Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB"

Transkrypt

1 Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Instrukcje obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

2 Strona celowo pozostawiona pusta

3 Spis treści Spis treści 1 Wprowadzenie Ważne informacje dla Użytkownika Informacje o przepisach... 2 Instrukcje bezpieczeństwa Zalecenia bezpieczeństwa Etykiety Procedura awaryjna Informacje dotyczące recyklingu... 3 Opis urządzenia Wprowadzenie Przegląd funkcji Ilustracja przedstawiająca urządzenie Opis sprzętu urządzenia Opis oprogramowania urządzenia Opis zakładki Capture Opis zakładki Library (Biblioteka) Opis widoku obrazów Opis przebiegu procedury analizy Opis widoków ustawień Akcesoria... 4 Montaż Wymagania dotyczące miejsca Ustawienia urządzenia Ustawienia systemu Data i czas Ostrość Wskaźnik urządzenia Serwis Sieć Konfiguracja sieci Dostęp do sieci z urządzenia Dostęp do urządzenia z sieci... 5 Obsługa Schemat obsługi Włączanie urządzenia Wybór tacy Umieścić tacę w urządzeniu Przechwyć obraz Dostępne metody Rejestracja obrazów próbek znakowanych techniką Chemiluminescence (Chemiluminescencja) Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 3

4 Spis treści Rejestracja obrazów próbek znakowanych techniką Colorimetric (Chemiluminescencja) Rejestracja obrazów próbek znakowanych techniką Fluorescence (Chemiluminescencja) Wyświetl obraz Zapisywanie i zarządzanie plikami Zapisywanie lokalizacji Zapisywanie obrazów Opcje zarządzania plikami Wykonać analizę obrazu Tworzenie ścieżki Odejmowanie tła Detekcja pasma Oznaczanie masy cząsteczkowej Normalizacja Podsumowanie Wyłączanie urządzenia... 6 Konserwacja Przyrząd Akcesoria Regularne kontrole... 7 Wykrywanie i usuwanie usterek Problemy ogólne Problemy dotyczące jakości obrazu Problemy z oprogramowaniem... 8 Specyfikacje... Indeks Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

5 1 Wprowadzenie 1 Wprowadzenie Cel niniejszego dokumentu Instrukcja obsługi zawiera instrukcje wymagane do bezpiecznego użytkowania i konserwacji urządzenia Amersham Imager 600. Wymagania wstępne W celu obsługi urządzenia Amersham Imager 600 w sposób zgodny z przeznaczeniem muszą być spełnione następujące wymagania wstępne: Użytkownik powinien przeczytać i zrozumieć instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, przedstawione w niniejszej Instrukcji obsługi Należy zapoznać się z ogólnym wyposażeniem laboratorium i sposobem posługiwania się materiałami biologicznymi Urządzenie zostało zainstalowane przez przedstawiciela firmy GE Informacje o tym rozdziale Niniejszy rozdział zawiera ważne dla użytkownika informacje, opis uwag dotyczących bezpieczeństwa, informacje o przepisach i ogólny opis sposobu użytkowania urządzenia Amersham Imager 600. W niniejszym rozdziale Część 1.1 Ważne informacje dla Użytkownika 1.2 Informacje o przepisach Patrz str. 6 8 Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 5

6 1 Wprowadzenie 1.1 Ważne informacje dla Użytkownika 1.1 Ważne informacje dla Użytkownika Przeczytać przed użyciem urządzenia Amersham Imager 600 Każdy użytkownik musi zapoznać się z dokumentacją użytkownika przed zainstalowaniem, obsługą lub utrzymaniem Amersham Imager 600. Podczas obsługi zawsze należy przechowywać Instrukcję obsługi w pobliżu urządzenia Amersham Imager 600. Nie używaj Amersham Imager 600 w inny sposób niż opisany w dokumentacji. W przeciwnym razie użytkownik może zostać narażony na zagrożenia, które z kolei mogą prowadzić do obrażeń ciała oraz uszkodzeń sprzętu. Przeznaczenie Amersham Imager 600 jest systemem wykorzystującym kamerę CCD do cyfrowej rejestracji obrazów próbek w żelach i membranach w trzech różnych trybach: chemiluminescencyjnym, kolorymetrycznym i fluoroscencyjnym. System Amersham Imager 600 przeznaczony jest wyłącznie do użytku badawczego i nie należy go używać w procedurach klinicznych ani do celów diagnostycznych. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Niniejsza dokumentacja użytkownika zawiera OSTRZEŻENIA, PRZESTROGI i UWAGI dotyczące bezpiecznego użytkowania produktu. Patrz: definicje poniżej. Ostrzeżenia Ostrzeżenie OSTRZEŻENIE wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeżeli nie uda się jej uniknąć, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia. Ważne jest wstrzymanie dalszego postępowania do chwili, kiedy spełnione i dokładnie zrozumiane zostaną wszystkie warunki. 6 Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

7 1 Wprowadzenie 1.1 Ważne informacje dla Użytkownika Ostrzeżenia Przestroga PRZESTROGA wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeżeli nie uda się jej uniknąć, może spowodować średnie lub małe obrażenia. Ważne jest wstrzymanie dalszego postępowania do chwili, kiedy spełnione i dokładnie zrozumiane zostaną wszystkie warunki. Uwagi Uwaga UWAGA wskazuje na instrukcje, według których należy postępować w celu uniknięcia uszkodzenia produktu lub innego wyposażenia. Notatki i wskazówki Notatka: Uwaga wykorzystywana jest do wskazania informacji, która jest ważna dla bezproblemowego i optymalnego użytkowania produktu. Wskazówka: Wskazówka zawiera użyteczne informacje, które mogą poprawić lub zoptymalizować procedury. Konwencje typograficzne Elementy dotyczące oprogramowania są wyróżnione w tekście pogrubioną i pochyloną czcionką. Dwukropek rozdziela poziomy menu, dlatego File:Opendotyczy polecenia Open w menu File. Elementy sprzętowe zostały oznaczone w tekście pogrubioną czcionką (np. Zawór buforu (Buffer valve)). Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 7

8 1 Wprowadzenie 1.2 Informacje o przepisach 1.2 Informacje o przepisach W niniejszym rozdziale opisano dyrektywy i normy, które spełnia urządzenie Amersham Imager 600. Informacje producenta W poniższej tabeli zawarte są wymagane informacje związane z produkcją urządzenia. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z deklaracją zgodności (EC Declaration of Conformity). Wymaganie Nazwa i adres producenta Spis treści GE Healthcare Bio-Sciences AB, Björkgatan 30, SE Uppsala, Sweden Zgodność CE Ten produkt spełnia wymogi dyrektyw europejskich wymienionych w tabeli poprzez przestrzeganie odpowiednich zharmonizowanych norm. Kopia deklaracji zgodności EC jest dostępna na żądanie. Dyrektywa 2006/42/WE 2004/108/WE Tytuł Dyrektywa maszynowa (MD) Dyrektywa Zgodności Sprzętu Elektromagnetycznego (EMC) Normy międzynarodowe Niniejszy produkt spełnia wymogi następujących norm: Norma IEC , EN , IEC , IEC , UL , CAN/CSA-C22.2 nr Opis Wymogi bezpieczeństwa dla elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych Uwagi Najnowsze wydanie EN EN zgodne z EN Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

9 1 Wprowadzenie 1.2 Informacje o przepisach Norma Opis Uwagi EN , IEC , FCC część 15 B klasa A, ICES-003 klasa A, EN , EN EN ISO EN UL94-V2 Elektryczne urządzenia do pomiarów, sterowania i użytku laboratoryjnego - wymogi EMC Bezpieczeństwo maszyn. Ogólne zasady projektowania, oceny ryzyka i zmniejszania ryzyka. Stopnie ochrony zapewniane przez obudowę Norma bezpieczeństwa palności tworzyw sztucznych w urządzeniach i testowaniu narzędzi EN , EN zgodne z 2004/108/WE Norma FCC Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i zatwierdzone pod kątem zgodności z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy A, zgodnie z przepisami FCC (część 15). Ograniczenia te wprowadzono w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony przeciwko szkodliwym zakłóceniom w czasie pracy urządzenia w warunkach komercyjnych. Niniejszy sprzęt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej. W przypadku zainstalowania i użytkowania niezgodnego z instrukcją może wywoływać szkodliwe zakłócenia w odniesieniu do urządzeń komunikacji radiowej. Działanie urządzenia w obszarze zamieszkałym może prowadzić do powstania szkodliwych zakłóceń. W takim przypadku użytkownik musi dokonać działań naprawczych na własny koszt. OSTRZEŻENIE FCC: Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone jednoznacznie przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z urządzenia. Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 9

10 1 Wprowadzenie 1.2 Informacje o przepisach Oznaczenie CE Znak CE oraz odpowiednia deklaracja zgodności są ważne dla przyrządu, kiedy jest on: używany samodzielnie lub podłączony do innych produktów zalecanych lub opisanych w Dokumentacji Użytkownika i używany w takim samym stanie w jakim został dostarczony z GE, za wyjątkiem zmian opisanych w Dokumentacji Użytkownika. Zgodność z normami ochrony środowiska Dyrektywa 2011/65/UE Załącznik II 2012/19/EU ACPEIP Tytuł Dyrektywa ograniczająca stosowanie substancji niebezpiecznych (RoHS) Dyrektywa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (WEEE) Administracja kontroli zanieczyszczeń spowodowanych sprzętem elektronicznym, chińska Dyrektywa ograniczająca stosowanie substancji niebezpiecznych (RoHS) Zgodność z przepisami podłączonego wyposażenia Wszystkie sprzęty podłączone do urządzenia Amersham Imager 600 muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa norm EN /IEC lub odpowiednich norm ujednoliconych. W krajach Unii Europejskiej podłączony sprzęt musi posiadać znak CE. 10 Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

11 1 Wprowadzenie 1.2 Informacje o przepisach Źródła światła Bezpieczeństwo źródeł światła LED w tym urządzeniu zostało ocenione według analizy ryzyka zgodnie z normą EN Urządzenie Amersham Imager 600, w zależności od konfiguracji, jest wyposażone w niektóre lub wszystkie źródła światła wymienione w poniższej tabeli: Źródła światła Niebieska dioda LED Zielona dioda LED Czerwona dioda LED Biała dioda LED Transiluminator UV Długość fali 460 nm 520 nm 630 nm 470 do 635 nm 312 nm Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 11

12 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2 Instrukcje bezpieczeństwa Informacje o tym rozdziale W niniejszym rozdziale opisano środki bezpieczeństwa, etykiety bezpieczeństwa oraz procedury awaryjne dotyczące urządzenia Amersham Imager 600, a także zamieszczono informacje na temat bezpiecznej utylizacji urządzenia. W niniejszym rozdziale Część 2.1 Zalecenia bezpieczeństwa 2.2 Etykiety 2.3 Procedura awaryjna 2.4 Informacje dotyczące recyklingu Patrz str Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

13 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2.1 Zalecenia bezpieczeństwa 2.1 Zalecenia bezpieczeństwa Wprowadzenie Urządzenie Amersham Imager 600 jest zasilane z sieci, może być wyposażone w źródło światła UV i jest wykorzystywane do rejestrowania obrazów próbek, które mogą być niebezpieczne. Przed zainstalowaniem, użytkowaniem lub konserwacją systemu należy pamiętać o zagrożeniach opisanych w dokumentacji użytkownika. Postępować zgodnie z instrukcją w celu uniknięcia obrażeń osób lub uszkodzenia urządzenia. Zalecenia ogólne Ostrzeżenie Urządzenia Amersham Imager 600 nie wolno używać w żaden inny sposób niż opisano w podręczniku Instrukcja Użytkownika. Ostrzeżenie Używanie urządzenia w inny sposób niż określono w dokumentacji użytkownika stwarza ryzyko napromieniowania, porażenia prądem lub urazu na skutek kontaktu z częściami pracującego urządzenia. Ostrzeżenie Nie używać urządzenia w przypadku pojawienia się dymu, nietypowych dźwięków lub zapachów lub gdy sprzęt nagrzewa się w nietypowy sposób. Takie sytuacje mogą grozić pożarem lub porażeniem prądem. Natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia, wyłączyć zasilanie i odłączyć od gniazda sieciowego. Skontaktować się z przedstawicielem firmy GE w celu zgłoszenia konieczności naprawy urządzenia. Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 13

14 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2.1 Zalecenia bezpieczeństwa Ostrzeżenie Nie uszkadzać kabla zasilania poprzez skręcanie, zginanie, rozgrzewanie lub zablokowanie go pod urządzeniem. Korzystanie z uszkodzonych kabli zasilania może pożarem lub porażeniem prądem. Jeżeli kable zasilania są uszkodzone, skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy GE w celu ich wymiany. Ostrzeżenie Dostęp do włącznika zasilania i przewodu zasilającego z wtyczką. Nie blokować dostępu do wyłącznika zasilania i przewodu zasilającego. Należy zapewnić łatwy dostęp do wyłącznika zasilania. Odłączanie przewodu zasilającego z wtyczką zawsze musi być łatwe. Ostrzeżenie Nie blokować otworów wentylacyjnych i upewnić się, że nie są zatkane kurzem lub innymi zanieczyszczeniami. Blokada może spowodować przegrzanie i uszkodzenie urządzenia. Aby zapewnić odpowiednie chłodzenie, należy pozostawić co najmniej 40 cm wolnej przestrzeni z przodu urządzenia, a ze wszystkich innych stron (od ściany lub innego sprzętu) co najmniej 10 cm. Środki ochrony osobistej Ostrzeżenie Substancje niebezpieczne.w przypadku korzystania z niebezpiecznych substancji chemicznych należy podjąć wszelkie konieczne środki ostrożności, takie jak zakładanie okularów ochronnych i rękawic odpornych na stosowane substancje. Należy przestrzegać przepisów lokalnych i/lub krajowych dotyczących bezpiecznej obsługi i konserwacji systemu. 14 Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

15 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2.1 Zalecenia bezpieczeństwa Przestroga Urządzenie jest wyposażone w blokadę bezpieczeństwa. Jeśli blokada jest uszkodzona lub została zmodyfikowana, może być emitowane światło widzialne i UV, powodujące poparzenia i uszkodzenie wzroku. Nie otwierać drzwiczek podczas pracy urządzenia, gdy kontrolka RUN świeci się. Gdy drzwiczki są otwarte, a urządzenie nadal pracuje, niezwłocznie wyłączyć urządzenie i skontaktować się z serwisem firmy GE. Przestroga Nie dotykać modułu UV po napromienianiu UV. Występuje ryzyko oparzeń skóry. Montaż Ostrzeżenie Ponieważ urządzenie jest ciężkie, przenoszenie i przesuwanie głównej części sprzętu powinno się odbywać przy pomocy serwisanta firmy GE. Upuszczenie urządzenia może spowodować jego uszkodzenie, a także poważny uraz osób przenoszących. Ostrzeżenie Przewód zasilający. Należy używać wyłącznie przewodów zasilających z zatwierdzonymi wtyczkami dostarczonymi i zatwierdzonymi przez firmę GE. Ostrzeżenie Uziemienie ochronne. Amersham Imager 600 należy podłączać jedynie do gniazda sieciowego z uziemieniem. Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 15

16 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2.1 Zalecenia bezpieczeństwa Przestroga Przed transportem na dużą odległość urządzenie Amersham Imager 600 należy odpowiednio zabezpieczyć. Przed transportem urządzenia należy zwrócić się o instrukcje do firmy GE. Uwaga Nie należy podłączać przewodu telefonicznego do portu Ethernet. Do połączenia z tym złączem można używać wyłącznie standardowych nieekranowanych przewodów IEC I/VL Uwaga Do podłączenia do urządzenia używać wyłącznie sprzętu i przewodów zgodnych z normą IEC Obsługa Ostrzeżenie Nie używać sprzętu w zlewach lub ich pobliżu, w miejscach wilgotnych (powyżej 70% wilgotności względnej) lub zakurzonych. Może to grozić pożarem lub porażeniem prądem. Ostrzeżenie Podczas burzy nie należy dotykać wtyczki zasilania, gdyż może to spowodować porażenie prądem elektrycznym. 16 Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

17 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2.1 Zalecenia bezpieczeństwa Przestroga Zawsze należy korzystać z odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE) podczas obsługi i konserwacji urządzenia Amersham Imager 600. Osłona oczu Rękawice ochronne Obuwie ochronne, najlepiej ze stalowym wzmocnieniem Przestroga Odczynniki wykorzystane do przygotowania próbki muszą być używane zgodnie z zaleceniami producenta. Przestroga Nie wolno opierać się na drzwiczkach próbki. Przestroga Drzwiczki urządzenia należy otwierać i zamykać za pomocą uchwytu. Przestroga Nie stawiać ciężkich przedmiotów na urządzeniu. Przestroga Z tacami próbek i tabletami należy obchodzić się ostrożnie, aby nie dopuścić do ich upuszczenia. Przestroga Nie dotykać źródła światła w urządzeniu. Źródło światła może być gorące. Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 17

18 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2.1 Zalecenia bezpieczeństwa Przestroga Po zakończeniu napromieniania nie pozostawiać próbek w urządzeniu. W przeciwnym razie mogą one ulec rozkładowi i spowodować uszkodzenie sprzętu. Przestroga Nie zwalniać blokady urządzenia, gdyż promieniowanie UV może być emitowane, gdy drzwiczki są otwarte. Uwaga Nie używać urządzeń USB, innych niż określono. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia. Uwaga Nie używać portów USB do ładowania urządzeń zewnętrznych. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia. Uwaga Podłączenie wielu komputerów do jednego urządzenia może niekorzystnie wpłynąć na jego działanie. Jednoczesne korzystanie z kilku komputerów może spowodować utratę danych. Uwaga Unikać podłączania dodatkowych akcesoriów, takich jak komputery, monitory i klawiatury podczas pracy urządzenia, gdyż może to zatrzymać napromienianie lub spowodować utratę danych. 18 Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

19 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2.1 Zalecenia bezpieczeństwa Uwaga Nie wyłączać zasilania podczas pracy urządzenia, gdyż może to spowodować utratę danych i uszkodzenie dysku flash. Zasilanie wyłączać tylko w sytuacji awaryjnej. Uwaga Nie otwierać drzwiczek urządzenia w czasie napromieniania, gdy kontrolka RUN wskazuje pracę urządzenia. Zatrzyma to napromienianie i dane nie zostaną zapisane. Uwaga Przesyłanie dużych ilości plików na podłączony komputer podczas pracy urządzenia może niekorzystnie wpłynąć na działanie systemu. Uwaga Nie dotykać okienek źródła światła, ponieważ zarysowania lub zanieczyszczenia mogą niekorzystnie wpłynąć na działanie. Uwaga Tablet nie może być ładowany z tego urządzenia. Uwaga Podłączając zewnętrzny monitor do urządzenia, należy używać monitora o rozdzielczości SVGA. Na monitorach o niskiej rozdzielczości przyciski robocze nie są widoczne. Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 19

20 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2.1 Zalecenia bezpieczeństwa Konserwacja Ostrzeżenie Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym. Wszelkie naprawy i modyfikacje mogą wykonywać serwisanci upoważnieni przez firmę GE. Nie należy otwierać żadnych pokryw ani wymieniać części, o ile nie zostało to dokładnie sprecyzowane w dokumentacji użytkownika. Ostrzeżenie Do czyszczenia urządzenia Amersham Imager 600 nie należy używać nadmiernej ilości płynów. Takie sytuacje mogą grozić pożarem lub porażeniem prądem. Przestroga Zawsze należy korzystać z odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE) podczas obsługi i konserwacji urządzenia Amersham Imager 600. Osłona oczu Rękawice ochronne Obuwie ochronne, najlepiej ze stalowym wzmocnieniem Przestroga Przed przystąpieniem do czyszczenia wewnętrznej części urządzenia wyłączyć przełącznik zasilania. Przestroga Lampy UV urządzenia do obrazowania firmy Amersham w konfiguracji 600 UV, 600 QC i 600 RGB zawierają rtęć, którą należy poddawać recyklingowi lub utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. 20 Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

21 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2.1 Zalecenia bezpieczeństwa Uwaga Do czyszczenia nie stosować ściernych materiałów czyszczących, takich jak papier ścierny. Mogą one spowodować uszkodzenie urządzenia. Uwaga Tablet należy utylizować w sposób opisany w instrukcji użytkownika. Uwaga Na czas wykonywania prac konserwacyjnych urządzenia, tablet należy usunąć. Istnieje ryzyko jego wypadnięcia i spowodowania obrażeń nóg pracownika. Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 21

22 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2.2 Etykiety 2.2 Etykiety Wprowadzenie Etykieta umieszczona na zewnątrz urządzenia Amersham Imager 600 zawiera specyfikacje i ostrzeżenia dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia. Ten rozdział zawiera listę i objaśnienie symboli zamieszczonych na etykietach oraz dodatkowe symbole znajdujące się na urządzeniu. Numer seryjny urządzenia Amersham Imager 600 Numer seryjny urządzenia Amersham Imager 600 znajduje się na etykiecie umieszczonej na tylnym panelu. Symbole zamieszczone na etykiecie Symbole zamieszczone na etykiecie i urządzeniu: Etykieta Znaczenie Ostrzeżenie! Przed użyciem systemu przeczytać Instrukcję obsługi. Nie otwierać żadnych pokryw ani nie wymieniać części o ile nie zostało to dokładnie sprecyzowane w Instrukcji obsługi. 22 Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

23 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2.2 Etykiety Etykieta Znaczenie Urządzenie spełnia wymogi zgodności elektromagnetycznej (EMC) w Australii i Nowej Zelandii Urządzenie spełnia wymogi stosownych dyrektyw europejskich Symbol ten wskazuje, że odpady wyposażenia elektrycznego i elektronicznego nie mogą być utylizowane z odpadami domowymi niesortowanymi i muszą być zbierane oddzielnie. Prosimy o kontakt z autoryzowanym przedstawicielem producenta w celu uzyskania informacji dotyczących utylizacji urządzenia. Symbol ten wskazuje, że produkt zawiera materiały niebezpieczne przekraczające wartości graniczne określone w normie chińskiej SJ/T Wymagania granicznych wartości stężenia niektórych substancji niebezpiecznych w elektronice. Symbol ten wskazuje, że urządzenie posiada certyfikat Nationally Recognized Testing Laboratory (NTRL). NTRL to organizacja, którą OSHA (Occupational Safety and Health Administration) uznała jako organizację spełniającą wymogi prawne w USA, tytuł 29 Code of Federal Regulations (29 CFR), część N3732 Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 23

24 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2.2 Etykiety Położenie etykiety i symboli dodatkowych Notatka:Szczegółowy opis symboli, patrz: Część 3.4 Opis sprzętu urządzenia, na str. 33. Symbol Opis Przełącznik On/Off (Wł./Wył.) 24 Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

25 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2.2 Etykiety Symbol I/O DVI-D Opis Przełącznik Power (Zasilanie) I: Zasilanie włączone O: Zasilanie wyłączone Złącze monitora DVI-D Port USB Port Ethernet Uwaga, gorąca powierzchnia Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 25

26 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2.3 Procedura awaryjna 2.3 Procedura awaryjna W sytuacji awaryjnej należy: Wyłączyć zasilanie, ustawiając przełącznik Power (Zasilanie), znajdujący się u dołu, po prawej stronie urządzenia, w położeniu O. Odłączyć przewód zasilający od gniazda sieciowego Ostrzeżenie Dostęp do włącznika zasilania i przewodu zasilającego z wtyczką. Nie blokować dostępu do wyłącznika zasilania i przewodu zasilającego. Należy zapewnić łatwy dostęp do wyłącznika zasilania. Odłączanie przewodu zasilającego z wtyczką zawsze musi być łatwe. 26 Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

27 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2.4 Informacje dotyczące recyklingu 2.4 Informacje dotyczące recyklingu Wprowadzenie Niniejszy rozdział zawiera informacje dotyczące utylizacji urządzenia Amersham Imager 600. Odkażanie Przed wycofaniem z eksploatacji sprzęt i akcesoria należy oczyścić. Należy przestrzegać wszelkich lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów. Próbki należy usunąć zgodnie lokalnymi przepisami. Utylizacja, zalecenia ogólne Przy wycofywaniu systemu Amersham Imager 600 z eksploatacji należy rozdzielić różne materiały i poddać je recyklingowi zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Recykling substancji niebezpiecznych Lampy UV urządzenia do obrazowania firmy Amersham w wersji 600: 600 QC, 600 UV i 600 RGB zawierają pary rtęci. Muszą one być poddawane recyklingowi lub utylizowane w sposób zgodny z krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 27

28 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2.4 Informacje dotyczące recyklingu Utylizacja elementów elektrycznych Odpady wyposażenia elektrycznego i elektronicznego nie mogą być utylizowane z odpadami domowymi niesortowanymi i muszą być zbierane oddzielnie. Prosimy o kontakt z autoryzowanym przedstawicielem producenta w celu uzyskania informacji dotyczących utylizacji urządzenia. 28 Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

29 3 Opis urządzenia 3 Opis urządzenia Informacje o tym rozdziale W tym rozdziale przedstawiono przegląd funkcji urządzenia Amersham Imager 600 oraz jego różne konfiguracje. Zamieszczono również opis elementów sprzętowych, wyświetlaczy oprogramowania i funkcje. Notatka: W związku z niewielkimi zmianami oprogramowania, zrzuty ekranu w niniejszej instrukcji mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistego oprogramowania. Jednak ogólne funkcje pozostają niezmienione. W niniejszym rozdziale Część 3.1 Wprowadzenie 3.2 Przegląd funkcji 3.3 Ilustracja przedstawiająca urządzenie. 3.4 Opis sprzętu urządzenia 3.5 Opis oprogramowania urządzenia 3.6 Akcesoria Patrz str Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 29

30 3 Opis urządzenia 3.1 Wprowadzenie 3.1 Wprowadzenie Amersham Imager 600 jest urządzeniem obrazującym przeznaczonym do identyfikacji i ilościowego oznaczania białek lub DNA w żelach lub membranach. Kamera CCD o rozdzielczości 3,2 megapiksela z systemem chłodzenia służy do rejestrowania cyfrowych obrazów pasm białek i DNA w żelach i membranach otrzymanych metodą elektroforezy lub Western blot. Urządzenie może rejestrować obrazy próbek chemiluminescencyjnych, fluorescencyjnych i kolorymetrycznych, w zależności od konfiguracji systemu i jest wyposażone w oprogramowanie do analizy. Urządzenie może być wykorzystywane do celów badawczych i edukacyjnych w naukach przyrodniczych. 30 Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

31 3 Opis urządzenia 3.2 Przegląd funkcji 3.2 Przegląd funkcji Urządzenie Amersham Imager 600 posiada następujące funkcje: Wysokoczuła kamera CCD o rozdzielczości 3,2 megapiksela Szybkie chłodzenie detektora Gotowy do użytku w ciągu 5 minut od uruchomienia Dostępny interfejs w postaci tabletu Wysokoczułe obrazowanie chemiluminescencyjne Tworzenie złożonych obrazów barwnych z obrazu próbki chemiluminescencyjnej i obrazu znacznika barwnego w świetle białym Obrazowanie fluorescencyjne przy użyciu źródeł Epiiluminacji niebieskiej, zielonej i czerwonej oraz transiluminatora UV Kolorowe obrazy barwionych metodami kolorymetrycznymi żeli lub membran uzyskane dzięki iluminacji światłem białym Dokładna ocena ilościowa barwionych żeli przy użyciu transiluminacji. Intuicyjny układ oraz łatwa w użyciu procedura analizy obrazu Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 31

32 3 Opis urządzenia 3.3 Ilustracja przedstawiająca urządzenie. 3.3 Ilustracja przedstawiająca urządzenie. Urządzenie Amersham Imager 600 jest obsługiwane z tabletu podłączonego za pomocą sieci bezprzewodowej. Może również być sterowane za pomocą podłączonego przewodowo ekranu dotykowego lub monitora i myszy. Poniższa ilustracja przedstawia urządzenie Amersham Imager 600 z tabletem. 32 Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

33 3 Opis urządzenia 3.4 Opis sprzętu urządzenia 3.4 Opis sprzętu urządzenia Główne elementy w każdej konfiguracji Urządzenie do obrazowania firmy Amersham w wersji 600 jest dostępne w czterech różnych konfiguracjach. W zależności od konfiguracji dostępne są różne części i funkcje urządzenia Amersham Imager 600. W poniższej tabeli zamieszczono funkcje i elementy różnych konfiguracji urządzenia. Funkcje Amersham Imager Amersham Imager 600 UV Amersham Imager 600 QC Amersham Imager 600 RGB Oprogramowanie sterujące rejestracją i analizą obrazu X X X X Głowica kamery CCD z soczewkami do oznaczeń chemiluminescencyjnych X X X X Źródło białej Epiiluminacji X X X X Zmieniacz filtrów X X X Transiluminator UV X X X Źródło białej transiluminacji X X Źródło niebieskiej, zielonej i czerwonej Epi iluminacji X Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 33

34 3 Opis urządzenia 3.4 Opis sprzętu urządzenia Amersham Imager zewnętrze Poniższa ilustracja przedstawia główne elementy sprzętowe urządzenia Część 1 2 Nazwa Port USB Przycisk On/Off (Wł./Wył.) i kontrolki LED Opis Port USB 2.0 do podłączenia pamięci USB. Notatka: Pamięci flash USB chronione hasłem nie są obsługiwane. Przycisk On/Off: Wcisnąć przycisk, aby włączyć zasilanie. Wcisnąć ponownie, aby wyłączyć zasilanie. Power: dioda LED świeci się (biała), gdy urządzenie jest zasilane. Run: dioda LED świeci się (niebieska), gdy urządzenie pracuje lub gdy wybrano Instrument indicator. Error: dioda LED świeci się (czerwona), gdy urządzenie działa nieprawidłowo. 34 Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

35 3 Opis urządzenia 3.4 Opis sprzętu urządzenia Część Nazwa Stacja dokująca tabletu Drzwiczki Wyłącznik Złącze zasilania Port DVI-D Port USB Port Ethernet Opis Stacja dokująca może pomieścić tablety o następujących wymiarach i masie: Szerokość: 222 do 242 mm Wysokość: 183,5 do 186 mm Głębokość: 9,5 mm lub mniej Masa: 750 g lub mniej Notatka: Niektóre tablety nie pasują ze względu na kształt rogów. Notatka: Tablet nie może być ładowany z tego urządzenia. Drzwiczki przyrządu Przełącznik: I: zasilanie włączone O : zasilanie wyłączone Gniazdo do podłączenia przewodu zasilającego prądu zmiennego. Port do podłączania wyłącznie cyfrowego monitora DVI. Port do podłączania dodatkowych urządzeń zewnętrznych, np. drukarki. Notatka: Tablet nie może być ładowany z tego urządzenia. Gniazdo kabla sieciowego. Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 35

36 3 Opis urządzenia 3.4 Opis sprzętu urządzenia Wnętrze systemu Amersham Imager Poniższa ilustracja przedstawia główne elementy sprzętowe wewnątrz urządzenia Część Nazwa Prowadnica górnej tacy Prowadnica dolnej tacy Źródło białej transiluminacji (Trans-White ) Źródło światła Trans-UV Źródło światła Epi Źródło światła Epi Opis Prowadnice utrzymujące i pozycjonujące tacę. Prowadnice utrzymujące i pozycjonujące tacę. Światło białe Światło UV W przypadku konfiguracji 600, 600 UV i 600 QC: źródło światła białego W przypadku konfiguracji 600 RGB: źródło światła białego oraz niebieskiego, zielonego i czerwonego Światło białe 36 Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

37 3 Opis urządzenia 3.4 Opis sprzętu urządzenia Część 7 Nazwa Zmieniacz filtrów Opis Moduł zmieniacza filtrów Kontrolki LED urządzenia Amersham Imager 600 W poniższej tabeli opisano różne stany kontrolek LED umieszczonych z przodu urządzenia, po prawej stronie przycisku On/Off. Stan Światło niebieskie ZASILA- NIE Światło białe RUN ERROR Światło czerwone Rodzaj wskazania i częstotliwość Wyłączone Zasilanie włączone X Miganie ~ 1 Hz WŁ. = 0,5 s/wył. = 0,5 s Gotowość/zasilanie włączone X Ciągłe świecenie Zajęte/praca X X Ciągłe świecenie Błąd X X Miganie ~ 1 Hz WŁ. = 0,5 s/wył. = 0,5 s Wyłączone X Miganie ~ 1 Hz WŁ. = 0,5 s/wył. = 0,5 s Oszczędność energii X Powolne miganie ~ 0,5 Hz WŁ. = 0,5 s/wył. = 1,5 s Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 37

38 3 Opis urządzenia 3.5 Opis oprogramowania urządzenia 3.5 Opis oprogramowania urządzenia Wprowadzenie Oprogramowanie urządzenia Amersham Imager 600 jest przeznaczone do prowadzenia użytkownika poprzez procedurę rejestrowania obrazów i analizy danych obrazowych. Oprogramowanie jest zwykle używane na podłączonym do sieci bezprzewodowej tablecie, umieszczonym w stacji dokującej z przodu urządzenia. W tym rozdziale opisano główne elementy i funkcje oprogramowania. Notatka: Oprogramowanie może być kontrolowane z podręcznego tabletu, przewodowo podłączonego ekranu dotykowego lub monitora z myszką. Notatka:Dostępne funkcje mogą różnić się w zależności od konfiguracji systemu. Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji systemu, patrz: Część 3.4 Opis sprzętu urządzenia, na str. 33. W tej części Ten rozdział zawiera następujące podpunkty: Część Opis zakładki Capture Opis zakładki Library (Biblioteka) Opis widoku obrazów Opis przebiegu procedury analizy Opis widoków ustawień Patrz str Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

39 3 Opis urządzenia 3.5 Opis oprogramowania urządzenia Opis zakładki Capture Opis zakładki Capture SPARAD UNDER FEL NAMN Widok Capture (Rejestracja) Zakładka Capture (Rejestracja) wyświetla się jako domyślny ekran startowy po włączeniu urządzenia Amersham Imager 600 i tabletu po ukończeniu procedury uruchamiania. Umożliwia ona wybór metody rejestracji obrazu i ustawienie szczegółów napromieniania. Wyświetlacz zmienia się w zależności od wybranej metody. 13 Poniższa ilustracja przedstawia podstawowe elementy zakładki Capture (Rejestracja) Część Funkcja 12 Wybrana metoda rejestracji obrazu. Capture (Rejestracja) - Zakładka do wyboru metody rejestracji obrazu i uruchamiania napromieniania. Obszar wyświetlania opcji wybranej metody. Ikona ustawień do uzyskiwania dostępu do widoku Settings (Ustawienia). Ikona pomocy do uzyskiwania dostępu do kontekstowej pomocy online. Start - przycisk uruchamiania napromieniania. Data i czas. Położenie tacy umieszczonej w urządzeniu. Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 39

40 3 Opis urządzenia 3.5 Opis oprogramowania urządzenia Opis zakładki Capture Część 9 Funkcja CCD status (Status CDD) urządzenia: Zielony = temperatura CDD jest zgodna ze specyfikacją i urządzenie jest gotowe do użytku. Pomarańczowy = temperatura CCD nie jest zgodna ze specyfikacją. Przed rozpoczęciem procedury należy poczekać na zaświecenie się zielonej diody. Widok ekranu dla różnych metod rejestracji Na ekranie wyświetla się wybrana metoda rejestracji obrazu i opcje dotyczące tej metody. Nie zawsze wszystkie metody są dostępne w poszczególnych konfiguracjach systemu. Poniżej opisano wyświetlane okna w przypadku wszystkich dostępnych metod na urządzeniach z rodziny Amersham Imager 600. Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji systemu, patrz: Część 3.4 Opis sprzętu urządzenia, na str. 33. Chemiluminescence Poniższa ilustracja przedstawia główne elementy zakładki Capture (Rejestracja) w przypadku domyślnego ustawienia metody rejestracji obrazu - Chemiluminescence (Chemiluminescencja) i Auto (Automatyczny) czasu napromieniania Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

41 3 Opis urządzenia 3.5 Opis oprogramowania urządzenia Opis zakładki Capture Część Funkcja Przycisk Chemiluminescence (Chemiluminescencja): Wybrana chemiluminescencyjna metoda rejestracji obrazu. Pole wyboru Colorimetric marker (Znacznik kolorymetryczny): Pole wyboru w przypadku próbek ze znacznikiem kolorymetrycznym. Menu rozwijane Exposure (Napromienianie): służy do wybierania opcji napromieniania w przypadku chemiluminescencyjnej metody rejestracji obrazu: Auto (Automatyczne), Semi-Auto (Półautomatyczne), Manual (Ręczne) i Incremental (Przyrostowe). Notatka: Więcej informacji na temat ręcznego i przyrostowego wprowadzania ustawień, patrz, na str Przycisk Start (Uruchamianie): służy do uruchamiania rejestracji obrazu. Colorimetric Poniższa ilustracja przedstawia elementy zakładki Capture (Rejestracja) w przypadku wybranej metody Colorimetric (Kolorymetryczna). Więcej szczegółowych informacji na temat ogólnych elementów, patrz: Widok Capture 13 (Rejestracja), na str Część Funkcja Wybrana Colorimetric (Kolorymetryczna) metoda rejestracji obrazu Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 41

42 3 Opis urządzenia 3.5 Opis oprogramowania urządzenia Opis zakładki Capture Część 2 Funkcja Obszar opcji w przypadku kolorymetrycznej metody rejestracji obrazu: Epi-illumination (Epiiluminacja) (wybrana) Trans-illumination Fluorescence Poniższa ilustracja przedstawia elementy zakładki Capture (Rejestracja) w przypadku wybranej metody Fluorescence (Fluorescencja). W zależności od wybranej opcji ekran wyświetlacza zmienia się i niedostępne opcje są ukryte (wyszarzone). Więcej szczegółowych informacji na temat ogólnych elementów, patrz: Widok Capture 13 (Rejestracja), na str Część Funkcja Wybrana Fluorescence (Fluorescencja) metoda rejestracji obrazu 12 Opcje w przypadku wybranej 11 metody rejestracji obrazu: Epi-RGB (wybrana) Custom Trans-UV 42 Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

43 3 Opis urządzenia 3.5 Opis oprogramowania urządzenia Opis zakładki Capture Część 3 Funkcja Opcje funkcji Exposure (Napromienianie): Auto (Automatyczne) (wybrane) Semi-Auto Manual Notatka: Więcej informacji na temat ręcznego wprowadzania ustawień, patrz, na str. 55. Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 43

44 3 Opis urządzenia 3.5 Opis oprogramowania urządzenia Opis zakładki Library (Biblioteka) Opis zakładki Library (Biblioteka) Zakładka Library (Biblioteka) umożliwia wyszukiwanie i zarządzanie plikami. Poniższa ilustracja przedstawia główne elementy zakładki Library (Rejestracja) Część 1 Funkcja Lista plików w wybranej lokalizacji. Wybrany plik jest zaznaczony na niebiesko. Notatka: Aby zobaczyć wszystkie pliki, może być konieczne przewinięcie listy lub nawigowanie pomiędzy plikami Wybrana lokalizacja pliku (tutaj na urządzeniu): Służy do przeglądania opcji przechowywania plików, na przykład w pamięci USB lub w lokalizacjach sieciowych. Więcej opcji lokalizacji plików można wybrać z menu rozwijanego. Pole Search (Wyszukiwanie): służy do wyszukiwania konkretnych plików Przycisk Clear (Wyczyść): służy do czyszczenia pola wyszukiwania Przyciski przewijania i pasek: pasek i przyciski służą do nawigacji między plikami w wyświetlonej liście przechowywanych plików 44 Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

45 3 Opis urządzenia 3.5 Opis oprogramowania urządzenia Opis zakładki Library (Biblioteka) Część 6 Funkcja Wybrana opcja Sort (Sortowanie): Opcje sortowania plików znajdują się w menu rozwijanym: Name - nazwa Date - data Method - metoda Wyświetlana lista z wielu dostępnych list: Strzałki służą do nawigacji między listami. Liczba wybranych plików. Przycisk Select all/deselect all (Zaznacz wszystkie/odznacz wszystkie): przyciski te służą do zaznaczania wszystkich wyświetlonych plików lub odznaczania wybranych plików. Przycisk Delete (Usuń): służy do usuwania wybranego (zaznaczonego) pliku lub plików. Przycisk Rename (Zmień nazwę): służy do zmiany nazwy zapisanego pliku. Przycisk Copy/Move (Kopiuj/przenieś): służy do kopiowania lub przenoszenia wybranych plików. Przycisk Open (Otwórz): służy do otwierania wybranego pliku/plików. Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 45

46 3 Opis urządzenia 3.5 Opis oprogramowania urządzenia Opis widoku obrazów Opis widoku obrazów Po zarejestrowaniu uzyskany obraz lub obrazy są wyświetlane. Poniższa ilustracja przedstawia główne elementy widoku obrazu Część 1 Funkcja Wyświetlanie zarejestrowanego obrazu. Notatka: W wyniku napromieniania przyrostowego uzyskuje się kilka obrazów, które są wyświetlane po dwa w trakcie napromieniania. Nawigacja między obrazami odbywa się się przy użyciu strzałek w przód i w tył Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

47 3 Opis urządzenia 3.5 Opis oprogramowania urządzenia Opis widoku obrazów Część 2 Funkcja Zakładki zarejestrowanych obrazów. Wyświetlony obraz (obrazy) są obramowane i podświetlone na niebiesko. Notatka: Po wybraniu dwóch lub więcej obrazów wyświetla się obraz złożony. Więcej informacji na temat wyświetlanych obrazów w przypadku różnych metod rejestracji, patrz: Część 5.5 Przechwyć obraz, na str. 90. Po wybraniu opcji znacznika kolorymetrycznego, wyświetlają się zakładki Sample (Próbka) i Marker (Znacznik). Jeśli wykonano wielokanałową rejestrację fluorescencyjną, 1 wyświetlają się zakładki wybranych kanałów Blue, Green, (Niebieski, Zielony) i Red (Czerwony). 3 Ikona informacyjna: służy do uzyskiwania dostępu do dodatkowego obrazu i informacji na temat napromieniania, takich jak nazwa pliku i czas napromieniania. Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 47

48 3 Opis urządzenia 3.5 Opis oprogramowania urządzenia Opis widoku obrazów Część 4 Funkcja Menu narzędzi obrazu: Narzędzia te służą do modyfikacji ustawień zarejestrowanego obrazu i przeglądania szczegółów. Display Zoom Contrast Intensity tool Więcej informacji na temat narzędzi obrazu, patrz: Narzędzia obrazu, na str Widok wybranego narzędzia obrazu i opcji: Display (Wyświetlanie) jest widokiem domyślnym. Przycisk Done (Gotowe): wciśnięcie tego przycisku powoduje wyjście z widoku bez zapisywania. Notatka: Pojawia się okno dialogowe z monitem o potwierdzenia anulowania. Zapobiega to przypadkowemu usunięciu obrazów Przycisk Save (Zapisz): służy do zapisywania obrazu. Więcej szczegółowych informacji, patrz: Część 5.7 Zapisywanie i zarządzanie plikami, na str Przycisk Analyze (Analiza): otwiera widok analizy. Więcej szczegółowych informacji, patrz: Część 5.8 Wykonać analizę obrazu, na str Przycisk Print (Drukuj): służy do drukowania obrazu. Notatka: Funkcja drukowania wymaga podłączenia urządzenia do drukarki podłączonej do gniazda USB. W sprawie instalacji drukarki należy skontaktować się z przedstawicielem firmy GE. 48 Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

49 3.5.4 Opis przebiegu procedury analizy 3 Opis urządzenia 3.5 Opis oprogramowania urządzenia Opis przebiegu procedury analizy W tym rozdziale opisano opcje procedury analizy. Procedura umożliwia wykonanie analizy danych obrazu. Otworzyć procedurę analizy, wybierając przycisk Analyze (Analiza). Przycisk jest dostępny po zarejestrowaniu lub otwarciu wcześniej zarejestrowanego obrazu. Procedura jest wykonywana w pięciu etapach i kończy się podsumowaniem. Po wykonaniu etapu należy przejść do kolejnej czynności, wybierając przycisk Next (Dalej). Więcej szczegółowych informacji, patrz: Część 5.8 Wykonać analizę obrazu, na str Opis Poniższa ilustracja pokazuje ekran startowy i pierwszy etap analizy Część Funkcja Przycisk ustawiania kontrastu: służy do zmiany kontrastu obrazu. Przycisk widoku obrazu: służy do aktywowania widoku obrazu. Przycisk profilu ścieżki: służy do wyświetlania oddzielnych graficznych profili ścieżek. Przycisk pomniejszania: służy do pomniejszania obrazu. Przycisk powiększania: służy do powiększania obrazu. Przyciski procedury analizy: służą do nawigacji w obrębie procedury analizy. Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 49

50 3 Opis urządzenia 3.5 Opis oprogramowania urządzenia Opis przebiegu procedury analizy Opcje analizy Poniża ilustracja przedstawia etapy i opcje procedury. Krok 1 Ilustracja etapu Opis Otworzyć etap tworzenia ścieżki za pomocą przycisku Okno Lane Creation (Tworzenie ścieżki) służy do definiowania i ustawiania ścieżek do wykorzystania w dalszej analizie. 2 Otworzyć etap odejmowania tła za pomocą przycisku Okno Background (Tło) jest używane do wybierania metody odejmowania tła. 50 Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

51 3 Opis urządzenia 3.5 Opis oprogramowania urządzenia Opis przebiegu procedury analizy Krok 3 Ilustracja etapu Opis Otworzyć etap detekcji pasma za pomocą przycisku Okno Band Detection (Detekcja pasma) służy do detekcji pasm w każdej zdefiniowanej ścieżce. 4 Otworzyć etap kalibracji MW za pomocą przycisku Okno MW Calibration (Kalibracja MW) służy do tworzenia krzywej kalibracji masy cząsteczkowej w oparciu o wybrany standardowy znacznik. 5 Otworzyć etap normalizacji za pomocą przycisku Okno Normalization (Normalizacja) służy do wybierania pasm do wykorzystania w procedurze normalizacji. Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 51

52 3 Opis urządzenia 3.5 Opis oprogramowania urządzenia Opis przebiegu procedury analizy Krok 6 Ilustracja etapu Opis Otworzyć podsumowanie za pomocą przycisku W oknie Summary (Podsumowanie) przedstawiany jest przegląd danych otrzymanych w wyniku analizy. Przycisk Save (Zapisz) służy do zapisywania danych analizy wraz z plikiem obrazów. 52 Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

53 3.5.5 Opis widoków ustawień W tym rozdziale opisano różne widoki i opcje ustawień. 3 Opis urządzenia 3.5 Opis oprogramowania urządzenia Opis widoków ustawień Ogólny widok ustawień Opcje ustawień znajdujące się w widoku ustawień służą ustawiania danych technicznych urządzenia. Widok ustawień wyświetla się po wybraniu ikony ustawień: Poniższa ilustracja przedstawia główne elementy widoku Settings (Ustawienia). Więcej szczegółowych informacji, patrz: Część 4.3 Ustawienia systemu, na str Część Funkcja Przycisk Back (Wstecz): służy do zamykania widoku ustawień i powrotu Instrument indicator do poprzedniego widoku. Przycisk Network (Sieć): służy do ustawiania sieci DHCP lub stałego adresu IP Pole wyboru Show mouse cursor (Pokaż kursor myszy): zaznaczenie pola wyboru powoduje wyświetlanie kursora myszy na podłączonym monitorze zewnętrznym. Przycisk Instrument indicator (Wskaźnik urządzenia): aktywuje urządzenie podłączone do tabletu i włącza czerwoną diodę LED Run. Przycisk Date & Time (Data i czas): służy do ustawiania daty i czasu na urządzeniu Przycisk Focus (Ostrość): służy do ustawiania ostrości Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 53

54 3 Opis urządzenia 3.5 Opis oprogramowania urządzenia Opis widoków ustawień Część Funkcja Przycisk Sleep (Uśpienie): służy do ustawiania czasu wyłączenia automatycznego chłodzenia CCD po okresie bezczynności. Przycisk Service (Serwis): wyświetla numer seryjny urządzenia, numer wersji i służy do uzyskiwania dostępu do funkcji Software update (Aktualizacja oprogramowania) i Export log (Eksport dziennika). Przycisk Save locations (Lokalizacje zapisywania): służy do dodawania nowych, edytowania lub usuwania lokalizacji sieci do przechowywania plików obrazów Klawiatura Klawiatura pojawia się po wybraniu pól tekstowych, gdy wymagane jest wpisanie tekstu. Przykładowe pola tekstowe: Search (Wyszukaj), Optional image name prefix (Opcjonalny prefiks nazwy obrazu), Comment (Komentarz) lub Rename (Zmień nazwę). Na poniższej ilustracji oraz w tabeli przedstawiono główne elementy klawiatury. Rysunek po prawej stronie przedstawia widok klawiatury alfabetycznej (z małymi literami). Na rysunku po prawej stronie pokazano klawiaturę numeryczną i symbole Część Funkcja Pole tekstowe, gdzie wyświetlany jest wpisany tekst. Przycisk Clear (Wyczyść): przycisk ten służy do usuwania całego wpisanego tekstu w polu tekstowym. Klawiatura: służy do 15 wpisywania tekstu. Przycisk Delete (Usuń): każdorazowe wciśnięcie usuwa jedną literę Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

55 3 Opis urządzenia 3.5 Opis oprogramowania urządzenia Opis widoków ustawień Część Funkcja Przycisk Enter: przenosi wpisywany tekst do nowego wiersza. Przycisk Shift: zmienia na duże litery. Przyciski nawigacyjne: służą do poruszania się w przód i w tył we wpisanym tekście. Przycisk Done (Gotowe): służy do zapisywania wprowadzonych zmian. Przycisk Space (Spacja): służy do utworzenia spacji. Przycisk Cancel (Anuluj): powoduje powrót do poprzedniego okna bez zapisywania zmian. Przycisk abc: zmienia na klawiaturę z małymi literami. zmienia klawiaturę na numeryczną i symbole. Notatka: Przycisk abc lub ABC powoduje zmianę na klawiaturę alfabetyczną. Widok Set exposure time (Ustawianie czasu napromieniania) pojawia się po wybraniu napromieniania Manual (Ręczne) lub Incremental (Przyrostowe) w menu rozwijanym, a następnie wybraniu przycisku czasu Exposure (Napromienianie) lub przycisku czasu Interval (Interwał). Umożliwia to ręczne ustawienie czasu napromieniania. Poniższa ilustracja przedstawia główne elementy widoku Set exposure time (Ustawianie czasu napromieniania) Notatka: Czas wyświetlany w oknie Set exposure time (Ustawianie czasu napromieniania) jest domyślnie czasem napromieniania przy ostatniej rejestracji obrazu. Czas napromieniania można ustawić w przedziale od 0,1 sekundy do 60 minut. Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 55

56 3 Opis urządzenia 3.5 Opis oprogramowania urządzenia Opis widoków ustawień Część Funkcja Przycisk Cancel (Anuluj): powoduje powrót do zakładki Capture (Rejestracja) bez zapisywania zmian. Przycisk Reset: służy do zerowania czasu napromieniania. Obszar jednostek czasu: Przyciski plus i minus służą do zwiększania lub zmniejszania czasu napromieniania o Minutes (Minuty), Seconds (Sekundy) lub 1/10 sec (1/10 s). Klawiatura: Przyciski ze strzałkami w prawo i w lewo służą do nawigacji między polami Minutes(Minuty), Seconds(Sekundy) i 1/10 sec (1/10 s). Pole aktywne jest zaznaczone na niebiesko w obszarze jednostek czasu. Klawisze numeryczne służą do wprowadzania czasu w wybranym polu. Przyciski ze strzałkami: Przyciski te służą do nawigacji pomiędzy minutami, sekundami i 1/10 s w obszarze jednostek czasu. Przycisk Set (Ustaw): służy do zapisywania wprowadzonych zmian. 56 Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC

57 3 Opis urządzenia 3.6 Akcesoria 3.6 Akcesoria Akcesoria dostarczane z urządzeniem W poniższej tabeli przedstawiono akcesoria urządzenia Amersham Imager 600. Dołączone akcesoria mogą się różnić w zależności od konfiguracji urządzenia. Część Opis Nr kodowy Odpowiednie w przypadku konfiguracji: Czarna taca z oznaczeniem Black Tray Wszystkie konfiguracje Taca UV Trans z oznaczeniem UV Trans Tray (przezroczysta) UV 600 QC 600 RGB Taca biała UV Trans z oznaczeniem White Trans Tray QC 600 RGB Wkładka biała z oznaczeniem White Insert (do stosowania z Black Tray, jeśli dotyczy) Wszystkie konfiguracje Amersham Imager 600 Instrukcje obsługi AC 57

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

MDS100. Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej

MDS100. Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej MDS100 PL Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej 3 Data wydania: 11.2011 Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej MDS100 Spis treści Spis treści Spis treści...1 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wagosuszarka Excellence Plus HX204. Excellence Plus

Instrukcja obsługi. Wagosuszarka Excellence Plus HX204. Excellence Plus Instrukcja obsługi Wagosuszarka Excellence Plus HX204 Excellence Plus Spis treści 1 Wstęp 7 1.1 Konwencje i symbole użyte w instrukcji 7 2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 8 2.1 Definicje sygnałów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wagosuszarka Excellence HS153. Excellence

Instrukcja obsługi. Wagosuszarka Excellence HS153. Excellence Instrukcja obsługi Wagosuszarka Excellence HS153 Excellence Spis treści 1 Wstęp 7 1.1 Konwencje i symbole użyte w instrukcji 7 2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 8 2.1 Definicje sygnałów ostrzegawczych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wagosuszarka Excellence Plus HX204. Excellence Plus

Instrukcja obsługi. Wagosuszarka Excellence Plus HX204. Excellence Plus Instrukcja obsługi Wagosuszarka Excellence Plus HX204 Excellence Plus Spis treści 1 Wstęp 7 1.1 Konwencje i symbole użyte w instrukcji 7 2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 8 2.1 Definicje sygnałów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika PORTÉGÉ R600 PORTÉGÉ A600 computers.toshiba-europe.com PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Spis treści Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Wprowadzenie Lista kontrolna wyposażenia................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wagosuszarka Excellence HS153. Excellence

Instrukcja obsługi. Wagosuszarka Excellence HS153. Excellence Instrukcja obsługi Wagosuszarka Excellence HS153 Excellence Spis treści 1 Wstęp 7 1.1 Konwencje i symbole użyte w instrukcji 7 2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 8 2.1 Definicje sygnałów ostrzegawczych

Bardziej szczegółowo

Phaser 6130. printer. User Guide

Phaser 6130. printer. User Guide Phaser 6130 printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support Niepublikowane

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V Podręcznik obsługi Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM,

Bardziej szczegółowo

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programator Instrukcja obsługi MEDTRONIC CARELINK 2090 Instrukcja obsługi Podręcznik konfiguracji i użytkowania programatora Medtronic CareLink 2090. Poniższa lista zawiera znaki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, H.264. Modeles: DMR-5008/500 (8-kanałowego) DMR-5016/500 (16- kanałowego)

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, H.264. Modeles: DMR-5008/500 (8-kanałowego) DMR-5016/500 (16- kanałowego) Podręcznik obsługi Cyfrowy rejestrator wideo, H.264 Modeles: DMR-5008/500 (8-kanałowego) DMR-5016/500 (16- kanałowego) Nagrywarka cyfrowa OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE:

Bardziej szczegółowo

Monochromatyczna drukarka laserowa Podręcznik użytkownika

Monochromatyczna drukarka laserowa Podręcznik użytkownika ML-2855 Series Monochromatyczna drukarka laserowa Podręcznik użytkownika imagine the possibilities Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Samsung. Aby zapewnić sobie bardziej kompleksową obsługę, zarejestruj

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

Phaser 6125. color laser printer. User Guide

Phaser 6125. color laser printer. User Guide Phaser 6125 color laser printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U121 Eco Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U121 Eco Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U121 Eco Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części

Bardziej szczegółowo

MC352/MC362/MC562/ES3452 MFP/ES5462 MFP. Instrukcja obsługi

MC352/MC362/MC562/ES3452 MFP/ES5462 MFP. Instrukcja obsługi MC352/MC362/MC562/ES3452 MFP/ES5462 MFP Instrukcja obsługi WSTĘP Autorzy niniejszej publikacji dołożyli wszelkich starań, aby znalazły się w niej wyczerpujące, dokładne i aktualne informacje. Producent

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu

Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu GE Security Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu P/N DVSR-xU_PL REV2-23 ISS 04MAR09 Copyright Wykluczenie odpowiedzialności Znaki towarowe i patenty Przeznaczenie Certyfikaty i zgodność z przepisami

Bardziej szczegółowo

BP20N/BP20. Podręcznik użytkownika

BP20N/BP20. Podręcznik użytkownika BP20N/BP20 Podręcznik użytkownika Przeczytaj instrukcję uważnie przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem i miej ją dostępną na przyszłość. Aby bezpiecznie i prawidłowo korzystać z urządzenia, przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Podręcznik użytkownika ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Uwagi: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Rejestrator wizyjny serii 600 8/16 ch. DVR. Instrukcja instalacji i obsługi

Rejestrator wizyjny serii 600 8/16 ch. DVR. Instrukcja instalacji i obsługi Rejestrator wizyjny serii 600 8/16 ch. DVR pl Instrukcja instalacji i obsługi Rejestrator wizyjny serii 600 Spis treści pl 3 Spis treści 1 Bezpieczeństwo 7 1.1 Ostrzeżenia 7 1.2 Zalecenia eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Klauzula wyłączenia odpowiedzialności. Znaki handlowe

Prawa autorskie. Klauzula wyłączenia odpowiedzialności. Znaki handlowe Prawa autorskie Niniejsza publikacja, wraz ze wszystkimi fotografiami, ilustracjami i oprogramowaniem, chroniona jest międzynarodowym prawem autorskim. Wszystkie prawa zastrzeżone. Ani instrukcja, ani

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Ekran dotykowy Elo Touch Solutions 1929LM. SW200173 Rev A

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Ekran dotykowy Elo Touch Solutions 1929LM. SW200173 Rev A PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Ekran dotykowy Elo Touch Solutions 1929LM SW200173 Rev A Prawa autorskie 2014 Elo Touch Solutions, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być

Bardziej szczegółowo

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario ViewSonic PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika Podręcznik Użytkownika Kamera Cyfrowa www.samsung.com/register SMX- C20BP/SMX- C20RP/SMX- C20LP/SMX- C20UP SMX- C24BP/SMX- C24RP/SMX-C24LP/SMX-C24UP SMX- C200BP/SMX- C200RP/SMX-C200LP/SMX-C200UP kluczowe

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika CMP0005-00 PL

Przewodnik użytkownika CMP0005-00 PL CMP0005-00 PL Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie i znaki towarowe Żadnej części niniejszej publikacji nie można powielać, przechowywać w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika C50/C50D/C55/C55D

Podręcznik użytkownika C50/C50D/C55/C55D Podręcznik użytkownika C50/C50D/C55/C55D Spis treści Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4 Przepisy i bezpieczne korzystanie z komputerów firmy TOSHIBA Prawa autorskie, zastrzeżenia i znaki towarowe...

Bardziej szczegółowo

Projektor przenośny P420X/P350X/P350W. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W

Projektor przenośny P420X/P350X/P350W. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W Projektor przenośny P420X/P350X/P350W Podręcznik użytkownika Nr modelu NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W 2. wydanie, stycznia 2011 Macintosh, Mac OS X i PowerBook są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika CMP0015-00 PL

Przewodnik użytkownika CMP0015-00 PL CMP0015-00 PL Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie i znaki towarowe Żadnej części niniejszej publikacji nie można powielać, przechowywać w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani

Bardziej szczegółowo