody, koszty i wynik finansowy w podziale na segmenty operacyjne w tys. PLN Segment "Infrastruktura" Segment "Marine & Offshore" Segment "Budownictwo przemysłowe, kubaturowe, hydrotechniczne, inne" Segment "Inne" Kwoty nieprzypisane Razem za okres za okres za okres za okres za okres za okres Zakończony r. Zakończony r. Zakończony r. Zakończony r. Zakończony r. Zakończony r. Przychody Przychody ze sprzedaży Przychody ogółem Koszty operacyjne ogółem ( ) (30 977) (19 502) (4 830) - ( ) Amortyzacja (1 850) (2 674) (278) (780) (1 861) (7 443) Koszty ogólnego zarządu (14 609) (14 609) Koszty sprzedaży (1 053) (1 053) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne (1 954) (1 954) Wynik - Zysk z działalności operacyjnej (13 394) Przychody finansowe Koszty finansowe (5 142) (5 142) Zysk przed opodatkowaniem (16 251) Podatek dochodowy (2 357) (940) (428) (6) - (3 731) Zysk netto (16 251)

17 Pozostałe informacje w podziale na segmenty operacyjne w tys. PLN Segment "Infrastruktura" Segment "Marine & Offshore" Segment "Budownictwo przemysłowe, kubaturowe, hydrotechniczne, inne" Segment "Inne" Kwoty nieprzypisane Razem za okres za okres za okres za okres za okres za okres Zakończony Zakończony Zakończony Zakończony Zakończony Zakończony r r r r r r. Pozostałe informacje Aktywa segmentu Nieprzypisane aktywa Aktywa ogółem Odpis aktualizujący rzeczowe aktywa trwałe Zobowiązania segmentu Zobowiązania nieprzypisane Zobowiązania ogółem Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne Nieprzypisane nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne ogółem Amortyzacja segmentu Amortyzacja nieprzypisanych aktywów Amortyzacja ogółem

18 w tys. PLN Przychody, koszty i wynik finansowy w podziale na segmenty operacyjne Segment "Infrastruktura" Segment "Marine & Offshore" Segment "Budownictwo przemysłowe, kubaturowe, hydrotechniczne, inne" Segment "Inne" Kwoty nieprzypisane Razem za okres za okres za okres za okres za okres za okres Zakończony Zakończony Zakończony Zakończony Zakończony Zakończony r r r r r r. Przychody Przychody ze sprzedaży Przychody ogółem Koszty operacyjne ogółem (54 359) (50 163) (8 248) (5 729) - ( ) Amortyzacja (2 609) (1 104) (342) (372) (2 096) (6 523) Koszty ogólnego zarządu (13 146) (13 146) Koszty sprzedaży (1 020) (1 020) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne (1 759) (1 759) Wynik Zysk z działalności operacyjnej (15 621) Przychody finansowe (3 - - Koszty finansowe ) (3 872) Zysk przed opodatkowaniem (17 449) Podatek dochodowy (1 371) (852) (21) (6) - (2 250) Zysk netto (17 449)

19 Pozostałe informacje w tys. PLN Segment "Infrastruktura" Pozostałe informacje w podziale na segmenty operacyjne Segment "Marine&Offshore" Segment "Budownictwo przemysłowe, kubaturowe, hydrotechniczne, inne" Segment "Inne" Kwoty nieprzypisane Razem za rok za rok za rok za rok za rok za rok Zakończony r. Zakończony r. Zakończony r. Zakończony r. Zakończony r. Zakończony r. Aktywa segmentu Nieprzypisane aktywa Aktywa ogółem Odpis aktualizujący rzeczowe aktywa trwałe Zobowiązania segmentu Zobowiązania nieprzypisane Zobowiązania ogółem Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne Nieprzypisane nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne ogółem Amortyzacja segmentu Amortyzacja nieprzypisanych aktywów Amortyzacja ogółem

20 8. Przychody 3 miesiące 6 miesięcy 3 miesiące 6 miesięcy zakończone zakończone zakończone zakończone PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane) Przychody z tytułu realizacji umów budowlanych Przychody ze sprzedaży innych usług Przychody ze sprzedaży usług najmu Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów Koszty według rodzaju 3 miesiące 6 miesięcy 3 miesiące 6 miesięcy zakończone zakończone zakończone zakończone PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane) Koszty rodzajowe Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Pozostałe koszty rodzajowe Wartość sprzedanych towarów i materiałów Razem Zmiana stanu produktów (165) Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu

21 10. Koszty świadczeń pracowniczych 3 miesiące 6 miesięcy 3 miesiące 6 miesięcy zakończone zakończone zakończone zakończone PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane) Koszty świadczeń pracowniczych Wynagrodzenia Narzuty na wynagrodzenia Pozostałe świadczenia pracownicze Zmiana rezerwy na niewykorzystane urlopy 5 (111) (174) (175) Zmiana rezerwy na odprawy emerytalne i podobne (1) (16) Pozostałe przychody operacyjne 3 miesiące 6 miesięcy 3 miesiące 6 miesięcy zakończone zakończone zakończone zakończone Pozostałe przychody operacyjne PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane) Zysk ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych Zysk ze sprzedaży wartości niematerialnych Rozwiązanie odpisów Przychody z tytułu najmu Otrzymane kary umowne Otrzymane odszkodowania Przychody z odsprzedaży złomu, części zamiennych Dotacje Nadwyżki inwentaryzacyjne Wykup rzeczowych aktywów trwałych z leasingu Zwrot opłat sądowych Czynsze Zwrot z tytułu korekty VAT Nagroda za przestrzeganie przepisów BHP Inne

22 12. Pozostałe koszty operacyjne Utworzone odpisy aktualizujące 3 miesiące 6 miesięcy 3 miesiące 6 miesięcy zakończone zakończone zakończone zakończone PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane) Należności z tytułu dostaw i usług Pozostałe koszty operacyjne Wartość netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych Darowizny Opłaty sądowe Szkody komunikacyjne Kary i odszkodowania Wykup z leasingu Koszty złomu Spisanie należności pozostałych Prace badawcze Inne Przychody finansowe 3 miesiące 6 miesięcy 3 miesiące 6 miesięcy zakończone zakończone zakończone zakończone Przychody finansowe PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane) Przychody odsetkowe Zysk na różnicach kursowych Przychody z tytułu dyskonta Inne Przychody finansowe razem

23 14. Koszty finansowe 3 miesiące 6 miesięcy 3 miesiące 6 miesięcy zakończone zakończone zakończone zakończone Koszty finansowe PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 Koszty odsetkowe Odsetki od kredytów i pożyczek Odsetki od dłużnych papierów wartościowych Odsetki z tytułu nieterminowej realizacji dostaw Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań budżetowych Odsetki leasingowe Odsetki pozostałe Koszty odsetkowe razem S traty z wyceny instrumentów finansowych Pozostałe koszty finansowe Zysk/ strata na różnicach kursowych (40) - Koszty pozyskania kredytu, gwarancji bankowych Koszty dyskonta Pozostałe Pozostałe koszty finansowe razem Koszty finansowe razem Podatek dochodowy Podatek dochodowy ujęty w zyskach i stratach bieżącego okresu 3 miesiące 6 miesięcy 3 miesiące 6 miesięcy zakończone zakończone zakończone zakończone (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane) Podatek dochodowy za bieżący okres Powstanie/(odwrócenie) różnic przejściowych Podatek dochodowy Stan na Stan na PLN'000 PLN'000 (niebadane) (niebadane) Bieżące aktywa podatkowe Należny zwrot podatku Bieżące zobowiązania podatkowe Podatek dochodowy do zapłaty Rzeczowe aktywa trwałe w budowie W okresie sprawozdawczym Grupa kontynuowała zwiększanie nakładów na rzeczowe aktywa trwałe w budowie. Prowadzone projekty dotyczyły głównie: modernizacji budynku biurowca w Gdyni, nakładów na wdrożenie 23

24 systemu ERP oraz infrastruktury w Czarnej Białostockiej, Dębogórzu i Liniewie, modernizację hal wytwórczych (między innymi uruchomienie linii cynkowania wysokotemperaturowego i instalacji gazów technicznych), modernizacji nabrzeża (między innymi torowisk, placu montażowego i sieci energetycznej). Koszt wytworzenia w okresie od r. do r. wyniósł tys. zł (w okresie od r. do r.: tys. zł). W okresie od r. do r. Grupa oddała do użytkowania środki trwałe w wysokości tys. złotych. Kwota ta dotyczy głównie oddania do użytkowania środków trwałych w spółce Vistal Offshore Sp. z o.o. i Vistal Ocynkownia Sp. z o.o. W spółce Vistal Offshore Sp. z o.o. oddano do użytkowania przede wszystkim: 1. halę antykorozji na kwotę tys. złotych, 2. kratownice do hali antykorozji na kwotę tys. złotych, 3. pozostałe wyposażenie hali antykorozji na łączną kwotę tys. złotych, 4. plac montażowy na łączną kwotę tys. złotych, W spółce Vistal Ocynkownia Sp. z o.o. oddano do użytkowania zmodernizowaną halę, pomieszczenia warsztatowe i uruchomiono linię cynkowania wysokotemperaturowego na kwotę 841 tys. złotych. 17. Zapasy Stan na Stan na PLN'000 PLN'000 (niebadane) Materiały (surowce) Towary Produkty gotowe Półprodukty W okresie 01 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. ani w 2014 r. nie tworzono odpisów aktualizujących wartość zapasów. 18. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Stan na Stan na PLN'000 PLN'000 (niebadane) Należności krótkoterminowe Należności z tytuł dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy Należności z tytuł dostaw i usług o okresie spłaty powyżej 12 - miesięcy 25 Wycena kontraktów budowlanych Kaucje do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy Odpis aktualizujący wartość należności z tytułu dostaw i usług (9 665) (10 122) Bieżąca należność z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych

25 Należności pozostałe VAT do zwrotu z urzędu skarbowego VAT do odliczenia w przyszłym okresie Należności budżetowe inne niż podatek dochodowy od osób prawnych 74 - Zaliczki na dostawy Zaliczki na rzeczowe aktywa trwałe w budowie Należności od pracowników Rozliczenia międzyokresowe-inne Rozliczenia międzyokresowe-gwarancje ubezpieczeniowe Rozliczenia międzyokresowe-umowa sponsorska Rozliczenia międzyokresowe-pozostałe Zabezpieczenia - 1 Inne Stan na Stan na PLN'000 PLN'000 (niebadane) Należności długoterminowe Rozliczenia międzyokresowe z tyt. gwarancji ubezpieczeniowych Ubezpieczenia budowlane Inne należności długoterminowe Na dzień 30 czerwca 2015 r. łączne przychody ujęte w roku bieżącym oraz w poprzednich latach obrotowych, w związku z niezakończonymi umowami o usługi budowlane na dzień sprawozdawczy wyniosły tys. zł (w okresie od r. do r.: tys. zł), natomiast poniesione koszty: tys. zł (w okresie od r. do r.: tys. zł). Otrzymane zaliczki z tytułu umów budowlanych zaprezentowano jako pomniejszenie należności z tytułu kontraktów budowlanych w powyższej nocie (3 266 tys. zł na dzień r., tys. zł na dzień r.). Zmiany w stanie odpisów aktualizujących stan należności Stan na Stan na PLN'000 PLN'000 (niebadane) Stan odpisów aktualizujących należności na początek okresu Zwiększenia - Utworzenie odpisów aktualizujących Zmniejszenia -Rozwiązanie/wykorzystanie odpisów aktualizujących (77) (1 136) -Wykorzystanie odpisów aktualizujących (spisanie należności) (380) (66) Stan odpisów aktualizujących należności na koniec okresu

26 19. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Stan na Stan na PLN'000 PLN'000 (niebadane) (niebadane) Ś rodki pieniężne i ich ekwiwalenty Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych Lokaty Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Aktywa przeznaczone do sprzedaży stanowią dwa place utwardzone w spółce Vistal Offshore Sp. z o.o. na łączna kwotę 71 tys. zł) Zakończenie transakcji planowane jest do końca 2015 r. 21. Kapitał własny Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji Jednostki Dominującej Akcjonariusz Ilość akcji Wartość akcji PLN 000 Udział % w kapitale podstawowym Udział % w liczbie głosów na Ryszard Matyka ,78% 52,78% Bożena Matyka ,59% 17,59% Pozostali akcjonariusze ,63% 29,63% Razem % 100% 22. Akcje zwykłe Na 30 czerwca 2015 r. zarejestrowany kapitał zakładowy Jednostki Dominującej składał się z akcji zwykłych. Wartość nominalna wszystkich akcji wynosiła 711 tys. zł (0,05 zł za każdą akcję). Wszystkie wyemitowane akcje były w pełni opłacone. Posiadacze akcji zwykłych są uprawnieni do otrzymywania uchwalonych dywidend oraz mają prawo do jednego głosu na akcję podczas Walnego Zgromadzenia. W Jednostce Dominującej nie występują akcje uprzywilejowane. Zysk netto przypadający na jedną akcję dla każdego okresu sprawozdawczego jest obliczony poprzez podzielenie zysku netto za dany okres sprawozdawczy przez średnią ważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję jest równy zyskowi podstawowemu, ponieważ nie występują instrumenty rozwadniające zysk netto na jedną akcję. 26

27 3 miesiące 6 miesięcy 3 miesiące 6 miesięcy zakończone zakończone zakończone zakończone PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominujacej w tys. złotych (A) Średnioważona liczba akcji w tys. sztuk (B) Liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowanych do obliczenia podstawowego zysku na jedną akcję Zysk netto na jedną akcję (w zł) (A/B) 0,4103 0,8147 0,3004 0, Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych Nota prezentuje dane o zobowiązaniach Grupy z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych wycenianych według zamortyzowanego kosztu. Informacje odnośnie ekspozycji Grupy na ryzyko kredytowe, płynności, walutowe i ryzyko stopy procentowej przedstawia nota 28.1, 28.2, 28.3 i Zobowiązania długoterminowe Stan na Stan na PLN'000 PLN'000 (niebadane) Zabezpieczone kredyty i pożyczki Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych (zabezpieczone) Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Gwarancje bankowe Zobowiązania z tytułu leasingu gruntów Zobowiązania krótkoterminowe Krótkoterminowa część zabezpieczonych na majątku kredytów Krótkoterminowa część kredytów zabezpieczonych w inny sposób Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych Krótkoterminowa część zobowiązań z tytułu leasingu finansowego Gwarancje bankowe Kontrakty terminowe forward Zmiany w umowach kredytowych i zabezpieczeniach W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. Vistal Gdynia SA zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego SA ( BGK ) Umowę o limit w ramach linii wieloproduktowej z limitem zaangażowania do łącznej kwoty tys. zł. W ramach Umowy Spółka może wystąpić o kredyt obrotowy odnawialny do kwoty tys. zł oraz gwarancje bankowe do kwoty tys. zł. W przypadku wniosku o udostępnienie produktu w ramach umowy wieloproduktowej BGK może korzystać z następującego katalogu zabezpieczeń: 27

28 1) Hipoteka umowna do kwoty tys. zł na nieruchomości gruntowej położonej w Liniewie o numerze księgi wieczystej: GD1E/ /7; 2) Przelew praw (wierzytelności) z finansowanych i zaakceptowanych przez BGK kontraktów; 3) Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową; 4) Przewłaszczenie materiałów i produkcji w toku finansowanych kontraktów; 5) Blokada środków pieniężnych (zaliczek oraz ewentualnych środków własnych kredytobiorcy) zgromadzonych na rachunku prowadzonym w BGK wskazanego do rozliczania kontraktów; 6) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Spółka na dzień 30 czerwca 2015 r. ustanowiła zabezpieczenie umowy wieloproduktowej w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji oraz weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową. W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. Vistal Gdynia SA zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego SA ( BGK ) aneks do powyższej Umowy o limit w ramach linii wieloproduktowej. Aneksem zmieniono łączny limit zaangażowania do kwoty tys. zł. W ramach Umowy Spółka może wystąpić o kredyt obrotowy odnawialny do kwoty tys. zł oraz gwarancje bankowe do kwoty tys. zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. Vistal Gdynia uruchomiła jeden kredyt obrotowy w odnawialnej linii kredytowej w ramach umowy wieloproduktowej udzielonej przez BGK. Zabezpieczenie kredytu stanowią: 1) Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową; 2) Cesja wierzytelności z finansowanego w ramach kredytu obrotowego kontraktu; 3) Upoważnienie do rachunków w PLN i EUR otwartych w BGK oraz rachunku kontraktu; 4) Blokada środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym w BGK wskazanego do rozliczania kontraktu; 5) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji. W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. Spółka Vistal Gdynia SA zawarła z PKO Bankiem Polskim SA ( PKO ) umowę limitu kredytu wielocelowego z limitem zaangażowania do kwoty tys. zł. W ramach umowy udostępniony został kredyt w rachunku bieżącym do kwoty tys. zł, kredyt obrotowy odnawialny i linia gwarancyjna do kwoty łącznej tys. zł oraz akredytywy dokumentowane własne do kwoty tys. zł, przy czym łączne zaangażowanie w ramach wszystkich produktów nie może przekroczyć 100% udostępnionego w ramach umowy limitu. Zabezpieczenie umowy stanowią: 1) Wystawienie przez Spółkę na rzecz PKO weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową; 2) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Spółkę; 3) Zawarcie pomiędzy Spółką, a PKO umowy potrącenia wierzytelności PKO z tytułu transakcji kredytowej z wierzytelnością Spółki wobec PKO; 4) Przelew wierzytelności przez Spółkę z finansowanych kontraktów w ramach umowy limitu kredytowego lub zastaw rejestrowy z finansowanych kontraktów w ramach umowy limitu kredytowego, lub przelew wierzytelności z nieodwołalnej akredytywy dokumentowej otwartej na zlecenie odbiorcy przedmiotu kontraktów finansowanych w ramach umowy limitu kredytowego lub przelew wierzytelności z gwarancji bankowej zapłaty płatnej na pierwsze żądanie i udzielonej na zlecenie odbiorcy przedmiotu kontraktów finansowanych w ramach umowy limitu kredytowego; 5) Zawarcie pomiędzy Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o., a PKO umowy poręczenia Limitu kredytowego na czas nieokreślony. Poręczenie obejmuje wszystkie zobowiązania z tytułu wierzytelności wynikających z Limitu kredytowego, tj. istniejące w chwili udzielenia poręczenia oraz mogące powstać w przyszłości, w szczególności odsetki oraz poniesione przez PKO koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych; 6) Ustanowienie przez Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. na rzecz PKO hipoteki łącznej do kwoty 68 mln złotych, na prawie użytkowania wieczystego działek oraz prawie własności znajdujących się na nich budynków produkcyjnych, magazynowych i biurowych, dla których Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o nr KW GD1Y/ /6, GD1Y/ /8 oraz GD1Y/ /6; 28

29 7) Przelew wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o nr KW GD1Y/ /6, GD1Y/ /8 oraz GD1Y/ /6, w zakładzie ubezpieczeniowym akceptowanym przez PKO; 8) Złożenie przez Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. oświadczenia o poddaniu się egzekucji jako użytkownik wieczysty i właściciel nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o nr KW GD1Y/ /6, GD1Y/ /8 oraz GD1Y/ /6 (jako dłużnik hipoteczny Limitu kredytowego); 9) Złożenie przez Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. oświadczenia o poddaniu się egzekucji jako poręczyciel cywilny Limitu kredytowego. W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. Spółka Vistal Gdynia SA zawarła z Credit Agricole Bank Polska S.A. ( CA ) umowę kredytu w formie linii wielocelowej w kwocie tys. PLN. Linia wielocelowa może być realizowana w postaci kredytu w rachunku bieżącym do kwoty tys. PLN, kredytu obrotowego odnawialnego do kwoty tys. PLN, zleceń o udzielenie gwarancji bankowych i akredytyw do kwoty tys. PLN. Łączne zaangażowanie na wszystkich udzielonych produktach w ramach Linii nie może przekroczyć kwoty tys. PLN. Zabezpieczenie spłaty ewentualnych roszczeń CA wobec Spółki wynikających z umowy stanowi: 1) Zastaw rejestrowy na rachunku bankowym prowadzonym w CA; 2) Potwierdzona cesja wierzytelności z finansowanych przez CA kontraktów w ramach umowy na zabezpieczenie kredytu obrotowego odnawialnego i/lub udzielanych gwarancji i akredytyw; 3) Niepotwierdzona cesja wierzytelności z finansowanych przez CA kontraktów w ramach umowy na zabezpieczenie kredytu obrotowego odnawialnego i/lub udzielanych gwarancji i akredytyw; 4) Zastaw rejestrowy na zapasach związanych z finansowanymi przez CA kontraktami w ramach umowy wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia zapasów na zabezpieczenie kredytu obrotowego odnawialnego i/lub udzielanych gwarancji i akredytyw; 5) Przelew wierzytelności z nieodwołalnych akredytyw dokumentowych otwartych na zlecenie odbiorcy związanych z finansowanymi kontraktami w ramach umowy na zabezpieczenie kredytu obrotowego odnawialnego i/lub udzielanych gwarancji i akredytyw; 6) Przelew wierzytelności z gwarancji bankowych zapłaty płatnych na pierwsze żądanie i udzielonych na zlecenie odbiorców przedmiotów kontraktów finansowanych w ramach umowy na zabezpieczenie kredytu obrotowego odnawialnego i/lub udzielanych gwarancji i akredytyw; 7) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji. W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. Vistal Gdynia SA zawarła z ING Bankiem Śląskim SA ( ING ) aneks do Umowy Wieloproduktowej zmieniający warunki oprocentowania produktów w ramach obowiązującej Umowy Wieloproduktowej oraz aneks zmieniający terminy dostarczenia publikowanych okresowych wyników Spółki. W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. Vistal Gdynia SA zawarła z ING aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym zmieniający warunki oprocentowania oraz aneks zmieniający terminy dostarczenia publikowanych okresowych wyników Spółki. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. Vistal Construction Sp. z o.o. zawarła z ING aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym. Aneksem zmienione zostały warunki oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. Vistal Offshore Sp. z o.o.. zawarła z PKO aneks do umowy kredytu inwestycyjnego. Aneksem zmienione zostały zabezpieczenia kredytu. Zabezpieczenie kredytu stanowi: 29

Grupa Kapitałowa VISTAL Gdynia SA

Grupa Kapitałowa VISTAL Gdynia SA Rozszerzony skonsolidowany raport za okres obejmujący 9 miesięcy zakończony 30 września 2015 roku Sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa VISTAL Gdynia SA

Grupa Kapitałowa VISTAL Gdynia SA Rozszerzony skonsolidowany raport za okres obejmujący 3 miesiące zakończony 31 marca 2015 Sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.01.2015 -- 31.03.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.01.2017 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w milionach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

WYKAZ POZYCJI SKORYGOWANYCH W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA I KWARTAŁ 2017 SPÓŁKI CPD S.A.

WYKAZ POZYCJI SKORYGOWANYCH W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA I KWARTAŁ 2017 SPÓŁKI CPD S.A. WYKAZ POZYCJI SKORYGOWANYCH W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA I KWARTAŁ 2017 SPÓŁKI CPD S.A. 1. Tabela zatytułowana Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (strona 4 Śródrocznego

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący zakończony 30 czerwca 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA rok 2016 rok

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa VISTAL Gdynia SA

Grupa Kapitałowa VISTAL Gdynia SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres obejmujący zakończony 30 czerwca 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Gdynia, 28 sierpnia 2014

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU Skrócone sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka Akcyjna SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 58 839 61 551 73 113 1. Rzeczowe aktywa trwałe 47 339 50 276 51 745 2. Wartość firmy 3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 734 276 456 4. Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

BUDOPOL WROCŁAW S.A. w upadłości układowej (do dnia r. w upadłości likwidacyjnej) SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BUDOPOL WROCŁAW S.A. w upadłości układowej (do dnia r. w upadłości likwidacyjnej) SPRAWOZDANIE FINANSOWE BUDOPOL WROCŁAW S.A. w upadłości układowej (do dnia 17.04.2015r. w upadłości likwidacyjnej) SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU (dane finansowe nieaudytowane)

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2014 30.09.2014 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa VISTAL Gdynia SA

Grupa Kapitałowa VISTAL Gdynia SA Rozszerzony skonsolidowany raport za okres obejmujący 3 miesiące zakończony 31 marca 2017 roku Sporządzony zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Gdynia, 30 maja 2017 r. Oświadczenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OPIS STOSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2014 roku (01.01.2014 31.03. 2014) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku Mysłowice, 1 sierpnia 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Skonsolidowany bilans 0.09.2017 0.06.2017 1.12.2016 0.09.2016 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 94 724 95 640 97 45 97 742 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2017 ROKU

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 31-03-2008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2008 do 31-03-2008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 R. Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE

POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO 31.03.2016 R. (I KWARTAŁ 2016 R.) Jaworzno 10.05.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 262 7 303 1. Wartości niematerialne 1 20 51 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 296 4 297 3. Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe SONEL SA sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2012 do 30-09-2012 Świdnica, 10-11-2012 1. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo