DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO"

Transkrypt

1 Nazwa i adres Zamawiającego: Adres do uzyskania SIWZ, korespondencji i przesyłania/składania ofert sekretariat: Spółka Komunalna Dorzecze Białej Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 69c Tuchów, Polska Tel: Stacja Uzdatniania Wody Lubaszowa Siedliska Siedliska, Polska Tel: Fax: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu dostawczego typu furgonetka Zawartość SIWZ: TOM I TOM II TOM III INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: ZP-18/12 1/24

2 Spis treści: 1. Nazwa i adres Zamawiającego Oznaczenie Wykonawcy Tryb udzielania zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Zamówienia częściowe Zamówienia uzupełniające Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej Termin wykonania zamówienia Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Wadium Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego Opis sposobu przygotowania oferty Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami Miejsce, termin i sposób złożenia oferty Zmiany lub wycofanie złożonej oferty Miejsce i termin otwarcia ofert Tryb otwarcia ofert Zwrot ofert bez otwierania Termin związania ofertą Opis sposobu obliczenia ceny Kryteria oceny ofert Oferta z rażąco niską ceną Uzupełnienie oferty Tryb oceny ofert Wykluczenie Wykonawcy Odrzucenie oferty Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia Unieważnienie postępowania Środki ochrony prawnej Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami Podwykonawstwo Zmiany postanowień zawartej umowy Wykaz załączników do niniejszych IDW Znak sprawy: ZP-18/12 2/24

3 1. Nazwa i adres Zamawiającego Spółka Komunalna Dorzecze Białej Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 69c Tuchów, Polska SIWZ została zamieszczona na stronie: 2. Oznaczenie Wykonawcy Na potrzeby niniejszej SIWZ przyjęto następującą terminologię: termin "Konsorcjum" należy rozumieć jako porozumienie cywilno-prawne dwóch lub większej liczby osób i należy je odnieść do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Pzp, termin Lider oznacza jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo wykonujących wspólnie zamówienie, któremu pozostali wykonawcy (członkowie konsorcjum) powierzyli zadanie koordynacji prac i działań związanych z realizacją Umowy oraz udzielili pełnomocnictwa do ich reprezentowania wobec Zamawiającego we wszelkich sprawach związanych z wykonaniem Umowy, termin Partnerzy oznacza wykonawców (osoby) wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo wykonujących wspólnie zamówienie. Poszczególni Partnerzy będą mieli prawo samodzielnego zawierania umów ze swoimi dostawcami lub ewentualnymi usługodawcami bądź podwykonawcami w zakresie przypisanych im zakresów zadań na własny koszt i ryzyko, Ustawa PZP ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwana dalej Ustawą albo Ustawą Pzp, Umowa z Wykonawcą umowa w formie pisemnej, zawarta zgodnie z postanowieniami Ustawy Pzp pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą na realizację dostawy. Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 3. Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy Pzp. 4. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot niniejszego zamówienia Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu dostawczego typu furgonetka. Znak sprawy: ZP-18/12 3/24

4 Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony został w TOMIE III niniejszej SIWZ, tj. Opis Przedmiotu Zamówienia. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Główny przedmiot: usługi leasingu finansowego Dodatkowe przedmioty: pojazdy silnikowe do transportu towarów 5. Zamówienia częściowe Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 6. Zamówienia uzupełniające Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 7. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 8. Termin wykonania zamówienia Okres leasingu wynosi: 24 miesiące licząc od dnia podpisania umowy. 9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Dokonania oceny spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty oświadczeń, wymienionych w pkt.10 IDW. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. 2. W celu potwierdzenia, że wobec Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Znak sprawy: ZP-18/12 4/24

5 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku, jeżeli Wykonawca odpowiednio wykaże, że nie później niż w dniu upływu terminu składania ofert, nie zalegał z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał odroczenie, rozłożenie na raty lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Wykonawca jest także zobowiązany wykazać, że nie był i nie jest prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. Wykonawca także wykaże, że sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Dokonania oceny spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w pkt.10 IDW. Nie wykazanie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. 3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. 10. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu 1. Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 22 ustawy Pzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawcow oświadczenie może być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną (jedynie w sytuacji jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie), albo może być złożone wspólnie, lecz w takim wypadku oświadczenie musi być złożone i podpisane przez pełnomocnika lub przez osoby reprezentujące wszystkich Wykonawców). 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda: a) oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy Pzp sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być złożone oświadczenie przez każdego z nich); b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe Znak sprawy: ZP-18/12 5/24

6 dokumenty dla każdego z nich); W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwego organu odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 3. Stosownie do treści 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817): 3.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 10.2.b) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 3.2 Dokumenty, o których mowa w pkt 10.3 ppkt 3.1.a) i c) oraz w punkcie pkt 10.3 ppkt 3.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.3 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 10.3 ppkt 3.1 i 3.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt 10.3 ppkt 3.3 IDW znajdują odpowiednie zastosowanie. 11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 i 10 IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Lidera do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego Lidera, o którym mowa w pkt 11.1 IDW. 3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Liderem. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do Znak sprawy: ZP-18/12 6/24

7 zawarcia Umowy regulującej swoją współpracę. Niezwłocznie, po zawiadomieniu o wyborze oferty i najpóźniej na jeden (1) dzień przed podpisaniem Umowy, Wykonawcy muszą przedłożyć Zamawiającemu kopię Umowy, zawierającą w swojej treści następujące postanowienia: określenie celu gospodarczego, oznaczenie czasu trwania umowy, podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców występujących wspólnie, wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy wspólnej przez któregokolwiek Wykonawców występujących wspólnie do czasu wykonania zamówienia, oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności Wykonawców realizujących wspólnie przedmiot zamówienia, zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego, ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Wypełniając formularz oferty należy wpisać dane (nazwa, adres itd.) Lidera oraz wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W innych dokumentach (załączniki) powołujących się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa, adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Lidera i Wykonawcy którego dany dokument (załącznik) dotyczy. 12. Wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 14. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy otwarty w PLN. 15. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Wymagania podstawowe. 1.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 1.2 Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 1.3 Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 1.4 Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika Znak sprawy: ZP-18/12 7/24

8 wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa. 1.5 Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą IDW treścią. 1.6 We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby. 1.7 Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 1.8 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 1.9 Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997r.) art : kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. 2. Forma oferty. 2.1 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu i mieć format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 2.2 Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 2.3 Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu. 2.4 Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 2.5 Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 2.6 Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to Znak sprawy: ZP-18/12 8/24

9 dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 2.7 Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 15.1 ppkt 1.4) IDW, w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 2.8 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 2.9 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 3. Zawartość oferty. 3.1 Kompletna oferta musi zawierać: a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW. b) Opis techniczny samochodu dostawczego typu furgonetka wraz z rysunkami. c) Harmonogram spłat rat leasingowych, który będzie zawierał wyszczególnienie części kapitałowej i odsetkowej raty leasingowej oraz kwotę ubezpieczenia. d) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru. e) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, dokument ustanawiający Lidera do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. f) Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 44 ustawy Pzp o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW. g) Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy Pzp, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW. h) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. i) Inne dokumenty wymienione w niniejszej IDW. Wskazane jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. Znak sprawy: ZP-18/12 9/24

10 3.2 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca może zastrzec w ofercie, nie później jednak niż w terminie składania ofert (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 16. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłyną do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja. 3. Zmiany w treści SIWZ. 3.1 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ, oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja. 3.2 Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 3.3 Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Przedłużając termin składania ofert Zamawiający będzie się kierował zasadą określoną w art. 38 ust. 6 ustawy Pzp o przedłużeniu terminu składania ofert. Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej, na której była udostępniona SIWZ. W przypadku zmian treści SIWZ, które prowadza do zmiany treści ogłoszenia o zamówienia Zamawiający kieruje się zasadą określoną w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp. 17. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w zakresie merytorycznym Pan Tomasz Bernal tel wew. 31 oraz w sprawach procedur przetargowych jest Pan Piotr Zając tel wew. 24, adres Znak sprawy: ZP-18/12 10/24

11 18. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty 1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby JRP, Stacja Uzdatniania Wody Lubaszowa, Siedliska 1, Siedliska, w nieprzekraczalnym terminie do dnia roku do godzinie czasu lokalnego. 2. Ofertę należy złożyć w dwóch (2) nieprzeźroczystych, zabezpieczonych przed otwarciem kopertach (paczkach). Kopertę (paczkę) zewnętrzną należy opisać następująco: Stacja Uzdatniania Wody Lubaszowa Spółka Komunalna Dorzecze Białej Sp. z o.o. siedziba JRP Siedliska 1, Siedliska, Polska Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu dostawczego typu furgonetka Nie otwierać przed dniem godz czasu lokalnego 3. Na kopercie (paczce) wewnętrznej oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 19. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty 1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. 2. Zmiana złożonej oferty. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ZMIANA. W przypadku złożenia kilku ZMIAN kopertę (paczkę) każdej ZMIANY należy dodatkowo opatrzyć napisem ZMIANA NR. 3. Wycofanie złożonej oferty. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem WYCOFANIE. 20. Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie JRP w Stacji Uzdatniania Wody Lubaszowa, Siedliska 1, Siedliska w dniu roku o godzinie czasu lokalnego. Znak sprawy: ZP-18/12 11/24

12 21. Tryb otwarcia ofert 1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy WYCOFANIE. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty. 4. Podczas otwarcia kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 1) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę, 2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 3) informacje dotyczące ceny, 4) termin wykonania, 5) okres gwarancji, 6) warunki płatności. Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego. 5. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w punkcie 21.1, ) ) niniejszej IDW. 22. Zwrot ofert bez otwierania Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie i zwróci ją po upływie terminu do wniesienia odwołania. 23. Termin związania ofertą 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, na okres nie dłuższy niż 60 dni. 3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim punkcie, nie powoduje utraty wadium. 4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą nastąpi po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie, dotyczyć będzie jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Znak sprawy: ZP-18/12 12/24

13 24. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca w Formularzu Ofertowym pod cenę za: dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu dostawczego typu furgonetka; łączną cenę za dostawę w formie leasingu samochodu 3. Sposób obliczenia ceny: CENA = WARTOŚĆ x 1,23 gdzie: Wartość całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatków od towarów, za zakres przedmiotu zamówienia określony w TOMIE 3 Opis przedmiotu zamówienia, uwzględniający wszystkie koszty, tj: 1 wpłata w wysokości 45% wartości przedmiotu zamówienia; 23 równych rat leasingowych zawierających: - koszt ubezpieczenia komunikacyjnego (pakiet OC, AC, NW) przez pierwszy (1) rok trwania umowy leasingowej. W drugim (2) roku leasingowania Zamawiający na własny koszt będzie ubezpieczał samochód; - koszt rejestracji pojazdu; - inne opłaty związane z zawarciem umowy; cena zbycia przedmiotu leasingu w wysokości 1% wartości początkowej (po ujszczeniu której Zamawiający staje się właścicielem przedmiotu dostawy). 1,23 współczynnik umożliwiający porównanie cen złożonych ofert. 4. Ceną oferty jest kwota brutto wymieniona w Formularzu Oferty, która zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz Cenowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do niniejszej IDW. 5. Cenę należy obliczyć z dokładnością do dwóch (2) miejsc po przecinku. 25. Kryteria oceny ofert 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 1.1 zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania; 1.2 nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: l.p. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium 1) Cena łączna ( C )* brutto 100 % 100 punktów 3. Zasady oceny kryterium Cena (C). Znak sprawy: ZP-18/12 13/24

14 W kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: gdzie: Pi (C) = C min x 100 Ci Pi(C) Cmin Ci ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"; najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; cena oferty "i"; 4. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy (Wykonawców), który(rzy) przedstawi(ą) najkorzystniejszą ofertę spośród wszystkich ważnych ofert. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tą, która uzyska największą ilość punktów. 5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 26. Oferta z rażąco niską ceną 1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 3. Zamawiający odrzuca ofertę: 3.1 Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub 3.2 Jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 27. Uzupełnienie oferty Stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz Znak sprawy: ZP-18/12 14/24

15 spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 28. Tryb oceny ofert 1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 1.1 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 1.2 Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących zmiany treści złożonej oferty. 1.3 Zamawiający poprawi omyłki stosownie do treści art. 87 ust. 2. ustawy Pzp. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu omyłki. 2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. 2.1 Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp. 2.2 Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z treścią niniejszej SIWZ. 3. Sprawdzanie wiarygodności ofert. 3.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji. 3.2 W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp. 3.3 Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem. 29. Wykluczenie Wykonawcy 1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 2. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. 3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 30. Odrzucenie oferty 1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Znak sprawy: ZP-18/12 15/24

16 31. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania 1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosował wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ. 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli ofertę, o: 3.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkaniai adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 3.2 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3.3 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3.4 Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust 1 lub ust 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta. 4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieszcza informację, o której mowa w pkt 31.3 ppkt 3.1) IDW na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 5. Zamawiający odrębnym pismem wskaże Wykonawcy miejsce i termin podpisania umowy. 6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych. 32. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia 1. Na dostawę każdego z samochodów Wykonawca podpisze z Zamawiającym osobną umowę. 2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawca zostanie zaproszony do siedziby Zamawiającego celem podpisania umowy. Zamawiający otrzyma umowę niezwłocznie po podpisniu jej przez przedstawiciela Wykonawcy. 3. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu podpisanej umowy wraz z dokumentem(ami) potwierdzającymi prawo osób dokonujących podpisu pod umową do występowania w iminiu i dokonywania w jego imieniu składania oświadczeń woli. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialnośc za wykonanie umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta została uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani dostarczyć dokument, o którym mowa w pkt 11.4 IDW. 5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. Znak sprawy: ZP-18/12 16/24

17 6. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy leasingowej w sprawie niniejszego zamówienia publicznego uregulowane są w TOMIE II niniejszej SIWZ. 33. Unieważnienie postępowania 1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 ustawa Pzp. 2. Zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Pzp o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 2.1 ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2.2 złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 34. Środki ochrony prawnej 1. Informacje ogólne. 1.1 Wykonawcom, a także innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu przedmiotu zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp. 1.2 Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 34.1 ppkt 1.1) niniejszej IDW są: a) odwołanie, b) skarga do sądu. 2. Odwołanie. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art ustawy Pzp. 3. Skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a 198g ustawy Pzp. 35. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem lub drogą elektroniczną niezwłocznie potwierdzonym na piśmie. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których wyżej mowa uważa się za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią. Znak sprawy: ZP-18/12 17/24

18 36. Podwykonawstwo Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty. 37. Zmiany postanowień zawartej umowy 1. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Pzp zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że Zamawiajacy przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 2. Przewiduje się możliwość dokonania zmian umowy w sytuacji gdy: 2.1 nastąpią istotne zmiany przepisów lub norm mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia; 2.2 nastąpią zmiany obowiązującej stawki VAT z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie nie zmienione, koszty związane ze wzrostem stawki podatku VAT obciążają Wykonawcę; 2.3 zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie części przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3. W nawiązaniu do art. 144 ust 2 ustawy Pzp, zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 144 ust 1 ustawy Pzp podlega unieważnieniu. 38. Wykaz załączników do niniejszych IDW Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: Załącznik nr 1 Wzór Formularza Ofertowego. Załącznik nr 1A Wzór Formularza Cenowego. Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia. Załącznik nr 4 Wzór harmonogramu spłat rat leasingowych. Wskazane powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 16 niniejszej IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników. Znak sprawy: ZP-18/12 18/24

19 Załącznik nr 1: Wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu dostawczego typu furgonetka Nr postępowania: ZP-18/12 1. Zamawiający: Spółka Komunalna Dorzecze Białej Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 69c, Tuchów, Polska 2. Wykonawca: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : l.p. Nazwa(y) Adres(y) Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji, 3) cena mojej (naszej) oferty bez podatku od towarów i usług:... [PLN] (słownie:... [PLN]) Należny podatek od towarów i usług:... [PLN] (słownie:... [PLN]) RAZEM: Cena z należnym podatkiem od towarów i usług:...[pln] (słownie:... [PLN]) zgodnie z załączonym Załącznikiem nr 1B Formularz Cenowy 4) oferowany przez nas termin wykonania niniejszego zamówienia jest zgodny z terminem wyznaczonym przez Zamawiającego w pkt 8 IDW, 5) przedmiot zamówienia jest w pełni sprawny technicznie i odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ, 6) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, 7) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń postanowienia do umowy przedstawione w TOMIE II SIWZ, 8) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, 9) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia] 2, 10) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 1 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 2 Wykonawca usuwa niepotrzebne. Znak sprawy: ZP-18/12 19/24

20 nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania 3. l.p. 1. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji od Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) Do l.p ) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom] 4 : Nazwa części zamówienia 4. Podpis(y): l.p. Nazwa(y) Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Pieczęć(cie) Miejscowość i data 1. 3 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 4 Wykonawca usuwa niepotrzebne. Znak sprawy: ZP-18/12 20/24

21 Załącznik nr 1A: Wzór Formularza Cenowego FORMULARZ CENOWY na dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu dostawczego typu furgonetka Nr postępowania: ZP-18/12 1. Zamawiający: Spółka Komunalna Dorzecze Białej Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 69c, Tuchów, Polska 2. Wykonawca: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 5 : l.p. Nazwa(y) Adres(y) Sposób obliczenia ceny: CENA = wartość (A+B+C) + należny podatek VAT gdzie: Wartość całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatków od towarów, za zakres przedmiotu zamówienia określony w pkt 1.2 w TOMIE 3 Opis przedmiotu zamówienia, uwzględniający wszystkie koszty, tj: A: 1 wpłata wstępna w wysokości 45% wartości przedmiotu zamówienia [PLN]; B: 23 równych rat leasingowych [PLN] zawierających: - koszt ubezpieczenia komunikacyjnego (pakiet OC, AC, NW) przez pierwszy (1) rok trwania umowy leasingowej; - koszt rejestracji pojazdu; - inne opłaty związane z zawarciem umowy; C: wykup w wysokości 1% wartości początkowej (po ujszczeniu której Zamawiający staje się właścicielem przedmiotu dostawy) [PLN]. wartość [PLN] (A+B+C) = + + [PLN] Cena [PLN] = wartość [PLN] + należny podatek od towarów i usług [PLN] = [PLN] 4. Podpis(y): l.p. Nazwa(y) Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Pieczęć(cie) Miejscowość i data 1. 5 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. Znak sprawy: ZP-18/12 21/24

22 Załącznik nr 2: wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Nr postępowania: ZP-18/12 1. Zamawiający: Spółka Komunalna Dorzecze Białej Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 69c, Tuchów, Polska 2. Wykonawca: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 6 : l.p. Nazwa(y) Adres(y) 1. OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Stosownie do treści art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759): Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu dostawczego typu furgonetka dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 3. Podpis(y): l.p. Nazwa(y) Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Pieczęć(cie) Miejscowość i data 1. 6 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. Znak sprawy: ZP-18/12 22/24

23 Załącznik nr 3: wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Nr postępowania: ZP-18/12 1. Zamawiający: Spółka Komunalna Dorzecze Białej Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 69c, Tuchów, Polska 2. Wykonawca: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 7 : l.p. Nazwa(y) Adres(y) 1. OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Stosownie do treści art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) nie podlegam wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu dostawczego typu furgonetka. 3. Podpis(y): l.p. Nazwa(y) Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Pieczęć(cie) Miejscowość i data 1. 7 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. Znak sprawy: ZP-18/12 23/24

24 Załącznik nr 4: wzór harmonogramu spłat rat leasingowych Nr postępowania: ZP-18/12 HARMONOGRAM SPŁAT RAT LEASINGOWYCH 1. Zamawiający: Spółka Komunalna Dorzecze Białej Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 69c, Tuchów, Polska 2. Wykonawca: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 8 : l.p. Nazwa(y) Adres(y) 1. Poniżej przedstawiamy harmonogram spłat rat leasingowych: 3. Podpis(y): l.p. Nazwa(y) Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Pieczęć(cie) Miejscowość i data 1. 8 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. Znak sprawy: ZP-18/12 24/24

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk POLSKA Tel. +48 (prefix) 58 326 01 00 Fax. +48 (prefix) 58 322 15 76 http://www.zut.com.pl zut@zut.com.pl Nr referencyjny nadany sprawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mokobody Plac Chreptowicza 25 08-124 Mokobody Polska Nr nadany sprawie przez Zamawiającego Nr tel. +48 25 641 13 15 Nr fax +48 25 641 13 15 Adres internetowy e-mail: mokobody@gminy.pl

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A. Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Nysie

S P E C Y F I K A C J A. Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Nysie Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa tel. ( 077) 4080513, tel./fax ( 077) 4080553 www.nysa.pl, zp_nysa@op.onet.pl Nr zamówienia BZP/341/AO/31/10 S P E C Y F I K A C J A istotnych

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 Nazwa i adres Zamawiającego: Wodociągi Dębickie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kosynierów Racławickich 35 39-200 Dębica województwo podkarpackie Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner Spółka z o.o., ul. Lędzińska 47 43-143 Lędziny Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Tel./fax: +48 (032) 216 61 23 Tel./fax: +48 (032) 326 70

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 44-100 Gliwice ul. Rybnicka 47 tel. 32 232 17 06 telefax. 32 232 31 35 Adres internetowy: www.pwik.gliwice.pl Adres poczty elektronicznej: bok@pwik.gliwice.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ZP 4/2009)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ZP 4/2009) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ZP 4/2009) Przetarg nieograniczony na świadczenie usług: - Ubezpieczenia autobusów komunikacji miejskiej, Postępowanie jest przeprowadzane zgodnie z ustawą

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Wleń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Miasto i Gmina Wleń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Miasto i Gmina Wleń adres : 59-210 Wleń, Plac Bohaterów Nysy 7 tel. : (+48 75 ) 71 36 438, fax: (+48 75 ) 71 37 050 http: www.wlen.pl/bip e-mail: sekretariat@wlen.pl ===================================================================

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja) Zamawiający: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków faks 12-422-06-36 wew. 44 NIP: 676-210-18-14 e-mail: biuro@rops.krakow.pl www.rops.krakow.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-79-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

Modernizacja Lubskiego Domu Kultury dla potrzeb spotkań polsko-niemieckich

Modernizacja Lubskiego Domu Kultury dla potrzeb spotkań polsko-niemieckich ~ 1 ~ Lubski Dom Kultury w Lubsku pl. Jana Pawła II 1 68-300 Lubsko (+48 68) 372 05 21, wew.104 http://www.ldk.lubsko.pl e-mail: ldk.lubsko@o2.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: LDK.341-1/2010

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści DZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 28 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO... 70

Spis treści DZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 28 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO... 70 1 Spis treści DZIAŁ I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 Rozdział 1. Instrukcja dla Wykonawców... 4 Rozdział 2. Formularz oferty i formularze załączników do oferty... 20 Załącznik nr 1 wzór formularza oferty... 20

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa e-mail : pgmnysa@poczta.onet.pl S P E C Y F I K A C J A istotnych warunków zamówienia publicznego dla przetargu nieograniczonego pn: (SIWZ)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa papieru

Sukcesywna dostawa papieru Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Sukcesywna dostawa papieru SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.19.2015

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.19.2015 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: COI-ZZAK.3201.19.2015 Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt 28 SIWZ Usługa asysty i wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony Gmina Lubrza >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Z A T W I E R D Z A M dnia 13.03.2008 r. Wójt Gminy Eugeniusz Chamarczuk Przetarg nieograniczony DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000,00 EUR pn.: Zakup urządzeń i oprogramowania do zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO USŁUGI

NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO USŁUGI Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO W ROKU 2011 USŁUGI prowadzonym w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-9/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-9/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-9/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego Numer sprawy : AZP-381-19 /15 Rok założenia 1877 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu do korekcji zaburzeń statyki narządu rodnego

Bardziej szczegółowo