PROJEKT ORGANIZCJI NIEPUBLICZNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO AKADEMII TWÓRCZEJ EDUKACJI PSZCZÓŁKA W MIERZYNIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT ORGANIZCJI NIEPUBLICZNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO AKADEMII TWÓRCZEJ EDUKACJI PSZCZÓŁKA W MIERZYNIE"

Transkrypt

1 PROJEKT ORGANIZCJI NIEPUBLICZNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO AKADEMII TWÓRCZEJ EDUKACJI PSZCZÓŁKA W MIERZYNIE

2 Spis treści: 1. Rozdział I Postanowienia ogólne i nazwa Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Akademii Twórczej Edukacji Pszczółka 2. Rozdział II Cele i zadania Akademii 3. Rozdział III Bezpieczeństwo dzieci 4. Rozdział IV Organy Akademii 5. Rozdział V Organizacja działalności Akademii 6. Rozdział VI Zasady odpłatności 7. Rozdział VII Nauczyciele i inni pracownicy Akademii 8. Rozdział VIII Prawa i obowiązki rodziców 9. Rozdział IX Prawa i obowiązki dzieci 10.Rozdział X 11.Rozdział XI Zasady rekrutacji Postanowienia końcowe

3 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE I NAZWA NIEPULICZNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO AKADEMII TWÓRCZEJ EDUKACJI PSZCZÓŁKA I PODSTAWA PRAWNA 1. Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademii Twórczej Edukacji Pszczółka zwany dalej Akademią jest placówką niepubliczną prowadzoną przez osobę fizyczną. 2. Statut jest wewnętrznym aktem prawnym regulującym zasady i organizację pracy Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Akademii Twórczej Edukacji Pszczółka. 3. Siedziba Akademii znajduje się na ulicy Ślicznej 1 w Mierzynie. 4. Organem prowadzącym przedszkole jest :Akademia Twórczej Edukacji Pszczółka Magdalena Kłoszewska ul. Półkolista 23, Szczecin. 5. Akademia działa na podstawie: - Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o Samorządzie Terytorialnym ( Dz.U 1996 nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami), - Ustawy z dnia 7 września 1991r o Systemie Oświaty ( Dz.U z 2004 r nr 256 poz z późniejszymi zmianami), - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela ( Dz.U z 2006 r nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami), - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów przedszkoli, - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U nr 4 poz.17 z 2009 r), - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży

4 niepełnosprawnej oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz.U nr 19, poz. 167 z 2004 r) - Konwencja o Prawach Dziecka z 20 listopada 1989 r 6. Nazwa używana przez placówkę brzmi: Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademii Twórczej Edukacji Pszczółka ul. Śliczna Mierzyn Tel mail: 7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Akademią jest Kuratorium Oświaty w Szczecinie. ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA AKADEMII I. Celem Akademii jest: 1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; 3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek; 4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi; 5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; 6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych; 7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

5 8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; 9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; 10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej. II.Zadaniem Akademii jest: 1) zapewnienie dzieciom opieki i wspomaganie ich rozwoju w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku, 2) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu, 3) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie, 4) rozwijanie wrażliwości moralnej, budowanie systemu wartości, 5) kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzącym w dostępnym doświadczeniu dziecka otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym, 6) rozbudzenie ciekawości poznawczej, zachęcenie do aktywności badawczej, 7) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć, 8) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego. Akademia realizuje zadania w ramach obszarów działalności edukacyjnej, którymi to obszarami są: a) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych, b) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, c) wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku, d) wspomaganie rozwoju mowy dzieci, e) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia, f) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci, g) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,

6 h) wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem, i) wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec, j) wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne, k) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych, l) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń, m) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt, n) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną, o) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. p) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. III. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno wychowawczej są: 1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą, 2) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach, 3) zajęcia dydaktyczno wyrównawcze i specjalistyczne wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, 4) okazje edukacyjne stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru partnerów i środków materialnych, 5) spontaniczna działalność dzieci, 6) zajęcia dodatkowe organizowane za zgodą rodziców, IV. Akademia może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną uwzględniającą możliwość wprowadzania nowych rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. ROZDZIAŁ III BEZPIECZEŃSTWO DZIECI 1. Akademia zapewnia dzieciom stała opiekę pedagogiczną w czasie zajęć w Akademii oraz poza Akademią. 2. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. 3. Nauczyciela w jego pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa, wspomaga woźna oddziałowa.

7 4. W trakcie zabaw, spacerów i wycieczek poza teren Akademii nauczyciel powinien zapewnić dodatkową opiekę na każde 10-ro dzieci powinien przypadać przynajmniej jeden opiekun. 5. Regulamin i zasady organizacji spacerów i wycieczek w Akademii są określone zarządzeniem dyrektora Akademii. 6. Podczas zajęć dodatkowych za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada osoba prowadząca te zajęcia. 7. Akademia zapewnia organizację wycieczek autokarowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 8. Organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą i odpłatnością rodziców (opiekunów prawnych). 9. W przypadku, kiedy rodzic (opiekun prawny) nie ubezpiecza w Akademii dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków, zobowiązany jest dostarczyć dyrektorowi stosowne oświadczenie. Zdrowie 1. W Akademii nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani podawania farmaceutyków. 2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców (opiekunów prawnych) o jego stanie, a rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Akademii. 3. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców (prawnych opiekunów). Odbieranie i przyprowadzanie dzieci 1. Rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają i odbierają dzieci z Akademii i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do Akademii i z Akademii do domu. 2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców. 3. Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i nr jej dowodu osobistego. Upoważnienie musi być własnoręcznie podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna. 4. Upoważnienie powinno być dostarczone osobiście przez rodziców (opiekunów prawnych) do nauczycielki z grupy i pozostać w dokumentacji Akademii. 5. Upoważnienie takie jest aktualne przez cały okres uczęszczania dziecka do Akademii. Może ono w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione. 6. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z Akademii. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej. 7. Akademia może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

8 8. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany dyrektor Akademii. W takiej sytuacji Akademia zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi). 9. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy Akademii, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców (opiekunów prawnych) o zaistniałym fakcie. 10. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców ( opiekunów prawnych), nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce 1 godzinę. 11. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (opiekunami prawnymi). 12. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe. 13. W kwestiach spornych dotyczących odebrania dziecka z Akademii przez osoby nie upoważnione, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodzica i policję. Odpowiedzialność i bezpieczeństwo na zajęciach dodatkowych 1. Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe winny posiadać stosowne kwalifikacje oraz ubezpieczenie OC. 2. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo dzieci powierzonych jej opiece. ROZDZIAŁ IV Organy Akademii 1. Organami Akademii są: 1) Dyrektor 2) Rada Pedagogiczna, Zadania i funkcje dyrektora 1. Akademią kieruje dyrektor 2. Dyrektor kieruje bieżąca działalnością Akademii i reprezentuje ją na zewnątrz. 3. Dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Akademię. 4. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny polegający na prowadzeniu działalności diagnostycznej, oceniającej i wspomagającej a w szczególności: 1) ocenianiu stanu i warunków działalności wychowawczo dydaktycznej i opiekuńczej,

9 2) analizowaniu i ocenianiu efektów działalności wychowawczo dydaktycznej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej Akademii, 3) udzielaniu pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań wychowawczo dydaktycznych i opiekuńczych, 4) inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznej, metodycznej i organizacyjnej. 5. Dyrektor gromadzi informacje o pracy nauczycieli, niezbędne do dokonywania oceny ich pracy: 1) prowadzi obserwacje zajęć dydaktycznych, w tym obserwacje diagnozujące oraz bieżącą kontrolę pracy nauczycieli, 2) dokonuje oceny pracy nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami, 3) gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli. 6. Dyrektor opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego. 7. Przed zakończeniem roku szkolnego dyrektor Akademii przedstawia Radzie Pedagogicznej informację z realizacji planu nadzoru pedagogicznego zawierającą: - zakres wykonania planu, - wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, - podjęte działania wynikające z wniosków ze sprawowania nadzoru pedagogicznego wraz z informacją o ich skutkach. 8. Sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psycho fizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne. 9. Dyrektor Akademii w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz ze środowiskiem lokalnym. 10. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji. 11. Umożliwia współdziałanie i współpracę organów Akademii. 12. Wykonuje zadania wynikające z przepisów szczególnych, między innymi: 1) odpowiada za dokumentację placówki, 2) sporządza arkusz organizacji pracy Akademii. 13. Stawarza w Akademii atmosferę akceptacji, współpracy i wzajemnej życzliwości. 14. Realizuje zalecenia, wskazówki i uwagi ustalone przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 15. Dyrektor w drodze decyzji może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku: 1) nie uczęszczania dziecka do Akademii przez miesiąc bez zgłoszenia przez rodziców ( prawnych opiekunów ) przyczyn nieobecności, 2) nie uiszczania przez rodziców (prawnych opiekunów) odpłatności za Akademię Rada Pedagogiczna 1. W Akademii działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Akademii w zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

10 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Akademii. 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Akademii 4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz odpowiada za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady. 5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: a. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Akademii, b. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, c. zatwierdzanie planów pracy Akademii. 6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: a. organizację pracy Akademii, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć, b. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, wyróżnień, 7. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Akademii albo jego zmian. 8. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 9. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 10. Nauczyciele oraz inne osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców (opiekunów prawnych), a także nauczycieli i innych pracowników Akademii. ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI AKADEMII 1. Do Akademii uczęszczają dzieci w wieku od 3 6 lat. 2. Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach wiekowych 3-4 lata i 5-6 lat. 3. Zasady doboru dzieci mogą być zróżnicowane i uwzględniać potrzeby, zainteresowania i ich uzdolnienia. 4. Liczba dzieci w oddziale może liczyć do 18 dzieci. 5. Akademia realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego. 6. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie zestawu programów wychowania przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego, plan pracy Akademii, plany miesięczne opracowane przez nauczycieli poszczególnych oddziałów. 7. Godzina zajęć w Akademii trwa 60 minut.

11 Zajęcia dodatkowe 1. W Akademii są organizowane dodatkowe zajęcia: nauka języków obcych, taniec, rytmika, zajęcia logopedyczne. 2. Na wniosek rodziców mogą być organizowane dodatkowe zajęcia za pełną odpłatnością rodziców (opiekunów prawnych). Ramowy Rozkład Dnia 1. Organizację pracy Akademii określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora. 2. Ramowy rozkład dnia uwzględnia zasadę ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwania rodziców (prawnych opiekunów). 3. Na podstawie ramowego rozkłady dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 4. Ramowy rozkład dnia każdego oddziału określa czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 5. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się od godziny 9:00 do godziny 13:00 - na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), 5-cio godzinny czas przeznaczony na realizację podstawy programowej może być przesuwany w czasie, w granicach około1 godziny. Dzienny wymiar zajęć i terminy otwarcia 1. Akademia funkcjonuje cały rok szkolny tj. od 1 września do 31 sierpnia ( z wyjątkiem zimowej i wielkanocnej przerwy świątecznej). 2. Akademia pracuje w godzinach od 6:50 do 17:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku. W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia Akademia pracuje od 6:50 do 16:00. O wszelkich zmianach organizacyjnych rodzice (prawni opiekunowie) są na bieżąco informowani poprzez umieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń. ROZDZIAŁ VI ZASADY ODPŁATNOŚCI 1. Akademia jest placówka oświatową niepubliczną, finansowaną przez rodziców. 2. Opłata za Akademię ustalana jest przez osobę prowadzącą Akademię, 3. Opłata stała za pobyt dziecka w Akademii, w razie nieobecności dziecka nie podlega zwrotowi, 4. Opłata wpisowa jest opłatą jednorazową i bezzwrotną,

12 4. Opłata za pobyt dziecka w Akademii pobierana jest z góry do 5-tego każdego miesiąca przelewem na konto lub do kasy Akademii, 5. Na wniosek rodziców w uzasadnionych przypadkach, osoba prowadząca może częściowo obniżyć wysokość opłaty za Akademię, 5. Akademia zapewnia odpłatne wyżywienie dzieci i pracowników. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala firma cateringowa, 6. Koszt wyżywienia dziecka w pełni pokrywany jest przez rodziców lub opiekunów. Opłata pobierana jest z góry do 5-tego każdego miesiąca a pod koniec miesiąca następuje rozliczenie. 7. W przypadku nieobecności dziecka w Akademii zwrotowi podlega dzienna stawka żywienia z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności. ROZDZIAŁ VII NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY AKADEMII 1. W Akademii zatrudnia się nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy. 3. Nauczyciel ma obowiązek przedstawienia dyrektorowi, przed nawiązaniem stosunku pracy informacji z Krajowego Rejestru Karnego, że nie był karany za przestępstwo umyślne. 4. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Dba o własny rozwój zawodowy, planuje go i analizuje swoją efektywność. 5. Nauczyciel zobowiązany jest realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami Akademii: opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Akademię. 6. Współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania, między innymi: a) informuje rodziców (prawnych opiekunów) o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego i planów pracy Akademii. b) udziela rzetelnych informacji o postępie w rozwoju dziecka,

13 c) ustala z rodzicami (prawnymi opiekunami) wspólne kierunki działań wspomagających ich rozwój i wychowanie, w szczególności z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych, d) udostępnia rodzicom (prawnym opiekunom) wytwory działalności dzieci (prace plastyczne, karty pracy dzieci, arkusze diagnostyczne rozwoju dziecka), e) planuje i prowadzi prace wychowawczo dydaktyczną w oparciu o zestaw programów wychowania przedszkolnego oraz odpowiada za jej jakość, f) tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań, g) dąży do pobudzenia aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju, h) wspiera rozwój aktywności dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości społeczno kulturowej i przyrodniczej, a. stosuje zasadę indywidualizacji pracy uwzględniając możliwości i potrzeby każdego dziecka, b. stosuje aktywizujące metody pracy. i) Prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie dzieci i stymulowanie ich rozwoju: - dokumentuje indywidualny rozwój dziecka we wszystkich sferach aktywności, - prowadzi i dokumentuje pracę wyrównawczo kompensacyjną w oparciu o zestaw zabaw, ćwiczeń i zadań stymulujących rozwój poszczególnych funkcji, dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka, stosując zasadę stopniowania trudności. j) Nauczyciel ma prawo wyboru programu wychowania przedszkolnego spośród programów stanowiących zestaw programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku. k) Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego. l) Nauczyciel systematycznie podnosi swoją wiedzę i umiejętności poprzez między innymi: - zdobywanie dodatkowych kwalifikacji przydatnych do pracy w akademii, - udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego, - aktywny udział w wewnętrznych szkoleniach Rady Pedagogicznej, - samokształcenie, - pomoc merytoryczna ze strony dyrektora, nauczyciela metodyka i innych specjalistów, wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami 11. Dyrektor i nauczyciele współpracują z rodzicami (prawnymi opiekunami), w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci, ujednolicenia procesu dydaktyczno wychowawczego oraz podwyższenia poziomu pracy Akademii, w szczególności organizują: a. zebrania rodziców b. konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczycieli lub rodziców (opiekunów prawnych) systematycznie w miarę potrzeb, c. zajęcia otwarte dla rodziców (opiekunów prawnych),

14 d. uroczystości i imprezy okolicznościowe z udziałem dzieci, rodziców (opiekunów prawnych) oraz najbliższych członków rodziny według harmonogramu, kąciki dla rodziców z aktualnymi informacjami o działalności Akademii, realizowanych zadania, tematach kompleksowych i innych wydarzeniach na bieżąco, spotkania ze specjalistami i zaproszonymi gośćmi w miarę potrzeb. 11. Dyrektor i nauczyciele zasięgają opinii rodziców (opiekunów prawnych) w różnych sprawach dotyczących pracy Akademii. 12. Współpracuje z innymi specjalistami, zwłaszcza: 1) prowadzi oświatę zdrowotną, 2) pomaga rodzicom w kierowaniu dzieci do poradni specjalistycznych, 3) organizuje w miarę możliwości zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów. 13. Pracownicy administracyjno obsługowi współuczestniczą w procesie wychowawczo-opiekuńczym między innymi poprzez: a. troskę o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w akademii, b. współpracę w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą i poszanowaniu ich godności osobistej, c. usuwanie lub zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zaniedbań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci. 14. Do obowiązków pracowników Akademii należy: a. dbanie o czystość i higienę pomieszczeń oraz otoczenia Akademii, b. przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych, c. odpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia pracy, d. przestrzeganie dyscypliny pracy, e. dbanie o zabezpieczenie budynku przed kradzieżą. 15. Pracownicy zobowiązani są do wykonania innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji Akademii. 16. Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników określa dyrektor, w przydziale czynności na kolejny rok szkolny. 17. Wszyscy pracownicy Akademii są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy służbowej, do nie ujawniania danych stanowiących dobra osobiste dziecka i ich rodziców (opiekunów prawnych). ROZDZIAŁ VIII PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

15 1. Rodzice (opiekunowie prawni ) mają w szczególności prawo do: - rzetelnej informacji o dziecku, jego rozwoju swojego dziecka, - zapoznania z programem oraz zadaniami wynikającymi z planu pracy, - pomoc ze strony Akademii w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, - uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno pedagogiczną, - zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy akademii, 2. Na rodzicach (opiekunach prawnych) dzieci uczęszczających do Akademii spoczywa obowiązek: a. przestrzegania statutu, b. udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie, c. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Akademii, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych, chorobach zakaźnych, d. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Akademii, e. regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, f. terminowego dokonywania opłaty za korzystanie dziecka z Akademii. ROZDZIAŁ IX PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA I. Dziecko ma prawo do: 1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo wychowawczodydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej poprzez: a) przebywanie w Akademii urządzonym zgodnie z zasadami higieny, potrzebami dzieci, możliwościami placówki, b) organizację dnia zabezpieczającą higieniczny tryb życia, właściwie zorganizowany wypoczynek, bezpieczne zażywanie ruchu, c) uczestniczenie w proponowanych sytuacjach edukacyjnych w ciągu całego dnia zgodnie z jego możliwościami percepcyjnymi, d) zaspakajanie potrzeb emocjonalnych i ruchowych.

16 2) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, poszanowania jego godności osobistej, tolerancji, akceptacji i zrozumienia indywidualnych potrzeb, 3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo dydaktycznym poprzez: a) zaspakajanie własnych potrzeb rozwojowych, b) doskonalenie i rozwijanie zdolności i zainteresowań, c) swobodną zabawę, d) wyrażanie własnych sądów i opinii. II. Dziecko ma obowiązek: 1) poszanowania godności rówieśników i dorosłych, 2) szanowania wytworów innych dzieci, 3) podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego, 4) wykonywania czynności samoobsługowych i porządkowych na miarę swoich możliwości, 5) poszanowania sprzętu i zabawek znajdujących się na terenie Akademii. ROZDZIAŁ X ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO AKADEMII 1. Akademia prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, przy czym, zapisy przyjmuje dyrektor, 2. Dopuszcza się możliwość zapisu dziecka w ciągu roku szkolnego w ramach wolnych miejsc, ROZDZIAŁ XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Plan organizacji obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej nauczycieli, dzieci, rodziców, pracowników obsługi i administracji. 2. Dla zapewnienia znajomości projektu przez wszystkich zainteresowanych ustala się: publikację projektu na stronie udostępnienie zainteresowanym projektu przez organ prowadzący punkt przedszkolny

17

REGULAMIN ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO Szkoły Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Furmanach

REGULAMIN ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO Szkoły Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Furmanach REGULAMIN ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO Szkoły Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Furmanach Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tj. Dz. U. Z 2004 roku Nr 256 poz.

Bardziej szczegółowo

Celem wychowania przedszkolnego jest:

Celem wychowania przedszkolnego jest: Podstawa programowa Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I NAZWA PRZEDSZKOLA

ROZDZIAŁ I NAZWA PRZEDSZKOLA STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TYGRYSEK w Błoniu ROZDZIAŁ I NAZWA PRZEDSZKOLA 1 1. Przedszkole Niepubliczne Tygrysek - ma siedzibę w Błoniu przy ul. Łąki 2a. W dalszej części niniejszego statutu zwanym

Bardziej szczegółowo

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Karpicku

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Karpicku Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Karpicku 1. 1. Punkt przedszkolny nosi nazwę: Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Karpicku, zwany dalej Punktem Przedszkolnym. 2. Punkt Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. JANUSZA KORCZAKA W ŚWIEBODZINIE

STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. JANUSZA KORCZAKA W ŚWIEBODZINIE STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. JANUSZA KORCZAKA W ŚWIEBODZINIE Podstawy prawne działania oddziału przedszkolnego: 1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

2. Szczegółowe zasady organizacji i działania Punktu Przedszkolnego określa załącznik do uchwały.

2. Szczegółowe zasady organizacji i działania Punktu Przedszkolnego określa załącznik do uchwały. UCHWAŁA NR 153/XXIV/2012 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 12 września 2012r. w sprawie: w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nowym Grabiu Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

STATUT Przedszkola Prywatnego Lipowy Zakątek w Zbąszyniu przy ul. Poznańskiej 38

STATUT Przedszkola Prywatnego Lipowy Zakątek w Zbąszyniu przy ul. Poznańskiej 38 STATUT Przedszkola Prywatnego Lipowy Zakątek w Zbąszyniu przy ul. Poznańskiej 38 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Przedszkole Lipowy Zakątek, zwane dalej przedszkolem jest przedszkolem niepublicznym.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NIEPUBLICZNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Magiczna Chatka

PROJEKT NIEPUBLICZNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Magiczna Chatka PROJEKT NIEPUBLICZNEGO PUNKTU Magiczna Chatka Rozdział 1 PODSTAWA PRAWNA 1 Punkt Przedszkolny działa na podstawie: 1. Ustawy o Systemie Oświaty ( z dnia 7 września 1991 z późniejszymi zmianami) 2. Niniejszego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/54/11 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 21.06.2011r.

UCHWAŁA Nr VII/54/11 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 21.06.2011r. UCHWAŁA Nr VII/54/11 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 21.06.2011r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Brzeziu. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Ponicach

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Ponicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/344/09 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 30 grudnia 2009 r. Organizacja Punktu Przedszkolnego w Ponicach 1. Nazwa punktu przedszkolnego i miejsce jego prowadzenia 1. Punkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA PATKOWE PRZEDSZKOLE

REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA PATKOWE PRZEDSZKOLE REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA PATKOWE PRZEDSZKOLE POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Patkowe Przedszkole w Otwocku jest placówką oświatowo - wychowawczą niepubliczną, integracyjną. 2. Siedziba przedszkola

Bardziej szczegółowo

Statut Przedszkola Niepublicznego POSTANOWIENIA OGÓLNE. Prywatne Przedszkole Koniczynka w Mosinie. Podstawą prawną działania Przedszkola jest:

Statut Przedszkola Niepublicznego POSTANOWIENIA OGÓLNE. Prywatne Przedszkole Koniczynka w Mosinie. Podstawą prawną działania Przedszkola jest: Statut Przedszkola Niepublicznego I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Przedszkole Koniczynka, zwane dalej przedszkolem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba Przedszkola znajduje się w Mosinie przy ulicy Leszczyńskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt Organizacji Wychowania Przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym EGO

Projekt Organizacji Wychowania Przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym EGO Projekt Organizacji Wychowania Przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym EGO I. Postanowienia ogólne 1. Nazwa placówki i miejsce jej działania. 1.1. Punkt Przedszkolny EGO działa w formie punktu przedszkolnego.

Bardziej szczegółowo

W sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Sosnowcu. Uchwala co następuje. W statucie dokonuje się następujących zmian

W sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Sosnowcu. Uchwala co następuje. W statucie dokonuje się następujących zmian Uchwała nr III Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Sosnowcu z dnia l4 września 2012 r W sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Sosnowcu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W STAWISZYNIE Z FILIĄ PETRYKI

REGULAMIN PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W STAWISZYNIE Z FILIĄ PETRYKI REGULAMIN PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W STAWISZYNIE Z FILIĄ PETRYKI 1 I. Postanowienia ogólne: 1. Celem placówek wychowania przedszkolnego jest wszechstronny rozwój wychowanków i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNCJONOWANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Załącznik nr 13 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNCJONOWANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Załącznik nr 13 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNCJONOWANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 1 Organizacja 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM

ZASADY ORGANIZACJI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM ZASADY ORGANIZACJI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami

Bardziej szczegółowo

STATUT Niepublicznego Przedszkola Madagaskar w Rzeszowie przy ul. Fabrycznej 2a

STATUT Niepublicznego Przedszkola Madagaskar w Rzeszowie przy ul. Fabrycznej 2a STATUT Niepublicznego Przedszkola Madagaskar w Rzeszowie przy ul. Fabrycznej 2a ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczne Przedszkole Madagaskar, zwane dalej przedszkolem jest placówką niepubliczną.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2008/2009 z dnia 25 XI 2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samorządowego Przedszkola w Wołowicach

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2008/2009 z dnia 25 XI 2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samorządowego Przedszkola w Wołowicach Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2008/2009 z dnia 25 XI 2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samorządowego Przedszkola w Wołowicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Jana Pawła II w Paprotni

STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Jana Pawła II w Paprotni STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Jana Pawła II w Paprotni Uchwała nr 3/2012/2013 z dnia 16 października 2012 roku Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paprotni

Bardziej szczegółowo

Statut Samorządowego Przedszkola w Jaszczwi

Statut Samorządowego Przedszkola w Jaszczwi Statut Samorządowego Przedszkola w Jaszczwi ROZDZIAŁ I Przepisy definiujące 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Przedszkolu - należy przez to rozumieć Samorządowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO. Adaś i Ola idą do przedszkola. w gminie Leoncin

REGULAMIN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO. Adaś i Ola idą do przedszkola. w gminie Leoncin ` Załącznik do uchwały Nr XII /67/15 Rady Gminy Leoncin z dnia 26 sierpnia 2015 roku REGULAMIN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Adaś i Ola idą do przedszkola w gminie Leoncin POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Punkt Przedszkolny,,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/113/08 Rady Gminy Świętajno z dnia 3 października 2008 r.

Uchwała Nr XXI/113/08 Rady Gminy Świętajno z dnia 3 października 2008 r. Uchwała Nr XXI/113/08 w sprawie utworzenia publicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych w innej formie niŝ przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne. Na podstawie art. 5 ust. 5, art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 9 W ZSP-17 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 9 W ZSP-17 WE WROCŁAWIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 9 W ZSP-17 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna; Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r, Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Statut Przedszkola nr 9 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Nazwa Placówki

Rozdział 1 Nazwa Placówki Rozdział 1 Nazwa Placówki 1 1. Nazwa Przedszkola: Skakanka 2. Siedziba Przedszkola znajduje się w.wieliczce 3. Adres przedszkola: ul. Różana 24 4. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna Lucyna Strzępek

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA. Mały Odkrywca. w Warszawie 2011/2012

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA. Mały Odkrywca. w Warszawie 2011/2012 ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA Mały Odkrywca w Warszawie 2011/2012 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Przedszkole Mały Odkrywca, znajduje się w Warszawie przy ul. Marii Dąbrowskiej 15, 01-903. 2 1. Organem prowadzącym

Bardziej szczegółowo

Statut Niepublicznego Przedszkola Zaczarowany Ołówek w Zabrodziu

Statut Niepublicznego Przedszkola Zaczarowany Ołówek w Zabrodziu Statut Niepublicznego Przedszkola Zaczarowany Ołówek w Zabrodziu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Przedszkole Zaczarowany Ołówek zwane dalej Przedszkolem jest przedszkolem niepublicznym. 2. Siedziba

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w statucie jest mowa o: a. przedszkolu - należy przez to rozumieć Przedszkole Niepubliczne Słoneczne Elfy" prowadzone przez osoby fizyczne; b. rodzicach - należy przez

Bardziej szczegółowo

STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej

STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej Podstawy prawne działania oddziału przedszkolnego: 1. Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 września 2012 r. Poz. 2643 UCHWAŁA NR 119/XVI/12 RADY GMINY ZAMBRÓW. z dnia 21 sierpnia 2012 r.

Białystok, dnia 21 września 2012 r. Poz. 2643 UCHWAŁA NR 119/XVI/12 RADY GMINY ZAMBRÓW. z dnia 21 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 września 2012 r. Poz. 2643 UCHWAŁA NR 119/XVI/12 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce Królewskiej

Regulamin oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce Królewskiej Regulamin oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce Królewskiej ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Oddział przedszkolny: a / prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia Projekt zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W CENTRUM EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNYM. Małe fantazje

ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W CENTRUM EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNYM. Małe fantazje ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W CENTRUM EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNYM Małe fantazje Opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.),

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/ 89 /2008 Rady Gminy Sławatycze z dnia 28 listopada 2008 roku. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Sławatyczach

Uchwała Nr XIV/ 89 /2008 Rady Gminy Sławatycze z dnia 28 listopada 2008 roku. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Sławatyczach Uchwała Nr XIV/ 89 /2008 Rady Gminy Sławatycze z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Sławatyczach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU AKADEMIA MŁODEGO GENIUSZA W RADOMIU

PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU AKADEMIA MŁODEGO GENIUSZA W RADOMIU GŁÓWNE CELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU AKADEMIA MŁODEGO GENIUSZA W RADOMIU Podstawa prawna: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO MIERZYNKOWO W MIERZYNIE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO MIERZYNKOWO W MIERZYNIE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO MIERZYNKOWO W MIERZYNIE ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczne Przedszkole Mierzynkowo jest przedszkolem niepublicznym w rozumieniu Ustawy o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO KATOLICKIEGO PRZEDSZKOLA ARKA NOEGO

STATUT NIEPUBLICZNEGO KATOLICKIEGO PRZEDSZKOLA ARKA NOEGO STATUT NIEPUBLICZNEGO KATOLICKIEGO PRZEDSZKOLA ARKA NOEGO PRZY PARAFII MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W STAROGARDZIE GDAŃSKIM Nazwa przedszkola 1 1. Przedszkole posiada nazwę w pełnym brzmieniu: Niepubliczne Katolickie

Bardziej szczegółowo

TYGRYSEK ED ul. Mietniowska 3 E 32-020 Wieliczka

TYGRYSEK ED ul. Mietniowska 3 E 32-020 Wieliczka STATUT PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO TYGRYSEK ED ul. Mietniowska 3 E 32-020 Wieliczka Osoba prowadząca: Elżbieta Dudek- Ruszil Wieliczka, wrzesień 2010 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne II. III. IV. Cele i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przedszkola na Zielonej Górce w Białymstoku ul. Wenecka

Regulamin Przedszkola na Zielonej Górce w Białymstoku ul. Wenecka Regulamin Przedszkola na Zielonej Górce w Białymstoku ul. Wenecka Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin Przedszkola został opracowany na podstawie: 1) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Statut Oddziału Przedszkolnego. przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pakosławiu

Statut Oddziału Przedszkolnego. przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pakosławiu Statut Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pakosławiu 1. Adres Oddziału Przedszkolnego: Szkoła Podstawowa w Pakosławiu Pakosław 54 27-100 Iłża 2. Nazwa używana w pełnym brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

Procedura dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania ogólnego

Procedura dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania ogólnego Procedura dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania ogólnego Na podstawie art. 22a ust. 8 ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

2. Cele i zadania przedszkola

2. Cele i zadania przedszkola 1. Postanowienia ogólne. 1 1. Ustalona nazwa używana przez przedszkole brzmi: Przedszkole Niepubliczne SMOCZEK w Chwaszczynie. 2. Siedziba przedszkola: Chwaszczyno, ul. Wiejska 20A. 3. Osoba prowadząca

Bardziej szczegółowo

STATUT Przedszkola Niepublicznego Jutrzenka im. św. Józefa. ul.wrocławska 18 Chrząstawa Wielka

STATUT Przedszkola Niepublicznego Jutrzenka im. św. Józefa. ul.wrocławska 18 Chrząstawa Wielka STATUT Przedszkola Niepublicznego Jutrzenka im. św. Józefa ul.wrocławska 18 Chrząstawa Wielka 1 STATUT Przedszkola Niepublicznego Jutrzenka im. św. Józefa Podstawa prawna statutu: Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

Statut Akademii Gzuba

Statut Akademii Gzuba Zał. nr 3 do umowy o świadczenie usług przez Klub Malucha i Punkt Dziennej Opieki Akademia Gzuba Statut Akademii Gzuba 1 Postanowienia ogólne 1. Akademia Gzuba jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba Akademii

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO DO-RE-MI W CHROŚLI

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO DO-RE-MI W CHROŚLI STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO DO-RE-MI W CHROŚLI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Niepubliczne Do-Re-Mi 2. Właściciel : Tomasz Szwajkowski 3. Przedszkole mieści

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU Tekst jednolity Podstawy prawne: 1. art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.), 2. art. 20 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Organizacja Punktu Przedszkolnego Domowe Przedszkole Oliwkowy Gaj w Łodzi

Organizacja Punktu Przedszkolnego Domowe Przedszkole Oliwkowy Gaj w Łodzi Organizacja Punktu Przedszkolnego Domowe Przedszkole Oliwkowy Gaj w Łodzi -1- -2-1. Punkt Przedszkolny Domowe Przedszkole Oliwkowy Gaj jest punktem przedszkolnym niepublicznym. 2. Siedziba punktu znajduje

Bardziej szczegółowo

EURO EDUKATOR EWA KANABUS - KOSZAL Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite, NIP: 123-028-06-01 Tel. 0602-573781, fax: 63-2765705, e-mail: koszraf@poczta.onet.

EURO EDUKATOR EWA KANABUS - KOSZAL Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite, NIP: 123-028-06-01 Tel. 0602-573781, fax: 63-2765705, e-mail: koszraf@poczta.onet. STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W STRZAŁKOWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 FORMA PRAWNA 1. Przedszkole z oddziałami integracyjnymi jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba

Bardziej szczegółowo

Statut Oddziału Przedszkolnego

Statut Oddziału Przedszkolnego Statut Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1.W Szkole tworzone są oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

STATUT Katolickiego Przedszkola Niepublicznego im. bł. Edmunda Bojanowskiego Sióstr Służebniczek N.M.P. w Chróścicach

STATUT Katolickiego Przedszkola Niepublicznego im. bł. Edmunda Bojanowskiego Sióstr Służebniczek N.M.P. w Chróścicach Katolickie Przedszkole Niepubliczne im. bł. Edmunda Bojanowskiego Sióstr Służebniczek N.M.P. 46-080 Chróścice ul. Dąbrowa 8 STATUT Katolickiego Przedszkola Niepublicznego im. bł. Edmunda Bojanowskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego Punktu Przedszkolnego Słoneczko z Elementami Pedagogiki Waldorfskiej

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego Punktu Przedszkolnego Słoneczko z Elementami Pedagogiki Waldorfskiej Projekt organizacji wychowania przedszkolnego Punktu Przedszkolnego Słoneczko z Elementami Pedagogiki Waldorfskiej 1 Nazwa, miejsce prowadzenia oraz charakterystyka Punktu Przedszkolnego Słoneczko Punkt

Bardziej szczegółowo

STATUT Niepublicznego Międzynarodowego Punktu Przedszkolnego Daisy w Krakowie

STATUT Niepublicznego Międzynarodowego Punktu Przedszkolnego Daisy w Krakowie STATUT Niepublicznego Międzynarodowego Punktu Przedszkolnego Daisy w Krakowie 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki oświatowej zwanej w dalszej

Bardziej szczegółowo

STATUT PUNKTU PRZEDSZKLNEGO ANGIELSKI ZAKĄTEK PRZEDSZKOLAKA W ŻORACH

STATUT PUNKTU PRZEDSZKLNEGO ANGIELSKI ZAKĄTEK PRZEDSZKOLAKA W ŻORACH STATUT PUNKTU PRZEDSZKLNEGO ANGIELSKI ZAKĄTEK PRZEDSZKOLAKA W ŻORACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 z 1991 poz. 425 z późn. Zmianami oraz aktów wykonawczych

Bardziej szczegółowo

Statut Przedszkola w Tykocinie

Statut Przedszkola w Tykocinie Statut Przedszkola w Tykocinie Statut przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 27.08.2015 r. 1 1. Przedszkole w Tykocinie wchodzi w skład Zespołu Szkół i Przedszkola w Tykocinie, z siedzibą w Tykocinie

Bardziej szczegółowo

I. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

I. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA Regulamin Integracyjnego Przedszkola Niepublicznego Językowo Muzycznego Czarodziejski Dworek I. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA 1. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola a)

Bardziej szczegółowo

Statut oddziału przedszkolnego

Statut oddziału przedszkolnego Statut oddziału przedszkolnego Załącznik nr 1 do uchwały nr 2a/2012/2013 Rady Pedagogicznej z dnia 25 października 2012r. ANEKS NR 1 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bitwy Warszawskiej 1920R.

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA PRYWATNEGO RADOSNY MALUSZEK

STATUT PRZEDSZKOLA PRYWATNEGO RADOSNY MALUSZEK STATUT PRZEDSZKOLA PRYWATNEGO RADOSNY MALUSZEK w Lubinie LUBIN 2011 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przedszkole prywatne Radosny Maluszek zwane dalej przedszkolem jest placówką niepubliczną prowadzoną przez

Bardziej szczegółowo

Statut śłobka Miejskiego w Dębicy

Statut śłobka Miejskiego w Dębicy Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Dębicy Nr XVII/159/2011 z dnia 13 października 2011 r. Ŝłobek działa w szczególności na podstawie: Statut śłobka Miejskiego w Dębicy 1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011

Bardziej szczegółowo

STATUT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 FORMA PRAWNA

STATUT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 FORMA PRAWNA STATUT JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE PRYMUS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 FORMA PRAWNA 1. Przedszkole niepubliczne Językowe Przedszkole Prymus, zwanej dalej Przedszkolem, ma siedzibę w Gnieźnie przy ulicy Artyleryjskiej

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W BIELSKU

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W BIELSKU SPIS TREŚCI: STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W BIELSKU Rozdział I - Przepisy ogólne Rozdział II - Cele i zadania przedszkola Rozdział III - Organy przedszkolne Rozdział IV- Organizacja przedszkola Rozdział

Bardziej szczegółowo

Strona1. Punktu Przedszkolnego TĘCZOWE PRZEDSZKOLE

Strona1. Punktu Przedszkolnego TĘCZOWE PRZEDSZKOLE Strona1 STATUT Punktu Przedszkolnego TĘCZOWE PRZEDSZKOLE Strona2 1 Postanowienia ogólne 1. Punkt Przedszkolny TĘCZOWE PRZEDSZKOLE, zwany dalej Punktem Przedszkolnym działa na podstawie: a) Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/599/08 RADY MIASTA GDYNI z dnia 19 listopada 2008r

UCHWAŁA NR XXV/599/08 RADY MIASTA GDYNI z dnia 19 listopada 2008r UCHWAŁA NR XXV/599/08 RADY MIASTA GDYNI z dnia 19 listopada 2008r w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego Nr 1 w Specjalnej Szkole Podstawowej Nr 24 w Gdyni, ul. Witomińska 25/27. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO,,AKADEMIA SMYKA W OSTRÓDZIE UL. JARACZA 26C. Przedszkole Niepubliczne,,Akademia Smyka. ul.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO,,AKADEMIA SMYKA W OSTRÓDZIE UL. JARACZA 26C. Przedszkole Niepubliczne,,Akademia Smyka. ul. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO,,AKADEMIA SMYKA W OSTRÓDZIE UL. JARACZA 26C POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Nazwa placówki: Przedszkole Niepubliczne,,Akademia Smyka ul. Jaracza 26C 14 100 Ostróda 2. Osoba

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ŻŁOBKA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Żłobek Maluszkowo, zwany w dalszej części Żłobkiem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba Żłobka znajduje się w Rzeszowie przy ulicy Strzelniczej 6a,

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji Punktu Przedszkolnego z grupą integracyjną. Wielcy Odkrywcy

Projekt organizacji Punktu Przedszkolnego z grupą integracyjną. Wielcy Odkrywcy Projekt organizacji Punktu Przedszkolnego z grupą integracyjną Wielcy Odkrywcy 1 ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Integracyjny Punkt Przedszkolny działa na podstawie: 1. Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA KRAINA BAJEK W CEGŁOWIE

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA KRAINA BAJEK W CEGŁOWIE STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA KRAINA BAJEK W CEGŁOWIE SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 3 ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA... 3 ROZDZIAŁ III ORGANY PRZEDSZKOLA... 4 ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji Integracyjnego Punktu Przedszkolnego ISKIERKA

Projekt organizacji Integracyjnego Punktu Przedszkolnego ISKIERKA Projekt organizacji Integracyjnego Punktu Przedszkolnego ISKIERKA 1 ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Integracyjny Punkt Przedszkolny działa na podstawie: 1. Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

STATUT PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W ZAMARTEM

STATUT PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W ZAMARTEM STATUT PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W ZAMARTEM Podstawa prawna ROZDZIAL I Niepubliczny Punkt Przedszkolny Zamarte działa na podstawie: ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. - Dz. U. Z 2004

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 4941 UCHWAŁA NR XXXII/186/2013 RADY GMINY CHARSZNICA. z dnia 31 lipca 2013 roku

Kraków, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 4941 UCHWAŁA NR XXXII/186/2013 RADY GMINY CHARSZNICA. z dnia 31 lipca 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 4941 UCHWAŁA NR XXXII/186/2013 RADY GMINY CHARSZNICA z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO. im. Władysława St. Reymonta w Radomsku

STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO. im. Władysława St. Reymonta w Radomsku STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO przy PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 im. Władysława St. Reymonta w Radomsku Podstawa prawna: - Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/271/10 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Uchwała Nr XLVIII/271/10 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 31 sierpnia 2010 r. Uchwała Nr XLVIII/271/10 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji Punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kożuszkach Na

Bardziej szczegółowo

Statut. Statut Przedszkolandii Artystyczno-Językowej "Konwaliowy Domek" w Legionowie o nr ewidencyjnym 12/2011 placówka niepubliczna.

Statut. Statut Przedszkolandii Artystyczno-Językowej Konwaliowy Domek w Legionowie o nr ewidencyjnym 12/2011 placówka niepubliczna. Statut Statut Przedszkolandii Artystyczno-Językowej "Konwaliowy Domek" w Legionowie o nr ewidencyjnym 12/2011 placówka niepubliczna. I. Postanowienia ogólne II. Cele i zadania III. Organy punktu przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA Punktu Przedszkolnego w Trzeszczanach Centrum Edukacji Przedszkolnej w Gminie Trzeszczany

PROJEKT ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA Punktu Przedszkolnego w Trzeszczanach Centrum Edukacji Przedszkolnej w Gminie Trzeszczany PROJEKT ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA Punktu Przedszkolnego w Trzeszczanach Centrum Edukacji Przedszkolnej w Gminie Trzeszczany 1 Postanowienia ogólne 1. Punkt Przedszkolny Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO Zespół Szkół Publicznych w Wierzchowinach im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO przy ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WIERZCHOWINACH Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. 1. Przedszkole Kajtuś, zwane dalej Przedszkolem jest przedszkolem niepublicznym.

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. 1. Przedszkole Kajtuś, zwane dalej Przedszkolem jest przedszkolem niepublicznym. STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA KAJTUŚ w Gnieźnie ul. Chudoby 16 A ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Przedszkole Kajtuś, zwane dalej Przedszkolem jest przedszkolem niepublicznym. 2. Siedziba przedszkola

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA MONTESSORI w KRAKOWIE

STATUT PRZEDSZKOLA MONTESSORI w KRAKOWIE STATUT PRZEDSZKOLA MONTESSORI w KRAKOWIE Rozdział 1 Nazwa Przedszkola 1 1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Montessori. 2. Siedziba Przedszkola: Kraków. 3. Adres Przedszkola: ul. Szwedzka 68/1, 30-315

Bardziej szczegółowo

EURO EDUKATOR EWA KANABUS - KOSZAL Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite, NIP: 123-028-06-01 Tel. 0602-573781, fax: 63-2765705, e-mail: koszraf@poczta.onet.

EURO EDUKATOR EWA KANABUS - KOSZAL Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite, NIP: 123-028-06-01 Tel. 0602-573781, fax: 63-2765705, e-mail: koszraf@poczta.onet. STATUT PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W STRZAŁKOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 FORMA PRAWNA 1. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi jest placówką niepubliczną wchodzącą w skład Zespołu

Bardziej szczegółowo

Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 74 w Warszawie ul. Wolska 79 z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Przedszkola nr 74

Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 74 w Warszawie ul. Wolska 79 z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Przedszkola nr 74 Uchwała Nr 1 /2013 Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 74 w Warszawie ul. Wolska 79 z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Przedszkola nr 74 Na podstawie art. 42 ust. 1 oraz art. 50 ust. 2

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 W DĘBICY

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 W DĘBICY STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 W DĘBICY SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA III. ORGANY PRZEDSZKOLA - DYREKTOR - RADA PEDAGOGICZNA - RADA RODZICÓW IV. ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Starym Przylepie

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Starym Przylepie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/196/2009 Rady Gminy Warnice z dnia 10 listopada 2009 r. Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Starym Przylepie 1 1. Punkt przedszkolny nosi nazwę:

Bardziej szczegółowo

STATUT. Niepublicznego Przedszkola U Kubusia Puchatka w Oleśnicy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT. Niepublicznego Przedszkola U Kubusia Puchatka w Oleśnicy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STRONA - 1 - Niepublicznego Przedszkola U Kubusia Puchatka w Oleśnicy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Przedszkole jest placówką niepubliczną. 2. Przedszkole prowadzone jest przez Sylwię Sendek, właściciela

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM ZABAWY I ROZWOJU ELFIK

STATUT CENTRUM ZABAWY I ROZWOJU ELFIK STATUT CENTRUM ZABAWY I ROZWOJU ELFIK Centrum Zabawy i Rozwoju ELFIK mieszczące się przy ul Prostej 12 a w Sosnowcu, zajmuje się profesjonalną opieką wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą, przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I NAZWA PRZEDSZKOLA

Rozdział I NAZWA PRZEDSZKOLA Załącznik nr 2 STATUT SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W KRAKOWIE Rozdział I NAZWA PRZEDSZKOLA 1 1. Przedszkole nosi nazwę: Samorządowe Przedszkole nr 21 im. Józefa Dietla w Krakowie 2. Samorządowe Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu. Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu. Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu 1 Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR l ZIELONY DINEK" W ZĄBKACH

STATUT. PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR l ZIELONY DINEK W ZĄBKACH STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR l ZIELONY DINEK" W ZĄBKACH Opracowany na podstawie art. 60 ustawy z dn. 7 września 1991 roku o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia MEN z dnia 21.V.2001r.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 2 poz. 20 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Dz.U. 2000 Nr 2 poz. 20 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Kancelaria Sejmu s. 1/10 Dz.U. 2000 Nr 2 poz. 20 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły

Bardziej szczegółowo

Statut Angielskiego Przedszkola Niepublicznego Teddy The Bear. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Angielskiego Przedszkola Niepublicznego Teddy The Bear. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Angielskiego Przedszkola Niepublicznego Teddy The Bear Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Przedszkole jest placówką niepubliczną, wpisaną do ewidencji szkół niepublicznych pod nr 427/P/14. 2.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA 1.1. Statut publicznego przedszkola, zwanego dalej przedszkolem, określa nazwę przedszkola. Nazwa przedszkola zawiera: 1) określenie Przedszkole, a w przypadku przedszkola specjalnego, integracyjnego oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Górze Puławskiej 1 Postanowienia ogólne W szkole działa świetlica, której organizacje i zasady działania określa rozporządzenie MEN z dnia 21 lutego

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki dzieci i rodziców. Wyciąg ze Statutu Przedszkola Samorządowego nr 6. z Oddziałami Integracyjnymi. Im. Kubusia Puchatka.

Prawa i obowiązki dzieci i rodziców. Wyciąg ze Statutu Przedszkola Samorządowego nr 6. z Oddziałami Integracyjnymi. Im. Kubusia Puchatka. Prawa i obowiązki dzieci i rodziców Wyciąg ze Statutu Przedszkola Samorządowego nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi Im. Kubusia Puchatka W Turku 4.1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy: a)

Bardziej szczegółowo

4. Przedszkole prowadzi działalność wychowawczo dydaktyczną i opiekuńczą dla dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia.

4. Przedszkole prowadzi działalność wychowawczo dydaktyczną i opiekuńczą dla dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia. Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,ze zmianami) i rozporządzeń wydanych do tej Ustawy. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Przedszkole nosi nazwę:

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 87

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 87 Załącznik do uchwały nr 20/2012/2013 rady pedagogicznej z dnia 2 lipca 2013 roku ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 87 CELE I ZADANIA 1. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA ANIOŁEK W SKARSZEWACH

STATUT NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA ANIOŁEK W SKARSZEWACH STATUT NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA ANIOŁEK W SKARSZEWACH 1. Placówka działa na podstawie: Ustawa z 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) zwanej dalej Ustawą. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MRUCZANKOWEGO PRZEDSZKOLA. Niepubliczne przedszkole integracyjne Mruczankowe Przedszkole mieszczące się w Warszawie

REGULAMIN MRUCZANKOWEGO PRZEDSZKOLA. Niepubliczne przedszkole integracyjne Mruczankowe Przedszkole mieszczące się w Warszawie www.mruczankowe.pl REGULAMIN MRUCZANKOWEGO PRZEDSZKOLA Niepubliczne przedszkole integracyjne Mruczankowe Przedszkole mieszczące się w Warszawie przy ulicy Lipińskiej 11, zwane dalej Przedszkolem. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT. Żłobka Niepublicznego Kids Planet. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT. Żłobka Niepublicznego Kids Planet. Rozdział 1 Postanowienia ogólne STATUT Żłobka Niepublicznego Kids Planet Rozdział 1 Postanowienia ogólne Żłobek Niepubliczny Kids Planet, zwany dalej Żłobkiem, działa na podstawie: 1. Ustawy dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 19 W KRAKOWIE ROZDZIAŁ I. NAZWA PRZEDSZKOLA

STATUT SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 19 W KRAKOWIE ROZDZIAŁ I. NAZWA PRZEDSZKOLA STATUT SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 19 W KRAKOWIE ROZDZIAŁ I. NAZWA PRZEDSZKOLA 1. Przedszkole nosi nazwę: Samorządowe Przedszkole nr 19 w Krakowie. 2. Samorządowe Przedszkole nr 19 w Krakowie zwane jest

Bardziej szczegółowo

SPECJALNY OŚROEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY IM. IRENY SENDLEROWEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

SPECJALNY OŚROEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY IM. IRENY SENDLEROWEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM STATUT PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO DLA DZIECI Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM ORAZ DLA DZIECI Z AUTYZMEM I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI SPECJALNY OŚROEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY

Bardziej szczegółowo

STATUT Niepublicznego Żłobka Lula. Zarządzenie Dyrektora nr 24/2014, Zmieniające zarządzenie 3/2014 z dn. 01.05.2014 r.

STATUT Niepublicznego Żłobka Lula. Zarządzenie Dyrektora nr 24/2014, Zmieniające zarządzenie 3/2014 z dn. 01.05.2014 r. STATUT Niepublicznego Żłobka Lula Zarządzenie Dyrektora nr 24/2014, Zmieniające zarządzenie 3/2014 z dn. 01.05.2014 r. 1 Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1 Niepubliczny Żłobek Lula, zwany dalej żłobkiem,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 3623 UCHWAŁA NR LXXIII/1073/13 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 8 maja 2013 roku

Kraków, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 3623 UCHWAŁA NR LXXIII/1073/13 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 8 maja 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 3623 UCHWAŁA NR LXXIII/1073/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola Nr

Bardziej szczegółowo

STATUT PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO PODSTAWOWEJ Z SIEDZIBĄ W SZKOLE W UGOSZCZU UGOSZCZ, DN. 02.09.2013R.

STATUT PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO PODSTAWOWEJ Z SIEDZIBĄ W SZKOLE W UGOSZCZU UGOSZCZ, DN. 02.09.2013R. STATUT PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Z SIEDZIBĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU UGOSZCZ, DN. 02.09.2013R. 1 STATUT ORGANIZACYJNY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO utworzonego w ramach projektu Wczesny start inwestycją w przyszłość

Bardziej szczegółowo