KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA"

Transkrypt

1 P R O i X - Uzgodnienia dokumentacji pod względem BHP - Uzgodnienia dokumentacji pod względem sanitarnym - Raporty oddziaływania na środowisko KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA TEMAT Rozbudowa zakładu obróbki plastycznej metalu o magazyn wyrobów gotowych i lakiernię, Etap: Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia INWESTOR Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Lucjan Dudziak Wtórek, ul. Ostrowska 67, Ostrów Wlkp. Opracował zespół : Podpis mgr inż. Izabela Czarnecka Ostrów Wielkopolski, maj 2012 r. Opracował : PROIX Ostrów Wlkp. ul. Strzelecka 105 tel. Izabela Czarnecka

2 KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWIĘCIA zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) 1) rodzaj i skala: Przedmiotem procesu inwestycyjnego jest rozbudowa Zakładu Obróbki Plastycznej Metali we Wtórku, istniejącego od 1987r., o halę z wydzieloną częścią magazynową i lakierniczą. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397, z dnia 12 listopada 2010 r.), obiekty te, kwalifikowane są w 3.1, pkt.11, jako instalacje do obróbki metali żelaznych: kuźnie, odlewnie, walcownie, ciągarnie i instalacje do nakładania powłok metalicznych, inne niż wymienione w 2 ust. 1 pkt 13; W chwili obecnej na terenie planowanej inwestycji zlokalizowany jest zakład produkcyjny obróbki plastycznej metalu wraz z budynkiem socjalno biurowym. Dodatkową zabudowę stanowi budynek mieszkalny należący do Inwestora. Zakład zatrudnia obecnie 16 pracowników fizycznych i 2 pracowników biurowych. Po rozbudowie zatrudnienie pracowników fizycznych wzrośnie do 19 osób. Teren planowany pod inwestycję jest niezadrzewiony, porośnięty trawą i chwastami i obecnie niewykorzystywany. Obecna powierzchnia zabudowy wraz z budynkiem mieszkalnym wynosi ok. 1330m 2. Nowa hala zawierająca linię lakierniczą oraz magazyn, planowana jest o powierzchni zabudowy 625 m 2. Hala stanowiłaby obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Zmianie nie uległaby ilość miejsc parkingowych, która w chwili obecnej wynosi 10 i pokrywa w pełni zapotrzebowanie personelu. Zakład zajmuje się produkcją stałych elementów zebranych w tabeli 7.1 oraz wyrobów na specjalne zamówienie klienta, takich jak: wyposażenie magazynów wysokiego składowania, palety metalowe specjalnego przeznaczenia, pojemniki transportowe, walcowanie gwintów metrycznych i trapezowych oraz usługi wykonania innych elementów na podstawie wzorów lub dokumentacji technicznej. 2

3 usytuowanie przedsięwzięcia: Miejscowość Projektowana inwestycja zlokalizowana będzie w Wtórku, przy utwardzonej drodze powiatowej, wyposażonej w media: wodę, energię elektryczną i gaz. Tereny otaczające zakład, to przede wszystkim tereny o charakterze rolniczym i zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Od strony północnej i północno-wschodniej bezpośrednio do zakładu przylegają pola uprawne, a w odległości ok. 360m zaczynają się hale produkcyjne istniejących zakładów meblowych. Od strony wschodniej znajdują się działki rolnicze, należące do Inwestora. Od strony południowo - wschodniej zakład graniczy z terenami rolniczymi należącymi do Inwestora. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i gospodarcza w tym kierunku znajduje się w odległości ok.120m. Od strony południowej i południowo -zachodniej zakład graniczy z drogą powiatową. Po przeciwnej stronie drogi znajduje się zabudowa jednorodzinna z budynkami gospodarczymi (zabudowa zagrodowa). Od strony południowo- zachodniej znajduje się budynek mieszkalny z budynkami gospodarczymi w odległości ok. 35 m od hali produkcyjno- biurowej istniejącej oraz 60m od projektowanej hali magazynowej z lakiernią. Od strony zachodniej i północno zachodniej znajdują się wyłącznie pola uprawne. Od strony południowej, przed zakładem, bezpośrednio przy drodze Ostrowskiej znajduje się budynek mieszkalny Inwestora. Teren ten, nie leży w obszarze szkód górniczych, ani w obszarze objętym ochroną konserwatorską. Nie występują żadne linie energetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne, czy gazociągi, które mogłyby skomplikować realizację inwestycji. W pobliżu nie ma większych kompleksów leśnych, ani zbiorników wodnych. W bezpośrednim sąsiedztwie nie ma pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, czy użytków ekologicznych. Teren inwestycji nie znajduje się w granicach obszarów Natura Środowisko przyrodnicze w bezpośrednim sąsiedztwie przewidywanej lokalizacji obiektu nie posiada wartości podlegających ochronie. Nie występują na tym terenie rośliny i zwierzęta podlegające prawnej ochronie. Poniżej przedstawiono zdjęcia najbliższego otoczenia terenu przeznaczonego pod inwestycję. 3

4 Zdjęcie nr 1 Strona północna Zdjęcie nr 2 Strona północno- wschodnia Zdjęcie nr 3 strona wschodnia 4

5 Zdjęcie nr 4 strona południowo-wschodnia Zdjęcie nr 5 strona południowa Zdjęcie nr 6 strona południowo zachodnia z widokiem na stronę zachodnią 5

6 Zdjęcie nr 7 strona południowo-zachodnia dane adresowe terenu i oznaczenie geodezyjne dotyczące działek: Działka nr: 813/3 0,0804 ha 814/7 0,3007 ha przeznaczenie pod inwestycję 0,0200 ha 813/4 1,2296 ha przeznaczenie pod inwestycję 0,0440 ha Obręb Wtórek Miejscowość Wtórek Inwestor Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Lucjan Dudziak Wtórek, ul. Ostrowska 67, Ostrów Wlkp., TABELA Zestawienie terenów należących do Inwestora oraz położonych bezpośrednio przy inwestycji (wypisy z ewidencji załącznik nr2) l.p. numer działki symbol użytku powierzchnia działki ha 1 813/2, (działka Inwestora) B Ba 0,0800 0, /3 RVI 0,0804 (działka Inwestora) 3 814/6 (działka Inwestora) RV RVI 0,0777 0,2515 6

7 l.p. numer działki symbol użytku powierzchnia działki ha 4 814/7 RVI 0,3007 (działka Inwestora) 5 813/4 (działka Inwestora) RV B-RV RVI 0,0700 0,1200 0,9996 P s 6 814/8 RV RVI 7 814/5 RV RVI 0,0400 0,0004 1,2804 0,0219 0, /4 RVI 1, RVI 1, Oznaczenia; R- grunty orne, B- tereny mieszk,. aniowe, B a- tereny przemysłowe, B-R- grunty rolne zabudowane, Ps-pastwiska trwałe, D-droga Na przedmiotowym terenie brak jest aktualnego planu zagospodarowania terenu. 2) obsługa komunikacyjna. lokalizacja wjazdu i wyjazdu: istniejący wjazd i wyjazd na teren projektowanej inwestycji od drogi powiatowej - strony południowej obiektu, ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie działki: przed istniejącą i projektowaną częścią zakładu, od strony południowej przy drodze powiatowej. Istniejące miejsca parkingowe na 10 stanowisk dla samochodów osobowych. Teren utwardzony kostka brukową. Po rozbudowie zakładu Inwestor nie przewiduje zwiększenia ilości stanowisk parkingowych. 3) powierzchnia zajmowanej nieruchomości: powierzchnia całej nieruchomości, na której zlokalizowany jest zakład istniejący oraz planowana jest rozbudowa: 16107m 2 ha (dz. nr 813/3, 814/7(ok.200m 2 ), 813/4 (440m 2 )). powierzchnia nieruchomości przeznaczona bezpośrednio pod planowane przedsięwzięcie wraz z zakładem istniejącym: zabudowa około 1951 m 2 (dz. nr 813/3, 814/7- przeznaczenie ok.200m 2, 813/4- przeznaczenie 440m 2 ), parkingi drogi dojazdowe i place manewrowe około 760 m 2, tereny zielone 728 m 2,. 7

8 4) dotychczasowy sposób wykorzystywania w/w terenu Teren działek 813/4 i 814/7 -niezagospodarowany, niezabudowany, nieutwardzony, porośnięty zielenią niską. Do chwili obecnej teren nie był wykorzystywany. Teren działki 813/3 zabudowany istniejącą halą produkcyjną i utwardzony. 5) pokrycie szatą roślinną Teren jest niezadrzewiony. Pokryty trawą i chwastami. 7) rodzaj technologii Zakład stosuje sprawdzone i uznane technologie w zakresie plastycznej obróbki metali i spawalnictwa. Dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym umożliwiającym wykonanie zlecanych przez firmy zewnętrzne zamówień, a także produkcję stałych elementów, które zostały zebrane w tabeli nr 7.1. W chwili obecnej najbardziej uciążliwym elementem produkcji, jest brak powierzchni magazynowej bezpośrednio przy hali produkcyjnej oraz zlecanie procesów lakierniczych firmom zewnętrznym. Stąd decyzja o rozbudowie zakładu. W zakładzie w chwili obecnej i po rozbudowie również wykonywane będą następujące prace: precyzyjne gięcie blach automatyczne ciecie profili rur, prętów i drutów, cięcie blach, spawanie i zgrzewanie, walcowania gwintów - zamówienia na gwinty metryczne, calowe trapezowe dwu- lub trzy wchodowe o dowolnej długości do średnicy 100mm, obróbki plastycznej tłoczenia blach ze stali konstrukcyjnej, usługi na prasach mimośrodowych i hydraulicznych o nacisku do 250t, usługi na linii do produkcji wielkoseryjnej z automatycznym podajnikiem taśmy o nacisku 130t, Obecny zakres produkowanych elementów ujęto w tabeli

9 Tabela 7.1. Zestawienie produkowanych elementów przez ZPUH we Wtórku palety metalowe o różnych gabarytach i wytrzymałościach wsporniki ławy kominiarskiej, ławy kominiarskie, płotki przeciwśniegowe, wsporniki płotków nadstawki palet - elementy wyposażenia magazynów wysokiego składowania gwoździe budowlane specjalnego przeznaczenia do 600mm długości wózki transportowe 9

10 wsporniki metalowe do palet spożywczych Dusseldorf uchwyty budowlane wsporniki budowlane łączniki do drewna Kątowniki lekkie konstrukcje ogrodzeniowe 10

11 elementy metalowe do mebli (okucia metalowe) kotwy montażowe W nowo budowanej hali przewiduje się wydzielenie wyłącznie części magazynowej oraz części z linią lakierniczą. Produkcja wykonywanych elementów, pozostanie bez zmian. Produkowane elementy ze stali zwykłej i kwasoodpornej są obrabiane na maszynach do obróbki metalu, takich jak prasy, piły do cięcia metalu, tokarki, walcarki, spawarki i szlifierki. Prace odbywają się na nowoczesnych maszynach sterowanych numerycznie, spełniających wszystkie warunki bezpieczeństwa i emisji czynników szkodliwych dla środowiska. Projektowany obiekt, to przede wszystkim strefa magazynowa zakładu. W budynku tym zostanie jednak wydzielone pomieszczenie, które pozwoli na zainstalowanie najnowocześniejszej linii lakierniczej. Cały cykl lakierowania składać się będzie z następujących etapów: natryskowego przygotowania powierzchni następować będzie w tunelu, gdzie brudne detale przechodzą przez następujące po sobie fazy przygotowania z roztworami na ciepło i o temperaturze pokojowej. Czynność ta jest wykonywana za pomocą pomp odśrodkowych, które doprowadzają do cyrkulacji płynów znajdujących się w wannie. Seria dysz umiejscowionych na odpowiednich rampach, pozwala na wykonanie działań mechanicznych i chemicznych na częściach do odtłuszczania. Schemat tej części procesu przedstawiono poniżej: 11

12 osuszania w piecu po myciu detale wprowadzane są do pieca z cyrkulacją ciepłego powietrza, skąd wychodzą całkowicie osuszone. Dzięki odpowiedniej cyrkulacji, ciepło w piecu jest równomiernie rozprowadzane na całej długości komory. Temperatura wewnątrz nigdy nie przekracza 120 o C. aplikacji farb proszkowych w kabinie po wyjściu z pieca detale są gotowe do malowania. Przechodzą do kabiny, w której grupa pistoletów elektrostatycznych aplikuje na nie farbę proszkową. Ta technologia pozwala na aplikację farb proszkowych bez użycia rozpuszczalnika. Jest ona uznawana za najbardziej ekologiczną, ekonomiczną i nowoczesną w procesach malowania proszkowego. polimeryzacja w piecu po aplikacji farb proszkowych, detale wychodzą pokryte farbą w stanie tzw mąki. Następuje więc proces polimeryzacji w temperaturze ok.200 o C. Detale przechodzą do pieca z cyrkulacją ciepłego powietrza, jak w pierwszym piecu, skąd wychodzą kompletnie pomalowane. Schłodzenie na linii - ciepłe detale po wyjściu z pieca zostają naturalnie schłodzone w wyniku odpowiedniego przesuwania się przenośnika. Proces malowania proszkowego wyrobów stalowych jest jednym ze współczesnych sposobów zapobiegania korozji stopów żelaza, używanych jako elementy maszyn i konstrukcji. Automatyczna linia technologiczna proponowana przez firmę ECO-LINE zawiera rozwiązania technologiczne związane zarówno z samą technologią malowania, sterowania zastosowanymi urządzeniami jak i innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu 12

13 wykorzystywania materiałów i mediów używanych w procesie nanoszenia powłok, ochrony personelu obsługującego oraz środowiska naturalnego. Analizując technologię malowania oraz konstrukcję poszczególnych elementów linii można stwierdzić, że zawiera ona szereg elementów innowacyjnych, które nie są stosowane w starszych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Dotyczy przede wszystkim samej kabiny malarskiej do szybkiej wymiany kolorów. Kabina zbudowana jest z metalowej struktury pokrytej wewnątrz kilkuwarstwową powłoką zwaną sandwich dielektryczny, która uniemożliwia przyczepianie się elektrostatycznie naładowanej farbie do bocznych ścian kabiny, zachowując jednocześnie wymagany efekt rozpraszania ładunków elektrycznych na zewnątrz kabiny. Podobnie jest z zastosowanymi systemami separacji farby proszkowej obiegów wodnych i powietrza. Poprzez zastosowanie filtrów typu HEPA zmniejszono do minimum wyrzut pozostałości farby proszkowej z procesu. W chwili obecnej system ten działa w obiegu zamkniętym. Powietrze pochłaniane podczas procesu malowania w kabinie jest oddawane, po oczyszczeniu, z powrotem do lakierni. Oszczędzane jest w ten sposób medium grzewcze, jak również eliminuje się wyrzut farby proszkowej do środowiska. Dzięki zastosowaniu wysokowydajnego układu odzysku farby proszkowej o wydajności 98 %, w przedmiotowej linii uzyskano maksymalną oszczędność farby proszkowej, jak również znacznie skrócono proces wymiany koloru w układzie. Również obieg substancji chemicznych w systemie przygotowania powierzchni jest systemem zamkniętym. Dostarczana jest tyko woda do procesu, natomiast układ działa w cyklu zamkniętym, bez ciągłego zrzutu substancji toksycznych do środowiska. Są one magazynowane w wannach procesowych i utylizowane po zużyciu przez wyspecjalizowane firmy. Sumaryczna pojemność wanien wynosi 8400 l. Zastosowanie systemu kaskadowego znacznie zwiększyło efektywność mycia układu i zmniejszyło zużycie wody. Dzięki zastosowaniu rozwiązań przedstawionych powyżej linia jest instalacją w pełni ekologiczną, a zastosowanie najnowszych osiągnięć z dziedziny automatyki, stawia linię w czołówce automatycznych lakierni proszkowych w Europie. Ponadto do lakierni zaproponowano szwajcarski system aplikacji farby proszkowej firmy G.A.TECH. Spełnia on wszystkie wymagania norm europejskich stawiane tego typu instalacjom. W roku 2010 zaimplementowano nowy układ sterujący w postaci szafy sterującej zintegrowanej. Dzięki zastosowaniu najnowszych osiągnięć z dziedziny elektroniki układ prezentuje najwyższy poziom technologiczny wymagany w tego typu systemach. Nowoczesny układ sterujący zastosowany w jednostce sterującej aplikacji, pozwala na osiągnięcie najlepszych wyników podczas procesu elektrostatycznego pokrywania powierzchni. Zapewnia możliwość stosowania farb metalicznych, jak również pozwala na proces przemalowania, pomalowanych wcześniej elementów. 13

14 Należy stwierdzić, że cała lakiernia wraz z aplikacją jest zgodna ze wszystkimi normami dotyczącymi automatycznych lakierni proszkowych, w szczególności z dyrektywą ATEX, stanowiącą o urządzeniach pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. W chwili obecnej trudno jest podać wielkość produkcji oraz ilości produkowanego asortymentu, ze względu na różne proporcje w zamówieniach danego typu części produkowanych w zakładzie. Najbardziej zbliżonym do rzeczywistości jest podanie wielkości produkcji w tonach zużywanej stali. Obecnie miesięcznie zużywanych jest ok 45,5 Mg stali. Po rozbudowie wielkość ta nie ulegnie zmianie, gdyż rozbudowa nie dotyczy części produkcyjnej zakładu. 8) charakterystyka techniczna Część istniejąca budynek zaplecza administracyjno-socjalnego: Część socjalno-biurowa na parterze składa się z następujących pomieszczeń: wiatrołapu, WC damskiego, pomieszczenia gospodarczego, WC męskiego, szatni męskiej, aneksu kuchennego, umywalni męskiej, jadalni, umywalni damskiej, szatni damskiej, korytarza. Piętro składa się z komunikacji, WC damskiego, WC męskiego, Sali konferencyjnej, sekretariatu oraz 3 pomieszczeń biurowych Charakterystyka budynku: fundamenty: ławy fundamentowe żelbetowe, ściany zewnętrzne: tynk cementowo- wapienny, bloczek gazobetonowy o gr 24cm, styropian 10 cm, tynk polimerowy cienkowarstwowy, dach dwuspadowy: konstrukcja dachu drewniana płatwiowo- kleszczowa z dwoma płatwiami pośrednimi. Pokrycie dachu- papa termozgrzewalna na podkładzie z desek gr. 3,2cm i papy podkładowej, ściany wewnętrzne nośne: cegła pełna 25 cm, dwustronnie tynk gipsowy, ściany wewnętrzne działowe: Nida- Gips na stelażu 100mm, obustronnie po dwie warstwy płyt gipsowo-kartonowych o gr 12.5mm, wypełnienie z wełny mineralnej o gr. 10cm, dwustronnie tynk gipsowy, posadzka na parterze: podsypka piaskowa, beton B cm, 3 * papa na lepiku, styropian 6 cm, gładź cementowa 3 cm, płytki ceramiczne, posadzka na piętrze: tynk cementowo-wapienny 1,5 cm, strop TERIVA I 24 cm, styropian M-30 2 cm, 1xpapa izolacyjna, posadzka cementowa 4 cm, płytki ceramiczne, Sufit podwieszany na piętrze wykonany z płyt gipsowo-kartonowych, zamontowanych na konstrukcji stalowej, izolowany warstwą termoizolacyjną z wełny mineralnej gr. 18cm. 14

15 Stolarka okienna dwuszybowa w ramie PCV z szybą 1,1 o U=1,35W/m 2 *k/ Część istniejąca budynek produkcyjny: Jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w technologii szkieletowej, ściany zewnętrzne: płyty warstwowe z rdzeniem styropianowym gr 10cm dach: wykonany z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym w części starszej o gr.19cm, w części nowej 15cm. W części nowszej naświetla dachowe, podłoga na gruncie bez izolacji termicznej, wykonana z kostki brukowo-betonowej, ułożonej na podkładzie betonowym Stolarka okienna dwuszybowa w części starszej w ramach aluminiowych, w części nowszej w ramie PCV. Bramy wjazdowe wykonane jako rolowane, izolowane pianką poliuretanową, Część projektowana budynek magazynowy z lakiernią: Jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w technologii szkieletowej, ściany zewnętrzne: płyty warstwowe z rdzeniem styropianowym gr 10cm dach: wykonany z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym o gr. 15cm. Stolarka okienna dwuszybowa w ramie PCV. Bramy wjazdowe wykonane jako rolowane, izolowane pianką poliuretanową, 9) rozwiązania techniczne a) Ogrzewanie. Podstawowym źródłem ciepła w istniejącym budynku administracyjno-socjalnym jest jeden wiszący kocioł gazowy, o nominalnej mocy cieplnej do 24 kw i sprawności do 90%, pracujący w sezonie grzewczym oraz 2 sztuki gazowych nagrzewnic zamontowanych w istniejącej hali produkcyjnej, o mocy 32 kw i 75 kw, pracujących w sezonie grzewczym. W części administracyjno-socjalnej, ciepło do pomieszczeń dostarczane jest za pomocą stalowych grzejników płytowych, wyposażonych w regulację miejscową termostaty. W części projektowanej zostanie wykorzystana 1 nagrzewnica gazowa o mocy cieplnej 35 kw pracująca w sezonie grzewczym na potrzeby grzewcze projektowanej hali. Łączna nominalna moc cieplna zainstalowanych w zakładzie instalacji spalania energetycznego gazu ziemnego wyniesie 0,166 MW. 15

16 b) Woda. Zasilanie obiektu w wodę w chwili obecnej oraz po rozbudowie odbywać się będzie z gminnej sieci wodociągowej. c) Kanalizacja sanitarna Ścieki sanitarne odprowadzane są obecnie, jak i po rozbudowie do bezodpływowego zbiornika ścieków sanitarnych i okresowo odbierane przez firmę posiadającą zgodę na ich odbiór. Ścieki wywożone są do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Rąbczynie. d) Kanalizacja deszczowa. W obrębie terenu przeznaczonego pod planowaną inwestycję brak jest sieci kanalizacji deszczowej. Stąd wody opadowe (z powierzchni dachów) rozprowadzane są bezpośrednio do gruntu, natomiast ścieki deszczowe (miejsca parkingowe, plac manewrowy i drogi wewnętrzne) odprowadzane będą tak jak do tej pory, do gruntu poprzez osadnik piasku i separator węglowodorów. e) Energia elektryczna. Przewiduje się wykonanie przyłącza od istniejącej sieci elektroenergetycznej. f) Wentylacja Wentylacja w budynku administracyjno-socjalnym wykonana jest jako naturalnagrawitacyjna. W części produkcyjnej istniejącej mechaniczna nawiewno-wywiewna, obsługiwana przez centralę wentylacyjną (rekuperator) o wydajności powietrza nawiewanego i wywiewanego do m 3 /h i sprawności odzysku ciepła do 80%. W projektowanej hali w części magazynowej nie przewiduje się wykorzystania wentylacji mechanicznej. Linia do malowania proszkowego ECO-LINE, wyposażona zostanie w filtry typu HEPA. System działa w obiegu zamkniętym. Powietrze pochłaniane podczas procesu malowania w kabinie jest oddawane, po oczyszczeniu z powrotem do lakierni. 10) warianty przedsięwzięcia Projektowana inwestycja jest rozwiązaniem jednowariantowym, gdyż istniejąca technologia produkcji i skala nie ulegną zmianie. W zakładzie powstanie jedynie linia lakiernicza oraz powierzchnia magazynowa. W chwili obecnej prace lakiernicze zlecane są firmom zewnętrznym, natomiast powierzchnia magazynowa, dzierżawiona jest przez 16

17 Inwestora poza zakładem (w odległości kilku kilometrów), co w znacznym stopniu utrudnia pracę zakładu. Nie ma więc potrzeby rozpatrywania dodatkowych wariantów, gdyż wariant proponowany musi współgrać z istniejącą technologią zakładu, spełniać aktualnie obowiązujące przepisy w zakresie ochrony środowiska oraz obniżyć koszty produkcji. Ewentualny wariant zero to zachowanie sytuacji istniejącej rezygnacja z rozbudowy. 11) przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii, w tym szacunkowe zapotrzebowanie na energię zużycie wody Przedmiotowa inwestycja zaopatrywana jest i będzie w wodę z gminnej sieci wodociągowej. Woda obecnie pobierana jest wyłącznie na cele bytowo-gospodarcze. Po rozbudowie zakładu, woda wykorzystywana będzie w procesie lakierowania. Przyjęto następujące zużycie wody: ilość wody na jednego pracownika fizycznego - 90,0 dm 3 /d ilość wody na jednego pracownika biurowego - 30,0 dm 3 /d ilość wody konieczna do rozpoczęcia procesu lakierowania - 8,4 m 3 ilość wody do mycia posadzek - 1,5 dm 3 /m 2 ilość wody do podlewania zieleni - 2,5 dm 3 /m 2 powierzchnia posadzek w części biurowej- przed rozbudową - ok. 300 m 2 powierzchnia posadzek w części produkcyjnej- przed rozbudową ,5 m 2 powierzchnia utwardzona przed rozbudową m 2 powierzchnia terenów zielonych przed rozbudową m 2 powierzchnia posadzek w części produkcyjnej- projektowanej m 2 powierzchnia utwardzona po rozbudowie m 2 ilość pracowników fizycznych przed rozbudową - 16 ilość pracowników biurowych przed rozbudową - 2 ilość pracowników fizycznych po rozbudowie - 19 ilość pracowników biurowych po rozbudowie

18 czas pracy - 2 zmiany ( dni w tygodniu). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. nr 8, poz. 70), zużycie wody wyniesie: Tabela Zużycie wody na cele bytowe i porządkowe przed rozbudową zakładu wyszczególnienie zużycie wody Q śr.dob. (m 3 /d) Q max.dob. (m 3 /d) Q max.godz. (m 3 /h) cele bytowe 1,50 1,95 0,28 mycie posadzek * 0,18 0,23 0,03 Podlewanie zieleni ** 0,18 0,23 0,03 Ogółem 1,86 2,41 0,34 *- mycie posadzek dotyczy tylko pomieszczeń biurowo-socjalnych 2 razy w tygodniu. **- podlewanie zieleni tylko raz w tygodniu w okresie 6 miesięcy/rok - czas pracy dwie zmiany Uwaga: Przy obliczaniu powierzchni terenów zielonych, wzięto pod uwagę powierzchnię zabudowy budynku mieszkalnego, należącego do Inwestora, znajdującego się na działce nr 813/2. Współczynniki nierównomierności zużycia wody: N d = 1,3; N h = 3,0 Tabela Zużycie wody na cele bytowe i porządkowe po rozbudowie zakładu wyszczególnienie zużycie wody Q śr.dob. (m 3 /d) Q max.dob. (m 3 /d) Q max.godz. (m 3 /h) cele bytowe 1,77 2,30 0,33 mycie posadzek * 0,18 0,23 0,03 Podlewanie zieleni ** 0,18 0,23 0,03 Ogółem 2,13 2,76 0,42 *- mycie posadzek dotyczy tylko pomieszczeń biurowo-socjalnych 2 razy w tygodniu. **- podlewanie zieleni tylko raz w tygodniu w okresie 6 miesięcy/rok - czas pracy dwie zmiany Uwaga: Powierzchnia posadzek w części biurowej nie ulegnie zmianie po rozbudowie W zakładzie po rozbudowie woda zużywana będzie na cele socjalno-bytowe pracowników, cele porządkowe w części biurowo-socjalnej, podlewanie zieleni oraz na cele 18

19 technologiczne (proces lakierowania). W halach produkcyjnych oraz w hali magazynowej z częścią lakierniczą, ze względu na rodzaj posadzki nie jest prowadzone jej zmywanie. Jak wyliczono, zużycie wody przed rozbudową zakładu wynosi średnio ok. 1,86 m 3 /d (ok.41,0 m 3 /miesiąc). Są to jednak wyliczenia teoretyczne, które w znacznym stopniu odbiegają od ilości faktycznie zużywanej wody w zakładzie. Według odczytów licznika, zakład w chwili obecnej zużywa średnio ok. 13,0 m 3 /miesiąc. Różnice te, wynikają przede wszystkim z niekorzystania przez pracowników z natrysków oraz mniejszej ilości zużywanej rocznie wody na podlewanie zieleni, ze względu na panujące warunki pogodowe. Po rozbudowie zakładu teoretyczne zużycie wody na cele socjalno-bytowe pracowników, cele porządkowe w części biurowo-socjalnej i podlewanie zieleni wyniesie około 46 m 3 /miesiąc, czyli wzrośnie o ok. 11%. Do tej ilości zużywanej wody należy doliczyć wodę, która konieczna będzie do prowadzenia procesu lakierowania. Wstępne zużycie wody na cele technologiczne równać się będzie pojemności wanien w procesie lakierowania i wynosić będzie 8,4 m 3. Ilość wody konieczna do uzupełniania wanien w ciągu roku wg danych producenta linii, to ok % zużycia początkowego. Stąd ilość wody konieczna do zapewnienia pracy linii lakierniczej wahać się będzie od 0,84m 3 do 1,26m 3 rocznie. zużycie paliw przed rozbudową: gaz ziemny - ok m 3 /rok część produkcyjna. gaz ziemny - ok m 3 /rok - część socjalno-biurowa. zużycie paliw po rozbudowie: gaz ziemny - ok m 3 /rok część produkcyjna istniejąca gaz ziemny - ok m 3 /rok - część socjalno-biurowa. gaz ziemny linia lakiernicza - ok. 90 m 3 /h (zużycie zależne od wielkości zamówień) zużycie energii przed rozbudową: zużycie energii po rozbudowie kwh/ rok kwh/rok 12) rozwiązania chroniące środowisko kanalizacja deszczowa - odwodnienie placów i parkingu odbywać się będzie poprzez separator pisaku i substancji ropopochodnych, 19

20 ścieki sanitarne z zakładu odprowadzane są do szczelnego zbiornika na ścieki sanitarne, odbierane przez firmę posiadającą zgodę na ich transport i wywożone na oczyszczalnię ścieków w Rąbczynie. powstające odpady podlegają segregacji i selektywnemu magazynowaniu w wydzielonych i zabezpieczonych miejscach, odpady komunalne gromadzone są w kontenerze 1000 l i przekazywane firmie posiadającej zgodę na ich transport i składowanie MZO Ostrów Wlkp.- umowa załącznik nr 3, odpady związane z działalnością gospodarczą, w tym również szlamy z separatora i osadnika, odbierane są przez firmy specjalistyczne na podstawie odpowiednich umów, teren nieutwardzony po zakończeniu inwestycji zagospodarowany zostanie zielenią niską i wysoką. Wszystkie rozwiązania chroniące w chwili obecnej środowisko, zostaną zachowane również po rozbudowie zakładu. 13) rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym związane z : a) emisją do powietrza: Faza budowy (likwidacji): W czasie powstawania (likwidacji) inwestycji będziemy mieli do czynienia z: emisją niezorganizowaną pyłu pochodzącą z materiałów budowlanych (cement, piasek, żwir), emisją niezorganizowaną pyłu, dwutlenku azotu i tlenku węgla z tytułu prac spawalniczych, emisją spalin w czasie pracy maszyn budowlanych (koparki, dźwigi) i ruchu pojazdów transportowych głównie tlenku węgla, dwutlenku azotu i węglowodorów. Wszystkie wymienione wyżej uciążliwości będą miały charakter okresowy i przejściowy. Można przyjąć, że źródła emisji nie będą miały większego wpływu na stężenia imisyjne zanieczyszczeń, ze względu na ich niewielkie rozmiary i nasilenie. Faza eksploatacji: Do obliczeń przyjęto następujące założenia: 20

21 Współczynnik szorstkości terenu: Dla potrzeb obliczeniowych zanieczyszczenia atmosfery przyjęto maksymalny występujący w okolicy współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu w wysokości z = 0,5 metra, charakterystyczny dla zwartej zabudowy wiejskiej (wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu Dz. U. nr 16, poz. 87). Tło zanieczyszczeń atmosfery: Zgodnie z w/w Rozporządzeniem tło substancji, dla których określone są dopuszczalne poziomy w powietrzu, stanowi aktualny stan jakości powietrza określony przez właściwy inspektorat ochrony środowiska, jako stężenie uśrednione dla roku. Dla pozostałych substancji tło uwzględnia się w wysokości 10 % wartości odniesienia uśrednionej dla roku. Tło opadu substancji pyłowej uwzględnia się w wysokości 10 % wartości odniesienia opadu substancji pyłowej. Dla rejonu objętego rozważaniami Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem nr WM w, podał poniższe dane charakteryzujące aktualny stan zanieczyszczenia powietrza: dwutlenek siarki - 6,0 g/m 3, dwutlenek azotu - 11,0 g/m 3, pył PM10-29,0 g/m 3, benzen - 0,5 g/m 3. Dla pozostałych rozpatrywanych substancji przyjęto tło w wysokości 10 % wartości dopuszczalnej (w g/m3). W tabeli 13.1., przedstawiono wartości odniesienia, wyrażone jako poziomy substancji w powietrzu oraz okresy dla których są uśrednione (godzina, rok). Tabela Wartości odniesienia zanieczyszczeń. lp. substancja wartość odniesienia g/m3 - - D1 Da 2. dwutlenek azotu tlenek węgla pył PM

22 Źródła emisji nie będące źródłami emisji zanieczyszczeń: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku, w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. nr 130, poz. 881), ustala brak wymogu uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza: z instalacji energetycznych o nominalnej mocy cieplnej do 15 MW opalanych paliwem gazowym, z instalacji inne niż energetyczne o nominalnej mocy cieplnej do 1 MW opalanych paliwem gazowym, z których wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzą wyłącznie ze spalania tych paliw, w przypadku gdy żadna z substancji wprowadzanych z instalacji do powietrza nie jest objęta poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia w powietrzu. Natomiast zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku, w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. nr 130, poz. 880), zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wymagają instalacje, z których emisja nie wymaga pozwolenia z wyjątkiem: instalacji energetycznych o nominalnej mocy cieplnej do 1 MW, instalacji innych niż energetyczne o nominalnej mocy cieplnej do 0,5 MW. Poniżej przedstawiono procesy technologiczne i emitory, nie będące źródłami emisji zanieczyszczeń: kocioł gazowy opalany gazem ziemnym o nominalnej mocy cieplnej 24 kw, pracujący w sezonie grzewczym na potrzeby części administracyjno-socjalnej zakładu, 2 nagrzewnice gazowe o mocy cieplnej 32 kw i 75 kw pracujące w sezonie grzewczym na potrzeby grzewcze istniejącej hali, 1 nagrzewnica gazowa o mocy cieplnej 35 kw pracująca w sezonie grzewczym na potrzeby grzewcze projektowanej hali, łączna nominalna moc cieplna zainstalowanych w zakładzie instalacji spalania energetycznego gazu ziemnego wyniesie 0,166 MW - nie ma potrzeby określania emisji dopuszczalnej zanieczyszczeń (moc poniżej 1 MW)-załącznik nr4 na dostawę paliwa gazowego. linia do malowania proszkowego ECO-LINE wyposażona w piec do wygrzewania 22

23 i suszenia detali, wykorzystująca palniki gazowe na gaz ziemny, nominalna moc 52,5 kw - nie ma potrzeby określania emisji dopuszczalnej zanieczyszczeń (moc poniżej 0,5 MW). Automatyczna linia do malowania proszkowego ECO-LINE zawiera najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne związane zarówno z samą technologią malowania, sterowania zastosowanymi urządzeniami jak i innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu racjonalnego wykorzystywania materiałów i mediów używanych w procesie nanoszenia powłok, ochrony personelu obsługującego oraz środowiska naturalnego. Poprzez zastosowanie filtrów typu HEPA (zatrzymujących do 99,97% zanieczyszczeń) zmniejszono do minimum wyrzut pozostałości farby proszkowej z procesu. System działa w obiegu zamkniętym. Powietrze pochłaniane podczas procesu malowania w kabinie jest oddawane po oczyszczeniu, z powrotem do hali lakierni. Oszczędzane jest w ten sposób medium grzewcze, jak również eliminuje się wyrzut farby proszkowej do środowiska. Dzięki zastosowaniu wysokowydajnego układu odzysku farby proszkowej o wydajności 98%, w przedmiotowej linii uzyskano maksymalną oszczędność farby proszkowej. Również obieg substancji chemicznych w systemie przygotowania powierzchni jest systemem zamkniętym. Dostarczana jest tyko woda do procesu, natomiast układ działa w cyklu zamkniętym. Źródła emisji zanieczyszczeń: Zgodnie z opisem technologicznym potencjalnymi źródłami emisji zanieczyszczeń do atmosfery na terenie zakładu ZPUH Lucjan Dudziak, w fazie eksploatacji mogą być: a. procesy spawalnicze realizowane w istniejącej hali produkcyjnej (emitor E 1). a. procesy spawalnicze (emitor E 1): W istniejącej hali zakładu prowadzone jest spawanie elektryczne półautomatami spawalniczymi na 6 stanowiskach spawalniczych wyposażonych w wyciągi spawalnicze. Do spawania wykorzystywany jest drut spawalniczy o średnicy 1,0 mm. Proces przebiega w osłonie gazowej, którą w zależności od potrzeb technologicznych mogą tworzyć: dwutlenek węgla lub mieszanka argonowa. Półautomaty spawalnicze pracują przez cały rok we wszystkie dni robocze przez około 6 h/dobę (1560 h/rok). Średnie zużycie drutu spawalniczego wynosi 7,2 Mg/rok, a maksymalne zużycie godzinowe drutu spawalniczego wynosi 4,8 kg. 23

24 Część produkcyjna hali, w której odbywają się procesy spawania elektrycznego jest wyposażona w centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną, z nagrzewnicą powietrza i sekcją filtracyjną (filtr patronowy), nad każdym ze stanowisk spawalniczych zamontowany jest okap do wywiewu zanieszyszczonego powietrza. Układ wentylacji wyciągowej jest wyposażony w wentylator wyciągowy o wydajności m 3 /h (3,75 m 3 /s). Powstające zanieczyszczenia pyłowe i gazowe odprowadzane są przez system kanałów wyciągowych, skąd trafiają do centrali wentylacyjnej. W centrali następuje oczyszczenie powietrza z zanieczyszczeń pyłowych w sekcji filtracyjnej (filtr patronowy o całkowitej skuteczności filtracji pyłu zawieszonego 99,97%) i odprowadzenie na zewnątrz przez kanał wylotowy o przekroju 0,80 m * 0,5 m i wysokości h = 8,5 m (emitor E 1). Ponieważ zanieczyszczone powietrze ze wszystkich stanowisk spawalniczych filtrowane jest przez filtr patronowy, którego całkowita skuteczność filtracji pyłu zawieszonego wynosi 99,97 %, w związku z powyższym w dalszych obliczeniach emisji dopuszczalnej zanieczyszczeń emisje pyłu zawieszonego pominięto. Proces spawania elektrycznego jest źródłem powstawania zanieczyszczeń, głównie w postaci drobnych frakcji pyłu oraz tlenków węgla i tlenków azotu. Wskaźniki unosu zanieczyszczeń przyjęto według Charakterystyki emisji dla wybranych procesów produkcyjnych i urządzeń technologicznych przemysłu maszynowego. cz. I (Zeszyty Bipromasz nr 73). Emisja zanieczyszczeń gazowych na kg zużytego drutu spawalniczego wynosi odpowiednio: w ECO = 0,0055 kg/kg. w ENO2 = 0,0031 kg/kg, Według Katalogu charakterystyk materiałów spawalniczych pod względem emisji zanieczyszczeń (Instytut Spawalnictwa Zakład Badań Urządzeń i Ekologii w Gliwicach), emisja zanieczyszczeń podczas spawania metodą MAG w osłonie gazów ochronnych wynosi: w ECO = 0,0039 kg/kg, w ENO2 = 0,0004 kg/kg. Do obliczeń przyjęto emisję średnią w wysokości: w ECO = 0,0047 kg/kg, w ENO2 = 0,0018 kg/kg. 24

25 Emisja maksymalna zanieczyszczeń z procesu spawania wyniesie: E CO = 0,0047 kg/kg * 4,8 kg/h = 0,02256 kg/h E NO2 = 0,0018 kg/kg * 4,8 kg/h = 0,00864 kg/h Emisja roczna zanieczyszczeń wyniesie: E CO = 0,02256 kg/h * 1560 h * 0,962 = 33,9 kg/rok. E NO2 = 0,00864 kg/h * 1560 h * 0,962 = 13,0 kg/rok, Parametry emisji - emitor E 1: h = 8,5 m, p * q = 0,8 m * 0,5 m, w = 0,0 m/s (wylot boczny), czas pracy = 1560 h/rok, współczynnik czasu pracy w h = 1560 / 8760 = 0,178 współczynnik obciążenia źródła: przyjęto na podstawie ilości zużywanego drutu spawalniczego w e = 7200 kg/rok / (1560 h * 4,8 kg/h); w e = 0,962 ciepło właściwe gazów: c p = 1,28 kj/m 3 K, temperatura gazu: t = 20 o C = 293 K. Podsumowanie Obliczenie stężeń substancji gazowych: Do obliczeń wykorzystano program "Operat" firmy PROEKO Ryszard Samoć dla komputera IBM PC, zatwierdzony do stosowania przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie, pismo BA/147/96. Szczegółowe parametry emitorów i emisji, zestawienie maksymalnych stężeń zanieczyszczeń na poziomie terenu, klasyfikację emitorów na podstawie sumy stężeń maksymalnych oraz kryteria ustalające zakres obliczeń przedstawiono w wydrukach z programu Operat w załączniku nr 5, do karty informacyjnej. Zakres obliczeń: poziom terenu - obliczenia na poziomie terenu przeprowadzono dla stężeń średnich i emisji średniej. Przyjęto "skok" obliczeń w wysokości 50 metrów. poziom zabudowy - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 25

26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16, poz. 87) obliczenia wykonuje się, jeżeli w odległości od któregokolwiek z rozpatrywanych emitorów mniejszej niż 10h, występują budynki mieszkalne, użyteczności publicznej lub biurowe wyższe niż parterowe. Obliczenia przeprowadzono dla najbliżej położonego budynku biurowego oraz 3 najbliżej położonych budynków mieszkalnych. Zestawienie stężeń maksymalnych zanieczyszczeń dla poziomu terenu i zabudowy przedstawiono w tabeli poniżej. Tabela Stężenia maksymalne zanieczyszczeń. poziom: terenu i zabudowy stan: projektowany lp. substancja poziom terenu poziom zabudowy S mm zakres* S mm zakres* g/m 3 - g/m 3-1. dwutlenek azotu 6,105 tak 22,479 tak 2. tlenek węgla 15,940 tak 58,696 tak * - stwierdzenie, czy wymagania zakresu pełnego obliczeń są spełnione W tabeli zawarto stwierdzenie, czy spełniony jest dla poszczególnych zanieczyszczeń warunek stosowania zakresu pełnego obliczeń zgodnie z w/w Rozporządzeniem. Obliczono w sieci obliczeniowej rozkład maksymalnych stężeń rozpatrywanych zanieczyszczeń w powietrzu uśrednionych dla 1 godziny i sprawdzono, czy spełniony jest warunek: dla poziomu terenu i zabudowy: S mm D 1 g/m 3 Warunek jest spełniony dla wszystkich substancji. Dodatkowo obliczono w sieci obliczeniowej rozkład stężeń wszystkich zanieczyszczeń w powietrzu uśrednionych dla roku i sprawdzono, czy w każdym punkcie na powierzchni terenu został spełniony warunek: S a D a - R g/m 3 Warunek jest spełniony dla wszystkich rozpatrywanych substancji. 26

27 Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń 1-godzinnych dla poszczególnych substancji wynosi 0,0 % i nie przekracza wartości dopuszczalnej wynoszącej 0,2 % (0,274 % dla dwutlenku siarki). Podsumowanie oceny. W wyniku przeprowadzonych obliczeń można stwierdzić, że uruchomienie planowanej inwestycji w postaci rozbudowy istniejącego zakładu nie będzie stanowić zagrożenia dla powietrza atmosferycznego. Spełnione będą obowiązujące wymagania w zakresie ochrony powietrza. Poza terenem Inwestora nie wystąpią przekroczenia stężeń dopuszczalnych zanieczyszczeń. b) emisją hałasu: Przedmiotem opracowania jest ocena akustyczna źródeł emisji akustycznej zlokalizowanych na terenie inwestycji, a w szczególności możliwość istnienia zagrożenia klimatu akustycznego rozumianego jako przekroczenia dopuszczalnych wartości równoważnego poziomu dźwięku. Niniejsza ocena dotyczy procesu inwestycyjnego polegającego na rozbudowie Zakładu Obróbki Plastycznej Metali we Wtórku, istniejącego od 1987r., o halę z wydzieloną częścią magazynową i lakierniczą położonego przy ul. Ostrowskiej 67 we Wtórku, na działkach nr 813/3, 814/7, 813/4. Określenie wielkości emisji hałasu, generowanego w trakcie funkcjonowania przedsięwzięcia oparto na metodzie obliczeniowej i symulacji rozprzestrzeniania się dźwięku w środowisku. Obliczenia przeprowadzono dla najmniej korzystnego przypadku z punktu widzenia akustycznego zagrożenia środowiska, zakładając maksymalną emisję hałasu ze wszystkich zinwentaryzowanych źródeł. Zasięg hałasu emitowanego do środowiska określony został na podstawie poziomu mocy akustycznej źródeł hałasu. Obliczone wartości równoważnego poziomu dźwięku A (LAeq T), stały się podstawą do oceny poziomu emisji hałasu do środowiska od planowanej Inwestycji. Wyniki przedstawiono również w formie graficznej w postaci izolinii równoważnego poziomu dźwięku A. 27

28 Faza realizacji przedsięwzięcia Faza realizacji związana będzie z krótkotrwałą emisją hałasu podczas okresowego użytkowania maszyn i urządzeń niezbędnych przy pracach związanych z rozbudową zakładu o halę z wydzieloną częścią magazynową i lakierniczą we Wtórku na działkach nr 813/3, 814/7, 813/4. Wiarygodne określenie hałasu związanego z pracami budowlanymi nie jest możliwe bez dokładnej znajomości parametrów wpływających na wielkość emisji. Dotyczą one np. stanu technicznego, ilości oraz czasu pracy używanych maszyn. W przypadku skarg na uciążliwość akustyczną prac budowlanych, niezależnie od etapu realizacji Inwestycji, należy wykonać pomiary kontrolne, na podstawie których będzie można sformułować propozycje działań ochronnych. Okres budowy można podzielić na następujące etapy: przygotowanie terenu pod budowę, przygotowanie fundamentów obiektów budowlanych, budowa obiektów kubaturowych i urządzeń wyposażenia, prace wykończeniowe, zagospodarowanie terenu działki. Ze względu na specyfikę robót każdy z wyszczególnionych etapów wiąże się z emisją hałasu do środowiska. Do najbardziej uciążliwych etapów należy etap przygotowania terenu pod budowę, obejmujący wykonanie mikroniwelacji i wykopów pod fundamenty. Prace te mogą odbywać się ręcznie lub przy użyciu sprzętu budowlanego. Przykładowe poziomy hałasu emitowanego przez urządzenia i maszyny budowlane, na podstawie danych zawartych w bazie danych Database for prediction of noise on construction and open sites, opracowanej przez Helpworth Acoustics na zlecenie DEFRA (Department for Environment, Food and Rural Affairs), przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela Przykładowy poziom emisji hałasu podczas typowych prac budowlanych Lp. Rodzaj urządzenia Typowy poziom hałasu w odległości 7m od pracującego urządzenia 1 Młot pneumatyczny (np. przy pracach związanych z 90dB(A) rozbiórką elementów betonowych) 2 Koparka gąsienicowa 85dB(A) 3 Pojazdy ciężarowe (wywrotki, pompy betonu, gruszki do transportu betonu) 82dB(A) 28

29 Należy zauważyć, iż poziom mocy akustycznej urządzeń stosowanych w budownictwie podlega ograniczeniom, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska [Dz. U. z 2005r. nr 263, poz. 2202]. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem moc akustyczna poszczególnych urządzeń nie powinna przekraczać: spycharka gąsienicowa 104dB(A), koparka kołowa, ładowarka 104dB(A), maszyny do zagęszczania, młoty pneumatyczne 106dB(A), dźwigi wieżowe 100dB(A). Hałas powstający na etapie budowy jest krótkotrwały o charakterze lokalnym i ustąpi po zakończeniu robót. Uciążliwość akustyczna zależna jest od odległości od placu budowy oraz od czasu pracy poszczególnych urządzeń. Ze względu na to, iż na obecnym etapie brak jest szczegółowego harmonogramu prac oraz wykazu urządzeń pracujących przy budowie, nie można wykonać szczegółowej analizy wpływu budowy na klimat akustyczny otoczenia. Prace związane z budową mają jednak charakter czasowy, a ich czas jest relatywnie krótki. W związku z powyższym zaleca się na etapie prowadzenia prac budowlanych zastosowanie się do poniższych wytycznych: zaplanować wszelkie operacje z użyciem ciężkiego sprzętu, wszystkie prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej, stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska [Dz. U. z 2005r. nr 263, poz. 2202], przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy, maksymalnie ograniczyć czas budowy poszczególnych etapów poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego. Faza eksploatacji przedsięwzięcia Eksploatacja przedsięwzięcia związana będzie głównie z emisją hałasu ze źródeł ruchomych: pojazdów osobowych i ciężarowych, wózków widłowych oraz źródeł stacjonarnych w istniejącym budynku socjalno-biurowym, hali produkcyjnej oraz 29

30 projektowanej hali z wydzieloną częścią magazynową i lakierniczą w postaci urządzeń pracujących wewnątrz pomieszczeń. Analizy i obliczenia wykonano w oparciu o dane uzyskane od Inwestora. Celem niniejszego opracowania jest: określenie poziomu emisji hałasu do środowiska w odniesieniu do wartości dopuszczalnych dla pory dnia w wariantach przed i po budowie hali z wydzieloną częścią magazynową i lakierniczą, wyznaczenie zasięgu oddziaływania hałasu, szczególnie w odniesieniu do budynków podlegających ochronie akustycznej i położonych najbliżej planowanej Inwestycji; graficzne przedstawienie rozprzestrzeniania się hałasu dla pory dnia w postaci izolinii równoważnego poziomu dźwięku A. Wymagania prawne Dopuszczalne poziomy dźwięku w środowisku zewnętrznym określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Dz. U. Nr 120, poz Według rozporządzenia dopuszczalne wartości równoważnego poziomu dźwięku A, LAeq T, dla hałasu z obiektów i grup źródeł innych niż drogi i linie kolejowe określa się w przedziałach czasu równych odpowiednio 8- miu najmniej korzystnym godzinom pory dziennej, która przypada pomiędzy Przytoczone wyżej rozporządzenie definiuje również kategorie terenów wymagających ochrony akustycznej. Tabela Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) Lp. Rodzaj terenu 1 a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska b) Tereny szpitali poza miastem 2 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży 2) c) Tereny domów opieki społecznej d) Tereny szpitali w miastach Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu LAeq D przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym LAeq N przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy a) Tereny zabudowy mieszkaniowej

31 wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego b) Tereny zabudowy zagrodowej c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 2) d) Tereny mieszkaniowo-usługowe 4 Tereny w strefie śródmiejskiej miast 3) powyżej 100 tys. mieszkańców Objaśnienia: 1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych. 2) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy. 3) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. Rozpatrywana inwestycja w postaci budowy hali produkcyjno-magazynowej będzie pracowała w porze dziennej na 2 zmiany ( dni w tygodniu). Dopuszczalne poziomy hałasu wyrażone równoważnym poziomem dźwięku A dla przedziału czasu odniesienia równego 8 najmniej korzystnym, następującym po sobie, godzinom w porze dnia wynosi: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 50 db, Tereny otaczające zakład, to przede wszystkim tereny o charakterze rolniczym i zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Od strony północnej i północno-wschodniej bezpośrednio do zakładu przylegają pola uprawne, a w odległości ok. 360m zaczynają się hale produkcyjne istniejących zakładów meblowych. Od strony wschodniej znajdują się działki rolnicze, należące do Inwestora. Od strony południowo - wschodniej zakład graniczy z terenami rolniczymi należącymi do Inwestora. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i gospodarcza w tym kierunku znajduje się w odległości ok.120m. Od strony południowej zakład graniczy z drogą powiatową. Po przeciwnej stronie drogi znajduje się zabudowa jednorodzinna z budynkami gospodarczymi (zabudowa zagrodowa). Od strony południowo- zachodniej znajduje się budynek mieszkalny z budynkami gospodarczymi w odległości ok. 35 m od hali produkcyjnobiurowej istniejącej oraz 60m od projektowanej hali magazynowej z lakiernią. Od strony zachodniej i północno zachodniej znajdują się wyłącznie pola uprawne. Najbliższa zabudowa mieszkalna występuję na działkach nr 67, 72/4, 73, 810/3, 813/4. 31

32 Materiały źródłowe Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody Dz. U. Nr 206, poz. 1291, Załącznik nr 6, Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku, pochodzącego od instalacji lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego. Instrukcja Instytutu Technik Budowlanych Nr 338, Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku. Polska norma PN-EN-01341, Hałas Środowiskowy. Metody pomiaru i oceny hałasu przemysłowego. Charakterystyka inwestycji w aspekcie emisji hałasu Akustyczne oddziaływanie z terenu planowanej inwestycji, w fazie eksploatacji, następować będzie przez 16 godziny na dobę przez 5 dni tygodniu i związane będzie z emisją hałasu pochodzącego od źródeł ruchomych i stacjonarnych. Do zewnętrznych źródeł hałasu należących do planowanej Inwestycji zaliczono: Źródła ruchome: 1. Pojazdy osobowe: pracownicy zakładu, 2. Pojazdy ciężarowe: dostawa i załadunek wyrobów, 3. Wózki widłowe: Źródła stacjonarne: 1.Istniejący budynek biurowo-produkcyjny, 2.Istniejąca hala produkcyjna, 3.Projektowana hala z wydzieloną częścią magazynową i lakierniczą. Parametry akustyczne źródeł dźwięku: Parametrem charakteryzującym źródło hałasu jest poziom mocy akustycznej LWA, który wyznacza się z pomiarów poziomu ekspozycji hałasu LAE, w przypadku źródeł ruchomych, bądź z pomiaru poziomu dźwięku, LpA w przypadku źródeł stacjonarnych. Stacjonarne źródła emisji hałasu będą wyposażone w następujące, pracujące wewnątrz źródła emisji hałasu: 32

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI BUDOWA DWÓCH HAL MAGAZYNOWYCH WRAZ Z BUDYNKAMI BIU- ROWO SOCJALNYMI, BUDYNKAMI WARTOWNI, WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM, PARKINGAMI I ZJAZDEM ORAZ NIEZBĘDNĄ

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia - Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy VERONI w Wąbrzeźnie przy ul.towarzystwa Jaszczurczego 10

Karta informacyjna przedsięwzięcia - Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy VERONI w Wąbrzeźnie przy ul.towarzystwa Jaszczurczego 10 Karta informacyjna przedsięwzięcia pn. Rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego firmy VERONI w Wąbrzeźnie o pomieszczenie produkcyjno-magazynowe i wiatę magazynową wraz z infrastrukturą Inwestor: VERONI

Bardziej szczegółowo

Analizowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Analizowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Karta informacyjna planowanego przedsięwzięcia budowa hali magazynowej firmy BROS Sp.j. na terenie działek 10/10, 10/41, 10/42, 10/43, 10/45 w Janikowie gmina Swarzędz. Zakres karty wynika z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Zleceniodawca: Inwestor Zatwierdził do wydania: Rojewo 8 88-111 Rojewo Nazwa dokumentu: Rojewo 8 88-111 Rojewo Adam Bugowski Data: 09 maja 2013r KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Nazwa przedsięwzięcia:

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA GK 7620/D/03/06/02/07/01/08/04/09/01/10/03/3/11 Marcinowice, dnia 29.04.2011 r. DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 46a ust. 7 pkt

Bardziej szczegółowo

DZIAŁCE NR 232/10 OBRĘB SOMONINO, UL. SIEMIANA

DZIAŁCE NR 232/10 OBRĘB SOMONINO, UL. SIEMIANA EGZ. NR 1 RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI: DOBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-BIUROWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O TEJ SAMEJ FUNKCJI FIRMY BRANDS POLSKA Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Streszczenie nietechniczne oceny oddziaływania na środowisko i społeczeństwo projektowanej Fabryki Samochodów Nowej Generacji Crafter we Wrześni

Streszczenie nietechniczne oceny oddziaływania na środowisko i społeczeństwo projektowanej Fabryki Samochodów Nowej Generacji Crafter we Wrześni PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWE NIP 781-102-07-73 REGON 639611364 e-mail: ekogeomm@poczta.onet.pl tel/fax. 061 297 20 66 tel. 0 604-75-14-28 Wargowo 87A 64-605 Wargowo członek Rodzaj opracowania:

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko

Raport o oddziaływaniu na środowisko PHU WIKRY Krzysztof Bednarz ul. Sikorskiego 60 62 022 Rogalinek Raport o oddziaływaniu na środowisko Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na wytwórnię kratki trawnikowej z granulatu PP i PE na działce

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1

Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1 Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. OPIS ZASTOSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

I. Dane informacyjne.

I. Dane informacyjne. I. Dane informacyjne. Obiekt: Budowa kurnika o obsadzie 120 DJP Lokalizacja: 62 811 Kościelna Wieś gm. Gołuchów działka 626/2 Etap: Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...13

PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...13 Spis treści I. WSTĘP... WSTĘP... 3 1. Cel i zakres raportu... 3 1.1. Cel raportu... 3 1.2. Zakres raportu... 3 2. Podstawa opracowania... 3 II. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA... PRZEDSIĘWZIĘCIA... 4

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Do: Burmistrz Strzelec Opolskich Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich Pl. Myśliwca 1 47-100 Strzelce Opolskie Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Przedsięwzięcie: budowa hali produkcyjnej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ZPN. 6733.8.13.2013 Nasielsk, dnia 25 listopada 2013 roku DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA NA ŚRODOWISKO P.H.U. Piotr Lipski RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA Projektowana stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji TEMAT Inwestor Kwalifikacja przedsięwzięcia Etap inwestycyjny Raport o oddziaływaniu

Bardziej szczegółowo

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą:

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku produkcyjnomagazynowego (produkcja środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, magazynowanie chłodnicze gotowych produktów

Bardziej szczegółowo

19. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie

19. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie butadienowego o wydajności 90 tyś ton na rok 19. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie Przedmiotem opracowania jest raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Brześć Kujawski, dnia 04 marca 2009 roku BI. 7632 12/08/09

D E C Y Z J A. Brześć Kujawski, dnia 04 marca 2009 roku BI. 7632 12/08/09 BI. 7632 12/08/09 Brześć Kujawski, dnia 04 marca 2009 roku D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanego przedsięwzięcia Budowa Fabryki Samochodów Nowej Generacji Crafter we Wrześni

Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanego przedsięwzięcia Budowa Fabryki Samochodów Nowej Generacji Crafter we Wrześni PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWE NIP 781-102-07-73 REGON 639611364 e-mail: ekogeomm@poczta.onet.pl tel/fax. 061 297 20 66 tel. 0 604-75-14-28 Wargowo 87A 64-605 Wargowo członek Rodzaj opracowania:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2012 r. Strona 1

Spis treści. ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2012 r. Strona 1 Spis treści 1 Podstawa prawna, cel i zakres opracowania... 5 2 Materiały źródłowe i akty prawne... 6 3 Opis planowanego przedsięwzięcia... 7 3.1 Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO SPOPIELARNI ZWŁOK W PODGÓRKACH TYNIECKICH DLA UZYSKANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO SPOPIELARNI ZWŁOK W PODGÓRKACH TYNIECKICH DLA UZYSKANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO SPOPIELARNI ZWŁOK W PODGÓRKACH TYNIECKICH DLA UZYSKANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH Kraków, 2010 r. INSTYTUT ROZWOJU MIAST w Krakowie ZAKŁAD PROBLEMÓW PRZYRODNICZYCH 30-015

Bardziej szczegółowo

Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2012

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2012 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji... 4 1. Informacja Zarządu... 6 2. Historia zakładu... 8 3. Posiadane Certyfikaty... 12 4. Informacja o prowadzonej działalności... 14 5. Podstawowe procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA HEKO Sp. z o.o. Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej ul. Jugosłowiańska 41 60-301 Poznań ul. Lubelska 68 21-100 Lubartów KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Bardziej szczegółowo

OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA

OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA Działając na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art.151,

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI WSI NADARZYN W GMINIE NADARZYN

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI WSI NADARZYN W GMINIE NADARZYN PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI WSI NADARZYN W GMINIE NADARZYN Opracowanie: mgr Agnieszka Grzeluk Warszawa, luty 2012 r.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji... 4 1.1. Informacja Zarządu... 6 2. Historia zakładu... 8 3. System zarządzania... 12 4. Informacja o prowadzonej działalności... 16 5. Podstawowe procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A.. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach Swarzędz,.... ROS.6220.30.2012 ROS.6220-0030/027/2012 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 80 ust. 1 oraz 82 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Kolonowskiego Kolonowskie 2014-07-15

Burmistrz Kolonowskiego Kolonowskie 2014-07-15 Burmistrz Kolonowskiego Kolonowskie 2014-07-15 Nr Rś.6220.DŚ.14.11.2014 D E C Y Z J A Na podstawie art. 71 ust.1 i ust.2 pkt 2, art. 72 ust.1 pkt 1, art.75 ust.1 pkt 4, art.82 i art.85 ustawy z dnia 3

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu 1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu prognozy, podstawy prawne i materiały źródłowe... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo