SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ"

Transkrypt

1 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ UL. DUBOISA 68, OSTROWIA MAZOWIECKA TEL FAX: NIP: REGON: w imieniu którego działa M Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Bydgoszcz, r. Znak sprawy: SPZZOZ.XII /2015 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr z dn r., stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. ZAWIADOMIENIE Niniejszym w imieniu Zamawiającego zawiadamiam, iż od Wykonawców wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej części SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytania, udziela wyjaśnień, jednocześnie uzupełniając treść SIWZ o wnioskowane informacje. Wyjaśnienia na wniosek Wykonawcy nr 1 Pytanie 1: Proszę o potwierdzenie, że zakresu ubezpieczenia OC wyłączona jest działalność związana z administrowaniem i utrzymaniem basenów, pływalni i kąpielisk. Odpowiedź: Zamawiający nie posiada basenów, pływalni ani kąpielisk. Pytanie 2: 1/15

2 Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zadaniu 1, obejmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności medycznej. Pytanie 3: Czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia w SIWZ znajdują się na terenach zalewowych lub na terenach osuwiskowych? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że lokalizacje wskazane do ubezpieczenia w SIWZ nie znajdują się na terenach zalewowych lub na terenach osuwiskowych. Pytanie 4: Wnosimy o udzielenie informacji, czy w ostatnich 20 latach w obecnie zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody powodziowe oraz szkody w wyniku podniesienia się wód gruntowych, oraz czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami. Jeśli tak prosimy o podanie informacji w którym roku nastąpiła powódź, adresu lokalizacji, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości, oraz jakie podjęto działania prewencyjne mające zapobiec takim szkodom w przyszłości. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wystąpiły takie szkody. Pytanie 5: Czy do ochrony zgłoszone są budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków. Jeśli tak to proszę o wskazanie, które to budynki? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgłoszone budynki nie są objęte nadzorem konserwatora zabytków. Pytanie 6: Czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. Jeżeli tak, to proszę podać nazwę zakładu i profil działalności? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie występuje takie zagrożenie. Pytanie 7: Czy do ochrony zgłoszone są budynki, które nie posiadają pozwolenia na użytkowanie? Jeśli tak to proszę wskazać, które to budynki? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zgłaszał do ochrony budynków, które nie posiadają pozwolenia na użytkowanie. 2/15

3 Pytanie 8: Czy w konstrukcji któregokolwiek budynku znajdują się płyty warstwowe z palnym wypełnieniem (m.in. poliuretan, styropian), jeśli tak to w którym? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w konstrukcji budynków nie znajdują się płyty warstwowe z palnym wypełnieniem (m.in. poliuretan, styropian). Pytanie 9: Prosimy o potwierdzenie iż podana przez Zamawiającego aktualna szkodowość w majątku oznacza brak: -jakichkolwiek innych roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego na dzień dzisiejszy, -brak jakichkolwiek innych okoliczności, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien widzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości. -jeśli jest inaczej prosimy o podanie bliższych informacji o roszczeniach / okolicznościach, o których mowa powyżej. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że podana szkodowość jest aktualna. Pytanie 10: Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie 11: Wnosimy o ustalenie limitu dla klauzuli katastrofy budowlanej w wysokości zł. Pytanie 12: Wnosimy o ustalenie limitu dla klauzuli automatycznego pokrycia do 20 % nie więcej niż zł dla wszystkich ryzyk oraz 20% nie więcej niż zł dla elektroniki. Pytanie 13: Prosimy o informację dotycząca podania wartości ambulansu, rzeczywista czy polisowa. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wartość ambulansu jest wartością rynkową. Pytanie 14: W odniesieniu do ryzyka Assistance o prosimy o potwierdzenie, iż poza limitami określonymi w SIWZ będą miały zastosowanie limity wskazane w OWU wykonawcy. Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w 5 pkt 3 Umowy generalnej: Postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oferty złożonej przez..., niniejszej umowy i klauzul dodatkowych mają pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU), które 3/15

4 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w ramach niniejszej umowy chyba, że ogólne warunki ubezpieczenia dotyczące danego rodzaju ubezpieczeń zawierają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego niż określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wówczas stosowane będą postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego. Pytanie 15: Wnosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia stosowane przez ubezpieczyciela i dołączone do oferty przetargowej. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakres ubezpieczenia w SIWZ. Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w 5 pkt 3 Umowy generalnej: Postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oferty złożonej przez..., niniejszej umowy i klauzul dodatkowych mają pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU), które Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w ramach niniejszej umowy chyba, że ogólne warunki ubezpieczenia dotyczące danego rodzaju ubezpieczeń zawierają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego niż określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wówczas stosowane będą postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego. Pytanie 16: Prosimy o informację czy w ostatnich trzech latach ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia był taki sam/zbliżony jak obecnie wnioskowany, jeżeli nie, prosimy o wskazanie jakie mienie, ryzyka, klauzule nie były objęte ochroną oraz czy w odniesieniu do takiego mienia, ryzyk, klauzul miały miejsce zdarzenia/ szkody, jakie i o jakiej wartości Odpowiedź: Zamawiający informuję, że zakres ubezpieczenia z lat poprzednich jest ogólnodostępny na stronie internetowej Zamawiającego w postępowaniach przetargowych z roku 2013 w SIWZ. Pytanie 17: Wnosimy o przedłużenie składania ofert do r. Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania ofert zgodnie z zapisami niniejszego pisma (vide: informacja na końcu zawiadomienia). Wyjaśnienia na wniosek Wykonawcy nr 2 Pytanie 1: Wnioskujemy o zmianę terminu realizacji zamówienia ( okresu ubezpieczenia) z 24 miesięcy na 12. Pytanie 2: W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia, prosimy o zgodę na zastosowanie poniższej klauzuli wypowiedzenia: Klauzula wypowiedzenia 4/15

5 Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z zachowaniem 3- miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia /okresu rozliczeniowego, / okresu polisowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie w przypadku: 1. wysokiej szkodowości z przedmiotowej umowy tj. w sytuacji gdy szkodowość przekroczy 40%; przez szkodowość rozumie się stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań do składki zarobionej (składka przypisana za okres 8 miesięcy) za pierwsze 8 miesięcy pierwszego roku ochrony, 2. istotnej zmiany warunków reasekuracyjnych; 3. zmiany zasadniczego profilu działalności przez Ubezpieczającego Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu. Dopuszcza włączenie zapisu o następującej treści Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego, jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 50%; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 8 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego do 8/12 składki należnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy. Zapis dotyczy wyłącznie zadania 1 dla zadania 2 brak zgody. Pytanie 3: Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia mają aktualne przeglądy budowlane (roczne i 5 letnie). Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia mają aktualne przeglądy budowlane (roczne i 5 letnie) Pytanie 4: Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne protokoły z badań instalacji elektrycznej, przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, skuteczności uziemienia instalacji odgromowej. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiada aktualne protokoły z badań instalacji elektrycznej, przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, skuteczności uziemienia instalacji odgromowej. Pytanie 5: Prosimy o informację, czy podczas ostatnich przeglądów technicznych budynków, instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej, instalacji kominowo-wentylacyjnej wykazane zostały jakiekolwiek usterki i wskazane zostały zalecenia? Jeżeli tak, to jakie i czy zostały wykonane? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podczas ostatnich przeglądów nie stwierdzono usterek. 5/15

6 Pytanie 6: Czy istnieje na terenie Szpitala opracowana procedura monitoringu warstwy śniegu w okresie zimowym (kto się tym zajmuje, jak często odgarniany jest śnieg przy intensywnych opadach). Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w okresie zimowym pracownicy SPZZOZ na bieżąco sprawdzają warstwy śniegu. Pytanie 7: Prosimy o informację na temat Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego - gdzie jest dostępna, kiedy ostatnio była aktualizowana. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest dostępna w rejestracjach (zlokalizowane przy wejściu głównym) oraz w portierni. Aktualizowana w czerwcu 2014r. Pytanie 8: Prosimy o informację na temat prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych - czy istnieje odpowiednia procedura, jak wygląda ich kontrola. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie prowadzi takich prac. Pytanie 9: Prosimy o informację czy pomieszczenia szpitala w których znajduje się sprzęt elektroniczny (biurowy lub medyczny) dużej wartości są wyposażone w gaśnice do sprzętu elektronicznego (ile i jakiego rodzaju). Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w pomieszczeniach, w których znajduje się sprzęt elektroniczny (biurowy lub medyczny) dużej wartości są gaśnice GSE-2X 6 sztuk. Pytanie 10: Czy do ubezpieczenia zgłoszone zostały budynki wyłączone z eksploatacji lub tzw. pustostany? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki wyłączone z eksploatacji lub tzw. pustostany. Pytanie 11: Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe znajdujące się w miejscach ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o podanie lokalizacji nie niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny, Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie 12: Prosimy o informację na temat ochrony obiektu: ile osób ochrony jest na zmianie, obchody, częstotliwość i ich ewidencja, zabezpieczenia antywłamaniowe, system dostępu, monitoring zewnętrzny i wewnętrzny, czas archiwizacji zapisu. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ochroną zajmuje się firma zewnętrzna ( 2 osoby), ponadto jest system kontroli dostępu do pomieszczeń,monitoring zewnętrzny i wewnętrzny. Systemem antywłamaniowym zajmuje się również firma zewnętrzna. 6/15

7 Pytanie 13: Prosimy o informację na temat występowania na terenie szpitala materiałów, cieczy i gazów palnych oraz sposobu ich przechowywania, Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi takiej działalności. Pytanie 14: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje polis wystawianych na roczne okresy rozliczeniowe oddzielnie dla każdego ubezpieczenia zawartego w zadaniu 1 i zadaniu 2, Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DELIKTOWEJ I KONTRAKTOWEJ ZA SZKODY NA OSOBIE BĘDĄCE NASTĘPSTWEM UDZIELANIA ALBO ZANIECHANIA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Pytanie 15: Prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 500,00 zł. Pytanie 16: Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli uznania. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DELIKTOWEJ I KONTRAKTOWEJ Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI NIEMEDYCZNEJ I POSIADANEGO MIENIA Pytanie 17: Prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 w każdej szkodzie rzeczowej. Pytanie 18: W związku z rozszerzeniem zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach oddanych przez pacjentów na przechowanie prosimy o zgodę na włączenie poniższej klauzuli: Klauzula Nr 81 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. 1) Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w 7/15

8 rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. 2) Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. 3) Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamykanych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna przyjmująca rzeczy na przechowanie. 4) Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych. 5) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu. 6) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ,00 zł. Pytanie 19: Prosimy potwierdzenie, że dla klauzul/zakresu ubezpieczenia, dla których nie określono podlimitów odpowiedzialność jest w ramach i do wysokości sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK Pytanie 20: Prosimy o zmianę systemu ubezpieczenia środków obrotowych z pierwszego ryzyka na sumy stałe i podanie pełnej wartości środków obrotowych. Pytanie 21: Prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł w każdej szkodzie. Pytanie 22: Dla zalania na skutek szybkiego topnienia śniegu, prosimy o wprowadzenie zapisu pod warunkiem, że do zalania nie doszło na skutek złego stanu technicznego dachu, rynien dachowych lub rur spustowych lub innych elementów budynku lub nie zabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych - o ile obowiązek ich konserwacji lub zabezpieczenia należał do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na powstanie szkody; wyłączenie to nie dotyczy szkód w mieniu znajdują cym się 8/15

9 w pomieszczeniach najętych, jeżeli do obowiązków Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należało dbanie o stan techniczny lub dokonywanie zabezpieczeń, o których mowa powyżej, i jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony do dnia powstania szkody nie wiedział o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie lub też o nich wiedział i posiada do wody, że wzywał wynajmującego do ich usunięcia, Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis. Zamawiający wprowadza limit na zalania przez nieszczelny dach lub okna w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Pytanie 23: Prosimy o wyłączenie zapisu Ponadto nie wyłącza się z odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody w przypadku gdy nie zadziałają zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe. Pytanie 24: Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ryzyka kradzieży zuchwałej, UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK Pytanie 25: Prosimy o wprowadzenie definicji kradzieży o treści jaka jest przy ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk. Pytanie 26: Prosimy o zgodę na wprowadzenie udziału własnego w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 300,00 zł i więcej niż 1.000,00 zł, DEFINICJE KLAUZUL Pytanie 27: Prosimy o zgodę na wprowadzenie klauzuli reprezentantów w poniższej treści: KLAUZULA REPREZENTANTÓW Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, przy czym za 9/15

10 winę umyślną lub rażące niedbalstwo osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną należy rozumieć winę: 1) Dyrektor SP ZOZ i jego zastępcy, 2 w przedsiębiorstwach państwowych dyrektora, jego zastępców, 3 w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych członków zarządu, prokurentów; 4 w spółkach komandytowych i komandytowo akcyjnych komplementariuszy, prokurentów; 5 w spółkach jawnych wspólników, prokurentów; 6 w spółkach partnerskich partnerów, członków zarządu, prokurentów; 7 w spółkach cywilnych wspólników; 8 w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach członków zarządu, lub innych osób wskazanych w postanowieniach dodatkowych do ogólnych warunków ubezpieczenia. Pytanie 28: Prosimy o wydłużenie terminu oględzin do 3 dni w poniższej klauzuli. KLAUZULA SZYBKIEJ LIKWIDACJI SZKÓD W przypadku szkody w sprzęcie elektronicznym, którego szybkie przywrócenie do pracy jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki (np. centrala telefoniczna, serwer, sprzęt medyczny itp.) Ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej (bądź zleconej) likwidacji sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody; protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki, Ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Ubezpieczający zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Ubezpieczycielowi dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania do dyspozycji Ubezpieczyciela elementów uszkodzonych podlegających wymianie. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu oględzin do 3 dni. Wyjaśnienia na wniosek Wykonawcy nr 3 UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 10/15

11 Pytanie 1: Proszę o rozdzielenie sumy ubezpieczenia środków trwałych wynoszącej ,27 PLN na poszczególne przedmioty ubezpieczenia. Odpowiedź: Środki trwałe stanowią urządzenia i wyposażenie z wyłączeniem budynków, budowli, pojazdów oraz sprzętu elektronicznego ubezpieczonych w osobnych pozycjach. Szczegółowy wykaz może zostać udostępniony wyłonionemu w drodze przetargu Wykonawcy. Pytanie 2: W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk wymaganego zgodnie z SIWZ, poniżej zamieszczamy pytania: A. Prosimy o potwierdzenie, że ryzyko wandalizmu oraz świadomego i celowego zniszczenia przez osoby trzecie ujęte w zakresie ubezpieczenia będzie ograniczone zgodnie z zawartą w SIWZ klauzulą dewastacji (wandalizmu)? B. Prosimy o potwierdzenie, że pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk ujęte w zakresie ubezpieczenia ograniczone będzie zgodnie z zawartą w SIWZ klauzulą ubezpieczenia ryzyka pośredniego uderzenia pioruna? C. Prosimy o potwierdzenie, że zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie w sieci elektrycznej ujęte w zakresie ubezpieczenia ograniczone będzie zgodnie z zawartą w SIWZ klauzulą szkód elektrycznych? D. Prosimy o potwierdzenie, że koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą ujęte w zakresie ubezpieczenia ograniczone będzie zgodnie z zawartą w SIWZ klauzulą kosztów zabezpieczenia mienia przed szkodą? E. Prosimy o potwierdzenie, że koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie ujęte w zakresie ubezpieczenia ograniczone będą zgodnie z zawartą w SIWZ klauzulą ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie? F. Prosimy o potwierdzenie, że ujęte w zakresie ubezpieczenia koszty akcji ratowniczej ograniczone będą zgodnie z klauzulą kosztów akcji ratowniczej? G. Prosimy o wprowadzenie limitu na zalania przez nieszczelny dach lub okna w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. H. Prosimy o przyjęcie poniższej definicji dla ryzyka eksplozji i implozji: Za wybuch uważa się gwałtowną zmianę stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się; w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników warunkiem uznania zdarzenia za wybuch jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień; za wybuch uważa się również implozję, polegającą na gwałtownym uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym. I. Prosimy o potwierdzenie, że wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe ujęte w zakresie ubezpieczenia ograniczone będą zgodnie z klauzulą szkód mechanicznych. 11/15

12 J. Prosimy o wykreślenie poniższego zapisu lub przeniesienie jego treści do klauzul fakultatywnych: Ponadto nie wyłącza się z odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody w przypadku gdy nie zadziałają zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe Odpowiedź: Ad. A. Zamawiający potwierdza, chyba że zgodnie z zapisem w 5 pkt 3 Umowy generalnej:. chyba, że ogólne warunki ubezpieczenia dotyczące danego rodzaju ubezpieczeń zawierają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego niż określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wówczas stosowane będą postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego. Ad. B. Zamawiający potwierdza, chyba że zgodnie z zapisem w 5 pkt 3 Umowy generalnej:. chyba, że ogólne warunki ubezpieczenia dotyczące danego rodzaju ubezpieczeń zawierają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego niż określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wówczas stosowane będą postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego. Ad. C. Zamawiający potwierdza, chyba że zgodnie z zapisem w 5 pkt 3 Umowy generalnej:. chyba, że ogólne warunki ubezpieczenia dotyczące danego rodzaju ubezpieczeń zawierają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego niż określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wówczas stosowane będą postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego. Ad. D. Zamawiający potwierdza, chyba że zgodnie z zapisem w 5 pkt 3 Umowy generalnej:. chyba, że ogólne warunki ubezpieczenia dotyczące danego rodzaju ubezpieczeń zawierają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego niż określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wówczas stosowane będą postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego. Ad. E. Zamawiający potwierdza, chyba że zgodnie z zapisem w 5 pkt 3 Umowy generalnej:. chyba, że ogólne warunki ubezpieczenia dotyczące danego rodzaju ubezpieczeń zawierają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego niż określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wówczas stosowane będą postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego. Ad. F. Zamawiający potwierdza, chyba że zgodnie z zapisem w 5 pkt 3 Umowy generalnej:. chyba, że ogólne warunki ubezpieczenia dotyczące danego rodzaju ubezpieczeń zawierają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego niż określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wówczas stosowane będą postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego. Ad. G. Zamawiający wyraża zgodę. (patrz odpowiedź pyt. 22 w wyjaśnieniach dla Wykonawcy nr 2) Ad. H. Zamawiający wyraża zgodę. Ad. I. Zamawiający potwierdza, że wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe dotyczą szkód objętych klauzulą szkód mechanicznych. Ad. J. Zamawiający nie wyraża zgody. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 12/15

13 Pytanie 3: Prosimy o potwierdzenie, że wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe ujęte w zakresie ubezpieczenia ograniczone będą zgodnie z klauzulą szkód mechanicznych. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe dotyczą szkód objętych klauzulą szkód mechanicznych. KLAUZULE Pytanie 4: Prosimy o poniższą zmianę w treści klauzuli prolongacyjnej: W sytuacji opisanej powyżej, ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy 7 dniowy Pytanie 5: Prosimy o zmniejszenie limitów w klauzuli automatycznego pokrycia do następujących: - w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk: PLN - w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego: PLN Pytanie 6: Prosimy o potwierdzenie, że klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia nie dotyczy limitów ustalonych na pierwsze ryzyko. Odpowiedź: Zamawiający informuje ze klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia dotyczy limitów ustalonych na pierwsze ryzyko. Pytanie 7: W związku z włączeniem do zakresu ubezpieczenia klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych prosimy o informacje na temat ww zabezpieczeń. Odpowiedź: Zamawiający informuję, że takie informacje znajdują się w załączniku nr 7 do SIWZ, szczegółowe informacje zostaną udzielone Wykonawcy wyłonionemu w trybie przetargu. Pytanie 8: Prosimy o poniższą zmianę w treści klauzuli czasu ochrony: W takiej sytuacji Ubezpieczyciel zobowiązany jest przesłać pismo do Ubezpieczającego wyznaczając dodatkowy 14 dniowy 7 dniowy termin zapłaty składki Pytanie 9: Dotyczy klauzuli odstąpienia od odtworzenia mienia prosimy o wprowadzenie zapisu, że w przypadku rezygnacji z naprawy, zakupu lub odbudowy zniszczonego mienia odszkodowanie ustalane będzie z potrąceniem stopnia zużycia technicznego. 13/15

14 Pytanie 10: Dotyczy klauzuli szybkiej likwidacji szkody - prosimy o wprowadzenie zapisów dotyczących maksymalnej wysokości szkody możliwej do zlikwidowania na mocy w/w klauzuli. Proponowany zapis: Zapisy niniejszej klauzuli mają zastosowane do szkód, których wartość nie przekracza zł Pytanie 11: Dotyczy klauzuli restytucji mienia - prosimy o włączenie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych. Pytanie 12: Dotyczy klauzuli wypłaty zaliczki - prosimy o włączenie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych Pytanie 13: Dotyczy klauzuli ubezpieczenia mienia podczas transportu (mini Cargo) - prosimy o włączenie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych Pytanie 14: Dotyczy klauzuli odstąpienia od odtworzenia mienia prosimy o włączenie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych. Pytanie 15: Dotyczy klauzuli akcji ratowniczej - prosimy o obniżenie limitu do wysokości zł. Pytanie 16: Dotyczy klauzuli dewastacji (wandalizmu) prosimy o obniżenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia do wysokości zł z podlimitem dla szkód powstałych w skutek pomalowania (graffiti) w wysokości 15,000,00 zł. 14/15

15 Zamawiający informuje, że istnieje możliwość iż w przyszłości Szpital może zostać Ośrodkiem Badawczym, w związku z powyższym dozwala się Wykonawcom wprowadzenie klauzuli produktowej. Niniejszym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia r. do godziny 13:00. Otwarcie nastąpi tego samego dnia o godzinie 13:30 ( podstawa prawna: art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych). Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia wyżej wymienionych informacji w składanych ofertach. Z poważaniem W imieniu Klienta M Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia na nr faks lub Potwierdzam otrzymanie zawiadomienia (pismo z dnia r.). Pieczęć i podpis.. Data otrzymania 15/15

SPZZOZ.ZP.II/30-2/2013 Do wszystkich, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego

SPZZOZ.ZP.II/30-2/2013 Do wszystkich, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Duboisa 68 tel. (029) 746 37 11, fax. (029) 746 37 06 www.szpitalostrowmaz.pl e-mail: spzzozom@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Sejny, dn. 07 grudnia 2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach (sprawa: ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Bielsk Podlaski 15.02.2016 r. SPZOZ/ZP/3/2016 Do wszystkich uczestników postępowania na Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Samodzielnego Publicznego Zakładu

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 EIC ISO 27001:2005 AQAP 2120:2006 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/109/02/2010 Warszawa, dnia 16.02.2010 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługi

Bardziej szczegółowo

GMINA CELESTYNÓW Urząd Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3, Celestynów

GMINA CELESTYNÓW Urząd Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3, Celestynów GMINA CELESTYNÓW Urząd Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów www.celestynow.pl RIZPiFZ.271.14.2016 Celestynów dn. 08 kwietnia 2016 r. Wyjaśnienia treści SIWZ Dotyczy postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 04.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69 Sz.O./SAG/41/ /14 Kolno, dnia 12.05.2014r. Dotyczy: WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Strona 1 z 6 Wrocław, 25.03.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice Strona 1 z 5 Wrocław, 26.11.2012r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pyskowicach ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia Strona 1 z 6 Wrocław, 08.09.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpitala Powiatowego im. Bł.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy. Czechowice-Dziedzice, dn. 21.11.2013 PKM/361/2013 Do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY UL

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY UL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY UL. UJEJSKIEGO 75, 85-168 BYDGOSZCZ Tel. 52 36 55 352 fax: 52 36 55 496 NIP: 9532582266 REGON:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska Strona 1 z 5 Wrocław, 20.06.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Środa Śląska wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15 41-303 Dąbrowa Górnicza NIP: 6291069553, REGON: 272935168 KRS: 0000446087 Dąbrowa Górnicza 16.03.2015 Wszyscy Wykonawcy biorący

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze Strona 1 z 5 Wrocław,10.05.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Beskidzkiego Zespołu Leczniczo Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8. Wrocław,

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8. Wrocław, Strona 1 z 8 Wrocław, 20.12.2016 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL. WARSZAWSKA 2-4, MIĘDZYRZEC PODLASKI TEL

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL. WARSZAWSKA 2-4, MIĘDZYRZEC PODLASKI TEL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL. WARSZAWSKA 2-4, 21-560 MIĘDZYRZEC PODLASKI TEL. 83 371 40 11 FAX: 83 371 83 55 NIP: 538-15-94-357 REGON: 000584484 w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH 18-100 ŁAPY, UL. KORCZAKA 23

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH 18-100 ŁAPY, UL. KORCZAKA 23 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH 18-100 ŁAPY, UL. KORCZAKA 23 NIP: 966-13-19-909 centrala: 85 814-24-39 fax: 85 814-24-54 sekretariat: 85 814-24-38 e-mail: sekretariat@szpitallapy.pl

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY: 8/ZP/2016 Warszawa, dnia r.

NR SPRAWY: 8/ZP/2016 Warszawa, dnia r. NR SPRAWY: 8/ZP/2016 Warszawa, dnia 08.03.2016 r. Nr ogłoszenia w BZP: 47102-2016; data zamieszczenia: 02.03.2016, Dotyczy: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie?

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie? Rzeszów, dnia 10 sierpnia 2009r. znak postępowania : ZP 341/153/2009 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r. Strona 1 z 6 Wrocław, 18.02.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) Znak sprawy: ZPK.262.10.2015 Kielce, dn.30.11.2015r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) w sprawie postępowania na wyłonienie wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia Miasta Kielce wraz z jednostkami organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w trybie zapytania o cenę na ubezpieczenia w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZP KN WYKONAWCY

ZP KN WYKONAWCY URZĄD MIASTA MILANÓWKA Milanówek, 10.03.2017 r. ZP.271.1.12.2017.KN WYKONAWCY Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271/12/ORG/17 na Zakup usług ubezpieczeń mienia, OC oraz ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r.

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla Niepublicznego Zakładu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69 Sz.O./SAG/41/ /11 Kolno, dnia 09.05.2011r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątkowego i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 9 F178. Wrocław, 18.08.2014r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 9 F178. Wrocław, 18.08.2014r. Strona 1 z 9 Wrocław, 18.08.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym

Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym Kostrzyn nad Odrą, 09.04.2015r. Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksowe ubezpieczenie mienia ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Gmina Miejska Hel ul. Wiejska 50, Hel Tel. (58) fax: (58) NIP: REGON:

Gmina Miejska Hel ul. Wiejska 50, Hel Tel. (58) fax: (58) NIP: REGON: Gmina Miejska Hel ul. Wiejska 50, 84-150 Hel Tel. (58) 677 72 40 fax: (58) 677 72 77 NIP: 587-100-18-09 REGON: 000523577 Znak sprawy: RO.271.1.2017 Bydgoszcz, dnia: 27.04.2017r. Dotyczy: postępowania o

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 6/NEC/2015 Odpowiedzi Nr 2 na

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz . Bystra, dn. 13.02.2014 r. Nr sprawy: 4/EZP/380/NOiI/2/2014 Wszyscy zainteresowani Specjalista ds. Zamówień Publicznych tel./fax (33) 499 18 10 zp@szpitalbystra.pl Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem ubezpieczenia jest takŝe odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za szkody

Przedmiotem ubezpieczenia jest takŝe odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za szkody Zamówienia Publiczne Tel./Fax (33) 4991 810 zp@szpitalbystra.pl Nr sprawy: 1/EZP/380/ /EZP/380/NON/1/2011 Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Bystra, dn. 07.02.2012 Wszyscy zainteresowani Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy.

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy. Zamawiający Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach działając w imieniu własnym i Wspólnot Mieszkaniowych ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, tel. 087 563-50-00, fax 087 563-50-79

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.) Gniezno, 24.04.2014 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój Strona 1 z 7 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawcy dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 07-100 Wegrów, ul. Gdańska 69, KRS: 0000112493, kapitał zakładowy 4.295.000,00 zł NIP: 824-000-31-72, REGON: 710045680, http://www.pgk.wegrow.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Świętajno, 17.03.2015 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

OPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 142/2016/N/Rzeszów

OPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 142/2016/N/Rzeszów Strona 1 z 6 Wrocław, 16.08.2016r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie OPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści: Elblag,dnia 07.08.2014r. Oznaczenie sprawy 36/2014 Wszyscy Uczestnicy postępowania dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługi obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Pytanie 3. Czy od 1997 r. w miejscu ubezpieczenia była powódź, zalania, podtopienia?

Pytanie 3. Czy od 1997 r. w miejscu ubezpieczenia była powódź, zalania, podtopienia? Poręby, dnia 24.09.2013 r. Dotyczy zamówienia CBR/02/2013 W związku z pytaniami, dotyczącymi zamówienia publiczego na Ubezpieczenie Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno - Przeciwepidemicznych w Porębach k/zduńskiej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.11.2014 r.

Pytanie 1 Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.11.2014 r. Wrocław, dnia 06.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenia majątkowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej we Bolesławcu, zgodnie

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015:

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015: ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015: URBIS Spółka z o. o. w Gnieźnie podaje do wiadomości, że w trakcie

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe Dotyczy: pytań do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku I innych interesów Gminy Annopol wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. 1. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu

Bardziej szczegółowo

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC.

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC. Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 18.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

DZ/271/ 57/265/2013. Kraków, 23.05.2013 r. DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DZ/271/57/2013

DZ/271/ 57/265/2013. Kraków, 23.05.2013 r. DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DZ/271/57/2013 DZ/271/ 57/265/2013 DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DZ/271/57/2013 Kraków, 23.05.2013 r. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, przesyła odpowiedzi na pytania jakie wpłynęły

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i wykonywanymi zadaniami ograniczonej do szkód na terenie RP

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i wykonywanymi zadaniami ograniczonej do szkód na terenie RP I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE Strona 1 z 6 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

(ZNAK SPRAWY 14/2016/OC+MIENIE_KOM/NO/K/BU)

(ZNAK SPRAWY 14/2016/OC+MIENIE_KOM/NO/K/BU) ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR ZP/35/2015

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR ZP/35/2015 Strona 1 z 8 Wrocław, 26.11.2015r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

Ułęż, dnia r.

Ułęż, dnia r. Ułęż, dnia 04.02.2016 r. WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI INSTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY UŁĘŻ

Bardziej szczegółowo

I. DOTYCZY PAKIETU I: 1/ prosimy o zmianę terminu wykonania zobowiązania na okres 24 miesięcy od dnia do dnia

I. DOTYCZY PAKIETU I: 1/ prosimy o zmianę terminu wykonania zobowiązania na okres 24 miesięcy od dnia do dnia Elblag,dnia 06.08.2014r. Oznaczenie sprawy 36/2014 Wszyscy Uczestnicy postępowania dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługi obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej:

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Zarząd Dróg Zielona Góra al. Niepodległości 32

Wojewódzki Zarząd Dróg Zielona Góra al. Niepodległości 32 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY DO CZĘŚĆ NR 1 Nazwa i adres Wykonawcy:... NIP.. REGON Tel. Fax. e-mail Wojewódzki Zarząd Dróg 6-042 Zielona Góra al. Niepodległości 32 Nawiązując do ogłoszenia przetargu

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU ZP-1/02/2014 Wrocław, dn. 11-03-2014r. INFORMACJA NR 6 DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM.

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców do treści

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców do treści YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2/NEC/2016 Odpowiedzi Nr 2 na

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy)

Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy) Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy) dotyczy: zamówienia publicznego w formie przetargu w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro na ubezpieczenie majątku i innych interesów

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 338/22/11/2012/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 338/22/11/2012/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 29.11.2012r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 28/06/04/2011/NO/Bystrzyca Kłodzka

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 28/06/04/2011/NO/Bystrzyca Kłodzka Strona 1 z 6 F178 01 Wrocław, dnia 12.04.2011 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO

Bardziej szczegółowo

WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE

WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Klauzula reprezentantów ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:...

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI PAKIET I 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR66/2017/N/KROSNO ODRZAŃSKIE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR66/2017/N/KROSNO ODRZAŃSKIE Strona 1 z 6 Wrocław, 19.06.2017 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Krosno Odrzańskie wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 335/03/12/2013/N/Lębork

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 335/03/12/2013/N/Lębork Strona 1 z 8 Wrocław, 09.12.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r.

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ AB. 272.1.8.2014 Nowe Miasto Lubawskie, 02.12.2014 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Bardziej szczegółowo

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Skierniewicach Załącznik nr 4a Formularz ofertowy dla PAKIETU 1 Znak sprawy nr MZK.07.P.

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Skierniewicach Załącznik nr 4a Formularz ofertowy dla PAKIETU 1 Znak sprawy nr MZK.07.P. ...... Nazwa i adres Wykonawcy (Wykonawców) FORMULARZ OFERTOWY 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia publicznego na usługę Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach

Bardziej szczegółowo

I. WSZYSTKIE RODZAJE UBEZPIECZEŃ ZGODNIE Z ZAPISAMI W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

I. WSZYSTKIE RODZAJE UBEZPIECZEŃ ZGODNIE Z ZAPISAMI W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Kraków, dnia 07.10.2015. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary Strona 1 z 5 Wrocław, 21.03.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

Bardziej szczegółowo