Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP OŚ Na realizację zamówienia pod nazwą: Zakup usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Horyniec-Zdrój w roku szkolnym 2015/2016 I. Nazwa oraz adres zamawiającego: Gmina Horyniec-Zdrój Horyniec-Zdrój, ul. Aleja Przyjaźni 5 fax: , e_mail: strona internetowa: II. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot wymienionych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz., 907 z późniejszymi zmianami). III. Informacje ogólne. 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz., 907 z późn. zm.), zwaną w dalszej części Pzp. 2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93; z późn. zm.), jeśli przepisy Pzp nie stanowią inaczej. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych obejmujących jedno lub kilka zadań. 5. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art Pzp, 6. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych. 7. Nie przewiduje się wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a ust. 1 Pzp, nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów, 8. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (art. 82 ust. 1 Pzp). 10. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. 12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty przygotowania i złożenia oferty. 13. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. 14. Wykonawcy, zgodnie z art. 23 Pzp, mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 15. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści SIWZ. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom i będzie dla nich wiążąca.

2 IV. 1. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przetarg nieograniczony na zakup usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Horyniec-Zdrój w roku szkolnym 2015/2016 z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych - obejmujący zadania stanowiące części zamówienia, których szczegółowy opis tj. przebieg i długości tras, liczbę uczniów i liczbę dni nauki szkolnej zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Usługa może być realizowana w ramach zakupu przez zamawiającego biletów miesięcznych uprawniających uczniów do korzystania z usług przewozu lub na rozliczeniu przebiegu wg ustalonej stawki za 1 km trasy. Kod (CPV): usługi w zakresie publicznego transportu drogowego. Kod (CPV): usługi sprzedaż biletów Numer ogłoszenia w BZP: data zamieszczenia: r. 3. Warunki dowożenia uczniów: 1. Uczniowie będą dowożeni w dni nauki szkolnej lub innych dni zajęć szkolnych wskazanych przez Zamawiającego z przystanków wskazanych przez zamawiającego do szkół gdzie nadzór nad uczniami przejmą opiekunowie szkolni. Dowóz odbywać będzie się zgodnie z regulaminem dowozu (dokument do wglądu w siedzibie zamawiającego). 2. Ustala się następujące przedziały czasowe przewozu uczniów: - dowóz w godzinach od 6 50 do odwóz: I. od godz. od do odwóz II. od godz do Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dni, tras i czasu przejazdów w zależności od sytuacji wynikającej z organizacji roku szkolnego i planów pracy szkół oraz ilości zamawianych biletów miesięcznych w zależności od faktycznej liczby uczniów w przypadku wyboru wariantu zakupu biletów miesięcznych na liniach regularnych. 4. Zamawiający zapewnia nadzór nad bezpieczeństwem przewożonych dzieci (opiekunów) we własnym zakresie. Wykonawca zapewnia bezpłatny przejazd opiekuna. 5. Usługa dowozu dzieci musi być realizowana pojazdami spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005, Nr 108, poz.908 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262; z późń. zm.). 6. Każdy pojazd wskazany do realizacji zamówienia musi posiadać aktualne badania techniczne oraz ubezpieczenie OC i NW. Ponadto zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał łączność telefoniczna lub radiową pomiędzy kierującym pojazdem a punktem dyspozytorskim wykonawcy. 7. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej celem zapoznania się z warunkami wykonywania przedmiotu zamówienia. 8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2

3 V. Termin wykonania zamówienia: Data rozpoczęcia realizacji zamówienia: 1 września 2015r. - data zakończenia: 24 czerwca 2016r. (termin realizacji jednakowy dla wszystkich części zamówienia i dotyczy dni nauki i dni zajęć szkolnych ustalonych przez Zamawiającego). VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania krajowego drogowego przewozu osób, tj. aktualną koncesję, zezwolenie lub licencję na wykonywanie transportu drogowego, 3) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) dysponują odpowiednią ilością sprawnego taboru samochodowego (aktualne badania techniczne pojazdów), 5) posiadają aktualne ubezpieczenie w zakresie przewozu osób (ubezpieczenie OC i NNW), 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (art. 23 Pzp) Wykonawcy muszą: a) ustanowić pełnomocnika (patrz ust. 13 Rozdziału III Informacje ogólne ), b) każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp, c) wymogi zawarte w ust. 1 pkt. 2, 3, 4 i 5 Wykonawcy mogą spełniać łącznie, d) wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertą wspólną. 3. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 24 Pzp. Na podstawie art.24 ust.2a Zamawiający informuje, że wykluczy z niniejszego postępowania Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z niniejszego postępowania Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które maja zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia 4. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt. VII SIWZ, dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, że Wykonawca spełnia wymienione warunki. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule spełnia - nie spełnia. VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ, 2) uprawnienia niezbędne do wykonywania krajowego drogowego przewozu osób, tj. aktualną licencję lub koncesję na wykonywanie transportu drogowego. 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4) opłaconą polisę ubezpieczenia OC i NNW. 5) dowody rejestracyjne pojazdów* oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje kierowców*. 6) parafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. * nie dotyczy ofert w wariancie zakupu biletów miesięcznych na liniach regularnych. 3

4 2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 do SIWZ, 3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wg załącznika nr 5 do siwz). 4. Wszystkie ww. dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. VIII. Informacje na temat porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz sposobu przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. 2) Treść oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną musi być niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikacje istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej. 3) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji nie wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 4) Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: w kwestiach formalnych i merytorycznych dot. przetargu Maciej Łuczyszyn Fax: , od poniedziałku do piątku w godz IX. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium (zgodnie z art. 45 ust.2 w/w ustawy). X. Termin związania ofertą 1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XI. Opis sposobu przygotowywania ofert. 1. Złożona oferta musi być zgodna z ustawą Pzp, a jej treść musi odpowiadać treści SIWZ. 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz powinna zawierać wymagane dokumenty. 3. Oferta powinna być napisana na maszynie, komputerze lub czytelnie pismem odręcznym. 4. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i spięte w sposób trwały. 5. Wszystkie strony oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą być parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę. 6. Oferta musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo. 7. Oferta składana przez Wykonawców występujących wspólnie musi być złożona i podpisana przez pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 4

5 zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 8. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno być złożone w ofercie w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 9. W przypadku stwierdzenia, że przedstawione kopie dokumentów są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości, Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy przedstawienia oryginałów. 10. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 Pzp, wszystkie oferty składane w trakcie postępowania o zamówienie publiczne są jawne od chwili ich otwarcia. 11. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. XII. Miejsce, sposób oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. SKŁADANIE OFERT: 1. Oferty należy składać w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu. 2. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Urząd Gminy w Horyńcu-Zdroju, Horyniec-Zdrój ul. Aleja Przyjaźni Na kopercie (opakowaniu) należy również umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 4. Kopertę (opakowanie) należy oznakować następująco: Oferta przetargowa na zakup usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Horyniec-Zdrój w roku szkolnym 2015/2016 z dopiskiem Zadanie nr., oraz Nie otwierać przed dniem 7 sierpnia 2015 r. do godz Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Horyńcu-Zdroju ul. Aleja Przyjaźni 5 (sekretariat) do dnia 7 sierpnia 2015 r. do godz Wycofanie lub zmiana oferty może być dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert. 2. OTWARCIE OFERT: 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 sierpnia 2015 r. o godz w siedzibie Zamawiającego. 2. Otwarcie ofert jest jawne. 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4. Podczas otwarcia ofert zostaną podane następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena części zamówienia na którą została złożona oferta, a także ceny biletów miesięcznych dla danej trasy lub ceny za 1 km,. 5. Informacje, o których mowa w pkt 4, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert wyłącznie na ich wniosek. 6. Oferty złożone po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca Wykonawcy. XIII. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Obliczenie ceny. 1) W ofercie należy podać cenę netto i stawkę podatku VAT części zamówienia na którą została złożona oferta oraz cenę netto biletu miesięcznego na danej trasie lub ceny netto za 1 km wykonywania przewozów. 2) Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie fakturami wystawianymi w okresach miesięcznych, a podstawą płatności będzie iloczyn ceny biletów miesięcznych i liczby uczniów lub iloczyn ceny za 1 km oraz faktyczna liczba pokonanych kilometrów w danym miesiącu na określonej trasie. 2. Korygowanie dopuszczalnych błędów rachunkowych: Jeżeli wartość zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą przyjmuje się, że prawidłowo podano zapis słowny. 5

6 XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty. Kryteria oceny ofert cena realizacji zamówienia 100% Sposób oceny ofert: Ilość pkt. badanej oferty = cena najtańszej oferty/cena badanej oferty x 100 (pkt) 2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 91 ust. 3a Pzp). 3. Ocena punktowa będzie dotyczyć tylko ofert uznanych za ważne i niepodlegających odrzuceniu. 4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych wg wzoru podanego w punkcie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. 7. Zamawiający poprawia w tekście oferty: 1) oczywiste omyłki pisarskie - omyłki nie budzące wątpliwości, bezsporne, powstał w sposób niezamierzony, przypadkowo, nieświadomie (automatycznie), a nadto takie, że każdy nie znający sprawy równie łatwo ją zauważy i równie łatwo wskaże ten sam sposób jej poprawienia; a) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, b) jeżeli kwota netto obliczona została poprawnie i poprawnie przyjęto stawkę podatku VAT, a błędnie obliczono podatek VAT i w konsekwencji cenę, Zamawiający poprawi błędnie obliczoną wartość podatku VAT i poprzez dodanie obu składników poprawi cenę; 2) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców którzy złożyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 9. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 8 lit. a, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Horyńcu-Zdroju. XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, jest obowiązany do jej zawarcia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp. 2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli: a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedną ofertę, 6

7 b) nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVII. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wzór umowy. 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem. 2. Zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. 3. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem wymagań i warunków Zamawiającego zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie. 4. Postanowienia umowy zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym integralną część niniejszej specyfikacji (załącznik nr 4). 5. Zamawiający informuje, że zmiany w treści zawartej umowy mogą nastąpić w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Zgodnie z tym ustala się następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy: a) nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT; w takim przypadku cena przedmiotu umowy zostanie odpowiednio zmieniona; b) nastąpi zmiana przebiegu tras, ilości kilometrów lub godzin dowozu. c) nastąpi zmiana liczby uczniów wymagająca zmiany pojazdu lub ustalenia dodatkowych kursów. d) wystąpią okoliczności nadzwyczajne, klęski żywiołowe wpływjące na realizację zamówienia. XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych - Środki ochrony prawnej. Zgodnie z art. 180 ust. 2 odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, - odrzucenia oferty odwołującego. W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: a) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. Nr 48, poz. 280), b) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238). XIX. Informacje uzupełniające. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. Horyniec-Zdrój, dnia 28 lipca 2015r. Zatwierdzam: Robert Serkis Wójt Gminy Horyniec-Zdrój (pieczęć i podpis na oryginale) 7

8 Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Dane dotyczące Wykonawcy: FORMULARZ OFERTOWY Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks nr NIP... nr REGON Dane dotyczące Zamawiającego Gmina Horyniec-Zdrój ul. Aleja Przyjaźni Horyniec-Zdrój faks Zobowiązania Wykonawcy: Nawiązując do istotnych warunków zamówienia oferujemy wykonanie: Usług w zakresie transportu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Horyniec-Zdrój: Zadanie nr 1. Dowóz uczniów z miejscowości Podemszczyzna, Podemszczyzna Osiedle i Puchacze w obwodzie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Horyńcu-Zdroju w roku szkolnym 2015/2016. na zasadach określonych w projekcie umowy, na łączną wartość netto... zł. (słownie:... złotych) plus podatek VAT stawka. %. Wartość ceny netto ceny wynika: 1. Z iloczynu: ceny za 1km wynoszącej. zł. x 32 km x 185 dni dowozu (słownie: cena netto za 1 kilometr... złotych) plus podatek VAT w wysokości... zł. (słownie:...). 2. Z iloczynu: stawki biletu miesięcznego na danej trasie i liczby uczniów na trasie: Lp. Trasa (dowóz odwóz) Cena jednostkowa biletu netto Stawka podatku VAT w % Przewidywana liczba uczniów 1 Podemszczyzna - Horyniec-Zdrój 14 2 Podemszczyzna Osiedle Horyniec-Zdrój (1/2 biletu odwóz) 3 Puchacze - Horyniec-Zdrój 12 Razem roczna wartość danej części zamówienia (x 10 m-cy). 6 Miesięczna wartość netto danej części zamówienia. 8

9 Zadanie nr 2. Dowóz uczniów z miejscowości Radruż i Radruż Osiedle w obwodzie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Horyńcu-Zdroju roku szkolnym 2015/2016. na zasadach określonych w projekcie umowy, na łączną wartość netto... zł. (słownie:... złotych) plus podatek VAT stawka. %. Wartość ceny netto ceny wynika: 1. Z iloczynu: ceny za 1km wynoszącej. zł. x 12 km x 185 dni dowozu (słownie: cena netto za 1 kilometr... złotych) plus podatek VAT w wysokości... zł. (słownie:...). 2. Z iloczynu: stawki biletu miesięcznego na danej trasie i liczby uczniów na trasie: Lp. Trasa (dowóz odwóz) Cena jednostkowa Stawka Przewidywana liczba biletu netto podatku uczniów VAT 1 Radruż Osiedle 10 2 Radruż wieś 15 Razem roczna wartość danej części zamówienia (10 m-cy). Miesięczna wartość netto danej części zamówienia. Zadanie nr 3. Dowóz uczniów z miejscowości Nowiny Horynieckie i Niwki Horynieckie w obwodzie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Horyńcu-Zdroju roku szkolnym 2015/2016 na zasadach określonych w projekcie umowy, na łączną wartość netto... zł. (słownie:... złotych) plus podatek VAT stawka. %. Wartość ceny netto ceny wynika: 1. Z iloczynu: ceny za 1km wynoszącej. zł. x 36 km x 185 dni dowozu (słownie: cena netto za 1 kilometr... złotych) plus podatek VAT w wysokości... zł. (słownie:...). 2. Z iloczynu: stawki biletu miesięcznego na danej trasie i liczby uczniów na trasie: Lp. Trasa (dowóz odwóz) Cena jednostkowa biletu netto Stawka podatku VAT Przewidywana liczba uczniów 1 Nowiny Horynieckie 8 Horyniec Zdrój 2 Niwki Horynieckie 7 Horyniec Zdrój Razem roczna wartość danej części zamówienia (10 m-cy). Miesięczna wartość netto danej części zamówienia. 9

10 Zadanie nr 4. Dowóz uczniów z miejscowości Nowe Brusno, Polanka Horyniecka i Świdnica w obwodzie Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju i Gimnazjum w Horyńcu-Zdroju w roku szkolnym 2015/2016. na zasadach określonych w projekcie umowy, na łączną wartość netto... zł. (słownie:... złotych) plus podatek VAT stawka. %. Wartość ceny netto ceny wynika: 1. Z iloczynu: ceny za 1km wynoszącej. zł. x 43 km x 185 dni dowozu (słownie: cena netto za 1 kilometr... złotych) plus podatek VAT w wysokości... zł. (słownie:...). 2. Z iloczynu: stawki biletu miesięcznego na danej trasie i liczby uczniów na trasie: Lp. Trasa (dowóz odwóz) Cena jednostkowa biletu netto Stawka podatku VAT w % Przewidywana liczba uczniów 1 Rudka - Horyniec-Zdrój 1 2 Nowe Brusno Horyniec-Zdrój 28 3 Polanka Horyniecka Horyniec- Zdrój 4 Świdnica - Horyniec-Zdrój 13 Razem roczna wartość danej części zamówienia (10 m-cy). 5 Miesięczna wartość netto danej części zamówienia. Zadanie nr 5. Dowóz uczniów z miejscowości Dąbrowa i Podemszczyzna Osiedle do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Horyńcu-Zdroju roku szkolnym 2015/2016. na zasadach określonych w projekcie umowy, na łączną wartość netto... zł. (słownie:... złotych) plus podatek VAT stawka. %. Wartość ceny netto ceny wynika: 1. Z iloczynu: ceny za 1km wynoszącej. zł. x 7 km x 185 dni dowozu (słownie: cena netto za 1 kilometr... złotych) plus podatek VAT w wysokości... zł. (słownie:...). 2. Z iloczynu: stawki biletu miesięcznego na danej trasie i liczby uczniów na trasie: Lp. Trasa (dowóz odwóz) Cena jednostkowa biletu netto 1 Dąbrowa Horyniec-Zdrój (dowóz ½ biletu) 2 Stawka podatku VAT w % Przewidywana liczba uczniów Podemszczyzna Osiedle Horyniec-Zdrój (dowóz ½ biletu) 6 Razem roczna wartość danej części zamówienia (10 m-cy). 3 Miesięczna wartość netto danej części zamówienia. 10

11 Zadanie nr 6. Dowóz uczniów w obwodzie Szkoły Podstawowej w Werchracie i Gimnazjum w Horyńcu-Zdroju roku szkolnym 2015/2016. na zasadach określonych w projekcie umowy, na łączną wartość netto... zł. (słownie:... złotych) plus podatek VAT stawka. %. Wartość ceny netto ceny wynika: 1. Z iloczynu: ceny za 1km wynoszącej. zł. x 35 km x 185 dni dowozu (słownie: cena netto za 1 kilometr... złotych) plus podatek VAT w wysokości... zł. (słownie:...). 2. Z iloczynu: stawki biletu miesięcznego na danej trasie i liczby uczniów na trasie: Lp. Trasa (dowóz odwóz) Cena jednostkowa biletu netto 1 Dziewięcierz Moczary Werchrata Stawka podatku VAT w % Przewidywana liczba uczniów 2 Prusie - Werchrata 4 3 Monasterz - Werchrata 7 Razem roczna wartość danej części zamówienia (x 10 m-cy). 9 Miesięczna wartość netto danej części zamówienia. 4. Oświadczenia wykonawcy: 1. Podana w ofercie cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia tj. koszty transportu, ubezpieczenia i koszty transportu zastępczego. 2. Podana cena ofertowa brutto jest ryczałtowa i może ulec zmianie na zasadach określonych w projekcie umowy. W przypadku zakupu biletów miesięcznych zmiana ilości zamawianych biletów nie będzie stanowić podstawy roszczeń ze strony wykonawcy. 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. 4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 5. Oświadczamy, że projekt umowy stanowiący załącznik do istotnych warunków zamówienia został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Załącznikami do niniejszego formularza oferty są dokumenty wymienione w pkt. VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.... (pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta) 11

12 Załącznik nr 2 do SIWZ O Ś W I A D C Z E N I E w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423 z późn. zm.) Nazwa: Adres: Nr telefonu:... Nr faxu:... NIP Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Zakup usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Horyniec-Zdrój w roku szkolnym 2015/2016 oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych tj. Dz.U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423 z późn. zm.), dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawidłowość każdej z kwestii zawartej w tym oświadczeniu. Data : Pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta 12

13 Załącznik nr 3 do SIWZ O Ś W I A D C Z E N I E w trybie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423 z późn. zm.) Nazwa: Adres: Nr telefonu:... Nr faxu:... NIP Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Zakup usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Horyniec-Zdrój w roku szkolnym 2015/2016 oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423 z późn. zm.) Data : Pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta 13

14 Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWA na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów w obwodzie Szkoły. w roku szkolnym 2015/2016 zawarta w dniu sierpnia 2015 roku w Horyńcu-Zdroju pomiędzy: Gminą Horyniec-Zdrój reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Roberta Serkisa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Renaty Petryniak zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym a,..., reprezentowanym przez:.., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą o następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną w przetargu nieograniczonym z dnia 7 sierpnia 2015 r. na dowóz uczniów w roku szkolnym 2015/2016 zakup usług transportowych w zakresie dowozu uczniów w obwodzie Szkoły... wraz z ubezpieczeniem (OC i NW). 2. Wykonawca zobowiązany jest dokonywać przewozu uczniów według wyznaczonych przez Zmawiającego tras i miejsc dowozu w określonych przez Zamawiającego dniach i godzinach zgodnie z regulaminem dowozu stanowiącym załącznik do umowy. 3. Usługi przewozowe Wykonawca świadczył będzie pojazdami*:.. Nr-y rejestracyjne..... * nie dotyczy przewozów w ramach linii regularnych 4. Wykonawca oświadcza że pojazdy używane do dowozu uczniów są: 1) ubezpieczone w zakresie OC, oraz objęte polisą NNW dla pasażerów, 2) sprawne techniczne i posiadają aktualne badania techniczne dopuszczające do ruchu oraz oznaczenia przewidziane dla oznakowania pojazdów dowozach dzieci do szkół. 5. Pojazdy będą obsługiwane przez kierowców posiadających kompletne kwalifikacje w zakresie dowozu dzieci do szkół. 6. Wszyscy uczniowie oraz opiekun muszą mieć zagwarantowane miejsca siedzące. 7. W przypadku zakupu biletów miesięcznych liczba zamawianych biletów może ulec zmianie co nie będzie stanowić podstawy roszczeń ze strony wykonawcy Tytułem wynagrodzenia, Wykonawca otrzymywał będzie wynagrodzenie liczone: a) wg stawki za 1 km ustalonej w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego pomnożonej przez ilość kilometrów ustalonej przez zamawiającego trasy i liczby dni dowozu w danym miesiącu, lub b) wg ceny jednostkowej biletu miesięcznego pomnożonej przez liczbę uczniów na danej trasie. 2. Podstawę rozliczenia stanowić będzie przedłożona faktura z dołączonym rozliczeniem przejechanych miesięcznie kilometrów, uwierzytelnionym przez Kierownika Referatu Oświaty Urzędu Gminy w Horyńcu-Zdroju, lub wyszczególnienie liczby uczniów i jednostkowej ceny biletu miesięcznego. 3. Strony zastrzegają sobie możliwość zmiany stawki wymienionej w 2 pkt 1 niniejszej umowy w przypadku zmian stawki podatku VAT, niezależnych od Przewoźnika. 4. Zmiana stawek wymaga formy aneksu pisemnego do umowy. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki w okolicznościach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 14

15 6. W przypadku zmiany trasy przez zamawiającego lub dodatkowego zlecenia, na zasadach określonych pkt 6, do obliczenia wysokości wynagrodzenia przewoźnika przyjmuje się obowiązującą stawkę wymienioną w 2 pkt.1, pomnożoną przez ilość kilometrów faktycznie przebytej trasy lub ilości uczniów i pomnożenia przez cenę biletu miesięcznego na danej trasie. 7. Wykonawca zobowiązuje się do dowożenia uczniów w okresie trwania zajęć szkolnych od poniedziałku do piątku z przystanków wskazanych przez zamawiającego do szkoły gdzie nadzór przejmą opiekunowie szkolni lub gimbusa. Godziny dowozu od 6 50 do Godziny odwozu: od godz do godz , szczegółowo uzgodnionych z Dyrektorem Szkoły w i Kierownikiem Referatu Oświaty Urzędu Gminy w Horyńcu-Zdroju. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji dowozu w inne dni tygodnia wynikające z organizacji zajęć w szkole (np. szkolna zabawa choinkowa w sobotę). 9. Wynagrodzenie za wykonane usługi fakturowane będzie za dany miesiąc, na ostatni dzień miesiąca i płatne przelewem w terminie 14 dni od przedłożenia faktury wystawionej na: Gmina Horyniec-Zdrój, Horyniec-Zdrój ul. Aleja Przyjaźni 5, Nr NIP na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy: Przed rozpoczęciem usług Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu aktualną polisę o ubezpieczeniu OC pojazdów oraz NW pasażerów (uczniów). 2. Wykonawca gwarantuje, że pojazd znajduje się w należytym stanie technicznym (dopuszczony do ruchu) i jest oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie wykonywania umowy przewozu w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów p. poż oraz prawa o ruchu drogowym. 3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu dowozu uczniów opracowanego przez Zamawiającego. 4. Zamawiający zabezpiecza opiekuna nad dowożonymi uczniami we własnym zakresie. 5. Wykonawca zapewnia bezpłatny przejazd opiekuna. 1. W przypadku nie wykonania przewozu w określonych dniach lub godzinach z winy Wykonawcy, Zamawiający uprawniony jest do zlecenia usługi innemu zleceniobiorcy, a Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty wykonania zastępczego liczone według stawek i zasad określonych w niniejszej umowie. 2. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może zlecić podwykonania usług objętych umową. 3. Wykonawca bez zgody zamawiającego nie może samowolnie dokonywać zmiany tras oraz dokonywać nieuzasadnionych zmian pojazdu lub kierowcy. 4. Nie wywiązanie się Wykonawcy z warunków umowy powoduje jej rozwiązanie z upływem ostatniego dnia miesiąca w którym wystąpiło naruszenie warunków umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za rok szkolny. 2. Wykonawca nie będzie ponosił konsekwencji za niewykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku nieprzejezdności dróg w okresie zimowym. 3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego

16 6 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 2) w razie ogłoszenia upadłości, rozwiązania lub nakazu zajęcia majątku firmy Przewoźnika, 3) w razie nie rozpoczęcia przez Wykonawcę czynności dowożenia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuowania przewozów pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie. 2. Przewoźnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 1) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić zobowiązań wobec Wykonawcy, 2) Zamawiający nie wydał Wykonawcy niezbędnych dokumentów, uniemożliwiając mu prawidłowe wykonanie zadania. 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia należnego Przewoźnikowi z tytułu wykonania części umowy oraz pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę. 7. Umowę zawiera się na czas określony od 1 września 2015 r. do 24 czerwca 2016 r. 8. Zmiana treści niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 10. Ewentualnie w wynikłe spory, strony podają pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi wg siedziby Zamawiającego. 11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy. Przewoźnik Zamawiający: 16

17 załącznik nr 5 do siwz Oświadczenie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423 z późn. zm.) o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Horyniec-Zdrój w roku szkolnym 2015/2016 Ja niżej podpisany (imię i nazwisko)... reprezentując Wykonawcę (nazwa Wykonawcy)... oświadczam, że: 1) Wykonawca należy do grupy kapitałowej (*) 2) Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (*) (*) niepotrzebne skreślić W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, ze zm.). Lista podmiotów należąca do tej samej grupy kapitałowej (tabelę należy wypełnić, jeżeli Wykonawca w oświadczeniu wskaże, że należy do grupy kapitałowej). L.p. Nazwa podmiotu Adres... (miejscowość) (data)... pieczątki imienne i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania 17

18 Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 6 SIWZ Uwagi ogólne: 1. Realizacja zamówienia może być wykonana poprzez: a) sprzedaż biletów miesięcznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002r. nr 175, poz z późn. zm.) w ramach linii regularnych, b) sprzedaż sług transportowych skalkulowanych na podstawie wyliczenie stawki za 1 km podanej przez Zamawiającego trasy (długość trasy jest liczona od miejsca dowozu do szkoły i odwrotnie i nie uwzględnia dojazdu lub powrotu, dlatego Wykonawca powinien to uwzględnić przy kalkulacji stawki). 2. Liczba miejsc w pojeździe musi być dostosowana do liczby przewożonych uczniów +opiekun. 3. Zamawiający zapewnia opiekę nad uczniami we własnym zakresie, 4. Wykonawca zapewnia bezpłatny przejazd opiekuna. 5. Liczba dni dowozu 185 lub 10 miesięcy przy zakupie biletów miesięcznych. 6. Zapotrzebowanie na bilety miesięczne składać będzie Kierownik Referatu Oświaty Urzędu Gminy w Horyńcu-Zdroju w terminie do dnia 25 miesiąca poprzedzającego miesiąc wykonywania zamówienia. 7. Opis poszczególnych części zamówienia: Zadanie nr 1. (Część I). Dowóz i odwóz uczniów Gimnazjum w Horyńcu-Zdroju oraz Szkoły Podstawowej i oddziału przedszkolnego w Horyńcu-Zdroju w roku szkolnym 2015/2016 w dniach nauki szkolnej na następujących trasach, częstotliwości dowozu oraz liczby uczniów: Dowóz: Trasa nr 1. Podemszczyzna wieś Podemszczyzna Osiedle - Horyniec-Zdrój (długość trasy - 8 km, jednokrotny dowóz, Podemszczyzna - 14 uczniów Podemszczyzna Osiedle tylko odwóz - 6 uczniów). Trasa nr 2. Horyniec Zdrój Puchacze Horyniec-Zdrój (długość trasy 5,5 km, jednokrotny dowóz, Puchacze - 12 uczniów). Odwóz I: (szczegółowe godziny i kolejność odwozu zostaną uzgodnione z dyrektorami szkół): Trasa nr 1. Horyniec Zdrój Puchacze Podemszczyzna Osiedle - Podemszczyzna (pierwszy odwóz długość trasy 11 km ). Odwóz II: (szczegółowe godziny i kolejność odwozu zostaną uzgodnione z dyrektorami szkół): Trasa nr 1. Horyniec Zdrój Puchacze - Podemszczyzna Osiedle - Podemszczyzna wieś (długość trasy 11 km) Zadanie nr 1 może być wykonywane jednym pojazdem pod warunkiem zapewnienia miejsc siedzących wszystkim przewożonym uczniom.. Horyniec-Zdrój oznacza parking przy Szkole Podstawowej w Horyńcu-Zdroju. Łącznie dzienny przebieg dla zadania nr 1 wynosi 36 km Zadanie nr 2. (Część 2). Dowóz i odwóz uczniów Gimnazjum w Horyńcu-Zdroju oraz Szkoły Podstawowej i oddziału przedszkolnego w Horyńcu-Zdroju w roku szkolnym 2015/2016 w dniach nauki szkolnej na następujących trasach, częstotliwości dowozu oraz liczby uczniów: Dowóz: Trasa nr 1. Radruż Osiedle Radruż wieś - Horyniec-Zdrój, (długość trasy - 4 km, jednokrotny dowóz, odjazd Radruż Osiedle 10 uczniów, Radruż wieś 15 uczniów). 18

19 Odwóz I: Trasa nr 1. Horyniec Zdrój Radruż Radruż Osiedle (pierwszy odwóz długość trasy 4 km ). Odwóz II: Trasa nr 1. Horyniec Zdrój Radruż Radruż Osiedle (drugi odwóz długość trasy 4 km, ) (Szczegółowe godziny i kolejność dowozu zostaną uzgodnione z dyrektorami szkół lub będą zgodne z rozkładem jazdy linii regularnej). Zadanie nr 3. (Część 3). Dowóz i odwóz uczniów Gimnazjum w Horyńcu-Zdroju oraz Szkoły Podstawowej i oddziału przedszkolnego w Horyńcu-Zdroju w roku szkolnym 2015/2016 w dniach nauki szkolnej na następujących trasach, częstotliwości dowozu oraz liczby uczniów: Trasa - Niwki Horynieckie Nowiny Horynieckie - Horyniec-Zdrój (długość trasy 11 km jednokrotny odwóz, Niwki Horynieckie 7 uczniów, Nowiny Horynieckie 8 uczniów, Zamawiający przewiduje po uzyskaniu zgody ALP przejazd drogą leśną). Zadanie nr 4. (Część 4). Dowóz i odwóz uczniów Gimnazjum w Horyńcu-Zdroju oraz Szkoły Podstawowej i oddziału przedszkolnego w Horyńcu-Zdroju w roku szkolnym 2015/2016 w dniach nauki szkolnej na następujących trasach, częstotliwości dowozu oraz liczby uczniów: Dowóz: Trasa nr 1. Rudka - Nowe Brusno Polanka Horyniecka Świdnica - Horyniec-Zdrój (długość trasy - 15 km, jednokrotny dowóz, Rudka - 1 uczeń, Nowe Brusno 28 uczniów, Polanka Horyniecka 5 uczniów, Świdnica - 13 uczniów). Odwóz I: Trasa nr 1. Horyniec Zdrój Świdnica - Nowe Brusno (skrzyżowanie) Nowe Brusno (szkoła) Polanka Horyniecka Nowe Brusno (przystanek Łówcza). (długość trasy 13 km, ).. Odwóz II: Trasa nr 1. Horyniec Zdrój Świdnica - Nowe Brusno (skrzyżowanie) Nowe Brusno (szkoła) Polanka Horyniecka Nowe Brusno (przystanek Łówcza, Rudka). (długość trasy 15 km, ) Łącznie dzienny przebieg dla zadania nr 4 wynosi - 43 km Zadanie nr 5. (Część 5). Dowóz i odwóz uczniów Gimnazjum w Horyńcu-Zdroju oraz Szkoły Podstawowej i oddziału przedszkolnego w Horyńcu-Zdroju w roku szkolnym 2015/2016 dniach nauki szkolnej na następujących trasach, częstotliwości dowozu oraz liczby uczniów: Dowóz: Trasa nr 1. Dąbrowa Podemszczyzna Osiedle - Horyniec-Zdrój (długość trasy - 7 km, jednokrotny dowóz, (Dąbrowa - 3 uczniów, odjazd 7.30, Osiedle Podemszczyzna - 6 uczniów) - bilety miesięczne połówki) (Dokładna godzina dwozu zostanie uzgodniona z dyrektorami szkół lub będzie zgodna z rozkładem jazdy linii regularnej). 19

20 Zadanie nr 6. (Część 6) Dowóz i odwóz uczniów Gimnazjum w Horyńcu-Zdroju oraz Szkoły Podstawowej i oddziału przedszkolnego w Werchracie w roku szkolnym 2015/2016 w dniach nauki szkolnej na następujących trasach, częstotliwości dowozu oraz liczby uczniów: Zadanie może być wykonywane jednym pojazdem pod warunkiem zapewnienia miejsc siedzących wszystkim przewożonym uczniom. Zamawiający zabezpiecza opiekę we własnym zakresie. Wykonawca zapewnia bezpłatny przejazd opiekuna. Dowóz: Trasa nr 1. Dziewięcierz Moczary Dziewięcierz Dolina Werchrata (długość trasy 7 km, jednokrotny dowóz, Moczary 6 uczniów szkoły podstawowej i 3 gimnazjum) Trasa nr 2. Prusie Werchrata (długość trasy - 4 km, jednokrotny dowóz, Prusie - 4 uczniów szkoła podstawowa ) Trasa nr 3. Werchrata Monasterz Werchrata (długość trasy 3 km, jednokrotny dowóz Monasterz - 7 uczniów). Odwóz (szczegółowe godziny odwozu zostaną uzgodnione z dyrektorem szkoły lub będą wynikać z rozkładu linii regularnej): Trasa nr 1. Werchrata Monasterz (długość trasy - 3 km, jednokrotny odwóz). Trasa nr 2. Werchrata Prusie (długość trasy - 4 km, jednokrotny odwóz, ). Trasa nr 3. Werchrata Dziewięcierz Moczary (dwukrotny odwóz pierwszy dla uczniów szkoły podstawowej długość trasy 7 km, drugi dla uczniów gimnazjum trasa Dziewięcierz Dolina Dziewięcierz Moczary 5 km). Godziny odwozu do uzgodnienia z dyrektorem szkoły podstawowej i kierownikiem Referatu Oświaty Urzędu Gminy. Łącznie dzienny przebieg dla zadania nr 6 wynosi - 35 km 20

Trasa nr 3. Werchrata Prusie Werchrata (długość trasy - 8 km, jednokrotny dowóz uzgodniony z dyrektorem szkoły podstawowej, Prusie 5 uczniów)

Trasa nr 3. Werchrata Prusie Werchrata (długość trasy - 8 km, jednokrotny dowóz uzgodniony z dyrektorem szkoły podstawowej, Prusie 5 uczniów) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O wartości zamówienia poniżej 60.000EURO na świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów w obwodach szkolnych: Szkoły Podstawowej w

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy nr

Wzór Umowy nr Wzór Umowy nr 272..2012 zawarta w dniu.. w., pomiędzy: Załącznik nr 8 do SIWZ 1. Gminą Kamień Krajeński, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński; NIP: 504-00-25-730; REGON: 092350932, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ===================================================================== Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych Nazwa

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Przewóz wraz z opieką dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół w roku szkolnym 2015/2016

O F E R T A. Przewóz wraz z opieką dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY pełna nazwa Wykonawcy...... adres siedziby Wykonawcy ulica... miasto... województwo. Nr NIP... / pieczęć firmowa / Nr REGON... nr telefonu... nr faksu... adres e-mail. GMINA

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta dnia... w Brojcach pomiędzy:

UMOWA NR.. zawarta dnia... w Brojcach pomiędzy: Załącznik Nr 5 UMOWA NR.. zawarta dnia... w Brojcach pomiędzy: Gminą Brojce, ul. Długa 48, 72-304 Brojce NIP: 8571841524, REGON: 811684396 reprezentowaną przez: Stanisława Gnosowskiego Wójt Gminy Brojce

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 11 do SIWZ Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej w roku 2013 UMOWA NR./2013

Załącznik Nr 11 do SIWZ Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej w roku 2013 UMOWA NR./2013 Załącznik Nr 11 do SIWZ Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej w roku 2013 UMOWA NR./2013 zawarta w dniu w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej, ul. Piłsudskiego 12, 21-010 Łęczna,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1 ZAMAWIAJĄCY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI NIP: 829-129-67-70 REGON 000311757 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Dostawa i zakup

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na realizację zadania pn. Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Kościelcu w roku szkolnym 2017/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE. na realizację zadania pn. Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Kościelcu w roku szkolnym 2017/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE Krotoszyce, 03.08.2017r. na realizację zadania pn. Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Kościelcu w roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kościelcu jako

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zalesiu ul. Warszawska 34, 21-512 Zalesie sekretariat@zalesie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA Nr...

- WZÓR - UMOWA Nr... - WZÓR - UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2014 roku pomiędzy: Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa. 1 z 7 2015-07-09 10:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.pl Warszawa: Przewóz dzieci niepełnosprawnych (znak

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dbpatron.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dbpatron.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dbpatron.pl Nowy Sącz: DBP.272.1.09.2015 Zamówienie na świadczenie usług ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA Nr a..., Nr NIP...

- WZÓR - UMOWA Nr a..., Nr NIP... - WZÓR - Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Specjalnego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dbpatron.pl Nowy Sącz: DBP.272.1.01.2016 Zamówienie na świadczenie usług kompleksowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Gmina Baranów Sandomierski zaprasza do złożenia oferty

Gmina Baranów Sandomierski zaprasza do złożenia oferty Baranów Sandomierski, dnia 18.08.2015 r. Gmina Baranów Sandomierski zaprasza do złożenia oferty na Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 według

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa. 1 z 7 2015-09-22 09:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.pl Warszawa: Przewóz dzieci niepełnosprawnych (znak

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA Nr a..., Nr NIP...

- WZÓR - UMOWA Nr a..., Nr NIP... - WZÓR - Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Specjalnego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rybniku w roku szkolnym 2014/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

I. Opis przedmiotu zamówienia

I. Opis przedmiotu zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN BUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO BACHMATY W DUBICZACH CERKIEWNYCH Symbol CPV: - 45111200-0

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Tryb postępowania: Rodzaj zamówienia: Gminny Zespół Oświaty Przetarg nieograniczony Usługi Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 60112000-6 - Usługi w zakresie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej.

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

IPG Wodzierady,

IPG Wodzierady, IPG. 271.1.2017 Wodzierady, 2017-02 -02 I. Informacje ogólne: Gmina Wodzierady zaprasza do złożenia ofert na: Przewóz dzieci ze szkół na terenie Gminy Wodzierady w roku szkolnym 2016/2017 ( od dnia 13.02.2017r.),

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - WZÓR -

Załącznik Nr 2 - WZÓR - - WZÓR - Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 7 w Zespole Szkół Nr 5 w Bełku w roku szkolnym 2014/2015 - Trasa Nr 3. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2014 roku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa konserwacji systemów sygnalizacji włamań i napadu oraz systemów telewizji

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa. Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.pl Warszawa: Świadczenie usług pocztowych, usługi frankowania

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA - PROJEKT

CZEŚĆ III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA - PROJEKT CZEŚĆ III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA - PROJEKT Zawarta w dniu 2015 r. w Baranowie, pomiędzy Gminą Baranów mającą siedzibę w Baranowie Rynek 21 reprezentowaną przez: Bogumiłę Lewandowską

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca dowożenia uczniów do Gimnazjum i szkół podstawowych na terenie gminy Pokrzywnica

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca dowożenia uczniów do Gimnazjum i szkół podstawowych na terenie gminy Pokrzywnica SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca dowożenia uczniów do Gimnazjum i szkół podstawowych na terenie gminy Pokrzywnica Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 06.07.2015 r. pod nr 100153-2015

Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 06.07.2015 r. pod nr 100153-2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Usługa wykonania projektu i wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas trwania imprezy 16 PKO POZNAŃ MARATON Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 06.07.2015

Bardziej szczegółowo

- WZÓR- UMOWA Nr... ... ... ... 2. Dowóz i odwóz dzieci odbywać się będzie... (zostaną tutaj wpisane dane dotyczące środka transportu)

- WZÓR- UMOWA Nr... ... ... ... 2. Dowóz i odwóz dzieci odbywać się będzie... (zostaną tutaj wpisane dane dotyczące środka transportu) - WZÓR- Załącznik Nr 2 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Dowóz dzieci z do Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół Nr 2 w Czerwionce - Leszczynach w roku szkolnym 2015/2016 Trasa Nr 1. UMOWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA znak sprawy: ZP-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1 ZAMAWIAJĄCY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI NIP: 829-129-67-70 REGON 000311757 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Dostawa i zakup

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/016/NZU/1345/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Ciekły hel. Kod CPV: 24.11.13.00 Tryb udzielenia Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.pl Warszawa: Przewóz dzieci niepełnosprawnych (znak sprawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zabiawola.bip.gmina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zabiawola.bip.gmina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zabiawola.bip.gmina.pl Żabia Wola: Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Żabia

Bardziej szczegółowo

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016 PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016 Zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki I. ORGANIZATOR PRZETARGU/ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 15.01.2010r. Nr sprawy: 3410 2/2010 Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa i adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach Rozdział 1. Nazwa i oraz adres zamawiającego Zespół Szkół w Kandytach Kandyty 77; 11-220 Górowo Iławeckie Tel./fax

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA Nr a..., Nr NIP...

- WZÓR - UMOWA Nr a..., Nr NIP... - WZÓR - Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Specjalnego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo

Bardziej szczegółowo

- Projekt - UMOWA Nr. zawarta w dniu r pomiędzy Gminą Ropczyce -.., reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie zwanym dalej Zamawiającym a

- Projekt - UMOWA Nr. zawarta w dniu r pomiędzy Gminą Ropczyce -.., reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie zwanym dalej Zamawiającym a - Projekt - UMOWA Nr Załącznik nr 2 do SIWZ zawarta w dniu r pomiędzy Gminą Ropczyce -.., reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie zwanym dalej Zamawiającym a zwanym dalej Przewoźnikiem Strony oświadczają,

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r. Chojnów, 18.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów działający w imieniu Gminy Miejskiej Chojnów zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Nr / 14. reprezentowaną przez.. zwaną dalej Wykonawcą.

Wzór umowy Nr / 14. reprezentowaną przez.. zwaną dalej Wykonawcą. Wzór umowy Nr / 14 Załącznik Nr 7 zawartej w dniu 2014 r. pomiędzy Gminą Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64 115 Święciechowa, reprezentowaną przez Marka Lorycha Wójta Gminy Święciechowa zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Raciechowice: Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie gminy Raciechowice w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 na podstawie zakupu biletów miesięcznych Numer ogłoszenia: 151242-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu Pomiędzy Gimnazjum nr 11 w Lublinie, 20-530 Lublin ul. Radości 13 reprezentowanym przez. zwanego dalej Zamawiającym

UMOWA. Zawarta w dniu Pomiędzy Gimnazjum nr 11 w Lublinie, 20-530 Lublin ul. Radości 13 reprezentowanym przez. zwanego dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 UMOWA Zawarta w dniu Pomiędzy Gimnazjum nr 11 w Lublinie, 20-530 Lublin ul. Radości 13 reprezentowanym przez.. zwanego dalej Zamawiającym a. reprezentowanym przez zwanego dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Łódź: Dostawa i montaż koszy do zbierania psich nieczystości

Bardziej szczegółowo

Naściszowa Szkoła Podstawowa w Januszowej Naściszowa. Długość trasy ogółem 10 km (dwa kursy dziennie). Około 14 uczniów. 2

Naściszowa Szkoła Podstawowa w Januszowej Naściszowa. Długość trasy ogółem 10 km (dwa kursy dziennie). Około 14 uczniów. 2 Wzór umowy. Umowa nr... zawarta w dniu... 2013 roku w Chełmcu pomiędzy: Gminą Chełmiec z siedzibą w 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2, zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: p.o.

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 90 Fax: 0 22 489 64 91

1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 90 Fax: 0 22 489 64 91 Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Strona1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Strona1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Strona1 Lisków: Zorganizowanie i przeprowadzenie dowozu osób niepełnosprawnych na wycieczkę integracyjną do Zoo Safarii w Borysewie i konferencję w Ostrowie Wielkopolskim dla uczestników Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach 89-600 Chojnice 2PN/2013 Chojnice, 2 września 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Dowóz i odwóz dzieci i uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów Telefon/ faks: 32 738-11- 55 www.cismikolow.pl 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Lublin: Remont zaplecza technicznego na terenie Rejonu w Zamościu Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON:

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON: I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ul. J.W. Dawida 1A, 50-527 Wrocław tel. 071 338 66 36, fax 071 373 11 65 strona internetowa: www.dodn.wroclaw.pl,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Biała Podlaska: Wynajem pojazdów wraz z kierowcą, przeznaczonych do przewozu osób na terenie Polski Numer ogłoszenia: 528520-2013; data zamieszczenia: 19.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Telefon:... Faks:

O F E R T A. Telefon:... Faks: ............................................................. / p i e c z ą t k a W yk o n a w c y / O F E R T A Załącznik nr 1 do siwz dotycząca postępowania przetargowego pn. Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku.

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku. Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III ul. Wojska Polskiego 51 57-530 Międzylesie tel. 74/8126395, 8126416, 8126346 faks 74/8126603, www.izolatory.pl 03/ZO/2014 Międzylesie, 03.10.2014 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Usługa sprzątania biur i innych pomieszczeń w budynkach oddziałów Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.11.2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo