Uchwała Nr 124/684/10 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 14 października 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr 124/684/10 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 14 października 2010 r."

Transkrypt

1 Uchwała Nr 124/684/10 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 14 października 2010 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Rawickiego w sprawie przyjęcia informacji pn. Analiza projektów unijnych złożonych przez Powiat Rawicki w 2009 i 2010 roku Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm. ) Zarząd Powiatu Rawickiego uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Rawickiego w sprawie przyjęcia informacji pn. Analiza projektów unijnych złożonych przez Powiat Rawicki w 2009 i 2010 roku 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Rawickiemu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Starosta (-) Zdzisław Maćkowiak Członkowie Zarządu: 1. Zygmunt Wolny (-) 2. Adam Kołwa (-) 3. Wiesław Ceglarek (-) 4. Adam Bandura (-)

2 Uzasadnienie do Uchwały Nr 124/684/10 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 14 października 2010 r. Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm. ) Zarząd Powiatu Rawickiego przyjmuje projekt uchwały Rady Powiatu Rawickiego w sprawie przyjęcia informacji pn. Analiza projektów unijnych złożonych przez Powiat Rawicki w 2009 i 2010 roku Wicestarosta (-) Zygmunt Wolny

3 Informacja o projektach złożonych przez Powiat Rawicki w ramach pozyskiwania środków z Unii Europejskiej w latach W 2009 i 2010 roku w odpowiedzi na konkursy ogłaszane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Powiat Rawicki złożył następujące wnioski unijne: 1. Nazwa projektu: Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego Nazwa działania i programu: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Wniosek złożony w 2009 roku - okres realizacji projektu: od do roku. Kwota dofinansowania: zł. Projekt realizowany był przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Rawiczu. Celem działania było podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich i studentów pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją, (w tym w szczególności obszarów restrukturyzacji przemysłów). 2. Nazwa projektu: Mogę-Potrafię-Teraz Nazwa działania i programu: Europejski Fundusz Społeczny Priorytet VII Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Wniosek złożony w 2009 roku projekt systemowy - okres realizacji projektu: od do roku

4 Całkowita wartość projektu: ,75 zł. rok 2009 Dofinansowanie: ,54 zł. rok 2009 Wkład własny: ,21 zł. rok 2009 Wniosek złożony w 2010 roku projekt systemowy - okres realizacji projektu: od do roku Całkowita wartość projektu: ,60 zł. rok 2010 Dofinansowanie: ,18 zł. rok 2010 Wkład własny: ,42 zł. rok 2010 Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. Partnerami projektu są: Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu. Głównym celem Projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Powiatu Rawickiego korzystających ze wsparcia pomocy społecznej, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej. W ramach podjętej współpracy partnerskiej na bieżąco odbywają się spotkania realizatorów Projektu, na których dokonywana jest ocena poszczególnych etapów realizacji zadania. Wszyscy Partnerzy aktywnie uczestniczą w monitoringu działań. 3. Nazwa projektu: Modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Osieku oraz modernizacja i zakup wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce Nazwa działania i programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.4. Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej. Wniosek złożony w 2009 roku - okres realizacji projektu: od Całkowity koszt projektu: ,75 zł.

5 Dofinansowanie: ,81 zł. Wkład własny: ,94 zł. - Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Osieku łącznie z zakupem i montażem wyposażenia: remont (wymiana okładzin) schodów zewnętrznych budynku pałacowo-mieszkalnego, przebudowa budynku administracyjno-mieszkalnego w formie rozbudowy schodów zewnętrznych oraz budowy platformy dla osób niepełnosprawnych, wymiana stolarki okiennej oraz wykonanie elewacji na budynku pałacowo mieszkalnym, zakup agregatu prądotwórczego. - Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Pakówce łącznie z zakupem i montażem wyposażenia: rozbudowa budynku mieszkalno administracyjnego o windę i schody zewnętrzne, zakup busa, dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, modernizacja instalacji grzewczej w budynku Gniazdo, modernizacja stolarki okiennej w budynku Labirynt, Gniazdo, mieszkalno administracyjnym, warsztatowo terapeutycznym, ergoterapii, zakup wyposażenia na potrzeby mieszkańców. Projekt realizowany jest przez Dom Pomocy Społecznej w Pakówce i Dom Pomocy Społecznej w Osieku. Celem projektu jest umocnienie infrastruktury społecznej na terenie powiatu rawickiego a tym samym przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, takim jak marginalizacja osób niepełnosprawnych. Dzięki przeprowadzonym pracom remontowym poprawi się funkcjonalność budynków Domów Pomocy Społecznej. 4. Nazwa projektu: Rewitalizacja budynku i terenu powojskowego na cele oświatowe Nazwa działania i programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych, Działanie 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych Wniosek złożony został w 2010 roku - okres realizacji: od Całkowity koszt projektu: ,17 zł.

6 Dofinansowanie: ,12 zł. Wkład własny: ,05 zł. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 3 w Rawiczu oraz Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu. Przedmiotem projektu jest rewitalizacja obszaru i obiektu powojskowego w Rawiczu w celu dostosowania obiektu i terenu do pełnienia nowych funkcji edukacyjnych i społecznych oraz zakupu sprzętu i pomocy dydaktycznych niezbędnych do właściwego funkcjonowania szkół. Projekt obejmuje m.in. remont i modernizację nieużytkowego budynku powojskowego oraz adaptacje na cele oświatowe, dobudowanie do ww. budynku rampy dla osób niepełnosprawnych, zakup sprzętu, ogrodzenie terenu szkoły. 5. Nazwa projektu:,,budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 5494P Dłoń Paradów, odcinek Jutrosin Dubin, na długości 3,574 km Nazwa działania i programu: Wielkopolski Regionalny Programu Operacyjny na lata , Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka. Wniosek złożony został w 2009 roku - okres realizacji zadania: 2011 rok Całkowita wartość projektu: ,18 zł. Dofinansowanie: ,36 zł. Wkład własny: ,82 zł. Projekt realizowany jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu. Przedmiotem projektu jest budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 5494P Dłoń Paradów na odcinku od miejscowości Jutrosin do miejscowości Dubin. Jednocześnie w 2011 roku zostanie przebudowany szlak turystyczny, który biegnie na tym odcinku drogi, stanowiący część trasy rowerowej R-9 na takiej samej długości: 3,574 km. W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonana w 2011 roku m.in.: ścieżka rowerowa, nastąpi ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, ułożone zostaną obrzeża betonowe oraz krawężniki betonowe i ułożenie nawierzchni na zjazdach z kostki. Po zakończeniu budowy ścieżki postawione zostaną przy ścieżce ławki (2 szt.), kosze na śmieci (6 szt.). Odcinek szlaku rowerowego R-9 na odcinku Jutrosin Dubin zostanie oznakowany przy pomocy tablic informacyjnych, które będą informowały o przebiegu trasy szlaku R-9. W chwili obecnej na odcinku, który jest przedmiotem projektu nie ma wyznaczonego

7 pasa ruchu dla pieszych i rowerzystów, co stwarza duże niebezpieczeństwo zarówno dla pieszych, jak i zmotoryzowanych uczestników ruchu. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zwiększenia ilości uczestników ruchu, którzy poruszają się rowerami, a także pieszych. Wszyscy oni będą czuli się bezpiecznie, gdy będą mogli jeździć wyznaczonym tylko dla nich pasem ruchu. Poza tym budowa ścieżki rowerowej w znacznym stopniu zwiększy atrakcyjność turystyczną regionu, zarówno Gminy Jutrosin, jak i całego powiatu rawickiego. Ułatwi ona mieszkańcom i turystom dostęp do znajdujących się na opisywanym obszarze zabytków architektonicznych, archeologicznych i krajobrazowych. Wybudowana ścieżka rowerowa będzie także miejscem rekreacji i aktywnego wypoczynku. 6. Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 5494 Dłoń-Paradów odcinek Jutrosin-Dubin, na długości 3,681 km Nazwa działania i programu: Wielkopolski Regionalny Programu Operacyjny na lata , Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne), Schemat II Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich. Wniosek złożony został w 2010 roku - okres realizacji zadania: r. Całkowita wartość projektu: ,80 zł. Dofinansowanie: ,94 zł. Wkład własny: ,86 zł. Projekt jest realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu. Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi powiatowej nr 5494P Dłoń Paradów, odcinek Jutrosin Dubin, wraz z budową kanalizacji deszczowej na tym odcinku. W ramach przebudowy drogi wykonane zostanie poszerzenie nawierzchni bitumicznej do szerokości 6,50 m w m. Jutrosin, do szerokości 5,80-6,50 m w m. Dubin, oraz do szerokości 6,00 m poza terenem zabudowanym. Wykonana zostanie podbudowa z betonu asfaltowego, wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym, ułożenie warstwy ścieralnej, wykonanie odwodnienia korpusu drogowego poprzez pobudowanie kanalizacji deszczowej. Wykonanych zostanie 93 szt. zjazdów na pola i do posesji. Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu zostaną zamontowane bariery drogowe ochronne stalowe na długości 228 mb, wykonane zostanie oznakowanie poziome nawierzchni w ilości 396,28 m 2, oraz oznakowanie pionowe w ilości 90 sztuk. W ramach projektu zostanie przebudowany chodnik znajdujący się przy drodze w miejscowości Jutrosin (str. prawa), oraz

8 w m. Dubin na łącznej powierzchni 1874,06 m 2 i długości 1,559 km. Realizacja projektu przewiduje także wybudowanie 2 zatok autobusowych: jedna w m. Jutrosin dla komunikacji PKS w ciągu ulicy Mickiewicza, druga natomiast w m. Dubin przy szkole podstawowej zatoka dla autobusów szkolnych. Oprócz tego zostaną pobudowane nowe miejsca parkingowe na łącznej powierzchni 798,74 m 2. W 2009 roku i 2010 roku Jednostki podległe w odpowiedzi na konkursy ogłaszane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu złożyły następujące wnioski unijne: 1. Beneficjent: Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu Nazwa zadania: Wirtualne przedsiębiorstwo agroturystyczne Nazwa działania i programu: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Wniosek złożony w 2009 roku - okres realizacji zadania: Dofinansowanie: ,70 zł. Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu. W ramach projektu przeprowadzone zostały zajęcia pozalekcyjne, służące rozwojowi umiejętności i wiedzy w zakresie przedsiębiorczości. Przygotowany został projekt wirtualnego przedsiębiorstwa agroturystycznego, którego celem było sprawdzenie nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce. Przewidziano również przygotowanie regionalnych potraw, tworzenie strony internetowej oraz wizytę studyjną w gospodarstwie agroturystycznym w Gminie Pakosław. Zorganizowano pobyt w gospodarstwach agroturystycznych na terenie gminy Pakosław. Etapem końcowym projektu była organizacja targów turystycznych na terenie szkoły. 2. Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu Nazwa projektu: Profesjonalne Kadry Nazwa działania i programu: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz

9 wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - projekty konkursowe wyłącznie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy Wniosek złożony w 2009 roku - okres realizacji projektu: od roku do roku. Całkowita wartość projektu: ,00 zł. Dofinansowanie: ,40 zł. Projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu. Działania projektowe podzielić można na trzy główne obszary wsparcia: sfinansowanie zatrudnienia doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy, system szkoleń i specjalistycznego doradztwa oraz dofinansowanie studiów dla kluczowych pracowników. 3. Beneficjent: Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu Nazwa zadania: Jak nie zostać bezrobotnym? Nazwa działania i programu: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Wniosek złożony w 2010 roku - okres realizacji zadania: Dofinansowanie: ,94 zł. Projekt Jak nie zostać bezrobotnym? realizowany będzie przez Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu. Skierowany jest do uczniów Technikum w Rawiczu i ma na celu zwiększenie szans absolwentów, zwłaszcza kobiet na samozatrudnienie, poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej w formie małej gastronomii. Podczas realizacji projektu uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę niezbędną do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Wiedzę tę nabędą na warsztatach szkoleniowych prowadzonych przez pracowników Urzędu Skarbowego, Powiatowego Urzędu Pracy, banku, biura rachunkowego oraz nauczycieli specjalistów w danej dziedzinie zatrudnionych w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu. Nawiązana zostanie także współpraca z profesjonalnymi firmami, które poprowadzą zajęcia kursowe.

10 W projekcie przewidziano bowiem kursy: cukierniczy, carvingu, profesjonalnego parzenia kawy (baristy) oraz prawa jazdy. Ważnym działaniem zawartym w projekcie jest wizyta studyjna, która polegać będzie na wyjeździe uczniów do firm prowadzących działalność o tym samym profilu, co działalność, którą chciałyby się zająć grupy uczestników projektu. Celem wizyty ma być zapoznanie się z funkcjonowaniem firmy, korzyściami i problemami wynikającymi z prowadzenia tego typu działalności, ponadto degustacja proponowanego asortymentu, analiza wystroju wnętrza, analiza cen, lokalizacji i rodzaju klientów do których kierowana jest oferta.

INFORMACJA NA KOMISJĘ BUDŻETU MIASTA

INFORMACJA NA KOMISJĘ BUDŻETU MIASTA INFORMACJA NA KOMISJĘ BUDŻETU MIASTA KATOWICE, 23 LIPCA 2015 r. W ZAKRESIE: Informacji na temat pozyskiwania przez miasto Katowice środków zewnętrznych w tym środków unijnych Opracowanie: Wydział Funduszy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Tureckiego za 2010 r.

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Tureckiego za 2010 r. 1 Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Tureckiego za 2010 r. Podstawą rozwoju powiatu jest strategia, która określa misję, cele i kierunki działania. Misja Powiatu POWIAT TURECKI TO REGION

Bardziej szczegółowo

Realizacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rawickiego

Realizacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rawickiego Załącznik Uchwały Nr./ /15 Rady Powiatu Rawickiego z dnia... czerwca 2015 r. Realizacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rawickiego Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rawickiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA Ochrona zabytków polega przede wszystkim na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań, których celem jest zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel./fax 094 34-55-750 e-mail: szko@praca.gov.pl Realizacja

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel./fax 094 34-55-750 e-mail: szko@praca.gov.pl Realizacja POWIATOWY URZĄD PRACY w KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel./fax 094 34-55-750 e-mail: szko@praca.gov.pl Realizacja POWIATOWEGO PROGRAMU PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO

Bardziej szczegółowo

Debata tematyczna Rady Miasta Tarnobrzega Pozyskiwanie i wykorzystanie środków pomocowych unijnych dla rozwoju miasta

Debata tematyczna Rady Miasta Tarnobrzega Pozyskiwanie i wykorzystanie środków pomocowych unijnych dla rozwoju miasta Debata tematyczna Rady Miasta a Pozyskiwanie i wykorzystanie środków pomocowych unijnych dla rozwoju miasta Sesja Rady Miasta, czerwiec 2010 r. Spis treści: I. Zasady funkcjonowania funduszy strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa Projektu Cele Wartość Projektu Okres realizacji Wykonalność instytucjonalna Projektu rola Powiatu Łukowskiego/lider/partner/beneficjent/

Pełna nazwa Projektu Cele Wartość Projektu Okres realizacji Wykonalność instytucjonalna Projektu rola Powiatu Łukowskiego/lider/partner/beneficjent/ Pełna nazwa Projektu Cele Wartość Projektu Okres realizacji Wykonalność instytucjonalna Projektu rola Powiatu Łukowskiego/lider/partner/beneficjent/ 1. Akademia Kompetencji Kluczowychprogram rozwoju uczniów

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Czeladź

Urząd Miasta Czeladź Urząd Miasta Czeladź Realizacja Strategii Rozwoju Miasta Czeladź i zadań w ramach WPI na 2005 rok z uwzględnieniem informacji o pozyskanych przez Gminę środkach z funduszy unijnych Czeladź, marzec 2006r.

Bardziej szczegółowo

Debata tematyczna Rady Miasta Tarnobrzega Pozyskiwanie i wykorzystanie środków pomocowych unijnych dla rozwoju miasta

Debata tematyczna Rady Miasta Tarnobrzega Pozyskiwanie i wykorzystanie środków pomocowych unijnych dla rozwoju miasta Debata tematyczna Rady Miasta Tarnobrzega Pozyskiwanie i wykorzystanie środków pomocowych unijnych dla rozwoju miasta Sesja Rady Miasta Tarnobrzeg, 30 lipiec 2009 r. Spis treści: I. Zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Projekt z 17.10.2014 r. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2013 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013 ORAZ PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ Z CAŁEGO OKRESU

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 Dobiega końca III kadencja sulejowskiego samorządu. Ta rolnicza gmina leżąca na peryferiach miasta Piotrkowa Tryb. w ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy na lata 2006-2013

Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy na lata 2006-2013 Gmina Miasto Świdnica Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy na lata 2006-2013 (Podprogram 1A) CZĘŚĆ II - PROJEKTOWA Listopad 2007 Strona: 2 Lokalny Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W GMINIE BRUSY. Wybrane inwestycje realizowane od 2007 roku. Kładka na Brdzie w Męcikale 2012/2013

INWESTUJEMY W GMINIE BRUSY. Wybrane inwestycje realizowane od 2007 roku. Kładka na Brdzie w Męcikale 2012/2013 2012/2013 Egzemplarz bezpłatny B i u l e t y n i n f o r m a c y j n y M i a s t a i G m i n y B r u s y Kładka na Brdzie w Męcikale Posterunek Policji w Brusach Budynek socjalno-sportowy w Brusach Świetlica

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie Raport 009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Szanowni Państwo, Warszawa jest gospodarczym, politycznym i kulturalnym centrum

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Gorlickiego na lata 2009-2015

Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Gorlickiego na lata 2009-2015 Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Gorlickiego na lata 2009-2015 Raport z realizacji Programu za lata 2009-2010 Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice kwiecieo

Bardziej szczegółowo

REDA I N W E S T Y C J E

REDA I N W E S T Y C J E REDA I N W E S T Y C J E 2006-2010 1 REDA W DOBRYM OTOCZENIU Reda to miasto położone w pobliżu Gdyni i Gdańska, w malowniczej pradolinie rzeki Redy i Łeby. Z uwagi na swoje położenie geograficzne, tereny

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie działalności Rady Miejskiej i Burmistrza Dzierzgonia w latach 2010-2014 VI kadencja Rady Miejskiej w Dzierzgoniu dobiega końca

Podsumowanie działalności Rady Miejskiej i Burmistrza Dzierzgonia w latach 2010-2014 VI kadencja Rady Miejskiej w Dzierzgoniu dobiega końca DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY październik 204 Miesięcznik * Rok V * Nr 8(69) * nakład 000 egz. * październik 204 rok * egz. bezpłatny * ISSN 898-224 Podsumowanie działalności Rady Miejskiej i Burmistrza

Bardziej szczegółowo

Inwestuj w Dąbrowie Górniczej promocja potencjału gospodarczego miasta. Priorytet: Działanie/poddziałanie: Beneficjent:

Inwestuj w Dąbrowie Górniczej promocja potencjału gospodarczego miasta. Priorytet: Działanie/poddziałanie: Beneficjent: dofinansowania dla projektu Inwestuj w Dąbrowie Górniczej promocja potencjału gospodarczego miasta. Gmina Dąbrowa Górnicza 150 800,13 PLN I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w I kwartale 2013 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w I kwartale 2013 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w I kwartale 2013 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Kierunki szkoleń skierowanych do ludności zamieszkałej na obszarach

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu, Starostwo Powiatowe w Ełku Bilans Roku 2009. Przewodniczący Krzysztof Piłat

Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu, Starostwo Powiatowe w Ełku Bilans Roku 2009. Przewodniczący Krzysztof Piłat Opracowanie: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu, Starostwo Powiatowe w Ełku Bilans Roku 2009 Zarząd Powiatu: Przewodniczący Krzysztof Piłat Zastępca Przewodniczącego Ryszard Skawiński Członkowie Robert

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2006 rok / w zł /

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2006 rok / w zł / Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 462/LXXII/06 Rady Miejskiej Łomży z dnia 18 października 2006 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2006 rok / w zł / Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Gorąco zachęcam do lektury! Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

Szanowni Państwo! Gorąco zachęcam do lektury! Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Szanowni Państwo! Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer biuletynu Fundusze Europejskie w Polsce. Jest on w całości poświęcony wykorzystaniu unijnych funduszy przez dwa polskie regiony: województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 Spis treści Wstęp Rozdział I. Założenia RPDZ/2012 Rozdział II. Sytuacja na

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH Starostwo Powiatowe w Rawiczu /styczeń-marzec 2014/ Informator opracowano na podstawie informacji przekazanych przez członków Zespołu Konsultacyjno-Doradczego

Bardziej szczegółowo

Źródła pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność organizacji

Źródła pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność organizacji Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Źródła pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność organizacji listopad 2010 Pomoc w przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/241/2013 RADY POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 31 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XL/241/2013 RADY POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 31 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XL/241/2013 RADY POWIATU W SANDOMIERZU z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Sandomierskim na lata 2014-2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo