Gospodarka ziemią 9 Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w 2004 r. Rybołówstwo 12 Stan zasobów rybnych Morza Bałtyckiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gospodarka ziemią 9 Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w 2004 r. Rybołówstwo 12 Stan zasobów rybnych Morza Bałtyckiego"

Transkrypt

1 Nr 3/2005 (94) Biuletyn informacyjny wydawany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Redagowany pod kierunkiem Małgorzaty Książyk przy współpracy z kolegium redakcyjnym w składzie: Przewodnicząca Maria Zwolińska Radca Generalny Członkowie Jan Bielański, Dariusz Goszczyński, Waldemar Guba, Radosław Iwański, Grzegorz Łukasiewicz, Dariusz Nieć, Sławomir Nosowicz, Bożena Nowicka, Antoni Radzewicz, Bożena Rynkowska, Aleksandra Szelągowska, Tadeusz Szkamruk, Wojciech Wojtyra, Małgorzata Piotrowska Opracowywany przez zespół w składzie: Ewa Woicka Bekas, Ewa Jaroszewicz, Mariola Marczak ul. Wspólna 30, Warszawa, tel , , fax Podpisano do druku: r. Łączność z czytelnikami: Biuro Prasowe MRiRW ul. Wspólna Warszawa, Sekcja Prasowa ARiMR ul. Żelazna Warszawa Wersja internetowa (http://www.minrol.gov.pl) ISSN Spis treści: Prosto z gabinetu Wspólna organizacja rynków rolnych 6 Wymiana handlowa artykułami rolno spożywczymi 7 Polski przemysł spożywczy po integracji Gospodarka ziemią 9 Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w 2004 r. Rybołówstwo 12 Stan zasobów rybnych Morza Bałtyckiego Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa 14 Rola FAPA we wdrażaniu SPO Agencja Rynku Rolnego 15 Program pomocy żywnościowej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 18 Zadania ARiMR na 2005 rok 20 Płatności bezpośrednie do gruntów rolnych w 2005 r. 22 Przygotowanie wniosku i planu rozwoju dla gospodarstwa niskotowarowego 25 Pomoc finansowa z tytułu dostarczenia pomidorów do przetwórstwa 27 Zmiany zasad pomocy finansowej dla branży utylizacyjnej w 2005 roku 29 Działania ARiMR na rzecz restrukturyzacji rybactwa 31 Kierunki rozwoju Systemu Identyfikacji i Rejestracji Bydła 32 Liczby i fakty 34 Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych udzielonych w latach poprzednich objętych dopłatami ARiMR od dnia r. 35 Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych udzielonych przez Banki w 2004 r. objętych dopłatami ARiMR od dnia r. 36 Adresy i numery telefonów Oddziałów Regionalnych ARiMR 37 Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych lub o przyznanie płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania Biuletyn Informacyjny otrzymują: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, posłowie i senatorowie, Kancelaria Prezydenta, wojewodowie, marszałkowie, starostwa, urzędy gmin, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Izby Rolnicze, banki współpracujące z ARiMR, Duszpasterstwo Rolników, szkoły i uczelnie rolnicze, instytuty i biblioteki rolnicze, Rada Gospodarki Żywnościowej. 1

2 W naszym kraju sektor rolny ma większe znaczenie społeczne i gospodarcze, niż w innych krajach Unii Europejskiej. Silną stroną polskiego rolnictwa jest korzystna struktura wieku ludności rolniczej 60% mieszkańców wsi to ludzie w wieku poniżej czterdziestego roku życia. Jest to najaktywniejsza grupa, która pokazała, że potrafi korzystać z dostępnych środków krajowych takich jak np. kredyty dla młodych rolni ków na zakup ziemi, jak również doskonale poruszać się w programach finansowanych ze środków Unii Euro pejskiej. W ubiegłym roku ponad 1 milion 700 tysięcy rolników zgłosiło swoje gospodarstwa do ewidencji prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ponad 1 milion 400 tysięcy rolników złożyło wnioski o płatności bezpośrednie, a prawie 630 tysięcy rolników o płatności z tytułu gospodarowania na obszarach o niekorzystnych warunkach. Tylko z tych dwóch tytułów polska wieś otrzyma za rok 2004 około 7 miliardów zło tych. Od 15 marca br. biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują już wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2005 r. Wszystkich rolników, którzy nie skorzystali z tej formy wsparcia w ubiegłym roku namawiam, żeby zrobili to teraz. To są pieniądze, które poprawią sytuację finansową w każ dym gospodarstwie. Bardzo dobre wyniki osiągnęliśmy w realizacji Programu Operacyjnego SAPARD. Do ARiMR wpłynęło ponad 31 tys. wniosków. Przedsiębiorcy, rolnicy i jednostki samorządu terytorialnego otrzymają w latach prawie 5 miliardów złotych refundacji kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację projektów SAPARD. Kwota ta pozwoliła zrealizować inwestycje na sumę prawie 10 miliardów złotych, przyczyniając się do unowo cześnienia gospodarstw rolnych, zakładów przetwórczych oraz rozwoju obszarów wiejskich. Wcześniejsze przygotowanie rolników do złożenia wniosków w ramach poszczególnych działań Plan Rozwo ju Obszarów Wiejskich na lata pozwoliło na to, że do marca w ARiMR złożono ponad 23 tysiące wniosków o renty strukturalne, prawie 50 tysięcy wniosków dotyczących wspierania gospodarstw niskotowaro wych, ponad 2 tys. wniosków o zalesienie oraz prawie 55 tys. wniosków o dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej. Podobnie jest z Sektorowym Programem Operacyjnym wspierającym restrukturyzację i modernizację sektora żyw nościowego. Rolnicy złożyli już około 30 tysięcy wniosków na kwotę około 3 miliardów złotych. W działaniu dotyczącym ułatwienia startu młodym rolnikom limit środków przewidzianych w programie został podobnie jak w działaniu dotyczącym szkoleń już wyczerpany. Popularnością cieszą się także inne działania, takie jak inwestycje w gospodarstwach rolnych, wspieranie doradztwa rolniczego, poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych czy wspieranie działalności pozarolniczej w gospodarstwach, a także rozwój i ulepszanie in frastruktury technicznej związanej z rolnictwem. Przedstawione wielkości jednoznacznie rozwiewają zgłaszane wcześniej przez różne środowiska obawy, że środ ki z Unii Europejskiej są kwotami wirtualnymi i że polscy rolnicy nie będą mogli z nich korzystać. Potrafiliśmy sprostać zadaniom, dzięki którym budujemy nowy wizerunek polskiego rolnictwa. Jako pełnoprawny członek Unii mamy prawo nie tylko opiniować kierunki zmian Wspólnej Polityki Rolnej i pro jekty nowych rozwiązań, ale także zgłaszać swoje propozycje. Korzystamy z tego. Aktywnie uczestniczymy w dyskusji nad nową perspektywą finansową lat , nad uregulowaniami na rynku cukru, skrobi, owoców i warzyw. Zbliżają się Święta Wielkanocne. To Święta radości, odnowy i budzenia się do życia. W tym czasie z spoglądamy w przyszłość i tworzymy nowe plany. Chciałbym, aby wszyscy rolnicy uwzględniali w nich możliwości, jakie daje Wspólna Polityka Rolna w zakresie rozwoju gospodarstw i poprawy warunków życia wszystkich mieszkańców wsi. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2

3 Prosto z gabinetu Polska żywność dla żołnierzy w Iraku i Afganistanie o raz czwarty, z inicjatywy ministra rol Pnictwa i rozwoju wsi Wojciecha Olej niczaka, polskim żołnierzom z misji sta bilizacyjnej w Iraku, został przekazany transport żywności. Transport polskiej żywność dotarł też do żołnierzy stacjo nujących w Afganistanie. Tak, jak to mia ło miejsce poprzednio, tak i tym razem akcja została przeprowadzona w okresie przedświątecznym. Dziesięć firm prze kazało w sumie około 3 ton produktów spożywczych. Były to m.in.: kabanosy, kiełbasy leśne, myśliwskie i jałowcowe, a także sery i wyroby czekoladowe. Przebywający wcześniej w Iraku mi nister Wojciech Olejniczak, mógł osobi ście przekonać się, jak trudna i odpowie dzialna jest służba naszych żołnierzy w misji stabilizacyjnej. Dlatego ważne dla niego było, aby tradycyjne polskie sma ki, pozwoliły, w okresie Świąt Wielkanoc nych, choć trochę przybliżyć tradycyjną, polską świąteczną atmosferę żołnierzom stacjonującym z dala od swoich rodzin. Produkty żołnierzom przekazały naj lepsze polskie firmy uczestniczące w programie Poznaj Dobrą Żywność. Wśród darczyńców znalazły się takie za kłady, jak: Sokołów S.A., Zakłady Mięsne Viola w Lnianie, Ciechanowskie Zakłady Drobiarskie Cedrob S.A. w Ciechanowie, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu, Spółdzielnia Mleczarska Sudowia w Suwałkach, Firma Cukiernicza Solidarność w Lublinie, Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukier niczych Odra S.A. w Brzegu, Spółdzielcze Zakłady Piekarsko Cia stkarskie Mamut we Wrocławiu, Mokate S.A. w Ustroniu. Międzynarodowe Targi Ekologiczne BioFach 2005 Norymberdze w dniach Wlutego odbyły się największe na świecie specjalistyczne targi produk tów ekologicznych BioFach 2005, na których zaprezentowało się wy stawców z 69 państw. Targi te odwie dziło ponad 32 tys. zwiedzających. Pol ska po raz drugi zorganizowała na tar gach stoisko narodowe, na którym 14 firm oferowało swoje wyroby. Polskie stoisko przygotował Urząd Marszał kowski Województwa Mazowieckiego przy współpracy z Urzędem Marszał kowskim Województwa Małopolskiego, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z Oddziałem Centrum Do radztwa Rolniczego w Radomiu. Targi odwiedził sekretarz stanu Jerzy J. Pilar czyk, który wziął udział w: specjali stycznym sympozjum zorganizowanym przez Federalne Ministerstwo Ochrony Konsumentów, Wyżywienia i Rolnic twa Niemiec, które poświęcone było roli branży ekologicznej w procesie globalizacji. Minister uczestniczył też w uroczystym otwarciu targów BioFach oraz powitaniu na polskim stoisku Re nate Künast, federalnego ministra ochro ny konsumentów, wyżywienia i rolnic twa Niemiec. Minister Jerzy Pilarczyk odbył także rozmowy z Heike Slotta dyrektorem projektu targów BioFach. Spotkanie dotyczyło ewentualnego udziału Polski jako Kraju Roku w na stępnej edycji targów BioFach w roku Polska zadeklarowała chęć ta kiego udziału. Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta pod koniec marca br. Dialog w Wiedniu ostatnim dniu stycznia podsekretarz Wstanu Andrzej Kowalski przebywał w Wiedniu, gdzie wziął udział w konfe rencji zorganizowanej przez Federalne Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa, Środo wiska i Gospodarki Wodnej Austrii, w ra mach zainicjowanego przez Austrię part nerstwa regionalnego, Austrii, Czech, Pol ski, Słowacji, Słowenii oraz Węgier. Ce lem konferencji było ożywienie i rozwój dalszej współpracy w dziedzinie rolnic twa między uczestniczącymi państwami oraz próba zidentyfikowania wspólnych interesów i stanowisk w kwestiach zwią zanych z finansowaniem rozwoju obsza rów wiejskich, rolnictwem ekologicznym, wykorzystaniem surowców odnawialnych i inżynierią genetyczną w rolnictwie. 3

4 Prosto z gabinetu Wizyta we Francji Rolnictwo tworzy Europę to hasło 42 edycji Międzynarodowego Salonu Rol niczego, który rozpoczął się w Paryżu 26 lutego. Nowe państwa członkowskie zo lonez. Tańczyły one tradycyjne polskie tańce ludowe i śpiewały polskie pieśni. Przebywający we Francji minister Woj ciech Olejniczak odwiedził też salon Wojciecha Olejniczaka z ministrem rol nictwa, żywności, rybołówstwa i spraw wsi Francji Dominique m Bussereau. Omówiono przebieg dotychczasowej współpracy bilateralnej i zgodnie stwier dzono możliwości dalszego jej rozwo ju i intensyfikacji. Poruszano też kwestie związane z re formą Wspólnej Polityki Rolnej. Głów nymi tematami były: planowana refor ma rynku cukru oraz rynku owoców i warzyw. W odniesieniu do pierwszego z nich, pomimo różnic w sprawie pla nowanej redukcji połączonej kwoty A i B, gdzie Polska opowiada się za reduk cją kwoty B, a nie kwot połączonych, po stały w tym roku szczególnie uhonoro wane na wspólnym stoisku pod patro natem Komisji Europejskiej. Polskie stanowisko, odwiedził minister rolnictwa Wojciech Olejniczak, który spotkał się tu z prezydentem Francji Ja cques em Chirackiem. Dzień wcześniej ministrowie rolnictwa nowo przyjętych państw członkowskich dyskutowali na temat Wspólnej Polityki Rolnej i przyszło ści rolnictwa w Europie. Każdy z nowych członków Unii Eu ropejskiej, podczas dnia narodowego, prezentował na unijnym stoisku swoje produkty spożywcze. Polska przedstawi ła produkty regionalne m.in.: kiełbasę Li siecką, ser biały Koryciński, ogórki kiszo ne w drewnianych beczkach, udziec ze świni złotnickiej, powidła śliwkowe, sę kacz z Podlasia, nalewki staropolskie, miód pitny i wiele innych tradycyjnych produktów. Degustacje produktów ua trakcyjniały występy dwóch polonijnych zespołów pieśni i tańca Mazur i Po maszyn rolniczych SIMA odbywający się na północy Paryża. Spotkał się z pol skimi wystawcami oraz delegacją pol skich izb rolniczych. Następnie udał się na północ Francji, gdzie odbywał się I Szczyt Francusko Polski w Arras. Podczas szczytu prezydent Jacques Chirac po wiedział, że Polska i Francja to dwie po tęgi rolne, które mają wspólną wizję eu ropejskiej polityki w tym zakresie. W czasie szczytu odbyły się rozmowy pol skiego ministra rolnictwa i rozwoju wsi zostałe zagadnienia, czyli tempo i ska la reformy są punktami, w odniesieniu, do których występuje duża zbieżność po glądów. W sprawie rynku owoców i wa rzyw obie strony wyraziły wolę ściślej szej współpracy. Minister Wojciech Olej niczak przedstawił swojemu rozmówcy stanowisko Polski w sprawie zwiększe nia produkcji skrobi ziemniaczanej. Roz mawiano także na temat negocjacji WTO. Tu również odnotowano zbież ność poglądów. 4 Zezwolenia na eksport do Federacji Rosyjskiej rawo eksportu swoich produktów Pna teren Federacji Rosyjskiej otrzy mało 35 polskich mleczarń. Należą do nich: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Skierniewicach, Łódzka Spółdzielnia Mleczarska w Łodzi, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Wart Milk w Sieradzu, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Pajęcznie, Spółdzielnia Mleczarska Lazur No we Skalmierzyce,

5 Prosto z gabinetu Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Inowrocławiu, Spółdzielnia Mleczarska Ryki, Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek w Radzyniu Podlaskim, Alima Gerber S.A. Zakład Produk cyjny Rzeszów, Chłodnie Warszawskie Morspol S.A., Bel Polska Sp. z o.o. Chorzele, Polser Sp. z o.o. Siemiatycze, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Hajnówka, Onken Polska Sp. z o.o. Maków Mazowiecki, Hochland Polska Sp. z o.o., Zakład Mleczarski w Baranowie, Proszkownia Mleka Lacpol Piotr ków Kujawski, Serwer Sp. z o.o.warszawa, Sertop Sp. z o.o., Tychy, Zott Polska Sp. z o.o. Opole, Arla Foods Sp. z o.o. Gościno, Dojrzewalnia Magazyn Tychowo, Arla Foods Sp. z o.o. Gościno, PHZZ Sm Lacpol Sp. z o.o. War szawa, Zakład w Gdyni, Spółdzielnia Mleczarska Maćko wy Gdańsk, Mlekovita Sp. z o.o. Morąg, Moniecka Spółdzielnia Mleczar ska w Mońkach, Spółdzielnia Obrotu Towarowego Mleczarskiego w Białymstoku, Mlekovita Sp. z o.o. Bielsk Pod laski, Spółdzielnia Mleczarska Mlekovi ta, Wysokie Mazowieckie, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy, Nutricia Polska Sp. z o.o. Opole, Danone Sp. z o.o. Fabryka w War szawie, Danone Sp. z o.o. Fabryka w Bie runie. Polska Gospodarka Żywnościowa Osiągnięcia i Perspektywy Jak dwa razy dwa równa się cztery tak, aby mogło rozwijać się polskie rolnictwo musi rozwijać się przetwórstwo rolno spo żywcze i odwrotnie powiedział na pod sumowaniu dwudniowej konferencji Pol ska Gospodarka Żywnościowa Osiągnię cia i Perspektywy minister rolnictwa i rozwoju wsi Wojciech Olejniczak. Minister zwrócił też uwagę na to, jak ważna jest działalność Rady Gospodar ki Żywnościowej organizatora konfe rencji dla producentów i przetwór ców. Umożliwia ona konfrontację po glądów i podjęcie dyskusji pomimo różnych punktów widzenia. Oczywiste są różnice pomiędzy przed stawicielami tych środowisk, jednak wi dać wyraźnie, że się one zmniejszają. Obserwuję już bardzo dobrą współpra cę, zwłaszcza między grupami producen tów a przetwórcami. Najbardziej zna nym powszechnie przykładem jest spół dzielczość mleczarska zaznaczył minister. Podobnie dzieje się w branży mięsnej, a mam nadzieję, że wkrótce tak będzie w odniesieniu do branży warzyw niczej i ogrodniczej dodał. Minister mówił o zachodzących pro cesach konsolidacji w poszczególnych branżach, o dobrym przygotowaniu za kładów przetwórczych do konkurencji na międzynarodowych rynkach i podkre Notatki: ślał, że ciężka praca w okresie przygo towawczym przynosi teraz efekty. Ape lował także o dalsze wysiłki zaznacza jąc, że rok 2005 będzie można uznać za udany, jeżeli wykorzystane zostaną wszy stkie dostępne, w ramach unijnych fun duszy, środki. Pozwolą one na dalsze podniesienie konkurencyjności naszych produktów rolno spożywczych. Prze strzegał jednocześnie przed zbytnim upraszczaniem zachodzących procesów i prosił o kompleksowe rozpatrywanie zy sków i strat w długiej perspektywie cza su, a nie w doraźnych działaniach. Mi nister zwrócił uwagę, że po naszym przy stąpieniu do Unii Europejskiej ceny w Pol sce nie będą się gwałtownie zmieniać i będą wykazywać podobne tendencje jak w całej Unii. Dlatego też, tak ważne jest szukanie porozumienia między prze twórcami a producentami i zawieranie umów wieloletnich, które będą dobrze służyły obu stronom. Najbardziej zasłużeni przedstawicie le Rady Gospodarki Żywnościowej ode brali z rąk ministra Wojciecha Olejni czaka honorowe odznaki Zasłużony dla Rolnictwa. 5

6 Wspólna organizacja rynków rolnych Wymiana handlowa artykułami rolno spożywczymi Dane wstępne za rok 2004 R ok 2004 był szczególnym okre sem dla polskiego rolnictwa i ryn ku rolnego z uwagi na włączenie się z dniem 1 maja 2004 r. w struktury i zasady wspólnego rynku UE. Dotyczyło to również wymiany han dlowej artykułami rolno spożywczymi więcej produktów z następujących grup towarowych: owoce, pasze, ryby i owo ce morza. W 2004 r. w stosunku do 2003 r. naj większą dynamiką w eksporcie naszych towarów rolno spożywczych za grani cę charakteryzowały się następujące się na poziomie 51,3%, podczas gdy do krajów WNP na poziomie 20,5%, czy EFTA 5%. Wśród nowych członków UE największa wymiana handlowa polski mi produktami odbywała się z Republi ką Czeską i Węgrami, a znacznie wzro sła w okresie ostatnich miesięcy sprze Tabela 1. Wyniki obrotów towarami rolno spożywczymi w latach [mln EUR] OGÓŁEM 2002r. 2003r. Zmiana [%] 2003r. 2004r. Zmiana [%] V XII 2003r. V XII 2004r. Zmiana [%] Eksport towarów rolno spożywczych 3,465 4, ,003 5, ,795 3, Import towarów rolno spożywczych 3,802 3, ,557 4, ,386 3, Saldo UNIA EUROPEJSKA (15) 2002r. 2003r. Zmiana [%] 2003r. 2004r. Zmiana [%] V XII 2003r. V XII 2004r. Zmiana [%] Eksport towarów rolno spożywczych 1,688 2, ,042 2, ,496 2, Import towarów rolno spożywczych 2,026 1, ,855 2, ,227 1, Saldo Polski z innymi krajami, w tym z kraja mi 15. Wartość eksportu w 2004 r. wynosi ła mln EUR i była o 30,5% wy ższa niż rok wcześniej. Wartość impor tu wynosiła 4.369,9 mln EUR i była o 22,9% wyższa niż rok wcześniej. W ta kiej sytuacji znacznie, bo prawie dwu krotnie, wzrosło dodatnie saldo do po ziomu 853,2 mln EUR. Największy udział pod względem wartości w eksporcie polskich towarów rolno spożywczych należał do produk tów z grup: mięso i podroby jadalne, pro dukty mleczarskie, przetwory z owo ców i warzyw, warzywa, owoce. Do Polski sprowadziliśmy natomiast naj 6 produkty: nasiona roślin oleistych, tłu szcze roślinne i zwierzęce, napoje bez alkoholowe, alkoholowe, tytoń, pro dukty mleczarskie, mięso i podroby ja dalne. W przypadku importu były to: mięso i podroby, tytoń, zwierzęta żywe, zboża, produkty przemiału zbóż, sód, skrobia. Niewątpliwie znaczny wpływ na ko rzystną sytuację handlową w 2004 r. miała wysoka dynamika sprzedaży pol skich produktów rolno spożywczych po 1 maja 2004 r. do krajów 15 w ra mach jednolitego rynku. Wzrost sprze daży do krajów 15 w okresie V XII 2004 r. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego ukształtował daż na Słowację, czy, do tej pory marginalna, na Maltę. Podobna sytua cja miała miejsce w przypadku zakupu towarów rolno spożywczych w kra jach 10. Kupowaliśmy przede wszy stkim w Republice Czeskiej i na Wę grzech, a zdynamizowaniu uległy po akcesji do UE nasze zakupy na Łotwie i w Estonii. Do największych naszych partnerów handlowych w eksporcie nadal należą: Niemcy, a następnie Wielka Brytania, Holandia i Włochy, w imporcie: również Niemcy, Holandia i Włochy, ale także Hiszpania, Francja i Dania. DEP. WSPÓLNEJ ORGANIZACJI RYNKÓW ROLNYCH TEL.:

7 Wspólna organizacja rynków rolnych Polski przemysł spożywczy po integracji P olski przemysł spożywczy zajmu je w Unii Europejskiej szóste miej sce (za przemysłem spożywczym Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Bry tanii i. Hiszpanii). Wartość jego pro dukcji wynosi ponad 55 mld euro. Sta nowi to około 8 proc. wartości prze twórstwa w całej Unii Europejskiej. Polska zajmuje trzecie miejsce w UE w produkcji cukru oraz piwa i czwarte miejsce w produkcji mięsa wieprzowe go. Wysoka pozycja krajowego rolnic twa, które zajmuje w Unii Europejskiej pierwsze miejsce w produkcji ziemnia ków, trzecie w produkcji zbóż, owo ców i warzyw, czwarte w produkcji mleka, stwarza optymistyczne przesłan ki rozwoju kolejnych sektorów. Produk cja żywności jest jednym z nielicznych działów gospodarki, której poziom no woczesności nie różni się istotnie od poziomu rozwoju tego sektora w UE. W porównaniu z innymi sektorami gospo darki, pozycja przedsiębiorstw sektora żywnościowego w odniesieniu do przed siębiorstw tego samego sektora w kra jach Unii jest dużo silniejsza. Również krajowi producenci żywności mają lep szą pozycję w polskiej gospodarce niż ich konkurenci w gospodarce UE. Szybki wzrost Przemysł spożywczy od kilku lat nale ży do najszybciej rozwijających się dzie dzin gospodarki w naszym kraju. Rok 2004 był kolejnym rokiem wzrostu zna czenia tego sektora w gospodarce naro dowej. Przed integracją z UE w przemy śle spożywczym notowano duże oży wienie aktywności produkcyjnej, wyższe niż w innych gałęziach polskiego prze mysłu. Wartość produkcji, liczona w ce nach stałych, wzrosła o około 6 proc., przy czym szczególnie szybko, o około 10 proc., w miesiącach poprzedzających in tegrację z UE. Głównymi źródłami wzro stu był szybki wzrost eksportu rolno spo żywczego, który przekroczył wartość 4 mld euro i był o ponad 40 proc. wyższy niż w 2003 r. Dodatnie saldo obrotów zwiększyło się z około 0,5 mld euro do około l mld euro, a udział eksportu w ca łości sprzedaży przemysłu spożywczego zwiększył się z 13,1 proc. w roku 2003 do około 15,5 proc. w roku ubiegłym. Od maja 2004 roku nastąpiło jednak znaczące osłabienie tempa wzrostu pro dukcji tego sektora. W przedsiębior stwach dużych i średnich produkcja sprzedana przemysłu spożywczego zwiększała się w tempie: 2003 rok 5,4 proc., I IV 2004 roku 10,1 proc., V XI 2004 roku 2,8 proc. To zmniejszenie dynamiki rozwoju sektora jest niewąt pliwie skutkiem malejącego tempa wzro stu dochodów ludności i mniejszej chłonności krajowego rynku żywności. Tendencje rozwojowe po integracji z UE były zróżnicowane w poszczegól nych sektorach: dynamika produkcji była wyższa niż w pierwszych miesiącach 2004 roku w uboju drobiu, produkcji ryb mrożonych, mrożonych owoców i warzyw, marynat warzywnych, margaryn, śmietany, mle ka płynnego, mąk, kasz. makaronu i pa pierosów; wysokie tempo wzrostu utrzymywa ło się w: produkcji czekolady i wyrobów czekoladowych, wódek, napojów bez alkoholowych, przetworów owocowych i warzywnych, napojów mlecznych i pasz przemysłowych; dość stabilna była produkcja pie czywa świeżego, wyrobów ciastkarskich oraz przetwórstwo kawy i herbaty; znaczące spowolnienie tempa wzro stu produkcji nastąpiło w sektorze mle czarskim i w przemyśle mięsnym, ale w tym drugim dziale wynikało to z cy klicznego spadku podaży trzody; obniżenie dynamiki rozwoju nastą piło w produkcji przetworów rybnych, tłuszczów zwierzęcych, piwa, wina i napojów winiarskich oraz soków i na pojów owocowo warzywnych. Oceniając zmiany produkcji po inte gracji z UE można uznać, iż wysokie tempo rozwoju utrzymała większość działów, które cechuje duże ożywienie w eksporcie, szczególnie do innych kra jów Wspólnoty. Trwa przyspieszony proces uprzemysławiania przetwórstwa owoców i warzyw, mleka, produkcji pasz, a także ubojów i przetwórstwa mięsa czerwonego. Zjawiska te oraz osłabienie tempa wzrostu produkcji pi wa są skutkiem procesu integrowania polskiego sektora żywnościowego z UE. Zmiany produkcji w pozostałych sekto rach były kształtowane głównie przez dość stabilny popyt krajowy i przez zmiany relacji cenowych, np. podroże nie tłuszczów zwierzęcych w stosunku do roślinnych. Istotne jest także to, że niewielki wpływ na poziom krajowej produkcji żywności miało zagrożenie ze strony importu wyrobów wytwarza nych w innych krajach UE. Wyjątkiem jest tylko sektor piwowarski, a w mniej szym stopniu także produkcja kasz skro bi i makaronów. Na dynamikę rozwo ju sektora miały także wpływ utrudnie nia w handlu z Rosją. Po przyjęciu Polski do UE, na skutek włączenia jej w mechanizmy wspólne go rynku, sytuacja polskich przedsię biorstw znacznie się poprawiła. Jest to widoczne we wzroście rentowności po szczególnych branż sektora spożyw czego, spowodowanym głównie wzro stem sprzedaży na rynki krajów UE oraz wzrostem cen. Zwiększenie inwestycji W 2004 roku nastąpił znaczący wzrost wyników finansowych przemysłu spo żywczego. Kwota zysku netto w okre sie I IX 2004 roku była ponad dwukrot nie wyższa niż w tych samych miesią cach roku poprzedniego. W kolejnych kwartałach kwota stale się zwiększała. Systematycznie zwiększał się także od setek firm osiągających zyski netto i ich udział w przychodach sektora. We wrze śniu 2004 roku firmy rentowne stanowi ły 77,5 proc. zbiorowości badanej przez GUS, a ich udział w obrotach wynosił 84,6 proc. Poprawa wyników finansowych była zjawiskiem powszechnym, gdyż wystą piła w większości branż przemysłu spo żywczego. Wyniki te pogorszyły się tyl ko w pięciu branżach, a w szesnastu po prawiły. Największy postęp osiągnięto w przemyśle cukrowniczym i spirytuso wym, co głównie zostało spowodowa ne zwyżką cen cukru i obniżką akcyzy (w IV kw roku), a w mniejszym stopniu także przyspieszeniem procesów restrukturyzacji tych sektorów. Znaczą cą poprawę wyników zanotowano rów nież w przemyśle tytoniowym, młynar skim, ziemniaczanym, rybnym, mle czarskim, drobiarskim, piekarniczym 7

8 Wspólna organizacja rynków rolnych oraz w produkcji napojów bezalkoho lowych, piwa i tzw. pozostałej żywno ści. Obniżyła się natomiast rentowność przemysłu winiarskiego, paszowego, produkcji soków i makaronowego. W połowie 2004 roku wysoką rentowność (ponad 5 proc.) osiągnęły takie branże jak: cukrownicza, spirytusowa, piwo warska, produkcja pieczywa, napojów bezalkoholowych, tzw. pozostałej żyw ności oraz przetwórstwo zbóż, ziemnia ków, kawy i herbaty. Straty generował tylko przemysł winiarski, a niską rentow nością (poniżej 2 proc.) charakteryzo wało się przetwórstwo mięsa oraz pro dukcja pasz i soków. Bardzo istotnym zjawiskiem jest fakt, że poprawa rentowności przemysłu przekłada się na wzrost inwestycji. Od 2003 roku w przemyśle spożywczym trwa duże ożywienie inwestycyjne. Wy datki na rozwój i modernizację mająt ku produkcyjnego firm spożywczych zbliżyły się do 1,5 mld USD, czyli do poziomu z połowy minionego dziesię ciolecia. Były one o około 30 proc. wy ższe niż w latach , kiedy wy stąpiło obniżenie poziomu inwestowa nia do 1 1,2 mld USD. To przyspieszenie inwestycyjne w przemyśle spożywczym wystąpiło wcześniej niż w innych dzia łach naszej gospodarki. Ożywienie inwestycyjne w 2003 ro ku wystąpiło przede wszystkim w du żych i średnich firmach przemysłu spo żywczego. W tych firmach wydatki in westycyjne zwiększyły się o ponad 30 proc. W 2004 roku kontynuowane były nie tylko procesy uprzemysławiania prze Notatki: twórstwa, lecz także zwiększania udzia łu produktów wtórnego przetwórstwa. Szanse polskich producentów żywno ści na wspólnym rynku europejskim określają przede wszystkim niskie koszty produkcji i niskie ceny, a także niższe marże przetwórcze i handlowe. Różni ce te są duże, gdyż: ceny rolne w Polsce są średnio o ok proc. niższe od cen płaconych niemieckim rolnikom, ceny żywności na poziomie prze twórstwa są w naszym kraju o ok proc. niższe niż w Niemczech, ceny detaliczne żywności są o po nad 40 proc. niższe od średnich cen w 15 krajach UE. Zagrożenia Prognozy rozwojowe na najbliższe lata dla polskiego przemysłu spożywcze go są optymistyczne. Nie oznacza to jednak, że nie występują zagrożenia. Część z nich ma charakter niezależny od przedsiębiorstw. Wynikają one ze zmian Wspólnej Polityki Rolnej oraz przewidywanych rozstrzygnięć w ra mach Światowej Organizacji Handlu. Już dzisiaj muszą być podejmowane działania wyprzedzające potencjalne zmiany. Liberalizacja światowego han dlu produktami rolno spożywczymi po wodować będzie coraz większe zagro żenie ze strony producentów żywności spoza Unii Europejskiej. Ceny żywności w poszczególnych krajach UE będą się do siebie zbliżały, co pogorszy opłacalność naszego eks portu i może hamować wzrost popytu krajowego. Dodatkowo ujemnie na opła calność eksportu będzie wpływał pro ces wzmacniania polskiej waluty wzglę dem euro i dolara. Hamulcem dla roz woju krajowego rynku żywności może być utrzymywanie tak wysokiego jak teraz rozwarstwienia dochodowego lud ności. Są to zagrożenia, które tworzą trwa ły przymus poprawy efektywności oraz wymagają traktowania jako ciągłych procesów modernizacyjnych i dostoso wawczych do zmieniających się wy magań odbiorców i nowych regulacji prawnych. Działania sektora powinny koncentro wać się na zwiększeniu bezpieczeń stwa, jakości i wartości zdrowotnej pro duktów spożywczych i pasz w całym łańcuchu produkcyjnym, jak również tworzeniu i rozwijaniu bezpiecznych technologii, zapewniających obniżenie kosztów produkcji. Wymagania konsumentów sprawią, że dynamicznie będzie wzrastać popyt na żywność o znacznie zwiększonej wartości dodanej, w tym na żywność funkcjonalną, zawierającą w swoim składzie bakterie probiotyczne, prebio tyki, skoniugowane kwasy tłuszczowe (CLA), produkty o wyższej przyswajal ności składników mineralnych, odpo wiednio przetworzone białka oraz na tzw. żywność wygodną (convinient fo od) czy na produkty rekombinowane, w których będą dowolnie zestawiane skła dniki pochodzące z różnych surowców rolniczych. ANDRZEJ KOWALSKI PODSEKRETARZ STANU W MRIRW TEL.:

9 Gospodarka ziemią Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w 2004 r. N abywanie nieruchomości przez cudzoziemców regulują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cu dzoziemców (jedn. tekst Dz. U. z 2004r. nr 167, poz. 1758). Nabycie nieruchomości przez cudzo ziemca wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini stracji. W przypadku nieruchomości rol nych, zezwolenie wydawane jest przez ministra właściwego do spraw wewnętrz nych jeżeli sprzeciwu nie wniesie mini ster właściwy do spraw rozwoju wsi. Sprzeciw wyrażany jest w drodze posta nowienia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wystąpienia ministra wła ściwego do spraw wewnętrznych. W szczególnie uzasadnionych przy padkach minister do spraw wewnę trznych na wniosek organu, które mu przysługuje prawo sprzeciwu, przedłuża termin na jego wniesienie do 2 miesięcy od dnia doręczenia wystąpienia ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W 2004 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpłynęło 433 wnioski. Po ich rozpatrzeniu Minister Rolnic twa i Rozwoju Wsi w 329 przypadkach wyraził zgodę na wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości rolnych przez cudzoziemców o łącznym obszarze 1171,70 ha, co daje średnio na jedno zezwolenie 3,56 ha. Najwięcej wniosków na zakup nieru chomości rolnych złożyli w 2004 r. oby watele Niemiec 189, Holandii 48, Au strii 24 oraz Wielkiej Brytanii 23. Największym zainteresowaniem cu dzoziemców cieszyły się grunty rolne położone w województwach: dolno śląskim, wielkopolskim, mazowieckim, zachodniopomorskim i opolskim. Tabela 1 Nabywcami były w zdecydowanej większości osoby fizyczne, nierzadko spokrewnione z osobami zbywającymi. Zgody na nabycie akcji lub udziałów w spółkach Na podstawie art. 3 e ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Minister Rolnic twa i Rozwoju Wsi w 2004 r. rozpa trzył 40 wniosków cudzoziemców (oso by fizyczne i prawne) o wyrażenie zgo dy na nabycie akcji lub udziałów w spółkach, które były właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nierucho mości rolnych o łącznej powierzchni 1960,11 ha. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 29 przypadkach wyraził zgodę na na bycie przez cudzoziemców udziałów Sposób załatwienia wniosków o nabycie nieruchomości lub akcji w spółkach, które dyspono wały gruntami rolnymi o powierzchni 1056,16 ha. W przypadku nabywania akcji lub udziałów przez cudzoziemców w spół kach prawa handlowego lub jednooso bowych spółkach Skarbu Państwa zgo dy wyrażane były przez Ministra Rolnic twa i Rozwoju Wsi wówczas, gdy cudzoziemiec występował jako inwestor strategiczny i gwarantował rolnicze wy korzystanie gruntu, zwiększenie miejsc zatrudnienia itp. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie wyraził zgody na zakup akcji w 7 spółkach, które dysponowały gruntami rolnymi o powierzchni 900,22 ha. Pozostałe 4 wnioski dotyczy ły spółek dysponujących nieru chomościami o powierzchni 3,72 ha, co jednak nie wymagało uzy skania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wydanie ze zwolenia przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdyż nie były to nieruchomości rolne. Najwięcej zgód Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zakup nieruchomości rolnych akcji lub udziałów w spółkach uzyskali w 2004 r. obywatele Niemiec 10, Wielkiej Brytanii 3, Holandii 2. Tabela 2 Sposób załatwienia wniosków o nabycie akcji lub udziałów w spółkach rozstrzygnięcie MRiRW liczba wniosków powierzchnia gruntów w ha zgoda ,16 brak zgody 7 900,22 niewłaściwość MRiRW 4 3,72 wnioski ogółem ,11 rozstrzygnięcie MRiRW liczba wniosków powierzchnia gruntów w ha zgoda ,70 ha brak zgody ,37 ha niewłaściwość MRiRW ,26 ha wnioski ogółem ,34 ha Natomiast największym zaintereso waniem cudzoziemców cieszyły się ak cje lub udziały w spółkach posiadających grunty położone w województwach za chodniopomorskim, mazowieckim, war mińsko mazurskim i wielkopolskim. Dane o wydanych zgodach w latach Minister Spraw Wewnętrznych i Admi nistracji w okresie przeka 9

10 Gospodarka ziemią zał do rozpatrzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2759 wniosków cudzo ziemców (osób fizycznych i prawnych o nabycie ogółem 22363,05 ha gruntów oraz 481 wniosków o nabycie akcji lub udziałów w spółkach, które były właści cielami bądź wieczystymi użytkownika mi nieruchomości rolnych o powierzch ni ogółem 42200,89 ha. Minister Rol nictwa i Rozwoju Wsi wydał zgody na nabycie nieruchomości rolnych o ob szarze 3826,94 ha w odniesieniu do 1428 wniosków oraz wyraził zgodę na nabycie akcji lub udziałów w spółkach Tabela 3 rok razem posiadających nieruchomości rolne o obszarze 6237,87 ha uwzględniając 279 wniosków. Dane dotyczące liczby wniosków oraz wyrażonych zgód przez Ministra Rolnic twa i Rozwoju Wsi na wydanie zezwo lenia przez Ministra Spraw Wewnętrz nych i Administracji na nabycie nierucho mości przez cudzoziemców w latach przedstawia Tabela 3, a da ne dotyczące nabycia akcji lub udziałów w spółkach, będących właścicielami bądź wieczystymi użytkownikami nieru chomości rolnych przedstawia Tabela 4. Zgody na nabycie nieruchomości w latach Tabela 4 Zgody na nabycie udziałów lub akcji w spółkach w latach rok Razem Liczba wniosków Liczba wniosków o nabycie udzia łów lub akcji grun tów w spółkach Obszar gruntów w ha objętych wnioskiem 1316, , ,10 790,70 641, , ,90 621, ,71 838,29 697, , , ,2 4210, ,05 Obszar gruntów w ha objętych wnioskami 9912, , ,96 805, , , , , ,89 Liczba wydanych zgód Liczba zgód Obszar gruntów rolnych, na który wydano zgodę w ha 3,80 6,40 122,80 53,20 134,90 156,70 169,60 429,43 242,37 192,65 353,23 310,33 479, , ,94 Obszar gruntów rolnych posia danych przez spółki zbywające udziały lub akcje, na które wydano zgodę 558,18 177, ,85 178,40 168,74 310, , , ,87 Z przedstawionych powyżej danych można zauważyć, że w 2004 r. w po równaniu do lat poprzednich, wzrosła liczba wniosków o nabycie nierucho mości rolnych, przekazanych do zao piniowania Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W mniejszym stopniu wzrosła powierzchnia gruntów rol nych, na nabycie których Minister Rol nictwa i Rozwoju Wsi wyraził zgodę lub nie zgłosił sprzeciwu. Wnioski o nabycie nieruchomości dotyczyły naj częściej gruntów o niewielkich po wierzchniach do 1 ha. Wnioskodaw cami były często osoby polskiej naro dowości lub polskiego pochodzenia oraz cudzoziemcy posiadający zezwo lenie na zamieszkanie na czas ozna czony lub zezwolenie na osiedlenie się. W wielu przypadkach zbywcami były osoby spokrewnione z wniosko dawcami. Przyczyną większej liczby wniosków przekazanych w 2004 r. Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi było obok zwiększonego zaintereso wania nabyciem gruntów rolnych wygaśnięcie z dniem 1 stycznia 2004 r. planów zagospodarowania przestrzen nego, uchwalonych przed 1 stycznia 1995 r., dotyczących znacznej części powierzchni kraju. Nieruchomości o faktycznym charak terze nierolnym, które w nieobowiązu jących już planach były przeznaczone na cele inne niż rolne, przekazywane by ły do opinii MRiRW, gdyż stanowiły według danych z ewidencji gruntów i budynków użytki rolne. Wyraźnie zmniejszyła się natomiast liczba wniosków dotyczących nabycia akcji oraz udziałów w spółkach będą cych właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolnych, co wynika z faktu, że obywateli i przed siębiorców z państw członkowskich EOG, nie dotyczy już obowiązek uzy skania zezwolenia na nabywanie i obej mowanie akcji oraz udziałów w ww. spółkach. Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że nie potwierdziły się obawy, że po wejściu Polski do Unii Eu ropejskiej radykalnie zwiększy się wy kup ziemi przez cudzoziemców. Prze pisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cu dzoziemców, która będzie obowiązywa ła przez 12 letni okres przejściowy sta nowi skuteczny instrument w reglamen towaniu tej sprzedaży. DEP. GOSPODARKI ZIEMIĄ TEL.:

11 Gospodarka ziemią Tabela 5 Sprzedaż nieruchomości z Zasobu WRSP cudzoziemcom według pochodzenia kapitału stan na r. Kraj pochodzenia Liczba Powierzchnia kapitału zawartych umów sprzedana (w ha) Austria 4 10 Belgia 2 8 Białoruś 1 0 Czechy 1 3 Dania Finlandia Francja 7 16 Hiszpania 2 19 Holandia Irlandia 2 56 Japonia 3 47 Niemcy Portugalia 1 7 Szwajcaria 2 5 Szwecja 7 55 USA 8 33 Wielka Brytania 4 15 Włochy 4 12 Razem 123 1,001 Tabela 6 Sprzedaż nieruchomości z Zasobu WRSP cudzoziemcom według województw stan na r Wojewodztwo Liczba zawartych Powierzchnia umów sprzedana (w ha) dolnośląskie kujawsko pomorskie 1 3 lubelskie lubuskie łódzkie 1 1 małopolskie 4 43 mazowieckie 5 18 opolskie 8 30 podkarpackie podlaskie pomorskie 8 23 śląskie świętokrzyskie 1 5 warmińsko mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie Razem 123 1,001 Zródło: ANR Notatki: 11

12 Rybołówstwo Stan zasobów rybnych Morza Bałtyckiego Stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi K rytyczny stosunek rybaków do na ukowych ocen stanu żywych za sobów, a także sposobów zarzą dzania tymi zasobami przez państwo, jest zjawiskiem powszechnym wszę dzie tam, gdzie występuje konieczność ograniczenia intensywności uprawia nia rybołówstwa w drodze administra cyjnej. Ograniczenia takie są obecnie ko nieczne w rejonach, gdzie w wyniku zbyt intensywnej eksploatacji natural nych zasobów morza występuje zagro żenie zachwiania lub utraty ich natural nej zdolności do odtwarzania się i pa radoksalnie mają służyć samym rybakom gwarantując utrzymanie połowów dla wielu pokoleń. Sytuacja zasobów Bał tyku, a szczególnie dorsza bałtyckiego nie jest w tym przypadku wyjątkiem. Zasoby tego gatunku są zagrożone w większości miejsc swojego występowa nia w rejonie Północnego Atlantyku. Jest charakterystyczne, że również tam gdzie nastąpiło katastrofalne wytrzebie nie stad dorsza (np. w rejonie Nowej Funlandii u wybrzeży Kanady, a ostat nio na Morzu Północnym) organizacje rybackie twierdziły, że ograniczenia po łowów narzucane przez państwa lub międzynarodowe komisje rybackie są zbyt surowe i oparte na nierzetelnych da nych naukowych w stosunku do stanu zasobów postrzeganego przez rybaków jako dobry. Analogiczna sytuacja ma 12 miejsce również w przypadku dorsza Morza Bałtyckiego. Sytuacja polskiego rybołówstwa jest dodatkowo skomplikowana w związku z naszą akcesją do Unii Europejskiej. Przez ostatnie piętnastolecie kontrola uprawiania rybołówstwa morskiego w polskich obszarach morskich była wy jątkowo liberalna. Politykę tę kontynu owały wszystkie rządy RP, nie mając dostatecznych środków dla przeprowa dzenia restrukturyzacji rybołówstwa. Podstawową przyczyną nasilenia się głosów żądających rewizji dotychcza sowych metod oceny stanu zasobów rybnych jest pogarszająca się z roku na rok kondycja ekonomiczna rybołów stwa, wynikająca z wcześniejszego bra ku długookresowego programu zarzą dzania branżą. Flota rybacka Danii, naj większego państwa eksploatującego zasoby rybne Bałtyku, została w ostat nich 15 latach zredukowana w oparciu o środki pomocowe UE o niemal 1400 jednostek (70 tys. GT, 250 tys. kw). W tym samym czasie nastąpił wzrost na kładu połowowego polskiej floty kutro wej i łodziowej na Bałtyku na skutek po stępu technicznego i wzrostu intensyw ności połowów (wzrost liczby dni połowowych, godzin operacji połowo wych, równoległych połowów różnym sprzętem) ) przy nieznacznym wzroście liczby i tonażu jednostek. W całym tym okresie stan zasobów dorsza znajdował się znacznie poniżej średniej wielolet niej, osiągając w niektórych latach po ziom zagrożenia biologicznych możli wości odtworzenia. Wydajność poło wowa stale spadała, spadały również ogólne limity połowowe dorsza, w tym kwoty przyznawane Polsce przez Mię dzynarodową Komisję Rybacką Morza Bałtyckiego. Spowodowało to szybki rozwój tzw. szarej strefy, czyli niele galnych i nie raportowanych połowów, o których zakresie świadczyć mogły kil kakrotne nadwyżki eksportu dorsza nad oficjalnymi połowami oraz importem. Z uwagi na jawny charakter statystyk han dlu zagranicznego (opartych na doku mentach celnych SAD) sytuacja ta by ła ogólnie znana również w UE. Długoletni program restrukturyzacji polskiej floty bałtyckiej został zapocząt kowany w ub. roku w ramach Sektoro wego Programu Operacyjnego Rybo łówstwo i przetwórstwo ryb. Pierwsze efekty pozwalają optymistycznie spoj rzeć na możliwości przynajmniej czę ściowego rozwiązania problemu male jących indywidualnych limitów poło wowych w drodze zmniejszenia liczby statków. Głównym celem Wspólnej Polityki Ry backiej, do której realizacji Polska jest zo bligowana, jest zabezpieczenie zrówno ważonej eksploatacji żywych zasobów w sposób uwzględniający środowiskowe, ekonomiczne i społeczne uwarunkowa nia stabilnego rozwoju. Zgodnie z pod stawami prowadzenia Wspólnej Polity ki Rybackiej określonymi w Rozporządze niu Rady 2371/2002 długookresowe, zrównoważone zarządzanie zasobami musi odbywać się w oparciu o rzetelne doradztwo naukowe i tzw. ostrożne podejście, o czym mówi art. 174 Trak tatu ustanawiającego Wspólnotę Euro pejską. Każde państwo członkowskie jest zobowiązane zapewnić efektywne wdra żanie zasad Wspólnej Polityki Rybackiej oraz kontrolę ich wypełniania poprzez ustanowienie odpowiednich środków karnych w przypadku nie respektowania przepisów dotyczących ochrony zaso bów ryb, w tym nie raportowania lub

13 Rybołówstwo fałszowania ilości złowionych ryb. W tym duchu tworzona jest Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybackiej z siedzibą w Hiszpanii. Jej zadaniem będzie koordy nowanie działań poprawiających sku teczność inspekcji rybackich oraz wpro wadzania środków kontrolnych w pań stwach UE. Groźbę wzmocnienia kontroli rybo łówstwa poprzez krajową i międzyna rodową inspekcję rybacką należy wi dzieć jako główny powód radykalizacji nastrojów polskich rybaków. Przewidu jąc wzrost presji ze strony Komisji Eu ropejskiej na Polskę w kierunku popra wy efektywności inspekcji rybackiej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadziło w tym roku nowy sposób podziału kwot połowowych, który, po mimo, że wcześniej zaakceptowany przez przedstawicieli organizacji rybac kich, stał się obecnie obiektem konte stacji i protestów mniejszościowej gru py niezadowolonych rybaków, którzy na nowych rozwiązaniach stracili. Trudno natomiast uzasadnić rozmiar niezadowolenia rybaków jedynie wiel kością limitów połowowych wynego cjowanych przez polską delegację w Brukseli ( przyznana Polsce kwota do rszowa zmalała o 17% w stosunku do roku 2004 podobnemu zmniejszeniu uległy też kwoty innych państw poławia jących głównie dorsze wschodniobałtyc kie, natomiast kwoty śledzi i szprotów uległy zwiększeniu odpowiednio o 17 i 27%). Dlatego też, główny akcent pro testów rybaków został położony na ja kość doradztwa naukowego i wprowa dzenie dwóch jednostek zarządzania zasobami dorsza bałtyckiego (stado wschodnie i zachodnie). Organizacja badań na rzecz rybo łówstwa morskiego w państwach UE opiera się prawie wyłącznie na instytu tach państwowych, utworzonych spe cjalnie do tego celu i finansowanych w znacznej części z budżetu, ale również z funduszy unijnych, w ramach progra mów ramowych. Specyfika tych badań wymaga posiadania długich serii czaso wych danych monitoringowych, których właściwa interpretacja możliwa jest je dynie w oparciu o współpracę między narodową. W ramach Unii Europejskiej koordynacją tej współpracy zajmuje się Międzynarodowa Rada Badań Morza (ICES) oraz Naukowy Techniczno Eko nomiczny Komitet Rybacki UE (STECF). W Polsce za sprawy badań na rzecz ry bołówstwa morskiego odpowiada Mor ski Instytut Rybacki w Gdyni i eksperci tej instytucji od lat biorą udział w pra cach ICES, na wszystkich etapach po wstawania opinii ICES na temat stanu ry backich zasobów Bałtyku. Od chwili przystąpienia Polski do UE, naukowcy Morskiego Instytutu Rybackiego biorą również udział w pracach STECF. Rybacy często kwestionują wyniki ba dań naukowych odnośnie stanu zaso bów dorszy, uważają, że stan stada jest dobry i pozwala na większe połowy. Krytykę opierają na obarczonej dużym błędem oficjalnej statystyce połowów, które stanowią jedne z podstawowych danych używanych do oceny stanu za sobów. Tymczasem ICES w swoich pra cach ocenia wielkość połowów nie ra portowanych i uwzględnia je oceniając zasoby dorszy. Wyniki tych obliczeń wskazują, że obecna biomasa stada sta nowi niecałe 40% średniej wieloletniej i jest 7 krotnie niższa od rekordowych wartości z lat 80. Nawet, jeśli założyć, że wielkość nie raportowanych poło wów dorszy bałtyckich jest taka jak wskazują polscy rybacy, to wg obliczeń Morskiego Instytutu Rybackiego bioma sa dorszy jest nadal o ponad połowę niższa od średniej wieloletniej. Oce niając stan zasobów naukowcy posłu gują się także danymi niezależnymi od rybołówstwa. Są to m. in. wyniki rejsów badawczych, skład wiekowy stada, in ne parametry biologiczne. Wszystkie one jednoznacznie wskazują na zły stan zasobów dorszy wschodniobałtyckich. Odzwierciedla się on w niskich poło wach dorszy w rejsach badawczych oraz w dużym udziale w połowach ryb młodych, w większości nie gotowych do rozrodu. Zatem ograniczenia w wiel kości limitów połowowych dorszy są w pełni uzasadnione. W kwietniu planowane jest spotkanie dyskusyjne na temat ustalenia wspól nej strategii negocjacji z Komisją Euro pejską w zakresie problematyki zarzą dzania zasobami Morza Bałtyckiego, przedstawicieli organizacji rybackich i naukowców z Polski i Danii. Spotkanie to odbędzie się w Świnoujściu, w Sta cji Badawczej Morskiego Instytutu Ry backiego. 13

14 FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA Rola FAPA we wdrażaniu SPO F undacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA ang. Foundation of Assistance Programmes for Agri culture) po przystąpieniu Polski do UE, w uzgodnieniu z MRiRW, podjęła no we zadania wynikające z włączenia się resortu w realizację Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i polityki strukturalnej. Aktualnie Fundacja: jest instytucją wdrażająca dla trzech działań Sektorowego Programu Ope racyjnego (SPO) Restrukturyzacja i Modernizacja Rolnictwa oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 1.3 Szkole nia 1.4 Wsparcie doradztwa rol niczego oraz 2.7 Pilotażowy Program Leader+ ; kontynuuje wdrażanie Programu Pha re Rolnictwo i Programu SAPARD; wspiera MRiRW w zakresie analiz rynków rolnych, rozwoju obszarów wiej skich oraz polityki rolnej; stanowi zaplecze informacyjne i ana lityczne zarówno dla MRiRW, jak rów nież dla odbiorców z całego kraju inte resujących się problematyką sektora rol nego. Działalność wdrożeniową w zakresie SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Rolnictwa oraz Rozwój Obszarów Wiej skich w FAPA realizuje Zespół Fundu szy Strukturalnych (ZFS). Jest on odpo wiedzialny za wdrożenie: działań 1.3 Szkolenia, działania 1.4 Wsparcie doradztwa rolniczego oraz działania 2.7 Pilotażowy Program Leader+. Działanie 1.3 Szkolenia W ramach działania wspierane będą projekty polegające na realizacji szkoleń dla rolników i innych osób pracujących w rolnictwie. Szkolenia będą miały na ce lu podwyższenie poziomu wiedzy i umie jętności osób zaangażowanych w dzia łalność rolniczą lub leśną. Na działanie 1.3. Szkolenia zło żonych zostało 307 wniosków. Po oce nie przez Grupy Robocze Komitetu Sterującego stworzona została lista ran kingowa, na której znajduje się 65 wniosków zatwierdzonych do realiza cji jako projekty. Umowy z podmiota mi składającymi wnioski, będą praw dopodobnie podpisywane w trzeciej dekadzie marca br. Działanie 1.4 Wsparcie doradztwa rolniczego W ramach działania wspierane bę dą projekty, dotyczące świadczenia usług doradczych na rzecz rolników, zainteresowanych uzyskaniem pomo cy w ramach WPR, instrumentów towa rzyszących WPR oraz Polityki Struktu ralnej. Na działanie 1.4 Wsparcie doradz twa rolniczego złożonych zostało 39 wniosków, z czego 18 zostało zatwier dzonych do realizacji przez Grupy Ro bocze Komitetu Sterującego. Z dniem 1 marca br. podpisano już umowy na re alizację 17 projektów. Wykaz podmiotów, których projekty zostały zatwierdzone do realizacji: Dolnośląski ODR we Wrocławiu, Kujawsko Pomorski ODR w Mini kowie, Lubelski ODR, Lubuski ODR, Łódzki ODR, Agropunkt Sp. z o.o., Małopolskie Stowarzyszenie Doradz twa Rolniczego w Krakowie, Mazowiecki ODR, Opolski ODR, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regio nalnego S.A., Podlaski ODR, Pomorski ODR, Częstochowskie Stowarzyszenie Roz woju Małej Przedsiębiorczości, Świętokrzyski ODR, Warmińsko Mazurski ODR, Wielkopolski ODR, Zachodniopomorski ODR, Państwowe Gospodarstwo Leśne La sy Państwowe Dyrekcja Generalna La sów Państwowych w Warszawie. Działanie 2.7 Pilotażowy Program Leader+ Program Leader+ ma na celu przy gotowanie społeczności wiejskich do wdrażania Inicjatywy Wspólnotowej wspomagającej wprowadzanie no woczesnych strategii rozwoju tere nów wiejskich. Program sprzyjać bę dzie lepszemu wykorzystaniu poten cjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawie ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także przyczyni się do aktywizacji oraz wzajemnej współpracy mieszkańców wsi. Na Pilotażowy Program Leader+ prze znaczono 19 mln euro. Pomoc Progra mu Leader+ przybiera postać refunda cji 100% kwalifikowanych kosztów pro jektów rozwoju na obszarach wiejskich. Beneficjentami mogą być partnerstwa działające na obszarze zamieszkałym przez tys. mieszkańców. Z Programu mogą korzystać wszystkie tereny wiejskie UE, a adresatami pomo cy są przede wszystkim Lokalne Grupy Działania (LGD), czyli związki partne rów publicznych i prywatnych podejmu jących razem innowacyjne działania związane z rozwojem obszaru wiej skiego. Na działanie 2.7 Pilotażowy Pro gram Leader+ złożonych zostało 248 wniosków. Wnioski oceniane są obe cnie pod względem formalnym i mery torycznym. Liczba wniosków złożo nych w danych województwach prze stawia się następująco: małopolskie (32 wnioski), świętokrzyskie (26 wniosków), mazowieckie i podkarpackie (23 wnioski), lubelskie (18 wniosków), kujawsko pomorskie i pomorskie (16 wniosków), wielkopolskie (15 wniosków), warmińsko mazurskie (14 wniosków), łódzkie (13 wniosków), dolnośląskie (12 wniosków), śląskie (10 wniosków), podlaskie (9 wniosków), opolskie (8 wniosków), lubuskie i zachodniopomorskie (7 wniosków). W strukturach Fundacji znajduje się 6 zespołów. Wśród nich, poza zespoła mi prowadzącymi działalność wdroże niową Zespół Programów Pomoco wych (ZPP) i Zespół Funduszy Struktu ralnych (ZFS), dwa zespoły analityczne Sekcja Analiz Ekonomicznych Polity ki Rolnej (SAEPR) i Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAM MU), Jednostka Koordynacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (JKP) oraz zespół prowadzący działalność promocyjno wydawniczą Centrum In formacji i Dokumentacji (CID). BŁŻAŻEJ KORONA FAPA TEL.:

Gospodarka ziemią 12 Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Gospodarka ziemią 12 Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców Nr 5/2004 (86) Biuletyn informacyjny wydawany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Redagowany pod kierunkiem Małgorzaty Książyk przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego 20 Wsparcie produkcji i zbytu miodu

Agencja Rynku Rolnego 20 Wsparcie produkcji i zbytu miodu Nr 6/2004 (87) Biuletyn informacyjny wydawany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Redagowany pod kierunkiem Małgorzaty Książyk przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Finanse 6 Projekt budżetu na 2008 r. Hodowla i ochrona roślin 7 Ustawa o nawozach i nawożeniu

Finanse 6 Projekt budżetu na 2008 r. Hodowla i ochrona roślin 7 Ustawa o nawozach i nawożeniu Nr 11 120/2007 (117) Biuletyn informacyjny wydawany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Redagowany pod kierunkiem Małgorzaty Książyk przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

Rozwój obszarów wiejskich 3 Sektorowy Program Operacyjny i Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 4 Renty strukturalne w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich

Rozwój obszarów wiejskich 3 Sektorowy Program Operacyjny i Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 4 Renty strukturalne w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich Nr 10/2004 (90) Biuletyn informacyjny wydawany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Redagowany pod kierunkiem Małgorzaty Książyk przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Przemysł spożywczy w Polsce

Przemysł spożywczy w Polsce Przemysł spożywczy w Polsce Czerwiec 2008 Autorzy Zespół ekspertów Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, pod kierunkiem prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Program spotkania Forum Debaty Publicznej Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju 26 czerwca 2013 roku

Program spotkania Forum Debaty Publicznej Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju 26 czerwca 2013 roku Spis treści Program spotkania Forum Debaty Publicznej... 3 Wstęp... 4 Rolnictwo i gospodarka żywnościowa - wybrane informacje (Główny Urząd Statystyczny)... 5 Jak utrzymać konkurencyjność polskiej żywności?

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) projekt W-06/VII/06 Warszawa, lipiec 2006 r. 1 TYTUŁ...3 1. PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE...3 2.1. OBSZAR

Bardziej szczegółowo

Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne

Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Autor mgr Katarzyna Gradziuk Konsultacja dr Janusz Rowiński Warszawa 2007 Autorka

Bardziej szczegółowo

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa. Biuletyn Informacyjny Rolnictwo i Obszary Wiejskie Warmii i Mazur

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa. Biuletyn Informacyjny Rolnictwo i Obszary Wiejskie Warmii i Mazur Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Biuletyn Informacyjny Rolnictwo i Obszary Wiejskie Warmii i Mazur Opracowała: dr inż. Joanna Karwowska

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Część I Autorzy: mgr Michał

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PLAN ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PLAN ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PLAN ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 1. TYTUŁ... 7 2. PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE... 7 2.1. ZASIĘG PLANU... 7 2.2. REGIONY ZALICZONE DO CELU 1 I CELU 2... 7 3. PLANOWANIE NA

Bardziej szczegółowo

Skuteczny sposób na bobry

Skuteczny sposób na bobry NR 2 (58) luty 2011 r. M IESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH Zdaniem prezesa KRIR Rolniku Nie zmarnuj danej Ci szanszy Czytaj na stronie 2 Czy warto inwestować w maszyny rolnicze? Odpowiada Michał

Bardziej szczegółowo

integracji z Unią Europejską.

integracji z Unią Europejską. Agencja Rynku Rolnego wraz z Sejmową Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje konferencję naukowo-edukacyjną poświęconą problemom ogólnie ujętym w jej tytule Dostosowywanie polskiego rynku rolnego do

Bardziej szczegółowo

nr 155 Warszawa 2009 Wpływ instrumentów polityki handlowej Unii Europejskiej na handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi

nr 155 Warszawa 2009 Wpływ instrumentów polityki handlowej Unii Europejskiej na handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi nr 155 Warszawa 2009 Wpływ instrumentów polityki handlowej Unii Europejskiej na handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi Wpływ instrumentów polityki handlowej Unii Europejskiej na handel zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Wojciech Olejniczak Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Słowo wstępne. Wojciech Olejniczak Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Spis treści I. Od Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa... 5 II. Ewolucja działalności ARiMR w latach 1994-2004... 8 1. Instrumenty pomocy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK AGENCJA RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK Opracowano w Departamencie Programowania i Sprawozdawczości Warszawa

Bardziej szczegółowo

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej RADA MINISTRÓW Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Warszawa, grudzień 2002 roku Spis treści GENEZA ORAZ PRZEBIEG PROCESU NEGOCJACJI O CZŁONKOSTWO

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Katarzyna Juras Zdjęcie na pierwszej stronie okładki sola_sola Fotolia.com Redakcja i korekta: Magdalena Pluta

Projekt okładki: Katarzyna Juras Zdjęcie na pierwszej stronie okładki sola_sola Fotolia.com Redakcja i korekta: Magdalena Pluta Zespół autorów: Agnieszka Baer-Nawrocka, Andrzej Czyżewski, Barbara Fedyszak-Radziejowska, Jerzy Głuszyński, Izasław Frenkel, Jerzy Kozyra, Anna Matuszczak, Iwona Nurzyńska, Walenty Poczta, Grzegorz Siebielec,

Bardziej szczegółowo

Po dziesięciu latach

Po dziesięciu latach Po dziesięciu latach 10 lat to wystarczająco długi okres, aby ocenić skutki akcesji do Unii Europejskiej. Nie zapominajmy przy tym, że przygotowania do końcowych negocjacji rozpoczęły się dużo wcześniej.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2013 R. NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA NA LATA 2007-2013 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2013 R. NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA NA LATA 2007-2013 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2013 R. NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA NA LATA 2007-2013 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU www.mir.gov.pl Instytucja Koordynująca Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

Bardziej szczegółowo

Nowinki Dolnośląskiej Izby Rolniczej 16.11.-25.11.2009r

Nowinki Dolnośląskiej Izby Rolniczej 16.11.-25.11.2009r Nowinki Dolnośląskiej Izby Rolniczej 16.11.-25.11.2009r 2009-11-25 Top-skup Już teraz wiadomo, że tegoroczny skup interwencyjny zbóż w Unii Europejskiej będzie bardzo wysoki. Po niecałym miesiącu oferty

Bardziej szczegółowo

Polskie rolnictwo 5 lat w UE Wmaju bieżącego roku mija 5 lat od

Polskie rolnictwo 5 lat w UE Wmaju bieżącego roku mija 5 lat od NR 5 (38) maj 2009 r. M IESIĘ CZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH Zdaniem prezesa KRIR W ramach pomocy de minimis Czytaj na stronie 2 Dlaczego warto promować polską żywność? Odpowiada Anita Szczykutowicz

Bardziej szczegółowo

NR 3-4 (144) MARZEC-KWIECIEŃ 2005

NR 3-4 (144) MARZEC-KWIECIEŃ 2005 PISMO MORSKIEGO INSTYTUTU RYBACKIEGO W GDYNI Wiemy czy nie wiemy, NR 3-4 (144) MARZEC-KWIECIEŃ 2005 Wiemy czy nie wiemy, ile jest dorszy?... 2 Co dalej???... 5 Globalna walka z nielegalnymi i nieraportowanymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 18 sierpnia 2006 r. Warszawa, sierpień 2006 1 Druk: ZWP MPiPS. Zam. 1464/06. 2 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 I. Makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Cztery lata członkostwa Polski w UE

Cztery lata członkostwa Polski w UE Cztery lata członkostwa Polski w UE Wydaje: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Przygotowano w: Departamencie Analiz i Strategii Al. J. Ch. Szucha 23 00-580 Warszawa Zespół autorski: Jakub Wiśniewski

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający:

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający: Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4 Raport Końcowy Zamawiający: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wspólna 30 00-930 Warszawa KONSORCJUM PROJEKTOWE: Instytut

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY MAGAZYN ROLNIKÓW - TARGI - SZKOLENIA - WIADOMOŚCI BRANŻOWE ISSN: 2353-6128. Spotkanie w PODR. Krzysztof Trawicki, wicemarszałek pomorski

BEZPŁATNY MAGAZYN ROLNIKÓW - TARGI - SZKOLENIA - WIADOMOŚCI BRANŻOWE ISSN: 2353-6128. Spotkanie w PODR. Krzysztof Trawicki, wicemarszałek pomorski BEZPŁATNY MAGAZYN ROLNIKÓW - TARGI - SZKOLENIA - WIADOMOŚCI BRANŻOWE NR 13, styczeń 2015 r. TARGI Arena Agro 14 i 15 lutego w Ostródzie ISSN: 2353-6128 WWW.POMORSKI.INFO NOWA IMPREZA TARGOWA Spotkanie

Bardziej szczegółowo

gdzie rodzi się Rośnie eksport towarów rolno-spożywczych

gdzie rodzi się Rośnie eksport towarów rolno-spożywczych tam gdzie rodzi się Magazyn informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydany z okazji uroczystości dożynkowych 2011 Wydanie bezpłatne Są pieniądze! Trzeba po nie sięgnąć! Prawie 200 tys. różnych

Bardziej szczegółowo

Wszystkie oczy zwrócone na Bałtyk

Wszystkie oczy zwrócone na Bałtyk ISSN 1428-0043 Wszystkie oczy zwrócone na Bałtyk dokończenie NR 9-10 (171) WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2009 dniach 1-2 października br. w Sztokholmie odbyła się, zapowiadana w poprzednim numerze, W a organizowana

Bardziej szczegółowo