STATUT MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 11 TĘCZOWY ZAKĄTEK W ZIELONEJ GÓRZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 11 TĘCZOWY ZAKĄTEK W ZIELONEJ GÓRZE"

Transkrypt

1 STATUT MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 11 TĘCZOWY ZAKĄTEK W ZIELONEJ GÓRZE Styczeń 2010

2 ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA 1 Miejskie Przedszkole Nr11 Tęczowy zakątek w Zielonej Górze działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U r., Nr 256, poz tekst jednolity z póz. zm.) 2. Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z póz. zm.) 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 w sprawie ramowego statutu publicznego przedszkola (Dz. U r. Nr 61, poz. 624 ze zm.) 4. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U Nr 4, poz. 17) 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz. U. 2004/26/232 ) 6. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne NZ dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. 1991/120/526, 2000/2/11). 7. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r./97/674 ze zmianami) 8. Rozporządzenia MENiS z dnia 07 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. 2003/11/114 z późniejszymi zmianami ) 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania, i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. 2009/89/730) 10. Uchwała Nr LI/666/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zielona Góra. 11. Uchwała Nr LVI/719/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zielona Góra. 12. Zarządzenie Nr 1414/09 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 14 grudzień 2009 r. w sprawie przeprowadzenia likwidacji zakładów budżetowych miejskich przedszkoli w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe i wyznaczenia likwidatorów Miejskie Przedszkole Nr 11 Tęczowy zakątek w Zielonej Górze jest placówką oświatowo- wychowawczą działającą jako jednostka budżetowa podległa Radzie Miasta Zielona Góra. 2. Bezpośredni nadzór nad działalnością przedszkola sprawuje organ prowadzący, którym jest Miasto Zielona Góra. 3. Nadzór pedagogiczny pełni Kurator Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim- Delegatura w Zielonej Górze. 4. Miejskie Przedszkole nr 11 Tęczowy zakątek w Zielonej Górze jest placówką publiczną:

3 a) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, b) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, c) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikację określone odrębnym przepisami Przedszkole używa nazwy: Miejskie Przedszkole Nr 11 Tęczowy zakątek 2. Przedszkole używa pieczęci prostokątnej o treści: Miejskie Przedszkole Nr 11 TĘCZOWY ZAKĄTEK Zielona Góra ul. Zamenhofa 30 tel , fax NIP , Regon Rozdział I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDSZKOLU 4 1. Przedszkole czynne jest dziesięć godzin i trzydzieści minut dziennie od 6 30 do od poniedziałku do piątku. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach 8:00-13: Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest przez organ prowadzący na dany rok szkolny na wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 3. Przedszkole funkcjonuje przez 12 miesięcy w roku z przerwą wakacyjną ustaloną przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola. 4. Rodzice dziecka zapisanego do przedszkola zobowiązani są do podpisania umowy za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zielona Góra. 5. Opłata za przedszkole ustaje z zachowaniem okresu wypowiedzenia zawartego w umowie na świadczenia realizowane w przedszkolu. 6. W czasie przerwy wakacyjnej rodzice zobowiązani są do zabezpieczenia dziecku opieki we własnym zakresie. 7. W przypadku braku możliwości zapewnienia opieki dziecku, rodzice mogą ubiegać się o umieszczenie dziecka w przedszkolu zastępczym. 8. Podanie o przedszkole zastępcze składają rodzice do dyrektora wybranej placówki do 20 go maja każdego roku. 9. Skreślenie dziecka z ewidencji przedszkola dokonuje dyrektor na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów. 10. Przedszkole prowadzi żywienie dzieci i pracowników składające się z trzech posiłków. 11. Odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole na rzecz dzieci są pobierane w dwóch częściach i stanowią pokrycie: a) kosztów wyżywienia dziecka w przedszkolu, w całości pokrywane przez rodziców,

4 b) częściowych kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu, które ustala organ prowadzący na podstawie Uchwały Rady Miasta Zielona Góra. Koszty te nie podlegają zwrotom w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu. 12. Wysokość miesięcznych opłat za wyżywienie ustala dyrektor w porozumieniu z radą rodziców, uwzględniając normy żywienia ustalone przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz aktualne ceny artykułów żywnościowych, 13. Zasady zwrotu kosztów za wyżywienie tzw. odpis w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, ustala dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców w formie uchwał według dziennej stawki żywieniowej obowiązującej w danym miesiącu. 14. Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu przyjmowana jest z góry w dniach ustalonych z Radą Rodziców nie później jednak niż do 15 każdego miesiąca. Opłaty te kwitowane są na drukach :kwitariusz przychodowo - ewidencyjny opłat. 15. Za prawidłowy rejestr uczęszczania dzieci do przedszkola oraz miesięczne zestawienie dni nieobecności odpowiada nauczycielka grupy. 16. Zasady udzielania ulg i zwolnień z miesięcznej opłaty wnoszonej przez rodziców za częściowe koszty utrzymania dziecka w przedszkolu, ustalane są przez dyrektora zgodnie z trybem przydzielania ulg (załącznik Nr 1). 17. Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest przez cały rok szkolny (tj. 1 wrzesień 31 sierpień) z wyłączeniem przerwy urlopowej. 18. Za prawidłowe i terminowe naliczanie odpłatności zbieranie odpłat i odprowadzanie do banku odpowiada intendentka. 19. Zasady odpłatności za wyżywienie pracowników przedszkola regulują odrębne przepisy. 20. W przedszkolu dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych: a) decyzje o wyborze zajęć dodatkowych podejmowane są przez rodziców na zasadzie dobrowolności w trakcie zebrania ogólnego rozpoczynającego rok szkolny (w formie zobowiązania pisemnego, deklaracji lub ogólnej listy) i obowiązują przez okres trwania umowy; b) wpłaty za zajęcia dodatkowe rodzice uiszczają na konto rady rodziców w terminie do 20 każdego miesiąca; c) terminy zajęć dodatkowych oraz wysokość opłat podawane są do wiadomości rodziców na pierwszym zebraniu inaugurującym rok szkolny; d) Na pisemny wniosek rodziców dla dzieci 6-letnich są prowadzone nieodpłatnie zajęcia religii. W tym czasie dzieci, które nie uczęszczają na religię, mają zapewnioną opiekę nauczyciela. 21. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, jest dostosowany do zainteresowań, możliwości rozwojowych dzieci i wynosić: a) z dziećmi w wieku 3 4 lat około 15 minut; b) z dziećmi w wieku 5 6 lat około 30 minut; 22. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Rozdział II. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 5

5 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. 2. Celem przedszkola jest : a) wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym; b) współdziałanie z rodziną w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do podjęcia nauki szkolnej; c) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno pedagogicznej; d) umożliwianie dzieciom podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej, kulturowej i religijnej ; 3. Powyższe cele przedszkole realizuje poprzez: a) nawiązywanie kontaktu z dzieckiem jako jednością umysłu, psychiki i ciała; b) zapewnienie opieki w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku; c) stwarzanie warunków do wielostronnego rozwoju dziecka uwzględniając jego indywidualne potrzeby; d) stwarzanie warunków do zdobywania wiedzy o sobie samym i otaczającej rzeczywistości w działaniu uwzględniając naturalną aktywność dziecka i jego ciekawość poznawczą, e) kształtowanie świadomej i czynnej postawy dziecka wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa, f) kształtowanie postawy emocjonalnie inteligentnej, g) konstruktywną współpracę z rodzicami tworząc jedność celów, zadań i oddziaływań wychowawczych, h) współpracę z instytucjami zewnętrznymi wspomagającymi Przedszkole w realizacji celów głównych, i) diagnozowanie efektów pracy przedszkola w różnych jego obszarach celem podnoszenia poziomu jego pracy Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w programie pracy przedszkola i w projektach edukacyjnych (planach pracy) poszczególnych oddziałów przedszkolnych. 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę w następujący sposób: 7 a) każda grupa wiekowa powierzona jest opiece dwóch nauczycieli; b) nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo dziecka od chwili wprowadzenia go przez rodzica (prawnego opiekuna) do sali zajęć; c) nauczyciel i woźna oddziałowa każdorazowo kontrolują miejsca, w których przebywają dzieci: sale zajęć, szatnię, łazienkę, plac zabaw; a także sprzęt, pomoce i inne narzędzia. d) nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjęcia go przez drugiego nauczyciela, informując go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków; e) w sytuacji nagłej nauczyciel może opuścić dzieci, jednak pod warunkiem, że zapewni im w tym czasie opiekę upoważnionej osoby.

6 f) w nagłych wypadkach wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych powinny mieć na celu przede wszystkim zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa; g) wychowankowie nie mogą być poddawani w przedszkolu żadnym zabiegom lekarskim oraz nie wolno podawać im żadnych lekarstw (nie dotyczy to udzielania pomocy w nagłych wypadkach); h) nauczyciel zna przepisy BHP, ppoż. i przepisy ruchu drogowego oraz ich przestrzega; i) dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej efektywności wskazane jest w miarę możliwości organizacyjnych, aby ci sami nauczyciele prowadzili oddział od 3 do 6 lat, j) do każdego oddziału przydzielony jest pracownik obsługi- woźna oddziałowa; k) podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonym terenie i bezpiecznym sprzęcie dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci, l) w czasie wycieczek dzieciom zapewnia się opiekę dostosowując liczbę opiekunów do wieku dzieci, stopnia rozwoju psychofizycznego,stanu zdrowia oraz specyfiki zajęć; 2. Przedszkole zapewnia dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną realizowaną we współpracy z poradnią: a) pomoc psychologiczno pedagogiczna realizowana jest przez wspomaganie rozwoju dziecka, a w szczególności wyrównywanie i korygowanie deficytów rozwojowych i eliminowanie ich przyczyn; b) wspomaganie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; c) badanie psychologiczne dziecka oraz zajęcia wyrównawcze mogą być prowadzone wyłącznie za zgodą rodziców wyrażoną w formie pisemnej. 3. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola: a) rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola; b) rodzice zobowiązani są przyprowadzać dziecko do sali i oddać pod opiekę osoby dorosłej, c) dzieci mogą być wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe, upoważnione przez rodziców lub prawnych opiekunów na piśmie (upoważnienie zostaje w dokumentacji przedszkola); d) osoba odbierająca dziecko nie powinna być pod wpływem alkoholu; e) jeżeli osoba odbierająca dziecko jest pod wpływem alkoholu,a jej stan pozwala domniemywać,iż nie zapewni dziecku bezpiecznego powrotu do domu dziecko nie zostaje wydane do czasu przyjścia drugiego rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. Rozdział III ORGANY PRZEDSZKOLA 1. Organami przedszkola są: 8 1) Dyrektor przedszkola 2) Rada pedagogiczna 3) Rada rodziców

7 2. Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem. 3. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący. 4. Zasady współdziałania poszczególnych organów gwarantują każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji. 5. Dyrektor przedszkola działa w imieniu Miasta Zielona Góra w zakresie zwykłego zarządu Miejskim Przedszkolem Nr 11 Tęczowy zakątek. 6. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. 7. Zadania dyrektora są następujące: 1) Zadania ogólne dyrektora: a) dyrektor przedszkola odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola; b) dyrektor jest odpowiedzialny za realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjętymi w ramach jej kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organu nadzorującego przedszkole; c) dyrektor odpowiada za zapewnienie pomocy nauczycielkom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym; d) dyrektor jest odpowiedzialny za zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczowychowawczych; e) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z planem; f) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; g) realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących; h) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie; i) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola; j) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych; k) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych; l) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym i nadzorującym oraz instytucjami kontrolującymi; m) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników; n) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem; o) zapewnianie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż. 2) Zadania dyrektora jako przewodniczącego rady pedagogicznej: a) przewodniczenie posiedzeniom rady pedagogicznej; b) przekazywanie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym; c) wstrzymywanie wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i niezwłoczne powiadamianie o tym organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

8 3) Zadania dyrektora w zakresie współpracy z innymi organami przedszkola: a) współpraca z radą pedagogiczną i radą rodziców w wykonywaniu swoich zadań; b) koordynowanie współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi; c) wyrażanie zgody na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności; d) współdziałanie z organizacjami mniejszości narodowych lub grup etnicznych w wykonywaniu zadań związanych z podtrzymywaniem i rozwijaniem poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej; 4) Zadania dyrektora przedszkola związane z organizacją przedszkola: a) sporządzanie arkusza organizacji przedszkola; b) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć określającego organizację zajęć, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy; c) ponoszenie odpowiedzialności za wykonanie obowiązków związanych z systemem informacji oświatowej; d) tworzenie zespołów wychowawczych, problemowo-zadaniowych, powoływanie na wniosek zespołu przewodniczącego zespołu; 5) Zadania dyrektora związane z dokumentacją: a) dokonywanie sprostowań błędów i oczywistych pomyłek w dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz złożenie czytelnego podpisu; b) ponoszenie odpowiedzialności za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją; c) poświadczanie zgodności kopii z oryginałem zaświadczeń lub innych druków szkolnych, gdy jest to niezbędne dla złożenia kopii w aktach przedszkola; d) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami; 6) Zadania dyrektora a sprawy dzieci: a) przyjmowanie do przedszkola dziecka, które ukończyło 2,5 roku w szczególnie uzasadnionych przypadkach; b) podejmowanie decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola w czasie roku szkolnego (w przypadku większej liczby dzieci niż 25 w grupie, po uzyskaniu akceptacji nauczyciela tej grupy); c) zapewnienie higienicznych i bezpiecznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu; d) koordynowanie opieki nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi; e) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym indywidualnego nauczania dla dziecka 6-letniego posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania; f) zezwalanie na indywidualny program lub tok nauki, na wniosek lub za zgodą rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Wyznaczanie nauczyciela-opiekuna i ustalanie zakresu jego obowiązków. g) ponoszenie odpowiedzialności za organizację działań wychowawczych; h) skreślanie dziecka z listy wychowanków w przypadkach określonych w statucie przedszkola, na podstawie uchwały rady pedagogicznej;

9 i) powoływanie zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; j) koordynowanie prac zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub upoważnianie do tego nauczyciela; 7) Zadania dyrektora związane z realizacją obowiązku szkolnego: a) powiadamianie dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko sześcioletnie mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie 8)Zadania dyrektora związane z prowadzeniem polityki kadrowej, zatrudnianiem, zwalnianiem i motywowaniem nauczycieli: a) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola; b) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola; c) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola; d) nawiązywanie z nauczycielem stosunku pracy odpowiednio na podstawie umowy o pracę lub mianowania na stanowisku zgodnym z posiadanymi przez nauczyciela kwalifikacjami oraz zgodnie z posiadanym przez nauczyciela stopniem awansu zawodowego; e) wystawianie nauczycielowi, na jego wniosek, legitymacji służbowej; f) rozwiązywanie z nauczycielem stosunku pracy w razie całkowitej likwidacji przedszkola; g) rozwiązywanie z nauczycielem stosunku pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenoszenie go w stan nieczynny w razie częściowej likwidacji przedszkola albo w razie zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela; h) zawiadamianie reprezentującej nauczyciela zakładowej organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy; i) kierowanie nauczyciela mianowanego na badania okresowe lub kontrolne z własnej inicjatywy w każdym czasie; j) stwierdzanie wygaśnięcia stosunku pracy w przypadkach określonych; k) wypłacanie odpraw w razie rozwiązania z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania stosunku pracy; 9) Zadania dyrektora związane z oceną nauczycieli: a) ocenianie nauczyciela na jego wniosek lub z własnej inicjatywy 10) Zadania dyrektora zawiązane z awansem nauczycieli a) nadawanie nauczycielom stażystom spełniającym warunki, w drodze decyzji administracyjnej, stopnia nauczyciela kontraktowego; b) zatwierdzanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela na okres stażu; c) przydzielanie spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż; d) ustalanie oceny dorobku zawodowego za okres stażu; e) powoływanie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego; f) pełnienie funkcji przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, o której mowa w pkt 1.10.e); g) zasiadanie w składzie komisji na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego;

10 h) zapewnianie nauczycielom odbywającym staż odpowiednich warunków; 11)Zadania dyrektora związane z prowadzeniem nadzoru pedagogicznego: a) opracowywanie planu nadzoru pedagogicznego i zapoznawanie z nim radę pedagogiczną i radę rodziców; b) przekazywanie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym; c) przekazywanie informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego przed zakończeniem każdego roku szkolnego radzie pedagogicznej i radzie rodziców; d) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach i procedurze oceniania; e) wykonywanie zaleceń Lubuskiego Kuratorium Oświaty wynikających z nadzoru pedagogicznego 8. Rada Pedagogiczna: 1) Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia zgodnie z art Ustawy o systemie oświaty. 2) W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce. 3) W zebraniu rady pedagogicznej mogą brać udział (z głosem doradczym) osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 4) Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola. 5) Zebrania plenarne rady pedagogicznej organizowane są nie rzadziej niż jeden raz na kwartał lub w miarę bieżących potrzeb. 6) Inicjatorem zebrań rady pedagogicznej może być: a) Organ prowadzący, b) Rada Pedagogiczna, c) Dyrektor. 7) Termin zwołania rady pedagogicznej powinien być podany w miarę możliwości na tydzień przed posiedzeniem. 8) osoba zwołująca radę pedagogiczną powinna podać wcześniej zagadnienia do dyskusji na zaplanowane posiedzenie, 9) do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: zatwierdzanie planów pracy przedszkola; b) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz programów własnych nauczycieli (po zaopiniowaniu przez radę rodziców); c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli d) zatwierdzanie wyników pracy wychowawczo dydaktycznej, e) ustalanie w drodze uchwały na podstawie przedstawionych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz po zasięgnięciu opinii rady rodziców i uwzględnieniu możliwości wychowanków odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego i przedszkolnego zestawu podręczników; f) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków oraz innych uchwał.

11 10) Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: a) organizację pracy placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć; b) projekt planu finansowego placówki; c) wnioski dyrektora w sprawach dotyczących przyznawania nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; d) propozycje dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych czynności i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 11) Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola oraz jego zmiany i przedstawia do uchwalenia radzie rodziców, 12) Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie z funkcji dyrektora, 13) Osoby biorące udział w zebraniach rady pedagogicznej nie mogą ujawniać spraw poruszanych na tych zebraniach, jeśli mogłoby to naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników placówki. 14) Rada pedagogiczna opracowuje statut przedszkola oraz zmiany statutu i przyjmuje je w trybie uchwał. 15) Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. 16) Rada pedagogiczna uchwala swój regulamin działania, który nie może być sprzeczny ze statutem. 17) Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 18) Podstawowym dokumentem działania rady pedagogicznej jest księga protokołów. 19) Księga protokołów stanowi zbiór wydruków komputerowych, opieczętowanych pieczątka przedszkola, z podpisami nauczycieli i dyrektora. 20) Księga protokołów może być udostępniona tylko na terenie przedszkola i tylko członkom rady pedagogicznej, bądź wyznaczonemu przedstawicielowi organu prowadzącego oraz przedstawicielowi organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 21) Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad przedszkolem. 9. Rada Rodziców. 1) Rada rodziców jest społecznym organem działającym na rzecz przedszkola zgodnie z art Ustawy o systemie oświaty. 2) Współdziała z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole. 3) Uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspakajania potrzeb dzieci. 4) Rada rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora oraz rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola. 5) Do kompetencji rady rodziców należą: a) uchwalanie, w porozumieniu z radą pedagogiczną: - programu wychowawczego przedszkola, który obejmuje wszystkie skierowane do wychowanków treści i działania o charakterze wychowawczym, realizowanego przez nauczycieli;

12 - programu profilaktyki, dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, który obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym, skierowane do wychowanków, nauczycieli i rodziców; b)opiniowanie planu pracy przedszkola, programów własnych, projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla przedszkola; c) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania; d)opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola. 6) w celu wspierania działalności statutowej przedszkola, gromadzi fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł zgodnie przepisami szczegółowymi, oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w pkt. 13 7) Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w pkt.5) lit. a, program ten ustala dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora przedszkola obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 8) w skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, którzy są wybierani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału. 9) Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 10) W wyborach rodziców, o których mowa w p. 8, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. 11) Rada każdego oddziału powinna składać się z co najmniej trzech reprezentantów. 12) Działalnością rady rodziców kieruje przewodniczący, którego kadencja trwa jeden rok, przy czym istnieje możliwość jej przedłużenia. 13) Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: a) Wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady; b) Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady. 14) Zebrania są protokołowane. 15) W posiedzeniach uczestniczyć może z głosem doradczym dyrektor przedszkola. 16) Do udziału w posiedzeniach zapraszane mogą być inne osoby z głosem doradczym. 17) Rada Rodziców może porozumiewać się z radami innych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych i ustalać zasady i zakres współpracy. 18) W przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania w przedszkolu opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności nauczania lub wychowania W przedszkolu dyrektora (podczas jego nieobecności w placówce), może zastępować wyznaczony przez niego w porozumieniu z radą pedagogiczną nauczyciel tego przedszkola. 2. Funkcja ta sprawowana jest społecznie. 3. Rada pedagogiczna może opracować i uchwalić zakres obowiązków społecznego zastępcy dyrektora.

13 10 1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą: a) dają każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i niniejszym statutem, b) zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą. 2. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach opieki i kształcenia dzieci. a) nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielają rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju, b) przedszkole organizuje dni otwarte jeden raz na kwartał, c) zebranie ze wszystkimi rodzicami organizowane jest zawsze na początku roku szkolnego, natomiast zebrania rodziców w oddziałach według potrzeb wynikających z pracy wychowawczo dydaktycznej, d) rodzice mają prawo znać zadania wynikające z rocznego planu pracy przedszkola oraz znać tematy i treści planów miesięcznych w danym oddziale, e) współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom w poszanowaniu ich godności osobistej, religijnej, w poczuciu tożsamości narodowej oraz w podnoszeniu poziomu placówki. Rozdział IV ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA 1. W przedszkolu jest placówką pięciooddziałową. 2. Oddziały przedszkolne zlokalizowane są w jednej siedzibie przy ul. Zamenhofa 30 w Zielonej Górze. 3. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora w terminie wyznaczonym przez organ prowadzący. 4. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. 5. W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się w szczególności: a) ogólne dane o przedszkolu, b) czas pracy poszczególnych oddziałów, c) liczbę pracowników, d) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielanych przez organ prowadzący przedszkole, Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności. 2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w sytuacjach wyjątkowych uzasadnionych mogą być przyjęte dzieci od 2,5 roku życia. 3. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest Karta zgłoszenia dziecka, którą należy złożyć bezpośrednio w placówce w terminie wyznaczonym przez organ prowadzący.

14 4. W przypadku ponadnormatywnej liczby zgłoszeń dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną. 5. W przypadku gdy liczba zgłoszonych do przedszkola dzieci jest mniejsza od ilości miejsc dyrektor może odstąpić od powoływania komisji rekrutacyjnej. 6. Powołana komisja rekrutacyjna składa się z: a) przedstawicieli rady pedagogicznej, b) przedstawicieli rady rodziców, c) przedstawicieli placówek przedszkolnych najbliżej usytuowanych. 7. Komisji rekrutacyjnej przewodniczy dyrektor przedszkola, w którym odbywa się posiedzenie komisji. 8. Decyzje komisji są protokołowane i przechowywane w gabinecie dyrektora. 9. Rekrutacja dzieci na nowy rok szkolny odbywa się w terminie ustalonym przez organ prowadzący, 10. Informacja dla rodziców o wynikach podawana jest na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola w terminie wyznaczonym przez organ prowadzący. 11. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są: a) Dzieci sześcioletnie odbywające roczne przygotowanie przedszkolne. b) Dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących; matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych. c) Dzieci, których rodzeństwo już uczęszcza do przedszkola d) Dzieci rodziców pracujących( z wyjątkiem rodziców dzieci sześcioletnich) 12. Dzieci niepełnosprawne oraz niedostosowane społecznie mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem możliwości i warunków przedszkola. 13. W przypadku, gdy w przedszkolu są wolne miejsca przyjmowanie dzieci odbywa się w ciągu całego roku przez dyrektora przedszkola. 14. Szczegółowe przepisy dotyczące rekrutacji określa procedura rekrutacji dzieci do przedszkola. 13 Warunki skreślenia dziecka z listy uczęszczających do przedszkola 1. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach: a) Nie stosowanie się do warunków umowy, o których mowa w 4 pkt.4 b) Nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego Statutu. c) Sfałszowania dokumentów. d) Permanentnego odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych bądź upoważnione osoby) po godzinach funkcjonowania placówki. e) Ze względu na zachowanie dziecka uniemożliwiające zapewnienie jemu lub innym dzieciom bezpieczeństwa i niepodjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu (np. podjęcia terapii) lub gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji. f) Innych ważnych przyczyn tkwiących po stronie rodziców (opiekunów prawnych).

15 2. W przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy wychowanków w sytuacji opisanej w pkt1 lit. e dyrektor zobowiązany jest podjąć następujące działania: a) Zawiadomić rodziców na piśmie o konieczności podjęcia współpracy z przedszkolem w zakresie korekcji zachowań dziecka. b) Zaproponować rodzicom i dziecku odpowiednia pomoc. c) Zawiadomić rodziców o podjętej decyzji na piśmie Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku np. 3-4 latki, 4-5 latki, 5-6 latki. 2. Rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb placówki i realizacji założeń programowych (oddziały mieszane) Liczba dzieci w oddziale wynosi Zwiększenia ilości dzieci w oddziale uchwala rada pedagogiczna. 3. W dni pracujące międzyświąteczne oraz w okresie ferii szkolnych praca wychowawczo dydaktyczna prowadzona jest w ograniczonej liczbie oddziałów w grupach łączonych w zależności od ilości zgłoszonych dzieci u nauczycieli Praca wychowawcza, dydaktyczna oraz opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programową, oraz ramowego rozkładu dnia, ustalonego przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, uwzględniającego zasady ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwania rodziców. 2. Spośród przedstawionych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego rada pedagogiczna ustala w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i uwzględnieniu możliwości dzieci, zestaw programów wychowania przedszkolnego. 3. Do 30 czerwca dyrektor przedszkola podaje do publicznej wiadomości zestaw programów wychowania przedszkolnego, który będzie obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. 4. Wybrany program obowiązuje przez cały cykl edukacyjny. 5. Nauczyciel ma prawo opracowania w oparciu o podstawę programową własnego programu edukacyjnego, który po zaopiniowaniu i zatwierdzeniu uchwałą przez radę pedagogiczną może być realizowany na terenie placówki. 17

16 1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada: a) pięć sal zabaw, b) sypialnię, c) salę rytmiczną, d) salę plastyczną, e) salę do pracy indywidualnej z dziećmi, f) kuchnię z zapleczem, g) pomieszczenia administracyjno gospodarcze, h) plac zabaw dla dzieci wyposażony w sprzęt terenowy i piaskownice Rozdział V. PRACOWNICY PRZEDSZKOLA W przedszkolu zatrudniony jest dyrektor, nauczyciele, księgowa, kadrowa, intendentka, pomoc administracyjna, specjalista ds. BHP i pracownicy obsługi. 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy. 3. W roku szkolnym na zasadzie skierowania mogą być przyjęci uczniowie w celu odbycia praktyki w kuchni przedszkola. Praktyka jest nieodpłatna. 4. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres zadań. Szczegółowe zakresy obowiązków pracowników przedszkola zamieszczone są w ich teczkach akt osobowych Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo dydaktyczną i opiekuńczą, odpowiedzialny jest za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. 2. Nauczyciel odpowiada za: a) życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, b) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci, c) prowadzenie i jakość pracy wychowawczo dydaktycznej, d) współpracę ze specjalistami e) nauczyciel pracę wychowawczo dydaktyczną rejestruje na bieżąco w dzienniku zajęć zgodnie z obowiązującymi przepisami f) nauczyciel opracowuje plany miesięczne na podstawie programu wychowania przedszkolnego, g) nauczyciel prowadzi obserwację pedagogiczną dzieci i dokumentuje ją, h) zasady prowadzenia innej dokumentacji dotyczącej pracy pedagogicznej z dziećmi i rodzicami uchwala Rada Pedagogiczna. 3. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej.

17 4. Nauczyciel ma prawo i powinien systematycznie podnosić swoje kwalifikacje w celu pogłębiania swojej wiedzy i wykorzystywania jej w swojej pracy zawodowej. 5. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości. 6. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu: a) ujednolicenia oddziaływań wychowawczo edukacyjnych, b) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka, c) włączenie ich w działalność przedszkola 7. Nauczyciel przedszkola, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 8. Personel pedagogiczny w przedszkolu stanowią: dyrektor i nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. 1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. 2. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. 3. Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci. 4. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola. 5. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy. 6. Administrację stanowią: a) Główna księgowa b) Kadrowa c) Intendentka d) Inspektor ds. BHP e) Pomoc administracyjna 7. Personel obsługowy stanowią: a) Szef kuchni (kucharka) b) Pomoce kuchenne c) Woźne oddziałowe d) Woźni Zadania i zakresy obowiązków pracowników, o których mowa w 20 opracowane przez dyrektora przedszkola dla poszczególnych stanowisk: 1. Obowiązki głównej księgowej: Główny księgowy jednostki podlega bezpośrednio dyrektorowi jednostki. Do obowiązków głównego księgowego jednostki należy:

18 1) Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami polegające na: a) zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki, sporządzanie kalkulacji wyników kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej, b) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za mienie przedszkolne c) nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości prowadzonej przez intendentkę. 2) Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami polegające na: a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi pozostającymi w dyspozycji jednostki b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych d) zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań 3) Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu oraz środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji przedszkola. 4) Dokonywanie kontroli wewnętrznej 5) Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora przedszkola, dotyczących prowadzenia rachunkowości, w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji. 6) Wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian. 7) Opracowanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz. 8) Sporządzanie list wynagrodzeń na podstawie dokumentów źródłowych zatwierdzonych przez dyrektora lub wicedyrektora przedszkola 9) Naliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, porodowych, pogrzebowych, świadczeń rehabilitacyjnych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. 10) Prowadzenie kart wynagrodzeń wraz z przechowywaniem dokumentacji płacowej 11) Prowadzenie kartotek zasiłkowych wraz z przechowywaniem dokumentacji 12) Przygotowanie list płac, sporządzanie poleceń księgowych z list płac, sporządzanie przelewów na podstawie list płac. 13) Obliczanie wynagrodzeń do wniosków emerytalno-rentowych. 14) Obliczanie podatku od wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 15) Prowadzenie potrąceń według wykazu udzielonych pożyczek pracownikom. 16) Ochrona danych osobowych. 17) Wykonywanie innych czynności wynikających z obowiązujących przepisów, zleconych przez dyrektora placówki nie ujętych niniejszym zakresem, mieszczących się w zakresie funkcjonowania przedszkola.

19 18) W razie, gdy wykonanie polecenia dyrektora jednostki stanowiłoby przestępstwo lub wykroczenie, główny księgowy jest obowiązany powiadomić o tym organy powołane do ścigania przestępstw. 2. Obowiązki kadrowej: 1) Załatwianie formalności związanych z przyjęciem do pracy i rozwiązaniem umowy o pracę. 2) Sporządzanie planów urlopów i kontrola ich realizacji 3) Prowadzenie akt osobowych wszystkich pracowników przedszkola 4) Prowadzenie archiwum akt osobowych. 5) Sporządzanie zakresów czynności. 6) Sporządzanie protokołów powypadkowych z tytułu wypadków w pracy lub w drodze do pracy i z pracy. 7) Prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich. 8) Prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń na stopień awansu zawodowego. 9) Sprawy badań lekarskich wydawanie skierowań na badania okresowe. 10) Ochrona danych osobowych. 11) Prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości. 12) Współpraca z dyrektorem w sprawie Systemu Informacji Oświatowej. 13) Inne prace zlecone przez dyrektora, wynikające z zakresu spraw pracowniczych 3. Obowiązki intendentki: 1) Sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola oraz nadzoru nad pomieszczeniami zaplecza kuchennego i magazynowego. 2) Załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu przedszkola. 3) Zaopatrywanie przedszkola w żywność, sprzęt, środki czystości i inne artykuły, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4) Nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom i personelowi zgodnie z HACCP. 5) Sporządzanie jadłospisów zgodnie z HACCP. 6) Uczestniczenie w ogólnych zebraniach, naradach roboczych i w razie potrzeby w posiedzeniach rady pedagogicznej. 7) Prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami (HACCP). 8) Prowadzenie raportów żywieniowych 9) Prowadzenie imiennych kartotek wydawanej odzieży ochronnej 10) Zbieranie co miesiąc odpłatności za przedszkole od rodziców, po dokonaniu wpłat - w tym samym dniu dokonanie wpłaty w banku. 11) Systematyczne rozliczanie się z rachunków i pobranej zaliczki 12) Terminowe sporządzanie raportów kasowych na podstawie dokumentacji finansowej. 13) Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. 14) Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z organizacji przedszkola. 4. Obowiązki pomocy administracyjnej: 1) pośredniczy w osobistych kontaktach dyrektora z pracownikami oraz interesantami,

20 2) prowadzi ewidencję korespondencji przychodzącej i wychodzącej z przedszkola (zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt), 3) czuwanie nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników poleceń służbowych, 4) opracowywanie sprawozdań, 5) pisanie na komputerze, 6) gromadzenie i przechowywanie aktów prawnych i zarządzeń obowiązujących w przedszkolu, 7) Obowiązkiem pracownika jest dbałość o estetykę i porządek w miejscu pracy. 5. Obowiązki kucharki: 1) Przyrządzanie punktualnie zdrowych i higienicznych posiłków przestrzegając zasad określonych w HACCP. 2) Przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych i dbanie o racjonalne ich zużycie. 3) Utrzymywanie w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych. 4) Branie udziału w ustalaniu jadłospisu. 5) Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy w przedszkolu. 6. Obowiązki pomocy kuchennej: 1) Pomaganie kucharce w przyrządzaniu posiłków. 2) Utrzymywanie czystości w kuchni, sprzętu i naczyń kuchennych oraz pozostałych pomieszczeń przyległych do kuchni (korytarz, zmywalnia, obieralnia). 3) Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy w przedszkolu. 7. Obowiązki woźnej oddziałowej: 1) Utrzymywanie w idealnej czystości wyznaczonych pomieszczeń poprzez codzienne ścieranie mebli, parapetów, podłóg itp. 2) Dwa razy w ciągu dnia mycie umywalek, muszli klozetowych, posadzek, itp. 3) Cztery razy w roku myć okna. 4) Przynoszenie posiłków z kuchni, dzielenie ich według receptury, zachowanie właściwej kultury i estetyki posiłków. 5) Pomaganie nauczycielce podczas spacerów i wycieczek z dziećmi. 6) Dbać o życie i bezpieczeństwo dzieci, nieść natychmiastową pomoc doraźną. 7) Dbać o majątek przedszkola, utrzymywać go w należytej sprawności użytkowej i estetycznej. 8) Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora i nauczycielkę. 8. Obowiązki woźnego: 1) Strzec mienia przedszkola. 2) Utrzymywać czystość na powierzonym odcinku.

21 3) Dokonywać wszelkich napraw sprzętu znajdującego się w przedszkolu i na placu zabaw zleconych przez nauczycielkę, dyrektora, intendenta. 4) Codziennie kontrolować stan techniczny urządzeń na placu zabaw, zgłaszać dyrektorowi placówki usterki sprzętu, który jest tak uszkodzony, że może zagrażać bezpieczeństwu dzieci i pracowników. Sprzęt taki natychmiast naprawić lub usunąć z terenu. 5) Codzienne sprzątanie chodnika, a w okresie zimy odśnieżanie chodników przyległych do przedszkola (jesienią sprzątanie i grabienie liści). 6) Uczestniczenie w większych zakupach. 7) Dokonywanie naprawy drobnego sprzętu i narzędzi. 8) Utrzymywanie w czystości pomieszczeń gospodarczych. 9) Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy Wszystkich pracowników przedszkola obowiązuje: 1) Regularne i punktualne przychodzenie do pracy obecność w pracy potwierdzać podpisem na karcie ewidencji czasu pracy (lista obecności). 2) W przypadku nieobecności w pracy spowodowanej chorobą lub inną ważną przyczyną fakt ten zgłosić w miejscu pracy w ciągu 24 godzin. 3) Dokonywać badań okresowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4) W każdej sytuacji zachować się kulturalnie i taktownie, swoją osobą dbać o dobre imię przedszkola. 5) Przestrzeganie zasad dobrej praktyki higienicznej w przedszkolu. Rozdział VI WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ICH RODZICE 23 Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat, zastrzeżeniem ust. 3 i4. 2. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć rocznie przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 3. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku Prawa dzieci Dziecko w przedszkolu ma wszystkie praw wynikające z Konwencji Praw dziecka, a w szczególności do:

1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;

1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość; Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 1/2015/2016 Przedszkola Miejskiego Nr 140 w Łodzi z dnia 8 września 2015 r. ROZDZIAŁ VI otrzymuje brzmienie: Zakres nauczycieli i pozostałych pracowników

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 17 W GDAŃSKU. art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.

STATUT PRZEDSZKOLA NR 17 W GDAŃSKU. art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm. STATUT PRZEDSZKOLA NR 17 W GDAŃSKU Podstawy prawne: art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.), art. 20 ust. 2 i 25 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA W KOBYLNICY

STATUT PRZEDSZKOLA W KOBYLNICY STATUT PRZEDSZKOLA W KOBYLNICY Podstawy prawne: 1) Orzeczenie o organizacji Państwowego Przedszkola w Kobylnicy z dnia 19.07.1983 r. 2) Uchwała nr XIV/147/99 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 3 listopada

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zapisy Statutu Miejskiego Przedszkola nr 5 (wyciąg ze Statutu)

Najważniejsze zapisy Statutu Miejskiego Przedszkola nr 5 (wyciąg ze Statutu) Najważniejsze zapisy Statutu Miejskiego Przedszkola nr 5 (wyciąg ze Statutu) Miejskie Przedszkole nr 5 prowadzone jest przez Miasto Zielonka. Cele Przedszkola: Celem przedszkola jest wszechstronny rozwój

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Czyżówka 2012 Strona 1 z 6 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1 1. Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców 1 Poradnia, zwana dalej Poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie

S T A T U T. Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie S T A T U T Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie 1 1. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zwana dalej poradnią ma swoją siedzibę w Krośnie, przy ul. Lewakowskiego 14. 2. Miejska

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/ 2011 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 1w Ustce z dnia 1 lipca 2011.

Uchwała nr 1/ 2011 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 1w Ustce z dnia 1 lipca 2011. Uchwała nr 1/ 2011 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 1w Ustce z dnia 1 lipca 2011. w sprawie zmian i przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ustce Na podstawie art.50

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców Poradnia, zwana dalej poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU Zespół Szkół Nr 16 we Wrocławiu 53-621 Wrocław, ul. Głogowska 30 Tel. 71/798-68-83 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU 1 Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 w Mińsku Mazowieckim

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 w Mińsku Mazowieckim STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 w Mińsku Mazowieckim ROZDZIAŁ I Przepisy definiujące 1 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest o: 1) Zespole należy przez to rozumieć Zespół Szkolno Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

STATUT Przedszkola Publicznego w Lęborku ul. Wyspiańskiego 1

STATUT Przedszkola Publicznego w Lęborku ul. Wyspiańskiego 1 STATUT Przedszkola Publicznego w Lęborku ul. Wyspiańskiego 1 I Postanowienia ogólne. 1 Przedszkole Publiczne nr 5 w Lęborku zwane dalej "przedszkolem" działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Gdyni ul. Wiczlińska 93 Rozdział 1. Podstawa prawna 1 Statut opracowano na podstawie : 1) Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO W CIESZYNIE. Str. 1 / 10

STATUT PRZEDSZKOLA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO W CIESZYNIE. Str. 1 / 10 STATUT PRZEDSZKOLA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO W CIESZYNIE Str. 1 / 10 ROZDZIAŁ I Nazwa, typ i cel Przedszkola 1 Przedszkole posiada nazwę: Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

STRUKTURA ORGANIZACYJNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RODAKACH Organem prowadzącym Szkołę jest Urząd Gminy w Kluczach Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Krakowie Organami szkoły są:

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Statut Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie Statut Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie został utworzony na podstawie aktu załoŝycielskiego uchwały nr 5/2002 Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 39 W RYBNIKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 39 W RYBNIKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 39 W RYBNIKU Podstawa prawna: - Art. 43 ust. 2 Ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dn. 27.VI.2003 ( DZ.U. nr

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W JEŻOWEM CENTRUM

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W JEŻOWEM CENTRUM STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W JEŻOWEM CENTRUM 1 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE str. 3 ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA ZESPOŁU str. 3 ROZDZIAŁ III ORGANY ZESPOŁU str. 4 ROZDZIAŁ IV ORGANIZACJA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10. w Strzelcach Opolskich

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10. w Strzelcach Opolskich REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10 w Strzelcach Opolskich I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa cele, zadania i organizację rady pedagogicznej w przedszkolach publicznych.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie 1 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 zwana dalej "Poradnią" ma swoją siedzibę w Krośnie, przy ul. Parkowej 2. 2. Poradnia działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Miejskiego Przedszkola nr 1 w Żarach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Miejskiego Przedszkola nr 1 w Żarach REGULAMIN RADY RODZICÓW Miejskiego Przedszkola nr 1 w Żarach I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin działalności Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 1 w Żarach, zwanej dalej Radą Rodziców, został opracowany

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MAŁYM RUDNIKU. Rozdział I

STATUT GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MAŁYM RUDNIKU. Rozdział I Załącznik do Uchwały Nr XIX/121/2008 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 12 sierpnia 2008r. STATUT GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MAŁYM RUDNIKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Gminne Przedszkole w Małym Rudniku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach

REGULAMIN Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach REGULAMIN Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach Podstawa prawna - art. 43 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r Nr 256, poz. 2572 ze zmianami),

Bardziej szczegółowo

STATUT ŻŁOBKA NR 3 W OPOLU

STATUT ŻŁOBKA NR 3 W OPOLU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/48/99 Rady Miasta Opola z dnia 11 marca 1999 r. STATUT ŻŁOBKA NR 3 W OPOLU Żłobek funkcjonuje w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz opracowane na ich podstawie regulaminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 34 w Warszawie ul. Emilii Plater 25. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 34 w Warszawie ul. Emilii Plater 25. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 34 w Warszawie ul. Emilii Plater 25 I. Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców jest społecznym organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców

Bardziej szczegółowo

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły 5 Organy szkoły 1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 1) organy szkoły działają na podstawie swoich regulaminów, które są zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W KALETACH

STATUT MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W KALETACH STATUT MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W KALETACH 1 1.Nazwa przedszkola zawiera określenie: 1.1. typ przedszkola: Przedszkole Publiczne, 1.2. numer porządkowy przedszkola: 1, 1.3. siedziba: Kalety, ul. Jana

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Dz 1991r.Nr 95, poz. 425, z 1992r.Nr 26,poz.113,Nr 54,poz.254,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Pedagogicznej. Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach

REGULAMIN. Rady Pedagogicznej. Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach REGULAMIN Rady Pedagogicznej Załącznik do uchwały nr 3/2017 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach Podstawa prawna - art.69 ust.1, art.73

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV ORGANY GIMNAZJUM I ICH KOMPETENCJE

ROZDZIAŁ IV ORGANY GIMNAZJUM I ICH KOMPETENCJE ROZDZIAŁ IV ORGANY GIMNAZJUM I ICH KOMPETENCJE 6 1. Organami szkoły są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Rada Rodziców, 4) Samorząd Uczniowski. 2. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie Podstawa prawna; Art.40, 41, 42, 43, 44 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.Dz. U. Nr 95 poz. 425 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 W GDYNI

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 W GDYNI REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 W GDYNI POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Pedagogicznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 22 w Gdyni.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU 1 1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jej statutowych zadań

Bardziej szczegółowo

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców.

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. Organy szkoły 11 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. 12 1. Do Dyrektora należy: 1) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 25

STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 25 STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 ul. Tysiąclecia 25 Na podstawie art. 60 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 6 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

2. Cele i zadania przedszkola

2. Cele i zadania przedszkola 1. Postanowienia ogólne. 1 1. Ustalona nazwa używana przez przedszkole brzmi: Przedszkole Niepubliczne SMOCZEK w Chwaszczynie. 2. Siedziba przedszkola: Chwaszczyno, ul. Wiejska 20A. 3. Osoba prowadząca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 39 W RYBNIKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 39 W RYBNIKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 39 W RYBNIKU Podstawa prawna: art.40-43 Ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz.329 (z późn.zm.) 1 1. Rada Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/823/17 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XLIII/823/17 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XLIII/823/17 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek Nr 1 w Katowicach z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 12 im. I. J. Paderewskiego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXV/272/2009 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 czerwca 2009r.

UCHWAŁA Nr XXV/272/2009 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 czerwca 2009r. UCHWAŁA Nr XXV/272/2009 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie: nadania Statutu dla przedszkola publicznego w Przytkowicach. Na podstawie art.5 a ust.2, art., 58 ust.6,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWYM IMIENIA MARIANNY FRĄCKOWIAK W SKIBNIEWIE INFORMACJE OGÓLNE 1. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu Oświatowego im. Marianny Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ. Przedszkola Miejskiego nr 11. w Świętochłowicach

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ. Przedszkola Miejskiego nr 11. w Świętochłowicach REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ Przedszkola Miejskiego nr 11 w Świętochłowicach Podstawa prawna: - Art. 40 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 1996r. poz.329 z późn.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie 1. Utworzenie i zakres działania 1.1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie zwana dalej Poradnią została powołana w celu wspomagania

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU Tekst jednolity Podstawy prawne: 1. art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.), 2. art. 20 ust. 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW działającej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Braciejówce Podstawa prawna: 1. Art.53,54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz.2572

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 3 W WOLSZTYNIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 3 W WOLSZTYNIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr 2/2016 z dnia 27.06.2016 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 3 W WOLSZTYNIE Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty / ze zmianami/

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 20 w Rybniku

Regulamin. Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 20 w Rybniku Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 20 w Rybniku Podstawa prawna : Art. 43 ust. 2 Ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw z dnia 27 czerwca 2003r.( Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 9/14/15. z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmian do Statutu Przedszkola. /zał nr 1/ Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/14/15. z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmian do Statutu Przedszkola. /zał nr 1/ Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia. Uchwała nr 9/14/15 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wadowicach Górnych z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmian do Statutu Przedszkola Na podstawie art. 41 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Projekt z 29 kwietnia 2010 r. Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2010 r. (poz...) ZAŁĄCZNIK Nr 1 1. 1. Statut publicznego przedszkola,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 7 W RYBNIKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 7 W RYBNIKU 1 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 7 W RYBNIKU 1 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola powołanym do realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałem Żłobkowym w Zawadzkiem

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałem Żłobkowym w Zawadzkiem Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałem Żłobkowym w Zawadzkiem Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz.U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/274/2017 RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE. z dnia 27 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXV/274/2017 RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE. z dnia 27 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXV/274/2017 RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXXI/248/2017 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żegiestowie nr I/2009/2010 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1 Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żegiestowie jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2008/2009 z dnia 25 XI 2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samorządowego Przedszkola w Wołowicach

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2008/2009 z dnia 25 XI 2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samorządowego Przedszkola w Wołowicach Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2008/2009 z dnia 25 XI 2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samorządowego Przedszkola w Wołowicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy BYDGOSZCZ 2004 ROK SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 2. Cele i zadania Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie ul. Marymoncka 34

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie ul. Marymoncka 34 Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie ul. Marymoncka 34 Na podstawie Art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWA AKADEMIA

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWA AKADEMIA STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWA AKADEMIA I Postanowienia ogólne 1. Przedszkole Tęczowa Akademia zwane dalej przedszkolem jest placówką niepubliczną prowadzoną przez Zdzisława Wiercińskiego, który

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej został opracowany na podstawie art. 40 43 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Statut przedszkola niepublicznego

Statut przedszkola niepublicznego Statut przedszkola niepublicznego Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Przedszkole Niepubliczne Zielona Zatoka, zwane dalej przedszkolem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkola znajduje się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY NADARZYN

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY NADARZYN REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY NADARZYN Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r Nr 256, poz2572 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie

STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie Statut opracowano w oparciu o następujące podstawy prawne: 1. Rozporządzenie MEN z dn. 21.05.2001 w sprawie ramowych statutów publicznych

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 11 TĘCZOWY ZAKĄTEK W ZIELONEJ GÓRZE

STATUT MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 11 TĘCZOWY ZAKĄTEK W ZIELONEJ GÓRZE STATUT MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 11 TĘCZOWY ZAKĄTEK W ZIELONEJ GÓRZE Czerwiec 2007 Statut Miejskiego Przedszkola Nr 11 Tęczowy zakątek w Zielonej Górze 1 1 Miejskie Przedszkole Nr 11 Tęczowy zakątek w

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR l ZIELONY DINEK" W ZĄBKACH

STATUT. PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR l ZIELONY DINEK W ZĄBKACH STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR l ZIELONY DINEK" W ZĄBKACH Opracowany na podstawie art. 60 ustawy z dn. 7 września 1991 roku o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia MEN z dnia 21.V.2001r.

Bardziej szczegółowo

AKT ZAŁOŻYCIELSKI ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W KOZŁACH

AKT ZAŁOŻYCIELSKI ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W KOZŁACH Załącznik Nr1 do Uchwały Nr XVII/202/08 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 16 września 2008 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kozłach AKT ZAŁOŻYCIELSKI ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH I. Ludomy 2016 Podstawowe informacje o Zespole 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1. Zespole należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1/ 2010 DO STATUTU PRZEDSZKOLA NR 2 W SKIERNIEWICACH

ZAŁĄCZNIK NR 1/ 2010 DO STATUTU PRZEDSZKOLA NR 2 W SKIERNIEWICACH ZAŁĄCZNIK NR 1/ 2010 Zgodnie z Ustawą z 7 września 1991r. o systemie oświaty/ tekst jednolity: Dz.U. 2004 nr256, poz. 2572 ze zm./; Ustawa z 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO IM. EUGENII GIERAT W TARNOWIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO IM. EUGENII GIERAT W TARNOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO IM. EUGENII GIERAT W TARNOWIE Niniejszy regulamin opracowano na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty / DZ.U.z

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MAŁYM RUDNIKU. Rozdział I

STATUT GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MAŁYM RUDNIKU. Rozdział I STATUT GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MAŁYM RUDNIKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1.Gminne Przedszkole w Małym Rudniku zwane dalej,, przedszkolem,, jest przedszkolem publicznym. 2. Siedziba przedszkola znajduje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie Gimnazjum Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 18.

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie Gimnazjum Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 18. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie Gimnazjum Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 18. I. Postanowienia ogólne 1 Rada Pedagogiczna działa na podstawie art. 40-44 Ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

5) Podawanie do publicznej wiadomości szkolnego zestawu podręczników, które będą obowiązywad od początku następnego roku szkolnego.

5) Podawanie do publicznej wiadomości szkolnego zestawu podręczników, które będą obowiązywad od początku następnego roku szkolnego. KOMPETENCJE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM (wyciąg ze Statutu Szkoły) 15 1. Dyrektor kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuoczą w szkole oraz reprezentuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

REGULAMIN DZIAŁANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO S Z K O Ł A P O D S T A W O W A N R 9 2 i m. J a n a B r z e c h w y w W a r s z a w i e ul. Przasnyska 18a 01-756 Warszawa tel./fax 633-97-17 E-mail: sp92@edu.um.warszawa.pl REGULAMIN DZIAŁANIA ODDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 17 W BIAŁEJ PODLASKIEJ

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 17 W BIAŁEJ PODLASKIEJ REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 17 W BIAŁEJ PODLASKIEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności rady rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 ust. 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

Statut Przedszkola Niepublicznego AKADEMIA SMYKA

Statut Przedszkola Niepublicznego AKADEMIA SMYKA Statut Przedszkola Niepublicznego AKADEMIA SMYKA I Postanowienia ogólne 1. Przedszkole niepubliczne zwane dalej Przedszkolem, jest przedszkolem niepublicznym prowadzonym przez osobę fizyczną. 2. Siedziba

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 SPECJALNEGO W ZAMOŚCIU. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 SPECJALNEGO W ZAMOŚCIU. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 SPECJALNEGO W ZAMOŚCIU 1. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Przedszkole nosi nazwę: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zamościu Przedszkole Nr 3 Specjalne w Zamościu.

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO Nr 1 W BIAŁYMSTOKU. Białystok, 1 września 2012 r.

STATUT. ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO Nr 1 W BIAŁYMSTOKU. Białystok, 1 września 2012 r. STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO Nr 1 W BIAŁYMSTOKU Białystok, 1 września 2012 r. 1. Użyte w statucie określenia oznaczają: 1) Dyrektor Zespołu Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 1 w Białymstoku;

Bardziej szczegółowo

Do kompetencji rady pedagogicznej należy: a) zatwierdzanie planów pracy placówki, b) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogi

Do kompetencji rady pedagogicznej należy: a) zatwierdzanie planów pracy placówki, b) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogi STATUT PUBLICZNEJ PLACÓWKI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO INFORMACJE O PRZEDSZKOLU 1 1. Przedszkole Gminne Nr 2 w Kłobucku znajduje się przy ulicy Kardynała St. Wyszyńskiego 7. 2. Organem prowadzącym placówkę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 75. Podstawa prawna regulująca działalność Rady Pedagogicznej

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 75. Podstawa prawna regulująca działalność Rady Pedagogicznej REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 75 Podstawa prawna regulująca działalność Rady Pedagogicznej 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2001r., Nr 111 poz. 1194). 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego w Kowalu

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego w Kowalu Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego w Kowalu Regulamin rekrutacji dzieci Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W MŁOCHOWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W MŁOCHOWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W MŁOCHOWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W MŁOCHOWIE Podstawa prawna : Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Informacje ogólne.

Rozdział I Informacje ogólne. Rozdział I Informacje ogólne. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola realizującym zadania wynikające ze Statutu Przedszkola dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. 2. W skład Rady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie Opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r nr 67, poz. 329 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 16 W LEGNICY

REGULAMIN RADY RODZICÓW MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 16 W LEGNICY REGULAMIN RADY RODZICÓW MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 16 W LEGNICY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE GMINNE NR 4 W KŁOBUCKU. PRZEDSZKOLE GMINNE Nr 4 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ul. E. Orzeszkowej KŁOBUCK tel. 034/ STATUT

PRZEDSZKOLE GMINNE NR 4 W KŁOBUCKU. PRZEDSZKOLE GMINNE Nr 4 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ul. E. Orzeszkowej KŁOBUCK tel. 034/ STATUT PRZEDSZKOLE GMINNE NR 4 W KŁOBUCKU PRZEDSZKOLE GMINNE Nr 4 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ul. E. Orzeszkowej 44 42-100 KŁOBUCK tel. 034/317-26-16 STATUT PUBLICZNEJ PLACÓWKI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu zwany regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W ŚWIEBODZICACH

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W ŚWIEBODZICACH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/08/ 2010 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, im. Jana Pawła II w Świebodzicach z dnia 30.08.2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO WYSOKA W WYSOKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO WYSOKA W WYSOKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO WYSOKA W WYSOKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Przedszkole działa na podstawie: a)ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich. w KOŁACZKOWICACH POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich. w KOŁACZKOWICACH POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich w KOŁACZKOWICACH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Pedagogiczna jest stałym organem wewnętrznym szkoły powołanym do rozwiązania, opracowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/262/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Mysłowicach

UCHWAŁA NR XVII/262/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Mysłowicach UCHWAŁA NR XVII/262/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Mysłowicach Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit "h" ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddz. Żłobkowym w Zawadzkiem

Regulamin Organizacyjny Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddz. Żłobkowym w Zawadzkiem Regulamin Organizacyjny Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddz. Żłobkowym w Zawadzkiem Zarządzenie nr 1/2011 z dnia 01. 09. 2011 r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddz.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH

STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH 0 Podstawę prawną statutu stanowią: Podstawę prawną opracowania statutu stanowią w szczególności: 1)

Bardziej szczegółowo

Statut Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Mały Piesek Zuzi

Statut Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Mały Piesek Zuzi Statut Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Mały Piesek Zuzi Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIELSKU BIAŁEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIELSKU BIAŁEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIELSKU BIAŁEJ Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami 1 1. Rada Pedagogiczna (dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie opracowano

Bardziej szczegółowo