- KLUCZ ODPOWIEDZI - Instrukcja obsługi testu Prawidłowe odpowiedzi zaznaczono pogrubioną czcionką. Wszedł w życie w 1934

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- KLUCZ ODPOWIEDZI - Instrukcja obsługi testu Prawidłowe odpowiedzi zaznaczono pogrubioną czcionką. Wszedł w życie w 1934"

Transkrypt

1 KONKURS Z PRAWA GOSPODARCZEGO I HANDLOWEGO 22 IV KLUCZ ODPOWIEDZI - Instrukcja obsługi testu. Poniżej znajduje się 50 pytań wielokrotnego wyboru, gdzie w każdym pytaniu przynajmniej jedna odpowiedź jest prawdziwa i przynajmniej jedna jest fałszywa. Jeżeli zawarta w odpowiedzi do pytania teza nie jest wprost precyzowana czy ograniczona, to należy przyjąć, że wyraża ona ogólne, domyślne rozwiązanie, od której mogą (lecz nie muszą) istnieć wyjątki, mogące wynikać z ustawy lub odmiennej regulacji umownej. Jeśli teza zastrzega, że jest prawdziwa "co do zasady" oznacza to, że przyjmuje istnienie wyjątków. Jeżeli teza określona jest jako prawdziwa zawsze lub nigdy, oznacza to, że zakłada nieistnienie wyjątków. Prawidłowe odpowiedzi zaznaczono pogrubioną czcionką. Po ocenie prac klucz poddano modyfikacji w ten sposób, że w ostatnim pytaniu uznawano jako prawidłową odpowiedź d), a także łącznie odpowiedzi b), c) i d). Zmiana nie wpłynęła na kwalifikację osób do II etapu konkursu. 1. Kodeks handlowy: a) Wszedł w życie w 1934 r. b) Zawierał regulację spółki komandytowo-akcyjnej c) Nie został uchwalony przez Sejm II RP d) Zawierał regulację spółki cichej 2. Prokura: a) Nie może zostać ograniczona ze skutkiem wobec osób trzecich b) Musi pod rygorem nieważności być sporządzona na piśmie c) Wymaga w pewnych okolicznościach formy aktu notarialnego d) Nie była uregulowana w kodeksie handlowym 3. Kodeks spółek handlowych: a) Wszedł w życie w 2000 r. b) Został uchwalony w 2000 r. c) Zawiera przepisy wyrażające normy karnoprawne d) Odsyła do stosowania, co do zasady wprost, przepisów kodeksu cywilnego 4. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: a) Była uregulowana w code de commerce (1807 r.) b) Była uregulowana w Handelsgesetzbuch (1897 r.) c) Była uregulowana w Allgemeine Deutsche Handelsgesetzbuch (1861 r.) d) Była uregulowana w kodeksie handlowym 5. Osobowość prawną ma: a) Fundusz inwestycyjny b) Kółko rolnicze c) Oddział przedsiębiorcy zagranicznego d) Izba gospodarcza 6. W kodeksie handlowym nie było regulacji: a) Spółki partnerskiej b) Prokury c) Czynności handlowych d) Spółki komandytowej 7. Podczas rejestracji spółki handlowej sąd rejestrowy bada: a) Czy dołączone do wniosku dokumenty są zgodne z przepisami prawa

2 b) Zawsze, czy dane wskazane we wniosku o wpis są prawdziwe c) Czy prawdziwy jest numer REGON wskazany we wniosku, jeżeli ma w tym zakresie uzasadnione wątpliwości d) Zawsze zgodność przedmiotu działalności spółki z Polską Klasyfikacja Działalności 8. Co nie zniknęło z przepisów prawa po 1990 r.? a) Rejonizacja umów b) Jednostki gospodarki uspołecznionej c) Obowiązek kontraktowania d) Państwowy arbitraż gospodarczy 9. Firma: a) Osoby prawnej może być inna od jej nazwy b) Osoby fizycznej musi zawierać tylko jej nazwisko c) Osoby fizycznej musi zawierać jej imię i nazwisko d) Nie może być zbyta 10. Pojęcie kupca w rozumieniu kodeksu handlowego obejmowało: a) Wolne zawody b) Gospodarstwa rolne c) Tylko kupców prowadzących przedsiębiorstwo w większym rozmiarze d) Kupców rejestrowych i nierejestrowych 11. Spółka jawna: a) Powstaje z momentem wpisu do rejestru przedsiębiorców b) Powstaje z momentem podpisania umowy spółki c) Jest przedsiębiorcą d) Prowadzi przedsiębiorstwo 12. Partner spółki partnerskiej: a) Nie może być ograniczony w prawie reprezentacji spółki ze skutkiem zewnętrznym b) Może mieć prawo reprezentacji spółki w określonych sprawach tylko działając łącznie z innym partnerem c) Zawsze ma prawo głosu w sprawach zwykłego zarządu, wobec których jeden z partnerów zgłosił sprzeciw d) Może samodzielnie podjąć decyzję o powołaniu prokurenta 13. Wspólnik spółki jawnej: a) Co do zasady, uczestniczy w zysku proporcjonalnie do wniesionego wkładu b) Co do zasady, uczestniczy w stratach proporcjonalnie do wniesionego wkładu c) Co do zasady, uczestniczy w stratach w takim samym stopniu co inni wspólnicy d) Co do zasady, uczestniczy w zysku 14. W spółce komandytowej: a) Wkładem komplementariusza nie może być zobowiązanie do świadczenia usług b) Wkładem komandytariusza nie może być zobowiązanie do świadczenia usług c) Gdy komplementariuszem jest sp. z o.o., a komandytariuszem wspólnik tej spółki, wkładu komandytariusza nie mogą stanowić udziały w tej spółce z o.o. d) Gdy komandytariuszem jest sp. z o.o., a komplementariuszem wspólnik tej spółki, wkładu komplementariusza nie mogą stanowić udziały w tej spółce z o.o. 15. W spółce komandytowo-akcyjnej: a) Zgody wszystkich komplementariuszy wymaga uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy o podwyższeniu kapitału zakładowego b) Rada nadzorcza jest organem obligatoryjnym c) Zgody większości komplementariuszy wymaga uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy o podziale zysku w części przypadającej komplementariuszom d) Komplementariusz, co do zasady, nie może wypowiedzieć umowy spółki

3 16. Majątek spółki cywilnej: a) Stanowi należące do spółki wszelkie mienie wniesione jako wkład b) Stanowi należące do spółki mienie nabyte w czasie jej istnienia c) Nie istnieje takie pojęcia w języku prawnym d) Jest w istocie majątkiem należącym do wspólników spółki objętym współwłasnością łączną 17. Spółka cywilna: a) Musi się przekształcić w spółkę jawną jeżeli przychody netto osiągnęły wartość powodującą obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych b) Może się przekształcić w spółkę jawną gdy tylko jeżeli jej roczne zyski przekroczą zł c) Może się przekształcić w spółkę jawną na mocy uchwały wspólników d) Nie musi się przekształcać w spółkę jawną 18. Przepisy o udziale kapitałowym w spółce jawnej: a) Mogą być uchylone w umowie spółki b) Nie mogą być zmienione c) Mogą być zmienione tylko na korzyść wspólnika d) Są przepisami iuris dispositivii 19. Komplementariusz będący jednocześnie akcjonariuszem S.K.A.: a) Odpowiada bez ograniczeń b) Odpowiada jak akcjonariusz c) Odpowiada subsydiarnie d) Może mieć ograniczoną odpowiedzialność wobec osób trzecich, jeżeli wynika to ze statutu 20. Jeżeli w spółce partnerskiej powołano zarząd, to partner: a) Może reprezentować spółkę, chyba że inaczej stanowi umowa spółki b) Może reprezentować spółkę, chyba że odpowiednią uchwałą z ważnych powodów zostanie to zmienione c) Zawsze może reprezentować spółkę d) Nie może reprezentować spółki 21. Podwyższenie kapitału zakładowego sp. z o.o.: a) Zawsze wymaga zmiany umowy spółki b) Możliwe jest w ramach podwyższenia docelowego c) Zawsze prowadzi do emisji nowych udziałów lub podwyższenia wartości udziałów dotychczasowych d) Nie wymaga objęcia nowych udziałów, jeżeli dokonuje się poprzez kapitalizację rezerw 22. Członkowie zarządu: a) Spółki z o.o. prowadzą sprawy zwykłego zarządu, co do zasady, indywidualnie b) Spółki akcyjnej prowadzą sprawy zwykłego zarządu, co do zasady, indywidualnie c) Spółki z o.o. mogą być powoływani przez wspólnika d) Spółki akcyjnej są powoływani, co do zasady, przez walne zgromadzenie akcjonariuszy 23. Rada nadzorcza spółki z o.o.: a) Ma ograniczone prawo reprezentacji spółki b) Ma prawo delegowania swoich członków do pełnienia stałego nadzoru przy zarządzie c) Jest organem obligatoryjnym, jeżeli spółka ma ponad 25 wspólników d) Jej ustanowienie nigdy nie jest obowiązkowe 24. Organ właścicielski: a) Spółki z o.o. nie jest pozbawiony wprost przez żaden przepis KSH prawa wydawania wiążących poleceń zarządowi b) S.A. może wydawać wiążące polecenia zarządowi

4 c) S.A. nie może wydawać wiążąych poleceń zarządowi d) Może odwołać członków zarządu jedynie z ważnych powodów 25. Zgromadzenie wspólników: a) Co do zasady, przyjmuje uchwały bez wymogu kworum b) Co do zasady, przyjmuje uchwały bezwzględną większością c) Musi zawsze zostać formalnie zwołane aby miało moc podejmowania uchwał d) Jest jedynym sposobem podejmowania uchwał przez wspólników 26. Księga udziałów: a) Jest składana w aktach rejestrowych spółki b) Jest prowadzona przez zarząd c) Jest publicznie dostępna d) Od wpisu do niej uzależniona jest skuteczność przeniesienia udziału między stronami transakcji 27. Księga akcji: a) Obejmuje wszystkich każdorazowych akcjonariuszy spółki b) Jest prowadzona przez zarząd c) Jest publicznie dostępna d) Od wpisu do niej uzależniona jest skuteczność przeniesienia akcji między stronami transakcji 28. Spółka publiczna: a) To spółka akcyjna od momentu złożenia pierwszej oferty publicznej b) Ma radę nadzorczą o składzie minimum 5-osobowym c) Przy emisji akcji z wykonaniem prawa poboru dopuszcza dwukrotny przydział akcji, przy można z góry zapisać się na akcje nieobjęte d) Przy emisji akcji z wykonaniem prawa poboru dopuszcza tylko jednokrotny przydział akcji, przy czym można z góry zapisać się na akcje nieobjęte 29. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego: a) W sp. z o.o. wyłączenie prawa pierwszeństwa może nastąpić w umowie spółki lub w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego b) W S.A. wyłączenie prawa poboru może nastąpić w statucie lub w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego c) W S.A. w ramach podwyższenia docelowego, uchwała wskazuje maksymalny termin podwyższenia, nie dłuższy niż 3 lata d) W S.A. w ramach podwyższenia docelowego, statut może upoważnić zarząd do wyłączenia prawa poboru na potrzeby emisji akcji w ramach wykonania tego podwyższenia 30. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego: a) Nie jest możliwe w spółce z o.o. b) Jest podwyższeniem o charakterze abstrakcyjnym c) Dochodzi do skutku z momentem rejestracji w sądzie d) Polega na określeniu dolnej granicy podwyższenia, powyżej której może ono dojść do skutku 31. Rada nadzorcza działa kolegialnie: a) W sp. z o.o. zawsze b) W sp. z o.o. jedynie jeśli tak stanowi umowa spółki c) W S.A. zawsze d) Co do zasady w S.A. 32. Elementami osobowymi w spółce z o.o. są: a) Powództwo o wyłączenie wspólnika b) Powództwo o rozwiązanie spółki

5 c) Squeeze-out d) Prawa wspólnika do kontroli 33. Głosowanie korespondencyjne w S.A.: a) Jest dokonywane w trybie tajnym b) Może dotyczyć odwołania członka zarządu c) Co do zasady odbywa się przez pełnomocnika d) Odbywa się tylko na formularzu przygotowanym przez S.A. 34. Zaliczki na poczet dywidendy w S.A.: a) Do ich wypłaty potrzebna jest zgoda RN b) O planowanej wypłacie zaliczek zarząd musi ogłosić co najmniej na trzy tygodnie przed rozpoczęciem wypłat c) Mogą być dokonane jeżeli spółka w poprzednim roku obrotowym osiągnęła przychód d) Mogą być wypłacone z kapitału zapasowego 35. Wygaśnięcie mandatu członka zarządu sp. z o.o. powołanego na okres dłuższy niż rok: a) Następuje z chwilą jego śmierci b) Co do zasady, następuje z dniem odbycia ZW, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji c) Następuje z chwilą rozwiązania umowy o pracę z członkiem zarządu d) Może nastąpić w wyniki rezygnacji 36. Udziały w sp. z o.o. : a) Nie mogą być uprzywilejowane w zakresie dywidendy powyżej 150% dywidendy przysługującej z udziałów nieuprzywilejowanej b) Mogą być uprzywilejowane na mocy stosownej uchwały c) Są zbywalne d) Mogą być objęte wspólnością majątkową małżeńską 37. Rada Nadzorcza reprezentuje S.A.: a) W przypadku umów zawieranych między spółką a członkiem zarządu b) W sporach z członkami zarządu c) W przypadku o którym mowa w pkt a) Rada Nadzorcza reprezentuje spółkę zawsze d) Gdy umowa spółki tak stanowi 38. Akcjonariusz odpowiada za zobowiązania S.A. w organizacji: a) Do wysokości niewniesionego wkładu na pokrycie objętych akcji b) Zawsze solidarnie ze spółką c) Subsydiarnie ze spółką do określonej wysokości d) Zawsze do wysokości wniesionego wkładu 39. Akcjonariusz spółki dzielonej może żądać wykupu akcji: a) Jeżeli nie posiada więcej niż 10% kapitału zakładowego spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej b) Jeżeli objęcie przez niego akcji w spółce przejmującej albo spółce nowo zawiązanej nastąpiło na warunkach mniej korzystnych niż w spółce dzielonej c) Zawsze po cenie określonej przez biegłego rewidenta d) Po cenie określonej przez biegłego rewidenta 40. Prawo głosu wynikające z akcji: a) Przysługuje, co do zasady od dnia pełnego pokrycia akcji b) Może zostać ograniczone w drodze stosownej uchwały WZ c) Zostaje całkowicie zniesione w odniesieniu do akcji niemych d) Stanowi jedno z praw korporacyjnych akcjonariusza 41. Papierem wartościowym może być: a) Obligacja z prawem pierwszeństwa b) Konosament c) Jednostka uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym d) Opcja

6 42. Instrumentem finansowym jest: a) Obligacja z prawem pierwszeństwa b) Derywat c) Udział w sp. z o.o. d) Opcja 43. Konosament: a) Uregulowany jest w kodeksie morskim b) Może być wystawiony na zlecenie c) Inkorporuje prawo do odbioru i rozporządzania ładunkiem d) Wystawiany jest przez załadowcę lub frachtującego na rzecz nadawcy ładunku 44. List zastawny: a) Jest papierem wartościowym dłużnym b) Obejmuje wierzytelność zabezpieczoną zastawem c) Może być emitowany tylko przez banki hipoteczne d) Uregulowany jest w ustawie prawo bankowe 45. Zamknięty fundusz inwestycyjny: a) Nie posiada zarządu b) Jednym z jego organów może być osoba prawna c) Emituje jednostki uczestnictwa d) Emituje certyfikaty inwestycyjne 46. Dekret z 1946 r. o umarzaniu utraconych dokumentów nie stosuje się do umarzania następujących dokumentów: a) Weksli b) Czeków c) Rewersów i warrantów d) Akcji 47. Obligacje przychodowe może emitować: a) Jednostka samorządu terytorialnego b) Miasto stołeczne Warszawa c) Koncesjonariusz d) Każda spółka akcyjna 48. Prawa ze zdematerializowanych papierów wartościowych: a) Powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych b) Przysługują osobie będącej właścicielem tego rachunku c) Powstają z chwilą złożenia do KDPW wniosku o dematerializację akcji d) Są zbywalne 49. NewConnect to: a) Rynek nieregulowany b) Alternatywny system obrotu c) Rynek zarządzany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. d) Rynek niezorganizowany 50. De lege lata dowód składowy: a) Jest uregulowany w ustawie o domach składowych b) To towarowy papier wartościowy c) Składa się z rewersu i warrantu d) Nie jest znany polskiemu ustawodawstwu W pytaniu 50. alternatywnym poprawnym rozwiązaniem było zaznaczenie odpowiedzi b), c) i d) łącznie.

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 1 Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub nie mająca osobowości prawnej spółka

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce opracowane przez FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych [PAIiIZ] 1 ul. Królewska 16, 00-103

Bardziej szczegółowo

2015-05-12. Prawo handlowe. Prawo handlowe jako gałąź prawa prywatnego. Prawo handlowe jako dziedzina prawa cywilnego

2015-05-12. Prawo handlowe. Prawo handlowe jako gałąź prawa prywatnego. Prawo handlowe jako dziedzina prawa cywilnego Prawo handlowe dr hab. Igor Postuła Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania 1 Prawo handlowe jako gałąź prawa prywatnego Prawo prywatne (ius privatum) gałąź prawa skupiająca normy prawne, których

Bardziej szczegółowo

Formy prawne działalności gospodarczej

Formy prawne działalności gospodarczej Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Formy prawne działalności gospodarczej PO KL Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt jest współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny ABS INVESTMENT Spółka Akcyjna SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE SA wraz z projektami uchwał

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE SA wraz z projektami uchwał Raport bieżący Spółka: SARE SA Numer: 23/2015 Data: 23-07-2015 Typy rynków: NewConnect Rynek Akcji GPW Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE SA wraz z projektami uchwał

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY sporządzony na potrzeby wprowadzenia 11 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda wyemitowanych przez 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Statut. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Statut. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 lipca 2010 r., ze zmianami uchwalonymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

STATUT SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

STATUT SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Z dnia 06.12.2012r STATUT SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Spółka jest prowadzona pod firmą SCO-PAK Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

STATUT NETWISE S.A. z siedzibą w Warszawie

STATUT NETWISE S.A. z siedzibą w Warszawie STATUT NETWISE S.A. z siedzibą w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA. 2. Spółka może używać skrótu: NETWISE S.A. 3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Raport Bieżący. Spółka: INTELIWIS Numer: 8/2008

Raport Bieżący. Spółka: INTELIWIS Numer: 8/2008 Warszawa, 23 czerwca 2008 r. Raport Bieżący Spółka: INTELIWIS Numer: 8/2008 Temat: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie InteliWISE SA zwołane na 30 czerwca 2008r., planowana zmiana statutu

Bardziej szczegółowo

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA www.medicalgorithmics.pl DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D spółki do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE dotyczące emisji 1.020.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz emisji 1.020.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, każda o wartości nominalnej 1 złoty EUROCASH Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INTELIWISE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie ( Emitent )

DOKUMENT INFORMACYJNY INTELIWISE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie ( Emitent ) DOKUMENT INFORMACYJNY INTELIWISE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie ( Emitent ) sporządzony na potrzeby wprowadzenia 600 000 akcji serii D1, 56 665 akcji serii D2 i 113 335 akcji serii D3 Emitenta,

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY

Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii E i serii F do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r.

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r. Pouczenie: 1. Praca jest

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny z siedzibą we Wrocławiu sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 11.800.000

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA UBOAT LINE S.A.

NOTA INFORMACYJNA UBOAT LINE S.A. NOTA INFORMACYJNA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B SPÓŁKI UBOAT LINE S.A. Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą Notą

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY

DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect organizowanym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny www.eurosystem.com.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii H do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. dla 10.000 obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. dla 10.000 obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł. Emitent: NOTA INFORMACYJNA dla 10.000 obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł Emitent: Pragma Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach 40-748 Katowice,

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii E spółki 11 bit studios S.A. do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

STATUT DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA. posługiwać skrótem firmy Dom Development S.A. -------------------------------------

STATUT DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA. posługiwać skrótem firmy Dom Development S.A. ------------------------------------- 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA 1.1 Firma spółki brzmi: Dom Development Spółka Akcyjna. Spółka może się posługiwać skrótem firmy Dom Development S.A. -------------------------------------

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. dla 10.000 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. dla 10.000 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł. Emitent: NOTA INFORMACYJNA dla 10.000 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł Emitent: Pragma Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach 40-748 Katowice,

Bardziej szczegółowo

ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna

ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z aktu notarialnego z dnia 1 czerwca 2010 r. (Repertorium A numer 4036/2010), Oświadczenia Zarządu

Bardziej szczegółowo