Katowice, dnia 13 grudnia 2006 r. Nr 18 DECYZJE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katowice, dnia 13 grudnia 2006 r. Nr 18 DECYZJE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO:"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 13 grudnia 2006 r. Nr 18 TREŒÆ: Poz.: DECYZJE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO: 93 nr 26 z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia sk³adu Komisji do spraw Zagro eñ Atmosfery Kopalnianej i Klimatyzacji w Podziemnych Zak³adach Górniczych nr 27 z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie zmiany sk³adu osobowego Komisji Bezpieczeñstwa Pracy w Górnictwie nr 28 z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie powo³ania Komisji dla zbadania przyczyn i okolicznoœci zapalenia i wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistnia³ych w dniu 21 listopada 2006 r. w Kompanii Wêglowej S.A. Oddzia³ Kopalnia Wêgla Kamiennego Halemba w Rudzie Œl¹skiej nr 29 z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniaj¹ca decyzjê w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowoœci w Wy szym Urzêdzie Górniczym DECYZJA Nr 26 PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia sk³adu Komisji do spraw Zagro eñ Atmosfery Kopalnianej i Klimatyzacji w Podziemnych Zak³adach Górniczych Na podstawie 3 ust. 1 i 3 zarz¹dzenia nr 11 Prezesa Wy szego Urzêdu Górniczego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie powo³ania Komisji do spraw Zagro eñ Atmosfery Kopalnianej i Klimatyzacji w Podziemnych Zak³adach Górniczych (Dz. Urz. WUG z 2006 r. Nr 1, poz. 1) postanawia siê, co nastêpuje: 1. Ustala siê, na okres do dnia 31 grudnia 2007 r., nastêpuj¹cy sk³ad Komisji do spraw Zagro eñ Atmosfery Kopalnianej i Klimatyzacji w Podziemnych Zak³adach Górniczych: 1) Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Pawe³ Krzystolik G³ównego Instytutu Górnictwa; 2) Zastêpcy Przewodnicz¹cego: prof. dr hab. in. Janusz Roszkowski Akademia Górniczo-Hutnicza, prof. dr hab. in. Wac³aw Trutwin Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk; 3) Sekretarz: dr in. Eugeniusz Krause G³ównego Instytutu Górnictwa; 4) Cz³onkowie: mgr in. Andrzej Ch³opek Przedsiêbiorstwo Kompletacji i Monta u Systemów Automatyki Carboautomatyka S.A., doc. dr hab. in. Krzysztof Cybulski G³ównego Instytutu Górnictwa, dr in. Janusz Cygankiewicz G³ówny Instytut Górnictwa, dr Józef Knechtel G³ówny Instytut Górnictwa, prof. dr hab. in. Marian Kolarczyk Politechnika Œl¹ska, mgr in. Roman Starosielec Gliwice, prof. dr hab. in. Józef Su³kowski Politechnika Œl¹ska,

2 Wy szego Urzêdu Górniczego Poz. 93 i 94 mgr in. Józef Szafarczyk Rybnik, dr in. Marek Szarafiñski Kompania Wêglowa S.A., dr in. Stanis³aw Trenczek Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Emag, dr in. W³adys³aw Turkiewicz KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, dr in. Jacek Urbañski Politechnika Wroc³awska. 2. Traci moc decyzja nr 29 Prezesa Wy szego Urzêdu Górniczego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia sk³adu Komisji do spraw Zagro eñ Atmosfery Kopalnianej i Klimatyzacji w Podziemnych Zak³adach Górniczych (Dz. Urz. WUG z 2006 r. Nr 1, poz. 12). 3. Decyzja wchodzi w ycie z dniem 10 listopada 2006 r. 94 DECYZJA Nr 27 PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie zmiany sk³adu osobowego Komisji Bezpieczeñstwa Pracy w Górnictwie Na podstawie 3 ust. 1 i 2 zarz¹dzenia nr 19 Prezesa Wy szego Urzêdu Górniczego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie powo³ania Komisji Bezpieczeñstwa Pracy w Górnictwie (Dz. Urz. WUG z 2006 r. Nr 1, poz. 9) postanawia siê, co nastêpuje: 1. Odwo³uje siê ze sk³adu Komisji Bezpieczeñstwa Pracy w Górnictwie, ustalonego decyzj¹ nr 37 Prezesa Wy szego Urzêdu Górniczego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia sk³adu Komisji Bezpieczeñstwa Pracy w Górnictwie (Dz. Urz. WUG z 2006 r. Nr 1, poz. 20), nastêpuj¹ce osoby: 1) mgr. in. Marka Cypko; 2) mgr. in. Tomasza Gdowskiego; 3) mgr. in. Mieczys³awa Jakiela; 4) mgr. in. Stanis³awa Laska; 5) dr. in. Franciszka Niezgodê; 6) Piotra Rykalê. 2. Powo³uje siê w sk³ad Komisji Bezpieczeñstwa Pracy w Górnictwie w charakterze Cz³onków nastêpuj¹ce osoby: 1) mgr. in. Wojciecha Dygda³ê Katowicki Holding Wêglowy S.A.; 2) mgr. in. Tomasza Jaskólskiego Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.; 3) dr. Maksymiliana Klanka Zwi¹zek Pracodawców Górnictwa Wêgla Kamiennego; 4) mgr. in. Marka Majchra Kompania Wêglowa S.A.; 5) mgr. in. Paw³a Markowskiego KGHM Polska MiedŸ S.A.; 6) prof. dr. hab. in. Krystiana Probierza Politechnika Œl¹ska; 7) mgr. in. Leszka Zaj¹ca G³ówny Inspektorat Pracy Pañstwowej Inspekcji Pracy. 3. Decyzja wchodzi w ycie z dniem 16 listopada 2006 r.

3 Wy szego Urzêdu Górniczego Poz DECYZJA Nr 28 PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie powo³ania Komisji dla zbadania przyczyn i okolicznoœci zapalenia i wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistnia³ych w dniu 21 listopada 2006 r. w Kompanii Wêglowej S.A. Oddzia³ Kopalnia Wêgla Kamiennego Halemba w Rudzie Œl¹skiej Na podstawie 3 ust. 4 statutu Wy szego Urzêdu Górniczego, stanowi¹cego za³¹cznik do zarz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie nadania statutu Wy szemu Urzêdowi Górniczemu (M. P. Nr 13, poz. 224), postanawia siê, co nastêpuje: Powo³uje siê Komisjê dla zbadania przyczyn i okolicznoœci zapalenia i wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistnia³ych w dniu 21 listopada 2006 r. w Kompanii Wêglowej S.A. Oddzia³ Kopalnia Wêgla Kamiennego Halemba w Rudzie Œl¹skiej, zwan¹ dalej Komisj¹, w nastêpuj¹cym sk³adzie: 1) Przewodnicz¹cy dr in. Piotr Buchwald Prezes Wy szego Urzêdu Górniczego w Katowicach; 2) Zastêpca Przewodnicz¹cego dr in. Piotr Litwa Wiceprezes Wy szego Urzêdu Górniczego w Katowicach; 3) Cz³onkowie dr in. Zbigniew Baranowski Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu, dr in. Jerzy Berger Zak³ad Odmetanowania Kopalñ ZOK Sp. z o.o. w Jastrzêbiu Zdroju, doc. dr hab. in. Krzysztof Cybulski G³ównego Instytutu Górnictwa w Miko³owie, prof. dr hab. in. Wac³aw Dziurzyñski Polska Akademia Nauk w Krakowie, mgr in. Franciszek Grzegorczyk Okrêgowy Urz¹d Górniczy w Gliwicach, Andrzej Kowalski Zak³adowy Spo³eczny Inspektor Pracy w Kopalni Wêgla Kamiennego Halemba, dr in. Eugeniusz Krause G³ównego Instytutu Górnictwa w Miko³owie, prof. dr hab. in. Pawe³ Krzystolik G³ównego Instytutu Górnictwa w Miko³owie, mgr in. Wojciech Magiera Wy szy Urz¹d Górniczy mgr in. Marek Majcher Kompania Wêglowa S.A. mgr in. Leszek Olszak Kopalnia Wêgla Kamiennego Wujek mgr in. Mieczys³aw Oœliz³o Kopalnia Wêgla Kamiennego Jas-Mos w Jastrzêbiu Zdroju, mgr in. Zbigniew Ryfka Okrêgowy Inspektorat Pracy prof. dr hab. in. Józef Su³kowski Politechnika Œl¹ska w Gliwicach, prof. dr hab. in. Nikodem Szl¹zak Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, prof. dr hab. in. Stanis³aw Wasilewski Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Emag w Katowicach; 4) Sekretarz mgr in. Konstanty Wolny Wy szy Urz¹d Górniczy w Katowicach. 2. Przewodnicz¹cy Komisji zaprosi do udzia³u w pracach Komisji przedstawicieli zwi¹zków zawodowych. 3. Przewodnicz¹cy Komisji mo e, w razie potrzeby, zaprosiæ do udzia³u w jej pracach inne osoby.

4 Wy szego Urzêdu Górniczego Poz. 95 i Zadaniem Komisji jest: 1) dokonanie analizy przyczyn i okolicznoœci zapalenia i wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, o którym mowa w 1 ust. 1, na podstawie ustaleñ dokonanych przez Okrêgowy Urz¹d Górniczy w Gliwicach; 2) przeprowadzenie oceny przebiegu akcji ratowniczej; 3) przedstawienie wniosków wynikaj¹cych z analizy i oceny, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz propozycji zaleceñ zmierzaj¹cych do zapobie enia podobnym zdarzeniom w przysz³oœci. 3. Komisja rozpocznie prace niezw³ocznie i zakoñczy je w terminie do dnia 31 marca 2007 r., przedstawiaj¹c pisemne wnioski. 4. Decyzja wchodzi w ycie z dniem podpisania. 96 DECYZJA Nr 29 PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniaj¹ca decyzjê w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowoœci w Wy szym Urzêdzie Górniczym Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz i Nr 267, poz oraz z 2006 r. Nr 157, poz i Nr 208, poz. 1540) oraz art. 44 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz i Nr 169, poz oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i 1218 i Nr 187, poz. 1381) postanawia siê, co nastêpuje: 1. W decyzji nr 25 Prezesa Wy szego Urzêdu Górniczego z dnia 24 paÿdziernika 2006 r. w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowoœci w Wy szym Urzêdzie Górniczym (Dz. Urz. WUG Nr 17, poz. 91) w za- ³¹czniku nr 5 do decyzji w pkt 4.1 tabela otrzymuje brzmienie okreœlone w za³¹czniku do niniejszej decyzji. 2. Decyzja wchodzi w ycie z dniem podpisania.

5 Wy szego Urzêdu Górniczego Poz. 96 Za³¹cznik do decyzji nr 29 Prezesa Wy szego Urzêdu Górniczego z dnia 23 listopada 2006 r. (poz. 96) WYKAZ OSÓB UPOWA NIONYCH DO SPRAWDZANIA I ZATWIERDZANIA DOWODÓW KSIÊGOWYCH W WY SZYM URZÊDZIE GÓRNICZYM

6 Wy szego Urzêdu Górniczego Wydawca: Wy szy Urz¹d Górniczy Redakcja: Departament Prawny i Integracji Europejskiej Wy szego Urzêdu Górniczego, ul. Poniatowskiego 31, Katowice, tel.: (032) Sk³ad i druk: Przedsiêbiorstwo Miernictwa Górniczego Sp. z o.o., Oddzia³ Poligrafii, ul. Miko³owska 100A, Katowice, tel.: (032) , Rozpowszechnianie: Biuro Administracyjno-Bud etowe Wy szego Urzêdu Górniczego, ul. Poniatowskiego 31, Katowice, tel.: (032) T³oczono z polecenia Prezesa Wy szego Urzêdu Górniczego w Przedsiêbiorstwie Miernictwa Górniczego Sp. z o.o., Oddzia³ Poligrafii ul. Miko³owska 100A, Katowice, tel.: (032) , ISSN Cena brutto 3,66 z³