Załącznik nr 1. Umowa wzór

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1. Umowa wzór"

Transkrypt

1 Umowa wzór Załącznik nr 1 W dniu... r. w Żmigrodzie pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żmigród, reprezentowanym przez: 1. Nadleśniczego Nadleśnictwa Żmigród - mgr inż. Marcina Majewskiego, 2. Głównego Księgowego Nadleśnictwa Żmigród inż. Elżbietę Plewkę a... zwanym w dalszej treści umowy,,wykonawcą została zawarta umowa następującej treści: 1. Przedmiot umowy 1. Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty Euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 j. t) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania pn. Szkolenie przewodników i psów do wyszukiwania drzew zasiedlonych lub potencjalnie zasiedlonych przez pachnicę dębową (Osmoderma eremita). 2. Przedmiot zamówienia: Etap I- opracowanie programu szkolenia przewodników i psów do wyszukiwania drzew zasiedlonych lub potencjalnie zasiedlonych przez pachnicę dębową (Osmoderma eremita). Program szkolenia powinien opierać się na najnowszej wiedzy dotyczącej szkolenia tzw. technikami pozytywnej motywacji. W projekcie przewidziano szkolenie w czasie trzech sezonów tj. od 01. sierpnia 2015 r. do 30. kwietnia 2017 r. W założeniach programu, szkolenie ma się odbywać w pięciu czterodniowych zjazdach w roku, pomiędzy zjazdami przewodnicy wraz z szkolonymi psami mają trenować i utrwalać zadania zgodnie ze wskazaniami udzielonymi podczas kursów. Wykonawca oświadcza, iż do ww. programu przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz, że program szkolenia nie jest obciążony żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich. Program szkolenia ma mieć formę pisemną. Program musi zawierać: harmonogram szkoleń (ilość dni i godzin), tematy lekcji szkoleniowych (dostosowane do harmonogramu) krótki opis sposobu prowadzenia każdego z tematów, spodziewany efekt dla każdego tematu, uzasadnienie celowości prowadzenia każdego z tematów.

2 Intensywność szkoleń nie może przekraczać 20 i 160 godzin szkolenia. Etap II- przeprowadzenie szkolenia przewodników i psów do wyszukiwania drzew zasiedlonych lub potencjalnie zasiedlonych przez pachnicę dębową (Osmoderma eremita). Instruktor szkolenia ma przeprowadzić szkolenia min. 5 i max. 7 przewodników i min. 5 i max. 7 psów w celu wyszukiwania drzew zasiedlonych lub potencjalnie zasiedlonych przez pachnicę dębową (Osmoderma eremita). Szkolenie ma realizować zadania wynikające z programu szkolenia tj. założeń przyjętych w zadaniu 1. Wszelkie materiały potrzebne do szkolenia w tym: pisemne, graficzne, zapisane w formie elektronicznej lub inne zapewnia Wykonawca i są one jego własnością. Na czas szkolenia, pobyt i wyżywienie instruktorowi zapewnia zamawiający. 3. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące umowę posiadają niezbędne kwalifikacje do jej prawidłowego wykonania. 4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zakresu niniejszej umowy innemu podmiotowi bez pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Obowiązki stron 1. Do obowiązków Wykonawcy należy: - opracowanie programu szkolenia - przeprowadzenie szkolenia 2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do realizacji przedmiotu umowy, której zobowiązuje się wykonać samodzielnie, z zachowaniem należytej staranności i wymaganego w tym zakresie profesjonalizmu, w szczególności obowiązujących przepisów prawa. 3. Wykonawca jest zobowiązany uwzględniać priorytety i zalecaną kolejność realizacji zleconych zadań. 4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych w czasie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności nie przekazywania osobom trzecim, zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o działalności Zamawiającego po zakończeniu umowy. 3. Termin wykonania 1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy w następującym terminie: Etap I - do 31 maja 2015 r. Etap II - od 01 sierpnia 2015 r. do 30. kwietnia 2017 r. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Etapu II w terminie jw. ale zgodnie z przedłożonym i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem. Ewentualne zmiany harmonogramu terminu szkoleń mogą być dokonywane za zgodą stron.

3 2. Zamawiający zobowiązany jest do wskazania i udostępnienia miejsca Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy w zakresie prowadzenia szkolenia Etap II. 3. Strony uzgadniają, że terminem realizacji przedmiotu umowy będzie data podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 4. Wynagrodzenie i warunki płatności 1. Łączna wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosić będzie: Etap I: Netto: PLN słownie: PLN Brutto: PLN słownie: PLN w tym VAT: PLN Po opracowaniu i przedstawieniu Zamawiającemu prawidłowo opracowanego programu szkolenia. Etap II: Netto: PLN słownie: PLN Brutto: PLN słownie: PLN w tym VAT: PLN 2. Należności określone w niniejszym paragrafie będą płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę na adres Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żmigród, ul. Parkowa 4a, Żmigród. 3. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego protokół końcowy odbioru przedmiotu umowy, bez zastrzeżeń dla: Etapu I - po opracowaniu i przedstawieniu Zamawiającemu prawidłowo opracowanego programu szkolenia. Etapu II- po każdym kwartale przeprowadzonego zgodnie z harmonogramem szkolenia. 4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń w protokole odbioru Zamawiający wskaże Wykonawcy na piśmie sposób i termin usunięcia stwierdzonych protokółem usterek. 5. Wykonawca zobowiązuje się usunąć usterki bez prawa do osobnego wynagrodzenia z tego tytułu. 6. Strony zgodnie oświadczają, iż wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty i wydatki pozwalające na prawidłowe wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy, o którym mowa w 1, w tym koszt dojazdu Wykonawcy do siedziby Zamawiającego. 7. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 8. W przypadku ewentualnej zwłoki w terminie płatności określonym w ust. 3 Wykonawca może dochodzić odsetek ustawowych.

4 5. Kary umowne 1. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji przedmiotu umowy wskazanego w 3 ust. 1 niniejszej umowy, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, obliczonego zgodnie z 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia 2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, obliczonego zgodnie z 4 ust. 1 niniejszej umowy. 3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kare umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, obliczonego zgodnie z 4 ust. 1 niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w KC, w przypadku gdy szkoda wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej. 4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z Wynagrodzenia Wykonawcy naliczonego na podstawie wystawionej faktury 6. Odstąpienie od umowy 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy i naliczenia kar umownych w następujących okolicznościach: 1) Nie podjęcia przez Wykonawcę prac w terminie 14 dni od podpisania umowy 2) Zwłoka w oddaniu przedmiotu umowy trwająca 14 dni od umownego terminu ich wykonania 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej wraz z podaniem przyczyny pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 7. Sposób i warunki realizacji 1. Strony zobowiązują się do bieżącej kontroli właściwej realizacji usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 2. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem umowy, w tym do sporządzania protokołów przekazania i odbioru dokumentacji oraz protokołu końcowego, są upoważnieni: a) Ze strony Zamawiającego, nr telefonu.

5 b) Ze strony Wykonawcy., nr telefonu. 8. Zmiana treści umowy Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron i wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważnością. 9. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy oraz KC. 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy miejscowo dla zamawiającego. 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1 UMOWA O DZIEŁO nr Umowa zawarta w Opolu, w dniu... 2010 r. pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, NIP 754-25-49-660, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym)

UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym) UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym) PESEL. nr dowodu osobistego. będącą (-ym) właścicielem/współwłaścicielem działki Nr..obręb Nr.w miejscowości

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego.

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ. zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowaną przez zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Załącznik nr 5 wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Zawarta w Zamościu w dniu... 2012 roku, pomiędzy Sądem Okręgowym w Zamościu, reprezentowanym przez: Grzegorza Papierza Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni.

Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. Załącznik Nr 2 Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.2012 r. w Wieliczce

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych

OGŁOSZENIE. Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych OGŁOSZENIE Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych strefach zlokalizowanych przy PSP Nr 1, PSP Nr 3 oraz PG Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 Zawarta w dniu 1 marca 2015 r. pomiędzy: Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku przy ul. Lipowej 3, 84-100

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo