w sprawie zmlan w budzecie gminy Daszyna na 2013 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w sprawie zmlan w budzecie gminy Daszyna na 2013 rok"

Transkrypt

1 RADA GMINY w Daszynie UCHWALA NrXXXVm/48/013 RADY GMINY W DASZYNIE z dnia 10 pazdziernika 013 roku w sprawie zmlan w budzecie gminy Daszyna na 013 rok Na podstawie art. 18 ust. pkt 4, pkt 9 lit.,,d" oraz lit. f" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 001 r, Nr 14, poz.159], z 00 r. Nr 3, poz. 0,Nr 6, poz. 558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz. 171, Nr 14, 1806, z 003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 16, 1568, z 004, Nr 116, poz. 103, z 005 r. Nr 17, poz. 1441, z 006, Nr 17, poz. 18, Nr 175, poz. 1457, Nr 10, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 007 r. Nr 48, poz. 37, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 118, z 008 Nr ISO, poz. 1111, z 009r. Nr 3, poz. 1458) oraz art. 11, art. 1, art. 14, art.15, art.17, art. 35, art. 36, art. 37, art. 39, art. 59, art. 64, ust. 3, art. 66 ustawy z dnia 7 sierpnia 009 r. o fmansach publicznych (Dz. U.Nr 157,poz. 140) Rada Gminy w Daszynie ucrnvala, co nast^puje: 1.1 Zwieksza sie dochody budzetowe ogolem o kwote ,57 zl, z tego: - dochody majatkowe - zwieksza sie o kwot$ ,54 zl - dochody biezace zmniejsza 319 o kwote ,97 zl,. Dokonane zmiany obrazuje tabela nr 1 do niniejszej Uchwaly. Dochody po zmianie wynosze). ogolem ,6 z-l (Zmniejsza si$ dochody budzetowe z tytulu eksploatacjiprzylqczy gazowych, z tytulu wplat mieszkancow napowyzszq imvestycje oraz zmniejsza sie doiacje z WFOSiGW przeniesienie na 014 r. Wprowadza si$ dotacje z Funduszit Niemieckiego na zadanie "Inteligentne sled energetyczne na terenie gminy Daszyna").1. Zmienia sie wydatki budzetowe w ten sposob, ze: - zwieksza sie wydatki majatkowe - o kwote ,6 zl, - zmniejsza sie wydatki biezace ~ o kwote 7.554,84 zl, - dokonuje si$ przesuniec v^datkow mi^dzy zadaniami inwestycyjnyml, - dokonuje sie przesuniec w ramach w}'datkow biezacych.. Dokonane zmiany obrazuje tabela nr do niniejszej Uchwaly. Wydatki po zmianie wyriosz^ ogolem ,31 zl. (Zmniejszenie wydafkow na zadania:"termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Daszyna", "Uporzqdkowanie gospodarki \vodno-sciekowej na terenie Gminy Daszyna poprzez budowg systemu kanalizacji zagrodowej", Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego ". Zwiekszenie \vydatkow na zadanie "Inteligentne sieci energetyczne na terenie Gminy Daszyna1' oraz urealnienie wydatkow na obshig administracyjno-prawnq w zakresie dostarczania wody) 3. Zmniejsza sie deficyt budzeto\vy o kwote ,15 zl tj. z kwoty ,0 zl do kwoty ,05 zl, ktory zostanie pokryty prz}'chodami z kredytow, pozyczek i wolnych srodkow z roku ubieg-lego.

2 Zmniejsza si przychody budzetowe ogolem o kwot^ ,15 zl z tego: - pozyczki z WFOSiGW - zniniejszenie o kwot? 1.16,67 zl, - pozyczki z BGK na wyprzedzajace finansowanie zadaii z udzialem srodkovv unijnych o kvvot^ ,64 zl, - wolne srodki z roku ubieglego - zwiekszenie o kwote ,16 zl.. Przychody po zmianie \vynosz^ ogolem ,50 zl zgodnie z tabelq nr Przyjmuje sie nowa^ tresc tabeli nr 9 - Zadania invvestycyjne realizowane w013 roku. 6. Wykonanie uchwaly powierza si$ Wojtowi Gminy. 7. Uchwala podlega publikacji i wchodzi w zycie z dniem podjecia.

3 DOCHODY BUDZETU GMINY DASZYNA NA 013 ROK w zlotych Dzial Rozdziai «Nazwa Plan przedzmianq Zmniejszenie Zwi^kszenie Plan po zmianach (5+6+7) i biez^ce 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczna,, gaz i wod? , , ,78 na lealizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt i Dosiarczanie paliw gazowych , ,78 na realizacj? zadan tinansowanych z udzialem srodkow. o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkl i Dochody z najmu i dzierzawy skladnikow majajkowych Skarbu Paiistwa, jednostek samorza,du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charamerze ,03 bieza.ce razem: , , ,86 na realizacj zadaii finansowanych z udziafem srodkow. o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt i , ,71 majqtkowe 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi? elektryczna,, gaz i wode , ,77 na realizacj zadan finansowanych z udzialem srodkiw, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt i , , Dostarczanie energii elektrycznej w tym z tytufu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt i Srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin (zwia.zkow gmin), powiat6w {zwia_zkow powiatow), samorza.dow wojewodztw, pozyskane z innych zrode! Dostarczanie paliw gazowych , , ,77 na realizacje zsdah finansowanych z udzialem srodkow. o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt i ,75 Sirona 1 z

4 690 Srodki na dofinansowanie wtesnych inwestycji gmin (zwiqzkow gmin), powiatow (zwi^zkow powiatow), samorza,d6w wojewodztw, pozyskane z innych zrodel ! 88,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska B ,16 w tyrn z tytulu doiacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj^ zadaii finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych. mowa w art. 5 ust. 1 pkt i Gospodarka sclekowa i ochrona w6d , , na realizaq'^ zadan finansowanych z udziaiem srodhfiw, o ktorych mowa w art. 5 list. 1 pkt i Dotacje otrzymane z paristwowycn funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek sektora finansow publlcznych 14669, , maj^tkowe razem: , , ,40 w tym z tytulu dotacji i srodkow nafinansowanie wydatkow ns realizacj^ zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt i , golem: , , ,6 w tym z tytuiu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj^ zadah' finansowanych z udziaiem srodkdw, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt i , ,08 (' kol do wykorzystania fakultatywnego) Strona z

5 WYDATKI BUDZETU GMINY DASZYNA NA 013 ROK 7. lego z. lego: iteflo: Diiaf 1 Rozdzia) Nazwa 4 *zed zmiana, Plan S3 1.7 WyUatH pieza.ee v/ydalkl JedriQstek budielowych D5 wynagrodzenia 1 skfetdkl od nieh naficzane ilego: wytjatki zwiqiane realijaq^ ich slalutowycti zeaari; dolacje na zailania bieiqce 10 Swiadczenia ra rtea osdb fizycinydi; wydatki na progiamy firansowane z udiiafem irodtfiw. o Morycft mown w art. 5 list. 1 pki 13 1 wyplat/ilylutu por?czerj i gwarancji 13 obsiuoa dtugu 14 Wydalki majajkowe IS inweslyq'e 1 zafcupy inweslycyjne wlym: na programy finansowane z udziatem irodvflw. o MiiycJi mowa w art. 5 ust 1 pkl ,59 akc]i 1 udziahiw orazwniesienle wktadiiw do sp6tek prawa handlowego Wytwarzanie I zaopaliytvanie w etieipi? elevlryczna.. paz I wod$ mniejszenie zwiskszeriie po zmianacn ,45 46,00 o,oa , przed zmian^ mniejsienie wi;k5iefiie po zmianacli przed zrrfana, wiekszenie , , , , B.OO fl.oo o,oa B S 7541 Doslaiczanie paliwgaiowycji Transport I l^cinosd D(ogi pubtaoe gminne Gospodaika miesjkaniowa GospodarVa gruntaml i nieiuctiomoiciami Beipieczerisl pubtone I ocnrona przeciwpoiarowa Qcholnicze slraie pczame Rozne toiuczema po zmianacti piled zmiana. rmniejszenie iwiekszenie po zrnfatiach jrzed zmiana. imntejszenie zwiekszenie po zmianach ptzed Zmiana. zmriiejsienie iwi^ksienie po zmianaeh pfzed onlanq rmniefszenie zwekszenie po zmiaaach pized jmiana. zmriiejsienie iwiekszenie M zmjanacft pried zmiana. zmniejsiefiie zwi^ksmnie po zmtanatfi przed zniiana, ivvrexsjenie po zmianach pried imianq imniejwenie jwi^ssenie po imianaoi 71436, , , DOO.OO 6 99, , ,77-30S , B.OO , S DOO.OO , IS D60 68, , , B , , , , , , , DS55.DO S , , , , , , a, oo o,oa 71436, , , , , , , S17.5S , , ,59 D.DO , ,7 o,oa o.ao Strona 1 z 1

6 I Zlega ilegn: z lego: Dzial Roidzial Nazwa 4 Rezeiw/ og&lne 1 cclowe Gospitdaika komunalna 1 octirona Srodowiska przeo! zroiatiq zwi^kszenie po zmianacn preed zniiana. zwie>szenie 30 zmianach przed zmiana. Plan DO B ,97 -as O.OQ , Wydalki biezqce S , , wydatk! jednostefc budzeldwych S 18fl, laa.ea 1960 wynagrodienia i sldmhi od nich naliczane e 67416, , zlego: wyctatki Jwi^zane z reatrzacfo ich slatulowych iadari; g , SBE D dolacje na Jadania bieza.ce 10 «iadczenla na neczossd fizycznych; wydalkl na prog ram y finansowane i udiiatem 5iodk6w, o Mflrych mowa w art.susl. Ipkl i3 1 O,OD D.DO wypfaty z. lytulu por^czeri i gwarancji 13 obstuga dkigu 14 W>Halkl marlkowe inwestycje i lakupy inweslycyjne 16 Z ,09 -B65 935, ,90 f ra programy finansowane z udzialem rodk6w. o Xloiyeh mowa w an. 5 USL 1 pkt i , D ,64 zakup i obj?cie akcji I udziatiw oraz wnleslenie wktadiw do spite k prawa handlowego. 18 0,DO 9QO01 Gosoodaifca iciekowa I ochrona wod zwie.kszenie po mianar.il O.OQ O.QO , ,36 B , , , Kurtura f octirona dztetfzlctwa narodowego Domy i oirodki kullury, Swietlice 1 Uuby Wydatki ra;em: pned zmiana. zwieksienie po mianacn przed ^miana. zmntejszente zwi^kszenie po jrnianach pried zmiana, zmntejszenie zwi^kszenie po (mianach , S S61.9.iiooa,oa , , , SZ 863, ,84 no O.OD B no , 14 6Z , ,56 94 B ,4-7 S , ,8 1S S 0,0 Q , , , ,79 Q.OO n.oo O.DQ , , ,74 ] , ,9 IS 8 985, , , , , , , , O.OQ Q,OQ Grz. Slrona z 1

7 Przychody r rozchody budzetu w 013r. w zlotych Lp. Tresc Klasyfikacja Kwota Przychody ogoiem: ,50 1 Przychody z zacia_gnietych pozyczek na finansowanie zadan realizowanych z udziaiem srodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej ,99 Wolne srodki, o ktorych mowa w art. 17 ust. pkt 6 ustawy ,96 3 Przychody z zacia.gni^tych pozyczek i kredytow na rynku krajowym ,55 Rozchody ogotem: ,45 1 Splaty pozyczek otrzymanych na finansowanie zadari realizowanych z udziaiem srodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej ,6 Splaty otrzymanych krajowych pozyczek i kredytow ,83 RADtGMlNY GrzegoYzZdunczyk Strona 1 z 1

8 ft Zaclania inwestycyjne rcalizowanc w 0.13 roku Tabela Nr 9 Lp. Dzlal Rozd/~ Nazwa zadania umestycyjnego L^exne kosxtj' finansiiwe roku 1) [3 Wydatki budzetu gmioy roku 013 Jednostka organizacyjna rcalizujiiea program!ub koordynujqca i^'kunanie programu Zadania inwestycyjne roczne i Remont i przebudowa kotlo\vni centralnego ogrzewania wraz z remonlem budynku mieszkalnego w miejscowosci Koryta Osada. Al = A = Zakup programu komputerovvcgo do \v}rniiaru oplat za odpady Gniina Daszj'na Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji SOI Zakup \Vi'posazenia do Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Daszj'nie Zakup btczki do \v>'\vozu nieczystosci ptynnyeh Razem: ' , ,00 x Al. w tym: srodki budzetu gminy vv wys..000 zl, planovvana dotacja z VVqjewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w \vys zt, pozyczka z Wpjewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej vv wys zl oraz dotacja Agencji WJasnoSci Rolnej z Lodzi w wys. 600 ze zl = zl; A. w tym: srodki budzetu gminy w wys..000 zl, pozyczka z Wqjewodzkicgo Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej vv wys zl oraz dotacja Agencji Wlasnos'ci Rolnej z Lodzi w wys. 600 zl zl = zl; IL Zadania inwestycyjne wielolelnie l Uporza_dko\vanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie gminy Daszyna poprzez budovv? systemu zaopatrzenia \ wod? oraz budowa przi'!a_cz,i wodociajowego do Zakladu Karnego \ Garbalinie ,33 Al , Inteligentne sieci energetyc?,ne na ferenie grniny Daszyna (w tym elektrocicpbvvnia nn bionias? w DasTynie, kotlo\ ia w ECorytach, systemy opomiarowania, slerowania i zarziifjzaitisi cnergi,-\, clektrj'czna_ i gazow^ na terenie gminy Daszyna) 14,36,75 -i-.500 = ,75 A , = ,75 Gniina Daszyna Budowa lokalncj iiifrastniklury.dystrybucji gazu ziemnego , S A3., , = , Budowa sieci cicplowniczych w gminie Daszyna w miejscowolci Daszyna - II etap ,30 A , HO

9 Lp. Dxial Rozdz. Nax\va zadynia inwestycyjnego, Ij^cznc knszrj' Finanso\vt' roku 013 Wydatki bud^etu gminy roku 0.13.Icdnostka orgsmizacyjiia realizuja_ca program lutt koonlyiiuj^ca \vykon;inle programs Budowa sieci cieplowniczych w gminie Daszyna w miejscowolci Mazew - II etap ,0 A , Zarza.dzanie euergia^ w budynkach uzylecznosci publicznej w Daszynic (budynkinn5;3;40) ,58 A , Termo modern izacja (w tym remont i modern izacja) budynkow uzytecznogci publicznej na terenie gmiiiy Daszyna (budynki OS? w miejscowosciacli: Jarochoxv, Jarochowek, Lubno, Koryta, Gasiorow, Stara Zelazna, Kre_zelewice, Nowa Zelazna, Slary Slawoszevv, Rzejdkow, Mazew oraz obiekt Szkoly \ Drzj'kozach) 1, ,55 = ,45 A ,55 = , Ceiitnim Sportowo- Rehab ilitacyjne w Daszynie wrazz hala^sportowa_\ Daszynie ,18 AS , Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej ua terenie gmiriy Daszyna poprzez budow? systemu kanalizacji zagrodowej - przydomowe oczyszczalnie sciekow , ,40 -i , ,48-614,30, ,36 A , , , , ,64 = , Zabczpieczenie energetj'czne i cicplne gminy Daszyna na bazie energii odnawialnej - instalacje kolektoriiw stonecznych dla odbiorcow indywiduahiyck ,54 A , Budowa swietlic wiejskich w Gminie Daszyna w miejscowosciach: Opiesin, Drzj'kozy, Koryta Osada, Jackow ,9 All , Budowa plac6w zabaw dla dzieci ora?. boiska sponovvo-rekreacyjnugo obiektovv skizi\cych promocj! akty^vnugo trybu zycia micszkancow gminy.150 A Razem: , ,40 X Ogotera L+ IT , ,40 X Al.wtym: ^rodki budzetu gminy \v\vys ,8 zl,, dotacja z Wojewodxkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej \vwys ,31 zt, pozyczka z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w wys ,49 zl oraz dotacja z PROW (umowa nr UM /11) w \vys ,5 zl; A. w tym: srodki budzetu gminy w wys ,75 zl +.500! = ,75 zl; A3. w tym: srodki budzetu gminy w wys ,17 zl -30 zl zl = ,17!, dotacja z RPO (umowa nr UDA-RPLD Q-OQ-005/11-00) w wys ,75 zl, dotacja Agencji Nieruchomosci Rolnej w Lodzi w \vys zl; A4.wtym: srodki budzetu gminy w wys..591,80, pozyczka z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej wwys zl; A5. w tym: srodk! budzetu gminy w wys ,0 zl, pozyczka z \Vojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w wys zl; A6. wtym: srodki budzetu gminy wwys zl, dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej wwys zl- umowa nr 9601AVn-05/OA-TR-ZI/D, dotacja z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w wys ,59 zl, pozyczka z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w wys, ,59 zl, oraz dotacja z PROW (umowa nr UM /1) w wys ,40 zl; A7. w tym: srodki budzetu gminy w wys zl ,55 zl = ,45, dotacja z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w wys zl, pozyczki z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska I Gospodarki Wodnej wwys. 45.OS7 zi oraz dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej wwys. 40S.70 zl; AS. w tym: srodki budzetu gminy w wys ,9 zl, dotacja Ministerstwa Sportu w wys ,6 zi, dotacja z PROW (umowa nr UM /11) w wys ,7 zl; A9.w tym: srodki budzetu gminy w wys ,68 zl ,40 zl zl = ,8 zl, dotacja z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 173,864,78 z! -

10 81.418,48?.! = 9.446,30 zl, pozyczka?, \Vqjew6dzkiego Funduszu Oc y Srodowiska i Gospodarki Wodnej w wys ,14 zl ^.16,67 z! = ,47 zl, dotacja z PROW (umowa nr UM /1 l)w wys ,95 zl ,64.zl = ,31 z!; AlO. w tym: srodki budtetu gminy \ vvys ,54 zl; dotacja 7. RPO (umowa nr UDA-R.PLD /10-00) w wys zl; All. w tym: srodki budzetu gminy w vvys ,14 zl, dotacja z PROW (umowa nr UM /11, umowa nr UM0504I45/11) \ wys. 79S.OS6.15 zl. AI. wtym: srodki budzetu gminy w wys zl, planowana dotacja z PROW w wys ; Daszyna, r.

Uchwala IVr XLIVl26912 005 Rady hliejskiej w Rykach z dnia 21 grudnia 2005 r.

Uchwala IVr XLIVl26912 005 Rady hliejskiej w Rykach z dnia 21 grudnia 2005 r. Uchwala IVr XLIVl26912 005 Rady hliejskiej w Rykach z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2005 r. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

zakresuadministracjirzadpweji innychzadanzleconychgminieustawamiw wyspkosci- 131.346 zl. wg

zakresuadministracjirzadpweji innychzadanzleconychgminieustawamiw wyspkosci- 131.346 zl. wg - -.----- Uchwaly Nr XD/71/04 Rady Gminy Regnów z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budzetu Gminy na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i 9 lit.d,e i pkt. 10 oraz art.61 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 26 maja 215 r. w sprawie zmian w budżecie na 215 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 213 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO UCHWAŁA Nr XXVI/239/2009 RADY GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 27 lutego 2015 roku

Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 27 lutego 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

OPOROW - MARZEC - 2013 ROK

OPOROW - MARZEC - 2013 ROK URZATJ GMINY OPOROW 1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU GMINY OPOROW ZA 2012 R. 2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY WOPOROWIEZA 2012 R. 3. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X /66/03 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2003 rok

Uchwała Nr X /66/03 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2003 rok Uchwała Nr X /66/3 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 23 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 23 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/72/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE

UCHWAŁA NR VII/72/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 maja 2015 r. Poz. 3283 UCHWAŁA NR VII/72/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/10 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2010 ROKU

UCHWAŁA Nr III/14/10 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2010 ROKU UCHWAŁA Nr III/4/0 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 200 ROKU w sprawie: zmiany uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 200 rok. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt. 4, art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 2031 UCHWAŁA NR XL/815/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku

Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budŝecie na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok

UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXII / 196 / 06 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie dokonania zmian w Budżecie Gminy na 2006 rok

Uchwała nr XXXII / 196 / 06 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie dokonania zmian w Budżecie Gminy na 2006 rok Uchwała nr XXXII / 196 / 6 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 marca 26 r. w sprawie dokonania zmian w Budżecie Gminy na 26 rok Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 3 czerwca 25r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE Nr 6~ 5. MARSZALKA WOJEWODZTWA SWn;TOKRZYSKIEGO

ZARZJ\DZENIE Nr 6~ 5. MARSZALKA WOJEWODZTWA SWn;TOKRZYSKIEGO ZARZJ\DZENIE Nr 6~ 5 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWn;TOKRZYSKIEGO z dnia;t0 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzedu Marszalkowskiego na 2015 rok Na podstawi e art.43 ust.l ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII /80 / 11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr VIII /80 / 11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok UCHWAŁA Nr VIII /80 / 11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 5106 UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY POWIATU W SZCZECINKU. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Szczecin, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 5106 UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY POWIATU W SZCZECINKU. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 5106 UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY POWIATU W SZCZECINKU z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok.

Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok. Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok. Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 ROZPORZĄDZENIE

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 ROZPORZĄDZENIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 3TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE 2496 Nr 3/05 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sejnach z dnia 12 października 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV / 71 / 07

Uchwała Nr XV / 71 / 07 Uchwała Nr XV / 71 / 07 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III / 9 / 06 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budŝetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/182/2005 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 1 marca 2005 r.

Uchwała Nr XXVII/182/2005 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 1 marca 2005 r. Uchwała Nr XXVII/182/2005 Rady Żarskiego z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie zmian budżetu powiatu żarskiego. Na podstawie art.12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo