STATUT MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 11 TĘCZOWY ZAKĄTEK W ZIELONEJ GÓRZE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 11 TĘCZOWY ZAKĄTEK W ZIELONEJ GÓRZE"

Transkrypt

1 STATUT MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 11 TĘCZOWY ZAKĄTEK W ZIELONEJ GÓRZE Styczeń 2010

2 ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA 1 Miejskie Przedszkole Nr11 Tęczowy zakątek w Zielonej Górze działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U r., Nr 256, poz tekst jednolity z póz. zm.) 2. Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z póz. zm.) 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 w sprawie ramowego statutu publicznego przedszkola (Dz. U r. Nr 61, poz. 624 ze zm.) 4. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U Nr 4, poz. 17) 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz. U. 2004/26/232 ) 6. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne NZ dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. 1991/120/526, 2000/2/11). 7. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r./97/674 ze zmianami) 8. Rozporządzenia MENiS z dnia 07 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. 2003/11/114 z późniejszymi zmianami ) 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania, i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. 2009/89/730) 10. Uchwała Nr LI/666/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zielona Góra. 11. Uchwała Nr LVI/719/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zielona Góra. 12. Zarządzenie Nr 1414/09 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 14 grudzień 2009 r. w sprawie przeprowadzenia likwidacji zakładów budżetowych miejskich przedszkoli w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe i wyznaczenia likwidatorów Miejskie Przedszkole Nr 11 Tęczowy zakątek w Zielonej Górze jest placówką oświatowo- wychowawczą działającą jako jednostka budżetowa podległa Radzie Miasta Zielona Góra. 2. Bezpośredni nadzór nad działalnością przedszkola sprawuje organ prowadzący, którym jest Miasto Zielona Góra. 3. Nadzór pedagogiczny pełni Kurator Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim- Delegatura w Zielonej Górze. 4. Miejskie Przedszkole nr 11 Tęczowy zakątek w Zielonej Górze jest placówką publiczną:

3 a) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, b) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, c) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikację określone odrębnym przepisami Przedszkole używa nazwy: Miejskie Przedszkole Nr 11 Tęczowy zakątek 2. Przedszkole używa pieczęci prostokątnej o treści: Miejskie Przedszkole Nr 11 TĘCZOWY ZAKĄTEK Zielona Góra ul. Zamenhofa 30 tel , fax NIP , Regon Rozdział I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDSZKOLU 4 1. Przedszkole czynne jest dziesięć godzin i trzydzieści minut dziennie od 6 30 do od poniedziałku do piątku. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach 8:00-13: Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest przez organ prowadzący na dany rok szkolny na wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 3. Przedszkole funkcjonuje przez 12 miesięcy w roku z przerwą wakacyjną ustaloną przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola. 4. Rodzice dziecka zapisanego do przedszkola zobowiązani są do podpisania umowy za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zielona Góra. 5. Opłata za przedszkole ustaje z zachowaniem okresu wypowiedzenia zawartego w umowie na świadczenia realizowane w przedszkolu. 6. W czasie przerwy wakacyjnej rodzice zobowiązani są do zabezpieczenia dziecku opieki we własnym zakresie. 7. W przypadku braku możliwości zapewnienia opieki dziecku, rodzice mogą ubiegać się o umieszczenie dziecka w przedszkolu zastępczym. 8. Podanie o przedszkole zastępcze składają rodzice do dyrektora wybranej placówki do 20 go maja każdego roku. 9. Skreślenie dziecka z ewidencji przedszkola dokonuje dyrektor na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów. 10. Przedszkole prowadzi żywienie dzieci i pracowników składające się z trzech posiłków. 11. Odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole na rzecz dzieci są pobierane w dwóch częściach i stanowią pokrycie: a) kosztów wyżywienia dziecka w przedszkolu, w całości pokrywane przez rodziców,

4 b) częściowych kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu, które ustala organ prowadzący na podstawie Uchwały Rady Miasta Zielona Góra. Koszty te nie podlegają zwrotom w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu. 12. Wysokość miesięcznych opłat za wyżywienie ustala dyrektor w porozumieniu z radą rodziców, uwzględniając normy żywienia ustalone przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz aktualne ceny artykułów żywnościowych, 13. Zasady zwrotu kosztów za wyżywienie tzw. odpis w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, ustala dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców w formie uchwał według dziennej stawki żywieniowej obowiązującej w danym miesiącu. 14. Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu przyjmowana jest z góry w dniach ustalonych z Radą Rodziców nie później jednak niż do 15 każdego miesiąca. Opłaty te kwitowane są na drukach :kwitariusz przychodowo - ewidencyjny opłat. 15. Za prawidłowy rejestr uczęszczania dzieci do przedszkola oraz miesięczne zestawienie dni nieobecności odpowiada nauczycielka grupy. 16. Zasady udzielania ulg i zwolnień z miesięcznej opłaty wnoszonej przez rodziców za częściowe koszty utrzymania dziecka w przedszkolu, ustalane są przez dyrektora zgodnie z trybem przydzielania ulg (załącznik Nr 1). 17. Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest przez cały rok szkolny (tj. 1 wrzesień 31 sierpień) z wyłączeniem przerwy urlopowej. 18. Za prawidłowe i terminowe naliczanie odpłatności zbieranie odpłat i odprowadzanie do banku odpowiada intendentka. 19. Zasady odpłatności za wyżywienie pracowników przedszkola regulują odrębne przepisy. 20. W przedszkolu dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych: a) decyzje o wyborze zajęć dodatkowych podejmowane są przez rodziców na zasadzie dobrowolności w trakcie zebrania ogólnego rozpoczynającego rok szkolny (w formie zobowiązania pisemnego, deklaracji lub ogólnej listy) i obowiązują przez okres trwania umowy; b) wpłaty za zajęcia dodatkowe rodzice uiszczają na konto rady rodziców w terminie do 20 każdego miesiąca; c) terminy zajęć dodatkowych oraz wysokość opłat podawane są do wiadomości rodziców na pierwszym zebraniu inaugurującym rok szkolny; d) Na pisemny wniosek rodziców dla dzieci 6-letnich są prowadzone nieodpłatnie zajęcia religii. W tym czasie dzieci, które nie uczęszczają na religię, mają zapewnioną opiekę nauczyciela. 21. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, jest dostosowany do zainteresowań, możliwości rozwojowych dzieci i wynosić: a) z dziećmi w wieku 3 4 lat około 15 minut; b) z dziećmi w wieku 5 6 lat około 30 minut; 22. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Rozdział II. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 5

5 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. 2. Celem przedszkola jest : a) wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym; b) współdziałanie z rodziną w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do podjęcia nauki szkolnej; c) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno pedagogicznej; d) umożliwianie dzieciom podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej, kulturowej i religijnej ; 3. Powyższe cele przedszkole realizuje poprzez: a) nawiązywanie kontaktu z dzieckiem jako jednością umysłu, psychiki i ciała; b) zapewnienie opieki w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku; c) stwarzanie warunków do wielostronnego rozwoju dziecka uwzględniając jego indywidualne potrzeby; d) stwarzanie warunków do zdobywania wiedzy o sobie samym i otaczającej rzeczywistości w działaniu uwzględniając naturalną aktywność dziecka i jego ciekawość poznawczą, e) kształtowanie świadomej i czynnej postawy dziecka wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa, f) kształtowanie postawy emocjonalnie inteligentnej, g) konstruktywną współpracę z rodzicami tworząc jedność celów, zadań i oddziaływań wychowawczych, h) współpracę z instytucjami zewnętrznymi wspomagającymi Przedszkole w realizacji celów głównych, i) diagnozowanie efektów pracy przedszkola w różnych jego obszarach celem podnoszenia poziomu jego pracy Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w programie pracy przedszkola i w projektach edukacyjnych (planach pracy) poszczególnych oddziałów przedszkolnych. 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę w następujący sposób: 7 a) każda grupa wiekowa powierzona jest opiece dwóch nauczycieli; b) nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo dziecka od chwili wprowadzenia go przez rodzica (prawnego opiekuna) do sali zajęć; c) nauczyciel i woźna oddziałowa każdorazowo kontrolują miejsca, w których przebywają dzieci: sale zajęć, szatnię, łazienkę, plac zabaw; a także sprzęt, pomoce i inne narzędzia. d) nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjęcia go przez drugiego nauczyciela, informując go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków; e) w sytuacji nagłej nauczyciel może opuścić dzieci, jednak pod warunkiem, że zapewni im w tym czasie opiekę upoważnionej osoby.

6 f) w nagłych wypadkach wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych powinny mieć na celu przede wszystkim zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa; g) wychowankowie nie mogą być poddawani w przedszkolu żadnym zabiegom lekarskim oraz nie wolno podawać im żadnych lekarstw (nie dotyczy to udzielania pomocy w nagłych wypadkach); h) nauczyciel zna przepisy BHP, ppoż. i przepisy ruchu drogowego oraz ich przestrzega; i) dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej efektywności wskazane jest w miarę możliwości organizacyjnych, aby ci sami nauczyciele prowadzili oddział od 3 do 6 lat, j) do każdego oddziału przydzielony jest pracownik obsługi- woźna oddziałowa; k) podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonym terenie i bezpiecznym sprzęcie dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci, l) w czasie wycieczek dzieciom zapewnia się opiekę dostosowując liczbę opiekunów do wieku dzieci, stopnia rozwoju psychofizycznego,stanu zdrowia oraz specyfiki zajęć; 2. Przedszkole zapewnia dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną realizowaną we współpracy z poradnią: a) pomoc psychologiczno pedagogiczna realizowana jest przez wspomaganie rozwoju dziecka, a w szczególności wyrównywanie i korygowanie deficytów rozwojowych i eliminowanie ich przyczyn; b) wspomaganie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; c) badanie psychologiczne dziecka oraz zajęcia wyrównawcze mogą być prowadzone wyłącznie za zgodą rodziców wyrażoną w formie pisemnej. 3. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola: a) rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola; b) rodzice zobowiązani są przyprowadzać dziecko do sali i oddać pod opiekę osoby dorosłej, c) dzieci mogą być wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe, upoważnione przez rodziców lub prawnych opiekunów na piśmie (upoważnienie zostaje w dokumentacji przedszkola); d) osoba odbierająca dziecko nie powinna być pod wpływem alkoholu; e) jeżeli osoba odbierająca dziecko jest pod wpływem alkoholu,a jej stan pozwala domniemywać,iż nie zapewni dziecku bezpiecznego powrotu do domu dziecko nie zostaje wydane do czasu przyjścia drugiego rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. Rozdział III ORGANY PRZEDSZKOLA 1. Organami przedszkola są: 8 1) Dyrektor przedszkola 2) Rada pedagogiczna 3) Rada rodziców

7 2. Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem. 3. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący. 4. Zasady współdziałania poszczególnych organów gwarantują każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji. 5. Dyrektor przedszkola działa w imieniu Miasta Zielona Góra w zakresie zwykłego zarządu Miejskim Przedszkolem Nr 11 Tęczowy zakątek. 6. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. 7. Zadania dyrektora są następujące: 1) Zadania ogólne dyrektora: a) dyrektor przedszkola odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola; b) dyrektor jest odpowiedzialny za realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjętymi w ramach jej kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organu nadzorującego przedszkole; c) dyrektor odpowiada za zapewnienie pomocy nauczycielkom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym; d) dyrektor jest odpowiedzialny za zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczowychowawczych; e) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z planem; f) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; g) realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących; h) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie; i) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola; j) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych; k) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych; l) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym i nadzorującym oraz instytucjami kontrolującymi; m) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników; n) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem; o) zapewnianie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż. 2) Zadania dyrektora jako przewodniczącego rady pedagogicznej: a) przewodniczenie posiedzeniom rady pedagogicznej; b) przekazywanie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym; c) wstrzymywanie wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i niezwłoczne powiadamianie o tym organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

8 3) Zadania dyrektora w zakresie współpracy z innymi organami przedszkola: a) współpraca z radą pedagogiczną i radą rodziców w wykonywaniu swoich zadań; b) koordynowanie współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi; c) wyrażanie zgody na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności; d) współdziałanie z organizacjami mniejszości narodowych lub grup etnicznych w wykonywaniu zadań związanych z podtrzymywaniem i rozwijaniem poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej; 4) Zadania dyrektora przedszkola związane z organizacją przedszkola: a) sporządzanie arkusza organizacji przedszkola; b) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć określającego organizację zajęć, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy; c) ponoszenie odpowiedzialności za wykonanie obowiązków związanych z systemem informacji oświatowej; d) tworzenie zespołów wychowawczych, problemowo-zadaniowych, powoływanie na wniosek zespołu przewodniczącego zespołu; 5) Zadania dyrektora związane z dokumentacją: a) dokonywanie sprostowań błędów i oczywistych pomyłek w dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz złożenie czytelnego podpisu; b) ponoszenie odpowiedzialności za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją; c) poświadczanie zgodności kopii z oryginałem zaświadczeń lub innych druków szkolnych, gdy jest to niezbędne dla złożenia kopii w aktach przedszkola; d) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami; 6) Zadania dyrektora a sprawy dzieci: a) przyjmowanie do przedszkola dziecka, które ukończyło 2,5 roku w szczególnie uzasadnionych przypadkach; b) podejmowanie decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola w czasie roku szkolnego (w przypadku większej liczby dzieci niż 25 w grupie, po uzyskaniu akceptacji nauczyciela tej grupy); c) zapewnienie higienicznych i bezpiecznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu; d) koordynowanie opieki nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi; e) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym indywidualnego nauczania dla dziecka 6-letniego posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania; f) zezwalanie na indywidualny program lub tok nauki, na wniosek lub za zgodą rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Wyznaczanie nauczyciela-opiekuna i ustalanie zakresu jego obowiązków. g) ponoszenie odpowiedzialności za organizację działań wychowawczych; h) skreślanie dziecka z listy wychowanków w przypadkach określonych w statucie przedszkola, na podstawie uchwały rady pedagogicznej;

9 i) powoływanie zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; j) koordynowanie prac zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub upoważnianie do tego nauczyciela; 7) Zadania dyrektora związane z realizacją obowiązku szkolnego: a) powiadamianie dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko sześcioletnie mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie 8)Zadania dyrektora związane z prowadzeniem polityki kadrowej, zatrudnianiem, zwalnianiem i motywowaniem nauczycieli: a) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola; b) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola; c) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola; d) nawiązywanie z nauczycielem stosunku pracy odpowiednio na podstawie umowy o pracę lub mianowania na stanowisku zgodnym z posiadanymi przez nauczyciela kwalifikacjami oraz zgodnie z posiadanym przez nauczyciela stopniem awansu zawodowego; e) wystawianie nauczycielowi, na jego wniosek, legitymacji służbowej; f) rozwiązywanie z nauczycielem stosunku pracy w razie całkowitej likwidacji przedszkola; g) rozwiązywanie z nauczycielem stosunku pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenoszenie go w stan nieczynny w razie częściowej likwidacji przedszkola albo w razie zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela; h) zawiadamianie reprezentującej nauczyciela zakładowej organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy; i) kierowanie nauczyciela mianowanego na badania okresowe lub kontrolne z własnej inicjatywy w każdym czasie; j) stwierdzanie wygaśnięcia stosunku pracy w przypadkach określonych; k) wypłacanie odpraw w razie rozwiązania z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania stosunku pracy; 9) Zadania dyrektora związane z oceną nauczycieli: a) ocenianie nauczyciela na jego wniosek lub z własnej inicjatywy 10) Zadania dyrektora zawiązane z awansem nauczycieli a) nadawanie nauczycielom stażystom spełniającym warunki, w drodze decyzji administracyjnej, stopnia nauczyciela kontraktowego; b) zatwierdzanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela na okres stażu; c) przydzielanie spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż; d) ustalanie oceny dorobku zawodowego za okres stażu; e) powoływanie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego; f) pełnienie funkcji przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, o której mowa w pkt 1.10.e); g) zasiadanie w składzie komisji na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego;

10 h) zapewnianie nauczycielom odbywającym staż odpowiednich warunków; 11)Zadania dyrektora związane z prowadzeniem nadzoru pedagogicznego: a) opracowywanie planu nadzoru pedagogicznego i zapoznawanie z nim radę pedagogiczną i radę rodziców; b) przekazywanie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym; c) przekazywanie informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego przed zakończeniem każdego roku szkolnego radzie pedagogicznej i radzie rodziców; d) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach i procedurze oceniania; e) wykonywanie zaleceń Lubuskiego Kuratorium Oświaty wynikających z nadzoru pedagogicznego 8. Rada Pedagogiczna: 1) Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia zgodnie z art Ustawy o systemie oświaty. 2) W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce. 3) W zebraniu rady pedagogicznej mogą brać udział (z głosem doradczym) osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 4) Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola. 5) Zebrania plenarne rady pedagogicznej organizowane są nie rzadziej niż jeden raz na kwartał lub w miarę bieżących potrzeb. 6) Inicjatorem zebrań rady pedagogicznej może być: a) Organ prowadzący, b) Rada Pedagogiczna, c) Dyrektor. 7) Termin zwołania rady pedagogicznej powinien być podany w miarę możliwości na tydzień przed posiedzeniem. 8) osoba zwołująca radę pedagogiczną powinna podać wcześniej zagadnienia do dyskusji na zaplanowane posiedzenie, 9) do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: zatwierdzanie planów pracy przedszkola; b) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz programów własnych nauczycieli (po zaopiniowaniu przez radę rodziców); c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli d) zatwierdzanie wyników pracy wychowawczo dydaktycznej, e) ustalanie w drodze uchwały na podstawie przedstawionych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz po zasięgnięciu opinii rady rodziców i uwzględnieniu możliwości wychowanków odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego i przedszkolnego zestawu podręczników; f) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków oraz innych uchwał.

11 10) Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: a) organizację pracy placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć; b) projekt planu finansowego placówki; c) wnioski dyrektora w sprawach dotyczących przyznawania nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; d) propozycje dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych czynności i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 11) Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola oraz jego zmiany i przedstawia do uchwalenia radzie rodziców, 12) Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie z funkcji dyrektora, 13) Osoby biorące udział w zebraniach rady pedagogicznej nie mogą ujawniać spraw poruszanych na tych zebraniach, jeśli mogłoby to naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników placówki. 14) Rada pedagogiczna opracowuje statut przedszkola oraz zmiany statutu i przyjmuje je w trybie uchwał. 15) Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. 16) Rada pedagogiczna uchwala swój regulamin działania, który nie może być sprzeczny ze statutem. 17) Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 18) Podstawowym dokumentem działania rady pedagogicznej jest księga protokołów. 19) Księga protokołów stanowi zbiór wydruków komputerowych, opieczętowanych pieczątka przedszkola, z podpisami nauczycieli i dyrektora. 20) Księga protokołów może być udostępniona tylko na terenie przedszkola i tylko członkom rady pedagogicznej, bądź wyznaczonemu przedstawicielowi organu prowadzącego oraz przedstawicielowi organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 21) Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad przedszkolem. 9. Rada Rodziców. 1) Rada rodziców jest społecznym organem działającym na rzecz przedszkola zgodnie z art Ustawy o systemie oświaty. 2) Współdziała z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole. 3) Uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspakajania potrzeb dzieci. 4) Rada rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora oraz rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola. 5) Do kompetencji rady rodziców należą: a) uchwalanie, w porozumieniu z radą pedagogiczną: - programu wychowawczego przedszkola, który obejmuje wszystkie skierowane do wychowanków treści i działania o charakterze wychowawczym, realizowanego przez nauczycieli;

12 - programu profilaktyki, dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, który obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym, skierowane do wychowanków, nauczycieli i rodziców; b)opiniowanie planu pracy przedszkola, programów własnych, projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla przedszkola; c) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania; d)opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola. 6) w celu wspierania działalności statutowej przedszkola, gromadzi fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł zgodnie przepisami szczegółowymi, oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w pkt. 13 7) Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w pkt.5) lit. a, program ten ustala dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora przedszkola obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 8) w skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, którzy są wybierani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału. 9) Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 10) W wyborach rodziców, o których mowa w p. 8, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. 11) Rada każdego oddziału powinna składać się z co najmniej trzech reprezentantów. 12) Działalnością rady rodziców kieruje przewodniczący, którego kadencja trwa jeden rok, przy czym istnieje możliwość jej przedłużenia. 13) Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: a) Wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady; b) Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady. 14) Zebrania są protokołowane. 15) W posiedzeniach uczestniczyć może z głosem doradczym dyrektor przedszkola. 16) Do udziału w posiedzeniach zapraszane mogą być inne osoby z głosem doradczym. 17) Rada Rodziców może porozumiewać się z radami innych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych i ustalać zasady i zakres współpracy. 18) W przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania w przedszkolu opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności nauczania lub wychowania W przedszkolu dyrektora (podczas jego nieobecności w placówce), może zastępować wyznaczony przez niego w porozumieniu z radą pedagogiczną nauczyciel tego przedszkola. 2. Funkcja ta sprawowana jest społecznie. 3. Rada pedagogiczna może opracować i uchwalić zakres obowiązków społecznego zastępcy dyrektora.

13 10 1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą: a) dają każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i niniejszym statutem, b) zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą. 2. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach opieki i kształcenia dzieci. a) nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielają rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju, b) przedszkole organizuje dni otwarte jeden raz na kwartał, c) zebranie ze wszystkimi rodzicami organizowane jest zawsze na początku roku szkolnego, natomiast zebrania rodziców w oddziałach według potrzeb wynikających z pracy wychowawczo dydaktycznej, d) rodzice mają prawo znać zadania wynikające z rocznego planu pracy przedszkola oraz znać tematy i treści planów miesięcznych w danym oddziale, e) współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom w poszanowaniu ich godności osobistej, religijnej, w poczuciu tożsamości narodowej oraz w podnoszeniu poziomu placówki. Rozdział IV ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA 1. W przedszkolu jest placówką pięciooddziałową. 2. Oddziały przedszkolne zlokalizowane są w jednej siedzibie przy ul. Zamenhofa 30 w Zielonej Górze. 3. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora w terminie wyznaczonym przez organ prowadzący. 4. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. 5. W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się w szczególności: a) ogólne dane o przedszkolu, b) czas pracy poszczególnych oddziałów, c) liczbę pracowników, d) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielanych przez organ prowadzący przedszkole, Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności. 2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w sytuacjach wyjątkowych uzasadnionych mogą być przyjęte dzieci od 2,5 roku życia. 3. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest Karta zgłoszenia dziecka, którą należy złożyć bezpośrednio w placówce w terminie wyznaczonym przez organ prowadzący.

14 4. W przypadku ponadnormatywnej liczby zgłoszeń dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną. 5. W przypadku gdy liczba zgłoszonych do przedszkola dzieci jest mniejsza od ilości miejsc dyrektor może odstąpić od powoływania komisji rekrutacyjnej. 6. Powołana komisja rekrutacyjna składa się z: a) przedstawicieli rady pedagogicznej, b) przedstawicieli rady rodziców, c) przedstawicieli placówek przedszkolnych najbliżej usytuowanych. 7. Komisji rekrutacyjnej przewodniczy dyrektor przedszkola, w którym odbywa się posiedzenie komisji. 8. Decyzje komisji są protokołowane i przechowywane w gabinecie dyrektora. 9. Rekrutacja dzieci na nowy rok szkolny odbywa się w terminie ustalonym przez organ prowadzący, 10. Informacja dla rodziców o wynikach podawana jest na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola w terminie wyznaczonym przez organ prowadzący. 11. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są: a) Dzieci sześcioletnie odbywające roczne przygotowanie przedszkolne. b) Dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących; matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych. c) Dzieci, których rodzeństwo już uczęszcza do przedszkola d) Dzieci rodziców pracujących( z wyjątkiem rodziców dzieci sześcioletnich) 12. Dzieci niepełnosprawne oraz niedostosowane społecznie mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem możliwości i warunków przedszkola. 13. W przypadku, gdy w przedszkolu są wolne miejsca przyjmowanie dzieci odbywa się w ciągu całego roku przez dyrektora przedszkola. 14. Szczegółowe przepisy dotyczące rekrutacji określa procedura rekrutacji dzieci do przedszkola. 13 Warunki skreślenia dziecka z listy uczęszczających do przedszkola 1. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach: a) Nie stosowanie się do warunków umowy, o których mowa w 4 pkt.4 b) Nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego Statutu. c) Sfałszowania dokumentów. d) Permanentnego odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych bądź upoważnione osoby) po godzinach funkcjonowania placówki. e) Ze względu na zachowanie dziecka uniemożliwiające zapewnienie jemu lub innym dzieciom bezpieczeństwa i niepodjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu (np. podjęcia terapii) lub gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji. f) Innych ważnych przyczyn tkwiących po stronie rodziców (opiekunów prawnych).

15 2. W przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy wychowanków w sytuacji opisanej w pkt1 lit. e dyrektor zobowiązany jest podjąć następujące działania: a) Zawiadomić rodziców na piśmie o konieczności podjęcia współpracy z przedszkolem w zakresie korekcji zachowań dziecka. b) Zaproponować rodzicom i dziecku odpowiednia pomoc. c) Zawiadomić rodziców o podjętej decyzji na piśmie Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku np. 3-4 latki, 4-5 latki, 5-6 latki. 2. Rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb placówki i realizacji założeń programowych (oddziały mieszane) Liczba dzieci w oddziale wynosi Zwiększenia ilości dzieci w oddziale uchwala rada pedagogiczna. 3. W dni pracujące międzyświąteczne oraz w okresie ferii szkolnych praca wychowawczo dydaktyczna prowadzona jest w ograniczonej liczbie oddziałów w grupach łączonych w zależności od ilości zgłoszonych dzieci u nauczycieli Praca wychowawcza, dydaktyczna oraz opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programową, oraz ramowego rozkładu dnia, ustalonego przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, uwzględniającego zasady ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwania rodziców. 2. Spośród przedstawionych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego rada pedagogiczna ustala w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i uwzględnieniu możliwości dzieci, zestaw programów wychowania przedszkolnego. 3. Do 30 czerwca dyrektor przedszkola podaje do publicznej wiadomości zestaw programów wychowania przedszkolnego, który będzie obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. 4. Wybrany program obowiązuje przez cały cykl edukacyjny. 5. Nauczyciel ma prawo opracowania w oparciu o podstawę programową własnego programu edukacyjnego, który po zaopiniowaniu i zatwierdzeniu uchwałą przez radę pedagogiczną może być realizowany na terenie placówki. 17

16 1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada: a) pięć sal zabaw, b) sypialnię, c) salę rytmiczną, d) salę plastyczną, e) salę do pracy indywidualnej z dziećmi, f) kuchnię z zapleczem, g) pomieszczenia administracyjno gospodarcze, h) plac zabaw dla dzieci wyposażony w sprzęt terenowy i piaskownice Rozdział V. PRACOWNICY PRZEDSZKOLA W przedszkolu zatrudniony jest dyrektor, nauczyciele, księgowa, kadrowa, intendentka, pomoc administracyjna, specjalista ds. BHP i pracownicy obsługi. 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy. 3. W roku szkolnym na zasadzie skierowania mogą być przyjęci uczniowie w celu odbycia praktyki w kuchni przedszkola. Praktyka jest nieodpłatna. 4. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres zadań. Szczegółowe zakresy obowiązków pracowników przedszkola zamieszczone są w ich teczkach akt osobowych Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo dydaktyczną i opiekuńczą, odpowiedzialny jest za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. 2. Nauczyciel odpowiada za: a) życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, b) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci, c) prowadzenie i jakość pracy wychowawczo dydaktycznej, d) współpracę ze specjalistami e) nauczyciel pracę wychowawczo dydaktyczną rejestruje na bieżąco w dzienniku zajęć zgodnie z obowiązującymi przepisami f) nauczyciel opracowuje plany miesięczne na podstawie programu wychowania przedszkolnego, g) nauczyciel prowadzi obserwację pedagogiczną dzieci i dokumentuje ją, h) zasady prowadzenia innej dokumentacji dotyczącej pracy pedagogicznej z dziećmi i rodzicami uchwala Rada Pedagogiczna. 3. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej.

17 4. Nauczyciel ma prawo i powinien systematycznie podnosić swoje kwalifikacje w celu pogłębiania swojej wiedzy i wykorzystywania jej w swojej pracy zawodowej. 5. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości. 6. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu: a) ujednolicenia oddziaływań wychowawczo edukacyjnych, b) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka, c) włączenie ich w działalność przedszkola 7. Nauczyciel przedszkola, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 8. Personel pedagogiczny w przedszkolu stanowią: dyrektor i nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. 1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. 2. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. 3. Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci. 4. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola. 5. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy. 6. Administrację stanowią: a) Główna księgowa b) Kadrowa c) Intendentka d) Inspektor ds. BHP e) Pomoc administracyjna 7. Personel obsługowy stanowią: a) Szef kuchni (kucharka) b) Pomoce kuchenne c) Woźne oddziałowe d) Woźni Zadania i zakresy obowiązków pracowników, o których mowa w 20 opracowane przez dyrektora przedszkola dla poszczególnych stanowisk: 1. Obowiązki głównej księgowej: Główny księgowy jednostki podlega bezpośrednio dyrektorowi jednostki. Do obowiązków głównego księgowego jednostki należy:

18 1) Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami polegające na: a) zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki, sporządzanie kalkulacji wyników kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej, b) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za mienie przedszkolne c) nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości prowadzonej przez intendentkę. 2) Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami polegające na: a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi pozostającymi w dyspozycji jednostki b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych d) zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań 3) Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu oraz środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji przedszkola. 4) Dokonywanie kontroli wewnętrznej 5) Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora przedszkola, dotyczących prowadzenia rachunkowości, w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji. 6) Wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian. 7) Opracowanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz. 8) Sporządzanie list wynagrodzeń na podstawie dokumentów źródłowych zatwierdzonych przez dyrektora lub wicedyrektora przedszkola 9) Naliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, porodowych, pogrzebowych, świadczeń rehabilitacyjnych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. 10) Prowadzenie kart wynagrodzeń wraz z przechowywaniem dokumentacji płacowej 11) Prowadzenie kartotek zasiłkowych wraz z przechowywaniem dokumentacji 12) Przygotowanie list płac, sporządzanie poleceń księgowych z list płac, sporządzanie przelewów na podstawie list płac. 13) Obliczanie wynagrodzeń do wniosków emerytalno-rentowych. 14) Obliczanie podatku od wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 15) Prowadzenie potrąceń według wykazu udzielonych pożyczek pracownikom. 16) Ochrona danych osobowych. 17) Wykonywanie innych czynności wynikających z obowiązujących przepisów, zleconych przez dyrektora placówki nie ujętych niniejszym zakresem, mieszczących się w zakresie funkcjonowania przedszkola.

19 18) W razie, gdy wykonanie polecenia dyrektora jednostki stanowiłoby przestępstwo lub wykroczenie, główny księgowy jest obowiązany powiadomić o tym organy powołane do ścigania przestępstw. 2. Obowiązki kadrowej: 1) Załatwianie formalności związanych z przyjęciem do pracy i rozwiązaniem umowy o pracę. 2) Sporządzanie planów urlopów i kontrola ich realizacji 3) Prowadzenie akt osobowych wszystkich pracowników przedszkola 4) Prowadzenie archiwum akt osobowych. 5) Sporządzanie zakresów czynności. 6) Sporządzanie protokołów powypadkowych z tytułu wypadków w pracy lub w drodze do pracy i z pracy. 7) Prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich. 8) Prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń na stopień awansu zawodowego. 9) Sprawy badań lekarskich wydawanie skierowań na badania okresowe. 10) Ochrona danych osobowych. 11) Prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości. 12) Współpraca z dyrektorem w sprawie Systemu Informacji Oświatowej. 13) Inne prace zlecone przez dyrektora, wynikające z zakresu spraw pracowniczych 3. Obowiązki intendentki: 1) Sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola oraz nadzoru nad pomieszczeniami zaplecza kuchennego i magazynowego. 2) Załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu przedszkola. 3) Zaopatrywanie przedszkola w żywność, sprzęt, środki czystości i inne artykuły, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4) Nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom i personelowi zgodnie z HACCP. 5) Sporządzanie jadłospisów zgodnie z HACCP. 6) Uczestniczenie w ogólnych zebraniach, naradach roboczych i w razie potrzeby w posiedzeniach rady pedagogicznej. 7) Prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami (HACCP). 8) Prowadzenie raportów żywieniowych 9) Prowadzenie imiennych kartotek wydawanej odzieży ochronnej 10) Zbieranie co miesiąc odpłatności za przedszkole od rodziców, po dokonaniu wpłat - w tym samym dniu dokonanie wpłaty w banku. 11) Systematyczne rozliczanie się z rachunków i pobranej zaliczki 12) Terminowe sporządzanie raportów kasowych na podstawie dokumentacji finansowej. 13) Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. 14) Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z organizacji przedszkola. 4. Obowiązki pomocy administracyjnej: 1) pośredniczy w osobistych kontaktach dyrektora z pracownikami oraz interesantami,

20 2) prowadzi ewidencję korespondencji przychodzącej i wychodzącej z przedszkola (zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt), 3) czuwanie nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników poleceń służbowych, 4) opracowywanie sprawozdań, 5) pisanie na komputerze, 6) gromadzenie i przechowywanie aktów prawnych i zarządzeń obowiązujących w przedszkolu, 7) Obowiązkiem pracownika jest dbałość o estetykę i porządek w miejscu pracy. 5. Obowiązki kucharki: 1) Przyrządzanie punktualnie zdrowych i higienicznych posiłków przestrzegając zasad określonych w HACCP. 2) Przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych i dbanie o racjonalne ich zużycie. 3) Utrzymywanie w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych. 4) Branie udziału w ustalaniu jadłospisu. 5) Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy w przedszkolu. 6. Obowiązki pomocy kuchennej: 1) Pomaganie kucharce w przyrządzaniu posiłków. 2) Utrzymywanie czystości w kuchni, sprzętu i naczyń kuchennych oraz pozostałych pomieszczeń przyległych do kuchni (korytarz, zmywalnia, obieralnia). 3) Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy w przedszkolu. 7. Obowiązki woźnej oddziałowej: 1) Utrzymywanie w idealnej czystości wyznaczonych pomieszczeń poprzez codzienne ścieranie mebli, parapetów, podłóg itp. 2) Dwa razy w ciągu dnia mycie umywalek, muszli klozetowych, posadzek, itp. 3) Cztery razy w roku myć okna. 4) Przynoszenie posiłków z kuchni, dzielenie ich według receptury, zachowanie właściwej kultury i estetyki posiłków. 5) Pomaganie nauczycielce podczas spacerów i wycieczek z dziećmi. 6) Dbać o życie i bezpieczeństwo dzieci, nieść natychmiastową pomoc doraźną. 7) Dbać o majątek przedszkola, utrzymywać go w należytej sprawności użytkowej i estetycznej. 8) Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora i nauczycielkę. 8. Obowiązki woźnego: 1) Strzec mienia przedszkola. 2) Utrzymywać czystość na powierzonym odcinku.

21 3) Dokonywać wszelkich napraw sprzętu znajdującego się w przedszkolu i na placu zabaw zleconych przez nauczycielkę, dyrektora, intendenta. 4) Codziennie kontrolować stan techniczny urządzeń na placu zabaw, zgłaszać dyrektorowi placówki usterki sprzętu, który jest tak uszkodzony, że może zagrażać bezpieczeństwu dzieci i pracowników. Sprzęt taki natychmiast naprawić lub usunąć z terenu. 5) Codzienne sprzątanie chodnika, a w okresie zimy odśnieżanie chodników przyległych do przedszkola (jesienią sprzątanie i grabienie liści). 6) Uczestniczenie w większych zakupach. 7) Dokonywanie naprawy drobnego sprzętu i narzędzi. 8) Utrzymywanie w czystości pomieszczeń gospodarczych. 9) Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy Wszystkich pracowników przedszkola obowiązuje: 1) Regularne i punktualne przychodzenie do pracy obecność w pracy potwierdzać podpisem na karcie ewidencji czasu pracy (lista obecności). 2) W przypadku nieobecności w pracy spowodowanej chorobą lub inną ważną przyczyną fakt ten zgłosić w miejscu pracy w ciągu 24 godzin. 3) Dokonywać badań okresowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4) W każdej sytuacji zachować się kulturalnie i taktownie, swoją osobą dbać o dobre imię przedszkola. 5) Przestrzeganie zasad dobrej praktyki higienicznej w przedszkolu. Rozdział VI WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ICH RODZICE 23 Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat, zastrzeżeniem ust. 3 i4. 2. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć rocznie przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 3. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku Prawa dzieci Dziecko w przedszkolu ma wszystkie praw wynikające z Konwencji Praw dziecka, a w szczególności do:

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI '. Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu TEKST JEDNOLITY STATUTU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220 w ŁODZI 1 1.Siedziba Przedszkola

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE

STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE Spis treści Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Rozdział II Ogólne informacje o przedszkolu Rozdział III Cele i zadania przedszkola

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU przy ul. Ciepłej 19 A Białystok 2013 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

Statut. Przedszkola Nr 48 w Poznaniu. Niniejszy statut zatwierdzony został Uchwałą nr 6/2014/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 10 marca 2015 r.

Statut. Przedszkola Nr 48 w Poznaniu. Niniejszy statut zatwierdzony został Uchwałą nr 6/2014/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 10 marca 2015 r. Przedszkola Nr 48 w Poznaniu Niniejszy statut zatwierdzony został Uchwałą nr 6/2014/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 10 marca 2015 r. Statut przedszkola opracowano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT NR 2 W ZAMOŚCIU

STATUT NR 2 W ZAMOŚCIU 1 STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W ZAMOŚCIU ZAMOŚĆ marzec 2014 2 SPIS TREŚCI 1. Nazwa i typ placówki... str.3 2. Cele i zadania przedszkola... str.4 3. Organy przedszkola i ich kompetencje... str.9

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RYDZYNIE. Pedagogicznej Przedszkola Publicznego w Rydzynie z dnia 28 sierpnia 2012r.

STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RYDZYNIE. Pedagogicznej Przedszkola Publicznego w Rydzynie z dnia 28 sierpnia 2012r. STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RYDZYNIE Statut Przedszkola Publicznego w Rydzynie zatwierdzono jednogłośnie Uchwałą Nr 1/2012/2013 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego w Rydzynie z dnia 28 sierpnia

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU TEKST JEDNOLITY Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku 1 1. Publiczne Przedszkole działa jako jednostka

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie. Tekst jednolity

STATUT. Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie. Tekst jednolity STATUT Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie Tekst jednolity MIKOŁÓW 2014 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Przedszkole Nr 2, zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną. Przedszkole

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W ŁAŃCUCIE

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W ŁAŃCUCIE STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W ŁAŃCUCIE 1 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI ROZDZIAŁ VII ROZDZIAŁ VIII ROZDZIAŁ IX ROZDZIAŁ X Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 14 W TYCHACH

STATUT PRZEDSZKOLA NR 14 W TYCHACH P-14-0110/1/2013/DD STATUT PRZEDSZKOLA NR 14 W TYCHACH PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 256 z 2004 r. poz. 2572 z późniejszymi zmianami). Akty wykonawcze

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A

STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A Wrocław - kwiecień 2011r. Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 1 Uchwała Nr 7/2011 Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 Planeta Uśmiechu we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Statut PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 W PYRZYCACH

Statut PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 W PYRZYCACH Statut PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W PYRZYCACH Statut opracowany na podstawie następujących aktów prawnych: 1. Ustawy z dnia 7 września1991r. o systemie Oświaty (t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Statut opracowany w oparciu o:

Statut opracowany w oparciu o: Statut opracowany w oparciu o: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia..

Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia.. Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia.. W sprawie : jednolitego tekstu Statutu Przedszkola Na podstawie art. 50 ust.1 poz 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 23 W TYCHACH UL. JEDNOŚCI 51

STATUT PRZEDSZKOLA NR 23 W TYCHACH UL. JEDNOŚCI 51 UCHWAŁA NR 7 /2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Tychach z dnia 27 lutego 2014 r. STATUT PRZEDSZKOLA NR 23 W TYCHACH UL. JEDNOŚCI 51 (tekst jednolity) Statut Przedszkola

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski STATUT Przedszkola Niepublicznego o nazwie w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niepubliczne Przedszkole o nazwie w brzmieniu Modelowe Przedszkole z elementami

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Cele i zadania przedszkola. ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań przedszkola. ROZDZIAŁ VI Nauczyciele i inni pracownicy

ROZDZIAŁ II Cele i zadania przedszkola. ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań przedszkola. ROZDZIAŁ VI Nauczyciele i inni pracownicy SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Cele i zadania przedszkola ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań przedszkola ROZDZIAŁ IV Organy przedszkola ROZDZIAŁ V Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 1 POD TOPOLĄ w Kostrzynie nad Odrą

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 1 POD TOPOLĄ w Kostrzynie nad Odrą PODSTAWA PRAWNA: STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 1 POD TOPOLĄ w Kostrzynie nad Odrą Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem STATUT. Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem STATUT. Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem STATUT Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Przedszkole nosi nazwę Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym i jest przedszkolem

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Kraszowie, b)

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 24 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 WE WROCŁAWIU

STATUT PRZEDSZKOLA NR 24 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 WE WROCŁAWIU STATUT PRZEDSZKOLA NR 24 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 WE WROCŁAWIU Wrocław 2014r. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

STATUT Publicznego Przedszkola Calineczka w Czarnymlesie

STATUT Publicznego Przedszkola Calineczka w Czarnymlesie STATUT Publicznego Przedszkola Calineczka w Czarnymlesie SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ 1. I II III Postanowienia ogólne Cele i zadania

Bardziej szczegółowo

Statut Przedszkola nr 74 we Wrocławiu ul. Krzywa 3

Statut Przedszkola nr 74 we Wrocławiu ul. Krzywa 3 Statut Przedszkola nr 74 we Wrocławiu ul. Krzywa 3 Przedszkole nr 74 we Wrocławiu zwane dalej Przedszkolem działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r Nr

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO nr 31 w Kielcach

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO nr 31 w Kielcach STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO nr 31 w Kielcach Tekst jednolity SPIS TREŚCII ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania przedszkola... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWY PROMYK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI i SPECJALNYMI W BIAŁYMSTOKU

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWY PROMYK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI i SPECJALNYMI W BIAŁYMSTOKU STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWY PROMYK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI i SPECJALNYMI W BIAŁYMSTOKU Białystok, 2013 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Przedszkole używa nazwy : Przedszkole Niepubliczne

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

STATUT. PRZEDSZKOLA Nr 69 we Wrocławiu

STATUT. PRZEDSZKOLA Nr 69 we Wrocławiu STATUT PRZEDSZKOLA Nr 69 we Wrocławiu 1 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1.1. Przedszkole Nr 69, zwane dalej przedszkolem, jest placówką publiczną, która: 1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w

Bardziej szczegółowo