Protokół z obrad XXXVII sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 15 lutego 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z obrad XXXVII sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 15 lutego 2009 r."

Transkrypt

1 Protokół z obrad XXXVII sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 15 lutego 2009 r. Obrady XXXVII sesji Rady Miasta Sulejówek V kadencji ( )) otworzył o godz Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek Pan Krzysztof Gruziński stwierdzając jednocześnie quorum, uprawniające Radę do podejmowania uchwał. W posiedzeniu uczestniczyło 13 Radnych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. Nieobecni radni: Daniel Dąbrowski, Jan Sałyga. Na protokolanta wyznaczono p. Agnieszkę Wyrostkiewicz. Ad. 1 Przedstawienie porządku obrad. Przewodniczący Rady K. Gruziński przedstawił następujący porządek obrad: PORZĄDEK SESJI: 1. Przedstawienie porządku obrad. CZĘŚĆ INFORMACYJNA: 2. Informacje Radnych Powiatowych o pracy Rady Powiatu i Komisji. 3. Zapytania Mieszkańców i odpowiedzi na zapytania. CZĘŚĆ UCHWAŁODAWCZA: 4. Uchwała w sprawie emisji obligacji gminnych druk nr Uchwała w sprawie ustalenia dopłaty cen taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze miasta Sulejówek na okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. druk nr Uchwała w sprawie zaciągnięcia poŝyczki przez miasto Sulejówek w 2009 roku druk nr Uchwała w sprawie zmian w budŝecie Miasta Sulejówek na 2009 rok druk nr Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Sulejówek, przez inne niŝ Miasto Sulejówek osoby prawne i fizyczne druk nr Uchwała w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów uczących się w szkołach miasta Sulejówek druk nr Uchwała w sprawie sprzedaŝy lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Sulejówek wraz z oddaniem w uŝytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie przetargu nieograniczonego - druk nr Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Sulejówek na 2009 rok - druk nr 166 1

2 12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Sulejówek na 2009 r. druk nr Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdań Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek z przeprowadzonych kontroli druk nr 168 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 14. Przyjęcie Protokołów z XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV i XXXVI sesji Rady Miasta. 15. Sprawozdanie z pracy Burmistrza za IV kwartał 2008 r. 16. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Sulejówek IV kwartał 2008 r. 17. Sprawozdania z pracy Komisji Stałych Rady Miasta Sulejówek w 2008 r. 18. Sprawozdanie z pracy Rady Miasta Sulejówek w 2008 r. 19. Interpelacje i zapytania Radnych. 20. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje róŝne. Przewodniczący Rady K. Gruziński poinformował, Ŝe Burmistrz wystąpił o włączenie do porządku sesji projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek nr 186/XXXI/08 z dnia 10 października 2008 r. w sprawie oddania w dzierŝawę w trybie przetargu nieograniczonego części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sulejówek połoŝonej w Sulejówku przy ul. Reymonta załącznik nr 2 do protokołu. Wiceburmistrz K. Kuśmierowski zwrócił się o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia poŝyczki przez miasto Sulejówek w 2009 roku druk nr 161 stanowiącego pkt. 6 proponowanego porządku obrad oraz włączenie równieŝ jako pkt 6 - do porządku sesji projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek nr 186/XXXI/08 z dnia 10 października 2008 r. w sprawie oddania w dzierŝawę w trybie przetargu nieograniczonego części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sulejówek połoŝonej w Sulejówku przy ul. Reymonta. Rada Miasta w głosowaniu : 9 radnych za, 0 radnych przeciw, 4 radnych wstrzymało się przyjęła zaproponowaną zmianę polegającą na wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek nr 186/XXXI/08 z dnia 10 października 2008 r. w sprawie oddania w dzierŝawę w trybie przetargu nieograniczonego części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sulejówek połoŝonej w Sulejówku przy ul. Reymonta pkt. 6 porządku obrad. Obecnych 13 radnych. Rada Miasta w głosowaniu : 12 radnych za, 0 radnych przeciw, 1 radny wstrzymał się wyraziła zgodę na zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia poŝyczki przez miasto Sulejówek w 2009 roku druk nr 161. Obecnych 13 radnych. Radny T. Małkiewicz wyraził wątpliwość czy prawidłowe jest przyjęcie sprawozdań z kontroli Komisji Rewizyjnej w formie kilku załączników do jednej uchwały. Mecenas R. Zembowicz stwierdziła, Ŝe parafowała projekt uchwały i jest to zgodne z przepisami, ale nie widzi przeciwwskazań, aby przyjąć kaŝde sprawozdanie oddzielną uchwałą. 2

3 Przewodniczący Rady K. Gruziński powiedział, Ŝe tak będzie procedował. Sprawozdania będą przyjmowane jako oddzielne punkty porządku obrad (pkt.13 17). 13) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek z przeprowadzonej kontroli wydatków na projektowanie ulic: Sobieskiego, Nowa droga i Okrzei 14) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek z przeprowadzonej kontroli wpływu naleŝności, 15) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek z przeprowadzonej kontroli Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z udziałem niezaleŝnego eksperta, 16) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek z przeprowadzonej kontroli prawidłowości przeprowadzonego przetargu na ul. Świętochowskiego (włącznie z kontrolą umów zawieranych z oferentami) wraz z kontrolą inwestycji pn. budowa ulicy Świętochowskiego. 17) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek z przeprowadzonej kontroli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Przewodniczący Rady K. Gruziński przedstawił następujący porządek obrad: PORZĄDEK SESJI: 1. Przedstawienie porządku obrad. CZĘŚĆ INFORMACYJNA: 2. Informacje Radnych Powiatowych o pracy Rady Powiatu i Komisji. 3. Zapytania Mieszkańców i odpowiedzi na zapytania. CZĘŚĆ UCHWAŁODAWCZA: 4. Uchwała w sprawie emisji obligacji gminnych druk nr Uchwała w sprawie ustalenia dopłaty cen taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze miasta Sulejówek na okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. druk nr Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek nr 186/XXXI/08 z dnia 10 października 2008 r. w sprawie oddania w dzierŝawę w trybie przetargu nieograniczonego części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sulejówek połoŝonej w Sulejówku przy ul. Reymonta. 7. Uchwała w sprawie zmian w budŝecie Miasta Sulejówek na 2009 rok druk nr Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Sulejówek, przez inne niŝ Miasto Sulejówek osoby prawne i fizyczne druk nr Uchwała w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów uczących się w szkołach miasta Sulejówek druk nr Uchwała w sprawie sprzedaŝy lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Sulejówek wraz z oddaniem w uŝytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie przetargu nieograniczonego - druk nr Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Sulejówek na 2009 rok - druk nr 166 3

4 12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Sulejówek na 2009 r. druk nr Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek z przeprowadzonej kontroli wydatków na projektowanie ulic: Sobieskiego, Nowa droga i Okrzei 14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek z przeprowadzonej kontroli wpływu naleŝności, 15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek z przeprowadzonej kontroli Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z udziałem niezaleŝnego eksperta 16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek z przeprowadzonej kontroli prawidłowości przeprowadzonego przetargu na ul. Świętochowskiego (włącznie z kontrolą umów zawieranych z oferentami) wraz z kontrolą inwestycji pn. budowa ulicy Świętochowskiego. 17. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek z przeprowadzonej kontroli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 18. Przyjęcie Protokołów z XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV i XXXVI sesji Rady Miasta. 19. Sprawozdanie z pracy Burmistrza za IV kwartał 2008 r. 20. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Sulejówek IV kwartał 2008 r. 21. Sprawozdania z pracy Komisji Stałych Rady Miasta Sulejówek w 2008 r. 22. Sprawozdanie z pracy Rady Miasta Sulejówek w 2008 r. 23. Interpelacje i zapytania Radnych. 24. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje róŝne. Rada Miasta w głosowaniu 12 radnych za, 0 radnych przeciw, 1 osoba wstrzymała się przyjęła zaproponowany porządek obrad. Obecnych 13 radnych. Ad. 2 Informacje Radnych Powiatowych o pracy Rady Powiatu i Komisji. W związku z nieobecnością na sesji radnych powiatowych punktu nie zrealizowano. Ad. 3 Zapytania Mieszkańców i odpowiedzi na zapytania. Pan Jan Linek wieloletni mieszkaniec Sulejówka złoŝył wszystkim radnym najlepsze Ŝyczenia noworoczne. Podziękował Burmistrzowi za materiały nt. geotermii. Poruszył sprawę budowy nowego urzędu, gdyŝ z punktu widzenia mieszkańca jest to niezwykle waŝna i potrzebna społecznie inwestycja. Jako miejsce lokalizacji wskazał działkę przy ul. Paderewskiego przy LO, na której obecnie stoi barak. Przewodniczący Rady K. Gruziński podziękował za Ŝyczenia. Pan Artur Goźliński mieszkaniec Sulejówka stwierdził, Ŝe jest z miastem związany, gdyŝ mieszka tu od dziecka. Powiedział, Ŝe śledzi informacje o mieście na stronach internetowych urzędu. Zaniepokoiła go sprawa budowy kanalizacji. W wieloletnim planie inwestycyjnym zadanie - budowa kanalizacji było umieszczone na pozycji 2. Z planu wynikało, Ŝe w latach 4

5 miasto planuje wydać zł. na ten cel. Jednak przyglądając się kolejnym budŝetom zauwaŝył, Ŝe kwoty przeznaczane na budowę kanalizacji spadają z roku na rok co widać w załączniku nr 3 do budŝetu miasta. Powiedział, Ŝe mieszka na osiedlu Zorza i 2 lata temu zapłacił za plany i od tego czasu nic się nie dzieje. W budŝetach 2007 i 2008 ta część miasta była ujęta, obecnie jej nie ma, ani Ŝadnej innej. Z tego powodu zwrócił się z pytaniem jak rada widzi dalszy proces kanalizacji miasta. Podkreślił, Ŝe w roku bieŝącym rada podniosła stawki za odbiór nieczystości płynnych 10% ścieki kanalizacyjne i 40% ścieki dowoŝone. W związku z projektem uchwały w sprawie ustalenia dopłaty cen taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze miasta Sulejówek na okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. mieszkaniec zapytał co będzie dalej z kanalizacją. Stwierdził, Ŝe miasto idzie w drogi i budynki komunalne. Przewodniczący Rady K. Gruziński wyjaśnił, Ŝe wyciągane przez mieszkańca wnioski nie pokrywają się z decyzjami i działaniami rady. Miasto aplikowało o środki unijne na budowę kanalizacji. ZłoŜony wniosek zamyka problem kanalizacji w mieście. Ponadto powołano z Halinowem spółkę w celu prowadzenia tej sprawy. Burmistrz W. Chachulski powiedział, Ŝe analiza budŝetu jest prawie Ŝe prawidłowa. Miasto kierowało się filozofią, aby wydać jak najmniej z budŝetu, a jak najwięcej pozyskać środków zewnętrznych. W chwili obecnej wniosek pozytywnie przeszedł dwa etapy ocen I formalny i II merytoryczny. Miasto czeka jeszcze III decydujący etap ocen. Dokumenty trafią do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Środowiska oraz Komisji Europejskiej. Miasto ma szanse na pozyskanie zł. tylko na kanalizację. Kwota ta powinna zabezpieczyć potrzeby miasta. Wniosek złoŝyliśmy wspólnie z Halinowem, przeszliśmy 2 tury ocen bez wsparcia ze strony Halinowa, który nie przygotował ani jednego pozwolenia na budowę. Mamy szansę na dofinansowanie poniewaŝ przeszliśmy II etapy i biegniemy dalej. To czy miasto uzyska dofinansowanie będzie wiadomo w ciągu 1-2 miesięcy. 40% podwyŝka ścieków dowoŝonych ma mobilizować mieszkańców do podłączania się do kanalizacji. Obecnie miasto oczekuje na dofinansowanie, które powinno zabezpieczyć 99% potrzeb miasta. Przewodniczący Rady K. Gruziński wyjaśnił, Ŝe ścieki są dowoŝone równieŝ z gmin ościennych. Pan Artur Goźliński powiedział, Ŝe z perspektywy mieszkańca podwyŝka opłat za ścieki wygląda inaczej. Przewodniczący Rady K. Gruziński powiedział, ze teŝ nie ma jeszcze kanalizacji sanitarnej i rozumie mieszkańców, ale mimo wszystko jest to mniejszy koszt społeczny niŝ subsydiowanie mieszkańców z innych gmin. Ad. 4 Uchwała w sprawie emisji obligacji gminnych druk nr 160. Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik H. Kusak. Opinie Komisji: Komisja Finansów pozytywnie Komisja Inwestycji i Gospodarki Komunalnej pozytywnie 5

6 Przewodniczący Rady K. Gruziński zwrócił się do radnych o głosowanie nad projektem uchwały. Rada Miasta w głosowaniu 11 radnych za, 0 radnych przeciw, 2 radnych wstrzymało się podjęła uchwałę nr 214/XXXVII/09 w sprawie emisji obligacji gminnych Obecnych 13 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Ad. 5 Uchwała w sprawie ustalenia dopłaty cen taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze miasta Sulejówek na okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. druk nr 162 Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Dyrektor MZWiK Roman Churski. Opinie Komisji: Komisja Finansów negatywnie Komisja Inwestycji i Gospodarki Komunalnej negatywnie Radna M. Pańczak poprosiła o wyjaśnienie co to jest dotacja podmiotowa. Zdaniem radnej taka dotacja dotyczy odbiorców, a nie zakładu. Dyrektor R. Churski wyjaśnił, Ŝe zakład rozlicza odbiorców. Radny A. Kielak zapytał o wysokość opłaty za wywóz 1 tony odpadów. Dyrektor R. Churski odpowiedział, Ŝe jest to 146 zł. za tonę. Radny T. Małkiewicz przypomniał, Ŝe w ubiegłym roku miasto umorzyło MZWiK prawie cały podatek od nieruchomości. Zapytał, czy jeŝeli zakład otrzymałby dotację to będzie występował o umorzenie. Dyrektor R. Churski odpowiedział, Ŝe jeŝeli zostało by to pokryte to nie występowałby o umorzenie podatku związanego z utrzymaniem MZWiK. Według kalkulacji na 30 października powinno się wszystko zbilansować. Radna M. Pańczak w kontekście dotacji zapytała o dochody MZWiK i skąd one pochodzą. Dyrektor R. Churski odpowiedział, Ŝe MZWiK prowadzi działalność usługową dla mieszkańców. Przy obecnie przyjętych taryfach opłat za wodę i ścieki nie załoŝono zysku. Radny T. Małkiewicz stwierdził, ze nie jest pewien czy prawidłowo wyliczono stawki opłat za wodę i ścieki oraz kwotę dotacji. Radny A. Kielak powiedział, Ŝe słyszał iŝ odpady z oczyszczalni są słabo wyciśnięte i przez to są cięŝsze. Dyrektor R. Churski wyjaśnił, Ŝe obecnie działa inny system podawania i pozornie moŝe się tak wydawać, ale odwodnienie jest takie samo. Odniósł się równieŝ do wypowiedzi radnego 6

7 T. Małkiewicza wyjaśniając, stawki skalkulowano zgodnie z przepisami. Ponadto powiedział, Ŝe nie otrzymał audytu. Przewodniczący Rady K. Gruziński. stwierdził, Ŝe rada przekazała dokument i wobec tego zwrócił się o dalsze przekazanie audytu do MZWiK. Burmistrz W. Chachulski zapytał radnego co musi się stać, aby przekonać radnego T. Małkiewicza, Ŝe stawki dobrze policzono. Radny T. Małkiewicz powiedział, Ŝe jego obawy wynikają między innymi z faktu, Ŝe audyt wewnętrzny nic nie wykazał, a audyt zewnętrzny potwierdził obawy radnego. Nie jest pewien czy kalkulacja stawek na ten rok wolna jest od wcześniejszych uchybień - chyba, Ŝe pani skarbnik zapewni, Ŝe obecnie tych uchybień juŝ nie ma. Skarbnik Miasta H. Kusak wyjaśniła, Ŝe koszty zakładu przy obliczaniu stawek były analizowane. W roku ubiegłym umorzono ok zł. podatku od nieruchomości, a wymiar zł. JeŜeli podatek był umorzony to równieŝ nie był wliczony do kosztów prowadzenia działalności MZWiK. W audycie te stawki są niŝsze bo części kosztów zakład faktycznie nie poniósł. Radny T. Małkiewicz zwrócił uwagę, Ŝe stawki były wyliczane na podstawie planu finansowego zakładu, a nie na podstawie wykonania z roku ubiegłego. Skarbnik Miasta H. Kusak wyjaśniła, Ŝe jej wypowiedź dotyczy stawek z audytu. De facto miasto dotowało MZWiK. Dyrektor R. Churski przypomniał, Ŝe w roku ubiegłym rada nie uchwaliła proponowanych przez MZWiK stawek z czego dla zakładu wynikał deficyt ok zł. Zakład zmniejszył deficyt rezygnując z pewnych rzeczy do ok zł. W rezultacie i tak zapłaci właściciel czyli miasto. Radny T. Małkiewicz zapytał czy oznacza to, Ŝe od nieruchomości deficyt zakładu był nieduŝy. w rezultacie umorzenia podatku Dyrektor R. Churski powiedział, Ŝe moŝe tak się zdarzyć, Ŝe nawet jeŝeli MZWiK będzie na + to moŝe nie wystarczyć pieniędzy na płace poniewaŝ są trudności ze ściągalnością i brak jest płynności finansowej. Po pół roku moŝna w najlepszym przypadku ściągać zaległości. Radna M. Kaźmierczak zaproponowała, aby radni przed głosowaniem zapoznali się z wnioskami Komisji Rewizyjnej. Rada Miasta w głosowaniu 11 radnych za, 0 radnych przeciw, wstrzymało się przyjęła wniosek. 2 radnych Radna K. Dwórznik odczytała wnioski Komisji Rewizyjnej z kontroli MZWiK. Burmistrz W. Chachulski zwrócił uwagę, Ŝe rada pochyliła się nad rokiem 2008 i 2009, a audytor analizował 2007 r. Zwrócił uwagę, Ŝe koszty energii w tym czasie szalenie wzrosły. 7

8 Rada Miasta w głosowaniu 3 radnych za, 8 radnych przeciw, 2 radnych wstrzymało się odrzuciła projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłaty cen taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze miasta Sulejówek na okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. druk nr 162 Obecnych 13 radnych. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Ad. 6 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek nr 186/XXXI/08 z dnia 10 października 2008 r. w sprawie oddania w dzierŝawę w trybie przetargu nieograniczonego części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sulejówek połoŝonej w Sulejówku przy ul. Reymonta. Wiceburmistrz K. Kuśmierowski przedstawił projekt uchwały. Powiedział, Ŝe zmiana uchwały nr 186/XXXI/08 dotyczy jedynie załącznika mapowego. Powierzchnia nie ulega zmianie nadal jest to 1 ha. Przewodniczący K. Gruziński powiedział, Ŝe Komisje Stałe Rady Miasta projektu uchwały nie opiniowały. Radna M. Pańczak zapytała czy rozstrzygnięto juŝ przetarg. Wiceburmistrz K. Kuśmierowski odpowiedział, Ŝe nie. Obecnie badana jest dokumentacja przetargowa. Przewodniczący K. Gruziński poinformował, Ŝe wpłynęła 1 oferta. Wiceburmistrz K. Kuśmierowski stwierdził, Ŝe na obecnym etapie jest to przetarg otwarty, nierozstrzygnięty. Radna M. Kaźmierczak zapytała czy liniami przerywanymi zaznaczono poprzednią powierzchnię i czy chodzi wyłącznie o przesunięcie bez zmiany powierzchni. Radna wyjaśniła, Ŝe pyta o to czy powierzchnia 1 ha rzeczywiście się nie zmienia poniewaŝ na załączniku mapowym do uchwały jest wpisana powierzchnia około 1 ha. Wiceburmistrz K. Kuśmierowski stwierdził, Ŝe jest to przeoczenie i poprosił o wykreślenie słowa około z załącznika mapowego. Podziękował za zwrócenie uwagi. Radny A. Lesiński zapytał czy ta zmiana wynika z sugestii firmy biorącej udział w przetargu. Wiceburmistrz K. Kuśmierowski odpowiedział, Ŝe nie. Jest to nasza poprawka wynikająca z koncepcji zagospodarowania. Zmiana wynika z tego, Ŝe według obecnej koncepcji hala nie mieści się i trzeba działkę przesunąć. Radny P. Oniszk powiedział, Ŝe część wydzierŝawiana będzie podlegała inwestycji. Zapytał kiedy inwestor zacznie roboty. Wiceburmistrz K. Kuśmierowski powiedział, Ŝe najpierw trzeba rozstrzygnąć przetarg. Następnie badany jest harmonogram inwestora, który powinien być zgodny z załoŝeniami miasta. 8

9 Przewodniczący K. Gruziński powiedział, Ŝe ta lokalizacja kortów jest niefortunna, bo odcinała komunikacje działki od ul. Reymonta. Obecna lokalizacja umoŝliwia kontakt z ul. Reymonta. Jest to korzystniejsze rozwiązanie. Radna M. Kaźmierczak zapytała czy Wiceburmistrz dysponuje mapą, którą pokazywał na komisji inwestycji. Wiceburmistrz K. Kuśmierowski odpowiedział, Ŝe tak, posiada plan zagospodarowania. Radna M. Kaźmierczak zapytała czy 2 wyjazdy planowane są od ul. Krasińskiego. Zapytała co z ul. Krasińskiego i przejazdem bezkolizyjnym. Wiceburmistrz K. Kuśmierowski wyjaśnił, Ŝe miasto posiada projekt ul. Krasińskiego. Dopiero plan zagospodarowania Glinianek skonsumuje ten przebieg. Obecnie takie rozwiązanie ujęto w studium. Temat przejazdu bezkolizyjnego jest otwarty. Brak jest odzewu ze strony właściciela drogi i PKP. Radna M. Kaźmierczak stwierdziła, Ŝe czas na podjęcie rozmów i działania ze strony Burmistrza, które powinny być prowadzone i nabierać tempa. Rada Miasta w głosowaniu 11 radnych za, 1 radny przeciw, 1 radny wstrzymał się podjęła uchwałę nr 215/XXVII/09 w sprawie emisji obligacji gminnych Obecnych 13 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Ad 7 Uchwała w sprawie zmian w budŝecie Miasta Sulejówek na 2009 rok druk nr 159 Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik H. Kusak. Zwróciła się o naniesienie poprawek: Załącznik Nr 3 lp. XII Ogródki jordanowskie i place zabaw zadanie: Projekt i wykonanie placu zabaw dla dzieci na Placu Czarnieckiego wykreślenie kwoty: zł. i wpisanie zł. Załącznik 3a Dział 900 Rozdz lp. II Kanalizacja sanitarna lp. 1 Projektowanie kanalizacji ulica Czynu Społecznego dopisać: i Okuniewska. Opinie Komisji: Komisja Inwestycji i Gospodarki Komunalnej pozytywnie po zaproponowanych przez komisję zmianach: Zwiększenie wydatków ogółem: wykreślono kwotę zł.- wpisano kwotę zł. Wydatki zwiększenia: Dz. 600 Transport i łączność Rozdz Lokalny transport zbiorowy 2310 wykreślono kwotę zł. wpisano kwotę zł. 9

10 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykreślono Dz Zakłady gospodarki komunalnej zł. wpisano Rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050/02 - kwota zł. Komisja Finansów pozytywnie (z wyłączeniem MZWiK). Komisja nie opiniowała projektu uchwały ze zmianami zaproponowanymi przez Komisje Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. Burmistrz W. Chachulski powiedział, Ŝe Skarbnik i Wiceburmistrz mają pełne pełnomocnictwa do twórczej rozmowy z radnymi. Kwota zł. jest niezbędnym elementem zabezpieczenia wody dla miasta i jego mieszkańców. Radna H. Wysocka zwróciła uwagę, Ŝe wydatki na transport zbiorowy stale rosną. Wzrost o zł. był omawiany podczas Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. Nadal mieszkańcy zgłaszają uciąŝliwość wynikająca z niedogodnej lokalizacji przystanku autobusowego linii autobusowej 704. Radna zapytała czy miasto prowadzi negocjacje z tym związane. Burmistrz W. Chachulski poinformował, Ŝe rozmawiał na ten temat z pełnomocnikiem m. st. Warszawy i otrzymał pozytywna opinie w tej sprawie. Radny J. Herse doprecyzował, Ŝe Komisja obradowała po poprawkach Burmistrza i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Przewodniczący Rady K. Gruziński zwrócił się do radnych o głosowanie nad zaproponowanymi przez Komisję Inwestycji i Gospodarki Komunalnej zmianami. Rada Miasta w głosowaniu 12 radnych za, 0 radnych przeciw, 1 osoba wstrzymała się przyjęła zaproponowane przez Komisję Inwestycji i Gospodarki Komunalnej poprawki. Obecnych 13 radnych. Skarbnik H. Kusak poinformowała radnych, Ŝe w związku z przegłosowaniem poprawek zmianie ulegnie: Załącznik nr 5 Dochody: zł. Wydatki: ,07 zł. Załącznik nr 7 w całości zostaje zdjęty. Stosowne zmiany zostaną naniesione w załącznikach 3 i 3a. Rada Miasta jednogłośnie 13 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się podjęła uchwałę nr 216/XXXVII/09 w sprawie zmian w budŝecie Miasta Sulejówek na 2009 rok. Obecnych 13 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Ad. 8 Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Sulejówek, przez inne niŝ Miasto Sulejówek osoby prawne i fizyczne druk nr

11 B. Retka po. Kierownika Wydziału Edukacji i Promocji przedstawiła i omówiła projekt uchwały. Opinie Komisji: K. Oświaty, kultury i Sportu - pozytywnie Komisja Finansów - pozytywnie Radna M. Pańczak zwróciła uwagę na zwiększenie dotacji dla placówek niepublicznych. Skarbnik H. Kusak wyjaśniła, Ŝe dotacja dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych jest obligatoryjna i przysługuje na mocy ustawy o systemie oświaty. Dotacja dla niepublicznego przedszkola przysługuje na kaŝde dziecko w wysokości 75 % ustalonych w budŝecie gminy wydatków bieŝących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jedno dziecko, a w punkcie przedszkolnym 40% ustalonych w budŝecie gminy wydatków bieŝących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jedno dziecko. Radna M. Pańczak stwierdziła Ŝe zwiększenie dotacji wynika ze zwiększenia wydatków bieŝących na utrzymanie przedszkoli miejskich. Skarbnik H. Kusak powiedziała, Ŝe rada moŝe wprowadzić dotację wyŝszą niŝ odpowiednio 75% i 40% ustalonych w budŝecie gminy wydatków bieŝących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jedno dziecko, bo zapis ustawowy stanowi nie mniej niŝ 75% i 40%. Radna M. Pańczak powiedziała, Ŝe Gimnazjum nr 2 po raz drugi otrzymało grant. Zapytała czy wniosek rzeczywiście złoŝył dyrektor czy urząd. B. Retka po. Kierownika Wydziału Edukacji i Promocji wyjaśniła, Ŝe wnioski składa dyrektor. Miasto wypełnia pierwsza stronę jako organ prowadzący, poniewaŝ placówka nie moŝe sama aplikować. Przewodniczący Rady K. Gruziński zapytał czy wydatki na modernizację łazienek wpłynęły na wzrost dotacji i czy jest to prawidłowe. Powiedział, Ŝe jeŝeli będziemy chcieli podwyŝszyć standard w placówkach publicznych to jednocześnie miasto będzie musiało przekazać więcej placówkom niepublicznym. Zdaniem radnego dotacja powinna wynikać z wydatków innych niŝ inwestycyjne. Skarbnik H. Kusak wyjaśniła, Ŝe ustawa ściśle określa, Ŝe wydatki majątkowe są wydatkiem bieŝącym. Przewodniczący Rady K. Gruziński zasugerował, Ŝe w przyszłości warto takie wydatki zapisywać jako inwestycje. Rada Miasta jednogłośnie 13 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się podjęła uchwałę nr 217/XXXVII/09 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Sulejówek, przez inne niŝ Miasto Sulejówek osoby prawne i fizyczne Obecnych 13 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 11

12 Ad. 9 Uchwała w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów uczących się w szkołach miasta Sulejówek druk nr 164 B. Retka po. Kierownika Wydziału Edukacji i Promocji przedstawiła i omówiła projekt uchwały. Opinie Komisji: K. Oświaty, kultury i Sportu - pozytywnie Rada Miasta jednogłośnie 13 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się podjęła uchwałę nr 218/XXXVII/09 w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów uczących się w szkołach miasta Sulejówek. Obecnych 13 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Ad. 10 Uchwała w sprawie sprzedaŝy lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Sulejówek wraz z oddaniem w uŝytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie przetargu nieograniczonego - druk nr 165 Przewodniczący Rady K. Gruziński zaproponował przerwę w obradach po zrealizowaniu bieŝącego punktu porządku obrad. B. Kisiel po Kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Środowiska przedstawiła projekt uchwały. Opinie Komisji: Komisja Finansów negatywnie Komisja Inwestycji - negatywnie Przewodniczący Rady K. Gruziński stwierdził, Ŝe docenia wagę problemów indywidualnych mieszkańców, jednak strategia działania i podjęte decyzje nie zabezpieczyły interesu miasta np. sprzedaŝ lokali w budynku przy ul. Dworcowej. SprzedaŜe odbywały się za stosunkowo niskie kwoty. Nabywcy uwłaszczyli się na działkach. W przypadku ul. Dworcowej miasto nie zabezpieczyło sobie własności działki od strony ulicy, na której moŝna było zlokalizować punkt handlowy. Wiceburmistrz K. Kuśmierowski wyjaśnił, Ŝe na działce od strony ul. Dworcowej nie moŝna umiejscowić obiektu handlowego, który po prostu się nie zmieści. Przy ul. Dworcowej wydzielono działki miasta i dwóch wspólnot. Działka miejska leŝy pośrodku. Jesteśmy mniejszościowym udziałowcem, co powoduje pewne niedogodności przy remontach. W przypadku remontu ogrodzenia miasto staje przed pytaniem czy remontować tylko część i co z resztą? Przewodniczący Rady K. Gruziński zapytał czy miasto powinno kontynuować taką politykę sprzedaŝy drogiego majątku miasta. Radny A. Lesiński zapytał o liczbę wykupionych lokali. 12

13 A. Sekmistrz po. Kierownika Wydziału Technicznego powiedział, Ŝe obecnie przy ul. Dworcowej wykupione zostały 3 lokale w najlepszym stanie technicznym. Pozostałe 5 lokali wymaga duŝych nakładów finansowych na remont. Przewodniczący Rady K. Gruziński zapytał o planowane przychody ze sprzedaŝy. B. Kisiel po. Kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Środowiska powiedziała, Ŝe wykup lokali to proces nieodwracalny. Podjęte 10 lat temu decyzje warunkują dzisiejsze działania miasta. Z mieszkańcami były prowadzone trudne rozmowy, polityka państwa nakłaniała do wyzbywania się własności komunalnej. Były i są to trudne decyzje. Stan techniczny zasobu mieszkalnego jest nienajlepszy, w przeciwieństwie do połoŝenia. Przewodniczący Rady K. Gruziński zapytał ponownie o planowane przychody ze sprzedaŝy. B. Kisiel po. Kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Środowiska powiedziała, Ŝe w przypadku lokali przy ul. Dworcowej będzie to około zł. za lokal. Radny A. Kielak zaproponował, aby mieszkania komunalne zmienić w mieszkania słuŝbowe, np. dla nauczycieli. Z informacji radnego w SP 3 są nauczyciele z problemem lokalowym. Przewodniczący Rady K. Gruziński poinformował, Ŝe na ogłoszenia o zatrudnieniu pielęgniarek i lekarzy zgłaszają się dobrze przygotowane osoby zainteresowane mieszkaniem. Pogląd, Ŝe potrzebne są mieszkania słuŝbowe uznał za słuszny. B. Kisiel po. Kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Środowiska powiedziała, Ŝe takie słuŝbowe mieszkanie zostało przydzielone lekarce, a następnie przez nią wykupione. Po upływie 5 lat właścicielka sprzedała z zyskiem lokal. Przewodniczący Rady K. Gruziński zaznaczył, Ŝe lokale słuŝbowe powinny być przekazywane w formie najmu. Wiceburmistrz K. Kuśmierowski podał przykład słuŝbowych i rotacyjnych mieszkań przy ul. Narutowicza. Przewodniczący Rady K. Gruziński przypomniał, Ŝe do rady wpływały pisma mieszkańców, którzy wykupili lokale w domach nauczycielskich przy os. Czarnieckiego. Obecnie mieszkają tam ludzie niezwiązani ze szkołą. Wiceburmistrz K. Kuśmierowski doprecyzował, Ŝe chodzi o budynki przy ul. Okuniewskiej, które zostały sprzedane. Sprawa została zakończona w 2003 r. Pozostałe budynki funkcjonują jako słuŝbowe i rotacyjne. Przewodniczący Rady K. Gruziński powiedział, Ŝe ma wątpliwości co do sprzedaŝy mienia. Działka przy ul. Dworcowej jest wiele warta. Być moŝe moŝliwa byłaby zamiana. B. Kisiel po. Kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Środowiska powiedziała, Ŝe warunki zamiany określa ustawa. Musiałoby to być rozliczone z dopłatą własność na własność. Niewielu mieszkańców stać, aby dopłacać do lokalu. Przewodniczący Rady K. Gruziński podziękował za informację. Powiedział, Ŝe myślał o zamianie bez dopłat. Radny J. Herse zapytał czy jest moŝliwość uwolnienia czynszu. A. Sekmistrz po. Kierownika Wydziału Technicznego wyjaśnił, Ŝe taka moŝliwość istnieje w przypadku TBS-ów i lokali pow. 80 m 2. Radna M. Pańczak zapytała po jakim czasie przysługuje prawo do bonifikaty. 13

14 Wiceburmistrz K. Kuśmierowski odpowiedział, Ŝe natychmiast mieszkaniec uzyskuje takie prawo. Obowiązuje tylko 5 letni okres karencji co do zbycia. Radna M. Pańczak zapytała z czego wynika bonifikata. Wiceburmistrz K. Kuśmierowski wyjaśnił, Ŝe z ustawy o gospodarce nieruchomościami. Radna M. Pańczak zapytała czy będzie moŝna wykupić nowe mieszkania. Wiceburmistrz K. Kuśmierowski do sprzedaŝy. odpowiedział, Ŝe tak jeŝeli rada wytypuje je Radna M. Kaźmierczak powiedziała, Ŝe była sceptycznie nastawiona do decyzji o wykupie lokali, ale po rozmowie z A. Sekmistrzem zmieniła zdanie. Radna uwaŝa, Ŝe naleŝy podjąć decyzję o sprzedaŝy, gdyŝ są to nieodwracalne skutki podjętych wcześniej decyzji. Wyraziła przekonanie, Ŝe rozsądną decyzją jest rozwaŝne sprzedaŝy się lokali. B. Kisiel po. Kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Środowiska powiedziała, Ŝe moŝliwa jest sprzedaŝ w trybie bezprzetargowym z bonifikatą. Takie rozwiązanie jest w ustawie, wysokość bonifikaty ustaliła rada, natomiast 5 letni okres karencji wynika z ustawy. Radna H. Wysocka powiedziała, Ŝe nie chce przywoływać trudnych spraw i podjętych przed laty decyzji. Radny T. Małkiewicz powiedział, Ŝe po ukazaniu się ustawy mieszkańcy zgłaszali potrzeby i czynili zabiegi o wykup lokali. Rada i Zarząd Miasta Ŝywili przekonanie, Ŝe lokale są w opłakanym stanie i miasto bardzo duŝo do nich dokłada na remonty. Jednak nie udało się sprzedać lokali w najgorszym stanie technicznym. Wówczas rada była przekonana o słuszności podjętej decyzji. Przewodniczący Rady K. Gruziński powiedział, Ŝe uchwała umoŝliwiająca wykup mieszkań miała wpływ na wykup lokali od WAM-u. Radna M. Kaźmierczak powiedziała, Ŝe sprawę wykupu lokali od WAM-u regulowała inna ustawa. Rada Miasta w głosowaniu 6 radnych za, 6 radnych przeciw, 1 radny wstrzymał się odrzuciła projekt uchwały nr 217/XXXVII/09 w sprawie sprzedaŝy lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Sulejówek wraz z oddaniem w uŝytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie przetargu nieograniczonego. Obecnych 13 radnych. Projekt chwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Przewodniczący Rady K. Gruziński ogłosił 15 minutowa przerwę w obradach. Ad. 11 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Sulejówek na 2009 rok - druk nr 166 Radny A. Lipka zaproponował by nie odczytywać poszczególnych planów tylko przystąpić do ewentualnej dyskusji. Radna M. Pańczak zasugerowała by rozpocząć od planu pracy Komisji Rewizyjnej. Radna M. Kaźmierczak zgłosiła zastrzeŝenie do zapisu pkt. 5 w planie pracy Komisji Rewizyjnej. 14

15 Mecenas R. Zembowicz odczytała zapis 66 ust. 5 Statutu Miasta, który uzasadnia zapis w planie pracy. Radna M. Kaźmierczak powiedziała, Ŝe po uzyskanych wyjaśnieniach zapis jest uzasadniony. Przewodniczący Rady K. Gruziński zaproponował, aby w pierwszej kolejności przegłosować propozycje radnego A. Lipki. Rada Miasta w głosowaniu 11 radnych za, 0 radnych przeciw, 2 radnych wstrzymało się przyjęła wniosek radnego A. Lipki by nie odczytywać poszczególnych planów tylko przystąpić do ewentualnej dyskusji. Obecnych 13 radnych. Mecenas R. Zembowicz zwróciła uwagę na nieprawidłowy zapis pkt. 11 planu pracy Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej rozpatrywanie skarg. Radny A. Lipka zaproponowała, aby zwrot rozpatrywanie skarg zastąpić wyraŝeniem przyjmowanie i bieŝąca analiza wniosków zgłoszonych przez mieszkańców. Rada Miasta w głosowaniu 12 radnych za, 0 radnych przeciw, 1 radny wstrzymał się przyjęła wniosek radnego A. Lipki - pkt. 11 planu pracy Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej na 2009 r. otrzymał brzmienie: Przyjmowanie i analiza wniosków zgłoszonych przez Mieszkańców Miasta Sulejówek. Obecnych 13 radnych. Mecenas R. Zembowicz zgłosiła uwagę do zapisu pkt. 8 planu pracy Komisji Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego rozpatrywanie skarg i zaproponowała zapis pkt. 8: Przyjmowanie i analiza uwag zgłoszonych przez mieszkańców do Komisji. Rada Miasta jednogłośnie 13 radnych za przyjęła zaproponowaną zmianę pkt. 8 planu pracy Komisji Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego, który otrzymał brzmienie: Przyjmowanie i analiza uwag zgłoszonych przez mieszkańców do Komisji. Obecnych 13 radnych. Przewodniczący Rady K. Gruziński zwrócił się o przegłosowanie Planu pracy Komisji Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego na rok Rada Miasta w głosowaniu 12 radnych za, 0 radnych przeciw, 1 radny wstrzymał się przyjęła Plan pracy Komisji Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego na rok załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr 219/XXXVII/09 z dnia 5 lutego 2009 r. Obecnych 13 radnych. Mecenas R. Zembowicz zgłosiła uwagę do zapisu pkt. 7 planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych na rok Zaproponowała wykreślenie słowa przebytej. Rada Miasta w głosowaniu 12 radnych za, 0 radnych przeciw, 1 radny wstrzymał się przyjęła zaproponowaną zmianę pkt. 7 planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych na rok 2009, który otrzymał brzmienie: Ocena stanu miasta po zimie w celu wskazania niebezpieczeństw groŝących mieszańcom. Obecnych 13 radnych. 15

16 Przewodniczący Rady K. Gruziński zwrócił się o przegłosowanie Planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych na rok Rada Miasta jednogłośnie 13 radnych za przyjęła Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych na rok załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr 219/XXXVII/09 z dnia 5 lutego 2009 r. Obecnych 13 radnych. Przewodniczący Rady K. Gruziński zwrócił się o przegłosowanie Planu pracy Komisji Finansów na rok 2009, do którego nie zgłoszono uwag. Rada Miasta w głosowaniu 12 radnych za, 0 radnych przeciw, 1 radny wstrzymał się przyjęła Planu pracy Komisji Finansów na rok załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr 219/XXXVII/09 z dnia 5 lutego 2009 r. Obecnych 13 radnych. Przewodniczący Rady K. Gruziński zwrócił się o przegłosowanie Planu pracy Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej na rok 2009, z uwzględnieniem przyjętych przez radę uwag. Rada Miasta w głosowaniu 12 radnych za, 0 radnych przeciw, 1 radny wstrzymał się przyjęła Planu pracy Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej na rok załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr 219/XXXVII/09 z dnia 5 lutego 2009 r. Obecnych 13 radnych. Radna M. Kaźmierczak zaproponowała dopisanie do Planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu punktu - przyjmowanie i analiza wniosków mieszkańców. Rada Miasta jednogłośnie 13 radnych za przyjęła zaproponowaną zmianę dopisano pkt. 8 Przyjmowanie i analiza wniosków mieszkańców. Obecnych 13 radnych. Przewodniczący Rady K. Gruziński zwrócił się o przegłosowanie Planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na rok 2009, z uwzględnieniem przyjętej zmiany. Rada Miasta jednogłośnie: 13 radnych za przyjęła Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu rok załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr 219/XXXVII/09 z dnia 5 lutego 2009 r. Obecnych 13 radnych. Radna M. Pańczak zwróciła uwagę, Ŝe zapisy w planie pracy Komisji Rewizyjnej powinny być bardziej szczegółowe. Zdaniem radnej naleŝałoby je doprecyzować, np. przez podanie dat i wytypowanych do kontroli jednostek. Radna K. Dwórznik powiedziała, Ŝe w planie pracy ujęto kontrolę StraŜy Miejskiej. Radna M Pańczak zapytała kiedy planowana jest ta kontrola. Radna K. Dwórznik wyjaśniła, Ŝe przygotowując plan pracy w grudniu trudno to określić. Mecenas R. Zembowicz przytoczyła zapisy statutowe - 57 pkt. 4 w myśl których to rada zleca kaŝdą kontrolę. Radna K. Dwórznik przypomniała, Ŝe identyczne zapisy znalazły się w ubiegłorocznym planie pracy komisji. 16

17 Radny Ł.P. Bogucki powiedział, Ŝe byłoby to związanie rąk komisji, ponadto obszerny plan mógłby zostać niewykonany. Radna M. Pańczak zwróciła uwagę na fakt, Ŝe wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej są członkami rady społecznej SPZOZ. Mecenas R. Zembowicz powiedziała, Ŝe prawo zezwala na pełnienie funkcji członka Komisji Rewizyjnej i pracę w Radzie Społecznej SPZOZ. W przypadku spraw związanych ze słuŝbą zdrowia mogą się wyłączyć z prac komisji. Radny D. Sawicki powiedział, Ŝe ubolewa nad ewentualnymi wątpliwościami co do etyki radnych członków Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Rady K. Gruziński powiedział, Ŝe dostęp do informacji o funkcjonowaniu słuŝby zdrowia członka Komisji Rewizyjnej jest duŝo większy niŝ członka Rady Społecznej SPZOZ. Nie jest to dublowanie. MoŜliwości kontrolne Komisji Rewizyjnej są dalej idące. Radna M. Pańczak nie zgodziła się z tym poglądem. Przewodniczący Rady K. Gruziński powiedział, Ŝe członkowie Rady Społecznej są ciałem opiniotwórczym, pomagają podejmować decyzje. Radny Ł.P. Bogucki zapytał czy mają tu zastosowanie przepisy k.p.a. Mecenas R. Zembowicz wyjaśniła, Ŝe rada to nie urząd. Radny A. Lesiński zapytał czemu nie było tej dyskusji przy głosowaniu nad wyborem członków rady Społecznej SPZOZ. Radny T. Małkiewicz zwrócił uwagę, Ŝe pkt. 11 sprawy róŝne moŝna pominąć. Radna K. Dwórznik wyraziła pogląd, Ŝe punkt ten dotyczy bieŝącej działalności komisji. Mecenas R. Zembowicz wskazała, Ŝe pkt 9 planu pracy odnosi się do spraw bieŝących. Radna M. Kaźmierczak zaproponowała, aby załączyć plan pracy komisji Rewizyjnej bez podpisów członków komisji. Radna K. Dwórznik nie wyraziła zgody na zmianę. Wyjaśniła, Ŝe podpisani pod uchwałą radni sporządzili plan pracy. Przewodniczący Rady K. Gruziński powiedział, Ŝe poszczególne komisje zatwierdzały swoje plany na posiedzeniach przed przedstawieniem ich do przyjęcia przez radę. Radna M. Kaźmierczak powiedziała, Ŝe nie ma potrzeby, aby radni podpisywali plany pracy. Przewodniczący Rady K. Gruziński powiedział, Ŝe rada musi rozwaŝyć dwa wnioski. Wniosek radnej M. Kaźmierczak o wykreślenie nazwisk radnych oraz wniosek radnej K. Dwórznik o zastąpienie słowa zatwierdzili słowem sporządzili. Radna M. Kaźmierczak wycofała wniosek. Rada Miasta w głosowaniu 12 radnych za, 0 radnych przeciw, 1 radny wstrzymał się przyjęła zaproponowana zmianę polegająca na zastąpieniu słowa zatwierdzili słowem sporządzili. Obecnych 13 radnych. Przewodniczący Rady K. Gruziński zwrócił się o przegłosowanie Planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009, z uwzględnieniem przyjętej zmiany. Rada Miasta w głosowaniu 11 radnych za, 0 radnych przeciw, 2 radnych wstrzymało się przyjęła Planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok załącznik Nr 1 17

18 do Uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr 219/XXXVII/09 z dnia 5 lutego 2009 r. Obecnych 13 radnych. Przewodniczący Rady K. Gruziński zwrócił się o przegłosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Sulejówek na 2009 rok z uwzględnieniem przyjętych w załącznikach zmian. Rada Miasta jednogłośnie 13 radnych za podjęła uchwałę nr 219/XXVII/09 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Sulejówek na 2009 rok Obecnych 13 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Ad. 12 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Sulejówek na 2009 r. druk nr 167 Mecenas R. Zembowicz zwróciła uwagę na zapis w pkt. 11 planu pracy rady - PROJEKT BUDśETU NA 2010 r. Zaproponowała zapis UCHWALENIE BUDśETU NA 2010 r. Radna M. Kaźmierczak zaproponowała, aby wykreślić część informacyjną, tak aby wzorem roku 2008 pracować tylko nad uchwaleniem budŝetu. Radna M. Pańczak zaproponowała, aby wykreślić przerwę urlopową. Przewodniczący Rady K. Gruziński zaproponował, aby zapis pozostał, poniewaŝ nie stanowi formalnego punktu planu pracy, a jedynie jest to informacja, a zarazem apel do Burmistrza o nie zwoływanie dodatkowych sesji w tym czasie. Radna M. Pańczak wniosła o wpisanie w pkt października 2009 r. punktu Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych. Radna H. Wysocka zaproponowała, zmianę terminu przerwy urlopowej na: od 1 lipca do 10 sierpnia ze względu na potrzebny czas na przygotowanie się do sesji sierpniowej. Przewodniczący Rady K. Gruziński powiedział, Ŝe 2009 r. to trzeci rok pracy rady i ma zaufanie do Przewodniczących Komisji, którzy wiedzą jak organizować pracę. Dodał, ze przerwa urlopowa nie jest wiąŝąca. Rada Miasta jednogłośnie 12 radnych za podjęła uchwałę nr 220/XXVII/09 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Sulejówek na 2009 r. Obecnych 12 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Ad.13 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek z przeprowadzonej kontroli wydatków na projektowanie ulic: Sobieskiego, Nowa droga i Okrzei. Radna K. Dwórznik odczytała sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek z przeprowadzonej kontroli wydatków na projektowanie ulic: Sobieskiego, Nowa droga i Okrzei oraz wnioski pokontrolne. 18

19 Radna M. Pańczak zauwaŝyła, Ŝe w sprawozdaniu komisja nie odniosła się do niewykonania zadań w 2005 r. i aneksowania umowy. Zapytała co było tego powodem. Radna K. Dwórznik wyjaśniła, Ŝe przyczyny aneksowania umowy były róŝne, np. wynikały z nieprzedłoŝenia przez urząd wszystkich niezbędnych pozwoleń. Radna M. Pańczak zwróciła uwagę, Ŝe w 2007 r. nie było jeszcze gotowego projektu, a powinien być wykonany juŝ w 2005 r. Radny P. Oniszk powiedział, Ŝe jest niejako stroną kontroli. Wyjaśnił, Ŝe aneksowanie umów było analizowane przez komisję. MoŜe taki zapis warto byłoby dodać. Zadaniem radnego chęć poznania przyczyn aneksowania umów jest uzasadniona. Przyczyną było nie otrzymanie na czas odpowiednich decyzji administracyjnych i nie leŝy to ani po stronie urzędu, ani po stronie wykonawcy. Wykonaliśmy 85% ul. Okrzei i Sobieskiego poniewaŝ jako radni nie mogliśmy prowadzić działalności gospodarczej na mieniu komunalnym. Umowę mogliśmy rozwiązać. Proces musiałby rozpocząć się od nowa. Ogłoszono by nowy przetarg i wyłoniono nową firmę. Z uwagi na to, Ŝe było bardzo duŝo zgromadzonych materiałów to wykonane prace przekazano urzędowi z czego został sporządzony protokół i na tej podstawie została oceniona procentowo ilość wykonanego wkładu w projekt tej ulicy. Radna M. Pańczak zapytała czy naliczono odsetki karne za nieterminowe wywiązanie się z umowy. Wiceburmistrz K. Kuśmierowski zwrócił uwagę na wielokrotne zmiany ustawy o drogach publicznych. Wprowadzenie tzw. specustawy znacznie przyspieszyło prace projektowe, np. ul. Sobieskiego została zaprojektowana w nowym trybie, który jest 2 razy szybszy. Wystąpiły trudności obiektywne związane z lokalizacją infrastruktury w ulicach, potrzebne były uzgodnienia, o co trudno obwiniać projektantów czy urząd. Tak jest w przypadku ul. Okrzei. Zakład energetyczny pozytywnie odniósł się do projektu, a obecnie blokuje umowę. Przewodniczący Rady K. Gruziński zwrócił się do radnych by nie porównywali projektowania domów do projektowania infrastruktury miejskiej. Uzyskanie uzgodnień jest jednym z największych problemów z jakim borykają się projektanci przy projektowaniu infrastruktury. Radna H. Wysocka odniosła się do pkt. 8 str. 2 sprawozdania dotyczącego budowy nowej drogi od Krasińskiego do Szosowej i planowanego wiaduktu. Zapytała czy miasto ma projekt i jaka firma go dokończyła. Wiceburmistrz K. Kuśmierowski wyjaśnił, Ŝe miasto projekt posiada. Jest to projekt do pewnego momentu wykonany przez J. Sałygę i P. Oniszka, następnie został uzupełniony przez p. Janotę, który dokończył dalsze projekty. Przewodniczący Rady K. Gruziński powiedział, Ŝe rada zapoznała się z pracą magisterską i projekt oglądała. Radna H. Wysocka przypomniała, Ŝe poprzednia rada zdecydowała o wykonaniu projektu. Wiceburmistrz K. Kuśmierowski potwierdził, Ŝe miasto posiada projekt. Na planach Glinianek była wrysowywana nowa droga i wiadukt. 19

20 Radna M. Kaźmierczak odniosła się do zawieranych przez miasto umów. Zwróciła uwagę, Ŝe być moŝe wyznaczane przez urząd terminy są za krótkie i warto je wydłuŝyć. Zapytała czy komisja zna kwoty przeznaczone na dokończenie projektowania. Radna K. Dwórznik poinformowała, Ŝe komisja takie informacje otrzymała. Radna M. Kaźmierczak zapytała ile zostało zapłacone za ul. Okrzei i Sobieskiego. Radna K. Dwórznik przypomniała, Ŝe radna M. Kaźmierczak pracowała w Komisji Rewizyjnej i miała dostęp do odpowiednich dokumentów. Radny T. Małkiewicz ja mam taką w tej sprawie uwagę ja odnoszę wraŝenie Ŝe ten protokół jest nie pełny i komisja jakby do końca tej sprawy - którą we wnioskach opisała, przytoczyła przepisy - nie zbadała, dlatego Ŝe skąd inąd mi wiadomo, Ŝe jest tajemnicą Poliszynela i wiadomo o czym się mówi w tym mieście, Ŝe panowie dalej projektują ulice w mieście prawdopodobnie jako podwykonawcy innych firm, które wygrały przetargi. Ja uwaŝam, ze sprawa dla dobra miasta, dla dobra rady powinna być tutaj zbadana do końca i opisana przez Komisję Rewizyjną. Ja po prostu uwaŝam, Ŝe nie ma problemu z interpretacja prawa bo zawsze moŝna się zwrócić wyŝej nawet do biura prawnego wojewody czy nawet przepraszam, ze uŝywam takich wyŝszych instancji jak CBA, które jasno i wyraźnie moŝe określić czy jest przekroczenie prawa czy nie w tym wypadku, czy to jest legalne podwykonawstwo czy nie. Ja osobiście, poniewaŝ o tym się mówi to ja o tym mówię tutaj. Dziękuję.. Radny P. Oniszk MoŜe ja odpowiem, tak moŝe w kolejności, tutaj Pani Małgosia kierowała pytanie do Burmistrza, ja mógłbym odpowiedzieć na nie tak. Pani mówiła o tym skróceniu terminów wykonania myślę, Ŝe to nie jest wydłuŝeniu - dla firm które startują. Myślę, Pani Małgosiu, Ŝe to nie jest dobra metoda wydłuŝanie na start przy podpisaniu umowy długiego terminu na realizację zadania, poniewaŝ firma projektowa teŝ - czy to w jakiejkolwiek dziedzinie - ona musi mieć pewną presję czasu. Nie moŝe działać tak bardzo dowolnie i mieć duŝego jakby terminu, natomiast są to sprawy, których nie da się proszę Pani przewidzieć w terenie co moŝe wyjść. Przykład mięliśmy chociaŝby na osiedlu Czarnieckiego. Są to takie sprawy, które niekiedy uda się bardzo szybko rozwiązać, a niekiedy są to takie inwestycje, które nie są proste do zorganizowania. Są to inwestycje liniowe, które dotyczą często bardzo wielu mieszkańców, a kaŝdy mieszkaniec to jest - no po prostu - oddzielna jakby sprawa i oddzielne róŝne rozwiązania w tym kierunku. To tyle. Jeśli chodzi o Pana Tadeusza równieŝ sobie pozwolę od razu odpowiedzieć. Panie Tadeuszu, bardzo cieszę się tym, Ŝe Pan tak bardzo zabiega o interesy naszego miasta. Jestem zaszczycony, Ŝe Pan tak zabiega o tę sprawę. Natomiast muszę Pana zmartwić, no Ŝe firma ta o którą Pan tutaj pyta nawet gdyby chciała bo ma takie moŝliwości działania na zasadzie wykonywania przez inne firmy nie działa. Niestety muszę Pana rozczarować, to zły trop. Radna M. Kaźmierczak Panie Piotrze myślę, Ŝe po części ma Pan rację z tym, Ŝe wie Pan, ja nie jestem projektantem, nie znam się na tym, ale wydaje mi się, Ŝe jeŝeli została zawarta umowa i w umowie zostało określony okres/termin realizacji i ten termin realizacji z roku przedłuŝa się o kolejne dwa lata - ja jako radna tak sobie myślę, skoro kadencja trwa trzy lata realizujemy projekt, miasto aneksuje tą umowę o dwa lata to juŝ mamy trzy lata. No i 20

Protokół z obrad LXII sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 24 czerwca 2010 r.

Protokół z obrad LXII sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 24 czerwca 2010 r. Protokół z obrad LXII sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 24 czerwca 2010 r. Obrady LXII sesji Rady Miasta Sulejówek V kadencji (2006-2010)

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad XXIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 29 marca 2012 r.

Protokół z obrad XXIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 29 marca 2012 r. Protokół z obrad XXIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 29 marca 2012 r. Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Obrady XXIII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r.

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Rozpoczęcie Sesji: godz. 9.00 Zakończenie Sesji: godz. 12.40 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 41/2010. Obrady prowadził Pan Ireneusz Ofczarski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Otwarcie sesji.

PROTOKÓŁ Nr 41/2010. Obrady prowadził Pan Ireneusz Ofczarski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Otwarcie sesji. PROTOKÓŁ Nr 41/2010 posiedzenia XLI zwyczajnej sesji RADY MIASTA KRAŚNIK przeprowadzonej dnia 18 czerwca 2010r. w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Kraśniku. Obrady prowadził Pan Ireneusz Ofczarski Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z XIX sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 czerwca 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie

P R O T O K Ó Ł z XIX sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 czerwca 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie P R O T O K Ó Ł z XIX sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 czerwca 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Jaszcz o godzinie 15 30 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji. Nieobecni radni Krzysztof Gnacy, Andrzej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

1. Rozpatrzenie materiałów przedkładanych pod obrady Sesji. 2. Sprawy róŝne - przyjęcie protokołu.

1. Rozpatrzenie materiałów przedkładanych pod obrady Sesji. 2. Sprawy róŝne - przyjęcie protokołu. Br. 0012.73.2011 Protokół Nr 12/11 z posiedzenia Komisji Rodziny, Ochrony Zdrowia, Spraw Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Miasta Bielsk Podlaski z 16 grudnia 2011 r. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny Radny: Stanisław Góźdź

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny Radny: Stanisław Góźdź Protokół Nr XLVIII/2013 z sesji Rady Miasta Kielce która odbyła się w dniu 27 czerwca 2013 roku, w godz. 9.00-12.10, w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1 W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku Lista obecności stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu. Uchwały podjęte na sesji stanowią załączniki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIV/2012 Z XIV SESJI RADY GMINY GRODZIEC ODBYTEJ 26 STYCZNIA 2012 ROKU W SALI NARAD URZĘDU GMINY W GRODŹCU P U N K T 1

PROTOKÓŁ NR XIV/2012 Z XIV SESJI RADY GMINY GRODZIEC ODBYTEJ 26 STYCZNIA 2012 ROKU W SALI NARAD URZĘDU GMINY W GRODŹCU P U N K T 1 1 PROTOKÓŁ NR XIV/2012 Z XIV SESJI RADY GMINY GRODZIEC ODBYTEJ 26 STYCZNIA 2012 ROKU W SALI NARAD URZĘDU GMINY W GRODŹCU Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. P U N K T 1 Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

4) przedstawienie stanowiska Prezydenta w sprawie złoŝonych wniosków,

4) przedstawienie stanowiska Prezydenta w sprawie złoŝonych wniosków, P R O T O K Ó Ł N R IV/2010 z czwartej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 30 grudnia 2010 roku w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych PROTOKÓŁ Nr XV/11 z XV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 30 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r.

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół Nr XXV/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 29 marca 2004 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR LIII/2006 sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku w dniach: 28 kwietnia 2006 r. i 14 czerwca 2006 r.

P R O T O K Ó Ł NR LIII/2006 sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku w dniach: 28 kwietnia 2006 r. i 14 czerwca 2006 r. BRM.0052/5/2006 P R O T O K Ó Ł NR LIII/2006 sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku w dniach: 28 kwietnia 2006 r. i 14 czerwca 2006 r. LIII sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku IV kadencji odbyła się w sali posiedzeń

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni

Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Przewodniczący Rady Tadeusz Świątkiewicz o godz. 6 00 otworzył XL Sesję

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r.

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie XXIX Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVII/2009 z sesji Rady Miasta Ostrołęki 13 listopad 2009 rok

Protokół Nr LVII/2009 z sesji Rady Miasta Ostrołęki 13 listopad 2009 rok Protokół Nr LVII/2009 z sesji Rady Miasta Ostrołęki 13 listopad 2009 rok Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki przy Placu Bema 1 w dniu 13 listopada 2009 r. Na sesji w dniu 13

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XXX/2012 obrad z XXX Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji odbytej w dniu 27.12.2012 r. w Sali Obrad Urzędu ul.

PROTOKÓŁ nr XXX/2012 obrad z XXX Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji odbytej w dniu 27.12.2012 r. w Sali Obrad Urzędu ul. PROTOKÓŁ nr XXX/2012 obrad z XXX Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji odbytej w dniu 27.12.2012 r. w Sali Obrad Urzędu ul. Lędzińska 55 Ad. 1. Przewodnicząca Rady Miasta radna Teresa Ciepły powołując

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00 . Protokół Nr XXVIII z XXVIII Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji Nr XXXIV

Protokół z sesji Nr XXXIV Protokół z sesji Nr XXXIV PROTOKÓŁ Nr XXXIV/05 z sesji Rady Miejskiej Świątniki Górne w dniu 31 marca 2005 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10.00. Obecnych 13 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2008 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27 lutego 2008r.

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2008 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27 lutego 2008r. PROTOKÓŁ Nr XVIII/2008 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27 lutego 2008r. Obrady rozpoczęto o godz. 10.10, zakończono o godz. 15.15. Podjęto uchwały od Nr XVIII/84/2008 do Nr XVIII/93/2008. W sesji

Bardziej szczegółowo

Ad. 1. Ad. 2. Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady Powiatu powołał radną Jolantę Głowacz. Ad. 3.

Ad. 1. Ad. 2. Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady Powiatu powołał radną Jolantę Głowacz. Ad. 3. Protokół XXVI/2004 z Sesji Rady Powiatu w Chrzanowie, która odbyła się w bud. Starostwa Powiatu w Chrzanowie, przy ul. Partyzantów 2, sala narad nr 219 w dniu 28 października 2004 r. o godz. 900 1615 Ad.

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 28 radnych. Wszyscy obecni. Pkt. 1

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 28 radnych. Wszyscy obecni. Pkt. 1 Protokół Nr X/2007 z sesji Rady Miejskiej w Kielcach która odbyła się w dniu 21 czerwca 2007 roku, w godz. 9.00-00.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kielcach, Rynek 1 W posiedzeniu zgodnie

Bardziej szczegółowo