UMOWA MPU/ZP/341/./09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA MPU/ZP/341/./09"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK Nr 3 (WZÓR) UMOWA MPU/ZP/341/./09 Zawarta w Łodzi w dniu.pomiędzy: Miastem Łódź - Miejską Pracownią Urbanistyczną z siedzibą w Łodzi ul. Wileńska 53/ Łódź Nr NIP , zwaną dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:... a.. działającym na podstawie..nip. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:.. Umowa niniejsza została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami) Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na opracowaniu założeń wraz z dokończeniem projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi zwanego dalej Studium - wraz ze sporządzeniem prognozy oddziaływania na środowisko, przez które należy rozumieć: 1) sporządzenie projektu Studium, to jest tekstu i rysunku projektu Studium ( w skali 1:25 000) oraz propozycji rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą o PiZP: a) w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi Nr IV/60/07 z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, b) na podstawie przekazanej przez Zamawiającego mapy (kopii mapy topograficznej) z uwzględnieniem granic działek geodezyjnych wynikających z mapy ewidencyjnej,

2 c) z wykorzystaniem niżej wymienionych materiałów i dokumentów (które stanowią załączniki 4a 4f do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia): - uchwały Rady Miejskiej w Łodzi Nr IV/60/07 z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (załącznik 4a), - opracowania ekofizjograficznego (załącznik 4b) sporządzonego na potrzeby Studium w czerwcu 2007 r. przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Łodzi, w skład którego wchodzą: część tekstowa oraz część graficzna (14 rysunków w skali 1:25000), - uwarunkowań projektu Studium (załącznik Nr 4c) w skład których wchodzą: - część tekstowa, - część graficzna uwarunkowania plansze w skali 1: rys. 1. Istniejące zagospodarowanie terenu, - rys. 2. Stan ładu przestrzennego, - rys. 3. Przeznaczenie terenów w obowiązujących studiach i planach zagospodarowania przestrzennego gmin znajdujących się w zasięgu Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, - rys. 4. Struktura systemu komunikacyjnego, - rys. 5. Infrastruktura techniczna, - rys. 6 Środowisko przyrodnicze, - rys. 7a. Dziedzictwo kulturowe, - rys. 7b. Dziedzictwo kulturowe (1:10000) - pisma Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi określającego zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi znak: RDOŚ-10-WOOS/6617/187-1/08/aj z dnia r. (załącznik Nr 4d), - pisma Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi określającego zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi znak: PWIS-NS-OZNS-471/23/ z dnia r. (załącznik Nr 4e), - zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi Nr 2502/V/08 z dnia 23 października 2008 r. o sposobie rozpatrzenia wniosków złożonych w związku z ogłoszeniem o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (załącznik Nr 4f); 2) sporządzenie związanych z projektem Studium innych wymaganych przepisami prawa opracowań wymienionych w ust. 2 i udział we wszelkich wskazanych w tym przepisie czynnościach. 2. Zobowiązania Wykonawcy wynikające z przyjętego do wykonania zakresu prac obejmują wykonanie następujących czynności:

3 1) wprowadzenie niezbędnych zmian w przekazanej przez Zamawiającego części projektu Studium sporządzonego przez zespół autorski Zamawiającego w zakresie uwarunkowań oraz w opracowaniu ekofizjograficznym - w zakresie określonym przepisami prawa i zasadami sztuki obowiązującymi przy planowaniu przestrzennym, których celem jest dostosowanie formy tej części do ostatecznej koncepcji projektu Studium, 2) opracowanie Założeń projektu Studium w rozbiciu na poszczególne zagadnienia, w formie tekstowej i graficznej oraz przedstawienie ich do akceptacji Prezydentowi Miasta Łodzi, 3) opracowanie części tekstowej projektu Studium zawierającej: a) określenie uwarunkowań, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o PiZP, b) ustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy, a także obszary, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o PiZP, c) uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz syntezę ustaleń projektu Studium, 4) sporządzenie rysunków przedstawiających w formie graficznej ustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy, a także granice obszarów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o PiZP, 5) sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu Studium, zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz ze zm.) oraz uzyskanym na jej podstawie zakresem i stopniem szczegółowości informacji uzgodnionym z właściwymi organami (Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Łodzi), 6) wykonanie projektu Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i opracowaniem ekofizjograficznym w wersji umożliwiającej skierowanie tych dokumentów przez Zamawiającego do komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi i innych jednostek organizacyjnych i pomocniczych Miasta Łodzi (opiniowanie wewnętrzne) oraz przedstawienie ich do akceptacji Prezydentowi Miasta Łodzi, 7) wprowadzenie - w uzgodnieniu z Zamawiającym - zmian do projektu Studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko i opracowania ekofizjograficznego wynikających z uzyskanych stanowisk i wniesionych uwag w procesie opiniowania wewnętrznego, 8) wykonanie projektu Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i opracowaniem ekofizjograficznym w wersji umożliwiającej skierowanie tych dokumentów przez Zamawiającego do opiniowania i uzgodnień, o których mowa w art. 11 pkt. 5 8 ustawy o PiZP (opiniowanie i uzgadnianie zewnętrzne) oraz przedstawienie ich do akceptacji Prezydentowi Miasta Łodzi 9) bieżący nadzór merytoryczny nad procesem opiniowania i uzgadniania zewnętrznego, a po jego zakończeniu przygotowanie redakcji końcowej części tekstowej i rysunkowej projektu Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (poprzez wprowadzenie zmian wynikających z opiniowania i uzgadniania zewnętrznego), która właściwa będzie dla etapu procedury planistycznej poprzedzającej wyłożenie projektu Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu oraz przedstawienie projektu Studium do akceptacji Prezydentowi Miasta Łodzi;

4 10) udział w dalszym procedowaniu projektu Studium poprzez: a) uczestnictwo Wykonawcy w wyłożeniu projektu Studium do publicznego wglądu oraz w dyskusji publicznej, zapewnienie ze strony Wykonawcy stałej obecności w czasie wyłożenia minimum 2 osób przygotowanych merytorycznie, b) przygotowanie wykazów uwag, opracowanie propozycji rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium i prognozy oddziaływania na środowisko, a także uczestnictwo w posiedzeniach Komisji ds. rozpatrzenia uwag powołanej przez Prezydenta Miasta Łodzi, c) wprowadzenie do projektu Studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko zmian wynikających z rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu Studium wyłożonego do publicznego wglądu, d) przygotowanie projektu rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Łodzi (wraz z uzasadnieniem) w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu Studium wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dokonywanie zmian i poprawek w projekcie Studium oraz prognozie oddziaływania na środowisko uwzględniających ww. rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Łodzi, przygotowanie pisemnego podsumowania zawierającego uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu (Studium) w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informacji, w jaki sposób i w jakim zakresie zostały uwzględnione, e) przed skierowaniem projektu Studium do uchwalenia przez Radę Miejską w Łodzi przygotowanie projektu uchwały wraz ze wszystkimi załącznikami, f) stwierdzenie kompletności dokumentacji prac planistycznych projektu Studium zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118 poz. 1233), g) po uchwaleniu Studium uczestnictwo w procedurze oceny zgodności Studium z przepisami prawa dokonywanej przez Wojewodę Łódzkiego, poprzez formułowanie propozycji wyjaśnień i stanowisk, 3. Na każdym etapie wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do: 1) koordynacji i nadzoru merytorycznego nad przygotowaniem wszystkich opracowań i dokumentów w wersjach papierowej i elektronicznej, w ilości niezbędnej dla danego etapu procedury w szczególności w sposób zapewniający terminowość wykonywania opracowań, również w przypadku korzystania z pomocy Zamawiającego, o której mowa w ust. 7; 2) zapewnienia spójności merytorycznej i formalnej wszystkich opracowań wchodzących w skład projektu Studium; 3) prezentowania wszystkich opracowań i dokumentów Zamawiającemu, a także na kolegiach Prezydenta Miasta Łodzi, w czasie dyskusji publicznej, w trakcie wyłożenia projektu Studium do publicznego wglądu, na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Łodzi, na sesjach Rady Miejskiej w Łodzi oraz w zależności od potrzeb np. w czasie spotkań z radami osiedli i mieszkańcami miasta; 4) formułowania wyjaśnień i stanowisk w sprawach dotyczących ustaleń zawartych w projekcie Studium, w tym dla potrzeb strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz w związku z udziałem społeczeństwa.

5 4. Projekt Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Wykonawca zobowiązuje sporządzić zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami ustawy o PiZP, postanowieniami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118 poz. 1233) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz.1227 z późniejszymi zmianami). 5. Wykonawca zobowiązuje się zastosować taką formę i metodologię opracowania Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które umożliwią elektroniczną prezentację tych dokumentów do celów informacyjnych na platformie elektronicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi. Dokumenty te zostaną przygotowane w wersji elektronicznej w formatach pdf., shp., oraz mxd w układzie ŁAM z zachowaniem standardów technicznych wynikających z Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 14 marca 2007r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE). 6. Zamawiający wymaga, aby wszystkie pliki tekstowe przygotowywane były przez Wykonawcę w wersji elektronicznej w formatach doc., a wszystkie pliki graficzne w formacie pdf., shp., oraz mxd w układzie ŁAM. Wymóg ten dotyczy w szczególności wszelkich plików tekstowych oraz graficznych przekazywanych Zamawiającemu w wersji roboczej w ramach współpracy z zespołem, o którym mowa w ust. 7 pkt W trakcie realizacji zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Zamawiającym. 2) Wykonawca uprawniony jest do korzystania z pomocy powołanego przez Zamawiającego trzyosobowego zespołu do współpracy z wykonawcą w zakresie obróbki graficznej materiałów sporządzanych w trakcie i na użytek zamówienia, ich powielania w niezbędnej ilości egzemplarzy na wszystkich etapach procedury z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania będących w dyspozycji Zamawiającego; 3) Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia obsługi technicznej czynności formalnych przy procedowaniu projektu Studium w okresie aż do jego uchwalenia. 4) Zamawiający przekaże Wykonawcy : a) obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, b) obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, c) dokumenty wymienione w wykazie stanowiącym załącznik Nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Prace, o których mowa w 1 niniejszej umowy realizowane będą z zachowaniem określonych w ust. 2 terminów, w pięciu etapach:

6 1) I etap obejmuje wykonanie czynności, o których mowa w 1 ust. 2 pkt. 1-2, 2) II etap obejmuje wykonanie czynności, o których mowa w 1 ust. 2 pkt. 3-6, 3) III etap obejmuje wykonanie czynności, o których mowa w 1 ust. 2 pkt. 7-8, 4) IV etap obejmuje wykonanie czynności, o których mowa w 1 ust. 2 pkt 9, 5) V etap obejmuje czynności, o których mowa w 1 ust. 2 pkt Strony zgodnie ustalają następujące terminy zakończenia poszczególnych etapów prac: 1) I etap - (rozpoczęcie z dniem podpisania umowy) zakończenie do dnia 30 kwietnia 2009r., 2) II etap zakończenie w terminie do dnia 30 czerwca 2009r., 3) III etap zakończenie w terminie do dnia 30 września 2009r., 4) IV etap zakończenie do dnia 30 listopada 2009 r., z zastrzeżeniem ust. 3, 5) V etap zakończenie w terminie 11 miesięcy od faktycznego zakończenia IV etapu. 3. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia zleconych prac w sposób umożliwiający zakończenie IV etapu w terminie krótszym niż wskazany w ust. 2 pkt Odbiór opracowań składających się na etap wykonania przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego w formie protokołu przekazania. 2. Zamawiający podpisze protokół w terminie do 21 dni od daty przekazania opracowań po stwierdzeniu kompletności i prawidłowości ich wykonania, z wyjątkiem V etapu co do którego protokół zostanie podpisany w terminie do 40 dni od uchwalenia Studium przez Radę Miejską w Łodzi po stwierdzeniu kompletności i prawidłowości wykonania opracowań. 3. Protokół podpisany przez strony będzie podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonany etap prac projektowych. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia opracowań (podpisania protokołu) w przypadku stwierdzenia ich niekompletności lub wad i błędów merytorycznych, w tym braku dokonania zmian i poprawek, o których mowa w 4 umowy. 5. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku opisanym w 3 ust. 4 termin wykonania poprawek przez Wykonawcę będzie wynosił 14 dni W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego, dokonywać zmian i poprawek w projekcie Studium oraz w prognozie oddziaływania na środowisko uwzględniających: 1) uwagi i wnioski wynikające z uzgodnień oraz opinii wewnętrznych i zewnętrznych, 2) stanowisko Prezydenta Miasta Łodzi związane z akceptacją projektu Studium na poszczególnych etapach jego opracowywania, 3) uwagi wniesione w trakcie i po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 4) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Łodzi,

7 5) stanowisko Wojewody Łódzkiego wynikające z procedury badania zgodności uchwały z obowiązującym prawem (art. 28 ust 2 ustawy o PiZP). 2. Zmiany lub poprawki dokonywane będą przez Wykonawcę w terminie każdorazowo uzgadnianym z Zamawiającym nie dłuższym jednak niż 14 dni. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłączności publikacji i rozpowszechniania opracowania stanowiącego przedmiot umowy oraz prawo do reprodukcji, powielania i cytowania we własnym zakresie bez ograniczeń, w całości jak i we fragmentach, na każdym etapie procedury jak i po jej zakończeniu Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% podanej w ofercie ceny wykonania zamówienia. 2. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i daty uznania przez Zamawiającego umowy za należycie wykonaną, z tym że Zamawiający uzna umowę za należycie wykonaną w terminie 40 dni od uchwalenia Studium przez Radę Miejską w Łodzi pod warunkiem, że Wojewoda Łódzki w przysługującym mu terminie ustawowym nie wyda rozstrzygnięcia nadzorczego. W przypadku zaskarżenia przez Radę Miejską w Łodzi rozstrzygnięcia nadzorczego do sądu zwrot zabezpieczenia nastąpi po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu administracyjnego uwzględniającego skargę Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie opracowań stanowiących przedmiot umowy wynosić będzie.. brutto w tym 22 % podatku VAT, (słownie.. brutto). 2. Wynagrodzenie za zakończony etap sporządzenia projektu Studium płatne będzie w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem 3 ust. 3 oraz 12 ust.2 umowy. 7 Po przyjęciu uchwały o uchwaleniu Studium Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu oryginałów wszystkich materiałów związanych z wykonaniem projektu Studium wraz z materiałami w wersji elektronicznej w szczególności wskazanych w 1 ust.2 pkt 12 umowy w terminie 5 dni od podjęcia uchwały w sprawie Studium przez Radę Miejską w Łodzi Wykonane w ramach umowy opracowania stają się własnością Zamawiającego po sporządzeniu protokołu przekazania. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w 6 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do wytworzonych przez Zleceniobiorcę opracowań na wszelkich polach eksploatacji. W szczególności Zamawiający nabywa nieograniczone prawo do dokonywania zmian i sprostowań, wyłącznej publikacji, rozpowszechniania, powielania, kopiowania i cytowania opracowania w całości albo w wybranych fragmentach.

8 3. Przeniesienie majątkowych praw autorskich na Zamawiającego do konkretnego opracowania następuje w momencie dokonania odbioru tego opracowania stosownie do 3 umowy 4. Wykonawca nie może sobie rościć prawa do ingerencji w działania przestrzenne obecne i przyszłe prowadzone na terenie, którego dotyczy opracowanie. 5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić prawa autorskie osób wchodzących w skład zespołu autorskiego wykonującego na rzecz Zamawiającego projekt Studium oraz wszelkie materiały z nim związane, poprzez wskazanie tych osób jako współautorów dokończonego przez siebie Studium. 9 Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia w całości ani w części podwykonawcom W razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu opracowań lub czynności składających się na etap umowy wskazany w 2 ust. 1, a także opóźnienia w wykonaniu uzupełnień, zmian lub usunięcia stwierdzonych wad w przedmiocie umowy, o których mowa w 3 Zamawiający może: 1) wyznaczyć dodatkowy termin wykonania zobowiązań umownych, żądając kary umownej określonej w 11 ust. 2 z zagrożeniem odstąpienia od umowy. 2) w przypadku opóźnienia trwającego co najmniej 14 dni - odstąpić od umowy i żądać kary umownej w wysokości ustalonej zgodnie z 11 ust. 1 oraz kary umownej w wysokości ustalonej zgodnie z 11 ust 2 za okres od powstania opóźnienia do dnia odstąpienia od umowy. 2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie powzięcia wiadomości o naruszeniu postanowienia 9, w tym przypadku postanowienie 11 ust. 1 stosuje się W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodów określonych w 10 ust.1 pkt 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 40 % wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w 6 ust W razie niewykonania w terminie opracowań lub czynności składających się na etap umowy wskazany w 2 ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% części wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w 6 ust.1 należnej za dany etap ( 12 ust. 2) za każdy dzień zwłoki. 3. Niezależnie od kar umownych zastrzeżonych w ust. 1 i 2 Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej również w razie naruszenia obowiązków wynikających z niżej wskazanych postanowień umowy: 1) 1 ust. 2 pkt 10 lit. a kara umowna w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w 6 ust. 1 za każdy dzień naruszenia obowiązku uczestnictwa przez jedną przygotowaną merytorycznie osobę (przedstawiciela Wykonawcy), 2) 1 ust. 3 pkt 3 kara umowna w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w 6 ust. 1 za każde zaniechanie Wykonawcy naruszające nałożony na niego obowiązek,

9 3) 1 ust. 3 pkt 4 kara umowna w wysokości 1 % wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w 6 ust. 1 za zaniechanie lub odmowę sformułowania wyjaśnienia lub stanowiska na żądanie Zamawiającego. 4. W przypadku rozwiązania przez Zamawiającego umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy koszt faktycznie wykonanych opracowań. 5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania od Wykonawcy jeżeli wysokość szkody będzie większa niż należne kary umowne Na koordynatora prac związanych z realizacja umowy Zamawiający wyznacza :. 2. Ustala się następujący sposób zapłaty wynagrodzenia: 1) etap I 20 % kwoty umownej ustalonej w 6 ust 1 po przedłożeniu Zamawiającemu i przyjęciu przez Prezydenta Miasta Łodzi założeń projektu Studium - płatne w 2009 roku; 2) etap II 25 % kwoty umownej ustalonej w 6 ust 1 po opracowaniu projektu Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i opracowania ekofizjograficznego oraz skierowaniu do opiniowania wewnętrznego - płatne w 2009 roku. 3) etap III 10 % kwoty umownej ustalonej w 6 ust 1 po wprowadzeniu zmian do opracowania ekofizjograficznego oraz projektu Studium i prognozy oddziaływania na środowisko wynikających z uzyskanych stanowisk i uwag w toku opiniowania wewnętrznego oraz dokonaniu skierowania do opiniowania i uzgodnień zewnętrznych płatne w 2009 roku. 4) etap IV 20 % kwoty umownej ustalonej w 6 ust 1 po wprowadzeniu zmian do projektu Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i uzyskaniu akceptacji Prezydenta Miasta Łodzi poprzedzającej wyłożenie do publicznego wglądu płatne w 2009 roku. 5) etap V - 25% kwoty umownej ustalonej w 6 ust 1 po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium, dyskusji publicznej, rozpatrzeniu uwag, uchwaleniu Studium, wprowadzeniu zmian wynikających z dokonania przez Wojewodę Łódzkiego oceny legalności uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia Studium płatne w 2010 roku Wszystkie zmiany treści umowy lub jej załączników wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie terminów realizacji zamówieni oraz zakończenia poszczególnych etapów, o których mowa w 2 ust. 1 w następujących przypadkach: 1) zmiany w trakcie wykonywania umowy warunków projektowania spowodowanej zmianą przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie umowy, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,

10 2) wystąpienia okoliczności zewnętrznych, niezależnych od Wykonawcy, w szczególności leżących po stronie Zamawiającego, które uniemożliwią dotrzymanie zastrzeżonych umową terminów, 3) zajdzie konieczność powtórzenia prac lub czynności z przyczyn proceduralnych, niezależnych od Wykonawcy, 4) Wykonawca popadnie w opóźnienie w wykonaniu opracowań lub czynności składających się na etap umowy wskazany w 2 ust. 1 lub opóźnienie w wykonaniu uzupełnień, zmian lub usunięciu stwierdzonych wad w przedmiocie umowy, o których mowa w 3, a Zamawiający z tego tytułu naliczy kary umowne zgodnie z 10 i Zmiana postanowień umowy, o której mowa w ust. 2 dokonana zostanie poprzez ustalenie nowych terminów określonych w umowie z uwzględnieniem okresu który wywołał opóźnienie lub jest niezbędny do dokonania albo powtórzenia prac i czynności Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT Nr NIP Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT Nr NIP W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy następujących aktów prawnych: 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 2) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 2) Kodeksu cywilnego, 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 4) ustawy Prawo autorskie. 16 Wszelkie spory wynikłe w związku z wykonywaniem umowy w przypadku niemożności ich polubownego przezwyciężenia strony poddają rozstrzygnięciu przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 17 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

11

UMOWA ( Wzór ) działającym na podstawie Nr.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

UMOWA ( Wzór ) działającym na podstawie Nr.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: UMOWA ( Wzór ) Załącznik Nr 3 Zawarta w Łodzi w dniu.pomiędzy: Miastem Łódź-Miejską Pracownią Urbanistyczną z siedzibą w Łodzi ul. Wileńska 53/55 94-016 Łódź Nr NIP 728 263 19 26, zwaną dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr RiZP./ PRZEDMIOT UMOWY

Umowa Nr RiZP./ PRZEDMIOT UMOWY Umowa Nr RiZP./2016 Zawarta w dniu 2016 r. w Radzyminie pomiędzy: Gminą Radzymin z siedzibą w Radzyminie (05-250), Pl. T. Kościuszki 2, NIP 1251333745, REGON: 013269700, reprezentowaną przez: Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa:

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa: Umowa o dzieło wzór zawarta w dniu... 2006 r. w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą przy Placu Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2. Projekt UMOWA NR..

ZAŁĄCZNIK NR 2. Projekt UMOWA NR.. zawarta w dniu 2016 r., pomiędzy: Projekt UMOWA NR.. Gminą Strzegowo ul. Pl. Wolności 32, 06-445 Strzegowo, reprezentowaną przez: Wiesława Zalewskiego Wójta Gminy Strzegowo, przy kontrasygnacie Stanisławy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... w Pawłowiczkach pomiędzy Urzędem Gminy w Pawłowiczkach reprezentowanym przez : a... z siedzibą w...

UMOWA NR... zawarta w dniu... w Pawłowiczkach pomiędzy Urzędem Gminy w Pawłowiczkach reprezentowanym przez : a... z siedzibą w... UMOWA NR... Załącznik Nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... w Pawłowiczkach pomiędzy Urzędem Gminy w Pawłowiczkach reprezentowanym przez : 1. Wójta Gminy Pawłowiczki mgr inż. Jerzego Treffon zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Etap II Opracowanie projektów "planu" i przekazanie do opiniowania i uzgadniania; Etap III Wyłożenie projektów "planu" do publicznego wglądu;

Etap II Opracowanie projektów planu i przekazanie do opiniowania i uzgadniania; Etap III Wyłożenie projektów planu do publicznego wglądu; Zawarta w dniu r. pomiędzy: Projekt UMOWY Gminą Kamienna Góra, zwanym w treści umowy Zamawiającym z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kamienna

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr./. WZÓR. zawarta w dniu..r. w Daleszycach pomiędzy:

UMOWA Nr./. WZÓR. zawarta w dniu..r. w Daleszycach pomiędzy: Załącznik 7 do SIWZ UMOWA Nr./. WZÓR zawarta w dniu..r. w Daleszycach pomiędzy: Gminą Daleszyce z siedzibą 26-021 Daleszyce, Pl. Staszica 9, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez Wojciecha Furmanka

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr...(projekt)

UMOWA Nr...(projekt) UMOWA Nr...(projekt) Załącznik nr 2 o wykonanie prac projektowych zawarta w dniu.....r. pomiędzy Gminą... reprezentowaną przez: Wójta Gminy... przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy... zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR /2017. na wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tuszyn w latach

U M O W A NR /2017. na wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tuszyn w latach U M O W A NR /2017 Załącznik nr 3 na wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tuszyn w latach 2017-2025 zawarta w dniu...2017 roku, pomiędzy Gminą Tuszyn z siedzibą w Tuszynie, 95-080

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr IR

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr IR Nr sprawy: IR.272.20.2014 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... w Piaskach UMOWA Nr IR. 272.20.2014 pomiędzy Gminą Piaski z siedzibą w Piaskach (kod pocztowy: 21-050) ul. Lubelska 77 NIP:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY W dniu... roku,, pomiędzy: Gminą Solec Kujawski z siedzibą, przy ul. 23 Stycznia 7, NIP 953-10-44-302, REGON 000528882 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr GK-O

U M O W A nr GK-O U M O W A nr GK-O.272.....2012 Załącznik nr 2 - wzór umowy Zawarta w dniu...2012 r. w Jeleniej Górze pomiędzy: Miastem Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, posiadającym numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1g DO UMOWY NR PGO z dnia.. r. Wynagrodzenie brutto. umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 1g DO UMOWY NR PGO z dnia.. r. Wynagrodzenie brutto. umowy) ZAŁĄCZNIK NR 1g DO UMOWY NR PGO z dnia.. r. Harmonogram rzeczowo-finansowy dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmującego teren jednostki osadniczej Pilchowice Etap

Bardziej szczegółowo

Projekt. UMOWA Nr...

Projekt. UMOWA Nr... Projekt UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Skarżysku-Kamiennej, pomiędzy Gminą Skarżysko- Kamienna mającą siedzibę przy ulicy Sikorskiego 18, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a... zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Projekt nr 2

UMOWA Nr... Projekt nr 2 Projekt nr 2 UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Skarżysku-Kamiennej, pomiędzy Gminą Skarżysko- Kamienna mającą siedzibę przy ulicy Sikorskiego 18, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a... zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr... /2014

UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr... /2014 UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr... /2014 Zawarta dnia... r. w Wleniu, pomiędzy Gminą Wleń z siedzibą przy Pl. Bohaterów Nysy 7, 59-610 Wleń NIP reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą.. z siedzibą w NIP. REGON zwanym dalej Zleceniobiorcą, o następującej treści:

UMOWA NR. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą.. z siedzibą w NIP. REGON zwanym dalej Zleceniobiorcą, o następującej treści: UMOWA NR zawarta w dniu, w Miliczu, pomiędzy: Gminą Milicz z siedzibą przy ul. Trzebnickiej 2 w Miliczu (56-300), NIP: 9161306571 reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Milicz Piotra Lecha, przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Zasypanie rozbiórka wraz z zagęszczeniem rowu w obrębie Wiejki, gm. Gródek, powiat białostocki

Zasypanie rozbiórka wraz z zagęszczeniem rowu w obrębie Wiejki, gm. Gródek, powiat białostocki Znak sprawy: /projekt/ UMOWA NR /10 Zasypanie rozbiórka wraz z zagęszczeniem rowu w obrębie Wiejki, gm. Gródek, powiat białostocki zawarta w dniu...... 2010 r. w Białymstoku pomiędzy: POLSKIM TOWARZYSTWEM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O DZIEŁO NR /17

PROJEKT UMOWY O DZIEŁO NR /17 Załącznik nr 6 do ogłoszenia PROJEKT UMOWY O DZIEŁO NR /17 zawarta w dniu 2017 r. w Białymstoku, pomiędzy MIASTEM BIAŁYSTOK zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:. Zastępcę Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

W dniu.. r. w Poznaniu pomiędzy:

W dniu.. r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA Nr./../KS/13 wzór W dniu.. r. w Poznaniu pomiędzy: Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 51, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:. -. a Panią/Panem.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty WZÓR

UMOWA NR.. Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty WZÓR UMOWA NR.. W dniu.. w Lublinie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., mającym swoją siedzibę w Lublinie przy al. J. Piłsudskiego 15, wpisanym do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa nr AZ 5/2012. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy:

Umowa nr AZ 5/2012. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy: załącznik nr 5 do specyfikacji nr AZ-5/2012 - wzór umowy Umowa nr AZ 5/2012 Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy: MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, 61-745 Poznań, Al. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

2 TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

2 TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik Nr 2 do SIWZ wzór umowy UMOWA nr zawarta w Nysie, w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Nysa, z siedzibą przy ul. Kolejowej 15, 48-300 Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM. Ustalenia ogólne: Etap I. Opracowanie koncepcji zmiany studium.

HARMONOGRAM. Ustalenia ogólne: Etap I. Opracowanie koncepcji zmiany studium. HARMONOGRAM prac związanych z wykonaniem projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia. Załącznik do umowy Nr../2016 z dnia 2016 r. Ustalenia ogólne:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

a:... Regon:..., NIP:... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

a:... Regon:..., NIP:... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 UMOWA O DZIEŁO NR BIGP.I.342/.../09 (wzór) Zawarta w dniu... 2009 r. pomiędzy GMINĄ MNIÓW, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9 Regon: 291010346, NIP: 959-167-95-18 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pod nazwą.: Opracowanie dokumentu pt.: "Studium Rozwoju Sieci Szerokopasmowych w województwie śląskim oraz działania doradcze i konsultacyjne. zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr IN /2012

UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr IN /2012 UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr IN /2012 Zawarta dnia 2012 r. w Lwówku Śląskim, pomiędzy: Gminą i Miastem Lwówek Śląski z siedzibą przy Alei Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski NIP 616-10-03-030

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 6572617325, REGON: 291009343, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego Prezydenta Miasta Kielce, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr RGNiOŚ

UMOWA nr RGNiOŚ Zał. Nr 4 - Wzór umowy UMOWA nr RGNiOŚ.271...2015 zawarta w dniu 2015 r. r. w Oleśnicy, pomiędzy Gminą Oleśnica, NIP: 911-17-77-943 REGON: 931934791, 56-400 Oleśnica ul. 11 Listopada 24,, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa wzór. zwaną (ym) dalej Projektantem wybranym w drodze przetargu nieograniczonego zawarta została umowa następującej treści: 1 Przedmiot umowy

Umowa wzór. zwaną (ym) dalej Projektantem wybranym w drodze przetargu nieograniczonego zawarta została umowa następującej treści: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa wzór Zawarta w dniu w Dąbiu, Pl. Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie Pomiędzy: Gminą Dąbie, Pl. Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie reprezentowaną przez: Zbigniewa Mielczarka Burmistrza Miasta

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa:

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa: wzór Umowa o dzieło zawarta w dniu... 2007 r. w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą przy Placu Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie ZAŁĄCZNIK NR 3 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr 341/29/4a/06. Zawarta w dniu.. roku pomiędzy Gminą Walce, 47-344 Walce ul. Mickiewicza 18 reprezentowaną przez:

U M O W A nr 341/29/4a/06. Zawarta w dniu.. roku pomiędzy Gminą Walce, 47-344 Walce ul. Mickiewicza 18 reprezentowaną przez: Załącznik nr 5 do SIWZ Nr sprawy : 341/29/4a/06 U M O W A nr 341/29/4a/06 Zawarta w dniu.. roku pomiędzy Gminą Walce, 47-344 Walce ul. Mickiewicza 18 reprezentowaną przez: Piotra Miczkę - Wójta Gminy przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do siwz

Załącznik nr 8 do siwz UMOWA zawarta dnia:.. r. w Radłowie na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów pomiędzy: Gminą Radłó z siedzibą w Radłowie przy ul. Kolejowej 7 zwaną

Bardziej szczegółowo

Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ...

Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ... Załącznik Nr 6 U M O W A NR.. zawarta w dniu.. r. w Dąbrowie Tarnowskiej pomiędzy: Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Kościuszki 34, 33-200 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez:..

zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez:.. Strona 1 z 6 UMOWA Nr Zawarta w dniu w Nowej Dębie pomiędzy: Gminą Nowa Dęba ul Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba zwaną dalej w tekście Zamawiającym, reprezentowaną przez: 1 Wiesława Kazimierza Ordona Burmistrza

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna dla następujących zadań:

UMOWA Nr... Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna dla następujących zadań: Zał. Nr 5 projekt UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Skarżysku-Kamiennej, pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna mającą siedzibę przy ulicy Sikorskiego 18 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a...

Bardziej szczegółowo

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez :

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez : Załącznik nr 12 do SIWZ UMOWA W dniu..2016 r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, 64 400 Międzychód reprezentowanym przez : Dyrektora Mieczysławę Pakuła Pięta Główną Księgową

Bardziej szczegółowo

dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 1...

dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 1... Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy pn. Wzór Umowy zawarta w dniu r pomiędzy Muzeum Zamkowym w Malborku z siedzibą przy ul. Starościńskiej 1, 82-200 Malbork zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór)

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ w przetargu nieograniczonym znak OR.3331-9 /07 UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) W dniu...2007 r. w Warszawie pomiędzy: 1. Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GRYFOWIE ŚLĄSKIM.

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GRYFOWIE ŚLĄSKIM. UMOWA nr.../2015 w sprawie zamówienia publicznego, udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta w dniu..., pomiędzy Gminą Gryfów Śląski, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentuje: Burmistrz

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) zwanym dalej Zamawiającym, a Firmą..., KRS..NIP.,

UMOWA (projekt) zwanym dalej Zamawiającym, a Firmą..., KRS..NIP., Projekt II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY ZA.2717.5.2013 ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2013 r. w Gliwicach, pomiędzy: Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu r. w Gdańsku, pomiędzy:

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu r. w Gdańsku, pomiędzy: WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu... 20.. r. w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ nr postępowania ZP/ 465/055/U/11 POLITECHNIKĄ GDAŃSKĄ, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gabriela Narutowicza

Bardziej szczegółowo

(Projekt) Przedmiot umowy

(Projekt) Przedmiot umowy (Projekt) Umowa Nr ZP.272..2016 na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Rozdrażew na lata 2017-2026 zawarta w dniu.. 2016 r. w Rozdrażewie pomiędzy Gminą Rozdrażew z siedzibą w Rozdrażewie, ul. Rynek 3,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ"

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWĄ UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ" - WZÓR - zawarta w Opolu, dnia... pomiędzy Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa:

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa: Umowa o dzieło wzór zawarta w dniu... 2007 r. w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą przy Placu Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR : RI

UMOWA NR : RI UMOWA NR : RI.271.3.26.2017 Zawarta w dniu... w Mińsku Mazowieckim pomiędzy: Gminą Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Chełmońskiego 14, REGON: 711582747, NIP: 8222146576, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Umowa wzór

Załącznik nr 1. Umowa wzór Umowa wzór Załącznik nr 1 W dniu... r. w Żmigrodzie pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żmigród, reprezentowanym przez: 1. Nadleśniczego Nadleśnictwa Żmigród

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr../ Mariusz Zaborowskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin. zwanym dalej w tekście "Zamawiającym", a

Umowa Nr../ Mariusz Zaborowskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin. zwanym dalej w tekście Zamawiającym, a Istotne postanowienia umowy Umowa Nr../2013 Załącznik nr 12 do SIWZ zawarta w dniu. w Ślesinie pomiędzy Gminą Ślesin mającą siedzibę w Ślesinie, przy ul. Kleczewskie j 15, NIP: 665-27-16-489 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego UMOWA O PRACE PROJEKTOWE zawarta w dniu... roku w Międzyrzeczu pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, 66-300

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ Stosownie do zapisów art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej miasta

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr WYD/01/04/2013

UMOWA nr WYD/01/04/2013 UMOWA nr WYD/01/04/2013 W dniu... 2013r w Warszawie pomiędzy : Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 00-467 Warszawa ul.jazdów 2 NIP 526-025-12-85, Regon: 000986159, wpisanym do Rejestru Instytucji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012

UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012 załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012 zawarta w dniu...2012 roku pomiędzy: Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej w Toruniu, reprezentowanym przez: dr Huberta Czachowskiego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13. UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy:

Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13. UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy: Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13 Podlaską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r.

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. UMOWA na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. zawarta w dniu..-2013 r. pomiędzy Zastępcę Burmistrza Jarosława Kądzielę NIP. zwanego w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./2013r. na prace projektowe

UMOWA NR./2013r. na prace projektowe UMOWA NR./2013r. na prace projektowe zawarta w dniu 2013r. w Słubicach pomiędzy Gminną Słubice reprezentowaną przez: Burmistrza Słubic w osobie TOMASZA CISZEWICZA przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Słubice

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR OSP zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim

U M O W A NR OSP zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR OSP.01.2016 zawarta w dniu.. 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Strażacka 1 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne, cz. I (druk i dostawa broszur zszywanych, Pisma PG, wydruków próbnych)

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne, cz. I (druk i dostawa broszur zszywanych, Pisma PG, wydruków próbnych) WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne, cz. I (druk i dostawa broszur zszywanych, Pisma PG, wydruków próbnych) Załącznik nr 6a do SIWZ nr postępowania ZP/434/055/U/12 Zawarta w dniu... 20.. r. w Gdańsku, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A

zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A Załącznik nr 2 do SIWZ / oferty ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE U M O W A nr... na roboty energetyczne zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A, reprezentowanym przez:... Prezesa Zarządu...

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez:

Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez: Załącznik nr 1 do siwz UMOWA NR Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez: a 1. reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 3 do oferty. Projekt UMOWA / NR...

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 3 do oferty. Projekt UMOWA / NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 3 do oferty Projekt UMOWA / NR... dotycząca pełnienia funkcji koordynatora projektu pt. Wielkie nadzieje edukacyjne Wielkiej Wsi współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA n/53/12/16 O PRACE PROJEKTOWE

UMOWA n/53/12/16 O PRACE PROJEKTOWE UMOWA n/53/12/16 Zał. nr 4 Projekt umowy O PRACE PROJEKTOWE zawarta w dniu... pomiędzy:..., zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:..., a..., zwanym dalej Projektantem, reprezentowanym przez:...

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA Załącznik nr 8 do SIWZ dla zamówienia publicznego na usługi pn.: Usługa sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym Święte. HARMONOGRAM REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

UMOWA - wzór. zawarta w Warszawie dniu 2010 roku, pomiędzy:

UMOWA - wzór. zawarta w Warszawie dniu 2010 roku, pomiędzy: UMOWA - wzór zawarta w Warszawie dniu 2010 roku, pomiędzy: 1. Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie przy ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury pod

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012 UMOWA NR... 2012 Zawarta w dniu... 2012 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wesoła 50 lok. 13, 50-524 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON: 021321720 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... OP-IV.272.33.2016.MON UMOWA Załącznik nr 3b do SIWZ Wzór umowy część IV zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. z siedzibą:, zarejestrowanym w... pod numerem.., Regon:., NIP:.. reprezentowaną przez: 1).. 2).. zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA PROJEKT. z siedzibą:, zarejestrowanym w... pod numerem.., Regon:., NIP:.. reprezentowaną przez: 1).. 2).. zwanym dalej Wykonawcą Załącznik nr 2 do zaproszenia UMOWA PROJEKT zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy: NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Umowa nr WUP/ /2016 zawarta w dniu r. dotyczy postępowania WUP.VIIIA AP.2016

WZÓR UMOWY Umowa nr WUP/ /2016 zawarta w dniu r. dotyczy postępowania WUP.VIIIA AP.2016 WZÓR UMOWY Umowa nr WUP/ /2016 zawarta w dniu...... 2016 r. dotyczy postępowania WUP.VIIIA.322.244.AP.2016 pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012 Umowa nr.../2012 Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2012 r. w Krasnymstawie pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ

UMOWA NR DZ Załącznik nr 5 Znak: DZ.272.5.2015.ACoc UMOWA NR DZ.273..2015 zawarta w dniu... 2015 roku w Sulęcinie, pomiędzy Starostą Sulęcińskim Patrykiem Lewickim, z siedzibą w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY UMOWA NR Inw: 342-8/08

PROJEKT UMOWY UMOWA NR Inw: 342-8/08 PROJEKT UMOWY UMOWA NR Inw: 342-8/08 zawarta w dniu 2008 r. w Damasławku pomiędzy Gminą Damasławek, z siedzibą ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez:

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: Załącznik nr 2 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr... zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: 1... zwaną

Bardziej szczegółowo