Nr Informacja. Rozwój obszarów wiejskich (w ramach programu UE Leader+) KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 1089. Informacja. Rozwój obszarów wiejskich (w ramach programu UE Leader+) KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Rozwój obszarów wiejskich (w ramach programu UE Leader+) Październik 2004 Anna Zygierewicz Informacja Nr 1089 Niniejsze opracowanie przedstawia zasady działania programu Leader+, przewidzianej na lata oraz przykłady działań realizowanych w wybranych krajach UE. Zawiera także informacje o Pilotażowym Programie Leader+ w Polsce i planach dotyczących działań tego typu w latach

2 BSiE 1 1. Program Unii Europejskiej Leader+ Program Leader+ jest inicjatywą wspólnotową, przewidzianą na lata , finansowaną z Sekcji Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Inicjatywa Wspólnotowa Leader+ stanowi kontynuację i rozwinięcie programów Leader I ( ) i Leader II ( ). Celem programu Leader I było przede wszystkim budowanie lokalnych powiązań. W ramach programu Leader II wspierano współpracę różnych partnerów oraz innowacyjność. Celem inicjatywy Leader+ jest wspieranie projektów rozwoju wsi, wymiany doświadczeń, współpracy obszarów wiejskich, rozwoju innowacyjności i efektywności produkcji rolnej oraz podnoszenie jakości potencjału produkcyjnego gospodarstw rolnych. Akcent w programie Leader+ położony jest na oddolne inicjatywy lokalne oraz wdrażanie nowoczesnych strategii rozwoju obszarów wiejskich. Regulacje prawne dotyczące programu Leader znajdują się w art. 20 Rozporządzenia 1260/1999/WE Rady wprowadzającego ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych oraz w Zawiadomieniu Komisji do Członków Wspólnoty z 14 kwietnia 2000 r. ustanawiającym wytyczne dla programu na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (Leader+). Leader+ w oparciu o współpracę na poziomie regionalnym i ponadnarodowym wspomaga wdrażanie nowoczesnych strategii rozwoju obszarów wiejskich. W ramach programu Leader+ władze lokalne, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy mogą otrzymywać wsparcie w realizowaniu projektów przyczyniających się do rozwoju obszarów wiejskich. Najważniejsze cechy programu Leader+ to: podejście lokalne, które oznacza formułowanie programu rozwoju lokalnego w oparciu o specyficzne właściwości i potencjał, którymi dysponuje dany obszar, podejście oddolne, które oznacza aktywny udział obywateli, stowarzyszeń, grup interesu i innych zainteresowanych z danego obszaru, współpraca ponadsektorowa umożliwiająca zintegrowane podejście do projektów rozwojowych, które ożywiają gospodarkę lokalną, tworzenie powiązań i współpraca umożliwiająca wymianę pomysłów na obszarze całej Europy, przenoszenie doświadczeń i nowe impulsy dla obszarów wiejskich, publiczno-prywatne partnerstwo lokalne (Lokalne Grupy Działania), w którym osoby prywatne i publiczne opracowują wspólnie regionalne koncepcje rozwoju, lokalne finansowanie i zarządzanie, za które odpowiedzialne są Lokalne Grupy Działania, innowacyjność w zakresie promowania zasobów i produktów lokalnych, form organizacyjnych, itd. Wzajemne uczenie się, wymiana doświadczeń i współpraca pomiędzy grupami realizującymi program Leader+ w różnych krajach ułatwia Obserwatorium obszarów wiejskich (prowadzone przez organizacje wyłonione przez Komisję Europejską w drodze przetargu).

3 2 BSiE Obserwatorium zbiera, analizuje i rozpowszechnia informacje dotyczące zarówno realizacji programu, jak i innych działań stymulujących rozwój obszarów wiejskich. Regiony Leader+ to obszary, które tworzą jedność pod wzglądem kulturowohistorycznym, przestrzenno-przyrodniczym lub gospodarczym. Regiony powinny liczyć od 10 tysięcy do 100 tysięcy mieszkańców. Program Leader+ obejmuje swoim zasięgiem wszystkie obszary wiejskie Unii Europejskiej, jednak aby skoncentrować pomoc na realizacji najlepszych projektów, ze wsparcia w ramach działania 1 i 2 może korzystać ograniczona liczba terytoriów. Pomoc finansowa z programu Leader+ może stanowić do 75% kosztów projektu w regionach objętych celem 1 polityki strukturalnej i do 50% w pozostałych regionach. Beneficjentami pomocy są przede wszystkim Lokalne Grupy Działania (Local Action Groups, LAG s), czyli związki partnerów publicznych i prywatnych wspólnie podejmujących działania innowacyjne związane z rozwojem obszaru wiejskiego. Środki, pochodzące z budżetu UE, przewidziane na realizację programu Leader+ w latach wynoszą 2 105,1 mln euro. Należy dodać, że całkowity budżet programu jest większy i wyniesie prawdopodobnie 5 046,5 mln euro, gdyż wymagany jest finansowy wkład własny realizatorów projektów. Budżet programu Leader+ podzielony jest na trzy działania i pomoc techniczną (tabela 1). Tabela 1. Budżet programu Leader+ (wraz z wkładem własnym realizatorów projektów) Rodzaj działania: Mln euro Udział (w %) Działanie 1: Wspomaganie nowoczesnych strategii rozwoju terenów wiejskich 4.377,6 86,75 Działanie 2: Wsparcie dla międzyregionalnych i międzynarodowych projektów 504,8 10,00 współpracy Działanie 3: Tworzenie sieci obszarów wiejskich UE zarówno objętych 68,7 1,36 pomocą LEADER+ jak i nie korzystających z tej pomocy Pomoc techniczna 95,4 1,89 Źródło: Komisja Europejska, DG AGRI, Doświadczenia państw członkowskich Unii Europejskiej (UE 15) pokazały, że działania realizowane w ramach programu, we wszystkich krajach odpowiadały najważniejszym problemom występującym na obszarach wiejskich tych krajów. Realizacja tego typu działań była możliwa dzięki jednoczeniu się i wspólnym działaniom prywatnych i publicznych partnerów lokalnych. W ramach programu Leader realizowane były dotychczas projekty w dziedzinach, które i w Polsce są bardzo ważne, np.: tworzenie nowych miejsc pracy, wspieranie małej przedsiębiorczości, ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego, promocja regionu i jego produktów, agroturystyka, itp. 2. Leader+ w wybranych krajach UE 2.1. Szwecja Fundusze przeznaczone na realizację programu Leader+ w Szwecji wynoszą ponad 147 mln euro, z czego około 40,5 mln pochodzić będzie z budżetu Unii Europejskiej. Obszary wiejskie, które objęte są programem Leader+ w Szwecji, to obszary położone co najmniej 4 kilometry od skupisk ludzkich liczących powyżej 20 tys. mieszkańców a także wyspy posiadające stałych mieszkańców i nie połączone mostami ze stałym lądem.

4 BSiE 3 W Szwecji 12 Lokalnych Grup Działania uprawnionych jest do korzystania z funduszy programu Leader+ (każda do określonej kwoty). Lokalne Grupy Działania wybierają jeden z rodzajów działań, możliwych do realizacji w ramach Leader+, który w największym stopniu odpowiada potrzebom ich obszaru i realizują w ramach niego projekty oparte na planach rozwoju lokalnego. Lokalne Grupy Działania otrzymują wnioski o dofinansowanie projektów od potencjalnych beneficjentów i decydują, które z nich otrzymają dofinansowanie z programu Leader+. Lokalne Grupy Działania i inne podmioty związane z rozwojem obszarów wiejskich połączone są w jedną sieć na poziomie krajowym. Celem sieci jest koordynacja działań realizowanych w ramach programu Leader+ w całym kraju. Sieć stwarza także możliwości wymiany informacji i doświadczeń między Lokalnymi Grupami Działania w Szwecji i w innych krajach Unii Europejskiej. Na stronie internetowej programu Leader+ w Szwecji istnieje baza danych projektów realizowanych w ramach działania 2: Wsparcie dla międzyregionalnych i międzynarodowych projektów współpracy w krajach Unii Europejskiej. Dzięki tej bazie możliwe jest wyszukiwanie projektów, w których poszukiwani są partnerzy do współpracy. Poszukiwania w bazie mogą się odbywać w oparciu o kraj, region, grupę docelową, słowa kluczowe, temat, itd. Obecnie w bazie znajduje się około 300 projektów. Póki co zawierają one głównie informacje administracyjne, lecz w najbliższym czasie mają zostać wzbogacone o plany realizacji projektów. Smålandsgruppen FGH może realizować projekty na kwotę 14 mln euro. Priorytet nadawany jest projektom innowacyjnym, jak również projektom wspierającym główne produkty gospodarki lokalnej, do których należą: drewno, aluminium i kryształ. Wiele firm lokalnych związanych jest z przemysłem drzewnym. Od dawna znane są i cenione na świecie kryształy z Småland. Relatywnie nową gałęzią jest sektor aluminium. Przy wyborze projektów dużą wagę przykłada się do wpływu projektowanych działań na środowisko. Smålandsgruppen FGH planuje modernizację tych trzech sektorów rynku lokalnego, poprzez m.in. zwiększanie roli ludzi młodych, wzmocnienie przedsiębiorczości oraz podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych osób. Leader+ Nedre Dalälven może realizować działania na kwotę 12,6 mln euro. Rzeka Dalälv zapewnia obfite połowy łososia ważne dla gospodarki lokalnej. Do niedawna zatrudnienie dawał też sektor metalowy: żelazo, srebrno i miedź oraz przemysł drzewny, jednak obecnie kurczy się liczba miejsc pracy w tych sektorach. Działania planowane do realizacji w ramach programu Leader+ skoncentrowane są na tworzeniu nowych miejsc pracy poprzez wykorzystanie potencjału przedsiębiorczości mieszkańców regionu. Priorytetowe są miejsca pracy, których koszt utworzenia jest najniższy, a także te, w których czas na jaki miejsce pracy jest tworzone jest najdłuższy. Leader+ Nedre Dalälven wspiera w pierwszej kolejności projekty realizowane przez młodych ludzi dla młodych ludzi. Sommenbygd położone jest na południu Szwecji pomiędzy Sztokholmem i Malmö. Liczy sobie około 51 tys. mieszkańców, którzy w przeważającej większości mieszkają w małych miastach i wioskach. Krajobraz regionu to z jednej strony zalesione pagórki, a z drugiej - tereny rolne. Dużo jest rzek, jezior i kanałów. Pod hasłem Najlepsze wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturalnych w ramach Leader+ Sommenbygd planuje się realizację m.in. następujących projektów: 1. Odnowa młyna i kuźni w Rååskvarn w Ydre celem projektu jest prezentacja usług dla ludności, oferowanych w XIX. wieku. 2. Budowa sieci przedsiębiorstw turystycznych celem projektu jest rozwój i promocja nowych usług dla grup turystycznych ze Szwecji i Niemiec.

5 4 BSiE 3. Wspieranie ludzi młodych, którzy angażują innych młodych ludzi w różnego typu działalność, przyczyniającą się do rozwoju obszarów wiejskich.. 4. Badanie historycznych, geograficznych i kulturalnych aspektów starych kamieniołomów granitu w Assmithykeryd. Leader+ Blekinge położone jest w południowo-wschodniej części Szwecji. Ludność liczy około 65 tys. osób. Geograficznie Leader+ Blekinge obejmuje tereny leśne, archipelag i tereny rolnicze. W ramach Leader+ Blekinge planuje się realizację m.in. następujących projektów : 1. Rozwój dziedzictwa kulinarnego. 2. Rezerwacja on-line i informacja internetowa na temat zakwaterowania i działalności firm turystycznych. 3. Aktywizacja zasobów ludzkich w celu tworzenia nowych przedsiębiorstw i nowych usług. 4. Badania dotyczące problemów logistycznych i możliwości dystybucyjnych produktów lokalnych sprzedawanych przez rolników. 5. Inwentaryzacja pustych domów i zachęcanie właścicieli do wynajmowania ich w celu zwiększania liczby ludności na obszarach wiejskich Wielka Brytania W ramach Lokalnej Grupy Działania North Northumberland (jednej z 25 funkcjonujących w Anglii) planowana jest realizacja m.in. następujących projektów: 1. Tworzenie sieci dla kobiet z North Northumberland, która pomoże w identyfikacji potrzeb kobiet w zakresie szkolenia, środków niezbędnych do uruchamiania nowych przedsięwzięć. 2. Odkrywanie dziedzictwa Hillfort Faza 2, którego celem jest realizacja złożonego programu badań archeologicznych i konserwatorskich. Rezultatem projektu będzie m.in. stworzenie bazy umożliwiającej rozwój turystyki w regionie unikatowego dziedzictwa archeologicznego, co w konsekwencji przyczynić się ma do rozwoju lokalnego biznesu. 3. Promocja marketingu, w ramach którego ma zostać wydany praktyczny przewodnik turystyczny, który ułatwi turystom pobyt w okręgu. 4. Dostęp do kultury, którego celem jest walka z izolacją osób starszych mieszkających na obszarach wiejskich w okręgu Northumberland, a spowodowanych np. przez problemy z transportem, choroby, wykluczenie społeczne czy niski poziom dochodów. W ramach projektu organizowany będzie transport grup osób starszych z ich miejsc zamieszkania do centrów handlowych i ośrodków kultury Hiszpania W Hiszpanii program Leader+ realizowany jest w oparciu o 17 programów regionalnych, których wdrażanie nadzorowane jest przez władze poszczególnych autonomii. Zgodnie z zaakceptowanym w sierpniu 2001 r. przez Komisję Europejską programem Leader+ dla regionu Castilla-León, całkowite wydatki w ramach programu wyniosą 100,5 mln euro, przy czym wkład UE wyniesie 69 mln euro. Wśród grup docelowych programu są rolnicy i ich rodziny oraz małe przedsiębiorstwa. Działania przewidziane do finansowania to przede wszystkim innowacyjne projekty ukierunkowane na zwiększanie użyteczności nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, poprawę produkcji i marketingu produktów lokalnych, ochrona środowiska naturalnego oraz rozwój alternatywnych form turystyki. Realizowane projekty mają wyrównywać szanse kobiet i ludzi młodych. W ramach programu Leader + Castilla-León wsparcie otrzyma 17 Lokalnych Grup Działania, wybranych spośród

6 BSiE 5 działających w regionie. Każda z grup określa działania i cele dostosowane do specyfiki regionu, a wyboru na tej podstawie dokonuje Komisja Selekcyjna składającą się z przedstawicieli władz regionu Castilla-León, Ministerstwa Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności oraz Federacji Władz Lokalnych i Prowincji Włochy Należąca do prowincji Lucques (Toskania), Garfagnana ( Bór ), jest doliną wciśniętą pomiędzy Pasmo Apeninów i Alpy Auane. Lokalna Grupa Działania Garfagnana Ambiente e Sviluppo (Garfagnana Środowisko i Rozwój), powołana do życia przy okazji uruchamiania programu Leader w 1991 r., wybrała trzy najatrakcyjniejsze produkty lokalne: pszenicę, miód i kasztany jadalne. Dzięki umiejętnemu wykorzystaniu walorów specyficznych produktów lokalnych niewielki, odizolowany rejon Toskanii stał się znany w kraju oraz poza granicami i zaczął przyciągać wielu turystów. Finansowany w znacznej części w ramach Leader I i Leader II projekt doprowadził do zrzeszenia producentów lokalnych. Pszenica samopsza, miód i jadalne kasztany są obecnie znanymi produktami a ich promowanie opiera się na stałej współpracy rolników, przetwórców i dystrybutorów. Innym zasadniczym elementem projektu jest jakość. Świadczy o tym znak Geograficznego Oznaczenia Pochodzenia (IGP), który przyznano pszenicy samopsza z Garfagnana oraz przygotowywanie analogicznego znaku dla mięsa i mleka. Działania, które doprowadziły do takich efektów, oparto w pierwszej kolejności na reaktywowanym lokalnym stowarzyszeniu Consorzio Garfagnana Produce, które początkowo zrzeszało jedynie przetwórców i dystrybutorów, a do którego włączono także rolników. Od czasu reaktywacji i rozszerzenia Consorzio Garfagnana Produce doszło do powstania, w roku 1998, dwóch zrzeszeń sektorowych: Consorzio del Farro della Garfagnana producentów pszenicy i Concorzio Castanicoltori producentów kasztanów. Każde ze stowarzyszeń liczy około 30 członków. 3. Leader+ w Polsce Narodowy Plan Rozwoju określa najważniejsze działania strukturalne, które Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, zamierza uruchomić w latach W Narodowym Planie Rozwoju przewidziana jest realizacja założeń Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SPO-ROL). W ramach SPO-ROL finansowana będzie realizacja Pilotażowego Programu Leader+ w Polsce. Na Pilotażowy Program Leader+ przeznaczono w SPO-ROL ok. 19 mln euro. Celem realizacji Pilotażowego Programu Leader+ jest stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich tworzenie Zintegrowanych Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW), budowanie partnerstw publiczno-prywatnych (Lokalnych Grup Działania) oraz podejmowanie przez nie działań na rzecz rozwoju i promocji regionu. Ma on sprzyjać lepszemu wykorzystaniu potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawie ich konkurencyjności, jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także przyczyniać się do aktywizacji oraz współpracy środowisk lokalnych. Pilotażowy Program Leader+ wdrażany będzie w ramach dwóch, następujących po sobie, schematów, z których pierwszy przygotowuje uruchomienie drugiego Schemat I Celem Schematu I jest tworzenie lokalnego partnerstwa publiczno-prywatnego, czyli Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz dokonanie z inicjatywy środowisk lokalnych analizy

7 6 BSiE możliwości rozwojowych terenów wiejskich i opracowanie na tej podstawie zintegrowanych strategii rozwoju obszarów wiejskich (ZSROW). Beneficjentami schematu I są samorządy gmin wiejskich i miejsko-wiejskich lub ich związki, osoby prawne takie jak: fundacje, stowarzyszenia lub związki stowarzyszeń oraz organizacje pozarządowe (inne niż wymienione wyżej). W ramach Schematu I wspierane będą następujące działania: działania informacyjne, szkoleniowe i promocyjne związane ze stymulowaniem udziału mieszkańców i organizacji działających na terenach wiejskich w procesie planowania strategii rozwoju, opracowywanie strategii rozwoju obszarów wiejskich i wsparcie techniczne procesu ich przygotowywania (analizy, ekspertyzy, wsparcie doradcze, prace studialne itp.), pomoc doradcza i ekspercka związana z tworzeniem Lokalnych Grup Działania Schemat II Schemat II pozwoli na realizację kompleksowych projektów o charakterze wielosektorowym, uwzględniających m.in. rozwój turystyki, ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych a także działania szkoleniowe. W ramach Schematu II Lokalne Grupy Działania, posiadające odpowiednie doświadczenie i potencjał administracyjny niezbędny dla zarządzania środkami publicznymi, wdrażać będą plany obejmujące wsparcie realizacji strategii oraz promocję obszarów wiejskich i animowanie współpracy partnerów lokalnych. Beneficjentami Schematu II są Lokalne Grupy Działania. W ramach Schematu II wspierane będą następujące działania: działalność operacyjną Lokalnych Grup Działania, promocja i informacja dotycząca założeń i sposobu realizacji strategii rozwoju obszarów wiejskich, pomoc szkoleniowa i doradcza w zakresie przygotowywania i realizacji projektów wpisujących się w strategię rozwoju obszarów wiejskich, przygotowywanie opracowań, analiz, dokumentacji związanej ze szczegółowym planowaniem inwestycji oraz kreowaniem nowych produktów, usług zgodnie z założeniami strategii rozwoju obszarów wiejskich, organizacja imprez promujących region, jego produkty, usługi, kulturę, sztukę itp., współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania (na poziomie krajowym i międzynarodowym) w zakresie wdrażania strategii oraz organizacji pracy LGD (zarządzanie, monitorowanie itp.). Mimo iż pilotażowy program Leader+ jest dopiero w Polsce uruchamiany, mamy już doświadczenia w tworzeniu lokalnych partnerstw publiczno-prywatnych. Choć nowum może być wymóg programu Leader+ tworzenia długotrwałych partnerstw, gdyż w Polsce partnerstwa tworzone są głównie w celu wykonania określonego zadania, a następnie przechodzą w stan uśpienia. Wiele partnerstw, trwale ukształtowanych, działa na Południu Polski, np. Program Naszyjnik Północy, Partnerstwo Zielone Bieszczady, Partnerstwo Doliny Strugu Sami Sobie, Partnerstwo Łączy nas Babia Góra, czy Partnerstwo Doliny Środkowej Odry. 4. Leader w latach Projekt Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich [COM (2004) 490 final], zatwierdzony przez Komisję Europejską w połowie lipca 2004r., określa politykę UE w od-

8 BSiE 7 niesieniu do obszarów wiejskich na lata W projekcie Rozporządzenia Rady wspólnotowej priorytety rozwoju obszarów wiejskich zapisane zostały w postaci trzech tematycznych osi priorytetowych: Oś priorytetowa 1: wsparcie konkurencyjności sektora rolnego i leśnego. Oś priorytetowa 2: zarządzanie zasobami ziemi. Oś priorytetowa 3: dywersyfikacja ekonomiczna obszarów wiejskich i podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich. Dodatkowo wyodrębniono działania w ramach podejścia typu Leader. Wsparcie udzielane w ramach osi Leader ukierunkowane będzie m.in. na wdrażanie lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich oraz projektów współpracy realizujących co najmniej jeden z celów określonych w trzech osiach priorytetowych, a także wsparcie dla lokalnych grup działania. Na działania w ramach podejścia typu Leader zostanie przeznaczone 7% budżetu. Maksymalny poziom wsparcia w podejściu typu Leader wyniesie 80% na obszarach dawnego Celu 1 oraz 55% na pozostałych obszarach. Minimalny poziom wsparcia wynosi 20% kwalifikowanych wydatków publicznych. Projekt Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich może ulec zmianie. Bibliografia 1. Rozporządzenia 1260/1999/WE Rady wprowadzającego ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych. 2. Commission notice to the Member States of 14 April 2000 laying down guidelines for the Community initiative for rural development (Leader+) (2000/C 139/05). 3. Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 4. Informacje Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, w tym płyta szkoleniowa dla samorządowców. 5. Informacje Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa, ww.fapa.org.pl 6. Informacje Funduszu Współpracy Programu Agro-Info, 7. Informacje o programie Leader+ w Szwecji, 8. Informacje o programie Leader + w Anglii, 9. Odnowa i rozwój wsi - impulsy dla obszarów wiejskich, Materiały konferencyjne, Przysiek, kwietnia Partnerstwo w rozwoju lokalnym, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa, czerwiec 2003, Inicjatywa LEADER - lokalne recepty na rozwój polskiej wsi, BOSS Rolnictwo nr 19(746), z r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Perspektywa finansowa 2007-2013 Cel działania Realizacja działania ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz

Bardziej szczegółowo

Podejście Leader w Polsce

Podejście Leader w Polsce Podejście Leader w Polsce Joanna Gierulska Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wydział Leader Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Mikołajki, 13 października 2009 r. Jak się wszystko zaczęło? Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska współfinansowana jest ze środków

Bardziej szczegółowo

Programowanie polityki strukturalnej

Programowanie polityki strukturalnej Fundusze strukturalne są instrumentami polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. W ten sposób wpływa się na zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Perspektywa rozwoju obszaru z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata

Perspektywa rozwoju obszaru z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata Perspektywa rozwoju obszaru z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata 2014-2020 Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ (WPR) W LATACH 2007-2013 W latach 2007-2013 WPR finansowana

Bardziej szczegółowo

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko Polityka regionalna Unii Europejskiej mgr Ewa Matejko Polityka regionalna w UE Dlaczego polityka regionalna? Cele polityki regionalnej Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności Zasady działania funduszy

Bardziej szczegółowo

DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W LATACH 2007-2013

DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W LATACH 2007-2013 Wspieranie inwestycji 2007-2013 DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI 1 W LATACH 2007-2013 Poznań, 17 września 2006 POLAGRA FOOD 2006 www.ms-consulting.pl 1 Wspieranie inwestycji 2007-2013 Prowadzenie:

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015 1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME 25 czerwca 2015 r. Wsparcie pozafinansowe i instrumenty finansowe 2014-2020 1. Poziom krajowy: programy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Pilotażowy Program Leader +

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Pilotażowy Program Leader + Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2005 r. (poz. 51) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Pilotażowy Program Leader + Uwaga: Ubiegający

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej dr inż. Zofia Szalczyk- Podsekretarz Stanu w MRiRW Lipiec 2013 Prace nad PROW 2014-2020 Opracowywany w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015 Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015 1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 23 czerwca 2006 r. Gospodarka turystyczna NaleŜy zauwaŝyć,

Bardziej szczegółowo

Blackwater Resource Development -przykład Programu Leader w Irlandii

Blackwater Resource Development -przykład Programu Leader w Irlandii Blackwater Resource Development -przykład Programu Leader w Irlandii Krzysztof Kwatera, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Na podstawie wizyty studialnej dla trenerów

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Cel i program szkolenia Uczestnicy: Osoby zainteresowane włączeniem sięw rozwój lokalny na obszarach wiejskich Cel: Zapoznanie uczestników z Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Leader+ w Dolinie Baryczy

Leader+ w Dolinie Baryczy Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa Foundation of Assistance Programmes for Agriculture Leader+ w Dolinie Baryczy Sprawdzonym narzędziem rozwoju obszarów wiejskich poprzez aktywizację społeczności

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polityka rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska jest kontynuacją współpracy rozpoczętej wraz z Programem Współpracy

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich WARSZAWA 4 kwietnia 2013 r. Prace nad projektem

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

LEADER + Marcin Skonieczka. Toruń,, 29.06.2007 r.

LEADER + Marcin Skonieczka. Toruń,, 29.06.2007 r. LEADER + Marcin Skonieczka Toruń,, 29.06.2007 r. O czym będęb mówił? Co to jest Leader? Pilotażowy owy Program LEADER + w Polsce i w województwie Kujawsko-Pomorskim PPL+ na przykładzie LGD WIECZNO Leader+

Bardziej szczegółowo

GNIEZNO, KLESZCZEWO, KŁECKO, ŁUBOWO, POBIEDZISKA I SWARZĘDZ

GNIEZNO, KLESZCZEWO, KŁECKO, ŁUBOWO, POBIEDZISKA I SWARZĘDZ GNIEZNO, KLESZCZEWO, KŁECKO, ŁUBOWO, POBIEDZISKA I SWARZĘDZ Historia podejścia Leader Ponad połowa ludności UE mieszka na obszarach wiejskich, które zajmują 90% terytorium Unii. Leader jest innowacyjnym

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH

PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH Karolina Szambelańczyk Oddział Obsługi PO Ryby Departament Programów Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r.,

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Iwona Stach - Janyst Punkt Informacji Funduszy Europejskich Wałbrzych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Polityka rozwoju obszarów wiejskich w Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej lata

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie

Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie 1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów oraz przekazanie informacji

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie projektów NGO w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

Dofinansowanie projektów NGO w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią Dofinansowanie projektów NGO w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

LOKALNE STRATEGIE ROZWOJU WDRAŻANE W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I ICH WPŁYW NA RYNEK PRACY OBSZARÓW WIEJSKICH. Grażyna Wera Malatyńska

LOKALNE STRATEGIE ROZWOJU WDRAŻANE W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I ICH WPŁYW NA RYNEK PRACY OBSZARÓW WIEJSKICH. Grażyna Wera Malatyńska SYMPOZJUM WSI POMORSKIEJ OBSZARY WIEJSKIE - ROZWÓJ LOKALNEGO RYNKU PRACY - PRZYKŁADY, SZANSE, BARIERY LOKALNE STRATEGIE ROZWOJU WDRAŻANE W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I ICH WPŁYW NA RYNEK

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej

Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej Gdzie szukać pieniędzy? Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej Seminarium branży turystycznej Warszawa, 23 września 2011 r. Możliwości pozyskania środków z funduszy wspólnotowych Program

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 1 Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 2007-2013 Wspólna Polityka Rolna I filar Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Plan Działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata

Plan Działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata Załącznik do uchwały ZWM Nr 767/14 z dnia 10.07.2014 PROJEKT Plan Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2014-2015 Kraków, dnia 10 lipca

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA PARTNERSKA GRUPA LOKALNEGO DZIAŁANIA CIUCHCIA KRASIŃSKICH

FUNDACJA PARTNERSKA GRUPA LOKALNEGO DZIAŁANIA CIUCHCIA KRASIŃSKICH FUNDACJA PARTNERSKA GRUPA LOKALNEGO DZIAŁANIA CIUCHCIA KRASIŃSKICH 1 FUNDACJA PARTNERSKA GRUPA LOKALNEGO DZIAŁANIA CIUCHCIA KRASIŃSKICH Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na obszarze LSR wg

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Członkostwo w Unii Europejskiej daje ogromne szanse regionom,

Bardziej szczegółowo

Propozycje Federacji do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Jan M. Grabowski. Toruń, 15 stycznia 2013 roku

Propozycje Federacji do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Jan M. Grabowski. Toruń, 15 stycznia 2013 roku Propozycje Federacji do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Jan M. Grabowski Toruń, 15 stycznia 2013 roku Organizacje pozarządowe w regionie w 2012 roku w Polsce zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010-2011

Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010-2011 Załącznik do Uchwały Nr 61/762/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 listopada 2011 r. Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Działanie Leader PROW 2014-2020. Możliwości uzyskania dofinansowania przetwórstwo produktów lokalnych

LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Działanie Leader PROW 2014-2020. Możliwości uzyskania dofinansowania przetwórstwo produktów lokalnych LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Działanie Leader PROW 2014-2020 Możliwości uzyskania dofinansowania przetwórstwo produktów lokalnych S T O W A R Z Y S Z E N I E T U R Y S T Y C Z N E K A S Z U B

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW. Stebnicka Huta

KRAKÓW. Stebnicka Huta KRAKÓW Stebnicka Huta Prezentacja obszaru Lokalna Grupa Działania Dolina Raby leży w południowo wschodniej Polsce około 40 km od Krakowa. Obejmuje 5 gmin wiejskich i jedną gminę miejsko-wiejską. LGD leży

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rostkowo 2014. Program Współpracy

Bardziej szczegółowo

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Załącznik do uchwały nr./../14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia. lipca 2014r. Załącznik do uchwały nr./../13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dn.. 2013 r. Plan działania Sekretariatu

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. www.kraina-nafty.pl

Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. www.kraina-nafty.pl Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym członkom Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Soły Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" Lokalna Grupa Działania Dolina Soły to stowarzyszenie o charakterze trójsektorowym. Członkami LGD są 72 podmioty, tym: organizacje pozarządowe stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla turystyki z programu COSME Cel 3 turystyka. 14 października 2014 r.

Wsparcie dla turystyki z programu COSME Cel 3 turystyka. 14 października 2014 r. Wsparcie dla turystyki z programu COSME Cel 3 turystyka 14 października 2014 r. I. COSME - informacje ogólne II. Komisja Europejska a COSME cel 3 turystyka III. Przykłady działań KE COSME informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko

Kryteria wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko Kryteria wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko Wybór operacji podlegających wsparciu nastąpi spośród operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju i najlepiej

Bardziej szczegółowo

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 Konferencja Polityka spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 dr Hanna Jahns Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Strategia informatyzacji RP e-polska i NPR a fundusze strukturalne

Strategia informatyzacji RP e-polska i NPR a fundusze strukturalne Społeczeństwo informacyjne powszechny dostęp do Internetu II KONFERENCJA Budowa lokalnej infrastruktury telekomunikacyjnej z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE Instytut Łączności, Warszawa 11 grudnia

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Spotkanie koordynatorów odnowy wsi Jarnołtówek, 13-14 listopada 2008 1 Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. 1 Projekt PO RYBY 2014-2020 został opracowany w oparciu o: przepisy prawa UE: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy

STATUT STOWARZYSZENIA. Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

22-23.01.2010 Zwardoń

22-23.01.2010 Zwardoń 22-23.01.2010 Zwardoń W dniach 16-20 listopada 2009 roku Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) Województwa Śląskiego zorganizował wyjazd studyjny dla 30 osób do Portugalii, do

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE Wpływ funduszy unijnych na tworzenie nowych miejsc pracy dr Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Warszawa, 17 maja 2007 r. 1 Odnowiona Strategia Lizbońska

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW ORAZ PRZYJĘTE PRZEZ LGD KRYTERIA LOKALNE DLA OPERACJI

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW ORAZ PRZYJĘTE PRZEZ LGD KRYTERIA LOKALNE DLA OPERACJI KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW ORAZ PRZYJĘTE PRZEZ LGD KRYTERIA LOKALNE DLA OPERACJI Kryteria oceny wniosków Ocena wniosków składa się z: a) oceny zgodności operacji z LSR; b) oceny zgodności operacji z lokalnymi

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny merytorycznej

Kryteria oceny merytorycznej Kryteria oceny merytorycznej Ocena merytoryczna składa się z: a) oceny zgodności operacji z LSR; b) oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami przyjętymi przez LGD. Ocenę zgodności operacji z LSR

Bardziej szczegółowo

Procedury oceny projektów według przyjętego Regulaminu Rady. Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania - Dobre Inicjatywy Regionu

Procedury oceny projektów według przyjętego Regulaminu Rady. Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania - Dobre Inicjatywy Regionu Procedury oceny projektów według przyjętego Regulaminu Rady Regulamin Rady (załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2009 Walnego Zebrania z dnia 03.06.2009r.) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Lokalne kryteria oceny operacji

Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Lokalne kryteria oceny operacji Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Karta oceny zgodności wg lokalnych kryteriów Załącznik nr 10 Imię i nazwisko osoby oceniającej. Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Działanie

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Konferencja Prasowa Warszawa 18 grudnia 2014 r. W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu

Europejska Współpraca Terytorialna Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu Programy INTERREG 2014-2020 Transgraniczne INTERREG VA Transnarodowe - INTERREG VB (Program Europa Środkowa

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 30/2015 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 23 października 2015 r. Oś priorytetowa Działanie Tryb

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu

Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu Programy INTERREG 2014-2020 Transgraniczne INTERREG VA Transnarodowe - INTERREG VB (Program Europa Środkowa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r.

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P 2014-2020 Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Obszary strategicznej interwencji określone w Umowie Partnerstwa 2014-2020 UP zawiera zobowiązanie Polski do szczególnego

Bardziej szczegółowo

Sieciowanie w programie LEADER oraz Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w okresie 2007-2013. Urszula Budzich-Szukała

Sieciowanie w programie LEADER oraz Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w okresie 2007-2013. Urszula Budzich-Szukała Sieciowanie w programie LEADER oraz Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w okresie 2007-2013 Urszula Budzich-Szukała Krajowa Sieć Leader+ podstawy prawne Rozporządzenie Rady 1260/99 dotyczące ogólnych przepisów

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia Dolina Karpia

Stowarzyszenia Dolina Karpia Stowarzyszenia Dolina Karpia STATUT STOWARZYSZENIA Dolina Karpia Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Dolina Karpia zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podstawy prawne na poziomie UE Rozporządzenie Rady 1698/2005 z 20 września

Bardziej szczegółowo

Lp. Kryterium lokalne Opis / potencjalne oddziaływanie Waga Punkty 1 Innowacyjność projektu

Lp. Kryterium lokalne Opis / potencjalne oddziaływanie Waga Punkty 1 Innowacyjność projektu Załącznik nr 11 Lokalne kryteria wyboru operacji przez Radę LGD Dolina Stobrawy 1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność a) podejmowanie

Bardziej szczegółowo