Diagnoza otoczenia Centrum Kultury w Łomiankach. Michał Bargielski, Karol Wittels Warszawa, 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Diagnoza otoczenia Centrum Kultury w Łomiankach. Michał Bargielski, Karol Wittels Warszawa, 2015 r."

Transkrypt

1 Diagnoza otoczenia Centrum Kultury w Łomiankach Michał Bargielski, Karol Wittels Warszawa, 2015 r.

2 1. WPROWADZENIE Uwarunkowania badania i cele Przyjęte założenia metodologiczne 2 2. OCZEKIWANIA WOBEC INSTYTUCJI KULTURY Uczestnictwo w działaniach kulturalnych Oczekiwania wobec czasu wolnego i Centrum Kultury 9 3. POTENCJAŁ ROZWOJU KULTURY W GMINIE PODSUMOWANIE Główne wnioski Rekomendacje 19 Strona1

3 1. Wprowadzenie 1.1. Uwarunkowania badania i cele Badanie zostało przeprowadzone pomiędzy kwietniem, a czerwcem 2015 r. przez Fundację OBSERWATORIUM, na zlecenie Centrum Kultury w Łomiankach (dalej: CKŁ). Realizacja finansowania była ze środków programu Domy Kultury+: Inicjatywy Lokalne (dalej: DK+) prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury. Prace obejmowały: Badanie ankietowe, przeprowadzone przy pomocy ankiety elektronicznej oraz ankiet papierowych opartych na tym samym kwestionariuszu. Odpowiedzi udzieliły 204 osoby Warsztaty z grupami potencjalnych uczestników działań CKŁ, połączone z warsztatami pisania projektów oraz prezentacją założeń konkursu grantowego na inicjatywy lokalne z organizowanego w ramach Programu DK+. W tej części badania udział wzięło ok. 45 osób. W przypadku ostatniego z punktów, należy zaznaczyć pewną zmianę wobec wstępnych założeń. Początkowo zaplanowano warsztat wstępny, w ramach którego przewidziano dodatkowe ćwiczenia związane z mapowaniem zasobów, instytucji i aktywnych grup mieszkańców. Wobec niskiej frekwencji oraz faktu, że jego uczestnicy byli również obecni na jednym z późniejszych spotkań poszerzonych o omówienie założeń konkursowych i zasady przygotowywania projektów kulturalnych, podczas analizy zdecydowaliśmy się na integrację materiału z tych dwóch typów spotkań. Cele zrealizowanego procesu diagnostycznego mieszczą się w dwóch obszarach. Przede wszystkim dążyliśmy do identyfikacji i zaktywizowania osób i grupy skłonnych do realizacji projektów w ramach przewidzianych mikro grantów. Druga kwestia, to wsparcie procesu przygotowania wniosków tak, by odpowiadały one na realne potrzeby wynikające z diagnozy lokalnej Przyjęte założenia metodologiczne Podstawowym założeniem, jakie leżało u podstaw doboru metod wykorzystanych w badaniu, było przekonanie, że samorządowe instytucje kultury nie są jedynie instytucjami zajmującymi się edukacją artystyczną, czy nawet szerzej kulturalną. Wyszliśmy z przekonania, że ich zadaniem jest szeroko rozumiana działalność animacyjna, wpisująca się w kontekst zadań rozwojowych samorządu gminnego. Z takiej perspektywy, istotne jest wspieranie rozwoju kapitału społecznego Strona2

4 i wszystkich zadań gminy w tym zakresie. Gminny dom kultury powinien być więc prawdziwym centrum życia lokalnego. W efekcie podstawowe narzędzia opierały się na otwartych pytaniach ankietowych. W części jakościowej badania, na warsztatach wykorzystano przede wszystkim mało ustrukturyzowaną dyskusję uzupełnioną o elementy wywoływania skojarzeń, na podstawie głosów innych członków spotkania. Warsztaty pokazały ogromny potencjał gminy, ale także pozwoliły na wskazanie potencjalnych osi konfliktu lokalnego i obszary ryzyka w budowaniu oferty kulturalnej. Ujawnienie się tych wątków, świadczy o skuteczności przyjętych założeń. W dalszej części tekstu nie wyodrębniamy jednak tych kwestii. Głosy świadczące o występujących trudnościach traktujemy na równi z pozostałymi, a konsekwencje ich występowania umieszczamy w kontekście całej działalności Centrum Kultury i innych podmiotów prowadzących działania kulturalne na terenie gminy Uczestnicy badania ilościowego Ze względu na liczebność i ogrom materiału, który udało się zgromadzić dzięki badaniu ilościowemu, konieczne jest osobne wyjaśnienie kim byli jego uczestnicy. Podkreślmy przede wszystkim, że sposób przeprowadzenia badania wyklucza możliwość zastosowania interpretacji opartej na metodach statystycznych, a w szczególności odnoszeniu się do całej populacji mieszkańców gminy. Udział w badaniu był dobrowolny, a grupa respondentów nie była dobierana celowo, ani też nie była losowa. Oznacza to, że wyniki należy traktować w sposób zbliżony do materiału jakościowego, wskazującego na obszary, którymi należy się zająć lub poddawać je pod dyskusję. Pomimo to, w niektórych wypadkach podajemy wyniki w ujęciu procentowym, jednak takie sytuacje zostały w raporcie opisane ze wskazaniem na przyczyny takiej decyzji. Łomianki są gminą miejsko-wiejską położoną w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy. Bliskość metropolii o tak dużej sile przyciągania i bogatej ofercie kulturalnej, ma zasadniczy wpływ na kształtowanie się potrzeb kulturalnych i formy ich zaspokajania. Podstawowym kryterium podziału respondentów są ich wiek i płeć. W przypadku omawianego badania, ze względu na charakter pytań badawczych za najistotniejsze kryterium podziału na grupy wiekowe uznaliśmy granice wynikające z etapów edukacji szkolnej. Kolejnym, powiązanym elementem była wynikająca z wieku, samodzielność w docieraniu do Warszawy. Ostatnim kryterium, było potencjalne zaangażowanie w opiekę nad dziećmi, które wymagają uwagi rodziców ze względu na wiek. Ostatecznie wyłoniono pięć grup wiekowych, a ich frekwencję wśród respondentów, a także odsetek kobiet i mężczyzn w poszczególnych grupach prezentuje Wykres 1 Strona3

5 Wykres 1 Odsetek kobiet i mężczyzn - uczestników badania w poszczególnych grupach wiekowych Grupami, które zasługują na szczególną uwagę podczas a analizy dalszych wyników badań są osoby aktualnie najbardziej związane z Łomiankami. Zakładamy, że związek ten opiera się przede wszystkim na ograniczeniu mobilności ze względu na wiek lub sytuację rodzinną (posiadanie małych dzieci). Oznacza to, że zebrane w badaniu ilościowym wyniki, mogą być dla nas interesujące przede wszystkim dzięki dużej liczbie odpowiedzi najmłodszych, ale też stosunkowo dużemu udziałowi osób w wieku produkcyjnym. Te rozważania prowadzą od razu do pytania o role zawodowe pełnione przez respondentów. Jest to również główne kryterium, którego używano w części jakościowej do zdefiniowania czasu wolnego, jako chwil nie poświęcanych na zajęcia szkolne, zawodowe lub podstawowe prace domowe. Liczebność poszczególnych grup prezentuje Wykres 2 Strona4

6 Wykres 2 Role pełnione przez respondentów Dominująca pozycja uczniów i osób aktywnych zawodowo odpowiada niemal dosłownie charakterystyce opartej na grupach wiekowych. Również kategoria inne nie przynosi tutaj zaskoczenia. Mieszczą się w niej przede wszystkim odpowiedzi dotyczące wolnych zawodów i działalności twórczej, a w dwóch przypadkach zajmowanie się dziećmi. Osoby te zostały dołączone do jednej kategorii, jako silniej związane z miejscem zamieszkania (w odróżnieniu od studentów). Ważnym elementem charakterystyki uczestników jest także liczebność gospodarstw domowych, które reprezentują. Poniżej pokazujemy procentowy rozkład wielkości rodzin dla dwóch najliczniejszych grup respondentów. Strona5

7 Wykres 3 Wielkość rodzin w dwóch najliczniejszych grupach respondentów Przedstawione dane pokazują wyraźnie, że najliczniejszą grupą respondentów są osoby z gospodarstw domowych liczących 3-4 osoby. Po uwzględnieniu uprzednio przedstawionych faktów dotyczących podziału wiekowego, można postawić tezę, że głos uczestników badania ilościowego to przede wszystkim opinie członków dwupokoleniowych rodzin. Odpowiada to również ogólnemu profilowi mieszkańców Łomianek, który można zbudować na podstawie danych Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 1. Teza ta znajduje również potwierdzenie w jakościowej części badania. Warto zaznaczyć także istotną grupę osób pracujących, mieszkających w gospodarstwach dwuosobowych. Jest to również ważna grupa potencjalnych adresatów polityki kulturalnej. Ich czas wolny przeznaczony jest na pasje i samorealizację w dużo większej mierze, niż pracowników z większych gospodarstw domowych, mogą być więc istotnym odbiorcą działań Centrum Kultury. Ostatnią cechą istotną dla stworzenia profilu uczestników badania, jest ich miejsce zamieszkania. Ze względu na rozproszenie głosów, podzieliliśmy respondentów na mieszkańców Łomianek oraz osoby mieszkające poza nimi. Podział ten nie oddaje co prawda różnorodności możliwości jakie stoją przed mieszkańcami różnych części gminy, biorąc jednak pod uwagę liczebność reprezentantów poszczególnych miejscowości, dla dalszej analizy wydaje się optymalny. Za taką decyzją przemawiały jeszcze wnioski, które można wyciągnąć przyglądając się temu 1 Por. Strona6

8 podziałowi w poszczególnych grupach wiekowych. W badanej grupie, odsetek osób mieszkających poza Łomiankami spada wraz z wiekiem, co pokazuje Wykres 4 Wykres 4 Odsetek uczestników badania mieszkających w miejscowości gminnej lub poza nią, w poszczególnych grupach wiekowych 2. Oczekiwania wobec instytucji kultury 2.1. Uczestnictwo w działaniach kulturalnych Co czwarty z mieszkańców, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym wskazał, że nie korzysta z oferty kulturalnej na terenie gminy. Wobec bliskości Warszawy nie wydaje się to wynik znaczący. Możemy bowiem założyć, że mieszkańcy zainteresowani kulturą, jeśli nie zaspokajają swoich potrzeb na terenie Łomianek, robią to zapewne w nieodległym mieście. Więcej światła na te deklaracje rzuca analiza pod kątem wieku respondentów. 70% odpowiedzi negatywnych padło w grupie wiekowej do 16 lat. Oznacza to, że teza o niekorzystaniu ze względu na potencjał Warszawy nie jest już tak atrakcyjnym wyjaśnieniem. Wyraźną przewagę wśród zaspokajających swoje potrzeby na terenie gminy są osoby w wieku produkcyjnym. Wykres 5 Odsetek mieszkańców korzystających z oferty kulturalnej na terenie gminy w podziale na grupy wiekowe Strona7

9 Również analiza pod kątem pełnionych ról zawodowych (Wykres 6), wskazuje na to, że osoby pracujące szukają możliwości realizacji potrzeb kulturalnych jak najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku uczniów, odpowiedź na pytanie o korzystanie z oferty należy interpretować już zupełnie inaczej. Kluczowe jest tu dopasowanie jej do oczekiwań. Przede wszystkim, podstawową aktywnością kulturalną wskazywaną przez najmłodszych mieszkańców jest kino. Trudno więc oczekiwać, by potrzeba ta mogła zostać zaspokojona na terenie gminy. Wykres 6 Odsetek mieszkańców korzystających z oferty kulturalnej na terenie gminy wśród osób zajmujących określone role społeczne Procentowe różnice pomiędzy uczestnikami wydarzeń na terenie gminy i osobami, które nie decydują się na udział nie są związane z miejscem zamieszkania. Jest to ważna informacja, ze względu na potencjał komunikacyjne wewnątrz gminy i brak (przynajmniej na tym etapie badania) zidentyfikowanych barier komunikacyjnych ograniczających dostęp do kultury. Również w trakcie badań jakościowych problem komunikacji nie pojawił się jako istotne zagadnienie. Wykres 7 Odsetek mieszkańców korzystających z oferty kulturalnej na terenie gminy, w zależności od miejsca zamieszkania Strona8

10 Przyglądając się tematyce działań, w jakie angażują się mieszkańcy, a w szczególności które z nich zaspokajane są przez działalność Centrum Kultury w Łomiankach, należy wskazać przede wszystkim na organizację koncertów. Większość naszych rozmówców ceni sobie tę część oferty CK. Jednocześnie wielu z nich krytycznie podchodzi do zbyt dużej odpłatności za poszczególne wydarzenia i warsztaty. Do najczęściej wymienianych wydarzeń lub aktywności CK w jakich uczestniczą mieszkańcy wymienić należy: Konkurs im. Zarembskiego Festiwal małych form teatralnych Koncerty dla dzieci Piknik Od rycerza do żołnierza Balet dla dzieci Warsztaty animacji Zajęcia fitness Widowiska patriotyczne Spektakle teatralne Projekcje filmowe Teatrzyki dziecięce Próby chóru Wykłady Uniwersytetu III wieku Wieczory autorskie Jednocześnie, część mieszkańców biorących udział w warsztatach podkreśla, że z oferty CK aktualnie nie korzysta. Bardzo duże znaczenie w planowaniu inicjatyw lokalnych w oparciu o potencjał Centrum Kultury powinno mieć uwzględnienie oczekiwań mieszkańców wobec form spędzania czasu wolnego Oczekiwania wobec czasu wolnego i Centrum Kultury CZAS WOLNY Podczas spotkań diagnostycznych mieszkańcy Gminy Łomianki zostali poproszeni o opowiedzenie jak spędzają swój wolny czas. Przy czym kategorię czasu wolnego na potrzeby niniejszego badania zdefiniowaliśmy jako czas który nie związany z pracą zawodową, nauką (nauka w szkole oraz przygotowywanie się w domu) oraz z typowymi obowiązkami domowymi. Dodatkowo staraliśmy się zmapować miejsca aktywności mieszkańców i miejsca spędzania wolnego czasu w różnych Strona9

11 formach. Kluczowe pytanie dotyczy preferowanych form spędzania wolnego czasu w ujęciu ogólnym. Mamy tu na myśli pierwsze wskazania formy aktywności w podziale na kategorie takie jak: kultura, rekreacja czy sport. Należy podkreślić, że zaprezentowane na Wykres 8Wykres 7 preferencje w poszczególnych grupach mieszkańców dotyczą pierwszych wyborów, czyli wskazanych w pierwszej kolejności czynności. Zostały one pogrupowane, natomiast na etapie zbierania danych padały odpowiedzi bardzo konkretne, dotyczące kina, koncertów, uprawianych dyscyplin sportowych, czy miejsca rekreacji i odpoczynku. Wykres 8 Preferowane formy spędzania wolnego czasu, w poszczególnych grupach. Bardzo ważną kwestią wymagającą podkreślenia, jest wysoki odsetek odpowiedzi w kategorii Towarzyskie. Odnosi się ona do wskazań obejmujących bezpośredni opis aktywności rodzinnej lub koleżeńskiej, bez doprecyzowania czynności jakie się z tym wiążą. Istotność tej kategorii należy mieć na uwadze przystępując do analizy informacji z badania jakościowego zebranych w Tabela 1 Bliższe przyjrzenie się wskazaniom informatorów biorących udział w części jakościowej, daje pełniejszy obraz informacji o preferencjach mieszkańców. Pozwala również na docenienie potencjału Łomianek, jako miejscowości oferującej mieszkańcom wiele form zaspokajania swoich potrzeb. Jednak przede wszystkim są to aktywności dostępne mieszkańcom dysponującym środkami umożliwiającymi ich realizację: pobyt w kawiarniach, restauracjach a nawet udział w koncertach w Centrum Kultury. Jedyną formą działań w czasie wolnym, która nie była obecna w wynikach części ilościowej, jest działalność społeczna. Ma to jednak związek z charakterystyką osób przychodzących na spotkania, które w przeważającej mierze były zaangażowane w różne formy aktywności, które organizowały Strona10

12 lub współorganizowały. Ważną kwestią było również zaangażowanie w animowanie działań w swoim bezpośrednim sąsiedztwie i połączenie wspólną sprawą, jak w przypadku jednego z osiedli, na którym trwają starania o przywrócenie do użytkowania dawnej świetlicy. Tabela 1 Formy spędzania wolnego czasu KATEGORIA Działalność społeczna Udział w grupach tematycznych Samorozwój Czas z rodziną Rekreacja i sport Towarzyskie FORMA SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO Organizacja pomocy dla ubogich Chodzenie na zebrania NGO-sów Organizacja spotkań tematycznych Pisanie wniosków o granty Wyszukiwanie programów edukacyjnych Działalność w Stowarzyszeniu Spotkania w grupach o wspólnych zainteresowaniach Uczestnictwo w koncertach i spotkaniach tematycznych Czytanie Czytanie książek Czytanie prasy Zabawy z dzieckiem Wycieczki rowerowe po okolicy Sport Praca w ogrodzie Łowienie ryb Spotkanie ze znajomymi MIEJSCA SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DPS w Sadowie Stowarzyszenia Fundacja Dialog Ulice Łomianek Szpital w Dziekanowie Sala konferencyjna POLMO Lemon Tree, Pracownia Łomianki, ICDS Dom, biblioteka Klub Mam w Lemon Tree Koko Art. Place zabaw Dziekanów Bajkowy Skate Park Kiełpin Centrum edukacyjne TO TU Puszcza Kampinoska Wał Wiślany Łomiankowska Grupa Biegowa Basen, ICDS Łyżwy Jeździectwo (Stajnie) Łucznictwo (Grzegorz Targoński) Jezioro Dziekanowskie - Wakeboarding Kajaki na Wiśle Kluby tenisowe Lasek Młociński Orlik Wilczeniec Lemon Tree Jack's Bar Jezioro Dziekanowskie Strona11

13 KATEGORIA Uczestnictwo w kulturze FORMA SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO Teatr Filmy Malowanie Obrazów MIEJSCA SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO Pod zamkniętą filią centrum kultury w Burakowie Klub Seniora w Dąbrowie Jazz Cafe Kościoły ICDS Kościoły Jazz Cafe Kościoły Szkoła nr 1 Chór w centrum Kultury Kino letnie KOKO ART. Koło plastyczne w CK Pracownia Doroty Stowińskiej WIZJA OŚRODKA KULTURY Mieszkańcy Gminy Łomianki uczestniczący w badaniach mieli także możliwość zaprojektowania swojego wymarzonego domu kultury. Zestawione opinie i pomysły posłużyły do opracowania rekomendacji do zaprogramowania kierunków zmian Centrum Kultury w Łomiankach. Przypatrując się poniżej przytoczonym propozycjom mieszkańców, należy pamiętać, że część z postulatów, szczególnie w zakresie infrastruktury, już obecnie jest spełnionych. CK jest placówką bardzo dobrze wyposażoną i posiadającą bardzo dobre warunki lokalowe. Najważniejszym wyzwaniem wydaje się jednak brak przejrzystych zasad dostępu do tej infrastruktury dla organizacji pozarządowych lub oddolnych inicjatyw mieszkańców. Pozytywnym działaniem w tym zakresie może być demokratyczny i reprezentujący różne grupy mieszkańców skład komisji konkursowej, w ramach programu mikrograntów Programu Dom Kultury + FILOZOFIA DZIAŁANIA: W zakresie oczekiwań dotyczących sposobu funkcjonowania oraz zasad dostępności, mieszkańcy sformułowali następujące opinie: Miejsce niezależne od pogody Miejsce apolityczne Miejsce niezależne Miejsce dla wszystkich Miejsce otwarte Strona12

14 Rozproszenie/decentralizacja CK blisko mieszkańców Przywrócenie lokalnych filii CK Opracowanie przejrzystych reguł dostępu Miejsce koordynujące i wspierające działania oddolne Dom kultury blisko mieszkańców Miejsce do którego "nie trzeba się wybierać" Zachowanie równowagi między działalnością amatorską a profesjonalną Wychodzenie z ofertą poza mury CK Organizacja zajęć interaktywnych oraz możliwość współtworzenia oferty Tworzenie oferty odpowiadającej na potrzeby mieszkańców ADRESACI: Głównym zadaniem Centrum Kultury powinno być zdaniem mieszkańców otworzenie się z ofertą na wszystkie grupy. Pierwszą przesłanką powinno być likwidowanie barier dostępu do oferty (dla osób niepełnosprawnych, dla osób ubogich, których nie stać na korzystanie z płatnej oferty). Druga przesłanka dotyczy realizacji działań wynikających z realnych potrzeb mieszkańców. Oferta powinna być zatem kierowana do: Osób, które same nie są w stanie dotrzeć do Warszawy Mieszkańców całej gminy, a nie tylko Łomianek Młodzieży gimnazjalnej Osób niepełnosprawnych (zarówno niepełnosprawność ruchowa jak i sensoryczna) Różnych grup wiekowych (w tym zajęcia międzypokoleniowe) Lokalnych twórców/artystów, którzy mogli by prezentować swoje prace DZIAŁALNOŚĆ/OFERTA Mieszkańcy widzą działalność Centrum Kultury bardzo szeroko. Mieszczą się tu zarówno działania stricte kulturalne, organizacja wydarzeń, edukacja kulturalna jak i wychodzenie poza tradycyjnie rozumianą działalność ośrodków kultury. W szczególności proponowane były: Stworzenie przestrzeni dla różnorodnych grup zainteresowań Stworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców Udostępnienie przestrzeni na wystawy dla miejscowych twórców Realizacja działań pozwalających na rozwijanie talentów Realizacja projektów służących rozwijaniu postaw obywatelskich Strona13

15 Stworzenie z CK miejsca kształtowania młodych ludzi INFRASTRUKTURA ORAZ ORGANIZACJA PRZESTRZENI Zdaniem mieszkańców Centrum Kultury w przestrzenie, wyposażenie oraz zasoby osobowe: Łomiankach powinno posiadać następujące Sala widowiskowa Wyposażenie do organizacji koncertów Pracownia komputerowa oraz grafiki komputerowej Pracownia plastyczna Pracownia filmowa i sala na projekcie filmowe Sala taneczna Przestrzeń zielona/parkowa wokół CK Plac zabaw w pobliżu CK Miejsce dla lokalnych organizacji pozarządowych Miejsce dla lokalnych grup nieformalnych Miejsce na dyskoteki/imprezy dla młodzieży Klubokawiarnia dla młodzieży Świetlica dla seniorów Przestrzeń do organizacji spotkań integrujących społeczność lokalną Utworzenie klubokawiarni przy CK PROMOCJA W celu poprawienia działań promocyjnych CK i zwiększenia skuteczności w docieraniu z informacją do jak największej liczby mieszkańców zaproponowano następujące rozwiązania: Pozycjonowanie oferty Promowane przez samych mieszkańców Przygotowywanie plakatów przez lokalnych twórców Wykorzystywanie poczty pantoflowej Zamieszczanie informacji na tablicach informacyjnych na osiedlach Wrzucanie ulotek do skrzynek pocztowych Wykorzystywanie internetu i sprofilowanie kanałów promocyjnych Strona14

16 Mocniejsze wykorzystanie mediów społecznościowych Promocja poprzez szkoły/nauczycieli nauczyciel jako ambasador instytucji kultury GRUPY NIE KORZYSTAJĄCE Z OFERTY NOK Osoby pracujące w Warszawie Mieszkańcy osiedli i sołectw oddalonych od Łomianek Seniorzy Osoby z niskimi dochodami Rodzicie z dziećmi (brak zajęć dla rodziców i dzieci) Młodzież w wieku gimnazjalnym Osoby niepełnosprawne ograniczona możliwość korzystania z samej oferty ale także trudności w dojechaniu do CK Organizacje pozarządowe Strona15

17 3. Potencjał rozwoju kultury w gminie Jako kluczowy czynnik rozwoju kultury w miejscowości, poza obecnym potencjałem Centrum Kultury należy uznać bogactwo dostępnych zasobów i inicjatyw. Łomianki są miejscowością z rozbudowanym zapleczem gastronomiczno-kulturalnym, w tym z rozpoznawalnymi w skali krajowej miejscami, takimi jak Jazz Cafe Łomianki. Ponad to, dostępna oferta cechuje się bardzo dużą różnorodnością. Efekt ten zostaje dopełniony przez bliskość i dobrą komunikację z Warszawą. Bardzo ważne jest też położenie Gminy, która z jednej strony ograniczona jest Wisłą, z drugiej zaś Puszczą Kampinoską. Efektem tego jest wysokie znaczenie rekreacji ruchowej wśród form spędzania czasu wolnego przez mieszkańców. Tabela 2 Zasoby rozwojowe kultury w gminie Łomianki Zasoby i miejsca z potencjałem ŁOMIANKI Kościoły, parafie ICDS Sala konferencyjna POLMO Pracownia Łomianki Jazz Cafe Studio Taneczne Koko Art. Place zabaw Biblioteka publiczna Stowarzyszenie Fundacja Dialog Centrum edukacyjne TO TU Biblioteka parafialna Basen Jeździectwo (Stadniny) Kluby tenisowe Orlik Klub Wiejski Wilczeniec Łucznictwo (Grzegorz Targoński) Jack's Bar Jazz Cafe Chór w centrum Kultury Koło plastyczne w CK Kino letnie Pracownia Doroty Stowińskiej DĄBROWA LEŚNA Charakter Instytucja, miejsce Instytucja, miejsce Podmiot indywidualny Podmiot indywidualny, miejsce Podmiot indywidualny, miejsce Podmiot indywidualny Podmiot indywidualny, miejsce Miejsca Instytucja Organizacja pozarządowa Instytucja, miejsce Instytucja Instytucja, miejsce Podmiot indywidualny, miejsce Miejsca Instytucja, miejsce Instytucja, miejsce Instytucja Podmiot indywidualny, miejsce Podmiot indywidualny, miejsce Grupa mieszkańców Grupa mieszkańców Miejsca Podmiot indywidualny Strona16

18 Zasoby i miejsca z potencjałem Klub Lemon Tree oraz Klub Mam w Lemon Tree Dom Emeryta (Dobro Wspólne) Studio nagraniowe Chór i Klub Seniora w Dąbrowie Charakter Podmiot indywidualny, miejsce, grupa mieszkańców Instytucja, miejsce Podmiot indywidualny Grupa mieszkańców DZIEKANÓW LEŚNY Pracownia plastyczna ul. Fiołka Podmiot indywidualny Szpital w Dziekanowie Instytucja Dziekanów Bajkowy Podmiot indywidualny, miejsce KIEŁPIN Skate Park w Kiełpinie Instytucja, miejsce BURAKÓW Zakon Sióstr Niepokalanek Instytucja Plac zabaw w Burakowie Miejsce Zamknięta filia Centrum Kultury w Burakowie Miejsce SADOWA Dom Pomocy Społecznej w Sadowie Instytucja PRZESTRZENIE ZIELONE NA TERENIE GMINY Puszcza Kampinoska Wał Wiślany Wisła Lasek Młociński Jezioro Dziekanowskie Strona17

19 4. Podsumowanie 4.1. Główne wnioski 1. Łomianki to gmina o wysokim potencjale rozwoju kultury. Co ważne, aktualnie posiada rozbudowaną, wielobranżową ofertę, którą budują niezależne od siebie podmioty. Kultura w gminie ma charakter wielosektorowy: samorządowe Centrum Kultury, prywatne kawiarnie i galerie. Przypatrując się ofercie organizacji pozarządowych i kościelnych, widać że właściwy do dalszego rozwoju mają przede wszystkim te ostatnie. Uwagę zaś należy zwrócić na wymagające wsparcia instytucjonalnego NGO. 2. W chwili prowadzenia badań, brakowało jasnych procedur wykorzystywania infrastruktury publicznej dla działalności organizacji pozarządowych. Mowa tu o działaniach mniej formalnych, nie wymagających transferu środków finansowych, ani długotrwałych zobowiązań. Mieszkańcy zgłaszają potrzebę posiadania możliwości skorzystania m. in. z sal do spotkań dla organizacji pozarządowych (np. w Centrum Kultury), według jasno określonej procedury i z dostępem zagwarantowanym w równy sposób wszystkim organizacjom. 3. Mieszkańcy miejscowości w wieku produkcyjnym poszukują możliwości skorzystania z oferty kulturalnej jak najbliżej miejsca zamieszkania. Dotyczy to zarówno postrzeganej jako całość gminy Łomianki co pokazała ilościowa część badania. W części jakościowej, temat ten został pogłębiony i widoczne jest dążenie do możliwie pełnego przybliżenia wybranych elementów oferty do lokalnych mikrowspólnot (w skali wsi czy osiedla). 4. Mieszkańcy identyfikują najważniejsze funkcje kulturalne i powiązane ze spędzaniem wolnego czasu w sposób ustrukturyzowany. W związku z tym, wśród uczestników badania dominowało podejście racjonalne, w którym nie domagano się organizacji wszystkiego wszędzie. Podział na podstawowe zadania: organizacja przestrzeni dla wspólnoty, miejsca dla małych dzieci i ich opiekunów, miejsca dla aktywnej rekreacji młodzieży powinny być zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania. Funkcje specjalistyczne, w tym wspieranie twórczości indywidualnej mogą być (a ze względu na zaplecze infrastrukturalne) powinny być umieszczane w najlepiej skomunikowanym miejscu, czyli w Łomiankach. Istnieje również kategoria potrzeb ulokowanych pomiędzy tymi poziomami. Są to działania twórcze ale realizowane grupowo. Można zaliczyć do nich zarówno działalność chórów, nieformalnych grup Strona18

20 sportowych, czy organizacji pozarządowych. Ich działalność powinna opierać się o infrastrukturę innych instytucji działających na terenie gminy. Zarówno takich, które jej podlegają (jak ICDS czy szkoły), ale także tych należących do innych instytucji (DPS, Szpital w Dziekanowie Leśnym czy Kościoły), którym zdarzało się już współpracować z mieszkańcami, udostępniając, czy wręcz organizując zajęcia. 5. W miejscowości brakuje również przestrzeni do dialogu i debaty nad rozwiązaniami dotyczącymi wszystkich mieszkańców. Taką rolę, po spełnieniu określonych warunków mogło by pełnić Centrum Kultury. Przebieg spotkań warsztatowych wyraźnie wskazuje na ewentualne pola konfliktu, jednak widoczne jest również szerokie pole kompromisu. Do jego osiągnięcia konieczne jest jednak najpierw wspólne ustalenie zasadniczych fundamentów strategicznych, na których opierać się powinien rozwój kultury w całej gminie Rekomendacje 1. Należy opracować przejrzysty i uchwalony demokratycznie przez wszystkich interesariuszy zbiór zasad wykorzystywania przestrzeni publicznych na potrzeby kulturalne. 2. Należy zorganizować formę spotkania otwartego na wszystkich interesariuszy polityki kulturalnej i społecznej z terenu gminy. Forma debaty powinna zostać ustalona podczas warsztatów z udziałem zewnętrznych moderatorów, a ich efektem powinno być publicznie dostępne porozumienie o rozpoczęciu procesu strategicznego, podpisane przez reprezentantów wszystkich interesariuszy: władz lokalnych, jednostek organizacyjnych gminy, organizacji pozarządowych i wyznaniowych, przedsiębiorców, artystów i lokalnych liderów. 3. W celu dopracowania istniejącej oferty i ewentualne budowania sieci współpracy pomiędzy instytucjami, należy przeprowadzić pogłębione konsultacje z mieszkańcami poszczególnych osiedli. Proces dostosowywania oferty na poszczególnych szczeblach i o określonych funkcjach, powinien być zaplanowany tak, by był jak najmniej uciążliwy finansowo dla gminy. Wydaje się, że przy odpowiednio skonstruowanych regułach i koordynacji działań, jest możliwe wykorzystanie już istniejącego potencjału. Jednak wymaga to przezwyciężenia ograniczeń we współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami lokalnej kultury. W tym celu proces konsultacyjny, powinien zazębiać się z procesem strategicznym prowadzonym w sposób partycypacyjny. Strona19

Diagnoza otoczenia Centrum Kultury w Łomiankach. Michał Bargielski, Karol Wittels Warszawa, 2015 r.

Diagnoza otoczenia Centrum Kultury w Łomiankach. Michał Bargielski, Karol Wittels Warszawa, 2015 r. Diagnoza otoczenia Centrum Kultury w Łomiankach Michał Bargielski, Karol Wittels Warszawa, 2015 r. 2 1.1. Uwarunkowania badania i cele 2 1.2. Przyjęte założenia metodologiczne 2 2. OCZEKIWANIA WOBEC INSTYTUCJI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ - podsumowanie

Wyniki konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ - podsumowanie Wyniki konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 00+ - podsumowanie Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Łodzi 00+, których celem było zebranie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU GMINY. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU GMINY Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Strategia rozwoju stanowi długofalowy scenariusz rozwoju gminy. Zakłada cele i kierunki działań, a także narzędzia służące ich realizacji. Strategia

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Kultura na Woli. Warszawa Opracowanie: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej

Raport z badania. Kultura na Woli. Warszawa Opracowanie: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej Raport z badania Kultura na Woli Warszawa 2015 Opracowanie: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej 1 Informacje o badaniu Głównym celem badania było poznanie postaw i opinii mieszkańców na

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne od idei do wdrożenia

Konsultacje społeczne od idei do wdrożenia Konsultacje społeczne od idei do wdrożenia Oferta współpracy Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Warszawa, 2016 Jak rozumiemy konsultacje społeczne i w czym możemy pomóc? Dlaczego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie budowania

Bardziej szczegółowo

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego na lata 2014-2020 Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR 15 Październik 2015 1 Termin 14 wrzesień -

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI

OPIS DOBREJ PRAKTYKI OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice na lata 2012-2020 nazwa gminy/powiatu Urząd Miasta i Gminy Niepołomice dokładny adres

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych

Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych Raport z wdrożenia (skrót) URZĄD NAZWA WDROŻONYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zawoja

Raport z konsultacji społecznych. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zawoja Raport z konsultacji społecznych m Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zawoja SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Osoby/podmioty uprawnione do udziału w konsultacjach społecznych... 4 Termin

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2016 r. Gmina Baligród Gmina Cisna Gmina Komańcza Gmina Lesko Gmina Zagórz

Grudzień 2016 r. Gmina Baligród Gmina Cisna Gmina Komańcza Gmina Lesko Gmina Zagórz Grudzień 2016 r. RAPORT Z BADANIA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH WDRAŻANIU LSR W TYM RÓWNIEŻ DIAGNOZA ZASOBÓW LOKALNYCH I REKOMENDACJI W 2016 ROKU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE BIESZCZADY Gmina Baligród

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa

Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa dr hab. Dariusz Tworzydło Uniwersytet Warszawski, Exacto sp. z o.o. Badanie ilościowe pn. Diagnoza dla Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu aktywności społecznej na terenie gminy

Diagnoza stanu aktywności społecznej na terenie gminy Diagnoza stanu aktywności społecznej na terenie gminy Szanowni Państwo, mając na celu planowanie rozwoju społecznego należy poznać uwarunkowania sprzyjające lub ograniczające szanse lokalnego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości konsultacji społecznych w Słupsku - podsumowanie. Badania realizowane w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór Zadanie: Lokalne konsultacje

Ocena jakości konsultacji społecznych w Słupsku - podsumowanie. Badania realizowane w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór Zadanie: Lokalne konsultacje Ocena jakości konsultacji społecznych w Słupsku - podsumowanie Badania realizowane w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór Zadanie: Lokalne konsultacje Słupsk 2014 Jakie narzędzia wykorzystano? - Ankiety

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Podstawowym założeniem, które przyjęto dla potrzeb opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru PROWENT na lata 2014-2020 jest szerokie włączenie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi

Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi Seniorzy są wśród nas Szybko postępujące zmiany demograficzne ostatnich 20 lat spowodowały rosnący udział osób starszych w Polsce. Zmiany struktury demograficznej związane

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE PROGRAM WYCHOWAWCZY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY Pod Akacją w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017 Młodzieżowy Dom Kultury Pod Akacją w Lublinie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego. Stwarza możliwości

Bardziej szczegółowo

Rozdział IX Plan komunikacji

Rozdział IX Plan komunikacji Rozdział IX Plan komunikacji Zapewnienie odpowiedniej komunikacji pomiędzy LGD, a społecznością lokalną obszaru grupami docelowymi, w tym grupą defaworyzowaną, jest głównym sposobem skutecznego zaangażowania

Bardziej szczegółowo

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne Razem ku kulturze

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne Razem ku kulturze Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2016 Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk zaprasza do składania wniosków w konkursie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH WARSZTATÓW DOTYCZĄCYCH REWITALIZACJI MIASTA BIAŁA

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH WARSZTATÓW DOTYCZĄCYCH REWITALIZACJI MIASTA BIAŁA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa. RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH WARSZTATÓW DOTYCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013. Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego.

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013. Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego. EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013 Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego. 1 Zadania szczegółowe: 1. Określenie przedmiotu, kryteriów, pytań kluczowych

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH, PRZEPROWADZONYCH NA POTRZEBY OPRACOWANIA PROGRAMU BUDOWY MARKI MIASTA TARNOWSKIE GÓRY

PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH, PRZEPROWADZONYCH NA POTRZEBY OPRACOWANIA PROGRAMU BUDOWY MARKI MIASTA TARNOWSKIE GÓRY PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH, PRZEPROWADZONYCH NA POTRZEBY OPRACOWANIA PROGRAMU BUDOWY MARKI MIASTA TARNOWSKIE GÓRY Urząd Miasta Tarnowskie Góry przystąpił do programu Decydujmy Razem,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY NR 2 W LUBLINIE NA LATA 2013-2019

PROGRAM WYCHOWAWCZY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY NR 2 W LUBLINIE NA LATA 2013-2019 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie 20-950 Lublin ul. Bernardyńska 14a tel. 81/ 53 208 53, fax 81/53 177 79 www.mdk2.lublin.pl PROGRAM WYCHOWAWCZY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY NR 2 W LUBLINIE NA LATA

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac grupy B

Sprawozdanie z prac grupy B B/1 Sprawozdanie z prac grupy B W dniu 11 lipca 2015 roku w godzinach 10:00 14:00 obyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej B w ramach projektu Nowy Wymiar Konsultacji. Projekt został dofinansowany ze

Bardziej szczegółowo

Centrum Wsparcia Organizacji. SIECIOWANIE ORGANIZACJI/INSTYTUCJI/G RUP (praca z lokalnymi liderami instytucjonalnymi)

Centrum Wsparcia Organizacji. SIECIOWANIE ORGANIZACJI/INSTYTUCJI/G RUP (praca z lokalnymi liderami instytucjonalnymi) Rozumienie środowiskowej pracy: Praca środowiskowa to działania aktywizujące, integrujące i budujące wspólnotę lokalną, które są podejmowane w społeczności lokalnej. Działania Powinny opierać się na aktywności

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Centrum Aktywności Lokalnej to projekt oferujący kompleksowe wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Deklaracja Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji została

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM:

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji jest opisem celów, działań komunikacyjnych i środków przekazu (narzędzi) używanych w celu przekazywania informacji na linii LGD - społeczności

Bardziej szczegółowo

Raport badania Mój Pruszków

Raport badania Mój Pruszków Raport badania Mój Pruszków Luty 2015 BLOK 2 Kultura W badaniu wzięło udział 280 osób. Odpowiedzi zostały zebrane w grudniu 2014 oraz styczniu 2015 roku. Badanie zostało podzielone na cztery bloki tematyczne.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Działanie DOSTĘPNI SAMORZĄDOWCY - PODSUMOWANIE KADENCJI 2010-2014

Działanie DOSTĘPNI SAMORZĄDOWCY - PODSUMOWANIE KADENCJI 2010-2014 Działanie DOSTĘPNI SAMORZĄDOWCY - PODSUMOWANIE KADENCJI 2010-2014 Materiał wypracowany w czasie Warsztatów Wprowadzających do tegorocznej edycji akcji Masz Głos, Masz wybór działanie Dostępni Samorządowcy

Bardziej szczegółowo

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 119 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK)

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 119 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 119 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) opracowała: Iwona Wiśniewska koordynator edukacji kulturalnej w szkole

Bardziej szczegółowo

Liczba szkół podstawowych biorących udział w programie

Liczba szkół podstawowych biorących udział w programie ZBIORCZA INFORMACJA Z REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI PALENIA TYTONIU DLA UCZNIÓW STARSZYCH KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE W ROKU SZKOLNYM 213/214 1. Liczba szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Propozycje Federacji do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Jan M. Grabowski. Toruń, 15 stycznia 2013 roku

Propozycje Federacji do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Jan M. Grabowski. Toruń, 15 stycznia 2013 roku Propozycje Federacji do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Jan M. Grabowski Toruń, 15 stycznia 2013 roku Organizacje pozarządowe w regionie w 2012 roku w Polsce zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu wzajemnego informowania się JST i NGO o planach, zamierzeniach, kierunkach działań przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA BUDOWĘ PZU TRASY ZDROWIA EDYCJA 2015

REGULAMIN KONKURSU NA BUDOWĘ PZU TRASY ZDROWIA EDYCJA 2015 REGULAMIN KONKURSU NA BUDOWĘ PZU TRASY ZDROWIA EDYCJA 2015 I. Definicje A. Fundator Programu PZU finansujące Program PZU Trasy Zdrowia. B. Konkurs Konkurs na realizację PZU Trasy Zdrowia w Edycji 2015

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji

Konsultacje społeczne w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Konsultacje społeczne w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Mława przystępuje do opracowania Programu Rewitalizacji. Aby program ten był w pełni dostosowany do potrzeb i aspiracji mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Podedwórze, październik 2014 1. WSTĘP W dniu 24.10.2014 w Urzędzie Gminy w Podedwórzu odbyły się

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z warsztatów w trakcie debaty dotyczącej przyszłości Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego w dniu 28 stycznia 2016r.

RAPORT. z warsztatów w trakcie debaty dotyczącej przyszłości Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego w dniu 28 stycznia 2016r. RAPORT z warsztatów w trakcie debaty dotyczącej przyszłości Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego w dniu 28 stycznia 2016r. Warsztaty dotyczące omówienia różnych możliwości kontynuowania Budżetu Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce BADANIE NA REPREZENT ATYWNEJ GRUPIE POLEK/POLAKÓW Badanie realizowane w ramach projekru Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej współfinansowanego z Funduszy EOG

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu prowadzenia konsultacji, założeń projektów i aktów normatywnych, zasad realizacji innych przedsięwzięć przez Gminę Frampol w projekcie pt.:

Bardziej szczegółowo

Materiały wypracowane przez uczestników seminarium: Współpraca szkoły z innymi instytucjami w pracy z uczniem zdolnym w dniu 25 czerwca 2014

Materiały wypracowane przez uczestników seminarium: Współpraca szkoły z innymi instytucjami w pracy z uczniem zdolnym w dniu 25 czerwca 2014 Materiały wypracowane przez uczestników seminarium: Współpraca szkoły z innymi instytucjami w pracy z uczniem zdolnym w dniu 25 czerwca 2014 zebrała: D. Janiszewska Kategoryzacja partnerów szkół: I sektor

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych

Raport z konsultacji społecznych Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2016-2025 Opracowanie: SWIG Delta Partner Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim 2016 W ramach opracowania dokumentu pn. Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem, samorządem terytorialnym oraz środowiskiem naukowym Raport z badania

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem, samorządem terytorialnym oraz środowiskiem naukowym Raport z badania Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem, samorządem terytorialnym oraz środowiskiem naukowym Raport z badania przygotowany dla Thinkspire S.C. przez PBS DGA Sopot - Warszawa, marzec 2011 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konsultujmy bo warto. Projekt upowszechniania i wdrażania mechanizmów konsultacji społecznych w gminie miejskiej Ciechanów realizacja projektu: 01.09.2013 31.03.2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

Karolina Ciechorska-Kulesza Uniwersytet Gdański DIAGNOZA SPOŁECZNA GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI POD KĄTEM POTRZEB KULTURALNYCH

Karolina Ciechorska-Kulesza Uniwersytet Gdański DIAGNOZA SPOŁECZNA GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI POD KĄTEM POTRZEB KULTURALNYCH Karolina Ciechorska-Kulesza Uniwersytet Gdański DIAGNOZA SPOŁECZNA GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI POD KĄTEM POTRZEB KULTURALNYCH Główne zagadnienia: oceny zasobów i potencjału wsi i gminy pod kątem atrakcji oraz

Bardziej szczegółowo

Szkoła promuje wartość edukacji

Szkoła promuje wartość edukacji Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE Z REALIZACJI ZADANIA WSPÓLNA PRZESTRZEŃ 2013 W RAMACH XI AKCJI MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR

SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE Z REALIZACJI ZADANIA WSPÓLNA PRZESTRZEŃ 2013 W RAMACH XI AKCJI MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE Z REALIZACJI ZADANIA WSPÓLNA PRZESTRZEŃ 2013 W RAMACH XI AKCJI MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR Nazwa organizacji: Fundacja Dom Pokoju Dane teleadresowe organizacji: ul. Łokietka 5/1, 50 243

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu kultury w gminach województwa warmińskomazurskiego

Analiza stanu kultury w gminach województwa warmińskomazurskiego Analiza stanu kultury w gminach województwa warmińskomazurskiego Infrastruktura kultury w gminach Ustawa o samorządzie gminnym, określa, że: Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych

Bardziej szczegółowo

LOKALNY INDEKS KONSULTACJI

LOKALNY INDEKS KONSULTACJI LOKALNY INDEKS KONSULTACJI Zasadniczym elementem Lokalnego Indeksu Konsultacji jest moderowana dyskusja, podczas której uczestnicy odpowiadają na pytania zawarte w Indeksie. Przygotowując dyskusję trzeba

Bardziej szczegółowo

Model Współpracy JST - NGO

Model Współpracy JST - NGO Rola organizacji pozarządowych w środowisku lokalnym Model Współpracy JST - NGO Agnieszka Wróblewska Fundacja EOS PROJEKT RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 r.

Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Program współpracy w 2015 r. Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Projekt z młodzieżą czy dla młodzieży jak się z nimi dogadać? Joanna Pietrasik 30 listopada 2015, Chodzież

Projekt z młodzieżą czy dla młodzieży jak się z nimi dogadać? Joanna Pietrasik 30 listopada 2015, Chodzież Projekt z młodzieżą czy dla młodzieży jak się z nimi dogadać? Joanna Pietrasik joanna.pietrasik@civispolonus.org.pl 30 listopada 2015, Chodzież Plan wystąpienia 1. Doświadczenie Fundacji Civis Polonus

Bardziej szczegółowo

Nikiszowiec fabryka zmiany Waldemar Jan Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych

Nikiszowiec fabryka zmiany Waldemar Jan Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych Nikiszowiec fabryka zmiany Waldemar Jan Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych Gdańsk, 05 marca 2014r. Droga do ZPRN Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice z 2005r. zakładał w obszarze

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywności Lokalnej w Śremie

Centrum Aktywności Lokalnej w Śremie Centrum Aktywności Lokalnej w Śremie aktywizowaniu i rozwojowi społeczności lokalnej inicjowaniu grup samopomocowych tworzeniu koalicji wokół problemów inicjowaniu lokalnych akcji i wydarzeń promowaniu

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb i oczekiwań gimnazjalistów w zakresie zagospodarowania ich czasu wolnego. Klub Wersalik Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta

Diagnoza potrzeb i oczekiwań gimnazjalistów w zakresie zagospodarowania ich czasu wolnego. Klub Wersalik Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta Diagnoza potrzeb i oczekiwań gimnazjalistów w zakresie zagospodarowania ich czasu wolnego Klub Wersalik Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta Projekt Od potrzeby do pomysłu. Diagnoza potencjału środowiska Koncepcja

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI dla przedsięwzięć: 1.2.3 Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

DOM KULTURY+ INICJATYWY LOKALNE 2015 Gminny Ośrodek Kultury w Borkach z/s w Woli Osowińskiej PREAMBUŁA

DOM KULTURY+ INICJATYWY LOKALNE 2015 Gminny Ośrodek Kultury w Borkach z/s w Woli Osowińskiej PREAMBUŁA z/s w Woli Osowińskiej PREAMBUŁA Celem strategicznym programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015 Narodowego Centrum Kultury jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania Gminnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Czego chcą mieszkańcy?

Czego chcą mieszkańcy? Czego chcą mieszkańcy? Przedstawiamy wyniki badań ankietowych W październiku 2009 r. na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy zostały przeprowadzane badania opinii mieszkańców gminy Swarzędz. Samorząd gminy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI dla potrzeb procesu rekrutacji karpackich samorządów do udziału w projekcie Karpacki Uniwersytet Partycypacji

REGULAMIN REKRUTACJI dla potrzeb procesu rekrutacji karpackich samorządów do udziału w projekcie Karpacki Uniwersytet Partycypacji REGULAMIN REKRUTACJI dla potrzeb procesu rekrutacji karpackich samorządów do udziału w projekcie Karpacki Uniwersytet Partycypacji 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Tworzenie i konsultacje Programu. Warszawa, lipiec 2013 r.

WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Tworzenie i konsultacje Programu. Warszawa, lipiec 2013 r. WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Tworzenie i konsultacje Programu Warszawa, lipiec 2013 r. 2009 Cykl spotkań z ekspertami i opracowanie pierwotnej wersji Programu (21.04 16 osób; 12.05 21 osób). Wypracowanie

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań społecznych - laboratorium aktywności: CieszLab - Cieszyńskie Laboratorium Współpracy

Metodologia badań społecznych - laboratorium aktywności: CieszLab - Cieszyńskie Laboratorium Współpracy Metodologia badań społecznych - laboratorium aktywności: CieszLab - Cieszyńskie Laboratorium Współpracy Cieszyn 2014 r 1. Problemy badawcze, podstawowe założenia i przyjęte hipotezy Zagadnienia związane

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem

Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem Raport z badań Piotr Prokopowicz Grzegorz Żmuda Marianna Król Kraków, 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Raport skrócony z badania preferencji mieszkańców Poznania wobec przyszłego zagospodarowania przestrzennego okolic Parku Kasprowicza

Raport skrócony z badania preferencji mieszkańców Poznania wobec przyszłego zagospodarowania przestrzennego okolic Parku Kasprowicza Raport skrócony z badania preferencji mieszkańców Poznania wobec przyszłego zagospodarowania przestrzennego okolic Parku Kasprowicza Na przełomie października i listopada 2014 roku odbyło się badanie preferencji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/69/2015 RADY GMINY HRUBIESZÓW. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/69/2015 RADY GMINY HRUBIESZÓW. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/69/2015 RADY GMINY HRUBIESZÓW z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa

Bardziej szczegółowo

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola sporządzony w ramach projektu Od diagnozy do strategii model planowania rozwoju usług publicznych dofinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Opola Rynek Ratusz 45-015 Opole. Proces uspołecznienia Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020

Urząd Miasta Opola Rynek Ratusz 45-015 Opole. Proces uspołecznienia Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020 Urząd Miasta Opola Rynek Ratusz 45-015 Opole Proces uspołecznienia Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020 Proces uspołecznienia Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020 Zmiany społeczne i gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Proces uspołecznienia Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020

Proces uspołecznienia Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020 Urząd Miasta Opola Rynek Ratusz 45-015 Opole Proces uspołecznienia Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020 Warszawa 25 lutego 2014r. HISTORIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W OPOLU Prace nad Strategią rozwoju

Bardziej szczegółowo

Konwencja Międzypokoleniowe Dni Aktywności. Kultura dla Seniorów. 26 września 2012 r.

Konwencja Międzypokoleniowe Dni Aktywności. Kultura dla Seniorów. 26 września 2012 r. Konwencja Międzypokoleniowe Dni Aktywności Kultura dla Seniorów 26 września 2012 r. Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 1. Idea przewodnia obchodów roku w krajach

Bardziej szczegółowo

Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli raport z badań w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie Opracowanie: Halina Rembowska Małgorzata Borowczyk Anna Kostka Adam Lis Karol Trawiński

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Szczecin 12.06.2014 r.

WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Szczecin 12.06.2014 r. WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Szczecin 12.06.2014 r. MIASTO WAŁCZ: Miasto Wałcz jest największym miastem w obrębie powiatu wałeckiego, położonego w południowo-wschodniej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Nowa perspektywa finansowania PROW 2014-2020, w ramach której kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY DZIADOWA KŁODA LIBRA

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY DZIADOWA KŁODA LIBRA Szanowni Paostwo, Czerwiec 2010r. Poniżej przedstawiamy wyniki przygotowanej przez Stowarzyszenie ankiety, dotyczącej diagnozy problemów lokalnych, jej wzór oraz pismo wystosowane do Samorządu z prośbą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK. Rozdział I Postanowienia ogólne

PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK. Rozdział I Postanowienia ogólne PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Program określa: 1) cel główny i cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Ankieta badawcza związana z opracowaniem strategii działania w zakresie kultury na terenie Gminy Liszki

Ankieta badawcza związana z opracowaniem strategii działania w zakresie kultury na terenie Gminy Liszki Stowarzyszenie kulturalne Dom dla Kultury 32-020 Wieliczka ul. Klaśnieńska 23 http://www.poliskultury.pl KRS: 0000496304 e-mail: kontakt@poliskultury.pl Liszki, dnia 6 listopada 2015 roku Ankieta badawcza

Bardziej szczegółowo

Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych

Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych Opracowany przez WYG International Sp. z o.o. Katowice, czerwiec 2009 Wnioski Odsetek osób deklarujących wiedzę o prowadzonej

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE

DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE PROGRAMY RZĄDOWE - MPIPS Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020 Priorytet 1. Aktywne społeczeństwo Podziałanie 2 Rozwijanie wolontariatu działania nakierowane na: wolontariat

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/119/2011 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 9 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XV/119/2011 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 9 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA NR XV/119/2011 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie: przyjęcia Programów Animator kultury dzieci i młodzieży w Gminie Swarzędz i Animator sportu dzieci i młodzieży w Gminie

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych w formule kawiarenek obywatelskich 4 października 2016 dotyczących rewitalizacji Parku Miejskiego

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych w formule kawiarenek obywatelskich 4 października 2016 dotyczących rewitalizacji Parku Miejskiego Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych w formule kawiarenek obywatelskich 4 października 2016 dotyczących rewitalizacji Parku Miejskiego im. Stefana Żeromskiego w Starachowicach Starachowice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZOOM NA RADY SENIORÓW. UNIWERSYTET OBYWATELSKI

REGULAMIN KONKURSU ZOOM NA RADY SENIORÓW. UNIWERSYTET OBYWATELSKI REGULAMIN KONKURSU ZOOM NA RADY SENIORÓW. UNIWERSYTET OBYWATELSKI 1. ORGANIZATORZY KONKURSU Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę zwane w dalszej części regulaminu Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

LITERACKI BUDŻET OBYWATELSKI PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

LITERACKI BUDŻET OBYWATELSKI PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU LITERACKI BUDŻET OBYWATELSKI PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce

Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce Projekt: Formalne i nieformalne instytucje opieki w Polsce. Etap pierwszy prac Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce Potrzeby informacyjne interesariuszy

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Zgłaszający: Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic Lp. Zapis w projekcie Programu Współpracy Propozycja zapisu Uzasadnienie Opinia

Bardziej szczegółowo

Wybrane wyniki z raportu ewaluacji działań projektu BAZA od czerwca 2013 roku do maja 2014 roku Projekt realizowany we współpracy organizacji

Wybrane wyniki z raportu ewaluacji działań projektu BAZA od czerwca 2013 roku do maja 2014 roku Projekt realizowany we współpracy organizacji Wybrane wyniki z raportu ewaluacji działań projektu BAZA od czerwca 2013 roku do maja 2014 roku Projekt realizowany we współpracy organizacji pozarządowych, partnerów instytucjonalnych oraz Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inicjatywy Kulturalne Mieszkaoców Gminy Wieleo. Zmieniaj swoją wieś. 15.05 3.06.2015 rok

REGULAMIN KONKURSU. Inicjatywy Kulturalne Mieszkaoców Gminy Wieleo. Zmieniaj swoją wieś. 15.05 3.06.2015 rok REGULAMIN KONKURSU Inicjatywy Kulturalne Mieszkaoców Gminy Wieleo Zmieniaj swoją wieś 15.05 3.06.2015 rok realizowanego w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015 dofinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie wyników badań ankietowych w ramach projektu Ciesz-Lab

Przedstawienie wyników badań ankietowych w ramach projektu Ciesz-Lab Przedstawienie wyników badań ankietowych w ramach projektu Ciesz-Lab Informacje podstawowe: Temat: przedstawienie wyników badań ankietowych przeprowadzonych w ramach projektu Ciesz-Lab Termin badania:

Bardziej szczegółowo

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo