Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2000rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2000rok"

Transkrypt

1 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Skonsolidowany raport półroczny SA-PS rok ( zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr 163, poz. 1160) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Za półrocze roku bieżącego obejmujące okres od r. do r. dnia (data przekazania) oraz za półrocze roku poprzedniego obejmujące okres od r. do r. COMPUTER SERVICE SUPPORT SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emitenta) COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. (skrócona nazwa emitenta) Telekomunikacja i informatyka (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) WARSZAWA (kod pocztowy) (miejscowość) ul. JAGIELLOŃSKA 78 (ulica) (numer) (telefon) (fax) ( ) (NIP) (REGON) www BDO Polska Sp. z o.o. (Podmiot uprawniony do badania) ============================================================== Skonsolidowany raport półroczny zawiera : V Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta) z przeglądu półrocznego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego V Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe V Wstęp V Skonsolidowany bilans V Skonsolidowany rachunek zysków i start V Komentarz Zarządu V Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym V Skonsolidowany Rachunek przepływu środków pieniężnych V Noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze/) Tys. zł tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Aktywa, razem (stan na r.) VI. Zobowiązania, razem (stan na r.) w tym zobowiązania krótkoterminowe VII. Kapitał własny (stan na r.) VIII. Kapitał akcyjny (stan na r.) IX. Liczba akcji (stan na r.) X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro) (stan na r) 1,00 0,20 XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/euro ,20 XII. Dywidenda na jedną akcję (za ostatni rok obrotowy) w zł/euro - - Raport półroczny powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz Polskiej Agencji Prasowej zgodnie z przepisami prawa i:\...\forms01\sa\sa-p\sa-p00.xls

2 Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Computer Service Support S.A. obejmującego okres od r. do r. Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu Computer Service Support S.A. Dokonaliśmy przeglądu załączonego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Computer Service Support S.A., na które składa się: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł, skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia r. do dnia r. wykazujący stratę netto 781 tys. zł, Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto w okresie od dnia r. do dnia r. na sumę tys. zł, noty objaśniające Za rzetelność, prawidłowość i jasność informacji zawartych w tym sprawozdaniu odpowiada Zarząd Spółki dominującej. Naszym zdaniem było dokonanie przeglądu tego sprawozdania. Przegląd ten przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 1. rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.), 2. norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, 3. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia r. (Dz. U. Nr 163, poz. 1160) w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu. Przeglądu dokonaliśmy głównie drogą analizy danych śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wglądu w księgi rachunkowe oraz wykorzystania informacji uzyskanych od Zarządu i personelu odpowiedzialnego za finanse i księgowość Spółki. Zakres i metoda przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego istotnie różni się od badań leżących u podstaw opinii wydawanej o rzetelności, prawidłowości i jasności rocznego sprawozdania finansowego, dlatego nie możemy wydać takiej opinii o załączonym sprawozdaniu. W wyniku przeprowadzonego przeglądu stwierdziliśmy, że: W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą sprawozdania finansowe spółek zależnych, które nie zostały objęte przeglądem. Wyniki finansowe spółek zależnych nie objętych przeglądem wynoszą (strata) 848 tys. zł, przy wyniku finansowym podmiotu dominującego (zysk) 424 tys. zł. Biorąc pod uwagę udział w wyniku finansowym Spółek zależnych oraz fakt, że sprawozdania finansowe tych Spółek nie zostały objęte przeglądem, nie jesteśmy w stanie jednoznacznie ocenić rzetelności i prawidłowości skonsolidowanego sprawozdania finansowego jako całości. Równocześnie informujemy, że nie posiadamy żadnych informacji, które wskazywałyby iż objęte konsolidacją sprawozdania finansowe Spółek zależnych, nie objętych przeglądem, zawierają jakiekolwiek nieprawidłowości.

3 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od dnia r. do dnia r. zostało sporządzone zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160). Warszawa, dnia 10 listopada r. BDO Polska Sp. z o.o. Warszawa, ul. Mokotowska 59 Nr ewidencyjny 523 Anna Bernaziuk Biegły Rewident nr ewid. 173/223 André Helin State Authorized PublicAccountant Biegły Rewident C-4/502 Prezes Spółki

4 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. WSTĘP Podstawowym przedmiotem działalności Computer Service Support S.A. jest prowadzenie działalności usługowej, handlowej i serwisowej w branżach informatycznej, telekomunikacyjnej i elektronicznej (klasyfikacja EKD 7250). Podmioty z grupy kapitałowej prowadzą ponadto działalność w zakresie usług i szkoleń informatycznych. Sprawozdanie finansowe jest prezentowane za pierwsze półrocze roku w porównaniu z danymi za pierwsze półrocze roku. Sprawozdanie za okres poprzedni nie podlegało przekształceniu. Szczegółowe zasady wyceny aktywów i pasywów określa Zakładowy Plan Kont. Zapisy Księgowe są prowadzone według zasady kosztów historycznych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zostały wycenione wg. wartości netto tj. zostały pomniejszone o skumulowaną amortyzację. Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową. Oprogramowanie komputerowe umarzane jest przez 2 lata, koszty organizacji spółki akcyjnej oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne umarzane są przez 5 lat. Opisy amortyzacyjne środków trwałych dokonywane są na podstawie stawek określonych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do Rozporządzenia MF z dnia 17 stycznia 1997 roku w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Stawki ustalono w górnym pułapie przedziałów ustalonych procentowo w w/w Rozporządzeniu. Finansowy majątek trwały, w skład którego wchodzą udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością wyceniony jest wg. cen nabycia. Wartość firmy z konsolidacji została ustalona jako różnica między ceną nabycia, a niższą od niej wartości składników majątkowych i jest amortyzowana przez okres 5 lat. Wartość firmy z konsolidacji w bilansie jest ujęta w wartości netto (pomniejszona o amortyzacje). Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego stanowią materiały wykorzystywane w działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej. Materiały wyceniono wg. cen zakupu, ich rozchód odbywa się wg. zasady FIFO. Należności wyrażone w walucie polskiej wykazane są wg. wartości ustalonej przy ich powstaniu, pomniejszone o utworzoną rezerwę w wysokości ,55 złotych. Składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wyceniono na dzień wg. kursu średniego ogłaszanego przez Prezesa NBP na ten dzień. Rozliczenie międzyokresowe czynne obejmują koszty dotyczące przyszłych okresów obrachunkowych. Rezerwa na podatek dochodowy na koniec okresu wyniosła ,29 zł. Zobowiązania wyrażone w walucie polskiej są ujęte wg. wartości nominalnej. Przychody ze sprzedaży usług i materiałów stanowią zafakturowaną dla odbiorcy kwotę netto tj. pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług. Ewidencja kosztów jest prowadzona w układzie kalkulacyjnym z podziałem na koszty rodzajowe. Wynik finansowy brutto ustalony jest zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości z uwzględnieniem zasady współmierności kosztów i przychodów oraz zasady ostrożnej wyceny bilansowej. Wynik finansowy netto uwzględnia naliczony podatek dochodowy od osób prawnych oraz rezerwę na podatek dochodowy. Wszystkie jednostki zależne wychodzące w skład grupy kapitałowej są objęte konsolidacją: są to następujące spółki: Śląsk Sp. z o.o., Centrum Sp. z o.o., Beskidy Sp. z o.o., Dolny Śląsk Sp. z o.o., Kujawy Sp. z o.o., Zeus Sp. z o.o., Lublin Sp. z o.o., Warmia Sp. z o.o., Wielkopolska Sp. z o.o., Edusoft Sp. z o.o., IcMax Sp. z o.o. oraz CT Partners S.A. Podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych nie wniosły zastrzeżeń do sprawozdań badanych za okresy ubiegłe. 1

5 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota (rok AKTYWA I. Majątek trwały Wartości niematerialne i prawne Wartość firmy z konsolidacji Rzeczowy majątek trwały Finansowy majątek trwały, w tym: 4 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy Zapasy Należności krótkoterminowe Akcje (udziały) własne do zbycia 8 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 5. Środki pieniężne III. Rozliczenia międzyokresowe Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 516 A k t y w a, r a z e m PASYWA I. Kapitał własny Kapitał akcyjny Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) - 3. Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 15 (184) (32) 9. Zysk (strata) netto (781) II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy Rezerwy na podatek dochodowy Pozostałe rezerwy 19 V. Zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 9,00 9,00 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE (rok a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń na rzecz jednostek zależnych na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 112 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem

6 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 197 V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe XIII. Koszty finansowe XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto XIX. Podatek dochodowy XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności - - XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 1,40 1,00 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 1,40 1,00 ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu Stan kapitału zapasowego na początek okresu Zmiany stanu kapitału zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) emisji akcji powyżej wartości nominalnej z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) zgodnie ze statutem lub umową b) zmniejszenie (z tytułu) pokrycia straty rozlicz.dopłat do kapitału spółek zależnych umorzenie wartości firmy za ubiegły okres Stan kapitału zapasowego na koniec okresu Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu - 1

7 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) pokrycie straty zyskiem Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b) strata netto -781 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych Amortyzacja(w tym odpis wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i dywidendy (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej Zmiana stanu pozostałych rezerw 5-8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) Podatek dochodowy zapłacony Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów Pozostałe korekty 9 71 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego w jednostce dominującej Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych Otrzymane odsetki Pozostałe wpływy - 2 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: w jednostkach zależnych Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych Pozostałe wpływy 3 1 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek Zapłacone odsetki Pozostałe wydatki 0 - D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)

8 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. NOTY OBJAŚNIAJĄCE Noty objaśniające do skonsolidowanego bilansu Nota 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) rozliczane w czasie koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej b) koszty prac rozwojowych - - c) nabyta wartość firmy d) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości e) nabyte oprogramowanie komputerowe f) nabyte prawa wieczystego użytkowania gruntów - - g) pozostałe wartości niematerialne i prawne 789 h) zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych - - Wartości niematerialne i prawne razem

9 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. należy zamieścić stronę z arkusza nr 1 6

10 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. Nota 2. WARTOŚĆ FIRMY Z KONSOLIDACJI a) wartość firmy z konsolidacji - jednostki zależne b) wartość firmy z konsolidacji - jednostki stowarzyszone - - Wartość firmy z konsolidacji, razem ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY Z KONSOLIDACJI - JEDNOSTKI ZALEŻNE a) wartość brutto na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) nabycie udziałów w spółce CSS "ZEUS" z siedzibą w Gdańsku nabycie udziałów w spółce CSS "KUJAWY" z siedzibą w Toruniu nabycie udziałów w spółce CSS "WIELKOPOLSKA" z siedzibą w Poznaniu nabycie udziałów w spółce EduSoft z siedzibą w Warszawie nabycie udziałów w spółce CSS "Śląsk" z siedzibą w Zabrzu c) zmniejszenia (z tytułu) - - d) wartość brutto na koniec okresu e) odpis wartości firmy z konsolidacji na początek okresu f) odpis wartości firmy z konsolidacji za okres (z tytułu) odpis amortyzacyjny g) odpis wartości firmy z konsolidacji na koniec okresu h) wartość netto na koniec okresu Nota 3. RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY a) środki trwałe, w tym: grunty własne budynki i budowle urządzenia techniczne i maszyny środki transportu pozostałe środki trwałe b) inwestycje rozpoczęte c) zaliczki na poczet inwestycji - - Rzeczowy majątek trwały, razem

11 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. należy zamieścić stronę z arkusza nr 2 8

12 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, w tym: - - Środki trwałe bilansowe razem

13 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. należy zamieścić stronę z arkusza nr 3 10

14 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. Nota 5. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE a) należności długoterminowe z tytułu dostaw, robót i usług, w tym: od jednostek zależnych od jednostek stowarzyszonych od jednostki dominującej - - b) pozostałe należności długoterminowe, w tym: 28 - od jednostek zależnych od jednostek stowarzyszonych od jednostki dominującej - - Należności długoterminowe netto c) rezerwy na należności (wielkość dodatnia) - - Należności długoterminowe brutto ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) - - c) zmniejszenia (z tytułu) - - Stan należności długoterminowych na koniec okresu NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej Należności długoterminowe, razem Nota 6. ZAPASY a) materiały b) półprodukty i produkty w toku c) produkty gotowe - - d) towary e) zaliczki na poczet dostaw 4 4 Zapasy, razem Nota 7. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE a) należności z tytułu dostaw, robót i usług, w tym: b) pozostałe należności od jednostek zależnych - - c) pozostałe należności od jednostek stowarzyszonych - - d) pozostałe należności od jednostki dominującej - - e) należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych f) należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 211 g) pozostałe należności h) należności dochodzone na drodze sądowej, nie objęte rezerwą Należności krótkoterminowe netto i) rezerwy na należności (wielkość dodatnia) Należności krótkoterminowe brutto ZMIANA STANU REZERW NA NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) - - c) wykorzystanie (z tytułu) - - d) rozwiązanie z (tytułu) - - Stan rezerw na należności krótkoterminowe na koniec okresu

15 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta tys./usd tys. zł b2. jednostka/waluta tys./dem tys. zł Należności krótkoterminowe, razem NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW, ROBÓT I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesiąca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy - - c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy - - d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku - - e) powyżej 1 roku - - f) należności przeterminowane Należności z tytułu dostaw, robót i usług, razem (brutto) g) rezerwa na należności z tytułu dostaw robót i usług (wielkość ujemna) Należności z tytułu dostaw, robót i usług, razem (netto) NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW, ROBÓT I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE: a) do 1 miesiąca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku e) powyżej 1 roku Należności z tytułu dostaw, robót i usług, przeterminowane, razem (brutto) f) rezerwa na należności z tytułu dostaw robót i usług, przeterminowane (wielkość ujemna) Należności z tytułu dostaw, robót i usług, przeterminowane, razem (netto) Nota 9. PAPIERY WARTOŚCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU, UDZIAŁY I INNE PRAWA MAJĄTKOWE a) udziały i akcje, w tym: w jednostkach zależnych w jednostkach stowarzyszonych w jednostce dominującej - - b) pozostałe papiery wartościowe, w tym: jednostek zależnych jednostek stowarzyszonych jednostki dominującej - - c) inne prawa majątkowe (wg rodzaju) bony komercyjne Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu oraz udziały i inne prawa majątkowe, razem PAPIERY WARTOŚCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU, UDZIAŁY I INNE PRAWA MAJĄTKOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) - - Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu oraz udziały i inne prawa majątkowe, razem

16 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. PAPIERY WARTOŚCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU, UDZIAŁY I INNE PRAWA MAJĄTKOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa): wartość rynkowa wartość według cen nabycia - - b) obligacje (wartość bilansowa): wartość rynkowa wartość według cen nabycia - - c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): - - B. Z nieograniczoną zbywalnością, znajdujące się w regulowanym obrocie pozagiełdowym (wartość bilansowa) - - a) akcje (wartość bilansowa): wartość rynkowa wartość według cen nabycia - - b) obligacje (wartość bilansowa): wartość rynkowa wartość według cen nabycia - - C. Z nieograniczoną zbywalnością, nie notowane na giełdach i nie znajdujące się w regulowanym - obrocie pozagiełdowym (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa): wartość rynkowa wartość według cen nabycia - - b) obligacje (wartość bilansowa): wartość rynkowa wartość według cen nabycia - - c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1.bony komercyjne oszacowana wartość rynkowa wartość według cen nabycia D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) - - a) akcje i udziały (wartość bilansowa): oszacowana wartość rynkowa wartość według cen nabycia - - b) obligacje (wartość bilansowa): oszacowana wartość rynkowa wartość według cen nabycia - - c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): - - Wartość według cen nabycia, razem - - Korekty aktualizujące wartość (saldo), razem - - Wartość rynkowa / oszacowana wartość rynkowa, razem - - Wartość bilansowa, razem Nota 10. ŚRODKI PIENIĘŻNE a) środki pieniężne w kasie b) środki pieniężne na rachunkach bankowych c) inne środki pieniężne 882 Środki pieniężne, razem ŚRODKI PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta tys./dem - 16 tys. zł - 34 b2. jednostka/waluta tys./usd - 97 tys. zł Środki pieniężne, razem

17 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. Nota 11. POZOSTAŁE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: ubezpieczenia majątkowe prenumerata 4 1 -czynsz remont sieci teletechnicznej opieka CLIENTELE audit ISO fundusz socjalny pozostałe b) inne rozliczenia międzyokresowe, w tym: Rozliczenia międzyokresowe, razem Nota 12. KAPITAŁ AKCYJNY Seria/ emisja Nota 13. KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej b) utworzony ustawowo - - c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników - - e) inny Kapitał zapasowy, razem Nota 15. NIEPODZIELONY ZYSK LUB NIEPOKRYTA STRATA Z LAT UBIEGŁYCH a) niepodzielony zysk (wartość dodatnia) - - b) niepokryta strata (wartość ujemna) Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych Nota 17. Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania Liczba akcji ZMIANA STANU KAPITAŁU WŁASNEGO AKCJONARIUSZY (UDZIAŁOWCÓW) MNIEJSZOŚCIOWYCH Wartość nominalna jednej akcji = 1,40zł Sposób Wartość serii/emisji wg pokrycia wartości nominalnej kapitału kapitał założ. sp. z o. o. Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) Seria A zwykłe nieuprzywilejowane r r seria B zwykłe nieuprzywilejowane gotówka r za 1997rok seria C zwykłe nieuprzywilejowane gotówka r za 1998rok seria D zwykłe nieuprzywilejowane gotówka r za 1998rok seria E zwykłe nieuprzywilejowane gotówka r za rok Liczba akcji razem Kapitał akcyjny razem a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) strata za okres sprawozdawczy rozliczenie dopłat do kapitałow - 41 d) stan na koniec okresu

18 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. Nota 18. ZMIANA STANU REZERW NA PODATEK DOCHODOWY Stan rezerw na podatek dochodowy na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) odpisy bieżące Stan rezerw na podatek dochodowy na koniec okresu Nota 19. POZOSTAŁE REZERWY (WG TYTUŁÓW): - rezerwy krótkoterminowe -kwestionowane przez dużników (sporne) Pozostałe rezerwy, razem Nota 20. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE a) długoterminowe kredyty bankowe, w tym: od jednostki dominującej - - b) długoterminowe pożyczki, w tym: od jednostek zależnych od jednostek stowarzyszonych od jednostki dominującej - - c) zobowiązania z tytułu wyemitowanych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych - - d) zobowiązania z tytułu innych papierów wartościowych i praw majątkowych - - e) zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego - - f) pozostałe zobowiązania długoterminowe, w tym: - - Zobowiązania długoterminowe, razem ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) powyżej 1 roku do 3 lat b) powyżej 3 do 5 lat - - c) powyżej 5 lat - - Zobowiązania długoterminowe, razem ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) - - Zobowiązania długoterminowe, razem

19 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. Nota 21. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE a) kredyty bankowe, w tym: od jednostki dominującej - - b) pożyczki, w tym: od jednostek zależnych od jednostek stowarzyszonych od jednostki dominującej - - c) zobowiązania z tytułu wyemitowanych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych - - d) zobowiązania z tytułu innych papierów wartościowych i praw majątkowych - - e) zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym: wobec jednostek zależnych wobec jednostek stowarzyszonych wobec jednostki dominującej - - f) zaliczki otrzymane na poczet dostaw 7 g) zobowiązania wekslowe - - h) zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych j) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń l) fundusze specjalne m) pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym: Zobowiązania krótkoterminowe, razem ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta tys./usd tys. zł b2. jednostka/waluta tys./dem tys. zł b3. jednostka/waluta tys./fim 85 9 tys. zł 60 6 Zobowiązania krótkoterminowe, razem FUNDUSZE SPECJALNE (Z PODZIAŁEM NA TYTUŁY) -fundusz socjalny Fundusze specjalne, razem Nota 22. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE I PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - - b) przychody przyszłych okresów, w tym: niezrealizowane różnice kursowe serwis gwarancyjny za 36 m-cy oprocentow.zabezpieczenia naliczone odsetki - 6 Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów, razem

20 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. Nota 24. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) - usługi i towary Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj b) eksport - - Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem Nota 25. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) - sprzedaż materiałów, export materiałów Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj b) eksport Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem Nota 26. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU a) zużycie materiałów i energii b) usługi obce c) podatki i opłaty d) wynagrodzenia e) świadczenia na rzecz pracowników f) amortyzacja g) pozostałe Koszty według rodzaju, razem Zmiana stanu zapasów i rozliczeń międzyokresowych Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Nota 27. Noty objaśniające do skonsolidowanego rachunku zysków i strat POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE a) przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego b) dotacje - - c) rozwiązane rezerwy (z tytułu) - - d) pozostałe, w tym: nieodplatne nadeslanie części komputerowych 1 - pozostałe rozliczenia dotyczące 1998 roku spisanie zobowiązań rozwiązanie rezerwy odszkodowania pozostałe 21 - Pozostałe przychody operacyjne, razem

21 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. Nota 28. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE a) wartość sprzedanych składników majątku trwałego b) korekty wartości zapasów - - c) nieplanowe odpisy amortyzacyjne - - d) utworzone rezerwy (z tytułu) - - e) pozostałe, w tym: darowizna spisanie nieściągalnych należności koszty sądowe i egzekucji rezerwa na należności decyzje GUC dot. i 2001r kary umowne pozostałe 4 1 Pozostałe koszty operacyjne, razem Nota 31. POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE a) odsetki z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: od jednostek zależnych od jednostek stowarzyszonych od jednostki dominującej - - b) pozostałe odsetki, w tym: od jednostek zależnych od jednostek stowarzyszonych od jednostki dominującej - - c) zysk ze zbycia papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych d) odpisy aktualizujące wartość papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych - - e) dodatnie różnice kursowe f) rozwiązane rezerwy (z tytułu) - - g) pozostałe, w tym: - - Pozostałe przychody finansowe, razem Nota 32. KOSZTY FINANSOWE a) odsetki od kredytów i pożyczek, w tym: od jednostek zależnych od jednostek stowarzyszonych od jednostki dominującej - - b) pozostałe odsetki, w tym: dla jednostek zależnych dla jednostek stowarzyszonych dla jednostki dominującej - - c) strata ze zbycia papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych - - d) odpisy aktualizujące wartość papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych - - e) ujemne różnice kursowe, w tym: zrealizowane niezrealizowane 85 - f) utworzone rezerwy (z tytułu) - - g) pozostałe koszty finansowe, w tym: - - Koszty finansowe, razem

22 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. Nota 33. ZYSKI NADZWYCZAJNE a) losowe - - b) zyski ze sprzedaży akcji i udziałów w jednostkach zależnych - - c) zyski ze sprzedaży akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych - - d) pozostałe, w tym: rozliczenie szkód transportowych - 18 Zyski nadzwyczajne, razem Nota 34. STRATY NADZWYCZAJNE a) losowe - - b) ze sprzedaży akcji i udziałów w jednostkach zależnych - - c) ze sprzedaży akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych - - d) pozostałe, w tym: rozliczenie szkód transportowych - 30 Straty nadzwyczajne, razem Nota 35. PODATEK DOCHODOWY 1. Zysk brutto (skonsolidowany) Korekty konsolidacyjne Trwałe różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym Przejściowe różnice pomiędzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym Inne różnice pomiędzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym, w tym: Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym Podatek dochodowy według stawki % 34 w roku Podatek dochodowy należny Rezerwa na podatek dochodowy 26 - stan na początek okresu zwiększenie 22 - zmniejszenie stan na koniec okresu Podatek dochodowy współmierny do zysku (straty) brutto, wykazany w skonsolidowanym rachunku zysków i strat Nota 37. ZYSK (STRATA) NETTO a) zysk (strata) netto jednostki dominującej (po korektach konsolidacyjnych) b) zyski (straty) netto jednostek zależnych (po korektach konsolidacyjnych) -227 Zysk (strata) netto Noty objaśniające do skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych Środki pieniężne na początek i koniec okresu do rachunku przepływu środków pieniężnych przyjęto zgodnie ze stanem faktycznym w kasie i na rachunkach bankowych. Działalność została podzielona na operacyjną, inwestycyjną i finansową. Działalność operacyjna obejmuje, główną przysparzającą środki pieniężne, działalność Spółki i inne działania nie zaliczone do działalności inwestycyjnej i finansowej. Działalność inwestycyjna obejmuje wydatki na nabycie majątku trwałego tj. zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, zakup udziałów w spółkach z ograniczoną Komisja odpowiedzialnością Papierów Wartościowych ponad wartość i Giełdnominalnych tych udziałów. 19

23 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. Dodatkowe noty objaśniające 1. "Instrumentów finansowych" - papierów wartościowych wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118 poz.754 z późn.zmianami) oraz innych praw pochodnych od praw majątkowych będących przedmiotem inwestycji emitenta oraz transakcji terminowych - nie dotyczy Grupy Kapitałowej. 2. Emitent udzialił gwarancji bankowej zabezpieczającej realizację usług gwarancyjnych i serwisowych wynikających z kontraktu zawartego z IBM Polska Sp. z o.o. CSS IcMax - zabezpieczenie kredytu na środkach trwałych i majątku obrotowym na łączną kwotę 700 tys zł, CSS Lublin - zabezpiecznie kredytu na środkach trwałych na kwotę 9 tys zł, CSS ZEUS - zabezpieczenie kredytu do kwoty 750 tys zł. 3. Grupa Kapitałowa nie posiada żadnych zobowiązań wobec budżetu z tytułu uzyskania praw własności budynków i budowli. 4. W okresie sprawozdawczym nie zaniechano i nie przewiduje się zaniechania w następnym okresie żadnej z prowadzonych działalności. 5. Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i rozwoju na własne potrzeby - nie dotyczy. 6. Planowane nakłady inwestycyjne na 12 miesięcy od dnia bilansowego: -dokapitalizowanie rozwoju działalności Spółek zależnych tys.zł, -zakup środków trwałych tys.zł Znaczące transakcje emitenta z podmiotami powiązanymi, tj. przeniesienie wszelkich praw i zobowiązań pod tytułem odpłatnym jak i darmym - nie wystąpiły Wzajemne transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo jak w załączniku. 8. Wszystkie zdarzenia w spółkach powiązanych kapitałowo podlegają konsolidacji. 9. Przeciętne zatrudnienie w Grupie Kapitałowej na r wynosi 445,92 osoby, w tym; - pracownicy na stanowiskach robotniczych - 94,75 osób - pracownicy umysłowi - 351,17 osób. 10. Wynagrodzenie Zarządu w Grupie Kapitałowej w okresie obrachunkowym wyniiosło - 814,6 tys.złotych, Wynagrodzenie Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej - 75,4 tys.złotych. 11. W okresie sprawozdawczym nie udzielono pożyczek osobom zarządzającym i nadzorującym 12. Po dniu bilansowym wystąpiły następujące zdarzenia: udzielona została pożyczka spółce zależnej Computer Service Support Zeus Sp.z o.o. na kwotę zł, oprocentowana na 20% w skali roku, termin spłaty ; nastąpiło zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Computer Service Support Beskidy Sp.z o.o. z kwoty zł do kwoty zł. Udział Computer Service Support S.A. w kapitale zakładowym i procent głosów w WZW wynosi 45,54%; nastąpiło zarejestrowanie spółki Computer Service Support Wrocław Sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu o kapitale zakładowym zł, udział Computer Service Support S.A. w kapitale zakładowym i procent głosów na WZW wynosi 100%; nastąpiło zbycie 250 udziałów w spólce zależnej Computer Service Support Dolny Śląsk o wartości nominalnej 1000 zł każdy za kwotę zł. Niniejszym udział Computer Service Support S.A. w kapitale zakładowym spółki i procent głosów na WZW zminiejszył się z 53% do 0% udzielona została pożyczka spółce Computer Service Support IcMAx Sp.z o.o. na kwotę zł, oprocentowana na 22% w skali roku, termin spłaty Nie wystąpiły znaczące zdarzenie ujęte w sprawozdaniu finansowym, a dotyczące ubiegłych okresów. 14. Spółka Akcyjna jest prawnym następcą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu roku nastąpiło przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Bilans zamknięcia spółki z ograniczoną odpowidzialnością stał się bilansem otwarcia spółki akcyjnej. 15. Nie wystąpiły zmiany zasad rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego. 16. Nie wystąpiły różnice pomiędzy sprawozdaniem półrocznym a wcześniej opublikowanymi danymi. 17. Emitent sporządza półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe bez wyłączeń. Podpisy Członków Zarządu r. Andrzej Woźniakowski - Prezes Zarządu r. Bartosz Górczyński - Dyrektor Pionu Strategii i Rozwoju, Wiceprezes Zarządu r. Andrzej Kaźmierski - Dyrektor Handlowy, członek Zarządu r. Grzegorz Kutyła - Dyrektor Pionu Inwestycji, członek Zarządu r. Wiesław Wiktorowicz - Dyrektor Techniczny, członek Zarządu r. Zofia Rybicka - Główny Księgowy... 20

24 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. TABELA RUCHU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH a) rozliczane w czasie koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej b) koszty prac rozwojowych c) nabyta wartość firmy a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu e) nabyte oprogramowanie komputerowe f) nabyte prawa wieczystego użytkowania gruntów g) pozostałe wartości niematerialne i prawne h) zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych Wartości niematerialne i prawne razem b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu (wg grup rodzajowych)

25 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. TABELA RUCHU ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzjowych) - grunty własne - budynki i budowle - urządzenia techniczne i maszyny - pozostałe środki trwałe środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu

26 AKCJE (UDZIAŁY) W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH (LOKATY) GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. Lp. a b c e f g h i j k l nazwa jednostki siedziba przedmiot zastosowana data objęcia wartość akcji/ odpisy wartość procent udział w ogólnej wskazanie innej (ze wskazaniem przedsiębiorstwa metoda kontroli / data udziałów wg aktualizując bilansowa posiadanego liczbie głosów niż określona pod formy prawnej) konsolidacji od której wywierany jest znaczny wpływ ceny nabycia wartość (razem) akcji/ udziałów kapitału akcyjnego/ na walnym zgromadzeniu lit. j) lub k), podstawy dominacji zakładowego usługi telekomunikacyjne i Zabrze 1 Computer Service Support Śląsk Sp. z o.o. informatyczne pełna rok _ Domin. RN 2 Computer Service Support Lublin Sp. z o.o. Lublin usługi telekomunikacyjne i informatyczne pełna rok 170 _ Domin. RN 3 Computer Service Support Kujawy Sp. z o.o. Toruń usługi telekomunikacyjne i informatyczne pełna rok 160 _ Computer Service Support Centrum Sp. z o.o. Łódź usługi telekomunikacyjne i informatyczne 5 Computer Service Support Beskidy Sp. z o.o. Bielsko-Biała usługi telekomunikacyjne i informatyczne pełna rok 169 _ pełna rok 35 _ Domin. RN Computer Service Support ZEUS Sp. z o.o. 6 Pruszcz Gdański Prod. urz. teletech. i usł inf. pełna rok _ Computer Service Support Wielkopolska Sp. usługi telekomunikacyjne i Poznań 7 z o.o. informatyczne pełna rok 120 _ Domin. RN Computer Service Support Dolny Śląsk Sp. z usługi telekomunikacyjne i Legnica 8 o.o. informatyczne pełna rok Domin. RN Centrum Edukacyjne Edusoft Sp. z o.o. 9 Warszawa usługi szkoleniowe pełna rok Domin. RN 10 Computer Service Support Warmia Sp. z o.o. Olsztyn usługi telekomunikacyjne i informatyczne pełna rok 20 _ Domin. RN 11 Computer Service Support IcMax Sp. z o.o. Koszalin usługi telekomunikacyjne i informatyczne pełna rok 948 _ Domin. RN 12 Consulting&Training Partners S.A. Warszawa usługi konsult. i doradcze pełna rok 500 _ Domin. RN Lp. m kapitał własny jednostki w tym: kapitał należne wpłaty kapitał pozostały akcyjny /zakładowy na poczet kapitału (wielkość ujemna) zapasowy kapitał własny, w tym: niepodzielony zysk (niepokryta strata) z lat ubiegłych n o p r s zobowiązania należności aktywa przychody nieopłacona otrzymane lub jednostki, jednostki, jednostki ze przez emitenta zysk (strata) netto w tym: - długoterminowe w tym: - długoterminowe razem sprzedaży wartość akcji/udziałów 1 Computer Service Support Śląsk Sp. z o.o Computer Service Support Lublin Sp. z o.o Computer Service Support Kujawy Sp. z o.o Computer Service Support Centrum Sp. z o.o Computer Service Support Beskidy Sp. z o.o Computer Service Support ZEUS Sp. z o.o Computer Service Support Wielkopolska Sp. z o.o Computer Service Support Dolny Śląsk Sp. z o.o Centrum Edukacyjne Edusoft Sp. z o.o Computer Service Support Warmia Sp. z o.o Computer Service Support IcMax Sp. z o.o Consulting&Training Partners S.A

27 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. Nazwa i forma prawna ZAŁĄCZNIK DO PÓŁROCZNEGO RAPORTU S.A._PS (dotyczy pkt 7.2 dodatkowych not objaśniających) TRANSAKACJE ZE SPÓŁKAMI POWIĄZANYMI KAPITAŁOWO W PRZYPADKU KONSOLIDACJI Siedziba % posiadanych udziałów, akcji Rodzaj powiązania Wynik netto za okres sprawozdawczy CSS Śląsk Zabrze 53,07 Spółka zależna 53 CSS Centrum Łódź 100,00 Spółka zależna -14 CSS Beskidy Bielsko-Biała 45,45 Spółka zależna 40 CSS Zesus Gdańsk 100,00 Spółka zależna -573 EDUSOFT Warszawa 46,90 Spółka zależna -128 CSS Kujawy Toruń 100,00 Spółka zależna 5 CSS Lublin Lublin 80,95 Spółka zależna -15 CSS ICMAX Koszalin 50,83 Spółka zależna -212 CSS Warmia Olsztyn 40,00 Spółka zależna 0 CSS Wielkopolska Poznań 60,00 Spółka zależna 26 Counsuting&Training Warszawa 90,74 Spółka zależna -142 CSS Dol.Śląsk Legnica 53,00 Spółka zależna -91

28 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. Dane liczbowe, dotyczące spółek powiązanych kapitałowo z jednostką, o: Wyszczególnienie a) trwałych lokatach finansowych w spółkach, b) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach c) kosztach i przychodach ze wzajemnych transakcji oraz inne, niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego otych Spółki Dominujące Zależne Stowarzyszone Na początek roku Na koniec roku Na początek roku Na początek roku Na koniec roku Razem na koniec roku obrotowego Udziały / akcje Długoterminowe pożyczki Długoterminowe należności Krótkoterminowe - - należności Długoterminowe zobowiązania - - Krótkoterminowe zobowiązania Przychody ze sprzedaży - - produktów i towarów Koszty sprzedanych produktów i towarów - - Przychody finansowe od jednostek zależnych i stowarzyszonych z : dywidend innych papierów wartościowych i pożyczek terminowych odsetek - - Odestki na rzez jednostek zależnych i stowarzyszonych

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 262 7 303 1. Wartości niematerialne 1 20 51 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 296 4 297 3. Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych)

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych) ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. 80-955 GDAŃSK ul. Zamknięta 18 tel. 343 93 00,343 92 28,343 93 84, fax 343 94 85, tlx 05112721 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r. ( w złotych) Stan na AKTYWA początek

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok 1. Informacje o aktywach i zobowiązaniach finansowych Computer Service Support S.A. : Zestawienie aktywów

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania:

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania: Strona 1 z 17 SAF-Q: Data: 2005-08-12 Firma: FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. BILANS 6. ZREALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2016

Raport półroczny SA-P 2016 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartały narastająco / 2003 okres od 20030101 do 20031231

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 POCZTA Od : EM 12 NFI Piast Jolanta Klechniowska Data odbioru : 04-05-14 16:18:34 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 (dla Narodowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA FUNDACJA CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA 31-429 KRAKÓW UL. ŁUKASIEWICZA 1 KRAJOWY REJESTR SĄDOWY POD NUMEREM 0000317005 NIP 6792992597, REGON 120806658 Od 2009 Fundacja posiada

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

za rok obrotowy 2008 obejmujący okres: od do oraz za poprzedni rok obrotowy 2007 obejmujący okres: od do

za rok obrotowy 2008 obejmujący okres: od do oraz za poprzedni rok obrotowy 2007 obejmujący okres: od do STRONA TYTUŁOWA KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny SA-R 2008 rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2016 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Raport półroczny SA-P 2016 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za półrocze bieżącego roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo