Gminne Biuro ds. Przeciwdzałania Narkomanii w Policach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gminne Biuro ds. Przeciwdzałania Narkomanii w Policach"

Transkrypt

1 ... pieczęć urzędu SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2013 ROKU Gmina: POLICE Powiat: POLICKI Województwo: Zachodniopomorskie Proszę zaznaczyć typ gminy 1. gmina miejska 2. gmina wiejska 3. gmina miejsko-wiejska Kod GUS gminy: Prosimy o podanie danych osoby odpowiedzialnej za koordynację realizacji działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii: Imię i nazwisko: Stanowisko: Nazwa instytucji: Osoba odpowiedzialna za koordynację realizacji działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii BOGUMIŁA KOMAN PROWADZĄCA (stanowisko jednoosobowe) Gminne Biuro ds. Przeciwdzałania Narkomanii w Policach Adres: POLICE, ul. GRUNWALDZKA 15 Telefon: Fax:

2 1. Czy w Państwa gminie opracowano gminny program przeciwdziałania narkomanii lub opracowano wspólny gminny program przeciwdziałania uzależnieniom? 1.1. tak, opracowano oddzielny gminny program przeciwdziałania narkomanii na lata od 2013 do 1.2. tak, opracowano wspólny gminny program przeciwdziałania uzależnieniom na lata od do 1.3. nie opracowano programu 2. Proszę podać wysokość wydatków przeznaczonych na program, o którym mowa w pkt lub 1.2. (w części poświęconej na przeciwdziałanie narkomanii), poniesionych w 2013 r. na realizację działań gminnego programu: zł 3. Proszę podać wysokość wydatków poniesionych w 2013 r. z rozdz (zwalczanie narkomanii) na realizację działań gminnego programu, o którym mowa w pkt. 1 : zł 4. Proszę podać całkowitą wysokość wpływów z tzw. korkowego w Państwa gminie w 2013 r.: zł 5. Proszę podać odsetek wpływów z tzw. korkowego, który w 2013 r. został przeznaczony w Państwa gminie na realizację działań gminnego programu (przeciwdziałanie narkomanii): 2,43 % 6. Czy w ramach przygotowania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii lub przeciwdziałania uzależnieniom, przeprowadzono w Państwa gminie diagnozę problemu narkomanii? tak nie 6.1. Jeśli tak, proszę wypełnić poniższą tabelę: L.p Nazwa ostatniego badania, na podstawie którego opracowano obecnie obowiązujący gminny program 1. Problemy związane z piciem alkoholu, Realizator badania Rok używaniem narkotyków i przemocą rówieśniczą w szkole Mirosława Prajsner

3 7. Proszę wskazać, które z kierunków zawartych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata zostały uwzględnione w gminnym programie: Obszar 1. Profilaktyka Kierunek 1 Kierunek 2 Kierunek 3 Kierunek 4 Wspieranie rozwoju programów profilaktyki uniwersalnej Wspieranie rozwoju programów profilaktyki selektywnej i wskazującej Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną Obszar 2. Leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna Kierunek 1 Kierunek 2 Kierunek 3 Kierunek 4 Kierunek 5 Kierunek 1 Kierunek 2 Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków Zwiększenie dostępności programów ograniczania szkód zdrowotnych dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków Zapewnienie dostępności leczenia substytucyjnego dla co najmniej 25% populacji osób uzależnionych od opiatów Zmniejszenie marginalizacji społecznej wśród osób używających narkotyków szkodliwie oraz osób uzależnionych Wspieranie rozwoju zawodowego pracowników zatrudnionych w placówkach prowadzących leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków oraz innych grup zawodowych mających styczność z osobami uzależnionymi od narkotyków, np. policjantów, pracowników społecznych, kuratorów, lekarzy, organizacji pozarządowych Obszar 5. Badania i monitoring Monitorowanie epidemiologiczne problemu narkotyków i narkomanii na szczeblu lokalnym i wojewódzkim Monitorowanie postaw społecznych na temat problemu narkotyków i narkomanii Kierunek 3 Rozwój i konsolidacja systemu informacji o narkotykach i narkomanii w województwach 3

4 PROFILAKTYKA P1. Czy w 2013 r. samorząd Państwa gminy finansował (wspierał) programy profilaktyki uniwersalnej 1? 1. tak 2. nie P 1.1. Proszę wskazać, które z działań przewidzianych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii do a) Wspieranie programów profilaktycznych na wszystkich poziomach edukacji: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, w szczególności programów, które uzyskały rekomendację Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Ministerstwa Edukacji Narodowej lub Instytutu Psychiatrii i Neurologii b) Wspieranie programów profilaktyki narkomanii adresowanych do rodziców c) Rozwój i wsparcie oferty pozaszkolnych zajęć dla dzieci i młodzieży d) Inne działania, zgodne z zadaniami określonymi w art. 2 ust. 1 pkt. 1-3 oraz w art. 10 ust. 1 P 1.2. Proszę podać wartości wskaźników realizacji działań w 2013 r:: a) Liczba szkół, w których realizowane były w 2013 r. programy profilaktyki uniwersalnej finansowane przez samorząd gminy b) Liczba placówek systemu oświaty innych niż szkoły, w których realizowane były w 2013 r. programy profilaktyki uniwersalnej finansowane przez samorząd gminy 4 c) Liczba osób objętych programami profilaktyki uniwersalnej w systemie oświaty w 2013 r. 568 P 1.3. Czy w 2013 r. samorząd Państwa gminy finansował (wspierał) następujące programy rekomendowane: Uwaga: Informacje na temat programów rekomendowanych dostępne są w bazie programów na stronie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii Nazwa Programu Liczba szkół i placówek systemu oświaty Liczba odbiorców 1 Profilaktyka uniwersalna działania ukierunkowane na grupy z przeciętnym ryzykiem używania narkotyków. Tego typu interwencje często obejmują swoim zasięgiem całe populacje w danym miejscu realizacji (np. szkoła, społeczność, społeczeństwo). Profilaktyka uniwersalna na ogół ma na celu zapobieganie bądź opóźnianie inicjacji narkotykowej [Brotherhood, A., Sumnnall, H. R. i partnerstwo dla standardów (2011), Europejskie standardy jakości w profilaktyce uzależnień. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Warszawa]; 4

5 a) Archipelag Skarbów, koordynowany przez Fundację Homo Domini b) Fantastyczne Możliwości, koordynowany przez Instytut Psychiatrii i Neurologii c) Program Domowych Detektywów, koordynowany przez Instytut Psychiatrii i Neurologii d) Program Profilaktyczno-Wychowawczy Epsilon, koordynowany przez Stowarzyszenie Epsilon e) Program Wzmacniania Rodziny 10-14, koordynowany przez Fundację Maraton f) Przyjaciele Zippiego, koordynowany przez Centrum Pozytywnej Edukacji g) Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, koordynowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji P 1.4. Czy w 2013 r. samorząd Państwa gminy finansował (wspierał): Program Unplugged, koordynowany przez Liczba szkół i placówek systemu oświaty Liczba odbiorców Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Ośrodek Rozwoju Edukacji P 1.5. Wydatki poniesione na realizację profilaktyki uniwersalnej w 2013 r.: a) Całkowita wysokość wydatków poniesionych w 2013 r: zadanie finansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 w ramach obowiązków pracownika Gminnego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zł. b) Wysokość wydatków poniesionych z rozdz : roczne funkcjonowanie GBPN ,80 zł. Uwaga: suma wydatków sprawozdanych w punkcie a) i b) przy poszczególnych działaniach nie może przekroczyć kwoty wskazanej odpowiednio w punkcie 2 i 3 kwestionariusza. P2. Czy w 2013 r. samorząd Państwa gminy finansował (wspierał) programy profilaktyki selektywnej i wskazującej 2? 2 Profilaktyka selektywna - działania ukierunkowane na osoby ponadprzeciętnie zagrożone używaniem narkotyków z racji ich przynależności do określonej grupy w populacji, np. uczniowie usunięci ze szkoły, młodociani przestępcy, dzieci użytkowników narkotyków, bywalcy dyskotek [Brotherhood, A., Sumnnall, H. R. i partnerstwo dla standardów (2011), Europejskie standardy jakości w profilaktyce uzależnień. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Warszawa]. 5

6 1. tak 2. nie P 2.1. Proszę wskazać, które z działań przewidzianych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii do a) Wspieranie działalności profilaktyczno wychowawczej świetlic socjoterapeutycznych i ognisk wychowawczych b) Wspieranie programów wczesnej interwencji, m.in. FreD oraz Szkolna Interwencja Profilaktyczna, adresowanych do młodzieży używającej eksperymentalnie lub okazjonalnie środków odurzających c) Wspieranie programów profilaktyki selektywnej w miejscach o zwiększonym narażeniu na kontakt z narkotykami (kluby, dyskoteki, imprezy masowe) d) Wspieranie inicjatyw w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom, w których występuje problem narkomanii oraz problem przemocy e) Wspieranie programów obozów profilaktycznych f) Wspieranie innych programów, skierowanych do dzieci i młodzieży z grup ryzyka: ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym oraz dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi g) Inne działania, zgodne z zadaniami określonymi w art. 2 ust. 1 pkt. 1-3 oraz w art. 10 ust. 1 P 2.2. Proszę podać wartości wskaźników realizacji działań w 2013 r:: a) Liczba osób objętych programami profilaktyki selektywnej i wskazującej w 2013 r. b) Liczba osób, które korzystały z pomocy psychologicznej w związku z występowaniem problemu narkomanii w rodzinie w 2013 r. c) Liczba osób, które korzystały z pomocy prawnej w związku z występowaniem problemu narkomanii w rodzinie w 2013 r. 217 P 2.3. Czy w 2013 r. samorząd Państwa gminy finansował (wspierał) następujące programy rekomendowane: Uwaga: Informacje na temat programów rekomendowanych dostępne są w bazie programów na stronie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii Profilaktyka wskazująca - działania ukierunkowane na osoby ze zwiększonym indywidualnym ryzykiem (szkodliwego) używania. Obejmują one osoby, które zażywają już narkotyki (ale nie są uzależnione w rozumieniu klasyfikacji DSM-IV lub ICD-10) i/lub osoby ze zwiększonym indywidualnym ryzykiem używania w przyszłości (np. wskutek doświadczeń z dzieciństwa, zaburzeń psychicznych lub zachowania). Profilaktyka wskazująca często polega na zapobieganiu inicjacji narkotykowej, jednak częściej redukuje istniejące używanie oraz zapobiega przejściu do bardziej szkodliwych wzorów używania [Brotherhood, A., Sumnnall, H. R. i partnerstwo dla standardów (2011), Europejskie standardy jakości w profilaktyce uzależnień. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Warszawa]. 6

7 Nazwa programu Liczba odbiorców a) Fred goes net, koordynowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii b) Program Przeciwdziałania Młodzieżowej Patologii Społecznej, Fundacji Praesterno c) Szkolna Interwencja Profilaktyczna, koordynowany przez Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji d) Środowiskowa Profilaktyka Uzależnień, Towarzystwa Nowa Kuźnia P 2.4. Wydatki poniesione na realizację profilaktyki selektywnej i wskazującej w 2013 r.: a) Całkowita wysokość wydatków poniesionych w 2013 r: zadanie finansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 w ramach obowiązków pracownika Gminnego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii - zł. b) Wysokość wydatków poniesionych z rozdz : roczne funkcjonowanie GBPN ,80. zł. Uwaga: suma wydatków sprawozdanych w punkcie a) i b) przy poszczególnych działaniach nie może przekroczyć kwoty wskazanej odpowiednio w punkcie 2 i 3 kwestionariusza. P3. Czy w 2013 r. samorząd Państwa gminy wspierał działania z zakresu podnoszenia poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i możliwości zapobiegania temu zjawisku? 1. tak 2. nie P 3.1. Proszę wskazać, które z działań przewidzianych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii do a) Opracowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii b) Upowszechnienie materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii c) Prowadzenie kampanii edukacyjnych d) Współpraca z mediami e) Inne działania, zgodne z zadaniami określonymi w art. 2 ust. 1 pkt. 1-3 oraz w art. 10 ust. 1 stały link na stronie internetowj Gminy Police 7

8 P 3.2. Proszę podać wartości wskaźników realizacji działań w 2013 r:: a) Liczba materiałów informacyjno-edukacyjnych w 2013 r. 515 b) Nakład materiałów informacyjno-edukacyjnych w 2013 r. c) Liczba artykułów o tematyce narkotykowej ukazujących się w lokalnej prasie, na stronach www w 2013 r. d) Liczba komunikatów o tematyce narkotykowej w mediach w 2013 r. e) Liczba konferencji prasowych o tematyce narkotykowej w 2013 r. Rodzaj publikacji Liczba publikacji Nakład a) książka b) czasopismo c) broszura d) ulotka e) Inne P 4. Czy w 2013 r. samorząd Państwa gminy organizował lub dofinansował szkolenia z zakresu podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną? 1. tak 2. nie P 4.1. Proszę wskazać, które z działań przewidzianych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii do a) Wspieranie szkoleń na temat konstruowania programów profilaktycznych opartych na podstawach naukowych b) Wspieranie szkoleń rozwijających umiejętności zawodowe realizatorów programów profilaktycznych c) Wspieranie szkoleń w zakresie profilaktyki narkomanii adresowanych do pracowników, w szczególności pomocy społecznej, policji, straży miejskiej d) Wspieranie superwizji osób realizujących działania profilaktyczne e) Inne działania, zgodne z zadaniami określonymi w art. 2 ust. 1 pkt. 1-3 oraz w art. 10 ust. 1 udział w konferencji KBPN i PARPA 8

9 P 4.2. Proszę podać wartości wskaźników realizacji działań w 2013 r:: a) Liczba szkoleń na temat konstruowania programów profilaktycznych w 2013 r. b) Liczba osób uczestniczących w szkoleniach na temat konstruowania programów profilaktycznych w 2013 r. c) Liczba szkoleń rozwijających umiejętności zawodowe realizatorów programów profilaktycznych w 2013 r. 1 d) Liczba osób uczestniczących w szkoleniach rozwijających umiejętności zawodowe realizatorów programów profilaktycznych w 2013 r. 1 P 4.3. Wydatki poniesione na wsparcie szkoleń z zakresu podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną w 2013 r.: a) Całkowita wysokość wydatków poniesionych w 2013 r: 795,00 zł. b) Wysokość wydatków poniesionych z rozdz : j.w. zł. Uwaga: suma wydatków sprawozdanych w punkcie a) i b) przy poszczególnych działaniach nie może przekroczyć kwoty wskazanej odpowiednio w punkcie 2 i 3 kwestionariusza. 9

10 LECZENIE, REHABILITACJA, OGRANICZANIE SZKÓD ZDROWOTNYCH I REINTEGRACJA SPOŁECZNA L 1. Czy w 2013 r. samorząd Państwa gminy finansował działania z zakresu zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków? 1. tak 2. nie L 1.1. Proszę wskazać, które z działań przewidzianych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii do a) Inicjowanie powstawania nowych placówek ambulatoryjnych b) Rozwój i modernizacja bazy materialnej zakładów prowadzących leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków lub używających ich w sposób szkodliwy c) Finansowanie (zakup usług, wspieranie, powierzenie) programów pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej w placówkach leczenia uzależnień d) Upowszechnianie informacji na temat placówek i programów dla osób uzależnionych e) Wspieranie programów kierowanych do specyficznych grup odbiorców (np. kobiet, matek z dziećmi, ofiar przemocy, sprawców przemocy) f) Wspieranie obozów i turnusów rehabilitacyjnych g) Inne działania, zgodne z zadaniami określonymi w art. 2 ust. 1 pkt. 1-3 oraz w art. 10 ust. 1 L 1.2. Proszę podać wartości wskaźników realizacji działań w 2013 r:: a) Liczba placówek wspieranych w 2013 r. b) Liczba osób objętych programami leczenia wspieranymi w 2013 r. c) Liczba materiałów informacyjnych w 2013 r. d) Nakład materiałów informacyjnych w 2013 r. e) Liczba osób uczestniczących w obozach i turnusach rehabilitacyjnych wspieranych w 2013 r. L 1.3. Wydatki poniesione na programy realizowane w placówkach leczenia uzależnień w 2013 r. a) Całkowita wysokość wydatków poniesionych w 2013 r.: 0 zł. b) Wysokość wydatków poniesionych z rozdz : 0 zł. Uwaga: suma wydatków sprawozdanych w punkcie a) i b) przy poszczególnych działaniach nie może przekroczyć kwoty wskazanej odpowiednio w punkcie 2 i 3 kwestionariusza.

11 L 2. Czy w 2013 r. samorząd Państwa gminy finansował programy ograniczenia szkód zdrowotnych związanych z używaniem narkotyków (programy wymiany igieł i strzykawek, programy pracowników ulicznych, noclegownie dla osób uzależnionych, programy dyskotekowe)? 1. tak 2. nie L 2.1. Proszę wskazać, które z działań przewidzianych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii do a) Inicjowanie i wspieranie stacjonarnych i ulicznych programów wymiany igieł i strzykawek b) Inicjowanie i wspieranie programów profilaktyki HIV, HBV, HCV wśród osób uzależnionych c) Inicjowanie i wspieranie programów niskoprogowych typu: noclegownie, schroniska, punkty dziennego pobytu (świetlice, drop-in) d) Wspieranie obozów i turnusów rehabilitacyjnych dla beneficjentów programów leczenia substytucyjnego e) Inne działania, zgodne z zadaniami określonymi w art. 2 ust. 1 pkt. 1-3 oraz w art. 10 ust. 1 L 2.2. Proszę podać wartości wskaźników realizacji działań w 2013 r:: a) Liczba programów wymiany igieł i strzykawek wspieranych w 2013 r. b) Liczba odbiorców programów wymiany igieł i strzykawek w 2013 r. c) Liczba programów profilaktyki HIV, HBV i HCV (z wyłączeniem programów wymiany igieł i strzykawek) wspieranych w 2013 r. d) Liczba odbiorców programów profilaktyki HIV, HBV i HCV (z wyłączeniem programów wymiany igieł i strzykawek) w 2013 r. e) Liczba noclegowni dla osób uzależnionych wspieranych w 2013 r. f) Liczba osób korzystających z noclegowni dla uzależnionych w 2013 r. g) Liczba schronisk i punktów dziennego pobytu dla osób uzależnionych (świetlice, drop-in) wspieranych w 2013 r. h) Liczba osób korzystających ze schronisk i punktów dziennego pobytu dla osób uzależnionych (świetlice, drop-in) wspieranych w 2013 r. i) Liczba obozów i turnusów rehabilitacyjnych dla beneficjentów programów leczenia substytucyjnego wspieranych w 2013 r. j) Liczba osób uczestniczących w obozach i turnusach rehabilitacyjnych dla beneficjentów programów leczenia substytucyjnego w 2013 r. k) Liczba nowych wspieranych programów wymiany igieł i strzykawek, profilaktyki HIV, HBV, 11

12 HCV, noclegowni, schronisk i punktów dziennego pobytu (świetlice, drop-in ), oraz obozów i turnusów rehabilitacyjnych dla beneficjentów programów leczenia substytucyjnego l) Liczba osób objętych nowymi programami ograniczania szkód zdrowotnych L 2.3. Wydatki poniesione w związku z realizacją działań z zakresu zwiększania dostępności programów ograniczania szkód zdrowotnych dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków: a) Całkowita wysokość wydatków poniesionych w 2013 r: 0 zł. b) Wysokość wydatków poniesionych z rozdz : 0 zł. Uwaga: suma wydatków sprawozdanych w punkcie a) i b) przy poszczególnych działaniach nie może przekroczyć kwoty wskazanej odpowiednio w punkcie 2 i 3 kwestionariusza. L 3. Czy w 2013 r. samorząd Państwa gminy finansował realizację programów ukierunkowanych na zmniejszenie marginalizacji społecznej wśród osób używających narkotyków szkodliwie oraz osób uzależnionych? 1. tak 2. nie L 3.1. Proszę wskazać, które z działań przewidzianych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii do a) Udzielanie świadczeń pomocy społecznej b) Wspieranie hosteli i mieszkań readaptacyjnych dla osób używających szkodliwie narkotyków oraz osób uzależnionych c) Wspieranie szkoleń zawodowych dla osób używających narkotyków szkodliwie oraz osób uzależnionych d) Inicjowanie i wspieranie centrów integracji społecznej e) Inne działania, zgodne z zadaniami określonymi w art. 2 ust. 1 pkt. 1-3 oraz w art. 10 ust. 1 L 3.2. Proszę podać wartości wskaźników realizacji działań w 2013 r:: a) Liczba hosteli i mieszkań readaptacyjnych w 2013 r. b) Liczba osób uzależnionych objętych doskonaleniem zawodowym w 2013 r. L 4. Czy w 2013 r. samorząd Państwa gminy finansował działania z zakresu rozwoju zawodowego pracowników zatrudnionych w placówkach prowadzących leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków oraz innych grup zawodowych mających styczność z osobami uzależnionymi od 12

13 narkotyków (np. policjantów, pracowników społecznych, kuratorów, lekarzy, organizacji pozarządowych)? 1. tak 2. nie L 4.1. Proszę wskazać, które z działań przewidzianych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii do a) Dofinansowanie szkoleń w zakresie specjalisty terapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień, realizowanych zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii b) Dofinansowanie innych szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe osób prowadzących leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków c) Dofinansowanie szkoleń w zakresie problematyki narkomanii podnoszących kwalifikacje innych grup zawodowych mających styczność z osobami uzależnionymi od narkotyków d) Dofinansowanie superwizji pracy terapeutów uzależnień e) Inne działania, zgodne z zadaniami określonymi w art. 2 ust. 1 pkt. 1-3 oraz w art. 10 ust. 1 L 4.2. Proszę podać wartości wskaźników realizacji działań w 2013 r:: a) Liczba uczestników, którym przyznano dofinansowanie szkolenia w zakresie specjalisty terapii uzależnień b) Liczba uczestników, którym przyznano dofinansowanie szkolenia w zakresie instruktora terapii uzależnień L 4.3. Wydatki poniesione na szkolenia i superwizje w 2013 r.: a) Całkowita wysokość wydatków poniesionych w 2013 r: 0 zł. b) Wysokość wydatków poniesionych z rozdz : 0 zł. Uwaga: suma wydatków sprawozdanych w punkcie a) i b) przy poszczególnych działaniach nie może przekroczyć kwoty wskazanej odpowiednio w punkcie 2 i 3 kwestionariusza. 13

14 BADANIA I MONITORING B 1. Wydatki poniesione w 2013 r. w związku z realizacją działań z zakresu badań i monitoringu: a) Całkowita wysokość wydatków poniesionych w 2013 r: 0 zł. b) Wysokość wydatków poniesionych z rozdz : 0 zł. Uwaga: suma wydatków sprawozdanych w punkcie a) i b) przy poszczególnych działaniach nie może przekroczyć kwoty wskazanej odpowiednio w punkcie 2 i 3 kwestionariusza. B 2. Czy w 2013 r. samorząd Państwa gminy realizował działania mające na celu monitorowanie epidemiologiczne problemu narkotyków i narkomanii? 1. tak 2. nie B 2.1. Proszę wskazać, które z działań przewidzianych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii do a) Zbieranie i analiza danych statystycznych dotyczących problemów narkotyków i narkomanii, w tym: 1. zgłaszalność do leczenia oraz korzystania z innych rodzajów pomocy i wsparcia 2. zgony związane z narkotykami 3. zakażenia HIV i HCV wśród osób używających narkotyków w iniekcji 4. ceny narkotyków 5. notowania przez Policję w związku z używaniem narkotyków b) Badania ankietowe w populacji generalnej oraz wśród młodzieży szkolnej przeprowadzane co 4 lata zgodnie z metodologią zalecaną przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (działanie dotyczy gmin miejskich) c) Badania oraz analizy jakościowe d) Inne działania, zgodne z zadaniami określonymi w art. 2 ust. 1 pkt. 1-3 oraz w art. 10 ust. 1 B 2.2. Proszę podać wartości wskaźników realizacji działań w 2013 r:: a) Liczba raportów i publikacji z wynikami badań i analiz dotyczących zjawiska narkotyków i narkomanii b) Liczba przeprowadzonych badań populacji generalnej oraz badań szkolnych zgodnych z metodologią zalecaną przez Europejskie Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii c) Liczba informacji o przypadkach udzielania świadczeń zdrowotnych w następstwie użycia środków zastępczych przekazywanych do koordynatora systemu monitorowania

15 B 3. Czy w 2013 r. samorząd Państwa gminy realizował działania mające na celu monitorowanie postaw społecznych na temat problemu narkotyków i narkomanii? 1. tak 2. nie B 3.1. Proszę wskazać, które z działań przewidzianych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii do a) Zbieranie i analiza danych statystycznych na temat reakcji instytucjonalnej na problem narkotyków i narkomanii b) Badania ankietowe w populacji generalnej oraz wśród młodzieży szkolnej przeprowadzane co 4 lata zgodnie z metodologią zalecaną przez Europejskie Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii (działanie dotyczy gmin miejskich) c) Badania oraz analizy jakościowe c) Inne działania, zgodne z zadaniami określonymi w art. 2 ust. 1 pkt. 1-3 oraz w art. 10 ust. 1 B 3.2. Proszę podać wartości wskaźników realizacji działań w 2013 r:: a) Liczba raportów i publikacji z wynikami analiz i badań reakcji społecznych na problem narkotyków i narkomanii w 2013 r. b) Wyniki monitoringu opublikowane w formie corocznych raportów w 2013 r. B 4. Czy w 2013 r. samorząd Państwa gminy realizował działania na rzecz rozwoju i konsolidacji systemu informacji o narkotykach i narkomanii? 1. tak 2. nie B 4.1. Proszę wskazać, które z działań przewidzianych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii do a) Wdrażanie i prowadzenie monitoringów na poziomie lokalnym b) Szkolenia podnoszące kwalifikację osób zaangażowanych w prowadzenie monitoringów c) Inne działania, zgodne z zadaniami określonymi w art. 2 ust. 1 pkt. 1-3 oraz w art. 10 ust. 1 15

16 B 4.2. Proszę podać wartości wskaźników realizacji działań w 2013 r:: a) Liczba raportów w 2013 r. b) Liczba konferencji i szkoleń w 2013 r. INFORMACJE DODATKOWE: I 1 Proszę podać całkowitą wysokość wydatków poniesionych w 2013 r. z rozdz (przeciwdziałanie alkoholizmowi): ,00 zł. I 2 Proszę oszacować odsetek wydatków na przeciwdziałanie narkomanii poniesionych z rozdz (przeciwdziałanie alkoholizmowi): nie można podać konkretnej kwoty ponieważ pracownik wynagradzany z rozdz realizował programy profilaktyczne w ramach prowadzenia Gminnego Biura d.s. Przeciwdziałania Narkomanii wspólnie z osobami wynagradzanymi z rozdz % I 3 Proszę podać wysokość wydatków poniesionych w 2012 r. z rozdz (zwalczanie narkomanii) na realizację działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w ramach gminnego programu: ,34 zł I 4 Proszę podać wysokość wydatków poniesionych w 2011 r. z rozdz (zwalczanie narkomanii) na realizację działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w ramach gminnego programu: ,79 zł I 5 Jakie trudności napotkali Państwo w trakcie realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w latach ? zbyt słaby przepływ informacji pomiędzy instytucjami i organami zajmującymi się szeroko pojętymi problemami społecznymi I 6 Co mogą Państwo przedstawić jako osiągnięcia i sukcesy w realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w latach ? dobra współpraca ze szkołami, pedagogami i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Akoholowych I 7 Jak oceniają Państwo poziom osiągnięcia celów założonych w Państwa gminnym/miejskim programie przeciwdziałania narkomanii w latach (w skali od 1 bardzo nisko do 5 bardzo wysoko)?

17 Miejscowość, data Podpis prezydenta / burmistrza / wójta Czytelny podpis osoby wypełniającej sprawozdanie 17

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 2016

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 2016 Dziennik Ustaw Nr 78 4810 Poz. 428 428 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 2016 Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017 WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017 Olsztyn, grudzień 2012 1 Strona Spis treści...... 2 Wprowadzenie........ 3 Rozdział I. PRZEPISY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku

Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015 WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015 Łódź 2011 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 4 I. Podstawy prawne Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dokumenty międzynarodowe, krajowe

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żukowo na lata 2012-2015

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żukowo na lata 2012-2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/136/2011 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia25.11.2011r Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żukowo na lata 2012-2015 Listopad 2011 2 I.Wstęp. Narkomania od

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

wprowadzenie Drodzy Czytelnicy,

wprowadzenie Drodzy Czytelnicy, wprowadzenie Drodzy Czytelnicy, w związku z zakończeniem 5-letniego okresu realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 2010 przedstawiamy skrót sprawozdania z wykonania Programu.

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011 2015

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011 2015 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/1/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX..2012 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 12 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX..2012 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 12 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXX..2012 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

- Informacja o realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku".

- Informacja o realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-4822-26(5)11 Druk nr 36 Warszawa, 24 listopada 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/132/2011 RADY MIEJSKIEJ w BRZESKU z dnia 28 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/132/2011 RADY MIEJSKIEJ w BRZESKU z dnia 28 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/132/2011 RADY MIEJSKIEJ w BRZESKU z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU OFERT Załącznik do Uchwały Nr 33 / 65 /5 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 05 r.. Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU OFERT Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018. projekt

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018. projekt Załącznik do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia. PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 projekt Białystok 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Barcinie z dnia... 2013 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr IV/23/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2014 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012-2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012-2013 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012-2013 Głogów, grudzień 2011 r. 1 I. WPROWADZENIE Polska wchodząc w XXI wiek wprowadziła ze sobą bagaż trudnych spraw, niewykonanych decyzji, jak również

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Program stanowi podstawę do praktycznej realizacji zadań i priorytetów ustawy z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 13/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r. o projekcie programu Program wczesnej interwencji wobec młodzieży zagrożonej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w 2013 r.

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w 2013 r. MINISTERSTWO ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w 2013 r. Podstawa prawna: art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok. Na podstawie art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

NATIONAL REPORT REITOX. POLAND " " New Development, Trends and in-depth information on selected issues

NATIONAL REPORT REITOX. POLAND   New Development, Trends and in-depth information on selected issues NATIONAL REPORT 2013 POLAND " " New Development, Trends and in-depth information on selected issues REITOX Raport dotyczy sytuacji narkotykowej w Polsce i zawiera streszczenie najnowszych danych w jêzyku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały nr XV/189/12 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 12 kwietnia 2012 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Gmina

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/494/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 27 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/494/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 27 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/494/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień - dla Gminy Trzebnica na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, wrzesień 2013 r.

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, wrzesień 2013 r. Sprawozdanie za rok 2012 z realizacji Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2008-2013 Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo