STRATEGIE UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ASPECTA ŻYCIE TU S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIE UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ASPECTA ŻYCIE TU S.A."

Transkrypt

1 STRATEGIE UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ASPECTA ŻYCIE TU S.A.

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Aspecta ycie TU S.A. (zwana w dalszej czêœci Strategii Towarzystwem) w ramach Ubezpieczeñ na ycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapita³owym oferuje nastêpuj¹ce Fundusze: 1) oparte na jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zarz¹dzanych wed³ug strategii inwestycyjnych okreœlonych przez poszczególne Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, 2) zarz¹dzane wed³ug indywidualnej strategii inwestycyjnej okreœlonej przez Towarzystwo. 2. Strategie Funduszy, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) przedstawione zosta³y w Rozdziale I, w Tabeli 1. Strategie Funduszy, o których mowa w ust. 1 pkt. 2) przedstawione zosta³y w Rozdziale II. ROZDZIAŁ I 1. Celem ka dego z Funduszy oferowanych przez Towarzystwo jest maksymalizacja d³ugoterminowego wzrostu wartoœci aktywów netto oraz wartoœci Jednostek poprzez lokowanie œrodków pochodz¹cych ze sk³adek ubezpieczeniowych lub wp³at dodatkowych zgodnie ze Strategiami przedstawionymi w Rozdziale I z zachowaniem postanowieñ 4 Regulaminu Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita³owych. 2. Towarzystwo do³o y wszelkich starañ, aby osi¹gn¹æ cele inwestycyjne Funduszy, o których mowa w ust Wyniki Funduszu osi¹gane w przesz³oœci nie stanowi¹ gwarancji i podstawy do oczekiwania wyników w okresach przysz³ych. Tab. 2 NAZWA FUNDUSZU UFK KOD FUNDUSZU STRATEGIA FUNDUSZU* UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITA OWE ASPECTA SKARBIEC TFI S.A. TOP Funduszy Akcji TOP Funduszy Stabilnych Akcja SK42 SK21 SK41 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Skarbiec TOP Funduszy Akcji, charakteryzuj¹cego siê wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Skarbiec TOP Funduszy Akcji jest funduszem, który inwestuje powierzone mu œrodki w tytu³y uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, które w ocenie zarz¹dzaj¹cego powinny osi¹gaæ najlepsze wyniki inwestycyjne. Modelowy sk³ad lokat funduszu Skarbiec TOP Funduszy Akcji: 80% fundusze akcyjne, 10% fundusze obligacyjne i rynku pieniê nego, 10% lokaty. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych jest funduszem stabilnego wzrostu, który inwestuje powierzone mu œrodki w tytu³y uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, które w ocenie zarz¹dzaj¹cego powinny osi¹gaæ najlepsze wyniki inwestycyjne. Modelowy sk³ad lokat funduszu Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych: 60% fundusze obligacyjne i rynku pieniê nego, 35% fundusze akcyjne, 5% lokaty. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Skarbiec Akcja charakteryzuj¹cego siê wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Skarbiec Akcja jest funduszem, który inwestuje powierzone mu œrodki w akcje renomowanych spó³ek notowanych na Warszawskiej Gie³dzie Papierów Wartoœciowych (GPW) lub w papiery wartoœciowe o podobnym profilu ryzyka. W ograniczonym stopniu fundusz dokonuje lokat w d³u ne papiery wartoœciowe (dla zachowania p³ynnoœci inwestycji). Modelowy sk³ad lokat funduszu Skarbiec Akcja: 90% akcje renomowanych spó³ek notowanych na GPW (g³ównie wchodz¹ce w sk³ad indeksu WIG 20), 10% krótkoterminowe papiery d³u ne. Waga SK31 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Skarbiec Waga Zrównowa ony Skarbiec Waga Zrównowa ony jest funduszem typu zrównowa onego, który inwestuje powierzone mu œrodki w d³u ne papiery wartoœciowe oraz akcje renomowanych spó³ek wchodz¹cych w sk³ad indeksu WIG 20. Modelowy sk³ad lokat funduszu Skarbiec Waga Zrównowa ony: 60% obligacje Skarbu Pañstwa, 40% akcje. 2

3 III Filar Obligacja Depozytowy SK22 SK11 SK12 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Skarbiec III Filar charakteryzuj¹cego siê umiarkowanym poziomem ryzyka inwestycyjnego. Skarbiec III Filar jest funduszem stabilnego wzrostu, który inwestuje powierzone mu œrodki w d³u ne papiery wartoœciowe emitowane przez Skarb Pañstwa oraz inne papiery wartoœciowe zapewniaj¹ce konkurencyjne oprocentowanie. Modelowy sk³ad lokat funduszu Skarbiec III Filar: 70% instrumenty d³u ne Skarbu Pañstwa, 30% akcje spó³ek gie³dowych o najwy szej wiarygodnoœci. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Skarbiec Obligacja Instrumentów D³u nych charakteryzuj¹cego siê niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Skarbiec Obligacja Instrumentów D³u nych jest funduszem instrumentów d³u nych, który inwestuje powierzone mu œrodki przede wszystkim w krótko- i œrednioterminowe obligacje emitowane przez Skarb Pañstwa. Modelowy œredni termin do wykupu papierów wartoœciowych bêd¹cych przedmiotem lokat funduszu wynosi 2 lata. Modelowy sk³ad lokat funduszu Skarbiec Obligacja Instrumentów D³u nych: 80%-90% obligacje skarbowe, do 10% bony skarbowe, do 10% obligacje komunalne i przedsiêbiorstw. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Skarbiec Depozytowy D³u nych Papierów Wartoœciowych charakteryzuj¹cego siê niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Skarbiec Depozytowy D³u nych Papierów Wartoœciowych jest funduszem instrumentów d³u nych, który inwestuje powierzone mu œrodki przede wszystkim w d³u ne papiery wartoœciowe o œrednim i d³ugim terminie wykupu, emitowane przez przedsiêbiorstwa. Modelowy œredni termin do wykupu papierów wartoœciowych bêd¹cych przedmiotem lokat funduszu wynosi 3,5 roku. Modelowy sk³ad lokat funduszu Skarbiec Depozytowy D³u nych Papierów Wartoœciowych: 70% obligacje korporacyjne, 30% obligacje Skarbu Pañstwa. Kasa SK01 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Skarbiec Kasa Rynku Pieniê nego charakteryzuj¹cego siê niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Skarbiec Kasa Rynku Pieniê nego jest funduszem rynku pieniê nego, który powierzone mu œrodki inwestuje na rynku pieniê nym. W sk³ad portfela funduszu wchodz¹ g³ównie krótkoterminowe (o terminie wykupu do 1 roku) d³u ne papiery wartoœciowe. Ryzyko inwestycji ograniczane jest poprzez wybór emitentów o najwiêkszej wiarygodnoœci. Modelowy sk³ad lokat funduszu Skarbiec Kasa Rynku Pieniê nego: 80% bony i obligacje skarbowe, 20% papiery komercyjne przedsiêbiorstw. Gotówkowy SK02 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Skarbiec Gotówkowy charakteryzuj¹cego siê niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Skarbiec Gotówkowy jest funduszem pieniê nym, który inwestuje powierzone mu œrodki w g³ównej mierze w krótkoterminowe papiery d³u ne, których czas pozostaj¹cy do wykupu nie przekracza jednego roku. Modelowy sk³ad lokat funduszu Skarbiec Gotówkowy: 50% d³u ne papiery komercyjne, 50% d³u ne papiery wartoœciowe emitowane przez Skarb Pañstwa. Private Equity Top Funduszy Zagranicznych SK43 SK44 UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITA OWE ASPECTA DWS TFI S.A. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Skarbiec Private Equity charakteryzuj¹cego siê wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Skarbiec Private Equity jest funduszem lokuj¹cym aktywa przede wszystkim w akcje spó³ek i jednostki funduszy inwestycyjnych zaanga owanych w przedsiêwziêcia typu private equity Fundusz Private Equity mo e stanowiæ alternatywê wobec tradycyjnych funduszy akcji. tradycyjnych funduszy akcji. Modelowy sk³ad lokat funduszu Skarbiec Private Equity: od 0% do 34% instrumenty rynku pieniê nego o terminie zapadalnoœci nie d³u szym ni rok. od 66% do 100% akcje i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Fundusz inwestuje powierzone œrodki w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Skarbiec Top Funduszy Zagranicznych, charakteryzuj¹cego siê wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Fundusz inwestycyjny Skarbiec Top Funduszy Zagranicznych lokuje aktywa przede wszystkim w tytu³y uczestnictwa oferowanych w Polsce zagranicznych akcyjnych funduszy inwestycyjnych. Czêœæ aktywów tego funduszu mo e byæ dodatkowo inwestowana w jednostki uczestnictwa polskich akcyjnych funduszy inwestycyjnych, jednostki i tytu³y uczestnictwa funduszy d³u nych oraz w niewielkim zakresie bezpoœrednio w akcje i papiery o charakterze d³u nym. Za³o eniem jest dobór inwestycji zagranicznych na najbardziej perspektywicznych rynkach œwiata. Dziêki "zró nicowanemu geograficznie" portfelowi fundusz ogranicza ryzyko inwestycyjne. Modelowy sk³ad lokat funduszu Skarbiec Top Funduszy Zagranicznych: 75% fundusze zagraniczne akcji, 15% akcje i fundusze polskie akcji, 10% instrumenty d³u ne i depozyty bankowe. 3

4 Aspecta DWS Polska P³ynna Lokata Aspecta DWS Polska Zabezpieczenia Emerytalnego Aspecta DWS Polska Akcji Plus DW02 DW21 DW43 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego DWS Polska P³ynna Lokata, charakteryzuj¹cego siê obni onym poziomem ryzyka inwestycyjnego. DWS Polska P³ynna Lokata jest funduszem, który inwestuje powierzone mu œrodki w instrumenty finansowe rynku pieniê nego, których termin zapadalnoœci lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku, charakteryzuj¹ce siê niskim poziomem ryzyka. Modelowy sk³ad lokat funduszu DWS Polska P³ynna Lokata: 80% minimalny poziom lokat w d³u ne papiery wartoœciowe oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalnoœci lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego DWS Polska Zabezpieczenia Emerytalnego, DWS Polska Zabezpieczenia Emerytalnego jest funduszem, który inwestuje powierzone mu œrodki w d³u ne papiery wartoœciowe, depozyty i instrumenty rynku pieniê nego oraz akcje. Modelowy sk³ad lokat funduszu DWS Polska Zabezpieczenia Emerytalnego: 60% minimalny udzia³ lokat w d³u ne papiery wartoœciowe, depozyty i instrumenty rynku pieniê nego, 5%-40% udzia³ akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrze eniem sytuacji wyj¹tkowych. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego DWS Polska Akcji Plus, charakteryzuj¹cego siê podwy szonym poziomem ryzyka inwestycyjnego. DWS Polska Akcji Plus jest funduszem, który inwestuje powierzone mu œrodki w akcje i inne instrumenty oparte o akcje, przy czym poziom tych lokat jest uzale niony od bie ¹cej koniunktury rynkowej. Modelowy sk³ad lokat funduszu DWS Polska Akcji Plus: 50% minimalny udzia³ akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, 100% maksymalny udzia³ akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje. Aspecta DWS Polska Akcji DW41 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego DWS Polska Akcji, charakteryzuj¹cego siê podwy szonym poziomem ryzyka inwestycyjnego. DWS Polska Akcji jest funduszem, który inwestuje powierzone mu œrodki w akcje i inne instrumenty oparte o akcje, przy czym poziom tych lokat jest uzale niony od bie ¹cej koniunktury rynkowej. Modelowy sk³ad lokat funduszu DWS Polska Akcji: 70% minimalny udzia³ akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, 100% maksymalny udzia³ akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje. Aspecta DWS Polska Zrównowa ony Aspecta DWS Polska D³u nych Papierów Wartoœciowych Aspecta DWS Polska P³ynna Lokata Plus Aspecta DWS Polska Top 50 Europa (PLN i EURO) DW31 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego DWS Polska Zrównowa ony, DWS Polska Zrównowa ony jest funduszem, który inwestuje powierzone mu œrodki w akcje i w d³u ne papiery wartoœciowe. Modelowy sk³ad lokat funduszu DWS Polska Zrównowa ony: 40% minimalny udzia³ akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, 65% maksymalny udzia³ akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, Pozosta³a czêœæ aktywów jest lokowana w d³u ne papiery wartoœciowe, depozyty i instrumenty rynku pieniê nego. DW11 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego DWS Polska D³u nych Papierów Wartoœciowych, charakteryzuj¹cego siê obni onym poziomem ryzyka inwestycyjnego. DWS Polska D³u nych Papierów Wartoœciowych jest funduszem, który inwestuje powierzone mu œrodki w d³u ne papiery wartoœciowe. Modelowy sk³ad lokat funduszu DWS Polska D³u nych Papierów Wartoœciowych: 80% minimalny udzia³ d³u nych papierów wartoœciowych denominowanych w walucie polskiej. DW01 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego DWS Polska P³ynna Lokata Plus, charakteryzuj¹cego siê obni onym poziomem ryzyka inwestycyjnego. DWS Polska P³ynna Lokata Plus jest funduszem, który inwestuje powierzone mu œrodki w instrumenty finansowe rynku pieniê nego, których termin zapadalnoœci lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku, charakteryzuj¹ce siê niskim poziomem ryzyka. Modelowy sk³ad lokat funduszu DWS Polska P³ynna Lokata Plus: 80% minimalny udzia³ d³u nych papierów wartoœciowych oraz instrumentów finansowych, których termin zapadalnoœci lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku. DW44 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego DWS Polska Top 50 Europa, charakteryzuj¹cego siê podwy szonym poziomem ryzyka inwestycyjnego. DWS Polska Top 50 Europa jest funduszem, który inwestuje powierzone mu œrodki w akcje europejskich emitentów, przy czym okresowo, w sytuacjach wyst¹pienia za³amania gospodarki lub rynków finansowych udzia³ akcji w aktywach funduszu mo e zostaæ ograniczony. Europejskimi emitentami w rozumieniu statutu funduszu s¹ podmioty posiadaj¹ce siedzibê w Europie, lub podmioty których dzia³alnoœæ jest skupiona na rynku europejskim, przy czym za taki uwa a siê podmiot, którego wiêkszoœæ zysków pochodzi z rynku europejskiego lub wiêkszoœæ jego sprzeda y jest na nim dokonywana. Wp³aty do funduszu mog¹ byæ dokonywane w euro i z³otych polskich. Modelowy sk³ad lokat funduszu DWS Polska Top 50 Europa: 60% minimalny udzia³ akcji europejskich remitentów (ogólna liczba emitentów, jest ograniczona do 50-ciu). 4

5 Aspecta DWS Polska Euroobligacji (PLN i EURO) Aspecta DWS Polska Top 50 Ma³ych i Œrednich Spó³ek Plus DW12 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego DWS Polska Euroobligacji, DWS Polska Euroobligacji jest funduszem, który inwestuje powierzone mu œrodki w denominowane w euro papiery wartoœciowe o charakterze d³u nym, charakteryzuj¹ce siê niskim poziomem ryzyka kredytowego. Wp³aty do funduszu mog¹ byæ dokonywane w euro i z³otych polskich. Modelowy sk³ad lokat funduszu DWS Polska Euroobligacji: 80% minimalny udzia³ denominowanych w euro d³u nych papierów wartoœciowych oraz instrumentów finansowych, emitowanych przez podmioty posiadaj¹ce ocenê wiarygodnoœci kredytowej na poziomie inwestycyjnym ( investment grade rating) w rozumieniu standardów agencji ratingowych Standard & Poor s Corporation lub Moody s Investors Service lub Fitch Investors Service. DW42 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego DWS Polska Top 50 Ma³ych i Œrednich Spó³ek Plus, charakteryzuj¹cego siê wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Fundusz DWS Polska Top 50 Ma³ych i Œrednich Spó³ek Plus stosuje klasyczn¹ strategiê inwestycyjn¹, polegaj¹c¹ na wyselekcjonowanym doborze papierów wartoœciowych po³¹czonych z analiz¹ fundamentaln¹. Modelowy sk³ad funduszu DWS Polska Top 50 Ma³ych i Œrednich Spó³ek Plus: fundusz lokuje co najmniej 70% aktywów w akcje i instrumenty oparte o akcje emitentów o kapitalizacji ni szej ni jeden miliard euro na rynkach: polskim, rosyjskim, tureckim oraz innych pañstw Europy Œrodkowo-Wschodniej. Docelowo fundusz bêdzie inwestowa³ oko³o 50% aktywów na rynku polskim, pozosta³a czêœæ aktywów funduszu mo e byæ ulokowana w skarbowe papiery d³u ne. UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITA OWE ASPECTA PIONEER TFI S.A. Aspecta Pioneer Pieniê ny PI01 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Pioneer Pieniê ny, charakteryzuj¹cego siê niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Aktywa funduszu Pioneer Pieniê ny s¹ lokowane przede wszystkim w instrumenty rynku pieniê nego. Modelowy sk³ad lokat funduszu Pioneer Pieniê ny: fundusz lokuje aktywa w papiery wartoœciowe emitowane, porêczone lub gwarantowane przez Skarb Pañstwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartoœciowe i instrumenty rynku pieniê nego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w pañstwie cz³onkowskim, depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalnoœci nie d³u szym ni rok, 20% maksymalny udzia³ wartoœci lokat innych ni denominowane w walucie polskiej d³u nych papierów wartoœciowych, instrumentów rynku pieniê nego oraz depozytów bankowych. Aspecta Pioneer Obligacji Plus PI11 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Pioneer Obligacji Plus, Celem inwestycyjnym funduszu Pioneer Obligacji Plus jest wzrost wartoœci jego aktywów w wyniku wzrostu wartoœci lokat. Realizuj¹c cel inwestycyjny, fundusz mo e równie, o ile nie jest to sprzeczne z za³o onym celem inwestycyjnym, podejmowaæ dzia³ania maj¹ce na celu ochronê realnej wartoœci aktywów funduszu oraz osi¹ganie dochodu funduszu z lokowania aktywów. Modelowy sk³ad lokat funduszu Pioneer Obligacji Plus: aktywa funduszu s¹ lokowane przede wszystkim w d³u ne papiery wartoœciowe, 20% maksymalny udzia³ lokat innych ni w d³u ne papiery wartoœciowe i instrumenty rynku pieniê nego oraz w depozyty bankowe, 33% maksymalny udzia³ lokat innych ni : instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub bêd¹ce w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub emitowane, lub wystawiane przez podmioty maj¹ce siedzibê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub denominowane w z³otych polskich. Aspecta Pioneer Obligacji PI12 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Pioneer Obligacji, charakteryzuj¹cego siê umiarkowanym poziomem ryzyka inwestycyjnego. Celem inwestycyjnym funduszu Pioneer Obligacji jest wzrost wartoœci jego aktywów w wyniku wzrostu wartoœci lokat. Realizuj¹c cel inwestycyjny fundusz mo e równie, o ile nie jest to sprzeczne z za³o onym celem inwestycyjnym, podejmowaæ dzia³ania maj¹ce na celu ochronê realnej wartoœci aktywów funduszu oraz osi¹ganie dochodu funduszu z lokowania aktywów. Modelowy sk³ad lokat funduszu Pioneer Obligacji: aktywa funduszu s¹ lokowane przede wszystkim w d³u ne papiery wartoœciowe, 30% maksymalny udzia³ lokat innych ni : polskie skarbowe papiery wartoœciowe, d³u ne papiery wartoœciowe porêczone lub gwarantowane przez Skarb Pañstwa, d³u ne papiery wartoœciowe emitentów z ratingiem inwestycyjnym Standard & Poor s na poziomie nie ni szym ni BBB- lub z odpowiadaj¹cym mu ratingiem innych uznanych agencji ratingowych lub posiadaj¹ce pozytywn¹ ocenê inwestycyjn¹ dokonan¹ przez zarz¹dzaj¹cego funduszem oraz denominowane w z³otych polskich instrumenty rynku pieniê nego lub depozyty bankowe. 5

6 Aspecta Pioneer Stabilnego Wzrostu Aspecta Pioneer Zrównowa ony Aspecta Pioneer Akcji Polskich Aspecta Pioneer Zrównowa ony FIO PI21 PI31 PI41 P07 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Pioneer Stabilnego Wzrostu, Celem inwestycyjnym funduszu Pioneer Stabilnego Wzrostu jest d³ugoterminowy wzrost wartoœci jego aktywów w wyniku wzrostu wartoœci lokat, przy zachowaniu zasady ograniczonego ryzyka, przez inwestowanie w papiery wartoœciowe, w tym g³ównie w d³u ne papiery wartoœciowe i akcje. Modelowy sk³ad lokat funduszu Pioneer Stabilnego Wzrostu: aktywa funduszu s¹ lokowane w d³u ne papiery wartoœciowe, instrumenty rynku pieniê nego oraz depozyty bankowe, 40% maksymalny udzia³ lokat w instrumenty finansowe o charakterze udzia³owym, jak równie w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych maj¹cych siedzibê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w tytu³y uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie aktywów w akcje, 10% maksymalny udzia³ lokat innych ni okreœlone powy ej, 33% maksymalny udzia³ lokat innych ni : instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub bêd¹ce w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub emitowanych przez podmioty maj¹ce siedzibê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub denominowane w z³otych polskich. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Pioneer Zrównowa ony, charakteryzuj¹cego siê podwy szonym poziomem ryzyka inwestycyjnego. Celem inwestycyjnym funduszu Pioneer Zrównowa ony jest wzrost wartoœci aktywów w wyniku wzrostu wartoœci lokat. Realizuj¹c za³o ony cel inwestycyjny, fundusz mo e równie, o ile nie jest to sprzeczne z za³o onym celem inwestycyjnym, podejmowaæ dzia³ania maj¹ce na celu ochronê realnej wartoœci aktywów funduszu oraz osi¹ganie dochodu funduszu z lokowania aktywów. Modelowy sk³ad lokat funduszu Pioneer Zrównowa ony: aktywa funduszu s¹ lokowane w instrumenty finansowe o charakterze udzia³owym, d³u ne papiery wartoœciowe, instrumenty rynku pieniê nego oraz depozyty bankowe, 70% maksymalny udzia³ lokat w instrumenty finansowe o charakterze udzia³owym, jak równie w jednostki funduszy inwestycyjnych otwartych maj¹cych siedzibê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w tytu³y uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie aktywów w akcje, 10% maksymalny udzia³ lokat, innych ni okreœlone powy ej, 33% maksymalny udzia³ lokat innych ni : instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub bêd¹ce w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub emitowanych przez podmioty maj¹ce siedzibê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub denominowane w z³otych polskich. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Pioneer Akcji Polskich, charakteryzuj¹cego siê wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Celem inwestycyjnym funduszu Pioneer Akcji Polskich jest wzrost wartoœci aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartoœci lokat. Realizuj¹c za³o ony cel inwestycyjny fundusz mo e równie, o ile nie jest to sprzeczne z za³o onym celem inwestycyjnym, podejmowaæ dzia³ania maj¹ce na celu osi¹ganie dochodu funduszu z lokowania aktywów. Modelowy sk³ad lokat funduszu Pioneer Akcji Polskich: aktywa funduszu s¹ lokowane przede wszystkim w instrumenty finansowe o charakterze udzia³owym rozumiane przede wszystkim jako akcje oraz inne instrumenty, których cena w bezpoœredni sposób zale y od ceny jednej lub wielu akcji, jak równie te jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych maj¹cych siedzibê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tytu³y uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytu³y uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie aktywów w akcje, 20% maksymalny udzia³ lokat innych ni : instrumenty finansowe o charakterze udzia³owym, 33% maksymalny udzia³ lokat innych ni : instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub bêd¹ce w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub emitowanych przez podmioty maj¹ce siedzibê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub denominowane w z³otych polskich. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Pioneer Zrównowa ony FIO, charakteryzuj¹cego siê podwy szonym poziomem ryzyka inwestycyjnego. Celem inwestycyjnym funduszu Pioneer Zrównowa ony FIO jest wzrost wartoœci aktywów w wyniku wzrostu wartoœci lokat. Realizuj¹c za³o ony cel inwestycyjny, fundusz mo e równie, o ile nie jest to sprzeczne z za³o onym celem inwestycyjnym, podejmowaæ dzia³ania maj¹ce na celu ochronê realnej wartoœci aktywów funduszu oraz osi¹ganie dochodu funduszu z lokowania aktywów. Modelowy sk³ad lokat funduszu Pioneer Zrównowa ony FIO: aktywa funduszu s¹ lokowane w instrumenty finansowe o charakterze udzia³owym, d³u ne papiery wartoœciowe, instrumenty rynku pieniê nego oraz depozyty bankowe, 70% maksymalny udzia³ lokat w instrumenty finansowe o charakterze udzia³owym, jak równie w jednostki funduszy inwestycyjnych otwartych maj¹cych siedzibê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w tytu³y uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie aktywów w akcje, 10% maksymalny udzia³ lokat, innych ni okreœlone powy ej, 33% maksymalny udzia³ lokat innych ni : instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub bêd¹ce w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub emitowanych przez podmioty maj¹ce siedzibê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub denominowane w z³otych polskich. 6

7 Aspecta Pioneer Dochodu MIX 20 Aspecta Pioneer Wzrostu i Dochodu MIX 40 Aspecta Pioneer Wzrostu MIX 60 PI22 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Pioneer Dochodu MIX 20, Fundusz Pioneer Dochodu MIX 20 nale y do kategorii funduszy stabilnego wzrostu o dominuj¹cej czêœci d³u nej portfela. Zdecydowana wiêkszoœæ aktywów inwestowana jest w specjalnie dobrany portfel polskich obligacji i instrumentów rynku pieniê nego, a pozosta³e œrodki w akcje renomowanych spó³ek polskich i europejskich. Modelowy sk³ad funduszu Pioneer Dochodu MIX 20: czêœæ akcyjna portfela mo e stanowiæ maksymalnie 40% aktywów funduszu, udzia³ papierów d³u nych w portfelu wynosi co najmniej 60%. PI32 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Pioneer Wzrostu i Dochodu MIX 40, Fundusz Pioneer Wzrostu i Dochodu MIX 40 nale y do kategorii funduszy zrównowa onych. Aktywa funduszu inwestowane s¹ zarówno w d³u ne papiery wartoœciowe, jak i w akcje dopuszczone do publicznego obrotu na terenie Polski oraz pozosta³ych pañstw Unii Europejskiej. Modelowy sk³ad funduszu Pioneer Wzrostu i Dochodu MIX 40: czêœæ akcyjna portfela mo e stanowiæ maksymalnie 60% aktywów funduszu, udzia³ papierów d³u nych w portfelu wynosi co najmniej 40%. PI33 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Pioneer Wzrostu MIX 60, Fundusz Pioneer Wzrostu MIX 60 nale y do kategorii funduszy zrównowa onych o dominuj¹cej czêœci akcyjnej portfela. Aktywa funduszu s¹ inwestowane zarówno w akcje dopuszczone do publicznego obrotu na terenie Polski oraz pozosta³ych pañstw Unii Europejskiej, jak i w papiery d³u ne charakteryzuj¹ce siê wiêkszym bezpieczeñstwem ni papiery udzia³owe. Udzia³ poszczególnych papierów w portfelu funduszu jest dynamicznie dostosowywany do sytuacji rynkowej, tak aby uzyskaæ maksymalnie wysoki zysk przy ograniczonym ryzyku. Modelowy sk³ad funduszu Pioneer Wzrostu MIX 60: czêœæ akcyjna portfela mo e stanowiæ maksymalnie 80% aktywów funduszu, udzia³ papierów d³u nych w portfelu wynosi co najmniej 20%. UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITA OWE ASPECTA UNION INVESTMENT TFI S.A. UniKorona Pieniê ny UniKorona Obligacje UniDolar Obligacje (w PLN) UniKorona Zrównowa ony UI01 UI11 UI12 UI31 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Union Investment UniKorona Pieniê ny, charakteryzuj¹cego siê niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego i którego g³ównym celem jest ochrona realnej wartoœci jego aktywów. Fundusz Union Investment UniKorona Pieniê ny inwestuje w instrumenty rynku pieniê nego: bony skarbowe, krótkoterminowe lokaty bankowe oraz d³u ne papiery wartoœciowe o terminie wykupu nieprzekraczaj¹cym roku, charakteryzuj¹ce siê wysokim bezpieczeñstwem oraz niskimi wahaniami wartoœci. Modelowy sk³ad lokat funduszu Union Investment UniKorona Pieniê ny: 100% maksymalny udzia³ instrumentów finansowych rynku pieniê nego, 70 % minimalny udzia³ instrumentów finansowych rynku pieniê nego. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Union Investment UniKorona Obligacje, charakteryzuj¹cego siê niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Modelowy sk³ad lokat funduszu Union Investment UniKorona Obligacje: 100% maksymalny udzia³ obligacji oraz innych d³u nych papierów wartoœciowych, 90 % minimalny udzia³ obligacji oraz innych d³u nych papierów wartoœciowych. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Union Investment Unidolar Obligacje (PLN), Fundusz Union Investment Unidolar Obligacje (PLN), inwestuje w obligacje i inne papiery d³u ne emitowane przez rz¹d USA oraz obligacje korporacyjne firm, maj¹cych siedzibê na terenie USA lub w krajach OECD. Fundusz mo e lokowaæ aktywa w obligacje i inne papiery d³u ne denominowane w USD i emitowane przez podmioty, których siedziba mieœci siê w krajach OECD innych ni USA. Modelowy sk³ad lokat funduszu Union Investment Unidolar Obligacje (PLN): 90% minimalny udzia³ obligacji oraz innych papierów wartoœciowych denominowanych w USD, 90% minimalny udzia³ papierów wartoœciowych posiadaj¹cych rating inwestycyjny, 80 % minimalny udzia³ obligacji oraz innych d³u nych papierów wartoœciowych. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Union Investment UniKorona Zrównowa ony, Fundusz Union Investment UniKorona Zrównowa ony inwestuje w akcje i obligacje zapewniaj¹ce d³ugoterminowy wzrost wartoœci jego aktywów. Modelowy sk³ad lokat funduszu Union Investment UniKorona Zrównowa ony: 100% maksymalny udzia³ akcji i d³u nych papierów wartoœciowych, 80 % maksymalny udzia³ akcji, 20 % minimalny udzia³ akcji. 7

8 UniKorona Akcje UniStoProcent Plus UniGlobal (PLN) UniAktywna Alokacja (95%) UniAkcje Nowa Europa UI41 UI21 UI42 UI51 UI45 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Union Investment UniKorona Akcje, charakteryzuj¹cego siê podwy szonym poziomem ryzyka inwestycyjnego. Fundusz Union Investment UniKorona Akcje, inwestuje w akcje polskich spó³ek oraz inne papiery wartoœciowe o charakterze udzia³owym zapewniaj¹ce d³ugoterminowy wzrost wartoœci jego aktywów. S¹ to przede wszystkim akcje du ych spó³ek, fundusz mo e te kupowaæ akcje firm o œredniej kapitalizacji. Modelowy sk³ad lokat funduszu Union Investment UniKorona Akcje: 100 % maksymalny udzia³ akcji, 60 % minimalny udzia³ akcji. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Union Investment UniStoProcent Plus, Fundusz Union Investment UniStoProcent Plus, inwestuje w obligacje i papiery d³u ne, akcje, inne papiery wartoœciowe oraz instrumenty finansowe zapewniaj¹ce d³ugoterminowy wzrost wartoœci jego aktywów. Portfel d³u ny funduszu sk³ada siê z bonów skarbowych, obligacji Skarbu Pañstwa i innych instrumentów finansowych. Jednoczeœnie czêœæ aktywów jest przeznaczona na zakup polskich akcji g³ównie spó³ek wchodz¹cych w sk³ad indeksu WIG 20. Modelowy sk³ad lokat funduszu Union Investment UniStoProcent Plus: 55% minimalny udzia³ obligacji, innych papierów d³u nych oraz instrumentów rynku pieniê nego w tym min. 80% z ratingiem inwestycyjnym, 45 % maksymalny udzia³ akcji w portfelu funduszu. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Union Investment UniGlobal (PLN) charakteryzuj¹cego siê podwy szonym poziomem ryzyka inwestycyjnego. Fundusz Union Investment UniGlobal (PLN), inwestuje w akcje spó³ek z ca³ego œwiata zapewniaj¹ce d³ugoterminowy wzrost wartoœci jego aktywów. Fundusz inwestuje w akcje najlepszych miêdzynarodowych spó³ek. Jego portfel jest szeroko zdywersyfikowany. Fundusz mo e lokowaæ na wszystkich gie³dach œwiatowych (w krajach OECD). Globalna strategia inwestycyjna umo liwia funduszowi czerpanie korzyœci z potencjalnych zysków œwiatowych rynków akcji. Modelowy sk³ad lokat funduszu Union Investment UniGlobal (PLN): 100 % maksymalny udzia³ akcji. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Union Investment UniAktywna Alokacja (95%), Fundusz Union Investment UniAktywna Alokacja (95%) inwestuje œrodki pomiêdzy czêœci¹ d³u n¹ i akcyjn¹. Jest zarz¹dzany aktywnie na podstawie Systemu Zachowania Wartoœci Kapita³u, który umo liwia wykorzystanie potencja³u rynków akcji w sytuacji hossy oraz ochronê kapita³u w sytuacji bessy. Modelowy sk³ad funduszu Union Investment UniAktywna Alokacja (95%): udzia³ akcji i innych papierów wartoœciowych o charakterze udzia³owym w zale noœci od sytuacji rynkowej mo e wynosiæ od 0% do 100%. Jednoczeœnie 80% lokat czêœci d³u nej funduszu to lokaty posiadaj¹ce rating inwestycyjny. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Union Investment UniAkcje Nowa Europa, charakteryzuj¹cego siê wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Fundusz Union Investment UniAkcje Nowa Europa inwestuje œrodki przede wszystkim w akcje emitentów z Europy Centralnej i Wschodniej lub akcje emitentów, których Europa Centralna i Wschodnia jest g³ównym obszarem dzia³alnoœci, a tak e w œwiadectwa depozytowe np. ADR lub GDR. Lokaty funduszu w akcje i inne papiery wartoœciowe s¹ dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej. Modelowy sk³ad funduszu Union Investment UniAkcje Nowa Europa: udzia³ akcji i innych papierów wartoœciowych o charakterze udzia³owym w aktywach funduszu mo e wynosiæ 100% i nie bêdzie ni szy ni 60%. UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITA OWE ASPECTA LEGG MASON TFI S.A. Aspecta Legg Mason LM01 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Legg Mason Pieniê ny, Pieniê ny charakteryzuj¹cego siê niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Aktywa funduszu Legg Mason Pieniê ny s¹ lokowane przede wszystkim w instrumenty rynku pieniê nego. Celem funduszu Legg Mason Pieniê ny jest ochrona realnej wartoœci aktywów i osi¹ganie przychodów z lokat netto funduszu. Przy dokonywaniu inwestycji fundusz kieruje siê uzyskaniem mo liwie jak najwy szej stopy zwrotu z aktywów, przy prawie ca³kowitej redukcji ryzyka zmiennoœci cen papierów wartoœciowych, ograniczeniu ryzyka stopy procentowej, ryzyka niewyp³acalnoœci emitenta, ryzyka kursowego walut oraz utrzymywaniu wysokiej p³ynnoœci. Modelowy sk³ad lokat funduszu Legg Mason Pieniê ny: aktywa funduszu lokowane s¹ wy³¹cznie w d³u ne papiery wartoœciowe i prawa maj¹tkowe z okresem pozostaj¹cym do wykupu nie d³u szym ni 12 miesiêcy lub maj¹ce sta³¹ stopê procentow¹ o okresie nie d³u szym ni 36 miesiêcy. 8

9 Aspecta Legg Mason Senior Aspecta Legg Mason Zrównowa ony Œrodkowoeuropejski Aspecta Legg Mason Akcji LM21 LM31 LM41 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Legg Mason Senior, Celem funduszu Legg Mason Senior jest wzrost wartoœci aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartoœci lokat. Legg Mason Senior jest funduszem stabilnego wzrostu, a jego polityka inwestycyjna jest zgodna z wymaganiami ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w zakresie dopuszczalnych lokat pracowniczych funduszy emerytalnych. Modelowy sk³ad lokat funduszu Legg Mason Senior: udzia³ d³u nych papierów wartoœciowych w aktywach funduszu jest zmienny, w zale noœci od stopnia ryzyka inwestycyjnego na rynku akcji nie powinien byæ mniejszy ni 60%. Dokonuj¹c inwestycji w d³u ne papiery wartoœciowe, fundusz stosuje kryteria oceniaj¹ce oczekiwan¹ stopê zwrotu, rodzaje i wielkoœæ ryzyka wnoszonego przez poszczególne papiery wartoœciowe, okres trwania lokaty oraz stopieñ p³ynnoœci, udzia³ akcji w portfelu nie powinien byæ wiêkszy ni 40%. Dokonuj¹c inwestycji w akcje, fundusz kieruje siê kryteriami oceny fundamentalnej, poszukuj¹c emitentów posiadaj¹cych w œredniej i d³ugiej perspektywie ponadprzeciêtne mo liwoœci rozwojowe. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Legg Mason Zrównowa ony Œrodkowoeuropejski, charakteryzuj¹cego siê œrednim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Celem funduszu Legg Mason Zrównowa ony Œrodkowoeuropejski jest wzrost wartoœci aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartoœci portfela akcji oraz osi¹ganie przychodów z lokat netto funduszu w papiery d³u ne. Modelowy sk³ad lokat funduszu Legg Mason Zrównowa ony Œrodkowoeuropejski: w zale noœci od sytuacji na rynku kapita³owym, wiêkszoœæ aktywów funduszu jest inwestowana g³ównie w akcje polskie, czeskie i wêgierskie (od 40% do 60%) lub w polskie d³u ne papiery wartoœciowe. Dziêki temu mo liwe jest osi¹gniêcie zysku przewy szaj¹cego inflacjê, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka w okresach chwilowych wahañ kursów na gie³dzie i minimalnym ryzyku walutowym, zarz¹dzaj¹cy funduszem podejmuj¹c decyzjê o alokacji aktywów pomiêdzy d³u ne i udzia³owe papiery wartoœciowe oraz pomiêdzy poszczególne rynki, bierze pod uwagê sytuacjê makroekonomiczn¹ gospodarek, dynamikê wzrostu gospodarczego, poziom inflacji, wysokoœæ stóp procentowych oraz sytuacjê na rynkach akcji, dobór akcji do portfela opiera siê na analizie fundamentalnej spó³ki z uwzglêdnieniem danych historycznych oraz perspektyw wzrostu zysku, kapitalizacji, obrotu i udzia³u spó³ki w indeksie MSCI EM EE ex Russia 10/40. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Legg Mason Akcji, charakteryzuj¹cego siê wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Celem funduszu Legg Mason Akcji jest wzrost wartoœci aktywów w wyniku wzrostu wartoœci lokat. Fundusz inwestuje g³ównie w akcje spó³ek gie³dowych. Modelowy sk³ad lokat funduszu Legg Mason Akcji: udzia³ akcji w aktywach funduszu zawieraæ siê mo e w przedziale od 60 do 100%. Daje to mo liwoœæ osi¹gania wy szych zysków w d³ugim okresie, jednak w krótkich okresach inwestycyjnych wzrasta ryzyko wyst¹pienia strat. W swoich decyzjach inwestycyjnych zarz¹dzaj¹cy funduszem kieruje siê kryteriami oceny fundamentalnej, poszukuj¹c spó³ek gie³dowych posiadaj¹cych w jego ocenie ponadprzeciêtne mo liwoœci rozwojowe w œredniej i d³ugiej perspektywie czasu, pozosta³e aktywa lokowane s¹ w d³u ne papiery wartoœciowe, zarówno skarbowe jak i nieskarbowe. Papiery d³u ne s¹ nabywane w celu zapewnienia p³ynnoœci funduszu i minimalizacji ryzyka utraty wartoœci jednostek uczestnictwa w okresach dekoniunktury na rynku akcji. UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITA OWE ASPECTA PKO TFI S.A. Aspecta PKO/CREDIT SUISSE Obligacji CS11 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego PKO/CREDIT SUISSE Obligacji, charakteryzuj¹cego siê niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Modelowy sk³ad lokat funduszu PKO/CREDIT SUISSE Obligacji: instrumenty d³u ne, których wartoœæ nie mo e byæ mniejsza ni 50% aktywów funduszu. Aspecta PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu Aspecta PKO/CREDIT SUISSE Zrównowa ony CS21 CS31 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu, Celem inwestycyjnym funduszu PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu jest osi¹gniêcie zysku przekraczaj¹cego rentownoœæ funduszy papierów d³u nych, przy jednoczesnym zachowaniu du ego bezpieczeñstwa inwestycji. Modelowy sk³ad lokat funduszu PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu: aktywa funduszu s¹ lokowane przede wszystkim w d³u ne papiery wartoœciowe (obligacje i bony skarbowe), do 40% wartoœci aktywów mo e byæ lokowana w akcje spó³ek. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego PKO/CREDIT SUISSE Zrównowa ony, charakteryzuj¹cego siê podwy szonym poziomem ryzyka inwestycyjnego. Aktywa funduszu PKO/CREDIT SUISSE Zrównowa ony lokowane s¹ w polskie oraz zagraniczne papiery wartoœciowe, przy d¹ eniu do ograniczenia ryzyka inwestycji. Modelowy sk³ad lokat PKO/CREDIT SUISSE Zrównowa ony: do 60% wartoœci aktywów mo e byæ lokowana w akcje spó³ek, pozosta³a czêœæ aktywów funduszu jest lokowana w d³u ne papiery wartoœciowe (obligacje i bony skarbowe). 9

10 Aspecta PKO/CREDIT SUISSE Akcji CS41 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego PKO/CREDIT SUISSE Akcji, charakteryzuj¹cego siê wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. PKO/CREDIT SUISSE Akcji dopuszcza wy sze ryzyko, inwestuj¹c aktywa w akcje najlepszych przedsiêbiorstw. Modelowy sk³ad lokat funduszu PKO/CREDIT SUISSE Akcji: instrumenty finansowe o charakterze udzia³owym do 100% aktywów funduszu, papiery d³u ne maks. 40%. UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITA OWE ASPECTA MILLENNIUM TFI S.A. Aspecta Millennium MI41 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Millennium Akcji, charakteryzuj¹cego siê wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Aktywa funduszu Millennium Akcji Akcji s¹ lokowane przede wszystkim w akcje. Modelowy sk³ad lokat funduszu Millennium Akcji: fundusz lokuje aktywa do 100% w akcje notowane g³ównie na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie, przy czym udzia³ akcji w portfelu nie mo e byæ ni szy ni 66%, pozosta³e œrodki fundusz lokuje w inne instrumenty finansowe, w szczególnoœci d³u ne papiery wartoœciowe emitowane przez Skarb Pañstwa oraz innych emitentów o wysokiej wiarygodnoœci kredytowej. Aspecta Millennium MI31 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Millennium Zrównowa ony, Zrównowa ony charakteryzuj¹cego siê wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Aktywa funduszu Millennium Zrównowa ony s¹ lokowane w akcje oraz instrumenty d³u ne. Modelowy sk³ad lokat funduszu Millennium Zrównowa ony: fundusz lokuje od 40% do 60% swojego portfela w akcje notowane g³ównie na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie, pozosta³e œrodki s¹ lokowane w inne ni akcje instrumenty finansowe, w szczególnoœci d³u ne papiery wartoœciowe emitowane przez Skarb Pañstwa oraz innych emitentów o wysokiej wiarygodnoœci kredytowej. Aspecta Millennium MI21 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Millennium Stabilnego Stabilnego Wzrostu Wzrostu, charakteryzuj¹cego siê œrednim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Aktywa funduszu Millennium Stabilnego Wzrostu s¹ lokowane przede wszystkim w instrumenty d³u ne oraz w ograniczonym zakresie w akcje. Modelowy sk³ad lokat funduszu Millennium Stabilnego Wzrostu: fundusz lokuje nie mniej ni 65% œrodków w papiery d³u ne emitowane przez Skarb Pañstwa i inne podmioty o wysokiej wiarygodnoœci kredytowej, pozosta³e œrodki (od 10% do 35%) fundusz lokuje w akcje spó³ek notowanych g³ównie na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie posiadaj¹cych dobr¹ sytuacjê finansow¹. Aspecta Millennium MI01 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Millennium Pieniê ny, Pieniê ny charakteryzuj¹cego siê niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Aktywa funduszu Millennium Pieniê ny s¹ lokowane przede wszystkim w instrumenty rynku pieniê nego. Modelowy sk³ad lokat funduszu Millennium Pieniê ny: fundusz lokuje aktywa g³ównie w instrumenty finansowe rynku pieniê nego o okresie zapadalnoœci nie d³u szym ni jeden rok, emitowane g³ównie przez Skarb Pañstwa oraz inne podmioty o wysokiej zdolnoœci kredytowej, lokaty tego typu stanowi¹ nie mniej ni 70% aktywów funduszu. UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITA OWE ASPECTA SEB TFI S.A. 10

11 Aspecta SEB 1 Zrównowa onego Wzrostu Aspecta SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych Aspecta SEB 3 Akcji Aspecta SEB 4 Stabilnego Wzrostu SE31 SE11 SE41 SE21 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego SEB 1 Zrównowa onego Wzrostu, charakteryzuj¹cego siê umiarkowanie wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Aktywa funduszu SEB 1 Zrównowa onego Wzrostu s¹ lokowane z regu³y w równych proporcjach w instrumenty d³u ne obligacje, bony skarbowe oraz akcje renomowanych spó³ek gie³dowych. Udzia³ akcji w portfelu mo e wynosiæ maksymalnie 70%. Celem funduszu SEB 1 Zrównowa onego Wzrostu jest wzrost wartoœci jego aktywów w wyniku wzrostu wartoœci lokat. Fundusz realizuje ten cel, inwestuj¹c powierzone œrodki w akcje i inne instrumenty o zbli onym poziomie ryzyka oraz d³u ne papiery wartoœciowe. Udzia³ poszczególnych typów lokat w portfelu funduszu jest zale ny od koniunktury na rynku i zmienia siê w taki sposób, by zapewniæ mo liwie wysok¹ d³ugoterminow¹ stopê zwrotu przy ograniczonym ryzyku. Typowy sk³ad lokat funduszu SEB 1 Zrównowa onego Wzrostu: sk³ad portfela inwestycyjnego jest zale ny od koniunktury na rynku i zmienia siê w taki sposób, by zapewniæ mo liwie wysok¹ d³ugoterminow¹ stopê zwrotu przy ograniczonym ryzyku, fundusz mo e lokowaæ ponad 35% swoich aktywów w papiery wartoœciowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Pañstwa, NBP oraz pañstwa lub organizacje pañstw nale ¹cych do OECD, typowy sk³ad portfela funduszu: 40% obligacje, 5% bony skarbowe, 50% akcje notowane na GPW, 5% akcje zagraniczne. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych, charakteryzuj¹cego siê niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Fundusz SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych inwestuje w d³u ne papiery wartoœciowe, takie jak obligacje i bony skarbowe charakteryzuj¹ce siê najwiêkszym bezpieczeñstwem. Pozwala to na systematyczny i stabilny wzrost powierzonego kapita³u. Celem funduszu SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych jest wzrost wartoœci jego aktywów w wyniku wzrostu wartoœci lokat. Fundusz d¹ y do realizacji powy szego celu poprzez inwestowanie œrodków w d³u ne papiery wartoœciowe emitowane przez podmioty o wysokiej wiarygodnoœci kredytowej, w szczególnoœci emitowane lub gwarantowane przez Skarb Pañstwa i NBP. Typowy sk³ad lokat funduszu SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych: aktywa funduszu s¹ lokowane przede wszystkim w d³u ne papiery wartoœciowe emitowane przez podmioty o wysokiej wiarygodnoœci kredytowej, w szczególnoœci emitowane lub gwarantowane przez Skarb Pañstwa i NBP, 10% maksymalny udzia³ lokat w papiery d³u ne nie dopuszczone do publicznego obrotu zazwyczaj krótkoterminowe instrumenty krajowych przedsiêbiorstw i banków, nabywane instrumenty z regu³y s¹ instrumentami krótkoterminowymi b¹dÿ te ich kupon jest zmienny, ustalany w przedzia³ach czasu krótszych ni rok. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego SEB 3 Akcji, charakteryzuj¹cego siê wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Fundusz SEB 3 Akcji inwestuje przede wszystkim w akcje spó³ek gie³dowych, co daje mo liwoœæ wysokich zysków w d³ugim okresie czasu. Ryzyko inwestycyjne jest wy sze ni w pozosta³ych funduszach, co przejawia siê w krótkoterminowych wahaniach wartoœci jednostek uczestnictwa. Celem funduszu SEB 3 Akcji jest wzrost wartoœci jego aktywów w wyniku wzrostu wartoœci lokat. Fundusz realizuje ten cel, inwestuj¹c powierzone œrodki g³ównie w akcje i inne instrumenty o zbli- onym ryzyku. W zale noœci od koniunktury na rynku i oceny ryzyka inwestycyjnego zwi¹zanego z lokatami w akcje, pewn¹ czêœæ œrodków fundusz mo e lokowaæ w papiery d³u ne. Typowy sk³ad lokat funduszu SEB 3 Akcji: 87% akcje notowane na GPW, 7% akcje zagraniczne, 6% gotówka. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego SEB 4 Stabilnego Wzrostu, Minimum 60% aktywów lokowane jest w bezpieczne i zyskowne papiery d³u ne, takie jak obligacje i bony skarbowe, a pozosta³a czêœæ aktywów w akcje renomowanych spó³ek gie³dowych. Taki sk³ad portfela zapewnia bezpieczeñstwo lokaty, a jednoczeœnie systematyczny zysk powy ej inflacji. Celem funduszu SEB 4 Stabilnego Wzrostu jest wzrost wartoœci jego aktywów w wyniku wzrostu wartoœci lokat. Fundusz realizuje swój cel poprzez inwestowanie œrodków wp³aconych przez uczestników funduszu w g³ównej mierze w d³u ne papiery wartoœciowe, a tak e w akcje i inne papiery wartoœciowe o zbli onym poziomie ryzyka, w proporcji okreœlonej na podstawie oceny sytuacji rynkowej. Typowy sk³ad lokat funduszu SEB 4 Stabilnego Wzrostu: 40% obligacje denominowane w PLN, 24% obligacje denominowane w innych walutach zabezpieczone przed ryzykiem kursowym, 5% bony skarbowe, 27% akcje notowane na GPW, 4% akcje zagraniczne. UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITA OWE ASPECTA ARKA BZ WBK TFI S.A. Aspecta Arka BZ WBK Akcji AR41 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Arka BZ WBK Akcji, charakteryzuj¹cego siê wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Fundusz Arka BZ WBK Akcji dokonuje inwestycji w akcje przy zastosowaniu analizy fundamentalnej, badaj¹cej kondycjê ca³ej gospodarki, danej bran y oraz konkretnych Spó³ek. Opisany sposób inwestowania ma umo liwiæ uczestnikom osi¹gniêcie maksymalnych dochodów w okresie koniunktury gie³dowej i jednoczeœnie ograniczaæ spadki wartoœci inwestycji w okresie bessy. Modelowy sk³ad funduszu Arka BZ WBK Akcji: inwestycje w akcje mog¹ stanowiæ od 50% do 100% aktywów portfela funduszu, œrodki nie zainwestowane w akcje lokowane s¹ w Bony Skarbowe, obligacje Skarbu Pañstwa oraz inne instrumenty d³u ne. 11

12 Aspecta Arka BZ WBK Zrównowa ony Aspecta Arka BZ WBK Obligacji Aspecta Arka BZ WBK Ochrony Kapita³u Aspecta Arka BZ WBK Akcji Œrodkowej i Wschodniej Europy Aspecta Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych AR31 AR11 AR12 AR42 AR43 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Arka BZ WBK Zrównowa ony, Modelowy sk³ad funduszu Arka BZ WBK Zrównowa ony: inwestycje w akcje mog¹ stanowiæ od 30% do 70% aktywów portfela funduszu, œrodki nie zainwestowane w akcje lokowane s¹ w Bony Skarbowe, obligacje Skarbu Pañstwa oraz inne instrumenty d³u ne. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Arka BZ WBK Obligacji, charakteryzuj¹cego siê niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Inwestycja w fundusz Arka BZ WBK Obligacji obarczona jest jednak ryzykiem stopy procentowej: fundusz mo e osi¹gaæ dodatkowe zyski w przypadku spadku rynkowych stóp procentowych lub straty w przypadku wzrostu tych stóp. Fundusz Arka BZ WBK Obligacji pozwala osi¹gaæ wzrosty wy sze od lokat bankowych, ale w pewnych okresach mo e wykazywaæ straty. Modelowy sk³ad funduszu Arka BZ WBK Obligacji: przynajmniej 70% aktywów stanowi¹ d³u ne papiery wartoœciowe o terminie wykupu nie krótszym ni rok g³ównie obligacje Skarbu Pañstwa. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Arka BZ WBK Ochrony Kapita³u, charakteryzuj¹cego siê niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Celem funduszu Arka BZ WBK Ochrony Kapita³u jest w wiêkszym stopniu zabezpieczenie kapita³u uczestnika ni maksymalizacja zysków z inwestycji. Fundusz pozwala osi¹gaæ zwroty zbli one do zwrotów z lokat bankowych, ale umo liwia wycofanie œrodków bez utraty zysku. Modelowy sk³ad funduszu Arka BZ WBK Ochrony Kapita³u: w sk³ad portfela funduszu wchodz¹: Bony Skarbowe, obligacje Skarbu Pañstwa g³ównie o zmiennym oprocentowaniu, papiery d³u ne emitentów o wysokiej wiarygodnoœci kredytowej. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Arka BZ WBK Akcji Œrodkowej i Wschodniej Europy, charakteryzuj¹cego siê wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Fundusz Arka BZ WBK Akcji Œrodkowej i Wschodniej Europy dokonuje bezpoœrednich inwestycji w akcje i instrumenty o zbli onym charakterze wyemitowane przez podmioty z siedzib¹ na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Austrii, Republiki Czeskiej, Wêgier i Turcji oraz innych pañstw Europy Wschodniej i Œrodkowej. Modelowy sk³ad funduszu Arka BZ WBK Akcji Œrodkowej i Wschodniej Europy: co najmniej 50% aktywów funduszu stanowi¹ akcje lub instrumenty o podobnym charakterze, inwestycje funduszu w d³u ne papiery wartoœciowe i instrumenty rynku pieniê nego stanowiæ mog¹ nie wiêcej ni 34% aktywów funduszu. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych, charakteryzuj¹cego siê wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Uczestnicy funduszu Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych maj¹ mo liwoœæ osi¹gniêcia wysokich zysków, dziêki zaanga owaniu funduszu w najlepsze fundusze akcyjne na œwiecie, przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka dziêki dywersyfikacji. Modelowy sk³ad funduszu Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych: co najmniej 66% aktywów stanowi¹ inwestycje w tytu³y uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, które lokuj¹ przewa aj¹c¹ czêœæ swoich aktywów w akcje i instrumenty o podobnym charakterze. Do portfela dobierani s¹ renomowani powiernicy, inwestuj¹cy co najmniej 50% aktywów w akcje oraz dzia³aj¹cy w regionach i sektorach o najwy szym potencjale wzrostowym, do 34% aktywów fundusz lokuje bezpoœrednio w akcje i instrumenty o podobnym charakterze. UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITA OWE ASPECTA BPH TFI S.A. Aspecta BPH Akcji BP41 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego BPH Akcji, charakteryzuj¹cego siê wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Fundusz BPH Akcji inwestuje g³ównie w akcje renomowanych spó³ek notowanych na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie S.A. Przy wyborze przedmiotu inwestycji zarz¹dzaj¹cy funduszem d¹ y do zakupu akcji spó³ek rokuj¹cych ponadprzeciêtny wzrost w œrednim i d³ugim okresie. Modelowy sk³ad funduszu BPH Akcji: czêœæ akcyjna portfela stanowi minimum 70%, pozosta³e aktywa funduszu lokowane s¹ w instrumenty d³u ne. Aspecta BPH Akcji Dynamicznych Spó³ek BP43 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego BPH Akcji Dynamicznych Spó³ek, charakteryzuj¹cego siê wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Do portfela inwestycyjnego funduszu BPH Akcji Dynamicznych Spó³ek wybierane s¹ polskie spó³ki, które wed³ug funduszu rokuj¹ najwiêksze mo liwe wzrosty kursu akcji, wynikaj¹ce z sytuacji fundamentalnej danej spó³ki. Modelowy sk³ad funduszu BPH Akcji Dynamicznych Spó³ek: czêœæ akcyjna portfela stanowi minimum 70%, pozosta³e aktywa funduszu lokowane s¹ w instrumenty d³u ne. Aspecta BPH FIO Akcji Europy Wschodz¹cej BP42 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego BPH Akcji Europy Wschodz¹cej, charakteryzuj¹cego siê wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Do portfela inwestycyjnego funduszu BPH Akcji Europy Wschodz¹cej wybierane s¹ europejskie spó³ki, które w opinii zarz¹dzaj¹cych funduszem rokuj¹ najwiêksze mo liwe wzrosty kursu akcji. Inwestorzy powinni wzi¹æ pod uwagê ryzyko kursowe wynikaj¹ce z nabywania przez fundusz BPH Akcji Europy Wschodz¹cej instrumentów finansowych denominowanych w walucie obcej. Modelowy sk³ad funduszu BPH Akcji Europy Wschodz¹cej: czêœæ akcyjna portfela stanowi minimum 70%, a pozosta³e aktywa funduszu lokowane s¹ w instrumenty d³u ne. 12

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Ro ko. Poradnik inwestora undusze inwestycyjne

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Ro ko. Poradnik inwestora undusze inwestycyjne Barbara Jawdosiuk Krzysztof Ro ko Poradnik inwestora undusze inwestycyjne Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU KAPITA OWYM Jakub Bana co to jest fundusz inwestycyjny Fundusz inwestycyjny jest instytucj lokuj ca pul zebranych od uczestników rodków pieni nych w ró nego rodzaju

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt udostêpniany

Bardziej szczegółowo

Copyright Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapita³owych 2007

Copyright Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapita³owych 2007 Copyright Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapita³owych 2007 Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapita³owych ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa tel. +48 22 458 84 30, fax +48 22 458 85 55 psik@ppea.org.pl,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Magellan S.A. (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w odzi w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS 0000263422) Oferta Publiczna 2.995.455

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A. ANEKS NR 1

BANK MILLENNIUM S.A. ANEKS NR 1 Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Bank Millennium S.A. BANK MILLENNIUM S.A. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZATWIERDZONEGO W DNIU 11 STYCZNIA 2010 R. DECYZJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/WE/410/6/2/10

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

Oferuj¹cy. KBC Securities N.V. (Spó³ka Akcyjna) Oddzia³ w Polsce ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

Oferuj¹cy. KBC Securities N.V. (Spó³ka Akcyjna) Oddzia³ w Polsce ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa UNIA EUROPEJSKA Projekt wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego SPO WKP 2.1 PROSPEKT EMISYJNY AKCJI sporz¹dzony w formie zestawu dokumentów obejmuj¹cego dokument podsumowuj¹cy,

Bardziej szczegółowo

Bogumi³a W¹torek 169 Portfel inwestycyjny otwartych funduszy emerytalnych a interesy ich uczestników ABSTRAKT Referat poœwiêcony jest zagadnieniom dotycz¹cym prowadzenia dzia³alnoœci inwestycyjnej przez

Bardziej szczegółowo

Wynik operacyjny. Zysk netto* 2009 14 485 9 436 1 761 3 469 4 602 2 820 32.7 147.7 130.5 9.6 2.4 5.1 18.0

Wynik operacyjny. Zysk netto* 2009 14 485 9 436 1 761 3 469 4 602 2 820 32.7 147.7 130.5 9.6 2.4 5.1 18.0 PZU kwiecieñ 2010 oferta publiczna ubezpieczenia Wycena porównawcza: Wycena metod¹ dochodow¹: 314.9 341.2 Lider rynku ubezpieczeniowego PZU to najwiêkszy polski ubezpieczyciel, dzia³aj¹cy zarówno w segmencie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

Spis tresci. List Prezesa Zarz¹du Banku Handlowego w Warszawie SA. Gospodarka polska w 2003 roku. Wyniki finansowe Banku.

Spis tresci. List Prezesa Zarz¹du Banku Handlowego w Warszawie SA. Gospodarka polska w 2003 roku. Wyniki finansowe Banku. raport 2003roczny Raport Roczny 2003 Spis treœci 003 Spis tresci List Prezesa Zarz¹du Banku Handlowego w Warszawie SA Gospodarka polska w 2003 roku Wyniki finansowe Banku Dzia³alnoœæ Banku Perspektywy

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU 42 FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU Publikacja jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE Fundacja Naukowa CASE Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych 00-944

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCYJNO UBEZPIECZENIOWY PROSPERITA

PROGRAM INWESTYCYJNO UBEZPIECZENIOWY PROSPERITA PROGRAM INWESTYCYJNO UBEZPIECZENIOWY PROSPERITA SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZE NA YCIE ERGO HESTIA SA REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITA OWYCH Polityka inwestycyjna funduszy Pioneer wg stanu

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Eurofaktor. analityczny. faktoring 9 listopad 2004 r. IPO. Charakter dzia³alnoœci

RAPORT. Eurofaktor. analityczny. faktoring 9 listopad 2004 r. IPO. Charakter dzia³alnoœci 9 listopad 2004 r. IPO RAPORT analityczny Charakter dzia³alnoœci Podstawowym przedmiotem dzia³alnoœci jest œwiadczenie us³ug faktoringowych. W pocz¹tkowym okresie dzia³alnoœci spó³ka by³a brokerem banków

Bardziej szczegółowo

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Suwak 3, 02-676 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006421) Niniejszy prospekt

Bardziej szczegółowo

Dzia³ A Wstêp i ostrze enia

Dzia³ A Wstêp i ostrze enia PODSUMOWANIE Podsumowanie zawiera zbiór informacji objêtych obowi¹zkiem informacyjnym, zwanych Elementami, zgodnie z Za³¹cznikiem XXII (Zakres informacji w odniesieniu do podsumowañ) do Rozporz¹dzenia

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Krosglass Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krośnie ul. Tysiąclecia 17 38-400 Krosno Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.krosglass.pl Na podstawie Prospektu wprowadza się

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie WARUNKÓW EMISJI ( Final Terms ) dla Prospektu Podstawowego z dnia 19 czerwca 2007 r. Deutsche Bank AG Londyn. dla

Podsumowanie WARUNKÓW EMISJI ( Final Terms ) dla Prospektu Podstawowego z dnia 19 czerwca 2007 r. Deutsche Bank AG Londyn. dla Podsumowanie WARUNKÓW EMISJI ( Final Terms ) dla Prospektu Podstawowego z dnia 19 czerwca 2007 r. Deutsche Bank AG Londyn dla Obligacji Multi Asset Best Strategy Spis tre ci I. PODSUMOWANIE... 3 A. PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO INVESTOR AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO INVESTOR AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO INVESTOR AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz pos uguje si odpowiednikiem nazwy w j zyku angielskim: Investor Equities Open-Ended Investment Fund. Fundusz pos uguje

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane w strategii finansowania przedsi biorstwa

Instrumenty strukturyzowane w strategii finansowania przedsi biorstwa Problemy Zarz dzania, vol. 9, nr 4 (34), t. 2: 131 149 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW Instrumenty strukturyzowane w strategii finansowania przedsi biorstwa Joanna B ach Pozyskiwanie róde finansowania

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Prospekt Emisyjny Rozdzia³ 1 - Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIA I: PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1.1 SPECYFIKA DZIA ALNOŒCI EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ Przedmiotem dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Akcji Serii B i Akcji Serii C

PROSPEKT EMISYJNY Akcji Serii B i Akcji Serii C PROSPEKT EMISYJNY Akcji Serii B i Akcji Serii C ATM Grupa Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Bielanach Wroc³awskich Adres g³ównej strony internetowej: http://www.atmgrupa.pl Podmiotem Dominuj¹cym w stosunku do

Bardziej szczegółowo