Uchwała Nr 297/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr 297/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2014 roku"

Transkrypt

1 Uchwała Nr 297/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1459/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów po ocenie strategicznej, w ramach Schematu 4.3 B Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (MRPO). Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596), art. 25 pkt 1, art. 26 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), biorąc pod uwagę zapisy zawarte w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 780/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata z późn. zm., w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 938/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Uszczegółowienia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata z późn. zm., oraz w Uchwale Nr 845/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Osi Priorytetowej 4 Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego Działanie 4.3 Tworzenie i rozwój Stref Schemat B Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata z późn. zm., uchwala się co następuje: 1 Zmienia się Uchwałę nr 1459/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów po ocenie strategicznej, w ramach Schematu 4.3 B Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (MRPO) zmienioną Uchwałą nr 80/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2010 r., Uchwałą nr 254/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 marca 2010 r., Uchwałą 523/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 maja 2010 r., Uchwałą nr 691/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 czerwca 2010 r., Uchwałą nr 937/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 sierpnia 2010 r., Uchwałą nr 1205/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 października 2010 r., Uchwałą nr 1464/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 grudnia 2010 r., Uchwałą nr 1469/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 grudnia 2010 r., Uchwałą nr 269/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 marca 2011 r., Uchwałą nr 739/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 czerwca 2011 r., Uchwałą nr 1036/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 września 2011 r., Uchwałą nr 1493/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 grudnia 2011 r., Uchwałą nr 185/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 lutego 2012 r., Uchwałą 497/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 maja 2012 r., Uchwałą 49/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 stycznia 2013 r. oraz Uchwałą 1205/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2013 r. w ten sposób, że Załącznikowi nr 1 do tej Uchwały nadaje się brzmienie Załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały. 1

2 2 Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Województwa. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2

3 UZASADNIENIE do Uchwały Nr 297/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1459/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów po ocenie strategicznej, w ramach Schematu 4.3 B Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (MRPO). Zgodnie z Regulaminem konkursu dla Osi Priorytetowej 4 Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego Działanie 4.3 Tworzenie i rozwój Stref Schemat B Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w dniu 31 lipca 2009 r. ogłoszony został konkurs numer 11/2009/4.3.b w ramach przedmiotowego Schematu. W dniu 14 lutego 2014 roku w ramach konkursu numer 11/2009/4.3.b złożony został wniosek z pełną dokumentacją nr /14 pn. Rozbudowa Strefy w Tarnowie - etap III", złożony przez Gminę Miasta Tarnowa, na kwotę dofinansowania ,43 zł. Strefa w Tarnowie - etap III jest kontynuacją działań podjętych w ramach projektów Gminy Miasta Tarnowa - Rozbudowa SAG etap I oraz etap II. Realizacja projektu umożliwi aktywizację kolejnych terenów (50 ha), doprowadzenie do powstania "szkieletu" całej, ponad 90 ha Strefy Aktywności Gospodarczej. Ponadto powstanie droga, która nie tylko uaktywni tereny SAG-u, ale również poprawi komunikację pomiędzy stroną północną miasta - autostradą A4, a południową częścią miasta - odciążenie ulicy Krakowskiej. Dodatkowo realizacja projektu przez PKP Modernizacji linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków- Rzeszów etap III (w tym wiaduktu Warsztatowa-Kochanowskiego), przyczyni się do udostępnienia przejazdu dla pojazdów ciężarowych, co dodatkowo poprawi komunikację. SAG III zakłada kompleksowe dozbrojenie terenów inwestycyjnych obecnej SAG w niezbędną infrastrukturę tak, aby nowo uzbrajane tereny stanowiły funkcjonalną całość z dotychczasowym obszarem strefy oraz przebudowę i rozbudowę istniejącego na tym obszarze obiektu na cele Inkubatora Przedsiębiorczości. W dniu 21 lutego 2014 r. zakończył się etap oceny formalnej powyższego wniosku. Następnie, zgodnie z procedurą wyboru projektów przeprowadzona została ocena merytoryczna, której składowymi są: ocena finansowa oraz właściwa ocena merytoryczna. W dniu 18 marca 2014 r. zakończył się etap właściwej oceny merytorycznej. Projekt otrzymał 57 punktów, co stanowi 65,52 % maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania na tym etapie oceny. Następnie projekt został przekazany Zarządowi Województwa Małopolskiego celem dokonania oceny strategicznej. Ostatnim etapem jest dokonanie przez Zarząd Województwa Małopolskiego wyboru projektu do dofinansowania. Lista z wynikami oceny strategicznej dla Schematu 4.3 B Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. Kolejność projektów na powyższej liście ustalona jest zgodnie z liczbą punktów uzyskanych łącznie na etapie oceny merytorycznej właściwej i strategicznej. 3

4 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 297/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2014 r. Lista projektów z pełną dokumentacją konkursową po dokonaniu oceny strategicznej w ramach konkursu nr 11/2009/4.3.b dla Schematu 4.3 B Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Zbiorczy wynik oceny strategicznej w ramach konkursu nr 11/2009/4.3.b dla Schematu 4.3 B Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Lp. Numer projektu Nazwa Wnioskodawcy Tytuł Projektu Całkowita wartość projektu (zł) Kwota dofinansowania (zł) Liczba uzyskanych punktów Liczba uzyskanych punktów w ujęciu % /09 Gmina Skawina Rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej w Skawinie ,97 zł ,46 zł 21,75 20% /09 Miasto Gorlice Budowa układu komunikacyjnego na terenie strefy gospodarczej przy ul. Bieckiej w Gorlicach ,00 zł ,00 zł 21,75 20% /09 Gmina Skawina Rozwój Skawińskiego Obszaru Gospodarczego - Park Technologiczny ,00 zł ,19 zł 21,75 20% /09 Gmina Nowe Brzesko Budowa infrastruktury technicznej dla Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego ,00 zł ,00 zł 21,75 20% /10 Gmina Niepołomice Infrastruktura dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Niepołomickiej strefy inwestycyjnej ,83 zł ,46 zł 21,75 20% /11 Gmina Skawina Rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej w Skawinie - Etap II ,00 zł ,40 zł 21,75 20% /09 Gmina Dobczyce Wzmocnienie zdolności przyjęcia nowych inwestorów przez rozbudowę infrastruktury Strefy Przemysłowej ,76 zł ,72 zł 21,75 20% /10 Gmina Andrychów Rozbudowa strefy poprzez stworzenie wewnętrznego układu komunikacyjnego andrychowskiej podstrefy Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,25 zł ,22 zł 21,75 20% 4

5 /10 Gmina Miejska Kraków Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach ,66 zł ,30 zł 21,75 20% /11 Gmina Zator Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zator poprzez dozbrojenie terenów obecnej SAG - etap II ,70 zł ,75 zł % /10 Tarnowa Rozbudowa Strefy w Tarnowie - etap I ,01 zł ,34 zł 21,75 20 % /12 Gmina Trzebinia "Budowa infrastruktury dla powstającej Strefy "Górka" w Trzebini" ,00 zł ,00 zł 21,75 20 % /09 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kompleksowy rozwój strefy aktywności gospodarczej - MARR Business Park ,22 zł ,39 zł 21,75 20% /10 Gmina Bukowno Kompleksowe uzbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Kolejowej w Bukownie ,01 zł ,01 zł 21,75 20% /11 Miasto Gorlice Budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej na terenie strefy gospodarczej przy ul. Bieckiej w Gorlicach etap II ,00 zł ,00 zł 21,75 20 % /10 Gmina Wojnicz Przebudowa i remont drogi w strefie aktywności gospodarczej Zielony Park Przemysłowy w Wojniczu ,76 zł ,19 zł 21,75 20% /10 Gmina Trzebinia Utworzenie Strefy w Trzebini obejmującej teren po byłych Zakładach Metalurgicznych I, Gumowi i Zakładach Tłuszczowych ,49 zł ,39 zł 21,75 20% /14 Tarnowa Rozbudowa Strefy w Tarnowie - etap III , ,43 zł 21,75 20 % /09 Gmina Zator Kompleksowe uzbrojenie terenów pod Strefę Małopolski Zachodniej Gmina Zator ,40 zł ,27 zł 21,75 20% /11 Bochnia Wyposażenie w infrastrukturę techniczną terenu Bocheńskiej Strefy ,20 zł ,52 zł % /13 Gmina Olkusz Olkuska Strefa Aktywności Gospodarczej - budowa infrastruktury ,70 zł ,76 zł 21,75 20 % 5

6 22 MPRO /12 Tarnowa Rozbudowa Strefy w Tarnowie etap II ,82 zł ,38 zł 21,75 20 % /11 Gmina Miasto Oświęcim Budowa infrastruktury dla rozbudowy Miejskiej Strefy Nowe Dwory w Oświęcimiu ,54 zł ,23 zł 21,75 20 % 6

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Polityki Społecznej i Rodziny PSR-020-5-2015 Warszawa, 8 kwietnia 2015 r. Pan Radosław SIKORSKI Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.4.2015.2 Poznań, 1 lipca 2015 r. DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/537/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/537/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXX/537/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej oraz docelowych dla arsenu i ozonu

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.2. ROZWÓJ STARTUPÓW W POLSCE WSCHODNIEJ (29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.2. ROZWÓJ STARTUPÓW W POLSCE WSCHODNIEJ (29 maja 2015 r. Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.2. ROZWÓJ STARTUPÓW W POLSCE WSCHODNIEJ (29 maja 2015 r.) KRYTERIA FORMALNE Lp. Nazwa kryterium Sposób oceny Wymagane minimum

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr I/10/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 10 lutego 2015 r.

Uchwała Nr I/10/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 10 lutego 2015 r. Uchwała Nr I/10/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie projektu Nauka prawidłowej segregacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r. Zarząd Województwa przyjął projekty uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: 1) przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Projekt REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Wzmocnienie internacjonalizacji dolnośląskich przedsiębiorstw poprzez aktywny udział w zagranicznych misjach gospodarczych. 1. Postanowienia ogólne Działając, w

Bardziej szczegółowo

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego Szczecin, czerwiec 2014 r. Spis treści 1. Uwarunkowania formalne i przebieg

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku

UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji przeznaczonego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r.

UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r. UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sadki na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej

Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Śląsk 2.0 Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej Międzyresortowy Zespół do spraw wzmocnienia potencjału przemysłowego Śląska i Małopolski

Bardziej szczegółowo

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji Raport z konsultacji społecznych Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego, które odbyły się w dniach 06-20 marca 2014r. w Gorzowie Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY 1 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. www.bip.um.bydgoszcz.pl. prezydent@um.bydgoszcz.pl

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. www.bip.um.bydgoszcz.pl. prezydent@um.bydgoszcz.pl OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy nazwa gminy/powiatu dokładny adres województwo Realizacja zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej (Program 25/75) Miasto Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO KGP-4101-01-00/2012 Nr ewid. 1/2013/P/12/051/KGP Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo