REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LYONESS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LYONESS"

Transkrypt

1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LYONESS 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin dotyczy osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonujących zakupów w sklepie internetowym Lyoness. 2. Klientem jest osoba fizyczna zarejestrowana jako Uczestnik Programu, która kupuje towary w sklepie internetowym Lyoness. Niniejszy regulamin stosuje się również do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonujących zakupów w sklepie internetowym Lyoness, będących również Uczestnikami Programu, chyba że strony postanowią inaczej w drodze umowy zawartej w formie pisemnej. 3. Dla kupujących, będących osobami fizycznymi, którzy dokonują zakupów w sklepie internetowym Lyoness w celu niezwiązanym ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, obok niniejszego regulaminu zastosowanie mają również przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz. U Nr 22 poz. 271 z poz. zm.). 4. Sprzedawcą jest Lyoness EUROPE AG z siedzibą na Bahnhofstrasse 7, CH-9470 Buchs, zarejestrowana pod nr CH w Rejestrze Handlowym Kantonu St. Gallen, reprezentowana na terenie Polski przez z siedzibą w Katowicach (40-524), przy ul. Kościuszki 169, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ; Lyoness Management GmbH, Kärntnerstrasse 9, A-8020 Graz, zarejestrowana pod LGF.ZRS Graz, FN X, UID: ATU w Graz oraz,, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Złożenie zamówienia i zawarcie umowy. 1. Oferta Sprzedawcy obowiązuje do wyczerpania zapasów. 2. Klient składa zamówienie wybierając produkt i umieszczając go w koszyku zakupowym. 3. Produkty i ich ilość w koszyku zakupowym Klient może w każdej chwili zmienić wg uznania, jeszcze przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. 4. W sklepie internetowym Lyoness zakupu dokonać mogą wyłącznie Klienci będący Uczestnikami Programu Lyoness. 5. Finalizacja zamówienia odbywa się w czterech krokach: a) wybór sposobu dostarczenia towaru, b) wybór sposobu płatności i podanie kodu PIN (kod ten klient otrzymuje przy rejestracji, zamawia go sam lub otrzymuje go podczas składania zamówienia drogą sms) zatwierdzającego zamówienie, c) sprawdzenie zamówienia, d) ostateczne potwierdzenie zamówienia.

2 6. Przed ostatecznym złożeniem zamówienia, na stronie potwierdzającej zamówienie Klient ma możliwość podglądu zamówienia wraz z jego szczegółami, włącznie z cenami i ilościami. 7. Zamówienie, które składa Klient jest nieodwołalne. 8. Umowa zakupu zostaje zawarta, gdy Sprzedawca potwierdzi wpływ zamówienia. Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia niezwłocznie poprzez automatyczną odpowiedź Jeżeli Klient nie otrzyma niezwłocznie potwierdzenia wymienionego w 2 ust. 8 niniejszego regulaminu, Sprzedawca wyśle mu je pocztą. 10. Jeśli Klient po złożeniu zamówienia nie otrzyma potwierdzenia przyjęcia zamówienia, może zasięgnąć informacji na jego temat od podmiotu wymienionego w 3 ust. 6 niniejszego regulaminu. 11. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą znajduje się w formie elektronicznej w siedzibie podmiotu wymienionego w 3 ust. 6 niniejszego regulaminu. Klient może zażądać kopii umowy drogą mailową 3. Odstąpienie od umowy i zwrot świadczeń. 1. Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kc, który zawarł umowę kupna sprzedaży zgodnie z niniejszym regulaminem, może od umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 2. W razie skutecznego odstąpienia Klienta od umowy, umowa uważana jest za niezawartą. W takim przypadku Klient powinien zwrócić towar podmiotowi wymienionemu w 3 ust. 6 niniejszego regulaminu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Koszt zwrócenia towaru ponosi Klient. Zwrot zapłaty za zwracany towar nastąpi również niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę pełnowartościowego produktu wraz z paragonem lub/i fakturą VAT. 3. Klient otrzyma na piśmie potwierdzenie zwrotu zapłaty za towar. 4. Klient musi odesłać towar nieuszkodzony i w oryginalnym opakowaniu. Jeśli towar nie wymaga sprawdzenia pod względem funkcjonalności, musi zostać odesłany w stanie nienaruszonym. 5. Sprzedawca może obciążyć Klienta kosztami, jeśli towar został uszkodzony lub zużyty, potrącając stosowną wartość od zwracanej kwoty i informując o tym Klienta. 6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy składać na adres: ul. Kościuszki Katowice tel: 32 /

3 4. Dostawa. 1. Jeżeli towar jest dostępny w magazynie sprzedającego, czas jego dostawy wynosi: a) artykuły reklamowe min. 6 dni roboczych od wpływu zapłaty przez Klienta, b) flyery min. 6 dni roboczych od wpływu zapłaty przez Klienta, c) bony 4 dni robocze od daty zaksięgowania środków na koncie Klienta w Programie Rozliczeniowym Lyoness (nie licząc dnia zaksięgowania środków na koncie zakupowym). 2. Jeżeli towar nie jest dostępny w magazynie sprzedającego, Klient powinien zasięgnąć informacji o terminie wysyłki i dostawy w/w towaru u podmiotu wymienionego w 3 ust. 6 niniejszego regulaminu. O braku dostępności zamówionych materiałów Klient zostanie poinformowany: a) artykuły reklamowe drogą mailową, b) flyery drogą mailową, c) bony w momencie niedostępności nie ma możliwości ich zamówienia, gdyż nie są one uwidocznione na stronie internetowej, za wyjątkiem pierwszej rejestracji, przy której Klient zostanie o braku dostępności powiadomiony drogą mailową. 3. Jeśli towar nie zostanie dostarczony w przeciągu podanego czasu, Klient może zasięgnąć informacji na temat wysyłki i czasu dostawy u podmiotu wymienionego w 3 ust. 6 niniejszego regulaminu. 4. Niezależnie od dostępności towaru w magazynie sprzedającego, jego dostawa nastąpi najpóźniej w terminie trzydziestu dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy towaru w/w terminie, to zwróci Klientowi całą otrzymaną od niego sumę pieniędzy. 5. Klient wraz z towarem otrzyma od Sprzedawcy pismo, potwierdzające wszystkie najważniejsze warunki umowy. 5. Ceny 1. Ceny: a) artykułów reklamowych są w PLN włącznie z podatkiem VAT i nie zawierają kosztów wysyłki, b flyerów są w PLN włącznie z podatkiem VAT i nie zawierają kosztów wysyłki, c) bonów są w PLN; przy zamówieniu bonów poniżej 900 PLN koszty wysyłki wynoszą około 18,50 PLN + VAT, a przy zamówieniu bonów na kwotę minimum 900 PLN przesyłka jest bezpłatna. 2. Dla każdego zamówienia obowiązują ceny, które widnieją na stronie internetowej w czasie składania zamówienia. 3. Zapłata za zamówienie pobierana jest ze środków z konta zakupowego (nieprzypisane płatności, bony zakupowe, bony lojalnościowe).

4 6. Koszty wysyłki. 1. Koszty opakowania i ubezpieczenia na czas transportu zawarte są w kosztach wysyłki. 2. a) Artykuły marketingowe wysyłane są przez Lyoness Management Austria. Klient ponosi koszty wysyłki. b) Flyery (pakiety rejestracyjne) wysyłane są przez Lyoness Management Austria. Klient ponosi koszty wysyłki. c) Bony wysyłane są przez podmiot wymieniony 3 ust. 6 niniejszego regulaminu. Klient ponosi koszty wysyłki (około 18,50 PLN + VAT) przy zamówieniu bonów na kwotę poniżej 900 PLN. jego ostatecznym zatwierdzeniem. Informacja o kosztach wysyłki bonów widoczna jest w 3. kroku - sprawdzenie zamówienia. 3. Koszty wysyłki bonów płatne są przy odbiorze - kurierowi. 7. Zastrzeżenie własności. 1. Dostarczany towar do momentu całkowitej zapłaty pozostaje własnością sprzedającego. 8. Ochrona danych osobowych. 1. Lyoness EUROPE AG jako administrator danych przetwarza dane osobowe Klientów korzystających ze sklepu internetowego Lyoness Store w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U Nr 101 poz. 926). 2. Klient korzystający ze sklepu internetowego Lyoness wyraża zgodę, aby jego dane osobowe podane w toku procesu zamawiania, były przetwarzane przez Lyoness EUROPE AG w celu realizacji zamówienia, w celach marketingowych oraz reklamowych. 3. Klient jednocześnie wyraża zgodę, aby Lyoness EUROPE AG przekazywał jego dane osobowe innym podmiotom, w tym Lyoness Management Austria lub Partnerom Handlowym, gdy jest to niezbędne do realizacji zamówienia lub wykonania umowy. 9. Bezpieczeństwo. 1. Wszystkie dane Klienta podane w sklepie internetowym Lyoness w tym: informacje dotyczące karty kredytowej, banku, adresu Klienta czy też adresu poczty elektronicznej są automatycznie szyfrowane przy użyciu protokołu SSL (Secure Sockets Layer Protokoll). SSL to standardowy protokół szyfrowania podczas transmisji. 10. Postępowanie reklamacyjne. 1. Klient może zgłosić pisemną reklamację zakupionego towaru, jeżeli jest niezgodny zamówieniem albo uszkodzony w terminie 7 dni od dnia odbioru towaru. 2. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podmiotu wymienionego w 3 ust. 6 niniejszego regulaminu.

5 3. Podmiot wymieniony w 3 ust. 6 niniejszego regulaminu będzie rozpatrywał reklamację na bieżąco w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Sprzedawca poinformuje Klienta w formie pisemnej wskazując powody uwzględnienia lub nierozpatrzenia reklamacji. 11. Postanowienia końcowe. 1. Prawem właściwym dla ewentualnych sporów jest prawo polskie. 2. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu regulaminu na łamach strony internetowej wraz z informacją o ich dokonaniu. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez wysłanie pisma wypowiadającego warunki umowy na adres poczty elektronicznej podmiotu wymienionego w 3 ust. 6 niniejszego regulaminu. 3. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych z korzystania przez Klienta ze sklepu internetowego i towaru w nim nabytego jest sąd właściwy dla Lyoness Poland Sp. z o. o. 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.

6 INFORMACJE DLA KLIENTA 1. Sklep internetowy Lyoness jest prowadzony przez Lyoness Europe AG z siedzibą w Bahnhofrstrasse 7, CH-9470 Buchs, zarejestrowaną pod nr CH w Rejestrze Handlowym Kantonu St. Gallen, reprezentowaną na terenie Polski przez Lyoness Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-524), przy ulicy Kościuszki 169, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP Regulamin warunków i zasad sprzedaży oraz szczegółowe zasady dotyczące praw Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży i składania reklamacji znajdują się na stronie sklepu internetowego 3. Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów orazodpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DZ.U. z 2000, Nr. 22, poz. 277 z późn.zm) Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając Sprzedającemu oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od otrzymania produktu. (Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość / zgłoszenia reklamacji dostępny poniżej). Wyjątki w tym zakresie wynikają wprost z postanowień ustawy i są określone w art. 10 ust. 3 (prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: 1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1, 2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, 3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku 4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, 5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, 6) dostarczania prasy, 7) usług w zakresie gier hazardowych). 4. Reklamacje zakupionego produktu lub jakości świadczonych usług można składać wyłącznie w siedzibie Sprzedawcy załączając do zgłoszenia reklamacji reklamowany produkt wraz z dokładnym opisem reklamacji (Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość / zgłoszenia reklamacji dostępny poniżej) oraz fakturą VAT (i / lub paragonem), zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie na stronie sklepu internetowego. 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość zwrot pieniędzy następuje w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedającego pełnowartościowego produktu wraz z paragonem (Fakturą) zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie oraz na stronie internetowej sklepu. Zwracany produkt musi być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. 6. Umowa na świadczenie ciągłe lub okresowe może być zawarta na czas nieoznaczony lub oznaczony, zgodnie z art. 8 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Przy czym najkrótszy okres umowy na czas oznaczony wynosi jeden miesiąc. Umowa zawarta na czas oznaczony dłuższy niż rok poczytuje się po upływie tego okresu na zawartą na czas nieoznaczony. Termin wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieoznaczony wynosi zgodnie z art. 8.3 jeden miesiąc, przy czym możliwe jest jego skrócenie w drodze porozumienia stron zawartego w formie pisemnej.

7 WZÓR Na zlecenie Lyoness Europe AG Lyoness Poland Sp. z o. o. Ul. Kościuszki Katowice OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI Miejscowość i data:... Imię i nazwisko:... Adres korespondencyjny:... Telefon kontaktowy:... Adres mailowy:... Numer zamówienia/wysyłki:... OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ* Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) odstępuję od umowy sprzedaży zawartej w dniu. w.... Proszę o zwrot kwoty.. zł (słownie)... Na konto zakupowe Uczestnika Programu o numerze ID Oświadczam, iż zwracam w stanie niezmienionym produkt (nazwa produktu):... Otrzymany w dniu:... Zwrot pieniędzy za produkt nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania przez Sprzedającego pełnowartościowego produktu wraz z paragonem lub/i fakturą VAT, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie oraz na stronie sklepu internetowego. Zwracany produkt musi być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. ZGŁOSZENIE REKLAMACJI* Zgłaszam reklamację produktu (nazwa)... Opis reklamacji: Proszę o wymianę produktu na pełnowartościowy. W przypadku braku możliwości ponownego wysłania produktu, Sprzedający dokona zwrotu pieniędzy za reklamowany produkt na konto zakupowe Uczestnika Programu o numerze ID:... Reklamowany produkt wraz z opisem reklamacji oraz fakturą VAT lub/i paragonem należy dostarczyć do Sprzedającego, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie oraz na stronie sklepu.... Czytelny podpis Klienta.. * Proszę zaznaczyć właściwe