Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2000rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2000rok"

Transkrypt

1 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Skonsolidowany raport półroczny SA-PS rok ( zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr 163, poz. 1160) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Za półrocze roku bieżącego obejmujące okres od r. do r. dnia (data przekazania) oraz za półrocze roku poprzedniego obejmujące okres od r. do r. COMPUTER SERVICE SUPPORT SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emitenta) COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. (skrócona nazwa emitenta) Telekomunikacja i informatyka (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) WARSZAWA (kod pocztowy) (miejscowość) ul. JAGIELLOŃSKA 78 (ulica) (numer) (telefon) (fax) ( ) (NIP) (REGON) www BDO Polska Sp. z o.o. (Podmiot uprawniony do badania) ============================================================== Skonsolidowany raport półroczny zawiera : V Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta) z przeglądu półrocznego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego V Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe V Wstęp V Skonsolidowany bilans V Skonsolidowany rachunek zysków i start V Komentarz Zarządu V Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym V Skonsolidowany Rachunek przepływu środków pieniężnych V Noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze/) Tys. zł tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Aktywa, razem (stan na r.) VI. Zobowiązania, razem (stan na r.) w tym zobowiązania krótkoterminowe VII. Kapitał własny (stan na r.) VIII. Kapitał akcyjny (stan na r.) IX. Liczba akcji (stan na r.) X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro) (stan na r) 1,00 0,20 XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/euro ,20 XII. Dywidenda na jedną akcję (za ostatni rok obrotowy) w zł/euro - - Raport półroczny powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz Polskiej Agencji Prasowej zgodnie z przepisami prawa i:\...\forms01\sa\sa-p\sa-p00.xls

2 Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Computer Service Support S.A. obejmującego okres od r. do r. Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu Computer Service Support S.A. Dokonaliśmy przeglądu załączonego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Computer Service Support S.A., na które składa się: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł, skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia r. do dnia r. wykazujący stratę netto 781 tys. zł, Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto w okresie od dnia r. do dnia r. na sumę tys. zł, noty objaśniające Za rzetelność, prawidłowość i jasność informacji zawartych w tym sprawozdaniu odpowiada Zarząd Spółki dominującej. Naszym zdaniem było dokonanie przeglądu tego sprawozdania. Przegląd ten przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 1. rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.), 2. norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, 3. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia r. (Dz. U. Nr 163, poz. 1160) w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu. Przeglądu dokonaliśmy głównie drogą analizy danych śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wglądu w księgi rachunkowe oraz wykorzystania informacji uzyskanych od Zarządu i personelu odpowiedzialnego za finanse i księgowość Spółki. Zakres i metoda przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego istotnie różni się od badań leżących u podstaw opinii wydawanej o rzetelności, prawidłowości i jasności rocznego sprawozdania finansowego, dlatego nie możemy wydać takiej opinii o załączonym sprawozdaniu. W wyniku przeprowadzonego przeglądu stwierdziliśmy, że: W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą sprawozdania finansowe spółek zależnych, które nie zostały objęte przeglądem. Wyniki finansowe spółek zależnych nie objętych przeglądem wynoszą (strata) 848 tys. zł, przy wyniku finansowym podmiotu dominującego (zysk) 424 tys. zł. Biorąc pod uwagę udział w wyniku finansowym Spółek zależnych oraz fakt, że sprawozdania finansowe tych Spółek nie zostały objęte przeglądem, nie jesteśmy w stanie jednoznacznie ocenić rzetelności i prawidłowości skonsolidowanego sprawozdania finansowego jako całości. Równocześnie informujemy, że nie posiadamy żadnych informacji, które wskazywałyby iż objęte konsolidacją sprawozdania finansowe Spółek zależnych, nie objętych przeglądem, zawierają jakiekolwiek nieprawidłowości.

3 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od dnia r. do dnia r. zostało sporządzone zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160). Warszawa, dnia 10 listopada r. BDO Polska Sp. z o.o. Warszawa, ul. Mokotowska 59 Nr ewidencyjny 523 Anna Bernaziuk Biegły Rewident nr ewid. 173/223 André Helin State Authorized PublicAccountant Biegły Rewident C-4/502 Prezes Spółki

4 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. WSTĘP Podstawowym przedmiotem działalności Computer Service Support S.A. jest prowadzenie działalności usługowej, handlowej i serwisowej w branżach informatycznej, telekomunikacyjnej i elektronicznej (klasyfikacja EKD 7250). Podmioty z grupy kapitałowej prowadzą ponadto działalność w zakresie usług i szkoleń informatycznych. Sprawozdanie finansowe jest prezentowane za pierwsze półrocze roku w porównaniu z danymi za pierwsze półrocze roku. Sprawozdanie za okres poprzedni nie podlegało przekształceniu. Szczegółowe zasady wyceny aktywów i pasywów określa Zakładowy Plan Kont. Zapisy Księgowe są prowadzone według zasady kosztów historycznych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zostały wycenione wg. wartości netto tj. zostały pomniejszone o skumulowaną amortyzację. Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową. Oprogramowanie komputerowe umarzane jest przez 2 lata, koszty organizacji spółki akcyjnej oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne umarzane są przez 5 lat. Opisy amortyzacyjne środków trwałych dokonywane są na podstawie stawek określonych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do Rozporządzenia MF z dnia 17 stycznia 1997 roku w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Stawki ustalono w górnym pułapie przedziałów ustalonych procentowo w w/w Rozporządzeniu. Finansowy majątek trwały, w skład którego wchodzą udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością wyceniony jest wg. cen nabycia. Wartość firmy z konsolidacji została ustalona jako różnica między ceną nabycia, a niższą od niej wartości składników majątkowych i jest amortyzowana przez okres 5 lat. Wartość firmy z konsolidacji w bilansie jest ujęta w wartości netto (pomniejszona o amortyzacje). Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego stanowią materiały wykorzystywane w działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej. Materiały wyceniono wg. cen zakupu, ich rozchód odbywa się wg. zasady FIFO. Należności wyrażone w walucie polskiej wykazane są wg. wartości ustalonej przy ich powstaniu, pomniejszone o utworzoną rezerwę w wysokości ,55 złotych. Składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wyceniono na dzień wg. kursu średniego ogłaszanego przez Prezesa NBP na ten dzień. Rozliczenie międzyokresowe czynne obejmują koszty dotyczące przyszłych okresów obrachunkowych. Rezerwa na podatek dochodowy na koniec okresu wyniosła ,29 zł. Zobowiązania wyrażone w walucie polskiej są ujęte wg. wartości nominalnej. Przychody ze sprzedaży usług i materiałów stanowią zafakturowaną dla odbiorcy kwotę netto tj. pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług. Ewidencja kosztów jest prowadzona w układzie kalkulacyjnym z podziałem na koszty rodzajowe. Wynik finansowy brutto ustalony jest zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości z uwzględnieniem zasady współmierności kosztów i przychodów oraz zasady ostrożnej wyceny bilansowej. Wynik finansowy netto uwzględnia naliczony podatek dochodowy od osób prawnych oraz rezerwę na podatek dochodowy. Wszystkie jednostki zależne wychodzące w skład grupy kapitałowej są objęte konsolidacją: są to następujące spółki: Śląsk Sp. z o.o., Centrum Sp. z o.o., Beskidy Sp. z o.o., Dolny Śląsk Sp. z o.o., Kujawy Sp. z o.o., Zeus Sp. z o.o., Lublin Sp. z o.o., Warmia Sp. z o.o., Wielkopolska Sp. z o.o., Edusoft Sp. z o.o., IcMax Sp. z o.o. oraz CT Partners S.A. Podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych nie wniosły zastrzeżeń do sprawozdań badanych za okresy ubiegłe. 1

5 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota (rok AKTYWA I. Majątek trwały Wartości niematerialne i prawne Wartość firmy z konsolidacji Rzeczowy majątek trwały Finansowy majątek trwały, w tym: 4 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy Zapasy Należności krótkoterminowe Akcje (udziały) własne do zbycia 8 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 5. Środki pieniężne III. Rozliczenia międzyokresowe Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 516 A k t y w a, r a z e m PASYWA I. Kapitał własny Kapitał akcyjny Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) - 3. Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 15 (184) (32) 9. Zysk (strata) netto (781) II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy Rezerwy na podatek dochodowy Pozostałe rezerwy 19 V. Zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 9,00 9,00 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE (rok a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń na rzecz jednostek zależnych na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 112 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem

6 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 197 V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe XIII. Koszty finansowe XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto XIX. Podatek dochodowy XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności - - XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 1,40 1,00 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 1,40 1,00 ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu Stan kapitału zapasowego na początek okresu Zmiany stanu kapitału zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) emisji akcji powyżej wartości nominalnej z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) zgodnie ze statutem lub umową b) zmniejszenie (z tytułu) pokrycia straty rozlicz.dopłat do kapitału spółek zależnych umorzenie wartości firmy za ubiegły okres Stan kapitału zapasowego na koniec okresu Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu - 1

7 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) pokrycie straty zyskiem Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b) strata netto -781 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych Amortyzacja(w tym odpis wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i dywidendy (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej Zmiana stanu pozostałych rezerw 5-8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) Podatek dochodowy zapłacony Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów Pozostałe korekty 9 71 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego w jednostce dominującej Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych Otrzymane odsetki Pozostałe wpływy - 2 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: w jednostkach zależnych Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych Pozostałe wpływy 3 1 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek Zapłacone odsetki Pozostałe wydatki 0 - D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)

8 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. NOTY OBJAŚNIAJĄCE Noty objaśniające do skonsolidowanego bilansu Nota 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) rozliczane w czasie koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej b) koszty prac rozwojowych - - c) nabyta wartość firmy d) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości e) nabyte oprogramowanie komputerowe f) nabyte prawa wieczystego użytkowania gruntów - - g) pozostałe wartości niematerialne i prawne 789 h) zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych - - Wartości niematerialne i prawne razem

9 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. należy zamieścić stronę z arkusza nr 1 6

10 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. Nota 2. WARTOŚĆ FIRMY Z KONSOLIDACJI a) wartość firmy z konsolidacji - jednostki zależne b) wartość firmy z konsolidacji - jednostki stowarzyszone - - Wartość firmy z konsolidacji, razem ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY Z KONSOLIDACJI - JEDNOSTKI ZALEŻNE a) wartość brutto na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) nabycie udziałów w spółce CSS "ZEUS" z siedzibą w Gdańsku nabycie udziałów w spółce CSS "KUJAWY" z siedzibą w Toruniu nabycie udziałów w spółce CSS "WIELKOPOLSKA" z siedzibą w Poznaniu nabycie udziałów w spółce EduSoft z siedzibą w Warszawie nabycie udziałów w spółce CSS "Śląsk" z siedzibą w Zabrzu c) zmniejszenia (z tytułu) - - d) wartość brutto na koniec okresu e) odpis wartości firmy z konsolidacji na początek okresu f) odpis wartości firmy z konsolidacji za okres (z tytułu) odpis amortyzacyjny g) odpis wartości firmy z konsolidacji na koniec okresu h) wartość netto na koniec okresu Nota 3. RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY a) środki trwałe, w tym: grunty własne budynki i budowle urządzenia techniczne i maszyny środki transportu pozostałe środki trwałe b) inwestycje rozpoczęte c) zaliczki na poczet inwestycji - - Rzeczowy majątek trwały, razem

11 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. należy zamieścić stronę z arkusza nr 2 8

12 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, w tym: - - Środki trwałe bilansowe razem

13 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. należy zamieścić stronę z arkusza nr 3 10

14 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. Nota 5. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE a) należności długoterminowe z tytułu dostaw, robót i usług, w tym: od jednostek zależnych od jednostek stowarzyszonych od jednostki dominującej - - b) pozostałe należności długoterminowe, w tym: 28 - od jednostek zależnych od jednostek stowarzyszonych od jednostki dominującej - - Należności długoterminowe netto c) rezerwy na należności (wielkość dodatnia) - - Należności długoterminowe brutto ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) - - c) zmniejszenia (z tytułu) - - Stan należności długoterminowych na koniec okresu NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej Należności długoterminowe, razem Nota 6. ZAPASY a) materiały b) półprodukty i produkty w toku c) produkty gotowe - - d) towary e) zaliczki na poczet dostaw 4 4 Zapasy, razem Nota 7. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE a) należności z tytułu dostaw, robót i usług, w tym: b) pozostałe należności od jednostek zależnych - - c) pozostałe należności od jednostek stowarzyszonych - - d) pozostałe należności od jednostki dominującej - - e) należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych f) należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 211 g) pozostałe należności h) należności dochodzone na drodze sądowej, nie objęte rezerwą Należności krótkoterminowe netto i) rezerwy na należności (wielkość dodatnia) Należności krótkoterminowe brutto ZMIANA STANU REZERW NA NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) - - c) wykorzystanie (z tytułu) - - d) rozwiązanie z (tytułu) - - Stan rezerw na należności krótkoterminowe na koniec okresu

15 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta tys./usd tys. zł b2. jednostka/waluta tys./dem tys. zł Należności krótkoterminowe, razem NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW, ROBÓT I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesiąca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy - - c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy - - d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku - - e) powyżej 1 roku - - f) należności przeterminowane Należności z tytułu dostaw, robót i usług, razem (brutto) g) rezerwa na należności z tytułu dostaw robót i usług (wielkość ujemna) Należności z tytułu dostaw, robót i usług, razem (netto) NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW, ROBÓT I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE: a) do 1 miesiąca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku e) powyżej 1 roku Należności z tytułu dostaw, robót i usług, przeterminowane, razem (brutto) f) rezerwa na należności z tytułu dostaw robót i usług, przeterminowane (wielkość ujemna) Należności z tytułu dostaw, robót i usług, przeterminowane, razem (netto) Nota 9. PAPIERY WARTOŚCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU, UDZIAŁY I INNE PRAWA MAJĄTKOWE a) udziały i akcje, w tym: w jednostkach zależnych w jednostkach stowarzyszonych w jednostce dominującej - - b) pozostałe papiery wartościowe, w tym: jednostek zależnych jednostek stowarzyszonych jednostki dominującej - - c) inne prawa majątkowe (wg rodzaju) bony komercyjne Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu oraz udziały i inne prawa majątkowe, razem PAPIERY WARTOŚCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU, UDZIAŁY I INNE PRAWA MAJĄTKOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) - - Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu oraz udziały i inne prawa majątkowe, razem

16 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. PAPIERY WARTOŚCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU, UDZIAŁY I INNE PRAWA MAJĄTKOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa): wartość rynkowa wartość według cen nabycia - - b) obligacje (wartość bilansowa): wartość rynkowa wartość według cen nabycia - - c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): - - B. Z nieograniczoną zbywalnością, znajdujące się w regulowanym obrocie pozagiełdowym (wartość bilansowa) - - a) akcje (wartość bilansowa): wartość rynkowa wartość według cen nabycia - - b) obligacje (wartość bilansowa): wartość rynkowa wartość według cen nabycia - - C. Z nieograniczoną zbywalnością, nie notowane na giełdach i nie znajdujące się w regulowanym - obrocie pozagiełdowym (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa): wartość rynkowa wartość według cen nabycia - - b) obligacje (wartość bilansowa): wartość rynkowa wartość według cen nabycia - - c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1.bony komercyjne oszacowana wartość rynkowa wartość według cen nabycia D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) - - a) akcje i udziały (wartość bilansowa): oszacowana wartość rynkowa wartość według cen nabycia - - b) obligacje (wartość bilansowa): oszacowana wartość rynkowa wartość według cen nabycia - - c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): - - Wartość według cen nabycia, razem - - Korekty aktualizujące wartość (saldo), razem - - Wartość rynkowa / oszacowana wartość rynkowa, razem - - Wartość bilansowa, razem Nota 10. ŚRODKI PIENIĘŻNE a) środki pieniężne w kasie b) środki pieniężne na rachunkach bankowych c) inne środki pieniężne 882 Środki pieniężne, razem ŚRODKI PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta tys./dem - 16 tys. zł - 34 b2. jednostka/waluta tys./usd - 97 tys. zł Środki pieniężne, razem

17 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. Nota 11. POZOSTAŁE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: ubezpieczenia majątkowe prenumerata 4 1 -czynsz remont sieci teletechnicznej opieka CLIENTELE audit ISO fundusz socjalny pozostałe b) inne rozliczenia międzyokresowe, w tym: Rozliczenia międzyokresowe, razem Nota 12. KAPITAŁ AKCYJNY Seria/ emisja Nota 13. KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej b) utworzony ustawowo - - c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników - - e) inny Kapitał zapasowy, razem Nota 15. NIEPODZIELONY ZYSK LUB NIEPOKRYTA STRATA Z LAT UBIEGŁYCH a) niepodzielony zysk (wartość dodatnia) - - b) niepokryta strata (wartość ujemna) Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych Nota 17. Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania Liczba akcji ZMIANA STANU KAPITAŁU WŁASNEGO AKCJONARIUSZY (UDZIAŁOWCÓW) MNIEJSZOŚCIOWYCH Wartość nominalna jednej akcji = 1,40zł Sposób Wartość serii/emisji wg pokrycia wartości nominalnej kapitału kapitał założ. sp. z o. o. Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) Seria A zwykłe nieuprzywilejowane r r seria B zwykłe nieuprzywilejowane gotówka r za 1997rok seria C zwykłe nieuprzywilejowane gotówka r za 1998rok seria D zwykłe nieuprzywilejowane gotówka r za 1998rok seria E zwykłe nieuprzywilejowane gotówka r za rok Liczba akcji razem Kapitał akcyjny razem a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) strata za okres sprawozdawczy rozliczenie dopłat do kapitałow - 41 d) stan na koniec okresu

18 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. Nota 18. ZMIANA STANU REZERW NA PODATEK DOCHODOWY Stan rezerw na podatek dochodowy na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) odpisy bieżące Stan rezerw na podatek dochodowy na koniec okresu Nota 19. POZOSTAŁE REZERWY (WG TYTUŁÓW): - rezerwy krótkoterminowe -kwestionowane przez dużników (sporne) Pozostałe rezerwy, razem Nota 20. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE a) długoterminowe kredyty bankowe, w tym: od jednostki dominującej - - b) długoterminowe pożyczki, w tym: od jednostek zależnych od jednostek stowarzyszonych od jednostki dominującej - - c) zobowiązania z tytułu wyemitowanych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych - - d) zobowiązania z tytułu innych papierów wartościowych i praw majątkowych - - e) zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego - - f) pozostałe zobowiązania długoterminowe, w tym: - - Zobowiązania długoterminowe, razem ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) powyżej 1 roku do 3 lat b) powyżej 3 do 5 lat - - c) powyżej 5 lat - - Zobowiązania długoterminowe, razem ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) - - Zobowiązania długoterminowe, razem

19 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. Nota 21. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE a) kredyty bankowe, w tym: od jednostki dominującej - - b) pożyczki, w tym: od jednostek zależnych od jednostek stowarzyszonych od jednostki dominującej - - c) zobowiązania z tytułu wyemitowanych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych - - d) zobowiązania z tytułu innych papierów wartościowych i praw majątkowych - - e) zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym: wobec jednostek zależnych wobec jednostek stowarzyszonych wobec jednostki dominującej - - f) zaliczki otrzymane na poczet dostaw 7 g) zobowiązania wekslowe - - h) zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych j) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń l) fundusze specjalne m) pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym: Zobowiązania krótkoterminowe, razem ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta tys./usd tys. zł b2. jednostka/waluta tys./dem tys. zł b3. jednostka/waluta tys./fim 85 9 tys. zł 60 6 Zobowiązania krótkoterminowe, razem FUNDUSZE SPECJALNE (Z PODZIAŁEM NA TYTUŁY) -fundusz socjalny Fundusze specjalne, razem Nota 22. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE I PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - - b) przychody przyszłych okresów, w tym: niezrealizowane różnice kursowe serwis gwarancyjny za 36 m-cy oprocentow.zabezpieczenia naliczone odsetki - 6 Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów, razem

20 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. Nota 24. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) - usługi i towary Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj b) eksport - - Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem Nota 25. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) - sprzedaż materiałów, export materiałów Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj b) eksport Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem Nota 26. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU a) zużycie materiałów i energii b) usługi obce c) podatki i opłaty d) wynagrodzenia e) świadczenia na rzecz pracowników f) amortyzacja g) pozostałe Koszty według rodzaju, razem Zmiana stanu zapasów i rozliczeń międzyokresowych Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Nota 27. Noty objaśniające do skonsolidowanego rachunku zysków i strat POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE a) przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego b) dotacje - - c) rozwiązane rezerwy (z tytułu) - - d) pozostałe, w tym: nieodplatne nadeslanie części komputerowych 1 - pozostałe rozliczenia dotyczące 1998 roku spisanie zobowiązań rozwiązanie rezerwy odszkodowania pozostałe 21 - Pozostałe przychody operacyjne, razem

21 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. Nota 28. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE a) wartość sprzedanych składników majątku trwałego b) korekty wartości zapasów - - c) nieplanowe odpisy amortyzacyjne - - d) utworzone rezerwy (z tytułu) - - e) pozostałe, w tym: darowizna spisanie nieściągalnych należności koszty sądowe i egzekucji rezerwa na należności decyzje GUC dot. i 2001r kary umowne pozostałe 4 1 Pozostałe koszty operacyjne, razem Nota 31. POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE a) odsetki z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: od jednostek zależnych od jednostek stowarzyszonych od jednostki dominującej - - b) pozostałe odsetki, w tym: od jednostek zależnych od jednostek stowarzyszonych od jednostki dominującej - - c) zysk ze zbycia papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych d) odpisy aktualizujące wartość papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych - - e) dodatnie różnice kursowe f) rozwiązane rezerwy (z tytułu) - - g) pozostałe, w tym: - - Pozostałe przychody finansowe, razem Nota 32. KOSZTY FINANSOWE a) odsetki od kredytów i pożyczek, w tym: od jednostek zależnych od jednostek stowarzyszonych od jednostki dominującej - - b) pozostałe odsetki, w tym: dla jednostek zależnych dla jednostek stowarzyszonych dla jednostki dominującej - - c) strata ze zbycia papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych - - d) odpisy aktualizujące wartość papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych - - e) ujemne różnice kursowe, w tym: zrealizowane niezrealizowane 85 - f) utworzone rezerwy (z tytułu) - - g) pozostałe koszty finansowe, w tym: - - Koszty finansowe, razem

22 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. Nota 33. ZYSKI NADZWYCZAJNE a) losowe - - b) zyski ze sprzedaży akcji i udziałów w jednostkach zależnych - - c) zyski ze sprzedaży akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych - - d) pozostałe, w tym: rozliczenie szkód transportowych - 18 Zyski nadzwyczajne, razem Nota 34. STRATY NADZWYCZAJNE a) losowe - - b) ze sprzedaży akcji i udziałów w jednostkach zależnych - - c) ze sprzedaży akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych - - d) pozostałe, w tym: rozliczenie szkód transportowych - 30 Straty nadzwyczajne, razem Nota 35. PODATEK DOCHODOWY 1. Zysk brutto (skonsolidowany) Korekty konsolidacyjne Trwałe różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym Przejściowe różnice pomiędzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym Inne różnice pomiędzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym, w tym: Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym Podatek dochodowy według stawki % 34 w roku Podatek dochodowy należny Rezerwa na podatek dochodowy 26 - stan na początek okresu zwiększenie 22 - zmniejszenie stan na koniec okresu Podatek dochodowy współmierny do zysku (straty) brutto, wykazany w skonsolidowanym rachunku zysków i strat Nota 37. ZYSK (STRATA) NETTO a) zysk (strata) netto jednostki dominującej (po korektach konsolidacyjnych) b) zyski (straty) netto jednostek zależnych (po korektach konsolidacyjnych) -227 Zysk (strata) netto Noty objaśniające do skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych Środki pieniężne na początek i koniec okresu do rachunku przepływu środków pieniężnych przyjęto zgodnie ze stanem faktycznym w kasie i na rachunkach bankowych. Działalność została podzielona na operacyjną, inwestycyjną i finansową. Działalność operacyjna obejmuje, główną przysparzającą środki pieniężne, działalność Spółki i inne działania nie zaliczone do działalności inwestycyjnej i finansowej. Działalność inwestycyjna obejmuje wydatki na nabycie majątku trwałego tj. zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, zakup udziałów w spółkach z ograniczoną Komisja odpowiedzialnością Papierów Wartościowych ponad wartość i Giełdnominalnych tych udziałów. 19

23 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. Dodatkowe noty objaśniające 1. "Instrumentów finansowych" - papierów wartościowych wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118 poz.754 z późn.zmianami) oraz innych praw pochodnych od praw majątkowych będących przedmiotem inwestycji emitenta oraz transakcji terminowych - nie dotyczy Grupy Kapitałowej. 2. Emitent udzialił gwarancji bankowej zabezpieczającej realizację usług gwarancyjnych i serwisowych wynikających z kontraktu zawartego z IBM Polska Sp. z o.o. CSS IcMax - zabezpieczenie kredytu na środkach trwałych i majątku obrotowym na łączną kwotę 700 tys zł, CSS Lublin - zabezpiecznie kredytu na środkach trwałych na kwotę 9 tys zł, CSS ZEUS - zabezpieczenie kredytu do kwoty 750 tys zł. 3. Grupa Kapitałowa nie posiada żadnych zobowiązań wobec budżetu z tytułu uzyskania praw własności budynków i budowli. 4. W okresie sprawozdawczym nie zaniechano i nie przewiduje się zaniechania w następnym okresie żadnej z prowadzonych działalności. 5. Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i rozwoju na własne potrzeby - nie dotyczy. 6. Planowane nakłady inwestycyjne na 12 miesięcy od dnia bilansowego: -dokapitalizowanie rozwoju działalności Spółek zależnych tys.zł, -zakup środków trwałych tys.zł Znaczące transakcje emitenta z podmiotami powiązanymi, tj. przeniesienie wszelkich praw i zobowiązań pod tytułem odpłatnym jak i darmym - nie wystąpiły Wzajemne transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo jak w załączniku. 8. Wszystkie zdarzenia w spółkach powiązanych kapitałowo podlegają konsolidacji. 9. Przeciętne zatrudnienie w Grupie Kapitałowej na r wynosi 445,92 osoby, w tym; - pracownicy na stanowiskach robotniczych - 94,75 osób - pracownicy umysłowi - 351,17 osób. 10. Wynagrodzenie Zarządu w Grupie Kapitałowej w okresie obrachunkowym wyniiosło - 814,6 tys.złotych, Wynagrodzenie Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej - 75,4 tys.złotych. 11. W okresie sprawozdawczym nie udzielono pożyczek osobom zarządzającym i nadzorującym 12. Po dniu bilansowym wystąpiły następujące zdarzenia: udzielona została pożyczka spółce zależnej Computer Service Support Zeus Sp.z o.o. na kwotę zł, oprocentowana na 20% w skali roku, termin spłaty ; nastąpiło zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Computer Service Support Beskidy Sp.z o.o. z kwoty zł do kwoty zł. Udział Computer Service Support S.A. w kapitale zakładowym i procent głosów w WZW wynosi 45,54%; nastąpiło zarejestrowanie spółki Computer Service Support Wrocław Sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu o kapitale zakładowym zł, udział Computer Service Support S.A. w kapitale zakładowym i procent głosów na WZW wynosi 100%; nastąpiło zbycie 250 udziałów w spólce zależnej Computer Service Support Dolny Śląsk o wartości nominalnej 1000 zł każdy za kwotę zł. Niniejszym udział Computer Service Support S.A. w kapitale zakładowym spółki i procent głosów na WZW zminiejszył się z 53% do 0% udzielona została pożyczka spółce Computer Service Support IcMAx Sp.z o.o. na kwotę zł, oprocentowana na 22% w skali roku, termin spłaty Nie wystąpiły znaczące zdarzenie ujęte w sprawozdaniu finansowym, a dotyczące ubiegłych okresów. 14. Spółka Akcyjna jest prawnym następcą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu roku nastąpiło przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Bilans zamknięcia spółki z ograniczoną odpowidzialnością stał się bilansem otwarcia spółki akcyjnej. 15. Nie wystąpiły zmiany zasad rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego. 16. Nie wystąpiły różnice pomiędzy sprawozdaniem półrocznym a wcześniej opublikowanymi danymi. 17. Emitent sporządza półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe bez wyłączeń. Podpisy Członków Zarządu r. Andrzej Woźniakowski - Prezes Zarządu r. Bartosz Górczyński - Dyrektor Pionu Strategii i Rozwoju, Wiceprezes Zarządu r. Andrzej Kaźmierski - Dyrektor Handlowy, członek Zarządu r. Grzegorz Kutyła - Dyrektor Pionu Inwestycji, członek Zarządu r. Wiesław Wiktorowicz - Dyrektor Techniczny, członek Zarządu r. Zofia Rybicka - Główny Księgowy... 20

24 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. TABELA RUCHU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH a) rozliczane w czasie koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej b) koszty prac rozwojowych c) nabyta wartość firmy a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu e) nabyte oprogramowanie komputerowe f) nabyte prawa wieczystego użytkowania gruntów g) pozostałe wartości niematerialne i prawne h) zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych Wartości niematerialne i prawne razem b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu (wg grup rodzajowych)

25 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. TABELA RUCHU ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzjowych) - grunty własne - budynki i budowle - urządzenia techniczne i maszyny - pozostałe środki trwałe środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu

26 AKCJE (UDZIAŁY) W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH (LOKATY) GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. Lp. a b c e f g h i j k l nazwa jednostki siedziba przedmiot zastosowana data objęcia wartość akcji/ odpisy wartość procent udział w ogólnej wskazanie innej (ze wskazaniem przedsiębiorstwa metoda kontroli / data udziałów wg aktualizując bilansowa posiadanego liczbie głosów niż określona pod formy prawnej) konsolidacji od której wywierany jest znaczny wpływ ceny nabycia wartość (razem) akcji/ udziałów kapitału akcyjnego/ na walnym zgromadzeniu lit. j) lub k), podstawy dominacji zakładowego usługi telekomunikacyjne i Zabrze 1 Computer Service Support Śląsk Sp. z o.o. informatyczne pełna rok _ Domin. RN 2 Computer Service Support Lublin Sp. z o.o. Lublin usługi telekomunikacyjne i informatyczne pełna rok 170 _ Domin. RN 3 Computer Service Support Kujawy Sp. z o.o. Toruń usługi telekomunikacyjne i informatyczne pełna rok 160 _ Computer Service Support Centrum Sp. z o.o. Łódź usługi telekomunikacyjne i informatyczne 5 Computer Service Support Beskidy Sp. z o.o. Bielsko-Biała usługi telekomunikacyjne i informatyczne pełna rok 169 _ pełna rok 35 _ Domin. RN Computer Service Support ZEUS Sp. z o.o. 6 Pruszcz Gdański Prod. urz. teletech. i usł inf. pełna rok _ Computer Service Support Wielkopolska Sp. usługi telekomunikacyjne i Poznań 7 z o.o. informatyczne pełna rok 120 _ Domin. RN Computer Service Support Dolny Śląsk Sp. z usługi telekomunikacyjne i Legnica 8 o.o. informatyczne pełna rok Domin. RN Centrum Edukacyjne Edusoft Sp. z o.o. 9 Warszawa usługi szkoleniowe pełna rok Domin. RN 10 Computer Service Support Warmia Sp. z o.o. Olsztyn usługi telekomunikacyjne i informatyczne pełna rok 20 _ Domin. RN 11 Computer Service Support IcMax Sp. z o.o. Koszalin usługi telekomunikacyjne i informatyczne pełna rok 948 _ Domin. RN 12 Consulting&Training Partners S.A. Warszawa usługi konsult. i doradcze pełna rok 500 _ Domin. RN Lp. m kapitał własny jednostki w tym: kapitał należne wpłaty kapitał pozostały akcyjny /zakładowy na poczet kapitału (wielkość ujemna) zapasowy kapitał własny, w tym: niepodzielony zysk (niepokryta strata) z lat ubiegłych n o p r s zobowiązania należności aktywa przychody nieopłacona otrzymane lub jednostki, jednostki, jednostki ze przez emitenta zysk (strata) netto w tym: - długoterminowe w tym: - długoterminowe razem sprzedaży wartość akcji/udziałów 1 Computer Service Support Śląsk Sp. z o.o Computer Service Support Lublin Sp. z o.o Computer Service Support Kujawy Sp. z o.o Computer Service Support Centrum Sp. z o.o Computer Service Support Beskidy Sp. z o.o Computer Service Support ZEUS Sp. z o.o Computer Service Support Wielkopolska Sp. z o.o Computer Service Support Dolny Śląsk Sp. z o.o Centrum Edukacyjne Edusoft Sp. z o.o Computer Service Support Warmia Sp. z o.o Computer Service Support IcMax Sp. z o.o Consulting&Training Partners S.A

27 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. Nazwa i forma prawna ZAŁĄCZNIK DO PÓŁROCZNEGO RAPORTU S.A._PS (dotyczy pkt 7.2 dodatkowych not objaśniających) TRANSAKACJE ZE SPÓŁKAMI POWIĄZANYMI KAPITAŁOWO W PRZYPADKU KONSOLIDACJI Siedziba % posiadanych udziałów, akcji Rodzaj powiązania Wynik netto za okres sprawozdawczy CSS Śląsk Zabrze 53,07 Spółka zależna 53 CSS Centrum Łódź 100,00 Spółka zależna -14 CSS Beskidy Bielsko-Biała 45,45 Spółka zależna 40 CSS Zesus Gdańsk 100,00 Spółka zależna -573 EDUSOFT Warszawa 46,90 Spółka zależna -128 CSS Kujawy Toruń 100,00 Spółka zależna 5 CSS Lublin Lublin 80,95 Spółka zależna -15 CSS ICMAX Koszalin 50,83 Spółka zależna -212 CSS Warmia Olsztyn 40,00 Spółka zależna 0 CSS Wielkopolska Poznań 60,00 Spółka zależna 26 Counsuting&Training Warszawa 90,74 Spółka zależna -142 CSS Dol.Śląsk Legnica 53,00 Spółka zależna -91

28 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. Dane liczbowe, dotyczące spółek powiązanych kapitałowo z jednostką, o: Wyszczególnienie a) trwałych lokatach finansowych w spółkach, b) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach c) kosztach i przychodach ze wzajemnych transakcji oraz inne, niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego otych Spółki Dominujące Zależne Stowarzyszone Na początek roku Na koniec roku Na początek roku Na początek roku Na koniec roku Razem na koniec roku obrotowego Udziały / akcje Długoterminowe pożyczki Długoterminowe należności Krótkoterminowe - - należności Długoterminowe zobowiązania - - Krótkoterminowe zobowiązania Przychody ze sprzedaży - - produktów i towarów Koszty sprzedanych produktów i towarów - - Przychody finansowe od jednostek zależnych i stowarzyszonych z : dywidend innych papierów wartościowych i pożyczek terminowych odsetek - - Odestki na rzez jednostek zależnych i stowarzyszonych

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania:

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania: Strona 1 z 17 SAF-Q: Data: 2005-08-12 Firma: FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. BILANS 6. ZREALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 POCZTA Od : EM 12 NFI Piast Jolanta Klechniowska Data odbioru : 04-05-14 16:18:34 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 (dla Narodowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011 Nota 1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz o liczbie i wartości

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego w ó j t g m in y d ą b r ó w k a 05-252 DĄBRÓWKA T. Kościuszki 14 pow. wołomiński. woj. mazowieckie 0050.27.2015 ZARZĄDZENIE NR 27/2015 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia. akcji, w tym uprzywilejowanych: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Druk: MPiPS

amortyzacji lub umorzenia. akcji, w tym uprzywilejowanych: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU I 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych,

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.tamka 34/14 za okres od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31 na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Bakalland S.A.

Wybrane dane finansowe Bakalland S.A. SAP 2007.12.31 w tys. zł Wybrane dane finansowe Bakalland S.A. 200707200712 200607200706 200607200612 PLN EUR PLN EUR PLN EUR Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 93 263 25 172

Bardziej szczegółowo

KLUB JAGIELLOŃSKI. 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-05. Sprawozdanie finansowe za rok 2014

KLUB JAGIELLOŃSKI. 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-05. Sprawozdanie finansowe za rok 2014 KLUB JAGIELLOŃSKI 31-1 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-5 Sprawozdanie finansowe za rok 214 Wstęp do Sprawozdania finansowego za rok 214 Bilans na dzień 31.12.214r. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY- R 2014 ZA OKRES 01-12.2014

RAPORT ROCZNY- R 2014 ZA OKRES 01-12.2014 RAPORT ROCZNY- R 2014 ZA OKRES 01-12.2014 Środa Wielkopolska, data publikacji: MARZEC 2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny R 2014 ( zgodnie z 82 ust.1

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2001rok (rok bieżący) ( zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr 163, poz.

Raport półroczny SA-P 2001rok (rok bieżący) ( zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr 163, poz. KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport półroczny SA-P rok (rok ( zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 1 do ustawy z dnia Załącznik nr 1 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA INNYCH JEDNOSTEK NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 4 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU półrocze / 2003 półrocze / 2002 b) w pozostałych jednostkach 1 174 6 104 - zbycie aktywów finansowych 1 174 6 092 - odsetki 12 4. Inne wpływy inwestycyjne 14 II. Wydatki 3 088 8 895 1. Nabycie wartości

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000 POCZTA Od : Tomasz Kosacki Data odbioru : 2000-08-04 16:47:30 Do : EM Kancelaria Zarząd spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport SA-Q 2/2000 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.01.2008-30.06.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej)

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.01.2008-30.06.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej) Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.01.2008-30.06.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej) Bilans AKTYWA Noty 30.06.2008 31.12.2007 30.06.2007 I.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Data: 2005/07/22 Raport bieżący nr 21 /2005 Zarząd Computer Service Support S.A. podaje do publicznej wiadomości plan połączenia Spółek: Computer Service Support S.A. w Warszawie jako spółką przejmującą

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowane przy ACI - The Financial Markets Association Dodatkowe informacje i objaśnienia 1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

1 z 15 2010-02-01 12:42

1 z 15 2010-02-01 12:42 SA-Q: Data: 2007-11-05 Firma: KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 6.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A.,

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A., Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok a) Ogólna charakterystyka działalności : Nazwa spółki : Computer Service Support S.A., Adres siedziby

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo