TOWARZYSTWO ZACHĘTY. WRZESIEŃ i933 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TOWARZYSTWO ZACHĘTY. WRZESIEŃ i933 ROKU"

Transkrypt

1 TOWARZYSTWO ZACHĘTY S Z T U K P I Ę K N Y C H W W A R S Z A W I E WRZESIEŃ i933 ROKU

2

3 V'. 1?v.3i3. - Ko/- 30W /36 TOWARZYSTWO ZACHĘTY S Z T U K P I Ę K N Y C W W A R S Z A W I PRZEWODNIK 8 fi T R E 5 Ć W Y S T A W A ŻO ŁN IERZ I KOŃ W SZTUCE P O L S K I E J W IE K X IX I X X W S T Ę P P R Z E Z ST. S Z U K A L S K IE G O W Y K A Z P R A C SZ C Z E P U SZU K A L SZ C Z Y K Ó W HERBU ROGATE SERCE Z KRAKOWA W Y S T A W A P R A C WILEŃSKIEGO TOWARZYSTWA N IEZA LEŻN YC H ARTYSTÓ W S Z T U K P L A S T Y C Z N Y C H K O L E K C J E PRAC: T A D EU SZA H EN R. D Ą BRO W SK IEG O KONSTANTEGO GORSKIEGO WYSTAWA OGÓLNA WRZESIEŃ i933 ROKU

4 Hat 3040!>b Druk M. G arasiński, W arszaw a, Bracka 20.

5 Z O Ł N I E R Z I K O N W S Z T U C E P O L S K I E J W I E K X I X i X X A J D U K I E W I C Z T A D E U S Z i 85s Szpica ułanów z r. i 83i, sygn.,,t. Ajdukiewicz w Krakowie Roku i X 58 ol./pł. wł. Henryk KuckarZewski 2 Patrol powstańczy, sygn.,,t. AjduLiewicz Paryż 1 ^yyłc 3 2 X 41 ol./jrz. w ł. Antoni Nalanson A N D R I O L L I E L W I R O i 836 i Bitwa, ilustracja do,,]marji jm.alczewsl.iego, sygn.,,18 y 3 Andriolli 5o X ^9 rys. wł. Tow. Zackęty Sztuk Pięknyck BRANDT JÓZEF 1841 i^ i5 Ą Potyczka, scena z,,potopu, sygn.,,j. B. 67 X 1 00 ol./pł. wł. Janusz Regulski 5 N a polowanie, sygn.,,jozef Brandt z W arszawy jmlonacłnum, 60 X Ą o ol./pł. wł. Konrad Podczaski G L/isowczyL, sygn.,,jozef Brandt z Warszawy*, 60 X Ą& ol./pł. wł. Edward Natanson 7 Zaloty, sygn.,,jozef Brandt z Warszawy, nsyą Ąo X 80 ol./pł. wł. Tow. Zack. Sztuk Pięknyck

6 BR A N D T JÓ Z E F Czarniecki pod Koldyng, sygn.,,jó z e t Brandt 1870* 96 X 206 ol./pł. w ł. Zbiory Państwowe 9 H andlarz koni, sygn. Jo z e f Brandt z ar~ szawy yą X 1 2 / ol./pł. wł. Zofja Spokornowa 10 Powrót kozaków (powitanie stepu), sygn.,,jó z e f Brandt z "W arszawy 1894!7o X 3io wł. Marja lir. P rzez dziecka B R O D O W S K I JÓ Z E F ol./pł. 1 1 K o n ie szlacheckie, niesygn. 7 5 X 8b (owal) ol./pł. wł. Tow Zackęty Sstuk PięknycL C H E Ł M O Ń S K I JÓ Z E F i 85o Kazimierz Pułaski poci Częstochowy, sygn. Jó z e f C heł moński i 8^5 87X14^ ol./pł. wł. Jadwiga Pułaska 1 3 N ap ad wilków, sygn.,,jo sep h C hel monski a Paris 1882, 53 X 8o wł. Konrad Podczaski ol./pł. 14 T a r g koński, sygn. Jó z e f C heł moński 1 889, 5i X (>3 ol./pł. wł. Jan Wedel 1 5 Dojeżdżacz, sygn.,,jó z e f Chełmoński X136 wł. Zofja Spokornowa G ERSO N W O JC IE C H i 83i Pożegnanie z koniem, sygn.,,w rojc. Gerson ol./pł. i X 80 ol./pł. wł. D omimk \V\tke-Jeżewski

7 G I E R Y M S K I M A K S Y M I L I A N x P owstańcy, sygn.,,jv1. Gierymski 66 X-118 ol./pł* wł. Stanisław Józefowicz GROTTGER ARTUR i 83y i 86y 18 W pogoni, sygn.,,a G 17 X 24 atw. wł. Antoni Natanson K Ę D Z I E R S K I A P O L O N J U S Z V a rssawa 19 Postój 60 X altw. wł. Aleksander Neuman K O S S A K J U L J U S Z 1824 * Tabor z tabunem toni w stepie, sygn. J K 1 6 X 3j7 alw. w ł. Kazimierz Natanson 2 1 Powrót z wypraw y krymskiej, sygn.,,j. Kossak 5 9 X 99 atw. wł. Jadwiga Pułaska 22 Powrót z wyprawy, sygn.,,j. KossaL 189^^ 3 2 X 4^ akw. wł. Konrad Podczaski 23 Z aklik a, sygn. Ju lju sz Kossak 1890* 4 2 X 5 6 a k w. wł. Edward Natanson 24 Książe Jeremi W^smowiecti na mogile stepowej, n iesygn., au tentyczn ość p ośw iad czo n a przez ^ ^ o jc ie c łia K o s s a L a 3 6 X ^4 a L w. wł. gen. Czesław Jarnuszkiewicz

8 KOSSAK JULJUSZ 18* H u z a r na k o n iu, sygn. J. K o ssa k w Paryżu i X 3o wł. Herman Lewy-Lasota akw. 26 Fragment z pod Somo-Sierry, sygn. Juljiisz Kossak 1896" 41 X 3 o akw. wł. \V^acław Pęski 27 Stadnina, sygn. Ju lju sz K ossak X41 a^wwł. Leon G oldkerg 28 W jazd Jana Sobieskiego do oswobodzonego W iednia, sygn.,,juljusz Kossak 18 83, 47X70 akw. wł. N. N. KO 5 SAK WOJCIECH Warszawa 29 A^esele krakowskie, 49 ^ 71 ol./pł. wł. W acław W ^akarecy 30 Napad na komisarzy bolszewickich, 110X66 ol./pł. wł. M^acław P ęski 3 1 Krwawa niedziela w Petersburgu, 385X8oo ol./pł. wł. N. N. KOWALSRI-WIERUiSZ ALFRED 1849 i 9i 5 32 N a jarmark, sygn.,,a. W^erusz-Kowalski 37'X5 o wł. K onrad Podczaski ol./pł. 3 3 P rz e d k arczm ą, sygn.,,a. ierusz K o w a lsk i, 38 X 44 ol./pł. wł. Leon G o ld terg

9 Ł O Ś W Ł O D Z I M I E R Z ą Kwestarz, sygn. 'W. Ł o ś M iinclien 80 X i 3o ol./pf. wł. To,w. Zachęty S ztuk Pięknyck M A L C Z E W i S K I J A C E K x ss Jczdz c y n ad m orzem, sygn.,,»t. JVLalczewski** 80 X 1 4 o l./p ł. wł. Jan MaZaraki M A T E J K O J A N * 838 i 89 3 SG K o ń K a r o la ks. L o ta ry ń sk ie g o do ol razu,,5 o- L iesti p o d W te dniem, sygn. 90 X G9 ol./pł. wł. Edward Natanson 3y Głowa konia, sygn. J. jm. r. P X 67 ol./pł. wł. W ła d ysław Rulikow skl M I C H A Ł O W S K I P I O T R P rz e ja ż d ż k a, niesygn., 3ą X 2 akw. wł. jtow. Zackęty Sztuk Pięknyck 3 9 Dyliżanse, niesygn., 67 X 107 ol./pł. wł. Edward Natanson Ąo Konie ciągnące, niesygn. ĄĄ X GS akw. wł. minory Państwowe 4i D y l lżans, n ie s y g n. 27 X 48 wł. W ła d ysław R,ulikowslti O R Ł O W S K I A L E K S A N D E R x7 7 7 *832 4 a P o c k ó d kii«gizów, n ie sy g n. Gy X 90 g w a sz wł. ^ łn o r y Państwowe

10 PAWLISZAK WACŁAW, ą5 Konmckowie kozaccy* sygn. AV. J. Pawliszak 9 5, 40 X 67 ol./pł. wł. Kazimierz Natanson 44 A^yjazd pani Orzelskiej z Wilanowa, sygn. ^^acław J. Pawliszak Xi 53 ol./pł. wł. Tow. Zackęty Sztuk Pięknyck PILLATI HENRYK Ą& Przy studni, sygn. H. Pillati 56, 3i X 39 wł. Tow. Zackęty Sztuk Pięknyck ol./pł. 46 Odpoczyne k, sygn. H. Pillati", 3 i X 39 ol./pł. wł. Tow. Zackęty Sztuk Pięknyck PIOTROWSKI ANTONI Ąy Epizod z powstania 1863 r., sygn* Antoni Piotrowski 188^7 K.raków ąg X yo ol./pł. wł. Czesław W^asilewski ROSEN JAN Lwów 48 Napoleon dokonywa przeglądu wojsk pod Warszawą przed wyprawą na JMoskwę, Ąy X 62 wł..maurycy Fajertag ol./pł. ROZWADOWSKI ZYGMUNT Lwów 49 Atak 14 pułku kirasjerów na Szewelińską redutę pod Borodino w 1812 r., sygn.,,z. Rozwadowski X 242 ol./pł. wł. Eugenjusz Waliczek 8

11 SIESTRZEN C EW IC Z-BO H U SZ STA N ISŁAW / 5 0 Z a lo t y, sygn.,,siestrzencewicz^ 6 7 X 89 ol./pł. wł. Apolinary Przybylski SIM M LER JÓZEF i Pożegnanie "W acł awa z jmlarj^., sygn.,,«t. Snnler X i i 3 ol./pł. wł. Tow. ZacLęty Sztuk Pięknyck STRZAŁECKI W A N D A L IN i 855 i 9 i Husarz polski, sygn. ^A^andalin Strzałecki 1884 ' 74 ^ ol./pł. r\. Aleksander N euman SU C H O D O LSK I JANUARY 1797 i Bitwa pod Raszynem (śmierć pułk. Godebskiego), sygn.,,j. Suckodolski X 18 5 ol./pł wł. To w. Zaclięty Sztuk Pięknyck 54 5 om o-sierra niesygn. 79 X 100 ol./pł. wł. N. N. SZERNER W ŁADYSŁAW x836 19x2 55 N a zwiadacli, sygn. ^W^ładysław Szerner 42 X 34 ol./pł. w ł. Konrad P odcsaskl SZEW CZYK FELIKS *863 i W pockodzie, sygn.,,feliks S z e w c z y k 88 r. i 5 X 37 wł. Aleksander Neuman akw.

12 TAŃSKI CZESŁAW W arszawa 5j Polscy malarze Łataliści 61 X i^ i ol./pł. wł. Rom an Herynowski WOLSKI STANISŁAW i Polowanie par force, sygn. Stanisław A^olsL-i X a8 akw. wł. M a u ry c y Fajertag 59 Igraszki, sygn. Stanisław W olski gwasz wł. Aleksander Neuman

13 Z ZA PROGÓW POLSKI W S T Ę P D O Ii-go W Y K A Z U P R A C S Z C Z E P U S Z U K A L S Z C Z Y K Ó W R O G A T E S E R C E Z K R A K O W A Nie będę opisywał obecnego stanu moich myśli i uczuć. Daję w skrócie pobudki mojej nagłej rozwagi, ty pozostać, nadal w Ameryce w każdym rasie aż coś się stanie ze strony Polski, a ja będę mógł wrócić do kraju. Ja nie dam się łatwo znieclięcić i wszystko oddam, co mam, jeżeli warto. Otóż wię" cej niżeli warto jest Szczep Rogate Serce, plany Twórcowni i przeniknięcia sąsiedzkiej polityki ideologją Neuropy. Lecz jestem człowiekiem, mam krew i żołądek, wiecznie nienasycony głód płciowy i tęsknoty karczownika, śpiącego na stojaka, wbijającego kim swycli planów między nieznaność i martwotę prawiecznego spokoju. Niecierpliw jestem robienia szpar, by promienie słońca przeniknęły tęclilmę ducliowej śpiączki naszego^niby to społeczeństwa. Może najsilniejszem uczuciem, jakie porusza mojemi my^ ślami, słowami i czynami jest zmysł Sprawiedliwości. Wszystko co czynię, wywodzi się z głębokiego odczuwania niesprawiedli" wości, powodowanej p odł ym rozmysłem lub dobrotliwą głupotą jednostek, miast, społeczeństw, narodów, kultur, czy też modą myślenia. Krak mityczny został bohaterem nie przez wrodzoną bohaterską odwagę czy awanturniczość, bo prowokatorzy burd są tchórzami, lecz dlatego, że miał poczucie sprawiedliwości. Bo" haterem jest obrońca, a nie siłacz. Sprawiedliwy człowiek jest nieulękły tchórzami są chrześcijańscy przebacznicy. Dla mojej matki jestem Stasiem, dla sklepikarza wpa" nem Szukalskim, dla Szczepowców przodownikiem, dla Polski jestem twórcą takiej a takiej miary.

14 Publika i młodzież jest narodem. Naród zatem jest sercem przywarty do moicli szczerych poczynań. Społeczeństwo to są działacze^ wpływacze, to są znane jednostki p o nazwisku, ludzie pożyteczni, a mięczaki, łotry, a spryciarze z inicjatywą. Społeczeństwo to Polska, Publika to Naród. Małej wagi dla nas szczeniaków Narodu jest to, że Publika chwali i zadowolennie przyjmuje do służby społecznej, bo Naród czyli Publika, to jest wielki kawał mięsa, bez sylwety, inicjatywy i woli. Naród nigdy niczego nie daje. Naród tylko przyjmuje. Naród jest tym płatem geografji, co jak rozsypły snop zostaje wiązadłem narzuconej woli hardziaków, zjedniony i postawiony na nogi. Bohaterongiś działo się, że temu mięsu bezwolnemu nazwanemu potem chlubnie Narodem zajadłe bardziaki.drogę ku słońcu torowały. My bardziaki dnia dzisiejszego musimy wyciskać płodną bobaterikrę z bezforemnego żywota Narodu, by wyroił się nowy zastęp Słowiańskich wojowników. Otóż będąc Stasiem dla mojej matki, pacjentem doktorowi7klijentem sklepikarzowi, a Narodowi Tobjaszem, sądzę swą wartość jako obywatela, że stanowię taki to a taki dochowek ducbowy, cząstkę skarbu społecznego, silne ramię oddanie broniące owo mięso narodu. Toteż nie wolno 1111 przebaczac tym, co występują przeciw mnie jako wartości społecznej, zamkniętej w jednostce, tylko przypadkiem nazywającej się Szukalskim. Muszę bronie Stacba z Warty" równie uparcie, jak bronię Naród przed łotrostwem lub apatją imiennej Polski. Tępienie przez imienną Polskę 5 czyli apatyczne lul) spryciarskie społeczeństwo Żółkiewskich, Sobieskich, jmlickiewiczów czy Piłsudskich tych, co są wysłannikami bezimienn e g o Narodu czyli Publiki jest największą stratą dla naszych dziejów rozwoju. Zapaliłem do czynienia przemian młodziaków, czyli Polskę Il-gą. P ozostaję w Stanacli Zjednoczonych, by znaleść sobie samemu i moim szczepowcom warunki do życia i działania.

15 Do Polski wrócę, kiedy ona się będzie na czworakacłi prosie o mój powrót, albo kiedy zdobędę niezależność finansowy by naszycli kukieł nie prosie o zezwolenie na ofiarną służkę Narodowi. Wrócę, kiedy Polsce imiennej będę mógł cisnąc w pysk nowe prezenty, zdobyte moją prywatną mordęgą. Wyjecb ałe 111, wbiwszy Narodowi w kałdun nasienie myśli i woli odrodzeńczej i już pali się ugor bezornej psycłiiki tępego uczuciowo Społeczeństwa. Dym tej palwy już zaczyna dusić szczury śpiclilefza narodowego a z pod popiołu wypalonej warstwy skiełkują odważni przodownicy. Pod ziemią roz' rasta się sieć korzenna rąk cliwy tający cli się w cicliem porozumieniu. Spisek bezsłowny przenika od miasta do miasta i wsi, mało widny na wierzcliu, lecz rozpędzony kryjomo. Tutaj Ryngraf, tam Zet, indziej Dobrowolski z Drugą Polską, dalej Z. K., a u Kresów Słowo" wileńskie. Mnoży się szczep Kraka", wszyscyśmy partyzanci, bo zapał "jest nasze 111 liasłem, młodość krewniactwem, a wybór naszej godności w walce z Polską I-szą jest samónamaszczeniem. Tom nie ja wymyślił skuteczność naszej działalności prawo życia jest głębsze od rozsądku najdoskonalszego człowieka. Tam, gdzie trupy stoją ustawione lia katedrach uniwersyteckich, to i Święty Franciszek Assyski nie poruszy powiek s wy cli słucliaczy, lecz, gdy się mówi do żywycb, słowo staje się ciałem. Jakżeż różnie się działo, gdym przedkładał plany przed Polską" I-szą, i przed Publiką i jej młodziakami! Uniwersytet Krakowski nie zezwolił, bym przemawiał na zebraniu liteiac kiem w jego muracli, a na drugi dzień dwakroc więcej publiki słu cliało mnie w Pałacu Spiskim. u niwersytet był wrogim,

16 zanim wiedział, o czem będę mówił..europę * ^hyt był dian niebezpieczny. Tytu ł Ról, my N ową Odjechałem między obce, a jednak jestem obecny wśród Polski II"ej. Idea nasza obejmuje kraj i już nic i nikt jej nie zastąpi drogi żadna banda sprzedawczyków nie powstrzyma wyklęciami przebudzenia się Wiosny. My idziemy! Kalifornia. Stach z TVarty Szukalshi. SZANOWNA PUBLIKO, W marcu b. r. został zaproszony Szczep do wzięcia udziału w wystawie Sto lat postępu4 w Chicago (maj pas" dziernik) w polskim pawilonie. Wysłaliśmy tam cały swój dorobek. Nie chcąc rezygnować z przyznanej nam przez To" warzystwo Zachęty Sztuk Pięknych sali na wrzesień, spieszy" my pokazać swe prace z ostatnich miesięcy. Nie są liczne, bośmy obrali drogę mozolnej pracowitości, więc nie możemy imponować ilością. Gdy całkowity nasz dorobek wróci s sa morsa, przedstawimy go na zbiorowej* wystawie Szczepu. Szczep jjrogate Serce.

17 W Y K A Z p R A C Szczepu Szukalszczyków kerbu Rogate Serce 7 K R A K O W A BISCHORiSKI TRUDZIN Kraków 60 jmuzyka [owe. Gi M. JŻ i kobieta BORATYŃSKI PRACOWIT Ryglice G2. Codzienna maska rys. podkolorowany 63 T ra g e d ja id eo w ca r Ys* seph BRYNDZA ZIEMITRUD Kraków 64 Kap li czka-wspominek (w formie tratwy żakotwiczonej na środku JVLorskiego O ka ku pamięci W ł. kr. Zamoyskiego 1 prot. O. Balcera) rys. podkolorowany 65 Dzwonnica Unji Słowian (projekt pomnika na szczyt Batiej Góry) rys- 66 Prze okrążenie uczuć rys* podkolorowany CIESLEWSKI TADEUSZ Syn W arszawa (gość Szczepu) 6 y P om m k u ro d z a ju proj. arcliitekt. rys. 68 NagroLek Okrzei^ proj. arcliitekt. rys. 69 Okręt symboliczny alabaster yo Istnienie kształtem y\ jmloja rzeczywistość gwasz 72 Sumienie akw.

18 FRĄCZEK 5ŁOŃCE5ŁAW Żołynia y S Bankrut y-hv > V 0 yą Ckrystus Siewca Pokoju 7 7 ys- P ró L a KOWALSKI SIŁA Kraków yb Dzwony ołówek SLUSAREK KRASOWIT LeJmca yy JMlarzenie jednego dnia ołówek y8 Targ o kwiaty 77 SMIESZEK SZCZEPOWID Kraków y 9 Zmrok ołówek STANOWSKI STANISŁAW Sambor 80 Jędrek mędrek ołówek WALCZOWSKI FRANCISZEK Łódz (goić Szczepu) 81 Dziewosłęty R y ty g e r a tem p era 82 Boliater miecza 1 pieśń yy 83 Liryka yy 8 Ą Krak 1 "W"iślana yy 86 Piast yy 86 Jesień 1 wiosna yy 8y K lą tw a (p ro jek t w itrażu ) akwarela ŻECHOWSKI ZIEMIN Książ Wielki 88 G ło w a kredka 89 O n a ołówek 90 P ie lg rz y m yy 77

19 ŻECHOWSKI ZIEMIN Książ Wielki 91 Tęsknota za słońcem 92 Hymn do ziemi g3 Przed świtem mojego dnia 94 N a przełomie 95 Idylla (cykl: ponure widma) 96 W^ola i uczucie 97 Przed soką (cykl: ponure widma)

20 W Y S T A W A P R A C W ; 1 eńskiego T o w a rz y stw a N lezależny cli A r tystów is z t u lt P lasty c z n y c h HAWRYŁKIEWICZ JAN Wilno 98 W il no al w. JAROCKI STANISŁAW Wilno 99 PoraneL w Zakopanem olej. KULESZA MAR JAN Wilno 100 Klimcia olej istudjum do portretu LredLa Lol. ŁUKASZEWICZÓWNA BRONISŁAWA Wilno 102 Autoportret olej. 1 o3 Ciocia Franusia z ŻaLiem 104 Portret jmlarji Daczewsltiej alw. PESZYŃSKI KONSTANTY Wilno Kwiaty olej. RYL/LÓWNA MARJA Wilno 106 Wnętrze kościoła w Prużanie altw. 107 Autoportret 108 ^STnętrze 109 Portret panny X. SCHWANEBACH TEODOR Wilno 11 0 N a A tla n ty L u olej.

21 SCHWANEBACH TEODOR Wilno Przed turzy 112 M otyw z Bretanji h 3 M o tyw z Cassis SIENKIEWICZ PRZY ALGO W SK A EUGENJAi i 4 jmodlitwa WIERUiSZ KOWALSKI CZESŁAW Wilno ii 5 P ortret żony ZNAMIEROWSKI CZESŁAW Wilnox Przeszłosć i \ y Opuszczenie

22 k o l e k c j a p r a X adeusza H enryla Dąb rowslie W A R S Z A W Krzemieniec. 'W3.WOZ w słońcu alw Krzemieniec. Dzwonnica barokowa 12 0 Krzemieniec. W idok z potoliem 12 1 Krzemieniec. Ogród p. TłoczyńsLicL 12 2 Krzemieniec. CerLiew na TuniLacłi 12 3 Krzemieniec. T. zw. cerkiewka Chmielnickiego 12 4 Krzemieniec. Zaułek przy ul. Krawieckiej 1 25 Krzemieniec. O zacłiodzie 126 Krzemieniec. W idok na Górę Bony Krzemieniec. T a rg 128 Krzemieniec. Zaułek przy ul. Słowackiego 129 Krzemieniec. Zajazd Kuczera 1 3o Krzemieniec. Ulica w słońcu 1 31 Krzemieniec. Dom ze schodkami 1 32 P oczajewska Ławra i 33 Kopuła PoczajewsLiej Ławry i 3 ą A ugustów Lanał 135 S nieżyca x3 G i 3^7 i 38 Przedwiośnie pod AV^arszaw^. jmlartwa natura Wnętrze we dworze

23 K O L E K C J A P R A C KONSTANTEGO GORSKIEGO w A R S Z A V A i3c) Pani Twardowska olej. lijo świtezianka 1^ 1 Dzwony na wygnaniu "szkic 1^3 'Wryrwiclyl> i " W a lig ó ra l43 K rólewna 2/abcia 44 U cieczka i ^5 W lesie M b i^8 U roczne oczy Krysia /Świtezianka Zaklęty królewicz 149 Kije samobije

24 W Y S T A W A O G Ó L N A BORZYM KAZIMIERZ Warszawa Peonje olej Portret pani A. 77 CHLEBUS JÓZEF P oronin i^2 Pejzaż z P odkala olej. DOMARADZKI STEFAN W arszawa i 53 iświt nad jeziorem olej. N oc nad Jasiołdą 77 r 55 Wiosna 77 DYBOWSKI STANISŁAW Warszawa i 5 (> Ckata z wiatrakiem olej. \ >y Ckaty z Puszczy Kampinowskiej tempera 1 58 Przedmieście 77 1&9 Droga olej. GAJEWSKI ANTONI MARCELI Warszawa 160 Głowa p o e ty Alfonsa Dz ięciolowskiego S'PS GRUBIŃiSKI JAN Warszawa 16 1 istudjum węgiel St udjtim portretowe,7

25 JAGODZIŃSKI LUCJAN Warszawa 1 63 istudj uin aktu JAŹWIŃSKA ZOFJA Warszawa 164 Bzy KOSSAK WOJCIECH Wa rszawa igs Panneau decoratif LIN DEM ANN EMIL Warszawa 166 Róże jmlareclial N iel 1 Gy Wybrzeże morskie 1 G8 Peonje PIĄTKOWSKA WŁADYSŁAWA Wai 169 Tulipany 1^0 Bzy 1^71 Róże białe PIOTROWSKI WACŁAW Warszawa 1^72 JVLłody dzik 1 y 3 Konewkowa 1 yą Głowa dziewczyny PIWOWARSKI EDWARD Warszawa i 75 N oc (Rzezba ogrodowa) POPOWSKI STEFAN Warszawa 1^76 Łosie (Bekowisko) 1 yy Zimowy zacbód RUDZKA ZOFJA Warszawa 1 y8 Przyjaciel

26 SAWICZEWSKI STANISŁAW Warszawa 179 Przebudzenie olej. 180 Róże,, SZCZYGLIŃSKI HENRYK W arssawa 181 Wschód księżyca lej* TRZEBIŃSKI MAR JAN W arszawa 182 Rynek w Węgrowie akw Klasztor Reformatów w Węgrowie,7 184 Klasztor Reformatów o zmroku 7, 1 85 Epitaplnum Jana Bonawentury Krasińskiego i8b w klasztorze Stary dom t. zw. Gdański w Węgrowie 18 / W^irydarz w klasztorze w A^ęgrowie ZACZYŃSKI ZDZISŁAW Wars zawa 188 Kazimierz nad "W^sły. A^ejśoe na rynek akw.

27

28

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH PRZEW ODNIK. l l 3 M A J-C Z E R W IE C C R

TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH PRZEW ODNIK. l l 3 M A J-C Z E R W IE C C R TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH W W A R S Z A W I E PRZEW ODNIK l l 3 M A J-C Z E R W IE C 1 9 3 C R ZBIO RSW ^ ^ N 4 R?J>

Bardziej szczegółowo

Obrazy w kolekcji POL-MOT Holding S.A.

Obrazy w kolekcji POL-MOT Holding S.A. 1. Obraz Wierzba K. Matejkowski 2. Obraz Panny K. Matejkowski 3. Obraz Drzewo życia K. Matejkowski 4. Obraz Bukowy las K. Matejkowski 5. Portret młodej kobiety Teodor Axentowicz 6. Dziewczynki grające

Bardziej szczegółowo

Ł Ą Ó Ł ć Ą ć ć

Ł Ą Ó Ł ć Ą ć ć Ą Ł Ż Ż Ą Ń Ą Ś ź Ść ć Ł Ą Ó Ł ć Ą ć ć Ó ć Ż ż ż ż ć ć ż ć ż Ść Ż ć Ó ź Ł ć Ą ż ż ć ć Ś Ą ż ć Ę Ś Ś Ł ć ć ż ć ź Ż Ę Ó Ś ć ć Ś ż ż ć ć Ż Ó Ń ć Ó Ż Ść Ś ć ć Ż ć Ę ć Ł Ź ŁĄ ż Ó ć ć Ę Ż Ę Ł Ś Ł Ł Ż Ż Ż Ż ć

Bardziej szczegółowo

Ó Ż ż Ć ż ż ż Ó Ę Ę Ó Ó ż Ó Ł ż Ł

Ó Ż ż Ć ż ż ż Ó Ę Ę Ó Ó ż Ó Ł ż Ł ż Ó Ż Ż ż ź ż ż Ź Ż ż Ę Ą Ó Ż ż Ć ż ż ż Ó Ę Ę Ó Ó ż Ó Ł ż Ł Ń Ę ż ż Ź ż Ę Ż Ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż Ź ż ż ż Ź Ó Ś Ó ż Ś Ą Ą ż ż Ł Ą Ń Ą Ą Ł ż Ź ż ż ż ż ż ż ŁĄ Ł Ś ż Ż ż Ś ż ż ż Ż ż Ż Ż ż Ż Ż Ż ż ż Ń ź

Bardziej szczegółowo

ń

ń Ą ń Ą ż ń Ł ć ń ć ż ć ż Ą ć ń ź ż Ę ż ż ć ń ć ż ć ż ć ż ń ż ć ż ń ń ń ż ń ń ż Ł ń ż ń ć ń ż Ń ć ż ń ń ń ń ń ż ż Ą ć ż ć ż ć ż ć Ń ć ć ń ć ć ń ć ć ż ń ń Ń ń ż ć ź ń ż ż ŁĄ ż ń ż ż ż Ą ż ć ń ż ć ż Ń ż Ń

Bardziej szczegółowo

Ł Ń ś ń ć Ź ś ń

Ł Ń ś ń ć Ź ś ń Ł Ł Ł Ń ś ń ć Ź ś ń ŁĄ Ę Ą Ą Ź ć ś ś Ź ć ć ć ć Ą ń ść ść ń Ź ń ś ś ń ń ń ń ń ś ń ś ść ś Ą ź Ź ś ś ń ć ń ń Ą ń ś ś ś ś Ź ś Ź ś ś Ź ś Ł Ś Ó Ą Ź Ą Ą Ó Ó ń ś ć ć ś ń ń Ść ń Ź ść ść ść ś ś ń ść ś ść ć ś Ń ć

Bardziej szczegółowo

Ą Ź ć Ń Ą ć Ź Ź

Ą Ź ć Ń Ą ć Ź Ź Ó Ó Ż Ę ć Ą Ź ć Ń Ą ć Ź Ź Ń Ą Ą Ź Ź Ń ć Ś Ł ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć Ź ź ć ć Ł ć Ź ć ć ź ć ć Ą ć ć ć ć ź ć Ą Ż Ż ć ć ć ć ć ć ć ć Ź Ź ć ć Ń ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć ć Ź ć ć ć Ć Ń Ż Ź ć ć Ń ć ć ć ć Ą Ń ć ć ć Ą ć

Bardziej szczegółowo

ć Ą ź ć ć Ż ź ź Ą ź ć ź ć ź

ć Ą ź ć ć Ż ź ź Ą ź ć ź ć ź Ż ź ź ź Ę Ą Ł ć Ą ź ć ć Ż ź ź Ą ź ć ź ć ź Ś Ź Ń Ź Ę Ę ź Ł ź Ż Ę ź Ż Ż Ż Ź Ź Ń ź Ź ź ć Ż Ę ć ć Ą ź ź Ź Ż Ś ź Ę Ę Ż Ż Ś Ę Ę ć Ż Ż Ń Ł Ń Ż Ż ź Ą Ą ź ź ź ć Ą ć ź Ż ć Ż Ę Ń Ę Ż Ż Ż Ó Ż Ż Ż Ż Ą Ł Ż Ł Ł Ł Ż Ż

Bardziej szczegółowo

ż ś ż ś Ę ś ż ś ś ś Ł ś ż Ł ż ś ś ś ż

ż ś ż ś Ę ś ż ś ś ś Ł ś ż Ł ż ś ś ś ż Ą Ń Ę ś Ę Ą ś ś ż ż ś ś ś ś ż ś ż ś Ę ś ż ś ś ś Ł ś ż Ł ż ś ś ś ż ś ś ś ś ś Ś ś ś ś ś ś ż ś ś ż ś ś ż Ś ś Ź ś ś ś ść ś ś ż ż ś ś ś ś ś ś ś ż ż ś ż ś Ę ś ś ż ś ś ż ś ś ś ś ś ś ż ś ż ś ć ś ż ś ż ś ś ść ż

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Ż Ź Ź ź Ż Ż Ź Ą Ą Ż ź Ś Ż Ż Ś Ź Ś Ą

Ż Ź Ź ź Ż Ż Ź Ą Ą Ż ź Ś Ż Ż Ś Ź Ś Ą Ś Ą Ó Ś Ś Ą Ś Ó Ż ć Ś Ż Ę ć Ż ź Ż Ź Ź ź Ż Ż Ź Ą Ą Ż ź Ś Ż Ż Ś Ź Ś Ą Ą Ż Ź Ś Ą Ń Ś Ą Ż ć Ż Ż Ż ć Ż Ż Ś Ź Ź Ż Ą Ń ź ź Ł Ę ć ć ć Ń ź ć Ż ź Ż źó ć Ż Ż Ó Ń Ż Ó Ź Ó Ż Ź Ż Ż Ż Ż Ę Ż Ż ć ć Ż ć Ó Ż Ż Ż Ą Ź Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Ą Ł Ł Ł ĄĄ Ą Ł Ą Ń Ń Ń

Ą Ł Ł Ł ĄĄ Ą Ł Ą Ń Ń Ń ź Ł ź ź Ł ź Ą ź Ą Ą Ą Ł Ł Ł ĄĄ Ą Ł Ą Ń Ń Ń Ś Ż ź Ą Ą ź ź Ą Ł Ł Ą Ą Ą Ń ź Ź ź Ł Ł ź Ś ź Ł Ł Ł Ś Ł Ś Ń Ś Ą ź Ń Ą ź Ś Ś Ś ŁĄ ź ź ź Ó Ś ź ź ź Ż ź Ł Ą Ń Ń Ą ź Ś Ą ź Ł Ł ź Ź Ń Ś Ó Ą Ł Ł ź Ż Ż Ó Ó Ś Ó Ś Ó Ó Ń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 72/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 72/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 sierpnia 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 72/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

3. Unia kalmarska IE W O EN MAŁGORZATA I 116 ERYK VII POMORSKI 119 KRZYSZTOF III BAWARSKI ESTRYDSII IE DAN W LO KRÓ 115

3. Unia kalmarska IE W O EN MAŁGORZATA I 116 ERYK VII POMORSKI 119 KRZYSZTOF III BAWARSKI ESTRYDSII IE DAN W LO KRÓ 115 K R Ó L O W I E D ~ N I IW. S TE R Y D S E N O W I E 1 1 4 3. Unia kalmarska K R Ó L O W I E D ~ N I IW. S TE R Y D S E N O W I E M~ Ł G O R Z~ T~ I E R Y K V I I O M O R S K I K R Z Y S Z T O F I I I

Bardziej szczegółowo

Ń

Ń ź Ś ź ć Ń ŁĄ ĘŚ ć Ń Ś Ą ć ć ź ć Ń Ą ć ć ć Ń Ł Ą ć ć ć ć ć Ą Ń ć ź ć ź Ą ć Ł ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ń ć ć ć ć ź ć ć ć ŁĘ Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ń ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ś Ą Ń

Ł Ł Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ś Ą Ń Ó Ą Ę ń Ł Ł Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ś Ą Ń Ł Ł Ó ż Ę ć ż ń Ł ż Ó ć ń ń ń ń Ł Ą Ł Ą ż ż ń ń Ł Ą Ę Ł ż ż ĄĄ ń Ł Ź ń Ę ń ż ń Ń ć ć ż ć ż Ó ż ż Ą ż Ę ż Ó ń ż ż Ś Ę Ę ń ń ń Ł ź ż Ó ż ŚÓ ż ź ć ń Ą Ą Ą ż Ę Ł Ń ń Ą Ę Ę ź ż

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą

ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą ÓŚ ż Ć ą ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą ą Ę ŁĄ ż ą ą ą Ś ą Ś ą ą ą ż ć Ź ą ć Ó Ą Ę ą ś ą Ę ż ą ś Ź ą Ś ą Ą ŁĄ ś Ź Ś Ł Ź Ż ą Ć ś ś ć ś ą Ź ą ą ć Ź ś ą ą ą Ż Ó ś ś ś ś Ą Ś Ś ą Ź ą Ź ż ś ż Ę ć ś ą Ó ż ż Ą Ź Ż

Bardziej szczegółowo

Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó

Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó Ź Ż Ż Ć ć Ź Ź Ż Ó Ó Ź ć ć Ż Ź Ó Ą Ó ć ć Ż ć Ó ć ć Ź ć ć ć Ż Ś Ć Ę Ć ć Ę Ó ć Ż Ż Ę Ż Ę Ź ć Ó Ó Ś ć Ł Ś Ó ć Ż Ś Ó Ó Ś Ż ć ć Ó Ó ć Ś Ó Ś Ć ć Ó Ó Ó Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą ź

Bardziej szczegółowo

Ć Ę Ę ż ŁĄ

Ć Ę Ę ż ŁĄ Ó Ń Ń Ń Ą Ę Ź ŚĘ Ś Ć Ę Ę ż ŁĄ ż Ą Ś Ą Ś ź ż ź Ś Ę Ę ź Ą Ę ż Ą ż ż ż Ą Ś ż ż ż ć ż ż ć ż ż ć ć ż ż Ą ż ż ż Ę Ę Ę ż Ś ż Ą Ę Ź Ą ż Ą Ę ż ż Ś ż ż ż ż Ł Ę ć ż Ś ż ż ż ż ż Ś Ę ż ż Ę Ę ż Ę ć ż ż ż Ś ż ż ć ż Ę

Bardziej szczegółowo

Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć

Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć Ł Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć Ś ć ż ć Ś ć ż ż ć Ść ć ć ć ć Ś Ś ż Ę Ś Ń ć ć Ś ć ć Ż ż ź ź ć ć ź Ż Ą Ś ź ż ż Ż Ż ż Ż ż Ż Ż ć ż Ż Ż ż ć ć Ż ć ć Ż Ą ć ć ż ź Ł Ł Ś Ą Ń Ż Ż Ż ć ć ż Ż ć Ż Ę ć Ż Ż ć

Bardziej szczegółowo

ó ń ó

ó ń ó Ł ź ó ń ó ó ń ó ó ń ż ó ó Ł ń ó ó ń Ą ó ń ó ó ź Ł ó ó ó Ż ż Ł ó Ż ó ó ż Ś ż ó Ś ż Ż Ą Ź Ę Ó ó ó ó ń Ć ó ó ż ż Ż ó ó ń ó ż ż ó Ł ó Ż ó ż ŚÓ ż Ś ń ń Ś ż Ż ó ó Ę ó Ł ó ó ó Ą ż Ż Ó ó Ł ó Ę Ż ó ó ń ó Ż Ż ń

Bardziej szczegółowo

ń

ń Ę Ę ż Ę ć ń ń Ą Ą Ę ń ć Ą ń ń Ś ń ń ń ż ń ń ż ń ż ż ż ż ż ż ć ć Ą ź Ę ń ż ż ż Ż ż Ą Ł ż Ę ż ż Ę ć ć Ą ż ż ć ć ż ć ż Ę ż ż ń Ż ż ć Ą ż Ęć ń ż ż ń ć ć Ę Ł ż Ę Ę ć ż ń Ł ż Ż ż Ż Ę ż Ź ż Ź ż ź Ę Ź ń ż Ź ż

Bardziej szczegółowo

Ł ś ś ń ń ś

Ł ś ś ń ń ś Ę ń Ł ś ś ń ń ś ść ę ę ś ż ś ś ś ę ę ś ę ś ę ć ź ż ś ęś ż ę ś ś ś ć ź ę ę ś ś ść ć ę ę ś ś ę ę ę ę ś Ł Ł Ł Ł Ł ś ć ę ę ę ę ń Ą Ą ż ę ę Ł Ś ę Ł Ł ę ę ę ś Ą ę ę ę Ł Ł ń ń ś Ą Ń ś Ł Ó Ł ść ń ń ą ę ść ń

Bardziej szczegółowo

ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę

ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę ć ę ę Ł Ą Ś Ś ę Ś ę ę ć ć ę ę ę ę ć Ś ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę Ą ę Ą ę ć ę ć Ą ć ę ć ć ę Ę ę Ś Ą Ł Ó ę ć ę ę ę ę Ą ć ęć ę ć ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę Ą ę ę ę ę Ń ę Ó

Bardziej szczegółowo

Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć

Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć ń Ż Ę Ń ń ń ć Ę ź ń ń ń ć Ż Ś Ż Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć Ż ć ń ń ń ć Ż ń ć ń ń Ó Ń ź ń ń Ś Ś Ż ć ć ć ć Ż ć ć ń ć ń Ż ć Ó Ż Ż Ż ć Ą ć Ó Ł Ą Ą Ó Ń ń ń ć ć ć ć ń ń ć Ń Ś ć Ś Ż ć ń Ż

Bardziej szczegółowo

ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń

ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń Ł Ą Ę ż ż ż ż Ó ż Ż Ż Ę Ż Ą Ż Ż ż Ś Ż Ś ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń Ę Ó Ł Ś ż ż Ę Ę ż Ó ż Ś Ę ń ń ń ż ń ń Ę Ę ń ż Ą ń Ś Ś Ę ń Ż Ę Ę ż ń ń ń ń ż Ę ń ń ń ń Ł Ę ń ń ń ń ż Ę ż ż ż Ź ż Ż ż Ż ż ż Ę ń Ę ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę

Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę Ł Ł Ł Ń Ń Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę Ł ć ć ć ź ć ć ź ć ć ć ć Ś Ś Ł ć ć ć Ę Ą ć ć Ź ć ć Ó ć ć ź Ł Ń ć Ś ć ć ć ć ć ć ć Ń Ę ć ć ć Ś Ś ć Ę ź Ń Ę ć Ń ć ź ć Ń ć ć ć ć ć ć ć Ę ź ć ć ć ć ć ć ć ŚĆ ć ź ć ć Ł ć ź Ą ć ć Ą

Bardziej szczegółowo

ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż

ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż Ń ć Ś ż ź ź ź ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż Ę Ę ć ć ż Ł ż ź ż ż ż ć ż ż Ś ć ż ż ż Ś Ę ż Ó ć Ą ż ż ż ż ż ć ż ć ż ć Ą Ą ć Ę Ś Ś Ł ć ż ż ż Ł Ś Ś Ł ż Ę Ę ż ć Ę Ę ż ż ż Ł Ś ż ć ż ż ż ż Ś ż ż ć Ę ż ż ż

Bardziej szczegółowo

Ó ń ń ń ń ń ź Ł ć ć ź ć ź ć ć ź ź ć Ó ń ć ń ć Ą ź ć ć ź ń ń ń Ę Ś Ł ć ń ń ń Ó Ó Ó Ó Ą Ó ź ć Ó ź ń ć ź ź Ę Ś ć Ę Ż Ś ź Ć ć ź ć ć ń ź ć Ł Ł Ó Ś ć ć ź ć Ś ń Ł Ó Ś ć Ś Ś ć Ó Ś ź ń ź ź ń Ę Ę ń Ó ń ń ź ź ń

Bardziej szczegółowo

Ś ź Ś Ś

Ś ź Ś Ś Ś ź Ś Ś Ę Ż Ę ź Ł Ą ź ź Ę ź Ą Ą Ę Ó Ś Ś Ś Ę Ś ź Ś Ś ź ź ź ź Ę Ą Ż Ą ź ź ź Ę ź Ę Ś ź ź ŚĆ Ś Ś ź ź Ą Ą Ą Ą ź ź ź Ż Ś Ą Ś Ą Ś Ń Ś Ą Ż Ś Ń Ś Ą Ą Ę Ś Ą ź ź ź Ą ź ź ź Ą Ż Ą Ą Ę ź Ę Ź ź ź Ą Ś Ą ź ź Ę ź Ą ź Ć

Bardziej szczegółowo

ź Ż Ż Ś ć ć Ł ż Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ł Ż Ż Ż ż ż ż ż ż ż Ż ć Ż Ś Ś Ń Ść

ź Ż Ż Ś ć ć Ł ż Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ł Ż Ż Ż ż ż ż ż ż ż Ż ć Ż Ś Ś Ń Ść Ż Ż ć Ę Ę Ę ż ć ż Ś Ż Ż Ś Ż Ó ź Ż Ż Ś ć ć Ł ż Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ł Ż Ż Ż ż ż ż ż ż ż Ż ć Ż Ś Ś Ń Ść Ś Ś Ż ż Ż Ż Ł Ż ć ż Ś Ś Ż Ż Ś Ś Ż Ż ż Ż Ż Ść Ż Ż ż Ż Ż Ś Ą ć Ż ż Ł Ą ż Ś ż ż Ę Ż Ż Ś Ż Ę ć ż ż Ę ć ż ż Ż Ś Ż

Bardziej szczegółowo

Ą Ś Ó

Ą Ś Ó Ó ź ź Ó Ą ć Ą Ś Ó Ś Ę Ś Ł Ź ć Ś ć Ź Ę Ś Ą Ó Ó ź ć ć Ź Ź Ę ć ź ź Ń Ł Ź Ź ź Ń Ź ć Ś Ę Ą Ś Ź Ń Ń ć Ó Ś Ś ź Ź Ź Ą Ń Ą ź Ń Ł Ń Ń Ń ź Ń ć ć ć ź ć Ś Ń ć ć Ę ć Ę ć Ę Ź Ś Ó Ź Ę Ś Ę Ź Ó Ź Ę Ń ć ź Ź Ó Ę ć Ś Ź Ń ć

Bardziej szczegółowo

ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść

ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść ć Ż ż Ę ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść Ż Ść Ż ć Ż Ż Ż ż Ż ć Ł Ś Ż Ś ć Ż ć Ż ż ź Ż Ś ć ć ć ć Ó ć Ż Ść Ż ć ć Ż ż Ł Ż Ę ć ć ć Ż ć ć Ż ż ż ć Ż Ż ć Ł ć Ż Ć Ż Ż Ś Ż Ż Ż ć Ż ć ż ć Ż Ś Ż ć Ł ć

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ę Ż ź

Ł Ł Ę Ż ź Ł Ł Ł Ę Ż ź Ż Ę Ź ć Ź ć ć ć ć ć Ż ć ź Ę Ź Ź Ę Ź Ą Ź Ą Ą Ż Ż Ę Ń Ź Ź ć Ę ć Ę Ę Ę Ę Ę Ą Ę ź ć Ą Ą Ę Ź Ł Ę Ż Ż Ą Ź Ą Ź Ź Ę Ń Ź Ś Ż Ą Ź ź ć ć Ą Ą Ł Ś Ź Ę Ę Ź Ę Ę Ą Ł Ę Ą Ę Ż Ą Ł Ł Ę Ę Ę Ę ź ź ć Ź ź Ś ć Ó

Bardziej szczegółowo

ś ś Ż ś Ń Ń Ę Ł ć ś Ł

ś ś Ż ś Ń Ń Ę Ł ć ś Ł Ń Ń ś Ń ś ś Ż ś Ń Ń Ę Ł ć ś Ł Ń ś ś Ą ś Ł ś Ń Ą ść ś ś ść ć ś ź ść ść Ą Ń ść ś ść Ń ś ś ć Ń ś ć ć ć Ń Ł Ń ć Ń Ł Ę ś Ł Ł ć ś ź ć ś ś ć ść ś Ł ś Ł Ł Ń Ń Ś ść ś ś ś ść ć Ń ść ść ś ś ść ś ś ś ś ć Ń ść Ł ś

Bardziej szczegółowo

Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć

Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć ż Ś Ą ć ą ą ą ż ż ą ą ć ą ż Ę ą ć ż ć Ó ą ą ń ą ż ń ą Ń ą ą ą Ą ą ż ż Ą ż ą ź ą ą ż ż Ę ź ą ż ą ą ą ż Ź ą ń Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć ć ą ż ą ą ą ą ć ć ć ą ą

Bardziej szczegółowo

ń ń ń ż ć Ł ż ż ń ż Ą ń Ż ż

ń ń ń ż ć Ł ż ż ń ż Ą ń Ż ż Ł ż ż Ż ć Ź ź ż ń ń Ż ń ń ń ż ć Ł ż ż ń ż Ą ń Ż ż ń ń ż ć ć ń Ó ż Ł Ł ż ż Ł ć Ó ć ć ż ż ć ć ć ż ć ć Ó ż Ź Ż ć ź ż Ó ć ć ń Ł ń ń ń ć Ś ż Ź Ź Ł ż ż ć ź Ź ć ć Ż Ó ń ć ć ń Ż ż ż Ą Ż ż Ź Ż ć ż Ó Ź ź Ą Ż Ł ż

Bardziej szczegółowo

ć ć

ć ć Ł Ź Ź Ś ć ć ć Ś ź Ę Ł ć ć ź ć Ś Ź Ź ź ź Ź ź ź Ś ć ć ć ć ź ć Ę Ś Ą Ń Ś Ł ź Ś Ś Ź Ś ź Ł Ź Ź ź Ś ć Ń Ś Ł ć Ś Ł Ę Ś ź Ź Ś Ą Ę Ś Ę ć ć Ś Ź Ł Ź Ś Ć Ść ć Ś Ś ź Ź ć Ź ć Ł ź ć Ś Ą ć Ść ć ć Ś Ś Ś Ą Ś Ś ć Ś Ś ć ć

Bardziej szczegółowo

Ż Ż Ł

Ż Ż Ł Ż Ż Ł ć Ż Ł Ń Ń Ż Ś ć Ę ć ć ź ć ć Ź Ę ź Ń Ł ć ć Ę ć Ć Ę ć ć ć Ą Ń ć Ą Ą Ś Ę Ć Ę ć ź Ę Ł Ś ć Ą ź Ą Ń ć Ż Ę ć Ó ć ć ć Ę ć ć Ń ć ć ć ć ć Ę ć Ą ć Ę Ż Ć ć Ć ź Ą ź Ś Ę ź Ę Ą ć Ę Ę Ś Ń ź ć ć ć ź Ż ć ŚĆ Ę Ń Ń

Bardziej szczegółowo

ź Ę ŚŚ Ś Ą Ę Ó Ó Ł Ą Ą ń ź Ń ź ń

ź Ę ŚŚ Ś Ą Ę Ó Ó Ł Ą Ą ń ź Ń ź ń Ą Ł Ę Ó ń Ó ć Ś ź Ę ŚŚ Ś Ą Ę Ó Ó Ł Ą Ą ń ź Ń ź ń ź ń Ń Ą Ó ĄŁ Ł Ś Ą Ś Ó Ń Ó Ś Ń ń ć ć Ó Ę Ó Ą Ą ź ź ń Ł Ś Ę ć ć ń ć ź ć ć ź ć ć Ó Ą Ń Ż ń ć ć ń Ń ć ć ź ć ć ć ć ć ń ń ć Ą Ń Ę ń ń Ń ź ź ń Ń ń Ń ć ń ń ć ć

Bardziej szczegółowo

ć ć Ść ć Ść ć ć ć ć

ć ć Ść ć Ść ć ć ć ć Ź Ść ć ć ć ć Ść ć ć ć ć Ść ć ć Ść ć Ść ć ć ć ć Ź Ź ć ć Ść ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ść ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ś ć ć ć Ł ć ć Ł Ść ć ć ć ć ć Ź ć Ść ć ć Ść ć ć Ś ć Ł ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo

ć Ś

ć Ś Ą Ą Ń Ą ć Ś Ą ć Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś ź Ś ć Ś Ś ć Ś Ś ź Ż ć ź Ż ć Ą Ś ź ź ć Ę ć Ś ć Ś Ś Ś ź Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ą ć ć ć ć Ę ć ć Ś Ś Ś ć ć ć Ś Ś Ś Ś ć Ą ć ź ć ć Ę Ą Ś Ę ć ć ź Ę ć ć Ś Ę ź ć ć Ą Ę Ę Ą Ś Ś ź ć ć

Bardziej szczegółowo

ń ż ś

ń ż ś Ł ń ń ś ś ń ń ń ś ż Ń ż ż ć Ą ń ż ż ń ż ś ś Ł ń ń ść Ł ż Ł Ń ź ść ń ż ż ż ś ś ś ż ś ż ż ś ń ń ż ź ż ż ż ń ź ń ś ń ń Ą ć Ę Ł ń Ń ż ść Ń ż Ę ż ż ż ż ż ż ż ść ż ś ń ż ż ż ż ś ś ś ś ż ś ż ś ć ś ż ż ć ś ż ć

Bardziej szczegółowo

Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń

Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń ć Ę ć Ę Ę Ż Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń ń Ż ż Ń ć ń Ó ć Ę Ż ć ć Ś Ż Ż ż Ż Ż Ż ń ż ż Ż Ż ż Ż Ż ć ć Ż ń ń ć ć ć ż Ś Ł ż Ę Ż ć ć ć ń Ż ń Ł ń ż ć ć Ż ż Ó ć ć ń ć Ż Ż ń ń ń ż Ż ć Ż ż Ż Ó ż Ż ć ż ż Ę Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Di 4 A TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ LWÓW, DZIEDUSZYCKICH 1. TELEFON KATALOG WYSTAWY PRAC GRUPY ART.-PLASTYKÓW S T E R" ORAZ ARTYSTÓW LWOWSKICH

Di 4 A TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ LWÓW, DZIEDUSZYCKICH 1. TELEFON KATALOG WYSTAWY PRAC GRUPY ART.-PLASTYKÓW S T E R ORAZ ARTYSTÓW LWOWSKICH Di 4 A TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ S Z T U K P I Ę K N Y C H LWÓW, DZIEDUSZYCKICH 1. TELEFON 262-64 KATALOG WYSTAWY PRAC GRUPY ART.-PLASTYKÓW S T E R" ORAZ S A L O N U ARTYSTÓW LWOWSKICH P A Ź D Z I E R N I

Bardziej szczegółowo

Ę ż ć ŁĄ

Ę ż ć ŁĄ Ł Ł Ę ć ż Ś ć ć Ę Ę ż ć ŁĄ Ą Ł ć ć ć Ę ż ć Ą ć ć ż ć ć ż Ę ż ć ć ć ć ż Ę Ą ż ć Ś ż ć ż ż Ę ć ż Ł ć Ą Ę Ł ć ć ć Ś ć Ł ć ć Ą Ł ć ć ć ć ó Ę Ł ć ć Ą Ł ć ć ć Ł Ść ć ó ć ć ć ć ż Ł ć ć ć Ł Ą Ś Ł Ą ż Ę Ą ć ć ć

Bardziej szczegółowo

ĄĄ

ĄĄ Ń Ę Ą Ą ĄĄ Ś ĘĘ Ę Ę Ę Ś Ń Ń Ę Ę Ę Ń Ę Ą ź Ę Ś Ą ź ź Ę Ę Ń Ę Ę ź ź ź Ę Ń Ę Ą Ę ź ź Ń Ó Ó Ś Ę Ń Ń ź Ę Ą Ł ź Ą ź Ą Ę ź Ń Ą ź ź ź Ń ź ź ź ź Ą ź Ą Ę Ą ź Ą Ą Ś ź Ą Ę Ę Ę Ę Ę Ę ź Ń Ń ź Ę ź Ę Ń Ł Ł Ń Ś ź Ń Ń Ę

Bardziej szczegółowo

ŁĄ Ł

ŁĄ Ł Ł Ę Ś ŁĄ Ł Ś Ś Ś Ą Ś Ó Ę Ś Ą Ś Ę Ą Ą Ś Ą Ó Ó Ś Ś Ą Ą Ę ć ć ć ć Ó Ó ż ć ć ć ż ć ż ć Ł Ś Ś Ś Ą Ś Ę Ś Ś Ś Ś Ś ż Ś ć ż ć ż ć Ś Ś ż Ó ć ż ć Ó Ó ć ż Ó ć Ś ć Ź ć ż ż ć ć Ó ć ż ć ć Ó ć Ó ż ż ć Ó ż ć Ó ć ć ż Ó

Bardziej szczegółowo

Ł ć Ą ć ć ć ć ć Ł

Ł ć Ą ć ć ć ć ć Ł Ł Ś Ą Ś Ą Ł Ś Ś Ł Ł Ó Ą Ł ŚĆ Ń Ó Ł ć Ą ć ć ć ć ć Ł Ó Ł Ń Ś Ó ć Ś Ó Ń ŁĄ Ł Ó Ó Ł Ń Ś Ś Ó Ó Ó Ł Ń Ó Ł ć ć Ó Ó Ó Ł ć ż ż ć ć ż ż Ź ż ć ć ć Ó Ó Ó Ł Ń Ł Ó Ó Ó Ł ć ż ż ż ć ż ć ż Ł Ó Ó Ó Ł ż ż ć ć ć ć ć ć Ó Ż

Bardziej szczegółowo

Ą ź Ą ń ź Ł Ł ń Ł ń ń ź ń Ł Ś Ą Ń ń ŁĄ Ś ń ń ń ń ń ń Ł Ą ń ń ń ń Ą Ą Ś ń Ó Ł ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń Ł ń Ą ŁĄ Ś Ł Ś Ł ń ń ń ń Ń Ą ć ń ń Ł Ń ń Ł Ł ń Ł ń ń ń ń ń ń Ź Ł ń ń Ź Ł ń ń Ł

Bardziej szczegółowo

ż ć ć ć ż ń ć ż ć ż Ę ć ż

ż ć ć ć ż ń ć ż ć ż Ę ć ż Ł Ł ŁĄ Ł ż ż ź ż Ą ż ć ć ć ż ń ć ż ć ż Ę ć ż ń ń ż ć ć ż ć ć Ź ż ń ń ć Ę ż Ą Ę ż ń ć Ą Ą ż Ź ż ć ć ż ć ć ż ż ż ć ń ż ć ż ż ż Ę ć Ę Ł Ł ź ń Ź Ę ż ć Ą ń ć ż ź ż Ą Ź ń ż Ź Ą Ą ż ć ż ć ć Ą ż ć ć ż Ł ż ć ż

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

ń ź ź ń ń ź ć Ń ń Ż ń

ń ź ź ń ń ź ć Ń ń Ż ń Ę Ę ń ń ń ć Ń ć ć Ń ź ń ć ć ź ć ź ń ź ź ń ń ź ć Ń ń Ż ń Ł Ł ń Ę ź ź Ś Ś ź ń ń ź ń ń ń ń Ś ź Ę ź ń Ą ń ć ć ń ć ń Ą ć ź ź Ś ź Ś ń ń ń ń ń ń ć ń ń Ą ć ń Ś ń ń ź ź ź ć ć ń Ł Ę ń ć ń ń ź Ń ź ń Ś Ś Ś ć ń ć ź

Bardziej szczegółowo

ź ź ó ó ś ó ó ś ż ź ź ż ż ó ż ó ó ó ż ż

ź ź ó ó ś ó ó ś ż ź ź ż ż ó ż ó ó ó ż ż Ł Ł ż ó ż Ż ź Ę ż ś ś ś Ę ś Ź ź ź ó ó ś ó ó ś ż ź ź ż ż ó ż ó ó ó ż ż ł ż ó ŚĆ ż ż ź ż ż ż ź Ź ś ś ó ś ń ł ś ś ó ż ć ó ść ś ść ś Ę ś ś ć ś ś ł ś ś ó ś ś ś ż ć ż ó ść ć łó ść Ść Ź ó ł ś ś ć ó ł ń ń ć ł

Bardziej szczegółowo