Sprawozdanie finansowe Szczecińskiej Fundacji ZDROJE za okres obrotowy od 01 Stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie finansowe Szczecińskiej Fundacji ZDROJE za okres obrotowy od 01 Stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie finansowe Szczecińskiej Fundacji ZDROJE za okres obrotowy od 01 Stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości i przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, II. Bilans na dzień III. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okres od do wskazujący zysk w kwocie ,60 zł IV. Dodatkowe informacje i objaśnienia. V. Sprawozdanie z działalności fundacji I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013 rok 1. Fundacja rozpoczęła działalność w marcu 2012 roku. Jej założycielami i fundatorami byli: - Jerzy Tomasz Songin - Dorota Ewa Songin 2. Siedziba: Szczecińska Fundacja ZDROJE Szczecin ul. Mączna 4 paw. 5, pok Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem działalności jest: - praktyka lekarska specjalistyczna, - praktyka pielęgniarek i położnych, - działalność fizjoterapeutyczna, - pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana, - pomoc społeczna bez zakwaterowania, - wypożyczenie i dzierżawa pozostałych akcesoriów użytku osobistego i domowego, - działalność wydawnicza. 4. Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, data rejestracji r. pod numerem KRS w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej. REGON , NIP Zarząd Fundacji: - Jerzy Tomasz Songin Prezes Zarządu, 1

2 - Dorota Ewa Songin Członek Zarządu, - Beata Natalia Szmidt Członek Zarządu. 6. Określenie celów statutowych Fundacji: - gromadzenie środków rzeczowych i finansowych dla optymalizacji funkcjonowania i rozwoju Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zdroje, - rozpowszechnianie wiedzy medycznej oraz nowoczesnych metod profilaktyki leczenia, - podnoszenie kwalifikacji medycznej personelu medycznego szpitala poprzez organizowanie szkoleń, sympozjów i stypendiów, - rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami środowiskowymi i szkołami medycznymi, - skupienie wokół idei fundacji naukowców, dydaktyków i działaczy społecznych w kraju i za granicą, - podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp, - podejmowanie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia, - promocja i organizacja wolontariatu, - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, gromadzenie środków rzeczowych i finansowych, - działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, - rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, - organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, - działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, - nuka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, - działalność charytatywna, - dbanie o wysoką etykę zawodową personelu szpitala, - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 7. Fundacja została powołana na czas nieoznaczony. 2

3 II. Bilans na dzień

4 4

5 III. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okres od do wskazujący zysk w kwocie ,60 zł 5

6 IV. Dodatkowe informacje i objaśnienia Roczne sprawozdanie Fundacji sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności, przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Fundacja nie zatrudniała pracowników, ale podpisała w roku 2013 dwie terminowe umowy o dzieło. Fundacja korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym (art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Fundacja składa deklarację CIT-8 z załącznikiem CIT-8/O. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą komputera przy użyciu programu finansowoksięgowego Symfonia. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego 1. Środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia. Wydatki na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące celom gospodarczym obciążają koszty gospodarcze Fundacji, a zakupione w ramach celu statutowego tj. przekazaniu dla szpitala obciążają koszty statusowe Fundacji. Po przyjęciu i skompletowaniu dokumentacji odnoszone są na konto rozliczeniowe, a następnie protokołem przekazane do Szpitala. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej 3500 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania i są wprowadzane do ewidencji środków trwałych. Fundacja przyjęła dla podstawowych grup majątku roczne stawki amortyzacyjne według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na zasadzie planowanego, systematycznego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie umorzeń rozpoczyna się od pierwszego dnia następnego miesiąca po przyjęciu ich do użytkowania, a zakończenie następuje nie później niż z chwilą zrównania wartości umorzeń z wartością początkową. 2. Należności i zobowiązania wyceniane są w kwotach wymagających zapłaty. 3. Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. 4. Fundusz statutowy wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej. Wykazuje się go w wysokości określonej w statucie i wpisanej w Rejestrze Sądowym. Fundusz zapasowy tworzony jest celem przeniesienia dochodu przeznaczonego na cele statutowe. Nadwyżkę przychodów nad kosztami ustaloną za poprzedni rok obrotowy zalicza się na zwiększenie funduszu zapasowego. 6

7 Natomiast nadwyżkę kosztów nad przychodami zalicza się na zmniejszenie funduszu zapasowego, po uprzednim zatwierdzeniu bilansu. 5. Rozliczenia międzyokresowe kosztów służy do rozliczeń kosztów w czasie. 6. Rozliczenia międzyokresowe przychodów służy do rozliczeń przychodów w czasie. 7. Na wynik finansowy składa się: wynik z działalności statutowej oraz wynik na całokształcie działalności. Fundacja ustala wynik finansowy na podstawie rachunku zysków i strat w wersji porównawczej. Wynik na działalności statutowej obejmuje przychody i koszty związane tylko i wyłącznie ze zdarzeniami służącymi do realizacji celów statutowych. Wynik na całokształcie działalności powiększony jest o przychody i koszty gospodarcze oraz pozostałe operacyjne i finansowe niezbędne do realizacji zadań wyznaczonych przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji. Informacje dodatkowe do rachunku zysków i start za 2013 r. 1.Przychody informacje o strukturze przychodów źródła i wysokość Wyszczególnienie Kwota w zł 1. Przychody z działalności statutowej ,21 - przychody pieniężne 3 550,00 - przychody rzeczowe 0,00 - wynik finansowy roku ubiegłego ,21 2. Przychody z działalności gospodarczej ,00 3. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 4. Przychody finansowe 337,30 Razem ,51 2.Koszty informacja o strukturze kosztów źródła i wysokość Wyszczególnienie Kwota w zł 1. Koszty działalności operacyjnej ,91 - koszty działalności gospodarczej ,93 - koszty działalności statutowej ,66 - koszty administracji ,32 2. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 3. Koszty finansowe 0,00 Razem ,91 7

8 3.Nie wystąpiły zdarzenia losowe 4.Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem od wyniku finansowego Lp. Wyszczególnienie Kwota w zł 1. Wynik finansowy zysk brutto ,60 2. Otrzymana darowizna najem 1 672,80 3. Wykorzystanie darowizny na cele statutowe - najem 1 672,80 4. Dochód podatkowy ,60 5. Dochód przeznaczony na cele statutowe ,60 6. Podstawa opodatkowania 0,00 Informacje dodatkowe do bilansu na dzień r. 1. Fundacja nie posiada środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych. 2. Fundusz założycielski Fundacji wynosi zł i został w całości wpłacony gotówką przez fundatorów: - Jerzy Tomasz Songin zł, - Dorota Ewa Songin zł. 3. Na krótkoterminowe aktywa finansowe w kwocie ,86 zł składają się: - środki pieniężne w kasie w kwocie 420,95 zł, - środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie ,91 zł. 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 2 780,41 zł stanowią koszty z tytułu zawartych polis do rozliczenia w roku Należności krótkoterminowe w kwocie 6 000,00 zł to przychody z tytułu działalności gospodarczej nieuregulowane do dnia bilansowego. 6. Na zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 319,67 zł składają się zobowiązania uregulowane kartą bankową, lecz nie zrealizowane przez bank do dnia bilansowego. 7. Fundacja nie posiada zobowiązań wobec budżetu, z tytułu kredytów i pożyczek, wynagrodzeń oraz z tytułu dostaw i usług długoterminowych. 8. Fundacja nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jak i zobowiązań warunkowych. 9. Nie tworzono rezerw. 10. Nie tworzono odpisów aktualizujących na należności, zapasy i środki trwałe. 11. Zarząd Fundacji zaproponuje Radzie przeznaczenie zysku w kwocie ,60 na cele statutowe. 8

9 V. Sprawozdanie z działalności Szczecińskiej Fundacji ZDROJE za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. I. Dane rejestracyjne 1. Fundacja rozpoczęła działalność w marcu 2012 roku. Jej założycielami i fundatorami byli: - Jerzy Tomasz Songin - Dorota Ewa Songin 2. Siedziba i dane kontaktowe: Szczecińska Fundacja ZDROJE Szczecin ul. Mączna 4 paw. 5, pok. 127 telefon kontaktowy adres poczty elektronicznej adres strony internetowej 3. Dane rejestracyjne Wpisana do - rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, - rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu pod numerem KRS Numer identyfikacji podatkowej NIP Regon Zarząd fundacji Prezes zarządu Jerzy Tomasz Songin Członek Zarządu Dorota Ewa Songin Członek Zarządu Beata Natalia Szmidt 9

10 5. Cele statutowe Szczecińskiej Fundacji ZDROJE a) Gromadzenie środków rzeczowych i finansowych dla optymalizacji funkcjonowania i rozwoju Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZDROJE ; b) Rozpowszechnianie wiedzy medycznej oraz nowoczesnych metod profilaktyki leczenia; c) Podnoszenie kwalifikacji medycznej personelu medycznego szpitala poprzez organizowanie szkoleń, sympozjów i stypendiów; d) Rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami środowiskowymi i szkołami medycznymi; e) Skupienie wokół idei fundacji naukowców, dydaktyków i działaczy społecznych w kraju i za granicą; f) Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp, g) Podejmowanie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia, h) Promocja i organizacja wolontariatu, i) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, j) Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; k) Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, l) Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, m) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, n) Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, o) Działalność charytatywna, p) Dbanie o wysoką etykę zawodową personelu szpitala, q) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 6. Przedmiotem działalności statutowej Szczecińskiej Fundacji ZDROJE działającej na rzecz Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zdroje w Szczecinie jest działalność nieodpłatna polegająca na: a) Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, b) Wyposażanie poradni i ośrodków specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny, c) Zakup leków i środków medycznych, d) Zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego dla samotnych pacjentów szpitala, e) Pomoc finansową i rzeczową na rzecz szpitali, f) Organizowanie i prowadzenie pogadanek w placówkach oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych, g) Organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych połączonych z kwestą lub loterią fantową h) Prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych, i) Fundowanie kursów/konferencji dla najaktywniejszych położnych, pielęgniarek i lekarzy, j) Finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach lub modernizacjach placówek służby zdrowia lub placówek pomocy społecznej. k) Świadczenia zainteresowanym pomocy w dostępie do profesjonalnych usług w zakresie ochrony zdrowia. 10

11 oraz działalność gospodarcza. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) w zakresie: a Z Praktyk lekarskich specjalistycznych w tym: Badania i porady lekarskie, Diagnozowanie i leczenie pacjentów, Diagnostyka medyczna i laboratoryjna, Orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, Prowadzenie działalności profilaktycznej, promocyjnej oraz oświatowo wychowawczej, Opieka nad pacjentami objętymi leczeniem w przychodni, Prowadzenie konsultacji specjalistycznych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami b C Praktyk pielęgniarek i położnych, w tym: Indywidualna opiekę pielęgniarską u osób leżących, niepełnosprawnych bądź w przebiegu rekonwalescencji po zabiegach operacyjnych Indywidualna opiekę okołoporodową i położnicza, Zapewnianie opieki pielęgniarskiej i położniczej nad pacjentami podopiecznymi, zwłaszcza po zabiegach operacyjnych, c A Działalność fizjoterapeutyczna d E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana e. 88 Pomoc społeczna bez zakwaterowania f Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego g. 58 Działalność wydawnicza. II. Opis działalności statutowej w okresie sprawozdawczym Głównym priorytetem powstania i działalności Szczecińskiej Fundacji ZDROJE wspieranie funkcjonowania i rozwój Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZDROJE W Szczecinie. W roku 2013 wypracowała zysk na całokształcie działalności w wysokości ,60 zł. Zasadniczą cechą powstania i istnienia Fundacji pozyskanie sympatyków i przyjaciół naszej działalności zarówno wśród pracowników SPS ZOZ ZDROJE jak również pracowników służby zdrowia i pacjentów. Są to ludzie działający i myślący podobnie. Łączy nas idea poprawienia sytuacji w służbie zdrowia. Zawsze możemy liczyć na wypróbowanych przyjaciół i współpracowników. Pacjenci, pracownicy Szpitala oraz Członkowie Rady Fundacji wspierają radą, życzliwą pomocą i wreszcie poparciem dla dalszego funkcjonowania Fundacji. Obserwujemy wzrost zainteresowania różnymi formami współpracy z naszą Fundacją ze strony innych placówek. W roku 2013 Fundacja uczestniczyła w dwudniowych targach Mamy Dziecko oraz jednodniowej imprezie plenerowej: Wielki Piknik Pasji, czyli XIII Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI. Odbył się cykl spotkań edukacyjnych dla przyszłych rodziców, przygotowujących rodziców do porodu i rodzicielstwa, spotkania odbyły się od stycznia do maja 2013 roku. We wrześniu 2013 roku Szczecińska Fundacja ZDROJE zorganizowała I konferencję dla przyszłych rodziców i rodziców noworodków, Brzuszek Maluszek I co dalej w konferencji wzięło udział ok 100 osób. Podczas konferencji poruszono szereg istotnych dla rodziców tematów między innymi dotyczących administracji, karmienia, bezpieczeństwa itp. Gościem specjalnym konferencji była Pani 11

12 Monika Pyrek z mężem i synkiem. Każdy z uczestników konferencji otrzymał upominek ufundowany przez Szczecińską Fundacje ZDROJE, i zaproszonych gości Polski Bank Komórek Macierzystych, Firmę Neste Polska, Panią Monikę Grygian, Panią Milenę Michnio. Pod koniec roku 2013 Szczecińska Fundacja ZDROJE przeprowadziła wśród przyjaciół Fundacji Zbiórkę Koleżeńską wysyłając kartki świąteczne i prosząc o wsparcie w wyniku zbiórki pozyskano kwotę 1250,00 zł, z czego do końca roku 2013 wpłynęło 350,00zł. W roku 2013 w ramach działalności statutowej Fundacja pozyskała i przekazała do użytkowania przez SPS ZOZ ZDROJE sprzęt i materiały o wartości ,54 zł. III. GŁÓWNE ZDARZENIA PRAWNE: w 2013 r Fundacja zawarła umowy mające istotny wpływ prawny na skutki finansowe działalności: Umowa z dnia zawarta z VitroLive Sp. z o.o. na użyczenie gabinetu Umowa z dnia zawarta z Inter ubezpieczenia OC fundacji. Umowa z dnia zawarta z Poczta Polska SA dotycząca świadczenia usług pocztowych. Utworzenie podmiotu leczniczego ZDROJE DLA ZDROWIA Umowa darowizny pieniężnej z dnia zawarta z NESTLE POLSKA SA Umowa z dnia zawarta z PZU SA dotycząca ubezpieczenia OC podmiotu Leczniczego Umowa z dnia zawarta z aktywa Plus Emilia Kowalska dotycząca szkoleń oraz usług doradczych i specjalistycznych z udzieleniem pomocy de minimis. Umowy z położnymi (5 umów) i lekarzami (2 umowy) na świadczenie usług opieki okołoporodowej. 186 Umów z pacjentkami na świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w okresie od do IV. Najważniejsze decyzje Zarządu Decyzja prezesa zarządu dotycząca Pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w roku 2013 społecznie nieodpłatnie w sprawie podpisania umowy z Pocztą Polską dotycząca udziału w spotkaniu POD PLATANAMI w sprawie ubezpieczenia OC fundacji zgoda na podpisanie umowy darowizny pieniężnej dotycząca utworzenia podmiotu leczniczego dotycząca współpracy z MOPS Kołbaskowo. Dotycząca opieki nad podopieczną (w czasie ciąży, porodu i po porodzie) MOPR Szczecin zgoda na podpisanie umowy użyczenia gabinetu w sprawie podpisywania umów z położnymi, pielęgniarkami, lekarzami i innymi osobami współpracującymi z fundacją dotycząca zorganizowania konferencji dla rodziców Brzuszek Maluszek I co dalej dotycząca zorganizowania zbiorki koleżeńskiej 12

13 dotycząca pomocy w ufundowaniu prezentów z okazji Mikołajek dla małych pacjentów SPS ZOZ ZDROJE dla dzieci do jednego roku życia. w sprawie podpisywania umów z pacjentami. Dotycząca szkoleń, usług doradczych, w sprawie podpisania umów darowizny oraz wykorzystania darowizn i procedur przekazywania podarowanego lub zakupionego sprzętu V. Przychody fundacji: Spadek - nie Zapis - nie Darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych (na cele statutowe) 1 000,00 zł Darowizny rzeczowe od osób fizycznych i prawnych (na cele statutowe) łóżeczko dla podopiecznej MOPR, ubrania dla noworodków i dzieci przebywających w szpitalu pozyskane od przyjaciół fundacji, trudne do oszacowania ok 500,00 zł. Dotacje - nie Dochody z akcji charytatywnych 350,00 zł Przychody finansowe (odsetki): - nie Przychody statutowe (odpis podatkowy 1%): nie Przychody statutowe pozostałe: 0 zł Przychody z działalności gospodarczej: ,00 zł Pozostałe przychody operacyjne: 0,00 zł VI. Odpłatne świadczenia w ramach realizacji celów statutowych- nie dotyczy VII. Działalność gospodarcza Przychody z działalności gospodarczej to kwota ,00zł. Koszty działalności gospodarczej ,91zł Wynik na działalności gospodarczej to zysk ,09 zł. Przychody z działalności gospodarczej stanowią 93,35 % wszystkich przychodów. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów Fundacji, a dochód z działalności gospodarczej w całości przekazywany jest na realizacje zadań statutowych. VIII. Informacje o poniesionych kosztach na: Łączne koszty: ,91 zł Koszty na realizację celów statutowych Fundacji: ,93 zł Koszty działalności gospodarczej: ,93 zł w tym: Koszty materiałów i energii: ,22 zł Koszty usług obcych: ,21 zł Koszty podatków i opłat: 538,20 zł Koszty wynagrodzeń: 402,00 zł Koszty ZUS: 0,00 zł Koszty amortyzacji: 0,00 zł Koszty pozostałe (ubezpieczenie): 1598,00 zł Koszty pozostałej działalności: 0,00 zł 13

14 Fundacja ponosi koszty realizacji zadań statutowych, które stanowią koszty zakupionych i przekazanych SPS ZOZ Zdroje sprzętu lub innych wartości. Pozostałe poniesione koszty stanowią koszty działalności gospodarczej, z których wyodrębniono koszty działalności administracji na kwotę ,32 zł. IX. Dane o liczbie osób zatrudnionych W Fundacji w ramach działalności statutowej i gospodarczej na umowę o pracę na dzień nie zatrudniono osób czynnie pracujących. X. Dane o wynagrodzeniach: Członkowie Zarządu w roku 2013: P. Jerzy Tomasz Songin, Dorota Ewa Songin, Beata Natalia Szmidt, w ramach spraw zarządu sprawują funkcje społecznie. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację (brutto) 0,00 zł. Wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o pracę (brutto): 0,00 zł wynagrodzenia 0,00 zł ( łącznie ze świadczeniem urlopowym) nagrody 0,00 zł. premie 0,00 zł. inne świadczenia 0,00 zł. XI. Dane o wysokości wynagrodzenia: członków Zarządu i innych organów Fundacji w ramach działalności gospodarczej Szczecińska Fundacja ZDROJE w Szczecinie posiada dwa organy statutowe. Rada Fundacji pełni swoje funkcje nieodpłatnie-społecznie. Członkowie Zarządu w roku 2013: P. Jerzy Tomasz Songin, Dorota Ewa Songin, Beata Natalia Szmidt w ramach spraw zarządu sprawują funkcje społecznie. XII. Dane o umowach zlecenia: Wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń (brutto) 0,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia z umów o dzieło (brutto) - 402, 00 zł XIII. Dane o udzielonych pożyczkach z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem Pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej Udzielania takich pożyczek: Fundacja nie udzielała pożyczek. XIV. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem Banku: na dzień : ,91 zł na rachunku bieżącym w ALIOR BANKU SA. XV. Dane o wartości nabytych obligacji: Fundacja nie nabyła obligacji XVI. Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze Wskazaniem tych spółek Fundacja nie nabyła udziałów, akcji. 14

15 XVII. DANE O NABYTYCH NIERUCHOMOŚCIACH, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie: Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości. XVIII. Dane o pozostałych środkach trwałych o wartości jednostkowej powyżej zł Fundacja w 2013 roku nie nabyła żadnych środków trwałych powyżej 3 500,00 zł z przeznaczeniem na własne potrzeby. XIX. Dane o wartościach aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych: AKTYWA ,60 zł ZOBOWIĄZANIA i REZERWY 319,67 zł XX. Dane o wartości zobowiązań Fundacja nie posiada zobowiązania z tytułu wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które zostały uregulowane w styczniu 2014r. oraz pozostałe zobowiązania ujęte w bilansie uregulowane zgodnie z terminem płatności. XXI. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności: - nie zlecono XXII. Informacje o rozliczeniach fundacji z budżetem z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych. Fundacja korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym (art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy z o podatku dochodowym od osób prawnych). Fundacja składa deklarację CIT 8 za 2013 rok wraz z odpowiednimi załącznikami. Wynik bilansowy za rok obrachunkowy 2012 r. to zysk ,21.zł. Wynik podatkowy za 2013 r. to kwota ,60 zł. Zobowiązania podatkowe ujęte w bilansie to kwota 0,00 zł z tytułu podatku od osób fizycznych i VAT oraz zobowiązania wobec ZUS na kwotę 0,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona kontrola. Za 2013 rok nie ma obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Sporządził: Jerzy Songin 15

Sprawozdanie finansowe Szczecińskiej Fundacji ZDROJE za okres obrotowy od 9 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie finansowe Szczecińskiej Fundacji ZDROJE za okres obrotowy od 9 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Sprawozdanie finansowe Szczecińskiej Fundacji ZDROJE za okres obrotowy od 9 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości i przedstawione

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012rok 1 1.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Nazwa: Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku Siedziba: ul. Szlak 20/16, 31-153 Kraków Zarząd Fundacji przedstawia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie,

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie, 5. wyszukiwanie szczególnie uzdolnionych młodych ludzi oraz pomoc i wsparcie ich edukacji, w szczególności poprzez: a) nagradzanie lub sponsorowanie dzieci i młodzieży na rzecz których działa Fundacja,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan ZA ROK 2015 Na sprawozdanie finansowe Fundacji Rodziny Waksmundzkich Projan składają się : 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji w 2011 roku

Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji w 2011 roku fundacja civis polonus www.civispolonus.org.pl Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji w 2011 roku 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: Fundacja Civis Polonus Ul. Bellottiego 5/47, 01-022 Warszawa

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 30-319 KRAKÓW TYNIECKA 6 219 0000050285 BILANS sporządzony na dzień: 2013-12-31 Pozycja AKTYWA 2013-01-01 2013-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe FUNDACJI FOR EUROPE za rok 2014. SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI FOR EUROPE za 2014 rok

Sprawozdanie finansowe FUNDACJI FOR EUROPE za rok 2014. SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI FOR EUROPE za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI FOR EUROPE za 2014 rok 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans na 31 grudnia 2014 r. 3. Rachunek wyników za okres 24.09.2014 31.12.2014 4. Informacja

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2013

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2013 1.Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii Na Opolszczyźnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 30-319 KRAKÓW TYNIECKA 6 219 0000050285 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan ZA ROK 2014 Na sprawozdanie finansowe Fundacji Rodziny Waksmundzkich Projan składają się : 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok Fundacja Wspierania Nowoczesnych Metod Leczenia TERAPIA ALTA została ustanowiona przez INSTYTUT BIOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Fundacja Happy Animals

Fundacja Happy Animals Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. 1 Fundacja Happy Animals Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r. Załączone sprawozdanie finansowe,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe za rok 2008. Stowarzyszenie Łódzkiej Opieki Paliatywnej i Długoterminowej Żyć godnie

Sprawozdanie Finansowe za rok 2008. Stowarzyszenie Łódzkiej Opieki Paliatywnej i Długoterminowej Żyć godnie Sprawozdanie Finansowe za rok 2008 Stowarzyszenie Łódzkiej Opieki Paliatywnej i Długoterminowej Żyć godnie WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55 FUNDACJA JA, MY, ONI ul. Energetyków 7/1A 65-729 Zielona Góra REGON 81162283 NIP 929-185-67-55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JA, MY, ONI ZA 213 ROK ZIELONA GÓRA, 2 CZERWCA 214 ROKU 1 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2010. Lublin, październik 2011 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2010. Lublin, październik 2011 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2010 Lublin, październik 2011 rok DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji Edukacji Społecznej Kuźnia Toruń, ul. Bydgoska 88/9

Sprawozdanie finansowe Fundacji Edukacji Społecznej Kuźnia Toruń, ul. Bydgoska 88/9 Sprawozdanie finansowe Fundacji Edukacji Społecznej Kuźnia 87-100 Toruń, ul. Bydgoska 88/9 za rok 2014 okresy sprawozdawcze od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 1/11 Spis treści I. Wstęp oświadczenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIE NIEZALEŻNE ZRZESZENIE STUDENTÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014 STOWARZYSZENIE DAJ SZANSĘ NIP: 649-11-17-713 POMOCY DZIECIOM I OSOBOM KALEKIM - NIEPEŁNOSPRAWNYM REGON: 272132015 W ZAWIERCIU INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014 Spis tabel: Zmiany w ciągu roku wartości środków

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ" TORUŃ UL. TUWIMA 9

STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ TORUŃ UL. TUWIMA 9 STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ" 87-100 TORUŃ UL. TUWIMA 9 Informacja dodatkowa za rok 2012 SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA II. INFORMACJA DODATKOWA III. DODATKOWE INFORAAACJE l OBJAŚNIENIA IV. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO. ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok. Warszawa, 31.03.

FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO. ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok. Warszawa, 31.03. Warszawa, 31.03.2014r FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok SPIS TREŚCI 1. BILANS 2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe z działalności stowarzyszenia Instytut Wschodnich Inicjatyw. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

Sprawozdanie finansowe z działalności stowarzyszenia Instytut Wschodnich Inicjatyw. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku Sprawozdanie finansowe z działalności stowarzyszenia Instytut Wschodnich Inicjatyw za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku 1 Wprowadzenie oraz informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r. fundacji

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r. fundacji Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r. fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 32/34, 01-824 WARSZAWA OŚWIADCZENIIE ZARZĄDU Zgodnie z wymogami art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 STOWARZYSZENIE DAJ SZANSĘ NIP: 649-11-17-713 POMOCY DZIECIOM I OSOBOM KALEKIM - NIEPEŁNOSPRAWNYM REGON: 272132015 W ZAWIERCIU INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 Spis tabel: Zmiany w ciągu roku wartości środków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2012

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2012 STOWARZYSZENIE DAJ SZANSĘ NIP: 649-11-17-713 POMOCY DZIECIOM I OSOBOM KALEKIM - NIEPEŁNOSPRAWNYM REGON: 272132015 W ZAWIERCIU INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2012 Spis tabel: 1. Zmiany w ciągu roku wartości

Bardziej szczegółowo

BILANS na dzień r. (w zł) AKTYWA Razem: 17254, ,96

BILANS na dzień r. (w zł) AKTYWA Razem: 17254, ,96 Stowarzyszenie Warsaw Poland Załącznik nr 1 Chapter of The IIBA ul. W. Kadłubka 43 02-496 Warszawa NIP: 5222909819 BILANS na dzień 31.12.2016r. (w zł) Poz. Wykaz aktywów i pasywów Stan na dzień 31.12.2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2010 ROK.

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2010 ROK. sprawozdanie finansowe za 21 rok INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 21 ROK. I. Do wyceny środków trwałych przyjęto cenę nabycia lub koszt ich wytworzenia. II. Należności i roszczenia wycenia się w ciągu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności Sprawozdanie z działalności 2013 I. DANE REJESTRACYJNE FUNDACJI 1. Fundacja Emperia, z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 Płock, dnia 27 lutego 2014 roku I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 NAZWA FUNDACJI Fundacja Grupy PERN Przyjaźń SIEDZIBA I ADRES Płock (09-410 Płock), ul.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010r. obejmujące:

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010r. obejmujące: SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI POTRAFIĘ POMÓC NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WADAMI WRODZONYMI za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010r. obejmujące: 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2015 ROK Fundacja Pomocy Człowiek Człowiekowi

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2015 ROK Fundacja Pomocy Człowiek Człowiekowi ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. (Dz. U. z dnia 22 maja 2001 r.) Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan ZA ROK 2011 Na sprawozdanie finansowe Fundacji Rodziny Waksmundzkich Projan składają się : 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU Warszawa, ul. Nowolipie 13/15

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 za rok obrotowy 2003 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Fundacji w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2013 r. Warszawa, marzec 2014 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok.

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok. 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym Nazwa : FUNDACJA CZARODZIEJSKA GÓRA Adres : Mniszków 31, 58-520

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA RODZINA EDIEGO

FUNDACJA RODZINA EDIEGO FUNDACJA RODZINA EDIEGO Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za okres od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 Fundacja Rodzina Ediego KRS 0000296801 REGON 220539059 NIP 581 190 32 47 ul. Staszica 56/11

Bardziej szczegółowo

Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4

Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4 Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3 za rok obrachunkowy 2011/2012 OBEJMUJĄCE: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans 3.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. FUNDACJA ZŁOTOWANKA Ul. Widokowa 1 77-400 Złotów NFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. 1 POWSTANE DZAŁALNOŚĆ FUNDACJ Fundacja Złotowianka została założona Aktem Założycielskim - Oświadczeniem Woli

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA RODZINA EDIEGO

FUNDACJA RODZINA EDIEGO FUNDACJA RODZINA EDIEGO Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za okres od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 Fundacja Rodzina Ediego KRS 0000296801 REGON 220539059 NIP 581 190 32 47 ul. Staszica 56/11

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji You Have It za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Nazwa, siedziba organizacji i adres Fundacja You Have It siedziba:

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno Wolontariackie SOLIDARNI. Sprawozdanie finansowe

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno Wolontariackie SOLIDARNI. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno Wolontariackie SOLIDARNI Sprawozdanie finansowe I. Wprowadzenie II. Informacja dodatkowa III. Bilans IV. Rachunek wyników Borzęcin Duży, ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI POLSKA CYFROWA ZA OKRES OD DO ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI POLSKA CYFROWA ZA OKRES OD DO ROKU Załącznik do Uchwały nr 01/02/2016, z dnia 19 lutego 2016 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI POLSKA CYFROWA ZA OKRES OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 ROKU Sprawozdanie zawiera: 1. Oświadczenie kierownictwa;

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za okres od do

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za okres od do Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 Dane identyfikacyjne. Nazwa: Fundacja Promocji Zdrowego Rozwoju Lepsze JUTRO Adres: Grzechynia, 43-220 Grzechynia Łazy 274,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za okres od 01 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za okres od 01 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 FUNDACJA RODZINA EDIEGO Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za okres od 01 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 Fundacja Rodzina Ediego KRS 0000296801 REGON 220539059 NIP 581 190 32 47 ul. Staszica 56/11

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

Wiersz ( poz.) AKTYWA A Aktywa trwałe: 0, ,35 I. Wartości niematerialne i prawne: 0, ,02 1.

Wiersz ( poz.) AKTYWA A Aktywa trwałe: 0, ,35 I. Wartości niematerialne i prawne: 0, ,02 1. Wiersz ( poz.) Wyszczególnienie Stan na dzień 1 2 31.12.2011 31.12.2012 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 14 907,35 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 11 574,02 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan ZA ROK 2009 Na sprawozdanie finansowe Fundacji Rodziny Waksmundzkich Projan składają się : 1. Bilans 2.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego FUNDACJA "ZACZYN" ul. Radziwie 5/229 01164 Warszawa REGON: 302045836 NIP: 7831686506 KRS: 0000400912 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacja "Zaczyn" została wpisana do rejestru Stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013 Podpis osoby sporządzającej 1 / 6 1. DANE INFORMACYJNE NAZWA FUNDACJI FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY ADRES FUNDACJI, ul. Orla 4 DATA WPISU DO REJESTRU 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia Zielone Mazowsze w roku obrotowym była: -działalność statutowa związana z merytoryczną i organizacyjną pomocą dla ruchu ekologicznego,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Tynieckiej 40,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013 FUNDACJA PROMOCJI KOMPETENCJI FOUNDATION FOR COMPETENCE PROMOTION 91-503 Łódź, ul. Szpacza 21; tel./fax (42) 617 02 91 NIP: 726-252-47-71; REGON: 100115869 Deutsche Bank PBC SA nr.konta 94 1910 1048 2783

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU 1. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego a) Środki trwałe - według ceny nabycia(zakupu) obejmującej kwotę

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. INFORMACJE O FUNDACJI: 1. Nazwa, siedziba i adres: FUNDACJA ESPA ul. Jaworzyńska 108,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI: I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA DODATKOWA...H~?~t\?:'...~{~~~... osoba sporządzająca sprawozdanie...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ r. FUNDACJA HUMANDOC

INFORMACJA DODATKOWA. DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ r. FUNDACJA HUMANDOC INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 r. FUNDACJA HUMANDOC CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa i siedziba firmy Fundacja Humandoc 00-725 Warszawa Ul.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 205 Nazwa jednostki: STOWARZYSZENIE AMFORA Siedziba jednostki: 0062 Warszawa ul. Dzielna Regon 42742326 NIP 5235992 Podstawowy cel działania organizacji:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2010 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2010 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2010 ROKU 1. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego a) Środki trwałe - według ceny nabycia(zakupu) obejmującej kwotę

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Serce im. Janusza Korczaka za okres 01.01.2014 r. 31.12.2014 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Serce im. Janusza Korczaka za okres 01.01.2014 r. 31.12.2014 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Serce im. Janusza Korczaka za okres 01.01.2014 r. 31.12.2014 r. 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: Fundacja Serce im. Janusza Korczaka ul. Abrahama

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

A K T Y W A w zł i gr. P A S Y W A w zł i gr Stan aktywów na : Stan pasywów na : Wyszczególnienie aktywów. Koniec roku obrotowego

A K T Y W A w zł i gr. P A S Y W A w zł i gr Stan aktywów na : Stan pasywów na : Wyszczególnienie aktywów. Koniec roku obrotowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZĄCYCH WYŁĄCZNIE DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ SPRAWOZDANIE FINANSOWE 22-4 ZAMOŚĆ UL. AKACJOWA 9 BILANS ZA ROK OBROTOWY 215 A K T Y W A w zł i gr. P A S Y

Bardziej szczegółowo

sporządzony na dzień 31.12.2013

sporządzony na dzień 31.12.2013 Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych Niepełnosprawnych i Oczekujących REGON: 276585647 Wsparcia 'OPOKA" ul. M. Oblatów 24 40-129 Katowice (nazwa jednostki) Rachunek wyników sporządzony na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Rodzice Razem z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Rodzice Razem z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Rodzice Razem z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 za rok obrotowy 2004 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Fundacji w

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA UL. SZOSA BYDGOSKA TORUŃ

FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA UL. SZOSA BYDGOSKA TORUŃ FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA UL. SZOSA BYDGOSKA 58 87-100 TORUŃ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NEUCA DLA ZDROWIA ZA 2013 ROK Zarząd Fundacji Neuca dla Zdrowia z siedzibą w Toruniu przedkłada poniżej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KROK PO KROKU. Sprawozdanie merytoryczne fundacji KROK PO KRKU za okres 31.08.2011 do 31.12.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KROK PO KROKU. Sprawozdanie merytoryczne fundacji KROK PO KRKU za okres 31.08.2011 do 31.12. Oława, 02.04.2013 r SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KROK PO KROKU Sprawozdanie merytoryczne fundacji KROK PO KRKU za okres 31.08.2011 do 31.12.2011 r Dane fundacji Fundacja KROK PO KROKU Plac Zamkowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Koszykowej 26/28,

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka Piła, dnia 28 marca 2011r Fundacja Na Rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile 64-920 P I Ł A Załącznik do sprawozdania finansowego OPP KRS 0000053885 za 2010r Jednostka nie prowadząca dział. gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Kraków, dnia 24 kwietnia 2010 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE I. Nazwa organizacji: Fundacja Bariera Siedziba i adres: ul. Smoleńsk 22/25,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014rok Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014rok Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014rok Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS 1) Sprawozdanie dotyczy Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS z siedzibą ul. Myśliwska 4C/8,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA MŁODYCH WIELKOPOLAN w Gnieźnie ZA ROK 2016 Skarbnik Beata Kraska Prezes Stanisław Dolaciński WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2016 Nazwa: Siedziba:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINASOWE. Stowarzyszenie APETYT NA ŻYCIE. z siedzibą w Zabierzowie. ul. Szkolna Zabierzów

SPRAWOZDANIE FINASOWE. Stowarzyszenie APETYT NA ŻYCIE. z siedzibą w Zabierzowie. ul. Szkolna Zabierzów SPRAWOZDANIE FINASOWE Stowarzyszenie APETYT NA ŻYCIE z siedzibą w Zabierzowie ul. Szkolna 2 32-080 Zabierzów za okres 01 stycznia 2015 31 grudnia 2015 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) Nazwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 1. Fundacja IN POSTERUM z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 7 we Wrocławiu zarejestrowana jest w Sądzie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2012 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA.3 I. BILANS...4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 DANE FUNDACJI: Fundacja Grażyny Piechockiej-Kranc Radosne Dzieciństwo z siedziba w

Bardziej szczegółowo

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS 5174, ,99

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS 5174, ,99 A K T Y W A 20111231 20121231 20111231 20121231 A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz) własny 5174,88 9940,99 I. Wartości niematerialne i prawne I. Kapitał (fundusz) statutowy II. Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności ul. Młynarska 7 m. 36 01205 Warszawa KRS 0000026361 NIP 5271046063 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 2 INFORMACJE OGÓLNE 1. Informacje o Jednostce Nazwa

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE USTANÓW PARKOWA. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014

STOWARZYSZENIE USTANÓW PARKOWA. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 STOWARZYSZENIE USTANÓW PARKOWA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 1 OŚWIADCZENIE Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

W sprawozdaniu finansowym wykazuje się zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

W sprawozdaniu finansowym wykazuje się zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wskazanie okresu trwania działalności Stowarzyszenia: czas trwania Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem jest nieograniczony. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym: przedmiotowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo