UMOWA nr../2014 ( wzór)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA nr../2014 ( wzór)"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 UMOWA nr../2014 ( wzór) zawarta w dniu. w Gliwicach, pomiędzy Muzeum w Gliwicach, z siedzibą przy ul. Dolnych Wałów 8a, Gliwice, w imieniu którego działają: 1. Grzegorz Krawczyk - Dyrektor Muzeum 2. Beata Badura-Wituła - Główna Księgowa zwanym w treści umowy Zamawiającym a Firmą reprezentowaną przez:... zwaną w treści umowy Wykonawcą w wyniku: postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, czyli , zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz zgodnie z zapisami SIWZ. zawarto umowę o następującej treści: Przedmiot umowy 1 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania Zaprojektowanie i wykonanie instalacji realizującej funkcję grzania, chłodzenia, osuszania i nawilżania powietrza oraz odprowadzenia skroplin, zapewniającej stabilne parametry powietrza wewnętrznego w dopuszczalnym zakresie ich tolerancji, w siedzibie Muzeum w Gliwicach, Willa Caro ul. Dolnych Wałów 8a, Gliwice, szczegółowo opisane w SIWZ stanowiącej integralną część niniejszej umowy zwane w dalszej części umowy pracami. 2. Zakres prac wskazany w ust. 1 niniejszego paragrafu, szczegółowo określony jest w ofercie nr Wykonawca oświadcza, że w wyniku przeprowadzonych w obiekcie wizji zapoznał się : 1. z oczekiwaniami Zamawiającego dotyczącymi celu jaki ma być osiągnięty w wyniku przeprowadzonych prac, 2. ze stanem technicznym obiektu w zakresie pomieszczeń objętych pracami 3. ze stanem technicznym istniejących instalacji wentylacji oraz wszelkich urządzeń z nimi związanych. 4. Wykonawca oświadcza, że wszystkie informacje określone w pkt 3 zostały uwzględnione w złożonej ofercie i nie budzą zastrzeżeń Wykonawcy co do możliwości osiągnięcia takich efektów wykonanych prac jakich oczekuje Zamawiający. Termin realizacji 2 1. Termin rozpoczęcia prac Strony ustalają na termin... r. 1

2 2. Termin zakończenia prac do 15 lipca 2014 roku Obowiązki Stron 3 1. Zamawiający: a. nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się w miejscu wykonywania prac w trakcie realizacji zadania, b. zapewni Wykonawcy dostęp do źródła poboru energii elektrycznej, wody oraz dostęp do pomieszczeń sanitarnych c. przyjmie protokolarnie od Wykonawcy przedmiot umowy w terminie 7 dni od daty zgłoszenia do odbioru, d. udostępni pomieszczenia objęte pracami od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 7.00 do Wykonawca: a. w oparciu o wykonaną dokumentację techniczną uzyska pozwolenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach na prowadzenie prac w obiekcie zabytkowym Muzeum w Gliwicach Willa Caro ul. Dolnych Wałów 8a b. wykona przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, wymaganiami technicznymi przy wykonywaniu tego rodzaju prac, z materiałów własnych nie użyczonych i przy użyciu własnego sprzętu, c. zainstaluje na własny koszt licznik zużycia i energii, którego wskazanie będzie podstawą rozliczenia za energię elektryczną, oraz poniesie koszty zużycia wody ( rozliczonej ryczałtem według wzoru ilość pracowników x koszt brutto1m3) w czasie prowadzenia prac, d. przedmiot umowy wykona siłami własnymi, przy użyciu własnego sprzętu i kadry pracowniczej, a w przypadku zlecenia części prac podwykonawcom przedłoży Zamawiającemu kopie zawartych z nimi umów zgodnych z art 143b Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W przypadku posługiwania się podwykonawcami będzie ponosił odpowiedzialność za całokształt prac w obiekcie. e. przygotuje, utrzyma w należytym porządku miejsce wykonywania prac, f. zabezpieczy dostawy materiałów, urządzeń i osprzętu, które powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane; g. na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. h. ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność materialną i prawną za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwej technologii lub niewłaściwego prowadzenia prac; i. zabezpieczy utrzymanie porządku na terenie wykonywania prac, a w szczególności ochronę mienia i bezpieczeństwa ppoż. oraz przestrzeganie przepisów BHP, j. przedłoży umowę ubezpieczeniową ( kserokopię) o odpowiedzialności cywilnej [OC] na kwotę nie mniejszą niż 1.000,00 zł (najpóźniej w dniu podpisania umowy) w zakresie przedmiotu umowy oraz z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, 2

3 k. dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy przy udziale zainteresowanych stron, a także przygotuje dokumentację służącą przekazaniu na stan środków trwałych l. przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, przed przystąpieniem do czynności związanych z końcowym odbiorem prac, m. zagospodaruje wytworzone odpady i będzie przestrzegać przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Dz.U poz. 21. i innych aktów prawnych; n. będzie wykonywał inne czynności wyżej nie wyszczególnione związane z pełnieniem funkcji Wykonawcy w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy; o. będzie przestrzegał zakazu palenia oraz spożywania alkoholu na terenie muzeum pod rygorem natychmiastowego odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. p. pracownicy wykonawcy będą przebywać wyłącznie w pomieszczeniach objętych pracami. q. dostarczy Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac szczegółowy wykaz pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia i zobowiąże podległych sobie pracowników do legitymowania się na każde wezwanie pracownika Ochrony w obiekcie objętym pracami r. Wykonawca jest zobowiązany do aktualizowania listy pracowników przebywających na obiekcie za każdym razem gdy będzie to konieczne, tzn. przy każdorazowej zmianie pracowników lub pojawieniu się nowych pracowników, usunięciu pracownika. Podwykonawcy 4 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót: Następujące prace zostaną wykonane przez podwykonawcę, za którego odpowiada Wykonawca: Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wykazu wszystkich podwykonawców którym powierzy wykonywanie robót oraz wykazu podwykonawców dostaw lub usług o wartości umowy powyżej zł oraz zakresu tych robót, dostaw i usług ze wskazaniem, który z podwykonawców będzie je wykonywał. 4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 5. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany. 6. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany. 7. Zamawiający określa 14 dniowy termin na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian. 8. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany. 9. Terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni. 3

4 10. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: 11. umowy o podwykonawstwo muszą zawierać uregulowania dotyczące odpowiedzialności podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie analogicznie do uregulowań zawartych w umowie z wykonawcą, w szczególności odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi oraz kar umownych. Wynagrodzenie i warunki płatności 5 1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe, które w pełni wyczerpuje roszczenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy, w wysokości brutto:... PLN (słownie:... złotych 00/100 ) 2. Płatność faktury będzie dokonana po wykonaniu przedmiotu umowy na podstawie podpisanego przez Strony protokołu odbioru końcowego potwierdzającego należyte wykonanie umowy, oraz złożeniu dokumentacji powykonawczej, przelewem przez Zamawiającego z jego konta na rachunek Wykonawcy w jego banku Nr konta. w terminie 21 dni od daty wpływu do Zamawiającego. 3. Warunkiem dokonanie zapłaty jest dołączenie do faktury oświadczenia Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców o uregulowaniu wszystkich należności wynikających z realizacji umowy o podwykonawstwo zawierające dodatkowo: 4 informację czy należności te zostały zapłacone w umówionym terminie, a w przypadku opóźnienia płatności, wskazujące ilość dni tego opóźnienia, 5 oświadczenie, że nie wnoszą oni w stosunku do Wykonawcy żadnych roszczeń z tytułu tych umów. 6 Dniem zapłaty jest dzień złożenia przelewu w banku przez Zamawiającego. 7 Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy. Zmiana umowy 6 1. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy: a) konieczność przedłużenia (zmiany) terminu umownego z powodu: - działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, - wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych; bądź atmosferycznych, - nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, - decyzji służb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania prac archeologicznych (badań archeologicznych), 4

5 - wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, - zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, - zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, - skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy na wniosek Wykonawcy, b) rezygnacja z wykonania części robót ograniczenie zakresu robót wynikające wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres z którego Zamawiający rezygnuje, c) zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego w przypadku: - zmiany projektantów w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w ich zastępstwie osób posiadających odpowiednie uprawnienia i doświadczenie, zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej na potrzeby postępowania prowadzonego pod nazwą: Zaprojektowanie i wykonanie klimatyzacji (stabilizacji wilgotności względnej i temperatury wg. wymagań PN-EN 15757, 2012 ) wybranych pomieszczeń Muzeum w Gliwicach WILLA CARO - zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego, d) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy dot. zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę, pomimo, że w ofercie opracowanej na potrzeby postępowania prowadzonego pod nazwą: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji realizującej funkcję grzania, chłodzenia, osuszania i nawilżania powietrza oraz odprowadzenia skroplin, zapewniającej stabilne parametry powietrza wewnętrznego w dopuszczalnym zakresie ich tolerancji, w siedzibie Muzeum w Gliwicach, Willa Caro ul. Dolnych Wałów 8a, Gliwice. Wykonawca nie przedstawił zakresu robót, który powierzy podwykonawcom, w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, e) zawieszenie przez Zamawiającego wykonania części lub całości robót na czas trwania przeszkody w przypadku: - wystąpienia konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, f) zmiana technologii wykonania robót, lub zmiana materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych standardów jakościowych. 3. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca winien dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu. 4. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian. Odstąpienie od umowy 7 Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV K.C. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 5

6 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez zapłaty kar umownych: A/ w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; B/ zostanie ogłoszone rozwiązanie firmy Wykonawcy; C/ zostanie wydany nakaż zajęcia majątku Wykonawcy; D/ Wykonawca nie rozpoczął realizacji prac wynikających z niniejszej umowy bez uzasadnionych przyczyn, a od dnia w którym miały być rozpoczęte upłynęło 7 dni, E/ Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni, F/ Wykonawca nie uzyskał zatwierdzenia dokumentacji technicznej przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach i tym samym nie uzyskał pozwolenia na wykonanie prac w obiekcie. G/ Zamawiający może jednostronnie odstąpić od częściowego wykonania umowy o ile dokumentacja projektowa częściowo, lecz nie w całości, nie uzyska stosownej zgody Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru prac lub odmawia podpisania protokółu odbioru. 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, i powinno zawierać uzasadnienie W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: A/ w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzień odstąpienia od umowy; B/ Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy; C/ Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych prac nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający; D/ Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; E/ Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni usunie z terenu wykonywania prac urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione; F/ Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada, zobowiązany jest do: dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór miejsca wykonywanych prac. 6

7 Gwarancje 9 1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace - 3 lata, oraz zapewni serwis gwarancyjny, który prowadzony będzie bezpłatnie, zaś przystąpienie do naprawy gwarancyjnej nie przekroczy 3 dni roboczych. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych ponosi Wykonawca. W okresie gwarancji wykonawca zapewni bezpłatny serwis, w tym wymianę materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producentów zainstalowanych urządzeń. 2. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji za wady przedmiotu umowy zostanie potwierdzona pisemnie. 3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia. 4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. 5. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków opisanych w ust. 4, Zamawiający ma prawo do usunięcia wszelkich stwierdzonych usterek we własnym zakresie i obciążenia Wykonawcy powstałymi z tego tytułu kosztami. 6. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny termin odbioru prac po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji Kary i odszkodowania 10 Strony przyjmują następujące kary umowne z tytułu nie wywiązania się z niniejszej umowy: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: A/ za opóźnienie w przekazaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego do dnia zgłoszenia do odbioru przedmiotu umowy; B/ za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, licząc od uzgodnionego przez Strony dnia wyznaczonego do usunięcia wad; C/ za spowodowanie przerwy w realizacji prac z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 5 % za każdy dzień przerwy, E/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 25% wynagrodzenia umownego określonego w 5 ust. 1 umowy 2. Z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, której brak zapłaty dotyczy. 3. Z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, której zapłata dotyczy za każdy dzień opóźnienia w płatności. 4. Z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000,00 zł. 7

8 5. Z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000,00 zł. 6. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł. 7. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy kary określone w ust. 1 nie pokrywają jego szkód. 8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: A/ za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w 5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony; B/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego z wyłączeniem przyczyn określonych w 7 ust. 1 lit. A w wysokości 25% wynagrodzenia umownego określonego w 5 ust. 1 umowy. 9 Zamawiający jest upoważniony do potrącania kary umownej z należności za faktury Wykonawcy. Sposoby rozliczeń i odbioru Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy opisany w 1 2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o zakończeniu prac i gotowości do odbioru 3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a/ jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wad; b/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli ujawnione wady w przedmiocie umowy uniemożliwiają osiągnięcie zamierzonego przez Zamawiającego celu umowy, Zamawiający może od niej odstąpić lub zażądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy - na jego koszt - po raz kolejny, lub zlecić wykonanie przedmiotu umowy innemu Wykonawcy na koszt Wykonawcy, który jest stroną niniejszej umowy. 5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. a) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio prac. b) Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbiór prac po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad. c) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. 8

9 Postanowienia szczegółowe Jako kierownika prac będących przedmiotem umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się: pana... działającego w imieniu i na rachunek Wykonawcy. 2. Ze strony Zamawiającego wyznacza się: A/ koordynatora w zakresie obowiązków umownych:... B/ inspektora nadzoru Inwestorskiego:... C/ inspektora nadzoru konserwatorskiego Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości zamówienia w następujących formach: pieniądzu na ustalony z Zamawiającym rachunek bankowy, poręczeniach bankowych udzielonych na określony zakres i czas zawartej umowy wraz z okresem gwarancji i rękojmi, gwarancjach bankowych udzielonych na określony zakres i czas zawartej umowy wraz z okresem gwarancji i rękojmi, gwarancjach ubezpieczeniowych udzielonych na określony zakres i czas zawartej umowy wraz z okresem gwarancji i rękojmi, zawierających klauzule bezwarunkowej i nie odwołalnej wypłacie sumy gwarantowanej na żądanie beneficjenta, bez spełniania żadnych dodatkowych uwarunkowań poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. * niepotrzebne skreślić 2. Strony postanawiają, że 70 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze wykonania robót. 3. Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. 30 % stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i zostanie zwrócona w ciągu 14 dni po jej upływie. 4. Jeżeli z powodu zwiększenia się wartości robót należałoby zabezpieczenie zwiększyć, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go do tego przez Zamawiającego Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, podpisanej przez obie strony, pod rygorem nieważności. 2. Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 15 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego. 16 Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 dla każdej ze Stron. 9

10 Integralną część umowy stanowią załączniki nr: 1. oferta Wykonawcy, 2. SIWZ 17 Wykonawca: Zamawiający: 10

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, ul. Suchedniowska 3, 26 010 Bodzentyn. 2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. 3. Rodzaj zamówienia:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr RB/ /2015 (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy SI.222-7/15)

UMOWA nr RB/ /2015 (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy SI.222-7/15) UMOWA nr RB/ /2015 (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy SI.222-7/15) Umowa zawarta w.., dnia pomiędzy : Zamawiającym: Zarządem Dróg Powiatowych w

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy:

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: ZP/03/2015 Załącznik nr 6 do specyfikacji zamówienia WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Umowa - Projekt

Załącznik nr 5. Umowa - Projekt Załącznik nr 5 Umowa - Projekt Umowa została zawarta w dniu.r. w Żerkowie pomiędzy : Gminą Żerków, ul. A. Mickiewicza 5, 63-210 Żerków reprezentowaną przez: Jacka Jędraszczyka- Burmistrza Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. .. z siedzibą... reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części Wykonawcą

Załącznik nr 8. .. z siedzibą... reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części Wykonawcą Załącznik nr 8 UMOWA NR... - projekt W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym w trybie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy Część C SIWZ 1. Przedmiot umowy. 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.: Uzupełnienie tynków wewnętrznych sufitów korytarzy i malowanie w budynku Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 272...2015. a... z/s... zarejestrowaną w... pod numerem..., NIP..., REGON..., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:...

UMOWA NR 272...2015. a... z/s... zarejestrowaną w... pod numerem..., NIP..., REGON..., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:... Załącznik nr 7 do SIWZ - WZÓR UMOWY UMOWA NR 272.....2015 zawarta w dniu...2015 r. w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie, pomiędzy Gminą Brwinów, REGON 013269203, NIP 5342254858,

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3

Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 PROJEKT UMOWA NR. zawarta w dniu. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr../../ist

WZÓR UMOWA nr../../ist WZÓR UMOWA nr../../ist zawarta w dniu...2015 roku w Warszawie, zwana w dalszej treści Umową pomiędzy : Zespołem Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego Dziadka, z siedzibą ul. Stara 4 00-231 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, NIP: 896-00-05-839,

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: ROSOMAK Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie wpisanymi do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2..

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2.. UMOWA NR.. o roboty budowlane na Wzmocnienie narożnika Filharmonii Bałtyckiej wraz z wykonaniem 9 szt. mikropali pod pachoły cumownicze na nabrzeżu przy Muzeum Morskim na wyspie Ołowianka w Gdańsku zawarta

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ U M O W A - WZÓR zawarta w Poznaniu, dnia 2011 roku, pomiędzy: Instytutem Ochrony Roślin-Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Mariusza Dziurę - Prezesa Zarządu Piotra Lewandowskiego Członka Zarządu Wiceprezesa ds. eksploatacji zwaną dalej Zamawiającym a

Mariusza Dziurę - Prezesa Zarządu Piotra Lewandowskiego Członka Zarządu Wiceprezesa ds. eksploatacji zwaną dalej Zamawiającym a UMOWA NR.../2013 W dniu... w Kołobrzegu pomiędzy: Miejską Energetyką Cieplną w Kołobrzegu Sp. z o.o. z siedzibą w 78-100 Kołobrzeg ul. Kołłątaja 3, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo