Sklepu Internetowego CERTUM PCC Wersja 2.0 Data: 6 stycznia 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sklepu Internetowego CERTUM PCC Wersja 2.0 Data: 6 stycznia 2009"

Transkrypt

1 Regulamin Sklepu Internetowego CERTUM PCC, wersja Regulamin Sklepu Internetowego CERTUM PCC Wersja 2.0 Data: 6 stycznia 2009 Unizeto Technologies S.A. CERTUM - Powszechne Centrum Certyfikacji ul. Królowej Korony Polskiej Szczecin

2 Regulamin Sklepu Internetowego CERTUM PCC, wersja Spis treści 1. Regulacje wstępne Definicje Postanowienia ogólne Regulamin zakupów w sklepie internetowym CERTUM PCC Składanie zamówienia Realizacja zamówień Odstąpienie od umowy Ceny i płatności Doręczenie i koszty przesyłki Czas dostawy Warunki gwarancji Procedura reklamacji Utrata praw gwarancyjnych Wyłączenia z gwarancji Zmiana Regulaminu Przepisy końcowe... 8

3 Regulamin Sklepu Internetowego CERTUM PCC, wersja Regulacje wstępne Sklep internetowy CERTUM PCC, dostępny pod adresem https://zamowienie1.certum.pl/pl/shop prowadzony jest przez Unizeto Technologies S.A., ul. Królowej Korony Polskiej 21, Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , REGON , której kapitał zakładowy wynosi ,00 złotych (wpłacony w całości) Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się niżej podane terminy, należy przez to rozumieć odpowiednio: CERTUM PCC - Unizeto Technologies SA CERTUM - PCC ul. Królowej Korony Polskiej Szczecin Unizeto Technologies SA - Unizeto Technologies SA ul. Królowej Korony Polskiej Szczecin Sklep internetowy CERTUM PCC - Sklep internetowy CERTUM PCC, dostępny pod adresem https://zamowienie1.certum.pl/pl/shop prowadzony przez Unizeto Technologies S.A., Regulamin - Obowiązujący Regulamin Sklepu Internetowego CERTUM PCC Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wskazana w zamówieniu i w dowodzie zakupu Zestawu Umowa - umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a Unizeto Technologies SA Zamówienie - zamówienie złożone przez Klienta za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie sklepu CERTUM PCC Zestaw - urządzenie do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego w myśl Ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz z późn. zm.) Dowód zakupu - faktura VAT lub paragon stanowiący dowód zakupu Zestawu lub ich czytelne kopie Biuro Reklamacji - Komórka organizacyjna Unizeto Technologies SA zajmująca się obsługą reklamacji. Biuro Reklamacji; Unizeto Technologies S.A., ul. Królowej Korony Polskiej 21, Szczecin Serwis - Dział Serwisu; Unizeto Technologies S.A., ul. Królowej Korony Polskiej 21, Szczecin Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów - Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) 1.2. Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady zakupów w sklepie CERTUM PCC. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.

4 Regulamin Sklepu Internetowego CERTUM PCC, wersja Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i związany jest jego postanowieniami na dzień dokonywania zamówienia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku określonym w pkt 2.3.4, Klienta obowiązywać będzie Regulamin z dnia wpłynięcia zapłaty na konto Unizeto Technologies SA Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Unizeto Technologies S.A Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Unizeto Technologies S.A. 2. Regulamin zakupów w sklepie internetowym CERTUM PCC 2.1. Składanie zamówienia Sklep internetowy CERTUM PCC prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia w sklepie internetowym można dokonać tylko i wyłącznie przez stronę: https://zamowienie1.certum.pl/pl/shop Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura VAT Aby dokonać zamówienia należy wybrać produkt i określić jego ilość Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest zalogowanie się w sklepie internetowym i wypełnienie formularza zamówienia Wszyscy nowi Klienci muszą założyć konto (profil Klienta). W trakcie zakładania konta wymagane jest podanie prawdziwych danych identyfikacyjnych, adresu zamieszkania oraz telefonu. W przypadku podania przez Klienta nieprawdziwych danych, Unizeto Technologies SA zastrzega sobie prawo do ich weryfikacji lub prawo do odstąpienia od umowy z winy Klienta (patrz punkt ) Po zalogowaniu należy wybrać formę prawną podmiotu zamawiającego zamawiającym może być osoba fizyczna lub osoba fizyczna reprezentująca inny podmiot Następnie należy wybrać rodzaj płatności (patrz punkt: Warunki płatności) oraz rodzaj przesyłki (patrz punkt: Przesyłka) Po akceptacji zamówienia istnieje możliwość pobrania faktury proforma w formacie pdf Na podany przy rejestracji adres owy Klienta przychodzi zawiadomienie o przyjęciu zamówienia UWAGA! Przy opłacaniu faktury proforma niezbędne jest wpisanie w tytule przelewu numeru zamówienia oraz danych Klienta (imienia i nazwiska Klienta lub nazwy podmiotu) Unizeto Technologies SA zastrzega, że opis tytułu przelewu niezgodny ze wskazaniem określonym w punkcie , może spowodować opóźnienie w realizacji zamówienia Unizeto Technologies SA nie jest zobowiązane do przekazania Klientowi informacji o braku właściwego opisu tytułu przelewu i wynikającym z tego tytułu opóźnienia w realizacji zamówienia Realizacja zamówień Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zarejestrowaniu płatności Status zamówienia można śledzić na liście Moje zamówienia Zamówione produkty są dostarczane do Klientów za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres wskazany w formularzu zamówienia Faktura VAT zostaje wystawiona w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki, a także opłacona została faktura pro forma (patrz punkt: Płatności).

5 Regulamin Sklepu Internetowego CERTUM PCC, wersja Odstąpienie od umowy Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia/odstąpienia od umowy: a) Jeżeli w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia nie opłaci złożonego zamówienia, b) Na podstawie art. 7 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów bez podawania przyczyn w terminie 10 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego od dnia doręczenia towaru. W takim przypadku Klient zobowiązany jest przesłać zamówiony towar w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczony przed zniszczeniem wraz z dowodem zakupu oraz pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy na adres Dział Serwisu, Unizeto Technologies SA. ul. Królowej Korony Polskiej 21, Szczecin. Zwroty kierowane po upływie powyższego terminu nie będą przyjmowane Zwrot zakupionego towaru w ramach odstąpienia od umowy odbywa się na koszt Klienta i jest możliwy, jeżeli produkt nie był używany i nie został w żaden sposób uszkodzony lub zniszczony. Zwracany towar należy odsyłać wraz z kopią faktury zakupowej na adres - Dział Serwisu, Unizeto Technologies SA. ul. Królowej Korony Polskiej 21, Szczecin Wszelkie odstępstwa od powyższych wymagań będą podstawą do nie uznania odstąpienia od umowy zgodnie z art.7 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów. W takim przypadku wszelkie koszty i ryzyko z tym związane ponosi Klient Zwrot wartości zakupionego towaru nastąpi przelewem na wskazane konto bankowe lub przekazem pocztowym pod wskazany przez Klienta adres, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Internetowy zwróconego towaru. Klient zobowiązany jest do poinformowania CERTUM PCC o preferowanej formie zwrotu wartości zakupionego towaru wraz z podaniem danych konta bankowego bądź adresu pisemnie na adres Biuro Reklamacji, ul. Królowej Korony Polskiej 21, Szczecin Unizeto Technologies SA ma możliwość odstąpienia od umowy z winy Klienta, ze skutkiem natychmiastowym: a) w przypadku, gdy Klient poda nieprawdziwe dane przy założeniu konta profilu Klienta (patrz punkt: 2.1.5), b) w przypadku, gdy Klient w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia nie opłaci faktury pro forma Ceny i płatności Termin płatności wynosi 14 dni od daty wygenerowania faktury pro forma Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia Jedyną formą płatności w sklepie internetowym CERTUM PCC jest przelew bankowy na konto sklepu podane w powiadomieniu o przyjęciu zamówienia oraz na fakturze pro forma. W tytule przelewu należy koniecznie umieścić numer zamówienia oraz imię i nazwisko Klienta Unizeto Technologies SA zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, wycofywania produktów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian Doręczenie i koszty przesyłki Koszt przesyłki uzależniony od ilości zamówionych zestawów (waga jednego zestawu wynosi 0,25kg) Wysokość opłaty związanej z realizacją przesyłki umieszczana jest na fakturze patrz cennik przesyłek: Przesyłki są realizowane tylko na terenie Rzeczypospolitej Polski Klient winien sprawdzić stan przesyłki podczas jej odbioru od kuriera i zgłosić ewentualne uwagi dotyczące towaru zaznaczając ten fakt na liście przewozowym w momencie kwitowania odbioru.

6 Regulamin Sklepu Internetowego CERTUM PCC, wersja Czas dostawy Czas, po jakim Klient otrzyma zamówione towary składa się z czasu realizacji plus przewidywanego czasu dostawy przez firmę kurierską Podstawowy czas realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych, od momentu wpłynięcia pieniędzy na konto sklepu internetowego CERTUM PCC. O zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia Klient informowany jest przez Infolinię telefonicznie bądź drogą elektroniczną Przesyłki dostarcza firma kurierska. Czas dostawy wynosi do 5 dni od daty nadania Warunki gwarancji Unizeto Technologies SA udziela Klientowi gwarancji na przedmiot umowy Gwarancja udzielona jest na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży wskazanej w dowodzie zakupu Gwarancja realizowana jest zgodnie z poniższą procedurą zgłoszenia reklamacji Procedura reklamacji Reklamacje można składać: a) em na adres b) poprzez formularz reklamacyjny znajdujący się pod adresem: c) faksem na nr , d) listownie na adres centrali firmy Unizeto Technologies S.A. ul. Królowej Korony Polskiej 21, Szczecin z dopiskiem Biuro Reklamacji. e) W przypadku reklamacji od partnerów: telefonicznie pod numerem telefonu lub em: Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: a) nazwę albo imię i nazwisko oraz adres Klienta, b) tytuł reklamacji, c) udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości w postaci faktury zakupu przedmiotu szkody (dotyczy również przypadku przesyłek szczególnie wartościowych), d) potwierdzenie nadania przesyłki (list przewozowy), e) roszczenie w formie oficjalnego pisma, jeśli reklamacja wiąże się ze zwrotem wpłaty, f) dowody uiszczenia wszelkich związanych z przedmiotem reklamacji opłat i należności, g) wykaz załączonych dokumentów; kopie protokołu reklamacyjnego, w przypadku reklamacji z tytułu ubytków lub uszkodzenia przesyłki, h) podpis/podpis i pieczęć Klienta Reklamacja rozpatrywana jest w terminie do 30 dni od dnia przyjęcia jej przez Biuro Reklamacji Wszelkie reklamacje dotyczące stwierdzonego ubytku lub uszkodzenia przesyłki, winny być zgłoszone pisemnie w terminie 7 dni roboczych od dnia odbioru przesyłki, pod rygorem utraty prawa do ewentualnych roszczeń Prawo do dochodzenia roszczeń wynikających z reklamacji ulega zawieszeniu do czasu spełnienia przez Klienta wszelkich wymagań zawartych w punkcie Reklamacje zgłoszone po terminie, o którym mowa w ustępie 2.8.4, reklamacje nieścisłe lub niekompletne, reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.

7 Regulamin Sklepu Internetowego CERTUM PCC, wersja Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej niekompletnego zestawu jest uprzednie nieaktywowanie karty kryptograficznej oraz przesłanie całego zestawu na adres Dział Serwisu, Unizeto Technologies S.A. ul. Królowej Korony Polskiej 21, Szczecin Klient dostarcza przedmiot gwarancji osobiście lub za pośrednictwem przewoźnika (spedytora) na koszt Klienta na adres - Dział Serwisu, Unizeto Technologies S.A. ul. Królowej Korony Polskiej 21, Szczecin Unizeto Technologies SA zobowiązuje się do naprawy lub wymiany przedmiotu gwarancji, w trybie reklamacyjnym, w terminie 30 dni roboczych, liczonych od daty przyjęcia towaru do Serwisu. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas trwania pobytu przedmiotu gwarancji w serwisie i jest liczona od daty przyjęcia towaru do tego działu do daty naprawy Tryb wydania towaru z Serwisu: a) W przypadku osobistego odbioru przedmiotu gwarancji z Serwisu, Klient zobowiązany jest do przedstawienia kopii dowodu zakupu. Za dowód zakupu uznaje się fakturę VAT lub potwierdzenie przelewu dokonanego na konto Unizeto Technologies S.A. b) W przypadku uznania reklamacji Unizeto Technologies SA odsyła Klientowi naprawiony/wymieniony przedmiot gwarancji na koszt Unizeto Technologies SA, na adres wskazany w dowodzie zakupu zestawu. c) Przed odebraniem wysłanej przez Serwis przesyłki Klient powinien sprawdzić w obecności kuriera stan opakowania zewnętrznego, stan zabezpieczenia taśmą firmową Unizeto Technologies SA oraz sprawdzić czy ilość paczek jest zgodna z ilością podaną w liście przewozowym. d) W przypadku stwierdzenia niekompletności przesyłki (doręczenia innej ilości paczek niż liczba wymieniona w liście przewozowym), uszkodzenia zabezpieczeń w postaci taśmy firmowej Unizeto Technologies SA Klient powinien w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. e) Klient ma prawo do wymiany przedmiotu gwarancji na nowy lub inny o podobnych bądź lepszych parametrach technicznych, wolny od wad tego samego bądź innego producenta w następujących przypadkach: i) Unizeto Technologies SA dokona trzech napraw głównych, a przedmiot gwarancji nadal nie spełnia funkcji użytkowych lub uniemożliwia korzystanie zgodnie z jego przeznaczeniem. ii) Unizeto Technologies SA uzna, że dokonanie naprawy gwarancyjnej jest niemożliwe lub niemożliwe jest dotrzymanie terminów określonych w punkcie Utrata praw gwarancyjnych Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia: a) samowolnych napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione, b) uszkodzenia lub zniszczenia numerów seryjnych, kodów paskowych, c) uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych, d) uszkodzeń wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania, konserwacji przedmiotu gwarancji, e) uszkodzeń przedmiotu gwarancji powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych, f) gdy dowód zakupu jest niemożliwy do odczytania Wyłączenia z gwarancji Gwarancji nie podlegają: a) części składowe zestawu za wyjątkiem przedmiotu gwarancji, b) przedmioty gwarancji, których jedyną wadą jest niekompatybilność,

8 Regulamin Sklepu Internetowego CERTUM PCC, wersja c) wady i uszkodzenia przedmiotu gwarancji powstałe wskutek siły wyższej (pożar, piorun, powódź, nieprawidłowe napięcie zasilania, przepięcie itp.). 3. Zmiana Regulaminu 3.1. Unizeto Technologies SA zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Każda zmiana będzie publikowana na stronie 4. Przepisy końcowe 4.1. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe Klienta zostaną wprowadzone do bazy danych Unizeto Technoligies wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdemu z Klientow przysługuje prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane Koszty naprawy nie objętych gwarancją, a także koszty przeglądu w wyniku, którego stwierdzono brak zgłaszanych uszkodzeń, obciążają Klienta Unizeto Technologies SA nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania ze sprzętu będącego w naprawie We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.

Sklepu Internetowego CERTUM PCC Wersja 3.0 Data: 25 lutego 2009

Sklepu Internetowego CERTUM PCC Wersja 3.0 Data: 25 lutego 2009 Regulamin Sklepu Internetowego CERTUM PCC, wersja 1.0 1 Regulamin Sklepu Internetowego CERTUM PCC Wersja 3.0 Data: 25 lutego 2009 Unizeto Technologies S.A. CERTUM - Powszechne Centrum Certyfikacji ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu Medseven

Regulamin sklepu Medseven Regulamin sklepu Medseven 1. Informacje wstępne Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.medseven.eu, prowadzony jest przez Medseven sp. z o.o., ul. Kurpińskiego 12/12a, 85-092 Bydgoszcz, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO firstbike.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO firstbike.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO firstbike.pl 1 Ilekroć niniejszym w Regulaminie jest mowa o: 1. Sprzedawcy rozumie się przez to Spółkę z o.o. First Bike z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO babysmart.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO babysmart.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO babysmart.pl 1 Ilekroć niniejszym w Regulaminie jest mowa o: 1. Sprzedawcy rozumie się przez to Spółkę z o.o. First Bike z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY: Sklep internetowy CASU.pl działający pod adresem www.casu.pl, prowadzony jest przez:

REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY: Sklep internetowy CASU.pl działający pod adresem www.casu.pl, prowadzony jest przez: REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY: Sklep internetowy CASU.pl działający pod adresem www.casu.pl, prowadzony jest przez: Firmę Handlową ILSCY Sp. J. z siedzibą we Wschowie (67-400) przy ul. Towarowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY:

REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY: Regulamin REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY: Sklep internetowy CASU.pl działający pod adresem www.casu.pl, prowadzony jest przez: Firmę Handlową ILSCY Sp. J. z siedzibą we Wschowie (67-400) przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WATS

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WATS REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WATS 1. Sklep Internetowy działający pod adresem internetowym: www.sklep.wats.pl, i zwany dalej Sklepem, jest elektroniczną platformą komunikacji handlowej prowadzoną przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ekoinstalacje24.pl z 1.03.2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ekoinstalacje24.pl z 1.03.2015 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ekoinstalacje24.pl z 1.03.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego esklep oraz telesprzedaży Telesklep HEYAH

Regulamin Sklepu Internetowego esklep oraz telesprzedaży Telesklep HEYAH Regulamin Sklepu Internetowego esklep oraz telesprzedaży Telesklep HEYAH (sprzedaż na odległość bez umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem sklepu internetowego eshop lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem Sklepu internetowego lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SHOELOOK. Słowniczek:

REGULAMIN SHOELOOK. Słowniczek: REGULAMIN SHOELOOK Sklep internetowy Shoelook działający pod adresem http://www.shoelook.com, zapewnia swoim klientom wybór wysokiej jakości, stylowych i ekonomicznych produktów Regulamin, na podstawie

Bardziej szczegółowo

4. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich (PLN) chyba, że w ofercie stanowi inaczej.

4. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich (PLN) chyba, że w ofercie stanowi inaczej. 1. Postanowienia Ogólne 1. Właścicielem sklepu Voip Optolan jest firma Optolan Sp. z o.o. Optolan Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej 56, wpisaną pod numerem KRS 0000222711 do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN. Postanowienia ogólne. REGULAMIN Postanowienia ogólne. 1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego działającego pod adresem www.ewenementshoes.pl są Małgorzata Tracz (6371975762) i Magdalena Tracz- Niemczyk (6371885846),

Bardziej szczegółowo

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. I. Postanowienia ogólne 1. Dane Sprzedawcy 1.1 Sklep internetowy działający pod adresem www.tropharm.pl prowadzony jest przez Tropharm Marta Rajfur, NIP 6922308043, REGON 360216422 z siedzibą w 59-300

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLKAS

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLKAS Strona 1/11 Kraków, 01.11.2010 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLKAS Strona 2/11 Sklep internetowy Polkas.pl, działający pod adresem www.polkas.pl, prowadzony jest przez: Polkas Wolff i Kowalski spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INFORMACJE OGÓLNE 1. Serwis działający pod adresem www.brw.com.pl oraz www.dekoracje.brw.com.pl prowadzony jest przez "BLACK RED WHITE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego http://www.sklep.skoda.pl

Regulamin sklepu internetowego http://www.sklep.skoda.pl Regulamin sklepu internetowego http://www.sklep.skoda.pl Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści

REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Składanie zamówień 3. Warunki odbioru lub dostawy 4. Koszty dostawy 5. Warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa prawa i obowiązki stron, zasady korzystania ze Sklepu, zasady i trybu zawierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne Regulamin sklepu Wojas.pl to Sklep Internetowy, dostępny na domenie www.wojas.pl, prowadzony jest przez WOJAS TRADE sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ludźmierskiej 29 w Nowym Targu (34-400), wpisanej do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego Sklep internetowy loyaltysystem.pl, działający pod adresem loyaltysystem.pl, prowadzony jest przez: Sartweb.pl sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Gen. Maczka

Bardziej szczegółowo

01. Strony transakcji

01. Strony transakcji Regulamin Sklepu Mistral-rtv.pl Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Mistral-rtv.pl oznacza akceptację postanowień ninejszego regulaminu. Właścicielem sklepu www.mistral-rtv.pl jest firma: Mistral

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl 1. DEFINICJE 1. GEOD Michał Wójcik, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GEOD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Wójcik z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży, będące podstawą działalności sklepu internetowego operującego pod adresem http://www.mbe-poznan.pl. Słowniczek: Sklep - sklep internetowy działający

Bardziej szczegółowo