PROJEKT ORGANIZCJI NIEPUBLICZNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO AKADEMII TWÓRCZEJ EDUKACJI PSZCZÓŁKA W MIERZYNIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT ORGANIZCJI NIEPUBLICZNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO AKADEMII TWÓRCZEJ EDUKACJI PSZCZÓŁKA W MIERZYNIE"

Transkrypt

1 PROJEKT ORGANIZCJI NIEPUBLICZNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO AKADEMII TWÓRCZEJ EDUKACJI PSZCZÓŁKA W MIERZYNIE

2 Spis treści: 1. Rozdział I Postanowienia ogólne i nazwa Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Akademii Twórczej Edukacji Pszczółka 2. Rozdział II Cele i zadania Akademii 3. Rozdział III Bezpieczeństwo dzieci 4. Rozdział IV Organy Akademii 5. Rozdział V Organizacja działalności Akademii 6. Rozdział VI Zasady odpłatności 7. Rozdział VII Nauczyciele i inni pracownicy Akademii 8. Rozdział VIII Prawa i obowiązki rodziców 9. Rozdział IX Prawa i obowiązki dzieci 10.Rozdział X 11.Rozdział XI Zasady rekrutacji Postanowienia końcowe

3 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE I NAZWA NIEPULICZNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO AKADEMII TWÓRCZEJ EDUKACJI PSZCZÓŁKA I PODSTAWA PRAWNA 1. Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademii Twórczej Edukacji Pszczółka zwany dalej Akademią jest placówką niepubliczną prowadzoną przez osobę fizyczną. 2. Statut jest wewnętrznym aktem prawnym regulującym zasady i organizację pracy Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Akademii Twórczej Edukacji Pszczółka. 3. Siedziba Akademii znajduje się na ulicy Ślicznej 1 w Mierzynie. 4. Organem prowadzącym przedszkole jest :Akademia Twórczej Edukacji Pszczółka Magdalena Kłoszewska ul. Półkolista 23, Szczecin. 5. Akademia działa na podstawie: - Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o Samorządzie Terytorialnym ( Dz.U 1996 nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami), - Ustawy z dnia 7 września 1991r o Systemie Oświaty ( Dz.U z 2004 r nr 256 poz z późniejszymi zmianami), - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela ( Dz.U z 2006 r nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami), - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów przedszkoli, - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U nr 4 poz.17 z 2009 r), - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży

4 niepełnosprawnej oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz.U nr 19, poz. 167 z 2004 r) - Konwencja o Prawach Dziecka z 20 listopada 1989 r 6. Nazwa używana przez placówkę brzmi: Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademii Twórczej Edukacji Pszczółka ul. Śliczna Mierzyn Tel mail: 7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Akademią jest Kuratorium Oświaty w Szczecinie. ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA AKADEMII I. Celem Akademii jest: 1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; 3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek; 4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi; 5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; 6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych; 7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

5 8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; 9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; 10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej. II.Zadaniem Akademii jest: 1) zapewnienie dzieciom opieki i wspomaganie ich rozwoju w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku, 2) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu, 3) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie, 4) rozwijanie wrażliwości moralnej, budowanie systemu wartości, 5) kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzącym w dostępnym doświadczeniu dziecka otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym, 6) rozbudzenie ciekawości poznawczej, zachęcenie do aktywności badawczej, 7) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć, 8) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego. Akademia realizuje zadania w ramach obszarów działalności edukacyjnej, którymi to obszarami są: a) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych, b) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, c) wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku, d) wspomaganie rozwoju mowy dzieci, e) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia, f) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci, g) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,

6 h) wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem, i) wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec, j) wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne, k) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych, l) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń, m) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt, n) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną, o) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. p) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. III. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno wychowawczej są: 1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą, 2) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach, 3) zajęcia dydaktyczno wyrównawcze i specjalistyczne wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, 4) okazje edukacyjne stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru partnerów i środków materialnych, 5) spontaniczna działalność dzieci, 6) zajęcia dodatkowe organizowane za zgodą rodziców, IV. Akademia może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną uwzględniającą możliwość wprowadzania nowych rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. ROZDZIAŁ III BEZPIECZEŃSTWO DZIECI 1. Akademia zapewnia dzieciom stała opiekę pedagogiczną w czasie zajęć w Akademii oraz poza Akademią. 2. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. 3. Nauczyciela w jego pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa, wspomaga woźna oddziałowa.

7 4. W trakcie zabaw, spacerów i wycieczek poza teren Akademii nauczyciel powinien zapewnić dodatkową opiekę na każde 10-ro dzieci powinien przypadać przynajmniej jeden opiekun. 5. Regulamin i zasady organizacji spacerów i wycieczek w Akademii są określone zarządzeniem dyrektora Akademii. 6. Podczas zajęć dodatkowych za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada osoba prowadząca te zajęcia. 7. Akademia zapewnia organizację wycieczek autokarowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 8. Organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą i odpłatnością rodziców (opiekunów prawnych). 9. W przypadku, kiedy rodzic (opiekun prawny) nie ubezpiecza w Akademii dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków, zobowiązany jest dostarczyć dyrektorowi stosowne oświadczenie. Zdrowie 1. W Akademii nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani podawania farmaceutyków. 2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców (opiekunów prawnych) o jego stanie, a rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Akademii. 3. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców (prawnych opiekunów). Odbieranie i przyprowadzanie dzieci 1. Rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają i odbierają dzieci z Akademii i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do Akademii i z Akademii do domu. 2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców. 3. Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i nr jej dowodu osobistego. Upoważnienie musi być własnoręcznie podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna. 4. Upoważnienie powinno być dostarczone osobiście przez rodziców (opiekunów prawnych) do nauczycielki z grupy i pozostać w dokumentacji Akademii. 5. Upoważnienie takie jest aktualne przez cały okres uczęszczania dziecka do Akademii. Może ono w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione. 6. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z Akademii. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej. 7. Akademia może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

8 8. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany dyrektor Akademii. W takiej sytuacji Akademia zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi). 9. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy Akademii, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców (opiekunów prawnych) o zaistniałym fakcie. 10. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców ( opiekunów prawnych), nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce 1 godzinę. 11. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (opiekunami prawnymi). 12. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe. 13. W kwestiach spornych dotyczących odebrania dziecka z Akademii przez osoby nie upoważnione, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodzica i policję. Odpowiedzialność i bezpieczeństwo na zajęciach dodatkowych 1. Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe winny posiadać stosowne kwalifikacje oraz ubezpieczenie OC. 2. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo dzieci powierzonych jej opiece. ROZDZIAŁ IV Organy Akademii 1. Organami Akademii są: 1) Dyrektor 2) Rada Pedagogiczna, Zadania i funkcje dyrektora 1. Akademią kieruje dyrektor 2. Dyrektor kieruje bieżąca działalnością Akademii i reprezentuje ją na zewnątrz. 3. Dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Akademię. 4. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny polegający na prowadzeniu działalności diagnostycznej, oceniającej i wspomagającej a w szczególności: 1) ocenianiu stanu i warunków działalności wychowawczo dydaktycznej i opiekuńczej,

9 2) analizowaniu i ocenianiu efektów działalności wychowawczo dydaktycznej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej Akademii, 3) udzielaniu pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań wychowawczo dydaktycznych i opiekuńczych, 4) inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznej, metodycznej i organizacyjnej. 5. Dyrektor gromadzi informacje o pracy nauczycieli, niezbędne do dokonywania oceny ich pracy: 1) prowadzi obserwacje zajęć dydaktycznych, w tym obserwacje diagnozujące oraz bieżącą kontrolę pracy nauczycieli, 2) dokonuje oceny pracy nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami, 3) gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli. 6. Dyrektor opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego. 7. Przed zakończeniem roku szkolnego dyrektor Akademii przedstawia Radzie Pedagogicznej informację z realizacji planu nadzoru pedagogicznego zawierającą: - zakres wykonania planu, - wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, - podjęte działania wynikające z wniosków ze sprawowania nadzoru pedagogicznego wraz z informacją o ich skutkach. 8. Sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psycho fizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne. 9. Dyrektor Akademii w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz ze środowiskiem lokalnym. 10. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji. 11. Umożliwia współdziałanie i współpracę organów Akademii. 12. Wykonuje zadania wynikające z przepisów szczególnych, między innymi: 1) odpowiada za dokumentację placówki, 2) sporządza arkusz organizacji pracy Akademii. 13. Stawarza w Akademii atmosferę akceptacji, współpracy i wzajemnej życzliwości. 14. Realizuje zalecenia, wskazówki i uwagi ustalone przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 15. Dyrektor w drodze decyzji może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku: 1) nie uczęszczania dziecka do Akademii przez miesiąc bez zgłoszenia przez rodziców ( prawnych opiekunów ) przyczyn nieobecności, 2) nie uiszczania przez rodziców (prawnych opiekunów) odpłatności za Akademię Rada Pedagogiczna 1. W Akademii działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Akademii w zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

10 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Akademii. 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Akademii 4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz odpowiada za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady. 5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: a. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Akademii, b. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, c. zatwierdzanie planów pracy Akademii. 6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: a. organizację pracy Akademii, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć, b. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, wyróżnień, 7. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Akademii albo jego zmian. 8. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 9. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 10. Nauczyciele oraz inne osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców (opiekunów prawnych), a także nauczycieli i innych pracowników Akademii. ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI AKADEMII 1. Do Akademii uczęszczają dzieci w wieku od 3 6 lat. 2. Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach wiekowych 3-4 lata i 5-6 lat. 3. Zasady doboru dzieci mogą być zróżnicowane i uwzględniać potrzeby, zainteresowania i ich uzdolnienia. 4. Liczba dzieci w oddziale może liczyć do 18 dzieci. 5. Akademia realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego. 6. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie zestawu programów wychowania przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego, plan pracy Akademii, plany miesięczne opracowane przez nauczycieli poszczególnych oddziałów. 7. Godzina zajęć w Akademii trwa 60 minut.

11 Zajęcia dodatkowe 1. W Akademii są organizowane dodatkowe zajęcia: nauka języków obcych, taniec, rytmika, zajęcia logopedyczne. 2. Na wniosek rodziców mogą być organizowane dodatkowe zajęcia za pełną odpłatnością rodziców (opiekunów prawnych). Ramowy Rozkład Dnia 1. Organizację pracy Akademii określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora. 2. Ramowy rozkład dnia uwzględnia zasadę ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwania rodziców (prawnych opiekunów). 3. Na podstawie ramowego rozkłady dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 4. Ramowy rozkład dnia każdego oddziału określa czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 5. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się od godziny 9:00 do godziny 13:00 - na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), 5-cio godzinny czas przeznaczony na realizację podstawy programowej może być przesuwany w czasie, w granicach około1 godziny. Dzienny wymiar zajęć i terminy otwarcia 1. Akademia funkcjonuje cały rok szkolny tj. od 1 września do 31 sierpnia ( z wyjątkiem zimowej i wielkanocnej przerwy świątecznej). 2. Akademia pracuje w godzinach od 6:50 do 17:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku. W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia Akademia pracuje od 6:50 do 16:00. O wszelkich zmianach organizacyjnych rodzice (prawni opiekunowie) są na bieżąco informowani poprzez umieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń. ROZDZIAŁ VI ZASADY ODPŁATNOŚCI 1. Akademia jest placówka oświatową niepubliczną, finansowaną przez rodziców. 2. Opłata za Akademię ustalana jest przez osobę prowadzącą Akademię, 3. Opłata stała za pobyt dziecka w Akademii, w razie nieobecności dziecka nie podlega zwrotowi, 4. Opłata wpisowa jest opłatą jednorazową i bezzwrotną,

12 4. Opłata za pobyt dziecka w Akademii pobierana jest z góry do 5-tego każdego miesiąca przelewem na konto lub do kasy Akademii, 5. Na wniosek rodziców w uzasadnionych przypadkach, osoba prowadząca może częściowo obniżyć wysokość opłaty za Akademię, 5. Akademia zapewnia odpłatne wyżywienie dzieci i pracowników. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala firma cateringowa, 6. Koszt wyżywienia dziecka w pełni pokrywany jest przez rodziców lub opiekunów. Opłata pobierana jest z góry do 5-tego każdego miesiąca a pod koniec miesiąca następuje rozliczenie. 7. W przypadku nieobecności dziecka w Akademii zwrotowi podlega dzienna stawka żywienia z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności. ROZDZIAŁ VII NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY AKADEMII 1. W Akademii zatrudnia się nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy. 3. Nauczyciel ma obowiązek przedstawienia dyrektorowi, przed nawiązaniem stosunku pracy informacji z Krajowego Rejestru Karnego, że nie był karany za przestępstwo umyślne. 4. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Dba o własny rozwój zawodowy, planuje go i analizuje swoją efektywność. 5. Nauczyciel zobowiązany jest realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami Akademii: opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Akademię. 6. Współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania, między innymi: a) informuje rodziców (prawnych opiekunów) o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego i planów pracy Akademii. b) udziela rzetelnych informacji o postępie w rozwoju dziecka,

13 c) ustala z rodzicami (prawnymi opiekunami) wspólne kierunki działań wspomagających ich rozwój i wychowanie, w szczególności z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych, d) udostępnia rodzicom (prawnym opiekunom) wytwory działalności dzieci (prace plastyczne, karty pracy dzieci, arkusze diagnostyczne rozwoju dziecka), e) planuje i prowadzi prace wychowawczo dydaktyczną w oparciu o zestaw programów wychowania przedszkolnego oraz odpowiada za jej jakość, f) tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań, g) dąży do pobudzenia aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju, h) wspiera rozwój aktywności dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości społeczno kulturowej i przyrodniczej, a. stosuje zasadę indywidualizacji pracy uwzględniając możliwości i potrzeby każdego dziecka, b. stosuje aktywizujące metody pracy. i) Prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie dzieci i stymulowanie ich rozwoju: - dokumentuje indywidualny rozwój dziecka we wszystkich sferach aktywności, - prowadzi i dokumentuje pracę wyrównawczo kompensacyjną w oparciu o zestaw zabaw, ćwiczeń i zadań stymulujących rozwój poszczególnych funkcji, dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka, stosując zasadę stopniowania trudności. j) Nauczyciel ma prawo wyboru programu wychowania przedszkolnego spośród programów stanowiących zestaw programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku. k) Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego. l) Nauczyciel systematycznie podnosi swoją wiedzę i umiejętności poprzez między innymi: - zdobywanie dodatkowych kwalifikacji przydatnych do pracy w akademii, - udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego, - aktywny udział w wewnętrznych szkoleniach Rady Pedagogicznej, - samokształcenie, - pomoc merytoryczna ze strony dyrektora, nauczyciela metodyka i innych specjalistów, wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami 11. Dyrektor i nauczyciele współpracują z rodzicami (prawnymi opiekunami), w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci, ujednolicenia procesu dydaktyczno wychowawczego oraz podwyższenia poziomu pracy Akademii, w szczególności organizują: a. zebrania rodziców b. konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczycieli lub rodziców (opiekunów prawnych) systematycznie w miarę potrzeb, c. zajęcia otwarte dla rodziców (opiekunów prawnych),

14 d. uroczystości i imprezy okolicznościowe z udziałem dzieci, rodziców (opiekunów prawnych) oraz najbliższych członków rodziny według harmonogramu, kąciki dla rodziców z aktualnymi informacjami o działalności Akademii, realizowanych zadania, tematach kompleksowych i innych wydarzeniach na bieżąco, spotkania ze specjalistami i zaproszonymi gośćmi w miarę potrzeb. 11. Dyrektor i nauczyciele zasięgają opinii rodziców (opiekunów prawnych) w różnych sprawach dotyczących pracy Akademii. 12. Współpracuje z innymi specjalistami, zwłaszcza: 1) prowadzi oświatę zdrowotną, 2) pomaga rodzicom w kierowaniu dzieci do poradni specjalistycznych, 3) organizuje w miarę możliwości zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów. 13. Pracownicy administracyjno obsługowi współuczestniczą w procesie wychowawczo-opiekuńczym między innymi poprzez: a. troskę o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w akademii, b. współpracę w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą i poszanowaniu ich godności osobistej, c. usuwanie lub zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zaniedbań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci. 14. Do obowiązków pracowników Akademii należy: a. dbanie o czystość i higienę pomieszczeń oraz otoczenia Akademii, b. przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych, c. odpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia pracy, d. przestrzeganie dyscypliny pracy, e. dbanie o zabezpieczenie budynku przed kradzieżą. 15. Pracownicy zobowiązani są do wykonania innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji Akademii. 16. Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników określa dyrektor, w przydziale czynności na kolejny rok szkolny. 17. Wszyscy pracownicy Akademii są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy służbowej, do nie ujawniania danych stanowiących dobra osobiste dziecka i ich rodziców (opiekunów prawnych). ROZDZIAŁ VIII PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

15 1. Rodzice (opiekunowie prawni ) mają w szczególności prawo do: - rzetelnej informacji o dziecku, jego rozwoju swojego dziecka, - zapoznania z programem oraz zadaniami wynikającymi z planu pracy, - pomoc ze strony Akademii w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, - uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno pedagogiczną, - zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy akademii, 2. Na rodzicach (opiekunach prawnych) dzieci uczęszczających do Akademii spoczywa obowiązek: a. przestrzegania statutu, b. udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie, c. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Akademii, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych, chorobach zakaźnych, d. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Akademii, e. regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, f. terminowego dokonywania opłaty za korzystanie dziecka z Akademii. ROZDZIAŁ IX PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA I. Dziecko ma prawo do: 1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo wychowawczodydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej poprzez: a) przebywanie w Akademii urządzonym zgodnie z zasadami higieny, potrzebami dzieci, możliwościami placówki, b) organizację dnia zabezpieczającą higieniczny tryb życia, właściwie zorganizowany wypoczynek, bezpieczne zażywanie ruchu, c) uczestniczenie w proponowanych sytuacjach edukacyjnych w ciągu całego dnia zgodnie z jego możliwościami percepcyjnymi, d) zaspakajanie potrzeb emocjonalnych i ruchowych.

16 2) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, poszanowania jego godności osobistej, tolerancji, akceptacji i zrozumienia indywidualnych potrzeb, 3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo dydaktycznym poprzez: a) zaspakajanie własnych potrzeb rozwojowych, b) doskonalenie i rozwijanie zdolności i zainteresowań, c) swobodną zabawę, d) wyrażanie własnych sądów i opinii. II. Dziecko ma obowiązek: 1) poszanowania godności rówieśników i dorosłych, 2) szanowania wytworów innych dzieci, 3) podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego, 4) wykonywania czynności samoobsługowych i porządkowych na miarę swoich możliwości, 5) poszanowania sprzętu i zabawek znajdujących się na terenie Akademii. ROZDZIAŁ X ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO AKADEMII 1. Akademia prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, przy czym, zapisy przyjmuje dyrektor, 2. Dopuszcza się możliwość zapisu dziecka w ciągu roku szkolnego w ramach wolnych miejsc, ROZDZIAŁ XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Plan organizacji obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej nauczycieli, dzieci, rodziców, pracowników obsługi i administracji. 2. Dla zapewnienia znajomości projektu przez wszystkich zainteresowanych ustala się: publikację projektu na stronie udostępnienie zainteresowanym projektu przez organ prowadzący punkt przedszkolny

17