PROJEKT ORGANIZCJI NIEPUBLICZNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO AKADEMII TWÓRCZEJ EDUKACJI PSZCZÓŁKA W MIERZYNIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT ORGANIZCJI NIEPUBLICZNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO AKADEMII TWÓRCZEJ EDUKACJI PSZCZÓŁKA W MIERZYNIE"

Transkrypt

1 PROJEKT ORGANIZCJI NIEPUBLICZNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO AKADEMII TWÓRCZEJ EDUKACJI PSZCZÓŁKA W MIERZYNIE

2 Spis treści: 1. Rozdział I Postanowienia ogólne i nazwa Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Akademii Twórczej Edukacji Pszczółka 2. Rozdział II Cele i zadania Akademii 3. Rozdział III Bezpieczeństwo dzieci 4. Rozdział IV Organy Akademii 5. Rozdział V Organizacja działalności Akademii 6. Rozdział VI Zasady odpłatności 7. Rozdział VII Nauczyciele i inni pracownicy Akademii 8. Rozdział VIII Prawa i obowiązki rodziców 9. Rozdział IX Prawa i obowiązki dzieci 10.Rozdział X 11.Rozdział XI Zasady rekrutacji Postanowienia końcowe

3 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE I NAZWA NIEPULICZNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO AKADEMII TWÓRCZEJ EDUKACJI PSZCZÓŁKA I PODSTAWA PRAWNA 1. Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademii Twórczej Edukacji Pszczółka zwany dalej Akademią jest placówką niepubliczną prowadzoną przez osobę fizyczną. 2. Statut jest wewnętrznym aktem prawnym regulującym zasady i organizację pracy Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Akademii Twórczej Edukacji Pszczółka. 3. Siedziba Akademii znajduje się na ulicy Ślicznej 1 w Mierzynie. 4. Organem prowadzącym przedszkole jest :Akademia Twórczej Edukacji Pszczółka Magdalena Kłoszewska ul. Półkolista 23, Szczecin. 5. Akademia działa na podstawie: - Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o Samorządzie Terytorialnym ( Dz.U 1996 nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami), - Ustawy z dnia 7 września 1991r o Systemie Oświaty ( Dz.U z 2004 r nr 256 poz z późniejszymi zmianami), - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela ( Dz.U z 2006 r nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami), - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów przedszkoli, - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U nr 4 poz.17 z 2009 r), - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży

4 niepełnosprawnej oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz.U nr 19, poz. 167 z 2004 r) - Konwencja o Prawach Dziecka z 20 listopada 1989 r 6. Nazwa używana przez placówkę brzmi: Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademii Twórczej Edukacji Pszczółka ul. Śliczna Mierzyn Tel mail: 7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Akademią jest Kuratorium Oświaty w Szczecinie. ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA AKADEMII I. Celem Akademii jest: 1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; 3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek; 4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi; 5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; 6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych; 7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

5 8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; 9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; 10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej. II.Zadaniem Akademii jest: 1) zapewnienie dzieciom opieki i wspomaganie ich rozwoju w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku, 2) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu, 3) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie, 4) rozwijanie wrażliwości moralnej, budowanie systemu wartości, 5) kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzącym w dostępnym doświadczeniu dziecka otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym, 6) rozbudzenie ciekawości poznawczej, zachęcenie do aktywności badawczej, 7) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć, 8) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego. Akademia realizuje zadania w ramach obszarów działalności edukacyjnej, którymi to obszarami są: a) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych, b) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, c) wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku, d) wspomaganie rozwoju mowy dzieci, e) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia, f) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci, g) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,

6 h) wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem, i) wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec, j) wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne, k) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych, l) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń, m) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt, n) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną, o) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. p) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. III. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno wychowawczej są: 1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą, 2) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach, 3) zajęcia dydaktyczno wyrównawcze i specjalistyczne wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, 4) okazje edukacyjne stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru partnerów i środków materialnych, 5) spontaniczna działalność dzieci, 6) zajęcia dodatkowe organizowane za zgodą rodziców, IV. Akademia może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną uwzględniającą możliwość wprowadzania nowych rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. ROZDZIAŁ III BEZPIECZEŃSTWO DZIECI 1. Akademia zapewnia dzieciom stała opiekę pedagogiczną w czasie zajęć w Akademii oraz poza Akademią. 2. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. 3. Nauczyciela w jego pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa, wspomaga woźna oddziałowa.

7 4. W trakcie zabaw, spacerów i wycieczek poza teren Akademii nauczyciel powinien zapewnić dodatkową opiekę na każde 10-ro dzieci powinien przypadać przynajmniej jeden opiekun. 5. Regulamin i zasady organizacji spacerów i wycieczek w Akademii są określone zarządzeniem dyrektora Akademii. 6. Podczas zajęć dodatkowych za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada osoba prowadząca te zajęcia. 7. Akademia zapewnia organizację wycieczek autokarowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 8. Organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą i odpłatnością rodziców (opiekunów prawnych). 9. W przypadku, kiedy rodzic (opiekun prawny) nie ubezpiecza w Akademii dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków, zobowiązany jest dostarczyć dyrektorowi stosowne oświadczenie. Zdrowie 1. W Akademii nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani podawania farmaceutyków. 2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców (opiekunów prawnych) o jego stanie, a rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Akademii. 3. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców (prawnych opiekunów). Odbieranie i przyprowadzanie dzieci 1. Rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają i odbierają dzieci z Akademii i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do Akademii i z Akademii do domu. 2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców. 3. Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i nr jej dowodu osobistego. Upoważnienie musi być własnoręcznie podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna. 4. Upoważnienie powinno być dostarczone osobiście przez rodziców (opiekunów prawnych) do nauczycielki z grupy i pozostać w dokumentacji Akademii. 5. Upoważnienie takie jest aktualne przez cały okres uczęszczania dziecka do Akademii. Może ono w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione. 6. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z Akademii. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej. 7. Akademia może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

8 8. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany dyrektor Akademii. W takiej sytuacji Akademia zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi). 9. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy Akademii, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców (opiekunów prawnych) o zaistniałym fakcie. 10. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców ( opiekunów prawnych), nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce 1 godzinę. 11. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (opiekunami prawnymi). 12. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe. 13. W kwestiach spornych dotyczących odebrania dziecka z Akademii przez osoby nie upoważnione, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodzica i policję. Odpowiedzialność i bezpieczeństwo na zajęciach dodatkowych 1. Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe winny posiadać stosowne kwalifikacje oraz ubezpieczenie OC. 2. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo dzieci powierzonych jej opiece. ROZDZIAŁ IV Organy Akademii 1. Organami Akademii są: 1) Dyrektor 2) Rada Pedagogiczna, Zadania i funkcje dyrektora 1. Akademią kieruje dyrektor 2. Dyrektor kieruje bieżąca działalnością Akademii i reprezentuje ją na zewnątrz. 3. Dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Akademię. 4. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny polegający na prowadzeniu działalności diagnostycznej, oceniającej i wspomagającej a w szczególności: 1) ocenianiu stanu i warunków działalności wychowawczo dydaktycznej i opiekuńczej,

9 2) analizowaniu i ocenianiu efektów działalności wychowawczo dydaktycznej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej Akademii, 3) udzielaniu pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań wychowawczo dydaktycznych i opiekuńczych, 4) inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznej, metodycznej i organizacyjnej. 5. Dyrektor gromadzi informacje o pracy nauczycieli, niezbędne do dokonywania oceny ich pracy: 1) prowadzi obserwacje zajęć dydaktycznych, w tym obserwacje diagnozujące oraz bieżącą kontrolę pracy nauczycieli, 2) dokonuje oceny pracy nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami, 3) gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli. 6. Dyrektor opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego. 7. Przed zakończeniem roku szkolnego dyrektor Akademii przedstawia Radzie Pedagogicznej informację z realizacji planu nadzoru pedagogicznego zawierającą: - zakres wykonania planu, - wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, - podjęte działania wynikające z wniosków ze sprawowania nadzoru pedagogicznego wraz z informacją o ich skutkach. 8. Sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psycho fizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne. 9. Dyrektor Akademii w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz ze środowiskiem lokalnym. 10. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji. 11. Umożliwia współdziałanie i współpracę organów Akademii. 12. Wykonuje zadania wynikające z przepisów szczególnych, między innymi: 1) odpowiada za dokumentację placówki, 2) sporządza arkusz organizacji pracy Akademii. 13. Stawarza w Akademii atmosferę akceptacji, współpracy i wzajemnej życzliwości. 14. Realizuje zalecenia, wskazówki i uwagi ustalone przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 15. Dyrektor w drodze decyzji może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku: 1) nie uczęszczania dziecka do Akademii przez miesiąc bez zgłoszenia przez rodziców ( prawnych opiekunów ) przyczyn nieobecności, 2) nie uiszczania przez rodziców (prawnych opiekunów) odpłatności za Akademię Rada Pedagogiczna 1. W Akademii działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Akademii w zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

10 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Akademii. 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Akademii 4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz odpowiada za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady. 5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: a. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Akademii, b. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, c. zatwierdzanie planów pracy Akademii. 6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: a. organizację pracy Akademii, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć, b. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, wyróżnień, 7. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Akademii albo jego zmian. 8. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 9. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 10. Nauczyciele oraz inne osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców (opiekunów prawnych), a także nauczycieli i innych pracowników Akademii. ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI AKADEMII 1. Do Akademii uczęszczają dzieci w wieku od 3 6 lat. 2. Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach wiekowych 3-4 lata i 5-6 lat. 3. Zasady doboru dzieci mogą być zróżnicowane i uwzględniać potrzeby, zainteresowania i ich uzdolnienia. 4. Liczba dzieci w oddziale może liczyć do 18 dzieci. 5. Akademia realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego. 6. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie zestawu programów wychowania przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego, plan pracy Akademii, plany miesięczne opracowane przez nauczycieli poszczególnych oddziałów. 7. Godzina zajęć w Akademii trwa 60 minut.

11 Zajęcia dodatkowe 1. W Akademii są organizowane dodatkowe zajęcia: nauka języków obcych, taniec, rytmika, zajęcia logopedyczne. 2. Na wniosek rodziców mogą być organizowane dodatkowe zajęcia za pełną odpłatnością rodziców (opiekunów prawnych). Ramowy Rozkład Dnia 1. Organizację pracy Akademii określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora. 2. Ramowy rozkład dnia uwzględnia zasadę ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwania rodziców (prawnych opiekunów). 3. Na podstawie ramowego rozkłady dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 4. Ramowy rozkład dnia każdego oddziału określa czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 5. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się od godziny 9:00 do godziny 13:00 - na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), 5-cio godzinny czas przeznaczony na realizację podstawy programowej może być przesuwany w czasie, w granicach około1 godziny. Dzienny wymiar zajęć i terminy otwarcia 1. Akademia funkcjonuje cały rok szkolny tj. od 1 września do 31 sierpnia ( z wyjątkiem zimowej i wielkanocnej przerwy świątecznej). 2. Akademia pracuje w godzinach od 6:50 do 17:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku. W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia Akademia pracuje od 6:50 do 16:00. O wszelkich zmianach organizacyjnych rodzice (prawni opiekunowie) są na bieżąco informowani poprzez umieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń. ROZDZIAŁ VI ZASADY ODPŁATNOŚCI 1. Akademia jest placówka oświatową niepubliczną, finansowaną przez rodziców. 2. Opłata za Akademię ustalana jest przez osobę prowadzącą Akademię, 3. Opłata stała za pobyt dziecka w Akademii, w razie nieobecności dziecka nie podlega zwrotowi, 4. Opłata wpisowa jest opłatą jednorazową i bezzwrotną,

12 4. Opłata za pobyt dziecka w Akademii pobierana jest z góry do 5-tego każdego miesiąca przelewem na konto lub do kasy Akademii, 5. Na wniosek rodziców w uzasadnionych przypadkach, osoba prowadząca może częściowo obniżyć wysokość opłaty za Akademię, 5. Akademia zapewnia odpłatne wyżywienie dzieci i pracowników. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala firma cateringowa, 6. Koszt wyżywienia dziecka w pełni pokrywany jest przez rodziców lub opiekunów. Opłata pobierana jest z góry do 5-tego każdego miesiąca a pod koniec miesiąca następuje rozliczenie. 7. W przypadku nieobecności dziecka w Akademii zwrotowi podlega dzienna stawka żywienia z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności. ROZDZIAŁ VII NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY AKADEMII 1. W Akademii zatrudnia się nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy. 3. Nauczyciel ma obowiązek przedstawienia dyrektorowi, przed nawiązaniem stosunku pracy informacji z Krajowego Rejestru Karnego, że nie był karany za przestępstwo umyślne. 4. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Dba o własny rozwój zawodowy, planuje go i analizuje swoją efektywność. 5. Nauczyciel zobowiązany jest realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami Akademii: opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Akademię. 6. Współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania, między innymi: a) informuje rodziców (prawnych opiekunów) o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego i planów pracy Akademii. b) udziela rzetelnych informacji o postępie w rozwoju dziecka,

13 c) ustala z rodzicami (prawnymi opiekunami) wspólne kierunki działań wspomagających ich rozwój i wychowanie, w szczególności z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych, d) udostępnia rodzicom (prawnym opiekunom) wytwory działalności dzieci (prace plastyczne, karty pracy dzieci, arkusze diagnostyczne rozwoju dziecka), e) planuje i prowadzi prace wychowawczo dydaktyczną w oparciu o zestaw programów wychowania przedszkolnego oraz odpowiada za jej jakość, f) tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań, g) dąży do pobudzenia aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju, h) wspiera rozwój aktywności dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości społeczno kulturowej i przyrodniczej, a. stosuje zasadę indywidualizacji pracy uwzględniając możliwości i potrzeby każdego dziecka, b. stosuje aktywizujące metody pracy. i) Prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie dzieci i stymulowanie ich rozwoju: - dokumentuje indywidualny rozwój dziecka we wszystkich sferach aktywności, - prowadzi i dokumentuje pracę wyrównawczo kompensacyjną w oparciu o zestaw zabaw, ćwiczeń i zadań stymulujących rozwój poszczególnych funkcji, dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka, stosując zasadę stopniowania trudności. j) Nauczyciel ma prawo wyboru programu wychowania przedszkolnego spośród programów stanowiących zestaw programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku. k) Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego. l) Nauczyciel systematycznie podnosi swoją wiedzę i umiejętności poprzez między innymi: - zdobywanie dodatkowych kwalifikacji przydatnych do pracy w akademii, - udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego, - aktywny udział w wewnętrznych szkoleniach Rady Pedagogicznej, - samokształcenie, - pomoc merytoryczna ze strony dyrektora, nauczyciela metodyka i innych specjalistów, wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami 11. Dyrektor i nauczyciele współpracują z rodzicami (prawnymi opiekunami), w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci, ujednolicenia procesu dydaktyczno wychowawczego oraz podwyższenia poziomu pracy Akademii, w szczególności organizują: a. zebrania rodziców b. konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczycieli lub rodziców (opiekunów prawnych) systematycznie w miarę potrzeb, c. zajęcia otwarte dla rodziców (opiekunów prawnych),

14 d. uroczystości i imprezy okolicznościowe z udziałem dzieci, rodziców (opiekunów prawnych) oraz najbliższych członków rodziny według harmonogramu, kąciki dla rodziców z aktualnymi informacjami o działalności Akademii, realizowanych zadania, tematach kompleksowych i innych wydarzeniach na bieżąco, spotkania ze specjalistami i zaproszonymi gośćmi w miarę potrzeb. 11. Dyrektor i nauczyciele zasięgają opinii rodziców (opiekunów prawnych) w różnych sprawach dotyczących pracy Akademii. 12. Współpracuje z innymi specjalistami, zwłaszcza: 1) prowadzi oświatę zdrowotną, 2) pomaga rodzicom w kierowaniu dzieci do poradni specjalistycznych, 3) organizuje w miarę możliwości zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów. 13. Pracownicy administracyjno obsługowi współuczestniczą w procesie wychowawczo-opiekuńczym między innymi poprzez: a. troskę o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w akademii, b. współpracę w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą i poszanowaniu ich godności osobistej, c. usuwanie lub zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zaniedbań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci. 14. Do obowiązków pracowników Akademii należy: a. dbanie o czystość i higienę pomieszczeń oraz otoczenia Akademii, b. przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych, c. odpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia pracy, d. przestrzeganie dyscypliny pracy, e. dbanie o zabezpieczenie budynku przed kradzieżą. 15. Pracownicy zobowiązani są do wykonania innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji Akademii. 16. Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników określa dyrektor, w przydziale czynności na kolejny rok szkolny. 17. Wszyscy pracownicy Akademii są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy służbowej, do nie ujawniania danych stanowiących dobra osobiste dziecka i ich rodziców (opiekunów prawnych). ROZDZIAŁ VIII PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

15 1. Rodzice (opiekunowie prawni ) mają w szczególności prawo do: - rzetelnej informacji o dziecku, jego rozwoju swojego dziecka, - zapoznania z programem oraz zadaniami wynikającymi z planu pracy, - pomoc ze strony Akademii w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, - uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno pedagogiczną, - zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy akademii, 2. Na rodzicach (opiekunach prawnych) dzieci uczęszczających do Akademii spoczywa obowiązek: a. przestrzegania statutu, b. udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie, c. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Akademii, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych, chorobach zakaźnych, d. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Akademii, e. regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, f. terminowego dokonywania opłaty za korzystanie dziecka z Akademii. ROZDZIAŁ IX PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA I. Dziecko ma prawo do: 1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo wychowawczodydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej poprzez: a) przebywanie w Akademii urządzonym zgodnie z zasadami higieny, potrzebami dzieci, możliwościami placówki, b) organizację dnia zabezpieczającą higieniczny tryb życia, właściwie zorganizowany wypoczynek, bezpieczne zażywanie ruchu, c) uczestniczenie w proponowanych sytuacjach edukacyjnych w ciągu całego dnia zgodnie z jego możliwościami percepcyjnymi, d) zaspakajanie potrzeb emocjonalnych i ruchowych.

16 2) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, poszanowania jego godności osobistej, tolerancji, akceptacji i zrozumienia indywidualnych potrzeb, 3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo dydaktycznym poprzez: a) zaspakajanie własnych potrzeb rozwojowych, b) doskonalenie i rozwijanie zdolności i zainteresowań, c) swobodną zabawę, d) wyrażanie własnych sądów i opinii. II. Dziecko ma obowiązek: 1) poszanowania godności rówieśników i dorosłych, 2) szanowania wytworów innych dzieci, 3) podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego, 4) wykonywania czynności samoobsługowych i porządkowych na miarę swoich możliwości, 5) poszanowania sprzętu i zabawek znajdujących się na terenie Akademii. ROZDZIAŁ X ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO AKADEMII 1. Akademia prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, przy czym, zapisy przyjmuje dyrektor, 2. Dopuszcza się możliwość zapisu dziecka w ciągu roku szkolnego w ramach wolnych miejsc, ROZDZIAŁ XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Plan organizacji obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej nauczycieli, dzieci, rodziców, pracowników obsługi i administracji. 2. Dla zapewnienia znajomości projektu przez wszystkich zainteresowanych ustala się: publikację projektu na stronie udostępnienie zainteresowanym projektu przez organ prowadzący punkt przedszkolny

17

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 PROMYCZEK W SŁUPSKU UL.WAZÓW 1A Słupsk, 03.10.2011 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 PROMYCZEK W SŁUPSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Brzechwy w Puławach POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Brzechwy w Puławach POSTANOWIENIA OGÓLNE ZAŁĄCZNIK NR 1 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Brzechwy w Puławach POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Przy Szkole Podstawowej nr 3 im. J. Brzechwy w Puławach działają oddziały przedszkolne. 2. 1. Organem

Bardziej szczegółowo

II. CELE I ZADANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

II. CELE I ZADANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO Załącznik Nr 2 REGULAMIN ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W RYBCZEWICACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Adres Oddziału Przedszkolnego: Rybczewice Drugie 21-065 Rybczewice. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO Szkoły Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Furmanach

REGULAMIN ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO Szkoły Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Furmanach REGULAMIN ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO Szkoły Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Furmanach Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tj. Dz. U. Z 2004 roku Nr 256 poz.

Bardziej szczegółowo

Celem wychowania przedszkolnego jest:

Celem wychowania przedszkolnego jest: Podstawa programowa Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W RAMACH PROJEKTU PO KL PRIORYTET IX, DZIAŁANIE 9.1, PODDZIAŁANIE 9.1.1 SZCZĘŚLIWY PRZEDSZKOLAK, SZCZĘŚLIWA RODZINA ZADANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 1.

Bardziej szczegółowo

W tym roku do gmin trafi łącznie prawie 504 mln zł, z czego:

W tym roku do gmin trafi łącznie prawie 504 mln zł, z czego: Szanowni Państwo, Przedszkole publiczne powinno być powszechnie dostępne i gwarantować każdemu dziecku jednakowy, równy dostęp do wysokiej jakości oferty edukacyjnej. Głównym celem tzw. ustawy przedszkolnej

Bardziej szczegółowo

Organizacja Punktu Przedszkolnego TYGRYSEK w Świnoujściu

Organizacja Punktu Przedszkolnego TYGRYSEK w Świnoujściu Świnoujście dnia 01.12.2015r Organizacja Punktu Przedszkolnego TYGRYSEK w Świnoujściu 1. Nazwa punktu przedszkolnego: Punkt Przedszkolny Tygrysek. Siedziba: ul. Wybrzeże Władysława IV 32A/2, 72-600 Świnoujście.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku ( Dz. U. z dnia 15 stycznia 20009r. Nr 4, poz.

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku ( Dz. U. z dnia 15 stycznia 20009r. Nr 4, poz. Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Statut Oddziału Przedszkolnego. w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego Grota. w Markach

Statut Oddziału Przedszkolnego. w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego Grota. w Markach Statut Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego Grota w Markach Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

2. Szczegółowe zasady organizacji i działania Punktu Przedszkolnego określa załącznik do uchwały.

2. Szczegółowe zasady organizacji i działania Punktu Przedszkolnego określa załącznik do uchwały. UCHWAŁA NR 153/XXIV/2012 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 12 września 2012r. w sprawie: w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nowym Grabiu Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Statut Oddziału Przedszkolnego

Statut Oddziału Przedszkolnego Załącznik Nr 1 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Rudkach Statut Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół w Rudkach

Bardziej szczegółowo

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Karpicku

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Karpicku Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Karpicku 1. 1. Punkt przedszkolny nosi nazwę: Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Karpicku, zwany dalej Punktem Przedszkolnym. 2. Punkt Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

Aneks do Statutu Szkoły Nowelizacja Statutu Szkoły obowiązującego od 1 września 2016 roku zgodnie ze zmianami Ustaw o Systemie Oświaty MEN

Aneks do Statutu Szkoły Nowelizacja Statutu Szkoły obowiązującego od 1 września 2016 roku zgodnie ze zmianami Ustaw o Systemie Oświaty MEN Aneks do Statutu Szkoły Nowelizacja Statutu Szkoły obowiązującego od 1 września 2016 roku zgodnie ze zmianami Ustaw o Systemie Oświaty MEN (zmiany w ustawie o systemie Oświaty z dnia 29 grudnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/143/2013 RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE. z dnia 5 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/143/2013 RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE. z dnia 5 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVIII/143/2013 RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych na terenie Gminy Papowo Biskupie w miejscowościach Zegartowice i Dubielno Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 18 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR VI/251/2014 RADY GMINY PAŁECZNICA. z dnia 30 lipca 2014 roku

Kraków, dnia 18 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR VI/251/2014 RADY GMINY PAŁECZNICA. z dnia 30 lipca 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 18 września 2014 r. Poz. 5114 UCHWAŁA NR VI/251/2014 RADY GMINY PAŁECZNICA z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2013. Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Płocku z dnia r.

Uchwała Nr 1/2013. Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Płocku z dnia r. Uchwała Nr 1/2013 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Płocku z dnia 30.08. 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian i uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Płocku

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I NAZWA PRZEDSZKOLA

ROZDZIAŁ I NAZWA PRZEDSZKOLA STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TYGRYSEK w Błoniu ROZDZIAŁ I NAZWA PRZEDSZKOLA 1 1. Przedszkole Niepubliczne Tygrysek - ma siedzibę w Błoniu przy ul. Łąki 2a. W dalszej części niniejszego statutu zwanym

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWA AKADEMIA

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWA AKADEMIA STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWA AKADEMIA I Postanowienia ogólne 1. Przedszkole Tęczowa Akademia zwane dalej przedszkolem jest placówką niepubliczną prowadzoną przez Zdzisława Wiercińskiego, który

Bardziej szczegółowo

Organizacja, cele i zadania Przedszkola w Zespole Szkół w Kołczygłowach

Organizacja, cele i zadania Przedszkola w Zespole Szkół w Kołczygłowach Załącznik nr 6 Organizacja, cele i zadania Przedszkola w Zespole Szkół w Kołczygłowach 1. Przedszkole w Zespole Szkół w Kołczygłowach jest jednostką feryjną. 2. Do Przedszkola uczęszczają dzieci pięcioletnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W STAWISZYNIE Z FILIĄ PETRYKI

REGULAMIN PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W STAWISZYNIE Z FILIĄ PETRYKI REGULAMIN PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W STAWISZYNIE Z FILIĄ PETRYKI 1 I. Postanowienia ogólne: 1. Celem placówek wychowania przedszkolnego jest wszechstronny rozwój wychowanków i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Organizacja zespołów wychowania przedszkolnego w Gminie Sępopol

Organizacja zespołów wychowania przedszkolnego w Gminie Sępopol Załącznik do uchwały Nr IX/52/11 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 28 lipca 2011 r. Organizacja zespołów wychowania przedszkolnego w Gminie Sępopol I. Postanowienia ogólne. 1. Zespoły wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/79/11 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 30 września 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/79/11 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 30 września 2011 r. UCHWAŁA NR XI/79/11 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA z dnia 30 września 2011 r. w sprawie utworzenia i organizacji punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych: w Ciciborze Dużym, Hrudzie, Sławacinku Starym,

Bardziej szczegółowo

STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. JANUSZA KORCZAKA W ŚWIEBODZINIE

STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. JANUSZA KORCZAKA W ŚWIEBODZINIE STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. JANUSZA KORCZAKA W ŚWIEBODZINIE Podstawy prawne działania oddziału przedszkolnego: 1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kopkach.

Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kopkach. Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kopkach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Podstawy prawne działania oddziału przedszkolnego: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MAŁYM RUDNIKU. Rozdział I

STATUT GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MAŁYM RUDNIKU. Rozdział I Załącznik do Uchwały Nr XIX/121/2008 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 12 sierpnia 2008r. STATUT GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MAŁYM RUDNIKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Gminne Przedszkole w Małym Rudniku

Bardziej szczegółowo

STATUT Przedszkola Prywatnego Lipowy Zakątek w Zbąszyniu przy ul. Poznańskiej 38

STATUT Przedszkola Prywatnego Lipowy Zakątek w Zbąszyniu przy ul. Poznańskiej 38 STATUT Przedszkola Prywatnego Lipowy Zakątek w Zbąszyniu przy ul. Poznańskiej 38 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Przedszkole Lipowy Zakątek, zwane dalej przedszkolem jest przedszkolem niepublicznym.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NIEPUBLICZNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Magiczna Chatka

PROJEKT NIEPUBLICZNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Magiczna Chatka PROJEKT NIEPUBLICZNEGO PUNKTU Magiczna Chatka Rozdział 1 PODSTAWA PRAWNA 1 Punkt Przedszkolny działa na podstawie: 1. Ustawy o Systemie Oświaty ( z dnia 7 września 1991 z późniejszymi zmianami) 2. Niniejszego

Bardziej szczegółowo

STATUT Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. dra Ludwika Rydygiera w Dusocinie. Stanowi integralną część ogólnego Statutu Szkoły.

STATUT Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. dra Ludwika Rydygiera w Dusocinie. Stanowi integralną część ogólnego Statutu Szkoły. STATUT Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. dra Ludwika Rydygiera w Dusocinie Stanowi integralną część ogólnego Statutu Szkoły. STATUT Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. dra Ludwika

Bardziej szczegółowo

Statut Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach

Statut Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach Statut Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach Tekst jednolity zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej w dniu 22.06.2016 roku. Tekst jednolity ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNCJONOWANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Załącznik nr 13 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNCJONOWANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Załącznik nr 13 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNCJONOWANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 1 Organizacja 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 lipca 2016 r. Poz. 3001 UCHWAŁA NR XXIX/140/2016 RADY GMINY BRÓJCE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego Nr 2 w Kurowicach

Bardziej szczegółowo

Uchwała w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Tłokach

Uchwała w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Tłokach Uchwała w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Tłokach Uchwała nr XLII/332/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 maja 2010 roku UCHWAŁA NR XLII / 332/2010 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2/2009 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr 9 w Strzelcach Opolskich z dnia r.

Uchwała Nr 2/2009 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr 9 w Strzelcach Opolskich z dnia r. Uchwała Nr 2/2009 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr 9 w sprawie zmian do Statutu Przedszkola Publicznego Nr 9. Na podstawie art. 14.2. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO. Adaś i Ola idą do przedszkola. w gminie Leoncin

REGULAMIN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO. Adaś i Ola idą do przedszkola. w gminie Leoncin ` Załącznik do uchwały Nr XII /67/15 Rady Gminy Leoncin z dnia 26 sierpnia 2015 roku REGULAMIN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Adaś i Ola idą do przedszkola w gminie Leoncin POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Punkt Przedszkolny,,

Bardziej szczegółowo

Statut przedszkola niepublicznego

Statut przedszkola niepublicznego Statut przedszkola niepublicznego Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Przedszkole Niepubliczne Zielona Zatoka, zwane dalej przedszkolem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkola znajduje się

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1/2016. Do Statutu Przedszkola Publicznego Nr 2 im. M. Konopnickiej. W Golubiu-Dobrzyniu

Aneks nr 1/2016. Do Statutu Przedszkola Publicznego Nr 2 im. M. Konopnickiej. W Golubiu-Dobrzyniu Na podstawie: Aneks nr 1/2016 Do Statutu Przedszkola Publicznego Nr 2 im. M. Konopnickiej W Golubiu-Dobrzyniu USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/54/11 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 21.06.2011r.

UCHWAŁA Nr VII/54/11 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 21.06.2011r. UCHWAŁA Nr VII/54/11 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 21.06.2011r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Brzeziu. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

ZASADY FUNKCJONOWANIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 41/2012 Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 6 sierpnia 2012 roku ZASADY FUNKCJONOWANIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO w ramach projektu PRZEDSZKOLAKI Super Dzieciaki realizowanego

Bardziej szczegółowo

Statut niepublicznego punktu przedszkolnego. Elfiki z Baśniowej Krainy. Ewa Wróblewska

Statut niepublicznego punktu przedszkolnego. Elfiki z Baśniowej Krainy. Ewa Wróblewska Statut niepublicznego punktu przedszkolnego Elfiki z Baśniowej Krainy Ewa Wróblewska Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Elfiki z Baśniowej Krainy Ewa Wróblewska, zwane dalej punktem przedszkolnym, jest

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 21 października 2015 r. Poz. 4017 UCHWAŁA NR XI/87/2015 RADY GMINY KARNICE. z dnia 30 września 2015 r.

Szczecin, dnia 21 października 2015 r. Poz. 4017 UCHWAŁA NR XI/87/2015 RADY GMINY KARNICE. z dnia 30 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 21 października 2015 r. Poz. 4017 UCHWAŁA NR XI/87/2015 RADY GMINY KARNICE z dnia 30 września 2015 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Ponicach

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Ponicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/344/09 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 30 grudnia 2009 r. Organizacja Punktu Przedszkolnego w Ponicach 1. Nazwa punktu przedszkolnego i miejsce jego prowadzenia 1. Punkt

Bardziej szczegółowo

W sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Sosnowcu. Uchwala co następuje. W statucie dokonuje się następujących zmian

W sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Sosnowcu. Uchwala co następuje. W statucie dokonuje się następujących zmian Uchwała nr III Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Sosnowcu z dnia l4 września 2012 r W sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Sosnowcu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/ 89 /2008 Rady Gminy Sławatycze z dnia 28 listopada 2008 roku. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Sławatyczach

Uchwała Nr XIV/ 89 /2008 Rady Gminy Sławatycze z dnia 28 listopada 2008 roku. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Sławatyczach Uchwała Nr XIV/ 89 /2008 Rady Gminy Sławatycze z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Sławatyczach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 9 W ZSP-17 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 9 W ZSP-17 WE WROCŁAWIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 9 W ZSP-17 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna; Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r, Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Statut Przedszkola nr 9 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

STATUT PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO,,SŁONECZKO

STATUT PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO,,SŁONECZKO STATUT PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO,,SŁONECZKO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Statut jest wewnętrznym aktem prawnym regulującym zasady i organizację pracy Punktu Przedszkolnego, zwanego dalej,,punktem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA PATKOWE PRZEDSZKOLE

REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA PATKOWE PRZEDSZKOLE REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA PATKOWE PRZEDSZKOLE POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Patkowe Przedszkole w Otwocku jest placówką oświatowo - wychowawczą niepubliczną, integracyjną. 2. Siedziba przedszkola

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/152/10 RADY GMINY BOĆKI. z dnia 28 września 2010 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/152/10 RADY GMINY BOĆKI. z dnia 28 września 2010 r. UCHWAŁA NR XXVIII/152/10 RADY GMINY BOĆKI z dnia 28 września 2010 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Boćki punktu przedszkolnego - Klubu Przedszkolaka Bociek Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 września 2012 r. Poz. 2643 UCHWAŁA NR 119/XVI/12 RADY GMINY ZAMBRÓW. z dnia 21 sierpnia 2012 r.

Białystok, dnia 21 września 2012 r. Poz. 2643 UCHWAŁA NR 119/XVI/12 RADY GMINY ZAMBRÓW. z dnia 21 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 września 2012 r. Poz. 2643 UCHWAŁA NR 119/XVI/12 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/154/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/154/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/154/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 31 W KRAKOWIE ROZDZIAŁ I. PODSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 31 W KRAKOWIE ROZDZIAŁ I. PODSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia STATUT SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 31 W KRAKOWIE ROZDZIAŁ I. PODSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Przedszkole nosi nazwę: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10

Bardziej szczegółowo

Projekt Organizacji Wychowania Przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym EGO

Projekt Organizacji Wychowania Przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym EGO Projekt Organizacji Wychowania Przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym EGO I. Postanowienia ogólne 1. Nazwa placówki i miejsce jej działania. 1.1. Punkt Przedszkolny EGO działa w formie punktu przedszkolnego.

Bardziej szczegółowo

STATUT PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO TUP TUP

STATUT PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO TUP TUP STATUT PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO TUP TUP 1 1. Tup Tup zwane dalej Punktem, jest punktem przedszkolnym. 2. Siedziba punktu: ul. Strumykowa 15j 65-001 Zielona Góra Tel. 68/ 4539191 3. Punkt działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Organizacja Punktów Przedszkolnych działających. w Gminie Stąporków

Organizacja Punktów Przedszkolnych działających. w Gminie Stąporków Załącznik do Uchwały Nr LVI/456/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 września 2014r. Organizacja Punktów Przedszkolnych działających w Gminie Stąporków 1 1. Punkt przedszkolny nosi nazwę: - Punkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oddziałów Przedszkolnych utworzonych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim

Regulamin Oddziałów Przedszkolnych utworzonych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim Regulamin Oddziałów Przedszkolnych utworzonych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Adres oddziału przedszkolnego: Szkoła Podstawowa nr 1 w Aleksandrowie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/180/09 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 października 2009 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Cichym

Uchwała Nr XXXIII/180/09 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 października 2009 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Cichym Uchwała Nr XXXIII/180/09 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 października 2009 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Cichym Na podstawie art. 5 ust.5, art. 5a ust.2 pkt 1, art.6 ust.2 oraz art. 14a

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W GNIEWINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W GNIEWINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W GNIEWINIE Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawa prawna działania Punktu Przedszkolnego: - Ustawa z 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO WE WŁODAWIE NA LATA 2015-2018

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO WE WŁODAWIE NA LATA 2015-2018 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO WE WŁODAWIE NA LATA 2015-2018 Motto: Dziecko ma uczyć się bawiąc i bawić się ucząc zabawa jest podstawową formą aktywności dziecka, która dominuje w wychowaniu przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM

ZASADY ORGANIZACJI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM ZASADY ORGANIZACJI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

REGULAMIN DZIAŁANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO S Z K O Ł A P O D S T A W O W A N R 9 2 i m. J a n a B r z e c h w y w W a r s z a w i e ul. Przasnyska 18a 01-756 Warszawa tel./fax 633-97-17 E-mail: sp92@edu.um.warszawa.pl REGULAMIN DZIAŁANIA ODDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Statut. Oddziału Przedszkolnego. przy Szkole Podstawowej nr 17. w Rzeszowie

Statut. Oddziału Przedszkolnego. przy Szkole Podstawowej nr 17. w Rzeszowie Statut Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 17 w Rzeszowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr.256 poz.2572 z pózn. zm.), 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Statut Przedszkola Niepublicznego POSTANOWIENIA OGÓLNE. Prywatne Przedszkole Koniczynka w Mosinie. Podstawą prawną działania Przedszkola jest:

Statut Przedszkola Niepublicznego POSTANOWIENIA OGÓLNE. Prywatne Przedszkole Koniczynka w Mosinie. Podstawą prawną działania Przedszkola jest: Statut Przedszkola Niepublicznego I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Przedszkole Koniczynka, zwane dalej przedszkolem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba Przedszkola znajduje się w Mosinie przy ulicy Leszczyńskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania oddziału przedszkolnego. Załącznik nr 1. Statut Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej

Regulamin funkcjonowania oddziału przedszkolnego. Załącznik nr 1. Statut Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej Regulamin funkcjonowania oddziału przedszkolnego Załącznik nr 1 Statut Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYNOWŁODZE WIELKIEJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2008/2009 z dnia 25 XI 2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samorządowego Przedszkola w Wołowicach

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2008/2009 z dnia 25 XI 2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samorządowego Przedszkola w Wołowicach Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2008/2009 z dnia 25 XI 2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samorządowego Przedszkola w Wołowicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/113/08 Rady Gminy Świętajno z dnia 3 października 2008 r.

Uchwała Nr XXI/113/08 Rady Gminy Świętajno z dnia 3 października 2008 r. Uchwała Nr XXI/113/08 w sprawie utworzenia publicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych w innej formie niŝ przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne. Na podstawie art. 5 ust. 5, art.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDZKOLNEGO W ZBOROWIE

ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDZKOLNEGO W ZBOROWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Solec-Zdrój Nr VIII/36/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDZKOLNEGO W ZBOROWIE 1. Punkt Przedszkolny Gminy Solec-Zdrój w miejscowości Zborów działa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/247/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/247/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA Nr XXXIV/247/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych Na podstawie art. 16 ust. 1, 3

Bardziej szczegółowo

Statut Przedszkola Niepublicznego AKADEMIA SMYKA

Statut Przedszkola Niepublicznego AKADEMIA SMYKA Statut Przedszkola Niepublicznego AKADEMIA SMYKA I Postanowienia ogólne 1. Przedszkole niepubliczne zwane dalej Przedszkolem, jest przedszkolem niepublicznym prowadzonym przez osobę fizyczną. 2. Siedziba

Bardziej szczegółowo

STATUT. Niepublicznego Przedszkola Ognisko. w Raniżowie. ul. Grunwaldzka 32

STATUT. Niepublicznego Przedszkola Ognisko. w Raniżowie. ul. Grunwaldzka 32 STATUT Niepublicznego Przedszkola Ognisko w Raniżowie ul. Grunwaldzka 32 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Niepubliczne Przedszkole Ognisko, zwane dalej przedszkolem jest placówką niepubliczną. 1 1. Siedziba

Bardziej szczegółowo

I. ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY. Organizacja oddziału przedszkolnego

I. ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY. Organizacja oddziału przedszkolnego I. ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY Organizacja oddziału przedszkolnego 73. 1. Siedzibą oddziału przedszkolnego jest budynek Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu. 2. Oddział przedszkolny jest przedszkolem

Bardziej szczegółowo

w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego z siedzibą w Szkole Podstawowej w Siemoniu

w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego z siedzibą w Szkole Podstawowej w Siemoniu UCHWAŁA NR XXVII/193/2013 RADY GMINY ZŁAWIES WIELKA z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego z siedzibą w Szkole Podstawowej w Siemoniu Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT Niepublicznego Przedszkola Madagaskar w Rzeszowie przy ul. Fabrycznej 2a

STATUT Niepublicznego Przedszkola Madagaskar w Rzeszowie przy ul. Fabrycznej 2a STATUT Niepublicznego Przedszkola Madagaskar w Rzeszowie przy ul. Fabrycznej 2a ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczne Przedszkole Madagaskar, zwane dalej przedszkolem jest placówką niepubliczną.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/431/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH. z dnia 25 września 2013 r. w sprawie Statutu Żłobka Miejskiego w Suwałkach

UCHWAŁA NR XL/431/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH. z dnia 25 września 2013 r. w sprawie Statutu Żłobka Miejskiego w Suwałkach UCHWAŁA NR XL/431/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 25 września 2013 r. w sprawie Statutu Żłobka Miejskiego w Suwałkach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/247/2012 RADY GMINY KROKOWA. z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Sławoszynie

UCHWAŁA NR XXIV/247/2012 RADY GMINY KROKOWA. z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Sławoszynie UCHWAŁA NR XXIV/247/2012 RADY GMINY KROKOWA z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Sławoszynie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 17 W GDAŃSKU. art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.

STATUT PRZEDSZKOLA NR 17 W GDAŃSKU. art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm. STATUT PRZEDSZKOLA NR 17 W GDAŃSKU Podstawy prawne: art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.), art. 20 ust. 2 i 25 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

STATUT. Niepublicznego Przedszkola Akademia Małego Inżyniera Ul. Gromskiego Rzeszów. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT. Niepublicznego Przedszkola Akademia Małego Inżyniera Ul. Gromskiego Rzeszów. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT Niepublicznego Przedszkola Akademia Małego Inżyniera Ul. Gromskiego 10 35-233 Rzeszów ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczne Przedszkole Akademia Małego Inżyniera, zwane dalej przedszkolem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEDSZKOLA KRÓLA MACIUSIA I W KOMORNIKACH /wyciąg ze Statutu Przedszkola /

REGULAMIN PRZEDSZKOLA KRÓLA MACIUSIA I W KOMORNIKACH /wyciąg ze Statutu Przedszkola / REGULAMIN PRZEDSZKOLA KRÓLA MACIUSIA I W KOMORNIKACH /wyciąg ze Statutu Przedszkola / Przedszkole w Polsce wchodzi w skład systemu Oświaty i stanowi wstępny szczebel kształcenia. Cele i zadania przedszkola

Bardziej szczegółowo

Procedura dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania ogólnego

Procedura dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania ogólnego Procedura dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania ogólnego Na podstawie art. 22a ust. 8 ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU AKADEMIA MŁODEGO GENIUSZA W RADOMIU

PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU AKADEMIA MŁODEGO GENIUSZA W RADOMIU GŁÓWNE CELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU AKADEMIA MŁODEGO GENIUSZA W RADOMIU Podstawa prawna: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin przedszkola Klub Małych Odkrywców przy Towarzystwie Amicus w Białymstoku

Regulamin przedszkola Klub Małych Odkrywców przy Towarzystwie Amicus w Białymstoku Regulamin przedszkola Klub Małych Odkrywców przy Towarzystwie Amicus w Białymstoku Opracowana na podstawie: 1) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

2. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

2. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA REGULAMIN PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO,,POD TOPOLĄ 1.CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA Podstawowymi celami przedszkola są: wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci z wykorzystaniem jego wrodzonych możliwości,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie Uchwalono na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przedszkola na Zielonej Górce w Białymstoku ul. Wenecka

Regulamin Przedszkola na Zielonej Górce w Białymstoku ul. Wenecka Regulamin Przedszkola na Zielonej Górce w Białymstoku ul. Wenecka Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin Przedszkola został opracowany na podstawie: 1) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2 DO STATUTU SZERMIERCZEJ SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 85 im. prof. M. Suskiego. z dnia 29 czerwca 2012 roku

ANEKS NR 2 DO STATUTU SZERMIERCZEJ SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 85 im. prof. M. Suskiego. z dnia 29 czerwca 2012 roku ANEKS NR 2 DO STATUTU SZERMIERCZEJ SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 85 im. prof. M. Suskiego z dnia 29 czerwca 2012 roku Do Statutu Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 we Wrocławiu wprowadza

Bardziej szczegółowo

Regulamin oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce Królewskiej

Regulamin oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce Królewskiej Regulamin oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce Królewskiej ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Oddział przedszkolny: a / prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ 2014 Opracowanie Anna Bajur Dzierążnia, 19.08.2013 roku CEL PROGRAMU,,Wychowanie dziecka w atmosferze wzajemnego szacunku, akceptacji

Bardziej szczegółowo

STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Jana Pawła II w Paprotni

STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Jana Pawła II w Paprotni STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Jana Pawła II w Paprotni Uchwała nr 3/2012/2013 z dnia 16 października 2012 roku Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paprotni

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO CHATKA PRZEDSZKOLAKA W GDYNI PRZY UL. OLIWKOWEJ 10, SOJOWEJ 1E/02

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO CHATKA PRZEDSZKOLAKA W GDYNI PRZY UL. OLIWKOWEJ 10, SOJOWEJ 1E/02 PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE CHATKA PRZEDSZKOLAKA UL. OLIWKOWA 10, SOJOWA 1E/02 81-589 GDYNIA STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO CHATKA PRZEDSZKOLAKA W GDYNI PRZY UL. OLIWKOWEJ 10, SOJOWEJ 1E/02 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO WYSOKA W WYSOKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO WYSOKA W WYSOKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO WYSOKA W WYSOKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Przedszkole działa na podstawie: a)ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Pogorzeli Warszawskiej

w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Pogorzeli Warszawskiej Uchwała Nr 53/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Pogorzeli Warszawskiej Na podstawie art. 14 a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SŁONECZNA GROMADA W PŁAWNEJ ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SŁONECZNA GROMADA W PŁAWNEJ ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SŁONECZNA GROMADA W PŁAWNEJ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1.1. Przedszkole jest placówką niepubliczną. 1.2. Przedszkole prowadzi Stowarzyszenie Rozwój Wsi Pławna,

Bardziej szczegółowo

STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej

STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej Podstawy prawne działania oddziału przedszkolnego: 1. Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

ZE STATUTU PRZEDSZKOLA

ZE STATUTU PRZEDSZKOLA ZE STATUTU PRZEDSZKOLA Rozdział II CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 2 Przedszkole realizuje cele i zadania w duchu wartości i zasad przekazywanych przez Kościół Katolicki, a w szczególności: 1. Wspomaga indywidualny

Bardziej szczegółowo

STATUT Niepublicznego Żłobka Międzynarodowej Akademii Malucha Daisy w Krakowie

STATUT Niepublicznego Żłobka Międzynarodowej Akademii Malucha Daisy w Krakowie STATUT Niepublicznego Żłobka Międzynarodowej Akademii Malucha Daisy w Krakowie 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niepubliczny żłobek nosi nazwę: Międzynarodowa Akademia Malucha Daisy. 2. Siedziba niepublicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/599/08 RADY MIASTA GDYNI z dnia 19 listopada 2008r

UCHWAŁA NR XXV/599/08 RADY MIASTA GDYNI z dnia 19 listopada 2008r UCHWAŁA NR XXV/599/08 RADY MIASTA GDYNI z dnia 19 listopada 2008r w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego Nr 1 w Specjalnej Szkole Podstawowej Nr 24 w Gdyni, ul. Witomińska 25/27. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MAŁYM RUDNIKU. Rozdział I

STATUT GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MAŁYM RUDNIKU. Rozdział I STATUT GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MAŁYM RUDNIKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1.Gminne Przedszkole w Małym Rudniku zwane dalej,, przedszkolem,, jest przedszkolem publicznym. 2. Siedziba przedszkola znajduje

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania oddziału przedszkolnego Słoneczka w Zespole Szkół w Dębem Wielkim

Zasady funkcjonowania oddziału przedszkolnego Słoneczka w Zespole Szkół w Dębem Wielkim Zasady funkcjonowania oddziału przedszkolnego Słoneczka w Zespole Szkół w Dębem Wielkim Załącznik nr 4 do uchwały nr 5/2016/2017 Rady Pedagogicznej z dnia 25.VIII.2016r. 1. 1. W szkole funkcjonuje oddział

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Nazwa Placówki

Rozdział 1 Nazwa Placówki Rozdział 1 Nazwa Placówki 1 1. Nazwa Przedszkola: Skakanka 2. Siedziba Przedszkola znajduje się w.wieliczce 3. Adres przedszkola: ul. Różana 24 4. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna Lucyna Strzępek

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO PROMYCZEK W BOJANIE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO PROMYCZEK W BOJANIE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO PROMYCZEK W BOJANIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przedszkole Niepubliczne, zwane dalej Przedszkolem, jest przedszkolem niepublicznym prowadzonym przez osobę fizyczną. 2.

Bardziej szczegółowo