Protokół z obrad XXXVII sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 15 lutego 2009 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z obrad XXXVII sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 15 lutego 2009 r."

Transkrypt

1 Protokół z obrad XXXVII sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 15 lutego 2009 r. Obrady XXXVII sesji Rady Miasta Sulejówek V kadencji ( )) otworzył o godz Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek Pan Krzysztof Gruziński stwierdzając jednocześnie quorum, uprawniające Radę do podejmowania uchwał. W posiedzeniu uczestniczyło 13 Radnych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. Nieobecni radni: Daniel Dąbrowski, Jan Sałyga. Na protokolanta wyznaczono p. Agnieszkę Wyrostkiewicz. Ad. 1 Przedstawienie porządku obrad. Przewodniczący Rady K. Gruziński przedstawił następujący porządek obrad: PORZĄDEK SESJI: 1. Przedstawienie porządku obrad. CZĘŚĆ INFORMACYJNA: 2. Informacje Radnych Powiatowych o pracy Rady Powiatu i Komisji. 3. Zapytania Mieszkańców i odpowiedzi na zapytania. CZĘŚĆ UCHWAŁODAWCZA: 4. Uchwała w sprawie emisji obligacji gminnych druk nr Uchwała w sprawie ustalenia dopłaty cen taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze miasta Sulejówek na okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. druk nr Uchwała w sprawie zaciągnięcia poŝyczki przez miasto Sulejówek w 2009 roku druk nr Uchwała w sprawie zmian w budŝecie Miasta Sulejówek na 2009 rok druk nr Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Sulejówek, przez inne niŝ Miasto Sulejówek osoby prawne i fizyczne druk nr Uchwała w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów uczących się w szkołach miasta Sulejówek druk nr Uchwała w sprawie sprzedaŝy lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Sulejówek wraz z oddaniem w uŝytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie przetargu nieograniczonego - druk nr Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Sulejówek na 2009 rok - druk nr 166 1

2 12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Sulejówek na 2009 r. druk nr Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdań Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek z przeprowadzonych kontroli druk nr 168 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 14. Przyjęcie Protokołów z XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV i XXXVI sesji Rady Miasta. 15. Sprawozdanie z pracy Burmistrza za IV kwartał 2008 r. 16. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Sulejówek IV kwartał 2008 r. 17. Sprawozdania z pracy Komisji Stałych Rady Miasta Sulejówek w 2008 r. 18. Sprawozdanie z pracy Rady Miasta Sulejówek w 2008 r. 19. Interpelacje i zapytania Radnych. 20. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje róŝne. Przewodniczący Rady K. Gruziński poinformował, Ŝe Burmistrz wystąpił o włączenie do porządku sesji projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek nr 186/XXXI/08 z dnia 10 października 2008 r. w sprawie oddania w dzierŝawę w trybie przetargu nieograniczonego części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sulejówek połoŝonej w Sulejówku przy ul. Reymonta załącznik nr 2 do protokołu. Wiceburmistrz K. Kuśmierowski zwrócił się o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia poŝyczki przez miasto Sulejówek w 2009 roku druk nr 161 stanowiącego pkt. 6 proponowanego porządku obrad oraz włączenie równieŝ jako pkt 6 - do porządku sesji projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek nr 186/XXXI/08 z dnia 10 października 2008 r. w sprawie oddania w dzierŝawę w trybie przetargu nieograniczonego części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sulejówek połoŝonej w Sulejówku przy ul. Reymonta. Rada Miasta w głosowaniu : 9 radnych za, 0 radnych przeciw, 4 radnych wstrzymało się przyjęła zaproponowaną zmianę polegającą na wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek nr 186/XXXI/08 z dnia 10 października 2008 r. w sprawie oddania w dzierŝawę w trybie przetargu nieograniczonego części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sulejówek połoŝonej w Sulejówku przy ul. Reymonta pkt. 6 porządku obrad. Obecnych 13 radnych. Rada Miasta w głosowaniu : 12 radnych za, 0 radnych przeciw, 1 radny wstrzymał się wyraziła zgodę na zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia poŝyczki przez miasto Sulejówek w 2009 roku druk nr 161. Obecnych 13 radnych. Radny T. Małkiewicz wyraził wątpliwość czy prawidłowe jest przyjęcie sprawozdań z kontroli Komisji Rewizyjnej w formie kilku załączników do jednej uchwały. Mecenas R. Zembowicz stwierdziła, Ŝe parafowała projekt uchwały i jest to zgodne z przepisami, ale nie widzi przeciwwskazań, aby przyjąć kaŝde sprawozdanie oddzielną uchwałą. 2

3 Przewodniczący Rady K. Gruziński powiedział, Ŝe tak będzie procedował. Sprawozdania będą przyjmowane jako oddzielne punkty porządku obrad (pkt.13 17). 13) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek z przeprowadzonej kontroli wydatków na projektowanie ulic: Sobieskiego, Nowa droga i Okrzei 14) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek z przeprowadzonej kontroli wpływu naleŝności, 15) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek z przeprowadzonej kontroli Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z udziałem niezaleŝnego eksperta, 16) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek z przeprowadzonej kontroli prawidłowości przeprowadzonego przetargu na ul. Świętochowskiego (włącznie z kontrolą umów zawieranych z oferentami) wraz z kontrolą inwestycji pn. budowa ulicy Świętochowskiego. 17) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek z przeprowadzonej kontroli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Przewodniczący Rady K. Gruziński przedstawił następujący porządek obrad: PORZĄDEK SESJI: 1. Przedstawienie porządku obrad. CZĘŚĆ INFORMACYJNA: 2. Informacje Radnych Powiatowych o pracy Rady Powiatu i Komisji. 3. Zapytania Mieszkańców i odpowiedzi na zapytania. CZĘŚĆ UCHWAŁODAWCZA: 4. Uchwała w sprawie emisji obligacji gminnych druk nr Uchwała w sprawie ustalenia dopłaty cen taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze miasta Sulejówek na okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. druk nr Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek nr 186/XXXI/08 z dnia 10 października 2008 r. w sprawie oddania w dzierŝawę w trybie przetargu nieograniczonego części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sulejówek połoŝonej w Sulejówku przy ul. Reymonta. 7. Uchwała w sprawie zmian w budŝecie Miasta Sulejówek na 2009 rok druk nr Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Sulejówek, przez inne niŝ Miasto Sulejówek osoby prawne i fizyczne druk nr Uchwała w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów uczących się w szkołach miasta Sulejówek druk nr Uchwała w sprawie sprzedaŝy lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Sulejówek wraz z oddaniem w uŝytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie przetargu nieograniczonego - druk nr Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Sulejówek na 2009 rok - druk nr 166 3

4 12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Sulejówek na 2009 r. druk nr Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek z przeprowadzonej kontroli wydatków na projektowanie ulic: Sobieskiego, Nowa droga i Okrzei 14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek z przeprowadzonej kontroli wpływu naleŝności, 15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek z przeprowadzonej kontroli Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z udziałem niezaleŝnego eksperta 16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek z przeprowadzonej kontroli prawidłowości przeprowadzonego przetargu na ul. Świętochowskiego (włącznie z kontrolą umów zawieranych z oferentami) wraz z kontrolą inwestycji pn. budowa ulicy Świętochowskiego. 17. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek z przeprowadzonej kontroli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 18. Przyjęcie Protokołów z XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV i XXXVI sesji Rady Miasta. 19. Sprawozdanie z pracy Burmistrza za IV kwartał 2008 r. 20. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Sulejówek IV kwartał 2008 r. 21. Sprawozdania z pracy Komisji Stałych Rady Miasta Sulejówek w 2008 r. 22. Sprawozdanie z pracy Rady Miasta Sulejówek w 2008 r. 23. Interpelacje i zapytania Radnych. 24. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje róŝne. Rada Miasta w głosowaniu 12 radnych za, 0 radnych przeciw, 1 osoba wstrzymała się przyjęła zaproponowany porządek obrad. Obecnych 13 radnych. Ad. 2 Informacje Radnych Powiatowych o pracy Rady Powiatu i Komisji. W związku z nieobecnością na sesji radnych powiatowych punktu nie zrealizowano. Ad. 3 Zapytania Mieszkańców i odpowiedzi na zapytania. Pan Jan Linek wieloletni mieszkaniec Sulejówka złoŝył wszystkim radnym najlepsze Ŝyczenia noworoczne. Podziękował Burmistrzowi za materiały nt. geotermii. Poruszył sprawę budowy nowego urzędu, gdyŝ z punktu widzenia mieszkańca jest to niezwykle waŝna i potrzebna społecznie inwestycja. Jako miejsce lokalizacji wskazał działkę przy ul. Paderewskiego przy LO, na której obecnie stoi barak. Przewodniczący Rady K. Gruziński podziękował za Ŝyczenia. Pan Artur Goźliński mieszkaniec Sulejówka stwierdził, Ŝe jest z miastem związany, gdyŝ mieszka tu od dziecka. Powiedział, Ŝe śledzi informacje o mieście na stronach internetowych urzędu. Zaniepokoiła go sprawa budowy kanalizacji. W wieloletnim planie inwestycyjnym zadanie - budowa kanalizacji było umieszczone na pozycji 2. Z planu wynikało, Ŝe w latach 4

5 miasto planuje wydać zł. na ten cel. Jednak przyglądając się kolejnym budŝetom zauwaŝył, Ŝe kwoty przeznaczane na budowę kanalizacji spadają z roku na rok co widać w załączniku nr 3 do budŝetu miasta. Powiedział, Ŝe mieszka na osiedlu Zorza i 2 lata temu zapłacił za plany i od tego czasu nic się nie dzieje. W budŝetach 2007 i 2008 ta część miasta była ujęta, obecnie jej nie ma, ani Ŝadnej innej. Z tego powodu zwrócił się z pytaniem jak rada widzi dalszy proces kanalizacji miasta. Podkreślił, Ŝe w roku bieŝącym rada podniosła stawki za odbiór nieczystości płynnych 10% ścieki kanalizacyjne i 40% ścieki dowoŝone. W związku z projektem uchwały w sprawie ustalenia dopłaty cen taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze miasta Sulejówek na okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. mieszkaniec zapytał co będzie dalej z kanalizacją. Stwierdził, Ŝe miasto idzie w drogi i budynki komunalne. Przewodniczący Rady K. Gruziński wyjaśnił, Ŝe wyciągane przez mieszkańca wnioski nie pokrywają się z decyzjami i działaniami rady. Miasto aplikowało o środki unijne na budowę kanalizacji. ZłoŜony wniosek zamyka problem kanalizacji w mieście. Ponadto powołano z Halinowem spółkę w celu prowadzenia tej sprawy. Burmistrz W. Chachulski powiedział, Ŝe analiza budŝetu jest prawie Ŝe prawidłowa. Miasto kierowało się filozofią, aby wydać jak najmniej z budŝetu, a jak najwięcej pozyskać środków zewnętrznych. W chwili obecnej wniosek pozytywnie przeszedł dwa etapy ocen I formalny i II merytoryczny. Miasto czeka jeszcze III decydujący etap ocen. Dokumenty trafią do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Środowiska oraz Komisji Europejskiej. Miasto ma szanse na pozyskanie zł. tylko na kanalizację. Kwota ta powinna zabezpieczyć potrzeby miasta. Wniosek złoŝyliśmy wspólnie z Halinowem, przeszliśmy 2 tury ocen bez wsparcia ze strony Halinowa, który nie przygotował ani jednego pozwolenia na budowę. Mamy szansę na dofinansowanie poniewaŝ przeszliśmy II etapy i biegniemy dalej. To czy miasto uzyska dofinansowanie będzie wiadomo w ciągu 1-2 miesięcy. 40% podwyŝka ścieków dowoŝonych ma mobilizować mieszkańców do podłączania się do kanalizacji. Obecnie miasto oczekuje na dofinansowanie, które powinno zabezpieczyć 99% potrzeb miasta. Przewodniczący Rady K. Gruziński wyjaśnił, Ŝe ścieki są dowoŝone równieŝ z gmin ościennych. Pan Artur Goźliński powiedział, Ŝe z perspektywy mieszkańca podwyŝka opłat za ścieki wygląda inaczej. Przewodniczący Rady K. Gruziński powiedział, ze teŝ nie ma jeszcze kanalizacji sanitarnej i rozumie mieszkańców, ale mimo wszystko jest to mniejszy koszt społeczny niŝ subsydiowanie mieszkańców z innych gmin. Ad. 4 Uchwała w sprawie emisji obligacji gminnych druk nr 160. Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik H. Kusak. Opinie Komisji: Komisja Finansów pozytywnie Komisja Inwestycji i Gospodarki Komunalnej pozytywnie 5

6 Przewodniczący Rady K. Gruziński zwrócił się do radnych o głosowanie nad projektem uchwały. Rada Miasta w głosowaniu 11 radnych za, 0 radnych przeciw, 2 radnych wstrzymało się podjęła uchwałę nr 214/XXXVII/09 w sprawie emisji obligacji gminnych Obecnych 13 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Ad. 5 Uchwała w sprawie ustalenia dopłaty cen taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze miasta Sulejówek na okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. druk nr 162 Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Dyrektor MZWiK Roman Churski. Opinie Komisji: Komisja Finansów negatywnie Komisja Inwestycji i Gospodarki Komunalnej negatywnie Radna M. Pańczak poprosiła o wyjaśnienie co to jest dotacja podmiotowa. Zdaniem radnej taka dotacja dotyczy odbiorców, a nie zakładu. Dyrektor R. Churski wyjaśnił, Ŝe zakład rozlicza odbiorców. Radny A. Kielak zapytał o wysokość opłaty za wywóz 1 tony odpadów. Dyrektor R. Churski odpowiedział, Ŝe jest to 146 zł. za tonę. Radny T. Małkiewicz przypomniał, Ŝe w ubiegłym roku miasto umorzyło MZWiK prawie cały podatek od nieruchomości. Zapytał, czy jeŝeli zakład otrzymałby dotację to będzie występował o umorzenie. Dyrektor R. Churski odpowiedział, Ŝe jeŝeli zostało by to pokryte to nie występowałby o umorzenie podatku związanego z utrzymaniem MZWiK. Według kalkulacji na 30 października powinno się wszystko zbilansować. Radna M. Pańczak w kontekście dotacji zapytała o dochody MZWiK i skąd one pochodzą. Dyrektor R. Churski odpowiedział, Ŝe MZWiK prowadzi działalność usługową dla mieszkańców. Przy obecnie przyjętych taryfach opłat za wodę i ścieki nie załoŝono zysku. Radny T. Małkiewicz stwierdził, ze nie jest pewien czy prawidłowo wyliczono stawki opłat za wodę i ścieki oraz kwotę dotacji. Radny A. Kielak powiedział, Ŝe słyszał iŝ odpady z oczyszczalni są słabo wyciśnięte i przez to są cięŝsze. Dyrektor R. Churski wyjaśnił, Ŝe obecnie działa inny system podawania i pozornie moŝe się tak wydawać, ale odwodnienie jest takie samo. Odniósł się równieŝ do wypowiedzi radnego 6

7 T. Małkiewicza wyjaśniając, stawki skalkulowano zgodnie z przepisami. Ponadto powiedział, Ŝe nie otrzymał audytu. Przewodniczący Rady K. Gruziński. stwierdził, Ŝe rada przekazała dokument i wobec tego zwrócił się o dalsze przekazanie audytu do MZWiK. Burmistrz W. Chachulski zapytał radnego co musi się stać, aby przekonać radnego T. Małkiewicza, Ŝe stawki dobrze policzono. Radny T. Małkiewicz powiedział, Ŝe jego obawy wynikają między innymi z faktu, Ŝe audyt wewnętrzny nic nie wykazał, a audyt zewnętrzny potwierdził obawy radnego. Nie jest pewien czy kalkulacja stawek na ten rok wolna jest od wcześniejszych uchybień - chyba, Ŝe pani skarbnik zapewni, Ŝe obecnie tych uchybień juŝ nie ma. Skarbnik Miasta H. Kusak wyjaśniła, Ŝe koszty zakładu przy obliczaniu stawek były analizowane. W roku ubiegłym umorzono ok zł. podatku od nieruchomości, a wymiar zł. JeŜeli podatek był umorzony to równieŝ nie był wliczony do kosztów prowadzenia działalności MZWiK. W audycie te stawki są niŝsze bo części kosztów zakład faktycznie nie poniósł. Radny T. Małkiewicz zwrócił uwagę, Ŝe stawki były wyliczane na podstawie planu finansowego zakładu, a nie na podstawie wykonania z roku ubiegłego. Skarbnik Miasta H. Kusak wyjaśniła, Ŝe jej wypowiedź dotyczy stawek z audytu. De facto miasto dotowało MZWiK. Dyrektor R. Churski przypomniał, Ŝe w roku ubiegłym rada nie uchwaliła proponowanych przez MZWiK stawek z czego dla zakładu wynikał deficyt ok zł. Zakład zmniejszył deficyt rezygnując z pewnych rzeczy do ok zł. W rezultacie i tak zapłaci właściciel czyli miasto. Radny T. Małkiewicz zapytał czy oznacza to, Ŝe od nieruchomości deficyt zakładu był nieduŝy. w rezultacie umorzenia podatku Dyrektor R. Churski powiedział, Ŝe moŝe tak się zdarzyć, Ŝe nawet jeŝeli MZWiK będzie na + to moŝe nie wystarczyć pieniędzy na płace poniewaŝ są trudności ze ściągalnością i brak jest płynności finansowej. Po pół roku moŝna w najlepszym przypadku ściągać zaległości. Radna M. Kaźmierczak zaproponowała, aby radni przed głosowaniem zapoznali się z wnioskami Komisji Rewizyjnej. Rada Miasta w głosowaniu 11 radnych za, 0 radnych przeciw, wstrzymało się przyjęła wniosek. 2 radnych Radna K. Dwórznik odczytała wnioski Komisji Rewizyjnej z kontroli MZWiK. Burmistrz W. Chachulski zwrócił uwagę, Ŝe rada pochyliła się nad rokiem 2008 i 2009, a audytor analizował 2007 r. Zwrócił uwagę, Ŝe koszty energii w tym czasie szalenie wzrosły. 7

8 Rada Miasta w głosowaniu 3 radnych za, 8 radnych przeciw, 2 radnych wstrzymało się odrzuciła projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłaty cen taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze miasta Sulejówek na okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. druk nr 162 Obecnych 13 radnych. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Ad. 6 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek nr 186/XXXI/08 z dnia 10 października 2008 r. w sprawie oddania w dzierŝawę w trybie przetargu nieograniczonego części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sulejówek połoŝonej w Sulejówku przy ul. Reymonta. Wiceburmistrz K. Kuśmierowski przedstawił projekt uchwały. Powiedział, Ŝe zmiana uchwały nr 186/XXXI/08 dotyczy jedynie załącznika mapowego. Powierzchnia nie ulega zmianie nadal jest to 1 ha. Przewodniczący K. Gruziński powiedział, Ŝe Komisje Stałe Rady Miasta projektu uchwały nie opiniowały. Radna M. Pańczak zapytała czy rozstrzygnięto juŝ przetarg. Wiceburmistrz K. Kuśmierowski odpowiedział, Ŝe nie. Obecnie badana jest dokumentacja przetargowa. Przewodniczący K. Gruziński poinformował, Ŝe wpłynęła 1 oferta. Wiceburmistrz K. Kuśmierowski stwierdził, Ŝe na obecnym etapie jest to przetarg otwarty, nierozstrzygnięty. Radna M. Kaźmierczak zapytała czy liniami przerywanymi zaznaczono poprzednią powierzchnię i czy chodzi wyłącznie o przesunięcie bez zmiany powierzchni. Radna wyjaśniła, Ŝe pyta o to czy powierzchnia 1 ha rzeczywiście się nie zmienia poniewaŝ na załączniku mapowym do uchwały jest wpisana powierzchnia około 1 ha. Wiceburmistrz K. Kuśmierowski stwierdził, Ŝe jest to przeoczenie i poprosił o wykreślenie słowa około z załącznika mapowego. Podziękował za zwrócenie uwagi. Radny A. Lesiński zapytał czy ta zmiana wynika z sugestii firmy biorącej udział w przetargu. Wiceburmistrz K. Kuśmierowski odpowiedział, Ŝe nie. Jest to nasza poprawka wynikająca z koncepcji zagospodarowania. Zmiana wynika z tego, Ŝe według obecnej koncepcji hala nie mieści się i trzeba działkę przesunąć. Radny P. Oniszk powiedział, Ŝe część wydzierŝawiana będzie podlegała inwestycji. Zapytał kiedy inwestor zacznie roboty. Wiceburmistrz K. Kuśmierowski powiedział, Ŝe najpierw trzeba rozstrzygnąć przetarg. Następnie badany jest harmonogram inwestora, który powinien być zgodny z załoŝeniami miasta. 8

9 Przewodniczący K. Gruziński powiedział, Ŝe ta lokalizacja kortów jest niefortunna, bo odcinała komunikacje działki od ul. Reymonta. Obecna lokalizacja umoŝliwia kontakt z ul. Reymonta. Jest to korzystniejsze rozwiązanie. Radna M. Kaźmierczak zapytała czy Wiceburmistrz dysponuje mapą, którą pokazywał na komisji inwestycji. Wiceburmistrz K. Kuśmierowski odpowiedział, Ŝe tak, posiada plan zagospodarowania. Radna M. Kaźmierczak zapytała czy 2 wyjazdy planowane są od ul. Krasińskiego. Zapytała co z ul. Krasińskiego i przejazdem bezkolizyjnym. Wiceburmistrz K. Kuśmierowski wyjaśnił, Ŝe miasto posiada projekt ul. Krasińskiego. Dopiero plan zagospodarowania Glinianek skonsumuje ten przebieg. Obecnie takie rozwiązanie ujęto w studium. Temat przejazdu bezkolizyjnego jest otwarty. Brak jest odzewu ze strony właściciela drogi i PKP. Radna M. Kaźmierczak stwierdziła, Ŝe czas na podjęcie rozmów i działania ze strony Burmistrza, które powinny być prowadzone i nabierać tempa. Rada Miasta w głosowaniu 11 radnych za, 1 radny przeciw, 1 radny wstrzymał się podjęła uchwałę nr 215/XXVII/09 w sprawie emisji obligacji gminnych Obecnych 13 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Ad 7 Uchwała w sprawie zmian w budŝecie Miasta Sulejówek na 2009 rok druk nr 159 Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik H. Kusak. Zwróciła się o naniesienie poprawek: Załącznik Nr 3 lp. XII Ogródki jordanowskie i place zabaw zadanie: Projekt i wykonanie placu zabaw dla dzieci na Placu Czarnieckiego wykreślenie kwoty: zł. i wpisanie zł. Załącznik 3a Dział 900 Rozdz lp. II Kanalizacja sanitarna lp. 1 Projektowanie kanalizacji ulica Czynu Społecznego dopisać: i Okuniewska. Opinie Komisji: Komisja Inwestycji i Gospodarki Komunalnej pozytywnie po zaproponowanych przez komisję zmianach: Zwiększenie wydatków ogółem: wykreślono kwotę zł.- wpisano kwotę zł. Wydatki zwiększenia: Dz. 600 Transport i łączność Rozdz Lokalny transport zbiorowy 2310 wykreślono kwotę zł. wpisano kwotę zł. 9

10 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykreślono Dz Zakłady gospodarki komunalnej zł. wpisano Rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050/02 - kwota zł. Komisja Finansów pozytywnie (z wyłączeniem MZWiK). Komisja nie opiniowała projektu uchwały ze zmianami zaproponowanymi przez Komisje Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. Burmistrz W. Chachulski powiedział, Ŝe Skarbnik i Wiceburmistrz mają pełne pełnomocnictwa do twórczej rozmowy z radnymi. Kwota zł. jest niezbędnym elementem zabezpieczenia wody dla miasta i jego mieszkańców. Radna H. Wysocka zwróciła uwagę, Ŝe wydatki na transport zbiorowy stale rosną. Wzrost o zł. był omawiany podczas Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. Nadal mieszkańcy zgłaszają uciąŝliwość wynikająca z niedogodnej lokalizacji przystanku autobusowego linii autobusowej 704. Radna zapytała czy miasto prowadzi negocjacje z tym związane. Burmistrz W. Chachulski poinformował, Ŝe rozmawiał na ten temat z pełnomocnikiem m. st. Warszawy i otrzymał pozytywna opinie w tej sprawie. Radny J. Herse doprecyzował, Ŝe Komisja obradowała po poprawkach Burmistrza i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Przewodniczący Rady K. Gruziński zwrócił się do radnych o głosowanie nad zaproponowanymi przez Komisję Inwestycji i Gospodarki Komunalnej zmianami. Rada Miasta w głosowaniu 12 radnych za, 0 radnych przeciw, 1 osoba wstrzymała się przyjęła zaproponowane przez Komisję Inwestycji i Gospodarki Komunalnej poprawki. Obecnych 13 radnych. Skarbnik H. Kusak poinformowała radnych, Ŝe w związku z przegłosowaniem poprawek zmianie ulegnie: Załącznik nr 5 Dochody: zł. Wydatki: ,07 zł. Załącznik nr 7 w całości zostaje zdjęty. Stosowne zmiany zostaną naniesione w załącznikach 3 i 3a. Rada Miasta jednogłośnie 13 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się podjęła uchwałę nr 216/XXXVII/09 w sprawie zmian w budŝecie Miasta Sulejówek na 2009 rok. Obecnych 13 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Ad. 8 Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Sulejówek, przez inne niŝ Miasto Sulejówek osoby prawne i fizyczne druk nr

11 B. Retka po. Kierownika Wydziału Edukacji i Promocji przedstawiła i omówiła projekt uchwały. Opinie Komisji: K. Oświaty, kultury i Sportu - pozytywnie Komisja Finansów - pozytywnie Radna M. Pańczak zwróciła uwagę na zwiększenie dotacji dla placówek niepublicznych. Skarbnik H. Kusak wyjaśniła, Ŝe dotacja dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych jest obligatoryjna i przysługuje na mocy ustawy o systemie oświaty. Dotacja dla niepublicznego przedszkola przysługuje na kaŝde dziecko w wysokości 75 % ustalonych w budŝecie gminy wydatków bieŝących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jedno dziecko, a w punkcie przedszkolnym 40% ustalonych w budŝecie gminy wydatków bieŝących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jedno dziecko. Radna M. Pańczak stwierdziła Ŝe zwiększenie dotacji wynika ze zwiększenia wydatków bieŝących na utrzymanie przedszkoli miejskich. Skarbnik H. Kusak powiedziała, Ŝe rada moŝe wprowadzić dotację wyŝszą niŝ odpowiednio 75% i 40% ustalonych w budŝecie gminy wydatków bieŝących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jedno dziecko, bo zapis ustawowy stanowi nie mniej niŝ 75% i 40%. Radna M. Pańczak powiedziała, Ŝe Gimnazjum nr 2 po raz drugi otrzymało grant. Zapytała czy wniosek rzeczywiście złoŝył dyrektor czy urząd. B. Retka po. Kierownika Wydziału Edukacji i Promocji wyjaśniła, Ŝe wnioski składa dyrektor. Miasto wypełnia pierwsza stronę jako organ prowadzący, poniewaŝ placówka nie moŝe sama aplikować. Przewodniczący Rady K. Gruziński zapytał czy wydatki na modernizację łazienek wpłynęły na wzrost dotacji i czy jest to prawidłowe. Powiedział, Ŝe jeŝeli będziemy chcieli podwyŝszyć standard w placówkach publicznych to jednocześnie miasto będzie musiało przekazać więcej placówkom niepublicznym. Zdaniem radnego dotacja powinna wynikać z wydatków innych niŝ inwestycyjne. Skarbnik H. Kusak wyjaśniła, Ŝe ustawa ściśle określa, Ŝe wydatki majątkowe są wydatkiem bieŝącym. Przewodniczący Rady K. Gruziński zasugerował, Ŝe w przyszłości warto takie wydatki zapisywać jako inwestycje. Rada Miasta jednogłośnie 13 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się podjęła uchwałę nr 217/XXXVII/09 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Sulejówek, przez inne niŝ Miasto Sulejówek osoby prawne i fizyczne Obecnych 13 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 11

12 Ad. 9 Uchwała w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów uczących się w szkołach miasta Sulejówek druk nr 164 B. Retka po. Kierownika Wydziału Edukacji i Promocji przedstawiła i omówiła projekt uchwały. Opinie Komisji: K. Oświaty, kultury i Sportu - pozytywnie Rada Miasta jednogłośnie 13 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się podjęła uchwałę nr 218/XXXVII/09 w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów uczących się w szkołach miasta Sulejówek. Obecnych 13 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Ad. 10 Uchwała w sprawie sprzedaŝy lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Sulejówek wraz z oddaniem w uŝytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie przetargu nieograniczonego - druk nr 165 Przewodniczący Rady K. Gruziński zaproponował przerwę w obradach po zrealizowaniu bieŝącego punktu porządku obrad. B. Kisiel po Kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Środowiska przedstawiła projekt uchwały. Opinie Komisji: Komisja Finansów negatywnie Komisja Inwestycji - negatywnie Przewodniczący Rady K. Gruziński stwierdził, Ŝe docenia wagę problemów indywidualnych mieszkańców, jednak strategia działania i podjęte decyzje nie zabezpieczyły interesu miasta np. sprzedaŝ lokali w budynku przy ul. Dworcowej. SprzedaŜe odbywały się za stosunkowo niskie kwoty. Nabywcy uwłaszczyli się na działkach. W przypadku ul. Dworcowej miasto nie zabezpieczyło sobie własności działki od strony ulicy, na której moŝna było zlokalizować punkt handlowy. Wiceburmistrz K. Kuśmierowski wyjaśnił, Ŝe na działce od strony ul. Dworcowej nie moŝna umiejscowić obiektu handlowego, który po prostu się nie zmieści. Przy ul. Dworcowej wydzielono działki miasta i dwóch wspólnot. Działka miejska leŝy pośrodku. Jesteśmy mniejszościowym udziałowcem, co powoduje pewne niedogodności przy remontach. W przypadku remontu ogrodzenia miasto staje przed pytaniem czy remontować tylko część i co z resztą? Przewodniczący Rady K. Gruziński zapytał czy miasto powinno kontynuować taką politykę sprzedaŝy drogiego majątku miasta. Radny A. Lesiński zapytał o liczbę wykupionych lokali. 12

13 A. Sekmistrz po. Kierownika Wydziału Technicznego powiedział, Ŝe obecnie przy ul. Dworcowej wykupione zostały 3 lokale w najlepszym stanie technicznym. Pozostałe 5 lokali wymaga duŝych nakładów finansowych na remont. Przewodniczący Rady K. Gruziński zapytał o planowane przychody ze sprzedaŝy. B. Kisiel po. Kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Środowiska powiedziała, Ŝe wykup lokali to proces nieodwracalny. Podjęte 10 lat temu decyzje warunkują dzisiejsze działania miasta. Z mieszkańcami były prowadzone trudne rozmowy, polityka państwa nakłaniała do wyzbywania się własności komunalnej. Były i są to trudne decyzje. Stan techniczny zasobu mieszkalnego jest nienajlepszy, w przeciwieństwie do połoŝenia. Przewodniczący Rady K. Gruziński zapytał ponownie o planowane przychody ze sprzedaŝy. B. Kisiel po. Kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Środowiska powiedziała, Ŝe w przypadku lokali przy ul. Dworcowej będzie to około zł. za lokal. Radny A. Kielak zaproponował, aby mieszkania komunalne zmienić w mieszkania słuŝbowe, np. dla nauczycieli. Z informacji radnego w SP 3 są nauczyciele z problemem lokalowym. Przewodniczący Rady K. Gruziński poinformował, Ŝe na ogłoszenia o zatrudnieniu pielęgniarek i lekarzy zgłaszają się dobrze przygotowane osoby zainteresowane mieszkaniem. Pogląd, Ŝe potrzebne są mieszkania słuŝbowe uznał za słuszny. B. Kisiel po. Kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Środowiska powiedziała, Ŝe takie słuŝbowe mieszkanie zostało przydzielone lekarce, a następnie przez nią wykupione. Po upływie 5 lat właścicielka sprzedała z zyskiem lokal. Przewodniczący Rady K. Gruziński zaznaczył, Ŝe lokale słuŝbowe powinny być przekazywane w formie najmu. Wiceburmistrz K. Kuśmierowski podał przykład słuŝbowych i rotacyjnych mieszkań przy ul. Narutowicza. Przewodniczący Rady K. Gruziński przypomniał, Ŝe do rady wpływały pisma mieszkańców, którzy wykupili lokale w domach nauczycielskich przy os. Czarnieckiego. Obecnie mieszkają tam ludzie niezwiązani ze szkołą. Wiceburmistrz K. Kuśmierowski doprecyzował, Ŝe chodzi o budynki przy ul. Okuniewskiej, które zostały sprzedane. Sprawa została zakończona w 2003 r. Pozostałe budynki funkcjonują jako słuŝbowe i rotacyjne. Przewodniczący Rady K. Gruziński powiedział, Ŝe ma wątpliwości co do sprzedaŝy mienia. Działka przy ul. Dworcowej jest wiele warta. Być moŝe moŝliwa byłaby zamiana. B. Kisiel po. Kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Środowiska powiedziała, Ŝe warunki zamiany określa ustawa. Musiałoby to być rozliczone z dopłatą własność na własność. Niewielu mieszkańców stać, aby dopłacać do lokalu. Przewodniczący Rady K. Gruziński podziękował za informację. Powiedział, Ŝe myślał o zamianie bez dopłat. Radny J. Herse zapytał czy jest moŝliwość uwolnienia czynszu. A. Sekmistrz po. Kierownika Wydziału Technicznego wyjaśnił, Ŝe taka moŝliwość istnieje w przypadku TBS-ów i lokali pow. 80 m 2. Radna M. Pańczak zapytała po jakim czasie przysługuje prawo do bonifikaty. 13

14 Wiceburmistrz K. Kuśmierowski odpowiedział, Ŝe natychmiast mieszkaniec uzyskuje takie prawo. Obowiązuje tylko 5 letni okres karencji co do zbycia. Radna M. Pańczak zapytała z czego wynika bonifikata. Wiceburmistrz K. Kuśmierowski wyjaśnił, Ŝe z ustawy o gospodarce nieruchomościami. Radna M. Pańczak zapytała czy będzie moŝna wykupić nowe mieszkania. Wiceburmistrz K. Kuśmierowski do sprzedaŝy. odpowiedział, Ŝe tak jeŝeli rada wytypuje je Radna M. Kaźmierczak powiedziała, Ŝe była sceptycznie nastawiona do decyzji o wykupie lokali, ale po rozmowie z A. Sekmistrzem zmieniła zdanie. Radna uwaŝa, Ŝe naleŝy podjąć decyzję o sprzedaŝy, gdyŝ są to nieodwracalne skutki podjętych wcześniej decyzji. Wyraziła przekonanie, Ŝe rozsądną decyzją jest rozwaŝne sprzedaŝy się lokali. B. Kisiel po. Kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Środowiska powiedziała, Ŝe moŝliwa jest sprzedaŝ w trybie bezprzetargowym z bonifikatą. Takie rozwiązanie jest w ustawie, wysokość bonifikaty ustaliła rada, natomiast 5 letni okres karencji wynika z ustawy. Radna H. Wysocka powiedziała, Ŝe nie chce przywoływać trudnych spraw i podjętych przed laty decyzji. Radny T. Małkiewicz powiedział, Ŝe po ukazaniu się ustawy mieszkańcy zgłaszali potrzeby i czynili zabiegi o wykup lokali. Rada i Zarząd Miasta Ŝywili przekonanie, Ŝe lokale są w opłakanym stanie i miasto bardzo duŝo do nich dokłada na remonty. Jednak nie udało się sprzedać lokali w najgorszym stanie technicznym. Wówczas rada była przekonana o słuszności podjętej decyzji. Przewodniczący Rady K. Gruziński powiedział, Ŝe uchwała umoŝliwiająca wykup mieszkań miała wpływ na wykup lokali od WAM-u. Radna M. Kaźmierczak powiedziała, Ŝe sprawę wykupu lokali od WAM-u regulowała inna ustawa. Rada Miasta w głosowaniu 6 radnych za, 6 radnych przeciw, 1 radny wstrzymał się odrzuciła projekt uchwały nr 217/XXXVII/09 w sprawie sprzedaŝy lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Sulejówek wraz z oddaniem w uŝytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie przetargu nieograniczonego. Obecnych 13 radnych. Projekt chwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Przewodniczący Rady K. Gruziński ogłosił 15 minutowa przerwę w obradach. Ad. 11 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Sulejówek na 2009 rok - druk nr 166 Radny A. Lipka zaproponował by nie odczytywać poszczególnych planów tylko przystąpić do ewentualnej dyskusji. Radna M. Pańczak zasugerowała by rozpocząć od planu pracy Komisji Rewizyjnej. Radna M. Kaźmierczak zgłosiła zastrzeŝenie do zapisu pkt. 5 w planie pracy Komisji Rewizyjnej. 14

15 Mecenas R. Zembowicz odczytała zapis 66 ust. 5 Statutu Miasta, który uzasadnia zapis w planie pracy. Radna M. Kaźmierczak powiedziała, Ŝe po uzyskanych wyjaśnieniach zapis jest uzasadniony. Przewodniczący Rady K. Gruziński zaproponował, aby w pierwszej kolejności przegłosować propozycje radnego A. Lipki. Rada Miasta w głosowaniu 11 radnych za, 0 radnych przeciw, 2 radnych wstrzymało się przyjęła wniosek radnego A. Lipki by nie odczytywać poszczególnych planów tylko przystąpić do ewentualnej dyskusji. Obecnych 13 radnych. Mecenas R. Zembowicz zwróciła uwagę na nieprawidłowy zapis pkt. 11 planu pracy Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej rozpatrywanie skarg. Radny A. Lipka zaproponowała, aby zwrot rozpatrywanie skarg zastąpić wyraŝeniem przyjmowanie i bieŝąca analiza wniosków zgłoszonych przez mieszkańców. Rada Miasta w głosowaniu 12 radnych za, 0 radnych przeciw, 1 radny wstrzymał się przyjęła wniosek radnego A. Lipki - pkt. 11 planu pracy Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej na 2009 r. otrzymał brzmienie: Przyjmowanie i analiza wniosków zgłoszonych przez Mieszkańców Miasta Sulejówek. Obecnych 13 radnych. Mecenas R. Zembowicz zgłosiła uwagę do zapisu pkt. 8 planu pracy Komisji Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego rozpatrywanie skarg i zaproponowała zapis pkt. 8: Przyjmowanie i analiza uwag zgłoszonych przez mieszkańców do Komisji. Rada Miasta jednogłośnie 13 radnych za przyjęła zaproponowaną zmianę pkt. 8 planu pracy Komisji Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego, który otrzymał brzmienie: Przyjmowanie i analiza uwag zgłoszonych przez mieszkańców do Komisji. Obecnych 13 radnych. Przewodniczący Rady K. Gruziński zwrócił się o przegłosowanie Planu pracy Komisji Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego na rok Rada Miasta w głosowaniu 12 radnych za, 0 radnych przeciw, 1 radny wstrzymał się przyjęła Plan pracy Komisji Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego na rok załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr 219/XXXVII/09 z dnia 5 lutego 2009 r. Obecnych 13 radnych. Mecenas R. Zembowicz zgłosiła uwagę do zapisu pkt. 7 planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych na rok Zaproponowała wykreślenie słowa przebytej. Rada Miasta w głosowaniu 12 radnych za, 0 radnych przeciw, 1 radny wstrzymał się przyjęła zaproponowaną zmianę pkt. 7 planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych na rok 2009, który otrzymał brzmienie: Ocena stanu miasta po zimie w celu wskazania niebezpieczeństw groŝących mieszańcom. Obecnych 13 radnych. 15

16 Przewodniczący Rady K. Gruziński zwrócił się o przegłosowanie Planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych na rok Rada Miasta jednogłośnie 13 radnych za przyjęła Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych na rok załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr 219/XXXVII/09 z dnia 5 lutego 2009 r. Obecnych 13 radnych. Przewodniczący Rady K. Gruziński zwrócił się o przegłosowanie Planu pracy Komisji Finansów na rok 2009, do którego nie zgłoszono uwag. Rada Miasta w głosowaniu 12 radnych za, 0 radnych przeciw, 1 radny wstrzymał się przyjęła Planu pracy Komisji Finansów na rok załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr 219/XXXVII/09 z dnia 5 lutego 2009 r. Obecnych 13 radnych. Przewodniczący Rady K. Gruziński zwrócił się o przegłosowanie Planu pracy Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej na rok 2009, z uwzględnieniem przyjętych przez radę uwag. Rada Miasta w głosowaniu 12 radnych za, 0 radnych przeciw, 1 radny wstrzymał się przyjęła Planu pracy Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej na rok załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr 219/XXXVII/09 z dnia 5 lutego 2009 r. Obecnych 13 radnych. Radna M. Kaźmierczak zaproponowała dopisanie do Planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu punktu - przyjmowanie i analiza wniosków mieszkańców. Rada Miasta jednogłośnie 13 radnych za przyjęła zaproponowaną zmianę dopisano pkt. 8 Przyjmowanie i analiza wniosków mieszkańców. Obecnych 13 radnych. Przewodniczący Rady K. Gruziński zwrócił się o przegłosowanie Planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na rok 2009, z uwzględnieniem przyjętej zmiany. Rada Miasta jednogłośnie: 13 radnych za przyjęła Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu rok załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr 219/XXXVII/09 z dnia 5 lutego 2009 r. Obecnych 13 radnych. Radna M. Pańczak zwróciła uwagę, Ŝe zapisy w planie pracy Komisji Rewizyjnej powinny być bardziej szczegółowe. Zdaniem radnej naleŝałoby je doprecyzować, np. przez podanie dat i wytypowanych do kontroli jednostek. Radna K. Dwórznik powiedziała, Ŝe w planie pracy ujęto kontrolę StraŜy Miejskiej. Radna M Pańczak zapytała kiedy planowana jest ta kontrola. Radna K. Dwórznik wyjaśniła, Ŝe przygotowując plan pracy w grudniu trudno to określić. Mecenas R. Zembowicz przytoczyła zapisy statutowe - 57 pkt. 4 w myśl których to rada zleca kaŝdą kontrolę. Radna K. Dwórznik przypomniała, Ŝe identyczne zapisy znalazły się w ubiegłorocznym planie pracy komisji. 16

17 Radny Ł.P. Bogucki powiedział, Ŝe byłoby to związanie rąk komisji, ponadto obszerny plan mógłby zostać niewykonany. Radna M. Pańczak zwróciła uwagę na fakt, Ŝe wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej są członkami rady społecznej SPZOZ. Mecenas R. Zembowicz powiedziała, Ŝe prawo zezwala na pełnienie funkcji członka Komisji Rewizyjnej i pracę w Radzie Społecznej SPZOZ. W przypadku spraw związanych ze słuŝbą zdrowia mogą się wyłączyć z prac komisji. Radny D. Sawicki powiedział, Ŝe ubolewa nad ewentualnymi wątpliwościami co do etyki radnych członków Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Rady K. Gruziński powiedział, Ŝe dostęp do informacji o funkcjonowaniu słuŝby zdrowia członka Komisji Rewizyjnej jest duŝo większy niŝ członka Rady Społecznej SPZOZ. Nie jest to dublowanie. MoŜliwości kontrolne Komisji Rewizyjnej są dalej idące. Radna M. Pańczak nie zgodziła się z tym poglądem. Przewodniczący Rady K. Gruziński powiedział, Ŝe członkowie Rady Społecznej są ciałem opiniotwórczym, pomagają podejmować decyzje. Radny Ł.P. Bogucki zapytał czy mają tu zastosowanie przepisy k.p.a. Mecenas R. Zembowicz wyjaśniła, Ŝe rada to nie urząd. Radny A. Lesiński zapytał czemu nie było tej dyskusji przy głosowaniu nad wyborem członków rady Społecznej SPZOZ. Radny T. Małkiewicz zwrócił uwagę, Ŝe pkt. 11 sprawy róŝne moŝna pominąć. Radna K. Dwórznik wyraziła pogląd, Ŝe punkt ten dotyczy bieŝącej działalności komisji. Mecenas R. Zembowicz wskazała, Ŝe pkt 9 planu pracy odnosi się do spraw bieŝących. Radna M. Kaźmierczak zaproponowała, aby załączyć plan pracy komisji Rewizyjnej bez podpisów członków komisji. Radna K. Dwórznik nie wyraziła zgody na zmianę. Wyjaśniła, Ŝe podpisani pod uchwałą radni sporządzili plan pracy. Przewodniczący Rady K. Gruziński powiedział, Ŝe poszczególne komisje zatwierdzały swoje plany na posiedzeniach przed przedstawieniem ich do przyjęcia przez radę. Radna M. Kaźmierczak powiedziała, Ŝe nie ma potrzeby, aby radni podpisywali plany pracy. Przewodniczący Rady K. Gruziński powiedział, Ŝe rada musi rozwaŝyć dwa wnioski. Wniosek radnej M. Kaźmierczak o wykreślenie nazwisk radnych oraz wniosek radnej K. Dwórznik o zastąpienie słowa zatwierdzili słowem sporządzili. Radna M. Kaźmierczak wycofała wniosek. Rada Miasta w głosowaniu 12 radnych za, 0 radnych przeciw, 1 radny wstrzymał się przyjęła zaproponowana zmianę polegająca na zastąpieniu słowa zatwierdzili słowem sporządzili. Obecnych 13 radnych. Przewodniczący Rady K. Gruziński zwrócił się o przegłosowanie Planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009, z uwzględnieniem przyjętej zmiany. Rada Miasta w głosowaniu 11 radnych za, 0 radnych przeciw, 2 radnych wstrzymało się przyjęła Planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok załącznik Nr 1 17

18 do Uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr 219/XXXVII/09 z dnia 5 lutego 2009 r. Obecnych 13 radnych. Przewodniczący Rady K. Gruziński zwrócił się o przegłosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Sulejówek na 2009 rok z uwzględnieniem przyjętych w załącznikach zmian. Rada Miasta jednogłośnie 13 radnych za podjęła uchwałę nr 219/XXVII/09 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Sulejówek na 2009 rok Obecnych 13 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Ad. 12 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Sulejówek na 2009 r. druk nr 167 Mecenas R. Zembowicz zwróciła uwagę na zapis w pkt. 11 planu pracy rady - PROJEKT BUDśETU NA 2010 r. Zaproponowała zapis UCHWALENIE BUDśETU NA 2010 r. Radna M. Kaźmierczak zaproponowała, aby wykreślić część informacyjną, tak aby wzorem roku 2008 pracować tylko nad uchwaleniem budŝetu. Radna M. Pańczak zaproponowała, aby wykreślić przerwę urlopową. Przewodniczący Rady K. Gruziński zaproponował, aby zapis pozostał, poniewaŝ nie stanowi formalnego punktu planu pracy, a jedynie jest to informacja, a zarazem apel do Burmistrza o nie zwoływanie dodatkowych sesji w tym czasie. Radna M. Pańczak wniosła o wpisanie w pkt października 2009 r. punktu Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych. Radna H. Wysocka zaproponowała, zmianę terminu przerwy urlopowej na: od 1 lipca do 10 sierpnia ze względu na potrzebny czas na przygotowanie się do sesji sierpniowej. Przewodniczący Rady K. Gruziński powiedział, Ŝe 2009 r. to trzeci rok pracy rady i ma zaufanie do Przewodniczących Komisji, którzy wiedzą jak organizować pracę. Dodał, ze przerwa urlopowa nie jest wiąŝąca. Rada Miasta jednogłośnie 12 radnych za podjęła uchwałę nr 220/XXVII/09 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Sulejówek na 2009 r. Obecnych 12 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Ad.13 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek z przeprowadzonej kontroli wydatków na projektowanie ulic: Sobieskiego, Nowa droga i Okrzei. Radna K. Dwórznik odczytała sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek z przeprowadzonej kontroli wydatków na projektowanie ulic: Sobieskiego, Nowa droga i Okrzei oraz wnioski pokontrolne. 18

19 Radna M. Pańczak zauwaŝyła, Ŝe w sprawozdaniu komisja nie odniosła się do niewykonania zadań w 2005 r. i aneksowania umowy. Zapytała co było tego powodem. Radna K. Dwórznik wyjaśniła, Ŝe przyczyny aneksowania umowy były róŝne, np. wynikały z nieprzedłoŝenia przez urząd wszystkich niezbędnych pozwoleń. Radna M. Pańczak zwróciła uwagę, Ŝe w 2007 r. nie było jeszcze gotowego projektu, a powinien być wykonany juŝ w 2005 r. Radny P. Oniszk powiedział, Ŝe jest niejako stroną kontroli. Wyjaśnił, Ŝe aneksowanie umów było analizowane przez komisję. MoŜe taki zapis warto byłoby dodać. Zadaniem radnego chęć poznania przyczyn aneksowania umów jest uzasadniona. Przyczyną było nie otrzymanie na czas odpowiednich decyzji administracyjnych i nie leŝy to ani po stronie urzędu, ani po stronie wykonawcy. Wykonaliśmy 85% ul. Okrzei i Sobieskiego poniewaŝ jako radni nie mogliśmy prowadzić działalności gospodarczej na mieniu komunalnym. Umowę mogliśmy rozwiązać. Proces musiałby rozpocząć się od nowa. Ogłoszono by nowy przetarg i wyłoniono nową firmę. Z uwagi na to, Ŝe było bardzo duŝo zgromadzonych materiałów to wykonane prace przekazano urzędowi z czego został sporządzony protokół i na tej podstawie została oceniona procentowo ilość wykonanego wkładu w projekt tej ulicy. Radna M. Pańczak zapytała czy naliczono odsetki karne za nieterminowe wywiązanie się z umowy. Wiceburmistrz K. Kuśmierowski zwrócił uwagę na wielokrotne zmiany ustawy o drogach publicznych. Wprowadzenie tzw. specustawy znacznie przyspieszyło prace projektowe, np. ul. Sobieskiego została zaprojektowana w nowym trybie, który jest 2 razy szybszy. Wystąpiły trudności obiektywne związane z lokalizacją infrastruktury w ulicach, potrzebne były uzgodnienia, o co trudno obwiniać projektantów czy urząd. Tak jest w przypadku ul. Okrzei. Zakład energetyczny pozytywnie odniósł się do projektu, a obecnie blokuje umowę. Przewodniczący Rady K. Gruziński zwrócił się do radnych by nie porównywali projektowania domów do projektowania infrastruktury miejskiej. Uzyskanie uzgodnień jest jednym z największych problemów z jakim borykają się projektanci przy projektowaniu infrastruktury. Radna H. Wysocka odniosła się do pkt. 8 str. 2 sprawozdania dotyczącego budowy nowej drogi od Krasińskiego do Szosowej i planowanego wiaduktu. Zapytała czy miasto ma projekt i jaka firma go dokończyła. Wiceburmistrz K. Kuśmierowski wyjaśnił, Ŝe miasto projekt posiada. Jest to projekt do pewnego momentu wykonany przez J. Sałygę i P. Oniszka, następnie został uzupełniony przez p. Janotę, który dokończył dalsze projekty. Przewodniczący Rady K. Gruziński powiedział, Ŝe rada zapoznała się z pracą magisterską i projekt oglądała. Radna H. Wysocka przypomniała, Ŝe poprzednia rada zdecydowała o wykonaniu projektu. Wiceburmistrz K. Kuśmierowski potwierdził, Ŝe miasto posiada projekt. Na planach Glinianek była wrysowywana nowa droga i wiadukt. 19

20 Radna M. Kaźmierczak odniosła się do zawieranych przez miasto umów. Zwróciła uwagę, Ŝe być moŝe wyznaczane przez urząd terminy są za krótkie i warto je wydłuŝyć. Zapytała czy komisja zna kwoty przeznaczone na dokończenie projektowania. Radna K. Dwórznik poinformowała, Ŝe komisja takie informacje otrzymała. Radna M. Kaźmierczak zapytała ile zostało zapłacone za ul. Okrzei i Sobieskiego. Radna K. Dwórznik przypomniała, Ŝe radna M. Kaźmierczak pracowała w Komisji Rewizyjnej i miała dostęp do odpowiednich dokumentów. Radny T. Małkiewicz ja mam taką w tej sprawie uwagę ja odnoszę wraŝenie Ŝe ten protokół jest nie pełny i komisja jakby do końca tej sprawy - którą we wnioskach opisała, przytoczyła przepisy - nie zbadała, dlatego Ŝe skąd inąd mi wiadomo, Ŝe jest tajemnicą Poliszynela i wiadomo o czym się mówi w tym mieście, Ŝe panowie dalej projektują ulice w mieście prawdopodobnie jako podwykonawcy innych firm, które wygrały przetargi. Ja uwaŝam, ze sprawa dla dobra miasta, dla dobra rady powinna być tutaj zbadana do końca i opisana przez Komisję Rewizyjną. Ja po prostu uwaŝam, Ŝe nie ma problemu z interpretacja prawa bo zawsze moŝna się zwrócić wyŝej nawet do biura prawnego wojewody czy nawet przepraszam, ze uŝywam takich wyŝszych instancji jak CBA, które jasno i wyraźnie moŝe określić czy jest przekroczenie prawa czy nie w tym wypadku, czy to jest legalne podwykonawstwo czy nie. Ja osobiście, poniewaŝ o tym się mówi to ja o tym mówię tutaj. Dziękuję.. Radny P. Oniszk MoŜe ja odpowiem, tak moŝe w kolejności, tutaj Pani Małgosia kierowała pytanie do Burmistrza, ja mógłbym odpowiedzieć na nie tak. Pani mówiła o tym skróceniu terminów wykonania myślę, Ŝe to nie jest wydłuŝeniu - dla firm które startują. Myślę, Pani Małgosiu, Ŝe to nie jest dobra metoda wydłuŝanie na start przy podpisaniu umowy długiego terminu na realizację zadania, poniewaŝ firma projektowa teŝ - czy to w jakiejkolwiek dziedzinie - ona musi mieć pewną presję czasu. Nie moŝe działać tak bardzo dowolnie i mieć duŝego jakby terminu, natomiast są to sprawy, których nie da się proszę Pani przewidzieć w terenie co moŝe wyjść. Przykład mięliśmy chociaŝby na osiedlu Czarnieckiego. Są to takie sprawy, które niekiedy uda się bardzo szybko rozwiązać, a niekiedy są to takie inwestycje, które nie są proste do zorganizowania. Są to inwestycje liniowe, które dotyczą często bardzo wielu mieszkańców, a kaŝdy mieszkaniec to jest - no po prostu - oddzielna jakby sprawa i oddzielne róŝne rozwiązania w tym kierunku. To tyle. Jeśli chodzi o Pana Tadeusza równieŝ sobie pozwolę od razu odpowiedzieć. Panie Tadeuszu, bardzo cieszę się tym, Ŝe Pan tak bardzo zabiega o interesy naszego miasta. Jestem zaszczycony, Ŝe Pan tak zabiega o tę sprawę. Natomiast muszę Pana zmartwić, no Ŝe firma ta o którą Pan tutaj pyta nawet gdyby chciała bo ma takie moŝliwości działania na zasadzie wykonywania przez inne firmy nie działa. Niestety muszę Pana rozczarować, to zły trop. Radna M. Kaźmierczak Panie Piotrze myślę, Ŝe po części ma Pan rację z tym, Ŝe wie Pan, ja nie jestem projektantem, nie znam się na tym, ale wydaje mi się, Ŝe jeŝeli została zawarta umowa i w umowie zostało określony okres/termin realizacji i ten termin realizacji z roku przedłuŝa się o kolejne dwa lata - ja jako radna tak sobie myślę, skoro kadencja trwa trzy lata realizujemy projekt, miasto aneksuje tą umowę o dwa lata to juŝ mamy trzy lata. No i 20

Protokół z obrad XX sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 21 lutego 2008 r.

Protokół z obrad XX sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 21 lutego 2008 r. Protokół z obrad XX sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 21 lutego 2008 r. Obrady XX sesji Rady Miasta Sulejówek V kadencji (2006-2010) otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VI 2006 r. z VI sesji Rady Miasta Sulejówek odbytej dnia 22 lutego 2006 r. W Urzędzie Miasta w Sulejówku, ul.

PROTOKÓŁ Nr VI 2006 r. z VI sesji Rady Miasta Sulejówek odbytej dnia 22 lutego 2006 r. W Urzędzie Miasta w Sulejówku, ul. PROTOKÓŁ Nr VI 2006 r. z VI sesji Rady Miasta Sulejówek odbytej dnia 22 lutego 2006 r. W Urzędzie Miasta w Sulejówku, ul. Dworcowa 55 Na wstępie Przewodniczący powitał wszystkich zebranych gości. Przed

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XII Obrad XII sesji Rady Miasta Sulejówek W sali obrad Urzędu Miasta Sulejówek Sulejówek, ul. Dworcowa 55 dnia 2 lipca 2007 r.

Protokół nr XII Obrad XII sesji Rady Miasta Sulejówek W sali obrad Urzędu Miasta Sulejówek Sulejówek, ul. Dworcowa 55 dnia 2 lipca 2007 r. Protokół nr XII Obrad XII sesji Rady Miasta Sulejówek W sali obrad Urzędu Miasta Sulejówek Sulejówek, ul. Dworcowa 55 dnia 2 lipca 2007 r. Obrady XII sesji Rady Miasta Sulejówek V kadencji otworzył o godz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r.

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V 2006 r. z V sesji Rady Miasta Sulejówek odbytej dnia 1 lutego 2007 r. w Urzędzie Miasta w Sulejówku, ul. Dworcowa 55

Protokół Nr V 2006 r. z V sesji Rady Miasta Sulejówek odbytej dnia 1 lutego 2007 r. w Urzędzie Miasta w Sulejówku, ul. Dworcowa 55 Protokół Nr V 2006 r. z V sesji Rady Miasta Sulejówek odbytej dnia 1 lutego 2007 r. w Urzędzie Miasta w Sulejówku, ul. Dworcowa 55 Rozpoczęcie O godz. 18.10 Przewodniczący Rady Miasta Pan Krzysztof Gruziński

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Ad. 2 Przedstawienie porządku obrad.

Ad. 2 Przedstawienie porządku obrad. Protokół z obrad XXXIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 8 lutego 2017 r. Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Obrady XXXIII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta w głosowaniu 9 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się wyznaczyła na protokolanta Martę Żaboklicką. Obecnych 9 radnych.

Rada Miasta w głosowaniu 9 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się wyznaczyła na protokolanta Martę Żaboklicką. Obecnych 9 radnych. Protokół z obrad XVII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 17 grudnia 2015 r. Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Obrady XVII sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r. P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r. XLIV Sesja III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Rozdz Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00

Rozdz Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 UCHWAŁA RADY MIASTA SULEJÓWEK Nr 258/XLI/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie: zmian w budŝecie Miasta Sulejówek na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 26 marca 2015.

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 26 marca 2015. PROTOKÓŁ NR 9.2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 26 marca 2015. Obecni: 1. Bogdan Jusiński - Przewodniczący Komisji 2. Mirosław Sobczak - Zastępca Przewodniczącego 3. Stanisław Kielak

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r.

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Ad. 1 Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr V/2007

P r o t o k ó ł Nr V/2007 Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim P r o t o k ó ł Nr V/2007 z V-tej sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim, odbytej w dniu 30 stycznia 2007 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego. Sesję rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2009 ROK

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2009 ROK Załącznik Nr 1do Uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr 219/XXXVII/09 PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2009 ROK 1. Kontrola prowadzonych inwestycji w mieście, 2. Kontrola prawidłowości przeprowadzonych przetargów,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 35/09 z posiedzenia Komisji BudŜetowej RM w Sosnowcu w dniu roku (godz )

Protokół Nr 35/09 z posiedzenia Komisji BudŜetowej RM w Sosnowcu w dniu roku (godz ) Protokół Nr 35/09 z posiedzenia Komisji BudŜetowej RM w Sosnowcu w dniu 22.01.2009 roku (godz. 14.10 15.00) Posiedzenie odbyło się w sali 319 Urzędu Miejskiego w przerwie obrad sesji Rady Miejskiej w Sosnowcu,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie.

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. Skład Komisji Rewizyjnej 5 osobowy. Maria Moszczeńska

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r.

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r. Protokół XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 15 lipca 2011r. Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie XI

Bardziej szczegółowo

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok.

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Lp. Termin sesji Tematyka 1. Styczeń 1. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok oraz sprawozdania z pracy komisji

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LII/374/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 12 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr LII/374/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 12 grudnia 2013 r. UCHWAŁA Nr LII/374/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Sulejówek na 2014 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r.

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. XXXII sesja Rady Miasta Otwocka odbyła się w Urzędzie Miasta w godzinach 15 00 16 20. Obrady prowadził Przewodniczący Rady P.Kudlicki.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXIX/14 z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 13 00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 58/05. z odbytego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 06-04-2005 r. o godz. 16 00. Z-ca Przewodniczącego

Protokół nr 58/05. z odbytego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 06-04-2005 r. o godz. 16 00. Z-ca Przewodniczącego Protokół nr 58/05 z odbytego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 06-04-2005 r. o godz. 16 00 W posiedzeniu udział brali członkowie komisji: 1.Zbigniew Król 2.Andrzej Wziątek 3.Mariusz Barański 4.Zbigniew

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R.

PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. Protokół nr XVII/08 z sesji Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 kwietnia 2008 r. O godzinie 16.08 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/293/2016 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/293/2016 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA Nr XXXI/293/2016 RADY MIASTA SULEJÓWEK w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Sulejówek na 2017 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/14 z XXXII sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 27 marca 2014 roku

Protokół Nr XXXII/14 z XXXII sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 27 marca 2014 roku Protokół Nr XXXII/14 z XXXII sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 27 marca 2014 roku Ad. 1 Otwarcie. XXXII sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Stryjeńskich Ul. Stryjeńskich 8/290a, 02-791 Warszawa Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony przez Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Stryjeńskich

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXIII/13 z XXXIII sesji Rady Miasta Kobyłka z dnia 4 września 2013 r.

PROTOKÓŁ NR XXXIII/13 z XXXIII sesji Rady Miasta Kobyłka z dnia 4 września 2013 r. Miejsce Urząd Miasta Kobyłka Otwarcie sesji godz. 16 30 zamknięcie 19 30 Obecnych 13 radnych ( 2 os. spóźniły się ) Lista obecności radnych w załączeniu. PROTOKÓŁ NR XXXIII/13 z XXXIII sesji Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4).

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4). BRM.0012.4.5.2015 Protokół nr 6/2015 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 19 maja 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/275/2010 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 2 lutego 2010 roku

Uchwała Nr XXXV/275/2010 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 2 lutego 2010 roku Uchwała Nr XXXV/275/2010 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy i Miasta Raszków na rok 2010. Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 18 a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku.

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych, od nr 2 do nr 16 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy, 17 - protokół

Bardziej szczegółowo

Komisja Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego

Komisja Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego PROTOKOŁ Nr 35/12 posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami, PROTOKOŁ Nr 34/12 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki PROTOKOŁ Nr 26/12 posiedzenia Komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy. z dnia 29 listopada 2013 r.

PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy. z dnia 29 listopada 2013 r. PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy z dnia 29 listopada 2013 r. Lista obecności w załączeniu. Uchwalony porządek obrad: 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku dziennego 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Ad. 4. Projekty uchwał Zarządu Uchwałę Nr XXII/273/2008 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 8 lipca 2008 roku.

Ad. 3. Ad. 4. Projekty uchwał Zarządu Uchwałę Nr XXII/273/2008 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 8 lipca 2008 roku. Protokół z XXII sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, która odbyła się 8 lipca 2008 roku w siedzibie Rady przy ul. Wysłouchów 34, w godz. 18.00 21.50 Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady i Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/08. Obecni wg. załączonej listy obecności. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Andrzej Sauter

Protokół Nr 34/08. Obecni wg. załączonej listy obecności. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Andrzej Sauter Protokół Nr 34/08 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 8.02.2008r. o godz.9.00 w sali Nr 32, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul.zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Gminy Liniewo Nr... z dnia... w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo na lata

Uchwała Rady Gminy Liniewo Nr... z dnia... w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo na lata Uchwała Rady Gminy Liniewo Nr... z dnia... w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo na lata 2013 2018 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA SULEJÓWEK Nr 216/XXXVII/2009 z dnia 5 lutego 2009 r.

UCHWAŁA RADY MIASTA SULEJÓWEK Nr 216/XXXVII/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. UCHWAŁA RADY MIASTA SULEJÓWEK Nr 216/XXXVII/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie: zmian w budŝecie Miasta Sulejówek na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14/2012 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 19 czerwca 2012 roku

PROTOKÓŁ NR 14/2012 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 19 czerwca 2012 roku PROTOKÓŁ NR 14/2012 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 19 czerwca 2012 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik

Bardziej szczegółowo

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok Opierając się na wypracowanych opiniach

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie. Radny J. Golusda powiedział, Ŝe został złamany 10 ust. 2 statutu i sesja zwołana jest z naruszeniem prawa.

1. Otwarcie. Radny J. Golusda powiedział, Ŝe został złamany 10 ust. 2 statutu i sesja zwołana jest z naruszeniem prawa. Projekt Protokół nr XXXVI/2012 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim, która odbyła się na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim dnia 11 grudnia 2012 r. 1. Otwarcie.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

XXXII sesja VII kadencji w dniu 30 stycznia 2017 r.

XXXII sesja VII kadencji w dniu 30 stycznia 2017 r. Dz.18.0021.32.2016 Podsumowanie: Porządek obrad: XXXII sesja VII kadencji w dniu 30 stycznia 2017 r. 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji. 4.

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad XLI sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 25 czerwca 2009 r.

Protokół z obrad XLI sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 25 czerwca 2009 r. Protokół z obrad XLI sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 25 czerwca 2009 r. Obrady XLI sesji Rady Miasta Sulejówek V kadencji (2006-2010) otworzył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010 roku Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 15 radnych (lista obecności w załączeniu). Ponadto w sesji

Bardziej szczegółowo

aktualnej liczby uczniów w miesiącu otrzymania dotacji oraz rodzajów wydatków, na druku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

aktualnej liczby uczniów w miesiącu otrzymania dotacji oraz rodzajów wydatków, na druku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały UCHWAŁA NR XIII/76/2011 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 07 października 2011 roku. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kraków, dnia sierpnia 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55 P/07/113 LKR-41011-1/07 Pan Janusz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku

PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie Komisji Budżetowej

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku W obradach XVII sesji Rady Gminy Wiązowna, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna przy ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

BUDśET 2007 MIASTA SULEJÓWEK

BUDśET 2007 MIASTA SULEJÓWEK BUDśET 2007 MIASTA SULEJÓWEK Szanowni Państwo Wydając po raz trzeci niniejszą publikację pragniemy wszystkich mieszkańców zapoznać z zagadnieniami finansowymi naszego miasta. BudŜet miasta najwaŝniejszy

Bardziej szczegółowo

Po chwili zebrano karty do głosowania i policzono głosy. Karty stanowią załącznik do protokołu.

Po chwili zebrano karty do głosowania i policzono głosy. Karty stanowią załącznik do protokołu. Protokół nr 01/01/2004 Z posiedzenia Komisji Doraźnej do Prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Miasta Gdańska na lata 2005-2009 w dniu 9 listopada 2004 roku o godz. 8.15 w sali 003 Nowego Ratusza w

Bardziej szczegółowo

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu. Protokół nr 8/2011 z posiedzenia Komisji handlu, usług, rolnictwa, ładu i porządku publicznego Rady Miejskiej w Chełmku, odbytego w dniu 8 listopada 2011 roku Obecni: wg załączonej listy obecności. (załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r.

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r. Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 8.12.2015r. Radni obecni wg. załączonej listy obecności. 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku

Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku Przewodniczący Komisji Gospodarczej Andrzej Kaczmarek otworzył o godz. 9 00 posiedzenie Komisji Gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA SULEJÓWEK Nr 204/XXXIV/08 z dnia 27 listopada 2008 r.

UCHWAŁA RADY MIASTA SULEJÓWEK Nr 204/XXXIV/08 z dnia 27 listopada 2008 r. UCHWAŁA RADY MIASTA SULEJÓWEK Nr 204/XXXIV/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie: zmian w budŝecie Miasta Sulejówek na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Ad 2 Ustalenie porządku obrad

Ad 2 Ustalenie porządku obrad Ad 2 Ustalenie porządku obrad W związku z rozpatrzeniem przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Bielsk Podlaski skargi Pana Andrzeja Prochoruka z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie dot. zalania działki oraz przedłoŝeniem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Za 2005 rok z Działalności Komisji Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Gminy Kobierzyce.

Sprawozdanie Za 2005 rok z Działalności Komisji Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Gminy Kobierzyce. Kobierzyce, 24.01.2006r. Rada Gminy Kobierzyce Sprawozdanie Za 2005 rok z Działalności Komisji Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Gminy Kobierzyce. Sprawozdanie w swym

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli IV. OKREŚLENIE MIEJSCA I CZASU PRZEPROWADZENIA KONTROLI

Protokół z kontroli IV. OKREŚLENIE MIEJSCA I CZASU PRZEPROWADZENIA KONTROLI I. PODMIOT KONTROLOWANY Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie. II. OSOBY KONTROLUJĄCE Protokół z kontroli Kontrolę przeprowadzili członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lublinie w składzie: (zał. nr 1).

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a Protokół Nr 8/15 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji, które odbyło się dnia 25.03.2015r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r.

Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r. Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r. Rozpoczęcie: godz. 9,30 Lista obecności w załączeniu. Proponowany porządek obrad: 1. Ustalenie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 21 stycznia 2011 roku

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 21 stycznia 2011 roku P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 21 stycznia 2011 roku Obecność na posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/09 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 8 grudnia 2009 r.

Protokół Nr 34/09 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 8 grudnia 2009 r. Br. 0063-2-11/09 Protokół Nr 34/09 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 8 grudnia 2009 r. Posiedzenie Komisji odbyło się w sali posiedzeń nr 36

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta w głosowaniu 13 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się przyjęła porządek obrad. Obecnych 13 radnych.

Rada Miasta w głosowaniu 13 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się przyjęła porządek obrad. Obecnych 13 radnych. Protokół z obrad IV sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 22 grudnia 2014 r. Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Obrady IV sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a o stanie mienia Gminy i Miasta Jastrowie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r.

I n f o r m a c j a o stanie mienia Gminy i Miasta Jastrowie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r. I n f o r m a c j a o stanie mienia Gminy i Miasta Jastrowie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 31/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 marca 2012r. Informacje

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY DZIELNICY BRZEŹNO

REGULAMIN PRACY RADY DZIELNICY BRZEŹNO Załącznik Nr 1 do Uchwały nr. /. /15 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia...2015r. REGULAMIN PRACY RADY DZIELNICY BRZEŹNO I. Postanowienia ogólne. Podstawą działania Rady Dzielnicy Brzeźno zwanej dalej Radą jest

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r.

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Ad.1 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LI/10 z LI sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej w dniu 2 września 2010 r. o godz w sali sesyjnej Rady, w Urzędzie Miejskim Śmigla.

Protokół nr LI/10 z LI sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej w dniu 2 września 2010 r. o godz w sali sesyjnej Rady, w Urzędzie Miejskim Śmigla. Protokół nr LI/10 z LI sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej w dniu 2 września 2010 r. o godz. 16.00 w sali sesyjnej Rady, w Urzędzie Miejskim Śmigla. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo