Odpowiedź nr 12: Zamawiający zmodyfikuje załącznik nr 1 do SIWZ.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odpowiedź nr 12: Zamawiający zmodyfikuje załącznik nr 1 do SIWZ."

Transkrypt

1 W związku z otrzymanymi pytaniami w sprawie ogłoszonego przez nas postępowania przetargowego pn.: Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe Zamawiającego udzielam odpowiedzi: Pytanie nr 1: Prosimy o przekazanie wartości zgłaszanego do ubezpieczenia majątku według wartości odtworzeniowej lub księgowej brutto. Odpowiedź nr 1: Do ubezpieczenia Zamawiający zgłasza wartość mogącej powstać szkody. Zamawiający zmodyfikuje załącznik nr 1 do SIWZ. Pytanie nr 2: Jednocześnie w przypadku zgłaszaniu do ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej konieczne jest przekazanie wykazu ubezpieczonego mienia w podziale na śr. trwały, nr ewidencyjny, opis ( nazwa ) rok produkcji i wartość w zł. W tym przypadku konieczne jest również podanie metodologii wyceny tej wartości. Odpowiedź nr 2: Żądane dane nie są istotne dla przyjętych wartości mogącej powstać szkody. Metodologia wyceny wg biegłego ubezpieczyciela a w przypadkach spornych biegłego ubezpieczającego - następnie negocjacje. Pytanie nr 3: Wnioskujemy o doprecyzowanie zapisu dla: budynków i budowli, maszyn, narzędzi, wyposażenia, niskocennych składników majątkowych jako wartości księgowej brutto / odtworzeniowej wg systemu sum stałych. Dla środków obrotowych wg ceny zakupu, w systemie sum stałych. W odniesieniu do pozycji nakłady inwestycyjne (wg wartości księgowej brutto), wartości pieniężne (w wartości nominalnej), mienie pracownicze (wg wartości rzeczywistej) w systemie pierwszego ryzyka rozumianego jako system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia ustalana jest niezależnie od całkowitej wartości mienia lub kategorii mienia, które ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową. Ustalenie sumy ubezpieczenia można oprzeć o szacunkową maksymalną wysokość szkody, jaka może powstać wskutek zajścia zdarzenia losowego. Odpowiedź nr 3: W załączniku nr 1 do SIWZ pkt III. Wartości do ubezpieczenia, stanowią szacunkową maksymalną wysokość szkody, jaka może powstać wskutek zajścia zdarzenia losowego. Pytanie nr 4: Wnioskujemy o wyłączenie jako odrębnej pozycji niskocennych składników majątku, obecnie ujęta została w pozycji: maszyny, narzędzia, wyposażenie, niskocenne składniki mienia. Odpowiedź nr 4: Pytanie nr 5: Wnioskujemy o przyjęcie definicji szkody wodno-kanalizacyjnej jako: bezpośrednie działanie wody, pary lub innych cieczy, w wyniku co najmniej jednej z poniższych przyczyn: a) awaria przewodów, zbiorników lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych instalacji (w tym powstała wskutek ich zamarznięcia), b) pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach określonych w lit. a, c) cofnięcie się wody lub ścieków z urządzeń sieci kanalizacyjnej, d) samoczynne uruchomienie się instalacji tryskaczowych, zraszaczowych lub innej instalacji gaśniczej z innych przyczyn niż wskutek pożaru. Odpowiedź nr 5: Pytanie nr 6: Wnioskujemy o przedstawienie wykazu budynków i budowli w podziale na lokalizacje z uwzględnieniem konstrukcji poszczególnych budynków i budowli (konstrukcja ścian, konstrukcja dachu i pokrycie dachu), ich jednostkowych sum ubezpieczenia oraz roku budowy. Wykaz wartości do ubezpieczenia MPGK Sp. z o.o. wykazuje np. zbiorczą pozycję Budynki i budowle o wartości zł. tak podane informacje są zbyt ogólne do objęcia ochroną. Odpowiedź nr 6:

2 Pytanie nr 7: Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, iż żaden z budynków nie jest o konstrukcji z płyt warstwowych z wypełnieniem z poliuretanu lub styropianu bez tryskaczy, nie jest o konstrukcji drewnianej, nie posiada dachu z elementami drewna krytego papą. Odpowiedź nr 5: Żaden z budynków Zamawiającego nie jest o konstrukcji z płyt warstwowych z wypełnieniem z poliuretanu lub styropianu bez tryskaczy, nie jest o konstrukcji drewnianej, nie posiada dachu z elementami drewna krytego papą. Pytanie nr 8: Dla mienia pracowniczego sugerujemy wprowadzić podlimit na pracownika w wysokości 400 zł. Odpowiedź nr 8: Pytanie nr 9: Zakres dotyczący skutków terroryzmu proponujemy wprowadzić w oparciu o treść klauzuli: a) Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu. b) Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych. c) Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego. d) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: zł e) Franszyza redukcyjna : 10% wysokości szkody, nie mniej niż 5 000zł Odpowiedź nr 9: Zamawiający częściowo zmodyfikuje załącznik nr 1 do SIWZ. Pytanie nr 10: Prosimy o informację w przedmiocie zgłaszanych do ubezpieczenia pozycji: Cmentarz Szachty studzienne, Pompownia wody dla których podane zostały limity. Proponujemy zawarcie ubezpieczenia do sumy, wg wartości księgowej brutto z doprecyzowaniem co stanowi przedmiot ubezpieczenia. Odpowiedź nr 10: Cmentarz: ubezpieczane są szkody powstałe w wyniku uszkodzenia bram i furtek metalowych w ogrodzeniu, uszkodzenie ogrodzenia Cmentarza, uszkodzenie studzienek poboru wody. Szachty studzienne i pompownia wody: urządzenia techniczne zagłębione w ziemi lub z budynkiem na powierzchni, całkowicie betonowe wyposażone w urządzenia sterownicze i pompy głębinowe, zabezpieczone mechanicznie i elektronicznie przed włamaniem. W wielu przypadkach obiekty Zamawiającego nie mają wartości księgowej. A nowe mają zbyt dużą wartość księgową. Ryzyko poważnej szkody jest minimalne. Pytanie nr 11: Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiający nie prowadzi działalności w zakresie zbierania i odbierania odpadów niebezpiecznych. Odpowiedź nr 11: Zamawiający nie prowadzi działalności w zakresie zbierania i odbierania odpadów niebezpiecznych. Nie ma takiego pozwolenia. Pytanie nr 12: Wnioskujemy o wprowadzenie do wszystkich wymienionych grup mienia zapisu, że jest to ubezpieczenie na pierwsze ryzyko. Definicja systemu pierwszego ryzyka podana została w pkt. 3 ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych. 2

3 Odpowiedź nr 12: Pytanie nr 13: Wnioskujemy o rozszerzenie ochrony w zakresie wandalizmu i dewastacji w oparciu o teść klauzuli: Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni. Odpowiedź nr 13: Pytanie nr 14: W odniesieniu do ubezpieczenia gotówki w transporcie na ternie RP prosimy o podanie łącznej sumy transportowanej w ciągu roku gotówki oraz liczby transportów w ciągu roku. Odpowiedź nr 14: Pytanie nr 15: W odniesieniu do ubezpieczeń zawieranych w systemie sum stałych tj. wyłącznie mienie od pożaru, wnioskujemy o wykreślenie z treści zamieszczonej w SIWZ i zastosowanie klauzuli automatycznego pokrycia w poniższej treści: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: a) nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia, b) wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek dokonanych inwestycji, zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów). 1. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Odpowiedzialność TU w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 10% wartości łącznej sumy ubezpieczenia, nie więcej niż ,00zł. 2. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 3. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie rocznym i 50% wysokości stawki rocznej. 4. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, TU dokona rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5. Odpowiedź nr 15: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Pytanie nr 16: W odniesieniu wyłącznie do ubezpieczenia mienia od pożaru wnioskujemy o zastosowanie klauzuli ubezpieczenia ryzyka pośredniego uderzenia pioruna w poniższej treści: Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że odpowiedzialność PZU SA za szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym zostaje zwiększona do kwoty ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 3

4 Odpowiedź nr 16: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Pytanie nr 17: W odniesieniu wyłącznie do ubezpieczenia mienia od pożaru wnioskujemy o rozszerzenie ochrony w zakresie wandalizmu i dewastacji w oparciu o teść klauzuli: Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni. Limit dla klauzuli: 5 000,00 zł. w wyłączeniem ryzyka graffiti. Odpowiedź nr 17: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Pytanie nr 18: Wnioskujemy o wyłączenie punktu C w całości ze względu na brak możliwości objęcia ochroną od stłuczenia lub pęknięcia pomników i tablic granitowych. Odpowiedź nr 18: Pytanie nr 19: Wnioskujemy o uzupełninie informacji w zakresie: a) Wysokości i struktury obrotów Ubezpieczonego w ostatnim okresie obrachunkowym: - z wszystkich rodzajów prowadzonej działalności (produkcyjnej, usługowej); - w tym z działalności produkcyjnej. Odpowiedź nr 19: Struktura obrotów: Na kwotę zł składa się: 1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 59,6 % 2. Usługi sanitarne i pokrewne, np. wywóz odpadów komunalnych, sprzątanie, konserwacja zieleni 31,7 % 3. Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym 7,2 % 4. Pozostałe usługi, np. badania laboratoryjne wody i ścieków 0,1 % 5. Działalność finansowa 0,1 % 6. Pozostała działalność operacyjna 1,3 %. Pytanie nr 20: Wnioskujemy o zastąpienie sformułowania na jedno i wszystkie zdarzenia sformułowaniem na jeden i wszystkie wypadki gdzie za wypadek ubezpieczeniowy przyjmuje się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utratę, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy. Odpowiedź nr 20: Zamawiający częściowo zmodyfikuje załącznik nr 1 do SIWZ. Pytanie nr 21: Wnioskujemy o potwierdzenie, że produktem wprowadza do obrotu przez Zamawiającego jest tylko woda. Odpowiedź nr 21: Oświadczenie: Spółka zbiorowo zaopatruje w wodę.. Spółka nie jest producentem wody, ale jedynie ją wydobywa i dostarcza. Innego określenia niż w ustawie nie można złożyć. Pytanie nr 22: W związku z powyższym do zakresu prosimy o włączenie klauzuli: Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez producenta w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu (OC za produkt). 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez wprowadzenie do obrotu produktów określonych w umowie ubezpieczenia. 4

5 2. O ile nie umówiono się inaczej, ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (RP), powstałe: 1) na terytorium RP, 2) poza terytorium RP, jeżeli zostały wyrządzone konsumentom oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terytorium RP, z zastrzeżeniem, iż ubezpieczony nie wiedział, że zostanie on wyeksportowany. 3. Wszystkie szkody będące wynikiem wprowadzenia do obrotu partii (serii) produktów posiadających tę samą wadę lub które można przypisać tej samej przyczynie, uważa się za jeden wypadek ubezpieczeniowy niezależnie od liczby poszkodowanych i momentu powstania i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody. 4. PZU SA nie odpowiada za szkody: 1) polegające na uszkodzeniu bądź zniszczeniu samego produktu oraz z tytułu korzyści jakie poszkodowany mógłby osiągnąć w związku z jego używaniem, 2) których przyczyną była jawna wada produktu na co producent wyraźnie zwrócił uwagę, 3) wynikłe z wprowadzającej w błąd reklamy lub braku reklamowanych właściwości, 4) spowodowane wycofaniem z rynku wadliwej partii produktu, 5) powstałe w wyniku uszkodzenia kodu genetycznego, 6) spowodowane przez produkty genetycznie zmodyfikowane, 7) wyrządzone przez produkt zawierający ludzką krew, osocze lub substancje krwiopochodne, 8) powstałe w wyniku używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub załączoną instrukcją obsługi lub innym dokumentem opisującym właściwości produktu oraz sposób jego wykorzystania, 9) spowodowane przez produkt wykorzystywany w przemyśle lotniczym lub kosmicznym, 10) powstałe wskutek bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania wyrobów tytoniowych, 11) wyrządzone przez produkt nie posiadający ważnego atestu (certyfikatu, zezwolenia) dopuszczającego do obrotu, o ile atest (certyfikat, zezwolenie) jest wymagany przez przepisy obowiązujące w kraju, w którym produkt został wprowadzony do obrotu. 12) mające postać czystej straty finansowej. Odpowiedź nr 22: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Pytanie nr 23: Podanie jeżeli takie istnieją adresów wszystkich lokalizacji, w których prowadzona jest działalność. Odpowiedź nr 23: Zamawiający prowadzi działalność na terenie miasta i przyległych gmin. Pytanie nr 24: Wnioskujemy o wykreślenie klauzuli: miejsc ubezpieczenia i klauzuli 72 oraz z zakresu słów: szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi. Odpowiedź nr 24: Pytanie nr 25: W odniesieniu do zapisu dotyczącego rozszerzenia o szkody wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez jego zanieczyszczenie prosimy o podanie zagrożeń mogących skutkować powstaniem szkody okoliczności zaistnienia zagrożenia o takim charakterze tj. potencjalne scenariusze szkodowe. - Czy zakład może stanowić ryzyko skażenia gruntu, wody, powietrza substancjami zanieczyszczonymi określonymi jako poważne awarie w trakcie zwykłej działalności bądź w trakcie awarii. Odpowiedź nr 25: Nie. Przez okres istnienia Spółki Zamawiającego taka awaria nie wystąpiła. Ryzyko zerowe. Pytanie nr 26: - Czy w miejscu działalności zakładu miało miejsce skażenie gleby, wody lub powietrza czy też są przypuszczenia lub znane sytuacje mogące spowodować taką szkodę w przyszłości? Prosimy o wskazanie substancji, która spowodowała lub może spowodować zanieczyszczenie. Odpowiedź nr 26: Na terenie działalności Zamawiającego nie nastąpiło skażenie wody, gleby lub powietrza. Ryzyko mało prawdopodobne. 5

6 Pytanie nr 27: - Czy zakład posiada plan szybkiego reagowania na wypadek zanieczyszczenia środowiska? Odpowiedź nr 27: Istnieją uzgodnione z Sanepidem i Urzędem Miasta procedury na wypadek pogorszenia jakości wody lub zagrożeń kryzysowych i OC. Pytanie nr 28: - Czy na terenie zakładu zakopane są jakiekolwiek odpady? Jeżeli tak, prosimy o podanie szczegółów dotyczących postępowania z takimi odpadami. Odpowiedź nr 28: Na terenie zakładu Zamawiającego nie ma zakopanych jakichkolwiek odpadów. Pytanie nr 29: - Jaki jest system oczyszczania ścieków ( fizyczny, chemiczny, biologiczny)? Odpowiedź nr 29: Zamawiający posiada mechaniczno-biologiczny system oczyszczania ścieków. Pytanie nr 30: W odniesieniu do zakresu wadliwie wykonanych prac i usług. Czy Zamawiający korzysta i w jakim zakresie z podwykonawstwa? Czy są to stali podwykonawcy? Jeśli tak to proszę o podanie listy. Jakiego rodzaju prace i usługi mają być przedmiotem ochrony. Odpowiedź nr 30: Zamawiający w minimalnym stopniu korzysta z usług podwykonawców. Podwykonawcy wynajmowani są do wykonywania przewiertów, remontów itp. nie dopuszczani są podwykonawcy nie ubezpieczeni. Pytanie nr 31: Prosimy o podanie liczby km dróg, na których Zamawiający świadczy usługi w zakresie zimowego i letniego oczyszczania. Odpowiedź nr 31: Teren miasta Chełma: drogi lokalne Zamawiający nie obliczał długości dróg. Pytanie nr 32: Dla ryzyka czystych strat finansowych proszę o podanie scenariuszy szkodowych. Odpowiedź nr 32: Czysta strata finansowa - z definicji, jest to uszczerbek majątkowy nie będący szkodą na osobie lub szkodą rzeczową. Przykład: Spółka wykonała, np. remont instalacji wodociągowej. Projekt był wykonany prawidłowo i zawierał odpowiednie średnice i rodzaj przewodów, natomiast naruszone zostały zasady sztuki budowlanej użycie na jednym odcinku niewłaściwego materiału spowodowało brak dostawy wody w części budynku prze okres np. 1-go dnia w tym czasie nie było możliwości pracy kilku pracowników. Szkody na osobie lub mieniu nie było, instalacja oraz urządzenia działały ale nie w takim zakresie w jakim powinny i żeby osiągnąć pracę wszystkich pracowników konieczna była wymiana części instalacji niezgodnej z projektem. Koszty pozostawania bez pracy tych osób w tym przypadku jest czystą stratą finansową. Pytanie nr 33: Prosimy o podanie scenariuszy szkodowych dotyczących szkód spowodowanych awarią sieci wodno - kanalizacyjnej. Czy w związku z tym zakresem zgłaszane były szkody? Jakie działania zostały podjęte w celu wyeliminowania w przyszłości podobnych zdarzeń. Odpowiedź nr 33: W przeszłości wystąpiły przypadki zalania piwnic, uszkodzenia powierzchni w wyniku podmycia przez wodę. Zdarzenia sporadyczne. Pytanie nr 34: W zakresie OC pracodawcy prosimy o przekazanie informacji w zakresie: a. czy i z jaką częstotliwością ubezpieczony przeprowadza oceny ryzyka zawodowego, określenie stosowanej przez niego metody, 6

7 Odpowiedź nr 34: Ocena ryzyka zawodowego metodą Risc Score Zamawiający przeprowadza na bieżąco przez służby bhp i osoby kierujące pracownikami. Wszyscy pracownicy są przeszkoleni w tym zakresie. Zamawiający posiada odpowiednie dokumenty. Pytanie nr 35: Które grupy pracowników narażone są na ryzyko, ustalenie/ zdefiniowanie samego ryzyka, czy istnieje /na czym polega Odpowiedź nr 35: Największe ryzyko zawodowe występuje podczas prac wykopowych oraz przy pracach kanalizacyjnych. Działania zapobiegawcze, korygujące i korekcyjne Zamawiającego powodują, że dotychczas nie było wypadków spowodowanych tymi zagrożeniami. Pytanie nr 36: czy istnieje system unikania ryzykownych sytuacji poprzez np. zastępowanie niebezpiecznych metod i materiałów - bezpiecznymi, dostosowywania się na bieżąco do najnowszych zmian technicznych, Odpowiedź nr 36: Wszystkie prace wykonywane przez Zamawiającego są zgodnie z odpowiednimi procedurami i zasadami oraz przy zastosowaniu wszelkich zabezpieczeń bhp. Pytanie nr 37: czy pracodawca organizuje szkolenia bhp i informuje pracowników o istniejących zagrożeniach, Odpowiedź nr 37: Zamawiający prowadzi szkolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dodatkowo w razie takiej potrzeby np. każdorazowo przy podjęciu prac niebezpiecznych na polecenie pisemne, np. u elektryków. Pytanie nr 38: czy w firmie rozwijana jest odpowiednia strategia prewencyjna Odpowiedź nr 38: Zamawiający posiada i stosuje od 2000 roku procedury PN ISO , PN-EN ISO i PN-EN ISO oraz wynikające z nich obowiązki i zalecenia. Pytanie nr 39: Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania: Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)? Odpowiedź nr 39: Tak. Mienie Zamawiającego jest zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Pytanie nr 40: Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)? Odpowiedź nr 40: Tak. Stanowiska pracy w zakładach Zamawiającego spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy opisane w ustawie. Pytanie nr 41: Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane? 7

8 Odpowiedź nr 41: Tak. Obiekty budowlane Zamawiającego są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Pytanie nr 42: Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie? W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; b) sprzętu przeciwpożarowego; c) instalacji elektrycznej i odgromowej; d) instalacji gazowej; e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); f) instalacji gazów medycznych; g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; h) instalacji ciśnieniowych; i) urządzeń dźwigowych. Odpowiedź nr 42: Tak. Przeglądy okresowe prowadzone są zgodnie z przepisami przez uprawnione osoby (zatrudnieni inspektorzy nadzoru) i zewnętrzny dozór techniczny. Nie stwierdzono usterek ani uchybień. Pytanie nr 43: W związku z ogłoszonym przetargiem na ubezpieczenie majątku należącego do MPGK Sp. z o.o. w Chełmie zwracam się z uprzejmą prośbą o informację o szkodowości w ubezpieczeniach majątkowych za ostatnie 3 lata (szkody wypłacone lub szkody w rezerwie). Odpowiedź nr 43: Zamawiający umieści informacje o szkodowości za ostatnie 3 lata. Ze względu na dużą ilość zmian w dokumentacji Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień r. 8

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Poznań, 17 stycznia 2014 r. Do wszystkich Wykonawców postępowania przetargowego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenia majątku oraz interesu majątkowego JAROCIŃSKICH

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich Wykonawców

Do wszystkich Wykonawców Wodzierady, 20.10.2011 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy Wodzierady Zamawiający informuje, że do

Bardziej szczegółowo

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r.

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 3 na pytania Wykonawców

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 3 na pytania Wykonawców YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 6/NEC/2015 Odpowiedzi Nr 3 na

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia 337727-2010 z dnia 25.11.2010r.

Nr ogłoszenia 337727-2010 z dnia 25.11.2010r. Kowanówko, 29.11.2010 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ I MODYFIKACJA SIWZ NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I SAMOCHODU CIĘŻAROWEFO (NW, OC) SZPITALA REHABILITACYJNO KARDIOLOGICZNEGO W KOWANÓWKU

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

WYJAŚNIENIA NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Leszno dnia 2014-04-14 WYJAŚNIENIA NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Zgodnie z art. 38 ust 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2013r poz 907 z późn zm.) WORD Leszno przekazuje Wykonawcom wyjaśnienia na zapytanie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl Znak: PO-II - 370/ZZP-3/33/14 Szczecin, dnia 05.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY -

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - W trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści postanowień Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu Infrastruktury Sportowej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu Infrastruktury Sportowej Kraków, 19 grudnia 2014 r. NZ.273.283.2014.RZA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu Infrastruktury Sportowej Wykonawcy w

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania o udzielanie zamówienia

Do uczestników postępowania o udzielanie zamówienia 28/0713/UN 1/17 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-74-42, faks 58-554-72-27 Biuro Kanclerza AWFiS: 80-336 Gdańsk, ul. Józefa Czyżewskiego

Bardziej szczegółowo

KRS 0000000142 NIP 772-18 -77-458

KRS 0000000142 NIP 772-18 -77-458 Szpital Powiatowy w Radomsku 97 500 Radomsko ul. Jagiellońska 36 tel. Centrala 044 685 47 00 tel. Sekretariat 044 685 47-16 fax. 044 685 47 01 e mail: admin@szpital.biz.pl KRS 0000000142 NIP 772-18 -77-458

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O.

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O. DOTYCZY SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O. 2014/2016 1. Pytanie Wykonawcy Zadanie 1 Zakres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia,

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia, Nr sprawy: ZP.271.36.2014 Oświęcim, dnia 05-08-2014 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY MIASTO OŚWIĘCIM I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika

Bardziej szczegółowo

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego Załącznik nr 5 Przedmiot i zakres ubezpieczeń: Przedmiotem zamówienia jest Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania mienia oraz w związku z udzielaniem świadczeń

Bardziej szczegółowo

Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa. Sprawa: Wyjaśnienia siwz.

Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa. Sprawa: Wyjaśnienia siwz. Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa Sprawa: Wyjaśnienia siwz. Hala Gdańsk Sopot Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. CZĘŚĆ I Przedmiotem części I zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium Bristol MSWiA Ul. Okrzei 1 57-350 Kudowa-Zdrój NIP: 883-14-22-340 REGON: 890450627 Tel. 74 86 61201 w 191 Fax. 74 86 61 203 Mail.

Bardziej szczegółowo

Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są Usługi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach obejmujące ryzyka zaistniałe u Zamawiającego w okresie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Nr klauzuli Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli 1 Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia ZADANIE I OBEJMUJE: A) Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000zł 6) Franszyza redukcyjna : 1.

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000zł 6) Franszyza redukcyjna : 1. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/ 184 /02/12 Warszawa, 20.02.2012r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/05UB/01/2012

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o Toruń, 03.11.2014 Wyjaśnienie do SIWZ do zamówienia publicznego pn. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI W nawiązaniu do zapytań

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia oraz zmiana treści zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia oraz zmiana treści zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia Numer sprawy: BZ/ZP.01/07/02/13 Włocławek 04.03.2013 r. Wyjaśnienia oraz zmiana treści zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr BZ/ZP.01/07/02/13. na: Objęcie

Bardziej szczegółowo

2. Czy zamawiający dopuszcza zamienne określenie wypadki ubezpieczeniowe zamiast zdarzenia? Odpowiedź: Tak

2. Czy zamawiający dopuszcza zamienne określenie wypadki ubezpieczeniowe zamiast zdarzenia? Odpowiedź: Tak Gryfino, dnia 22 kwietnia 2011 r. SEO.271.5.6.2011 Dotyczy: zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gryfino ogłoszonego

Bardziej szczegółowo