STRATEGIE UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ASPECTA ŻYCIE TU S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIE UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ASPECTA ŻYCIE TU S.A."

Transkrypt

1 STRATEGIE UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ASPECTA ŻYCIE TU S.A.

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Aspecta ycie TU S.A. (zwana w dalszej czêœci Strategii Towarzystwem) w ramach Ubezpieczeñ na ycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapita³owym oferuje nastêpuj¹ce Fundusze: 1) oparte na jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zarz¹dzanych wed³ug strategii inwestycyjnych okreœlonych przez poszczególne Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, 2) zarz¹dzane wed³ug indywidualnej strategii inwestycyjnej okreœlonej przez Towarzystwo. 2. Strategie Funduszy, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) przedstawione zosta³y w Rozdziale I, w Tabeli 1. Strategie Funduszy, o których mowa w ust. 1 pkt. 2) przedstawione zosta³y w Rozdziale II. ROZDZIAŁ I 1. Celem ka dego z Funduszy oferowanych przez Towarzystwo jest maksymalizacja d³ugoterminowego wzrostu wartoœci aktywów netto oraz wartoœci Jednostek poprzez lokowanie œrodków pochodz¹cych ze sk³adek ubezpieczeniowych lub wp³at dodatkowych zgodnie ze Strategiami przedstawionymi w Rozdziale I z zachowaniem postanowieñ 4 Regulaminu Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita³owych. 2. Towarzystwo do³o y wszelkich starañ, aby osi¹gn¹æ cele inwestycyjne Funduszy, o których mowa w ust Wyniki Funduszu osi¹gane w przesz³oœci nie stanowi¹ gwarancji i podstawy do oczekiwania wyników w okresach przysz³ych. Tab. 2 NAZWA FUNDUSZU UFK KOD FUNDUSZU STRATEGIA FUNDUSZU* UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITA OWE ASPECTA SKARBIEC TFI S.A. TOP Funduszy Akcji TOP Funduszy Stabilnych Akcja SK42 SK21 SK41 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Skarbiec TOP Funduszy Akcji, charakteryzuj¹cego siê wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Skarbiec TOP Funduszy Akcji jest funduszem, który inwestuje powierzone mu œrodki w tytu³y uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, które w ocenie zarz¹dzaj¹cego powinny osi¹gaæ najlepsze wyniki inwestycyjne. Modelowy sk³ad lokat funduszu Skarbiec TOP Funduszy Akcji: 80% fundusze akcyjne, 10% fundusze obligacyjne i rynku pieniê nego, 10% lokaty. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych jest funduszem stabilnego wzrostu, który inwestuje powierzone mu œrodki w tytu³y uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, które w ocenie zarz¹dzaj¹cego powinny osi¹gaæ najlepsze wyniki inwestycyjne. Modelowy sk³ad lokat funduszu Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych: 60% fundusze obligacyjne i rynku pieniê nego, 35% fundusze akcyjne, 5% lokaty. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Skarbiec Akcja charakteryzuj¹cego siê wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Skarbiec Akcja jest funduszem, który inwestuje powierzone mu œrodki w akcje renomowanych spó³ek notowanych na Warszawskiej Gie³dzie Papierów Wartoœciowych (GPW) lub w papiery wartoœciowe o podobnym profilu ryzyka. W ograniczonym stopniu fundusz dokonuje lokat w d³u ne papiery wartoœciowe (dla zachowania p³ynnoœci inwestycji). Modelowy sk³ad lokat funduszu Skarbiec Akcja: 90% akcje renomowanych spó³ek notowanych na GPW (g³ównie wchodz¹ce w sk³ad indeksu WIG 20), 10% krótkoterminowe papiery d³u ne. Waga SK31 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Skarbiec Waga Zrównowa ony Skarbiec Waga Zrównowa ony jest funduszem typu zrównowa onego, który inwestuje powierzone mu œrodki w d³u ne papiery wartoœciowe oraz akcje renomowanych spó³ek wchodz¹cych w sk³ad indeksu WIG 20. Modelowy sk³ad lokat funduszu Skarbiec Waga Zrównowa ony: 60% obligacje Skarbu Pañstwa, 40% akcje. 2

3 III Filar Obligacja Depozytowy SK22 SK11 SK12 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Skarbiec III Filar charakteryzuj¹cego siê umiarkowanym poziomem ryzyka inwestycyjnego. Skarbiec III Filar jest funduszem stabilnego wzrostu, który inwestuje powierzone mu œrodki w d³u ne papiery wartoœciowe emitowane przez Skarb Pañstwa oraz inne papiery wartoœciowe zapewniaj¹ce konkurencyjne oprocentowanie. Modelowy sk³ad lokat funduszu Skarbiec III Filar: 70% instrumenty d³u ne Skarbu Pañstwa, 30% akcje spó³ek gie³dowych o najwy szej wiarygodnoœci. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Skarbiec Obligacja Instrumentów D³u nych charakteryzuj¹cego siê niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Skarbiec Obligacja Instrumentów D³u nych jest funduszem instrumentów d³u nych, który inwestuje powierzone mu œrodki przede wszystkim w krótko- i œrednioterminowe obligacje emitowane przez Skarb Pañstwa. Modelowy œredni termin do wykupu papierów wartoœciowych bêd¹cych przedmiotem lokat funduszu wynosi 2 lata. Modelowy sk³ad lokat funduszu Skarbiec Obligacja Instrumentów D³u nych: 80%-90% obligacje skarbowe, do 10% bony skarbowe, do 10% obligacje komunalne i przedsiêbiorstw. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Skarbiec Depozytowy D³u nych Papierów Wartoœciowych charakteryzuj¹cego siê niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Skarbiec Depozytowy D³u nych Papierów Wartoœciowych jest funduszem instrumentów d³u nych, który inwestuje powierzone mu œrodki przede wszystkim w d³u ne papiery wartoœciowe o œrednim i d³ugim terminie wykupu, emitowane przez przedsiêbiorstwa. Modelowy œredni termin do wykupu papierów wartoœciowych bêd¹cych przedmiotem lokat funduszu wynosi 3,5 roku. Modelowy sk³ad lokat funduszu Skarbiec Depozytowy D³u nych Papierów Wartoœciowych: 70% obligacje korporacyjne, 30% obligacje Skarbu Pañstwa. Kasa SK01 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Skarbiec Kasa Rynku Pieniê nego charakteryzuj¹cego siê niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Skarbiec Kasa Rynku Pieniê nego jest funduszem rynku pieniê nego, który powierzone mu œrodki inwestuje na rynku pieniê nym. W sk³ad portfela funduszu wchodz¹ g³ównie krótkoterminowe (o terminie wykupu do 1 roku) d³u ne papiery wartoœciowe. Ryzyko inwestycji ograniczane jest poprzez wybór emitentów o najwiêkszej wiarygodnoœci. Modelowy sk³ad lokat funduszu Skarbiec Kasa Rynku Pieniê nego: 80% bony i obligacje skarbowe, 20% papiery komercyjne przedsiêbiorstw. Gotówkowy SK02 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Skarbiec Gotówkowy charakteryzuj¹cego siê niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Skarbiec Gotówkowy jest funduszem pieniê nym, który inwestuje powierzone mu œrodki w g³ównej mierze w krótkoterminowe papiery d³u ne, których czas pozostaj¹cy do wykupu nie przekracza jednego roku. Modelowy sk³ad lokat funduszu Skarbiec Gotówkowy: 50% d³u ne papiery komercyjne, 50% d³u ne papiery wartoœciowe emitowane przez Skarb Pañstwa. Private Equity Top Funduszy Zagranicznych SK43 SK44 UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITA OWE ASPECTA DWS TFI S.A. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Skarbiec Private Equity charakteryzuj¹cego siê wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Skarbiec Private Equity jest funduszem lokuj¹cym aktywa przede wszystkim w akcje spó³ek i jednostki funduszy inwestycyjnych zaanga owanych w przedsiêwziêcia typu private equity Fundusz Private Equity mo e stanowiæ alternatywê wobec tradycyjnych funduszy akcji. tradycyjnych funduszy akcji. Modelowy sk³ad lokat funduszu Skarbiec Private Equity: od 0% do 34% instrumenty rynku pieniê nego o terminie zapadalnoœci nie d³u szym ni rok. od 66% do 100% akcje i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Fundusz inwestuje powierzone œrodki w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Skarbiec Top Funduszy Zagranicznych, charakteryzuj¹cego siê wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Fundusz inwestycyjny Skarbiec Top Funduszy Zagranicznych lokuje aktywa przede wszystkim w tytu³y uczestnictwa oferowanych w Polsce zagranicznych akcyjnych funduszy inwestycyjnych. Czêœæ aktywów tego funduszu mo e byæ dodatkowo inwestowana w jednostki uczestnictwa polskich akcyjnych funduszy inwestycyjnych, jednostki i tytu³y uczestnictwa funduszy d³u nych oraz w niewielkim zakresie bezpoœrednio w akcje i papiery o charakterze d³u nym. Za³o eniem jest dobór inwestycji zagranicznych na najbardziej perspektywicznych rynkach œwiata. Dziêki "zró nicowanemu geograficznie" portfelowi fundusz ogranicza ryzyko inwestycyjne. Modelowy sk³ad lokat funduszu Skarbiec Top Funduszy Zagranicznych: 75% fundusze zagraniczne akcji, 15% akcje i fundusze polskie akcji, 10% instrumenty d³u ne i depozyty bankowe. 3

4 Aspecta DWS Polska P³ynna Lokata Aspecta DWS Polska Zabezpieczenia Emerytalnego Aspecta DWS Polska Akcji Plus DW02 DW21 DW43 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego DWS Polska P³ynna Lokata, charakteryzuj¹cego siê obni onym poziomem ryzyka inwestycyjnego. DWS Polska P³ynna Lokata jest funduszem, który inwestuje powierzone mu œrodki w instrumenty finansowe rynku pieniê nego, których termin zapadalnoœci lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku, charakteryzuj¹ce siê niskim poziomem ryzyka. Modelowy sk³ad lokat funduszu DWS Polska P³ynna Lokata: 80% minimalny poziom lokat w d³u ne papiery wartoœciowe oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalnoœci lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego DWS Polska Zabezpieczenia Emerytalnego, DWS Polska Zabezpieczenia Emerytalnego jest funduszem, który inwestuje powierzone mu œrodki w d³u ne papiery wartoœciowe, depozyty i instrumenty rynku pieniê nego oraz akcje. Modelowy sk³ad lokat funduszu DWS Polska Zabezpieczenia Emerytalnego: 60% minimalny udzia³ lokat w d³u ne papiery wartoœciowe, depozyty i instrumenty rynku pieniê nego, 5%-40% udzia³ akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrze eniem sytuacji wyj¹tkowych. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego DWS Polska Akcji Plus, charakteryzuj¹cego siê podwy szonym poziomem ryzyka inwestycyjnego. DWS Polska Akcji Plus jest funduszem, który inwestuje powierzone mu œrodki w akcje i inne instrumenty oparte o akcje, przy czym poziom tych lokat jest uzale niony od bie ¹cej koniunktury rynkowej. Modelowy sk³ad lokat funduszu DWS Polska Akcji Plus: 50% minimalny udzia³ akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, 100% maksymalny udzia³ akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje. Aspecta DWS Polska Akcji DW41 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego DWS Polska Akcji, charakteryzuj¹cego siê podwy szonym poziomem ryzyka inwestycyjnego. DWS Polska Akcji jest funduszem, który inwestuje powierzone mu œrodki w akcje i inne instrumenty oparte o akcje, przy czym poziom tych lokat jest uzale niony od bie ¹cej koniunktury rynkowej. Modelowy sk³ad lokat funduszu DWS Polska Akcji: 70% minimalny udzia³ akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, 100% maksymalny udzia³ akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje. Aspecta DWS Polska Zrównowa ony Aspecta DWS Polska D³u nych Papierów Wartoœciowych Aspecta DWS Polska P³ynna Lokata Plus Aspecta DWS Polska Top 50 Europa (PLN i EURO) DW31 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego DWS Polska Zrównowa ony, DWS Polska Zrównowa ony jest funduszem, który inwestuje powierzone mu œrodki w akcje i w d³u ne papiery wartoœciowe. Modelowy sk³ad lokat funduszu DWS Polska Zrównowa ony: 40% minimalny udzia³ akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, 65% maksymalny udzia³ akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, Pozosta³a czêœæ aktywów jest lokowana w d³u ne papiery wartoœciowe, depozyty i instrumenty rynku pieniê nego. DW11 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego DWS Polska D³u nych Papierów Wartoœciowych, charakteryzuj¹cego siê obni onym poziomem ryzyka inwestycyjnego. DWS Polska D³u nych Papierów Wartoœciowych jest funduszem, który inwestuje powierzone mu œrodki w d³u ne papiery wartoœciowe. Modelowy sk³ad lokat funduszu DWS Polska D³u nych Papierów Wartoœciowych: 80% minimalny udzia³ d³u nych papierów wartoœciowych denominowanych w walucie polskiej. DW01 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego DWS Polska P³ynna Lokata Plus, charakteryzuj¹cego siê obni onym poziomem ryzyka inwestycyjnego. DWS Polska P³ynna Lokata Plus jest funduszem, który inwestuje powierzone mu œrodki w instrumenty finansowe rynku pieniê nego, których termin zapadalnoœci lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku, charakteryzuj¹ce siê niskim poziomem ryzyka. Modelowy sk³ad lokat funduszu DWS Polska P³ynna Lokata Plus: 80% minimalny udzia³ d³u nych papierów wartoœciowych oraz instrumentów finansowych, których termin zapadalnoœci lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku. DW44 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego DWS Polska Top 50 Europa, charakteryzuj¹cego siê podwy szonym poziomem ryzyka inwestycyjnego. DWS Polska Top 50 Europa jest funduszem, który inwestuje powierzone mu œrodki w akcje europejskich emitentów, przy czym okresowo, w sytuacjach wyst¹pienia za³amania gospodarki lub rynków finansowych udzia³ akcji w aktywach funduszu mo e zostaæ ograniczony. Europejskimi emitentami w rozumieniu statutu funduszu s¹ podmioty posiadaj¹ce siedzibê w Europie, lub podmioty których dzia³alnoœæ jest skupiona na rynku europejskim, przy czym za taki uwa a siê podmiot, którego wiêkszoœæ zysków pochodzi z rynku europejskiego lub wiêkszoœæ jego sprzeda y jest na nim dokonywana. Wp³aty do funduszu mog¹ byæ dokonywane w euro i z³otych polskich. Modelowy sk³ad lokat funduszu DWS Polska Top 50 Europa: 60% minimalny udzia³ akcji europejskich remitentów (ogólna liczba emitentów, jest ograniczona do 50-ciu). 4

5 Aspecta DWS Polska Euroobligacji (PLN i EURO) Aspecta DWS Polska Top 50 Ma³ych i Œrednich Spó³ek Plus DW12 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego DWS Polska Euroobligacji, DWS Polska Euroobligacji jest funduszem, który inwestuje powierzone mu œrodki w denominowane w euro papiery wartoœciowe o charakterze d³u nym, charakteryzuj¹ce siê niskim poziomem ryzyka kredytowego. Wp³aty do funduszu mog¹ byæ dokonywane w euro i z³otych polskich. Modelowy sk³ad lokat funduszu DWS Polska Euroobligacji: 80% minimalny udzia³ denominowanych w euro d³u nych papierów wartoœciowych oraz instrumentów finansowych, emitowanych przez podmioty posiadaj¹ce ocenê wiarygodnoœci kredytowej na poziomie inwestycyjnym ( investment grade rating) w rozumieniu standardów agencji ratingowych Standard & Poor s Corporation lub Moody s Investors Service lub Fitch Investors Service. DW42 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego DWS Polska Top 50 Ma³ych i Œrednich Spó³ek Plus, charakteryzuj¹cego siê wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Fundusz DWS Polska Top 50 Ma³ych i Œrednich Spó³ek Plus stosuje klasyczn¹ strategiê inwestycyjn¹, polegaj¹c¹ na wyselekcjonowanym doborze papierów wartoœciowych po³¹czonych z analiz¹ fundamentaln¹. Modelowy sk³ad funduszu DWS Polska Top 50 Ma³ych i Œrednich Spó³ek Plus: fundusz lokuje co najmniej 70% aktywów w akcje i instrumenty oparte o akcje emitentów o kapitalizacji ni szej ni jeden miliard euro na rynkach: polskim, rosyjskim, tureckim oraz innych pañstw Europy Œrodkowo-Wschodniej. Docelowo fundusz bêdzie inwestowa³ oko³o 50% aktywów na rynku polskim, pozosta³a czêœæ aktywów funduszu mo e byæ ulokowana w skarbowe papiery d³u ne. UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITA OWE ASPECTA PIONEER TFI S.A. Aspecta Pioneer Pieniê ny PI01 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Pioneer Pieniê ny, charakteryzuj¹cego siê niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Aktywa funduszu Pioneer Pieniê ny s¹ lokowane przede wszystkim w instrumenty rynku pieniê nego. Modelowy sk³ad lokat funduszu Pioneer Pieniê ny: fundusz lokuje aktywa w papiery wartoœciowe emitowane, porêczone lub gwarantowane przez Skarb Pañstwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartoœciowe i instrumenty rynku pieniê nego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w pañstwie cz³onkowskim, depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalnoœci nie d³u szym ni rok, 20% maksymalny udzia³ wartoœci lokat innych ni denominowane w walucie polskiej d³u nych papierów wartoœciowych, instrumentów rynku pieniê nego oraz depozytów bankowych. Aspecta Pioneer Obligacji Plus PI11 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Pioneer Obligacji Plus, Celem inwestycyjnym funduszu Pioneer Obligacji Plus jest wzrost wartoœci jego aktywów w wyniku wzrostu wartoœci lokat. Realizuj¹c cel inwestycyjny, fundusz mo e równie, o ile nie jest to sprzeczne z za³o onym celem inwestycyjnym, podejmowaæ dzia³ania maj¹ce na celu ochronê realnej wartoœci aktywów funduszu oraz osi¹ganie dochodu funduszu z lokowania aktywów. Modelowy sk³ad lokat funduszu Pioneer Obligacji Plus: aktywa funduszu s¹ lokowane przede wszystkim w d³u ne papiery wartoœciowe, 20% maksymalny udzia³ lokat innych ni w d³u ne papiery wartoœciowe i instrumenty rynku pieniê nego oraz w depozyty bankowe, 33% maksymalny udzia³ lokat innych ni : instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub bêd¹ce w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub emitowane, lub wystawiane przez podmioty maj¹ce siedzibê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub denominowane w z³otych polskich. Aspecta Pioneer Obligacji PI12 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Pioneer Obligacji, charakteryzuj¹cego siê umiarkowanym poziomem ryzyka inwestycyjnego. Celem inwestycyjnym funduszu Pioneer Obligacji jest wzrost wartoœci jego aktywów w wyniku wzrostu wartoœci lokat. Realizuj¹c cel inwestycyjny fundusz mo e równie, o ile nie jest to sprzeczne z za³o onym celem inwestycyjnym, podejmowaæ dzia³ania maj¹ce na celu ochronê realnej wartoœci aktywów funduszu oraz osi¹ganie dochodu funduszu z lokowania aktywów. Modelowy sk³ad lokat funduszu Pioneer Obligacji: aktywa funduszu s¹ lokowane przede wszystkim w d³u ne papiery wartoœciowe, 30% maksymalny udzia³ lokat innych ni : polskie skarbowe papiery wartoœciowe, d³u ne papiery wartoœciowe porêczone lub gwarantowane przez Skarb Pañstwa, d³u ne papiery wartoœciowe emitentów z ratingiem inwestycyjnym Standard & Poor s na poziomie nie ni szym ni BBB- lub z odpowiadaj¹cym mu ratingiem innych uznanych agencji ratingowych lub posiadaj¹ce pozytywn¹ ocenê inwestycyjn¹ dokonan¹ przez zarz¹dzaj¹cego funduszem oraz denominowane w z³otych polskich instrumenty rynku pieniê nego lub depozyty bankowe. 5

6 Aspecta Pioneer Stabilnego Wzrostu Aspecta Pioneer Zrównowa ony Aspecta Pioneer Akcji Polskich Aspecta Pioneer Zrównowa ony FIO PI21 PI31 PI41 P07 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Pioneer Stabilnego Wzrostu, Celem inwestycyjnym funduszu Pioneer Stabilnego Wzrostu jest d³ugoterminowy wzrost wartoœci jego aktywów w wyniku wzrostu wartoœci lokat, przy zachowaniu zasady ograniczonego ryzyka, przez inwestowanie w papiery wartoœciowe, w tym g³ównie w d³u ne papiery wartoœciowe i akcje. Modelowy sk³ad lokat funduszu Pioneer Stabilnego Wzrostu: aktywa funduszu s¹ lokowane w d³u ne papiery wartoœciowe, instrumenty rynku pieniê nego oraz depozyty bankowe, 40% maksymalny udzia³ lokat w instrumenty finansowe o charakterze udzia³owym, jak równie w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych maj¹cych siedzibê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w tytu³y uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie aktywów w akcje, 10% maksymalny udzia³ lokat innych ni okreœlone powy ej, 33% maksymalny udzia³ lokat innych ni : instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub bêd¹ce w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub emitowanych przez podmioty maj¹ce siedzibê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub denominowane w z³otych polskich. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Pioneer Zrównowa ony, charakteryzuj¹cego siê podwy szonym poziomem ryzyka inwestycyjnego. Celem inwestycyjnym funduszu Pioneer Zrównowa ony jest wzrost wartoœci aktywów w wyniku wzrostu wartoœci lokat. Realizuj¹c za³o ony cel inwestycyjny, fundusz mo e równie, o ile nie jest to sprzeczne z za³o onym celem inwestycyjnym, podejmowaæ dzia³ania maj¹ce na celu ochronê realnej wartoœci aktywów funduszu oraz osi¹ganie dochodu funduszu z lokowania aktywów. Modelowy sk³ad lokat funduszu Pioneer Zrównowa ony: aktywa funduszu s¹ lokowane w instrumenty finansowe o charakterze udzia³owym, d³u ne papiery wartoœciowe, instrumenty rynku pieniê nego oraz depozyty bankowe, 70% maksymalny udzia³ lokat w instrumenty finansowe o charakterze udzia³owym, jak równie w jednostki funduszy inwestycyjnych otwartych maj¹cych siedzibê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w tytu³y uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie aktywów w akcje, 10% maksymalny udzia³ lokat, innych ni okreœlone powy ej, 33% maksymalny udzia³ lokat innych ni : instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub bêd¹ce w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub emitowanych przez podmioty maj¹ce siedzibê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub denominowane w z³otych polskich. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Pioneer Akcji Polskich, charakteryzuj¹cego siê wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Celem inwestycyjnym funduszu Pioneer Akcji Polskich jest wzrost wartoœci aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartoœci lokat. Realizuj¹c za³o ony cel inwestycyjny fundusz mo e równie, o ile nie jest to sprzeczne z za³o onym celem inwestycyjnym, podejmowaæ dzia³ania maj¹ce na celu osi¹ganie dochodu funduszu z lokowania aktywów. Modelowy sk³ad lokat funduszu Pioneer Akcji Polskich: aktywa funduszu s¹ lokowane przede wszystkim w instrumenty finansowe o charakterze udzia³owym rozumiane przede wszystkim jako akcje oraz inne instrumenty, których cena w bezpoœredni sposób zale y od ceny jednej lub wielu akcji, jak równie te jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych maj¹cych siedzibê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tytu³y uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytu³y uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie aktywów w akcje, 20% maksymalny udzia³ lokat innych ni : instrumenty finansowe o charakterze udzia³owym, 33% maksymalny udzia³ lokat innych ni : instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub bêd¹ce w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub emitowanych przez podmioty maj¹ce siedzibê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub denominowane w z³otych polskich. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Pioneer Zrównowa ony FIO, charakteryzuj¹cego siê podwy szonym poziomem ryzyka inwestycyjnego. Celem inwestycyjnym funduszu Pioneer Zrównowa ony FIO jest wzrost wartoœci aktywów w wyniku wzrostu wartoœci lokat. Realizuj¹c za³o ony cel inwestycyjny, fundusz mo e równie, o ile nie jest to sprzeczne z za³o onym celem inwestycyjnym, podejmowaæ dzia³ania maj¹ce na celu ochronê realnej wartoœci aktywów funduszu oraz osi¹ganie dochodu funduszu z lokowania aktywów. Modelowy sk³ad lokat funduszu Pioneer Zrównowa ony FIO: aktywa funduszu s¹ lokowane w instrumenty finansowe o charakterze udzia³owym, d³u ne papiery wartoœciowe, instrumenty rynku pieniê nego oraz depozyty bankowe, 70% maksymalny udzia³ lokat w instrumenty finansowe o charakterze udzia³owym, jak równie w jednostki funduszy inwestycyjnych otwartych maj¹cych siedzibê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w tytu³y uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie aktywów w akcje, 10% maksymalny udzia³ lokat, innych ni okreœlone powy ej, 33% maksymalny udzia³ lokat innych ni : instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub bêd¹ce w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub emitowanych przez podmioty maj¹ce siedzibê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub denominowane w z³otych polskich. 6

7 Aspecta Pioneer Dochodu MIX 20 Aspecta Pioneer Wzrostu i Dochodu MIX 40 Aspecta Pioneer Wzrostu MIX 60 PI22 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Pioneer Dochodu MIX 20, Fundusz Pioneer Dochodu MIX 20 nale y do kategorii funduszy stabilnego wzrostu o dominuj¹cej czêœci d³u nej portfela. Zdecydowana wiêkszoœæ aktywów inwestowana jest w specjalnie dobrany portfel polskich obligacji i instrumentów rynku pieniê nego, a pozosta³e œrodki w akcje renomowanych spó³ek polskich i europejskich. Modelowy sk³ad funduszu Pioneer Dochodu MIX 20: czêœæ akcyjna portfela mo e stanowiæ maksymalnie 40% aktywów funduszu, udzia³ papierów d³u nych w portfelu wynosi co najmniej 60%. PI32 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Pioneer Wzrostu i Dochodu MIX 40, Fundusz Pioneer Wzrostu i Dochodu MIX 40 nale y do kategorii funduszy zrównowa onych. Aktywa funduszu inwestowane s¹ zarówno w d³u ne papiery wartoœciowe, jak i w akcje dopuszczone do publicznego obrotu na terenie Polski oraz pozosta³ych pañstw Unii Europejskiej. Modelowy sk³ad funduszu Pioneer Wzrostu i Dochodu MIX 40: czêœæ akcyjna portfela mo e stanowiæ maksymalnie 60% aktywów funduszu, udzia³ papierów d³u nych w portfelu wynosi co najmniej 40%. PI33 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Pioneer Wzrostu MIX 60, Fundusz Pioneer Wzrostu MIX 60 nale y do kategorii funduszy zrównowa onych o dominuj¹cej czêœci akcyjnej portfela. Aktywa funduszu s¹ inwestowane zarówno w akcje dopuszczone do publicznego obrotu na terenie Polski oraz pozosta³ych pañstw Unii Europejskiej, jak i w papiery d³u ne charakteryzuj¹ce siê wiêkszym bezpieczeñstwem ni papiery udzia³owe. Udzia³ poszczególnych papierów w portfelu funduszu jest dynamicznie dostosowywany do sytuacji rynkowej, tak aby uzyskaæ maksymalnie wysoki zysk przy ograniczonym ryzyku. Modelowy sk³ad funduszu Pioneer Wzrostu MIX 60: czêœæ akcyjna portfela mo e stanowiæ maksymalnie 80% aktywów funduszu, udzia³ papierów d³u nych w portfelu wynosi co najmniej 20%. UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITA OWE ASPECTA UNION INVESTMENT TFI S.A. UniKorona Pieniê ny UniKorona Obligacje UniDolar Obligacje (w PLN) UniKorona Zrównowa ony UI01 UI11 UI12 UI31 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Union Investment UniKorona Pieniê ny, charakteryzuj¹cego siê niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego i którego g³ównym celem jest ochrona realnej wartoœci jego aktywów. Fundusz Union Investment UniKorona Pieniê ny inwestuje w instrumenty rynku pieniê nego: bony skarbowe, krótkoterminowe lokaty bankowe oraz d³u ne papiery wartoœciowe o terminie wykupu nieprzekraczaj¹cym roku, charakteryzuj¹ce siê wysokim bezpieczeñstwem oraz niskimi wahaniami wartoœci. Modelowy sk³ad lokat funduszu Union Investment UniKorona Pieniê ny: 100% maksymalny udzia³ instrumentów finansowych rynku pieniê nego, 70 % minimalny udzia³ instrumentów finansowych rynku pieniê nego. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Union Investment UniKorona Obligacje, charakteryzuj¹cego siê niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Modelowy sk³ad lokat funduszu Union Investment UniKorona Obligacje: 100% maksymalny udzia³ obligacji oraz innych d³u nych papierów wartoœciowych, 90 % minimalny udzia³ obligacji oraz innych d³u nych papierów wartoœciowych. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Union Investment Unidolar Obligacje (PLN), Fundusz Union Investment Unidolar Obligacje (PLN), inwestuje w obligacje i inne papiery d³u ne emitowane przez rz¹d USA oraz obligacje korporacyjne firm, maj¹cych siedzibê na terenie USA lub w krajach OECD. Fundusz mo e lokowaæ aktywa w obligacje i inne papiery d³u ne denominowane w USD i emitowane przez podmioty, których siedziba mieœci siê w krajach OECD innych ni USA. Modelowy sk³ad lokat funduszu Union Investment Unidolar Obligacje (PLN): 90% minimalny udzia³ obligacji oraz innych papierów wartoœciowych denominowanych w USD, 90% minimalny udzia³ papierów wartoœciowych posiadaj¹cych rating inwestycyjny, 80 % minimalny udzia³ obligacji oraz innych d³u nych papierów wartoœciowych. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Union Investment UniKorona Zrównowa ony, Fundusz Union Investment UniKorona Zrównowa ony inwestuje w akcje i obligacje zapewniaj¹ce d³ugoterminowy wzrost wartoœci jego aktywów. Modelowy sk³ad lokat funduszu Union Investment UniKorona Zrównowa ony: 100% maksymalny udzia³ akcji i d³u nych papierów wartoœciowych, 80 % maksymalny udzia³ akcji, 20 % minimalny udzia³ akcji. 7

8 UniKorona Akcje UniStoProcent Plus UniGlobal (PLN) UniAktywna Alokacja (95%) UniAkcje Nowa Europa UI41 UI21 UI42 UI51 UI45 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Union Investment UniKorona Akcje, charakteryzuj¹cego siê podwy szonym poziomem ryzyka inwestycyjnego. Fundusz Union Investment UniKorona Akcje, inwestuje w akcje polskich spó³ek oraz inne papiery wartoœciowe o charakterze udzia³owym zapewniaj¹ce d³ugoterminowy wzrost wartoœci jego aktywów. S¹ to przede wszystkim akcje du ych spó³ek, fundusz mo e te kupowaæ akcje firm o œredniej kapitalizacji. Modelowy sk³ad lokat funduszu Union Investment UniKorona Akcje: 100 % maksymalny udzia³ akcji, 60 % minimalny udzia³ akcji. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Union Investment UniStoProcent Plus, Fundusz Union Investment UniStoProcent Plus, inwestuje w obligacje i papiery d³u ne, akcje, inne papiery wartoœciowe oraz instrumenty finansowe zapewniaj¹ce d³ugoterminowy wzrost wartoœci jego aktywów. Portfel d³u ny funduszu sk³ada siê z bonów skarbowych, obligacji Skarbu Pañstwa i innych instrumentów finansowych. Jednoczeœnie czêœæ aktywów jest przeznaczona na zakup polskich akcji g³ównie spó³ek wchodz¹cych w sk³ad indeksu WIG 20. Modelowy sk³ad lokat funduszu Union Investment UniStoProcent Plus: 55% minimalny udzia³ obligacji, innych papierów d³u nych oraz instrumentów rynku pieniê nego w tym min. 80% z ratingiem inwestycyjnym, 45 % maksymalny udzia³ akcji w portfelu funduszu. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Union Investment UniGlobal (PLN) charakteryzuj¹cego siê podwy szonym poziomem ryzyka inwestycyjnego. Fundusz Union Investment UniGlobal (PLN), inwestuje w akcje spó³ek z ca³ego œwiata zapewniaj¹ce d³ugoterminowy wzrost wartoœci jego aktywów. Fundusz inwestuje w akcje najlepszych miêdzynarodowych spó³ek. Jego portfel jest szeroko zdywersyfikowany. Fundusz mo e lokowaæ na wszystkich gie³dach œwiatowych (w krajach OECD). Globalna strategia inwestycyjna umo liwia funduszowi czerpanie korzyœci z potencjalnych zysków œwiatowych rynków akcji. Modelowy sk³ad lokat funduszu Union Investment UniGlobal (PLN): 100 % maksymalny udzia³ akcji. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Union Investment UniAktywna Alokacja (95%), Fundusz Union Investment UniAktywna Alokacja (95%) inwestuje œrodki pomiêdzy czêœci¹ d³u n¹ i akcyjn¹. Jest zarz¹dzany aktywnie na podstawie Systemu Zachowania Wartoœci Kapita³u, który umo liwia wykorzystanie potencja³u rynków akcji w sytuacji hossy oraz ochronê kapita³u w sytuacji bessy. Modelowy sk³ad funduszu Union Investment UniAktywna Alokacja (95%): udzia³ akcji i innych papierów wartoœciowych o charakterze udzia³owym w zale noœci od sytuacji rynkowej mo e wynosiæ od 0% do 100%. Jednoczeœnie 80% lokat czêœci d³u nej funduszu to lokaty posiadaj¹ce rating inwestycyjny. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Union Investment UniAkcje Nowa Europa, charakteryzuj¹cego siê wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Fundusz Union Investment UniAkcje Nowa Europa inwestuje œrodki przede wszystkim w akcje emitentów z Europy Centralnej i Wschodniej lub akcje emitentów, których Europa Centralna i Wschodnia jest g³ównym obszarem dzia³alnoœci, a tak e w œwiadectwa depozytowe np. ADR lub GDR. Lokaty funduszu w akcje i inne papiery wartoœciowe s¹ dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej. Modelowy sk³ad funduszu Union Investment UniAkcje Nowa Europa: udzia³ akcji i innych papierów wartoœciowych o charakterze udzia³owym w aktywach funduszu mo e wynosiæ 100% i nie bêdzie ni szy ni 60%. UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITA OWE ASPECTA LEGG MASON TFI S.A. Aspecta Legg Mason LM01 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Legg Mason Pieniê ny, Pieniê ny charakteryzuj¹cego siê niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Aktywa funduszu Legg Mason Pieniê ny s¹ lokowane przede wszystkim w instrumenty rynku pieniê nego. Celem funduszu Legg Mason Pieniê ny jest ochrona realnej wartoœci aktywów i osi¹ganie przychodów z lokat netto funduszu. Przy dokonywaniu inwestycji fundusz kieruje siê uzyskaniem mo liwie jak najwy szej stopy zwrotu z aktywów, przy prawie ca³kowitej redukcji ryzyka zmiennoœci cen papierów wartoœciowych, ograniczeniu ryzyka stopy procentowej, ryzyka niewyp³acalnoœci emitenta, ryzyka kursowego walut oraz utrzymywaniu wysokiej p³ynnoœci. Modelowy sk³ad lokat funduszu Legg Mason Pieniê ny: aktywa funduszu lokowane s¹ wy³¹cznie w d³u ne papiery wartoœciowe i prawa maj¹tkowe z okresem pozostaj¹cym do wykupu nie d³u szym ni 12 miesiêcy lub maj¹ce sta³¹ stopê procentow¹ o okresie nie d³u szym ni 36 miesiêcy. 8

9 Aspecta Legg Mason Senior Aspecta Legg Mason Zrównowa ony Œrodkowoeuropejski Aspecta Legg Mason Akcji LM21 LM31 LM41 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Legg Mason Senior, Celem funduszu Legg Mason Senior jest wzrost wartoœci aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartoœci lokat. Legg Mason Senior jest funduszem stabilnego wzrostu, a jego polityka inwestycyjna jest zgodna z wymaganiami ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w zakresie dopuszczalnych lokat pracowniczych funduszy emerytalnych. Modelowy sk³ad lokat funduszu Legg Mason Senior: udzia³ d³u nych papierów wartoœciowych w aktywach funduszu jest zmienny, w zale noœci od stopnia ryzyka inwestycyjnego na rynku akcji nie powinien byæ mniejszy ni 60%. Dokonuj¹c inwestycji w d³u ne papiery wartoœciowe, fundusz stosuje kryteria oceniaj¹ce oczekiwan¹ stopê zwrotu, rodzaje i wielkoœæ ryzyka wnoszonego przez poszczególne papiery wartoœciowe, okres trwania lokaty oraz stopieñ p³ynnoœci, udzia³ akcji w portfelu nie powinien byæ wiêkszy ni 40%. Dokonuj¹c inwestycji w akcje, fundusz kieruje siê kryteriami oceny fundamentalnej, poszukuj¹c emitentów posiadaj¹cych w œredniej i d³ugiej perspektywie ponadprzeciêtne mo liwoœci rozwojowe. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Legg Mason Zrównowa ony Œrodkowoeuropejski, charakteryzuj¹cego siê œrednim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Celem funduszu Legg Mason Zrównowa ony Œrodkowoeuropejski jest wzrost wartoœci aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartoœci portfela akcji oraz osi¹ganie przychodów z lokat netto funduszu w papiery d³u ne. Modelowy sk³ad lokat funduszu Legg Mason Zrównowa ony Œrodkowoeuropejski: w zale noœci od sytuacji na rynku kapita³owym, wiêkszoœæ aktywów funduszu jest inwestowana g³ównie w akcje polskie, czeskie i wêgierskie (od 40% do 60%) lub w polskie d³u ne papiery wartoœciowe. Dziêki temu mo liwe jest osi¹gniêcie zysku przewy szaj¹cego inflacjê, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka w okresach chwilowych wahañ kursów na gie³dzie i minimalnym ryzyku walutowym, zarz¹dzaj¹cy funduszem podejmuj¹c decyzjê o alokacji aktywów pomiêdzy d³u ne i udzia³owe papiery wartoœciowe oraz pomiêdzy poszczególne rynki, bierze pod uwagê sytuacjê makroekonomiczn¹ gospodarek, dynamikê wzrostu gospodarczego, poziom inflacji, wysokoœæ stóp procentowych oraz sytuacjê na rynkach akcji, dobór akcji do portfela opiera siê na analizie fundamentalnej spó³ki z uwzglêdnieniem danych historycznych oraz perspektyw wzrostu zysku, kapitalizacji, obrotu i udzia³u spó³ki w indeksie MSCI EM EE ex Russia 10/40. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Legg Mason Akcji, charakteryzuj¹cego siê wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Celem funduszu Legg Mason Akcji jest wzrost wartoœci aktywów w wyniku wzrostu wartoœci lokat. Fundusz inwestuje g³ównie w akcje spó³ek gie³dowych. Modelowy sk³ad lokat funduszu Legg Mason Akcji: udzia³ akcji w aktywach funduszu zawieraæ siê mo e w przedziale od 60 do 100%. Daje to mo liwoœæ osi¹gania wy szych zysków w d³ugim okresie, jednak w krótkich okresach inwestycyjnych wzrasta ryzyko wyst¹pienia strat. W swoich decyzjach inwestycyjnych zarz¹dzaj¹cy funduszem kieruje siê kryteriami oceny fundamentalnej, poszukuj¹c spó³ek gie³dowych posiadaj¹cych w jego ocenie ponadprzeciêtne mo liwoœci rozwojowe w œredniej i d³ugiej perspektywie czasu, pozosta³e aktywa lokowane s¹ w d³u ne papiery wartoœciowe, zarówno skarbowe jak i nieskarbowe. Papiery d³u ne s¹ nabywane w celu zapewnienia p³ynnoœci funduszu i minimalizacji ryzyka utraty wartoœci jednostek uczestnictwa w okresach dekoniunktury na rynku akcji. UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITA OWE ASPECTA PKO TFI S.A. Aspecta PKO/CREDIT SUISSE Obligacji CS11 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego PKO/CREDIT SUISSE Obligacji, charakteryzuj¹cego siê niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Modelowy sk³ad lokat funduszu PKO/CREDIT SUISSE Obligacji: instrumenty d³u ne, których wartoœæ nie mo e byæ mniejsza ni 50% aktywów funduszu. Aspecta PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu Aspecta PKO/CREDIT SUISSE Zrównowa ony CS21 CS31 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu, Celem inwestycyjnym funduszu PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu jest osi¹gniêcie zysku przekraczaj¹cego rentownoœæ funduszy papierów d³u nych, przy jednoczesnym zachowaniu du ego bezpieczeñstwa inwestycji. Modelowy sk³ad lokat funduszu PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu: aktywa funduszu s¹ lokowane przede wszystkim w d³u ne papiery wartoœciowe (obligacje i bony skarbowe), do 40% wartoœci aktywów mo e byæ lokowana w akcje spó³ek. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego PKO/CREDIT SUISSE Zrównowa ony, charakteryzuj¹cego siê podwy szonym poziomem ryzyka inwestycyjnego. Aktywa funduszu PKO/CREDIT SUISSE Zrównowa ony lokowane s¹ w polskie oraz zagraniczne papiery wartoœciowe, przy d¹ eniu do ograniczenia ryzyka inwestycji. Modelowy sk³ad lokat PKO/CREDIT SUISSE Zrównowa ony: do 60% wartoœci aktywów mo e byæ lokowana w akcje spó³ek, pozosta³a czêœæ aktywów funduszu jest lokowana w d³u ne papiery wartoœciowe (obligacje i bony skarbowe). 9

10 Aspecta PKO/CREDIT SUISSE Akcji CS41 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego PKO/CREDIT SUISSE Akcji, charakteryzuj¹cego siê wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. PKO/CREDIT SUISSE Akcji dopuszcza wy sze ryzyko, inwestuj¹c aktywa w akcje najlepszych przedsiêbiorstw. Modelowy sk³ad lokat funduszu PKO/CREDIT SUISSE Akcji: instrumenty finansowe o charakterze udzia³owym do 100% aktywów funduszu, papiery d³u ne maks. 40%. UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITA OWE ASPECTA MILLENNIUM TFI S.A. Aspecta Millennium MI41 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Millennium Akcji, charakteryzuj¹cego siê wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Aktywa funduszu Millennium Akcji Akcji s¹ lokowane przede wszystkim w akcje. Modelowy sk³ad lokat funduszu Millennium Akcji: fundusz lokuje aktywa do 100% w akcje notowane g³ównie na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie, przy czym udzia³ akcji w portfelu nie mo e byæ ni szy ni 66%, pozosta³e œrodki fundusz lokuje w inne instrumenty finansowe, w szczególnoœci d³u ne papiery wartoœciowe emitowane przez Skarb Pañstwa oraz innych emitentów o wysokiej wiarygodnoœci kredytowej. Aspecta Millennium MI31 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Millennium Zrównowa ony, Zrównowa ony charakteryzuj¹cego siê wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Aktywa funduszu Millennium Zrównowa ony s¹ lokowane w akcje oraz instrumenty d³u ne. Modelowy sk³ad lokat funduszu Millennium Zrównowa ony: fundusz lokuje od 40% do 60% swojego portfela w akcje notowane g³ównie na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie, pozosta³e œrodki s¹ lokowane w inne ni akcje instrumenty finansowe, w szczególnoœci d³u ne papiery wartoœciowe emitowane przez Skarb Pañstwa oraz innych emitentów o wysokiej wiarygodnoœci kredytowej. Aspecta Millennium MI21 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Millennium Stabilnego Stabilnego Wzrostu Wzrostu, charakteryzuj¹cego siê œrednim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Aktywa funduszu Millennium Stabilnego Wzrostu s¹ lokowane przede wszystkim w instrumenty d³u ne oraz w ograniczonym zakresie w akcje. Modelowy sk³ad lokat funduszu Millennium Stabilnego Wzrostu: fundusz lokuje nie mniej ni 65% œrodków w papiery d³u ne emitowane przez Skarb Pañstwa i inne podmioty o wysokiej wiarygodnoœci kredytowej, pozosta³e œrodki (od 10% do 35%) fundusz lokuje w akcje spó³ek notowanych g³ównie na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie posiadaj¹cych dobr¹ sytuacjê finansow¹. Aspecta Millennium MI01 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Millennium Pieniê ny, Pieniê ny charakteryzuj¹cego siê niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Aktywa funduszu Millennium Pieniê ny s¹ lokowane przede wszystkim w instrumenty rynku pieniê nego. Modelowy sk³ad lokat funduszu Millennium Pieniê ny: fundusz lokuje aktywa g³ównie w instrumenty finansowe rynku pieniê nego o okresie zapadalnoœci nie d³u szym ni jeden rok, emitowane g³ównie przez Skarb Pañstwa oraz inne podmioty o wysokiej zdolnoœci kredytowej, lokaty tego typu stanowi¹ nie mniej ni 70% aktywów funduszu. UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITA OWE ASPECTA SEB TFI S.A. 10

11 Aspecta SEB 1 Zrównowa onego Wzrostu Aspecta SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych Aspecta SEB 3 Akcji Aspecta SEB 4 Stabilnego Wzrostu SE31 SE11 SE41 SE21 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego SEB 1 Zrównowa onego Wzrostu, charakteryzuj¹cego siê umiarkowanie wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Aktywa funduszu SEB 1 Zrównowa onego Wzrostu s¹ lokowane z regu³y w równych proporcjach w instrumenty d³u ne obligacje, bony skarbowe oraz akcje renomowanych spó³ek gie³dowych. Udzia³ akcji w portfelu mo e wynosiæ maksymalnie 70%. Celem funduszu SEB 1 Zrównowa onego Wzrostu jest wzrost wartoœci jego aktywów w wyniku wzrostu wartoœci lokat. Fundusz realizuje ten cel, inwestuj¹c powierzone œrodki w akcje i inne instrumenty o zbli onym poziomie ryzyka oraz d³u ne papiery wartoœciowe. Udzia³ poszczególnych typów lokat w portfelu funduszu jest zale ny od koniunktury na rynku i zmienia siê w taki sposób, by zapewniæ mo liwie wysok¹ d³ugoterminow¹ stopê zwrotu przy ograniczonym ryzyku. Typowy sk³ad lokat funduszu SEB 1 Zrównowa onego Wzrostu: sk³ad portfela inwestycyjnego jest zale ny od koniunktury na rynku i zmienia siê w taki sposób, by zapewniæ mo liwie wysok¹ d³ugoterminow¹ stopê zwrotu przy ograniczonym ryzyku, fundusz mo e lokowaæ ponad 35% swoich aktywów w papiery wartoœciowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Pañstwa, NBP oraz pañstwa lub organizacje pañstw nale ¹cych do OECD, typowy sk³ad portfela funduszu: 40% obligacje, 5% bony skarbowe, 50% akcje notowane na GPW, 5% akcje zagraniczne. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych, charakteryzuj¹cego siê niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Fundusz SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych inwestuje w d³u ne papiery wartoœciowe, takie jak obligacje i bony skarbowe charakteryzuj¹ce siê najwiêkszym bezpieczeñstwem. Pozwala to na systematyczny i stabilny wzrost powierzonego kapita³u. Celem funduszu SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych jest wzrost wartoœci jego aktywów w wyniku wzrostu wartoœci lokat. Fundusz d¹ y do realizacji powy szego celu poprzez inwestowanie œrodków w d³u ne papiery wartoœciowe emitowane przez podmioty o wysokiej wiarygodnoœci kredytowej, w szczególnoœci emitowane lub gwarantowane przez Skarb Pañstwa i NBP. Typowy sk³ad lokat funduszu SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych: aktywa funduszu s¹ lokowane przede wszystkim w d³u ne papiery wartoœciowe emitowane przez podmioty o wysokiej wiarygodnoœci kredytowej, w szczególnoœci emitowane lub gwarantowane przez Skarb Pañstwa i NBP, 10% maksymalny udzia³ lokat w papiery d³u ne nie dopuszczone do publicznego obrotu zazwyczaj krótkoterminowe instrumenty krajowych przedsiêbiorstw i banków, nabywane instrumenty z regu³y s¹ instrumentami krótkoterminowymi b¹dÿ te ich kupon jest zmienny, ustalany w przedzia³ach czasu krótszych ni rok. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego SEB 3 Akcji, charakteryzuj¹cego siê wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Fundusz SEB 3 Akcji inwestuje przede wszystkim w akcje spó³ek gie³dowych, co daje mo liwoœæ wysokich zysków w d³ugim okresie czasu. Ryzyko inwestycyjne jest wy sze ni w pozosta³ych funduszach, co przejawia siê w krótkoterminowych wahaniach wartoœci jednostek uczestnictwa. Celem funduszu SEB 3 Akcji jest wzrost wartoœci jego aktywów w wyniku wzrostu wartoœci lokat. Fundusz realizuje ten cel, inwestuj¹c powierzone œrodki g³ównie w akcje i inne instrumenty o zbli- onym ryzyku. W zale noœci od koniunktury na rynku i oceny ryzyka inwestycyjnego zwi¹zanego z lokatami w akcje, pewn¹ czêœæ œrodków fundusz mo e lokowaæ w papiery d³u ne. Typowy sk³ad lokat funduszu SEB 3 Akcji: 87% akcje notowane na GPW, 7% akcje zagraniczne, 6% gotówka. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego SEB 4 Stabilnego Wzrostu, Minimum 60% aktywów lokowane jest w bezpieczne i zyskowne papiery d³u ne, takie jak obligacje i bony skarbowe, a pozosta³a czêœæ aktywów w akcje renomowanych spó³ek gie³dowych. Taki sk³ad portfela zapewnia bezpieczeñstwo lokaty, a jednoczeœnie systematyczny zysk powy ej inflacji. Celem funduszu SEB 4 Stabilnego Wzrostu jest wzrost wartoœci jego aktywów w wyniku wzrostu wartoœci lokat. Fundusz realizuje swój cel poprzez inwestowanie œrodków wp³aconych przez uczestników funduszu w g³ównej mierze w d³u ne papiery wartoœciowe, a tak e w akcje i inne papiery wartoœciowe o zbli onym poziomie ryzyka, w proporcji okreœlonej na podstawie oceny sytuacji rynkowej. Typowy sk³ad lokat funduszu SEB 4 Stabilnego Wzrostu: 40% obligacje denominowane w PLN, 24% obligacje denominowane w innych walutach zabezpieczone przed ryzykiem kursowym, 5% bony skarbowe, 27% akcje notowane na GPW, 4% akcje zagraniczne. UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITA OWE ASPECTA ARKA BZ WBK TFI S.A. Aspecta Arka BZ WBK Akcji AR41 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Arka BZ WBK Akcji, charakteryzuj¹cego siê wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Fundusz Arka BZ WBK Akcji dokonuje inwestycji w akcje przy zastosowaniu analizy fundamentalnej, badaj¹cej kondycjê ca³ej gospodarki, danej bran y oraz konkretnych Spó³ek. Opisany sposób inwestowania ma umo liwiæ uczestnikom osi¹gniêcie maksymalnych dochodów w okresie koniunktury gie³dowej i jednoczeœnie ograniczaæ spadki wartoœci inwestycji w okresie bessy. Modelowy sk³ad funduszu Arka BZ WBK Akcji: inwestycje w akcje mog¹ stanowiæ od 50% do 100% aktywów portfela funduszu, œrodki nie zainwestowane w akcje lokowane s¹ w Bony Skarbowe, obligacje Skarbu Pañstwa oraz inne instrumenty d³u ne. 11

12 Aspecta Arka BZ WBK Zrównowa ony Aspecta Arka BZ WBK Obligacji Aspecta Arka BZ WBK Ochrony Kapita³u Aspecta Arka BZ WBK Akcji Œrodkowej i Wschodniej Europy Aspecta Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych AR31 AR11 AR12 AR42 AR43 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Arka BZ WBK Zrównowa ony, Modelowy sk³ad funduszu Arka BZ WBK Zrównowa ony: inwestycje w akcje mog¹ stanowiæ od 30% do 70% aktywów portfela funduszu, œrodki nie zainwestowane w akcje lokowane s¹ w Bony Skarbowe, obligacje Skarbu Pañstwa oraz inne instrumenty d³u ne. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Arka BZ WBK Obligacji, charakteryzuj¹cego siê niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Inwestycja w fundusz Arka BZ WBK Obligacji obarczona jest jednak ryzykiem stopy procentowej: fundusz mo e osi¹gaæ dodatkowe zyski w przypadku spadku rynkowych stóp procentowych lub straty w przypadku wzrostu tych stóp. Fundusz Arka BZ WBK Obligacji pozwala osi¹gaæ wzrosty wy sze od lokat bankowych, ale w pewnych okresach mo e wykazywaæ straty. Modelowy sk³ad funduszu Arka BZ WBK Obligacji: przynajmniej 70% aktywów stanowi¹ d³u ne papiery wartoœciowe o terminie wykupu nie krótszym ni rok g³ównie obligacje Skarbu Pañstwa. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Arka BZ WBK Ochrony Kapita³u, charakteryzuj¹cego siê niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Celem funduszu Arka BZ WBK Ochrony Kapita³u jest w wiêkszym stopniu zabezpieczenie kapita³u uczestnika ni maksymalizacja zysków z inwestycji. Fundusz pozwala osi¹gaæ zwroty zbli one do zwrotów z lokat bankowych, ale umo liwia wycofanie œrodków bez utraty zysku. Modelowy sk³ad funduszu Arka BZ WBK Ochrony Kapita³u: w sk³ad portfela funduszu wchodz¹: Bony Skarbowe, obligacje Skarbu Pañstwa g³ównie o zmiennym oprocentowaniu, papiery d³u ne emitentów o wysokiej wiarygodnoœci kredytowej. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Arka BZ WBK Akcji Œrodkowej i Wschodniej Europy, charakteryzuj¹cego siê wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Fundusz Arka BZ WBK Akcji Œrodkowej i Wschodniej Europy dokonuje bezpoœrednich inwestycji w akcje i instrumenty o zbli onym charakterze wyemitowane przez podmioty z siedzib¹ na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Austrii, Republiki Czeskiej, Wêgier i Turcji oraz innych pañstw Europy Wschodniej i Œrodkowej. Modelowy sk³ad funduszu Arka BZ WBK Akcji Œrodkowej i Wschodniej Europy: co najmniej 50% aktywów funduszu stanowi¹ akcje lub instrumenty o podobnym charakterze, inwestycje funduszu w d³u ne papiery wartoœciowe i instrumenty rynku pieniê nego stanowiæ mog¹ nie wiêcej ni 34% aktywów funduszu. Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych, charakteryzuj¹cego siê wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Uczestnicy funduszu Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych maj¹ mo liwoœæ osi¹gniêcia wysokich zysków, dziêki zaanga owaniu funduszu w najlepsze fundusze akcyjne na œwiecie, przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka dziêki dywersyfikacji. Modelowy sk³ad funduszu Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych: co najmniej 66% aktywów stanowi¹ inwestycje w tytu³y uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, które lokuj¹ przewa aj¹c¹ czêœæ swoich aktywów w akcje i instrumenty o podobnym charakterze. Do portfela dobierani s¹ renomowani powiernicy, inwestuj¹cy co najmniej 50% aktywów w akcje oraz dzia³aj¹cy w regionach i sektorach o najwy szym potencjale wzrostowym, do 34% aktywów fundusz lokuje bezpoœrednio w akcje i instrumenty o podobnym charakterze. UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITA OWE ASPECTA BPH TFI S.A. Aspecta BPH Akcji BP41 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego BPH Akcji, charakteryzuj¹cego siê wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Fundusz BPH Akcji inwestuje g³ównie w akcje renomowanych spó³ek notowanych na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie S.A. Przy wyborze przedmiotu inwestycji zarz¹dzaj¹cy funduszem d¹ y do zakupu akcji spó³ek rokuj¹cych ponadprzeciêtny wzrost w œrednim i d³ugim okresie. Modelowy sk³ad funduszu BPH Akcji: czêœæ akcyjna portfela stanowi minimum 70%, pozosta³e aktywa funduszu lokowane s¹ w instrumenty d³u ne. Aspecta BPH Akcji Dynamicznych Spó³ek BP43 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego BPH Akcji Dynamicznych Spó³ek, charakteryzuj¹cego siê wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Do portfela inwestycyjnego funduszu BPH Akcji Dynamicznych Spó³ek wybierane s¹ polskie spó³ki, które wed³ug funduszu rokuj¹ najwiêksze mo liwe wzrosty kursu akcji, wynikaj¹ce z sytuacji fundamentalnej danej spó³ki. Modelowy sk³ad funduszu BPH Akcji Dynamicznych Spó³ek: czêœæ akcyjna portfela stanowi minimum 70%, pozosta³e aktywa funduszu lokowane s¹ w instrumenty d³u ne. Aspecta BPH FIO Akcji Europy Wschodz¹cej BP42 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego BPH Akcji Europy Wschodz¹cej, charakteryzuj¹cego siê wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Do portfela inwestycyjnego funduszu BPH Akcji Europy Wschodz¹cej wybierane s¹ europejskie spó³ki, które w opinii zarz¹dzaj¹cych funduszem rokuj¹ najwiêksze mo liwe wzrosty kursu akcji. Inwestorzy powinni wzi¹æ pod uwagê ryzyko kursowe wynikaj¹ce z nabywania przez fundusz BPH Akcji Europy Wschodz¹cej instrumentów finansowych denominowanych w walucie obcej. Modelowy sk³ad funduszu BPH Akcji Europy Wschodz¹cej: czêœæ akcyjna portfela stanowi minimum 70%, a pozosta³e aktywa funduszu lokowane s¹ w instrumenty d³u ne. 12

13 Aspecta BPH Aktywnego Zarz¹dzania BP53 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego BPH Aktywnego Zarz¹dzania, Zadaniem funduszu BPH Aktywnego Zarz¹dzania jest inwestowanie œrodków równoczeœnie na rynku papierów d³u nych i akcji, zarówno w Polsce, jak i za granic¹, tak, aby osi¹gn¹æ wysoki zysk w d³ugim terminie. Zaanga owanie w odpowiednie papiery wartoœciowe jest aktywnie zmieniane na podstawie przewidywañ rynkowych. Modelowy sk³ad funduszu BPH Aktywnego Zarz¹dzania: minimum 30% œrodków funduszu ulokowanych jest w instrumentach d³u nych, czêœæ akcyjna portfela nie mo e przewy szyæ 70% aktywów. Aspecta BPH Obligacji 2 BP11 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego BPH Obligacji 2, charakteryzuj¹cego siê niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Podstawowym kryterium doboru lokat dokonywanych przez fundusz BPH Obligacji 2 jest uzyskiwanie mo liwie wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka zwi¹zanego m.in. ze zmiennoœci¹ stóp procentowych. Modelowy sk³ad funduszu BPH Obligacji 2: minimum 70% œrodków funduszu lokowane jest w wiêkszoœci w d³ugoterminowe obligacje skarbowe oraz czêœciowo w papiery d³u ne przedsiêbiorstw o dobrym standingu finansowym. Aspecta BPH Stabilnego Wzrostu BP21 Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego BPH Stabilnego Wzrostu, Fundusz BPH Stabilnego Wzrostu ma mieszan¹ strukturê portfela, poniewa inwestuje zarówno w akcje, jak i w papiery d³u ne. Udzia³ poszczególnych papierów wartoœciowych uzale niony jest od aktualnej sytuacji na rynku kapita³owym. Modelowy sk³ad funduszu BPH Stabilnego Wzrostu: maksymalnie 40% akcji i minimum 60% papierów d³u nych. * Opis polityki inwestycyjnej poszczególnych funduszy inwestycyjnych oraz opis ryzyka zwi¹zanego z inwestowaniem w nie znajduje siê w prospektach informacyjnych tych funduszy dostêpnych na stronach internetowych w³aœciwych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych ROZDZIAŁ II UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY LEO (HG12) CEL FUNDUSZU 1. Celem Funduszu jest d³ugoterminowy wzrost wartoœci aktywów netto oraz wartoœci Jednostek porównywalny z innymi, bezpiecznymi formami oszczêdzania lub potencjalnie je przewy szaj¹cy, realizowany poprzez lokowanie œrodków pochodz¹cych ze sk³adek ubezpieczeniowych lub wp³at dodatkowych w aktywa charakteryzuj¹ce siê niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego. DYWERSYFIKACJA PORTFELA LIMITY INWESTYCYJNE 2. Zasady dywersyfikacji portfela aktywów Funduszu zak³adaj¹ nastêpuj¹cy, maksymalny udzia³ instrumentów finansowych wyszczególnionych w 4 Regulaminu Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita³owych: 1) jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych do 100% wartoœci aktywów netto Funduszu, 2) œrodki pieniê ne, w tym zgromadzone na rachunku bankowym oraz depozyty bankowe do 10% wartoœci aktywów netto Funduszu. 3. W zakresie lokat, o których mowa w ust. 2 pkt. 1), maksymalny limit udzia³u jednego funduszu inwestycyjnego na dzieñ wyceny nie mo e przekraczaæ 60% wartoœci aktywów netto Funduszu. 4. Dywersyfikacja portfela lokat oraz profil funduszy inwestycyjnych, o których mowa w ust. 2 pkt. 1), winny zapewniæ osi¹gniêcie celu okreœlonego w ust. 1 poprzez lokowanie aktywów w instrumenty rynku pieniê nego oraz d³u ne papiery wartoœciowe charakteryzuj¹ce siê niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego. 5. Udzia³ instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 2 oraz ust. 3, w ogóle wartoœci aktywów netto Funduszu, na dzieñ wyceny mo e ulegaæ zmianie. 6. W razie przekroczenia limitów, o których mowa w ust. 2 oraz ust. 3 Towarzystwo podejmie dzia³ania w celu dostosowania stanu portfela aktywów Funduszu do okreœlonych wy ej wymagañ w terminie nie d³u - szym ni 6 miesiêcy. 7. Czynniki, które mog¹ powodowaæ zmiany, o których mowa w ust. 5, mog¹ byæ uzale nione od nastêpuj¹cych parametrów: 1) sytuacji gospodarczej w Polsce oraz na rynkach miêdzynarodowych, 2) rzeczywistego i prognozowanego poziomu inflacji oraz rynkowych stóp procentowych, 3) mo liwoœci wzrostu cen instrumentów finansowych, 4) p³ynnoœci instrumentów finansowych, 5) innych czynników, które mog¹ wp³yn¹æ na wycenê wartoœci aktywów netto Funduszu. 8. Wyniki Funduszu osi¹gane w przesz³oœci nie stanowi¹ gwarancji i podstawy do oczekiwania wyników w okresach przysz³ych. 9. Towarzystwo do³o y wszelkich starañ, aby osi¹gn¹æ cel, o którym mowa w ust. 1. OPŁATY I KOSZTY 10. Wspó³czynnik ceny nabycia Jednostek, o którym mowa w 6 ust. 3 Regulaminu Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita³owych, ma wartoœæ nie wiêksz¹ ni 3%. 11. Towarzystwo pobiera op³atê za zarz¹dzanie nie wiêksz¹ ni 1,2% wartoœci aktywów netto Funduszu w skali roku. UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY LIBRA (HG33) CEL FUNDUSZU 1. Celem Funduszu jest maksymalizacja d³ugoterminowego wzrostu wartoœci aktywów netto oraz wartoœci Jednostek poprzez lokowanie œrodków pochodz¹cych ze sk³adek ubezpieczeniowych lub wp³at dodatkowych w aktywa charakteryzuj¹ce siê umiarkowanym poziomem ryzyka inwestycyjnego. DYWERSYFIKACJA PORTFELA LIMITY INWESTYCYJNE 2. Zasady dywersyfikacji portfela aktywów Funduszu zak³adaj¹ nastêpuj¹cy, maksymalny udzia³ instrumentów finansowych wyszczególnionych w 4 Regulaminu Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita³owych: 1) jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych do 100% wartoœci aktywów netto Funduszu, 2) œrodki pieniê ne, w tym zgromadzone na rachunku bankowym oraz depozyty bankowe do 10% wartoœci aktywów netto Funduszu. 3. W zakresie lokat, o których mowa w ust. 2 pkt. 1), maksymalny limit udzia³u jednego funduszu inwestycyjnego na dzieñ wyceny nie mo e przekraczaæ 60% wartoœci aktywów netto Funduszu. 4. Dywersyfikacja portfela lokat oraz profil funduszy inwestycyjnych, o których mowa w ust. 2 pkt. 1), winny zapewniæ osi¹gniêcie celu okreœlonego w ust. 1 poprzez lokowanie aktywów w instrumenty rynku pieniê nego i d³u ne papiery wartoœciowe charakteryzuj¹ce siê niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego oraz akcje i inne papiery wartoœciowe charakteryzuj¹ce siê wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. 5. Udzia³ instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 2 oraz ust. 3, w ogóle wartoœci aktywów netto Funduszu mo e ulegaæ zmianie. 13

14 6. W razie przekroczenia limitów, o których mowa w ust. 2 oraz ust. 3, Towarzystwo podejmie dzia³ania w celu dostosowania stanu portfela aktywów Funduszu do okreœlonych wy ej wymagañ w terminie nie d³u - szym ni 6 miesiêcy. 7. Czynniki, które mog¹ powodowaæ zmiany, o których mowa w ust. 5, mog¹ byæ uzale nione od nastêpuj¹cych parametrów: 1) sytuacji gospodarczej w Polsce oraz na rynkach miêdzynarodowych, 2) rzeczywistego i prognozowanego poziomu inflacji oraz rynkowych stóp procentowych, 3) mo liwoœci wzrostu cen instrumentów finansowych, 4) p³ynnoœci instrumentów finansowych, 5) innych czynników, które mog¹ wp³yn¹æ na wycenê wartoœci aktywów netto Funduszu. 8. Wyniki Funduszu osi¹gane w przesz³oœci nie stanowi¹ gwarancji i podstawy do oczekiwania wyników w okresach przysz³ych. 9. Towarzystwo do³o y wszelkich starañ, aby osi¹gn¹æ cel, o którym mowa w ust. 1. OPŁATY I KOSZTY 10. Wspó³czynnik ceny nabycia Jednostek, o którym mowa w 6 ust. 3 Regulaminu Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita³owych, ma wartoœæ nie wiêksz¹ ni 3%. 11. Towarzystwo pobiera op³atê za zarz¹dzanie nie wiêksz¹ ni 1,2% wartoœci aktywów netto Funduszu w skali roku. UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY TAURUS (HG41) CEL FUNDUSZU 1. Celem Funduszu jest maksymalizacja d³ugoterminowego wzrostu wartoœci aktywów netto oraz wartoœci Jednostek poprzez lokowanie œrodków pochodz¹cych ze sk³adek ubezpieczeniowych lub wp³at dodatkowych w aktywa charakteryzuj¹ce siê wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. DYWERSYFIKACJA PORTFELA LIMITY INWESTYCYJNE 2. Zasady dywersyfikacji portfela aktywów Funduszu zak³adaj¹ nastêpuj¹cy, maksymalny udzia³ instrumentów finansowych wyszczególnionych w 4 Regulaminu Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita³owych: 1) jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych do 100% wartoœci aktywów netto Funduszu, 2) œrodki pieniê ne, w tym zgromadzone na rachunku bankowym oraz depozyty bankowe do 10% wartoœci aktywów netto Funduszu. 3. W zakresie lokat, o których mowa w ust. 2 pkt. 1), maksymalny limit udzia³u jednego funduszu inwestycyjnego na dzieñ wyceny nie mo e przekraczaæ 60% wartoœci aktywów netto Funduszu. 4. Dywersyfikacja portfela lokat oraz profil funduszy inwestycyjnych, o których mowa w ust. 2 pkt. 1), winny zapewniæ osi¹gniêcie celu okreœlonego w ust. 1 poprzez lokowanie aktywów w akcje oraz inne papiery wartoœciowe charakteryzuj¹ce siê wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. 5. Udzia³ instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 2 oraz ust. 3, w ogóle wartoœci aktywów netto Funduszu mo e ulegaæ zmianie. 6. W razie przekroczenia limitów, o których mowa w ust. 2 oraz ust. 3, Towarzystwo podejmie dzia³ania w celu dostosowania stanu portfela aktywów Funduszu do okreœlonych wy ej wymagañ w terminie nie d³u - szym ni 6 miesiêcy. 7. Czynniki, które mog¹ powodowaæ zmiany, o których mowa w ust. 5, mog¹ byæ uzale nione od nastêpuj¹cych parametrów: 1) sytuacji gospodarczej w Polsce oraz na rynkach miêdzynarodowych, 2) rzeczywistego i prognozowanego poziomu inflacji oraz rynkowych stóp procentowych, 3) mo liwoœci wzrostu cen instrumentów finansowych, 4) p³ynnoœci instrumentów finansowych, 5) innych czynników, które mog¹ wp³yn¹æ na wycenê wartoœci aktywów netto Funduszu. 8. Wyniki Funduszu osi¹gane w przesz³oœci nie stanowi¹ gwarancji i podstawy do oczekiwania wyników w okresach przysz³ych. 9. Towarzystwo do³o y wszelkich starañ, aby osi¹gn¹æ cel, o którym mowa w ust. 1. OPŁATY I KOSZTY 10. Wspó³czynnik ceny nabycia Jednostek, o którym mowa w 6 ust. 3 Regulaminu Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita³owych, ma wartoœæ nie wiêksz¹ ni 3%. 11. Towarzystwo pobiera op³atê za zarz¹dzanie nie wiêksz¹ ni 1,2% wartoœci aktywów netto Funduszu w skali roku. UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY SEVEN STARS (HG 34) CEL FUNDUSZU 1. Celem Funduszu jest maksymalizacja d³ugoterminowego wzrostu wartoœci aktywów netto oraz wartoœci Jednostek poprzez lokowanie œrodków pochodz¹cych ze sk³adek ubezpieczeniowych lub wp³at dodatkowych w aktywa charakteryzuj¹ce siê umiarkowanym poziomem ryzyka inwestycyjnego. DYWERSYFIKACJA PORTFELA LIMITY INWESTYCYJNE 2. Zasady dywersyfikacji portfela aktywów Funduszu zak³adaj¹ nastêpuj¹cy, maksymalny udzia³ instrumentów finansowych wyszczególnionych w 4 Regulaminu Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita³owych: 1) jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych do 100% wartoœci aktywów netto Funduszu, 2) œrodki pieniê ne, w tym zgromadzone na rachunku bankowym oraz depozyty bankowe do 10% wartoœci aktywów netto Funduszu. 3. W zakresie instrumentów finansowych okreœlonych w ust. 2 pkt. 1), docelowy portfel lokat Funduszu bêdzie sk³ada³ siê z siedmiu funduszy inwestycyjnych. 4. W zakresie lokat, o których mowa w ust. 2 pkt. 1), maksymalny limit udzia³u jednego funduszu inwestycyjnego na dzieñ wyceny nie mo e przekraczaæ 50% wartoœci aktywów netto Funduszu. 5. Dywersyfikacja portfela lokat oraz profil funduszy inwestycyjnych, o których mowa w ust. 2 pkt. 1), winny zapewniæ osi¹gniêcie celu okreœlonego w ust. 1 poprzez lokowanie aktywów w instrumenty rynku pieniê nego i d³u ne papiery wartoœciowe charakteryzuj¹ce siê niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego oraz akcje i inne papiery wartoœciowe charakteryzuj¹ce siê podwy szonym poziomem ryzyka inwestycyjnego. 6. Udzia³ instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 2, ust. 3 oraz ust. 4, w ogóle wartoœci aktywów netto Funduszu, na dzieñ wyceny mo e ulegaæ zmianie. 7. W razie przekroczenia limitów, o których mowa w ust. 2, ust. 3 oraz ust. 4, Towarzystwo podejmie dzia³ania w celu dostosowania stanu portfela aktywów Funduszu do okreœlonych wy ej wymagañ w terminie nie d³u - szym ni 6 miesiêcy. 8. Czynniki, które mog¹ powodowaæ zmiany, o których mowa w ust. 6, mog¹ byæ uzale nione od nastêpuj¹cych parametrów: 1) sytuacji gospodarczej w Polsce oraz na rynkach miêdzynarodowych, 2) rzeczywistego i prognozowanego poziomu inflacji oraz rynkowych stóp procentowych, 3) mo liwoœci wzrostu cen instrumentów finansowych, 4) p³ynnoœci instrumentów finansowych, 5) innych czynników, które mog¹ wp³yn¹æ na wycenê wartoœci aktywów netto Funduszu. 9. Wyniki Funduszu osi¹gane w przesz³oœci nie stanowi¹ gwarancji i podstawy do oczekiwania wyników w okresach przysz³ych. 10. Towarzystwo do³o y wszelkich starañ, aby osi¹gn¹æ cel, o którym mowa w ust. 1. OPŁATY I KOSZTY 11. Wspó³czynnik ceny nabycia Jednostek, o którym mowa w 6 ust. 3 Regulaminu Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita³owych, ma wartoœæ nie wiêksz¹ ni 3%. 12. Towarzystwo pobiera op³atê za zarz¹dzanie nie wiêksz¹ ni 1,2% wartoœci aktywów netto Funduszu w skali roku. 14

15 UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY OVB.Invest (HG35) UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY GOLDEN SEVEN (HG42) CEL FUNDUSZU 1. Celem Funduszu jest maksymalizacja d³ugoterminowego wzrostu wartoœci aktywów netto oraz wartoœci Jednostek poprzez lokowanie œrodków pochodz¹cych ze sk³adek ubezpieczeniowych lub wp³at dodatkowych w aktywa charakteryzuj¹ce siê niskim oraz podwy szonym poziomem ryzyka inwestycyjnego. CEL FUNDUSZU 1. Celem Funduszu jest maksymalizacja d³ugoterminowego wzrostu wartoœci aktywów netto oraz wartoœci Jednostek poprzez lokowanie œrodków pochodz¹cych ze sk³adek ubezpieczeniowych lub wp³at dodatkowych w aktywa charakteryzuj¹ce siê niskim i podwy szonym poziomem ryzyka inwestycyjnego. DYWERSYFIKACJA PORTFELA LIMITY INWESTYCYJNE 2. Zasady dywersyfikacji portfela aktywów Funduszu zak³adaj¹ nastêpuj¹cy, maksymalny udzia³ instrumentów finansowych wyszczególnionych w 4 Regulaminu Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita³owych: 1) jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych do 100% wartoœci aktywów netto Funduszu, 2) œrodki pieniê ne, w tym zgromadzone na rachunku bankowym oraz depozyty bankowe do 10% wartoœci aktywów netto Funduszu. 3. W zakresie lokat, o których mowa w ust. 2 pkt. 1), maksymalny limit udzia³u jednego funduszu inwestycyjnego na dzieñ wyceny nie mo e przekraczaæ 50% wartoœci aktywów netto Funduszu. 4. Dywersyfikacja portfela lokat oraz profil funduszy inwestycyjnych, o których mowa w ust. 2 pkt. 1), winny zapewniæ osi¹gniêcie celu okreœlonego w ust. 1 poprzez lokowanie aktywów w: 1) instrumenty rynku pieniê nego oraz d³u ne papiery wartoœciowe emitowane na rynku polskim i rynkach miêdzynarodowych, charakteryzuj¹ce siê niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego, 2) akcje i inne papiery wartoœciowe notowane na rynku polskim i rynkach miêdzynarodowych, charakteryzuj¹ce siê podwy szonym poziomem ryzyka inwestycyjnego. 5. Udzia³ instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 2, ust. 3 oraz ust. 4, w ogóle wartoœci aktywów netto Funduszu, na dzieñ wyceny mo e ulegaæ zmianie. 6. W razie przekroczenia limitów, o których mowa w ust. 2 oraz ust. 3, Towarzystwo podejmie dzia³ania w celu dostosowania stanu portfela aktywów Funduszu do okreœlonych wy ej wymagañ w terminie nie d³u - szym ni 6 miesiêcy. 7. Czynniki, które mog¹ powodowaæ zmiany, o których mowa w ust. 5, mog¹ byæ uzale nione od nastêpuj¹cych parametrów: 1) sytuacji gospodarczej w Polsce oraz na rynkach miêdzynarodowych, 2) rzeczywistego i prognozowanego poziomu inflacji oraz rynkowych stóp procentowych, 3) mo liwoœci wzrostu cen instrumentów finansowych, 4) p³ynnoœci instrumentów finansowych, 5) innych czynników, które mog¹ wp³yn¹æ na wycenê wartoœci aktywów netto Funduszu. 8. Wyniki Funduszu osi¹gane w przesz³oœci nie stanowi¹ gwarancji i podstawy do oczekiwania wyników w okresach przysz³ych. 9. Towarzystwo do³o y wszelkich starañ, aby osi¹gn¹æ cel, o którym mowa w ust. 1. OPŁATY I KOSZTY 10. Wspó³czynnik ceny nabycia Jednostek, o którym mowa w 6 ust. 3 Regulaminu Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita³owych, ma wartoœæ nie wiêksz¹ ni 3%. 11. Towarzystwo pobiera op³atê za zarz¹dzanie nie wiêksz¹ ni 1,2% wartoœci aktywów netto Funduszu w skali roku. DYWERSYFIKACJA PORTFELA LIMITY INWESTYCYJNE 2. Zasady dywersyfikacji portfela aktywów Funduszu zak³adaj¹ nastêpuj¹cy, maksymalny udzia³ instrumentów finansowych wyszczególnionych w 4 Regulaminu Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita³owych: 1) jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych: Templeton Growth (Euro) Fund (ISIN LU ), Templeton Global Bond Fund A (ISIN LU ), DWS Vermögensbildungsfonds I (ISIN DE ), Fidelity European Growth Fund A (ISIN LU ), Pioneer Fund A (ISIN US ), Threadneedle European Growth (ISIN GB ), Garmore Continental Europe Fund (ISIN LU ), do 100% wartoœci aktywów netto Funduszu, 2) œrodki pieniê ne, w tym zgromadzone na rachunku bankowym oraz depozyty bankowe do 10% wartoœci aktywów netto Funduszu. 3. Dywersyfikacja portfela lokat oraz profil funduszy inwestycyjnych, o których mowa w ust. 2 pkt. 1), winny zapewniæ osi¹gniêcie celu okreœlonego w ust. 1 poprzez lokowanie aktywów w instrumenty rynku pieniê nego oraz d³u ne papiery wartoœciowe charakteryzuj¹ce siê niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego. 4. Udzia³ instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 2 oraz ust. 3, w ogóle wartoœci aktywów netto Funduszu, na dzieñ wyceny mo e ulegaæ zmianie. 5. W razie przekroczenia limitów, o których mowa w ust. 2, Towarzystwo podejmie dzia³ania w celu dostosowania stanu portfela aktywów Funduszu do okreœlonych wy ej wymagañ w terminie nie d³u szym ni 6 miesiêcy. 6. Czynniki, które mog¹ powodowaæ zmiany, o których mowa w ust. 4, mog¹ byæ uzale nione od nastêpuj¹cych parmetrów: 1) sytuacji gospodarczej w Polsce oraz na rynkach miêdzynarodowych, 2) rzeczywistego i prognozowanego poziomu inflacji oraz rynkowych stóp procentowych, 3) mo liwoœci wzrostu cen instrumentów finansowych, 4) p³ynnoœci instrumentów finansowych, 5) innych czynników, które mog¹ wp³yn¹æ na wycenê wartoœci aktywów netto Funduszu. 7. Wyniki Funduszu osi¹gane w przesz³oœci nie stanowi¹ gwarancji i podstawy do oczekiwania wyników w okresach przysz³ych. 8. Towarzystwo do³o y wszelkich starañ, aby osi¹gn¹æ cel, o którym mowa w ust Towarzystwo po analizie sytuacji na rynkach finansowych, maj¹c na wzglêdzie uzasadnione interesy ubezpieczaj¹cego oraz obowi¹zuj¹ce przepisy prawa upowa nione bêdzie do dokonania zmian funduszy inwestycyjnych wymienionych w ust. 2 pkt. 1), co nie wymaga zmian postanowieñ niniejszych Strategii. OPŁATY I KOSZTY 10. Wspó³czynnik ceny nabycia Jednostek, o którym mowa w 6 ust. 3 Regulaminu Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita³owych, ma wartoœæ nie wiêksz¹ ni 3%. 11. Towarzystwo pobiera op³atê za zarz¹dzanie nie wiêksz¹ ni 1,2% wartoœci aktywów netto Funduszu w skali roku. Niniejsze Strategie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita³owych zosta³y uchwalone przez Zarz¹d Aspecta ycie TU S.A. uchwa³¹ Nr /2008 z dnia r. Cz³onek Zarz¹du Prezes Zarz¹du Teresa Grabowska S³awomir Waleryœ 15

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 03 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 13 listopada 2015 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu

Bardziej szczegółowo

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0 24 946 694 1. Lokaty 0 24 946 694 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 336 307 502 542 001 489 1. Lokaty 336 300 043 541 966 311 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 65 003 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/1/2015

Opis funduszy OF/1/2015 Opis funduszy Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Akcji...3 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Stabilnego Wzrostu...4

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 4 920 869 5 600 261 1. Lokaty 4 920 869 5 600 261 Środki pienięŝne 3. NaleŜności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe naleŝności

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING AKCJI 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING STABILNEGO

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek 2,57% -7,61% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 2,32% -11,29% -3,67% 6 Allianz FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty KBC Portfel VIP Subfundusz Akcyjny SFIO 5,95% 6,6% 23,6% 20 Arka BZ WBK Akcji FIO 5,41% 9,3% 36,4% 19 Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny

Bardziej szczegółowo

Nazwa funduszu Stopy zwrotu Punktacja za 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Średnia -4,32%

Nazwa funduszu Stopy zwrotu Punktacja za 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Średnia -4,32% Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 0,00% -27,0% 8 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -2,74% -12,7% 7 Allianz FIO Subfundusz Allianz

Bardziej szczegółowo

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,61% 6 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS1/1/2015. UFK Open Finance Aktywnej Alokacji Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS1/1/2015. UFK Open Finance Aktywnej Alokacji Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS1/1/2015 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Gotówkowy... 4 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis

Bardziej szczegółowo

PKO Stabilnego Wzrostu - fundusz inwestycyjny otwarty. wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w art.

PKO Stabilnego Wzrostu - fundusz inwestycyjny otwarty. wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w art. Warszawa, dnia 28 lutego 2011 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 3/2011) I. PKO ZrównowaŜony - fundusz inwestycyjny otwarty 1. w artykule 21 w ustępie 4 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 24 946 694 148 726 755 1. Lokaty 24 946 694 148 726 755 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusze akcji polskich Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusz wrzesień 6 miesięcy 12 miesięcy Arka BZ WBK Akcji FIO 3,88% 8,89% 39,55% Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny 3,50% 10,44% DWS Polska

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO -1,35% -26,6% -37,6% -50,4% 10 ING FIO Średnich i Małych Spółek -2,35% -27,8% -42,6% -55,3% 9 PZU FIO Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 28 lutego 2011 roku BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA KOD: STR 01/14 Niniejszy dokument zawiera charakterystyki Ubezpieczeniowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO)

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO) Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 29 stycznia 2012 r. Strona tytułowa: KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL

Bardziej szczegółowo

Wykaz i Regulaminy UFK

Wykaz i Regulaminy UFK Wykaz i Regulaminy UFK ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group dostępne w indywidualnych ubezpieczeniach na życie z UFK (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez USŁUGA ZARZÑDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management SA Poznaƒ 2011 Na czym polega usługa Zarzàdzania Portfelem Usługa Zarzàdzania Portfelem (Asset

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2017

Opis funduszy OF/ULS2/2/2017 Opis funduszy OF/ULS2/2/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/2/2013 OF/ULM4/2/2013 OF/ULM5/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/2/2013 OF/ULM4/2/2013 OF/ULM5/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/2/2013 OF/ULM4/2/2013 OF/ULM5/1/2013 Spis treści ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING GOTÓWKOWY 4 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 3,33% 7 SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 1,16% -18,36% 6 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek 6,80% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 3,73% -14,4% 8,4% 6 Noble Funds FIO Subfundusz Noble

Bardziej szczegółowo

2 (cel i aktywa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych)

2 (cel i aktywa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych) REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH oferowanych i zarządzanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych SA w Sopocie do umów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 2,31% -16,4% 10 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich Spółek - FIO -0,35% -15,4% -31,9% 9 Commercial

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK Akcje Akcje są papierem wartościowym reprezentującym odpowiedni

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporz dzone na dzie 31-12-2008 Nazwa zakładu ubezpiecze Ś SKANDIA YCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZE S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowegoś

Bardziej szczegółowo

Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012

Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012 Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012 Proces inwestycji środków w funduszu inwestycyjnym Stopa zwrotu na powierzonym kapitale wraca do klienta po umorzeniu jednostek uczestnictwa Inwestor Lokuje

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r.

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. REGULAMINY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2012 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (RE-150120-PZK) 1 1. Niniejszy Regulamin został sporzàdzony w zwiàzku z wymogami Art. 13 par. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalnoêci ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku WIELKOPOLSKIEGI TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SA UBEZPIECZENIOWY

Bardziej szczegółowo

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU.

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 44 730 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100- 15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku WIELKOPOLSKIEGI TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SA UBEZPIECZENIOWY

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. Niniejszym, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza

Bardziej szczegółowo

Portfel oszczędnościowy

Portfel oszczędnościowy POLITYKA INWESTYCYJNA Dokument określający odrębnie dla każdego Portfela modelowego podstawowe parametry inwestycyjne, w szczególności: profil Klienta, strukturę portfela, cechy strategii inwestycyjnej,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC Parasol Funduszu

Bardziej szczegółowo

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim rynku Wall Street 2009 Robert Raszczyk Główny Specjalista Dział Instrumentów Finansowych, GPW Zakopane, 06.06.2009 Program Czy wciąż potrzebna edukacja?

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. 1. Na stronie tytułowej: 1) lista subfunduszy otrzymuje następujące

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych

Wyniki funduszy inwestycyjnych Fundusze akcji polskich sierpień 6 miesięcy 12 miesięcy UniFundusze FIO subfundusz UniMaxAkcje PKO/Credit Suisse Parasolowy SFIO Subfundusz Akcji Plus 3,4% -1,0% ING SFIO Akcji 2-2,5% 11,8% 34,8% Allianz

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Open Finance po raz drugi prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym rozpoczęty przed miesiącem cykl regularnych publikacji, w których

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

Subfundusze pieniężne i dłużne

Subfundusze pieniężne i dłużne Subfundusze pieniężne i dłużne UniLokata - Wpłacasz i wypłacasz kiedy chcesz Ryzyko inwestycyjne: Niskie Horyzont inwestycyjny: Min. 3 miesiące UniLokata to subfundusz pieniężny, który inwestuje aktywa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA Aktywny Kapitał Wariant 2

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA Aktywny Kapitał Wariant 2 Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA Aktywny Kapitał Wariant 2 Masz zamiar kupić produkt, który nie jest prosty i który może być trudny w zrozumieniu Data sporządzenia dokumentu:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 29 KWIETNIA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko)

PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko) PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko) Portfel Modelowy Strategia Żółta (średnie ryzyko) to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego

Bardziej szczegółowo

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR lokat i rachunków bankowych podane jest w skali roku. Lokaty po up³ywie terminu umownego odnawiaj¹ siê na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowi¹zuj¹cych dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%.

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%. Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Styczeń 2009 Rynek akcyjny charakteryzował się w styczniu dużą zmiennością. Różnie też zachowywały się poszczególne

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 50,912.64 1. Lokaty 0.00 50,912.64 2. Środki

Bardziej szczegółowo

, ,28

, ,28 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 30.06.2008 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,89 1. Lokaty

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,89 1. Lokaty I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 30.06.2008 I Aktywa 114 215,31 136 587,89 1. Lokaty 114 215,31 136 587,89 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych?

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne i optymalizacyjne Strategie fundamentalne Portfel losowy 2 Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne

Bardziej szczegółowo

AMPLICO LIFE. Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

AMPLICO LIFE. Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego korekta udziału lokat w aktywach funduszu (w %) 1. Fundusz Stabilny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,55 1. Lokaty

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,55 1. Lokaty I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2009 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 3,426,430.89 4,058,402.35 1. Lokaty 3,426,430.89 4,058,402.35 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2007 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,110,221.29 1,287,011.20 1. Lokaty 1,110,221.29 1,287,011.20 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością EUR

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zasad polityki inwestycyjnej Nordea Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Deklaracja zasad polityki inwestycyjnej Nordea Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego www.nordeapolska.pl Deklaracja zasad polityki inwestycyjnej Nordea Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego I. Cel inwestycyjny Celem inwestycyjnym Nordea Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego ( Fundusz ) jest

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 29 października 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-150120-DB)

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 REGULAMINY FUNDUSZY 1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 3 Regulamin UFK ING Akcji str 6-7 4 Regulamin UFK ING (L) Ameryki

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,268,965.21 11,703,401.11 1. Lokaty 1,268,965.21 11,703,401.11 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia Wprowadzenie Nazwa Funduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej Funduszem. Fundusz został utworzony 6 lipca 2007 r. i zarejestrowany pod numerem RFi 305. Fundusz jest otwartym funduszem

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 17 432 1498 1. Lokaty 17 337 135 452 Środki pieniężne 94 4 646 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Statut Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Statut Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego reklama???? Informacja o zamiarze połączenia subfunduszu Pioneer Stabilnego Wzrostu z subfunduszem Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40, subfunduszu Pioneer Zrównoważony z subfunduszem Pioneer Wzrostu Mix

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 215. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 215. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 215 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy otwartych w maju

Wyniki funduszy otwartych w maju Wyniki funduszy otwartych w maju Nazwy funduszy lub grup Majowe stopy zwrotu i mediany stóp zwrotu dla grup funduszy Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek -4,2% Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz

Bardziej szczegółowo

Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty SPRAWOZDANIE FINANSOWE Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku Załącznikami do niniejszego sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość

Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość Ubezpieczenia: Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (RUFK/NPER/3/2009) Załącznik do: 1) Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,66 1. Lokaty

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,66 1. Lokaty I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 30.06.2008 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo