PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKI"

Transkrypt

1 Umowa nr: 16/OZP/2009 Zlecenie nr: 10/09 Opracowanie: PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKI Nazwa obiektu: PRZYBUDÓWKA - BUFET DO BUDYNKU BIUROWEGO KRUS ODDZIAŁ REGIONALNY W LUBLINIE Adres obiektu: UL. DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA LUBLIN DZIAŁKA NR EWID. 17/18 Nazwa i adres Inwestora: KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W LUBLINIE UL. DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA LUBLIN OŚWIADCZENIE W trybie art. 20 ust 4, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r Nr 156, poz. 1118) NIŻEJ PODPISANI OŚWIADCZAJĄ, ŻE PROJEKT BUDOWLANY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ, ZOSTAŁ SPRAWDZONY I ZAOPINIOWANY, JEST KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTÓREMU MA SŁUŻYĆ. Tytuł, imię i nazwisko Nr upr. bud. Podpis Projektant: mgr inż. Hanna Iżycka 2215/Lb/93 Sprawdzający: mgr inż. Krzysztof Kędzierski 560/Lb/88 Lublin, lipiec 2010r

2 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE -oświadczenie projektanta - uprawnienie projektanta - zaświadczenie o przynależność do LOIIB 2. OPIS TECHNICZNY 3. BIOZ 4. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. Nr 1 Sytuacja 1:500 Rys. Nr 2 Rzut przybudówki 1:100

3 3 Lublin, lipiec 2010r OŚWIADCZENIE Oświadczam iż projekt budowlany rozbiórki Przybudówki bufetu do budynku biurowego KRUS oddz. Regionalny w Lublinie przy ul. Dr. Męczenników Majdanka 12 na dz. nr ew. 17/18 został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego (Dz. U. Nr 207 poz z 2003 r z późn. zmianami). projektowała: mgr inż. Hanna Iżycka upr. bud. 2215/Lb/93

4 4

5 5

6 6 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego rozbiórki łącznika od strony pd.-wsch. budynku administracyjnego KRUS przy ul. Dr. Męczenników Majdanka 12 w Lublinie na dz. nr ew. 17/ DANE OGÓLNE Budynek łacznika od strony pd.-wsch. znajdujący się na w/w działce przeznaczony jest do rozbiórki. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania stanowią : - zlecenie Inwestora - wizja lokalna w terenie - oględziny oraz inwentaryzacja budowlana obiektu przeznaczonego do rozbiórki - mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:500 działki objętej opracowaniem 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY. Budynek parterowy przybudówki przeznaczony jest do rozbiórki ze względu na projektowaną w tym miejscu rozbudowę budynku administracyjnego KRUS przez dobudowę budynku biurowego trzykondygnacyjnego. Przybudówka przylega do granicy działki od strony pd.-wsch. Na działce oprócz budynku administracyjnego KRUS z przybudówką przeznaczoną do rozbiórki znajduje się budynek stacji transformatorowej. Działka jest ogrodzona i uzbrojona. 4. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDYNKU PRZYBUDÓWKI Przybudówka jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, w którym obecnie znajduje się bufet. Przybudówka o wymiarach w rzucie 12,0x6,5m posiada ściany zewnętrzne z płyt PW8/BU1 z oknami i drzwiami aluminiowymi oraz ścianę szczytową murowaną z gazobetonu. Konstrukcja budynku stalowa, ryglowa z lekką obudową ścian i dachu. Konstrukcja ścian fundamentowych żelbetowa. Konstrukcję nośną budynku stanowi szkielet stalowy o siatce słupów 4,6m x6,0m. Ściany zewnętrzne osłonowe podłużne i szczytowe wykonano z płyt warstwowych PW8/BU1, mocowanych za pomocą łączników stalowych do słupków stalowych w rozstawie 1,20m, które są mocowane do płatwi stalowych. W roku 1994 budynek został docieplony, zmieniono elewację i wymieniono stolarkę okienna i drzwiową na aluminiową. Zastosowano tynki akrylowe ścian osłonowych i cokołu w systemie DRYVIT z dociepleniem 6cm styropianem, mocowanym do istniejących płyt osłonowych i rygli. Między słupkami stalowymi zamontowano pasy okien. W związku z wymianą istniejących okien na nowe, przestrzenie międzyokienne wypełnione zostały płytami

7 7 Atlantis z blachą jednostronną grub. 6cm. W partiach podokiennych w całości zachowano płyty PW8. Dach jednospadowym w konstrukcji drewnianej opartej na ryglach stalowych z ceowników [200. Dach kryty blachą z obróbkami - z rynną i rurą spustową stalową. Budynek przybudówki z budynkiem głównym połączony jest komunikacyjnie drzwiami aluminiowymi. Budynek posiada ścianę szczytową murowaną z gazobetonu. Wysokość budynku przy okapie h = 3,40m zaś z drugiej strony h = 3,75m. Powierzchnia zabudowy 78,55 m 2. Budynek jako całość składa się z czterech pomieszczeń podzielonych ściankami grub. 12cm z drzwiami płycinowymi. Obiekt jest wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i co. Wokół budynku wykonana jest opaska z płyt chodnikowych i dojścia (chodniki) utwardzone kostką brukową. Budynek obecnie jest użytkowany jako bufet. Na podstawie pomiarów inwentaryzacyjnych odtworzono parametry techniczne budynku oraz wykonano szkice (rys. nr 2, zdj. Nr1 i Nr2). 4.1 STAN TECHNICZNY BUDYNKU Podczas wizji lokalnej przeprowadzonej na obiekcie, dokonano oględzin stanu technicznego budynku. Podczas przeprowadzonych oględzin stwierdza się, że stan techniczny przybudówki jest zadawalający. 4.2 OPIS ROZBIÓRKI BUDYNKU. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić pod ścisłym nadzorem kierownika rozbiórki wykonując je w kolejności podanej poniżej. 1. Przed przystąpieniem do rozbiórki obiektu należy upewnić się czy budynek jest odłączony od zasilania w energię elektryczną, wodociągową i co. 2. Wykonawca robót w porozumieniu z inwestorem musi zapewnić energię elektryczną, gdyż podczas robót będą cały czas potrzebne elektronarzędzia oraz inny sprzęt do pracy którego potrzebna będzie energia elektryczna. 3. Ze względu że budynek postawiony jest na granicy z sąsiadem prace należy prowadzić z należytą ostrożnością nie naruszając mienia sąsiada i powiadomić go o planowanym terminie rozbiórki, aby w tym czasie nikt nie znajdował się w obrębie robót rozbiórkowych. 4. Zabezpieczyć teren aby w obrębie robót wyburzeniowych nie mogły znaleźć się żadne osoby niepowołane oraz wywiesić tablice ostrzegawcze o prowadzeniu robót wyburzeniowych, oraz przeszkolić pracowników pod względem bezpieczeństwa prowadzenia powyższych robót. Wygrodzenie terenu wykonać w odległości umożliwiającej bezpieczne składowanie rozbieranych elementów ścian szkieletowych na terenie. 5. Zabezpieczyć przejście do budynku głównego ścianka prowizoryczną; 6. Metoda rozbiórki przyjęta w niniejszej dokumentacji zakłada wykonanie robót rozbiórkowych ręcznie przy użyciu elektronarzędzi oraz przy użyciu sprzętu transportowego. 7. Roboty rozbiórkowe należy rozpocząć od wewnątrz demontując stolarkę okienną i drzwiową wewnętrzna i zewnętrzną oraz płyty G-K ze ścian szkieletowych i stropu. 8. Ustawić pomosty robocze przy ścianie zewnętrznej umożliwiające dostęp oraz prowadzenie robót demontażowych na dachu oraz ścian zewnętrznych osłonowych.

8 8 9. Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni posiadać stosowne wymagane uprawnienia wraz z dopuszczeniem do pracy na wysokości; 10. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika rozbiórki lub uprawnioną osobę oraz potwierdzeniu jego przydatności do wykonywania określonych robót; 11. Rozpocząć demontaż pokrycia z blachy oraz łacenia rozbierając poszycie od kalenicy w dół w stronę okapu. Blachę odnosić na odrębne składowisko z przeznaczeniem wywiezienia jej do skupu złomu; 12. Po zdjęciu dachu można przystąpić do demontażu płyt osłonowych PW-8 docieplonych wełną mineralną z tynkiem mineralnym w systemie BSO. Płyty odcinać od konstrukcji stalowej za pomocą elektronarzędzi np. gumówki i odkładać ją na miejsce składowania do dalszego wywozu 13. Ściany murowane rozebrać a gruz składować do wywiezienia na składowisko gruzu. 14. Następnie zdemontować drewniane łaty. Po czym można przystąpić do rozbierania belek stalowych dachowych. 15. Po rozebraniu konstrukcji stalowej ścian, rozebrać posadzkę oraz odkopać i rozkuć podmurówkę i fundament z jednoczesnym wywożeniem gruzu na składowisko gruzu. 16. Ściany fundamentowe i fundament należy rozebrać na całej wysokości ze względu na posadowienie nowego budynku w tym miejscu. 17. Po zakończeniu robot rozbiórkowych gruz wywieźć i uporządkować teren. Uwaga! Podczas prowadzenia powyższych robót rozbiórkowych przy budynku kierownik rozbiórki musi zapewnić wszelkie względy bezpieczeństwa i odpowiednie przeszkolenie pracowników, aby żadna z osób pracujących przy rozbiórce nie mogła znaleźć się pod rozbieranymi elementami ani w strefie zagrożonej oraz powiadomić o prowadzeniu robót sąsiednich użytkowników. W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione;

9 9 zdj. nr 1 zdj. nr 2

10 INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ Spis treści 5.Wstęp Podstawa opracowania Część opisowa Zakres robót zamierzenia budowlanego Kolejność realizacji poszczególnych obiektów Wykaz istniejących obiektów budowlanych Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń Strefy oddziaływania i uciążliwości przedmiotowej inwestycji... 13,

11 Wstęp 5.1 Podstawa opracowania Prawo Budowlane art. 21a ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2000r., Nr 106, poz 1126 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. (Dz.U. z 10 lipca 2003r., Nr 120, poz 1126) 5.2. Część opisowa Zakres robót zamierzenia budowlanego Zakres robót obejmuje wykonanie prac związanych z rozbiórką przybudówki od strony pd.-wsch. budynku administracyjnego KRUS przy ul. Dr. Męczenników Majdanka 12 w Lublinie na dz. nr ew. 17/18. W skład opracowania wchodzą Projekty Budowlane: konstrukcja Kolejność realizacji poszczególnych obiektów Branża budowlana zgłoszenie odpowiednim organom rozpoczęcia rozbiórki przekazanie placu budowy przez Inwestora Wykonawcy wyznaczenie strefy niebezpiecznej i oznaczenie jej taśmą prace rozbiórkowe uporządkowanie terenu po rozbiórkach roboty ukształtowania terenu Wykaz istniejących obiektów budowlanych Na terenie działki istnieje budynek administracyjny KRUS, budynek stacji transformatorowej; sieci uzbrojenia terenu; Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi branża budowlana: roboty ziemne roboty rozbiórkowe i demontażowe praca na wysokości praca maszynowego sprzętu ciężkiego strefy składowania materiałów rozbiórkowych i gruzu drogi transportu materiałów rozbiórkowych i gruzu Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych branża budowlana:

12 12 terenowe roboty ziemne roboty rozbiórkowe i demontażowe roboty rozbiórkowe i demontażowe przy eternicie praca sprzętu zmechanizowanego transport, składowanie i przemieszczanie materiałów rozbiórkowych i gruzu praca przy zmechanizowanym sprzęcie budowlanym Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń Powołać kierownika budowy. Poprawnie zagospodarować plac budowy. Budowę wyposażyć w odpowiednie tablice informacyjne i instruktażowe, sprzęt pierwszej pomocy, BHP i P.Poż. Przeprowadzić branżowe szkolenie pracowników pod względem BHP przed przystąpieniem do realizacji robót na stanowiskach pracy. Procedury określające zasady bezpiecznej pracy zawarte są w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy branż biorących udział w inwestycji, które pracownicy mają obowiązek znać i stosować. Wiedza, o której mowa powinna być potwierdzona branżowymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. Ponadto każde przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa. branża budowlana: założyć dziennik budowy opracować harmonogram organizacji robót ustawić tablicę administracyjną budowy wyznaczyć i oznakować place składowania materiałów budowlanych i rozbiórkowych wyznaczyć i oznaczyć strefy rozbiórek i demontażu obiektów budowlanych wyposażyć teren budowy w sprzęt BHP i P.Poż zapewnić środki łączności z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medycznej i służb technicznych, straży pożarnej, policji itp stosować sprawny i odpowiedni sprzęt mechaniczny prace w pobliżu istniejących sieci uzbrojenia terenu prowadzić w obecności, oraz pod nadzorem odpowiednich służb technicznych stosować odpowiedni sprzęt BHP przy pracach ogólnych i na wysokości w trakcie wykonywania prac rozbiórkowych wyłączyć spod napięcia zasilanie (w uzgodnieniu z Inwestorem) oraz odciąć wodę i kanalizację Teren objęty rozbiórką i demontażem należy wygrodzić taśmą ostrzegawczą. Robotnicy pracujący na wysokościach powinni być zabezpieczeni szelkami ochronnymi z linką. W miejscu ogólnie dostępnym powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy oraz sprzęt gaśniczy. Na tablicy budowy powinne być

13 13 wypisane numery telefonów alarmowych. Wszystkie prace niebezpieczne powinny być wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub majstra. Podczas całego procesu realizacji zamierzenia budowlanego należy przestrzegać zasad zawartych w DZ.U. nr 47 poz. 401 w sprawie Bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz Dz.U. nr 169 poz z 2003 r w sprawie Ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Strefy oddziaływania i uciążliwości przedmiotowej inwestycji Obszar oddziaływania i uciążliwości przedmiotowej inwestycji mieści się w granicach własnej posesji. opracowała : mgr inż. Hanna Iżycka

ZWiK W ZIELONEJ GÓRZE - PRZEBUDOWA MYJNI ZAKŁADOWEJ SPIS TREŚCI. 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu - Str. 1 5

ZWiK W ZIELONEJ GÓRZE - PRZEBUDOWA MYJNI ZAKŁADOWEJ SPIS TREŚCI. 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu - Str. 1 5 SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu - Str. 1 5 2. Informacja Bioz - Str. 6 9 3. Część rysunkowa - Projekt zagospodarowania terenu - Rys. Nr 1 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia SPIS ZAWARTOŚCI TOMU CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 Projekt robót rozbiórkowych Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia CZĘŚĆ 3 Rysunki inwentaryzacyjne str. 2 CZĘŚĆ 1 Projekt robót rozbiórkowych str. 3

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE PROJEKTOWANIE - KOSZTORYSOWANIE - NADZORY

USŁUGI BUDOWLANE PROJEKTOWANIE - KOSZTORYSOWANIE - NADZORY USŁUGI BUDOWLANE PROJEKTOWANIE - KOSZTORYSOWANIE - NADZORY Krzysztof Bartkowiak Ul. Leśna 1 64-412 Chrzypsko Wielkie NIP 787-114-08-77 REGON 630687816 PROJEKT TECHNICZNY OBIEKT : OGRODZENIE BRANŻA : KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

CAD Projekt Robert Wieczorkowski ul. Moniuszki 10A; 59-800 Lubań; tel. 721 55 25 5/5

CAD Projekt Robert Wieczorkowski ul. Moniuszki 10A; 59-800 Lubań; tel. 721 55 25 5/5 CAD Projekt Robert Wieczorkowski ul. Moniuszki 10A; 59-800 Lubań; tel. 721 55 25 5/5 PROJEKT BUDOWLANY Oświadczenie projektantów Projektanci oświadczają, że projekt budowlany został wykonany zgodnie z

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK WARSZTATOWY OZNACZONY LITERĄ H NA PLANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU, NR DZ. 1578/77

BUDYNEK WARSZTATOWY OZNACZONY LITERĄ H NA PLANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU, NR DZ. 1578/77 PROJEKT ROZBIÓRKI 9 BUDYNKÓW ORAZ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WRAZ Z UPORZĄDKOWANIEM TERENU NA POTRZEBY UTWORZENIA TERENÓW INWESTYCYJNYCH PODLASKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ, działki

Bardziej szczegółowo

do projektu rozbiórki obiektów gospodarczych oraz elementów zagospodarowania placu gospodarczego

do projektu rozbiórki obiektów gospodarczych oraz elementów zagospodarowania placu gospodarczego PR/13-010/360/T POZ. 1. OPIS TECHNICZNY do projektu rozbiórki obiektów gospodarczych oraz elementów zagospodarowania placu gospodarczego 1. WSTĘP 1.1. DANE EWIDENCYJNE: Inwestor : Zarząd Cmentarzy Komunalnych,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY WIATY GOSPODARCZEJ W GRANICY

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY WIATY GOSPODARCZEJ W GRANICY P. P. P. KANON Jander Szklarek Zuterek S. J. 90-515 ŁÓDŹ ul. Wólczańska 73, tel. 042 637 22 90, 042 636 46 42, 042 637 13 18, fax 042 636 51 25 BANK PKO S.A. 48124055271111000055881335 NIP 725-00-13-869

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe PK Patryk Kawa METRYKA PROJEKTU. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe PK Patryk Kawa METRYKA PROJEKTU. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe PK Patryk Kawa Adres: 47-244 Lubieszów ul. Leśna 17A tel/fax: + 48 77 483 50 00 tel. kom.: +48 515 120 584 e-mail: patrykkawa@wp.pl METRYKA PROJEKTU Temat:

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGÓWCE

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGÓWCE Biuro Projektowe KONSTRUKTOR 39-200 Dębica, ul. Czwartaków 19, tel. 601 53 45 45 www.buduj.org PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGÓWCE Lokalizacja Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowym, infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie ul. Strefowa (dz. nr 51/2; 52/2; 54/2; 55/5 obręb Zachód

Bardziej szczegółowo

II. Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A :

II. Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A : II. Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A : I. STRONA TYTUŁOWA. II. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. III. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA. 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA, CEL I ZAKRES. 3. LOKALIZACJA.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU. Piętrowy budynek mieszkalny. Gmina Cedry Wielkie. Ul. M. Płażyńskiego 16. 83-020 Cedry Wielkie. mgr inż. arch.

PROJEKT REMONTU. Piętrowy budynek mieszkalny. Gmina Cedry Wielkie. Ul. M. Płażyńskiego 16. 83-020 Cedry Wielkie. mgr inż. arch. PROJEKT REMONTU Obiekt : Piętrowy budynek mieszkalny Nazwa inwestycji: Remont mieszkania dwupoziomowego Adres : Miłocin 2/3 Inwestor : Gmina Cedry Wielkie Ul. M. Płażyńskiego 16 83-020 Cedry Wielkie Autor:

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJA I ZMIANA ELEWACJI HALI 3A PROJEKT BUDOWLANY

TERMOIZOLACJA I ZMIANA ELEWACJI HALI 3A PROJEKT BUDOWLANY dok. nr Um. nr 110/FAI/JD/2013 Inwestor: BUMAR ELEKTRONIKA S.A. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Obiekt: HALA NR 3A Adres: ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa dz. nr ewid. 4/23 obręb 3-05-21 Temat: TERMOIZOLACJA

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY wykonawczy

PROJEKT BUDOWLANY wykonawczy www.pro-bud.org.pl email: info@pro-bud.org.pl Projektowanie i Usługi Budowlane Jarosław Walczak 72-300 Gryfice ul. Przestrzenna 16 tel. (91) 384-84-63 PROJEKT BUDOWLANY wykonawczy Obiekt: Rozbudowa i przebudowa

Bardziej szczegółowo

3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD C PV: 45110000 1

3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD C PV: 45110000 1 ZAKŁAD PRAC PROJEKTOWYCH PROJEKT-SERWIS Magdalena Solska ul. T. Czackiego 61/1 51-607 Wrocław tel. 0601 709659 tel. /fax 071 3728532 Stadium : PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa : Projekt robót rozbiórkowych bud.

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE dr inŝ. architekt JOSEPH AL-KHOURI 26-300 Opoczno ul. Piotrkowska 18

BIURO PROJEKTOWE dr inŝ. architekt JOSEPH AL-KHOURI 26-300 Opoczno ul. Piotrkowska 18 BIURO PROJEKTOWE dr inŝ. architekt JOSEPH AL-KHOURI 26-300 Opoczno ul. Piotrkowska 18 Egz. nr 1 2 3 4 PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKI BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, UL. ZAMKOWA 24, DZ. NR

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail. BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.com STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Przebudowa targowiska miejskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Specyfikacja przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 3 do Zaproszenia do składania Ofert Specyfikacja przedmiotu zamówienia I.A. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 1. Przedmiot opracowania Remont hali produkcyjno-magazynowej na terenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. Inwestor: Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o. o. 32-300 Olkusz, ul. 1000-lecia 13. Branża: Budowlana

PROJEKT ROZBIÓRKI. Inwestor: Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o. o. 32-300 Olkusz, ul. 1000-lecia 13. Branża: Budowlana PROJEKT ROZBIÓRKI Obiekt: Rozbiórka obiektów stanowiących przeszkody lotnicze dla projektowanego lądowiska dla śmigłowców na terenie szpitala w Olkuszu Inwestor: Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o. o. 32-300

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ULICY SIENKIEWICZA W WIERZBICY "

PRZEBUDOWA ULICY SIENKIEWICZA W WIERZBICY PRZEBUDOWA ULICY SIENKIEWICZA W WIERZBICY " SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot inwestycji- przebudowa drogi gminnej str.3 2. Inwestor str.3 3. Jednostka projektująca str.3 4. Podstawa opracowania str.3

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kategoria - 45111300-1 Roboty rozbiórkowe - 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych - 45430000-0

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY remontu pomieszczeń celem dostosowania warsztatów szkolnych dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego

PROJEKT BUDOWLANY remontu pomieszczeń celem dostosowania warsztatów szkolnych dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego egz. 1. PROJEKT BUDOWLANY remontu pomieszczeń celem dostosowania warsztatów szkolnych dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego Budynek A Lokalizacja: Inwestor: ul. 1-go Maja, 14-200 Iława

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 2 ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1. OŚWIADCZENIE o zgodności z przepisami... 3 2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE... 4 3. CZĘŚĆ OPISOWA... 7 OPIS TECHNICZNY... 8 3.1. Zakres opracowania... 8 3.2. Podstawy opracowania...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. dz. ew. nr 1913/2, obr. Piwniczna-Zdrój gmina Piwniczna-Zdrój

PROJEKT ROZBIÓRKI. dz. ew. nr 1913/2, obr. Piwniczna-Zdrój gmina Piwniczna-Zdrój EGZEMPLARZ NR 1 PROJEKT ROZBIÓRKI Inwestycja: rozbiórka części budynku Domu Wczasów Dziecięcych tarasu od strony zachodniej Obiekt: budynek Domu Wczasów Dziecięcych Lokalizacja: dz. ew. nr 1913/2, obr.

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ - STARE MIASTO W POZNANIU 1 SPIS ZAWARTOŚCI

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ - STARE MIASTO W POZNANIU 1 SPIS ZAWARTOŚCI 1 SPIS ZAWARTOŚCI 1 SPIS ZAWARTOŚCI... 2 2 DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE... 4 3 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU... 12 3.1 Adres inwestycji... 13 3.2 Inwestor... 13 3.3 Podstawa opracowania... 13 3.4 Zakres opracowania...

Bardziej szczegółowo

1/2014 PRONABUD Sp. z o.o. 96-300 ŻYRARDÓW ul. OKRZEI 57 tel. 46 855 27 94 PROJEKT BUDOWLANY Temat: OCIEPLENIE ŚCIAN PODŁUŻNYCH BUDYNKU Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny Nr 20 Lokalizacja : Mszczonów

Bardziej szczegółowo

REMONTU BOISKA SPORTOWEGO, OGRODZENIA BOISKA, PLACÓW MANEWROWYCH, TRAKTÓW PIESZYCH I DRÓG DOJAZDOWYCH NALEŻĄCYCH DO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LEŚNA

REMONTU BOISKA SPORTOWEGO, OGRODZENIA BOISKA, PLACÓW MANEWROWYCH, TRAKTÓW PIESZYCH I DRÓG DOJAZDOWYCH NALEŻĄCYCH DO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LEŚNA Biuro Projektowe KONSTRUKTOR 39-200 Dębica, ul. Czwartaków 19, tel. 601 53 45 45, fax 14 690 81 99 www.buduj.org Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa LEŚNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA REMONTU BOISKA SPORTOWEGO,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Inwestor: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Majowa 17/19 05-400 Otwock Adres obiektu:

Bardziej szczegółowo