Protokół Nr XLII/2014 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr XLII/2014 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 31.01.2014 r."

Transkrypt

1 Protokół Nr XLII/2014 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia r. Data utworzenia Numer aktu 42 Akt prawa miejscowego NIE Miejsce sesji: Urząd Gminy Zabierzów, sala obrad. Sesja trwała od godz Radni otrzymali zawiadomienie o sesji wraz z materiałami w wymaganym terminie. Obradom przewodniczyła Maria Kwaśnik - Przewodnicząca Rady Gminy Zabierzów. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła prawomocność sesji na podstawie listy obecności. W momencie rozpoczęcia sesji obecnych było, zgodnie z listą obecności, 18 radnych (lista obecności na sesji stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Po rozpoczęciu obrad do sesji dołączyło dwóch radnych. Przewodnicząca otworzyła XLII sesję Rady Gminy Zabierzów witając uczestniczących w sesji Rady Gminy Zabierzów: Radnych Gminy Zabierzów, Panią Elżbietę Burtan Wójta Gminy Zabierzów, Pana Wojciecha Burmistrza Zastępcę Wójta Gminy, Panią Wiolettę Matejczyk Sekretarza Gminy, Pana Piotra Budziaka Skarbnika Gminy, Pana Mikołaja Miścickiego Radcę Prawnego Urzędu Gminy, Panią Alicję Wójcik radną Powiatu Krakowskiego, Pana Ryszarda Wilaszka Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zabierzowie, Kierownictwo Urzędu, Kierownictwo Jednostek Organizacyjnych, Sołtysów, wszystkich uczestniczących w sesji. Przyjęcie porządku obrad. Pani Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad (stanowiący załącznik nr 2 do protokołu): 1) Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2) Przedstawienie porządku obrad. 3) Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy Zabierzów. 4) Przyjęcie planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy na rok ) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Zabierzowie prowadzącego działalność usługową na terenie Gminy Zabierzów. 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Nr XLI/355/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 grudnia 2013 roku. 7) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego.

2 8) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Zabierzów do Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą Metropolia Krakowska. 9) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia lokalnego programu pomocy społecznej pn. Wieloletni program osłonowy Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata ) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania. 11) Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu pomieszczeń w Zespole Szkół w Rząsce na działalność w zakresie wychowania przedszkolnego z dotychczasowym najemcą. 12) Podjęcie uchwały w sprawie opłaty za świadczenia przekraczające wymiar czasu zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zabierzów. 13) Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji. 14) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Balice. 15) Interpelacje. 16) Wolne wnioski. 17) Informacje Wójta o sprawach bieżących. 18) Zakończenie obrad. Uwag nie zgłoszono. Radni przyjęli porządek obrad następująco: Za 18 Wstrzymało się 0 Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy Zabierzów. Radni przyjęli protokół z XLI sesji Rady Gminy Zabierzów stosunkiem głosów: Za 15 Przeciw 2 Wstrzymało się 1 Ad. 4. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy na rok Pani Przewodnicząca odczytała projekt planu pracy Rady Gminy na rok 2014 i zapytała, czy są pytania lub uwagi (plan pracy stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

3 I styczeń - plan pracy Rady Gminy i Stałych Komisji Rady Gminy na 2014 rok, - informacja Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. na temat korzystania z sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Zabierzów. II luty - funkcjonowanie komunikacji na terenie Gminy Zabierzów. III marzec - utrzymanie porządku i czystości w Gminie Zabierzów (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), - realizacja przez gminę ustawy w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie odbioru ścieków, - informacja na temat mienia komunalnego i budynków komunalnych Gminy Zabierzów. IV kwiecień - funkcjonowanie OSP na terenie Gminy Zabierzów, - bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie Gminy Zabierzów, - podstawowa opieka zdrowotna na terenie Gminy Zabierzów, - analiza i przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. V maj - informacja o realizacji budżetu gminy na rok 2014 w zakresie przetargów i inwestycji, - gospodarka nieruchomościami, - informacja na temat stanu obecnego i potrzeb budowy i remontów dróg na terenie Gminy Zabierzów. VI czerwiec - sesja absolutoryjna oraz zatwierdzenie sprawozdań finansowych, - sprawozdanie przedstawicieli Gminy w Spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych oraz Spółce Międzynarodowy Port Lotniczyim. Jana Pawła II Kraków Balice za rok VII lipiec - działalność kulturalna w Gminie Zabierzów, - realizacja zadań z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych rozwój gminy. IX wrzesień - informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.,

4 - informacja na temat zagospodarowania przestrzennego Gminy i poboru renty planistycznej, - informacja dotycząca współpracy Gminy Zabierzów z Powiatem Krakowskiem. X październik - informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego w Zabierzowie w roku 2013, - działalność sportowa na terenie Gminy, - informacja w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi, - informacja na temat funkcjonowania i rozwoju edukacji w Gminie. XI listopad - I czytanie budżetu Gminy Zabierzów na rok XII grudzień - uchwalenie budżetu na rok 2015, - informacja na temat inwestycji gminnych. Radny Janusz Świątek podał, że podczas prac Komisji Budżetu w czasie uchwalania budżetu gminy na 2014 rok Pan Wójt powiedziała, że o śmieciach będziemy mogli rozmawiać o zasadności stawek i funkcjonowaniu systemu dopiero po roku funkcjonowania tegoż systemu. Radny zaproponował przeniesie punktu Utrzymanie porządku i czystości w Gminie Zabierzów z marca na lipiec. Radny Edmund Dąbrowa zaoponował wskazując, że w lipcu może się okazać, że może być już za późno, że w odpowiednim momencie nie zareagujemy, a być może trzeba będzie coś zmienić, ulepszyć, a Rada będzie o tym dyskutować, jak już wyczerpią się środki budżetowe. Radny podał, że punkt ten należy pozostawić do omówienia w marcu. Pani Anetta Kucharska wskazała, że co najmniej po roku funkcjonowania całego systemu będziemy mniej więcej znać bilans. Dopiero teraz wysyłane są upomnienia z podatków, mieszkańcy jeszcze składają deklarację, jeszcze wpłacają, gdyż czekali z tym do końca roku. W marcu może być przedłożone sprawozdanie, jak to się działo do tej pory, natomiast kwestia stawek i bilansowania się systemu to końcówka roku. Pani Przewodnicząca podała, że temat może być przestudiowany w marcu, a jeżeli Rada uzna, że potrzebuje głębszej analizy, zawsze może do tematu powrócić w późniejszym czasie. Pani Przewodnicząca poprosiła o zwrócenie uwagi na fakt, że Komisja Główna układając plan pracy, rozłożyła go tematycznie w rozbiciu na poszczególne miesiące. Radna Maria Dziobek w kwestii punktu informacja o realizacji budżetu gminy na rok 2014 w zakresie przetargów i inwestycji zaproponowała jego poszerzenia, tak by Rada otrzymała informacje również o inwestycjach realizowanych poza przetargiem.

5 Pani Przewodnicząca podała, że pod słowem Inwestycji zawierają się również te, które nie wynikają z przetargów. Inwestycje należy rozumieć tu w szerokim pojęciu, jako przetargi i jako nie przetargi. Radna Maria Dziobek powiedziała, że interpretacja Pani Przewodniczącej jest słuszna, jednak wskazała, iż zada pytanie nieomal retoryczne tj. Czy dostajemy informacje w ramach tego punktu o inwestycjach, które odbywają się poza przetargiem? Wiceprzewodniczący Andrzej Krawczyk podał, że również jest ciekawy, co wykonuje się poza przetargami, ale uważa, iż wystarczy zapis w protokole wskazujący, co rozumiem pod wskazanym tematem. Możemy dać zapis, że oczekujemy listy wszystkich wykonawców i zadań, jakie wykonują z wolnej ręki. Pani Przewodnicząca podała, że Rada będzie oczekiwać takiej informacji, rozszerzonej o inwestycje wykonywane poza przetargiem. Więcej uwag nie zgłoszono. Pani Przewodnicząca poddała plan pracy Rady Gminy Zabierzów na rok 2014 pod głosowanie: Za 17 Wstrzymało się 2 Pani Przewodnicząca zwróciła się o odczytanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok. Plan odczytał radny Jerzy Kowalik Zastępca Przewodniczącego Komisji (plan pracy stanowi załącznik nr 4 do protokołu). Radny Janusz Świątek wskazał, że w punkcie 9 oraz 10 jest ten sam zapis tj. Analiza kosztów utrzymania Urzędu Gminy Zabierzów Pan Andrzej Kaczmarczyk członek Komisji Rewizyjnej wskazał, że jest to błąd pisarski. Wiceprzewodniczący Jerzy Cywicki złożył wniosek o wykreślenie punktu 10 i renumerowanie punków kolejnych. Pani Przewodnicząca poddała wniosek pod głosowanie: Za 19 Wstrzymało się 0 Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok: Za 18

6 Wstrzymało się 1 Pani Przewodnicząca zwróciła się o odczytanie planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy na 2014 rok. Plan odczytał radny Krzysztof Nęcka Przewodniczący Komisji (plan pracy stanowi załącznik nr 5 do protokołu). Radny Jerzy Kowalik zauważył, że przy poszczególnych miesiącach wymieniony jest rok 2013 zamiast Wiceprzewodniczący Andrzej Krawczyk zapytał, czy Komisja faktycznie ma zamiar, jak pisze w miesiącu kwiecień, opracować strategię oświaty na 2014 r. Wiceprzewodniczący zawnioskował na przyszłość, aby pod planem pracy podpisywali się wszyscy członkowie Komisji, a nie tylko jej Przewodniczący. Radny Krzysztof Nęcka wyjaśnił, że wpisanie przy poszczególnych miesiącach roku 2013 jest omyłką pisarską, natomiast punkt Opracowanie strategii oświatowej na rok 2014 miał mieć brzmienie Nadzór nad inwestycjami oświatowymi w roku Wiceprzewodniczący Tadeusz Brzuchacz wskazał, że na miesiąc wrzesień Komisja wpisała punkt zapoznanie się z informacją dotycząca wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. oraz zapoznanie się ze szczegółowymi materiałami do projektu budżetu gminy na 2014 rok. Wiceprzewodniczący zaproponował, aby Komisja jeszcze raz pochyliła się nad swoim planem pracy na rok 2014 a głosowanie nad jego przyjęciem odbyło się na kolejnej sesji Rady Gminy. Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o przeniesienie na kolejną sesję Rady Gminy przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy na rok 2014: Za 17 Wstrzymało się 3 Pani Przewodnicząca zwróciła się o odczytanie planu pracy Komisji Statutowo Regulaminowej, Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na 2014 rok. Plan odczytał radny Tadeusz Jojczyk Przewodniczący Komisji (plan pracy stanowi załącznik nr 6 do protokołu). Uwag nie zgłoszono. Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie plan pracy Komisji Statutowo Regulaminowej [ ], na 2014 rok: Za 17 Wstrzymało się 2 Pani Przewodnicząca zwróciła się o odczytanie planu pracy Komisji Edukacji, Zdrowia

7 i Opieki Społecznej na 2014 rok. Plan odczytał radny Henryk Krawczyk Zastępca Przewodniczącej Komisji (plan pracy stanowi załącznik nr 7 do protokołu). Uwag nie zgłoszono. Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie plan pracy Komisji Edukacji [ ], na 2014 rok: Za 16 Wstrzymało się 3 Pani Przewodnicząca zwróciła się o odczytanie planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na 2014 rok. Plan odczytał radny Tadeusz Skwarczeński Przewodniczący Komisji (plan pracy stanowi załącznik nr 8 do protokołu). Radny Edmund Dąbrowa podał, iż chce zwrócić uwagę na przyszłość dotyczącą nazewnictwa Komisji, gdyż w planie pracy Komisji nie ma ani jednego punktu w sprawie rolnictwa czy leśnictwa w związku z czym można by zmienić nazwę tej Komisji. Pani Przewodnicząca podała, że czasami są sprawy w tej tematyce i wówczas występuje do Komisji o pozyskanie jej opinii. Radny Tadeusz Skwarczeński przyznał, że sporadycznie takie tematy się pojawiają i Komisja się nimi zajmuje. Radny Edmund Dąbrowa powiedział, że życie się zmienia, że dawniej tematy rolnictwa czy leśnictwa były bardzo ważne na terenie Gminy Zabierzów i że chciał zwrócić uwagę, że obecnie w pracach Komisji tematyka ta nie istnieje lub pojawia się sporadycznie. Wiceprzewodniczący Andrzej Krawczyk zwrócił uwagę na fakt, że w planie pracy Komisja często używa słowa kontrola i zapytał, czy słowo to nie powinno być zastąpione słowem ocena. Zapytał również, czy temat czystości i porządku na terenie gminy w zakresie odbioru odpadów komunalnych, nie powinien być przesunięty na luty, marzec. Pan Mikołaj Miścicki odpowiedział, że podstawą dla kontroli jest plan kontroli. Tutaj mówimy o planie pracy i nawet jeżeli Komisja używa słowa Kontrola to jest to w zasadzie ocena. Pan Miścicki dodał, że Komisja pełni rolę służebną wobec rady, a zatem Rada może zwrócić się do Komisji o zajęcie się danym tematem na potrzeby rady Gminy wcześniej, aniżeli ma to zadane w planie pracy. Pani Przewodnicząca podała, że pozostawia do uznania Komisji sprawę nazewnictwa. Radny Tadeusz Skwarczeński wskazał, że pozostawia się użyte nazewnictwo, jak ustaliła wcześniej Komisja. Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej [ ], na

8 2014 rok: Za 18 Wstrzymało się 1 Pani Przewodnicząca zwróciła się o odczytanie planu pracy Komisji Promocji, Kultury i Sportu na 2014 rok. Plan odczytał radny Jerzy Kowalik Przewodniczący Komisji (plan pracy stanowi załącznik nr 9 do protokołu). Uwag nie zgłoszono. Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie plan pracy Komisji Promocji [ ], na 2014 rok: Za 20 Wstrzymało się 0 Pani Przewodnicząca przekazała prowadzenie obrad w punktach 5 oraz 6 Wiceprzewodniczącemu Jerzemu Cywickiemu. Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Zabierzowie prowadzącego działalność usługową na terenie Gminy Zabierzów. Wiceprzewodniczący Jerzy Cywicki poprosił Wójta o wprowadzenie do tematu. Wicewójt zgłosił dwie autopoprawki, których przedstawienie przekazał Panu Mikołajowi Miścickiemu. Pan Mikołaj Miścicki podał, że pierwsza autopoprawka dotyczy kwestii 1, gdzie tytuł zatwierdzanych taryf nie jest spójny z tytułem załącznika. We wniosku PUK w tytule zawarty jest okres obowiązywania w związku z czym wnosi się o zapisanie w 1 uchwały właściwego tytułu tj. TARYFY PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZABIERZOWIE ZA DOSTARCZANIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W GMINIE ZABIERZÓW w okresie od r r.. Druga autopoprawka wynika z poprawienia omyłki pisarskiej, która jak się okazało przeniknęła do wniosku i została powtórzona w załączniku do uchwały, tj. w tabeli stawki cen i opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w wierszu 3.1 czyli opłata abonamentowa umieszczono złe stawiki. Właściwe, zgodnie z tym co wynika z obliczeń z kalkulacji powinny wynosić 8 zł netto oraz 8,64 zł brutto, tymczasem w załączniku jest odpowiednio 6 zł i 6,48 zł zgodnie z wnioskiem. Tak nam zgłosiło PUK, że jest to omyłka pisarska i należy to poprawić w formie autopoprawki. Radny Edmund Dąbrowa zapytał, jaka była stawka abonentowi w ubiegłym roku.

9 Pan Ryszard Wilaszek odpowiedział, że do końca lutego obowiązuje stawka 6 zł i 6,48 zł. Radny Edmund Dąbrowa podsumował, że w takim razie nie jest to omyłka pisarska, tylko podwyżka. Radna Maria Dziobek wskazała, że Komisje pracowały w oparciu o określone materiały. Komisjom zostały dostarczone błędne materiały. Trudno w tej chwili udawać, że to jest tylko zwykła pomyłka. Prace Komisji były nieprawidłowe, bo Komisje pracowały w oparciu o nieprawidłowy materiał. To nie jest zwykła pomyłka, to jest bardzo poważny błąd. Wicewójt odpowiedział, że wszystkie obliczenia, które zostały przedstawione przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w złożonym wniosku, bazują na kwocie 8 zł netto i 8,64 brutto. Jest to opłata abonamentowa ponoszona miesięcznie. Sposób myślenia Pani radnej, że to w diametralny sposób zmienia dyskusję na temat stawek, jest daleko idącym wnioskiem. Rada Gminy może wniosek Spółki przyjąć lub odrzucić. Oczywiście odrzucenie wniosku skutkuje tym, że podlega on nadzorowi przez Wojewodę i jeżeli ten stwierdzi, że przedstawione kalkulacje są zgodne ze stanem faktycznym, to taryfy te zostaną po prostu zatwierdzone. Radny Tadeusz Skwarczeński powiedział, że na Komisji Gospodarki Komunalnej był obecny Pan Prezes Zarządu PUK, gdzie złożył wyjaśnienia. Wiceprzewodniczący Jerzy Cywicki poddał pod głosowanie autopoprawkę nr 1, dotyczącą zmiany treści 1 uchwały tj. wprowadzanie w cudzysłowie pełnego tytułu TARYFY PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZABIERZOWIE ZA DOSTARCZANIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W GMINIE ZABIERZÓW w okresie od r r.. Za 17 Przeciw 1 Wstrzymało się 2 Autopoprawka została przyjęta. Wiceprzewodniczący Jerzy Cywicki poddał pod głosowanie autopoprawkę nr 2, dotyczącą treści tabeli, tj. w wierszu 3.1 tabeli ceny i stawki opłat za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków kwoty 6 zł netto i 6,48 zł brutto zastępuje się odpowiednio 8 zł. netto i 8,64 brutto. Za 15 Przeciw 1 Wstrzymało się 4 Autopoprawka została przyjęta. Wiceprzewodniczący Jerzy Cywicki zwrócił się do Wójta o przedstawienie projektu uchwały. Wicewójt zlecił przedstawienie projektu Panu Ryszardowi Wilaszkowi. Pan Ryszard Wilaszek poinformował, że Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych złożyło wniosek o zatwierdzenie taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w okresie od 1 marca 2014 do 28 lutego 2015 roku. PUK wnioskuje o ustalenie stawek m 3 wody w grupie W1 w

10 wys. 2,85 zł netto, 3,08 zł brutto; w grupie W2 3,31 zł netto, 3,57 zł brutto. Ceny za odprowadzanie ścieków m3 w grupie S1 3,55 zł netto, 3,83 zł brutto; w grupie S2 4,32 zł netto, 4,67 zł brutto. Ponadto PUK wnioskuje o ustalenie opłaty abonamentowej w grupie pierwszej, rozliczanej jeden raz w miesiącu 8 zł netto i 8,64 zł brutto oraz w grupie drugiej rozliczanej raz na dwa miesiące 1,00 zł netto i 1,08 zł brutto. Ponadto wnioskuje o ustalenie stawki opłaty za przekroczenie dopuszczalnego wskaźnika zanieczyszczenia ścieków w wysokości 0,029 zł netto i 0,031 zł brutto z także stawkę opłaty za przyłączenie do urządzenia wodociągowego 170,83 zł netto i 184,50 zł brutto a także stawkę opłaty za przyłączenie do urządzenia kanalizacyjnego 170,83 zł netto i 184,50 zł brutto. Przedsiębiorstwo kalkulując taryfę na przedstawiony okres bazowało na frekwencji księgowej za okres od do r. Ponadto przyjęto założenia: planowany średnioroczny wskaźnik inflacji roku ,4% planowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen produkcji przemysłowej 2,4% wzrost ceny wody kupowanej z MPWiK Kraków 8,1 % wzrost ceny za zrzut sciek6w do MPWiK Kraków 3,4% wzrost podatku od nieruchomości 0,2% wzrost ilości rozprowadzonej wody 1,0% wzrost ilości odebranych sciek6w 1,0% Wiceprzewodniczący Jerzy Cywicki podał, że projekt uchwały kierowany był pod obrady Komisji merytorycznych: Radny Krzysztof Nęcka Przewodniczący Komisji Budżetu [ ] podał, że Komisja głosowała następująco: 5 za; 2 głosy wstrzymujące; 1 przeciw. Radny Franciszek Szumilas członek Komisji Gospodarki Komunalnej [ ] podał, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Radny Janusz Świątek podał, że ma mieszane uczucia i zapytał, czy to nie jest tak, że w tym roku podnosimy tylko o 3% a po wyborach podniesiemy opłaty za odbiór ścieków o 14%. Zapytał, czy ta opłata nie jest za niska. Wskazał, że w stosunku do 2011 roku w 2012 roku było 580 tys. zł. wzrostu przychodów, w 2013 r. 430 tys. zł, na 2014 zakładamy niecałe 290 tys. zł. Natomiast koszt działalności operacyjnej w 2012 roku wzrosły o 727 tys. zł w stosunku do 2011 r., w 2013 r. w stosunku do 2012 r. koszty wzrosły o 850 tys. zł, natomiast na przyszły rok zakładamy wzrost kosztów tylko o 280 tys. zł. gdzie połowa wzrostu kosztów w przyszłym roku to będzie wzrost amortyzacji o 120 tys. zł. Jest jeszcze wzrost kosztów o 84 tys. zł w stosunku rocznym zatrudnienia dodatkowego członka Zarządu. Pan radny podał, iż Prezes mówił, że pozostałe koszty wzrastają średnio o 2,4%. podał, że wg Niego kalkulacja i planowany wynik, założony na przyszły rok, tj. zysk z działalności firmy w wys. 260 tys. zł jest przy tych założeniach nie do osiągnięcia, że PUK będzie balansował na granicy zysku albo straty. Pan radny zapytał, czy rada Nadzorcza analizowała proponowane stawki, czy Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o zatwierdzeniu stawek opłat za wodę, bo to Rada Nadzorcza będzie odpowiadać za działanie, ewentualnie na szkodę Spółki. Pan radny powiedział, że druga sprawa jaką chciał poruszyć to wynagrodzenia Rady Nadzorczej oraz Prezesa. Wskazał, że wynagrodzenie Prezesa od 2011 r. wzrosło o 3% z 95 tys. zł do 99 tys.

11 zł, natomiast wynagrodzenia Rady Nadzorczej wzrosło o 50% z 22 tys. zł do 33 tys. zł. Pan radny zapytał, czy to jest gospodarne. Zapytał, jakie były przesłanki do zatrudnienia nowego członka Zarządu. Wskazał, że Spółka funkcjonuje od 20 lat, największe inwestycje poniosła kilkanaście lat temu. Teraz praktycznie poza utrzymaniem sesji i podłączaniem kolejnych użytkowników nie ma takich zadań, które by wymuszały tworzenie nowego stanowiska członka Rady Nadzorczej. Pan radny zapytał, czy przewidywany jest wzrost wynagrodzeń dla pracowników. Wskazał, że według materiałów jakie radni otrzymali pracownicy zarabiają zł, ale jest to razem z wynagrodzeniem członków rady Nadzorczej. Naprawdę ta płaca jest znacznie mniejsza. Pan radny zapytał, czy to jest motywujące dla pracowników, których PUK zatrudnia. Pan radny jeszcze raz zapytał, czy wyniki które zaproponował Prezes na przyszły rok jest zasadna, tym bardziej że w prognozie proponuje się przychody ze sprzedaży materiałów i towarów w wys. 60 tys. zł, gdzie nigdy PUK podobnej wysokości nie osiągnął. Zwykle jest to tys. zł. Wicewójt podał, że przez długi czas inwestycje były realizowane przez gminę. Majątek był przenoszony częściowo aportem. To właśnie od ubiegłego roku wszelka rozbudowa inwestycji kanalizacyjnych spadła na PUK. Gmina już nie prowadzi inwestycji w tym zakresie. Stąd też zakres działań PUK wzrósł. Dodatkowy członek Zarządu ma w swym zakresie zajmowanie się rozbudową sieci. Pan Ryszard Wilaszek odpowiedział, że Rada Nadzorcza zapoznała się w grudniu na swoim posiedzeniu z wnioskiem taryfowym i zaopiniowała go pozytywnie. Odnosząc się do kwestii wzrostu przychodów i kosztów w ostatnich paru latach w poprzednich latach występował znaczny przyrost sprzedaży wody i odbioru ścieków, co wiąże się z tym, że szczególnie od roku 2008 była intensywna rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie i zakończyła się w 2011 roku. Od roku 2008 sprzedaż wzrosła powyżej 60%, zatrudnienie roczne w Spółce wzrosło ponad 60%, około trzykrotnie wzrosła wartość inwestycji przez PUK wykonywanej, od początku roku 2012 PUK wykonuje rozbudowę sieci kanalizacyjnych i wodociągowych. W roku PUK wykonywał głównie projekty, które były sporządzone jeszcze przez Urząd Gminy i przekazane do PUK do realizacji. W tym roku rozpoczęto projektowanie nowych projektów. Od 2008 roku ponad trzykrotnie wzrosła ilość obiektów, głównie przepompowni ścieków. Kwestionowanie zatrudnienia drugiego członka Zarządu nie jest zasadne. Ostatnia podwyżka wynagrodzeń dla pracowników była pod koniec roku Planuje się kolejną ok. połowy obecnego roku w granicach ok. 3%. Przeciętne wynagrodzenie wynosi ok zł. Jeżeli chodzi o sprzedaż materiałów faktycznie była ona nie duża, ale były też takie lata kiedy wynosiła ponad 200 tys. zł. Ustalanie wynagrodzeń Zarządu i członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Wójta Gminy. Radny Edmund Dąbrowa poinformował, że PUK istnieje nie od 20 lat, jak powiedział radny Świątek, ale 14 lat tj. od 2001 roku. Wówczas Pan Prezes powiedział, że co innego aniżeli teraz robi, tj. powiedział wówczas, że do kiedy będzie Prezesem opłata abonamentowa będzie wynosić 1 zł. Pan radny poinformował, że już 10 gmin w Powiecie Krakowskim dopłaca albo do wody, albo do ścieków. Wskazał, że w naszej gminie mamy jakby trzy grupy mieszkańców, tj. ci którzy wpłacili na kanalizację, ci którzy dostali zwrot oraz ci nowi, którzy teraz się podłączają. Pan radny wskazał, że

12 mówiono mu, że dawniej nie pobierało się pieniędzy na kanalizacje, a ludzie wpłacali bo tak chcieli i wskazał, że odszukał pismo, jakie wówczas otrzymał z Urzędu gdzie wyraźnie pisze się, że jeżeli p. Edmund Dąbrowa nie wpłaci do społecznego komitetu, nie może się podłączyć. Tak więc był to przymus. Pan radny podkreślił, że ten problem należy rozwiązać, bo nie może być tak, że jedni wpłacali na rozbudowę sieci i z tego nie mają nic, drudzy dostali zwrot, a trzeci teraz przychodzą na gotowe. Radna Maria Dziobek zapytała Pani Wójt, czy ta potrafi uzasadnić, dlaczego nastąpił 50% wzrost wynagrodzeń członków rady Nadzorczej oraz czy potrafi uzasadnić zatrudnienie kolejnego pracownika, który ma kosztować gminę ok. 84 tys. zł rocznie. Pani radna przypomniała, że radny Świątek zadał Panu Prezesowi pytanie, czy nie obawia się, że działalność zaczyna wyglądać tak, jakby to miała być działalność na szkodę Spółki. Pani Wójt poinformowała, że członek Rady Nadzorczej zarabia ok. 1 tys. zł i że w ciągu 8 lat tylko raz podjęła decyzję o wzroście diet członków Rady Nadzorczej. Jeżeli chodzi o Panią Alicję Wójcik, pani radna Dziobek zadawała to pytanie już wielokrotnie na Komisjach i spotkaniu z Prezesem. Pani radna Dziobek doskonale wie, że pracowników do PUK zatrudnia Pan Prezes a nie Wójt Gminy. Pani Wójt wskazała, że jeżeli chodzi ogólnie o zarobki pracowników PUKu, to uważa, że są one za niskie. Dotyczy to wszystkich pracowników, zarówno nowego członka Zarządu, który zarabia 5 tys. zł rocznie brutto i zarabia znacznie mniej, niż jakikolwiek kierownik Referatu w Urzędzie Gminy. Prezes również powinien zarabiać znacznie więcej niż do tej pory. Pan Prezes Wilaszek poinformował, że spotkania rady nadzorczej odbywają się w zależności od spraw raz na jeden do dwóch miesięcy. Jeżeli chodzi o wyliczenia, Pan Prezes powiedział, że według Jego wiedzy zostały wykonane rzetelnie, zgodnie z Rozporządzeniem o kształtowaniu taryf. Są realne, rzeczywiste, oparte na posiadanym materiale. Zarzut o działanie na szkodę Spółki jest nie do przyjęcia. Pani radna Dziobek wskazała, że nie uzyskała konkretnej informacji na temat ilości spotkań Rady Nadzorczej i poprosiła Pana Prezesa, że by odpowiedział Jej na to pytanie później. Zwróciła się, aby podana była ilość spotkań Rady Nadzorczej i ilość pieniędzy wydanych na Radę Nadzorczą w roku Radny Janusz Świątek podał, że jeżeli Prezes zakłada wzrost wynagrodzeń w stosunku do 2013 roku o 26 tys. zł i jeżeli wynagrodzenie drugiego członka Rady Nadzorczej to 85 tys. zł w stosunku rocznym, to gdzie tutaj jest błąd? Bo w kalkulacji, jaką Pan Prezes przedstawił na Komisji Budżetu, wynagrodzenia w przyszłym roku mają wynieść tys. zł, wynagrodzenia w 2013 roku wyniosły tys. zł czyli jest to wzrost tylko o 26 tys. zł, a gdzie tutaj jest wynagrodzenia członka Zarządu? Czy Pan planuje zwolnić pracowników, obniżyć wynagrodzenia, czy jakieś inne działania podjąć, że te wynagrodzenia w 2014 roku, po zatrudnieniu kolejnego członka Zarządu spadną? Pan Prezes Wilaszek podał, że jak już mówił na posiedzeniu Komisji Budżetu, fakt ten wynika przede wszystkim z tego, że w 2013 roku średnie miesięczne zatrudnienie wynosiło 36,5 etatu, natomiast w tym roku jest planowane łączne całkowite zatrudnienie 36 etatów.

13 Wiceprzewodniczący Jerzy Cywicki odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Zabierzowie prowadzącego działalność usługową na terenie Gminy Zabierzów, który radni przyjęli następująco: Za 16 Przeciw 3 Wstrzymało się 1 Uchwała została podjęta i otrzymała Nr XLII/365/14 Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Nr XLI/355/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 grudnia 2013 roku. Wiceprzewodniczący Jerzy Cywicki zwrócił się do Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały. Wicewójt zlecił zaprezentowanie projektu Skarbnikowi Gminy. Pan Piotr Budziak poinformował, że w uchwale budżetowej na rok 2014 przewidziano w 4 ust 1 przychody z tytułu zaciągniętych w roku 2014 pożyczek i kredytów. Załącznik Nr 3 do uchwały również przewiduje wyłącznie przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Natomiast przez pewne przeoczenie podczas uchwalania budżetu w 3 uchwały pozostał jeszcze zapis z pierwotnego projektu gdzie przychody będą stanowić również wpływy z emitowanych papierów wartościowych. Projekt niniejszej uchwały nadaje nowe brzmienie 3 uchwały budżetowej, gdzie nie będzie się już pojawić wpływ z emitowanych papierów. Radny Krzysztof Nęcka Przewodniczący Komisji Budżetu [ ] podał, że Komisja głosowała następująco: 7 za; 0 głosy wstrzymujące; 0 przeciw. Uwag nie zgłoszono. Wiceprzewodniczący Jerzy Cywicki odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Nr XLI/355/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 grudnia 2013 roku, który radni przyjęli następująco: Za 17 Wstrzymało się 2 Uchwała została podjęta i otrzymała Nr XLII/366/14 Pani Przewodnicząca przekazała dalsze prowadzenie obrad, tj. w punktach 7, 8 oraz 9 Wiceprzewodniczącemu Tadeuszowi Brzuchaczowi. Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego.

14 Wiceprzewodniczący Tadeusz Brzuchacz zwrócił się do Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały. Pani Wójt poinformowała, że projekt uchwały dotyczy wspólnych inicjatyw z Powiatem Krakowskim na rok Zgodnie z zapowiedzią Pana Starosty nie dostaliśmy środków na chodniki, w związku z czym w ramach IS będą realizowane same nakładki, jak w treści uchwały. Rudawa kwota 250 tys. zł, Kobylany kwota 100 tys. zł, Pisary kwota 100 tys. zł, Centrum Bolechowic kwota 120 tys. zł, Nielepice nakładka wraz z budową sygnalizacji świetlnej kwota 380 tys. zł., Balice kwota 50 tys. zł. Udział gminy to 438 tys. zł, udział Powiatu to 562 tys. zł. Wiceprzewodniczący Tadeusz Brzuchacz podał, że projekt uchwały kierowany był pod obrady Komisji merytorycznych: Radny Krzysztof Nęcka Przewodniczący Komisji Budżetu [ ] podał, że Komisja głosowała następująco: 5 za; 1 głos wstrzymujący; 1 przeciw. Radny Tadeusz Skwarczeński Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej [ ] podał, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Radny Andrzej Kaczmarczyk powiedział, że uważa za niedopuszczalną rzecz, że gmina przekazuje pieniądza a nie może realizować pewnych zadań. Wskazał, że chodzi mu o chodnik w Pisarach. W ubiegłym roku dotacja gminy dla powiatu wyniosła 190 tys. zł, w tym za 18 tys. gmina wykonała część chodnika i a za 12 tys. zł powiat. Zarząd podjął decyzję, że w tym roku nie będzie przeznaczał środków w ramach IS na chodniki. Na drodze w Pisarach odbywa się transport technologiczny samochodów Lafarge o tonażu 40 ton i transport zakupionego towaru przez inne firmy. Na odcinku 150 m brakuje chodnika. Jest to rzecz niedopuszczalna. Odbyło się posiedzenie Rady Sołeckiej, gdzie została podjęta decyzja o proteście. O przeprowadzanych protestach zostanie poinformowany Starosta oraz firma Lafarge. Pani Alicja Wójcik radna Powiatu Krakowskiego wskazała, że faktycznie Zarząd podjął taką decyzję, że w 2014 r. powiat wykonuje tylko nakładki wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. odwodnieniem rowów, pobocza. Powiat ma ograniczoną ilość środków a chce doprowadzić wszystkie drogi do przejezdności. Gdyby powiat wyłamał się w jednej miejscowości posypałaby się lawina. Pani radna podała, że ma nadzieję i dołoży wszelkich starań, by ten chodnik był wykonany w przyszłym roku. Dodała, że oczywiście mieszkańcy mają prawo protestować, i że widzi zasadność tego protestu. Wskazała, że można by porozmawiać o tej sprawie z firmą Lafarge. Radny Andrzej Kaczmarczyk powiedział, że protest się odbędzie i wówczas okaże się, co Zarząd wówczas zrobi, kiedy samochody nie będą mogły dotrzeć do firmy Lafarge. Radny Stanisław Dam poruszył temat projektu drogi w Nielepicach. Zaznaczył, że powstał on po ciężkich bólach i kosztował ponad 100 tys. zł. Teraz, aby go zakończyć, trzeba wykonać małą kropeczkę. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ten projekt dokończyć. I skoro nie ma środków na jego realizacje, to żeby sobie spokojnie leżał. Będą środki, to zrobimy ten chodnik, a jak nie będzie, to będzie sobie leżał. Tymczasem, za 100 tys. zł zostały wykonane dwie skrzynki materiałów, które

15 bez tej kropki są nic nie ważne. Pan radny wskazał, że ma teraz obawy, bo skoro Powiat zwleka teraz z tym projektem, a dał 180 tys. zł na sygnalizację świetlną w Nielepicach, to prawdopodobnie nadal będzie grał na zwłokę. Radny poinformował, że ma pismo od Starosty z 2009 roku, w którym poruszony był temat mijanki w Nielepicach, gdzie Starosta odpisał, że jest to niemożliwe. Podał, że teraz chce się zrobić z Nielepic zaścianek. W przeprowadzonej przez gminę ankiecie ludzie wyraźnie mówią czego chcą, a chcą chodników, oświetlenia i porządnych dróg a u nas tego nie ma. Pan radny poinformował, że jeżeli upadnie projekt chodnika w Nielepicach, to wystąpi z wnioskiem, ponieważ Nielepice w Studium mają obwodnice Nielepic, o punktową zmianę planu. Pan radny wskazał, że chodził od domu do domu, organizował spotkania na których przekonywał mieszkańców i stawiał autorytet Pani Wójt na szalę informując, że Pani Wójt obiecała mu, że to powstanie. Zapytał, co ma teraz powiedzieć mieszkańcom na Zebraniu Wiejskim, że projekt nie jest gotowy? Zaapelował, by to ratować. Pan radny wskazał, że teraz, gdy gmina przystąpi do Metropolii Krakowskiej, to chyba po to, by pozyskiwać środki. Pani Wójt wskazała, że tak, ale nie na ta drogę, gdyż mają to być drogi łączące Kraków z gminami ościennymi, a ta droga się tu nie kwalifikuje. Radny Stanisław Dam jeszcze raz zaapelował, by skończyć ten projekt. Pani Wójt odpowiedziała, że gmina zakończyła i teraz zależy to od decyzji Powiatu. Radny Stanisław Dam wskazał, że może kiwnąć palcem i ludzie przyjdą tu protestować. Powiedział, że to co jest teraz w powiecie, takiego bałaganu nie było jeszcze nigdy. Mówił: takiego nieudolnego pana jak Pan Paszcza nie znałem jeszcze, jest najgorszym dyrektorem jaki był w historii Powiatu. Tak samo z Panem Pałachem było osuwisko w Nielepicach, można było pozyskać pieniądze bezpłatnie, bezinteresownie od Wojewody, ale tego nie zrobił. Powiedział, że woli ziemię usuwać. Tak o wszystko dbają w Powiecie. Zgłosiłem ponad rok temu zapadnięte studzienki i co? Nic. Gdyby to było na prywatnej posesji Pana Paszczy, to by tak nie było. Więc albo jest osobą niekompetentną, albo to jest korupcja. Radny Kazimierz Kapelan podał, iż chciałby zadać pytanie w sprawie drogi powiatowej nr 2130 odcinek Kobylany Będkowice. Mówił: w ubiegłym roku w lipcu odbyło się tutaj spotkanie z Panem Starostą, który mówił, że modernizacja tej drogi będzie robiona z powodziówek. Niestety tak się nie stało, pieniążki poszły gdzie indziej, chociaż mam takie pisemko od Pana Starosty, gdzie były wymienione Kobylany, które miały być robione z powodziówek, jeżeli Starosta dostanie drugą transzę. Starosta otrzymał drugą transzę, ale tych pieniędzy nie przeznaczył na modernizację tej drogi. Pan radny wskazał, że obecnie, te środki, które są przeznaczone na modernizację tej drogi prawdopodobnie nie wystarczą na wykonanie nawet jednej trzeciej całości zadania. Radny poinformował, że Pan Starosta, w obecności radnego Jojczyka obiecywał, że będą robione Kobylany, a w drugiej kolejności Brzoskwinia. Wskazał również, że wybiera się na spotkanie do pana Starosty, by z nim porozmawiać, czy np. jak zostanie jakaś rezerwa przetargowa, to czy dołoży coś do tej drogi, czy zostanie wykonany tylko odcinek 1/3.

16 Radna Maria Dziobek wskazała, że chciałaby się dowiedzieć, jak Pani Alicja Wójcik głosowała, kiedy była przyjmowana uchwała o tym, że Powiat nie będzie przeznaczał środków na chodniki a tylko na nakładki. Pani Alicja Wójcik odpowiadając Panu Kapelanowi poinformowała, że była druga transza, jednak na liście nie było Kobylan, miały za mała punktację, były bardziej zniszczone drogi. Pani Wójcik wskazała, że w ubiegłym roku oszczędności zostały skierowane na południe Gminy Zabierzów, dodatkowo wykonano 300 m nakładki w Balicach, odbudowę rekonstrukcji drogi oraz kawałek nakładki w Brzoskwini oraz poprawiono przejezdność drogi na moście w Szczyglicach, na co skierowano prawie 200 tys. zł. Pani radna poinformowała, że optowała za tym, ponieważ na południu są zawsze najmniejsze inwestycje. Wskazała, że będzie optować i w tym roku, aby wszelkie oszczędności z przetargów i nie tylko, poszły na dokończenie drogi w Kobylanach, a przynajmniej w połowie. Odpowiadając na pytanie radnej Marii Dziobek Pani Wójcik wskazała, że głosowała za uchwałą budżetową, natomiast na Zarządzie wszyscy głosowali za tym, że zgadzają się na to, iż w 2014 roku będą robione same nakładki. Pani Wójt zapytała Anią Alicje Wójcik jak głosował Pan Wiesław Marek Woch. Pani Alicja Wójcik odpowiedziała, że Pan Woch również głosował za nakładkami. Osoby z tej gminy tj. Pan Starosta, Pan Woch oraz Pani Wójcik na sesji Rady Powiatu głosowali za nakładkami. Radny Kazimierz Kapelan poinformował, że gdy będzie u pana Starosty poprosi o protokoły z poszczególnych posiedzeń, by sprawdzić, czy jest tam jakakolwiek wzmianka na temat Kobylan. Zwracając się do Pani Wójcik podał, że jako radna powinna wiedzieć, czy były w tym temacie, czy też są jakieś rozmowy. Pani Alicja Wójcik odpowiedziała, że były rozmowy na temat inwestycji, na które będą przeznaczane pieniądze od Wojewody na sprawy powodziowe. Kobylan nie było w tym zakresie. Pani radna wskazała, że pytała o to, co można sprawdzić w protokołach. Pani Wójt wskazała, że mamy teraz rok wyborczy. Mieszkańcy zapewne będą składać pytania odnośnie chodników przy drogach powiatowych. Pani Wójt poprosiła tych radnych, którzy są jednocześnie sołtysami, by zapraszali na Zebrania Wiejskie wszystkie osoby, które reprezentują naszą gminę w Powiecie, a nie tylko wybiórczo. Wskazała, że Pan Woch nie pojawia się na żadnych Zebraniach i zaapelowała, by go również zapraszać. Tak, by wszystkie te osoby tłumaczyły się, dlaczego podjęły taką a nie inną decyzję. Wiceprzewodniczący Tadeusz Brzuchacz odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego, który radni przyjęli następująco: Za 18 Wstrzymało się 0 Uchwała została podjęta i otrzymała Nr XLII/367/14

17 Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Zabierzów do Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą Metropolia Krakowska. Wiceprzewodniczący Tadeusz Brzuchacz zwrócił się do Wójta o zreferowanie tematu. Pani Wójt poinformowała, że uchwała dotyczy przystąpienia Gminy Zabierzów do Stowarzyszenia metropolia Krakowska. Nazwa została wybrana na posiedzeniu, w którym uczestniczyli przedstawiciele trzynastu gmin i Krakowa jednogłośnie. Te 13 gmin zostało wskazanych przez Zarząd Województwa Małopolskiego do utworzenia stowarzyszenia bądź porozumienia. Gminy wybrały formę stowarzyszenia. W nowej perspektywie finansowania na to Stowarzyszenia ma być przeznaczona kwota ok. 1 mld zł. Jakie zadania będą finansowane jest na razie w trakcie negocjacji. Na dzień dzisiejszy Zarząd jest przeciwny by środki te przeznaczać na drogi. W tym temacie trwają cały czas rozmowy z Zarządem Województwa. Środki mają być przeznaczone na szpitale, niską emisję, tabor autobusowy, kolej, szlaki rowerowe. Marszałek nie chce się zgodzić również na to, by środki te przeznaczać na rozbudowę, budowę szkół i przedszkoli. Wiceprzewodniczący Tadeusz Brzuchacz podał, że projekt uchwały opiniowała Komisja Statutowo Regulaminowa, Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Radny Tadeusz Jojczyk Przewodniczący Komisji Statutowo Regulaminowej [ ] podał, że Komisja zapoznała się z projektem, ale nie głosowała. Pan radny podał, że Komisja miała pewne wątpliwości i zapytał, czy prawdą jest, że 60% kwoty ma przejąć Kraków, jak wypowiadał się w różnych audycjach Marszałek Województwa Sowa. Pani Wójt odpowiedziała, że głównym beneficjentem będzie Kraków, na co wskazują zadania typu szpitale, niska emisja. Jednak nasi mieszkańcy również z tych szpitali będą korzystać. Autobusy będą jeździć pomiędzy gminami a Krakowem, więc to Kraków pozyska środki na wymianę taboru. Radny Edmund Dąbrowa wskazał, że w uzasadnieniu pisze, że działalność Stowarzyszenia będzie na rozmaitych polach aktywności. Wskazał, że cel pozyskiwania pieniędzy jest szczytny, ale co się stanie, jeżeli władze Stowarzyszenia ustalą coś niekorzystnego dla danej gminy i czy w ogóle jest to możliwe. Radny zapytał, ile wyniesie wysokość składki członkowskiej i czy można pozyskać pieniądze na realizację obwodnicy, czy wybudowanie przychodni lub dostosowanie obecnego budynku UG do przychodni? Pani Wójt odpowiedziała, że nie ma możliwości narzucenia czegoś niekorzystnego danej gminie, bo zadania będą ściśle określone w strategii dla tych 13 gmin. Będzie można otrzymać środki tylko na te zadania, które właśnie będą wpisane w strategię. Składka członkowska wyniesie 1 zł od mieszkańca, czyli ok. 24 tys. zł rocznie w przypadku Gminy Zabierzów. Środków nie będzie można pozyskać na wskazane przez Pana radnego cele. Środki mają być przeznaczone tylko na te zadania, które będą służyć wszystkim mieszkańcom w tym obszarze 13 gmin i Krakowa. Radny Janusz Świątek podał, że ma uwagi do statutu Stowarzyszenia, ponieważ uważa, że nie do końca gwarantuje samodzielność gmin przy podejmowaniu pewnych decyzji. Jeżeli chodzi o przystąpienie do Stowarzyszenia, decyzję musi podjąć Rada Gminy, natomiast jeżeli chodzi o wystąpienie ze Stowarzyszenia, nie jest to określone. W 11 jest napisane, że wystąpienie następuje

18 w terminie trzech miesięcy od dnia dokonania pisemnego zgłoszenia tego faktu Zarządowi Stowarzyszenia. Radny zapytał, kto ten fakt zgłasza? Czy radny gminy może zgłosić ten fakt? Pan radny powiedział, iż uważa, że w 11 powinno być wyraźnie napisane, że Rada Gminy podejmuje decyzje o wycofaniu się ze Stowarzyszenia i dostarczenie tej decyzji do Zarządu Stowarzyszenia skutkuje wystąpieniem. Pan radny wskazał, że Pani Wójt powiedziała, że składka członkowska wyniesie 1 zł od mieszkańca a w 22 pisze, że wysokość składki ustala się, jako iloczyn rocznych kosztów funkcjonowania Stowarzyszenia. My na tym etapie nie jesteśmy w stanie ocenić, ile Stowarzyszenie będzie generować kosztów tj. ile osób zatrudni do pracy, jaka będzie biurokracja tego Stowarzyszenia, gdzie będzie miało siedzibę. Radny podał, że jeżeli ma to być złotówka, to tak należy zapisać w Statucie. Radny poinformował, że nic w Statucie nie jest powiedziane o wynagrodzeniach członków Zarządu. Nie pisze, czy Zarząd będzie pełnił swoje funkcje społecznie, czy też będzie dostawał wynagrodzenia, a jeżeli tak, to jakiej wysokości. Mowca wskazał, że takie rzeczy powinny być w Statucie określone. Kontynuując Pan radny podał, że to co się teraz robi tj. wprowadza strefy w kolejnych dzielnicach Krakowa, działa na szkodę mieszkańców naszej gminy. Mieszkańcy nie będą mogli dojechać do pracy, nie ma stworzonych odpowiednich warunków, nie ma parkingów, gdzie mieszkańcy mogliby zostawiać swoje auta. Takie rzeczy również powinny być dopisane do celów i zadań Stowarzyszeni, tj. to, by uzgadniać z gminami ościennymi zasady tworzenia stref parkingowych. Pan radny złożył wniosek by przełożyć tą dyskusje na następną sesję. Radna Maria Dziobek zwróciła się o dokładne wyjaśnienie odnośnie zapisu 22 pkt 4,5,6 dotyczący wysokości składki członkowskiej, gdzie pisze, że wysokość składki członkowskiej ustala się na podstawie planu budżetu na dany rok; jako iloczyn rocznych kosztów funkcjonowania Stowarzyszenia oraz procentu, jaki liczba mieszkańców danej jst stanowi w ogólnej liczbie mieszkańców gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia; wysokość składek uchwala Walne Zebranie. Pani radna wskazała, że nie usłyszała żadnych konkretnych propozycji, co będziemy mieć w zamian. Stowarzyszenie będzie zatrudniać ludzi i będzie musiało mieć swoją siedzibę i za to wszystko będzie trzeba płacić. Pani radna zapytała, czy ktoś przeprowadzić rachunek zysków i strat po przystąpieniu do tego Stowarzyszenia. Wiceprzewodniczący Tadeusz Brzuchacz podał, że brak parkingów w Krakowie jest uciążliwością oraz, że musimy mieć świadomość, iż to Rada Miasta podejmuje decyzję w jaki sposób i gdzie jest kreowana polityka parkingowa. Pan Mikołaj Miścicki powiedział, że w Statucie nie ma nic do poprawienia. W 11 nie wolno napisać tego o czym mówił Pan radny, bo to wynika z ustawy. Od strony prawnej byłoby bezpodstawne wpisywanie w Statucie, kto ma złożyć oświadczenie, bo składa oświadczenie ten, kto reprezentuje gminę na zewnątrz, czyli Wójt. A zatem wprost przepisy ustawy mówią o tym, czego Pan radny się nie doczytał w Statucie i dlatego tego zapisywać nie wolno.

19 W 22 owszem jest zapisane, że koszty rozkładają się proporcjonalnie na członków stosownie do liczby mieszkańców. Ale jeden z członków, tak jak Zabierzów ma ponad 20 tys. mieszkańców a drugi np. Kraków ma ich ok. miliona, w związku z czym w każdej walce o obniżanie kosztów mamy wielkiego sojusznika. Pan Miścicki wskazał, że Pan radny pytał o siedzibę stowarzyszenia, a to jest napisane w 3 Statutu, tj. siedzibą stowarzyszenia jest Miasto Kraków. Siedziba, czyli miejscowość w której będą pracowały organy Stowarzyszenia i praktyka jest taka, że Urząd Miasta Krakowa udostępnia swoje pomieszczenia. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie Zarządu i fakt, że Statut tego nie reguluje jeżeli nie ma takich zapisów w Statucie oznacza to, że Zarząd pracuje bez wynagrodzenia. Jeżeli chodzi o cele to celem Stowarzyszenia, jak napisano, jest pozyskanie środków na inwestycje. Stowarzyszenie nie może ingerować w wewnętrzną politykę gmin, dlatego nam to Stowarzyszenie nie może narzucić niczego, ale i my za pośrednictwem Stowarzyszenia też nie narzucimy Miastu Kraków żadnych postanowień odnośnie parkowania. Przy ustalaniu składki mechanizm w Statucie musi być, bo jakieś kryteria musza być podane, żeby było widać, że składka członkowska będzie obrócona tylko na zaspokojenie potrzeb Stowarzyszenia związanych z realizacją jego celów. Koszty są weryfikowane przez Organy Stowarzyszenia. Zarząd proponuje składkę a uchwalają ją wszyscy. Miast Kraków chciało zorganizować wszystko na zasadzie umowy o partnerstwie i generalna zasada miało być to, że inwestycje będą realizowane wtedy, kiedy zaaprobuje je Miasto Kraków. Myśmy powiedzieli bo, bo Stowarzyszenia zakłada równość członków. Uzyskaliśmy poparcie innych gmin i w toku negocjacji Kraków dał się przekonać naszym argumentom. Statut jest rezultatem długich i ciężkich negocjacji i jest dobrym Statutem. Do Stowarzyszenia warto przystąpić, bo warto wykorzystać szansę na otrzymanie jakichś środków. Radna Maria Dziobek przeczytała, że Stowarzyszenie może utworzyć biuro Zarządu Stowarzyszenia i zatrudniać pracowników. Pani radna zapytała, w jakich inwestycjach Pani Wójt widzi udział naszej gminy. Radny Janusz Świątek powiedział, że skoro inne przepisy regulują pewne sprawy, to w takim razie w 7 nie powinno być zapisane, że o przystąpieniu decyduje Rada Gminy. Jeżeli do przystąpienia jest wymagana zgoda Rady Gminy to i również do wystąpienia powinna być wymagana zgoda Rady Gminy. Radny zapytał, kto będzie członkiem Stowarzyszenia? Wskazane zostanie imię i nazwisko czy funkcja? To też nie jest zapisane w Statucie. Radna Maria Dziobek powiedziała, że chyba jest na troszkę głupio, że nie uzyskaliśmy tego typu wyjaśnień i nie mieli możliwości dyskusji podczas Komisji, szkoda że nie było osoby merytorycznie przygotowanej do odpowiedzi na tego typu pytania. Radna Maria Dziobek zgłosiła wniosek formalny o zdjęcie tego punktu z dzisiejszych obrad, tym bardziej, że jest na to 5 miesięcy. Wicewójt wskazał, że Państwo radni nie dyskutują o meritum sprawy. W nowej perspektywie

20 programowej Ministerstwo Rozwoju Regionalnegowokół każdego miasta wojewódzkiego uruchomiło tzw. zintegrowane inwestycje terytorialne. Celem tego jest zainwestowania w te obszary, które mają być pewnego rodzaju lokomotywami rozwoju gospodarczego na otaczające obszary. Dla krakowskiego obszaru funkcjonalnego jest prawie 1 mld zł. Jest to również skłonienie gmin, by nauczyły się współpracować. Aby to realizować, trzeba stworzyć strategię, biuro, które to będzie obsługiwać i wszystkie inwestycje realizować. Najlepszym rozwiązaniem będzie powołanie Stowarzyszenia. Czas niestety nas goni bo Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Urząd Marszałkowski stawiają nam bardzo wymagające terminy. Do pozyskania jest prawie 1 mld zł, jeżeli te środki nie zostaną wykorzystane przez te wszystkie gminy, wrócą do innej puli i nie dostaniemy z tego nic. Trudno dziś określić, jakie projekty będą finansowane, bo są wytyczne Ministerstwa i Urzędu Marszałkowskiego, które są negocjowane. Radny Edmund Dabrowa zapytał, czy mamy na to 5 miesięcy. Pani Wójt i Wiceprzewodniczący Brzuchacz odpowiedzieli, że nie jest to prawdą. Radny Edmund Dabrowa podał, że jeżeli byłoby to prawdą, czyjest to prawdą to wtedy możemy Statut ulepszać. Wskazał, że i tak należy go poprawić, bo ma pewne braki, natomiast obawy trzeba wyjaśnić. Radny zaproponował ogłoszenie 30-sto minutowej przerwy na rozmowę z prawnikiem i ewentualne poprawienie Statutu. Pani Wójt odpowiedziała, że w tej chwili nic nie możemy zmienić w tym Statucie i poprosiła, żeby nie mówić, że mamy ileś miesięcy, bo nie mamy. Statut był opracowywany przez 13 gmin, czytało go 13-stu prawników. Pani Wójt zapytała, czy państwo radni chcą powiedzieć, że 13-stu prawników opracowało bubel i że Państwo radni lepiej opracują ten Statut? Pani Wójt wskazała, że w dniu wczorajszym Kraków podjął już tą uchwałę, łącznie z tym Statutem. Wszystkie gminy w styczniu maja podjąć uchwalę o wstąpieniu do Stowarzyszenia, a te pięć miesięcy potrzebne jest po to, by zarejestrować Stowarzyszenie, a nie na to, żeby pracować jeszcze nad Statutem. Statut jest zaakceptowany przez Pana Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego i Pana Prezydenta Trzmiela. Jeżeli chodzi o siedzibę Biuro Zarządzania Funduszami Urzędu Miasta Kraków będzie zajmować się całym biurem ZID. Są to pracownicy już zatrudnieni w Urzędzie Miasta i wszystkie gminy zgodzą się na to, żeby to biuro prowadziło sprawy w imieniu całego Stowarzyszenia. Jeżeli chodzi o stawki zostały one ustalone średnio 1 zł na jednego mieszkańca, u nas 24 tys. zł. Wiceprzewodniczący Tadeusz Brzuchacz poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie punktu z porządku obrad: Za 3 Przeciw 16 Wstrzymało się 1 Wniosek został odrzucony. Radny Janusz Światek złożył wniosek o przeprowadzenie głosowania imiennego. Wiceprzewodniczący Tadeusz Brzuchacz poddał pod głosowanie wniosek o przeprowadzenie głosowania imiennego:

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r.

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Data utworzenia 2008-06-27 Numer aktu 23 Kadencja Kadencja 2002-2006 Miejsce sesji: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r.

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Data utworzenia 2012-06-29 Numer aktu 24 Kadencja Kadencja 2010-2014 Miejsce sesji: Urząd Gminy Zabierzów, sala obrad. Sesja

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach.

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach. P R O T O K Ó Ł Nr III/10 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r.

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół Nr XXV/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 29 marca 2004 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00 . Protokół Nr XXVIII z XXVIII Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji nr XLVI

Protokół z sesji nr XLVI Protokół z sesji nr XLVI PROTOKÓŁ Nr XLVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 30 września 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 9.00. Obecnych 12 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Ad. 1. Ad. 2. Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady Powiatu powołał radną Jolantę Głowacz. Ad. 3.

Ad. 1. Ad. 2. Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady Powiatu powołał radną Jolantę Głowacz. Ad. 3. Protokół XXVI/2004 z Sesji Rady Powiatu w Chrzanowie, która odbyła się w bud. Starostwa Powiatu w Chrzanowie, przy ul. Partyzantów 2, sala narad nr 219 w dniu 28 października 2004 r. o godz. 900 1615 Ad.

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r.

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 41/2010. Obrady prowadził Pan Ireneusz Ofczarski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Otwarcie sesji.

PROTOKÓŁ Nr 41/2010. Obrady prowadził Pan Ireneusz Ofczarski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Otwarcie sesji. PROTOKÓŁ Nr 41/2010 posiedzenia XLI zwyczajnej sesji RADY MIASTA KRAŚNIK przeprowadzonej dnia 18 czerwca 2010r. w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Kraśniku. Obrady prowadził Pan Ireneusz Ofczarski Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r.

Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. RADY MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 25.06.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.6.2014 2014-223458 Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

BR.0002.27.2012 Nowa Sól, 24 sierpnia 2012 r. Protokół Nr XXVII/2012 z XXVII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 24 sierpnia 2012 r.

BR.0002.27.2012 Nowa Sól, 24 sierpnia 2012 r. Protokół Nr XXVII/2012 z XXVII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 24 sierpnia 2012 r. BR.0002.27.2012 Nowa Sól, 24 sierpnia 2012 r. Protokół Nr XXVII/2012 z XXVII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 24 sierpnia 2012 r. XXVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego IV kadencji została zwołana

Bardziej szczegółowo

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r.

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. RADA MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 15.10.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.9.2014 2014-257642 Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r.

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Rozpoczęcie sesji: godz. 10.00 Zakończenie Sesji: godz. 14.30 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r.

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Obrady XV Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 9 00 i trwały do godz. 12 25. Miejsce obrad Gminny Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI w dniu 04.03.2008 r.

PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI w dniu 04.03.2008 r. PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI w dniu 04.03.2008 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.15 i trwało do godz. 18.00. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności -

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad XXIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 29 marca 2012 r.

Protokół z obrad XXIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 29 marca 2012 r. Protokół z obrad XXIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 29 marca 2012 r. Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Obrady XXIII sesji

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik.

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik. Protokół nr LXXV/2014 z siedemdziesiątej piątej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 6 października 2014r. w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 oraz w siedzibie Portu Lotniczego

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V. z obrad V (piątej ) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 lutego 2015 roku w godz. od 12 00 do 16 10

Protokół Nr V. z obrad V (piątej ) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 lutego 2015 roku w godz. od 12 00 do 16 10 Protokół Nr V z obrad V (piątej ) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 lutego 2015 roku w godz. od 12 00 do 16 10 W której uczestniczyli: Wójt Gminy - Bohdan Mohyła Skarbnik Gminy Dariusz

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji Nr XXXIV

Protokół z sesji Nr XXXIV Protokół z sesji Nr XXXIV PROTOKÓŁ Nr XXXIV/05 z sesji Rady Miejskiej Świątniki Górne w dniu 31 marca 2005 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10.00. Obecnych 13 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu Data publikacji : 02.04.2008 Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu P R O T O K Ó Ł N R XXX/2008 z trzydziestej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 lutego 2008 roku w sali Urzędu Stanu

Bardziej szczegółowo