PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKANIEMIECKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKANIEMIECKIEGO"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKANIEMIECKIEGO Obowiązuje od roku szkolnego 2014 / 2015 Na podstawie podręcznika Ich und Du (Kozubska Marta, Krawczyk Ewa, Zastąpiło Lucyna) dla klas 1-6 Przedmiotowy system oceniania obejmuje: 1. Sposoby informowania uczniów i rodziców o przedmiotowym systemie oceniania. 2. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla każdego poziomu edukacyjnego Klasa pierwsza Klasa druga Klasa trzecia Klasa czwarta Klasa piąta Klasa szósta. 3. Formy i metody sprawdzania wiedzy. 4. Tryb i warunki poprawy oceny cząstkowej. 5. Tryb i warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana. 6. Sposoby informowania rodziców o osiągnięciach uczniów w nauce. Formy kontaktu z rodzicami. 1. Sposoby informowania uczniów i rodziców o przedmiotowym systemie oceniania. 1. Nauczyciele języka niemieckiego i wychowawcy na pierwszym zebraniu z rodzicami w roku szkolnym i do dnia 16 września zapoznają rodziców i uczniów z przedmiotowym systemem oceniania. Informacja ma postać ustną i dotyczy: a) wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen z przedmiotów objętych nauczaniem, b) możliwości poprawiania sprawdzianów pisemnych, c) konieczności zaliczenia sprawdzianu, na którym uczeń nie był, d) informacji o godzinach pedagogicznych, na których uczeń lub rodzic może uzyskać pomoc ze strony nauczyciela, e) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Dodatkowo, powyższe zasady zawarte w przedmiotowym systemie oceniania są stale przypominane uczniom przy okazji uzyskiwania i poprawiania ocen cząstkowych, okresowych i rocznych oraz każdorazowo, jeśli zostaną wprowadzone zmiany w tym dokumencie. Informowanie rodziców o przedmiotowym systemie oceniania z języka niemieckiego ma zatem miejsce na pierwszym zebraniu z rodzicami w roku szkolny, przy bezpośredniej rozmowie w czasie spotkań na przedmiotowej godzinie pedagogicznej, wywiadówkach szkolnych w ciągu całego roku szkolnego, poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej szkoły.

2 2. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla każdego poziomu edukacyjnego Szkoły Podstawowej Kryteria oceny z prac pisemnych: Oceny z prac pisemnych wystawia się według następującej skali: 0-29 % punktów- niedostateczny % punktów- dopuszczający % punktów- dostateczny %- punktów- dobry % - punktów- bardzo dobry 2.1. Klasa pierwsza SP. Ocena celująca rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje; nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu; recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego; rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami. potrafi swobodnie przywitać się i pożegnać, przedstawić się i zapytać o imię inną osobę, bez trudu rozpoznaje i nazywa podstawowe kolory, rozpoznaje liczby od 1 do 10, prawidłowo liczy i wykonuje proste działania, ma bogaty zasób słów dotyczący tematów omawianych na lekcjach łatwo łączy elementy, koloruje obrazek lub zakreśla przedmioty zgodnie z wysłuchanym opisem, prawidłowo odczytuje poznane słowa łącząc je z obrazkiem, doskonale odwzorowuje proste słowa pisząc po śladzie", zawsze aktywnie i chętnie uczestniczy w lekcji, pomaga innym. Ocena bardzo dobra zna i używa zwrotów powitalnych i pożegnalnych, potrafi przedstawić się i próbuje pytać o imię inne osoby, zna na pamięć większość wierszyków i śpiewa piosenki, rozumie i wykonuje proste polecenia nauczyciela, rozpoznaje nazywa podstawowe kolory i liczby od 1 do 10 oraz wykonuje proste działania, prawidłowo wskazuje kolejne obrazki słuchając historyjki, zna większość słów dotyczących tematów omawianych na lekcjach

3 odczytuje proste słowa i łączy je z obrazkami, potrafi pisać po śladzie", najczęściej jest aktywny na zajęciach. Ocena dobra umie się przedstawić, zna zwroty powitania i pożegnania, z pomocą nauczyciela zadaje pytanie o imię innym dzieciom, razem z innymi śpiewa piosenki, recytuje proste wyliczanki z pamięci, rozumie i wykonuje większość poleceń nauczyciela, rozpoznaje podstawowe kolory i liczby 1-10, czasem robi błędy, z pomocą nauczyciela wskazuje kolejne obrazki podczas słuchania historyjki, zapamiętuje nazwy niektórych produktów spożywczych, napojów, przyborów szkolnych, zabawek, członków rodziny, czynności wykonywane w szkole po kilku powtórzeniach, odczytuje słowa - podpisy do obrazków, stara się pisać po śladzie" proste słowa czasem bywa aktywny na lekcjach. Ocena dostateczna wita się i żegna oraz próbuje przedstawić się, czasami śpiewa z innymi piosenkę i powtarza linijka po linijce czytany mu wiersz i wyliczankę, rozumie i wykonuje niektóre, bardzo proste polecenia nauczyciela wspierane gestami, stara się zapamiętać podstawowe kolory i liczby od 1 do 10 (robi błędy), w czasie słuchania historyjki, z pomocą nauczyciela wskazuje obrazki (czasem się myli), zna niektóre słowa z wyżej wymienionych zakresów, potrafi odczytać niektóre bardzo proste podpisy do obrazka, po kilku powtórzeniach, kiedy pisze po śladzie robi to bardzo po woli i często błędnie odtwarza litery, wymaga stałej zachęty do pracy. Ocena dopuszczająca razem z innymi próbuje witać się i żegnać, niezbyt chętnie śpiewa piosenki razem z całą klasą, czasem wykonuje proste polecenie nauczyciela, jeśli jest skierowane bezpośrednio do niego i poparte wyraźnym gestem,

4 uczy się liczb od 1 do 5 i stara się zapamiętać podstawowe kolory (często się myli), ma kłopoty ze skupieniem uwagi na historyce obrazkowej (myli obrazki), próbuje powtarzać za nauczycielem niektóre słowa z wyżej wymienionych zakresów, uczy się pisać po śladzie" krótkie jednosylabowe wyrazy, wymaga stałego nadzoru i motywacji do pracy. Ocena niedostateczna -nie zna wymaganego słownictwa, -nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, -nie odrabia zadań domowych, -nie opanował tekstów piosenek i wierszyków, -nie pracuje podczas lekcji Klasa druga. Ocena celująca -wita się i przedstawia, -pyta o wiek i udziela odpowiedzi na takie pytanie, -rozpoznaje i nazywa liczebniki 1-12, -rozpoznaje i nazywa zwierzęta egzotyczne i domowe, - ma bogaty zasób słów dotyczący tematów omawianych na lekcjach -reaguje bez namysłu na proste polecenia wypowiadane w j. obcym, -rozpoznaje i nazywa przybory szkolne, czynności wykonywane w szkole -bez pomocy nauczyciela odczytuje i zapisuje słowa w języku niemieckim, -rozpoznaje i nazywa potrawy, owoce i warzywa, nazwy ubrań, czynności wykonywane w domu, w szkole, na placu zabaw -rozpoznaje i nazywa ulubione rzeczy, -aktywnie uczestniczy na każdej lekcji, chętnie pracuje. - wykonuje samodzielnie projekty Ocena bardzo dobra -wita się i przedstawia, -pyta o wiek i udziela odpowiedzi na takie pytanie, -rozpoznaje i nazywa liczebniki 1-12, -reaguje na proste polecenia wypowiadane po niemiecku, -rozpoznaje i nazywa przybory szkolne, -rozpoznaje i nazywa prawie wszystkie poznane zwierzęta egzotyczne i domowe, - ma bogaty zasób słów dotyczący tematów omawianych na lekcjach -reaguje na proste polecenia wypowiadane w j. obcym, -rozpoznaje i nazywa przybory szkolne, czynności wykonywane w szkole -rozpoznaje i nazywa większość potraw, owoców i warzyw, zna nazwy ubrań, czynności wykonywane w domu, w szkole, na placu zabaw

5 -rozpoznaje i nazywa ulubione rzeczy, -czyta i zapisuje nazwy ulubionych rzeczy przy małej pomocy nauczyciela, -aktywnie uczestniczy w lekcji, chętnie śpiewa. Ocena dobra -wita się i przedstawia, -pyta o wiek i udziela odpowiedzi na takie pytanie, -rozpoznaje liczebniki 1-10, -rozpoznaje i nazywa przybory szkolne, -rozpoznaje i nazywa część poznanych zwierząt egzotycznych i domowych, - ma podstawowy zasób słów dotyczący tematów omawianych na lekcjach -reaguje po podpowiedzi na proste polecenia wypowiadane w j. obcym, -rozpoznaje i nazywa podstawowe przybory szkolne, czynności wykonywane w szkole -rozpoznaje i nazywa część potraw, owoców i warzyw, zna niektóre nazwy ubrań, czynności wykonywane w domu, w szkole, na placu zabaw -rozpoznaje i nazywa ulubione rzeczy, -nie zawsze aktywnie uczestniczy w lekcji Ocena dostateczna -z pomocą nauczyciela wita się i przedstawia, -pyta o wiek z pomocą klasy, -wymienia liczebniki 1-10 razem z klasą, -odczytuje z klasa nazwy poznanych słów, -rozpoznaje i nazywa tylko niektóre poznane zwierzęta egzotyczne i domowe, - ma okrojony zasób słów dotyczący tematów omawianych na lekcjach -reaguje przy pomocy nauczyciela na proste polecenia wypowiadane w j. obcym, -rozpoznaje i nazywa przy pomocy klasy przybory szkolne, czynności wykonywane w szkole -rozpoznaje niektóre potrawy, owoce i warzywa, zna nazwy ubrań, czynności wykonywane w domu, w szkole, na placu zabaw -czyta i zapisuje nazwy ulubionych rzeczy przy pomocy nauczyciela, -razem z klasą rozpoznaje ulubione rzeczy. Ocena dopuszczająca -używa wymaganego słownictwa z pomocą klasy, -razem z klasą stara się śpiewać, -stara się pracować z klasą, -usiłuje zapamiętać nowe słownictwo. Ocena niedostateczna -nie zna wymaganego słownictwa, -nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, -nie odrabia zadań domowych, -nie opanował tekstów piosenek i wierszyków, -nie pracuje podczas lekcji Klasa trzecia. Ocena celująca

6 - doskonale opanował materiał programowy klasy III w zakresie czterech umiejętności: mówienia, słuchania, czytania i pisania, - pisząc testy, sprawdziany, kartkówki lub przy prezentacji potrafi wykorzystać zdobyte wiadomości w zadaniach typowych oraz w zadaniach o podwyższonym stopniu trudności, - aktywnie uczestniczy w zajęciach oraz wykonuje prace dodatkowe. Ocena bardzo dobra - bardzo dobrze opanował materiał programowy klasy III w zakresie czterech podstawowych umiejętności: mówienia, słuchania, czytania i pisania, - pisząc testy, sprawdziany, kartkówki lub przy prezentacji potrafi wykorzystać zdobyte wiadomości w zadaniach typowych oraz stara się rozwiązywać zadania o podwyższonym stopniu trudności, - samodzielnie i systematycznie pracuje na lekcjach oraz wykonuje zadania dodatkowe. Ocena dobra - ładnie opanował materiał programowy klasy III w zakresie czterech podstawowych umiejętności: mówienia, słuchania, czytania i pisania, - pisząc testy, sprawdziany, kartkówki lub przy prezentacji potrafi wykorzystać zdobyte wiadomości w zadaniach typowych, - stara się samodzielnie i aktywnie pracować podczas zajęć. Ocena dostateczna - dostatecznie opanował materiał programowy klasy III w zakresie czterech podstawowych umiejętności: mówienia, słuchania, czytania i pisania, - pisząc testy, sprawdziany, kartkówki rozwiązuje zadania typowe, - stara się samodzielnie i aktywnie pracować podczas zajęć, - zna zasady pisowni języka niemieckiego oraz struktury gramatyczne, jednak myli się wykorzystując je w praktyce. Ocena dopuszczająca - ma trudności w opanowaniu materiału programowego klasy III w zakresie czterech podstawowych umiejętności: mówienia, słuchania, czytania i pisania, - pisząc testy, sprawdziany, kartkówki ma kłopoty z rozwiązywaniem zadań typowych, przy pomocy nauczyciela stara się pracować podczas zajęć, ma trudności w opanowaniu części zasad pisowni języka niemieckiego oraz w

7 zastosowaniu ich w praktyce. Ocena niedostateczna -nie opanował wymaganego słownictwa, -nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, -nie odrabia zadań domowych, -nie opanował tekstów piosenek i wierszyków, -nie pracuje na lekcji Klasa czwarta. Ocena celująca - opanował w całości aktualnie przerobiony materiał gramatyczny i leksykalny, - posiadane wiadomości są usystematyzowane i utrwalone, - potrafi swobodnie i prawidłowo wypowiadać się na tematy z życia codziennego, oraz stosować zwroty i wyrażenia w zależności od sytuacji, - potrafi płynnie czytać teksty ze zrozumieniem o bardzo dużym stopniu trudności, prawidłowo akcentuje i wymawia wszystkie wyrazy, - samodzielnie rozwiązuje ćwiczenia o dużym stopniu trudności, - potrafi bezbłędnie zapisać wyrazy i tekst podyktowany przez nauczyciela, - bierze udział w konkursach przedmiotowych, - wykazuje bardzo dużą aktywność na lekcjach, - jest zawsze przygotowany do każdej lekcji. Ocena bardzo dobra - opanował w całości aktualnie przerobiony materiał gramatyczny i leksykalny, - potrafi prawidłowo wypowiadać się na tematy z życia codziennego, oraz stosować zwroty i wyrażenia w różnych sytuacjach, - potrafi płynnie i ze zrozumieniem czytać teksty o dużym stopniu trudności, prawidłowo akcentuje i wymawia poszczególne wyrazy, - samodzielnie rozwiązuje ćwiczenia o dużym stopniu trudności, - potrafi dobrze zapisać wyraz i tekst podyktowany przez nauczyciela, - wykazuje dużą aktywność na lekcjach, - jest prawie zawsze przygotowany do lekcji. Ocena dobra - opanował w dużym stopniu aktualnie przerobiony materiał gramatyczny i leksykalny, - potrafi wypowiadać się na tematy z życia codziennego oraz stosować zwroty i wyrażenia w różnych sytuacjach z pomocą nauczyciela, - potrafi dobrze czytać teksty, dobrze akcentuje i wymawia poszczególne wyrazy, - samodzielnie rozwiązuje ćwiczenia o średniej skali trudności, - potrafi dobrze zapisać wyraz i tekst o średniej skali trudności podyktowany przez nauczyciela, - wykazuje aktywność na lekcjach, - systematycznie przygotowuje się do lekcji.

8 Ocena dostateczna - nie opanował w całości aktualnie przerobionego materiału gramatycznego i leksykalnego, - potrafi wypowiadać się na tematy z życia codziennego oraz stosować zwroty i wyrażenia z dużą pomocą nauczyciela, - samodzielnie czyta teksty o małym stopniu trudności, nie ma większych problemów z wymową poszczególnych wyrazów, - ćwiczenia o średniej skali trudności rozwiązuje z pomocą nauczyciela, - samodzielnie rozwiązuje ćwiczenia o małym stopniu trudności, - wykazuje małą aktywność na lekcjach, - niesystematycznie przygotowuje się do lekcji. Ocena dopuszczająca - w minimalnym stopniu opanował aktualnie przerobiony materiał gramatyczny i leksykalny, - w minimalnym stopniu wypowiada się na tematy z życia codziennego, a zwroty i wyrażenia w różnych sytuacjach stosuje z bardzo dużą pomocą nauczyciela, - teksty o małym stopniu trudności czyta z pomocą nauczyciela, poszczególne wyrazy wymawia z pomocą nauczyciela, - ćwiczenia o małym stopniu trudności rozwiązuje z pomocą nauczyciela, - wykazuje minimalną aktywność na lekcjach, - nie przygotowuje się do lekcji. Ocena niedostateczna - nie opanował aktualnie przerobionego materiału gramatycznego i leksykalnego, - nie potrafi wypowiadać się na żaden temat nawet z pomocą nauczyciela, - teksty o małym stopniu trudności czyta z dużą pomocą nauczyciela, nie zwraca uwagi na wymowę poszczególnych wyrazów, - nie potrafi rozwiązać ćwiczeń o małej skali trudności, - wszystkie ćwiczenia rozwiązuje z pomocą nauczyciela, - nie wykazuje żadnej aktywności na lekcjach, - nie jest nieprzygotowany do żadnej lekcji Klasa piąta. Ocena celująca - doskonale rozumie wszystkie polecenia w języku obcym i reaguje zawsze zgodnie z intencją mówiącego, - potrafi zainicjować i podtrzymać rozmowę związaną ze swoim życiem codziennym (rodzina, szkoła itd.), zna i używa wszystkich zwrotów grzecznościowych, - znakomicie rozumie sens wypowiedzi ustnych i pisemnych (dialogów, tekstów, prostych dokumentów,

9 - sprawnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne opisujące wygląd i zachowanie się ludzi oraz cechy i właściwości przedmiotów, - umie wyczerpująco wypowiedzieć się o sobie i swojej rodzinie, - potrafi powiedzieć i napisać o swoich umiejętnościach, upodobaniach, zainteresowaniach, - zna i prawidłowo posługuje się liczbami od 1 do 1000, - zawsze prawidłowo wymawia słowa i intonuje zdania, - zawsze aktywnie uczestniczy w lekcji, sam bywa inicjatorem pewnych działań, w zadaniach grupowych spełnia rolę lidera. Ocena bardzo dobra - rozumie i prawidłowo reaguje na polecenia w języku obcym, - aktywnie bierze udział w rozmowach o swoim codziennym życiu (szkole, rodzinie), - używa w naturalny sposób podstawowych zwrotów grzecznościowych, - Rozumie ogólny sens wypowiedzi ustnych (np. dialogów) i pisemnych (np. listów), - Potrafi krótko opowiedzieć o sobie i swojej rodzinie, - Umie opisywać ustnie i pisemnie wygląd ludzi i obiektów, - potrafi wypowiedzieć się w mowie i piśmie o tym, co umie i lubi robić oraz o tym, czego nie potrafi i nie lubi robić, - zna i używa liczb od 1 do 1000, - zna i korzysta z zasad poprawnej wymowy i intonacji, - bardzo aktywnie i chętnie uczestniczy w lekcjach, często kieruje grupą Ocena dobra - reaguje prawidłowo na większość poleceń w języku obcym, - prawidłowo opowiada na pytania o swoją rodzinę, szkołę i życie codzienne oraz potrafi zadać proste pytania, - rozumie sens bardzo prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych, - w prostych zdaniach opisuje wygląd i cechy swoje i innych ludzi oraz otaczających przedmiotów, - zna i używa liczb od 1 do 1000, czasem robi błędy, - stara się powiedzieć i napisać w kilku prostych zdaniach o swoich upodobaniach i umiejętnościach oraz o tym czego nie lubi i nie potrafi robić, - z reguły prawidłowo wymawia i intonuje słowa i zdania w języku obcym, - podczas lekcji często jest aktywny i realizuje zadania grupowe. Ocena dostateczna - reaguje na proste polecenia w języku obcym, - z niewielką pomocą nauczyciela odpowiada na bardzo proste pytania o rodzinę i szkołę, - stara się używać podstawowych zwrotów grzecznościowych, - próbuje prostymi zdaniami opisać siebie i swoją rodzinę, w piśmie mogą zdarzać się błędy - potrafi zrozumieć sens bardzo prostych wypowiedzi ustnych jeśli są bardzo wolne i wspomagane gestami oraz pisemnych jeśli są ilustrowane zdjęciami lub obrazkami,

10 - zna i używa liczb od 1 do 100, uczy się liczb od 100 do 1000, - próbuje odtwarzać prawidłową wymowę słów i zdań obcych, - wymaga zachęty do aktywnego udziału w lekcji. Ocena dopuszczająca - reaguje na bardzo proste polecenia w języku obcym wspomagane gestem, - próbuje powtarzać za nauczycielem odpowiedzi na bardzo proste pytania o siebie i rodzinę, - z trudem odczytuje i rozumie sens bardzo krótkich zdań, wymaga stałej pomocy przy pracy, - stara się używać zwrotów grzecznościowych, - zna liczby od 1 do 20, poznaje liczby od 20 do 100, - próbuje prawidłowo wymawiać pojedyncze słowa i zdania złożone z trzech, czterech słów, - wymaga stałej kontroli i motywacji do działania. Ocena niedostateczna - prawie nigdy nie reaguje na polecenia nauczyciela, - bardzo rzadko i najczęściej z błędami powtarza proste odpowiedzi na pytania, - nie rozumie sensu najprostszych wypowiedzi ustnych i pisemnych, - nie używa zwrotów grzecznościowych, nigdy nie wypowiada się samodzielnie - nie zna liczb powyżej 10, - ma niechętny stosunek do przedmiotu, często opuszcza zajęcia i nie jest zainteresowany uzupełnieniem materiału Klasa szósta. Ocena celująca - doskonale opanował materiał programowy klasy VI w zakresie czterech umiejętności podstawowych: mówienia, słuchania, czytania i pisania, - swobodnie posługuje się językiem obcym w sytuacjach codziennych i zadaniowych, - ma bardzo bogaty zasób słownictwa i stara się go systematycznie wzbogacać, - pisząc testy, sprawdziany, kartkówki lub przy prezentacji potrafi wykorzystać zdobyte wiadomości w zadaniach typowych oraz w zadaniach o podwyższonym stopniu trudności, - aktywnie uczestniczy w zajęciach oraz wykonuje prace dodatkowe. - bierze udział w konkursach przedmiotowych i zajęciach dodatkowych (kółko) Ocena bardzo dobra - bardzo dobrze opanował materiał programowy klasy VI w zakresie czterech podstawowych umiejętności: mówienia, słuchania, czytania i pisania, - posiada bardzo dobre umiejętności komunikacyjne, - pisząc testy, sprawdziany, kartkówki lub przy prezentacji potrafi wykorzystać zdobyte wiadomości w zadaniach

11 typowych oraz stara się rozwiązywać zadania o podwyższonym stopniu trudności, - ma bogaty zasób słownictwa, który stara się rozszerzać, - samodzielnie i systematycznie pracuje na lekcjach oraz wykonuje zadania dodatkowe. Ocena dobra - dobrze opanował materiał programowy klasy VI w zakresie czterech podstawowych umiejętności: mówienia, słuchania, czytania i pisania, - potrafi się komunikować w prostych sytuacjach zadaniowych, - ma spory zasób podstawowego słownictwa, - pisząc testy, sprawdziany, kartkówki lub przy prezentacji potrafi wykorzystać zdobyte wiadomości w zadaniach typowych, - stara się samodzielnie i aktywnie pracować podczas zajęć. Ocena dostateczna - dostatecznie opanował materiał programowy klasy VI w zakresie czterech podstawowych umiejętności: mówienia, słuchania, czytania i pisania, - pisząc testy, sprawdziany, kartkówki rozwiązuje zadania typowe, - ma niewielki zasób podstawowego słownictwa, - stara się samodzielnie pracować podczas zajęć, - zna ważniejsze zasady pisowni języka niemieckiego oraz struktury gramatyczne, jednak myli się wykorzystując je w praktyce. Ocena dopuszczająca - ma duże trudności w opanowaniu materiału programowego klasy VI w zakresie czterech podstawowych umiejętności: mówienia, słuchania, czytania i pisania, - pisząc testy, sprawdziany, kartkówki ma kłopoty z rozwiązywaniem zadań typowych, - przy pomocy nauczyciela stara się pracować podczas zajęć, - ma trudności w opanowaniu zasad pisowni języka niemieckiego oraz w zastosowaniu ich w praktyce. Ocena niedostateczna - nie radzi sobie z opanowaniem materiału programowego klasy VI pomimo pomocy nauczyciela i zajęć wyrównawczych, - pisząc testy, sprawdziany, kartkówki ma kłopoty z rozwiązywaniem zadań o uproszczonych wymaganiach, - nie opanował nawet części zasad pisowni języka niemieckiego oraz nie stosuje ich w

12 praktyce, - nie uzyskuje pozytywnych ocen przy poprawach swoich prac pisemnych lub prezentacji ustnych, najczęściej nie wykazuje chęci poprawiania ocen. 3.Formy i metody sprawdzania wiedzy. 11 W klasach 1-3 uczeń w ciągu jednego okresu powinien uzyskać przynajmniej 6 ocen z różnych aktywności: minimum 2 oceny z testów minimum 1 oceny z zadania domowego minimum 1 ocenę z zeszytu ćwiczeń minimum 1 ocenę z odpowiedzi ustnej lub aktywności. W klasach 4-6 uczeń w ciągu jednego okresu powinien uzyskać przynajmniej 8 ocen z różnych aktywności: minimum 2 oceny z testów minimum 2 oceny z kartkówek minimum 1 oceny z zadania domowego minimum 1 ocenę z pracy na lekcji lub aktywności minimum 1 ocenę z odpowiedzi ustnej Minimum 1 ocenę z projektu Formy i metody sprawdzania wiedzy oraz kryteria oceniania każdej z nich. -sprawdzian wiadomości / test kontrolny -kartkówka, -czytanie, -wypowiedź ustna i pisemna, -praca domowa, -projekt, -prowadzenie zeszytu i zeszytu ćwiczeń -aktywny udział w lekcji, -udział w konkursie, olimpiadzie -projekty Test kontrolny / Sprawdzian wiadomości to sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia po zakończonym dziale programowym lub na koniec każdego semestru, z całości przerobionego materiału. Test jest poprzedzony powtórzeniem i zapowiedziany na tydzień przed terminem. Datę testu nauczyciel zamieszcza w zakładce Terminarz w dzienniku elektronicznym. Obowiązkiem ucznia jest przystąpienie do testu. Uczeń, który z przyczyn od niego niezależnych nie może przystąpić do testu, zobowiązany jest do napisania go w innym ustalonym przez nauczyciela terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od powrotu do szkoły. Nauczyciel dostosowuje wymagania do możliwości i umiejętności uczniów.

13 Nauczyciel jest zobowiązany oddać sprawdzone i ocenione prace najpóźniej dwa tygodnie po ich przeprowadzeniu. Testy przechowywane są w szkole jako dokumentacja nauczyciela. Kartkówka to praca pisemna sprawdzająca stopień przyswojenia materiału leksykalnego bądź gramatycznego z trzech ostatnich lekcji lub ostatniej jednostki lekcyjnej. Stosuje się w zależności od potrzeb, bez konieczności wcześniejszej powtórki i zapowiedzi. Uczeń, który z przyczyn od niego niezależnych nie może przystąpić do kartkówki, zobowiązany jest do napisania go w innym ustalonym przez nauczyciela terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od powrotu do szkoły. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły uczeń nie napisze kartkówki lub testu w ustalonym terminie, wówczas na lekcji nauczyciel przekaże mu zaległy test lub kartkówkę i zobowiąże go do jego napisania. Czytanie ma na celu sprawdzenie techniki czytania. Uczeń czyta na głos przećwiczony wcześniej tekst, a nauczyciel zwraca uwagę na poprawną wymowę. Długość tekstu nie powinna przekraczać 100 słów. Proponowana liczba słów dla klasy czwartej wynosi 60 słów, dla klasy piątej 70 słów, a dla klasy szóstej 80 słów. 0 błędów celujący 1 błąd bardzo dobry 2 błędy bardzo dobry- 3 błędy dobry+ 4 błędy dobry 5 błędów dobry- 6 błędów dostateczny+ 7 błędów - dostateczny 8 błędów - dostateczny- 9 błędów dopuszczający+ 10 błędów dopuszczający 11 błędów niedostateczny Na póżniejszym etapie nauki nauczyciel może również testować ciche czytanie tekstu ze zrozumieniem, korzystając z gotowych testów. Wypowiedż ustna i pisemna to obszar aktywności ucznia podlegający ocenianiu subiektywnemu, gdyż testujemy tu sprawność porozumiewania się w języku obcym. Nauczyciel bierze pod uwagę użycie właściwej leksyki i właściwych struktur gramatycznych, jednak uczeń premiowany jest przede wszystkim za skuteczny, zrozumiały dla rozmówcy sposób przekazania informacji. Mówienie najlepiej jest oceniać w sytuacjach nieformalnych, na przykład w czasie ćwiczeń w parach i grupach, gdy uczniowie nie wiedzą, że są oceniani. Trudno jest ustalić jednoznaczne kryteria oceny mówienia w początkowym okresie nauki języka. Wypowiedź ustna: Celujący: wypowiedź płynna, swobodna, bogactwo leksykalne i różnorodność struktur poprawność językowa

14 Bardzo dobry: wypowiedź w miarę płynna, zgodna z tematem, dopuszczalne nieliczne błędy gramatyczne i leksykalne, które nie zakłócają komunikacji, poprawność fonetyczna Dobry: uczeń potrafi skutecznie przekazać wiadomość przy nieznacznej pomocy ze strony nauczyciela; słownictwo odpowiednie do zadania, wymowa i intonacja ogólnie poprawne nie zakłócające komunikacji, dopuszczalne nieznaczne błędy gramatyczne i leksykalne Dostateczny: uczeń mówi niezbyt spójnie, słownictwo dość ograniczone, trudności w nawiązaniu dialogu oraz trudności w odpowiedzi na pytania nauczyciela, częsta pomoc nauczyciela, problemy z doborem właściwych słów i z poprawnym użyciem struktur gramatycznych, błędy leksykalno-gramatyczne zakłócające komunikację, błędy w wymowie i /lub intonacji utrudniające zrozumienie wypowiedzi, Dopuszczający: brak umiejętności samodzielnego nawiązywania oraz prowadzenia konwersacji, która ogranicza się do odpowiedzi i reakcji na sugestie nauczyciela, bardzo ubogie słownictwo, błędy leksykalnogramatyczne zakłócające w znacznym stopniu komunikację, błędy w wymowie utrudniające zrozumienie wypowiedzi Niedostateczny: brak znajomości podstawowych struktur gramatycznych i umiejętności budowy zdań, trudności w zrozumieniu pytań i poleceń nauczyciela, brak znajomości podstawowego słownictwa, brak umiejętności przekazywania informacji. Wypowiedż pisemna: Celujący: wypowiedź zgodna z tematem, spójna i logiczna, bogactwo leksykalne i prawidłowe użycie struktur gramatycznych Bardzo dobry: wypowiedź samodzielna i na temat, dopuszczalne nieliczne błędy gramatyczne i leksykalne, które nie zakłócają komunikacji Dobry: wypowiedź samodzielna, słownictwo odpowiednie do zadania, dopuszczalne błędy gramatyczne i leksykalne, nie zakłócające komunikacji Dostateczny: problemy z doborem właściwych słów i z poprawnym użyciem struktur gramatycznych, błędy leksykalno-gramatyczne Dopuszczający: bardzo ubogie słownictwo, błędy leksykalno-gramatyczne zakłócające w znacznym stopniu komunikację, zrozumienie wypowiedzi Niedostateczny: brak znajomości podstawowych struktur gramatycznych i umiejętności budowy zdań, brak znajomości podstawowego słownictwa, brak umiejętności przekazywania informacji, praca niezgodna z tematem.

15 Praca domowa najczęściej dotyczy jednego lub dwóch ostatnich zagadnień lekcyjnych. Sposób jej sprawdzania zależy od tematu i rodzaju pracy jaką uczeń ma wykonać. Projekt to praca pomagająca sprawdzić znajomość słownictwa i struktur oraz umiejętność pisania, jak również samodzielność i umiejętność współpracy w zespole, przyjmowanie na siebie zadań i ról oraz odpowiedzialności za efekty pracy zespołu. Po zrealizowaniu jakiegoś zagadnienia chętni uczniowie mogą wykonać pracę, rodzaj własnego projektu, w którym wykażą się znajomością słownictwa i struktur gramatycznych z danego rozdziału. Będą mieli również okazję rozszerzyć swoją wiedzę i zaprezentować ją w formie pracy plastyczno-językowej. Należą do nich np. album, plakat, miniksiążka itd. Kryteria oceniania: - zawartość treściowa (ilość informacji) 4 pkt - poprawność językowa 3 pkt estetyka wykonania - 3 pkt Nauczyciel premiuje oryginalne podejście do tematu jak również wykonanie zadania na czas. Oceny: 10 celujący 9 8 bardzo dobry 7-6 dobry 5 4 dostateczny 3 dopuszczający Prowadzenie zeszytu dotyczy nie tylko zeszytu przedmiotowego ale również zeszytu ćwiczeń. Nauczyciel ocenia systematyczność wykonywania zadań domowych (5 pkt), kompletność notatek (5 pkt) i estetykę (5 pkt) celujący bardzo dobry dobry 9-8 dostateczny 7-6 dopuszczający Aktywny udział w lekcji przy ocenianiu aktywności uczniów nauczyciel stosuje system plusów (5 plusy ocena celująca). Ilość ocen z aktywności zależy od pracy uczniów. Udział w konkursie nauczyciel premiuje wzięcie udziału w konkursie przedmiotowym oraz zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca jak również zajęcie pierwszych dziesięciu w konkursach miejskich, regionalnych, wojewódzkich lub krajowych. (punkty dodatnie z zachowania wg kryteriów oraz ocena z przedmiotu 6 za zdobycie 1, 2, 3 miejsca oraz tytuł laureata lub finalisty) 4. Tryb i warunki poprawy oceny cząstkowej. Uczeń ma prawo poprawić jednorazowo ocenę (niedostateczną, dopuszczającą i dostateczną) w terminie dwóch tygodni od jej uzyskania. Poprawa odbywa się w ramach przedmiotowych godzin pedagogicznych, które odbywają

16 się raz w tygodniu w ustalonym, stałym terminie. Uczeń może starać się o wydłużenie terminu poprawy ze względu na swoją usprawiedliwioną nieobecność w terminie wcześniej wyznaczonym przez nauczyciela. Zakres materiału oraz wymagania na poszczególne oceny przy poprawie nie ulegają zmianie. Ocena poprawiona zostaje wpisana do dokumentacji szkolnej. 5. Tryb i warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana. 1. Na 14 dni przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej, wystawione przez nauczycieli języka niemieckiego oceny okresowe lub roczne, są podawane do wiadomości uczniom oraz ich rodzicom (na piśmie) na zebraniu rodzicielskim, przez wychowawców klas. 2. W przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, nauczyciel języka niemieckiego informuje o tym fakcie wychowawcę klasy, który na 21 dni przed radą klasyfikacyjną osobiście na zebraniu lub w przypadku nieobecności za pośrednictwem poczty, 15 przekazuje rodzicom pisemne zawiadomienie na specjalnym druku. 3. Nie później niż trzy dni po otrzymaniu proponowanej oceny, rodzic ma prawo zgłosić nauczycielowi języka niemieckiego chęć poprawy oceny swojego dziecka. 4. Wyrażenie zgody przez nauczyciela jest uzależnione od spełnienia przez ucznia następujących warunków: - systematyczne i aktywne uczestnictwo w lekcjach języka niemieckiego, - systematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego i odrabianie zadań domowych, - regularne poprawianie ocen cząstkowych, w wyznaczonym terminie dwóch tygodni (lub dłuższym, ustalonym przez nauczyciela w przypadku długiej nieobecności spowodowanej chorobą) - niezaleganie z realizacją bieżącego materiału, w okresie między wystawieniem proponowanej oceny i oceny okresowej lub rocznej, - ewentualne przedstawienie orzeczenia lekarskiego o przyczynie niepowodzeń szkolnych, spowodowanych deficytami lub ukrytą chorobą. 5. Jeśli uczeń spełni warunki podane w punktach 3 i 4, nauczyciel języka niemieckiego ma obowiązek przygotować test sprawdzający, który będzie obejmował materiał programowy z danego okresu (półrocze) lub z całego roku szkolnego (koniec roku szkolnego). 6. Ocena roczna uzyskana przez ucznia w wyniku poprawy nie podlega kryteriom średniej ważonej. 7. Jeżeli uczeń w wyniku testu sprawdzającego otrzymał ocenę niższą od poprawianej, nie jest ona brana pod uwagę. 6. Poprawa oceny powinna się odbyć nie później niż w ostatnim tygodniu przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej. 6. Metoda wystawiania oceny okresowej i rocznej. OCENIANIE BIEŻĄCE ORAZ ŚRÓDROCZNE KLASYFIKOWANIE 1. Rok szkolny podzielony jest na 2 okresy.

17 2. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadzane jest 1 raz w ciągu roku szkolnego. 3. W klasach I - III: a) ocena klasyfikacyjna śródroczna jest oceną zawierającą podsumowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia. Ocenę śródroczną otrzymują rodzice na spotkaniach z rodzicami, a nauczyciel dołącza ją do arkuszy ocen ucznia. b) ocena bieżąca wyrażona jest w: - klasach I - III za pomocą znaków cyfrowych w następującej skali: ocena celujący: 6 cel ocena bardzo dobry: 5 bdb ocena dobry: 4 db ocena dostateczny 3 dst ocena dopuszczający: 2 dop ocena niedostateczny: 1 ndst c 4. W klasach IV - VI : a) oceny bieżące oraz ocena klasyfikacyjna roczna i okresowa wyrażona jest w ocenach w następującej skali : ocena celujący: 6 cel ocena bardzo dobry: 5 bdb ocena dobry: 4 db ocena dostateczny 3 dst ocena dopuszczający: 2 dop ocena niedostateczny: 1 ndst b) w ocenianiu bieżącym oraz klasyfikacji śródrocznej możliwe jest stosowanie znaku + i - po ocenie. Na ocenę okresową i roczną decydujący wpływ mają oceny cząstkowe uzyskane w wyniku: - testu - kartkówki, - czytania, - wypowiedzi ustnej i pisemnej, - pracy na lekcji - aktywności, - pracy domowej, - projektu uczniowskiego np. w postaci referatu, albumu, plakatu itd., - prowadzenia zeszytu uczniowskiego i książki ćwiczeń, - udziału w konkursie Nie każda wyżej wymieniona forma pracy, będzie występowała w każdym okresie. Ich wykorzystanie zależy od indywidualnych potrzeb nauczyciela, związanych z tempem i sposobem realizacji programu nauczania, na różnych poziomach i w poszczególnych klasach.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Obowiązkowe wyposażenie ucznia: zeszyt przedmiotowy, podręcznik i zeszyt ćwiczeń, przybory do pisania i rysowania Uczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOT: JĘZYK NIEMIECKI KLASA: I-III NAUCZYCIEL: DOMINIKA SZPULARZ 1. W ocenianiu stosuje się następującą skalę ocen: Lp. Słowne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016 Klasa pierwsza 6 punktów - doskonale - potrafi swobodnie przywitać się i pożegnać, przedstawić się i zapytać o imię inną osobę,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ DLA KLAS PIERWSZEGO ETAPU EDUKACYJNEGO I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ DLA KLAS PIERWSZEGO ETAPU EDUKACYJNEGO I-III Barbara Pytlarska, Joanna Malcherek, Marzena Wyrobek Nauczyciele Języka Angielskiego i Mniejszości Niemieckiej. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ DLA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I Szkoły Podstawowej w Białej Niżnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I Szkoły Podstawowej w Białej Niżnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I Szkoły Podstawowej w Białej Niżnej Ocena celująca - potrafi swobodnie przywitać się i pożegnać, przedstawić się i zapytać o imię inną osobę, - samodzielnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS - SZKOŁY PODSTAWOWEJ W klasach - ie będą podlegać następujące formy wypowiedzi: a) odpowiedzi ustne (z zakresu trzech ostatnich lekcji) b) odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I I PÓŁROCZE- SRÓDROCZNA Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Wymagania procentowe z prac kontrolnych na daną ocenę: dla uczniów klas I III

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Wymagania procentowe z prac kontrolnych na daną ocenę: dla uczniów klas I III Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas I III Przy ocenianiu bieżącym w klasach I III oprócz oceny opisowej stosuje się: Pochwały ustne Symbole cyfrowe 1,2,3,4,5,6 Przyjmuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2014/2015

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2014/2015 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2014/2015 Opracowany w oparciu o Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Zielonej Górze. Magdalena

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I. zgodny z nową podstawą programową

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I. zgodny z nową podstawą programową Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP zgodny z nową podstawą programową W klasach I III szkoły podstawowej obowiązuje cyfrowy system oceniania bieżącego. Ocena roczna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM Przedmioty: Język angielski Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OKREŚLA: 1. Cele

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów odpowiedzi ustne, kartkówki, testy, prace domowe,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 I. Organizacja oceniania. A. Elementy podlegające ocenianiu: 1 znajomość słownictwa 2 umiejętność słuchania 3 umiejętność czytania 4 umiejętność

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I. ZASADY OCENIANIA 1. Uczeń jest oceniany zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 2. Oceniane są formy różne formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów gimnazjum klasy I - III

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów gimnazjum klasy I - III Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów gimnazjum klasy I - III Odpowiedzi ustne, prace klasowe i sprawdziany są oceniane punktowo, a punkty są przeliczane następująco zgodnie z Szkolnym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI Klasy 4-6 1. Na lekcję uczeń zawsze powinien przynieść podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt do języka angielskiego oraz pomoce wskazane przez nauczyciela. 2.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM Przedmioty: Język angielski PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OKREŚLA: 1. Cele nauczania. 2. Wymagania

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III I. Sposób oceniania Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzonych cały rok szkolny w następujących

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. z języka angielskiego. w klasach I-III. szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania. z języka angielskiego. w klasach I-III. szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach I-III szkoły podstawowej Ocenianiu w klasach I-III będą podlegały poszczególne sprawności językowe: rozumienie ze słuchu mówienie czytanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5. im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5. im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową W klasach I III szkoły podstawowej obowiązuje cyfrowy system

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM Ogólne cele kształcenia nauczania języka niemieckiego: - Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu i mówienia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Nazwa przedmiotu JĘZYK NIEMIECKI klasa(y) I, II, III rok szkolny 2015/2016 Gimnazjum Załącznik nr 5/WZO 1. WYMAGANIA EDUKACYJNE: Formy oceniania bieżącego: a) Prace klasowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMEICKIEGO W KLASIE I ROK SZKOLNY 2017/2018 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA MILESZKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMEICKIEGO W KLASIE I ROK SZKOLNY 2017/2018 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA MILESZKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMEICKIEGO W KLASIE I ROK SZKOLNY 2017/2018 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA MILESZKI 1. Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu języka niemieckiego v Uczniowie klasy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO w GIMNAZJUM Nr 1 im. J. I. Kraszewskiego w Jelnicy w roku szkolnym 2016/2017

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO w GIMNAZJUM Nr 1 im. J. I. Kraszewskiego w Jelnicy w roku szkolnym 2016/2017 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO w GIMNAZJUM Nr 1 im. J. I. Kraszewskiego w Jelnicy w roku szkolnym 2016/2017 Program realizowany według podręcznika "Progulka" w ciągu 3 lat w następującym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzonych cały rok szkolny w następujących obszarach: słuchanie, mówienie, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - nie rozpoznaje znaczenia nawet prostych wyrazów podstawowych dla danego rozdziału; - nie zna podstawowych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Mycielinie. Język rosyjski. Klasy: 5 6

Szkoła Podstawowa w Mycielinie. Język rosyjski. Klasy: 5 6 Szkoła Podstawowa w Mycielinie Język rosyjski Klasy: 5 6 szczegółowe warunki i sposób oceniania, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Bardziej szczegółowo

1. CELE NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH.

1. CELE NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH. WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM Z języka angielskiego Rok szkolny 2013/2014 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OKREŚLA: 1. Cele

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI. Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI. Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących) 1. Co podlega ocenianiu osiągnięć edukacyjnych uczniów odpowiedzi ustne kartkówki prace

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch

Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch KONTRAKT Z UCZNIEM Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch 1. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne JĘZYK ANGIELSKI KLASY IV-VI I. Postanowienia ogólne 1. Uczniowie oceniani są na zasadach sprawiedliwości, według ustalonych reguł, które są im znane oraz przez nich akceptowane. 2. Ocenę ustala nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I-III

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I-III Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I-III Integracyjna Szkoła Podstawowa w Radwanowicach Nauczyciel: Natalia Stanecka Obowiązujące podręczniki: 1. New English Adventure 1 2. New

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1 Obszary oceniania: słuchanie, mówienie, pisanie (przepisywanie) znajomość słownictwa, Sposób oceniania: Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki ucznia- dotyczy zdobywania ocen cząstkowych oraz wystawiania ocen środkowo i końcowo rocznych. podstawa prawna:

Prawa i obowiązki ucznia- dotyczy zdobywania ocen cząstkowych oraz wystawiania ocen środkowo i końcowo rocznych. podstawa prawna: Prawa i obowiązki ucznia- dotyczy zdobywania ocen cząstkowych oraz wystawiania ocen środkowo i końcowo rocznych podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JEZYKA ANGIELSKIEGO W KONWRESACJI w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JEZYKA ANGIELSKIEGO W KONWRESACJI w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JEZYKA ANGIELSKIEGO W KONWRESACJI w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy 1. Ocenie podlegają następujące kompetencje językowe: 1.1. wiedza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SP:

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SP: WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SP: I. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności: wypowiedź ustna (np. werbalna reakcja na polecenia nauczyciela lub pokazanie na kartach obrazkowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II 1. Formy aktywności podlegające ocenie w klasie drugiej: a) werbalne i niewerbalne reagowanie na proste polecenia nauczyciela; b) rozumienie prostych wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I. ZASADY OCENIANIA 1. Uczeń jest oceniany zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 2. Oceniane są formy różne

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE II

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE II JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE II ZASADY OGÓLNE: Ocenianie dokonywane jest w ciągu całego roku. Oceny otrzymywane

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego. dla Gimnazjum

Kryteria oceniania z języka angielskiego. dla Gimnazjum Kryteria oceniania z języka angielskiego dla Gimnazjum Formy sprawdzania osiągnięć uczniów: testy i sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, dyktanda, zadania domowe, wypowiedzi pisemne, aktywność na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE Opracowała: Anna Ropicka Danuta Walicht-Wiśniewska 20.09.2013r.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I SP

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I SP WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I SP I. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności: wypowiedź ustna (np. werbalna reakcja na polecenia nauczyciela lub pokazanie na kartach obrazkowych

Bardziej szczegółowo

Ocenianie Przedmiotowe z języka angielskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty

Ocenianie Przedmiotowe z języka angielskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty Ocenianie Przedmiotowe z języka angielskiego w klasach IV-VI Założenia ogólne: Ocenianie ucznia ma na celu: 1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 2.

Bardziej szczegółowo

II. Kontrola i ocena pracy ucznia.

II. Kontrola i ocena pracy ucznia. II. Kontrola i ocena pracy ucznia. Formy kontroli I Liceum Ogólnokształcące 1. Kontrola bieżąca (w formie oceny udziału w lekcji, odpowiedzi ustnych, niezapowiedzianych kartkówek i innych form testów osiągnięć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszennie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszennie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszennie Opracowała: mgr Wioletta Lęga Przedmiotowy system oceniania na zajęciach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SPOŁECZNEJ SZKOLE. PODSTAWOWEJ STO w Ciechanowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SPOŁECZNEJ SZKOLE. PODSTAWOWEJ STO w Ciechanowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SPOŁECZNEJ SZKOLE I. Kontrakt z uczniami: PODSTAWOWEJ STO w Ciechanowie 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie

Bardziej szczegółowo

XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy w Warszawie

XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy w Warszawie 1 XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy w Warszawie WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/17 1. Nauczyciele: mgr Iwona Kliber, mgr Joanna Perkowska-Whiley, mgr Sonia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM Przedmiotowy system oceniania z języków obcych jest zgodny ze Statutem Zespołu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III 1. Formy aktywności podlegające ocenie w klasie trzeciej: a) werbalne i niewerbalne reagowanie na proste polecenia b) rozumienie prostych wypowiedzi ze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1. I. Zasady ogólne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1. I. Zasady ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1 I. Zasady ogólne 1. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej:

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: 1 1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: POZIOM OSIĄGNIĘĆ Wspaniały Bardzo dobry Dobry Wystarczający OCENA WYMAGANIA EDUKACYJNE WSPANIALE oznaczane literą A Wymagania dotyczą

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla uczniów klasy I Zespołu Szkół w Rząsce Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz rok szkolny 2014/2015 nauczyciel mgr Romana Danak 1. Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W GŁOGOWIE IM. ORLĄT LWOWSKICH DLA KLAS I - III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W GŁOGOWIE IM. ORLĄT LWOWSKICH DLA KLAS I - III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W GŁOGOWIE IM. ORLĄT LWOWSKICH DLA KLAS I - III Celem Przedmiotowego Systemu Oceniania jest: 1.Poinformowanie ucznia i rodzica

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach.

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach. Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I- III Szkoły Podstawowej

Wymagania edukacyjne i Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I- III Szkoły Podstawowej Wymagania edukacyjne i Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I- III Szkoły Podstawowej Agnieszka Jankowska 1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne ustalane są wg WSO Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III. Język angielski

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III. Język angielski PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III Język angielski Nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze odbywa się według,,program nauczania języka angielskiego do edukacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO I. OCENIE PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY: - stopień opanowania wiedzy i umiejętności: a) rozumienie ze słuchu, b) rozumienie tekstu pisanego, c) czytanie,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE I. Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym.

Przedmiotowe Zasady Oceniania zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiotowe Zasady Oceniania zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Język angielski 1. Procedury sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia. Pomiar

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka mniejszości narodowej - niemieckiego. Klasa III

Przedmiotowy system oceniania z języka mniejszości narodowej - niemieckiego. Klasa III Przedmiotowy system oceniania z języka mniejszości narodowej - niemieckiego Klasa III Ogólne zasady oceniania Ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Nauczyciele: Joanna Kryńska, Monika Rękosiewicz - Tokarz

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Nauczyciele: Joanna Kryńska, Monika Rękosiewicz - Tokarz Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Nauczyciele: Joanna Kryńska, Monika Rękosiewicz - Tokarz PSO obowiązuje w klasach I-III Liceum Ogólnokształcącego. Wymagania edukacyjne - treści i umiejętności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasy I III Zespół Szkół w Zdunach Szkoła Podstawowa I. Zasady ogólne. 1. Szczegółowe Kryteria Oceniania są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2015/2016 NAUCZYCIELE: Urszula Pacholka, Dominika Chmielarczyk

JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2015/2016 NAUCZYCIELE: Urszula Pacholka, Dominika Chmielarczyk JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2015/2016 NAUCZYCIELE: Urszula Pacholka, Dominika Chmielarczyk SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW w LICEUM 1. Obowiązuje skala ocen 1-6. 2. Przedmiotem oceniania w całym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z chemii rok szkolny 2017/2018

Przedmiotowy system oceniania z chemii rok szkolny 2017/2018 Sposoby sprawdzania osiągnięć i kryteria oceniania opracował zespól nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, w oparciu o Statut Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu, regulujący zasady oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego opracowano w oparciu o program nauczania dla klas IV

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH Zadaniem PSO jest zapewnienie trafnego, rzetelnego, jawnego i obiektywnego oceniania wspierającego

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA Z JĘZYKA WŁOSKIEGO W VII KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA Z JĘZYKA WŁOSKIEGO W VII KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA Z JĘZYKA WŁOSKIEGO W VII KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. Oceny są wystawiane za następujące formy aktywności: a) odpowiedź ustna obejmuje trzy ostatnie lekcje: odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI ROK SZKOLNY 2016/2017

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI ROK SZKOLNY 2016/2017 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI ROK SZKOLNY 2016/2017 Kryteria oceniania z uwzględnieniem gramatyki, słownictwa, umiejętności rozumienia ze słuchu, mówienia, pisania i czytania. I. Zasady

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego. Systemem Oceniania Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego. Systemem Oceniania Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK FRANCUSKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK FRANCUSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK FRANCUSKI OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE: 1. Odpowiedzi ustne: - czytanie i rozumienie tekstu - konwersacja na podst. tekstu / odpowiedzi na pytania - krótkie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BEZPIECZEŃSTWA PRACY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W TECHNIKUM MECHANICZNYM, TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU i ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ. I. Zasady oceniania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA VII NAUCZYCIEL: Anita Łapa-Gwóźdź I. Obowiązki ucznia: 1. Uczeń zobowiązany jest do przynoszenie na każdą lekcję: podręcznika ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SSP 19

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SSP 19 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SSP 19 1. Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów: - sprawdziany - testy osiągnięć - kartkówki - odpowiedzi ustne - prace domowe, - prace długoterminowe - prezentacje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W BYDGOSZCZY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W BYDGOSZCZY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W BYDGOSZCZY OBSZAR JĘZYKOWY PODLEGAJĄCY OCENIE Ocenie nauczyciela języka obcego podlegają: 1. Cztery sprawności językowe: słuchanie,

Bardziej szczegółowo

Waga ocen cząstkowych uzyskiwanych przez ucznia za poszczególne formy sprawdzania wiedzy :

Waga ocen cząstkowych uzyskiwanych przez ucznia za poszczególne formy sprawdzania wiedzy : Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego Monika Stanulewicz Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Celem oceny ucznia jest motywowanie go do nauki,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka mniejszości narodowej niemieckiego dla klas z 3 godzinami języka mniejszości w tygodniu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka mniejszości narodowej niemieckiego dla klas z 3 godzinami języka mniejszości w tygodniu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka mniejszości narodowej niemieckiego dla klas z 3 godzinami języka mniejszości w tygodniu FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW NA JĘZYKU MNIEJSZOŚCI ORAZ

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obowiązujący w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obowiązujący w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obowiązujący w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie 1. Przewiduje się następujące formy oceniania wiadomości i umiejętności: zapowiedziane prace

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI, rok szkolny 2015/16 nauczyciele: Dominika Chmielarczyk, Urszula Pacholka, Michael Pacholka

JĘZYK ANGIELSKI, rok szkolny 2015/16 nauczyciele: Dominika Chmielarczyk, Urszula Pacholka, Michael Pacholka JĘZYK ANGIELSKI, rok szkolny 2015/16 nauczyciele: Dominika Chmielarczyk, Urszula Pacholka, Michael Pacholka SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 1. Obowiązuje skala ocen 1-6. 2. Przedmiotem oceniania

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV - VI

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV - VI Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV - VI I. KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY: a) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY - JĘZYK ANGIELSKI KLASA I KLASA II KLASA III DOPUSZCZAJĄCY: rozumie proste polecenia nauczyciela, poparte gestem; rozumie proste zwroty grzecznościowe i proste pytania;

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z języka angielskiego. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ciemnem. Podręcznik Steps Forward 1 - klasa IV

Zasady oceniania z języka angielskiego. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ciemnem. Podręcznik Steps Forward 1 - klasa IV Zasady oceniania z języka angielskiego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ciemnem Podręcznik Steps Forward 1 - klasa IV Podręcznik Steps in English 2 i 3 - klasa V i VI Obszary aktywności podlegające ocenie:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I-III

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I-III Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I-III 1.Zasady oceniania: oceny są oparte na czytelnych kryteriach znanych uczniom i rodzicom, na ocenę nie mają wpływu postawy szkolne i cechy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29 Strona 1 z 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 I. Organizacja oceniania. Elementy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZ. ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZ. ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZ. ANGIELSKIEGO Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Dratowie Nauczyciel: Justyna Słowik I. Postanowienia ogólne: Celem Przedmiotowego Systemu Oceniania z jęz. angielskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego na rok szkolny 2016/2017

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego na rok szkolny 2016/2017 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego na rok szkolny 2016/2017 1. Podstawowe umiejętności rozwijane przez uczniów podczas lekcji to: - rozpoznawanie i zrozumienie prostych poleceń - nazywanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 Nauczyciele prowadzący: mgr Monika Kucharek, mgr Agnieszka Paruzel, mgr Joanna Paruzel, mgr Justyna Szmajduch I. Organizacja oceniania A. Elementy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 W ŁAZISKACH GÓRNYCH Język angielski

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 W ŁAZISKACH GÓRNYCH Język angielski PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 W ŁAZISKACH GÓRNYCH Język angielski PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA OKREŚLAJĄ: 1. Zasady ogólne. 2. Cele nauczania. 3. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze Ocenianie osiągnięć polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu oraz postępów w opanowaniu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne klasa I, II, III gimnazjum język angielski

Kryteria oceniania ogólne klasa I, II, III gimnazjum język angielski Kryteria oceniania ogólne klasa I, II, III gimnazjum język angielski Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007

Bardziej szczegółowo

- elementy aktywności: prace domowe, frekwencja, aktywność na zajęciach,

- elementy aktywności: prace domowe, frekwencja, aktywność na zajęciach, JĘZYK HISZPAŃSKI I LITERATURA: PO I. Oceniamy: - sprawdziany - kartkówki - odpowiedzi ustne - wypowiedzi pisemne - wymowę - elementy aktywności: prace domowe, frekwencja, aktywność na zajęciach, - przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI w Szkole Podstawowej nr 29

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI w Szkole Podstawowej nr 29 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI w Szkole Podstawowej nr 29 Strona 1 z 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 4 6 1. Przedmiotowy system oceniania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego Gimnazjum Dwujęzyczne w Głogowie Młp. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego I.Wymagania edukacyjne - treści i umiejętności podlegające ocenie. Uczeń otrzymuje ocenę celującą jeśli: - spełnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary Malewskiej w Olsztynie Obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013, ze zmianami od 2015 / 2016

Bardziej szczegółowo

SP im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I- III

SP im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I- III SP im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I- III 1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne ustalane są wg WSO Szkoły Podstawowej w Teresinie.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III PSO jest zgodny z WSO i jest jego integralną częścią. Zasady ogólne dotyczące oceniania i klasyfikowania znajdują się w Statucie Szkoły,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I. OCENIE PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY: - stopień opanowania języka angielskiego w zakresie umiejętności: a) rozumienie ze słuchu, b) rozumienie tekstu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE I. Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VI I. ZASADY OGÓLNE Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, posiadającego orzeczenie lub opinię PPP oraz nieposiadającego

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Klasa I Wspaniale 6 pkt Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo