z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 30 stycznia 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 30 stycznia 2014 r."

Transkrypt

1 BRM PROTOKÓŁ Nr XLI/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 30 stycznia 2014 r. Obrady sesji rozpoczęły się o godz w sali konferencyjnej Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Hubala 5 w Pruszkowie i trwały do godz Ustawowy stan Rady - 23 radnych, obecnych na sesji 22 radnych. Ponadto w sesji uczestniczyli : 1. Zaproszeni goście; 2. Prezydent Miasta; 3. Zastępcy Prezydenta Miasta; 4. Skarbnik Miasta, 5. Sekretarz Miasta, w/g list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD : 1. Otwarcie obrad sesji. 2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 19 grudnia 2013 r. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Pruszkowie. 5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pruszkowie. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pruszkowie. 7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Pruszkowie. 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Pruszkowie. 9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruszkowie. 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruszkowie. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2014 rok. 1

2 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pt. System zielonych inwestycji (GIS Green Investmen Scheme) część I Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Pruszkowa. 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXV/230/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału miasta Pruszków na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVIII/264/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału miasta Pruszków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 17. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pruszkowie do wydawania polecenia wyjazdu służbowego przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pruszkowie. 18. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Radnego Rady Miejskiej w Pruszkowie Jarosława Olszaka. 19. Podjęcie uchwały w sprawie skargi mieszkańców Pruszkowa. 20. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruszkowie. 21. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Pruszkowa za okres od 10 grudnia 2013 r. do 20 stycznia 2014 r. 22. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski. 23. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej. 24. Zamknięcie obrad sesji. Ad.pkt.1. otworzył obrady XLI sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie. Przywitał Prezydentów, Panią Skarbnik, Pana Sekretarza, radnych miasta Pruszkowa, pracowników Biura Rady i mieszkańców Pruszkowa. Stwierdził, że w chwili obecnej w sesji uczestniczy 22 radnych, wobec czego Rada jest prawomocna do podejmowania uchwał. Ad.pkt.2. poinformował, że do protokołu z sesji w dniu 29 grudnia 2013 roku nie wpłynęły uwagi, w związku z czym protokół uznał za przyjęty. 2

3 Ad.pkt.3. Stosunkiem głosów 21 za przy braku przeciwnych i 1 wstrzymującym się Rada przyjęła zaproponowany porządek obrad sesji. Radny Wojciech Gawkowski Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP poinformował, że Klub Radnych Platformy Obywatelskiej podjął decyzję o wykluczeniu z Klubu Radnej Magdaleny Dubiel. Pismo w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Radna Magdalena Dubiel poinformowała, że dużo wcześniej wystąpiła z Klubu Radnych PO i złożyła stosowne oświadczenie w odpowiednim terminie w Biurze Rady. zapytał, czy pismo Pani Dubiel było złożone jako pierwsze, jeszcze przed wystąpieniem Pana Gawkowskiego? Radna Magdalena Dubiel potwierdziła, że pierwsza wystąpiła z Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. Radny Wojciech Gawkowski Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP poinformował, że nie jest prawdą to, co powiedziała Radna Dubiel, która będąc jeszcze członkiem Klubu Radnych PO RP podpisała dokumenty innego klubu, czego dowodem jest wniosek Klubu Radnych Samorządowego Porozumienia Pruszkowskiego załączony do materiałów na dzisiejszą sesję Rady. odczytał pismo Radnej Dubiel informujące, że Radna z dniem r. rezygnuje z członkostwa w Klubie Radnych Platformy Obywatelskiej Rady Miejskiej w Pruszkowie. Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Radny Andrzej Wróblewski zapytał członkiem którego klubu będzie teraz Radna Dubiel? Poprosił Radną o sprecyzowanie jakiego klubu dokumenty podpisywała? Radna Magdalena Dubiel poinformowała, że nie jest członkiem żadnego klubu radnych, będzie teraz pracowała jako Radna niezrzeszona. Radny Andrzej Wróblewski przypomniał, że pytał jakiego Klubu dokumenty podpisywała Radna Dubiel? Z wypowiedzi Pana Gawkowskiego wynikało, że Radna podpisała dokumenty innego Klubu. Radny Wojciech Gawkowski Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP ponownie poinformował, że w materiałach na dzisiejszą sesję jest dokument Klubu Radnych Samorządowego Porozumienia Pruszkowskiego z dnia 16 stycznia br., który na pozycji 10 podpisała Magdalena Dubiel. Powyżej jest zapis, iż są to podpisy członków Klubu Radnych SPP. Radny Jarosław Olszak Przewodniczący Klubu Radnych Samorządowego Porozumienia Pruszkowskiego zgłosił do wniosku złożonego przez Klub SPP autopoprawkę. Pod wnioskiem powinien być zapis: Podpisy członków Klubu Radnych SPP oraz osób współpracujących. Poinformował, że Radna Magdalena Dubiel i Radna Dobrowolska nie przystąpiły do Klubu Samorządowego Porozumienia Pruszkowskiego. 3

4 Ad.pkt.4. poinformował, że w dniu 17 stycznia br. do Przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynęła prośba Radnego Karola Chlebińskiego o przyjęcie rezygnacji z pracy w Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej i powołanie do Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. W związku z powyższym przygotowano stosowny projekt uchwały. Radna jednogłośnie (22 głosy za) podjęła uchwałę w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Pruszkowie. Uchwała nr XLI/378/2014 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Radny Karol Chlebiński podziękował Radnemu Krzysztofowi Biskupskiemu Przewodniczącemu Komisji Zdrowia i wszystkim członkom w/w Komisji za trzy lata konstruktywnej, wspólnej pracy. Radny Krzysztof Biskupski przewodniczący Komisji ZiOS podziękował Radnemu Chlebińskiemu za trzyletnią pracę w Komisji Zdrowia, za wszystkie wnioski i za zaangażowanie. Ad.pkt.5. poprosił Przewodniczącego Klubu Radnych Samorządowego Porozumienia Pruszkowskiego Radnego Olszaka o odczytanie wniosku dotyczącego m.in. odwołania Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pruszkowie. Poinformował, że radni otrzymali wniosek na piśmie wraz z materiałami na sesje. Radny Jarosław Olszak Przewodniczący Klubu Radnych Samorządowego Porozumienia Pruszkowskiego odczytał wniosek Klubu Radnych SPP w sprawie dokonania zmian osobowych w Radzie. Wniosek stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Radny Mariusz Deptuszewski wyjaśnił, że postanowił zabrać głos w tak istotnej sprawie jak odwołanie z przyczyn niemerytorycznych dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pruszkowie Pana Kazimierza Mazura oraz Pana Józefa Osińskiego. Poinformował, że chciałby się odnieść do tej sytuacji z dwóch powodów. Pierwszy dotyczy okoliczności, w jakich Pan Kazimierz Mazur oraz Pan Józef Osiński zostaną odwołani ze swych funkcji. Przypomniał, że Pan Kazimierz Mazur jest jedną z najbardziej zasłużonych osób działających na rzecz samorządu miasta Pruszkowa. Jest Radnym pięciu kadencji, w tym przez ostatnie dwie kadencje jest Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Pruszkowie. Został odznaczony orderem za działalność podziemną, z rąk Premiera Buzka otrzymał odznaczenie Zasłużony dla Kultury Narodowej, a w obecnej kadencji został wyróżniony orderem Polonia Restituta. Pan Przewodniczący Kazimierz Mazur usłyszał o swoim odwołaniu poprzez media. Powyższe informacje zostały potwierdzone, gdy odebrał materiały na sesję. 4

5 Biorąc pod uwagę zasługi i działalność samorządową, Pan Przewodniczący Mazur został potraktowany bez należnego szacunku i podziękowania za wieloletnie zaangażowanie i godne reprezentowanie miasta. W przypadku Przewodniczącego Osińskiego należy podkreślić, że przez ostatnie dwie kadencje także pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, działa w organizacjach prowadzących działalność charytatywną dla osób najbiedniejszych oraz działa aktywnie na rzecz mieszkańców Pruszkowa. Pan Przewodniczący Osiński również nie ukrywał zdziwienia dotyczącego swojego odwołania. Został potraktowany w podobny sposób jak pan Przewodniczący Mazur. Obydwaj Panowie wywiązywali się bez zarzutów z zadań powierzonych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej. Zemsta polityczna za fakt głosowania radnych PiS przeciwko przyjęciu uchwały budżetowej w dniu 19 grudnia 2013 roku stała się pretekstem do przejęcia władzy absolutnej przez Samorządowe Porozumienie Pruszkowskie. Drugi powód, który wart jest podkreślenia, to reprezentatywność Prezydium Rady Miejskiej. Odzwierciedleniem woli wyborców nie jest monopol polityczny Samorządowego Porozumienia Pruszkowskiego. Obecnie w Radzie Miejskiej występują trzy ugrupowania polityczne i dwóch, trzech radnych niezależnych? Sytuacja, w której Przewodniczący Rady i dwóch wiceprzewodniczących są z jednego ugrupowania politycznego, może powodować mieszane odczucia społeczne w trakcie funkcjonowania Rady Miejskiej. Dziś, dokonując politycznego trzęsienia ziemi informujemy mieszkańców, że jest tylko jedna opcja rządząca Samorządowe Porozumienie Pruszkowskie, a raczej precyzując należy powiedzieć Samo rządzące Porozumienie Pruszkowskie. podziękował Radnemu za wypowiedź, która cyt. znacznie mija się z prawdą. Radny Jarosław Olszak Przewodniczący Klubu Radnych Samorządowego Porozumienia poinformował, że ze zdziwieniem usłyszał o zdziwieniu Pana Józefa Osińskiego. Zapytał czy Radny Osiński ma krótką pamięć? W środę przed sesją Rady Miejskiej czyli 18 grudnia 2013 r. Pan Osiński informował, że Pan Mazur cyt. jest na dywaniku - to są moje słowa, ale ja to tak nazywam u szefów partyjnych, bo pewnie będziemy musieli głosować przeciwko budżetowi, negocjujemy warunki. Ja zapytałem jakie warunki? No przecież ludzie, Wy macie własne sumienie, własne zdanie, pracowaliście nad tym budżetem. I co i teraz zwierzchnik partyjny będzie Wam kazał głosować przeciwko sumieniu? Mówię: ta Wasza partia to jest łamacz sumień. Mówię: Józiu, wypisz się z tej partii, co Ty tam robisz? Józio Osiński mój kolega był troszkę skonfundowany, bo jest dobrym człowiekiem, ale ma słaby charakter i powiedział: no nie wiem jak to będzie, no jak nam każą, to będziemy głosowali tak jak nam każą. Powiedziałem: Józiu, to jest równoważne z tym, że no niestety zrywacie z naszą koalicją, zrywacie nasze ustalenia i musicie się liczyć z tym, że zostaniecie odwołani. Zaznaczył, że powyższa rozmowa odbyła się przed sesją, na której Radny Osiński i Radny Mazur głosowali przeciwko budżetowi, nad którym sami pracowali. Przed sesją wiedzieli, jakie będą konsekwencje. W związku z powyższym poprosił, aby nie mówić o zdziwieniu. Stwierdził, że trzeba mieć albo krótką pamięć, albo tupet, aby opowiadać takie historie jak powyżej. 5

6 Ustosunkowując się do kolejnych stwierdzeń Radnego Deptuszewskiego ponownie zaznaczył, że ani Pani Radna Dubiel, ani Pani Radna Dobrowolska nie należą do Klubu Samorządowego Porozumienia Pruszkowskiego. Zwrócił się do Radnego o sprostowanie wypowiedzi, w której stwierdził, że wszyscy zgłoszeni do Prezydium Rady są z Samorządowego Porozumienia Pruszkowskiego, gdyż jest to informacja nieprawdziwa. Dodał, że osoba pisząca oświadczenia odczytywane przez Radnego Deptuszewskiego powinna w pierwszej kolejności zapoznać się z faktami. Radny Józef Osiński wyraził zdziwienie, że Radnego Olszaka stać było na taką wypowiedź przed kamerami. Zaznaczył, że miał odwagę wcześniej poinformować o tym, że Klub Radnych PiS będzie głosował przeciwko budżetowi. Gdy Radny Olszak zapytał dlaczego w spotkaniu nie uczestniczy Radny Mazur odpowiedział, że Pan Mazur pojechał do Warszawy. Natomiast Panu Olszakowi zabrakło odwagi, aby powiedzieć, że Radni PiS zostaną z tym i tym dniem odwołani z pełnionych funkcji. Otrzymał jedynie od Pana Olszaka a zapraszającego na rozmowę, jednak nie podał szczegółów, jaki będzie temat spotkania. Potwierdził informacje, które podał Radny Deptuszewski, że o zmianach osobowych w Radzie Miejskiej radni PiS dowiedzieli się z materiałów na sesję. Stwierdził, że nie chce polemizować i nikogo oczerniać, ale wypowiedź Radnego Olszaka nie była fair, a biorąc pod uwagę osobowość i wykształcenie Radnego powinien być bardziej wstrzemięźliwy. Poinformował, że zgodnie z zapisami prawa radni PiS nie mają w Radzie Miejskiej Klubu Radnych, ale ustawodawca nie sprecyzował sytuacji, czy radni w mniejszej liczbie niż pięć osób mogą reprezentować ugrupowanie w Komisji Rewizyjnej czy też nie. Zapytał Radnego Olszaka, jak jako Przewodniczący Klubu SPP i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej będzie się czuł nie mając w składzie Komisji przedstawiciela ugrupowania Prawa i Sprawiedliwości? Zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Rady o przyjęcie w grono członków Komisji Rewizyjnej przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości. Będzie to właściwe z etycznego punktu widzenia. Radny Mariusz Deptuszewski poinformował, że nie będzie się wypowiadał w takiej agresywnej formule jak Pan Przewodniczący Olszak. Stwierdził, że radni po to otrzymują materiały, aby móc przygotować się do sesji. W materiałach m.in. jest wniosek podpisany na pozycji 10 przez Radną Magdalenę Dubiel, gdzie w nagłówku jest napisane : podpisy członków Klubu Radnych SPP. Jeżeli sytuacja w Klubie SPP zmienia się z minuty na minutę, to trudno jest nadążyć nad tymi zmianami. Zwrócił się o nie zarzucanie mu kłamstwa, skoro cyt. Państwo sami się zakiwaliście w tych grach, gdyż jest to nieeleganckie. Gdyby wcześniej posiadał aktualne informacje, to nie użyłby sformułowania, o którego sprostowanie prosił Radny Olszak tym bardziej, że wcześniej mówił, iż w Radzie funkcjonują ugrupowania polityczne plus dwie, trzy osoby niezależne. Zaznaczył, że to nie jest manipulacja, opierał się jedynie na dokumentach przekazanych radnym. 6

7 w nawiązaniu do wypowiedzi Radnego Deptuszewskiego zaznaczył, że Samorządowe Porozumienie Pruszkowskie nie jest partią polityczną. Radny Kazimierz Mazur zwrócił się do radnych o prowadzenie merytorycznej dyskusji. Stwierdził, że przykra jest propozycja odwołania Pana Deptuszewskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, gdyż trudno będzie o lepszego Przewodniczącego dla tej Komisji, przygotowanego merytorycznie i w wielu przypadkach ratującego uchwały Rady. Nie twierdzi, że następca Pana Deptuszewskiego będzie gorszy, ale Pan Deptuszewski był bardzo dobrym Przewodniczącym i nie powinno się go odwoływać. Zaznaczył, że nie jest to stanowisko polityczne tak jak wiceprzewodniczący Rady, a jest to merytoryczna praca. Następnie poparł wypowiedzi radnych PiS dotyczące członkostwa w Komisji Rewizyjnej. Uważa, że pomimo tego, iż formalnie radni PiS nie mają klubu i nie mogą skorzystać z prawa wskazywania członka Komisji Rewizyjnej, jednym z członków Komisji Rewizyjnej powinien być przedstawiciel PiS dla cyt. czystości sprawy i dla higieny pracy w Radzie. Zgłosił wniosek o zakończenie dyskusji. Prowadzenie dalszej dyskusji nic nie zmieni. Każdy już przekazał swoje stanowisko. Podziękował za dotychczasową współpracę jako Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Większością głosów (17 głosów za) Rada przyjęła wniosek o zakończenie dyskusji. poinformował, że zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym głosowanie jest tajne i należy powołać Komisję Skrutacyjną, która je przeprowadzi. Poprosił o składanie kandydatur do komisji. Każdy radny zgłoszony do komisji musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Radny Adam Majewski do Komisji Skrutacyjnej zgłosił kandydaturę Radnego Jarosława Olszaka. Radny Jarosław Olszak Przewodniczący Klubu Radnych Samorządowego Porozumienia wyraził zgodę na kandydowanie. Radny Kazimierz Mazur zapytał, czy wszystkie głosowania będą przeprowadzane na jednej karcie do głosowania? poinformował, że nie będzie to jedna karta. Radny Kazimierz Mazur stwierdził, że skład Komisji Skrutacyjnej powinien się zmieniać. Inaczej PiS nie będzie miał możliwości zgłosić do Komisji swojego przedstawiciela, gdyż wszyscy są odwoływani. Radny Jarosław Olszak Przewodniczący Klubu Radnych Samorządowego Porozumienia poinformował, że tylko głosowania związane z funkcją wiceprzewodniczących są tajne. Radny Kazimierz Mazur przeprosił i przyznał rację Radnemu Olszakowi. Radny Józef Moczuło do Komisji Skrutacyjnej zgłosił kandydaturę Radnego Mariusza Deptuszewskiego. 7

8 Radny Mariusz Deptuszewski poinformował, że kandydata PiS do Komisji Skrutacyjnej powinien zgłosić Radny Mazur, który pełni funkcję Przewodniczącego ugrupowania. Radny Kazimierz Mazur do Komisji Skrutacyjnej zgłosił kandydaturę Radnego Mariusza Deptuszewskiego. Radny Mariusz Deptuszewski wyraził zgodę na kandydowanie. Radna Pani Magdalena Dubiel do Komisji Skrutacyjnej zgłosił kandydaturę Radnego Adama Majewskiego. Radny Adam Majewski wyraził zgodę na kandydowanie. Stosunkiem głosów 21 za przy 1 przeciwnym i braku wstrzymujących się Rada wybrała Komisję Skrutacyjną w składzie: 1/ Mariusz Deptuszewski, 2/ Adam Majewski, 3/ Jarosław Olszak. poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania i w związku z tym ogłosił pięciominutową przerwę. Po przerwie poprosił Komisję Skrutacyjną o przedstawienie zasad i przeprowadzenie głosowania tajnego. Radny Jarosław Olszak poinformował, iż Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się w następujący sposób: Jarosław Olszak Przewodniczący Komisji, Mariusz Deptuszewski i Adam Majewski członkowie. Następnie wskazał miejsce do głosowania, do którego będzie podchodził radny wyczytany kolejno z listy obecności. Każdy radny otrzyma ostemplowaną kartę do głosowania, których przygotowano 22. Wyjaśnił w jaki sposób radni będą dokonywali wyboru. Na karcie do głosowania jest napisane: Karta do głosowania, odwołanie Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pruszkowie. Przy każdym nazwisku: Kazimierz Mazur i Józef Osiński jest kwadrat. Osoba, która głosuje za odwołaniem danego Wiceprzewodniczącego stawia krzyżyk dokładnie w taki sposób, aby przecięcie dwóch kresek było w kwadracie. Głos z krzyżykiem w kwadracie jest głosem za odwołaniem, głos bez krzyżyka, czyli pozostawiony pusty kwadrat będzie głosem przeciwko odwołaniu. Postawienie jakiegokolwiek innego znaku na karcie będzie oznaczało, że ta osoba wstrzymała się od głosu. Będzie to uznane za brak wyboru. Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania tajnego. ogłosił dziesięciominutową przerwę w celu obliczenia wyników głosowania. Radny Jarosław Olszak po przerwie, odczytał protokoły Komisji Skrutacyjnej z dnia 30 stycznia 2014 roku : Protokół nr 1. Komisja Skrutacyjna w składzie: Przewodniczący Jarosław Olszak, członkowie Mariusz Deptuszewski i Adam Majewski stwierdza, że w głosowaniu tajnym ustalone zostały następujące wyniki głosowania w sprawie odwołania 8

9 Wiceprzewodniczącego Radnego Kazimierza Mazura: osób uprawnionych do głosowania 23, osób obecnych na sesji 22, osób, które wzięły udział w głosowaniu 22, głosów nieważnych oddano 0, za odwołaniem 14 głosów, przeciw 8 głosów. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że Radny Kazimierz Mazur został odwołany z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pruszkowie. Protokół nr 2. Komisja Skrutacyjna w składzie: Przewodniczący Jarosław Olszak, członkowie Mariusz Deptuszewski i Adam Majewski stwierdza, że w głosowaniu tajnym ustalone zostały następujące wyniki głosowania w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Radnego Józefa Osińskiego: osób uprawnionych do głosowania 23, osób obecnych na sesji 22, osób, które wzięły udział w głosowaniu 22, głosów nieważnych oddano 0, za odwołaniem 14 głosów, przeciw 8 głosów. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że Radny Józef Osiński został odwołany z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pruszkowie. Radny Kazimierz Mazur podziękował za trzyletnią współpracę radnym i Prezydentom. Wyraził nadzieję, że następcy będą godnie sprawowali funkcje Wiceprzewodniczącego Rady. Radny Józef Osiński podziękował za trzyletnią współpracę Panu Przewodniczącemu, Prezydentom, Pani Skarbnik, pracownikom Biura Rady i radnym. Życzył wszystkiego najlepszego następcom na stanowiskach Wiceprzewodniczących. podziękował Panom Wiceprzewodniczącym za dotychczasową pracę, za działanie w Radzie Miasta i życzył wielu sukcesów w dalszej pracy. Radny Józef Moczuło również podziękował Panom Wiceprzewodniczących za współpracę. Poinformował, że z Panem Mazurem jest w Radzie Miejskiej od pierwszej kadencji poza jedną. Z Panem Osińskim współpracuje od siedmiu lat. Stwierdził, że obydwaj Panowie są bardzo dobrymi radnymi i byli bardzo dobrymi Wiceprzewodniczącymi. Należy zaznaczyć, że w sprawie odwołania Wiceprzewodniczących przeważyły przekonania polityczne obu radnych, które w Radzie Miejskiej nie powinny mieć miejsca. Przypomniał swoje wystąpienie podczas I Sesji RM, kiedy jako Radny Senior otwierał posiedzenie i prosił, aby w Radzie Miejskiej unikać wszelkiego rodzaju rozgrywek politycznych, a jeżeli polityka, to społeczna i gospodarcza, a nie partyjna. Radny Andrzej Wróblewski w nawiązaniu do wcześniejszych wypowiedzi poinformował, że decyzje, które radni PiS podjęli nie głosując za budżetem, nie były decyzjami politycznymi. Stwierdził, iż nie ma wiedzy skąd radni posiadają informację, że w Prawie i Sprawiedliwości trzeba jechać do Warszawy i pytać jak głosować. przypomniał, że wszelkiego rodzaju oświadczenia i wypowiedzi będą kontynuowane w wolnych wnioskach. 9

10 Radny Andrzej Wróblewski odniósł się do wypowiedzi Radnego Moczuło, który stwierdził, że były to sprawy polityczne i poinformował, że o głosowaniu przeciw budżetowi zadecydowały sprawy merytoryczne. Mówi się o dbałości i rozwoju miasta cyt. nasze miasto się zwija niestety. Wiele zaplanowanych zadań niezbędnych dla miasta nie zostało zrealizowanych. Przy okazji modernizacji szybkiej kolei, jedynym sukcesem miasta, jest przeniesienie przejazdu kolejowego z granicy Pruszkowa do Brwinowa. Stwierdził, że sytuacja budżetowa miasta nie jest tak różowa i kolorowa. Na sesji w dalszych punktach porządku obrad będzie podejmowana uchwała z ogromną ilością zmian w budżecie, który miesiąc temu został uchwalony. Wiele spraw zostało zaniechanych i dlatego PiS nie mógł poprzeć budżetu, w którym usiłuje się wydatkować zł. na budowę Centrum Dziedzictwa Kultury bez konsultacji społecznych jeżeli chodzi o lokalizację. Pan Andrzej Kurzela Zastępca Prezydenta Miasta w nawiązaniu do wypowiedzi Radnego Wróblewskiego poinformował, że na temat walki toczonej przez miasto o realizacje dodatkowych inwestycji kolejowych w Pruszkowie i w rejonie Pruszkowa powie w wolnych wnioskach. Jeżeli natomiast chodzi o głosowanie nad budżetem radnych PiS, to było to wielkim zaskoczeniem, gdyż poza Panem Wróblewskim, który na ogół głosował razem z Panem Gawkowskim przeciwko wszystkiemu co w Pruszkowie miało dobrego powstać, pozostali radni PiS jeszcze tydzień przed sesją opiniowali budżet pozytywnie. zakończył dyskusję, gdyż poruszony temat nie jest związany z podejmowaną uchwałą. Wszyscy będą mogli się wypowiedzieć w pkt. Wolne wnioski. Zgłaszający się do głosu Radny Gawkowski otrzyma możliwość wypowiedzenia się w w/w punkcie porządku obrad jako pierwszy. Ponadto dodał, że jeżeli będą potrzebne wydruki z głosowań, to będzie można się z nimi zapoznać później. Następnie odczytał uchwałę Rady Miejskiej w Pruszkowie w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Pruszkowie. Uchwała nr XLI/379/2014 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Ad.pkt.6. poinformował, że z godnie z art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym głosowanie w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady jest tajne. Zaproponował, aby głosowanie tajne przeprowadziła ta sama Komisja Skrutacyjna, którą Rada wybrała w poprzednim punkcie porządku obrad. Stosunkiem głosów 18 za przy braku przeciwnych i braku wstrzymujących się Rada przyjęła propozycję, aby głosowanie przeprowadziła wcześniej wybrana Komisja Skrutacyjna. Nie oddano czterech głosów. 10

11 poprosił o składanie kandydatur na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pruszkowie. Każdy radny zgłoszony na w/w funkcję musi wyrazić zgodę. Radny Jarosław Olszak Przewodniczący Klubu Radnych Samorządowego Porozumienia zgodnie z wnioskiem odczytanym na początku sesji, w imieniu Klubu SPP, na funkcję Wiceprzewodniczących Rady zgłosił kandydaturę Radnej Magdaleny Dubiel i Radnej Julity Dobrowolskiej. Radna Magdalena Dubiel wyraziła zgodę na kandydowanie. Radna Julita Dobrowolska wyraziła zgodę na kandydowanie. Radny Kazimierz Mazur na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady zgłosił kandydaturę Radnego Mariusza Deptuszewskiego. Radny Mariusz Deptuszewski wyraził zgodę na kandydowanie. przypomniał, że Radny Deptuszewski jest członkiem Komisji Skrutacyjnej i w związku z tym, iż został zgłoszony jako kandydat na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady należy zmienić jej skład. Poprosił o zgłaszanie kandydatur. Radny Czesław Porowski do Komisji Skrutacyjnej zgłosił swoją kandydaturę. Stosunkiem głosów 21 za przy braku przeciwnych i 1 wstrzymującym się Rada przyjęła Radnego Porowskiego w skład Komisji Skrutacyjnej. Stosunkiem głosów 15 za przy braku przeciwnych i braku wstrzymujących się wybrała Komisję Skrutacyjną w składzie: 1/ Adam Majewski, 2/ Jarosław Olszak, 3/ Czesław Porowski Nie oddano 7 głosów. Rada poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania i ogłosił dziesięciominutową przerwę. Radny Jarosław Olszak poinformował, iż Komisja Skrutacyjna w składzie: Jarosław Olszak Przewodniczący Komisji oraz członkowie: Czesław Porowski i Adam Majewski ustaliła następujące zasady głosowania: Na karcie do głosowania jest napisane: Karta do głosowania, wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pruszkowie i wpisano trzy nazwiska osób kandydujących w kolejności zgłoszenia czyli : Dobrowolska Julita, Dubiel Magdalena i Deptuszewski Mariusz. Przy każdym nazwisku jest owal o którym będzie mówił kwadrat, w którym osoba głosująca stawia krzyżyk dokładnie w taki sposób, aby przecięcie dwóch kresek było w kwadracie. Każdy radny ma prawo głosować co najwyżej na dwie osoby czyli może postawić krzyżyk przy dwóch nazwiskach, może postawić krzyżyk przy jednym nazwisku. 11

12 Jeżeli ktoś nie postawi krzyżyka w ogóle, to będzie to oznaczało brak wyboru. Jeżeli krzyżyk zostanie postawiony przy trzech nazwiskach, to wtedy głos jest nieważny. Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania tajnego. ogłosił dziesięciominutową przerwę w celu obliczenia wyników głosowania. Radny Jarosław Olszak po przerwie, odczytał protokoły Komisji Skrutacyjnej z dnia 30 stycznia 2014 roku : Komisja Skrutacyjna w składzie: Przewodniczący Jarosław Olszak, członkowie Adam Majewski i Czesław Porowski stwierdza, że w głosowaniu tajnym ustalone zostały następujące wyniki głosowania w sprawie wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pruszkowie: osób uprawnionych do głosowania 23, osób obecnych na sesji 22, osób, które wzięły udział w głosowaniu 22, głosów nieważnych oddano 0, za wyborem Radnej Julity Dobrowolskiej oddano 14 głosów, za wyborem Radnej Magdaleny Dubiel oddano 14 głosów, za wyborem Radnego Mariusza Deptuszewskiego oddano 8 głosów. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pruszkowie wybrane zostały: 1/ Radna Magdalena Dubiel, 2/ Radna Julita Dobrowolska. odczytał uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pruszkowie. Uchwała nr XLI/380/2014 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Radna Magdalena Dubiel Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej podziękowała za wybór na funkcję Wiceprzewodniczącej Rady. Poinformowała, że swoją pracą udowodni, iż zasługuje na to stanowisko i zrobi wszystko, aby współpraca układała się dobrze przede wszystkim dla mieszkańców Pruszkowa. Radna Julita Dobrowolska Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej również podziękowała za wybór na funkcję Wiceprzewodniczącej Rady. Zaznaczyła, że dotychczas nie wykonała żadnych działań przeciwko mieszkańcom, ani przeciwko miastu i dalej będzie tak dalej pracować. Poinformowała, że jest lokalną patriotką. życzył nowo wybranym Wiceprzewodniczącym dużo sukcesów podczas pełnienia tej funkcji. Radny Andrzej Wróblewski poprosił Pana Prezydenta o ustosunkowanie się do zmian w Prezydium Rady. Czy jest z tych zmian zadowolony? Jan Starzyński Prezydent Miasta zaznaczył, że Prezydent jest organem wykonawczym Rady i opinia Prezydenta nie ma znaczenia jeżeli chodzi o osoby pełniące funkcje w Radzie. Przypomniał, że wszyscy zostali wybrani przez mieszkańców po to, aby podejmować uchwały mające na celu rozwiązywanie problemów i spełnianie oczekiwań mieszkańców miasta Pruszkowa. Radny Andrzej Wróblewski poinformował, że chciałby zadać jeszcze jedno pytanie. 12

13 poinformował, że nie jest to punkt porządku obrad do tego rodzaju dyskusji. Pan Wróblewski będzie mógł zabrać głos w pkt. Wolne wnioski jako następny mówca po Radnym Gawkowskim. Ad.pkt.7. poinformował, że projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Pruszkowie przygotowano na podstawie wniosku Klubu Radnych Samorządowego Porozumienia Pruszkowskiego. Wniosek został radnym załączony do materiałów na sesję. Radny Andrzej Wróblewski stwierdził, że wnioski Samorządowego Porozumienia Pruszkowskiego są posunięciami politycznymi to co zarzuca się PiSowi a nie merytorycznymi. Zaznaczył, że Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej był najbardziej merytorycznie przygotowanym Przewodniczącym, o czym wcześniej informował Radny Mazur. Wyraził zdziwienie, że cyt. rezygnuje się z tak dobrego człowieka, który poświęcił bardzo dużo czasu dla miasta Pruszkowa, a wiele bubli projektów uchwał, dzięki Radnemu Deptuszewskiemu cyt. nie ujrzało światła dziennego. W chwili obecnej SPP uprawia partyjniactwo, a Radnym PiS chodzi tylko o dobro miasta. poinformował, że Rada nie rezygnuje z pracy Pana Mariusza Deptuszewskiego, będzie mógł nadal pracować w Komisji z olbrzymim zaangażowaniem nadzorując, sprawdzając i zgłaszając swoje projekty. Uznał za bardzo nieeleganckie określenie słowa cyt. buble, które nie ujrzały światła dziennego. Radny Andrzej Wróblewski stwierdził, że taka jest prawda. stwierdził, że według Pana Wróblewskiego jest to nawet prawda absolutna, ale nie wszyscy się z tym zgadzają, a przynajmniej większość. Stosunkiem głosów 14 za przy 7 przeciw i braku wstrzymujących się Rada podjęła uchwałę w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Pruszkowie. Jedna osoba nie głosowała. Uchwała nr XLI/381/2014 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. podziękował Panu Deptuszewskiemu za dotychczasową pracę i poprosił o zabranie głosu. Radny Mariusz Deptuszewski poinformował, że nie będzie się odnosił do faktu odwołania swojej osoby z funkcji Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, gdyż nie jest to decyzja związana z merytoryczną oceną jego pracy. 13

14 Podziękował serdecznie wszystkim radnym członkom Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska za zaangażowanie i merytoryczną pracę w trakcie posiedzeń Komisji. Będąc bez mała dwie kadencje przewodniczącym Komisji miał kontakt z wieloma pracownikami Urzędu Miejskiego. Za tę współpracę bardzo podziękował. Szczególne podziękowania skierował pod adresem Pani Naczelnik Haliny Skobluk oraz całego zespołu Biura Rady Miejskiej. Równie serdeczne podziękowania skierował pod adresem Pani Skarbnik oraz wszystkich naczelników wydziałów Urzędu Miasta merytorycznie związanych z obszarem prac Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Nie sposób w tym miejscu wymienić wszystkich, dlatego jeżeli kogoś pominął, to przeprasza. Podsumowując, chciałby powiedzieć, że funkcja Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska była dla niego wyróżnieniem, a współpraca z radnymi zaszczytem. Ad.pkt.8. poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska spośród członków Komisji jest to wymóg 27 pkt. 1 załącznika nr 4 do Statutu Miasta Pruszkowa. Poinformował, że każdy kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Radny Jarosław Olszak Przewodniczący Klubu Radnych Samorządowego Porozumienia zgodnie z wnioskiem odczytanym na początku sesji, w imieniu Klubu SPP, na funkcję Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zgłosił kandydaturę Radnego Karola Chlebińskiego. Radny Karol Chlebiński wyraził zgodę na kandydowanie. Stosunkiem głosów 14 za przy 7 przeciw i 1 wstrzymującym się Rada podjęła uchwałę w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Pruszkowie. Uchwała nr XLI/382/2014 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. pogratulował Radnemu Karolowi Chlebińskiemu i wyraził nadzieję, że Jego praca będzie równie dobra jak poprzednika. Ad.pkt.9. poinformował, że projekt uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruszkowie także przygotowano na podstawie wniosku Klubu Radnych Samorządowego Porozumienia Pruszkowskiego, który został radnym załączony do materiałów na sesję. 14

15 Stosunkiem głosów 14 za przy 7 przeciw i 1 wstrzymującym się Rada podjęła uchwałę w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruszkowie Pana Andrzeja Wróblewskiego. Uchwała nr XLI/383/2014 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Ad.pkt.10. poprosił o zgłaszanie kandydatów na członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruszkowie. Każdy kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Radny Jarosław Olszak Przewodniczący Klubu Radnych Samorządowego Porozumienia zgodnie z wnioskiem odczytanym na początku sesji, w imieniu Klubu SPP, na członka Komisji Rewizyjnej zgłosił kandydaturę Radnego Adama Majewskiego. Radny Kazimierz Mazur ponownie zgłosił kandydaturę Radnego Andrzeja Wróblewskiego. Radny Andrzej Wróblewski wyraził zgodę na kandydowanie. Radny Adam Majewski wyraził zgodę na kandydowanie. Radny Jarosław Olszak zaproponował, aby głosowanie odbyło się w sposób następujący: każdy radny ma jeden głos. Najpierw jest głosowanie na pierwszą zgłoszoną osobę i podnoszą rękę Ci radni, którzy są za tą kandydaturą, potem jest głosowanie za drugą kandydaturą i podnoszą rękę Ci radni, którzy są za, a Ci radni, którzy nie podnieśli ręki nie dokonali wyboru. Za kandydaturą Radnego Adama Majewskiego głosowało 14 radnych, za kandydaturą Radnego Andrzeja Wróblewskiego głosowało 7 radnych, wobec czego na członka Komisji Rewizyjnej wybrany został Radny Adam Majewski. Uchwała nr XLI/384/2014 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Ad.pkt.11. poprosił pana Prezydenta o przedstawienie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata Lidia Sadowska Mucha Skarbnik Miasta w imieniu Prezydenta Miasta poinformowała, że prezentowany projekt uchwały zakłada następujące zmiany: - po stronie dochodów: 1/ zwiększenie planu o kwotę zł. w tym: a/ na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Pruszkowa nr 6/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu dotacji na zadania z przeznaczeniem na pomoc 15

16 finansową w zakresie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych kwota zł., b/ na podstawie projektu uchwały zmieniającej budżet roku 2014 w dziale 756 dokonanie zmian planu dochodów pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej tj. zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a zwiększenie planowanych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o zł., c/ na podstawie informacji z Powiatu Pruszkowskiego w dziale 921 zmniejszenie dotacji celowej dla Książnicy Pruszkowskiej o 320 zł., - po stronie wydatków: 1/ zwiększenie planu o kwotę zł. przy czym: a/ na podstawie w/w zarządzenia Prezydenta Miasta w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu dotacji na wskazane zadania w kwocie zł., b/ na podstawie projektu uchwały zmieniającej budżet roku 2014 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę zł., zmniejszenie wydatków bieżących o zł. oraz zmniejszenie dotacji dla Książnicy Pruszkowskiej o 320 zł., c/ zwiększenie wydatków majątkowych o łączną kwotę zł. przy czym zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę zł. Dodała, że wyjaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawierają wymagane informacje o udzielonych poręczeniach oraz umorzeniach, które przypadają do spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. poprosił o przedstawienie opinii Komisji Skarbu, Budżetu i Finansów odnośnie projektu uchwały. Radny Józef Moczuło Przewodniczący Komisji SBiF poinformował, że Komisja Skarbu, Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu wczorajszym jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. poprosił Przewodniczącego Komisji Rozwoju, Funduszy i Integracji Europejskiej o przedstawienie opinii Komisji odnośnie projektu uchwały. Radny Jacek Rybczyński Przewodniczący Komisji RFiIE poinformował, że Komisja Rozwoju, Funduszy i Integracji Europejskiej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. poprosił Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii Komisji odnośnie projektu uchwały. Radny Mariusz Deptuszewski Przewodniczący Komisji GKiOŚ poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. poprosił Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu o przedstawienie opinii Komisji odnośnie projektu uchwały. 16

17 Radna Krystyna Szydłak Przewodnicząca Komisji OKiS poinformowała, że Komisja Oświaty, Kultury i Sportu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. poprosił Przewodniczącego Komisji Prawa, Administracji i Bezpieczeństwa o przedstawienie opinii Komisji odnośnie projektu uchwały. Radny Mieczysław Maliszewski Przewodniczący Komisji PAiB poinformował, że Komisja Prawa, Administracji i Bezpieczeństwa jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. poprosił Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej o przedstawienie opinii Komisji odnośnie projektu uchwały. Radny Krzysztof Biskupski Przewodniczący Komisji ZiOS poinformował, że Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej stosunkiem głosów 9 za przy 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Radny Jarosław Olszak zgłosił wniosek, aby wszystkie głosowania przeprowadzać ręcznie. Stosunkiem głosów 21 za przy braku przeciwnych i braku wstrzymujących się Rada podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata Uchwała nr XLI/385/2014 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Ad.pkt.12. poprosił Pana Prezydenta o przedstawienie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2014 rok. Lidia Sadowska Mucha Skarbnik Miasta w imieniu Prezydenta Miasta poinformowała, że projekt uchwały przewiduje zmiany po stronie dochodów tj. zwiększenie planu dochodów o kwotę zł. oraz zmniejszenie o kwotę zł. W dziale 756 dokonuje się zmiany planu dochodów pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej tzn. zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a zwiększenie planowanych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o zł. W dz. 921 następuje zmniejszenie dotacji celowej dla Książnicy Pruszkowskiej o 320 zł. Po stronie wydatków zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę zł. oraz zmniejszenie o kwotę zł. W dz. 750 zwiększenie planu wydatków o zł., a w dz. 801 zmniejszenie o zł. poprosił o przedstawienie opinii Komisji Skarbu, Budżetu i Finansów odnośnie projektu uchwały. 17

18 Radny Józef Moczuło Przewodniczący Komisji SBiF poinformował, że Komisja Skarbu, Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały stosunkiem głosów 5 za przy 1 przeciwnym. poprosił Przewodniczącego Komisji Rozwoju, Funduszy i Integracji Europejskiej o przedstawienie opinii Komisji odnośnie projektu uchwały. Radny Jacek Rybczyński Przewodniczący Komisji RFiIE poinformował, że Komisja Rozwoju, Funduszy i Integracji Europejskiej pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. poprosił Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii Komisji odnośnie projektu uchwały. Radny Mariusz Deptuszewski Przewodniczący Komisji GKiOŚ poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 3 głosami za przy 3 wstrzymujących się. poprosił Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu o przedstawienie opinii Komisji odnośnie projektu uchwały. Radna Krystyna Szydłak Przewodnicząca Komisji OKiS poinformowała, że Komisja Oświaty, Kultury i Sportu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. poprosił Przewodniczącego Komisji Prawa, Administracji i Bezpieczeństwa o przedstawienie opinii Komisji odnośnie projektu uchwały. Radny Mieczysław Maliszewski Przewodniczący Komisji PAiB poinformował, że Komisja Prawa, Administracji i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 7 głosami za przy 1 wstrzymującym się. poprosił Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej o przedstawienie opinii Komisji odnośnie projektu uchwały. Radny Krzysztof Biskupski Przewodniczący Komisji ZiOS poinformował, że Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały stosunkiem głosów 9 za przy 1 wstrzymującym się. Radny Kazimierz Mazur stwierdził, że w załączniku do uchwały jest rozbudowa i dobudowa budynku komunalnego przy ul. Daszyńskiego 47. PiS od wielu kadencji czynił starania o budowę budynków komunalnych w mieście. W ubiegłym roku podjęto takie działania i jeden budynek został oddany do użytku. W związku z tym zmniejszyła się kolejka osób oczekujących na mieszkanie komunalne. Planowano budowę następnego budynku, ale okazało się, że znaczną sumę środków finansowych na rok bieżący zdjęto z tego zadania, pozostawiając jedynie zł. Zapytał, czy jest już projekt techniczny budynku, czy też jest w przygotowaniu? Jakie są koszty projektu? Kiedy budynek zostanie wybudowany? Dodał, że w palnie inwestycyjnym powyższe zadanie zostało przeniesione na rok

19 Andrzej Kurzela Zastępca Prezydenta poinformował, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych, projekt budżetu miasta przekazany został Radzie Miejskiej i do Regionalnej Izby Obrachunkowej 15 listopada 2013 r., natomiast budżet uchwalony został w grudniu ubiegłego roku. Nie przewidziano przygotowując projekt budżetu we wrześniu i październiku, że pojawi się szansa na skorzystanie ze środków zewnętrznych tj. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W grudniu ubiegłego roku postanowiono z tych środków skorzystać. W związku z tym przedstawiono zmiany w budżecie, w którym pojawiły się nowe inwestycje termomodernizacyjne, które z powyższego Funduszu mogą być dofinansowane. W związku z tym przesunięto na ten cel środki finansowe z innych inwestycji. Jest to pożyczka i na pewno kwoty zdjęte z budowy budynku komunalnego zostaną zwrócone, gdy pojawią się dodatkowe środki finansowe po rozstrzygnięciu przetargów lub po uwolnieniu wolnych środków po rozliczeniu ubiegłego roku. Dodał, że dokumentacja techniczna jest zakończona, trwa procedura uzyskania zezwolenia na budowę budynku komunalnego, która potrwa około 2 miesięcy. Radny Andrzej Wróblewski stwierdził, że budowa budynku komunalnego powinna znaleźć się w budżecie bieżącego roku, konkurs na środki finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska ogłoszono w dniu 9 grudnia 2013 r. Andrzej Kurzela Zastępca Prezydenta przypomniał procedurę przygotowania projektu budżetu wrzesień, październik, listopad, natomiast termin zgłaszania wniosków o środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska ogłoszono od 9 grudnia 2013 r. do końca stycznia 2014 r. Radny Andrzej Wróblewski stwierdził, że 9 grudnia można było złożyć wnioski o środki z Funduszu. Radny Wojciech Gawkowski poinformował, że był przeciwny zmianom w budżecie. Zdejmowane są środki finansowe przewidziane na modernizację ważnych ulic miejskich. Wiadomo w jakim fatalnym stanie są te ulice, około 1/3 ulic to są zwykłe drogi polne. Nie zgodził się na zdejmowanie środków finansowych z ulic gminnych i budynku komunalnego na rzecz innych inwestycji. Zapewnienia Prezydenta Kurzeli, że środki te zostaną zwrócone są tylko słowami. Brak tych środków spowoduje przesunięcie realizacji tych inwestycji w nie wiadomo jakim czasie. Poinformował, że może wskazać inne zadania, które nie przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców w mieście i których realizacja jest wątpliwa. Poinformował, że będzie głosował przeciw uchwale i zwrócił się o nie informowanie, że głosowanie przeciwko takim zmianom, to będzie głosowanie przeciwko pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Zwrócił się do Prezydenta o czynienie starań o pozyskiwanie środków zewnętrznych, a nie zdejmowanie środków finansowych z bardzo ważnych dla miasta zadań inwestycyjnych. Jan Starzyński Prezydent Miasta odniósł się do wypowiedzi Radnego Gawkowskiego cyt. my w przeciwieństwie do Pana Panie Gawkowski my słów dotrzymujemy. Radny Andrzej Wróblewski dodał, że są to środki do 30% inwestycji. 19

20 Andrzej Kurzela Zastępca Prezydenta stwierdził, że nie tylko do, ale aż do 30%. Są to miliony zł. Głosowanie przeciwko zmianom w uchwale budżetowej uniemożliwi złożenie wniosków do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w dniu jutrzejszym. Poinformował, że jeżeli uchwała nie zostanie podjęta, miasto nie otrzyma środków zewnętrznych. Radny Wojciech Gawkowski stwierdził, że cyt. to o czym Pan Prezydent mówi mija się daleko z prawdą. Podziękował Panu Prezydentowi Starzyńskiemu za bardzo merytoryczną wypowiedź. Andrzej Kurzela Zastępca Prezydenta dodał, że jednym z warunków złożenia wniosku jest zapewnienie dofinansowania zadania własnymi środkami finansowymi w wysokości 70%. Omawiana uchwała ten warunek zapewnia. Radny Józef Moczuło cyt. przykro mi powiedzieć, ale mój kolega Gawkowski znowu kłamie. Na posiedzeniu Komisji nie zabierał głosu, głosował przeciwko uchwale, teraz mówi, że mówił o budynkach komunalnych i nie zgłaszał żadnych wniosków. Radny Wojciech Gawkowski cyt. to o czym mówi Pan Moczuło woła o pomstę do nieba. Albo Pan kłamie notorycznie mówiąc, że nie pracuję, albo Pan kłamie mówiąc, że jednogłośnie przyjmowane jest stanowisko Komisji, potem się Pan z tego wycofuje. Teraz Pan znów kłamie, że nie pracuję, naprawdę powinien się Pan wstydzić. Radny Eugeniusz Kulpa złożył wniosek formalny o zakończenie dyskusji. Oświadczył, że jest świadkiem, iż Pan Radny Moczuło mówi prawdę. Zasadą Pana Gawkowskiego jest być przeciwko Prezydentowi, przeciwko uchwale. Była przecież dyskusja na posiedzeniu Komisji. Stosunkiem głosów 13 za przy 7 przeciwnych i 1 wstrzymującym się przegłosowano wniosek o zamknięcie dyskusji. Stosunkiem głosów 14 za przy 4 przeciwnych i 1 wstrzymującym się Rada podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2014 rok. Uchwała nr XLI/386/2014 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. Ad.pkt.13. Andrzej Kurzela Zastępca Prezydenta w imieniu Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pt. System zielonych inwestycji (GIS Green Investmen Scheme) część I Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. 20

21 Poinformował, że pojawiła się szansa na pozyskanie dodatkowych środków finansowych z Funduszu Ochrony Środowiska dot. programu systemu zielonych inwestycji w budynkach użyteczności publicznej. Wytypowano cztery budynki, które mogą być objęte tym programem tj. Szkołę Podstawową nr 6 przy ul. Lipowej, Gimnazjum nr 4 przy ul. Hubala, Urząd Miejski i Przedszkole nr 4 przy ul. B. Prusa. Budynki te wymagają wykonania elewacji, co byłoby nieskutecznym działaniem, w związku z tym wykonana będzie pełna termomodernizacja. Przypomniał, że w ubiegłym roku składano wniosek o uzyskanie środków z funduszy norweskich dot. Szkoły Podstawowej nr 2. W poprzednich latach korzystano z powyższych funduszy przy termomodernizacji Gimnazjum nr 3. Wartość całej inwestycji jest określana w przybliżeniu na zł. 30% to jest blisko zł. poprosił Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii Komisji odnośnie projektu uchwały. Radny Mariusz Deptuszewski Przewodniczący Komisji GKiOŚ poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Stosunkiem głosów 19 za przy braku przeciwnych i braku wstrzymujących się Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pt. System zielonych inwestycji (GIS Green Investmen Scheme) część I Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Uchwała nr XLI/387/2014 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. Ad.pkt.14. dr A. Brzeziński twórca planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Pruszkowa w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Pruszkowa. Poinformował, że zgodnie z ustawą z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, gminy do co najmniej 50 tys. mieszkańców, które planują wprowadzenie transportu zbiorowego, zostały zobowiązane do opracowania w/w planu. Forma tego dokumentu jest określona w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, które określa jego skład, rozdziały i treść. Omawiany dokument powstał w określonym harmonogramie. Ustawa weszła w życie 1 marca 2011 roku. Nałożyła obowiązek wykonania takiego dokumentu przez właściwego ministra. Podobny dokument jest w opracowaniu przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Dokument dla miasta jest gotowy i powinien być uchwalony do 1 marca 2014 r. Przygotowując powyższy dokument przyjęto dwa podstawowe kryteria tj. jedno wynikające z Rozporządzenia wypełniające wszystkie formalne wymagania co do jego zawartości i drugie 21

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice PROTOKÓŁ I/10 z pierwszej sesji VI kadencji Rady Gminy Słopnice, która odbyła się dnia 1 grudnia 2010 r. w Gimnazjum w Słopnicach. Sesja trwała od godz. 16.00 do godz. 18.10. Szczegółowa lista obecności

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r.

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. 1 Dz-18.0021.1.2014 Podsumowanie: I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, 2. Ślubowanie członków Rady Dzielnicy, 3. Przedstawienie projektu porządku obrad, 4.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku Porządek sesji: 1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Gminy Miedziana Góra. 2. Wręczenie przez Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. Obrady I inauguracyjnej sesji Rady Gminy otworzył Pan Szymon Tomczyk

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR I/2014. z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU. odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku

P R O T O K Ó Ł NR I/2014. z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU. odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku BRM.0002.I.2014 P R O T O K Ó Ł NR I/2014 z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku P R O T O K Ó Ł NR I/2014 z I Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny do godziny 15.30

Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny do godziny 15.30 Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny 14.00 do godziny 15.30 Stan radnych Rady Gminy 15 Obecnych na sesji w trakcie głosowań 14 Sesja Rady

Bardziej szczegółowo

R A D A G M I N Y O Ł A W A

R A D A G M I N Y O Ł A W A R A D A G M I N Y O Ł A W A P R O T O K Ó Ł nr I/2014 I z inauguracyjnej sesji RADY GMINY OŁAWA, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 r. 1 P R O T O K Ó Ł nr I/2014 z inauguracyjnej sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 )

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Ad.1. Otwarcie sesji. Otwarcia I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

BR.0041/3/2010 Nowa Sól,

BR.0041/3/2010 Nowa Sól, BR.0041/3/2010 Nowa Sól, 2010-12-22 Protokół Nr III/2010 z III Nadzwyczajnej Sesji IV kadencji Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 grudnia 2010 roku. III - Nadzwyczajna Sesja IV kadencji Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr I/2014 z sesji Rady Gminy Chynów odbytej w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ nr I/2014 z sesji Rady Gminy Chynów odbytej w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ nr I/2014 z sesji Rady Gminy Chynów odbytej w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w dniu 1 grudnia 2014 r. Bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z przebiegu obrad I sesji Rady Gminy Lubiszyn odbytej w dniu 1 grudnia 20104roku

Protokół Nr I/2014 z przebiegu obrad I sesji Rady Gminy Lubiszyn odbytej w dniu 1 grudnia 20104roku Protokół Nr I/2014 z przebiegu obrad I sesji Rady Gminy Lubiszyn odbytej w dniu 1 grudnia 20104roku Sesja rozpoczęła się o godz.13 00 i zakończyła się o godz.14 30 Na sesji obecnych było 15 radnych według

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/10. Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo.

PROTOKÓŁ Nr I/10. Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo. PROTOKÓŁ Nr I/10 Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo. Obradom przewodniczył Pan Józef Michta najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r.

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. XXXII sesja Rady Miasta Otwocka odbyła się w Urzędzie Miasta w godzinach 15 00 16 20. Obrady prowadził Przewodniczący Rady P.Kudlicki.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji 2014-2018 odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Ad.1. Otwarcie sesji przez Radnego najstarszego wiekiem

Bardziej szczegółowo

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r.

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. Obrady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta VI kadencji prowadził najstarszy wiekiem radny MIROSŁAW GAJDA.

Bardziej szczegółowo

Protokół I Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 1 grudnia 2014 roku. I. Otwarcie I sesji Rady Miejskiej Kalisza i stwierdzenie prawomocności obrad.

Protokół I Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 1 grudnia 2014 roku. I. Otwarcie I sesji Rady Miejskiej Kalisza i stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół I Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 1 grudnia 2014 roku I. Otwarcie I sesji Rady Miejskiej Kalisza i stwierdzenie prawomocności obrad. Po odegranie hejnału miasta Grzegorz Chwiałkowski, Radny

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II/2014. sesji SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. 8 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ NR II/2014. sesji SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. 8 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR II/2014 sesji SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 8 grudnia 2014 r. Protokół Nr II/2014 sesji Sejmiku Województwa z dnia 8 grudnia 2014 r. Obrady II sesji sejmiku Województwa odbyły się w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej.

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art.20 ust 2c obradom,

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu r. Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu 16.06.2016r. W zebraniu, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA. Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA. Przepisy ogólne REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA Przepisy ogólne 1. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 BRMG-KSiB-II.0012.12.2015 PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 z nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 30 kwietnia 2015 roku, a rozpoczęło się o godz. 8.30,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku.

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku. Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku. Pierwsze posiedzenie siódmej kadencji Rady Gminy Drelów 2014 2018 odbyło się w dniu 1 grudnia 2014 roku świetlicy Urzędu Gminy Drelów.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od do

Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od do Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 11.00 do 13.00. Obradom przewodniczyli kolejno: 1. Przewodniczący Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu 24 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI Lp. Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany 3 2. Interpelacje

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2016. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu

Protokół nr XVII/2016. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu Protokół nr XVII/2016 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu W sesji uczestniczyli: radni wg listy obecności /zał.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych.

PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych. PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. W obradach Sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15. W Sesji uczestniczyli także zaproszeni

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku Stan radnych... 15 Obecnych na sesji... 15 Lista obecności stanowi załącznik do protokołu Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku O systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 r. nr. 67 poz. 329 z późn.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r. Ad. 1 Pierwszą sesję Rady Gminy Dąbrowa otworzył Radny Senior Stanisław Królikowski.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 12 00 i trwała do godz. 14 00. Lista obecności stanowi załącznik nr 1. W posiedzeniu udział wzięli:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza Znak: BRM.0053-44/09 Rada Miasta Nowego Sącza Protokół Nr XLIV/2009 z posiedzenia XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza zwołanej w dniu 24 marca 2009 r. Ad. 1 Obrady XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Dz-13.0021.2.2015 PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Obecni wg listy obecności (zał. nr 1) Czas trwania obrad od godz.18.00 do godz.20.30

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r.

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r. RG.0052.1.2014 Susiec, 2014-12-03 PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r. Pierwsza sesja siódmej kadencji Rady Gminy Susiec odbyła się w dniu 1 i 3 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/15 z dnia 7 stycznia 2015r. Komisji Społecznej Zdrowia, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Protokół nr 1/15 z dnia 7 stycznia 2015r. Komisji Społecznej Zdrowia, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Protokół nr 1/15 z dnia 7 stycznia 2015r. Komisji Społecznej Zdrowia, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Przewodniczący Rady Miasta Pan Piotr Buchwald powitał wszystkich członków Komisji Edukacji,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14. Przewodniczący obrad Andrzej Żeligowski- zaproponował przegłosować zmianę do porządku.

Protokół Nr I/14. Przewodniczący obrad Andrzej Żeligowski- zaproponował przegłosować zmianę do porządku. Protokół Nr I/14 z I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Pabianicach, która odbyła się 1 grudnia 2014r. w sali dawnego dworu Kapituły Krakowskiej ul. Stary Rynek 1 w Pabianicach. Stan radnych 22 Obecnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Ad.1.Otwarcie sesji. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze" Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podbabiogórze Przepisy ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/2015 Walnego Zebrania Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia 22 grudnia 2015 roku. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze"

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2011. Walnego Zgromadzenia Pomorskiego Koła Łowieckiego Sokół Gdańsk w Gdańsku z dnia 14 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR 11/2011. Walnego Zgromadzenia Pomorskiego Koła Łowieckiego Sokół Gdańsk w Gdańsku z dnia 14 maja 2011 r. UCHWAŁA NR 11/2011 Walnego Zgromadzenia Pomorskiego Koła Łowieckiego Sokół Gdańsk w Gdańsku z dnia 14 maja 2011 r. w sprawie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia. Na podstawie 53 ust. 16 Statutu Polskiego

Bardziej szczegółowo

STATUT RADY MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Rozdział I. Zapisy ogólne

STATUT RADY MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Rozdział I. Zapisy ogólne STATUT RADY MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Rozdział I Zapisy ogólne 1. Rada Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego jest ciałem konsultacyjnym, powołanym w drodze Zarządzenia Marszałka Województwa

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

23. Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia SM Nowa

23. Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia SM Nowa 23. Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia SM Nowa I. Przepisy ogólne. 1. 1. Walne Zgromadzenia jest najwyższym organem Spółdzielni. 2. Walne Zgromadzenie obraduje i działa zgodnie z przepisami Prawa spółdzielczego,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Obrady rozpoczęto w dniu 03.12.2010 r. o godzinie 11 00, zakończono w dniu 03.12.2010

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2002 z sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 19 listopada 2002 r.

Protokół Nr I/2002 z sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 19 listopada 2002 r. Protokół Nr I/2002 z sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 19 listopada 2002 r. Przewodniczący Rady Gminy kadencji 1998-2002 - Jan Rączkowski otworzył obrady I Inauguracyjnej Sesji nowo wybranej Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2006 z Inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 27 listopada 2006r. w Sali Ośrodka Kultury w Zawidowie.

Protokół Nr I/2006 z Inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 27 listopada 2006r. w Sali Ośrodka Kultury w Zawidowie. Protokół Nr I/2006 z Inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 27 listopada 2006r. w Sali Ośrodka Kultury w Zawidowie. Sesję rozpoczęto o godz. 16.30, przerwano o 19.30. Ustawowy skład

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2014 z I sesji VII Kadencji Rady Gminy w Morzeszczynie odbytej w dniu 01 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ NR I/2014 z I sesji VII Kadencji Rady Gminy w Morzeszczynie odbytej w dniu 01 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ NR I/2014 z I sesji VII Kadencji Rady Gminy w Morzeszczynie odbytej w dniu 01 grudnia 2014 roku W pierwszej sesji VII Kadencji uczestniczyli radni Rady Gminy według załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa Przepisy ogólne 1. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. Walne Zebranie Członków zwołuje

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r. DPr-BRM-II.0012.11.9.2015 Protokół nr 11/VIII/2015 I. Obecność na posiedzeniu 1. Członkowie Komisji: - stan... 5 osób, - obecnych... 5 osób. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Delegatów Warmińsko Mazurskiej Federacji Sportu Olsztyn roku

Regulamin obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Delegatów Warmińsko Mazurskiej Federacji Sportu Olsztyn roku PROJEKT Regulamin obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Delegatów Warmińsko Mazurskiej Federacji Sportu Olsztyn 20.02.2016 roku I. UCZESTNICY WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO 1. W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW BUDYNKU Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "ROZŁOGI"

REGULAMIN ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW BUDYNKU Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ROZŁOGI REGULAMIN ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW BUDYNKU Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "ROZŁOGI" 1 Zebranie Mieszkańców Budynku jest organem Spółdzielni. Zebranie działa na podstawie 38-44 Statutu Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Ad.1. Zgodnie z art.20 ust.2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Ad.1. Zgodnie z art.20 ust.2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Ad.1. Zgodnie z art.20 ust.2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym I Inauguracyjną sesję Rady Gminy w Dobryszycach w dniu 01 grudnia 2014 r. otworzyła Pani Urszula Półrola - najstarsza wiekiem

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku Obrady rozpoczęto się o godzinie od 17 00 Na 15-to osobowy skład Rady w sesji

Bardziej szczegółowo

WZÓR..., dnia (...) r.

WZÓR..., dnia (...) r. WZÓR..., dnia......200... (...) r. PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO CZŁONKÓW KOŁA... POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Koła. 2. Powitanie wędkarzy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14 sesji Rady Gminy Poświętne odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne.

PROTOKÓŁ NR I/14 sesji Rady Gminy Poświętne odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne. PROTOKÓŁ NR I/14 sesji Rady Gminy Poświętne odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne. Po odmówieniu modlitwy otwarcia obrad I sesji Rady Gminy Poświętne o godzinie 9- tej

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu r. w Urzędzie Gminy Lipusz

Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu r. w Urzędzie Gminy Lipusz Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 01.12.2014 r. w Urzędzie Gminy Lipusz Ad. 1 Obrady sesji rozpoczęto o godz.14 00. Prowadzeniu obrad I sesji Rady Gminy przewodniczył najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 3 grudnia 2014 r. pod przewodnictwem Pana Kazimierza Szydłowskiego Przewodniczącego Komisji.

Bardziej szczegółowo

Statut Sołectwa CHECHŁO

Statut Sołectwa CHECHŁO Statut Sołectwa CHECHŁO Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Klucze NrXLV/300/05 z dnia 04.05.2005r Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Ogół mieszkańców sołectwa Chechło stanowi samorząd mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku

PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie Komisji Budżetowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Rodziców Publicznego Gimnazjum nr 30 im. Adama Mickiewicza w Łodzi. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin działalności Rady Rodziców Publicznego Gimnazjum nr 30 im. Adama Mickiewicza w Łodzi. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin działalności Rady Rodziców Publicznego Gimnazjum nr 30 im. Adama Mickiewicza w Łodzi. Na podstawie art.53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004r., poz

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP

PORZĄDEK walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP 1 PORZĄDEK walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP 1) Otwarcie zebrania. 2) Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków. 3) Przyjęcie porządku zebrania. 4) Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/102/2016 RADY GMINY W KRZYNOWŁODZE MAŁEJ. z dnia 8 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/102/2016 RADY GMINY W KRZYNOWŁODZE MAŁEJ. z dnia 8 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz. 7471 UCHWAŁA NR XIX/102/2016 RADY GMINY W KRZYNOWŁODZE MAŁEJ z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach

Regulamin działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach Regulamin działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256 z 2004r, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ OBRAD. Obecnych 20 z 23 radnych: I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Słupska dnia 25 listopada o godzinie 10 w sali nr 211

PROTOKÓŁ OBRAD. Obecnych 20 z 23 radnych: I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Słupska dnia 25 listopada o godzinie 10 w sali nr 211 PROTOKÓŁ OBRAD I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Słupska dnia 25 listopada o godzinie 10 w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku. Obecnych 20 z 23 radnych: 1. Ewelina Pankiewicz 2. Oskar Schulz 3. Katarzyna

Bardziej szczegółowo