Sprawozdanie finansowe Szczecińskiej Fundacji ZDROJE za okres obrotowy od 01 Stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie finansowe Szczecińskiej Fundacji ZDROJE za okres obrotowy od 01 Stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie finansowe Szczecińskiej Fundacji ZDROJE za okres obrotowy od 01 Stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości i przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, II. Bilans na dzień III. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okres od do wskazujący zysk w kwocie ,60 zł IV. Dodatkowe informacje i objaśnienia. V. Sprawozdanie z działalności fundacji I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013 rok 1. Fundacja rozpoczęła działalność w marcu 2012 roku. Jej założycielami i fundatorami byli: - Jerzy Tomasz Songin - Dorota Ewa Songin 2. Siedziba: Szczecińska Fundacja ZDROJE Szczecin ul. Mączna 4 paw. 5, pok Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem działalności jest: - praktyka lekarska specjalistyczna, - praktyka pielęgniarek i położnych, - działalność fizjoterapeutyczna, - pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana, - pomoc społeczna bez zakwaterowania, - wypożyczenie i dzierżawa pozostałych akcesoriów użytku osobistego i domowego, - działalność wydawnicza. 4. Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, data rejestracji r. pod numerem KRS w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej. REGON , NIP Zarząd Fundacji: - Jerzy Tomasz Songin Prezes Zarządu, 1

2 - Dorota Ewa Songin Członek Zarządu, - Beata Natalia Szmidt Członek Zarządu. 6. Określenie celów statutowych Fundacji: - gromadzenie środków rzeczowych i finansowych dla optymalizacji funkcjonowania i rozwoju Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zdroje, - rozpowszechnianie wiedzy medycznej oraz nowoczesnych metod profilaktyki leczenia, - podnoszenie kwalifikacji medycznej personelu medycznego szpitala poprzez organizowanie szkoleń, sympozjów i stypendiów, - rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami środowiskowymi i szkołami medycznymi, - skupienie wokół idei fundacji naukowców, dydaktyków i działaczy społecznych w kraju i za granicą, - podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp, - podejmowanie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia, - promocja i organizacja wolontariatu, - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, gromadzenie środków rzeczowych i finansowych, - działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, - rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, - organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, - działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, - nuka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, - działalność charytatywna, - dbanie o wysoką etykę zawodową personelu szpitala, - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 7. Fundacja została powołana na czas nieoznaczony. 2

3 II. Bilans na dzień

4 4

5 III. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okres od do wskazujący zysk w kwocie ,60 zł 5

6 IV. Dodatkowe informacje i objaśnienia Roczne sprawozdanie Fundacji sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności, przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Fundacja nie zatrudniała pracowników, ale podpisała w roku 2013 dwie terminowe umowy o dzieło. Fundacja korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym (art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Fundacja składa deklarację CIT-8 z załącznikiem CIT-8/O. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą komputera przy użyciu programu finansowoksięgowego Symfonia. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego 1. Środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia. Wydatki na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące celom gospodarczym obciążają koszty gospodarcze Fundacji, a zakupione w ramach celu statutowego tj. przekazaniu dla szpitala obciążają koszty statusowe Fundacji. Po przyjęciu i skompletowaniu dokumentacji odnoszone są na konto rozliczeniowe, a następnie protokołem przekazane do Szpitala. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej 3500 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania i są wprowadzane do ewidencji środków trwałych. Fundacja przyjęła dla podstawowych grup majątku roczne stawki amortyzacyjne według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na zasadzie planowanego, systematycznego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie umorzeń rozpoczyna się od pierwszego dnia następnego miesiąca po przyjęciu ich do użytkowania, a zakończenie następuje nie później niż z chwilą zrównania wartości umorzeń z wartością początkową. 2. Należności i zobowiązania wyceniane są w kwotach wymagających zapłaty. 3. Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. 4. Fundusz statutowy wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej. Wykazuje się go w wysokości określonej w statucie i wpisanej w Rejestrze Sądowym. Fundusz zapasowy tworzony jest celem przeniesienia dochodu przeznaczonego na cele statutowe. Nadwyżkę przychodów nad kosztami ustaloną za poprzedni rok obrotowy zalicza się na zwiększenie funduszu zapasowego. 6

7 Natomiast nadwyżkę kosztów nad przychodami zalicza się na zmniejszenie funduszu zapasowego, po uprzednim zatwierdzeniu bilansu. 5. Rozliczenia międzyokresowe kosztów służy do rozliczeń kosztów w czasie. 6. Rozliczenia międzyokresowe przychodów służy do rozliczeń przychodów w czasie. 7. Na wynik finansowy składa się: wynik z działalności statutowej oraz wynik na całokształcie działalności. Fundacja ustala wynik finansowy na podstawie rachunku zysków i strat w wersji porównawczej. Wynik na działalności statutowej obejmuje przychody i koszty związane tylko i wyłącznie ze zdarzeniami służącymi do realizacji celów statutowych. Wynik na całokształcie działalności powiększony jest o przychody i koszty gospodarcze oraz pozostałe operacyjne i finansowe niezbędne do realizacji zadań wyznaczonych przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji. Informacje dodatkowe do rachunku zysków i start za 2013 r. 1.Przychody informacje o strukturze przychodów źródła i wysokość Wyszczególnienie Kwota w zł 1. Przychody z działalności statutowej ,21 - przychody pieniężne 3 550,00 - przychody rzeczowe 0,00 - wynik finansowy roku ubiegłego ,21 2. Przychody z działalności gospodarczej ,00 3. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 4. Przychody finansowe 337,30 Razem ,51 2.Koszty informacja o strukturze kosztów źródła i wysokość Wyszczególnienie Kwota w zł 1. Koszty działalności operacyjnej ,91 - koszty działalności gospodarczej ,93 - koszty działalności statutowej ,66 - koszty administracji ,32 2. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 3. Koszty finansowe 0,00 Razem ,91 7

8 3.Nie wystąpiły zdarzenia losowe 4.Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem od wyniku finansowego Lp. Wyszczególnienie Kwota w zł 1. Wynik finansowy zysk brutto ,60 2. Otrzymana darowizna najem 1 672,80 3. Wykorzystanie darowizny na cele statutowe - najem 1 672,80 4. Dochód podatkowy ,60 5. Dochód przeznaczony na cele statutowe ,60 6. Podstawa opodatkowania 0,00 Informacje dodatkowe do bilansu na dzień r. 1. Fundacja nie posiada środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych. 2. Fundusz założycielski Fundacji wynosi zł i został w całości wpłacony gotówką przez fundatorów: - Jerzy Tomasz Songin zł, - Dorota Ewa Songin zł. 3. Na krótkoterminowe aktywa finansowe w kwocie ,86 zł składają się: - środki pieniężne w kasie w kwocie 420,95 zł, - środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie ,91 zł. 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 2 780,41 zł stanowią koszty z tytułu zawartych polis do rozliczenia w roku Należności krótkoterminowe w kwocie 6 000,00 zł to przychody z tytułu działalności gospodarczej nieuregulowane do dnia bilansowego. 6. Na zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 319,67 zł składają się zobowiązania uregulowane kartą bankową, lecz nie zrealizowane przez bank do dnia bilansowego. 7. Fundacja nie posiada zobowiązań wobec budżetu, z tytułu kredytów i pożyczek, wynagrodzeń oraz z tytułu dostaw i usług długoterminowych. 8. Fundacja nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jak i zobowiązań warunkowych. 9. Nie tworzono rezerw. 10. Nie tworzono odpisów aktualizujących na należności, zapasy i środki trwałe. 11. Zarząd Fundacji zaproponuje Radzie przeznaczenie zysku w kwocie ,60 na cele statutowe. 8

9 V. Sprawozdanie z działalności Szczecińskiej Fundacji ZDROJE za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. I. Dane rejestracyjne 1. Fundacja rozpoczęła działalność w marcu 2012 roku. Jej założycielami i fundatorami byli: - Jerzy Tomasz Songin - Dorota Ewa Songin 2. Siedziba i dane kontaktowe: Szczecińska Fundacja ZDROJE Szczecin ul. Mączna 4 paw. 5, pok. 127 telefon kontaktowy adres poczty elektronicznej adres strony internetowej 3. Dane rejestracyjne Wpisana do - rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, - rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu pod numerem KRS Numer identyfikacji podatkowej NIP Regon Zarząd fundacji Prezes zarządu Jerzy Tomasz Songin Członek Zarządu Dorota Ewa Songin Członek Zarządu Beata Natalia Szmidt 9

10 5. Cele statutowe Szczecińskiej Fundacji ZDROJE a) Gromadzenie środków rzeczowych i finansowych dla optymalizacji funkcjonowania i rozwoju Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZDROJE ; b) Rozpowszechnianie wiedzy medycznej oraz nowoczesnych metod profilaktyki leczenia; c) Podnoszenie kwalifikacji medycznej personelu medycznego szpitala poprzez organizowanie szkoleń, sympozjów i stypendiów; d) Rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami środowiskowymi i szkołami medycznymi; e) Skupienie wokół idei fundacji naukowców, dydaktyków i działaczy społecznych w kraju i za granicą; f) Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp, g) Podejmowanie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia, h) Promocja i organizacja wolontariatu, i) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, j) Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; k) Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, l) Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, m) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, n) Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, o) Działalność charytatywna, p) Dbanie o wysoką etykę zawodową personelu szpitala, q) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 6. Przedmiotem działalności statutowej Szczecińskiej Fundacji ZDROJE działającej na rzecz Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zdroje w Szczecinie jest działalność nieodpłatna polegająca na: a) Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, b) Wyposażanie poradni i ośrodków specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny, c) Zakup leków i środków medycznych, d) Zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego dla samotnych pacjentów szpitala, e) Pomoc finansową i rzeczową na rzecz szpitali, f) Organizowanie i prowadzenie pogadanek w placówkach oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych, g) Organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych połączonych z kwestą lub loterią fantową h) Prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych, i) Fundowanie kursów/konferencji dla najaktywniejszych położnych, pielęgniarek i lekarzy, j) Finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach lub modernizacjach placówek służby zdrowia lub placówek pomocy społecznej. k) Świadczenia zainteresowanym pomocy w dostępie do profesjonalnych usług w zakresie ochrony zdrowia. 10

11 oraz działalność gospodarcza. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) w zakresie: a Z Praktyk lekarskich specjalistycznych w tym: Badania i porady lekarskie, Diagnozowanie i leczenie pacjentów, Diagnostyka medyczna i laboratoryjna, Orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, Prowadzenie działalności profilaktycznej, promocyjnej oraz oświatowo wychowawczej, Opieka nad pacjentami objętymi leczeniem w przychodni, Prowadzenie konsultacji specjalistycznych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami b C Praktyk pielęgniarek i położnych, w tym: Indywidualna opiekę pielęgniarską u osób leżących, niepełnosprawnych bądź w przebiegu rekonwalescencji po zabiegach operacyjnych Indywidualna opiekę okołoporodową i położnicza, Zapewnianie opieki pielęgniarskiej i położniczej nad pacjentami podopiecznymi, zwłaszcza po zabiegach operacyjnych, c A Działalność fizjoterapeutyczna d E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana e. 88 Pomoc społeczna bez zakwaterowania f Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego g. 58 Działalność wydawnicza. II. Opis działalności statutowej w okresie sprawozdawczym Głównym priorytetem powstania i działalności Szczecińskiej Fundacji ZDROJE wspieranie funkcjonowania i rozwój Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZDROJE W Szczecinie. W roku 2013 wypracowała zysk na całokształcie działalności w wysokości ,60 zł. Zasadniczą cechą powstania i istnienia Fundacji pozyskanie sympatyków i przyjaciół naszej działalności zarówno wśród pracowników SPS ZOZ ZDROJE jak również pracowników służby zdrowia i pacjentów. Są to ludzie działający i myślący podobnie. Łączy nas idea poprawienia sytuacji w służbie zdrowia. Zawsze możemy liczyć na wypróbowanych przyjaciół i współpracowników. Pacjenci, pracownicy Szpitala oraz Członkowie Rady Fundacji wspierają radą, życzliwą pomocą i wreszcie poparciem dla dalszego funkcjonowania Fundacji. Obserwujemy wzrost zainteresowania różnymi formami współpracy z naszą Fundacją ze strony innych placówek. W roku 2013 Fundacja uczestniczyła w dwudniowych targach Mamy Dziecko oraz jednodniowej imprezie plenerowej: Wielki Piknik Pasji, czyli XIII Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI. Odbył się cykl spotkań edukacyjnych dla przyszłych rodziców, przygotowujących rodziców do porodu i rodzicielstwa, spotkania odbyły się od stycznia do maja 2013 roku. We wrześniu 2013 roku Szczecińska Fundacja ZDROJE zorganizowała I konferencję dla przyszłych rodziców i rodziców noworodków, Brzuszek Maluszek I co dalej w konferencji wzięło udział ok 100 osób. Podczas konferencji poruszono szereg istotnych dla rodziców tematów między innymi dotyczących administracji, karmienia, bezpieczeństwa itp. Gościem specjalnym konferencji była Pani 11

12 Monika Pyrek z mężem i synkiem. Każdy z uczestników konferencji otrzymał upominek ufundowany przez Szczecińską Fundacje ZDROJE, i zaproszonych gości Polski Bank Komórek Macierzystych, Firmę Neste Polska, Panią Monikę Grygian, Panią Milenę Michnio. Pod koniec roku 2013 Szczecińska Fundacja ZDROJE przeprowadziła wśród przyjaciół Fundacji Zbiórkę Koleżeńską wysyłając kartki świąteczne i prosząc o wsparcie w wyniku zbiórki pozyskano kwotę 1250,00 zł, z czego do końca roku 2013 wpłynęło 350,00zł. W roku 2013 w ramach działalności statutowej Fundacja pozyskała i przekazała do użytkowania przez SPS ZOZ ZDROJE sprzęt i materiały o wartości ,54 zł. III. GŁÓWNE ZDARZENIA PRAWNE: w 2013 r Fundacja zawarła umowy mające istotny wpływ prawny na skutki finansowe działalności: Umowa z dnia zawarta z VitroLive Sp. z o.o. na użyczenie gabinetu Umowa z dnia zawarta z Inter ubezpieczenia OC fundacji. Umowa z dnia zawarta z Poczta Polska SA dotycząca świadczenia usług pocztowych. Utworzenie podmiotu leczniczego ZDROJE DLA ZDROWIA Umowa darowizny pieniężnej z dnia zawarta z NESTLE POLSKA SA Umowa z dnia zawarta z PZU SA dotycząca ubezpieczenia OC podmiotu Leczniczego Umowa z dnia zawarta z aktywa Plus Emilia Kowalska dotycząca szkoleń oraz usług doradczych i specjalistycznych z udzieleniem pomocy de minimis. Umowy z położnymi (5 umów) i lekarzami (2 umowy) na świadczenie usług opieki okołoporodowej. 186 Umów z pacjentkami na świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w okresie od do IV. Najważniejsze decyzje Zarządu Decyzja prezesa zarządu dotycząca Pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w roku 2013 społecznie nieodpłatnie w sprawie podpisania umowy z Pocztą Polską dotycząca udziału w spotkaniu POD PLATANAMI w sprawie ubezpieczenia OC fundacji zgoda na podpisanie umowy darowizny pieniężnej dotycząca utworzenia podmiotu leczniczego dotycząca współpracy z MOPS Kołbaskowo. Dotycząca opieki nad podopieczną (w czasie ciąży, porodu i po porodzie) MOPR Szczecin zgoda na podpisanie umowy użyczenia gabinetu w sprawie podpisywania umów z położnymi, pielęgniarkami, lekarzami i innymi osobami współpracującymi z fundacją dotycząca zorganizowania konferencji dla rodziców Brzuszek Maluszek I co dalej dotycząca zorganizowania zbiorki koleżeńskiej 12

13 dotycząca pomocy w ufundowaniu prezentów z okazji Mikołajek dla małych pacjentów SPS ZOZ ZDROJE dla dzieci do jednego roku życia. w sprawie podpisywania umów z pacjentami. Dotycząca szkoleń, usług doradczych, w sprawie podpisania umów darowizny oraz wykorzystania darowizn i procedur przekazywania podarowanego lub zakupionego sprzętu V. Przychody fundacji: Spadek - nie Zapis - nie Darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych (na cele statutowe) 1 000,00 zł Darowizny rzeczowe od osób fizycznych i prawnych (na cele statutowe) łóżeczko dla podopiecznej MOPR, ubrania dla noworodków i dzieci przebywających w szpitalu pozyskane od przyjaciół fundacji, trudne do oszacowania ok 500,00 zł. Dotacje - nie Dochody z akcji charytatywnych 350,00 zł Przychody finansowe (odsetki): - nie Przychody statutowe (odpis podatkowy 1%): nie Przychody statutowe pozostałe: 0 zł Przychody z działalności gospodarczej: ,00 zł Pozostałe przychody operacyjne: 0,00 zł VI. Odpłatne świadczenia w ramach realizacji celów statutowych- nie dotyczy VII. Działalność gospodarcza Przychody z działalności gospodarczej to kwota ,00zł. Koszty działalności gospodarczej ,91zł Wynik na działalności gospodarczej to zysk ,09 zł. Przychody z działalności gospodarczej stanowią 93,35 % wszystkich przychodów. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów Fundacji, a dochód z działalności gospodarczej w całości przekazywany jest na realizacje zadań statutowych. VIII. Informacje o poniesionych kosztach na: Łączne koszty: ,91 zł Koszty na realizację celów statutowych Fundacji: ,93 zł Koszty działalności gospodarczej: ,93 zł w tym: Koszty materiałów i energii: ,22 zł Koszty usług obcych: ,21 zł Koszty podatków i opłat: 538,20 zł Koszty wynagrodzeń: 402,00 zł Koszty ZUS: 0,00 zł Koszty amortyzacji: 0,00 zł Koszty pozostałe (ubezpieczenie): 1598,00 zł Koszty pozostałej działalności: 0,00 zł 13

14 Fundacja ponosi koszty realizacji zadań statutowych, które stanowią koszty zakupionych i przekazanych SPS ZOZ Zdroje sprzętu lub innych wartości. Pozostałe poniesione koszty stanowią koszty działalności gospodarczej, z których wyodrębniono koszty działalności administracji na kwotę ,32 zł. IX. Dane o liczbie osób zatrudnionych W Fundacji w ramach działalności statutowej i gospodarczej na umowę o pracę na dzień nie zatrudniono osób czynnie pracujących. X. Dane o wynagrodzeniach: Członkowie Zarządu w roku 2013: P. Jerzy Tomasz Songin, Dorota Ewa Songin, Beata Natalia Szmidt, w ramach spraw zarządu sprawują funkcje społecznie. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację (brutto) 0,00 zł. Wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o pracę (brutto): 0,00 zł wynagrodzenia 0,00 zł ( łącznie ze świadczeniem urlopowym) nagrody 0,00 zł. premie 0,00 zł. inne świadczenia 0,00 zł. XI. Dane o wysokości wynagrodzenia: członków Zarządu i innych organów Fundacji w ramach działalności gospodarczej Szczecińska Fundacja ZDROJE w Szczecinie posiada dwa organy statutowe. Rada Fundacji pełni swoje funkcje nieodpłatnie-społecznie. Członkowie Zarządu w roku 2013: P. Jerzy Tomasz Songin, Dorota Ewa Songin, Beata Natalia Szmidt w ramach spraw zarządu sprawują funkcje społecznie. XII. Dane o umowach zlecenia: Wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń (brutto) 0,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia z umów o dzieło (brutto) - 402, 00 zł XIII. Dane o udzielonych pożyczkach z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem Pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej Udzielania takich pożyczek: Fundacja nie udzielała pożyczek. XIV. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem Banku: na dzień : ,91 zł na rachunku bieżącym w ALIOR BANKU SA. XV. Dane o wartości nabytych obligacji: Fundacja nie nabyła obligacji XVI. Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze Wskazaniem tych spółek Fundacja nie nabyła udziałów, akcji. 14

15 XVII. DANE O NABYTYCH NIERUCHOMOŚCIACH, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie: Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości. XVIII. Dane o pozostałych środkach trwałych o wartości jednostkowej powyżej zł Fundacja w 2013 roku nie nabyła żadnych środków trwałych powyżej 3 500,00 zł z przeznaczeniem na własne potrzeby. XIX. Dane o wartościach aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych: AKTYWA ,60 zł ZOBOWIĄZANIA i REZERWY 319,67 zł XX. Dane o wartości zobowiązań Fundacja nie posiada zobowiązania z tytułu wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które zostały uregulowane w styczniu 2014r. oraz pozostałe zobowiązania ujęte w bilansie uregulowane zgodnie z terminem płatności. XXI. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności: - nie zlecono XXII. Informacje o rozliczeniach fundacji z budżetem z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych. Fundacja korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym (art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy z o podatku dochodowym od osób prawnych). Fundacja składa deklarację CIT 8 za 2013 rok wraz z odpowiednimi załącznikami. Wynik bilansowy za rok obrachunkowy 2012 r. to zysk ,21.zł. Wynik podatkowy za 2013 r. to kwota ,60 zł. Zobowiązania podatkowe ujęte w bilansie to kwota 0,00 zł z tytułu podatku od osób fizycznych i VAT oraz zobowiązania wobec ZUS na kwotę 0,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona kontrola. Za 2013 rok nie ma obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Sporządził: Jerzy Songin 15

Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II ZA ROK OBROTOWY 2010 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Stowarzyszenia Franciszkańskie Centrum

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Fundacji PRO BONO PL za okres 19.04.2010 31.12.2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Fundacji PRO BONO PL za okres 19.04.2010 31.12.2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Fundacja PRO BONO PL 00-772 Warszawa, ul. PodchorąŜych 83/4 Fundacji PRO BONO PL za okres 19.04.2010 31.12.2010 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32

FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32 FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 26.05.2010 31.12.2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji MAMY I TATY za rok 2010. Informacja dodatkowa Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego

SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji ( dz. U.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JESTEŚMY BLISKO Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZCZOWIE ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JESTEŚMY BLISKO Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZCZOWIE ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JESTEŚMY BLISKO Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZCZOWIE ZA ROK 2014 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie. Polski Komitet Narodowy. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

Stowarzyszenie. Polski Komitet Narodowy. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF z siedzibą w Warszawie, Al. Wilanowska 317, 02-665 Warszawa Sprawozdanie finansowe za okres: 01 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2013 r. Warszawa, marzec 2014 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

od dnia 01 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 Fundacja EX ANIMO, ul. Belwederska 26/30, 00-585 Warszawa (Hotel Uniwersytetu Warszawskiego HERA)

od dnia 01 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 Fundacja EX ANIMO, ul. Belwederska 26/30, 00-585 Warszawa (Hotel Uniwersytetu Warszawskiego HERA) Fundacja EX ANIMO Al. Dzieci Polskich 20E, lokal 712 04-730 Warszawa Warszawa, dnia 6 marca 2013 r. Sprawozdanie z Fundacji (w układzie określonym w 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. INFORMACJE O FUNDACJI: 1. Nazwa, siedziba i adres: FUNDACJA ESPA ul. Jaworzyńska 108,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : 02-681, Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2012 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013-31.12.2013

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013-31.12.2013 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013-31.12.2013 Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego ul. Karowa 18A lok. 21 00-324 Warszawa I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane identyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I 1. Informacje ogólne Fundacja Pomocy na rzecz Żołnierzy Armii Krajowej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek", używająca

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ALMA SPEI HOSPICJUM DLA DZIECI. Sprawozdanie finansowe za okres

FUNDACJA ALMA SPEI HOSPICJUM DLA DZIECI. Sprawozdanie finansowe za okres FUNDACJA ALMA SPEI HOSPICJUM DLA DZIECI Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013-31.12.2013 1 SPIS TREŚCI I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI II. III. IV. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2012 Sopot, 2013-12-30 Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji Pomorska Fundacja Rottka z siedzibą w Sopocie, za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 Niniejsze sprawozdanie zawiera I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WPROWADZENIE... 4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 6 IV. WYBRANE DANE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundacja Na Rzecz Centrum Edukacyjne dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących "CEDUNIS" ul. Pory 61/113 02-757 Warszawa NIP:

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A D O D A T K O W A

I N F O R M A C J A D O D A T K O W A I N F O R M A C J A D O D A T K O W A FUNDACJI OŚRODKA KARTA, 02-536 WARSZAWA ul. NARBUTTA 29 Fundacja nie posiada innych jednostek organizacyjnych Podstawowy przedmiot działalności to: wydawanie książek

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE KONSUMENTÓW POLSKICH. Ul. M.KASPRZAKA 49. 01-234 Warszawa. Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy zakończony 31.12.

STOWARZYSZENIE KONSUMENTÓW POLSKICH. Ul. M.KASPRZAKA 49. 01-234 Warszawa. Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy zakończony 31.12. STOWARZYSZENIE KONSUMENTÓW POLSKICH Ul. M.KASPRZAKA 49 01-234 Warszawa Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony 31.12.2013 sporządzone przez Podpisy Zarządu i osób odpowiedzialnych za prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Malak za rok 2013

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Malak za rok 2013 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Malak za rok 2013 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Malak za rok 2013 I. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa pełna: Fundacja Malak Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013

Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013 Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013 OŚWIADCZENIE Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku

Bardziej szczegółowo