Suplement do Raportu KIKE. Projekty szerokopasmowe z dofinansowaniem UE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Suplement do Raportu KIKE. Projekty szerokopasmowe z dofinansowaniem UE"

Transkrypt

1 KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ Tel , Fax KRS , REGON: , NIP Suplement do Raportu KIKE Projekty szerokopasmowe z dofinansowaniem UE Doświadczenia perspektywy i rekomendacje do PO PC Opracował zespół GRAP KIKE w składzie: Piotr Wiąckiewicz, Piotr Marciniak Łódź, wrzesień 2015

2 Spis treści Spis tabel i wykresów... 3 Wstęp... 4 Część 1 PO IG 8.4: podsumowanie sukcesu... 6 Podsumowanie naborów Wykorzystanie środków... 8 Technologia inwestycji... 9 Rozkład geograficzny inwestycji Typy beneficjentów Część 2 Efekty społeczne: Internet pod strzechy Dane statystyczne analiza jakościowa Konkluzje Część 3 Efekty gospodarcze: Nowa jakość IT w Polsce Rynek IT: stan AD 2015 i perspektywy na kolejne lata Potencjał ISP Część 4 - Podsumowanie i wnioski

3 Spis tabel i wykresów Wykres 1 - Statystyka ogólnej liczby złożonych wniosków... 7 Wykres 2 Projekty dofinansowane 8.4 w podziale na typy technologii... 9 Wykres 3 - Odsetek podłączanych gospodarstw domowych w relacji do populacji regionu na podstawie WR Wykres 4 - Liczba osób w zasięgu budowanych sieci w regionach w wartościach bezwzględnych Wykres 5 - Liczba osób w zasięgu budowanych sieci na terenach Polski zurbanizowanych silniej / słabiej od średniej krajowej Wykres 6 Polska w Global Information Technology Report Wykres 7 - Wpływ projektów dofinansowanych na rozwój firmy Wykres 8 - Poziom zainteresowania aplikowaniem o środki PO PC wśród beneficjentów PO IG/PO RPW Tabela 1 - Statystyka ogólnej liczby złożonych wniosków... 7 Tabela 2 - Statystyka wniosków ocenionych pozytywnie... 8 Tabela 3 Wykaz projektów 8.4 w podziale na województwa Tabela 4 Największe pojedyncze projekty dofinansowane Tabela 5 Najwięksi beneficjenci dofinansowań Tabela 6 - Faktyczny zasięg budowanych sieci w relacji do urbanizacji w regionach Tabela 7 - Liczba osób w zasięgu budowanych sieci na terenach Polski zurbanizowanych silniej / słabiej od średniej krajowej Tabela 8 - Długość budowanej sieci FTTH w przeliczeniu na powierzchnię regionu Tabela 9 - Klasyfikacja regionów pod względem liczby podłączeń abonenckich z pojedynczego projektu Tabela 10 Wpływ projektów dofinansowanych na rozwój firmy Tabela 11 Poziom zainteresowania aplikowaniem o środki PO PC wśród beneficjentów PO IG/PO RPW Rysunek 1 - Mapa projektów 8.4 w podziale na województwa Rysunek 2 Planowana liczba podłączeń w wyniku realizacji projektów 8.4 i II.1 w podziale na gminy Rysunek 3 - Przykładowe testy różnych prędkości wykonane z sieci GPON lokalnego ISP do różnych serwerów testowych

4 Wstęp Jesień 2015 roku to szczególny moment w funkcjonowaniu setek lokalnych ISP, rozsianych po całej Polsce. Z jednej strony beneficjenci dofinansowań perspektywy kończą realizację projektów, realizowanych w ramach działania 8.4 PO Innowacyjna Gospodarka oraz II.1 PO Rozwój Polski Wschodniej. Równocześnie znajdujemy się w momencie uruchomienia środków z budżetu UE tym razem w postaci I naboru wniosków działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata Jak wynika z ankiet KIKE, ogromna większość (ponad 90%) beneficjentów starych dotacji zamierza aktywnie skorzystać z szans, jakie niesie nowa perspektywa finansowa. Jako Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej reprezentujemy obie grupy, złożone w przeważającej większości z tej samej grupy liderów rynków lokalnych. W ramach różnych Programów Operacyjnych nasi członkowie zrealizowali dotąd prawie 200 projektów o wartości ok. pół miliarda złotych, czyli nawet do 1/3 dostępnych w różnych Programach alokacji. Zarząd KIKE oraz jej Grupa Robocza ds. Administracji Publicznej aktywnie współpracują z partnerami publicznymi w wypracowaniu optymalnych dla obu stron sposobów rozliczenia projektów Równolegle, m.in. na forum Komitetu Monitorującego PO PC oraz Grupy Roboczej ds. Sieci Szerokopasmowych przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, współuczestniczymy w kształtowaniu reguł konkursowych perspektywy opierając nasze propozycje na doświadczeniach MŚP w zakresie już realizowanych projektów szerokopasmowych. Opracowaliśmy dziesiątki stanowisk i opinii prawnych, które jak sądzimy pomogły w nadaniu PO PC form najlepiej odpowiadających wyzwaniom współczesności. W lipcu 2014 jako pierwsi w Polsce opracowaliśmy jakościowe i ilościowe podsumowanie efektów wdrażania projektów szerokopasmowych, dofinansowanych z działań 8.4 i II.1. Ten 120-stronicowy Raport, zbierający w przystępny sposób rozdrobnione dotąd i niekompletne dane, wskazywał na osiągnięcia w rozbudowie infrastruktury szerokopasmowej w Polsce z punktu widzenia małych i średnich operatorów. Było to opracowanie pionierskie, pokazujące po raz pierwszy rolę i znaczenie naszego środowiska dla rozwoju społeczeństwa 4

5 informacyjnego w naszym kraju oraz specyfikę i rozmieszczenie inwestycji szerokopasmowych realizowanych w ramach POIG 8.4 na obszarze całej Polski. Dziś, prawie półtora roku później, efekty inwestycji ostatnich kilku lat są jeszcze lepiej zauważalne. Dziesiątki małych ISP znacznie rozwinęło swą działalność, stając się lokalnymi liderami nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych. Dlatego też autorzy Raportu KIKE: Projekty szerokopasmowe z dofinansowaniem UE. Doświadczenia perspektywy i rekomendacje do PO PC uznali za stosowne opracowanie suplementu do publikacji z 2014, uwzględniającej najbardziej aktualne dane nt. wdrażania projektów szerokopasmowych finansowanych z PO IG oraz PO RPW. Mamy nadzieję, iż podobnie jak oryginalny Raport niniejszy Suplement stanie się interesującym źródłem wiedzy o wybranym segmencie rynku IT, a także stanowić będzie pomost pomiędzy starymi, a nowymi przedsięwzięciami, których skala i rozmach powinny być jeszcze większe. 5

6 Część 1 PO IG 8.4: podsumowanie sukcesu Zgodnie z zasadą n+2, obowiązującą w europejskiej polityce spójności, środki z funduszy rozwojowych (a więc m.in. z Europejskiej Funduszu Rozwoju Regionalnego, z którego finansowania jest większość przedsięwzięć inwestycyjnych) wykorzystywane (tzn. wydawane) mogą być przez okres 24 miesięcy po zakończeniu formalnego okresu obowiązywania perspektywy budżetowej UE. Dzięki temu ostatecznym terminem rozliczania się z wydatków w projektach 8.4 PO IG i II.1 PO RPW jest 31 grudnia 2015 (choć de facto okres ten bywa nieco krótszy: np. z doświadczeń autorów wynika, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dopuszcza wydłużanie projektów II.1 do 30 listopada 2015, a Centrum Projektów Polska Cyfrowa do 31 października 2015 w przypadku osiem czwórek ). Dzięki uprzejmości Dyrekcji i pracowników Centrum Projektów Polska Cyfrowa autorzy raportu dysponują najnowszymi (stan na 31 sierpnia 201) danymi nt. statusu realizowanych projektów, co pozwala na precyzyjniejszą niż wiosną 2014 ocenę faktycznego powodzenia wdrażania działania 8.4 PO IG oraz jego efektów gospodarczych i społecznych. Podsumowanie naborów Całkowita alokacja na działanie 8.4 PO IG zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego wynosiła 200 mln euro. Alokacja została zwiększa w 2013 roku do kwoty euro, poprzez przesunięcie części środków z działania 8.3. W latach WWPE (obecne CPPC) przeprowadziła 9 konkursów, w ramach których złożono 1560 wniosków o dofinansowanie. 838 spośród nich, a więc prawie 54%, zostało odrzuconych na różnych etapach oceny. Uderzające jest zwłaszcza odrzucenie 244 projektów (a zatem 16%) w toku oceny formalnej, co jest wysokim odsetkiem i sugeruje niestety na podstawowe błędy aplikujących i możliwy niski stopień ich profesjonalizacji, zwłaszcza w początkowych naborach lat Alternatywnie należy jednak stwierdzić, iż również dla administracji pierwsze lata naborów były okresem gromadzenia wiedzy i usprawniania procesów komunikacji z aplikującymi firmami. Niejednokrotnie beneficjenci zgłaszali, iż w zasadzie nie można było wskazać przyczyn odrzucenia wniosków podobnych do innych, zatwierdzonych przez 6

7 odrębne zespoły eksperckie. Wpływ na relatywnie wysoki odsetek odrzuconych wniosków był więc złożony i jak należy sadzić nie zawsze przyczyny leżały po stronie aplikujących. Szczęśliwie, proces oceny wniosków udało się sprofesjonalizować i znacznie usprawnić od roku Tabela 1 - Statystyka ogólnej liczby złożonych wniosków wnioski złożone w tym: 1560 pozytywna ocena 722 negatywna ocena w tym: 838 negatywna ocena formalna 244 negatywna ocena merytoryczna 594 Wykres 1 - Statystyka ogólnej liczby złożonych wniosków pozytywna ocena negatywna ocena formalna negatywna ocena merytoryczna 38% 46% 16% Wedle stanu na dzień , skutecznie realizowanych jest lub było 540 projektów, a zatem 78% spośród ogółu podpisanych umów o dofinansowanie. Z uwagi na bliski termin zakończenia wszystkich projektów można się spodziewać, iż wartość ta nie ulegnie już istotnemu obniżeniu. 7

8 Tabela 2 - Statystyka wniosków ocenionych pozytywnie wnioski ocenione pozytywnie 722 wnioski rekomendowane do dofinansowania 695 rezygnacja z projektu / usunięcie z listy 38 UoD PODPISANE 653 UoD realizowane 540 Do końca sierpnia 2015 zakończono (tzn. złożono końcowy wniosek o płatność) 370 projektów z działania 8.4 PO IG, a zatem ponad 2/3 ogółu. Zgodnie z bezwzględnymi wymogami unijnymi wszystkie pozostałe projekty (w liczbie 170) muszą zakończyć się w miesiącach jesiennych 2015, zazwyczaj najpóźniej przed 31 października. Wykorzystanie środków Wysokość zakontraktowanych środków z EFRR z uwzględnieniem oszczędności na zakończonych projektach wynosi ,12 PLN. Natomiast wartość realizowanych 540 umów (podpisane umowy minus rozwiązane umowy) ,96 PLN. Warto zauważyć, iż z uwagi na fakt rozwiązania części umów, obie te kwoty są niższe niż zakładana alokacja dla działania, a także niższe, niż kwota zakontraktowanych środków (200 mln euro), liczona na podstawie samych tylko list rankingowych (ponad 110% alokacji). Z drugiej strony pojawiały się sytuacje, w których koszty realizowanych inwestycji okazywały się wyższe niż planowane pierwotnie. Niestety, POIG 8.4 nie przewidywało mechanizmu ewentualnego zwiększenia dofinansowania projektów realizowanych z nadwykonaniem w oparciu o środki z rozwiązanych umów. Korzystanie wypada natomiast analiza faktycznego wykorzystania zakontraktowanych środków w ramach realizowanych inwestycji wynosi ona 89% (stan na ). Można się zatem spodziewać, że do końca roku wykorzystana zostanie całość środków z PO IG. 8

9 Technologia inwestycji Spośród 540 realizowanych projektów 291 to projekty realizowane w technologii światłowodowej (FTTH) 148 realizowane w technologii radiowej, 101 w technologii mieszanej Jak wspominaliśmy już w oryginalnym Raporcie, bezwzględna większość projektów (54%) wykonana została w technologii światłowodowej, a zatem przy wykorzystaniu najnowocześniejszych na rynku rozwiązań telekomunikacyjnych, umożliwiających już teraz świadczenie usług w standardzie NGA/NGN, wymaganym przez PO PC. Dodajmy, iż zdecydowana większość projektów z ostatnich naborów ukierunkowana była na budowę sieci optycznych, co wskazuje istotną zmianę w sektorze MŚP ukierunkowującą inwestycje sektora na rozwiązania światłowodowe. Analogiczne wnioski można wyciągnąć z przebiegu działania II.1 PO RPW. Jakkolwiek nie dysponujemy aktualnymi danymi ilościowymi z PARP, to z uwagi na specyfikę terenu i wielkość inwestycji przyjąć można, iż dominacja technologii światłowodowej jest w tym przypadku jeszcze wyraźniejsza (nawet ponad 90%). Nabory PARP na budowę sieci dostępowych rozpoczęły się bowiem kilka lat później, niż w WWPE. Wykres 2 Projekty dofinansowane 8.4 w podziale na typy technologii 19% 27% projekty radiowe projekty światłowodowe projekty mieszane 54% 9

10 Rozkład geograficzny inwestycji Rozkład geograficzny projektów przedstawiony w poniższej tabeli pozwala zaobserwować kilka interesujących zjawisk: Największe natężenie projektów zachodzi w gęsto zaludnionych regionach Polski południowo-wschodniej: Małopolska (97), Górny Śląsk (67) i Podkarpacie (55) Nieco gorzej sytuuje się Polska centralna w pasie od Pomorza do Opolszczyzny, przy czym wynik Wielkopolski jest zawyżony przez działalność Inei, a wynik Mazowsza zaniżony przez najniższy w kraju poziom dofinansowania i najbardziej konkurencyjny rynek Najmniej projektów realizowanych było na ścianach: północno-wschodniej i zachodniej (po kilkanaście), co nie jest wielkim zaskoczeniem, jeśli weźmiemy pod uwagę niewielką liczbę mieszkańców tych regionów oraz względnie niski poziom urbanizacji. Jedynym zaskoczeniem jest nieproporcjonalnie niski (tylko 20 projektów) wynik woj. dolnośląskiego. Tabela 3 Wykaz projektów 8.4 w podziale na województwa województwo Ilość realizowanych projektów Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu Długość wybudowanej sieci (km) dolnośląskie ,74 kujawsko - pomorskie ,99 lubelskie ,28 lubuskie ,66 łódzkie ,76 małopolskie ,48 mazowieckie ,74 opolskie ,00 podkarpackie ,62 podlaskie ,03 pomorskie ,78 śląskie ,07 10

11 świętokrzyskie ,33 warmińsko mazurskie ,90 wielkopolskie ,98 zachodnio pomorskie ,09 łącznie ,45 Rysunek 1 - Mapa projektów 8.4 w podziale na województwa 11

12 Rysunek 2 Planowana liczba podłączeń w wyniku realizacji projektów 8.4 i II.1 w podziale na gminy Zaobserwowaną prawidłowość potwierdzają dane UKE 1, prezentujące nasycenie nowych podłączeń abonenckich w wyniku realizacji projektów szerokopasmowych, dofinansowanych zarówno z działania 8.4, jak i II.1 PO RPW, w podziale na gminy. Najwięcej nowych podłączeń widać w pasie od Opolszczyzny, przez Górny Śląsk, północną część województw małopolskiego i podkarpackiego, aż po zachodnią i północną Lubelszczyznę. 1 Za których udostępnienie dziękujemy p. dyr. Markowi Ostankowi i p. Joannie Antczak z UKE. 12

13 Rysunek 2 wyjaśnia też po części różnice w braku proporcji pomiędzy ilością projektów, a nowymi podłączeniami i długością budowanej sieci. Górskie rejony Małopolski i Podkarpacia z uwagi na trudne warunki terenowe podłączane były przede wszystkim radiowo. Natomiast względnie niewielki obszarowo, ale gęsto zaludniony i zurbanizowany Górny Śląsk pochwalić się może największą długością nowej sieci światłowodowej spośród wszystkich regionów (ponad 2,7 tys. km). Kwestia rozproszenia geograficznego projektów została szerzej omówiony w dziale Efekty społeczne. Typy beneficjentów Wspomniane 540 projektów realizowało 310 różnych beneficjentów, a zatem na jednego beneficjenta przypada 1,75 projektu. Grupa ta nie jest jednakże jednorodna: wyróżnić można trzy typy beneficjentów: Lokalnych liderów firmy, które w toku kolejnych inwestycji urosły i awansowały do kategorii średni przedsiębiorcy 2, zatrudniający ponad 50 pracowników i obsługujący ponad 10 tys. abonentów. Liderzy realizowali kilka do kilkunastu projektów na przestrzeni wielu lat, byli też zazwyczaj pionierami w aplikowaniu o dotacje na najwcześniejszej fazie ich wdrażania; Solidni średniacy firmy (często spółki z o.o.), które często rozpoczęły korzystanie z dofinansowań nieco później (zazwyczaj od roku), przez co zrealizowały mniej inwestycji (1-3), podeszły też do nich nieco bardziej konserwatywnie; Naśladowcy najmniejsze firmy, korzystające z ostatnich naborów pod wpływem zmieniającej się szybko sytuacji oraz pod pewnym naciskiem ze strony lokalnych liderów i solidnych średniaków. Często beneficjenci ci to jednoosobowe działalności gospodarcze, o skromnym zatrudnieniu (5-10 osób) i obrotach (ok. 1 mln zł rocznie), potrafiący jednak odpowiednio wykorzystać swoją szansę. Im więcej dostępnych danych, tym bardziej potwierdza się w/w podział, który determinowany był poniekąd przez kryteria wyboru projektów działania 8.4. W pośredni 2 W rozumieniu definicji UE i z punktu widzenia wielkości firm operatorów lokalnych. 13

14 sposób system ten premiował przedsiębiorców, którzy odpowiednio wcześnie zainteresowali się możliwościami uzyskania dofinansowania, przez co nabyli niezbędne zdolności (czy to wewnątrz własnej firmy, czy też poprzez zewnętrzne nabycie usług). W wyniku takiej selekcji największymi beneficjentami dofinansowań stali się mali i średni przedsiębiorcy, zdolni do pozyskania i absorpcji środków. Dowodzi tego m.in. wykaz największych dofinansowań, przyznanych w kolejnych konkursach oraz lista największych beneficjentów: Tabela 4 Największe pojedyncze projekty dofinansowane Lp. Numer umowy 1 POIG /11 2 POIG /10 3 POIG /10 4 POIG /12 5 POIG /12 6 POIG /10 7 POIG /10 8 POIG /10 9 POIG /13 Nazwa beneficjenta Dofinansowanie Tytuł projektu INEA S.A ,08 Zapewnienie Internetu szerokopasmowego na terenie wybranych miejscowości województwa wielkopolskiego Sitel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zicom Next Sp. z o.o. Ludyga Adrian "ADI-POL", 'PROTONET" Zicom Next sp. z o.o. Zicom Next Sp. z o.o. Ludyga Adrian "ADI-POL", 'PROTONET" Zicom Next Sp. z o.o. Ludyga Adrian "ADI-POL", 'PROTONET" ,39 Zapewnienie dostępu do Internetu na obszarze województwa śląskiego w technologii FTTH ,76 Łącza światłowodowe dla mieszkańców Jarosławia i okolic ,56 Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w niektórych miejscowościach powiatu kłobuckiego, tarnogórskiego i będzińskiego w technologii FTTH ,92 Internet dla Przemyśla ,80 Internet światłowodowy dla mieszkańców gmin Gorlice, Grybów i Ropa ,50 Budowa infrastruktury teleinformatycznej na etapie "ostatniej mili" w wybranych miejscowościach województwa śląskiego ,00 Internet światłowodowy dla mieszkańców Jeleniej Góry ,71 Budowa sieci światłowodowej w technologii FTTH w powiecie częstochowskim, kłobuckim i będzińskim Tabela 5 Najwięksi beneficjenci dofinansowań Lp. Nazwa beneficjenta Dofinansowanie łączne Liczba realizowanych projektów 1 Zicom Next Sp. z o.o , Ludyga Adrian "ADI-POL", 'PROTONET" ,

15 3 INEA S.A , G-NET s.c. T.Serwatka ,33 10 W.Rakoniewski 5 CZARNET spółka cywilna Krzysztof ,12 8 Szymura, Andrzej Owczarek 6 SERVOM Spółka z ograniczoną ,86 8 odpowiedzialnością 7 Sitel Spółka z ograniczoną ,67 4 odpowiedzialnością 8 RFC MARCIN FRĄTCZAK , "E-CHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ,31 5 O skali i jakości realizowanych przez MSP projektów świadczy fakt, iż członkowie KIKE otrzymali trzy spośród pięciu nagród w konkursie dla beneficjentów działania 8.4 PO IG, ogłoszonym we wrześniu 2015: likwidacja największej białej plamy na mapie dostępu do Internetu szerokopasmowego Akasha.NET sp. z o. o., największa rozległość terytorialna projektu G-Net s.c., największa innowacyjność projektu w ramach działania 8.4 POIG Tpnets.com. Warto podkreślić, iż przyznane nagrody uwzględniają zarówno wymiar przestrzenny (ilościowy) projektów, jak i wymiar jakościowy (m.in. w zakresie wdrożeń hurtowych). W pozostałych kategoriach największa liczba podłączonych do Internetu użytkowników końcowych w ramach jednego projektu, największa liczba podłączonych do Internetu użytkowników końcowych w ramach wszystkich projektów zgłaszanych przez beneficjenta, zwyciężyła wielkopolska INEA, a zatem operator kablowy. 15

16 Część 2 Efekty społeczne: Internet pod strzechy Dysponując precyzyjniejszymi niż w ubiegłym roku danymi, jesteśmy w stanie lepiej określić realny wpływ projektów dofinansowanych na gospodarkę i społeczeństwo. Należy bowiem przypomnieć, że to właśnie budowa społeczeństwa informacyjnego i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, były nadrzędnym celem działania 8.4 PO IG: Działanie ma na celu stworzenie możliwości bezpośredniego dostarczania usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na etapie tzw. ostatniej mili dla grupy docelowej (dostarczanie Internetu bezpośrednio do użytkownika) poprzez wsparcie mikro- małych i średnich przedsiębiorców zamierzających dostarczać tę usługę na obszarach, na których prowadzenie tej działalności na zasadach rynkowych jest nieopłacalne finansowo. ( ) Działanie to przyczyni się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki poprzez zwiększanie innowacyjności lokalnie działających (lub nowo tworzonych) firm dostarczających usługę dostępu do Internetu na rynkach lokalnych. 3 Dlatego też ocenę działania 8.4 PO IG (oraz II.1 PO RPW) należy rozpatrywać przez pryzmat skuteczności pośredników, którym powierzono realizację celów interwencji publicznej czyli małych i średnich operatorów lokalnych w osiąganiu założeń Programu Operacyjnego. Jako izba gospodarcza zrzeszająca ISP czujemy się w obowiązku, aby przypominać o tym głównym celu działania 8.4 likwidacji białych plam. Biorąc pod uwagę przedstawione dane nt. rozkładu geograficznego inwestycji analizę jakościową zewnętrzne dane analityczne Urzędu Komunikacji Elektronicznej: ( ) istotna zmiana to (...) zdecydowany zwrot operatorów stacjonarnych w kierunku budowy sieci światłowodowych (FTTH). Trendy te są zarówno widoczne w zamierzeniach inwestycyjnych największego operatora, Orange, jak i wielu operatorów z sektora MŚP. Inwestycje Orange skupione są głównie w dużych miastach i stanowią alternatywę do dynamicznie rozwijanych sieci telewizji kablowych. Inwestycje sektora MŚP zlokalizowane są 3 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, (wersja dziewiętnasta) z 11 września 2014 r 16

17 na obszarach małych wsi i miast i stają się jedyną alternatywą na dostęp do szybkiego Internetu 4 tym mocniej bronić możemy tezy, iż: małe i średnie firmy wywiązały się z postawionego im zadania i są najlepiej z całej branży predysponowane do zapewnienia szerokopasmowego Internetu na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, także w perspektywie konkursów PO PC. Dane statystyczne analiza jakościowa Przedstawione poniżej dane tabelaryczne i wykresy wskazują wyraźnie, iż cechy charakterystyczne małych i średnich firm, a więc: elastyczność w reagowaniu na sytuację rynkową, bliskość klienta, konkurencyjność cenowa, szybka adaptacja innowacji, okazały się decydujące w świetle kluczowego wyzwania działania 8.4, jakim okazało się być realizowanie najnowocześniejszych projektów szerokopasmowych na obszarach peryferyjnych, mniej opłacalnych ekonomicznie i pomijanych w planach inwestycyjnych dużych telekomów. Wdrażanie Działania 8.4 jest dobrym przykładem synergii celów publicznych i prywatnych. Z uwagi na silną konkurencję dużych operatorów, wielu lokalnych ISP działa na obszarach słabiej zurbanizowanych, poza największymi miastami, doprowadzając Internet do miasteczek i wsi czyli dokładnie tam, gdzie występuje najwięcej białych plam, których likwidację zakładają strategiczne dokumenty krajowe i europejskie: Bez silnej interwencji publicznej istnieje ryzyko, że sytuacja nie zostanie rozwiązana w najlepszy możliwy sposób: dostęp do szybkich sieci szerokopasmowych możliwy będzie 4 Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2014 roku, UKE, Warszawa, czerwiec 2015, s

18 wyłącznie w kilku gęsto zaludnionych obszarach, a koszty wejścia na rynek oraz ceny będą wysokie 5. Konieczne będzie również zapewnienie potencjalnym beneficjentom możliwości uzyskania wystarczającego poziomu dochodów z wybudowanych sieci, co powinno zostać osiągnięte przez wyznaczenie obszarów interwencji, które dadzą możliwość zrównoważenia przychodów z bardziej opłacalnych obszarów i kosztów dla obszarów peryferyjnych (o niskiej gęstości zaludnienia i słabym potencjale ekonomicznym) 6. Cele te, powtórzone również w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, od kilku lat są konsekwentnie realizowane przez małych i średnich operatorów, którzy już teraz dysponują sieciami o standardzie NGA, w zasięgu których znajduje się do 4,5 mln Polaków, z których znaczna część zamieszkuje tereny skategoryzowane w NPS jako Potwierdza to analiza rozkładu geograficznego projektów dofinansowanych z działania 8.4. Rozkład w ujęciu stricte ilościowym podano w części I Suplementu, tutaj natomiast skupimy się na jego analizie jakościowej. Przede wszystkim umieściliśmy wartości bezwzględne nt. ilości projektów, realizowanych w każdym regionie, w odpowiednim kontekście, tzn. odnieśliśmy je do: liczby mieszkańców danego województwa, wielkości województwa (powierzchni), urbanizacji (czyli odsetka populacji, zamieszkującego w granicach administracyjnych miast) 8. Dzięki takiemu zabiegowi możliwe jest uszeregowanie regionów, w nieco innej kolejności, celem wychwycenia najważniejszych efektów społecznych inwestycji. W tabeli nr 6 zestawiliśmy kluczowe dla oddziaływań społecznych wartości: wskaźniki rezultatu z umów o dofinansowanie Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu, liczbę mieszkańców danego województwa i wskaźnik jego urbanizacji. Dzieląc wartość WR Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu przez liczbę mieszkańców danego regionu uzyskaliśmy procentowy wynik, pokazujący jak duży odsetek mieszkańców województwa stało się bezpośrednio beneficjentami projektów 8.4 PO IG z tytułu podpisania umów abonenckich. 5 Europejska Agenda Cyfrowa, str Narodowy Plan Szerokopasmowy, str Poziom nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo domowe z możliwością podłączenia powyżej 3 tys. zł 8 Źródło: Wikipedia 18

19 Po wykonaniu analogicznych obliczeń dla każdego regionu dokonaliśmy uporządkowania wyników od najwyższego do najniższego. Następnie podzieliśmy uzyskaną tabelę, jako punkt środkowy przyjmując średnią dla Polski. W górnej połowie znalazły się ponownie przede wszystkim (6 województw) regiony południowo-wschodnie, za wyjątkiem Pomorza i Kujaw. Najbardziej interesująca wydaje się analiza wskaźnika urbanizacji w obu grupach województw. Liderzy to przede wszystkim tereny rolnicze i trudne inwestycyjnie (góry, lasy, pogórza), grupująca 5 najsłabiej zurbanizowanych regionów: Podkarpacie, Świętokrzyskie, Lubelskie, Małopolskę i Opolszczyznę. Średni wskaźnik urbanizacji wynosi tam 53%. Natomiast w 9 regionach ulokowanych pod kreską (czyli o stopniu penetracji projektami 8.4 nie przekraczającym 0,66% ludności) średni wskaźnik urbanizacji jest wyraźnie wyższy i wynosi 63%. Dodatkowo policzyliśmy faktyczny zasięg społecznych oddziaływań budowanych sieci. Do uzyskania końcowego wyniku zastosowano następujący iloczyn: zsumowany WR dla regionu * 2,82 * 6 2,82 = średnia ilość mieszkańców w gospodarstwie domowym (dane GUS) 6 = przy założeniu, iż na danym beneficjent deklarował podpisanie umów abonenckich ze średnio 15% gospodarstw domowych na danym terenie; 100% / 15% = 6,66 ; zaokrąglono do 6 Uzyskany wynik jest oczywiście przybliżeniem, lecz pozwala lepiej pojąć skalę realizowanych przedsięwzięć, której nie oddaje sam wskaźnik rezultatu (z którego stosowania zrezygnowano zresztą w PO PC). Łącznie szacujemy, że w zasięgu budowanych sieci w skali całej Polski znajdzie się 4,3 mln osób, co jest wynikiem zbliżonym do estymacji KIKE z roku 2014 (4,5 mln osób). Z tej liczby: 2,85 mln osób, a zatem 2/3 zamieszkuje regiony o niskim wskaźniku urbanizacji; 1,43 mln osób, a zatem 1/3 zamieszkuje regiony o wysokim wskaźniku urbanizacji. 19

20 (Zgodnie ze statystyką publiczną, 39% Polaków żyje na obszarach, gdzie gęstość zaludnienia jest niższa niż 100 osób na km2 9 ). Ranking województw pod względem ilości osób w zasięgu sieci wygląda nieco inaczej niż analiza proporcjonalna, a to oczywiście z uwagi na znaczne różnice w liczbie mieszkańców różnych województw. Najludniejsze regiony (Mazowsze 5,3 mln, Górny Śląsk 4,6 mln) posiadają kilkakrotnie więcej mieszkańców, niż te najsłabiej zaludnione (Lubuskie 1,02 mln, Opolskie 1,01 mln). Dlatego też skala projektów, podawana w wartościach bezwzględnych premiuje największe regiony. Tabela 6 - Faktyczny zasięg budowanych sieci w relacji do urbanizacji w regionach województwo WR Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu / liczba ludności woj. Liczba osób w zasięgu sieci 10 Wskaźnik urbanizacji regionu średnia 1 opolskie 2,05% ,2% 2 podkarpackie 1,45% ,3% 3 małopolskie 1,12% ,9% 4 świętokrzyskie 0,96% ,9% 53,0% 5 lubelskie 0,90% ,4% 6 kujawsko - pomorskie 0,77% ,2% 7 śląskie 0,70% ,6% POLSKA 0,66% ,8% 8 pomorskie 0,63% ,4% 9 wielkopolskie 0,56% ,5% 10 łódzkie 0,55% ,6% 63,0% 11 zachodnio pomorskie 0,45% ,8% 12 lubuskie 0,33% ,3% 9 GUS. Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r. 10 Wyliczony jako następujący iloczyn: zsumowany WR dla regionu * 2,82 os. / gosp.dom. (dane GUS) * 6 (przy założeniu, iż na danym beneficjent deklarował podpisanie umów abonenckich ze średnio 15% gospodarstw domowych) 20

21 13 warmińsko mazurskie 0,31% ,3% 14 dolnośląskie 0,23% ,6% 15 mazowieckie 0,23% ,2% 16 podlaskie 0,22% ,3% Wykres 3 - Odsetek podłączanych gospodarstw domowych w relacji do populacji regionu na podstawie WR 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Wykres 4 - Liczba osób w zasięgu budowanych sieci w regionach w wartościach bezwzględnych

22 Tabela 7 - Liczba osób w zasięgu budowanych sieci na terenach Polski zurbanizowanych silniej / słabiej od średniej krajowej obszary powyżej średniej krajowej obszary poniżej średniej krajowej liczba osób w zasięgu sieci wskaźnik urbanizacji % % Wykres 5 - Liczba osób w zasięgu budowanych sieci na terenach Polski zurbanizowanych silniej / słabiej od średniej krajowej Zestawiliśmy także inne kluczowe wartości, obrazujące realny wpływ projektów szerokopasmowych na społeczeństwo: długość budowanych sieci światłowodowych i powierzchnie województw. Wyniki są tutaj co do zasady zbliżone do wyników analiz ludnościowych: 5 spośród 7 liderujących regionów pokrywa się z prezentowanymi powyżej tabelami (opolskie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie). W rankingu gęstości budowanej sieci FTTH ponownie bezapelacyjnie wygrywa Opolszczyzna, gdzie powstaje 266 m światłowodu na każdy kilometr kwadratowy powierzchni województwa (przy średniej dla kraju wynoszącej 53 m). 22

23 Czerwone latarnie to podobnie jak w analizie ludnościowej regiony leżące na północy ściany wschodniej i ściany zachodniej. W skali całego kraju efekty finalizowanych inwestycji są coraz bardziej widoczne, co najważniejsze także z punktu widzenia użytkownika końcowego usług dostępowych. Zgodnie z danymi UKE, liczba łączy o prędkości ponad 100 Mb/s w okresie od 2013 r. do 2014 r. wzrosła o 126% 11. Podobnie jak w przypadku zestawień ludnościowych, do przeprowadzenia niniejszej analizy również wzięto pod uwagę znaczne różnice, występujące pomiędzy powierzchnią województw (wartość minimalna km2, wartość maksymalna km2). Tabela 8 - Długość budowanej sieci FTTH w przeliczeniu na powierzchnię regionu WOJEWÓDZTWO Długość budowanych światłowodów na 1 km2 powierzchni [m] 1 opolskie śląskie małopolskie łódzkie 96 5 świętokrzyskie 61 6 pomorskie 60 7 podkarpackie 57 POLSKA 53 8 lubelskie 51 9 kujawsko - pomorskie wielkopolskie zachodnio pomorskie lubuskie podlaskie Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2014 roku, UKE, Warszawa, czerwiec 2015, s

24 14 dolnośląskie mazowieckie warmińsko mazurskie 5 Ostatnia z analiz dotyczy efektywności kosztowej projektów. Średnio w skali całego kraju pojedynczy projekt wiązał się z podpisaniem 470 umów abonenckich. Warto tu jednak zaznaczyć, iż średnią tę zaniżają projekty radiowe, które dominowały w pierwszej fazie wdrażania 8.4 PO IG w latach W 10 regionach pojedynczy projekt oznaczał natomiast większą liczbę przyłączy, a w 6 mniejszą. Zestawienie prezentowane w ten właśnie sposób dość istotnie odbiega od innych, omówionych powyżej rankingów, dlatego też podajemy je na końcu, aby podkreślić, iż płytki dobór danych źródłowych powodować może wypaczenia, zniekształcające odbiór działania wśród specjalistów branży. Tabela 9 - Klasyfikacja regionów pod względem liczby podłączeń abonenckich z pojedynczego projektu WOJEWÓDZTWO Ilość nowych abonentów (WR) na 1 projekt dofinansowany 1 mazowieckie kujawsko - pomorskie lubelskie podkarpackie opolskie zachodnio pomorskie pomorskie śląskie łódzkie świętokrzyskie 471 POLSKA

25 11 wielkopolskie małopolskie warmińsko mazurskie dolnośląskie podlaskie lubuskie 209 Konkluzje Przytoczone powyżej dane naszym zdaniem wskazują dobitnie, iż to lokalni operatorzy mali i średni ISP są podmiotami optymalnie predysponowanymi do realizacji celów interwencji publicznej. Przypomnijmy, iż na najbliższe lata celem jest: uzyskanie pełnego pokrycia terytorium kraju zasięgiem Internetu szerokopasmowego (Program Operacyjny Polska Cyfrowa, s. 16) Lokalni ISP przynajmniej od roku 2011 (czyli od rozpoczęcia drugiej fazy wdrażania 8.4 PO IG) budują przede wszystkim sieci optyczne spełniające kryteria dostępu Next Generation Access (podczas, gdy POIG 8.4 stawiał wymóg zaledwie 2 Mb/s). W praktyce więc beneficjenci realizują już w praktyce od kilku lat wymagania nakreślone dopiero dla nowej perspektywy finansowej w ramach PO Polska Cyfrowa. Ponieważ w zdecydowanej większości są to sieci światłowodowe w standardzie GPON / FTTH, dla których co do zasady brak jest ograniczeń co do przepustowości, to więc spełniają one również wyższe kryterium przepustowości, tj. 100 Mb/s+ 12, co widać m.in. na poniższych, przykładowych zestawieniach: 12 Kryterium merytoryczne punktowe nr 2 dla I naboru wniosków działania 1.1 PO PC 25

26 Rysunek 3 - Przykładowe testy różnych prędkości wykonane z sieci GPON lokalnego ISP do różnych serwerów testowych. Właściwym jest więc wniosek, iż co najmniej kilkuset operatorów lokalnych w skali kraju, w wyniku realizacji inwestycji ze środków własnych oraz w ramach projektów dofinansowanych, zdobyło wiedzę i doświadczenie w budowaniu i operowaniu na sieciach NGA. Co więcej, jak widać z powyższych analiz, MŚP budują sieci przede wszystkim na: obszarach wiejskich, trudniejszych biznesowo i terenowo, terenach o niskim stopniu urbanizacji. Nie jest więc przesadą stwierdzenie, że lokalni operatorzy dostarczają Internet pod strzechy do miejscowości najbardziej oddalonych od dużych ośrodków, a zatem najbardziej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym i wymagających szczególnej uwagi ze strony publicznej. Co więcej, jak dotąd obszary wiejskie / wykluczone cyfrowo pomijane były w planach inwestycyjnych dużych telekomów, czego świadectwem są plany inwestycje prezentowane w ubiegłorocznym Raporcie. Zacytujmy je raz jeszcze kilka wypowiedzi umieszczonych w naszych zeszłorocznym Raporcie, aby ukazać skalę zaniedbań, gorączkowo teraz nadrabianych: Orange 2014: W 2013 roku ( ) kontynuowaliśmy ograniczanie nakładów inwestycyjnych, które zmniejszyły się o 18%2 i wyniosły 14,8% przychodów (wobec 16,5% w 2012 roku). Netia 2014: Zamierzamy skoncentrować się na najbardziej atrakcyjnych na rynku obszarach segmentu korporacyjnego, podnosząc rentowność przy ograniczaniu dodatkowych nakładów inwestycyjnych. 26

27 Multimedia 2014: Obecnie nie planujemy inwestycji w modernizację sieci dostępowych i spodziewamy się, że roczne nakłady inwestycyjne (z wyjątkiem tych związanych z przejęciami) w latach kolejnych będą średnio nieznacznie niższe niż nakłady inwestycyjne w latach Dzięki pośrednictwu m.in. firm zrzeszonych w KIKE udaje się stopniowo niwelować różnice w dostępie do sieci pomiędzy społecznościami lokalnymi. A przecież pamiętać należy, iż rozbudowa każdej infrastruktury ma służyć w pierwszej kolejności obywatelom, zwiększać ich mobilność, aktywność i partycypację. Dlatego też efekty społeczne dofinansowanych projektów wydają nam się szczególnie cenne i ważne w skali makro. Działanie w kierunku rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu jest celem wszystkich interesariuszy: społeczeństwa i jego jednostek składowych, przekształcając je w społeczeństwo informacyjne, gospodarki narodowej rozwijając knowledge-based economy, administracji publicznej zwiększając stopień zaangażowania obywateli w życie publiczne, przedsiębiorców gdyż nowe inwestycje generują dalszy popyt na usługi szerokopasmowe. 27

28 Część 3 Efekty gospodarcze: Nowa jakość IT w Polsce Założenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa tworzone były z perspektywą zaspokojenia potrzeb użytkowników końcowych (gospodarstwa domowe, firmy i instytucje) w perspektywie średnio- i długoterminowej, zgodnie ze wspólnotowymi celami Europejskiej Agendy Cyfrowej. Jeszcze kilka lat temu podważano zasadność budowy sieci o przepływnościach 30 Mb/s i więcej, tymczasem dziś znając prognozy rozwoju nowych usług, wymagających geometrycznego przyrostu prędkości przesyłu danych mało kto je kwestionuje. Co więcej mając na uwadze dynamiczny wzrost wolumenu ruchu w Internecie i fakt, iż pierwsze z budowanych w nowej perspektywie sieci NGA rozpoczną pracę na przełomie 2017/2018 r., a ostatnie w 2022 r. całkowicie zasadnym jest przyjęcie, iż pakiety o prędkości 100 Mb/s+ będą za kilka lat oczekiwanym i uzasadnionym standardem. Tym bardziej warto jest spojrzeć na osiągnięcia lokalnych operatorów przez pryzmat budowy sieci FTTH o znacznym potencjale rozwoju, które przy stosunkowo niewielkich nakładach CAPEXowych będą w stanie przez dziesięciolecia zaspokajać przyszłe potrzeby użytkowników. Potrzeby, które z dzisiejszego punktu widzenia trudno nam nawet oszacować. Rynek IT: stan AD 2015 i perspektywy na kolejne lata Zgodnie z najnowszym (czerwiec 2015) raportem Cisco Visual Networking Index do 2019 r. mobilna transmisja danych w Polsce wzrośnie 12,5-krotnie, a ruch IP 4-krotnie. Skok ruchu tylko w niewielkim stopniu wynikać będzie z oczekiwanego wzrostu liczby użytkowników Internetu. Jego głównymi motorami będą wzrost liczby urządzeń podłączonych do sieci oraz wzrost liczby konsumowanych przez nie danych. Wszelkie dostępne źródła wskazują na konieczność zmiany modelu biznesowego firm telekomunikacyjnych z uwagi na nasycenie rynku tradycyjnymi usługami: Właściwie wszystkie segmenty rynku poza dostępem NGA wykazują objawy nasycenia. Dla wzrostu przychodów kluczowa staje się sprzedaż dodatkowych usług (...) albo wymyślenie całkowicie nowych usług. Szczególnie atrakcyjna wydaje się agregacja produktów spoza tradycyjnego obszaru komunikacji elektronicznej. Dla krajowych operatorów i dostawców usług jest to ostatni dzwonek. (Prognozy rozwoju zintegrowanego rynku komunikacji elektronicznej w Polsce, Audytel SA, ) 28

29 Scenariusze na przyszłość: Stymulowanie rozwoju i popytu na nowoczesne usługi online (np. umiejętności cyfrowe, e-zdrowie, inteligentne domy, e-administracja). (A.T. Kearney dla Orange Polska: Analiza i możliwe scenariusze rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce, październik 2012) Operatorzy będą stawać przed wyzwaniem optymalizacji zysków. Należy zatem spodziewać pojawienia się ofert wiązanych. (Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce, UKE, czerwiec 2014). Nieograniczone możliwości przepustowości sieci FTTH wygenerują w kolejnych latach popyt na zupełnie nowe usługi, niemożliwe do realizacji wcześniej z uwagi na ograniczenia techniczne przesyłu danych. Nowe możliwości techniczne w zakresie przesyłu danych zapewnione zostały w znacznej mierze przez lokalnych operatorów, którzy m.in. dzięki dotacjom z funduszy europejskich stały się pionierami budowy sieci światłowodowych w naszym kraju, zwłaszcza na obszarach wiejskich 13. Osiągnięcie to jest tym istotniejsze, że nastąpiło w niesprzyjającym środowisku finansowym. Z uwagi na liniowy charakter inwestycji telekomunikacyjnych, banki podstawowe źródła kapitału dla sektora przedsiębiorstw bardzo niechętnie udzielają pożyczek wyższych niż kilkaset tysięcy złotych na tego typu projekty. Powodem jest brak produktów umożliwiających zabezpieczenie spłaty kredytu poprzez zastaw na hipotece realizowanej inwestycji liniowej, jako że przyłącze telekomunikacyjne nie jest traktowane jako nieruchomość. Warto też wskazać na ograniczenia formalne w zakresie dopuszczalności niektórych zabezpieczeń takich jak przewłaszczenie, na infrastrukturze budowanej ze wsparciem środków europejskich. Alternatywy w postaci innych instytucji finansowych, jak np. fundusze venture capital, również bardzo konserwatywnie pochodzą do inwestowania w przedsięwzięcia ISP, gdyż co do zasady wycena ich wkładu obliczana jest podstawie cash flow generowanego przez projekt, a nie wartości nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę. Dofinansowania wypełniły zatem lukę rynkową w finansowaniu projektów szerokopasmowych, z którą borykał się i w dalszym ciągu boryka sektor MSP. W tym kontekście wsparcie publiczne spełniło dodatkową rolę, gdyż interwencja przyczyniła się do usunięcia niedoskonałości rynku. 13 Na co wskazywano m.in. powołując się w Części 2 Suplementu na Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2014 roku autorstwa UKE 29

30 W sposób pośredni dofinansowania poprawiły konkurencyjność rynku operatorskiego w Polsce, co przekłada się wprost na spadek cen usług, wzrost ich jakości i dostępności, a zatem lepsze warunki funkcjonowania przedsiębiorstw, ale też np. mobilność pracowników. Wzmocnienie pozycji lokalnych ISP (których udział jest szacowny obecnie na 20% 14 do 27% 15 rynku) leży zatem interesie publicznym, co potwierdzają opinie niezależnych ekspertów: ( ) nie sposób zaprzeczyć, że wybudowane światłowody, czy sieci ethernetowe to poprawa jakości świadczonych usług dla klientów końcowych. Najczęściej również możliwość korzystania z bogatszej oferty i pakietów. Inwestycje ISP mają również wpływ na konkurencję, zwłaszcza w sytuacji, gdy dzięki inwestycjom odbiorcy zyskują realną alternatywę dla jedynego dostawcy na danym terenie, jakim jest operator zasiedziały. 16 W ubiegłorocznym Raporcie wskazywaliśmy na coraz wyższe miejsce Polski w światowych rankingach IT. Również i w tym roku nastąpiła poprawa naszej lokaty w prestiżowym Global Information Technology Report 2015: nasz kraj awansował z 54 na 50 miejsce (wśród 143 krajów świata). Niestety w dalszym ciągu występuje dysproporcja pomiędzy sektorem publicznym, a prywatnym. O ile bowiem podindeksy, na które wpływ ma sektor prywatny podnoszą naszą lokatę, o tyle podindeksy publiczne obniżają ją. Przykładowo, w podindeksie Przygotowanie zajmujemy 30 miejsce (w tym Infrastruktura 36 miejsce, Dostępność 26 miejsce), podczas gdy w podindeksie Otoczenie prawne jesteśmy na dopiero 54 miejscu (w tym Środowisko prawne i polityczne 65 miejsce). 14 Rynek telekomunikacyjny w Polsce analiza regionalna. Prognozy rozwoju na lata PMR Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2014 roku, UKE, Warszawa, czerwiec 2015, s. 13, przy czym udział ten wzrósł wg. UKE o 2,4% w porównaniu do roku 16 Paweł Olszynka, analityk firmy badawczej PMR w wywiadzie ISP, czyli znak firmowy polskiego rynku dla Telko.in, dostęp

31 Wykres 6 Polska w Global Information Technology Report 2015 Co równie istotne, ze znaczenia dotacji dla rozwoju ich firm coraz bardziej zdają sobie sprawę także sami zainteresowani, a zatem przedsiębiorcy telekomunikacyjni. Wiosną 2014 Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej przeprowadziła badanie, mające na celu uzyskanie informacji o bieżącym stanie realizacji projektów szerokopasmowych. Nie będziemy tutaj ponownie przytaczać jego wyników, skupimy się natomiast pokrótce na stopniu zadowolenia beneficjentów z faktu skorzystania z dotacji i planach na najbliższą przyszłość, co ma szczególne znaczenie w obliczu pierwszych konkursów PO PC. Na pytanie Czy Pana/i zdaniem działanie przyczyniło się do rozwoju firmy? pozytywnie odpowiedziało 81,2% respondentów, z czego aż 65,6% uznało ten wpływ za wysoki. Tabela 10 Wpływ projektów dofinansowanych na rozwój firmy Tak, w wysokim stopniu 65,6% Tak, w przeciętnym stopniu 15,6% Nie przyczyniło się 3,1% Nie, osłabiło firmę/wywołało niepotrzebne 0,0% trudności Nie wiem/ trudno powiedzieć 15,6% 31

32 Wykres 7 - Wpływ projektów dofinansowanych na rozwój firmy Tak, w wysokim stopniu Tak, w przeciętnym stopniu Nie przyczyniło się Nie, osłabiło firmę/wywołało niepotrzebne trudności Nie wiem/ trudno powiedzieć Jeszcze wyższy odsetek odpowiedzi twierdzących uzyskaliśmy na pytanie Czy zamierza Pan/i aplikować o środki z programu następnej edycji: PO Polska Cyfrowa ?: przy braku odpowiedzi negatywnych aż 93,7% respondentów odpowiedziało twierdząco, przy czym aż 53,1% jest całkowicie zdecydowanych aplikować do PO PC. Tabela 11 Poziom zainteresowania aplikowaniem o środki PO PC wśród beneficjentów PO IG/PO RPW Na pewno tak 53,1% Raczej tak 40,6% Waham się 0,0% Raczej nie 0,0% Na pewno nie 0,0% Nie wiem/ trudno powiedzieć 6,3% Wykres 8 - Poziom zainteresowania aplikowaniem o środki PO PC wśród beneficjentów PO IG/PO RPW Na pewno tak Raczej tak Waham się Raczej nie Na pewno nie Nie wiem/ trudno powiedzieć 32

33 Potencjał ISP W kontekście wzmocnienia pozycji konkurencyjnej lokalnych operatorów i zakończonego sukcesem wdrażania działania 8.4 PO IG i II.1 PO RPW rezultaty ankiet z 2014 roku odczytać można w nowym świetle. Mianowicie nawet w sytuacji zaostrzenia wymogów stawianych nowym projektom w ramach PO PC mali i średni ISP będą w stanie podołać wyzwaniu nowej perspektywy finansowej. Jak wspomnieliśmy powyżej, 540 osiem czwórek realizowało 310 różnych beneficjentów, a zatem na jednego beneficjenta przypada 1,75 projektu. Biorąc pod uwagę tylko okres , gdy zdecydowaną większość projektów stanowiły inwestycje światłowodowe, o parametrach NGA (wymaganych w PO PC), średnia skala zaangażowania pojedynczego operatora (w realizację wszystkich projektów 17 ) wyglądała następująco: Łączna wartości inwestycji ok. 3,5 mln zł 25 podłączonych miejscowości 9,1 tys. gospodarstw domowych w zasięgu sieci (HP), czyli 25 tys. mieszkańców na obszarze realizacji projektów wskaźnik rezultatu (HC homes connected) 1470 umów abonenckich 18 Podobnie wyglądała też skala inwestycji finansowanych z działania II.1 PO RPW, gdzie średnia wartość pojedynczego projektu od początku była ponad dwukrotnie wyższa niż w Innowacyjnej Gospodarce (3,108 mln zł netto). Są to zatem wielkości prawdopodobnie 2x niższe od spodziewanej wielkości projektów PO PC, determinowanych przez sposób wytyczenia obszarów interwencji przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. I to kształt nowych obszarów, a nie nieco wyższa wymagana wartość projektów, będą kluczowe dla decyzji inwestycyjnych MŚP. Warto też przypomnieć, iż projekty 8.4 PO IG realizowane były w większości na obszarach słabiej zurbanizowanych, mieszczących się w kategoriach 4-11 Narodowego Planu Szerokopasmowego. Średni koszt netto per abonent (HC) wynosił w poprzedniej perspektywie wynosił 5,2 tys. zł. 17 A zatem nie jest to średnia dla pojedynczego projektu 8.4 PO IG, lecz dla 1,75 projektu światłowodowego na operatora z lat Obliczenia własne autorów na podstawie danych CPPC i danych własnych 33

34 Wszystkie te dane świadczą o tym, iż realizacja projektów PO Polska Cyfrowa będzie z pewnością większym wyzwaniem dla operatorów, niż inwestycje lat , lecz pozostaje całkowicie w zasięgu ich możliwości: Technicznych, Kadrowych, Finansowych. De facto bowiem lokalni operatorzy już kilka lat temu podjęli wyzwanie budowy rozległych sieci NGA z udziałem środków publicznych, i to na terenach podmiejskich i wiejskich. Założenia EAC oraz NPS, wyrażone finansowo w PO PC, są przez nich realizowane co najmniej od 2011 roku, podczas gdy duzi operatorzy telekomunikacyjni nie podjęli rękawicy nawet wówczas, gdy mieli ku temu szansę (nabory II.1 PO RPW z lata 2013 i 2014 otwarte były dla przedsiębiorstw każdej wielkości; stosunkowo niewielkie wnioski złożył w nich tylko Orange). 34

35 Część 4 - Podsumowanie i wnioski W toku powyższego wywodu wykazaliśmy, że zarówno na podstawie statystyk wdrażania działania 8.4 PO IG, jak i publicznie dostępnych raportów od początku obecnej dekady mali i średni lokalni operatorzy stali się najbardziej innowacyjnymi i konkurencyjnymi podmiotami rynku ISP. Najważniejsze cechy determinujące taką pozycję to: Efektywność Szacujemy, że w zasięgu budowanych sieci w skali całej Polski znajdzie się 4,3 mln osób. Z tej liczby: 2,85 mln osób, a zatem 2/3 ogółu zamieszkuje regiony o niskim wskaźniku urbanizacji (53%); 1,43 mln osób, a zatem 1/3 ogółu zamieszkuje regiony o wysokim wskaźniku urbanizacji (63%) Małe i średnie przedsiębiorstwa były w stanie zapewnić wskazany rozmach inwestycyjny przy nakładach publicznych szacowanych łącznie na 1,3 mld zł 19. Atrakcyjność cenowa Dzięki wysoce konkurencyjnemu (zwłaszcza na tle innych państw UE) rynkowi, abonenci w Polsce uzyskują dostęp do Internetu na korzystnych warunkach cenowych. W najbardziej interesującym nas segmencie prędkości pow. 10 Mb/s, średni miesięczny koszt usługi stacjonarnego dostępu do sieci wynosi w naszym kraju 18,53 euro brutto, podczas gdy średnia UE-28 to 26,03 euro brutto (ponad 40% więcej) 20. Jakość świadczonych usług Bezwzględna większość projektów 8.4 PO IG (54%) wykonana została w technologii światłowodowej, a zatem przy wykorzystaniu najnowocześniejszych na rynku rozwiązań telekomunikacyjnych, umożliwiających już teraz świadczenie usług w standardzie NGA/NGN, wymaganym przez PO PC. W zdecydowanej większości są to sieci światłowodowe w standardzie GPON / FTTH, dla których co do zasady brak jest ograniczeń co do przepustowości. Zgodnie z danymi UKE, liczba łączy o prędkości ponad 100 Mb/s w okresie od 2013 r. do 2014 r. wzrosła o 126%. 19 Skumulowana wartość alokacji działania 8.4 PO IG, II.1 PO RPW oraz wybranych RPO 20 Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2014 roku, UKE, Warszawa, czerwiec 2015, s

Projekty szerokopasmowe z dofinansowaniem UE 2007-2013: Podsumowanie dorobku MSP. Piotr Marciniak, Piotr Wiąckiewicz Warszawa, 05-06.10.

Projekty szerokopasmowe z dofinansowaniem UE 2007-2013: Podsumowanie dorobku MSP. Piotr Marciniak, Piotr Wiąckiewicz Warszawa, 05-06.10. Projekty szerokopasmowe z dofinansowaniem UE 2007-2013: Podsumowanie dorobku MSP Piotr Marciniak, Piotr Wiąckiewicz Warszawa, 05-06.10.2015 KIKE KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ Jesteśmy jedną z największych

Bardziej szczegółowo

Raport KIKE: Projekty szerokopasmowe z dofinansowaniem UE. Doświadczenia perspektywy i rekomendacje do PO PC. Łódź, września 2014 r.

Raport KIKE: Projekty szerokopasmowe z dofinansowaniem UE. Doświadczenia perspektywy i rekomendacje do PO PC. Łódź, września 2014 r. Raport KIKE: Projekty szerokopasmowe z dofinansowaniem UE. Doświadczenia perspektywy 2007-2013 i rekomendacje do PO PC Łódź, 18-19 września 2014 r. Idea i cele: brak opracowania prezentującego dorobek

Bardziej szczegółowo

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez Radę Ministrów 08.01.2014 r. 2 NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY

Bardziej szczegółowo

Piotr Marciniak Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej. 10 września 2015 r.

Piotr Marciniak Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej. 10 września 2015 r. Obniżanie barier inwestycyjnych przez JST na przykładzie określania wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla urządzeń i infrastruktury telekomunikacyjnej Piotr Marciniak Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej

Bardziej szczegółowo

Inwestycje szerokopasmowe MŚP realizowane z dofinansowaniem unijnym. Warszawa, 6 czerwca 2014 r.

Inwestycje szerokopasmowe MŚP realizowane z dofinansowaniem unijnym. Warszawa, 6 czerwca 2014 r. Inwestycje szerokopasmowe MŚP realizowane z dofinansowaniem unijnym Warszawa, 6 czerwca 2014 r. Inwestycje szerokopasmowe MŚP 1. Realizacje z perspektywy 2007-2013 2. Cele EAC 2020 / NPS / POPC 3. Potencjał

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY ZROZUMIEĆ MISJĘ NPS Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się również zmiany społeczne

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Sopot, 13 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 1 Europejska Agenda Cyfrowa i Narodowy Plan Szerokopasmowy Cele: Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (wg stanu na dzień 30 marca 2009 r.) I. Postęp realizacji programu do dnia 30 marca 2009 r. 1.1 ZłoŜone wnioski o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Doradzamy liderom jutra. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Doradzamy liderom jutra. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B POIG Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 30.04.2009 r. Plan prezentacji 1. Informacje podstawowe, w tym: cel programu

Bardziej szczegółowo

na podstawie opracowania źródłowego pt.:

na podstawie opracowania źródłowego pt.: INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W LATACH 2004-2011 ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYDATKÓW STRUKTURALNYCH na podstawie opracowania źródłowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

BALTIC BUSINESS FORUM

BALTIC BUSINESS FORUM BALTIC BUSINESS FORUM Krzysztof Witoń Pełnomocnik Zarządu TP ds. Rozwoju Sieci Szerokopasmowych. Program Rozwoju Sieci Szerokopasmowej Świnoujście, 28.kwiecień 2011 r. Grupa TP Grupę TP tworzy ponad 20

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Lublin, 11 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Lublin, 11 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Lublin, 11 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Wrocław, 19 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Internet szerokopasmowy Rzeszów, 26 marca 2013 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego

Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego Gdańsk, 31 marca 2017 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Grudzień 2015 Format: pdf Cena od:

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Rzeszów, 16 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Rzeszów, 16 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Rzeszów, 16 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektów Regionalnych Sieci Szerokopasmowych. Krajowe Forum Szerokopasmowe 4 listopada 2015 r.

Podsumowanie realizacji projektów Regionalnych Sieci Szerokopasmowych. Krajowe Forum Szerokopasmowe 4 listopada 2015 r. Podsumowanie realizacji projektów Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Krajowe Forum Szerokopasmowe 4 listopada 2015 r. 1 INWESTYCJE DO 2015 r. Budowa Regionalnych Sieci Szerokopasmowych realizowana jest

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Opracował Jerzy Czyżewski na zlecenie Fundacji Wspomagania Wsi Warszawa, marzec 2010 Spis treści Wprowadzenie... 3 Regionalne

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - INTERNET

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - INTERNET Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - INTERNET 1 1. Budowa infrastruktury - przedostatnia mila Beneficjent wybiera w otwartej procedurze

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Funduszy Europejskich na rozwój sieci szerokopasmowego Internetu

Wykorzystanie Funduszy Europejskich na rozwój sieci szerokopasmowego Internetu Wykorzystanie Funduszy Europejskich na rozwój sieci szerokopasmowego Internetu Michał Ziętara Dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 19 maja 2011

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.)

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Województwo Termin naboru Program, Działanie, Poddziałanie Dotacja: max

Bardziej szczegółowo

Przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie

Przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie Przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie 2014-2020 Agenda Perspektywa 2014-2020 Krajowe programy operacyjne Procedury ubiegania się o dotacje Nowa perspektywa 2014-2020 23 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Narodowy Plan Szerokopasmowy III Konwent Informatyków Warmii i Mazur - 28 listopada 2013 r. Rozwój szerokopasmowego dostęp do Internetu to wymierne korzyści dla

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Kwiatkowska. Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Aleksandra Kwiatkowska. Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Stan realizacji projektów dotyczących budowy sieci Internetu szerokopasmowego w poszczególnych województwach wdrażanych w perspektywie finansowej 2007-2013 Aleksandra Kwiatkowska Zastępca Dyrektora Departamentu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013

PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013 I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013 Umożliwienie dostępu/budowa/modernizacja infrastruktury szerokopasmowego Internetu Andrzej Soliński Wrocław 10.12.2012 Legislacja Rozporządzenie Ministra Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r.

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r. Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju Warszawa, listopad 2012 r. Agenda cyfrowa cele z zakresu Internetu szerokopasmowego Do 2013 r. - szerokopasmowy dostęp do Internetu dla 100% mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Kraków, 16 maja 2011 r.

Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Kraków, 16 maja 2011 r. Wykorzystanie środków UE w budowaniu elektronicznej administracji w Polsce Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kraków, 16 maja 2011 r. Programy operacyjne Alokacja na społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Priorytety finansowania. Program realizować będzie 4 osie priorytetowe: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Priorytety finansowania. Program realizować będzie 4 osie priorytetowe: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Podsumowanie POPC Opis programu Cel główny Celem Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska 2014-2020 (POPC) jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003 Przegląd Perspektywy sektora telekomunikacyjnego w krajach OECD: edycja 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Polish translation Przeglądy to tłumaczenia fragmentów publikacji OECD. Są

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci szerokopasmowych ze środków I osi priorytetowej PO PC i Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Budowa sieci szerokopasmowych ze środków I osi priorytetowej PO PC i Ogólnopolska Sieć Edukacyjna Budowa sieci szerokopasmowych ze środków I osi priorytetowej PO PC i Ogólnopolska Sieć Edukacyjna Spotkanie konsultacyjne dot. form współpracy samorządów lokalnych województwa śląskiego i Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Efektywność ekonomiczna inwestycji jako warunek konieczny realizacji celów NPS. Piotr Marciniak (KIKE) Warszawa, 3 luty 2014 r.

Efektywność ekonomiczna inwestycji jako warunek konieczny realizacji celów NPS. Piotr Marciniak (KIKE) Warszawa, 3 luty 2014 r. Efektywność ekonomiczna inwestycji jako warunek konieczny realizacji celów NPS Piotr Marciniak (KIKE) Warszawa, 3 luty 2014 r. Ramy czasowe i formalne inwestycji w ramach projektów dofinansowywanych: 1.

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Szczecin, 16 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

Możliwość wspierania rozwoju sieci ostatniej mili z funduszy europejskich Program Operacyjnego Polska Cyfrowa i założenia Narodowego Planu

Możliwość wspierania rozwoju sieci ostatniej mili z funduszy europejskich Program Operacyjnego Polska Cyfrowa i założenia Narodowego Planu Możliwość wspierania rozwoju sieci ostatniej mili z funduszy europejskich Program Operacyjnego Polska Cyfrowa i założenia Narodowego Planu Szerokopasmowego 1 Narodowy Plan Szerokopasmowy Struktura: Szerokopasmowy

Bardziej szczegółowo

Cel działania. Najważniejsze cele to:

Cel działania. Najważniejsze cele to: Program E- VITA Projekt Budowa ponadlokalnej internetowej sieci szerokopasmowej e -Vita inter@ktywne gminy dla gmin: Dzierżoniów, Stoszowice, Niemcza, Ziębice, Ząbkowice Śląskie, Bardo. Najważniejsze cele

Bardziej szczegółowo

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r.

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r. Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej Andrzej Regulski 28 września 2015 r. moduł 1 moduł 2 moduł 3 Analiza zmian społecznogospodarczych

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Finansowe dla MŚP. Program COSME w Polsce

Instrumenty Finansowe dla MŚP. Program COSME w Polsce Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt.: Instrumenty Finansowe dla MŚP. Program COSME w Polsce 3 października 2016 r. Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się również zmiany społeczne wywołane

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG 2009 Izabela Wójtowicz Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG Warszawa, 4 marca 2009 r. Plan prezentacji System instytucjonalny Podstawowe zasady ubiegania

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Poznań, 9 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

ELME PRIMUS www.elme.pl info@elme.pl tel. 602 433 228 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020

ELME PRIMUS www.elme.pl info@elme.pl tel. 602 433 228 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020 Perspektywa na lata 2014-2020 będzie wdrażana w Polsce poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014 + Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 21-214 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, sierpień 215 r. [mld MB] Poniższe zestawienia powstały w oparciu

Bardziej szczegółowo

Agenda. 1. POPC 1.1 vs POIG POPC aspekty formalne. 3. POPC aspekty techniczne. 4. Doświadczenia z projektów 8.

Agenda. 1. POPC 1.1 vs POIG POPC aspekty formalne. 3. POPC aspekty techniczne. 4. Doświadczenia z projektów 8. Wstęp Agenda 1. POPC 1.1 vs POIG 8.4 2. POPC 1.1 - aspekty formalne 3. POPC 1.1 - aspekty techniczne 4. Doświadczenia z projektów 8.4 5. Gdzie szukać informacji? POPC 1.1 vs POIG 8.4 Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR)

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR) Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR) 2 Nabór wniosków Ogłoszenie o naborze 27 lipca 2015 r. Rozpoczęcie naboru 1 września 2015 r. Zakończenie naboru 30 października

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. Dokument przedstawia w formie tabelarycznej szacunkową

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF)

Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF) Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF) Poznań, dn. 07.05.09 Tomasz Lewandowski Dotacje dla przedsiębiorstw 1. Działanie 4.2 Stymulowanie

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU: NAZWA WNIOSKODAWCY: WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR: DATA WPŁYNIĘCIA WNIOSKU: OCENIAJĄCY: DATA:

TYTUŁ PROJEKTU: NAZWA WNIOSKODAWCY: WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR: DATA WPŁYNIĘCIA WNIOSKU: OCENIAJĄCY: DATA: Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 W ramach 4 osi Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata według stanu na r.

Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata według stanu na r. Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 214 22 według stanu na 31.12.216 r. Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich przedstawia

Bardziej szczegółowo

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R J a c e k S my ł a Płock, 10 marca 2015 POIR Podstawowe informacje I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Stan Realizacji działania 8.4 PO IG. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Stan Realizacji działania 8.4 PO IG. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Stan Realizacji działania 8.4 PO IG Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 8.4 POIG W ramach działania 8.4 do dnia 15.05.2014 r. zostało podpisanych 644 umów o dofinansowanie na

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej Projekt z 21-03-2012 Wersja 1.1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia..2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji działania ania 8.4 PO IG

Stan realizacji działania ania 8.4 PO IG Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 2013 Stan realizacji działania ania 8.4 PO IG Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość 1 ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU NA ETAPIE OSTATNIEJ

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

ZRSI ZIOM. Zachodniopomorski Internet Optyczny Mieszkańców. Propozycja środowiska naukowego

ZRSI ZIOM. Zachodniopomorski Internet Optyczny Mieszkańców. Propozycja środowiska naukowego ZIOM Zachodniopomorski Internet Optyczny Mieszkańców Propozycja środowiska naukowego ZIOM - Agenda Uwarunkowania Cele Koncepcja środowiska naukowego Finansowanie Warianty Wnioski ZIOM - Uwarunkowania Cele

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Olsztyn, 14 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Olsztyn, 14 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Olsztyn, 14 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

Rozwój j Infrastruktury Społecze Informacyjnego w Województwie Pomorskim

Rozwój j Infrastruktury Społecze Informacyjnego w Województwie Pomorskim Rozwój j Infrastruktury Społecze eczeństwa Informacyjnego w Województwie Pomorskim Marcin Stefański Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Najważniejsze obserwacje W 2015 r.: Przychody z całokształtu

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 71,6 69,0 54,0 35,0. 0 20 40 60 80 mld PLN

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 71,6 69,0 54,0 35,0. 0 20 40 60 80 mld PLN 1. P o s t ę p f i n a n s o w y Do końca lipca 214 r. w 16 programach regionalnych podpisano 34,4 tys. umów o dofinansowanie. Ich wartość to ponad 18 mld zł, w tym dofinansowanie UE - 68,9 mld zł. Tym

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyboru LSR w 2016 r.

Wyniki wyboru LSR w 2016 r. Wyniki wyboru LSR w 2016 r. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czerwiec 2016 r. Wnioski o wybór LSR Województwo Tylko, EFRR i EFS Tylko i Tylko EFS EFRR i EFS,

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Krakowie Opracowanie sygnalne Ośrodek Statystyki Kultury Kraków, wrzesień 2011 r. Wydatki na kulturę w 2010 r. Niniejsza informacja prezentuje wydatki poniesione

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa nie ma ostatniej prostej bez ostatniej mili. 16 Konferencja Miasta w Internecie Gdańsk 30 maja-1 czerwca 2012

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa nie ma ostatniej prostej bez ostatniej mili. 16 Konferencja Miasta w Internecie Gdańsk 30 maja-1 czerwca 2012 Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa nie ma ostatniej prostej bez ostatniej mili 16 Konferencja Miasta w Internecie Gdańsk 30 maja-1 czerwca 2012 INFORMACJE O SPÓŁCE Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa Spółka

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego Budowa szerokopasmowej Polski Łódź, 11 kwietnia 2013 r.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego Budowa szerokopasmowej Polski Łódź, 11 kwietnia 2013 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Projekty dotyczące budowy sieci szerokopasmowych stan aktualny, prognoza na przyszłość Konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego Budowa szerokopasmowej Polski

Bardziej szczegółowo

Białystok, 2015-05-26. Pani Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju. Interpelacja

Białystok, 2015-05-26. Pani Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju. Interpelacja Białystok, 2015-05-26 Pani Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju Interpelacja w sprawie realizacji działań zmierzających do likwidacji białych plam w dostępie do internetu szerokopasmowego i dumpingu

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r.

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r. Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Bolesławowo, 30.11.2016r. 1 Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez

Bardziej szczegółowo

publicznego i prywatnego w obszarze infrastruktury szerokopasmowej dr Krzysztof Heller Doradca Zarządu KIGEiT

publicznego i prywatnego w obszarze infrastruktury szerokopasmowej dr Krzysztof Heller Doradca Zarządu KIGEiT Współpraca praca sektora publicznego i prywatnego w obszarze infrastruktury szerokopasmowej dr Krzysztof Heller Doradca Zarządu KIGEiT Budowa infrastruktury publicznej Wiele projektów budowy publicznej

Bardziej szczegółowo

Internet dla Mieszkańców Małopolski Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Internet dla Mieszkańców Małopolski Małopolska Sieć Szerokopasmowa Internet dla Mieszkańców Małopolski Kraków, Małopolska 17 października Sieć Szerokopasmowa 2011 roku Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Uzasadnienie realizacji - potrzeba interwencji W Małopolsce ok. 10% gospodarstw

Bardziej szczegółowo