ZARZĄDZENIE NR 10046/14 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zasad przeprowadzania Konkursu TBS dla młodych naukowców

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 10046/14 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zasad przeprowadzania Konkursu TBS dla młodych naukowców"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 10046/14 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zasad przeprowadzania Konkursu TBS dla młodych naukowców Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 2 i art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.), uchwały nr LIV/3250/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Wrocławia Strategia Wrocław w perspektywie 2020 plus (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia z 24 lipca 2006 r. Nr 8, poz. 254) zarządza się, co następuje: 1 1. Miasto Wrocław podejmuje się organizacji Konkursu TBS dla młodych naukowców, zwanego dalej Konkursem. 2. Celem Konkursu jest podjęcie działań zmierzających do poprawy szeroko rozumianej jakości życia Wrocławian, służących zapobieganiu exodusowi młodych ludzi z Wrocławia jak również służących potrzebie pozyskiwania cennych dla Miasta obywateli, wspieraniu rozwoju środowiska akademickiego jak i promocji Wrocławia jako miasta przyjaznego środowisku naukowemu Organizatorem Konkursu jest Prezydent Wrocławia. 2. Adresatami konkursu są doktoranci oraz młodzi pracownicy naukowi i naukowodydaktyczni w rozumieniu Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U z 2010 r. Nr 96 poz. 615, z późn. zm.) z wrocławskich uczelni akademickich i instytutów badawczych przyznających stopień doktora, którzy nie przekroczyli 35 roku życia Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Kapitułę Konkursu powołaną przez Prezydenta Wrocławia, która dokona oceny dorobku naukowego kandydatów i przedstawi listę nominowanych do nagrody laureatów. 2. Powołuje się Kapitułę do spraw wyłonienia laureatów konkursu TBS dla młodych naukowców w składzie: 1) prof. Tadeusz Luty - Doradca Prezydenta Wrocławia ds. uczelni wyższych; Przewodniczący Kapituły; 2) prof. Ryszard Brol Prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego ds. rozwoju i promocji; Członek Kapituły; 3) prof. Andrzej Drabiński Prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego ds. rozwoju uczelni; Członek Kapituły; 4) prof. Cezary Madryas Prorektor Politechniki Wrocławskiej ds. rozwoju uczelni; Członek Kapituły; 5) prof. Robert Olkiewicz Prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego ds. rozwoju uczelni; Członek Kapituły; 6) prof. Jacek Szepietowski Prorektor Uniwersytetu Medycznego ds. rozwoju uczelni; Członek Kapituły; 7) prof. Andrzej Żelaźniewicz Prezes Oddziału Wrocławskiego Polskiej Akademii Nauk; Członek Kapituły.

2 3. Zmiana składu osobowego Komisji wymaga zmiany niniejszego zarządzenia. 4. Szczegółowe zasady i harmonogram składania wniosków, przebieg Konkursu oraz zasady pracy Kapituły Konkursu określa Regulamin Konkursu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 4 Nagrodą w konkursie będzie możliwość zawarcia umowy najmu mieszkania w systemie TBS na preferencyjnych warunkach: 1) laureaci wskazani przez Gminę Wrocław zapłacą TBS wkład partycypacyjny w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty 764 zł i powierzchni użytkowej lokalu; 2) kaucja z tytułu najmu lokalu, wnoszona przez laureatów wskazanych przez Gminę Wrocław, nie przekroczy trzykrotnego miesięcznego czynszu należnego za lokal, liczonego jako iloczyn stawki czynszu (13,20 zł) i powierzchni użytkowej mieszkania; 3) w dacie zawarcia umowy najmu lokalu stawka czynszu za najmowane mieszkania wyniesie maksymalnie 13,20 zł za metr kwadratowy mieszkania i zostanie powiększona o koszty opłat niezależnych od wynajmującego, tj. w szczególności za: dostawę ciepła, zimnej wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości stałych. Termin składania wniosków konkursowych ustala się na dzień 28 marca 2014 r. 5 6 Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia. 7 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

3 ZAŁĄCZNIK do zarządzenia nr 10046/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 4 marca 2014 r. REGULAMIN KONKURSU TBS dla młodych naukowców Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Konkurs TBS dla młodych naukowców skierowany jest do młodych pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych w rozumieniu Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) oraz doktorantów wrocławskich uczelni i instytutów badawczych przyznających stopień doktora. 2. Celem Konkursu jest wyłonienie najbardziej utalentowanych młodych naukowców. 3. Kandydaci, których wnioski zostaną ocenione najwyżej, otrzymają prawo zawarcia umowy najmu w systemie TBS na preferencyjnych warunkach, tj. w szczególności: 1) laureaci wskazani przez Gminę Wrocław zapłacą TBS wkład partycypacyjny w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty 764 zł i powierzchni użytkowej lokalu; 2) kaucja z tytułu najmu lokalu wnoszona przez laureatów wskazanych przez Gminę Wrocław, nie przekroczy trzykrotnego miesięcznego czynszu należnego za lokal, liczonego jako iloczyn stawki czynszu (13,20 zł) i powierzchni użytkowej mieszkania; 3) w dacie zawarcia umowy najmu lokalu stawka czynszu za najmowane mieszkania wyniesie maksymalnie 13,20 zł za metr kwadratowy mieszkania i zostanie powiększona o koszty opłat niezależnych od wynajmującego, tj. w szczególności za: dostawę ciepła, zimnej wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości stałych. 4. Lista dostępnych dla kandydatów mieszkań stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 2 Czynności techniczne związane z organizacją i przebiegiem Konkursu oraz obsługę Kapituły Konkursu wykonuje Dyrektor Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia. Rozdział II Zasady przystąpienia do Konkursu 3 Do Konkursu mogą zgłosić się osoby spełniające łącznie następujące kryteria: 1) są młodymi pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi w rozumieniu Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki lub doktorantami jednej z wrocławskich uczelni akademickich lub instytutu badawczego przyznającego tytuł doktora; 2) nie ukończyły 35 roku życia; 3) wykazały się wybitnymi osiągnięciami w pracy naukowej.

4 4 Konkurs zostanie zorganizowany z zastosowaniem mechanizmu gwarancji miejsc dla każdej uczelni akademickiej i instytutów badawczych przyznających stopień doktora. Liczba tych miejsc jest proporcjonalna do liczby pracowników naukowych i naukowodydaktycznych wymienionych wyżej instytucji w taki sposób, że każda z nich dysponuje przynajmniej jednym miejscem gwarantowanym Poprzez zgłoszenie do Konkursu rozumie się złożenie lub nadesłanie pocztą w terminie do 28 marca 2014 r. listem poleconym wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do Regulaminu, w formie papierowej. 2. Do formularza należy załączyć: 1) wykaz najważniejszych publikacji i prac naukowych bądź artystycznych; 2) wykaz najważniejszych opracowanych wystąpień na konferencjach naukowych lub artystycznych; 3) kopie innych dokumentów potwierdzających wybitne osiągnięcia w działalności naukowej lub artystycznej; 4) rekomendacje bezpośredniego przełożonego lub opiekuna naukowego (kierownik katedry lub instytutu, szef zespołu badawczego); 5) zaświadczenie z macierzystej uczelni lub instytucji potwierdzające status doktoranta lub zatrudnienie na stanowisku pracownika naukowego lub naukowodydaktycznego. 3. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 i 2 należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi, Urząd Miejski Wrocławia, Rynek 13, Wrocław, z dopiskiem TBS dla młodych naukowców. W przypadku doręczenia pocztowego o zgłoszeniu do Konkursu decyduje data doręczenia przesyłki. Rozdział III Ocena prac konkursowych 6 1. Prezydent Wrocławia ustala liczbę Członków Kapituły Konkursu oraz jej skład osobowy. 2. Celem pracy Kapituły jest wyłonienie laureatów konkursu na podstawie opisanych we wniosku osiągnięć naukowych oraz stworzenie listy laureatów. 3. Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący, który ustala harmonogram jej pracy oraz wyznacza zadania Członkom Ocenie Kapituły Konkursu podlega dorobek naukowy lub artystyczny kandydatów opisany w złożonym formularzu. 2. Laureatami Konkursu zostaną osoby, których dorobek naukowy lub artystyczny zostanie oceniony najwyżej. 3. Oceniając dorobek naukowy kandydatów Kapituła Konkursowa będzie mieć na uwadze potrzeby Miasta, w szczególności w odniesieniu do "Strategii - Wrocław w perspektywie 2020 plus. 4. Efektem pracy Kapituły będzie lista 22 laureatów Konkursu. 5. Kapituła ustali także listę rezerwową laureatów, o ile do Konkursu zgłosi się więcej niż 22 kandydatów.

5 8 1. Zasady pracy Kapituły ustala jej Przewodniczący. 2. Kapituła podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu, przy równej liczbie głosów, Przewodniczący Komisji posiada głos decydujący. 3. Kapitule przysługuje prawo do odrzucenia prac, które nie spełniają kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie Wyniki Konkursu zatwierdza Prezydent Wrocławia lub osoba przez niego upoważniona. 2. Lista laureatów zostanie podana do wiadomości publicznej po zatwierdzeniu. 3. Listę, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi przekaże Zarządowi TBS Wrocław sp. z o.o., który zawrze z laureatami konkursu umowy najmu. Liczba porządkowa przypisana laureatowi na liście będzie wiążąca dla TBS Wrocław sp. z o.o. w kolejności podejmowanego kontaktu z beneficjentami. Rozdział IV Postanowienia końcowe Przystępując do Konkursu, kandydaci pisemnie oświadczają, iż spełniają kryteria wynajmu mieszkań w systemie TBS opisane w regulaminie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław sp. z o.o. 2. Laureaci zobowiązują się zawrzeć umowy najmu lokali mieszkalnych z TBS Wrocław sp. z o.o., na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 255) w terminie 14 dni od przekazania przez Gminę Wrocław listy laureatów konkursu, o której mowa w 9 ust. 3 niniejszego regulaminu w odniesieniu do inwestycji już zakończonych lub w terminie 14 dni od zakończenia inwestycji, w odniesieniu do inwestycji, które zostaną zakończone w 2014 roku. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania Konkursu z przyczyn niezależnych od niego, w szczególności z uwagi na niezrealizowanie zamierzonych inwestycji przez TBS Wrocław sp. z o.o.

6 Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu TBS dla młodych naukowców WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNYCH W PROGRAMIE TBS DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW L.p. Nr lokalu Kondygnacja Struktura Powierzchnia lokalu w m2 Prognozowana data oddania do użytku Osiedle STABŁOWICE II ul. Wojanowska III piętro p+k 31,08 lipiec 2014 ul. Wojanowska parter 2p+ak 47,18 maj 2014 ul. Wojanowska parter 2p+ak 47,18 maj III piętro 2p+ak 47,18 maj poddasze 2p+ak 44,10 maj poddasze p+k 30,06 maj 2014 ul. Wojanowska parter 2p+ak 47,18 lipiec 2014 ul. Wojanowska poddasze p+k 33,23 maj 2014 ul. Wojanowska parter 2p+ak 47,18 maj III piętro 2p+ak 47,18 maj poddasze p+k 30,06 maj poddasze 2p+ak 44,10 maj 2014 Osiedle STABŁOWICE IV ul. Wojanowska I piętro 2p+ak 46,62 listopad I piętro 2p+ak 37,20 listopad I piętro 2p+ak 46,70 listopad II piętro 2p+ak 46,62 listopad II piętro 2p+ak 37,20 listopad III piętro 2p+ak 46,62 listopad III piętro 2p+ak 37,20 listopad poddasze 2p+ak 37,20 listopad poddasze 2p+ak 43,15 listopad poddasze 2p+k 41,05 listopad 2013

7 Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu TBS dla młodych naukowców... (data wpływu wniosku do Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi) INFORMACJA: TBS DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW FORMULARZ DLA KANDYDATÓW Adresatami programu TBS dla młodych naukowców są doktoranci oraz młodzi pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni w rozumieniu Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) z wrocławskich uczelni akademickich i instytutów Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu przyznających stopień doktora, którzy nie przekroczyli 35 roku życia. Laureatem Konkursu może zostać szczególnie uzdolniony doktorant lub młody pracownik naukowy, który wykaże wybitne osiągnięcia w swojej działalności naukowej, wnoszący w rozwój społeczności lokalnej Wrocławia szczególną wartość. Kandydaci składają swoje wnioski bezpośrednio w Biurze Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia (Rynek 13, II piętro) w terminie do 14 marca 2014 r. Złożenie wniosku przez Kandydata jest równoznaczne z deklaracją woli przystąpienia do Konkursu na zasadach proponowanych przez TBS Wrocław sp. z o.o. w przekazanej Adresatom ofercie. Kandydat składający wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie musi spełniać kryteria wynikające z ustaw regulujących możliwość skorzystania z oferty TBS. Kryteria te dostępne są na stronie TBS Wrocław sp. z o.o. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym. Oceny formalnej dokonuje Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia. Ocenę merytoryczną przeprowadza powołana przez Prezydenta Wrocławia Kapituła Konkursu. Po dokonaniu oceny Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia przekazuje wnioski do Zarządu TBS Wrocław sp. z o.o., co umożliwi podjęcie działań zmierzających do podpisania umów partycypacyjnych i najmu. Wniosek składa się z następujących części: Część A: DANE KANDYDATA Część B: PREZENTACJA KANDYDATA Część C: ZAŁĄCZNIKI Część D: OŚWIADCZENIA KANDYDATA

8 Część A: DANE KANDYDATA Nazwisko Imiona Data urodzenia Adres zameldowania Ulica, nr domu Kod pocztowy Tel. kontaktowy Miejscowość Gmina Województwo Część B: PREZENTACJA KANDYDATA Określenie dyscypliny naukowej Nazwa macierzystej uczelni lub instytutu Wydział Obszar działalności naukowej Rok studiów doktoranckich lub okres, który upłynął od uzyskania stopnia doktora

9 Proszę przedstawić obszar swoich badań i osiągnięcia naukowe lub artystyczne. - jaki jest cel badań lub działalności naukowej (artystycznej)? Jaki jest cel pracy doktorskiej? - co nowego działalność wnosi do przedmiotowej dziedziny? - co kandydat uważa za swoje największe osiągnięcie naukowe lub artystyczne? - jaką wartość dodaną oferuje działalność naukowa lub artystyczna (np. zastosowania społeczne, biznesowe, przemysłowe)? Maksymalna objętość tekstu: znaków (ze spacjami).

10 Część C: ZAŁĄCZNIKI Załączniki do wniosku: prezentacja osiągnięć i dorobku naukowego kandydata: 1. Liczba i wykaz najważniejszych publikacji i prac naukowych (proszę w 1-2 zdaniach opisać osobisty wkład w powstanie publikacji oraz załączyć kopię jej pierwszej strony a także podać pozycję na liście w wykazie MNiSW wraz z liczbą punktów). W przypadku artystów: Liczba i wykaz publicznych prezentacji autorskich dzieł sztuki, np. muzycznych kompozytor utworu symfonicznego, spektaklu operowego, baletowego; filmowych i teatralnych reżyser, scenarzysta; plastycznych autor indywidualnej wystawy plastycznej, pomnika (proszę podać tytuł, rodzaj dzieła, rok i miejsce stworzenia, szczegóły publicznej prezentacji, zasięg: krajowy lub międzynarodowy); Wykaz publikacji autorskich utworów artystycznych, np. dzieł plastycznych, filmów, spektakli teatralnych / baletowych, partytur / nagrań / wykonań utworów muzycznych, powieści / tomów wierszy (proszę podać tytuł, rodzaj dzieła, rok i miejsce stworzenia / prezentacji, formę publikacji, zasięg: krajowy lub międzynarodowy); 2. Liczba i wykaz najważniejszych opracowanych wystąpień na konferencjach naukowych W przypadku artystów: Wykaz znaczących publicznych wydarzeń artystycznych z bezpośrednim aktywnym udziałem kandydata (np. rola pierwszoplanowa / drugoplanowa w spektaklu / filmie, solista / dyrygent koncertu symfonicznego / kameralnego / spektaklu operowego / baletowego); Wykaz znaczących dzieł sztuki, których kandydat jest współautorem, zrealizowanych i zaprezentowanych publicznie, np. autorstwo / współautorstwo muzyki, zdjęć, choreografii, scenografii do filmu / spektaklu, udział w zbiorowej wystawie plastycznej, autorstwo opracowania plastycznego wystawy / spektaklu / książki / katalogu (proszę podać tytuł, rodzaj dzieła, rok i miejsce stworzenia, zasięg (krajowy, międzynarodowy); 3. liczba i wykaz aktywnych udziałów w najważniejszych konferencjach naukowych W przypadku artystów: Wykaz krajowych i zagranicznych nagród, wyróżnień, stypendiów; Wykaz ważniejszych realizacji zleconych, zamówień artystycznych, wdrożeń, wzorów patentowych, projektów komercyjnych; Udział w warsztatach, kursach mistrzowskich, rezydencjach artystycznych? (proszę podać nazwę, datę i miejsce); Dla wszystkich: Inne np. udział w projektach badawczych, finansowanych ze środków innych niż środki statutowe jednostki macierzystej? (proszę podać tytuł projektu, partnerów, okres realizacji), organizacja wystaw, festiwali, warsztatów, konferencji? (proszę podać zakres obowiązków, datę, miejsce i zasięg imprezy), odczyty / prezentacje / publikacje konferencyjne, członkostwa w organizacjach artystycznych i naukowych, publikacje tekstów naukowych / krytycznych, wolontariat, popularyzacja sztuki i nauki itp. 4. rekomendacje bezpośredniego przełożonego lub opiekuna naukowego (kierownik katedry lub instytutu, szef zespołu badawczego). Uwaga: w rekomendacjach wskazane jest odniesienie do treści strategii rozwoju Wrocławia Wrocław w perspektywie 2020 plus będącej częścią Uchwały nr LIV/3250/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 lipca 2006 r. Tekst dostępny jest w wyszukiwarce aktów prawnych na stronach BIP Urzędu Miejskiego Wrocławia. 5. Zaświadczenie z uczelni potwierdzające status doktoranta lub zatrudnienie na stanowisku pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego. 6. inne

11 Część D: OŚWIADCZENIA KANDYDATA OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW TBS Oświadczam, że spełniam kryteria wynajmu mieszkań z Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław sp. z o.o. określone w dokumencie Kryteria i tryb wynajmu mieszkań z Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Miejscowość i data Podpis W celu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także ich udostępnianie, przez Gminę Wrocław, należy zaznaczyć krzyżykiem x poniżej wskazane pola. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. zawartych w dobrowolnie złożonym przeze mnie wniosku, przez Gminę Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, Wrocław, w celu wzięcia udziału w Konkursie TBS dla młodych naukowców. Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych, tj. imienia, nazwiska, nazwy macierzystej uczelni lub instytutu i wydziału w celach informacyjnych i popularyzacyjnych związanych z publikowaniem wyników Konkursu TBS dla młodych naukowców na stronach internetowych oraz w BIP. Przyjmuję do wiadomości, że dotyczące mnie dane osobowe zawarte w dobrowolnie złożonym przeze mnie wniosku będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam jednocześnie, iż przyjmuję do wiadomości, że: 1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, Wrocław, 2. moje dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w Konkursie TBS dla młodych naukowców, 3. moje dane zostaną udostępnione na stronach internetowych oraz w BIP, 4. podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie TBS dla młodych naukowców, 5. mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam jednocześnie, iż wszystkie dane zawarte w formularzu są prawdziwe.... data i czytelny podpis osoby składającej wniosek

12 Adres organizatora: Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urząd Miejski Wrocławia Rynek Wrocław Tel.: Fax: mail: WWW:

ZARZĄDZENIE NR.Si?.O.d.. /13

ZARZĄDZENIE NR.Si?.O.d.. /13 ZARZĄDZENIE NR.Si?.O.d.. /13 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia.?!.l.l..~.'?.h:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6112/12 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie zasad przeprowadzania Konkursu WROCŁAWSKA MAGNOLIA

ZARZĄDZENIE NR 6112/12 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie zasad przeprowadzania Konkursu WROCŁAWSKA MAGNOLIA ZARZĄDZENIE NR 6112/12 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie zasad przeprowadzania Konkursu WROCŁAWSKA MAGNOLIA Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5951/16 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad i szczegółowych warunków przeprowadzenia konkursu Szkolny Nobel

ZARZĄDZENIE NR 5951/16 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad i szczegółowych warunków przeprowadzenia konkursu Szkolny Nobel ZARZĄDZENIE NR 5951/16 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad i szczegółowych warunków przeprowadzenia konkursu Szkolny Nobel Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

,-20. PREZYDE~A WROCŁAWIA z dnia... ~.~.. J.t;;-J... 2015 r.

,-20. PREZYDE~A WROCŁAWIA z dnia... ~.~.. J.t;;-J... 2015 r. ,-20 ZARZĄDZENIE NR.?... /15 PREZYDE~A WROCŁAWIA z dnia... ~.~.. J.t;;-J... 2015 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu "Szkolny Nobel" w 2015 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/563/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 7 lipca 2016 r.

Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/563/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 7 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz. 3669 UCHWAŁA NR XXVIII/563/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zasad i warunków udzielania wsparcia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PS-WR-063-1/17. Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. z dnia 10 kwietnia 2017 roku

Zarządzenie nr PS-WR-063-1/17. Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. z dnia 10 kwietnia 2017 roku Zarządzenie nr PS-WR-063-1/17 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia XI Małopolskiego Plebiscytu Poza Stereotypem Senior Roku 2016

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 listopada 2015 r. Poz. 3545 UCHWAŁA NR XII/130/2015 RADY MIASTA ZAMOŚĆ. z dnia 26 października 2015 r.

Lublin, dnia 16 listopada 2015 r. Poz. 3545 UCHWAŁA NR XII/130/2015 RADY MIASTA ZAMOŚĆ. z dnia 26 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 listopada 2015 r. Poz. 3545 UCHWAŁA NR XII/130/2015 RADY MIASTA ZAMOŚĆ z dnia 26 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

2 Cel i zakres tematyczny konkursu

2 Cel i zakres tematyczny konkursu Regulamin pierwszej edycji Konkursu pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Polskie wyzwania: państwo - tożsamość rozwój na najlepszą pracę doktorską 1 Założenia wstępne 1. Organizatorem pierwszej

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław. Regulamin Konkursu. Szkolny Nobel Wrocław 2013

Gmina Wrocław. Regulamin Konkursu. Szkolny Nobel Wrocław 2013 Gmina Wrocław Regulamin Konkursu Szkolny Nobel Wrocław 2013 Podstawa prawna: 1. Uchwała NR XXXIII/1124/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23.04.2009 r. w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów uczniom

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1419/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08 grudnia 2015 roku.

Zarządzenie Nr 1419/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08 grudnia 2015 roku. Zarządzenie Nr 1419/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08 grudnia 2015 roku. w sprawie: ogłoszenia XI edycji konkursu Dyplom dla Płocka na najlepsze prace magisterskie, inżynierskie i licencjackie w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MISTRZOWIE OPTYKI

REGULAMIN KONKURSU MISTRZOWIE OPTYKI REGULAMIN KONKURSU MISTRZOWIE OPTYKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem i fundatorem Konkursu Mistrzowie Optyki, zwanego dalej Konkursem, są spółka pod firmą Essilor Polonia Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni/ jednostki naukowej: ; jednostka organizacyjna/ wydział/ instytut/ zakład/ katedra itp.:

Nazwa uczelni/ jednostki naukowej: ; jednostka organizacyjna/ wydział/ instytut/ zakład/ katedra itp.: WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PARTNERSTWA w ramach V edycji Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej (uchwała nr XXIX/652/12 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego

Regulamin konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego Załącznik do uchwały Nr 27/2015 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 lutego 2015 r. Regulamin konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ Z ZAKRESU RYNKU FINANSOWEGO 1)

REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ Z ZAKRESU RYNKU FINANSOWEGO 1) REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ Z ZAKRESU RYNKU FINANSOWEGO 1) [tekst ujednolicony] 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 21 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 21 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 27/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego na Politechnice Rzeszowskiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4067/2014

Zarządzenie Nr 4067/2014 Zarządzenie Nr 4067/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na Fotografa Miasta Płocka. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na najlepszą pracę magisterską/doktorską

Regulamin konkursu na najlepszą pracę magisterską/doktorską Regulamin konkursu na najlepszą pracę magisterską/doktorską 1 Organizator konkursu 1. Organizatorem konkursu jest Dyrektor Instytutu Rozwoju Miast 2. Merytoryczną opiekę nad przebiegiem konkursu sprawuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łobzie

Regulamin postępowania rekrutacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łobzie Regulamin postępowania rekrutacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łobzie zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja Podstawy prawne: 1. Rozdział 2 a ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu o Nagrodę Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce wąwozów i suchych dolin Lublina.

Regulamin Konkursu o Nagrodę Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce wąwozów i suchych dolin Lublina. w sprawie ogłoszenia Konkursu o Nagrodę Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce wąwozów i suchych dolin Lublina, zatwierdzenia Regulaminu Konkursu oraz powołania Komisji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Strona1 zał. nr 1 do Regulaminu FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Strona2... (imię i nazwisko) Zabrze, dnia......... (adres) Prowadzący studia podyplomowe: Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Roosevelta 26-28,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 214/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 19 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 214/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 19 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 214/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Końskie na 2017 rok Na podstawie art. 7 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 21 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 514/XIX/2016 RADY MIASTA LUBLIN. z dnia 27 czerwca 2016 r.

Lublin, dnia 21 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 514/XIX/2016 RADY MIASTA LUBLIN. z dnia 27 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 21 lipca 2016 r. Poz. 3292 UCHWAŁA NR 514/XIX/2016 RADY MIASTA LUBLIN z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE DYREKTORA nr

ZARZĄDZENIE DYREKTORA nr Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji do projektu dla których organem prowadzącym ZARZĄDZENIE DYREKTORA nr Szkoły Podstawowej w.. z dnia. 1 Powołuję Komisję Rekrutacyjną do rekrutacji uczniów/uczennic

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

REGULAMIN przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu Załącznik nr 8 do statutu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (t.j. uchwała nr 1324 senatu z dnia 25 września 2013 r.) REGULAMIN przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 24 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 24 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji

Bardziej szczegółowo

1 Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (ZG SPAK).

1 Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (ZG SPAK). Regulamin konkursu Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2014/2015 1 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Komunikat Prorektora ds. Edukacji z dnia r.

Komunikat Prorektora ds. Edukacji z dnia r. Komunikat Prorektora ds. Edukacji z dnia 29.06.2016 r. w sprawie zasad przedstawiania przez doktorantów kandydatur do stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń. realizowanego przez Gminę Rzekuń

Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń. realizowanego przez Gminę Rzekuń Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń realizowanego przez Gminę Rzekuń 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji Kandydatów/ek do projektu "Warsztaty

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2012/2013

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2012/2013 Warszawa, dn. 27 czerwca 2012 r. Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2012/2013 W dniu 1 października 2012 r. wejdzie w życie rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4 7/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 8 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4 7/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 8 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 4 7/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 27/2013 Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dnia 21 czerwca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Stypendialnego Talenty. Postanowienia ogólne

Regulamin Funduszu Stypendialnego Talenty. Postanowienia ogólne W celu wspierania utalentowanych dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej lub mającej utrudniony dostęp do różnych form kształcenia Fundacja Pro Akademika utworzyła Fundusz Stypendialny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA MEM INTERNETOWY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DOTYCZĄCY PROBLEMATYKI PALENIA TYTONIU. (zwany dalej: Regulaminem)

REGULAMIN KONKURSU NA MEM INTERNETOWY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DOTYCZĄCY PROBLEMATYKI PALENIA TYTONIU. (zwany dalej: Regulaminem) REGULAMIN KONKURSU NA MEM INTERNETOWY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DOTYCZĄCY PROBLEMATYKI PALENIA TYTONIU (zwany dalej: Regulaminem) 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu jest Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3550/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 września 2013 roku

Zarządzenie Nr 3550/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 września 2013 roku Zarządzenie Nr 3550/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 września 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia VIII edycji konkursu Dyplom dla Płocka na najlepsze prace magisterskie, inżynierskie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w projekcie Praca w turystyce - sposobem na życie - program aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym A. DANE PODSTAWOWE UCZESTNIKA 1. Nazwisko 2.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Profesjonalna kadra studia podyplomowe przygotowujące do nauczania przedmiotów zawodowych" Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu AMBER

Regulamin konkursu AMBER Regulamin konkursu AMBER realizowanego w ramach Projektu Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie agrochemii, chemii 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 31 października 2014 r. Poz. 2976 UCHWAŁA NR 878/14 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 23 października 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 31 października 2014 r. Poz. 2976 UCHWAŁA NR 878/14 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 23 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 31 października 2014 r. Poz. 2976 UCHWAŁA NR 878/14 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 23 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego

Bardziej szczegółowo

[tekst ujednolicony] Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego.

[tekst ujednolicony] Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego. Regulamin konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego 1) [tekst ujednolicony] 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych Amicus Hominum XI edycja, rok 2016

REGULAMIN. przyznawania Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych Amicus Hominum XI edycja, rok 2016 Załącznik do Uchwały Nr 1314/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. REGULAMIN przyznawania Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Moje przedszkole z dnia 28 lipca 2010 r.

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Moje przedszkole z dnia 28 lipca 2010 r. REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Moje przedszkole z dnia 28 lipca 2010 r. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji dzieci do projektu pn. Moje przedszkole realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXII/402/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego Z dnia 27 marca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXII/402/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego Z dnia 27 marca 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr XXII/402/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego Z dnia 27 marca 2012 r. REGULAMIN przyznawania stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców 1 Ilekroć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zał. do uchwały Nr 291/233/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2013 r.

REGULAMIN. Zał. do uchwały Nr 291/233/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2013 r. Zał. do uchwały Nr 291/233/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2013 r. REGULAMIN konkursu na najlepszą pracę magisterską poświęconą rozwojowi obszarów wiejskich w Województwie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs skierowany jest do magistrów i doktorów oraz osób, które w określonym niżej

1. Konkurs skierowany jest do magistrów i doktorów oraz osób, które w określonym niżej Regulamin konkursu na najlepszą pracę magisterską/doktorską 1 Organizator konkursu 1. Organizatorem konkursu jest Kierownik Instytutu Rozwoju Miast 2. Merytoryczną opiekę nad przebiegiem konkursu sprawuje

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2013/2014

WNIOSEK o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2013/2014 ...... (pieczęć uczelni) D WNIOSEK o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2013/2014 1. Imię i nazwisko doktoranta... 2. Nazwa jednostki prowadzącej studia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zdrowe odżywianie w przedszkolu i szkole Dobre Praktyki

REGULAMIN KONKURSU Zdrowe odżywianie w przedszkolu i szkole Dobre Praktyki REGULAMIN KONKURSU Zdrowe odżywianie w przedszkolu i szkole Dobre Praktyki 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem Konkursu jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Centrum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 8493 UCHWAŁA NR 198/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 5 października 2015 r.

Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 8493 UCHWAŁA NR 198/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 5 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 8493 UCHWAŁA NR 198/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 5 października 2015 r. w sprawie przyznawania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży

Regulamin Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży Regulamin Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla

Bardziej szczegółowo

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN 1/RK/ZAD4/NIPR/2015 określający zasady uczestnictwa w Konkursie na najlepszy projekt badawczy pracę licencjacką ogłoszony w ramach Zadania 4 Dostosowanie programu kształcenia na Kierunku Socjologia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania Wyróżnień Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 1 Przepisy ogólne

Regulamin przyznawania Wyróżnień Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 1 Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 30 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 6 marca 2017 r. Regulamin przyznawania Wyróżnień Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Stypendialnego Talenty. Postanowienia ogólne

Regulamin Funduszu Stypendialnego Talenty. Postanowienia ogólne W celu wspierania utalentowanych dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub mających utrudniony dostęp do różnych form kształcenia Fundacja Pro Akademika utworzyła Fundusz Stypendialny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE PRACE DYPLOMOWE

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE PRACE DYPLOMOWE REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE PRACE DYPLOMOWE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagród w konkursie na najlepsze prace dyplomowe ( Konkurs ) jest spółka Muniak Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 19 sierpnia 2014 r. Poz. 4307 UCHWAŁA NR 440/XLV/2014 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie Nr R-0161/26/2014 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej

Bardziej szczegółowo

PODANIE. dr Piotr Skurski

PODANIE. dr Piotr Skurski Imię i nazwisko Miejscowość, data Kod pocztowy, miejscowość Ulica, nr domu/mieszkania PESEL Kierownik Studiów podyplomowych dla nauczycieli fizyki w zakresie doskonalenia działalności pozalekcyjnej dr

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w roku akademickim 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w roku akademickim 2015/2016 Załącznik do uchwały nr 393/IV/2015 Rady Naukowej WIM z dnia 18 marca 2015 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GMINA PRZYJAZNA RODZINIE

REGULAMIN KONKURSU GMINA PRZYJAZNA RODZINIE Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1786/369/IV/2014 z dnia 30 września 2014 r. REGULAMIN KONKURSU GMINA PRZYJAZNA RODZINIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Gmina przyjazna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/162/13 RADY GMINY ŁOWICZ. z dnia 14 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/162/13 RADY GMINY ŁOWICZ. z dnia 14 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/162/13 RADY GMINY ŁOWICZ z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych uzdolnionym studentom zamieszkałym na terenie gminy Łowicz Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "Historia w kadrze zatrzymana. 1 Organizator

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Historia w kadrze zatrzymana. 1 Organizator Dofinansowano ze środków Programu Działaj Lokalnie IX Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "Historia w kadrze zatrzymana 1 Organizator Stowarzyszenie Ziemi Pilickiej,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 214 12421 Poz. 1271 1271 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie Nr R-0161/97/2011 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich doktorantom Akademii im.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Górnośląskiej Nagrody Literackiej JULIUSZ

Regulamin Górnośląskiej Nagrody Literackiej JULIUSZ Załącznik do Zarządzenia Nr 516/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. Regulamin Górnośląskiej Nagrody Literackiej JULIUSZ Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Górnośląska Nagroda Literacka Juliusz, nazywana w dalszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Przypieczętuj Małopolski miniszlak Funduszy Europejskich i jest zwany dalej: "Konkursem". 2. Organizatorem Konkursu jest

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2015/2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2015/2016 Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2015/2016 piątek, 17 lipca 2015 Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów

Bardziej szczegółowo

II. DANE KANDYDATA/KANDYDATKI. Obszar zamieszkania:

II. DANE KANDYDATA/KANDYDATKI. Obszar zamieszkania: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU AKTYWNI = KREATYWNI FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI A ODPOWIEDNIE POLA ZAZNACZYĆ ZNAKIEM X I. IDENTYFIKACJA USŁUGI SZKOLENIOWEJ WARSZTATY I SZKOLENIA komputerowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO MEDIA W MOJEJ EDUKACJI

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO MEDIA W MOJEJ EDUKACJI Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO MEDIA W MOJEJ EDUKACJI w ramach projektu naukowo-badawczego pt.:

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Informacje ogólne

Rozdział I Informacje ogólne R E G U L A M I N zasad i trybu przyznawania stypendiów doktorantom i młodym doktorom w ramach projektu Kwalifikacje dla rynku pracy - Politechnika Lubelska przyjazna dla pracodawcy Rozdział I Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin POWIATOWY KONKURS NA PLAKAT NAJCIEKAWSZE FILMOWE ROLE KOBIECE ODBYWAJĄCY SIĘ W RAMACH SZKOLNEGO PROJEKTU

Regulamin POWIATOWY KONKURS NA PLAKAT NAJCIEKAWSZE FILMOWE ROLE KOBIECE ODBYWAJĄCY SIĘ W RAMACH SZKOLNEGO PROJEKTU Regulamin POWIATOWY KONKURS NA PLAKAT NAJCIEKAWSZE FILMOWE ROLE KOBIECE ODBYWAJĄCY SIĘ W RAMACH SZKOLNEGO PROJEKTU KOBIETY WYSOKICH LOTÓW - EDYCJA VII ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE 1. POWIATOWY KONKURS

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Dylemat logistyka

Regulamin konkursu Dylemat logistyka Regulamin konkursu Dylemat logistyka I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Dylemat logistyka jest Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Sołtysowickiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendium artystycznego Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego Talenty

Regulamin przyznawania stypendium artystycznego Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego Talenty Załącznik do Uchwały Nr 11/17 Rady Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego z dnia 19.06.2017r. Regulamin przyznawania stypendium artystycznego Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego Talenty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR XX/364/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

UCHWAŁY NR XX/364/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XX/364/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania Nagrody Marszałka Województwa

Bardziej szczegółowo

b) Ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do uczelni służb państwowych;

b) Ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do uczelni służb państwowych; Załącznik nr 4 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 21 maja 2013 r. Poz. 2691 UCHWAŁA NR 746/XXX/2013 RADY MIASTA LUBLIN. z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Lublin, dnia 21 maja 2013 r. Poz. 2691 UCHWAŁA NR 746/XXX/2013 RADY MIASTA LUBLIN. z dnia 25 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 21 maja 2013 r. Poz. 2691 UCHWAŁA NR 746/XXX/2013 RADY MIASTA LUBLIN z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Zakres wniosku o przyznanie stypendium dla doktorantek/doktorantów w ramach projektu DoktoRIS program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska

Zakres wniosku o przyznanie stypendium dla doktorantek/doktorantów w ramach projektu DoktoRIS program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska Strona1 nik nr 1 do Uchwały nr 2914/198/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 23 października 2012 r. Zakres wniosku o przyznanie stypendium dla doktorantek/doktorantów w ramach projektu DoktoRIS

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 28/110/15 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 18 listopada 2015 r.

Uchwała nr 28/110/15 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 18 listopada 2015 r. Uchwała nr 28/110/15 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy do Projektu pt. PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE GMINY WĄSEWO

Formularz zgłoszeniowy do Projektu pt. PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE GMINY WĄSEWO Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo Wypełnia Biuro Projektu: Data wpływu: godz... Nr ewidencyjny... Przyjął:.. Formularz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu z nagrodami pn. Tu mieszkam tu płacę podatek dochodowy. organizowanego przez Gminę Psary. jako element akcji społecznej

Regulamin Konkursu z nagrodami pn. Tu mieszkam tu płacę podatek dochodowy. organizowanego przez Gminę Psary. jako element akcji społecznej Regulamin Konkursu z nagrodami pn. Tu mieszkam tu płacę podatek dochodowy organizowanego przez Gminę Psary jako element akcji społecznej pn. Gmina Psary tu mieszkam, tu płacę podatek dochodowy 1 Organizacja

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY Załącznik nr 1b- Formularz zgłoszeniowy do Projektu - Pracownik Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszeniowego (preferowane wypełnienie drukowanymi literami). Wszystkie dokumenty formularza muszą

Bardziej szczegółowo

WYBORY MISS JAGODY MODLIBORZYCE 2016 REGULAMIN KONKURSU

WYBORY MISS JAGODY MODLIBORZYCE 2016 REGULAMIN KONKURSU WYBORY MISS JAGODY MODLIBORZYCE 2016 REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Definicje: Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie: 1. Organizator Portfolio Music z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o przyznanie stypendium w ramach projektu "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja "

Wzór wniosku o przyznanie stypendium w ramach projektu Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów naukowych dla doktorantów w ramach projektu "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja" Wzór wniosku o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN 1/RK/ZAD4/NIPR/2013 określający zasady uczestnictwa w Konkursie na najlepszy projekt badawczy pracę licencjacką ogłoszony w ramach Zadania 4 Dostosowanie programu kształcenia na Kierunku Socjologia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 153 /2016/2017

ZARZĄDZENIE NR 153 /2016/2017 ZARZĄDZENIE NR 153 /2016/2017 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. T. Kościuszki w Białej Piskiej z dnia 20 lutego 2017 r. W SPRAWIE: powołania komisji rekrutacyjnej i wprowadzenia Regulaminu rekrutacji dzieci

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w VI Międzynarodowym Festiwalu MUZYKA MŁODEGO WROCŁAWIA

Warunki uczestnictwa w VI Międzynarodowym Festiwalu MUZYKA MŁODEGO WROCŁAWIA Warunki uczestnictwa w VI Międzynarodowym Festiwalu MUZYKA MŁODEGO WROCŁAWIA 1. Organizator Festiwalu: Organizatorem festiwalu jest Fundacja utalentowani oraz Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA MASKOTKĘ MIASTA MIELCA

REGULAMIN KONKURSU NA MASKOTKĘ MIASTA MIELCA REGULAMIN KONKURSU NA MASKOTKĘ MIASTA MIELCA Cele konkursu: Głównym celem konkursu jest pozyskanie materiału do przygotowania innowacyjnej Maskotki Miasta Mielca kojarzącej się z regionem i promującej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 84/VIII/2011 Rady Miasta Lublin. z dnia 31 marca 2011 r.

Uchwała nr 84/VIII/2011 Rady Miasta Lublin. z dnia 31 marca 2011 r. Tekst ujednolicony uchwały nr 84/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 71, poz. 1379) zawierający zmiany wprowadzone uchwałą nr 512/XXII/2012 Rady Miasta Lublin z

Bardziej szczegółowo

Turniej Młodych Matematyków

Turniej Młodych Matematyków Turniej Młodych Matematyków XV edycja konkursu KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS V-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Uwaga! W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie szkół wrocławskich Rok szkolny 2014/2015 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

LADY D.wyróżnienia dla wyjątkowych Pań

LADY D.wyróżnienia dla wyjątkowych Pań REGULAMIN KONKURSU LADY D. 2013 imienia Krystyny Bochenek z dnia 15 lutego 2013 roku 1 1. Organizatorem Konkursu Lady D. 2013 imienia Krystyny Bochenek, zwanego dalej Konkursem jest Parlamentarny Zespół

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Polecenia Służbowego Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi nr 1/2015 z dnia 5 marca 2015 r.

Załącznik do Polecenia Służbowego Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi nr 1/2015 z dnia 5 marca 2015 r. Załącznik do Polecenia Służbowego Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi nr 1/2015 z dnia 5 marca 2015 r. Regulamin konkursów promujących Fundusze Europejskie w Małopolsce 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Urodzinowego

Regulamin Konkursu Urodzinowego Regulamin Konkursu Urodzinowego I. Postanowienia wstępne. 1. Organizatorem Konkursu Urodzinowego TVP ABC (dalej Konkurs ) jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. J.P. Woronicza 17,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów - mieszkańców województwa pomorskiego

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów - mieszkańców województwa pomorskiego Załącznik do Uchwały Nr 901/XLII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów - mieszkańców województwa pomorskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 57/2014 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 8.07.2014 r.

ZARZĄDZENIE nr 57/2014 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 8.07.2014 r. ZARZĄDZENIE nr 57/2014 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 8.07.2014 r. w sprawie zasad składania i sposobu opiniowania wniosków doktorantów o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

13. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane.

13. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane. Regulamin konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pn. Dolny Śląsk funduszami europejskimi malowany - co zmieniło się wokół mnie, dzięki funduszom europejskim 1. Celem konkursu jest popularyzacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PS-WR-063-2/17. Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. z dnia 12 maja 2017 roku

Zarządzenie nr PS-WR-063-2/17. Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. z dnia 12 maja 2017 roku Zarządzenie nr PS-WR-063-2/17 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia Małopolskiego Konkursu dla rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych

Bardziej szczegółowo

II EDYCJA KONKURSU KREATYWNY NAUCZYCIEL

II EDYCJA KONKURSU KREATYWNY NAUCZYCIEL ul. Aleja Królewska 3, 24 100 Puławy tel. 081-888-49-01 fax.081-886-48-28 II EDYCJA KONKURSU KREATYWNY NAUCZYCIEL Zapraszamy nauczycieli przedszkoli do udziału w Konkursie Kreatywny Nauczyciel organizowanym

Bardziej szczegółowo

Województwo Pomorskie Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Województwo Pomorskie Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Załącznik nr 3 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia data i godzina przyjęcia formularza (wypełnia Wykonawca) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NR... BENEFICJENT: Województwo Pomorskie Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2017 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 23 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr 32/2017 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 23 marca 2017 r. Zarządzenie Nr 32/2017 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 117/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 8 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 117/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 8 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 117/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia procedury ustalenia budżetu obywatelskiego na 2016 r. dla Miasta Kielce Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ MATEMATYKI

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ MATEMATYKI POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ MATEMATYKI ZASADY przyznawania stypendiów doktorantom Wydziału Matematyki Politechniki Wrocławskiej, uczestniczącym w realizacji badań naukowych WROCŁAW, LIPIEC 2016 Strona

Bardziej szczegółowo

Zarząd. 95-100 Zgierz

Zarząd. 95-100 Zgierz DANE ZGODNE Z DOWODEM OSOBISTYM WYPEŁNIA UDZIAŁOWIEC Nazwisko.. Zgierz, dnia Imię.. Adres.. TELEFON. Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zgierzu Sp. z o.o. ul. Łąkowa 20 m. 1 95-100 Zgierz Zwracam

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego. Rady Osiedla Brochów. 1. Organizatorem konkursu fotograficznego zwanego dalej Konkursem jest Rada Osiedla Brochów.

Regulamin konkursu fotograficznego. Rady Osiedla Brochów. 1. Organizatorem konkursu fotograficznego zwanego dalej Konkursem jest Rada Osiedla Brochów. Regulamin konkursu fotograficznego Rady Osiedla Brochów pod nazwą: MÓJ BROCHÓW 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. CEL KONKURSU. 1. Organizatorem konkursu fotograficznego zwanego dalej Konkursem jest Rada Osiedla

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 939/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 sierpnia 2015 roku. w sprawie: ogłoszenia konkursu

Zarządzenie Nr 939/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 sierpnia 2015 roku. w sprawie: ogłoszenia konkursu Zarządzenie Nr 939/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Płocka. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 30

Bardziej szczegółowo