SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Gmina Polanica Zdrój ul. Dąbrowskiego Polanica Zdrój tel SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie publiczne w trybie Przetargu Nieograniczonego Gospodarka drzewostanem na terenie Parku Zdrojowego w Polanicy Zdroju wykonanie prac pielęgnacyjnych w drzewostanie Sporządził Zatwierdził Polanica, Zdrój, czerwiec 2007 r.

2 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miejska Polanica Zdrój ul. Dąbrowskiego Polanica Zdrój 2. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie art. 39 Prawo zamówień publicznych 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac pielęgnacyjnych na drzewostanie na terenie Parku Zdrojowego w Polanicy Zdroju. Park podzielono na 4 części: Park Centralny, Park Szachowy, Park Józefa i Park Leśny. Dla poszczególnych części wykonano osobne przedmiary prac co pozwoli realizować prace etapami. Zaleca się rozpoczęcie prac kolejno od : Parku Józefa zlokalizowanego na tyłach sanatorium Wielka Pieniawa i Zakładu Przyrodoleczniczego, ograniczony ulicami: Zdrojową i Matuszewskiego; Park Centralny w najbliższym sąsiedztwie pijalni, fontanny i sanatorium Wielka Pieniawa ograniczony ulicami Parkową i Matuszewskiego, Parku Leśny teren powyżej ulicy Matuszewskiego ze skupiną rododendronów Park Szachowy zlokalizowany pomiędzy ul. Parkową, Matuszewskiego i Kryniczną. Zapis w dzienniku budowy potwierdzający zakończenie prac określonych w dokumentacji projektowej wykonywanych na jednej części parku pozwala na przeprowadzenie prac na kolejnej części. Należy uwzględnić również w pierwszej kolejności wykonanie prac określonych w dokumentacji projektowej jako PILNE. Zakres prac obejmuje: - Wycięcie drzew suchych i chorych zagrażających bezpieczeństwu wraz z karczowaniem lub frezowaniem pni - Usuwanie młodych drzew i samosiewów kolidujących z kompozycją parku i cennym drzewostanem oraz powodujących zbyt duże zagęszczenie wraz z karczowaniem lub frezowaniem pni - Usuwanie posuszu i jemioły - Poprawa statyki drzew poprzez korektę i lekką redukcję koron drzew - Zabezpieczenie drzew przed wyłamaniem konarów poprzez zakładanie wiązań elastycznych w koronach drzew - Przesadzanie młodych drzew iglastych - Pielęgnacja i odmłodzenie krzewów - Prace porządkowe i wywóz zanieczyszczeń 2

3 Prace należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową (do wglądu w siedzibie Zamawiającego) pn. Gospodarka drzewostanem na terenie Parku Zdrojowego w Polanicy Zdroju autorstwa mgr inż. Katarzyny Dymalskiej. Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót dla każdej części parku. Zaleca się wykonanie kosztorysu dla każdej części parku.(zał. nr 1 do SWIZ) Ze względu na utrudniony dostęp gęste zadrzewienie prace pielęgnacyjne w drzewostanie należy wykonać metodami alpinistycznymi. Termin wykonania usługi: r. do r. 2) Usługi objęte zamówieniem należy zakwalifikować w grupowaniu: PKWIU CPV OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na całość zamówienia. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie oferty złożonej przez danego Wykonawcę. 5. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 6. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA : r. do r. 7. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 1. Wykonawcy muszą złożyć w ofercie oświadczenie, że: 1) zapoznali się z warunkami zamówienia i nie wnoszą do nich zastrzeżeń, 2) uzyskali konieczne informacje do przygotowania oferty, włącznie z dokonaniem wizji w terenie, 3) zapoznali się z dokumentacją projektową i nie wnoszą do niej zastrzeżeń, 4) są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, 6) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 7) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 8) zapoznali się ze wzorem umowy i nie wnoszą do niej uwag, 9) są (nie są) płatnikiem podatku VAT, 3

4 10) wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia złożyli ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych. 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, które muszą być dołączone do oferty: 1) odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej odpowiadającej przedmiotowi przetargu, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) zaświadczenie z ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru itp.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego. Za spełnienie wymogu posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę, że ww. okresie wykonywał usługi takiego samego rodzaju, jak usługi objęte przedmiotem zamówienia, w tym co najmniej jedno zadanie o wartości minimum zł. 5) wykaz sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 2 do formularza ofertowego; Za spełnienie wymogu posiadania potencjału technicznego Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę (sprzęt własny lub obcy nabyty w drodze np. dzierżawy, najmu itp.) następującego sprzętu: - sprzęt alpinistyczny (rusztowanie linowe), - rębak, - ciągnik kołowy z przyczepą. 6) certyfikat poświadczający jakość i przydatność do zastosowania na drzewach pasów i wiązań elastycznych, które Wykonawca zamierza użyć do wykonania zamówienia, wydany przez jednostkę akredytowaną do udzielenia certyfikatów w którymkolwiek państwie UE, 7) udokumentowana lokalizacja składowiska biomasy na terenie Polanicy - Zdroju (adres) lub poza granicami Polanicy Zdroju, nie dalej niż 15 km od rejonu wykonywania usługi, dopuszczona decyzją właściwego organu (należy dołączyć decyzję o lokalizacji składowiska oraz dokumenty potwierdzające prawo Wykonawcy do korzystania z tego składowiska) lub umowa w sprawie składowania biomasy zawarta pomiędzy Wykonawcą a podmiotem uprawnionym do gromadzenia odpadów, 8) zezwolenie na prowadzenie na terenie gminy Polanica - Zdrój działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych. 9) wykaz kierownictwa firmy i pracowników odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 3 do formularza ofertowego, 4

5 Wymaga się zatrudnienia kierownika robót, który posiada stosowne kwalifikacje do wykonania przedmiotu zamówienia (kierunkowe wykształcenie, ukończony kurs leczenia i pielęgnacji drzew i krzewów ozdobnych i minimum 2 lata praktyki w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia). Osoby wykonujące prace na wysokościach winny być przeszkolone zgodnie z obowiązującymi przepisami i mieć doświadczenie w zakresie wykonywania cięć pielęgnacyjnych w drzewostanie. Spełnienie obu warunków winno być potwierdzone 2 latami praktyki w zakresie wykonywania takich prac. 10) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia na kwotę stanowiącą co najmniej równowartość 20 % kwoty będącej ceną oferty przetargowej, 11) kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z załączonymi przedmiarami (załączniki 1 i 2 do SWIZ) i wzorem Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1, 4, 5 i 7, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej oraz w pkt 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wykonawca przedkładający kserokopię dokumentu musi poświadczyć ją za zgodność z oryginałem. Poświadczenie może dokonać osoba podpisująca ofertę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem. 9. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, 1) Wykonawca zwraca się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2) Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania związane z prowadzeniem postępowania pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynęła do Zamawiającego nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 3) Wykonawca przekazuje pisemne oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz pytania na adres Zamawiającego. 5

6 4) Wykonawca może przesłać Zamawiającemu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz pytania faksem na numer w godzinach pracy Urzędu, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 5) Fakt ten musi być potwierdzony przesłaniem oryginału Zamawiającemu pocztą, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres Zamawiającego. Wiążącą będzie data odbioru przesyłki. 10. WSKAZANIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Osoba upoważniona do udzielania informacji Oferentom: Barbara Sałdzień Inspektor ds. Ochrony środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Polanicy Zdroju, tel. (074) Z w/w osobą można się kontaktować od poniedziałki do piątku od godz Termin związania ofertą Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert. 12. Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do występowania w imieniu Oferenta. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione. 4. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszą specyfikacją oświadczenia i dokumenty, bez dodawania do ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony Wykonawcy. 5. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów lub materiałów w języku obcym wymagane jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski. 6. Wykonawca może zastrzec pewne informacje zawarte w ofercie do wiadomości jedynie komisji przetargowej: - zastrzeżeniu mogą podlegać tylko i wyłącznie te informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 ze.zm.). - na dokumencie, który ma stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca winien zaznaczyć na górze dokumentu czerwonym kolorem UWAGA ZASTRZEŻONE. - wszystkie dokumenty zastrzeżone należy zszyć razem i złożyć na końcu oferty w oddzielnej kopercie z napisem UWAGA ZASTRZEŻONE. 7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę dokumentów określonych jako zastrzeżone. 8. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie. 6

7 13. OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERTY 1. Ofertę należy sporządzić w jednym egzemplarzu, zapakować w kopertę i dokładnie zamknąć w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez uszkodzenia. 2) Na kopercie należy umieścić informacje: nazwa i adres Wykonawcy OFERTA PRZETARGOWA- Gospodarka drzewostanem na terenie Parku Zdrojowego w Polanicy Zdroju Uwaga: Nie otwierać przed dniem r., godz Oferta zawiera...stron w tym ilość stron zastrzeżonych... 3) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym że koperta powinna być dodatkowo opisana zmiana lub wycofanie. 5) Koperty oznaczone w wyżej wymieniony sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. 6) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 7) Wykonawca nie może dokonać zmiany lub wycofać oferty po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert. 8) W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. 14. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy przesłać lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego przy ul. Dąbrowskiego 3 w Polanicy Zdroju do dnia r. do godziny W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie jej złożenia nie decyduje data stempla pocztowego. 15. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w pok. nr 14, I piętro Urzędu Miejskiego przy ul. Dąbrowskiego 3 w Polanicy Zdroju 2. Oferty zostaną otwarte przez komisję przetargową powołaną przez Burmistrza Miasta Polanicy - Zdroju 3.Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę i adres Wykonawców oraz ceny. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności określone zostały przez Zamawiającego w specyfikacji. 4. Wykonawca, który nie był obecny przy otwarciu ofert może złożyć wniosek o przekazanie mu informacji, o których mowa w pkt SPOSÓB OBLICZENIA CENY Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo im słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. 7

8 Cena może być tylko jedna. Cena nie ulegnie zmianie przez okres ważności zamówienia. 17. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w walutach obcych ani rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych. 17. KRYTERIA WYBORU OFERT ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 1. Ocena ofert nastąpi na podstawie danych przedstawionych przez Wykonawców w kosztorysie ofertowym przy uwzględnieniu kryteriów: - oferowana cena zadania brutto 100% 2. Wartość punktowa ceny jest wyliczona według wzoru: Wartość punktowa ceny = Najniższa cena Cena badanej oferty x 100pkt. 3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą ilość punktów. 4. Oferty oceniane będą przez Komisję Przetargową. 5. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: a) jest niezgodna z ustawą, b) jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych, g) Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. - O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 18. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi: - pisemnie Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, podając nazwę, adres Wykonawcy i cenę jego oferty. 19. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 1. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pokrycie roszczeń z tytułu nie wykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, a także roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należnego wykonania zobowiązań. 3. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie. 8

9 4. Zamawiający zwolni 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych, pozostałe 30% zabezpieczenia wraz z odsetkami zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie gwarancji jakości. 20. ZAWARCIE UMOWY - Wykonawca, który wygra przetarg, będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie wynikającym ze związania ofertą w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego. -.Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy, której treść będzie zgodna z załączonym Projektem umowy do niniejszej specyfikacji. 6. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ a) Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku Postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, których podjęcie nakazują Zamawiającemu przepisy prawa, Wykonawca może złożyć protest. b) Termin do wniesienia protestu wynosi 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 3 Ustawy. c) Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia, informując jednocześnie Zamawiającego o wniesieniu odwołania. 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE - Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu terminu związania ofertą. - Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. - Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. - W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. - O wynikach przetargu Wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie. 9

10 (pieczęć Wykonawcy) Miejscowość i data sporządzenia oferty. FORMULARZ OFERTOWY (wzór) Przetarg nieograniczony na zadanie: Gospodarka drzewostanem na terenie Parku Zdrojowego w Polanicy Zdroju : 1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy Zarejestrowany adres Wykonawcy Numer telefonu: Numer faksu: Numer konta bankowego: Regon...NIP Oferujemy wykonanie prac objętych zamówieniem zgodnie z cenami zawartymi w kosztorysie ofertowym; za cenę...zł netto (słownie złotych... netto), plus podatek VAT...zł (słownie złotych:...) razem cena...zł brutto (słownie złotych:... brutto), 8. Oferujemy wykonanie zadania w terminie: r r. 9. Przyjmujemy warunki płatności: przelewem na konto Wykonawcy po zakończeniu 10. Wnieśliśmy wadium w formie:...w wysokości...zł (słownie złotych:...) 11. Oświadczamy, że: 1) zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, 2) uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, włącznie z dokonaniem wizji w terenie, 3) zapoznaliśmy się z dokumentacją projektową i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, 4) jesteśmy uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, 5) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, 6) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny oraz dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 10

11 7) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 8) zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i nie wnosimy do niej uwag, 9) jesteśmy (nie jesteśmy) płatnikami podatku VAT, 10) wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia złożyliśmy ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych. 12. Do oferty załączamy wszystkie dokumenty wymagane w pkt. 7.2 niniejszej specyfikacji tj. : 1) odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej odpowiadającej przedmiotowi przetargu (Wykonawcy występujący jako spółka cywilna zobowiązani są do załączenia umowy spółki cywilnej), 2) pełnomocnictwo dla osoby (osób) do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego. 3) zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, 4) zaświadczenie z ZUS lub KRUS, 5) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego, 6) wykaz sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 2 do formularza ofertowego, 7) certyfikat planowanych do zastosowania wiązań elastycznych potwierdzający jakość i przydatność do zastosowania na drzewach, 8) udokumentowana lokalizacja składowiska biomasy na terenie Polanicy - Zdroju (adres) lub poza granicami Polanicy Zdroju, nie dalej niż 15 km od rejonu wykonywania usługi, dopuszczona decyzją właściwego organu (należy dołączyć decyzję o lokalizacji składowiska oraz dokumenty potwierdzające prawo Wykonawcy do korzystania z tego składowiska) lub umowa w sprawie składowania biomasy zawarta pomiędzy Wykonawcą a podmiotem uprawnionym do gromadzenia odpadów, 9) zezwolenie na prowadzenie na terenie gminy Polanica - Zdrój działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych, 10) wykaz kierownictwa firmy i pracowników odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 3 do formularza ofertowego, 11) polisę (lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia), 12) potwierdzenie wniesienia wadium, 13) kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem (określonym w rozdziale IV specyfikacji).... Podpis osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązania 11

12 Załącznik nr 1 (do formularza ofertowego) WYKAZ WYKONANYCH W OSTATNICH TRZECH LATACH USŁUG ODPOWIADAJĄCYCH SWOIM RODZAJEM USŁUGOM STANOWIĄCYM PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... Przedmiot umowy Zamawiający Całkowita wartość umowy Terminy rozpoczęcia zakończenia UWAGA: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat wykonywał usługi takiego samego rodzaju, jak usługi objęte przedmiotem zamówienia, w tym co najmniej jedno zadanie o wartości minimum zł Data Podpis osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań 12

13 Załącznik nr 2 (do formularza ofertowego) WYKAZ SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... Opis sprzętu (rodzaj, marka, typ, rok produkcji itp.) Ilość (szt.) Prawa własnościowe Wymienić sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia Data podpis osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań 13

14 Załącznik nr 3 (do formularza ofertowego) WYKAZ KIEROWNICTWA FIRMY I PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... ZATRUDNIENIE Personel kierowniczy... PROPONOWANY PERSONEL NA REALIZACJĘ ZADANIA Imię i nazwisko Wykształcenie Stanowisko służbowe Lata doświadczenia Opis doświadczeń i uprawnień II. Ilość pracowników fizycznych Data Podpis osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań 14

15 Załącznik nr 2 do SWIZ. KOSZTORYS OFERTOWY na podstawie załączonych przedmiarów robót (wzór) lp Wyszczególnienie robot Jednostka miary Park Józefa Razem netto Podatek VAT...% Park Centralny Razem netto Podatek VAT...% Park Leśny Razem netto Podatek VAT...% Park Szachowy Razem netto Podatek VAT...% Ogółem brutto Całość usługi: Ilość Cena jednostkowa Wartość Słownie: Wartość netto -... Podatek VAT -... Wartość brutto Data Podpis osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań 15

16 PROJEKT UMOWY zawarta r. pomiędzy Gminą Miejską Polanica-Zdrój mającym swą siedzibę w Polanicy-Zdroju. ul. Dąbrowskiego 3, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta w osobie: Jerzy Terlecki zwanym w treści umowy Zamawiającym, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wioletty Książkiewicz a...z siedzibą...zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: 1).... 2) W wyniku przetargu nieograniczonego z dnia.2007 r. przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania pn.: Gospodarka drzewostanem na terenie Parku Zdrojowego w Polanicy Zdroju 2 1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie: r r. 2. Zaistnienie przeszkód w wykonaniu przedmiotu umowy powinno zostać zasygnalizowane Zamawiającemu na piśmie. Ustalenie nowego terminu wykonania usługi wymaga pisemnej zgody Zamawiającego Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie na podstawie kosztorysu ofertowego czterema fakturami w tym 3 przejściowe, jedną końcową.(za wykonanie każdej części parku) 2. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności na rzecz Wykonawcy w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi, po uprzednim przyjęciu robót jako należycie wykonane Prace objęte zamówieniem Wykonawca wykona siłami własnymi. 2. Podzlecenie prac podwykonawcom może nastąpić za wyłączną zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie Wykonawca nie może odmówić wykonania prac zamiennych i uzupełniających. 2. Prace zamienne i uzupełniające, które ujęto w protokole konieczności, Wykonawca zobowiązany jest wykonać przy zachowaniu tych samych co w umowie cen i ustaleń cenowych. 3. Prace uzupełniające Wykonawca obowiązany jest wykonać na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone w trybie z wolnej ręki. 4. Łączna wartość wszystkich prac uzupełniających nie może przekroczyć 20 % wartości umowy Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia i zatwierdzenia kosztorysu powykonawczego w terminie 6 dni roboczych od dnia dostarczenia go Zamawiającemu. 2. Wykonawca zobowiązuje się do: 1) prawidłowego wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z oferta przetargową, warunkami odbiorów koordynowania prac, ochrony mienia, zabezpieczenia ppoż., przestrzegania przepisów BHP w ramach realizowanych prac, 16

17 2) oznakowania i zabezpieczenia terenu prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 3) skompletowania oraz przedstawienia dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 4) prowadzenia na bieżąco książki obmiarów i dokumentów rozliczeniowych, 5) zastosowania materiałów i urządzeń posiadających właściwe atesty, 6) zastosowania przy wykonywaniu prac wiązań elastycznych posiadających certyfikaty poświadczające jakość i przydatność do zastosowania na drzewach, wydane przez jednostkę akredytowaną do udzielenia certyfikatów w którymkolwiek państwie UE, 7) zgłoszenia Zamawiającemu w trybie natychmiastowym o powstałych zniszczeniach na obiekcie oraz powiadomieniu o tym Policji, 8) uporządkowania terenu po zakończeniu prac i przekazania go protokołem zdawczo odbiorczym Zamawiającemu. 3. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone z jego winy osobom trzecim w trakcie wykonywania przedmiotu umowy Ze strony Zamawiającego nadzór na prowadzonymi pracami sprawować będą: Kierownikiem ze strony Wykonawcy jest Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w podanych wysokościach: 1) Wykonawca naliczy Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z winy leżącej po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 2) Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną: a) za odstąpienie od umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, b) za opóźnienie w wykonaniu usługi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia. 2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody. 3. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty. Zamawiający, w razie opóźnienia w zapłacie po stronie Wykonawcy kary, może potrącić należną mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy. Wykonawca w przypadku zwłoki Zamawiającego może dochodzić zapłaty na zasadach ogólnych. 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należnego wykonania umowy Wysokość zabezpieczenia ustala się na 3 % wartości ceny oferty brutto, tj....zł, (słownie złotych:...) najpóźniej wniesione w dniu podpisania umowy. 3. Wykonawca wniósł przedmiotowe zabezpieczenie w pieniądzu na konto Zamawiającego w...wykonawca złożył przedmiotowe zabezpieczenie w innej formie niż w pieniądzu tj.:...w kasie Zamawiającego. * * niepotrzebne skreślić 4. Zamawiający zwolni 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych, pozostałe 17

18 30% zabezpieczenia wraz z odsetkami zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie gwarancji jakości. 12 Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, o których mowa w ust W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części umowy Jeżeli powstaną ewentualne spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający i Wykonawca dołożą wszelkich starań aby rozwiązać je polubownie. 2. Skierowanie sprawy do Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego Strony będą traktować jako ostateczność. 15 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności tych zmian. 16 W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 17 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 18

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Bukowsko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. Budowa Sali sportowej o wymiarach 12 x 24 m w Pobiednie stan surowy otwarty W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY o wartości poniżej progów unijnych na dostawę szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. w Trzebnicy Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, Gmach, pok. 104 faks: (022) 234 66 32, e-mail: zampub@itc.pw.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

3. Opis przedmiotu zamówienia

3. Opis przedmiotu zamówienia WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa, Gmach Instytut Techniki Cieplnej, pok. 104 faks: (022) 234 66 32, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 000

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę używanego samochodu strażackiego typu średniego dla potrzeb OSP Głuchów, gmina Tuszyn. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Tuszyn ul. Piotrkowska 2/4 95-080 Tuszyn

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ ul. Zielona 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Teatr im. Bogusławskiego, pl. Bogusławskiego 1, 62-800 Kalisz Telefon: 0-62 7605300 Fax: 0-62 7605303, adres e-mail: teatr@teatr.kalisz.pl, strona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/15/07 Samorząd Województwa Mazowieckiego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/15/07 Samorząd Województwa Mazowieckiego Projekt Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe, BZP Nr 454412. 2012 z dnia 16.11.2012 r.

x Zamieszczanie obowiązkowe, BZP Nr 454412. 2012 z dnia 16.11.2012 r. 00 Urząd Zamówień Publicznych Ul.Postepu 17a, Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe, BZP Nr 454412. 2012 z dnia 16.11.2012

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

na usługę drukowania i dostawy ulotki na potrzeby akcji informacyjnej o stanie konta ubezpieczonego w centrali ZUS.

na usługę drukowania i dostawy ulotki na potrzeby akcji informacyjnej o stanie konta ubezpieczonego w centrali ZUS. Znak sprawy: TZ/370/21/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę drukowania i dostawy ulotki

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Wyspiańskiego 6, 39 300 MIELEC tel. 17 7888500 fax. 17 7888505 S P E C Y F I K A C J A

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Wyspiańskiego 6, 39 300 MIELEC tel. 17 7888500 fax. 17 7888505 S P E C Y F I K A C J A Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Wyspiańskiego 6, 39 300 MIELEC tel. 17 7888500 fax. 17 7888505 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę serwerów

Przetarg nieograniczony na Dostawę serwerów Znak sprawy 62 /EZP/10 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Szpitalna 2 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę serwerów Zabrze dn. 25 Maja 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie ul. Szkolna 12, 95-054 KSAWERÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/B/02/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prowadzonego zgodnie z postanowieniami Ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SP33.3301.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zaprojektowanie i budowę szkolnego palcu zabaw dla uczniów

Bardziej szczegółowo