SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Gmina Polanica Zdrój ul. Dąbrowskiego Polanica Zdrój tel SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie publiczne w trybie Przetargu Nieograniczonego Gospodarka drzewostanem na terenie Parku Zdrojowego w Polanicy Zdroju wykonanie prac pielęgnacyjnych w drzewostanie Sporządził Zatwierdził Polanica, Zdrój, czerwiec 2007 r.

2 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miejska Polanica Zdrój ul. Dąbrowskiego Polanica Zdrój 2. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie art. 39 Prawo zamówień publicznych 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac pielęgnacyjnych na drzewostanie na terenie Parku Zdrojowego w Polanicy Zdroju. Park podzielono na 4 części: Park Centralny, Park Szachowy, Park Józefa i Park Leśny. Dla poszczególnych części wykonano osobne przedmiary prac co pozwoli realizować prace etapami. Zaleca się rozpoczęcie prac kolejno od : Parku Józefa zlokalizowanego na tyłach sanatorium Wielka Pieniawa i Zakładu Przyrodoleczniczego, ograniczony ulicami: Zdrojową i Matuszewskiego; Park Centralny w najbliższym sąsiedztwie pijalni, fontanny i sanatorium Wielka Pieniawa ograniczony ulicami Parkową i Matuszewskiego, Parku Leśny teren powyżej ulicy Matuszewskiego ze skupiną rododendronów Park Szachowy zlokalizowany pomiędzy ul. Parkową, Matuszewskiego i Kryniczną. Zapis w dzienniku budowy potwierdzający zakończenie prac określonych w dokumentacji projektowej wykonywanych na jednej części parku pozwala na przeprowadzenie prac na kolejnej części. Należy uwzględnić również w pierwszej kolejności wykonanie prac określonych w dokumentacji projektowej jako PILNE. Zakres prac obejmuje: - Wycięcie drzew suchych i chorych zagrażających bezpieczeństwu wraz z karczowaniem lub frezowaniem pni - Usuwanie młodych drzew i samosiewów kolidujących z kompozycją parku i cennym drzewostanem oraz powodujących zbyt duże zagęszczenie wraz z karczowaniem lub frezowaniem pni - Usuwanie posuszu i jemioły - Poprawa statyki drzew poprzez korektę i lekką redukcję koron drzew - Zabezpieczenie drzew przed wyłamaniem konarów poprzez zakładanie wiązań elastycznych w koronach drzew - Przesadzanie młodych drzew iglastych - Pielęgnacja i odmłodzenie krzewów - Prace porządkowe i wywóz zanieczyszczeń 2

3 Prace należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową (do wglądu w siedzibie Zamawiającego) pn. Gospodarka drzewostanem na terenie Parku Zdrojowego w Polanicy Zdroju autorstwa mgr inż. Katarzyny Dymalskiej. Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót dla każdej części parku. Zaleca się wykonanie kosztorysu dla każdej części parku.(zał. nr 1 do SWIZ) Ze względu na utrudniony dostęp gęste zadrzewienie prace pielęgnacyjne w drzewostanie należy wykonać metodami alpinistycznymi. Termin wykonania usługi: r. do r. 2) Usługi objęte zamówieniem należy zakwalifikować w grupowaniu: PKWIU CPV OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na całość zamówienia. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie oferty złożonej przez danego Wykonawcę. 5. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 6. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA : r. do r. 7. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 1. Wykonawcy muszą złożyć w ofercie oświadczenie, że: 1) zapoznali się z warunkami zamówienia i nie wnoszą do nich zastrzeżeń, 2) uzyskali konieczne informacje do przygotowania oferty, włącznie z dokonaniem wizji w terenie, 3) zapoznali się z dokumentacją projektową i nie wnoszą do niej zastrzeżeń, 4) są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, 6) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 7) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 8) zapoznali się ze wzorem umowy i nie wnoszą do niej uwag, 9) są (nie są) płatnikiem podatku VAT, 3

4 10) wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia złożyli ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych. 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, które muszą być dołączone do oferty: 1) odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej odpowiadającej przedmiotowi przetargu, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) zaświadczenie z ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru itp.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego. Za spełnienie wymogu posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę, że ww. okresie wykonywał usługi takiego samego rodzaju, jak usługi objęte przedmiotem zamówienia, w tym co najmniej jedno zadanie o wartości minimum zł. 5) wykaz sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 2 do formularza ofertowego; Za spełnienie wymogu posiadania potencjału technicznego Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę (sprzęt własny lub obcy nabyty w drodze np. dzierżawy, najmu itp.) następującego sprzętu: - sprzęt alpinistyczny (rusztowanie linowe), - rębak, - ciągnik kołowy z przyczepą. 6) certyfikat poświadczający jakość i przydatność do zastosowania na drzewach pasów i wiązań elastycznych, które Wykonawca zamierza użyć do wykonania zamówienia, wydany przez jednostkę akredytowaną do udzielenia certyfikatów w którymkolwiek państwie UE, 7) udokumentowana lokalizacja składowiska biomasy na terenie Polanicy - Zdroju (adres) lub poza granicami Polanicy Zdroju, nie dalej niż 15 km od rejonu wykonywania usługi, dopuszczona decyzją właściwego organu (należy dołączyć decyzję o lokalizacji składowiska oraz dokumenty potwierdzające prawo Wykonawcy do korzystania z tego składowiska) lub umowa w sprawie składowania biomasy zawarta pomiędzy Wykonawcą a podmiotem uprawnionym do gromadzenia odpadów, 8) zezwolenie na prowadzenie na terenie gminy Polanica - Zdrój działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych. 9) wykaz kierownictwa firmy i pracowników odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 3 do formularza ofertowego, 4

5 Wymaga się zatrudnienia kierownika robót, który posiada stosowne kwalifikacje do wykonania przedmiotu zamówienia (kierunkowe wykształcenie, ukończony kurs leczenia i pielęgnacji drzew i krzewów ozdobnych i minimum 2 lata praktyki w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia). Osoby wykonujące prace na wysokościach winny być przeszkolone zgodnie z obowiązującymi przepisami i mieć doświadczenie w zakresie wykonywania cięć pielęgnacyjnych w drzewostanie. Spełnienie obu warunków winno być potwierdzone 2 latami praktyki w zakresie wykonywania takich prac. 10) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia na kwotę stanowiącą co najmniej równowartość 20 % kwoty będącej ceną oferty przetargowej, 11) kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z załączonymi przedmiarami (załączniki 1 i 2 do SWIZ) i wzorem Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1, 4, 5 i 7, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej oraz w pkt 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wykonawca przedkładający kserokopię dokumentu musi poświadczyć ją za zgodność z oryginałem. Poświadczenie może dokonać osoba podpisująca ofertę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem. 9. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, 1) Wykonawca zwraca się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2) Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania związane z prowadzeniem postępowania pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynęła do Zamawiającego nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 3) Wykonawca przekazuje pisemne oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz pytania na adres Zamawiającego. 5

6 4) Wykonawca może przesłać Zamawiającemu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz pytania faksem na numer w godzinach pracy Urzędu, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 5) Fakt ten musi być potwierdzony przesłaniem oryginału Zamawiającemu pocztą, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres Zamawiającego. Wiążącą będzie data odbioru przesyłki. 10. WSKAZANIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Osoba upoważniona do udzielania informacji Oferentom: Barbara Sałdzień Inspektor ds. Ochrony środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Polanicy Zdroju, tel. (074) Z w/w osobą można się kontaktować od poniedziałki do piątku od godz Termin związania ofertą Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert. 12. Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do występowania w imieniu Oferenta. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione. 4. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszą specyfikacją oświadczenia i dokumenty, bez dodawania do ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony Wykonawcy. 5. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów lub materiałów w języku obcym wymagane jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski. 6. Wykonawca może zastrzec pewne informacje zawarte w ofercie do wiadomości jedynie komisji przetargowej: - zastrzeżeniu mogą podlegać tylko i wyłącznie te informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 ze.zm.). - na dokumencie, który ma stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca winien zaznaczyć na górze dokumentu czerwonym kolorem UWAGA ZASTRZEŻONE. - wszystkie dokumenty zastrzeżone należy zszyć razem i złożyć na końcu oferty w oddzielnej kopercie z napisem UWAGA ZASTRZEŻONE. 7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę dokumentów określonych jako zastrzeżone. 8. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie. 6

7 13. OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERTY 1. Ofertę należy sporządzić w jednym egzemplarzu, zapakować w kopertę i dokładnie zamknąć w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez uszkodzenia. 2) Na kopercie należy umieścić informacje: nazwa i adres Wykonawcy OFERTA PRZETARGOWA- Gospodarka drzewostanem na terenie Parku Zdrojowego w Polanicy Zdroju Uwaga: Nie otwierać przed dniem r., godz Oferta zawiera...stron w tym ilość stron zastrzeżonych... 3) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym że koperta powinna być dodatkowo opisana zmiana lub wycofanie. 5) Koperty oznaczone w wyżej wymieniony sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. 6) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 7) Wykonawca nie może dokonać zmiany lub wycofać oferty po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert. 8) W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. 14. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy przesłać lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego przy ul. Dąbrowskiego 3 w Polanicy Zdroju do dnia r. do godziny W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie jej złożenia nie decyduje data stempla pocztowego. 15. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w pok. nr 14, I piętro Urzędu Miejskiego przy ul. Dąbrowskiego 3 w Polanicy Zdroju 2. Oferty zostaną otwarte przez komisję przetargową powołaną przez Burmistrza Miasta Polanicy - Zdroju 3.Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę i adres Wykonawców oraz ceny. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności określone zostały przez Zamawiającego w specyfikacji. 4. Wykonawca, który nie był obecny przy otwarciu ofert może złożyć wniosek o przekazanie mu informacji, o których mowa w pkt SPOSÓB OBLICZENIA CENY Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo im słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. 7

8 Cena może być tylko jedna. Cena nie ulegnie zmianie przez okres ważności zamówienia. 17. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w walutach obcych ani rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych. 17. KRYTERIA WYBORU OFERT ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 1. Ocena ofert nastąpi na podstawie danych przedstawionych przez Wykonawców w kosztorysie ofertowym przy uwzględnieniu kryteriów: - oferowana cena zadania brutto 100% 2. Wartość punktowa ceny jest wyliczona według wzoru: Wartość punktowa ceny = Najniższa cena Cena badanej oferty x 100pkt. 3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą ilość punktów. 4. Oferty oceniane będą przez Komisję Przetargową. 5. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: a) jest niezgodna z ustawą, b) jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych, g) Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. - O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 18. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi: - pisemnie Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, podając nazwę, adres Wykonawcy i cenę jego oferty. 19. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 1. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pokrycie roszczeń z tytułu nie wykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, a także roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należnego wykonania zobowiązań. 3. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie. 8

9 4. Zamawiający zwolni 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych, pozostałe 30% zabezpieczenia wraz z odsetkami zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie gwarancji jakości. 20. ZAWARCIE UMOWY - Wykonawca, który wygra przetarg, będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie wynikającym ze związania ofertą w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego. -.Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy, której treść będzie zgodna z załączonym Projektem umowy do niniejszej specyfikacji. 6. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ a) Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku Postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, których podjęcie nakazują Zamawiającemu przepisy prawa, Wykonawca może złożyć protest. b) Termin do wniesienia protestu wynosi 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 3 Ustawy. c) Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia, informując jednocześnie Zamawiającego o wniesieniu odwołania. 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE - Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu terminu związania ofertą. - Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. - Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. - W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. - O wynikach przetargu Wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie. 9

10 (pieczęć Wykonawcy) Miejscowość i data sporządzenia oferty. FORMULARZ OFERTOWY (wzór) Przetarg nieograniczony na zadanie: Gospodarka drzewostanem na terenie Parku Zdrojowego w Polanicy Zdroju : 1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy Zarejestrowany adres Wykonawcy Numer telefonu: Numer faksu: Numer konta bankowego: Regon...NIP Oferujemy wykonanie prac objętych zamówieniem zgodnie z cenami zawartymi w kosztorysie ofertowym; za cenę...zł netto (słownie złotych... netto), plus podatek VAT...zł (słownie złotych:...) razem cena...zł brutto (słownie złotych:... brutto), 8. Oferujemy wykonanie zadania w terminie: r r. 9. Przyjmujemy warunki płatności: przelewem na konto Wykonawcy po zakończeniu 10. Wnieśliśmy wadium w formie:...w wysokości...zł (słownie złotych:...) 11. Oświadczamy, że: 1) zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, 2) uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, włącznie z dokonaniem wizji w terenie, 3) zapoznaliśmy się z dokumentacją projektową i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, 4) jesteśmy uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, 5) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, 6) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny oraz dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 10

11 7) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 8) zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i nie wnosimy do niej uwag, 9) jesteśmy (nie jesteśmy) płatnikami podatku VAT, 10) wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia złożyliśmy ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych. 12. Do oferty załączamy wszystkie dokumenty wymagane w pkt. 7.2 niniejszej specyfikacji tj. : 1) odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej odpowiadającej przedmiotowi przetargu (Wykonawcy występujący jako spółka cywilna zobowiązani są do załączenia umowy spółki cywilnej), 2) pełnomocnictwo dla osoby (osób) do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego. 3) zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, 4) zaświadczenie z ZUS lub KRUS, 5) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego, 6) wykaz sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 2 do formularza ofertowego, 7) certyfikat planowanych do zastosowania wiązań elastycznych potwierdzający jakość i przydatność do zastosowania na drzewach, 8) udokumentowana lokalizacja składowiska biomasy na terenie Polanicy - Zdroju (adres) lub poza granicami Polanicy Zdroju, nie dalej niż 15 km od rejonu wykonywania usługi, dopuszczona decyzją właściwego organu (należy dołączyć decyzję o lokalizacji składowiska oraz dokumenty potwierdzające prawo Wykonawcy do korzystania z tego składowiska) lub umowa w sprawie składowania biomasy zawarta pomiędzy Wykonawcą a podmiotem uprawnionym do gromadzenia odpadów, 9) zezwolenie na prowadzenie na terenie gminy Polanica - Zdrój działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych, 10) wykaz kierownictwa firmy i pracowników odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 3 do formularza ofertowego, 11) polisę (lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia), 12) potwierdzenie wniesienia wadium, 13) kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem (określonym w rozdziale IV specyfikacji).... Podpis osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązania 11

12 Załącznik nr 1 (do formularza ofertowego) WYKAZ WYKONANYCH W OSTATNICH TRZECH LATACH USŁUG ODPOWIADAJĄCYCH SWOIM RODZAJEM USŁUGOM STANOWIĄCYM PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... Przedmiot umowy Zamawiający Całkowita wartość umowy Terminy rozpoczęcia zakończenia UWAGA: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat wykonywał usługi takiego samego rodzaju, jak usługi objęte przedmiotem zamówienia, w tym co najmniej jedno zadanie o wartości minimum zł Data Podpis osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań 12

13 Załącznik nr 2 (do formularza ofertowego) WYKAZ SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... Opis sprzętu (rodzaj, marka, typ, rok produkcji itp.) Ilość (szt.) Prawa własnościowe Wymienić sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia Data podpis osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań 13

14 Załącznik nr 3 (do formularza ofertowego) WYKAZ KIEROWNICTWA FIRMY I PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... ZATRUDNIENIE Personel kierowniczy... PROPONOWANY PERSONEL NA REALIZACJĘ ZADANIA Imię i nazwisko Wykształcenie Stanowisko służbowe Lata doświadczenia Opis doświadczeń i uprawnień II. Ilość pracowników fizycznych Data Podpis osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań 14

15 Załącznik nr 2 do SWIZ. KOSZTORYS OFERTOWY na podstawie załączonych przedmiarów robót (wzór) lp Wyszczególnienie robot Jednostka miary Park Józefa Razem netto Podatek VAT...% Park Centralny Razem netto Podatek VAT...% Park Leśny Razem netto Podatek VAT...% Park Szachowy Razem netto Podatek VAT...% Ogółem brutto Całość usługi: Ilość Cena jednostkowa Wartość Słownie: Wartość netto -... Podatek VAT -... Wartość brutto Data Podpis osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań 15

16 PROJEKT UMOWY zawarta r. pomiędzy Gminą Miejską Polanica-Zdrój mającym swą siedzibę w Polanicy-Zdroju. ul. Dąbrowskiego 3, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta w osobie: Jerzy Terlecki zwanym w treści umowy Zamawiającym, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wioletty Książkiewicz a...z siedzibą...zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: 1).... 2) W wyniku przetargu nieograniczonego z dnia.2007 r. przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania pn.: Gospodarka drzewostanem na terenie Parku Zdrojowego w Polanicy Zdroju 2 1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie: r r. 2. Zaistnienie przeszkód w wykonaniu przedmiotu umowy powinno zostać zasygnalizowane Zamawiającemu na piśmie. Ustalenie nowego terminu wykonania usługi wymaga pisemnej zgody Zamawiającego Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie na podstawie kosztorysu ofertowego czterema fakturami w tym 3 przejściowe, jedną końcową.(za wykonanie każdej części parku) 2. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności na rzecz Wykonawcy w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi, po uprzednim przyjęciu robót jako należycie wykonane Prace objęte zamówieniem Wykonawca wykona siłami własnymi. 2. Podzlecenie prac podwykonawcom może nastąpić za wyłączną zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie Wykonawca nie może odmówić wykonania prac zamiennych i uzupełniających. 2. Prace zamienne i uzupełniające, które ujęto w protokole konieczności, Wykonawca zobowiązany jest wykonać przy zachowaniu tych samych co w umowie cen i ustaleń cenowych. 3. Prace uzupełniające Wykonawca obowiązany jest wykonać na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone w trybie z wolnej ręki. 4. Łączna wartość wszystkich prac uzupełniających nie może przekroczyć 20 % wartości umowy Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia i zatwierdzenia kosztorysu powykonawczego w terminie 6 dni roboczych od dnia dostarczenia go Zamawiającemu. 2. Wykonawca zobowiązuje się do: 1) prawidłowego wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z oferta przetargową, warunkami odbiorów koordynowania prac, ochrony mienia, zabezpieczenia ppoż., przestrzegania przepisów BHP w ramach realizowanych prac, 16

17 2) oznakowania i zabezpieczenia terenu prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 3) skompletowania oraz przedstawienia dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 4) prowadzenia na bieżąco książki obmiarów i dokumentów rozliczeniowych, 5) zastosowania materiałów i urządzeń posiadających właściwe atesty, 6) zastosowania przy wykonywaniu prac wiązań elastycznych posiadających certyfikaty poświadczające jakość i przydatność do zastosowania na drzewach, wydane przez jednostkę akredytowaną do udzielenia certyfikatów w którymkolwiek państwie UE, 7) zgłoszenia Zamawiającemu w trybie natychmiastowym o powstałych zniszczeniach na obiekcie oraz powiadomieniu o tym Policji, 8) uporządkowania terenu po zakończeniu prac i przekazania go protokołem zdawczo odbiorczym Zamawiającemu. 3. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone z jego winy osobom trzecim w trakcie wykonywania przedmiotu umowy Ze strony Zamawiającego nadzór na prowadzonymi pracami sprawować będą: Kierownikiem ze strony Wykonawcy jest Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w podanych wysokościach: 1) Wykonawca naliczy Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z winy leżącej po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 2) Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną: a) za odstąpienie od umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, b) za opóźnienie w wykonaniu usługi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia. 2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody. 3. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty. Zamawiający, w razie opóźnienia w zapłacie po stronie Wykonawcy kary, może potrącić należną mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy. Wykonawca w przypadku zwłoki Zamawiającego może dochodzić zapłaty na zasadach ogólnych. 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należnego wykonania umowy Wysokość zabezpieczenia ustala się na 3 % wartości ceny oferty brutto, tj....zł, (słownie złotych:...) najpóźniej wniesione w dniu podpisania umowy. 3. Wykonawca wniósł przedmiotowe zabezpieczenie w pieniądzu na konto Zamawiającego w...wykonawca złożył przedmiotowe zabezpieczenie w innej formie niż w pieniądzu tj.:...w kasie Zamawiającego. * * niepotrzebne skreślić 4. Zamawiający zwolni 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych, pozostałe 17

18 30% zabezpieczenia wraz z odsetkami zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie gwarancji jakości. 12 Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, o których mowa w ust W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części umowy Jeżeli powstaną ewentualne spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający i Wykonawca dołożą wszelkich starań aby rozwiązać je polubownie. 2. Skierowanie sprawy do Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego Strony będą traktować jako ostateczność. 15 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności tych zmian. 16 W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 17 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 18

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH PL. JEDNOŚCI NARODU 1 47-280 PAWŁOWICZKI Tel. (0 77) 4036461 Fax: (0 77) 4036462 Internet: http://www.pawlowiczki.pl e-mail: ug@pawlowiczki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ---/2016

U M O W A nr ---/2016 zawarta w Katowicach w dniu. 2016r pomiędzy: U M O W A nr ---/2016 Gminą Miastem Katowice Katowickimi Cmentarzami Komunalnymi z siedzibą w Katowicach, 40-266 ul. Murckowska 9, NIP 634-02-57-646, zwanym

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Kowalewo Pomorskie dnia r. GKiM

Kowalewo Pomorskie dnia r. GKiM Kowalewo Pomorskie dnia 24.08.2016 r. GKiM.271.31.2016 Zapytanie ofertowe na Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Odrodzenia do dz. nr 5/1 o obręb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój 27-01-2011 r. OGŁOSZENIE

Polanica-Zdrój 27-01-2011 r. OGŁOSZENIE UM-AM-341/ 003 /2011 Polanica-Zdrój 27-01-2011 r. OGŁOSZENIE 1/ Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Miejska Polanica-Zdrój, woj. Dolnośląskie, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój tel. (+48-74)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Załącznik: nr:1 (imię i nazwisko / firma wykonawcy) (miejscowość, data) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Niniejszym oświadczam, że: 1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Złotów: Bieżące remonty nawierzchni w Złotowie Numer ogłoszenia: 83766-2016; data zamieszczenia: 11.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WÓJT GMINY MILANÓW ul. Kościelna 11 a, 21-210 Milanów tel./ faks: (083) 3567002 www.milanow.pl Milanów dnia 22.09.2010r Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszonego przez Wójta Gminy Milanów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych warunków. Przetarg Nieograniczony na wykonanie sieci wodno kanalizacyjnych na terenie gminy Zławieś Wielka

Specyfikacja Istotnych warunków. Przetarg Nieograniczony na wykonanie sieci wodno kanalizacyjnych na terenie gminy Zławieś Wielka Specyfikacja Istotnych warunków Przetarg Nieograniczony na wykonanie sieci wodno kanalizacyjnych na terenie gminy Zławieś Wielka Przetarg Nieograniczony ZP34/13/2010 1. Nazwa i adres zamawiającego Gmina

Bardziej szczegółowo

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r.

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ KRUSZYWA NA TEREN BAZY SPRZĘTOWO-MATERIAŁOWEJ W STRZEGOCICACH WEDŁUG POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny dla Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny dla Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji Załącznik nr 3... o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych w imieniu reprezentowanego przeze

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010 P R O J E K T Załącznik Nr 4 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ Załącznik Nr 7/2 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2012 zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: Przedmiot zamówienia obejmuje: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją

Zapytanie ofertowe: Przedmiot zamówienia obejmuje: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją Zapytanie ofertowe: Liniewo 23-01-2015 Zamawiający: Gmina Liniewo Ul. Dworcowa 3 83-420 Liniewo tel.: 058-68-78-520, faks: 058-68-78-522 www.liniewo.pl Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą UMOWA Nr IT/.../2016 W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa zwaną

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r. Chojnów, 18.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów działający w imieniu Gminy Miejskiej Chojnów zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: PK 38/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na obsługę portalu greenvelo.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Z A T W I E R D Z A M: mgr inż. p.o. Prezes Zarządu Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 07.01.2016... (podpis) data zatwierdzenia: 07.01.2016 Znak sprawy: Z.C. 1/2016 I. INFORMACJE OGÓLNE Zamawiający: ZAPROSZENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE Załącznik nr 6... o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupcy

Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupcy Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracował: dnia 05 lipca 2006 ( JERZY DYSZAK) ZATWIERDZIŁ:..

Bardziej szczegółowo

Kościerski Dom Kultury im. Józefa Wybickiego ul. 3 Maja Kościerzyna PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ EURO CPV

Kościerski Dom Kultury im. Józefa Wybickiego ul. 3 Maja Kościerzyna PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ EURO CPV Kościerski Dom Kultury im. Józefa Wybickiego ul. 3 Maja 9 83-400 Kościerzyna PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 60.000 EURO NA DRUK, REDAGOWANIE I DYSTRYBUCJĘ BIULETYNU RADY I BURMISTRZA MIASTA WIEŚCI Z RATUSZA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace :

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace : Znak sprawy: DPS/D/2/I/2015 Zakopane dnia 23.04.2015r. Zaproszenie do składania ofert Na wykonanie robót budowlano remontowych w Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II 34-500 Zakopane, ul. Szpitalna 21

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej Elbląg, dnia 28 października 2014 r. DTE.7022.19.2014.AW Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Karowa 1 82-300 Elbląg Tel: 55 625 63 00 Fax: 55 625 63 10 e-mail: mosir@mosir.elblag.eu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny: Opracowanie koncepcji wraz z wykonaniem wstępnego studium wykonalności dla przedsięwzięcia o nazwie Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH PL. JEDNOŚCI NARODU 1 47-280 PAWŁOWICZKI Tel. (0 77) 4036461 Fax: (0 77) 4036462 Internet: http://www.pawlowiczki.pl e-mail: ug@pawlowiczki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A GMINA OLEŚNICA 56-400 Oleśnica, ul. 11-go Listopada 24 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla zaopatrzenia w wodę w m. Ostrowina Oleśnica, dnia 26.06.2006

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU

WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU ogłoszonego na dzień 15.04.2016 r CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach Os. Korfantego PU- 11 44-240 Żory 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: -

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: - Strona 1 z 5 Zielona Góra: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Numer ogłoszenia: 300411-2008; data zamieszczenia: 05.11.2008 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA NR 272.... 2014 zawarta w dniu.. pomiędzy reprezentowaną przez: Gminą Sławno z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno Wójta Gminy Sławno

Bardziej szczegółowo

ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 363-48-73 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Brodnicy ul. Gajdy 13 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Brodnicy ul. Gajdy 13 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą Brodnica 2006-07-17 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Brodnicy ul. Gajdy 13 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Oznaczenie sprawy: SP1.2260.4.2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja zaplecza sali

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie robót budowlanych

UMOWA o wykonanie robót budowlanych UMOWA o wykonanie robót budowlanych Projekt Zawarta w dniu... 2006 roku pomiędzy Gminą Chełmiec z siedzibą 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2, zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 P R O J E K T Załącznik Nr 5 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław NIP 897-17-47-119 REGON 020 860 626 www.wroclaw.mos.gov.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A (wzór) W dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Gminą Ciechanów mającą siedzibę 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8 reprezentowanym przez: inż Marka Kiwita- Wójta Gminy Ciechanów

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: Sukcesywne dostawy wodomierzy przystosowanych do radiowego przesyłu danych w systemie Sensus Scout. Nr sprawy: 17/SK/IT/WW/2015 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Zamawiającym jest: Zakład Wodociągów i

Bardziej szczegółowo

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE Załącznik nr 3... o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: 2/PA/2017

Znak sprawy: 2/PA/2017 Znak sprawy: 2/PA/2017 Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro na Przystosowanie pomieszczeń pod laboratorium hodowli komórkowej Zwracamy się

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego.

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Numer ogłoszenia: 34865-2011; data zamieszczenia: 31.01.2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy ZP/2/OSP/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207.000 EURO zgodnie art.11 ust.8 w związku z

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Telefon:... Faks:

O F E R T A. Telefon:... Faks: ............................................................. / p i e c z ą t k a W yk o n a w c y / O F E R T A Załącznik nr 1 do siwz dotycząca postępowania przetargowego pn. Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego

Bardziej szczegółowo