ZARZĄDZENIE NR 10046/14 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zasad przeprowadzania Konkursu TBS dla młodych naukowców

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 10046/14 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zasad przeprowadzania Konkursu TBS dla młodych naukowców"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 10046/14 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zasad przeprowadzania Konkursu TBS dla młodych naukowców Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 2 i art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.), uchwały nr LIV/3250/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Wrocławia Strategia Wrocław w perspektywie 2020 plus (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia z 24 lipca 2006 r. Nr 8, poz. 254) zarządza się, co następuje: 1 1. Miasto Wrocław podejmuje się organizacji Konkursu TBS dla młodych naukowców, zwanego dalej Konkursem. 2. Celem Konkursu jest podjęcie działań zmierzających do poprawy szeroko rozumianej jakości życia Wrocławian, służących zapobieganiu exodusowi młodych ludzi z Wrocławia jak również służących potrzebie pozyskiwania cennych dla Miasta obywateli, wspieraniu rozwoju środowiska akademickiego jak i promocji Wrocławia jako miasta przyjaznego środowisku naukowemu Organizatorem Konkursu jest Prezydent Wrocławia. 2. Adresatami konkursu są doktoranci oraz młodzi pracownicy naukowi i naukowodydaktyczni w rozumieniu Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U z 2010 r. Nr 96 poz. 615, z późn. zm.) z wrocławskich uczelni akademickich i instytutów badawczych przyznających stopień doktora, którzy nie przekroczyli 35 roku życia Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Kapitułę Konkursu powołaną przez Prezydenta Wrocławia, która dokona oceny dorobku naukowego kandydatów i przedstawi listę nominowanych do nagrody laureatów. 2. Powołuje się Kapitułę do spraw wyłonienia laureatów konkursu TBS dla młodych naukowców w składzie: 1) prof. Tadeusz Luty - Doradca Prezydenta Wrocławia ds. uczelni wyższych; Przewodniczący Kapituły; 2) prof. Ryszard Brol Prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego ds. rozwoju i promocji; Członek Kapituły; 3) prof. Andrzej Drabiński Prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego ds. rozwoju uczelni; Członek Kapituły; 4) prof. Cezary Madryas Prorektor Politechniki Wrocławskiej ds. rozwoju uczelni; Członek Kapituły; 5) prof. Robert Olkiewicz Prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego ds. rozwoju uczelni; Członek Kapituły; 6) prof. Jacek Szepietowski Prorektor Uniwersytetu Medycznego ds. rozwoju uczelni; Członek Kapituły; 7) prof. Andrzej Żelaźniewicz Prezes Oddziału Wrocławskiego Polskiej Akademii Nauk; Członek Kapituły.

2 3. Zmiana składu osobowego Komisji wymaga zmiany niniejszego zarządzenia. 4. Szczegółowe zasady i harmonogram składania wniosków, przebieg Konkursu oraz zasady pracy Kapituły Konkursu określa Regulamin Konkursu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 4 Nagrodą w konkursie będzie możliwość zawarcia umowy najmu mieszkania w systemie TBS na preferencyjnych warunkach: 1) laureaci wskazani przez Gminę Wrocław zapłacą TBS wkład partycypacyjny w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty 764 zł i powierzchni użytkowej lokalu; 2) kaucja z tytułu najmu lokalu, wnoszona przez laureatów wskazanych przez Gminę Wrocław, nie przekroczy trzykrotnego miesięcznego czynszu należnego za lokal, liczonego jako iloczyn stawki czynszu (13,20 zł) i powierzchni użytkowej mieszkania; 3) w dacie zawarcia umowy najmu lokalu stawka czynszu za najmowane mieszkania wyniesie maksymalnie 13,20 zł za metr kwadratowy mieszkania i zostanie powiększona o koszty opłat niezależnych od wynajmującego, tj. w szczególności za: dostawę ciepła, zimnej wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości stałych. Termin składania wniosków konkursowych ustala się na dzień 28 marca 2014 r. 5 6 Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia. 7 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

3 ZAŁĄCZNIK do zarządzenia nr 10046/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 4 marca 2014 r. REGULAMIN KONKURSU TBS dla młodych naukowców Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Konkurs TBS dla młodych naukowców skierowany jest do młodych pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych w rozumieniu Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) oraz doktorantów wrocławskich uczelni i instytutów badawczych przyznających stopień doktora. 2. Celem Konkursu jest wyłonienie najbardziej utalentowanych młodych naukowców. 3. Kandydaci, których wnioski zostaną ocenione najwyżej, otrzymają prawo zawarcia umowy najmu w systemie TBS na preferencyjnych warunkach, tj. w szczególności: 1) laureaci wskazani przez Gminę Wrocław zapłacą TBS wkład partycypacyjny w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty 764 zł i powierzchni użytkowej lokalu; 2) kaucja z tytułu najmu lokalu wnoszona przez laureatów wskazanych przez Gminę Wrocław, nie przekroczy trzykrotnego miesięcznego czynszu należnego za lokal, liczonego jako iloczyn stawki czynszu (13,20 zł) i powierzchni użytkowej mieszkania; 3) w dacie zawarcia umowy najmu lokalu stawka czynszu za najmowane mieszkania wyniesie maksymalnie 13,20 zł za metr kwadratowy mieszkania i zostanie powiększona o koszty opłat niezależnych od wynajmującego, tj. w szczególności za: dostawę ciepła, zimnej wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości stałych. 4. Lista dostępnych dla kandydatów mieszkań stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 2 Czynności techniczne związane z organizacją i przebiegiem Konkursu oraz obsługę Kapituły Konkursu wykonuje Dyrektor Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia. Rozdział II Zasady przystąpienia do Konkursu 3 Do Konkursu mogą zgłosić się osoby spełniające łącznie następujące kryteria: 1) są młodymi pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi w rozumieniu Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki lub doktorantami jednej z wrocławskich uczelni akademickich lub instytutu badawczego przyznającego tytuł doktora; 2) nie ukończyły 35 roku życia; 3) wykazały się wybitnymi osiągnięciami w pracy naukowej.

4 4 Konkurs zostanie zorganizowany z zastosowaniem mechanizmu gwarancji miejsc dla każdej uczelni akademickiej i instytutów badawczych przyznających stopień doktora. Liczba tych miejsc jest proporcjonalna do liczby pracowników naukowych i naukowodydaktycznych wymienionych wyżej instytucji w taki sposób, że każda z nich dysponuje przynajmniej jednym miejscem gwarantowanym Poprzez zgłoszenie do Konkursu rozumie się złożenie lub nadesłanie pocztą w terminie do 28 marca 2014 r. listem poleconym wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do Regulaminu, w formie papierowej. 2. Do formularza należy załączyć: 1) wykaz najważniejszych publikacji i prac naukowych bądź artystycznych; 2) wykaz najważniejszych opracowanych wystąpień na konferencjach naukowych lub artystycznych; 3) kopie innych dokumentów potwierdzających wybitne osiągnięcia w działalności naukowej lub artystycznej; 4) rekomendacje bezpośredniego przełożonego lub opiekuna naukowego (kierownik katedry lub instytutu, szef zespołu badawczego); 5) zaświadczenie z macierzystej uczelni lub instytucji potwierdzające status doktoranta lub zatrudnienie na stanowisku pracownika naukowego lub naukowodydaktycznego. 3. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 i 2 należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi, Urząd Miejski Wrocławia, Rynek 13, Wrocław, z dopiskiem TBS dla młodych naukowców. W przypadku doręczenia pocztowego o zgłoszeniu do Konkursu decyduje data doręczenia przesyłki. Rozdział III Ocena prac konkursowych 6 1. Prezydent Wrocławia ustala liczbę Członków Kapituły Konkursu oraz jej skład osobowy. 2. Celem pracy Kapituły jest wyłonienie laureatów konkursu na podstawie opisanych we wniosku osiągnięć naukowych oraz stworzenie listy laureatów. 3. Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący, który ustala harmonogram jej pracy oraz wyznacza zadania Członkom Ocenie Kapituły Konkursu podlega dorobek naukowy lub artystyczny kandydatów opisany w złożonym formularzu. 2. Laureatami Konkursu zostaną osoby, których dorobek naukowy lub artystyczny zostanie oceniony najwyżej. 3. Oceniając dorobek naukowy kandydatów Kapituła Konkursowa będzie mieć na uwadze potrzeby Miasta, w szczególności w odniesieniu do "Strategii - Wrocław w perspektywie 2020 plus. 4. Efektem pracy Kapituły będzie lista 22 laureatów Konkursu. 5. Kapituła ustali także listę rezerwową laureatów, o ile do Konkursu zgłosi się więcej niż 22 kandydatów.

5 8 1. Zasady pracy Kapituły ustala jej Przewodniczący. 2. Kapituła podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu, przy równej liczbie głosów, Przewodniczący Komisji posiada głos decydujący. 3. Kapitule przysługuje prawo do odrzucenia prac, które nie spełniają kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie Wyniki Konkursu zatwierdza Prezydent Wrocławia lub osoba przez niego upoważniona. 2. Lista laureatów zostanie podana do wiadomości publicznej po zatwierdzeniu. 3. Listę, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi przekaże Zarządowi TBS Wrocław sp. z o.o., który zawrze z laureatami konkursu umowy najmu. Liczba porządkowa przypisana laureatowi na liście będzie wiążąca dla TBS Wrocław sp. z o.o. w kolejności podejmowanego kontaktu z beneficjentami. Rozdział IV Postanowienia końcowe Przystępując do Konkursu, kandydaci pisemnie oświadczają, iż spełniają kryteria wynajmu mieszkań w systemie TBS opisane w regulaminie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław sp. z o.o. 2. Laureaci zobowiązują się zawrzeć umowy najmu lokali mieszkalnych z TBS Wrocław sp. z o.o., na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 255) w terminie 14 dni od przekazania przez Gminę Wrocław listy laureatów konkursu, o której mowa w 9 ust. 3 niniejszego regulaminu w odniesieniu do inwestycji już zakończonych lub w terminie 14 dni od zakończenia inwestycji, w odniesieniu do inwestycji, które zostaną zakończone w 2014 roku. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania Konkursu z przyczyn niezależnych od niego, w szczególności z uwagi na niezrealizowanie zamierzonych inwestycji przez TBS Wrocław sp. z o.o.

6 Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu TBS dla młodych naukowców WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNYCH W PROGRAMIE TBS DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW L.p. Nr lokalu Kondygnacja Struktura Powierzchnia lokalu w m2 Prognozowana data oddania do użytku Osiedle STABŁOWICE II ul. Wojanowska III piętro p+k 31,08 lipiec 2014 ul. Wojanowska parter 2p+ak 47,18 maj 2014 ul. Wojanowska parter 2p+ak 47,18 maj III piętro 2p+ak 47,18 maj poddasze 2p+ak 44,10 maj poddasze p+k 30,06 maj 2014 ul. Wojanowska parter 2p+ak 47,18 lipiec 2014 ul. Wojanowska poddasze p+k 33,23 maj 2014 ul. Wojanowska parter 2p+ak 47,18 maj III piętro 2p+ak 47,18 maj poddasze p+k 30,06 maj poddasze 2p+ak 44,10 maj 2014 Osiedle STABŁOWICE IV ul. Wojanowska I piętro 2p+ak 46,62 listopad I piętro 2p+ak 37,20 listopad I piętro 2p+ak 46,70 listopad II piętro 2p+ak 46,62 listopad II piętro 2p+ak 37,20 listopad III piętro 2p+ak 46,62 listopad III piętro 2p+ak 37,20 listopad poddasze 2p+ak 37,20 listopad poddasze 2p+ak 43,15 listopad poddasze 2p+k 41,05 listopad 2013

7 Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu TBS dla młodych naukowców... (data wpływu wniosku do Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi) INFORMACJA: TBS DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW FORMULARZ DLA KANDYDATÓW Adresatami programu TBS dla młodych naukowców są doktoranci oraz młodzi pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni w rozumieniu Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) z wrocławskich uczelni akademickich i instytutów Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu przyznających stopień doktora, którzy nie przekroczyli 35 roku życia. Laureatem Konkursu może zostać szczególnie uzdolniony doktorant lub młody pracownik naukowy, który wykaże wybitne osiągnięcia w swojej działalności naukowej, wnoszący w rozwój społeczności lokalnej Wrocławia szczególną wartość. Kandydaci składają swoje wnioski bezpośrednio w Biurze Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia (Rynek 13, II piętro) w terminie do 14 marca 2014 r. Złożenie wniosku przez Kandydata jest równoznaczne z deklaracją woli przystąpienia do Konkursu na zasadach proponowanych przez TBS Wrocław sp. z o.o. w przekazanej Adresatom ofercie. Kandydat składający wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie musi spełniać kryteria wynikające z ustaw regulujących możliwość skorzystania z oferty TBS. Kryteria te dostępne są na stronie TBS Wrocław sp. z o.o. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym. Oceny formalnej dokonuje Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia. Ocenę merytoryczną przeprowadza powołana przez Prezydenta Wrocławia Kapituła Konkursu. Po dokonaniu oceny Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia przekazuje wnioski do Zarządu TBS Wrocław sp. z o.o., co umożliwi podjęcie działań zmierzających do podpisania umów partycypacyjnych i najmu. Wniosek składa się z następujących części: Część A: DANE KANDYDATA Część B: PREZENTACJA KANDYDATA Część C: ZAŁĄCZNIKI Część D: OŚWIADCZENIA KANDYDATA

8 Część A: DANE KANDYDATA Nazwisko Imiona Data urodzenia Adres zameldowania Ulica, nr domu Kod pocztowy Tel. kontaktowy Miejscowość Gmina Województwo Część B: PREZENTACJA KANDYDATA Określenie dyscypliny naukowej Nazwa macierzystej uczelni lub instytutu Wydział Obszar działalności naukowej Rok studiów doktoranckich lub okres, który upłynął od uzyskania stopnia doktora

9 Proszę przedstawić obszar swoich badań i osiągnięcia naukowe lub artystyczne. - jaki jest cel badań lub działalności naukowej (artystycznej)? Jaki jest cel pracy doktorskiej? - co nowego działalność wnosi do przedmiotowej dziedziny? - co kandydat uważa za swoje największe osiągnięcie naukowe lub artystyczne? - jaką wartość dodaną oferuje działalność naukowa lub artystyczna (np. zastosowania społeczne, biznesowe, przemysłowe)? Maksymalna objętość tekstu: znaków (ze spacjami).

10 Część C: ZAŁĄCZNIKI Załączniki do wniosku: prezentacja osiągnięć i dorobku naukowego kandydata: 1. Liczba i wykaz najważniejszych publikacji i prac naukowych (proszę w 1-2 zdaniach opisać osobisty wkład w powstanie publikacji oraz załączyć kopię jej pierwszej strony a także podać pozycję na liście w wykazie MNiSW wraz z liczbą punktów). W przypadku artystów: Liczba i wykaz publicznych prezentacji autorskich dzieł sztuki, np. muzycznych kompozytor utworu symfonicznego, spektaklu operowego, baletowego; filmowych i teatralnych reżyser, scenarzysta; plastycznych autor indywidualnej wystawy plastycznej, pomnika (proszę podać tytuł, rodzaj dzieła, rok i miejsce stworzenia, szczegóły publicznej prezentacji, zasięg: krajowy lub międzynarodowy); Wykaz publikacji autorskich utworów artystycznych, np. dzieł plastycznych, filmów, spektakli teatralnych / baletowych, partytur / nagrań / wykonań utworów muzycznych, powieści / tomów wierszy (proszę podać tytuł, rodzaj dzieła, rok i miejsce stworzenia / prezentacji, formę publikacji, zasięg: krajowy lub międzynarodowy); 2. Liczba i wykaz najważniejszych opracowanych wystąpień na konferencjach naukowych W przypadku artystów: Wykaz znaczących publicznych wydarzeń artystycznych z bezpośrednim aktywnym udziałem kandydata (np. rola pierwszoplanowa / drugoplanowa w spektaklu / filmie, solista / dyrygent koncertu symfonicznego / kameralnego / spektaklu operowego / baletowego); Wykaz znaczących dzieł sztuki, których kandydat jest współautorem, zrealizowanych i zaprezentowanych publicznie, np. autorstwo / współautorstwo muzyki, zdjęć, choreografii, scenografii do filmu / spektaklu, udział w zbiorowej wystawie plastycznej, autorstwo opracowania plastycznego wystawy / spektaklu / książki / katalogu (proszę podać tytuł, rodzaj dzieła, rok i miejsce stworzenia, zasięg (krajowy, międzynarodowy); 3. liczba i wykaz aktywnych udziałów w najważniejszych konferencjach naukowych W przypadku artystów: Wykaz krajowych i zagranicznych nagród, wyróżnień, stypendiów; Wykaz ważniejszych realizacji zleconych, zamówień artystycznych, wdrożeń, wzorów patentowych, projektów komercyjnych; Udział w warsztatach, kursach mistrzowskich, rezydencjach artystycznych? (proszę podać nazwę, datę i miejsce); Dla wszystkich: Inne np. udział w projektach badawczych, finansowanych ze środków innych niż środki statutowe jednostki macierzystej? (proszę podać tytuł projektu, partnerów, okres realizacji), organizacja wystaw, festiwali, warsztatów, konferencji? (proszę podać zakres obowiązków, datę, miejsce i zasięg imprezy), odczyty / prezentacje / publikacje konferencyjne, członkostwa w organizacjach artystycznych i naukowych, publikacje tekstów naukowych / krytycznych, wolontariat, popularyzacja sztuki i nauki itp. 4. rekomendacje bezpośredniego przełożonego lub opiekuna naukowego (kierownik katedry lub instytutu, szef zespołu badawczego). Uwaga: w rekomendacjach wskazane jest odniesienie do treści strategii rozwoju Wrocławia Wrocław w perspektywie 2020 plus będącej częścią Uchwały nr LIV/3250/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 lipca 2006 r. Tekst dostępny jest w wyszukiwarce aktów prawnych na stronach BIP Urzędu Miejskiego Wrocławia. 5. Zaświadczenie z uczelni potwierdzające status doktoranta lub zatrudnienie na stanowisku pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego. 6. inne

11 Część D: OŚWIADCZENIA KANDYDATA OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW TBS Oświadczam, że spełniam kryteria wynajmu mieszkań z Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław sp. z o.o. określone w dokumencie Kryteria i tryb wynajmu mieszkań z Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Miejscowość i data Podpis W celu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także ich udostępnianie, przez Gminę Wrocław, należy zaznaczyć krzyżykiem x poniżej wskazane pola. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. zawartych w dobrowolnie złożonym przeze mnie wniosku, przez Gminę Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, Wrocław, w celu wzięcia udziału w Konkursie TBS dla młodych naukowców. Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych, tj. imienia, nazwiska, nazwy macierzystej uczelni lub instytutu i wydziału w celach informacyjnych i popularyzacyjnych związanych z publikowaniem wyników Konkursu TBS dla młodych naukowców na stronach internetowych oraz w BIP. Przyjmuję do wiadomości, że dotyczące mnie dane osobowe zawarte w dobrowolnie złożonym przeze mnie wniosku będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam jednocześnie, iż przyjmuję do wiadomości, że: 1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, Wrocław, 2. moje dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w Konkursie TBS dla młodych naukowców, 3. moje dane zostaną udostępnione na stronach internetowych oraz w BIP, 4. podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie TBS dla młodych naukowców, 5. mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam jednocześnie, iż wszystkie dane zawarte w formularzu są prawdziwe.... data i czytelny podpis osoby składającej wniosek

12 Adres organizatora: Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urząd Miejski Wrocławia Rynek Wrocław Tel.: Fax: mail: WWW:

ZARZĄDZENIE NR.Si?.O.d.. /13

ZARZĄDZENIE NR.Si?.O.d.. /13 ZARZĄDZENIE NR.Si?.O.d.. /13 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia.?!.l.l..~.'?.h:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POZYSKIWANIA PARTNERÓW PROGRAMU WSPÓŁORGANIZACJI PROJEKTÓW PRZEZ BIURO FESTIWALOWE IMPART 2016 DEFINICJE

REGULAMIN POZYSKIWANIA PARTNERÓW PROGRAMU WSPÓŁORGANIZACJI PROJEKTÓW PRZEZ BIURO FESTIWALOWE IMPART 2016 DEFINICJE REGULAMIN POZYSKIWANIA PARTNERÓW PROGRAMU WSPÓŁORGANIZACJI PROJEKTÓW PRZEZ BIURO FESTIWALOWE IMPART 2016 DEFINICJE ESK 2016 Biuro Festiwalowe Impart 2016 z siedzibą we Wrocławiu (50-451), przy ul. Komuny

Bardziej szczegółowo

Regulamin krajowego stażu studenckiego w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki

Regulamin krajowego stażu studenckiego w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki Regulamin krajowego stażu studenckiego w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące

Bardziej szczegółowo

4. Wykaz środków przyznanych na realizację zadań publicznych w roku 2013 stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

4. Wykaz środków przyznanych na realizację zadań publicznych w roku 2013 stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Regulamin otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Wisła, realizowanych w 2014 roku, przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty 1 1. Konkurs ofert na projekty dotyczące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik nr 1 do Decyzji nr 01/03/2014 Grupy Sterującej z dnia 24 marca 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

KONKURS OPUS 9 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU ORAZ ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO,

KONKURS OPUS 9 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU ORAZ ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO, OPUS 9, załącznik nr 2 KONKURS OPUS 9 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU ORAZ ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO, W TYM FINANSOWANIE ZAKUPU LUB WYTWORZENIA APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. Definicje 1. Park Naukowo - Technologiczny w Opolu Spółka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2014 r. Poz. 1126 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 5 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2014 r. Poz. 1126 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 5 marca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 sierpnia 04 r. Poz. 6 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 5 marca 04 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi

REGULAMIN przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi REGULAMIN przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Ilekroć w Regulaminie przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz. 839. USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dziennik Ustaw 4 Poz. 839. USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Dziennik Ustaw 4 Poz. 839 Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2015 r. (poz. 839) USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY 1. Organizator Organizatorem KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I/LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r.

Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r. Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. e-inclusion Powiatu Goleniowskiego Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3-5

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Kancelaria Sejmu s. 1/35 Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1852, z 2015 r. poz. 249. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Dziennik Ustaw Nr 96 7936 Poz. 617 617 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Tworzy się Narodowe Centrum Nauki, zwane dalej Centrum. 2. Centrum

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 9 maja 2012 r. Poz. 1430 UCHWAŁA NR XVIII/188/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Urząd Miasta Płocka WOP-I-ZK

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Urząd Miasta Płocka WOP-I-ZK Zarządzanie zasobami ludzkimi Strona 1 Zakres zmian w wydaniu 11: - uwzględnienie postanowień porozumienia Nr 1/MKZ/P/47/2007 z dnia 03 kwietnia 2007 r. w sprawie powierzenia Gminie Płock prowadzenia niektórych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA SULEJÓWEK

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA SULEJÓWEK Załącznik do zarządzenia nr 75/2012 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 22 maja 2012 r., zmienionego zarządzeniami nr 154/2012 i 130/2013 REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona gospodarki leśnej, gruntów rolnych i leśnych, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna (P5) Prawo

Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona gospodarki leśnej, gruntów rolnych i leśnych, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna (P5) Prawo REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY UCZESTNICTWA I KRYTERIA REKRUTACJI NA SZKOLENIA, KURSY, KONSULTACJE I STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU KOMPETENTNE KADRY PROFESJONALNY URZĄD DLA 5 JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia.

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WROCŁAWSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN WROCŁAWSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN WROCŁAWSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 1. Wrocławski Inkubator Przedsiębiorczości został utworzony w celu realizacji zadania publicznego na podstawie umowy zawartej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 18 października 2004 r.

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 18 października 2004 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 18 października 2004 r. Nr 197 TREŚĆ: Poz.: AKTY NORMATYWNE: UCHWAŁY RAD POWIATÓW: 3100 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 26 sierpnia 2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania rezydencji w ramach Master Project

REGULAMIN przyznawania rezydencji w ramach Master Project REGULAMIN przyznawania rezydencji w ramach Master Project Warszawa,.. 2014 r. Rezydencje w ramach Master Project przyznawane są w ramach corocznego Programu Fundacji Maestro. 1 1. Regulamin określa ogólne

Bardziej szczegółowo

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Na rok 2009 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia dotyczy projektu pt. realizowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ realizowanej w ramach Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki KSI:POKL.02.03.03

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3227/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Uchwała nr 3227/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Uchwała nr 3227/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia III edycji konkursu Pięknieje wielkopolska wieś Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W ALEKSANROWIE KUJAWSKIM

ZARZĄD POWIATU W ALEKSANROWIE KUJAWSKIM Załącznik nr 1 do uchwały Nr 118/2012 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 27 stycznia 2012 r. ZARZĄD POWIATU W ALEKSANROWIE KUJAWSKIM na podstawie art. 11, 13, 14 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595; z

Bardziej szczegółowo