Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2000rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2000rok"

Transkrypt

1 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Skonsolidowany raport półroczny SA-PS rok ( zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr 163, poz. 1160) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Za półrocze roku bieżącego obejmujące okres od r. do r. dnia (data przekazania) oraz za półrocze roku poprzedniego obejmujące okres od r. do r. COMPUTER SERVICE SUPPORT SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emitenta) COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. (skrócona nazwa emitenta) Telekomunikacja i informatyka (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) WARSZAWA (kod pocztowy) (miejscowość) ul. JAGIELLOŃSKA 78 (ulica) (numer) (telefon) (fax) ( ) (NIP) (REGON) www BDO Polska Sp. z o.o. (Podmiot uprawniony do badania) ============================================================== Skonsolidowany raport półroczny zawiera : V Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta) z przeglądu półrocznego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego V Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe V Wstęp V Skonsolidowany bilans V Skonsolidowany rachunek zysków i start V Komentarz Zarządu V Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym V Skonsolidowany Rachunek przepływu środków pieniężnych V Noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze/) Tys. zł tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Aktywa, razem (stan na r.) VI. Zobowiązania, razem (stan na r.) w tym zobowiązania krótkoterminowe VII. Kapitał własny (stan na r.) VIII. Kapitał akcyjny (stan na r.) IX. Liczba akcji (stan na r.) X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro) (stan na r) 1,00 0,20 XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/euro ,20 XII. Dywidenda na jedną akcję (za ostatni rok obrotowy) w zł/euro - - Raport półroczny powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz Polskiej Agencji Prasowej zgodnie z przepisami prawa i:\...\forms01\sa\sa-p\sa-p00.xls

2 Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Computer Service Support S.A. obejmującego okres od r. do r. Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu Computer Service Support S.A. Dokonaliśmy przeglądu załączonego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Computer Service Support S.A., na które składa się: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł, skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia r. do dnia r. wykazujący stratę netto 781 tys. zł, Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto w okresie od dnia r. do dnia r. na sumę tys. zł, noty objaśniające Za rzetelność, prawidłowość i jasność informacji zawartych w tym sprawozdaniu odpowiada Zarząd Spółki dominującej. Naszym zdaniem było dokonanie przeglądu tego sprawozdania. Przegląd ten przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 1. rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.), 2. norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, 3. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia r. (Dz. U. Nr 163, poz. 1160) w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu. Przeglądu dokonaliśmy głównie drogą analizy danych śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wglądu w księgi rachunkowe oraz wykorzystania informacji uzyskanych od Zarządu i personelu odpowiedzialnego za finanse i księgowość Spółki. Zakres i metoda przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego istotnie różni się od badań leżących u podstaw opinii wydawanej o rzetelności, prawidłowości i jasności rocznego sprawozdania finansowego, dlatego nie możemy wydać takiej opinii o załączonym sprawozdaniu. W wyniku przeprowadzonego przeglądu stwierdziliśmy, że: W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą sprawozdania finansowe spółek zależnych, które nie zostały objęte przeglądem. Wyniki finansowe spółek zależnych nie objętych przeglądem wynoszą (strata) 848 tys. zł, przy wyniku finansowym podmiotu dominującego (zysk) 424 tys. zł. Biorąc pod uwagę udział w wyniku finansowym Spółek zależnych oraz fakt, że sprawozdania finansowe tych Spółek nie zostały objęte przeglądem, nie jesteśmy w stanie jednoznacznie ocenić rzetelności i prawidłowości skonsolidowanego sprawozdania finansowego jako całości. Równocześnie informujemy, że nie posiadamy żadnych informacji, które wskazywałyby iż objęte konsolidacją sprawozdania finansowe Spółek zależnych, nie objętych przeglądem, zawierają jakiekolwiek nieprawidłowości.

3 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od dnia r. do dnia r. zostało sporządzone zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160). Warszawa, dnia 10 listopada r. BDO Polska Sp. z o.o. Warszawa, ul. Mokotowska 59 Nr ewidencyjny 523 Anna Bernaziuk Biegły Rewident nr ewid. 173/223 André Helin State Authorized PublicAccountant Biegły Rewident C-4/502 Prezes Spółki

4 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. WSTĘP Podstawowym przedmiotem działalności Computer Service Support S.A. jest prowadzenie działalności usługowej, handlowej i serwisowej w branżach informatycznej, telekomunikacyjnej i elektronicznej (klasyfikacja EKD 7250). Podmioty z grupy kapitałowej prowadzą ponadto działalność w zakresie usług i szkoleń informatycznych. Sprawozdanie finansowe jest prezentowane za pierwsze półrocze roku w porównaniu z danymi za pierwsze półrocze roku. Sprawozdanie za okres poprzedni nie podlegało przekształceniu. Szczegółowe zasady wyceny aktywów i pasywów określa Zakładowy Plan Kont. Zapisy Księgowe są prowadzone według zasady kosztów historycznych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zostały wycenione wg. wartości netto tj. zostały pomniejszone o skumulowaną amortyzację. Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową. Oprogramowanie komputerowe umarzane jest przez 2 lata, koszty organizacji spółki akcyjnej oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne umarzane są przez 5 lat. Opisy amortyzacyjne środków trwałych dokonywane są na podstawie stawek określonych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do Rozporządzenia MF z dnia 17 stycznia 1997 roku w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Stawki ustalono w górnym pułapie przedziałów ustalonych procentowo w w/w Rozporządzeniu. Finansowy majątek trwały, w skład którego wchodzą udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością wyceniony jest wg. cen nabycia. Wartość firmy z konsolidacji została ustalona jako różnica między ceną nabycia, a niższą od niej wartości składników majątkowych i jest amortyzowana przez okres 5 lat. Wartość firmy z konsolidacji w bilansie jest ujęta w wartości netto (pomniejszona o amortyzacje). Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego stanowią materiały wykorzystywane w działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej. Materiały wyceniono wg. cen zakupu, ich rozchód odbywa się wg. zasady FIFO. Należności wyrażone w walucie polskiej wykazane są wg. wartości ustalonej przy ich powstaniu, pomniejszone o utworzoną rezerwę w wysokości ,55 złotych. Składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wyceniono na dzień wg. kursu średniego ogłaszanego przez Prezesa NBP na ten dzień. Rozliczenie międzyokresowe czynne obejmują koszty dotyczące przyszłych okresów obrachunkowych. Rezerwa na podatek dochodowy na koniec okresu wyniosła ,29 zł. Zobowiązania wyrażone w walucie polskiej są ujęte wg. wartości nominalnej. Przychody ze sprzedaży usług i materiałów stanowią zafakturowaną dla odbiorcy kwotę netto tj. pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług. Ewidencja kosztów jest prowadzona w układzie kalkulacyjnym z podziałem na koszty rodzajowe. Wynik finansowy brutto ustalony jest zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości z uwzględnieniem zasady współmierności kosztów i przychodów oraz zasady ostrożnej wyceny bilansowej. Wynik finansowy netto uwzględnia naliczony podatek dochodowy od osób prawnych oraz rezerwę na podatek dochodowy. Wszystkie jednostki zależne wychodzące w skład grupy kapitałowej są objęte konsolidacją: są to następujące spółki: Śląsk Sp. z o.o., Centrum Sp. z o.o., Beskidy Sp. z o.o., Dolny Śląsk Sp. z o.o., Kujawy Sp. z o.o., Zeus Sp. z o.o., Lublin Sp. z o.o., Warmia Sp. z o.o., Wielkopolska Sp. z o.o., Edusoft Sp. z o.o., IcMax Sp. z o.o. oraz CT Partners S.A. Podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych nie wniosły zastrzeżeń do sprawozdań badanych za okresy ubiegłe. 1

5 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota (rok AKTYWA I. Majątek trwały Wartości niematerialne i prawne Wartość firmy z konsolidacji Rzeczowy majątek trwały Finansowy majątek trwały, w tym: 4 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy Zapasy Należności krótkoterminowe Akcje (udziały) własne do zbycia 8 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 5. Środki pieniężne III. Rozliczenia międzyokresowe Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 516 A k t y w a, r a z e m PASYWA I. Kapitał własny Kapitał akcyjny Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) - 3. Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 15 (184) (32) 9. Zysk (strata) netto (781) II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy Rezerwy na podatek dochodowy Pozostałe rezerwy 19 V. Zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 9,00 9,00 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE (rok a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń na rzecz jednostek zależnych na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 112 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem

6 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 197 V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe XIII. Koszty finansowe XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto XIX. Podatek dochodowy XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności - - XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 1,40 1,00 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 1,40 1,00 ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu Stan kapitału zapasowego na początek okresu Zmiany stanu kapitału zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) emisji akcji powyżej wartości nominalnej z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) zgodnie ze statutem lub umową b) zmniejszenie (z tytułu) pokrycia straty rozlicz.dopłat do kapitału spółek zależnych umorzenie wartości firmy za ubiegły okres Stan kapitału zapasowego na koniec okresu Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu - 1

7 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) pokrycie straty zyskiem Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b) strata netto -781 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych Amortyzacja(w tym odpis wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i dywidendy (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej Zmiana stanu pozostałych rezerw 5-8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) Podatek dochodowy zapłacony Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów Pozostałe korekty 9 71 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego w jednostce dominującej Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych Otrzymane odsetki Pozostałe wpływy - 2 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: w jednostkach zależnych Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych Pozostałe wpływy 3 1 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek Zapłacone odsetki Pozostałe wydatki 0 - D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)

8 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. NOTY OBJAŚNIAJĄCE Noty objaśniające do skonsolidowanego bilansu Nota 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) rozliczane w czasie koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej b) koszty prac rozwojowych - - c) nabyta wartość firmy d) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości e) nabyte oprogramowanie komputerowe f) nabyte prawa wieczystego użytkowania gruntów - - g) pozostałe wartości niematerialne i prawne 789 h) zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych - - Wartości niematerialne i prawne razem

9 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. należy zamieścić stronę z arkusza nr 1 6

10 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. Nota 2. WARTOŚĆ FIRMY Z KONSOLIDACJI a) wartość firmy z konsolidacji - jednostki zależne b) wartość firmy z konsolidacji - jednostki stowarzyszone - - Wartość firmy z konsolidacji, razem ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY Z KONSOLIDACJI - JEDNOSTKI ZALEŻNE a) wartość brutto na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) nabycie udziałów w spółce CSS "ZEUS" z siedzibą w Gdańsku nabycie udziałów w spółce CSS "KUJAWY" z siedzibą w Toruniu nabycie udziałów w spółce CSS "WIELKOPOLSKA" z siedzibą w Poznaniu nabycie udziałów w spółce EduSoft z siedzibą w Warszawie nabycie udziałów w spółce CSS "Śląsk" z siedzibą w Zabrzu c) zmniejszenia (z tytułu) - - d) wartość brutto na koniec okresu e) odpis wartości firmy z konsolidacji na początek okresu f) odpis wartości firmy z konsolidacji za okres (z tytułu) odpis amortyzacyjny g) odpis wartości firmy z konsolidacji na koniec okresu h) wartość netto na koniec okresu Nota 3. RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY a) środki trwałe, w tym: grunty własne budynki i budowle urządzenia techniczne i maszyny środki transportu pozostałe środki trwałe b) inwestycje rozpoczęte c) zaliczki na poczet inwestycji - - Rzeczowy majątek trwały, razem

11 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. należy zamieścić stronę z arkusza nr 2 8

12 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, w tym: - - Środki trwałe bilansowe razem

13 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. należy zamieścić stronę z arkusza nr 3 10

14 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. Nota 5. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE a) należności długoterminowe z tytułu dostaw, robót i usług, w tym: od jednostek zależnych od jednostek stowarzyszonych od jednostki dominującej - - b) pozostałe należności długoterminowe, w tym: 28 - od jednostek zależnych od jednostek stowarzyszonych od jednostki dominującej - - Należności długoterminowe netto c) rezerwy na należności (wielkość dodatnia) - - Należności długoterminowe brutto ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) - - c) zmniejszenia (z tytułu) - - Stan należności długoterminowych na koniec okresu NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej Należności długoterminowe, razem Nota 6. ZAPASY a) materiały b) półprodukty i produkty w toku c) produkty gotowe - - d) towary e) zaliczki na poczet dostaw 4 4 Zapasy, razem Nota 7. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE a) należności z tytułu dostaw, robót i usług, w tym: b) pozostałe należności od jednostek zależnych - - c) pozostałe należności od jednostek stowarzyszonych - - d) pozostałe należności od jednostki dominującej - - e) należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych f) należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 211 g) pozostałe należności h) należności dochodzone na drodze sądowej, nie objęte rezerwą Należności krótkoterminowe netto i) rezerwy na należności (wielkość dodatnia) Należności krótkoterminowe brutto ZMIANA STANU REZERW NA NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) - - c) wykorzystanie (z tytułu) - - d) rozwiązanie z (tytułu) - - Stan rezerw na należności krótkoterminowe na koniec okresu

15 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta tys./usd tys. zł b2. jednostka/waluta tys./dem tys. zł Należności krótkoterminowe, razem NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW, ROBÓT I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesiąca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy - - c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy - - d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku - - e) powyżej 1 roku - - f) należności przeterminowane Należności z tytułu dostaw, robót i usług, razem (brutto) g) rezerwa na należności z tytułu dostaw robót i usług (wielkość ujemna) Należności z tytułu dostaw, robót i usług, razem (netto) NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW, ROBÓT I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE: a) do 1 miesiąca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku e) powyżej 1 roku Należności z tytułu dostaw, robót i usług, przeterminowane, razem (brutto) f) rezerwa na należności z tytułu dostaw robót i usług, przeterminowane (wielkość ujemna) Należności z tytułu dostaw, robót i usług, przeterminowane, razem (netto) Nota 9. PAPIERY WARTOŚCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU, UDZIAŁY I INNE PRAWA MAJĄTKOWE a) udziały i akcje, w tym: w jednostkach zależnych w jednostkach stowarzyszonych w jednostce dominującej - - b) pozostałe papiery wartościowe, w tym: jednostek zależnych jednostek stowarzyszonych jednostki dominującej - - c) inne prawa majątkowe (wg rodzaju) bony komercyjne Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu oraz udziały i inne prawa majątkowe, razem PAPIERY WARTOŚCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU, UDZIAŁY I INNE PRAWA MAJĄTKOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) - - Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu oraz udziały i inne prawa majątkowe, razem

16 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. PAPIERY WARTOŚCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU, UDZIAŁY I INNE PRAWA MAJĄTKOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa): wartość rynkowa wartość według cen nabycia - - b) obligacje (wartość bilansowa): wartość rynkowa wartość według cen nabycia - - c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): - - B. Z nieograniczoną zbywalnością, znajdujące się w regulowanym obrocie pozagiełdowym (wartość bilansowa) - - a) akcje (wartość bilansowa): wartość rynkowa wartość według cen nabycia - - b) obligacje (wartość bilansowa): wartość rynkowa wartość według cen nabycia - - C. Z nieograniczoną zbywalnością, nie notowane na giełdach i nie znajdujące się w regulowanym - obrocie pozagiełdowym (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa): wartość rynkowa wartość według cen nabycia - - b) obligacje (wartość bilansowa): wartość rynkowa wartość według cen nabycia - - c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1.bony komercyjne oszacowana wartość rynkowa wartość według cen nabycia D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) - - a) akcje i udziały (wartość bilansowa): oszacowana wartość rynkowa wartość według cen nabycia - - b) obligacje (wartość bilansowa): oszacowana wartość rynkowa wartość według cen nabycia - - c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): - - Wartość według cen nabycia, razem - - Korekty aktualizujące wartość (saldo), razem - - Wartość rynkowa / oszacowana wartość rynkowa, razem - - Wartość bilansowa, razem Nota 10. ŚRODKI PIENIĘŻNE a) środki pieniężne w kasie b) środki pieniężne na rachunkach bankowych c) inne środki pieniężne 882 Środki pieniężne, razem ŚRODKI PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta tys./dem - 16 tys. zł - 34 b2. jednostka/waluta tys./usd - 97 tys. zł Środki pieniężne, razem

17 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. Nota 11. POZOSTAŁE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: ubezpieczenia majątkowe prenumerata 4 1 -czynsz remont sieci teletechnicznej opieka CLIENTELE audit ISO fundusz socjalny pozostałe b) inne rozliczenia międzyokresowe, w tym: Rozliczenia międzyokresowe, razem Nota 12. KAPITAŁ AKCYJNY Seria/ emisja Nota 13. KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej b) utworzony ustawowo - - c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników - - e) inny Kapitał zapasowy, razem Nota 15. NIEPODZIELONY ZYSK LUB NIEPOKRYTA STRATA Z LAT UBIEGŁYCH a) niepodzielony zysk (wartość dodatnia) - - b) niepokryta strata (wartość ujemna) Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych Nota 17. Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania Liczba akcji ZMIANA STANU KAPITAŁU WŁASNEGO AKCJONARIUSZY (UDZIAŁOWCÓW) MNIEJSZOŚCIOWYCH Wartość nominalna jednej akcji = 1,40zł Sposób Wartość serii/emisji wg pokrycia wartości nominalnej kapitału kapitał założ. sp. z o. o. Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) Seria A zwykłe nieuprzywilejowane r r seria B zwykłe nieuprzywilejowane gotówka r za 1997rok seria C zwykłe nieuprzywilejowane gotówka r za 1998rok seria D zwykłe nieuprzywilejowane gotówka r za 1998rok seria E zwykłe nieuprzywilejowane gotówka r za rok Liczba akcji razem Kapitał akcyjny razem a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) strata za okres sprawozdawczy rozliczenie dopłat do kapitałow - 41 d) stan na koniec okresu

18 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. Nota 18. ZMIANA STANU REZERW NA PODATEK DOCHODOWY Stan rezerw na podatek dochodowy na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) odpisy bieżące Stan rezerw na podatek dochodowy na koniec okresu Nota 19. POZOSTAŁE REZERWY (WG TYTUŁÓW): - rezerwy krótkoterminowe -kwestionowane przez dużników (sporne) Pozostałe rezerwy, razem Nota 20. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE a) długoterminowe kredyty bankowe, w tym: od jednostki dominującej - - b) długoterminowe pożyczki, w tym: od jednostek zależnych od jednostek stowarzyszonych od jednostki dominującej - - c) zobowiązania z tytułu wyemitowanych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych - - d) zobowiązania z tytułu innych papierów wartościowych i praw majątkowych - - e) zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego - - f) pozostałe zobowiązania długoterminowe, w tym: - - Zobowiązania długoterminowe, razem ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) powyżej 1 roku do 3 lat b) powyżej 3 do 5 lat - - c) powyżej 5 lat - - Zobowiązania długoterminowe, razem ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) - - Zobowiązania długoterminowe, razem

19 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. Nota 21. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE a) kredyty bankowe, w tym: od jednostki dominującej - - b) pożyczki, w tym: od jednostek zależnych od jednostek stowarzyszonych od jednostki dominującej - - c) zobowiązania z tytułu wyemitowanych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych - - d) zobowiązania z tytułu innych papierów wartościowych i praw majątkowych - - e) zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym: wobec jednostek zależnych wobec jednostek stowarzyszonych wobec jednostki dominującej - - f) zaliczki otrzymane na poczet dostaw 7 g) zobowiązania wekslowe - - h) zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych j) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń l) fundusze specjalne m) pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym: Zobowiązania krótkoterminowe, razem ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta tys./usd tys. zł b2. jednostka/waluta tys./dem tys. zł b3. jednostka/waluta tys./fim 85 9 tys. zł 60 6 Zobowiązania krótkoterminowe, razem FUNDUSZE SPECJALNE (Z PODZIAŁEM NA TYTUŁY) -fundusz socjalny Fundusze specjalne, razem Nota 22. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE I PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - - b) przychody przyszłych okresów, w tym: niezrealizowane różnice kursowe serwis gwarancyjny za 36 m-cy oprocentow.zabezpieczenia naliczone odsetki - 6 Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów, razem

20 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. Nota 24. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) - usługi i towary Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj b) eksport - - Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem Nota 25. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) - sprzedaż materiałów, export materiałów Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj b) eksport Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem Nota 26. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU a) zużycie materiałów i energii b) usługi obce c) podatki i opłaty d) wynagrodzenia e) świadczenia na rzecz pracowników f) amortyzacja g) pozostałe Koszty według rodzaju, razem Zmiana stanu zapasów i rozliczeń międzyokresowych Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Nota 27. Noty objaśniające do skonsolidowanego rachunku zysków i strat POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE a) przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego b) dotacje - - c) rozwiązane rezerwy (z tytułu) - - d) pozostałe, w tym: nieodplatne nadeslanie części komputerowych 1 - pozostałe rozliczenia dotyczące 1998 roku spisanie zobowiązań rozwiązanie rezerwy odszkodowania pozostałe 21 - Pozostałe przychody operacyjne, razem

21 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. Nota 28. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE a) wartość sprzedanych składników majątku trwałego b) korekty wartości zapasów - - c) nieplanowe odpisy amortyzacyjne - - d) utworzone rezerwy (z tytułu) - - e) pozostałe, w tym: darowizna spisanie nieściągalnych należności koszty sądowe i egzekucji rezerwa na należności decyzje GUC dot. i 2001r kary umowne pozostałe 4 1 Pozostałe koszty operacyjne, razem Nota 31. POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE a) odsetki z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: od jednostek zależnych od jednostek stowarzyszonych od jednostki dominującej - - b) pozostałe odsetki, w tym: od jednostek zależnych od jednostek stowarzyszonych od jednostki dominującej - - c) zysk ze zbycia papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych d) odpisy aktualizujące wartość papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych - - e) dodatnie różnice kursowe f) rozwiązane rezerwy (z tytułu) - - g) pozostałe, w tym: - - Pozostałe przychody finansowe, razem Nota 32. KOSZTY FINANSOWE a) odsetki od kredytów i pożyczek, w tym: od jednostek zależnych od jednostek stowarzyszonych od jednostki dominującej - - b) pozostałe odsetki, w tym: dla jednostek zależnych dla jednostek stowarzyszonych dla jednostki dominującej - - c) strata ze zbycia papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych - - d) odpisy aktualizujące wartość papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych - - e) ujemne różnice kursowe, w tym: zrealizowane niezrealizowane 85 - f) utworzone rezerwy (z tytułu) - - g) pozostałe koszty finansowe, w tym: - - Koszty finansowe, razem

22 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. Nota 33. ZYSKI NADZWYCZAJNE a) losowe - - b) zyski ze sprzedaży akcji i udziałów w jednostkach zależnych - - c) zyski ze sprzedaży akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych - - d) pozostałe, w tym: rozliczenie szkód transportowych - 18 Zyski nadzwyczajne, razem Nota 34. STRATY NADZWYCZAJNE a) losowe - - b) ze sprzedaży akcji i udziałów w jednostkach zależnych - - c) ze sprzedaży akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych - - d) pozostałe, w tym: rozliczenie szkód transportowych - 30 Straty nadzwyczajne, razem Nota 35. PODATEK DOCHODOWY 1. Zysk brutto (skonsolidowany) Korekty konsolidacyjne Trwałe różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym Przejściowe różnice pomiędzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym Inne różnice pomiędzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym, w tym: Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym Podatek dochodowy według stawki % 34 w roku Podatek dochodowy należny Rezerwa na podatek dochodowy 26 - stan na początek okresu zwiększenie 22 - zmniejszenie stan na koniec okresu Podatek dochodowy współmierny do zysku (straty) brutto, wykazany w skonsolidowanym rachunku zysków i strat Nota 37. ZYSK (STRATA) NETTO a) zysk (strata) netto jednostki dominującej (po korektach konsolidacyjnych) b) zyski (straty) netto jednostek zależnych (po korektach konsolidacyjnych) -227 Zysk (strata) netto Noty objaśniające do skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych Środki pieniężne na początek i koniec okresu do rachunku przepływu środków pieniężnych przyjęto zgodnie ze stanem faktycznym w kasie i na rachunkach bankowych. Działalność została podzielona na operacyjną, inwestycyjną i finansową. Działalność operacyjna obejmuje, główną przysparzającą środki pieniężne, działalność Spółki i inne działania nie zaliczone do działalności inwestycyjnej i finansowej. Działalność inwestycyjna obejmuje wydatki na nabycie majątku trwałego tj. zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, zakup udziałów w spółkach z ograniczoną Komisja odpowiedzialnością Papierów Wartościowych ponad wartość i Giełdnominalnych tych udziałów. 19

23 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. Dodatkowe noty objaśniające 1. "Instrumentów finansowych" - papierów wartościowych wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118 poz.754 z późn.zmianami) oraz innych praw pochodnych od praw majątkowych będących przedmiotem inwestycji emitenta oraz transakcji terminowych - nie dotyczy Grupy Kapitałowej. 2. Emitent udzialił gwarancji bankowej zabezpieczającej realizację usług gwarancyjnych i serwisowych wynikających z kontraktu zawartego z IBM Polska Sp. z o.o. CSS IcMax - zabezpieczenie kredytu na środkach trwałych i majątku obrotowym na łączną kwotę 700 tys zł, CSS Lublin - zabezpiecznie kredytu na środkach trwałych na kwotę 9 tys zł, CSS ZEUS - zabezpieczenie kredytu do kwoty 750 tys zł. 3. Grupa Kapitałowa nie posiada żadnych zobowiązań wobec budżetu z tytułu uzyskania praw własności budynków i budowli. 4. W okresie sprawozdawczym nie zaniechano i nie przewiduje się zaniechania w następnym okresie żadnej z prowadzonych działalności. 5. Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i rozwoju na własne potrzeby - nie dotyczy. 6. Planowane nakłady inwestycyjne na 12 miesięcy od dnia bilansowego: -dokapitalizowanie rozwoju działalności Spółek zależnych tys.zł, -zakup środków trwałych tys.zł Znaczące transakcje emitenta z podmiotami powiązanymi, tj. przeniesienie wszelkich praw i zobowiązań pod tytułem odpłatnym jak i darmym - nie wystąpiły Wzajemne transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo jak w załączniku. 8. Wszystkie zdarzenia w spółkach powiązanych kapitałowo podlegają konsolidacji. 9. Przeciętne zatrudnienie w Grupie Kapitałowej na r wynosi 445,92 osoby, w tym; - pracownicy na stanowiskach robotniczych - 94,75 osób - pracownicy umysłowi - 351,17 osób. 10. Wynagrodzenie Zarządu w Grupie Kapitałowej w okresie obrachunkowym wyniiosło - 814,6 tys.złotych, Wynagrodzenie Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej - 75,4 tys.złotych. 11. W okresie sprawozdawczym nie udzielono pożyczek osobom zarządzającym i nadzorującym 12. Po dniu bilansowym wystąpiły następujące zdarzenia: udzielona została pożyczka spółce zależnej Computer Service Support Zeus Sp.z o.o. na kwotę zł, oprocentowana na 20% w skali roku, termin spłaty ; nastąpiło zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Computer Service Support Beskidy Sp.z o.o. z kwoty zł do kwoty zł. Udział Computer Service Support S.A. w kapitale zakładowym i procent głosów w WZW wynosi 45,54%; nastąpiło zarejestrowanie spółki Computer Service Support Wrocław Sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu o kapitale zakładowym zł, udział Computer Service Support S.A. w kapitale zakładowym i procent głosów na WZW wynosi 100%; nastąpiło zbycie 250 udziałów w spólce zależnej Computer Service Support Dolny Śląsk o wartości nominalnej 1000 zł każdy za kwotę zł. Niniejszym udział Computer Service Support S.A. w kapitale zakładowym spółki i procent głosów na WZW zminiejszył się z 53% do 0% udzielona została pożyczka spółce Computer Service Support IcMAx Sp.z o.o. na kwotę zł, oprocentowana na 22% w skali roku, termin spłaty Nie wystąpiły znaczące zdarzenie ujęte w sprawozdaniu finansowym, a dotyczące ubiegłych okresów. 14. Spółka Akcyjna jest prawnym następcą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu roku nastąpiło przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Bilans zamknięcia spółki z ograniczoną odpowidzialnością stał się bilansem otwarcia spółki akcyjnej. 15. Nie wystąpiły zmiany zasad rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego. 16. Nie wystąpiły różnice pomiędzy sprawozdaniem półrocznym a wcześniej opublikowanymi danymi. 17. Emitent sporządza półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe bez wyłączeń. Podpisy Członków Zarządu r. Andrzej Woźniakowski - Prezes Zarządu r. Bartosz Górczyński - Dyrektor Pionu Strategii i Rozwoju, Wiceprezes Zarządu r. Andrzej Kaźmierski - Dyrektor Handlowy, członek Zarządu r. Grzegorz Kutyła - Dyrektor Pionu Inwestycji, członek Zarządu r. Wiesław Wiktorowicz - Dyrektor Techniczny, członek Zarządu r. Zofia Rybicka - Główny Księgowy... 20

24 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. TABELA RUCHU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH a) rozliczane w czasie koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej b) koszty prac rozwojowych c) nabyta wartość firmy a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu e) nabyte oprogramowanie komputerowe f) nabyte prawa wieczystego użytkowania gruntów g) pozostałe wartości niematerialne i prawne h) zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych Wartości niematerialne i prawne razem b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu (wg grup rodzajowych)

25 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. TABELA RUCHU ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzjowych) - grunty własne - budynki i budowle - urządzenia techniczne i maszyny - pozostałe środki trwałe środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu

26 AKCJE (UDZIAŁY) W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH (LOKATY) GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. Lp. a b c e f g h i j k l nazwa jednostki siedziba przedmiot zastosowana data objęcia wartość akcji/ odpisy wartość procent udział w ogólnej wskazanie innej (ze wskazaniem przedsiębiorstwa metoda kontroli / data udziałów wg aktualizując bilansowa posiadanego liczbie głosów niż określona pod formy prawnej) konsolidacji od której wywierany jest znaczny wpływ ceny nabycia wartość (razem) akcji/ udziałów kapitału akcyjnego/ na walnym zgromadzeniu lit. j) lub k), podstawy dominacji zakładowego usługi telekomunikacyjne i Zabrze 1 Computer Service Support Śląsk Sp. z o.o. informatyczne pełna rok _ Domin. RN 2 Computer Service Support Lublin Sp. z o.o. Lublin usługi telekomunikacyjne i informatyczne pełna rok 170 _ Domin. RN 3 Computer Service Support Kujawy Sp. z o.o. Toruń usługi telekomunikacyjne i informatyczne pełna rok 160 _ Computer Service Support Centrum Sp. z o.o. Łódź usługi telekomunikacyjne i informatyczne 5 Computer Service Support Beskidy Sp. z o.o. Bielsko-Biała usługi telekomunikacyjne i informatyczne pełna rok 169 _ pełna rok 35 _ Domin. RN Computer Service Support ZEUS Sp. z o.o. 6 Pruszcz Gdański Prod. urz. teletech. i usł inf. pełna rok _ Computer Service Support Wielkopolska Sp. usługi telekomunikacyjne i Poznań 7 z o.o. informatyczne pełna rok 120 _ Domin. RN Computer Service Support Dolny Śląsk Sp. z usługi telekomunikacyjne i Legnica 8 o.o. informatyczne pełna rok Domin. RN Centrum Edukacyjne Edusoft Sp. z o.o. 9 Warszawa usługi szkoleniowe pełna rok Domin. RN 10 Computer Service Support Warmia Sp. z o.o. Olsztyn usługi telekomunikacyjne i informatyczne pełna rok 20 _ Domin. RN 11 Computer Service Support IcMax Sp. z o.o. Koszalin usługi telekomunikacyjne i informatyczne pełna rok 948 _ Domin. RN 12 Consulting&Training Partners S.A. Warszawa usługi konsult. i doradcze pełna rok 500 _ Domin. RN Lp. m kapitał własny jednostki w tym: kapitał należne wpłaty kapitał pozostały akcyjny /zakładowy na poczet kapitału (wielkość ujemna) zapasowy kapitał własny, w tym: niepodzielony zysk (niepokryta strata) z lat ubiegłych n o p r s zobowiązania należności aktywa przychody nieopłacona otrzymane lub jednostki, jednostki, jednostki ze przez emitenta zysk (strata) netto w tym: - długoterminowe w tym: - długoterminowe razem sprzedaży wartość akcji/udziałów 1 Computer Service Support Śląsk Sp. z o.o Computer Service Support Lublin Sp. z o.o Computer Service Support Kujawy Sp. z o.o Computer Service Support Centrum Sp. z o.o Computer Service Support Beskidy Sp. z o.o Computer Service Support ZEUS Sp. z o.o Computer Service Support Wielkopolska Sp. z o.o Computer Service Support Dolny Śląsk Sp. z o.o Centrum Edukacyjne Edusoft Sp. z o.o Computer Service Support Warmia Sp. z o.o Computer Service Support IcMax Sp. z o.o Consulting&Training Partners S.A

27 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. Nazwa i forma prawna ZAŁĄCZNIK DO PÓŁROCZNEGO RAPORTU S.A._PS (dotyczy pkt 7.2 dodatkowych not objaśniających) TRANSAKACJE ZE SPÓŁKAMI POWIĄZANYMI KAPITAŁOWO W PRZYPADKU KONSOLIDACJI Siedziba % posiadanych udziałów, akcji Rodzaj powiązania Wynik netto za okres sprawozdawczy CSS Śląsk Zabrze 53,07 Spółka zależna 53 CSS Centrum Łódź 100,00 Spółka zależna -14 CSS Beskidy Bielsko-Biała 45,45 Spółka zależna 40 CSS Zesus Gdańsk 100,00 Spółka zależna -573 EDUSOFT Warszawa 46,90 Spółka zależna -128 CSS Kujawy Toruń 100,00 Spółka zależna 5 CSS Lublin Lublin 80,95 Spółka zależna -15 CSS ICMAX Koszalin 50,83 Spółka zależna -212 CSS Warmia Olsztyn 40,00 Spółka zależna 0 CSS Wielkopolska Poznań 60,00 Spółka zależna 26 Counsuting&Training Warszawa 90,74 Spółka zależna -142 CSS Dol.Śląsk Legnica 53,00 Spółka zależna -91

28 GRUPA KAPITAŁOWA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. SA-PS r. Dane liczbowe, dotyczące spółek powiązanych kapitałowo z jednostką, o: Wyszczególnienie a) trwałych lokatach finansowych w spółkach, b) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach c) kosztach i przychodach ze wzajemnych transakcji oraz inne, niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego otych Spółki Dominujące Zależne Stowarzyszone Na początek roku Na koniec roku Na początek roku Na początek roku Na koniec roku Razem na koniec roku obrotowego Udziały / akcje Długoterminowe pożyczki Długoterminowe należności Krótkoterminowe - - należności Długoterminowe zobowiązania - - Krótkoterminowe zobowiązania Przychody ze sprzedaży - - produktów i towarów Koszty sprzedanych produktów i towarów - - Przychody finansowe od jednostek zależnych i stowarzyszonych z : dywidend innych papierów wartościowych i pożyczek terminowych odsetek - - Odestki na rzez jednostek zależnych i stowarzyszonych

Raport półroczny SA-P 2001rok (rok bieżący) ( zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr 163, poz.

Raport półroczny SA-P 2001rok (rok bieżący) ( zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr 163, poz. KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport półroczny SA-P rok (rok ( zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SKONSOLIDOWANY SAR ROK () Zgodnie z 37 ust. 1 Załącznika nr 1 do Regulaminu obrotu RPW CeTO przyjętego uchwałą

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2003

Raport półroczny SA-P 2003 POCZTA Od : EM COMARCH Piotr Grzesiak Data odbioru : 2003-09-30 19:15:05 Do : EM Kancelaria KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport półroczny SA-P 2003 (zgodnie z 57 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

TRAVELPLANET.PL SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emitenta)

TRAVELPLANET.PL SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emitenta) KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚ CIOWYCH i GIEŁ D 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport półroczny P/ (rok ) (zgodnie z 86 ust. 1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października r. - Dz.

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK SA-R 2006 w tys. zł SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK Warszawa, 23 kwietnia 2007 roku Computer Service Support S.A. ul. Jagiellońska 78 03-301 Warszawa Opinia i raport z

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2011

Raport roczny SA-R 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2013 rok od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 1 Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002

Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002 POCZTA Od : Tomasz Kosacki Data odbioru : 2002-11-29 18:21:02 Do : KPW EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002 (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe LIVECHAT Software SA

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe LIVECHAT Software SA Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe LIVECHAT Software SA za okres od 1 kwietnia 2014 do 30 września 2014 roku sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości Wrocław, 21 listopada 2014 roku 1 Spis

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2004. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa Kapitałowa Echo Investment S.A. Kielce, 18 maja 2005 r.

RAPORT ROCZNY 2004. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa Kapitałowa Echo Investment S.A. Kielce, 18 maja 2005 r. RAPORT ROCZNY 2004 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa Kapitałowa Echo Investment S.A. Kielce, 18 maja 2005 r. Grupa Kapitałowa Echo Investment S.A. SA-RS 2004 tys. zł List do Akcjonariuszy, Partnerów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie zawiera: Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Dla Akcjonariuszy Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA

Dla Akcjonariuszy Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEGO PBK SA OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 1 STYCZNIA 2002 ROKU DO 30 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI MAJĄTKOWEJ

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI MAJĄTKOWEJ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI MAJĄTKOWEJ Nota Stan na 31.12.2012 Stan na 31.12.2011 AKTYWA I. Aktywa trwałe 108 405 113 608 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 687 686 - wartość firmy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 182 913 211 510 1. Rzeczowe aktywa trwałe 2 173 213 168 832 2. Wartość firmy 4 3.

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Hipoteczny SA

Europejski Fundusz Hipoteczny SA Europejski Fundusz Hipoteczny SA JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2008 r. Spis treści A. Pismo Prezesa Zarządu omawiające

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2015 Zawierający: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki MNI S.A. za I półrocze 2015 roku wraz z informacją dodatkową Raport niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 2013-03-29 Spis treści I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 3 II. Bilans...11 III. Rachunek zysków i strat...14 IV. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. WILBO S.A. za okres 01.01-31.12.2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. WILBO S.A. za okres 01.01-31.12.2014 SPRAWOZDANIE FINANSOWE WILBO S.A. za okres 01.01-31.12.2014 Sprawozdanie finansowe za 1. Wprowadzenie do sprawozdań finansowych Roczne sprawozdanie finansowe WILBO S.A. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Przemysłowej

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU POZNAŃ, 26 SIERPNIA 2015 R. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 (Zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2009. Obejmujący okres: od 2009-01-01 do 2009-03-31 QUMAK-SEKOM S.A.

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2009. Obejmujący okres: od 2009-01-01 do 2009-03-31 QUMAK-SEKOM S.A. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2009 Obejmujący okres: od 2009-01-01 do 2009-03-31 QUMAK-SEKOM S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa NIP: 524-01-07-036 REGON: 012877260 QUMAK-SEKOM S.A. skorygowany SA-Q

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ół ś ą ś ó ź ó ń ń ś ą śó ó ą ą ą ą ół ą ę ń ł ą ł Ą Ł ł Ą Ę Ą ó ł ó ń ńó Ę Ą Ńń Ą ł ó ł ół ół ż ó Ó łó ś ł ś ś ś Ż ł ęż ł ś ł ęż ł ś ś ł ęż ł ś Ż ł ęż ą ą Ą ą ł ó ą ł ł ł ś ą ę ą ł ś ą ę ą ł ń śó ę ą

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny WILBO SA za rok obrotowy 2011

Jednostkowy Raport Roczny WILBO SA za rok obrotowy 2011 Jednostkowy Raport Roczny za rok obrotowy 2011 1. WŁADZE SPÓŁKI MARZEC 2010 Spis treści: 1. List Prezes Zarządu Wilbo SA 3 2. Wybrane dane finansowe 5 3. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 6 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2006

Raport roczny SA-R 2006 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A. - SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A. za I półrocze 2015 roku www.hyperion.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Hyperion S.A. za I półr. 2015 roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Marzec 2015 SPIS TREŚCI: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 3 WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo