Informator. Przygotuj auto na wiosnê. Pamiêtaj czas na serwis klimatyzacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator. Przygotuj auto na wiosnê. Pamiêtaj czas na serwis klimatyzacji"

Transkrypt

1 Informator KWARTALNIK - Czêœci zamienne do pojazdów ciê arowych - kwiecieñ - czerwiec 2015 r. (26) Przygotuj auto na wiosnê Pamiêtaj czas na serwis klimatyzacji Artyku³y: Filtry z podgrzewaczem MANN-FILTER Regenerowane wtryskiwacze BOSCH T³oki KOLBENSCHMIDT Promocje: BOSCH, WABCO, CONTITECH, SKF Nowoœci: Sprê arki klimatyzacji NISSENS Nowa marka Liquid Power Klimatyzacje WAECO Oferta wa na od r. do r. lub do wyczerpania zapasów.

2

3 Autos do³¹czy³ do grupy zakupowej Nexus Automotive International Bardzo mi³o nam poinformowaæ, e firma Autos od 1 stycznia 2015 r. do³¹czy³a do grona dystrybutorów zrzeszonych w miêdzynarodowej grupie zakupowej Nexus Automotive. Nexus Automotive International istnieje od 1 stycznia 2014 roku i obecnie zrzesza 35. dystrybutorów z Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki i Ameryki Po³udniowej. Udzia³ w grupie otwiera drzwi do ofert producentów i dostawców, z którymi dot¹d nie wspó³pracowaliœmy, daje szansê wzajemnego dzielenia siê know-how. Nawi¹zanie wspó³pracy z cz³onkami Nexus Automotive daje równie nadziejê na konsolidacjê na poziomie miêdzynarodowym np. w negocjacjach warunków handlowych z producentami i dostawcami czêœci. Oddzia³ Autos w Zielonej Górze zmieni³ lokalizacjê: Autos Zielona Góra ul. Dekoracyjna 7a Zielona Góra tel Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00-18:00 sob.: 8:00-14:00 Do³¹cz do nas na Facebooku! Od lutego mo ecie Pañstwo znaleÿæ nas na Facebooku. To kolejny nowoczesny kana³ komunikacji poza stron¹ www, którym docieramy do naszych klientów. Chcemy wykorzystaæ stronê na Facebooku do dzielenia siê wszystkim co zwi¹zane z nasz¹ firm¹, bie ¹cymi wydarzeniami i nowoœciami produktowymi. Jest to równie miejsce, które umo liwia wiêksz¹ interakcje z osobami, które obserwuj¹ nasz profil. Zapraszamy do polubienia nas na Facebooku! Zupe³nie nowa, w pe³ni dostosowana do urz¹dzeñ mobilnych, z bardziej intuicyjn¹ szat¹ graficzn¹ i zaktualizowan¹ ofert¹ produktow¹ - taka w³aœnie jest zupe³nie nowa strona internetowa Autos. Nowa strona internetowa Autos Po wejœciu na stronê g³ówn¹ widzimy ca³kowicie nowy panel startowy. Jasne i czytelne menu, du e piktogramy, które intuicyjnie pozwalaj¹ dotrzeæ do najbardziej interesuj¹cych treœci bez koniecznoœci przeszukiwania wielu zak³adek. Jedyny element, który pozosta³ niezmieniony to kolorystyka, w której od wielu lat utrzymana jest ca³a identyfikacja wizualna firmy. Strona startowa w centralnym punkcie informuje o bie ¹cych aktualnoœciach, obowi¹zuj¹cych promocjach, nowoœciach w ofercie i wydarzeniach. Mo na siê z niej przenieœæ do zak³adki z asortymentem, do katalogu czêœci, jak równie dziêki mapce bardzo szybko znaleÿæ dane kontaktowe do ka dej filii Autos. Nowa strona jest w pe³ni dostosowana do urz¹dzeñ mobilnych. Sposób wyœwietlania dopasowuje siê do wielkoœci ekranu urz¹dzenia. U³atwiony zosta³ równie kontakt jak i fizyczne dotarcie do oddzia³ów. Wystarczy klikn¹æ na numer telefonu widoczny na stronie www i automatycznie po³¹czymy siê ze sprzedawc¹. Podobnie dzia³a mapka, która nie tylko pokazuje lokalizacjê, ale dziêki mo liwoœci sprawdzania po³o enia urz¹dzenia wyznaczy trasê z miejsca, w którym znajduje siê u ytkownik do najbli szego oddzia³u Autos i pomo e dotrzeæ do celu. Zapraszamy do odwiedzenia nowej strony Autos Nie po raz pierwszy bierzemy udzia³ w corocznych aukcjach na rzecz WOŒP. W zesz³ym roku uda³o nam siê wylicytowaæ Fiata 125p, który razem z wcielaj¹cym siê w postaæ profesora Religi aktorem Tomaszem Kotem pojawi³ siê w filmie Bogowie". W tym roku zagraliœmy po raz kolejny, tym razem na rzecz podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddzia³ach pediatrycznych i onkologicznych oraz godn¹ opiekê medyczn¹ seniorów. Wylicytowaliœmy zielonego maluszka rocznik 92 oraz wyj¹tkowego Choppera zaprojektowanego i zbudowanego przez studentów Politechniki Bia³ostockiej. Do rodziny naszych fiacików" do³¹czy³ poczciwy i znany wszystkim doskonale król polskich dróg, o którym Elektryczne Gitary œpiewa³y piosenkê pod wiele mówi¹cym tytu³em Fiat 126p" czyli Maluch. Chyba nie ma nikogo, kto by go nie zna³ albo nie mia³ z nim zwi¹zanych sentymentalnych wspomnieñ z m³odoœci Kluczyki odebraliœmy 18 lutego od przedstawicieli firmy Sinevia z Nowego Dworu Mazowieckiego, która wystawi³a go na sprzeda. Natomiast Chopper kupiony od Politechniki Bia³ostockiej jest na pewno jedyny w swoim rodzaju, stworzony z pasja i zaanga owaniem. Napêdzany silnikiem rzêdowym 4 cylindrowym Kawasaki 3 KZ1000 z 1982 roku o pojemnoœci 1015 cm i mocy 95 KM. Wraz z motocyklem odebraliœmy od bia³ostockiego sztabu WOŒP Certyfikat dobrego serca. Tym sposobem uda³o nam siê dorzuciæ kolejn¹ cegie³kê do zbiórki WOŒPu. Zarówno Fiat 126p jak i Chopper przejd¹ teraz ma³¹ zmianê wizerunkow¹ i na pami¹tkê 23.fina³u WOŒP oba bêd¹ prezentowaæ siê w barwach fundacji Jurka Owsiaka. ooooo Tym samym ozdobi¹ nasze wybrane oddzia³y.

4 PROMOCJE T OK SPRÊ ARKI AMORTYZATOR KABINY MAN / VOLVO / MERCEDES WABCO / kompletny nom. FI-85,00mm nr oe: MERCEDES ne oe: VOLVO nr oe: nr VADEN nr autos: ,00 PLN netto z poduszk¹ tylny, 14x45-363/408 VOLVO FH12/FH16 nr oe: VOLVO nr CB0006 MONROE nr CA BLACKTECH nr autos: ,00 PLN netto Wysoka jakoœæ doceniana na ca³ym œwiecie Autos wy³¹cznym dystrybutorem marki w Polsce ZAWORKI SPRÊ ARKI PODUSZKA ZAWIESZENIA PODUSZKA ZAWIESZENIA RENAULT KNORR LP4827 / LP4846 / LP4851 / LP4845 nr A66RK007C MAJORSELL nr VADEN nr autos: oœ przednia, kpl. z dzwonem, 2 szpilki+wlot VOLVO FH12 nr oe: VOLVO nr 6613NP01 CONTITECH nr RML C BLACKTECH nr autos: oœ tylna, kpl. z dzwonem, 2 szpilki+wlot VOLVO FH12 nr oe: VOLVO nr 4713NP02 CONTITECH nr RML C BLACKTECH nr autos: ,00 PLN netto 279,00 PLN netto 219,00 PLN netto KPL. PIERŒCIENI SPRÊ ARKI PODUSZKA ZAWIESZENIA PODUSZKA ZAWIESZENIA SCANIA / VOLVO KNORR LK1802 / LP4967 / LP4969 nr oe: SCANIA nr oe: VOLVO nr II39526F0061 KNORR nr VADEN nr autos: kpl. z dzwonem, tylna za osi¹ VOLVO FH12 nr oe: VOLVO nr 6608NP01 CONTITECH nr RML C BLACKTECH nr autos: kpl. z dzwonem, tylna za osi¹ VOLVO FH12 nr oe: VOLVO nr 6607NP01 CONTITECH nr RML C BLACKTECH nr autos: ,60 PLN netto 258,00 PLN netto 258,00 PLN netto Informator Kwartalny Autos nr 26 (kwiecieñ - czerwiec 2015) G OWICA SPRÊ ARKI góra MAN TGA/TGS/TGX KNORR LP3986 nr oe: MAN nr VADEN nr autos: ,00 PLN netto dó³ PODUSZKA ZAWIESZENIA kpl. z dzwonem, tylna przed osi¹ VOLVO FH12 nr oe: VOLVO nr 6606NP01 CONTITECH nr RML C BLACKTECH nr autos: ,00 PLN netto PODUSZKA ZAWIESZENIA kpl. z dzwonem, tylna przed osi¹ VOLVO FH12 nr oe: VOLVO nr 6605NP01 CONTITECH nr RML C BLACKTECH nr autos: ,00 PLN netto

5

6 PROMOCJE KPL. NAPRAWCZY G OWICY SPRÊ ARKI AMORTYZATOR ZAWIESZENIA AMORTYZATOR ZAWIESZENIA PRZEDNI VOLVO KNORR LP4967 / LP4930 / LP uszczelki, zaworki nr A66RK005 MAJORSELL nr VADEN nr autos: SCHMITZ nr SCHMITZ nr SCHMITZ nr F5172 MONROE nr autos: SCANIA P/G/R/T nr oe: SCANIA nr T1319 MONROE nr autos: ,00 PLN netto 129,00 PLN netto 129,00 PLN netto KPL. PIERŒCIENI SPRÊ ARKI AMORTYZATOR ZAWIESZENIA AMORTYZATOR ZAWIESZENIA PRZEDNI VOLVO / MERCEDES WABCO / / nr oe: VOLVO nr oe: MERCEDES nr VADEN nr autos: ROR / WEWELER / MERITOR / BATTAGLINO nr ROR nr ROR nr F5075 MONROE nr autos: SCANIA P/G/R/T nr oe: SCANIA nr T1215 MONROE nr autos: ,00 PLN netto 148,00 PLN netto 165,00 PLN netto KPL. USZCZELEK SPRÊ ARKI AMORTYZATOR ZAWIESZENIA TYLNY AMORTYZATOR ZAWIESZENIA KABINY PRZEDNI VOLVO KNORR LP4930 LP4974 nr oe: VOLVO nr SEB22561 KNORR nr VADEN nr autos: SCANIA P/G/R/T nr oe: SCANIA nr oe: SCANIA nr T5144 MONROE nr autos: VOLVO FH12 nr oe: VOLVO nr oe: VOLVO nr T1177 MONROE nr autos: ,00 PLN netto 189,00 PLN netto 138,00 PLN netto Informator Kwartalny Autos nr 26 (kwiecieñ - czerwiec 2015) KPL. USZCZELEK SPRÊ ARKI RENAULT KNORR LP4846 / LP4845 / LP4853 nr SEB22554 KNORR nr VADEN nr autos: ,00 PLN netto AMORTYZATOR KABINY POPRZECZNY VOLVO FH12/FH16/FM nr oe: VOLVO nr CB0007 MONROE nr autos: ,00 PLN netto AMORTYZATOR KABINY PRZEDNI DAF 95XF/XF95/XF105 nr oe: DAF nr oe: DAF nr CB0044 MONROE nr autos: ,00 PLN netto

7 Nr autos: Nr autos:

8 Sprê arka klimatyzacji jest sercem uk³adu klimatyzacji. Na jej prawid³owe dzia³anie oraz trwa³oœæ maj¹ wp³yw zarówno poprawny monta jak i prawid³owe dzia³anie pozosta³ych elementów uk³adu klimatyzacji oraz serwisowanie. Awaria sprê arki wcale nie oznacza natychmiast, e winna awarii jest sama sprê arka, gdy awaria mo e byæ spowodowana przyczynami le ¹cymi poza sprê ark¹ - dlatego najwa niejsz¹ rzecz¹ przed monta em nowej sprê arki jest ustalenie przyczyny awarii starej sprê arki. Kluczowe aspekty, na które nale y zwróciæ uwagê, przy starannym i poprawnym monta u nowej sprê arki: nale y ustaliæ przyczynê uszkodzenia starej sprê arki nale y przeprowadziæ wizualn¹ inspekcjê i ocenê stanu technicznego uk³adu klimatyzacji, w tym ocenê stanu skraplacza (ch³odnicy klimatyzacji). W przypadku znacznego zniszczenia korozyjnego i ubytków aluzji (lamelli) skraplacza, zaleca siê monta nowego skraplacza klimatyzacji. Niedostateczna wydajnoœæ starego skraplacza klimatyzacji mo e powodowaæ pracê sprê arki na podwy szonym ciœnieniu, grzanie siê sprê arki, jej nadmierne obci¹ enie oraz przyspieszone zu ycie lub zatarcie w przypadku zatarcia sprê arki, w celu wyeliminowania opi³ków ze skraplacza i uk³adu, zaleca siê monta nowego skraplacza klimatyzacji - szczególnie przy skraplaczach o konstrukcji równoleg³ej ( komorowej ), wydajnych ale trudnych do p³ukania, w których osadzaj¹ siê opi³ki przy demonta u starej sprê arki nale y zabezpieczyæ wê e dochodz¹ce do sprê arki, aby nie dosta³y siê do nich adne zanieczyszczenia przed instalacj¹ nowej sprê arki nale y przep³ukaæ odpowiednio uk³ad klimatyzacji, u ywaj¹c czynnika R134a lub przeznaczonych do tego celu specjalnych œrodków. Nissens rekomenduje zastosowanie specjalnych œrodków przeznaczonych do p³ukania uk³adu klimatyzacji, z uwagi na ich znacznie wiêksz¹ skutecznoœæ. Nastêpnie nale y siê upewniæ, czy w uk³adzie nie pozosta³ czynnik p³ucz¹cy oraz nale y osuszyæ uk³ad. W razie potrzeby nale y u yæ azotu do osuszenia uk³adu nie nale y p³ukaæ nowej sprê arki (!), osuszaczy oraz zaworów rozprê nych lub dysz d³awi¹cych nale y zamontowaæ nowe czêœci sk³adowe uk³adu klimatyzacji: osuszacz, zawór rozprê ny lub dyszê d³awi¹c¹ nale y sprawdziæ iloœæ oleju, jakim zalana jest nowa sprê arka i ew. dostosowaæ iloœæ oleju do poziomu wymaganego w danym aucie. W przypadku dolewania oleju nale y zastosowaæ olej odpowiedniego typu, o odpowiedniej lepkoœci, wg specyfikacji producenta auta nastêpnie nale y obróciæ rêcznie wa³em sprê arki ok. 10 razy w celu wstêpnego rozprowadzenia oleju wewn¹trz sprê arki podczas monta u nowej sprê arki nale y uwa aæ, aby do sprê arki i uk³adu nie przedosta³y siê jakiekolwiek zanieczyszczenia. Zaœlepki na króæcach sprê arki nale y zdj¹æ bezpoœrednio przed monta em wê y nale y zastosowaæ nowe o-ringi i uszczelki w po³¹czeniach, które by³y rozmontowywane nale y sprawdziæ stan napinacza paska napêdu sprê arki, stan sprzêgie³ka alternatora oraz stan sprzêgie³ka jednokierunkowego, w przypadku bezpaskowych napêdów sprê arek. Nale y ustawiæ poprawne po³o enie i naci¹g paska napêdzaj¹cego sprê arkê. Zepsute sprzêgie³ka jednokierunkowe nale y wymieniæ na nowe uk³ad klimatyzacji nale y nape³niæ, zgodnie z procedurami technicznymi napraw klimatyzacji samochodowej, odpowiedni¹ iloœci¹ czynnika roboczego, wg specyfikacji producenta auta auto nale y pozostawiæ na kilka minut z uruchomionym silnikiem, na biegu ja³owym, z w³¹czonym uk³adem klimatyzacji oraz za³¹czon¹ sprê ark¹ oraz sprawdziæ poprawnoœæ dzia³ania uk³adu klimatyzacji. PORADY NISSENS Monta i uruchomienie sprê arki klimatyzacji

9

10 NOWOŒCI w ofercie SMAR TEFLONOWY PTFE PIANKA CZYSZCZ CA UNIWERSALNA ZMYWACZ WARSZTATOWY 400ml odporny na wysokie temperatury, do suchego smarowania miejsc wymagaj¹cych poœlizgu nr nr autos: ml do czyszczenia powerzchni metalowych, szklanych, drewnianych, tworzyw sztucznych, tapicerki; usuwa m.in. t³uszcz, wosk, martwe insekty, resztki gumy i kleju; nadaje œwie y wygl¹d nr nr autos: ml do mycia i odt³uszczania silników i czêœci mechanicznych nr nr autos: SILNIE SKONCENTROWANY NEUTRALIZATOR ZAPACHÓW SILNIE SKONCENTROWANY NEUTRALIZATOR ZAPACHÓW SILNIE SKONCENTROWANY NEUTRALIZATOR ZAPACHÓW 600ml w sprayu idealny do du ych powierzchni zapach - cytrusy nr nr autos: ml w sprayu idealny do du ych powierzchni zapach - wanilia nr nr autos: ml w sprayu idealny do du ych powierzchni zapach - kawa nr nr autos: P YN DO MYCIA SILNIKÓW 5 l do mycia i odt³uszczania silników i czêœci mechanicznych rozruszników; nie uszkadza aluminium; œrodek rozcieñczalny z wod¹ 1:15 nr nr autos: KLEJ CYJANOAKRYLOWY RC gr szybkowi¹ ¹cy; przeznaczony do powierzchni nie wra liwych; odporny na wysok¹ temperaturê nr nr autos: KLEJ DO GWINTÓW (ANAEROBOWY) RC 42 10ml zabezpiecza i uszczelnia po³¹czenia gwintowane; umo liwia póÿniejszy demonta ; niebieski - œredni demonta ; moment zrywania 17/5 [nm]; czas wi¹zania min nr nr autos: Informator Kwartalny Autos nr 26 (kwiecieñ - czerwiec 2015) KLEJ DO GWINTÓW (ANAEROBOWY) RC 43 50ml zabezpiecza i uszczelnia po³¹czenia gwintowane; umo liwia póÿniejszy demonta ; niebieski - œredni demonta ; moment zrywania 20/7 [nm]; czas wi¹zania min nr nr autos: KLEJ DO GWINTÓW (ANAEROBOWY) RC 70 50ml zabezpiecza i uszczelnia po³¹czenia gwintowane; umo liwia póÿniejszy demonta ; czerwony - trudny demonta ; moment zrywania 20/30 [nm]; czas wi¹zania min nr nr autos: KLEJ DO GWINTÓW (ANAEROBOWY) RC ml wysokotemperaturowy - zabezpiecza i uszczelnia po³¹czenia gwintowane; umo liwia póÿniejszy demonta ; czerwony - trudny demonta ; moment zrywania 20/30 [nm]; czas wi¹zania min nr nr autos:

11

12 Wiosenne porz¹dki czas zacz¹æ! PREPARAT NIEWIDZIALNA WYCIERACZKA G BKA PERFOROWANA DO SZYB ODŒWIE ACZ, którego nie zauwa ysz pozostawia pow³okê szybko usuwaj¹c¹ wodê poprawiaj¹ca widocznoœæ w trudnych warunkach atmosferycznych nr nr autos: obszyta perforowan¹ irch¹ idealnie zbiera wilgoæ nr nr autos: ŒCIERECZKI DO KOKPITU MATOWE ŒCIERECZKI DO KOKPITU B YSZCZ CE ZAPACH NA NAWIEW WUNDER-BAUM INVISI GREEN VALLEY 4szt w opakowaniu nr nr autos: œciereczki do kokpitu matowe antystatyczne œciereczki do kokpitu nr b³yszcz¹ce antystatyczne nr autos: nr autos: MLECZKO DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI SKÓRY ŒCIERECZKI DO CZYSZCZENIA R K ZAPACH NA NAWIEW WUNDER-BAUM INVISI NEW CAR 4szt w opakowaniu nr nr autos: przywraca skórze jej naturalny wygl¹d i miêkkoœæ pozostawia zapach "nowej skóry" nr nr autos: œciereczki do czyszczenia r¹k bez u ycia wody opakowanie 24 szt. usuwaj¹ : oleje, ywice, smary, brud nr nr autos: ZAPACH NA NAWIEW WUNDER-BAUM INVISI Informator Kwartalny Autos nr 26 (kwiecieñ - czerwiec 2015) TABLICA WYRÓ NIAJ CA SAMOCHODOWA œrednia 565 x 132mm 2szt. w komplecie refleksyjno - refleksyjna TW-S2RR nr autos: TABLICA WYRÓ NIAJ CA NACZEPY œrednia 565 x 200mm 2szt. w komplecie refleksyjno - refleksyjna TW-P2RR nr autos: SPORT 4szt w opakowaniu nr nr autos: ZAPACH NA NAWIEW WUNDER-BAUM INVISI WANILIA 4szt w opakowaniu nr nr autos:

13

14 PROMOCJE Zu yte filtry MANN-FILTER s¹ dowodem na to, e do momentu WK AD FILTRA KABINOWY WK AD FILTRA KABINOWY zalecanej wymiany produkt zachowuje jakoœæ oryginalnego wyposa enia. Informator Kwartalny Autos nr 26 (kwiecieñ - czerwiec 2015) VOLVO FH12/FH16/FM10/FM7/FM9 nr oe: VOLVO nr LA148 KNECHT nr E947LI HENGST nr CU2184 MANN nr autos: ,00 PLN netto WK AD FILTRA KABINOWY SCANIA 4/P/R/T nr oe: SCANIA nr LA432 KNECHT nr E956LI01 HENGST nr CU1722 MANN nr autos: ,00 PLN netto WK AD FILTRA KABINOWY MERCEDES ACTROS nr oe: MERCEDES nr LA42/1 KNECHT nr E931LI HENGST nr CU3869 MANN nr autos: ,00 PLN netto SEPARATOR WODY uniwersalny kompletny z grza³k¹ i pompk¹ DAF/IVECO/MAN/MERCEDES/RVI/ VOLVO/SCANIA nr R60P UNITRUCK nr autos: ,00 PLN netto DAF 95XF/XF105/XF95 nr oe: DAF nr LA 50/1 KNECHT nr E944LI HENGST nr CU3132 MANN nr autos: ,00 PLN netto WK AD FILTRA KABINOWY SCANIA R nr oe: SCANIA nr LA502 KNECHT nr E2960LI HENGST nr CU37001 MANN nr autos: ,00 PLN netto WK AD FILTRA AdBlue MAN TGA/TGS/TGX nr oe: MAN nr U1003 MANN nr autos: ,80 PLN netto WK AD FILTRA PALIWA separator wody RVI MAGNUM/PREMIUM, VOLVO FH/FM/FL nr oe: VOLVO nr R25P RACOR nr H7025WK30 HENGST nr UT6001 UNITRUCK nr autos: ,00 PLN netto Produkowane obecnie silniki spalinowe s¹ coraz bardziej ekonomiczne, a poziom emisji szkodliwych substancji wci¹ siê zmniejsza. Systemy filtracyjne stosowane w pojazdach musz¹ spe³niaæ równie wysokie wymagania. Firma MANN+HUMMEL jako œwiatowy lider w bran y produktów filtracyjnych wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, oferuj¹c wysokiej klasy innowacyjne rozwi¹zania. Ilustruj¹ to filtry marki MANN-FILTER, których czas eksploatacji ju up³yn¹³: poddano je wczeœniej takim samym obci¹ eniom, jakie dzia³a³yby na nie w takim czasie w samochodzie. Pomimo œladów u ytkowania filtry MANN-FILTER wci¹ zachowuj¹ jakoœæ oryginalnego wyposa enia i s¹ w pe³ni sprawne. Na jakoœæ filtrów MANN-FILTER sk³ada siê kilka elementów: niezale nie od tego, czy chodzi o filtry powietrza, oleju, paliwa czy te filtry kabinowe, produkty marki MANN-FILTER cechuje wykorzystanie wielorakich innowacyjnych rozwi¹zañ i ró nych materia³ów filtracyjnych, które mo na dostosowywaæ do konkretnych potrzeb i specyfikacji producenta pojazdu. Przyk³adem mog¹ byæ materia³y o wyj¹tkowo drobnej strukturze porów, przez co filtry poch³aniaj¹ce cechuje wysoka wydajnoœæ, b¹dÿ materia³y o gradientowej strukturze w³ókien, która zwiêksza zdolnoœæ poch³aniania zanieczyszczeñ. Materia³y gorszej jakoœci s¹ niekiedy w stanie odfiltrowaæ zaledwie jedn¹ trzeci¹ zanieczyszczeñ lub przepuszczaj¹ do silnika znacznie wiêcej drobin. W wiêkszoœci filtrów MANN-FILTER optymaln¹ i d³ugofalow¹ wydajnoœæ filtracji zapewnia równie konstrukcja wielowarstwowa, która podnosi zdolnoœæ poch³aniania zanieczyszczeñ i stopieñ separacji. Ponadto na trwa³oœæ filtra wp³ywa jakoœæ i ró norodnoœæ u ytych materia³ów oraz sposób konstrukcji: specjalne przet³oczenia materia³ów filtracyjnych zapewniaj¹ równomierne i stabilne roz³o enie fa³d, a co za tym idzie - maksymaln¹ wydajnoœæ. Zapobiegaj¹ one równie tzw. upakowaniu", polegaj¹cemu na zbijaniu siê fa³d papieru w jeden blok, co zmniejsza powierzchniê filtrowania. W poszukiwaniu metod, dziêki którym filtry by³yby jeszcze solidniejsze i bardziej wytrzyma³e, MANN-FILTER stawia na innowacyjn¹ technologiê nawijania w³ókien. Polega ona na tym, e wokó³ mieszka filtra przebiega pod ró nymi k¹tami specjalna niæ z w³ókna poliestrowego, która rozk³ada odstêpy miêdzy fa³dami równomiernie na ca³ej d³ugoœci filtra. Oznacza to znacznie mniejszy opór przep³ywu powietrza, a wiêc mniejszy spadek ciœnienia. To z kolei optymalizuje wydajnoœæ filtra i przyczynia siê do oszczêdnoœci paliwa. W przypadku wszystkich segmentów filtra du ¹ rolê odgrywaj¹ równie uszczelki i pierœcienie uszczelniaj¹ce: wytrzymuj¹ ró ne poziomy temperatury i ciœnienia oraz s¹ idealnie dopasowane. Dziêki nim filtry s¹ ³atwe w monta u. Z kolei obudowa filtra, wykonana z materia³u odpornego na ciœnienie i korozjê, zapewnia wysoki poziom bezpieczeñstwa u ytkowania.

15

16 PROMOCJE KANISTER 5L KANISTER 10L KANISTER 20L posiada certyfikat na paliwo plastikowy z lejkiem nr autos: posiada certyfikat na paliwo plastikowy z lejkiem nr autos: posiada certyfikat na paliwo plastikowy z lejkiem nr autos: ,00 PLN netto 13,50 PLN netto 20,00 PLN netto LAMPA OBRYSOWA DIODOWA LAMPA COFANIA DIODOWA LAMPA PRZECIWMGIELNA DIODOWA do os³ony przeciws³onecznej SCANIA nr oe: SCANIA nr oe: SCANIA nr SAMPA nr LD 996 HORPOL nr autos: okr¹g³a ze œwiat³em pozycyjnym 12-36v FI-140mm nr FT-112 LED FRISTOM nr autos: okr¹g³a ze œwiat³em pozycyjnym 12-36v FI-140mm nr FT-111 LED FRISTOM nr autos: ,00 PLN netto 74,00 PLN netto 74,00 PLN netto KLOSZ LAMPY TYLNEJ KLOSZ LAMPY TYLNEJ LATARKA INSPEKCYJNA Europoint lewy / prawy nr FIFT nr autos: Europoint II lewy / prawy nr FIFT nr autos: diody rozsuwana, giêtka koñcówka, magnes na obu koñcach MAGNET LED nr autos: ,00 PLN netto 33,00 PLN netto 19,50 PLN netto Informator Kwartalny Autos nr 26 (kwiecieñ - czerwiec 2015) KPL. BEZPIECZNIKÓW 10 szt. MINIVAL nr autos: ,80 PLN netto KPL. BEZPIECZNIKÓW 10 szt. p³ytkowe nr autos: ,80 PLN netto CIŒNIENIOMIERZ DO KÓ AUT CIÊ AROWYCH 15 Bar nr nr autos: ,00 PLN netto

17

18

19

20 PROMOCJE ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY CIECZY CH ODZ CEJ ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY CIECZY CH ODZ CEJ ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY CIECZY CH ODZ CEJ VOLVO FH12/FH16 nr oe: VOLVO nr oe: VOLVO nr DT nr autos: RVI MIDLUM/DAF LF 45/55 nr oe: DAF nr oe: RVI nr DT nr autos: RVI PREMIUM /KERAX nr oe: RVI nr oe: RVI nr DT nr autos: ,00 PLN netto ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY CIECZY CH ODZ CEJ 199,00 PLN netto ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY CIECZY CH ODZ CEJ 172,90 PLN netto ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY CIECZY CH ODZ CEJ MB ATEGO nr oe: MERCEDES nr oe: MERCEDES nr DT nr autos: MB ACTROS/CITARO nr oe: MERCEDES nr oe: MERCEDES nr 8MA BEHR/HELLA nr autos: DAF 95XF/XF95 nr oe: DAF nr oe: DAF nr 8MA BEHR/HELLA nr autos: ,00 PLN netto ZESTAW PASKA WIELOROWKOWEGO 172,00 PLN netto ZESTAW PASKA WIELOROWKOWEGO 189,00 PLN netto ZESTAW PASKA WIELOROWKOWEGO w zestawie napinacz APV2814 i pasek 9PK1424 DAF CF85/XF95/XF105 nr oe: DAF nr oe: DAF nr K019PK1425ESXS GATES nr KPV022HD DAYCO nr autos: w zestawie napinacz APV1048, rolka APV1060 i pasek 12PK1830HD IVECO EUROSTAR/EUROTECH/ EUROTRAKER/STRALIS nr oe: IVECO nr KPV005HD DAYCO nr autos: w zestawie napinacz APV1084, rolka APV1085 rolka APV1086 i pasek 8PK1230 IVECO EUROCARGO nr oe: IVECO nr K018PK1230ES GATES nr KPV001HD DAYCO nr autos: ,00 PLN netto 279,00 PLN netto 295,00 PLN netto Informator Kwartalny Autos nr 26 (kwiecieñ - czerwiec 2015) PASEK WIELOROWKOWY 7PK1753 DAF CF85/XF95/XF105 nr oe: DAF nr oe: DAF nr BOSCH nr 7PK1752HD DAYCO nr autos: ,00 PLN netto PASEK WIELOROWKOWY 8PK1984 SCANIA SERIA 4 nr oe: SCANIA nr oe: SCANIA nr DT nr 8PK1984HD DAYCO nr autos: ,00 PLN netto PASEK WIELOROWKOWY 8PK1525 RVI PREMIUM /KERAX nr oe: RVI nr oe: RVI nr DT nr 8PK1525HD DAYCO nr autos: ,00 PLN netto NAPINACZ PASKA WIELOROWKOWEGO SCANIA SERIA 4/P/G/R/T nr oe: SCANIA nr oe: SCANIA nr DT nr APV1120 DAYCO nr autos: ,00 PLN netto

21

22

23

24 PROMOCJE RURA WYDECHOWA PRZEDNIA RURA WYDECHOWA ŒRODKOWA RURA WYDECHOWA KOÑCOWA DAF 95 XF od r. do r. XF 95 od r. / CF 85 od r. wersje od KM nr oe: DAF nr oe: DAF nr DT nr DINEX nr autos: DAF 95 XF od r. do r. XF 95 od r. / CF 85 od r. wersje od KM nr oe: DAF nr DT nr DINEX nr autos: DAF XF 95 od r. CF 85 od r. nr oe: DAF nr oe: DAF nr DINEX nr autos: ,00 PLN netto RURA WYDECHOWA KOÑCOWA 469,00 PLN netto RURA WYDECHOWA KOÑCOWA 529,00 PLN netto RURA WYDECHOWA KOÑCOWA DAF 95 od r. Do r. 95 XF od r. do r. XF 95 od r. / CF od r. nr oe: DAF nr DT nr DINEX nr autos: DAF 95XF 4x KM nr oe: DAF nr DT nr DINEX nr autos: DAF 95 od r. Do r. 95 XF od r. do r. XF 95 od r. / CF od r. nr oe: DAF nr DT nr DINEX nr autos: ,00 PLN netto 216,00 PLN netto 269,00 PLN netto RURA WYDECHOWA KOÑCOWA RURA WYDECHOWA KOÑCOWA OBEJMA T UMIKA DAF XF 95 od r. CF od r. nr oe: DAF nr oe: DAF nr DT nr DINEX nr autos: DAF XF 95 od r. do r. / CF od r. nr oe: DAF nr DINEX nr autos: nr oe: DAF nr DT nr DINEX nr autos: ,00 PLN netto 283,00 PLN netto 33,00 PLN netto Informator Kwartalny Autos nr 26 (kwiecieñ - czerwiec 2015) OBEJMA RURY WYDECHOWEJ nr oe: DAF nr DT nr DINEX nr autos: ,00 PLN netto OBEJMA RURY WYDECHOWEJ nr oe: DAF nr oe: DAF nr DT nr DINEX nr autos: ,90 PLN netto OBEJMA RURY WYDECHOWEJ nr oe: DAF nr oe: VOLVO nr DT nr DINEX nr autos: ,60 PLN netto OS ONA T UMIKA DAF XF 95 od r. CF 85 od r. nr oe: DAF nr DT nr DINEX nr autos: ,00 PLN netto

25

26 PROMOCJE DR EK KIEROWNICZY POD U NY DR EK KIEROWNICZY POPRZECZNY DR EK KIEROWNICZY POPRZECZNY L= 846 mm MERCEDES ATEGO nr oe: MERCEDES nr oe: MERCEDES nr LEMFÖRDER nr autos: L = 1726 mm RVI MAGNUM nr oe: RVI nr oe: RVI nr LEMFÖRDER nr autos: L = 1686 mm RVI PREMIUM nr oe: RVI nr oe: RVI nr LEMFÖRDER nr autos: ,00 PLN netto 335,00 PLN netto 349,00 PLN netto DR EK KIEROWNICZY POPRZECZNY SPRAWDZONA MARKA w najlepszej cenie! DR EK KIEROWNICZY POPRZECZNY L = 1736 mm SCANIA 94/114/124/144, RVI MIDLUM nr oe: SCANIA nr oe: RVI nr LEMFÖRDER nr autos: L = 1743 mm SCANIA 94/114/124/144 nr oe: SCANIA nr oe: SCANIA nr CEI nr autos: ,00 PLN netto 298,00 PLN netto KOÑCÓWKA DR KA KIEROWNICZEGO ROZPIERAK SZCZÊK HAMULCA, LEWY ROZPIERAK SZCZÊK HAMULCA, PRAWY M30 x 1,5 L=125 mm VOLVO FM 7/9/10/12, VOLVO FH 12/16 nr oe: VOLVO nr oe: VOLVO nr oe: CEI nr autos: L-719mm/SAF-SN 420/367/1995 TULEJA FI-46mm/38mm nr oe: SAF nr A PETERS nr autos: L-719/SAF-SN 420/367/1995 TULEJA FI-46MM nr oe: SAF nr A PETERS nr autos: ,00 PLN netto 85,00 PLN netto 85,00 PLN netto Informator Kwartalny Autos nr 26 (kwiecieñ - czerwiec 2015) BÊBEN HAMULCA 420x194x300x227x335 SAF SKRS 9042 nr oe: SAF nr SAF203 JURATEK nr A PETERS nr autos: ,00 PLN netto BÊBEN HAMULCA 410x232x298x300x335 MAN TGA/F2000/M2000 L/M2000 MAN-BUS EL202/EL222/EL262 nr oe: MAN nr MAN202 JURATEK nr A PETERS nr autos: ,00 PLN netto BÊBEN HAMULCA 300x200x190x261x225 BPW ECO MAX nr oe: BPW nr A PETERS nr 3567 EKU nr autos: ,00 PLN netto

27

28 ECO Plus klucz do oszczêdnoœci Piasty typu ECO Plus od 15 lat potwierdzaj¹ swoj¹ najwy sz¹ jakoœæ w ponad 14 milionach osi BPW u ytkowanych na drogach Europy i œwiata. ECO Plus idealnie realizuj¹ cele postawione na etapie ich projektowania: zapewniæ niezawodnoœæ dzia³ania i oszczêdnoœci w eksploatacji. Konstrukcja piasty ECO Plus opiera siê na zastosowaniu dwóch niezale nych ³o ysk sto kowych o ró nych wielkoœciach. Zarówno wiêksze ³o ysko wewnêtrzne, jak i mniejsze zewnêtrzne s¹ znormalizowane wed³ug DIN-ISO. Tego typu rozwi¹zanie jest trwa³e i ekonomiczne w u ytkowaniu. Potwierdzeniem najwy szej jakoœci osi BPW jest gwarancja BPW ECO Plus udzielana na 5 lat z opcj¹ bezp³atnego przed³u enia o kolejne 3 bez limitu przebiegu. Piasty ECO Plus s¹ bezobs³ugowe przez pierwsze 5 lat eksploatacji onroad". Oznacza to, e w tym okresie producent nie nak³ada obowi¹zku mycia ³o ysk i wymiany smaru. Fabrycznie ³o yska smarowane s¹ wysokiej trwa³oœci smarem BPW ECO Li Plus. Jest on koloru niebieskiego, charakteryzuje siê doskona³ymi w³asnoœciami smarnymi i szerokim zakresem temperatury pracy. Zasadniczo kontrola piasty sprowadza siê do sprawdzenia luzu na ³o yskach np. przy okazji badania technicznego. W przypadku stwierdzenia nadmiernego luzu na ³o yskach, mo na go kasowaæ. Luz na piaœcie nie jest równoznaczny z koniecznoœci¹ wymiany ³o ysk. Skasowanie luzu mo liwe jest dziêki temu, e piasta ECO Plus ³o yskowana jest na dwóch pojedynczych ³o yskach. W celu skasowania luzu nale y zdj¹æ ko³pak piasty i odbezpieczyæ zawleczkê œruby osi. Nastêpnie, przy u yciu rêcznego - nie udarowego! klucza z nasadk¹ SW 46, doci¹gn¹æ œrubê osi. Nie jest do tego potrzebny klucz dynamometryczny, poniewa œruba osi BPW zintegrowana jest z ogranicznikiem momentu dokrêcenia. Czyli nale y j¹ dokrêciæ do oporu. Po osi¹gniêciu momentu dokrêcenia oko³o 150Nm ogranicznik momentu przeskoczy sygnalizuj¹c optymalne napiêcie wstêpne ³o ysk piasty. Przekrój piasty ECO Plus: Dwa osobne ³o yska sto kowe w piastach ECO Plus s¹ bardzo trwa³e i zapewniaj¹ niskie koszty eksploatacji. Wymiana ³o ysk piasty ECO Plus jest prosta. Piastê mo na zdemontowaæ z czopa osi bez u ycia œci¹gacza. Ko³nierz œruby osi zabezpieczony jest w piaœcie pierœcieniem osadczym (Segera). Dziêki temu odkrêcaj¹c œrubê osi ko³nierz pe³ni funkcjê œci¹gacza i pozwala na szybkie zdemontowanie kompletnego zespo³u piasty. Zastosowane w piaœcie ECO Plus znormalizowane ³o yska sto kowe s¹ ogólnie dostêpne na rynku czêœci zamiennych w bardzo atrakcyjnych cenach. Stosuj¹c oryginalne ³o yska BPW i smar wysokiej trwa³oœci BPW ECO Li Plus zapewniamy pewne u ytkowanie naczepy na d³ugi czas.

29

30

31

32 WYPOSA ENIE WARSZTATÓW W ofercie Autos: Stacje do klimatyzacji SUN, WAECO, BOSCH Urz¹dzenia do dezynfekcji i odgrzybiania Urz¹dzenia do badania szczelnoœci uk³adu Czêœci zamienne: ch³odnice klimatyzacji, osuszacze klimatyzacji, sprê arki, parowniki, zawory rozprê ne Akcesoria: oleje, zestawy oringów, czynnik ch³odniczy Szkolenia Zapraszamy do najbli szego oddzia³u Autos

33

34 NOWOŒCI CoolAir RT 880 uniwersalny model o k¹cie nachylenia 0 jako standard do wiêkszoœci ciê arówek nr oe: nr autos: CoolAir RT wariant do Iveco Stralis model o k¹cie nachylenia 12 zaprojektowany specjalnie do kabin IVECO nr oe: nr autos: W OFERCIE AUTOS Kompaktowy klimatyzator dachowy CoolAir RT 880 Model uniwersalny pasuj¹cy do niemal ka dego samochodu ciê arowego. Wszystkie komponenty klimatyzatora CoolAir RT 880 zintegrowane s¹ w hermetycznie zamkniêtej jednostce dachowej, co zdecydowanie skraca czas monta u, eliminuje koniecznoœæ napraw i nie wymaga uzupe³niania czynnika. CoolAir RT 880 jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe i jego czêœci obudowy nadaj¹ siê do lakierowania. Posiada panel obs³ugi z cyfrowym wskaÿnikiem funkcji, pilot zdalnego sterowania, cztery indywidualnie ustawiane dysze, wyj¹tkowe moce ch³odzenia oraz dodatkowe osuszanie powietrza. W ofercie Autos dostêpne specyficzne dla ka dego pojazdu zestawy instalacyjne. LODÓWKA SAMOCHODOWA LODÓWKA SAMOCHODOWA LODÓWKA SAMOCHODOWA SZUFLADOWA LODÓWKA SAMOCHODOWA 25 litrów 12V zakres temp. do 18 C poni ej temp. otoczenia d³ mm, szer mm, wys m nr autos: litrów 12/24V zakres temp. do -15 C poni ej temp. otoczenia d³ mm, szer.- 340mm, wys mm nr autos: litrów 12/24V zakres temp. -2 C do +12 C DAF XF, RVI PREMIUM/MAGNUM SCANIA, VOLVO FH d³ mm, szer mm, wys mm nr autos: litrów 12/24/ V mro enie do -22 C termostat elektroniczny z cyfrowym wyœwietlaczem nr autos: LODÓWKA SAMOCHODOWA LODÓWKA SAMOCHODOWA LODÓWKA SAMOCHODOWA KPL. CZUJNIKÓW PARKOWANIA Informator Kwartalny Autos nr 26 (kwiecieñ - czerwiec 2015) 35 litrów COOLFREEZE 12/24/ V mro enie do -22 C termostat elektroniczny z cyfrowym wyœwietlaczem nr autos: CZAJNIK ELEKTRYCZNY 0,75l; 24V pobór mocy 380W automatyczne wy³¹czanie po osi¹gniêciu temperatury wrzenia; zabezpieczenie przed w³¹czeniem pustego czajnika; wskaÿnik stanu akumulatora nr autos: EKSPRES DO KAWY 680ml na 5 fili anek 24v; pobór mocy 380W przewód 1m nr autos: litrów 12/24V zakres temp. 0 do +10 C MERCEDES ACTROS MP2 i MP3 d³ mm, szer mm, wys m nr autos: MATA GRZEWCZA POD TAPICERKÊ 12V 2kpl dla kierowcy i pasa era nr autos: litrów 12/24V zakres temp. do -18 C d³ mm, szer mm, wys mm nr autos: DETEKTOR GAZU 12/24V rozpoznaje szkodliwe gazy odurzaj¹ce na bazie eteru, chloroformu, butanu, etanu oraz trójchlorku etanu; pod³¹czany pod gniazdo zapalniczki nr autos: w kpl. - 4szt sygna³ dÿwiêkowy i œwietlny tylne + wyœwietlacz + dÿwiêk nr autos: KAMERA COFANIA Z MONITOREM monitor LCD, kolorowy 7" system odbioru: PAL, NTSC, AUTO; monitor, kamera, podstawy do monta u, okablowanie, instrukcja monta u i obs³ugi nr autos:

35

36 szkolenia skrzynia biegów diesel komfort uklady benzynowe uzupelniajaceszkoleniapneumatyka uklady oczyszczania spalin klimatyzacja i ogrzewania postojowe diagnostyka Oferta szkoleñ do koñca czerwca 2015 r. Do zdiagnozowania przyczyn nieprawid³owego funkcjonowania pojazdów niezbêdna jest specjalistyczna wiedza i odpowiednio wyszkoleni mechanicy. Firma Autos wychodzi naprzeciw tym potrzebom i oferuje szkolenia, które pomog¹ pracodawcy w osi¹gniêciu trafnej diagnostyki i dobrze wykonanej us³ugi, która przek³ada siê jednoznacznie na zadowolenie klienta i zysk dla serwisu. Dysponuj¹c zapleczem wiedzy, wynikaj¹cym z blisko 25-letniego doœwiadczenia oraz wsparciem merytorycznym producentów czêœci, przygotowaliœmy szeroki zakres szkoleñ praktycznych dla mechaników chc¹cych podnosiæ swoje kwalifikacje zawodowe, min. z zakresu pneumatyki, uk³adów benzynowych, diagnostyki czy skrzyñ biegów. TEMAT SZKOLENIA Obs³uga i diagnoza uk³adów T-EBS-T Wabco Uk³ady EBS Knorr-Bremse - dzia³anie i diagnostyka TEMAT SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Bezposredni wtrysk benzyny Bosch Poœredni wtrysk benzyny - Bosch SZKOLENIA UZUPE NIAJ CE - Bosch Geometria zawieszeñ pojazdów - teoria i praktyka Geometria zawieszeñ pojazdów szkolenie praktyczne Hybrydowe uk³ady napêdowe (dla posiadaczy upraw. SEP do 1 kv) Uk³ady START-STOP, akumulatory Bosch EFB, AGM PNEUMATYKA Elektroniczne uk³ady hamulcowe przyczep i naczep Knorr-Bremse Elektroniczne uk³ady zawieszenia przyczep i naczep Knorr-Bremse Pneumatyka Knorr-Bremse - szkolenia expert Budowa i funkcjonowanie i diagnostyka uk³adów pneumatycznych Wabco Uk³ady ABS i ASR Knorr-Bremse w pojazdach silnikowych Budowa i funkcjonowanie uk³adów EBS Wabco Funkcjonowanie i diagnoza uk³adów hamulcowych, sterowników drzwi i klimatyzacji Wabco w autobusach Hamulce tarczowe Knorr-Bremse Uklady EBS Haldex w naczepach i przyczepach TEMAT SZKOLENIA DIESEL - Bosch Diagnostyka nowoczesnych ukladów zasilania silników diesla w pojazdach ciezarowych Diagnostyka ukladów Common Rail Diagnostyka uk³adów Common Rail firm Denso, Delphi, Siemens Podstawy obs³ugi silników diesla dla pocz¹tkuj¹cych mechaników Diagnostyka i naprawa pompowtryskiwaczy na próbniku EPS 200/205 UK ADY BENZYNOWE - Bosch DIAGNOSTYKA - Bosch TEMAT SZKOLENIA I TERMIN II TERMIN Diagnostyka pojazdów ciezarowych z wykorzystaniem KTS Trucks Przeprogramowanie sterowników pojazdów zgodnych z norm¹ EURO 5 i EURO 6PASS THRU Transmisja cyfrowa w poj. oraz uk³ady centralnej elektroniki I TERMIN II TERMIN Zapytania dotyczace miejsca i terminu szkolen prosimy kierowac na adres: - - TERMIN TERMIN TERMIN Zachêcamy do udzia³u w szkoleniach przygotowanych specjalnie z myœl¹ o profesjonalistach. TEMAT SZKOLENIA KOMFORT - Bosch UK AD OCZYSZCZANIA SPALIN - Bosch TEMAT SZKOLENIA I TERMIN II TERMIN Diagnostyka i naprawa systemów oczyszczania spalin w pojazdach ciê arowych - DENOXTRONIC i DEPARTONIC TERMIN Inspekcje serwisowe, oœwietlenie ksenonowe, monitorowanie ciœnienia w oponach - Bosch Pe³na oferta szkoleñ na

37

38 OLEJE SILNIKOWE AGRO BASIC 15W-40 OLEJE PRZEK ADNIOWE AGRO LS 80W-90 Charakterystyka: Mineralny, wielosezonowy olej silnikowy przeznaczony do pracy w silnikach Diesla. Olej stworzony z myœl¹ o bran y rolniczej, dedykowany do traktorów i innych maszyn do pracy w polu. Wysokiej jakoœci oleje bazowe w po³¹czeniu z œwietnie dobranym pakietem dodatków uszlachetniaj¹cych zapewniaj¹ skuteczne smarowanie silnika. Gwarantuje: Znakomit¹ wydajnoœæ silnika w ka dych warunkach pracy, efektywn¹ czystoœæ silnika poprzez utrzymanie zanieczyszczeñ w zawiesinie, wyd³u one okresy miêdzy wymianami, maksymaln¹ moc silnika w ekstremalnych warunkach.? Zastosowania: Platinum Agro Basic 15W-40 to olej silnikowy rekomendowany do wysokoprê nych silników Diesla pracuj¹cych w ciê kich warunkach pracy w polu zarówno wiosn¹, latem jak i jesieni¹. Jest przeznaczony do silników spe³niaj¹cych normy Euro V, IV i ni sze. Rekomendowany do zastosowania w traktorach, kombajnach i innych maszynach rolniczych, do których producent zaleca olej w klasie lepkoœci i jakoœci podanej w opisie produktu. Charakterystyka: Mineralny, wysokiej jakoœci olej przek³adniowy przeznaczony do ca³orocznej eksploatacji w przek³adniach traktorów, kombajnów i innego sprzêtu rolniczego. Szczególnie rekomendowany do mechanizmów ró nicowych z ograniczonym poœlizgiem - Limited Slip. Gwarantuje: Wysok¹ zdolnoœæ do przenoszenia obci¹ eñ, doskona³e w³aœciwoœci smarne i przeciwzu yciowe, bardzo dobre w³aœciwoœci przeciwpienne, œwietn¹ stabilnoœæ termiczn¹ i oksydacyjn¹. Zastosowania: Platinum Agro LS 80W-90 wielosezonowy olej przek³adniowy zalecany do smarowania przek³adni manualnych ró nego rodzaju sprzêtu rolniczego pracuj¹cego w ciê kich warunkach eksploatacji. Rekomendowany do eksploatacji w traktorach, kombajnach i innych maszynach rolniczych, do których producent zaleca olej w klasie lepkoœci i jakoœci podanej w opisie produktu. Szczególnie zalecany do zastosowania w pojazdach wysokoobci¹ onych, sprzêcie rolniczym oraz innych urz¹dzeniach wyposa onych w mechanizmy ró nicowe z ograniczonym poœlizgiem - Limited Slip. Oleje w ofercie Autos: OLEJ SILNIKOWY AGRO BASIC 15W-40 OLEJ SILNIKOWY AGRO BASIC 15W-40 OLEJ SILNIKOWY AGRO BASIC 15W-40 Informator Kwartalny Autos nr 26 (kwiecieñ - czerwiec 2015) mineralny API: CH-4/CG-4, ACEA: E7/E5, SAE:15W-40, MAN , MB228.3, Deutz DQC-II-10, Volvo VDS-2, RVI RD/RD-2, MTU type 2, Tatra TDS 30/12, Iveco, Caterpillar ECF-1a, Zetor nr autos: OLEJ PRZEK ADNIOWY AGRO LS 80W L API: GL-5; SAE:80W-90; ZF TE-ML 05C,12C,21C; MIL-L-2105D; MAN 342 M-1; Mercedes 235.0; Voith ; Volvo 97310, Volvo 97316; RVI; DAF; ZF-TE-ML 05A,07A,08,16B,17B,19B,21A nr autos: L mineralny API: CH-4/CG-4, ACEA: E7/E5, SAE:15W-40, MAN , MB228.3, Deutz DQC-II-10, Volvo VDS-2, RVI RD/RD-2, MTU type 2, Tatra TDS 30/12, Iveco, Caterpillar ECF-1a, Zetor nr autos: OLEJ PRZEK ADNIOWY AGRO LS 80W L API: GL-5; SAE:80W-90; ZF TE-ML 05C,12C,21C; MIL-L-2105D; MAN 342 M-1; Mercedes 235.0; Voith ; Volvo 97310, Volvo 97316; RVI; DAF; ZF-TE-ML 05A,07A,08,16B,17B,19B,21A nr autos: L mineralny API: CH-4/CG-4, ACEA: E7/E5, SAE:15W-40, MAN , MB228.3, Deutz DQC-II-10, Volvo VDS-2, RVI RD/RD-2, MTU type 2, Tatra TDS 30/12, Iveco, Caterpillar ECF-1a, Zetor nr autos: OLEJ PRZEK ADNIOWY AGRO LS 80W-90 5 L API: GL-5; SAE:80W-90; ZF TE-ML 05C,12C,21C; MIL-L-2105D; MAN 342 M-1; Mercedes 235.0; Voith ; Volvo 97310, Volvo 97316; RVI; DAF; ZF-TE-ML 05A,07A,08,16B,17B,19B,21A nr autos: L

39

40

41

42 WYPRZEDA WYPRZEDA WYPRZEDA WYPRZE CH ODNICA KLIMATYZACJI CZUJNIK CIŒNIENIA CZUJNIK PRÊDKOŒCI TACHOGRAFU KPL. LAMP DO JAZDY DZIENNEJ IVECO EUROCARGO TECTOR nr oe: IVECO nr TITANX nr autos: RVI nr oe: RVI nr WABCO nr autos: SCANIA 4/P/R/T nr oe: SCANIA nr DT nr autos: V/16W nr 2PT HELLA nr autos: ,00 PLN netto 500,00 PLN netto 229,00 PLN netto 160,00 PLN netto KPL. NAPRAWCZY SIOD A JOST KPL. POKROWCÓW FOTELA LUSTERKO DALEKOSIÊ NE R300 PODGRZEWANE LUSTERKO RAMPOWE LEWE R300 TYP 36 DV/ do nr serii nr RVI nr autos: IVECO TURBO DAILY po 2007 nr autos: VOLVO FL/FE DAF LF45/55, RVI PREMIUM nr oe: DAF nr H MEKRA nr autos: DAF LF45/55, VOLVO FL/FE/ RVI PREMIUM nr oe: nr H MEKRA nr autos: ,00 PLN netto 45,00 PLN netto 190,00 PLN netto 80,00 PLN netto PIASTA KO A PODUSZKA ZAWIESZENIA KPL. Z DZWONEM P YN DO CH ODNIC GLIXOL EXTRA LONG LIFE 200L P YN DO CH ODNIC GLIXOL LONG LIFE 200L SAF-SK-500 // => nr oe: SAF nr autos: VOLVO FM10//FM12//FH12/16 nr oe: VOLVO nr DT nr autos: C dopuszczenie MAN SNF324/G30 nr autos: C dopuszczenie DAF nr autos: ,00 PLN netto 550,00 PLN netto 800,00 PLN netto 800,00 PLN netto REGULATOR DMUCHAWY RESOR TYP-VA 550/550 RURA WYDECHOWA PRZEDNIA SI OWNIK HAMULCA TYP-14, PRAWY Informator Kwartalny Autos nr 26 (kwiecieñ - czerwiec 2015) MERCEDES VIANO/VITO nr oe: MERCEDES nr 9ML HELLA nr autos: ,00 PLN netto TULEJA CYLINDRA FI-135,03mm, bez oringów RVI MOT.MIDR/MIDS nr oe: RVI nr CH FEDERAL nr autos: ,00 PLN netto szerokoœæ pióra 3x23 BPW nr oe: BPW nr LANGE nr autos: ,00 PLN netto TULEJA CYLINDRA FI-124,00mm RVI MAGNUM MOT. MIDR nr oe: RVI nr DT nr autos: ,00 PLN netto MERCEDES 711/811 nr oe: MERCEDES nr DINEX nr autos: ,00 PLN netto USZCZELKI DO U SILNIKA (kpl/silnik) VOLVO MOT.TD120C/D/E/F/FC/ G/GA//121F nr oe: VOLVO nr ELRING nr autos: ,00 PLN netto ROR LM/LC nr MERITOR nr MERITOR nr autos: ,00 PLN netto OS ONA REFLEKTORA LEWA/PRAWA VOLVO FM10/12// FH12/16 nr oe: VOLVO nr autos: ,0 PLN netto

43

44 Centrala: SOLEC KUJAWSKI ul. Unii Europejskiej 2B tel fax Nasze oddzia³y: BIA A PODLASKA Al. Solidarnoœci 4, tel BIA YSTOK , ul. Pierwszej Armii WP 2B tel , tel./fax BIELSKO-BIA A , ul. Stra acka 35 tel , fax BYDGOSZCZ , ul. Toruñska 280 tel , fax CHOJNICE , ul. Kaszubska 16 tel , CZÊSTOCHOWA , ul. Legionów 90A tel , D BROWA GÓRNICZA ul. Kasprzaka 25B, tel fax , E K , ul. Suwalska 93 tel./fax , GARWOLIN , Wola Rêbkowska ul. Przemys³owa 1, tel GDAÑSK , ul. Radarowa 60 tel , fax GDYNIA , ul. Hutnicza 36C kom , tel GNIEZNO , ul. Podkomorska 6 tel , GORZÓW WIELKOPOLSKI ul. Podmiejska 20, tel , fax , GRODZISK MAZOWIECKI ul. Królewska 77, tel fax w. 24, kom , GRUDZI DZ , ul. Por. Krzycha 2 tel , fax INOWROC AW , ul. Poznañska 185 tel , fax JAROCIN , ul. Poznañska 28 (Auto-Port) kom , JAROS AW , ul. Krakowska 34 tel , kom , KALISZ , ul. Œwiêtego Micha³a 32 tel , fax , KATOWICE , ul. RoŸdzieñskiego 188 B tel , fax KÊDZIERZYN-KO LE Reñska Wieœ Wiêkszyce, ul. Raciborska 1A tel , fax KLUCZBORK , ul. Karola Miarki 17A tel , tel./fax KO O , ul. Sienkiewicza 90 tel , kom KONIN , ul. Zak³adowa 2 tel./fax , KOSZALIN , ul. Modrzejewskiej 40 tel , tel./fax KRAKÓW , ul. Nowohucka 11 tel , fax KROSNO , ul. Podkarpacka 2 tel , KWIDZYN , ul. Toruñska 36 tel , LUBIN , ul. M. Sk³odowskiej-Curie 91B tel , tel./fax LUBLIN , ul. Chemiczna 7 tel , tel./fax AZY , Wólka Kosowska aleja Krakowska 174, tel tel./fax , LISI OGON ochowo ul. Szczeciñska 10, tel./fax ÓD , ul. Szczeciñska 33 tel , tel./fax MIÑSK MAZOWIECKI HALINÓW Wielgolas Duchnowski 67 tel./fax , 61 NOWY S CZ , ul. Lwowska 231 tel , 97, fax NOWY TARG , ul. LudŸmierska 29 tel , fax EBL G , ul. Grunwaldzka 116, CB kana³ 19 tel , OLSZTYN , ul. Towarowa 15 tel , fax OPOLE , ul. Ch³odnicza 2 (wjazd od ul. G³ogowskiej) tel , tel./fax OSTRO ÊKA, Rzekuñ, ul. awska 3 tel , tel./fax OSTRÓW MAZOWIECKA Stare Lubiejewo, ul. om yñska 6 tel , PI A , ul. Kossaka 101 tel do 52, fax P OCK , ul. Otoliñska 25 tel , fax P OÑSK , ul. Podmiejska 5 tel./fax , fax POZNAÑ , ul. Szczawnicka 1 tel , fax POZNAÑ , ul. Górecka 104 tel , fax PRZASNYSZ , ul. Gdañska 1A tel PU AWY , ul. Sk³adowa 8 tel , 97, fax RADOM , ul. Maratoñska 67 tel , tel./fax RUDZIENICE k/i AWY , ul. I³awska102A tel , fax RZESZÓW , ul. Boya eleñskiego 21 tel , fax KIELCE , Al. Górników Staszicowskich 94 RZGÓW , ul. Katowicka 43 tel , , tel , tel./fax fax , S UPSK , ul. Poznañska 82 tel , fax Szczecin Stargard Szczeciñski Gorzów Wielkopolski Zielona Góra Všejany-Vanovice Kolin Koszalin Lubin Hradec Králové S³upsk Chojnice Gdynia Gdañsk Kwidzyn Grudzi¹dz Elbl¹g Rudzienice Olsztyn Bydgoszcz Solec Kujawski Ostro³êka Pi³a Przasnysz Toruñ Lisi Ogon Ostrów Inowroc³aw P³oñsk Mazowiecka Wyszków nin P³ock Soko³ów Poznañ W³oc³awek Podlaski Gniezno Wroc³aw Šumperk Jarocin Opole Konin Ko³o Kalisz Kêdzierzyn KoŸle Uhérske Hradištì Starogard Gdañski Kluczbork Trenèin Trnava Bratislava ódÿ Rzgów Czêstochowa D¹browa Zabrze Górnicza Katowice Bielsko Bia³a Havíøov SOCHACZEW , Ko uszki Parcel 52A tel , fax kom , SOKO ÓW PODLASKI ul. Repkowska 53, tel./fax STARGARD SZCZECIÑSKI ul. Wojska Polskiego 112A tel , tel./fax STAROGARD GDAÑSKI-OKOLE ul. Transportowców 4, tel./fax SZCZECIN , ul. Wczasów 29 tel do 32, fax TARNÓW , ul. Wyszyñskiego 12A tel , 01, 02, fax Žilina Levice TOMASZÓW LUBELSKI ul. Rolnicza 6, tel , kom TORUÑ , ul. Chrzanowskiego 3A tel , fax W OC AWEK , ul. Toruñska 137 tel , , fax WROC AW , ul. Gazowa 3A tel , fax WYSZKÓW , ul. I Armii WP 181 tel , ZABRZE , ul. Gdañska 17 tel , fax ZAMOŒÆ , ul. Kiliñskiego 85 tel , ZIELONA GÓRA ul. Dekoracyjna 7A, tel./fax NIN , ul. Przemys³owa 4 tel , tel./fax Dzia³ sprzeda y czêœci do autobusów Dzia³ eksportu SOLEC KUJAWSKI ul. Unii Europejskiej 2B tel , 81, 82 fax Zvolen Kraków Sochaczew azy Grodzisk Mazowiecki Garwolin Kielce Tarnów Radom Nowy S¹cz Nowy Targ Luèenec Poprad Prešov Košice Autos S³owacja: Autos Czechy: E³k Pu³awy Lublin Rzeszów Jaros³aw Krosno Miñsk Mazowiecki Bia³ystok Bia³a Podlaska Zamoœæ Tomaszów Lubelski CENTRÁLA POPRAD , ul. Hlavná 4410 tel , fax BRATISLAVA , ul. Pestovate¾ská 10 tel , KOŠICE-ŠEBASTOVCE ul. Papradia 10, tel./fax LEVICE , ul. Geòa 58 tel LUÈENEC , Parny mlýn 3074 tel PREŠOV , ul. Jesenná 26 tel , TRENÈIN , ul. Zlatovska 1282 tel./fax TRNAVA , ul. Priemyselná è. 10B tel ZVOLEN , ul. Dobronivská 6/A tel , ŽILINA , ul. Košicka 2 tel , fax CENTRÁLA UHERSKÉ HRADIŠTÌ Tovární 884, Staré Mìsto tel , , HAVÍØOV - PROSTØEDN Í SUCHÁ ul. Dìlnická 827/60, tel , HRADEC KRÁLOVÉ - KUKLENY ul. Kudrnova 783/36, tel KOLIN - Štáralka, tel , , ŠUMPERK , ul. Unièovská 370/19 tel , VŠEJANY-VANOVICE , ul. Hlavn í 64 tel ,

Informátor. Použité obrázky sú ilustratívne. Právo na zmeny je vyhradené.

Informátor. Použité obrázky sú ilustratívne. Právo na zmeny je vyhradené. Informátor ŠPECIÁLNA AKCIA: FOMAR FRICTION NOVÁ POBOÈKA PREŠOV Použité obrázky sú ilustratívne. Právo na zmeny je vyhradené. Akcia platí na území SR v období od 1.4.2014 do 30.6 2014, alebo do vypredania

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Modele Wszystkie Częstotliwość przeglądów Co 1 rok / 15 000 km (w zależności, co nastąpi pierwsze) Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Przegląd

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o.

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. zgodnie z art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych i napraw samochodów osobowych naleŝących do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE REGULATORY CIŒNIENIA I TEMPERATURY HA4

STANDARDOWE REGULATORY CIŒNIENIA I TEMPERATURY HA4 ZTCh - Zak³ad Techniki Ch³odniczej Wy³¹czny dystrybutor firmy HANSEN na Polskê 85-861 Bydgoszcz ul. Glink i 144 tel. 052 3450 43 0, 345 0 4 3 2 fax: 052 345 06 30 e-mail: ztch@ ztch. pl www.ztch.pl STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

Dopasowana oferta w najlepszej cenie. Pakiety warsztatowe Scania

Dopasowana oferta w najlepszej cenie. Pakiety warsztatowe Scania Dopasowana oferta w najlepszej cenie Pakiety warsztatowe Scania 1 Pakiety warsztatowe Scania Pakiety warsztatowe Scania 2 Pakiety przeglądowe* * Cena przeglądu zależy od specyfikacji pojazdu oraz pojemności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze

Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze elektromagnetyczne Seria 0 elektromagnetyczne G /8" (serie 468, 48) elektromagnetyczne G /4" (serie 464, 44) elektromagnetyczne G /4" - seria kompaktowa (seria 4/) elektromagnetyczne G /4" - seria kompaktowa

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica SP Ó KA AKCY JN A ul. Wapiennikowa 9, - KIELCE, tel. -9-, fax. - -9-8 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G/8-G/ SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny,

Bardziej szczegółowo

Sztuką jest właściwe dopasowanie. Pakiety warsztatowe Scania

Sztuką jest właściwe dopasowanie. Pakiety warsztatowe Scania Sztuką jest właściwe dopasowanie Pakiety warsztatowe Scania 1 Pakiety warsztatowe Scania pakiety przeglądowe Scania serii 4 z silnikami PDE i HPI dotyczy wymiany mineralnego oleju silnikowego Scania E7

Bardziej szczegółowo

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania:

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania: ateria³y projektowe 09/0 Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR Uk³ady kaskadowe KN 90...70-9 /L Zawartoœæ opracowania: Strona. Typy dostarczanych kot³ów. Zakres stosowania kot³ów w uk³adach kaskadowych. Wyposa

Bardziej szczegółowo

dodatki do oleju napędowego

dodatki do oleju napędowego Diesel Treatment Dodatek czyszczący do silników Diesel'a - Przywraca maksymalną efektywność układu paliwowego we wszystkich silnikach Diesel a, również turbodoładowanych. - Utrzymuje prawidłową pracę wtryskiwaczy.

Bardziej szczegółowo

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy OCENA TECHNICZNA nr: 2732/Renault Master/WE137GJ Rzeczoznawca : mgr inż Jerzy Gąska z dnia: 2015/10/16 Zleceniodawca: IDEA Leasing S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Zlec. pismo, znak: email

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA! Zestawy naprawcze TRUCK TECHNIC i MERITOR do zacisków KNORR, WABCO, MERITOR

PROMOCJA! Zestawy naprawcze TRUCK TECHNIC i MERITOR do zacisków KNORR, WABCO, MERITOR PROMOCJA! Zestawy naprawcze TRUCK i MERITOR do zacisków KNORR, WABCO, MERITOR Wszystkie części zamienne Truck Technic i Meritor przechodzą taki sam proces kontroli i zatwierdzenia do sprzedařy, jak części

Bardziej szczegółowo

Akcesoria M5 G 1" Seria 600

Akcesoria M5 G 1 Seria 600 RTUS POLSK kcesoria " Zawory kontroluj¹ce przep³yw Zawory szybkiego spustu Zawory - elementy logiczne T³umiki Zawory zwrotne Rozga³êŸniki proste Zawory blokuj¹ce Rozga³êŸniki do monta u w grupy konomizer

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacze przep³ywowe

Ogrzewacze przep³ywowe Elektroniczne ogrzewacze przep³ywowe ThermoDrive DDLE 18 ThermoDrive 18 / 400V 3~ 945 305 872 DDLE 21 ThermoDrive 21 / 400V 3~ 945 305 873 DDLE 24 ThermoDrive 24 / 400V 3~ 945 305 874 DDLE 27 ThermoDrive

Bardziej szczegółowo

Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze

Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze elektromagnetyczne elektromagnetyczne G /8" (serie, 8) elektromagnetyczne G /" (serie 6, ) elektromagnetyczne G /" - seria kompaktowa (seria /) elektromagnetyczne G /" - seria kompaktowa do monta u w grupy

Bardziej szczegółowo

Idealnie dopasowane rozwiązania. Pogwarancyjne Pakiety Serwisowe. Actros

Idealnie dopasowane rozwiązania. Pogwarancyjne Pakiety Serwisowe. Actros 2017 Idealnie dopasowane rozwiązania. Pogwarancyjne Pakiety Serwisowe Actros Idealnie dopasowane rozwiązania. Skorzystaj z oferty Pogwarancyjnych Pakietów Serwisowych dla Twojego Actrosa. Nasz profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga AquaHeat typ G 19-00 Zap³on elektroniczny z baterii Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga Pe³ny system zabezpieczeñ 3 letni okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

Doskonały klimat podczas postoju

Doskonały klimat podczas postoju 6 Mobilne klimatyzatory Doskonały klimat podczas postoju v Komfortowy wypoczynek: Klimatyzatory postojowe WAECO CoolAir stwarzają idealne warunki, aby wypocząć podczas postoju i pewnie jechać dalej. Napędzany

Bardziej szczegółowo

Zawory specjalne Seria 900

Zawory specjalne Seria 900 Zawory specjalne Prze³¹czniki ciœnieniowe Generatory impulsów Timery pneumatyczne Zawory bezpieczeñstwa dwie rêce Zawór Flip - Flop Zawór - oscylator Wzmacniacz sygna³u Progresywny zawór startowy Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Informacje zawarte powyżej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 & 1 K.C.

Informacje zawarte powyżej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 & 1 K.C. CHŁODNICE, PRZEWODY, ZBIORNIKI, TERMOSTATY PRZEWÓD FILTRA POWIETRZA C-360 0050512080 L=90mm 50512080 1 FARTUCHY, ODBOJE, GUMY FARTUCH (CHLAPACZ) PRZECIWBŁOTNY PRZEDNI C-330, C-360, MF-3, 205/200/145x150mm

Bardziej szczegółowo

Katalog skrócony. Sprê arki t³okowe MT - MTM - MTZ - LTZ. R404A - R507A - R407C - R134a - R22 50 Hz. Commercial Compressors

Katalog skrócony. Sprê arki t³okowe MT - MTM - MTZ - LTZ. R404A - R507A - R407C - R134a - R22 50 Hz. Commercial Compressors Commercial Compressors Katalog skrócony Sprê arki t³okowe MT - MTM - MTZ - LTZ R404A - R507A - R407C - R134a - R22 50 Hz REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING www.danfoss.com.pl , Zakres oferty Napiêcie nominalne

Bardziej szczegółowo

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła różni się od pompy ciepła zasilanej energią elektryczną tym, że jej kompresor napędzany jest przez silnik gazowy. Agregat GHP (gazowej pompy ciepła)

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego:

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wypeùniã i zaù¹czyã jako zaù¹cznik do oferty III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wpisaã tak - nie i (uwagi wùasne oferenta lub ¹dane dodatkowe dane techniczne) 1. Podwozie fabrycznie nowe

Bardziej szczegółowo

WĘZŁY POMPOWE 2016 AHU N 06.06.320 AHU N 06.06.320 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 Range: VENTUS VS 10 - VS 650

WĘZŁY POMPOWE 2016 AHU N 06.06.320 AHU N 06.06.320 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 WĘZŁY POMPOWE 2016 ŁATWY MONTAŻ OBUDOWA WYKONANA Z EPP NATYCHMIASTOWA DOSTĘPNOŚĆ ATRAKCYJNA CENA Węzły pompowe VTS Węzły pompowe - to gotowe do podłączenia hydrauliczne układy regulacji wydajności nagrzewnic

Bardziej szczegółowo

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm.

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poniższy poradnik przedstawia ogólny zarys montażu głowic i cylindrów w skuterach posiadających silniki 50ccm typu 139QMA/139QMB. Montaż

Bardziej szczegółowo

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. RadoϾ z jazdy

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. Radoœæ z jazdy BMW Financial Services Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdu Radoœæ z jazdy Rozwi¹zania dopasowane do Ciebie. Informacje o BMW Financial Services. Jako firma bêd¹ca integraln¹ czêœci¹ BMW Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI 09/2017 RYNEK CIĘŻAROWY

NOWOŚCI 09/2017 RYNEK CIĘŻAROWY NOWOŚCI 09/2017 RYNEK CIĘŻAROWY Czosnów 25.09.2017r. ZDJĘCIE INDEKS OPIS TECHNICZNY PRODUCENT REKOMENDOWANA CENA NETTO 11014438BP Odbój resoru tył (tuleja ślizgowa gumy wózka tylnej osi) NEOPLAN BPART

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP 5 WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZYCZEPY DO NACIĄGANIA KABLOWE LINII NAPOWIETRZNEJ A110-0 wersja 17:14 EN F157 Kołyska do szpuli przeznaczona do podnoszenia i rozwijania nawiniętego przewodu. Wykonana

Bardziej szczegółowo

Inteligentna formuła

Inteligentna formuła Inteligentna formuła Szeroki zakres zastosowań Nowy olej serwisowy F1 jest produktem opracowanym przez firmę W&H. Jego skład jest rezultatem rozwoju nowoczesnej technologii produkcji instrumentów stomatologicznych.

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12,OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114126 (22) Data zgłoszenia: 11.06.2003 (19) PL di)62974

Bardziej szczegółowo

Doskonała kompozycja. Pogwarancyjne Pakiety Serwisowe do Atego. Trucks you can trust. TruckPakiety_Broszura_2203-Atego.indd 1

Doskonała kompozycja. Pogwarancyjne Pakiety Serwisowe do Atego. Trucks you can trust. TruckPakiety_Broszura_2203-Atego.indd 1 Doskonała kompozycja. Pogwarancyjne Pakiety Serwisowe do Atego. Trucks you can trust TruckPakiety_Broszura_2203-Atego.indd 1 20.06.2016 12:55 Doskonała kompozycja. Pogwarancyjne Pakiety Serwisowe to doskonała

Bardziej szczegółowo

STANDARDY: ACEA E4 APROBATY: IVECO SHPDO, DAF LD, MACK EO-L, MERCEDES BENZ page 228.5, MAN M 3277, VOLVO VDS-2, RVI RXD, SCANIA LDF

STANDARDY: ACEA E4 APROBATY: IVECO SHPDO, DAF LD, MACK EO-L, MERCEDES BENZ page 228.5, MAN M 3277, VOLVO VDS-2, RVI RXD, SCANIA LDF MOTUL TEKMA ULTIMA 10W-40 Syntetyczny olej silnikowy do samochodów ciężarowych "TECHNOSYNTHESE " Z silnikami DIESLA z turbodoładowaniem LONG DRAIN SAE 10W-40 ZASTOSOWANIE Odpowiedni do najnowszych generacji

Bardziej szczegółowo

Numer DT. Zdjęcie AMORTYZATOR FOTELA MAN/IVECO/VOLVO/DAF CF/ XF95/ MA-292-DT AMORTYZATOR GAZOWY 335mm/105mm/130N ATRAPY DAF 105 XF

Numer DT. Zdjęcie AMORTYZATOR FOTELA MAN/IVECO/VOLVO/DAF CF/ XF95/ MA-292-DT AMORTYZATOR GAZOWY 335mm/105mm/130N ATRAPY DAF 105 XF Indeks Nazwa towaru Numer DT Zdjęcie 03-10-MA-292-DT AMORTYZATOR FOTELA MAN/IVECO/VOLVO/DAF CF/ XF95/105 2.97005 03-10-DA-095-DT AMORTYZATOR GAZOWY 335mm/105mm/130N ATRAPY DAF 105 XF 5.17001 06-03-RV-026-DT

Bardziej szczegółowo

Zawory i rozdzielacze sterowane pneumatycznie i elektromagnetycznie z systemem grzybkowym serii 700

Zawory i rozdzielacze sterowane pneumatycznie i elektromagnetycznie z systemem grzybkowym serii 700 Zawory i rozdzielacze sterowane pneumatycznie i elektromagnetycznie z systemem grzybkowym serii 0 Zawory sterowane pneumatycznie M5 Zawory sterowane pneumatycznie G 1/8" Zawory sterowane elektromagnetycznie"

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze

Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze elektromagnetyczne Seria 0 elektromagnetyczne G /8" (serie 68, 8) elektromagnetyczne G /" (serie, ) elektromagnetyczne G /" - seria kompaktowa (seria /) elektromagnetyczne G /" - seria kompaktowa do monta

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej SOK/11/2014 zał. nr 7 do siwz Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Przedmiot zamówienia: Dostawa kompaktora Zamawiający: SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W OŚWIĘCIMIU Działając

Bardziej szczegółowo

kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX

kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX Nowoœci¹ w ofercie PW DEFRO s¹ kot³y du ych mocy EKOPELL MAX zaprojektowane do spalania biomasy i spe³niaj¹ce wszystkie wymagania znowelizowanej normy PN-EN 303-5. W kot³ach

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3 2 3 Rysunek montażu Krok 3 Krok 2 Krok 2 Krok 4 Koniec 4 Montaż York SB-301V Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). Krok 2 WłóŜ podporę

Bardziej szczegółowo

serwisową Specjalne oferty na obsługę 40 PLN MNIEJ KUPON MAX Wszystkie marki pojazdów oraz przyczepy/ naczepy Smar TRP do łożysk wałeczkowych

serwisową Specjalne oferty na obsługę 40 PLN MNIEJ KUPON MAX Wszystkie marki pojazdów oraz przyczepy/ naczepy Smar TRP do łożysk wałeczkowych PACCAR PARTS: MAJ CZERWIEC 2011 Wszystkie marki pojazdów oraz przyczepy/ naczepy Specjalne oferty na obsługę serwisową KUPON MAX Filtry powietrza DAF Genuine Do pojazdów Euro 4 i 5 Zapobiegają zasysaniu

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

Zawory mechaniczne i rêczne G 1/8" Seria 200

Zawory mechaniczne i rêczne G 1/8 Seria 200 Zawory mechaniczne i rêczne G 1/8" Seria 00 Popychacz DŸwignia z rolk¹ DŸwignia z przyciskiem DŸwignia czu³a DŸwignia panel DŸwignia z przodu Przycisk Prze³¹cznik DŸwignia z rolk¹ boczn¹ Rozdzielacze no

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

UŜytkownik ma obowiązek zlecenia autoryzowanemu specjalistycznemu personelowi w wyznaczonych terminach poniŝszych prac konserwacyjnych.

UŜytkownik ma obowiązek zlecenia autoryzowanemu specjalistycznemu personelowi w wyznaczonych terminach poniŝszych prac konserwacyjnych. Pos : 1 /T B/Wartungs anl eitung/wartungsanlei tunggüteraufz ug @ 0\mod_1246011358638_11773.doc @ 11972 @ 11.6 Instrukcja konserwacji Prac konserwacyjnych i napraw moŝe podejmować się wyłącznie autoryzowany

Bardziej szczegółowo

Idealnie dopasowane rozwiązania.

Idealnie dopasowane rozwiązania. 2017 Idealnie dopasowane rozwiązania. Pogwarancyjne Pakiety Serwisowe Atego Atego_broszura_8 stron_210x397.indd 1 08.03.2017 16:48 Idealnie dopasowane rozwiązania. Skorzystaj z oferty Pogwarancyjnych Pakietów

Bardziej szczegółowo

DDM. Al. Kazimierza Wielkiego 6E, W³oc³awek, Poland tel./fax , ,

DDM. Al. Kazimierza Wielkiego 6E, W³oc³awek, Poland tel./fax , , tel./fax +48 54 21 10 05, 54 411 25 55, e-mail: office@renex.com.pl Piece rozp³ywowe - do spoiw o³owiowych i bezo³owiowych Model GF-120-HT z transporterem o szerokoœci 0,5 cm, tunelem o d³ugoœci 104 cm

Bardziej szczegółowo

SERWISOWA AKCJA PROMOCYJNA!

SERWISOWA AKCJA PROMOCYJNA! AKCJA SERWISOWA 09/2015 SERWISOWA AKCJA PROMOCYJNA! WYMIEÑ STARE NA NOWE 40%TANIEJ! Wymieñ w swojej trawersie pró niowej stare przyssawki wraz z mocowaniami na nowe! Twoje korzyœci z wziêcia udzia³u w

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC. Fastrac nowej generacji seria 4000

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC. Fastrac nowej generacji seria 4000 ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC Fastrac nowej generacji seria 4000 Siła w odśnieżaniu Siła w utrzymaniu terenu- koszenie LETNIE UTRZYMANIE DRÓG I POBOCZY Kosiarki- mulczery poboczy, rowów i terenów

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13

N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13 N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13 KAF Atest Higieniczny: HK/B/1121/02/2007 Obudowy kana³owe KAF przeznaczone s¹ do monta u w ci¹gach prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych. Montuje

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Instalacja do pirolitycznego przetwarzania (opony i tworzywa sztuczne) z metodą bezpośredniego frakcjonowania

Zapytanie ofertowe Instalacja do pirolitycznego przetwarzania (opony i tworzywa sztuczne) z metodą bezpośredniego frakcjonowania Zapytanie ofertowe Instalacja do pirolitycznego przetwarzania (opony i tworzywa sztuczne) z metodą bezpośredniego frakcjonowania Environmental Solutions Poland sp. z o.o. Ul. Traktorowa 196 91-218, Łódź,

Bardziej szczegółowo

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r.

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6 NG 6 1,5 MPa 60 dm /min WK 495 820 04. 2001r. Rozdzielacze umo liwiaj¹ zrealizowanie stanów start i stop oraz zmianê kierunku p³yniêcia strumienia cieczy,

Bardziej szczegółowo

Pakiet 1-A Części do Mercedesa Sprinter 313 CDI Asortyment

Pakiet 1-A Części do Mercedesa Sprinter 313 CDI Asortyment Pakiet 1-A Części do Mercedesa Sprinter 313 CDI L.p. Ilość Asortyment 1 Amortyzator przedni kpl. 4 2 Amortyzator tył kpl 4 3 Drążek kierowniczy 1 4 Filtr oleju 6 5 Filtr paliwa 6 6 Filtr powietrza 6 7

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy zawodu: 311[52] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[52]-0-1 2 Czas trwania egzaminu: 240

Bardziej szczegółowo

Nie tylko DAF. Oferta ESA nie związana z marką DAF. www.esatrucks.eu

Nie tylko DAF. Oferta ESA nie związana z marką DAF. www.esatrucks.eu Nie tylko DAF Oferta ESA nie związana z marką DAF www.esatrucks.eu Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce nową ulotkę, która ma na celu zaprezentowanie wybranych zakresów działalności

Bardziej szczegółowo

BUS - Kabel. Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1

BUS - Kabel. Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1 BUS - Kabel Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1 Nr katalogowy 719 001 351 nr katalogowy 7 719 001 350 nr katalogowy 7 719 002 012 6 720 604 442 (03.06) PL (94862928/8368-4357B)

Bardziej szczegółowo

Doskonała kompozycja. Pogwarancyjne Pakiety Serwisowe do Atego. Trucks you can trust

Doskonała kompozycja. Pogwarancyjne Pakiety Serwisowe do Atego. Trucks you can trust Doskonała kompozycja. Pogwarancyjne Pakiety Serwisowe do Atego. Trucks you can trust Doskonała kompozycja. Pogwarancyjne Pakiety Serwisowe to doskonała kompozycja produktów najwyższej jakości oraz wiedzy

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

Wentylatory dachowe FEN -160

Wentylatory dachowe FEN -160 Wentylatory dachowe FEN -160 D AWNICA ELEKTRYCZNA P11 KABEL ELEKTRYCZNY PROWADZONY DO SILNIKA. ROZWI ZANIE UNIEMO LIWIA KONTAKT OS ONY KABLA Z PRZESTRZENI KO A WIRNIKOWEGO. OBUDOWA LAMINAT SILNIK WIRNIK

Bardziej szczegółowo

ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA 3

ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA 3 ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA ( katalog ) Seria 700 W³aœciwe dzia³anie i niezawodnoœæ obwodów pneumatycznych zale y od jakoœci skompresowanego powietrza. Skompresowane powietrze i wilgoæ zwiêkszaj¹ tempo

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacze pneumatyczne i rozdzielacze elektromagnetyczne Seria 800

Rozdzielacze pneumatyczne i rozdzielacze elektromagnetyczne Seria 800 Rozdzielacze pneumatyczne i rozdzielacze elektromagnetyczne z mi - indywidualne oraz pod bazy. (Seria 80, 8) z mi G /8" - indywidualne oraz pod bazy. (Seria 808, 88) z technopolimeru z mi G /8" - indywidualne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie próbki. DigiPREP LS* DigiPREP MS* DigiPREP Jr.* DigiPREP MINI. Pojemność bloku / Numer katalogowy

Przygotowanie próbki. DigiPREP LS* DigiPREP MS* DigiPREP Jr.* DigiPREP MINI. Pojemność bloku / Numer katalogowy DigiPREP Przygotowanie próbki Grafitowe bloki z serii DigiPREP model Jr., MS, LS i MINI są idealne do procesów mineralizacji, które wymagają temperatury poniżej 180 C. Pokrycie bloków teflonem zapewnia

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

Wersje zarówno przelotowe jak i k¹towe. Zabezpiecza przed przep³ywem czynnika do miejsc o najni szej temperaturze.

Wersje zarówno przelotowe jak i k¹towe. Zabezpiecza przed przep³ywem czynnika do miejsc o najni szej temperaturze. Zawory zwrotne, typu NRV i NRVH Wprowadzenie Zawory NRV i NRVH mog¹ byæ stosowane w instalacjach ch³odniczych i klimatyzacyjnych z fluorowcopochodnymi czynnikami ch³odniczymi na ruroci¹gach z zimnym, gor¹cym

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki dwuœcienne KWT

Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT 750, 1000 i 1500 l. rzy mont rników T or nych KWT. Najnowsza propozycja firmy Roth w zakresie magazynowania oleju opa³owego. Zbiorniki ³¹cz¹ce zalety jedno-

Bardziej szczegółowo

Zawory i rozdzielacze sterowane pneumatycznie i elektromagnetycznie z systemem grzybkowym serii 700

Zawory i rozdzielacze sterowane pneumatycznie i elektromagnetycznie z systemem grzybkowym serii 700 Zawory i rozdzielacze sterowane pneumatycznie i elektromagnetycznie z systemem grzybkowym serii 0 Zawory sterowane pneumatycznie M5 Zawory sterowane pneumatycznie G 1/8" Zawory sterowane elektromagnetycznie"

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U Numer szkody / sprawy SM-4/2016_EL803U Nr kalkulacji 1825 DANE WYKONUJĄCEGO Użytkownik Walewski Andrzej Nr licencji 68236 DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Prze³om w uk³adach regulacji

Prze³om w uk³adach regulacji R E F R O G E R A T I O N A N D A I R C O N D I T I O N I N G Prze³om w uk³adach regulacji Budowa modu³owa Modu³owa konstrukcja ICV pozwala na skompletowanie zaworu dok³adnie spe³niaj¹cego wymagania klienta.

Bardziej szczegółowo

WIOSENNA PROMOCJA!!! 135,00 zł Separator Filco Kompletny z pompką i grzałką uniwersalny zamiennik dla R60P

WIOSENNA PROMOCJA!!! 135,00 zł Separator Filco Kompletny z pompką i grzałką uniwersalny zamiennik dla R60P GAZETKA PROMOCYJNA Firma Eurona Trade jest właścicielem marki Filco Filter oraz dystrybutorem filtrów polskich marki Exmot oraz lidera rynku europejskiego marki Hengst. Posiadamy w ofercie filtry do samochodów

Bardziej szczegółowo

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych Wilo Yonos PICO-S Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych DANE TECHNICZNE Budowa: Bezd awnicowa pompa obiegowa z przy czem gwintowanym, silnikiem synchronicznym EC (elektronicznie komutowanym) odpornym na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo