Gminne Biuro ds. Przeciwdzałania Narkomanii w Policach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gminne Biuro ds. Przeciwdzałania Narkomanii w Policach"

Transkrypt

1 ... pieczęć urzędu SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2013 ROKU Gmina: POLICE Powiat: POLICKI Województwo: Zachodniopomorskie Proszę zaznaczyć typ gminy 1. gmina miejska 2. gmina wiejska 3. gmina miejsko-wiejska Kod GUS gminy: Prosimy o podanie danych osoby odpowiedzialnej za koordynację realizacji działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii: Imię i nazwisko: Stanowisko: Nazwa instytucji: Osoba odpowiedzialna za koordynację realizacji działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii BOGUMIŁA KOMAN PROWADZĄCA (stanowisko jednoosobowe) Gminne Biuro ds. Przeciwdzałania Narkomanii w Policach Adres: POLICE, ul. GRUNWALDZKA 15 Telefon: Fax:

2 1. Czy w Państwa gminie opracowano gminny program przeciwdziałania narkomanii lub opracowano wspólny gminny program przeciwdziałania uzależnieniom? 1.1. tak, opracowano oddzielny gminny program przeciwdziałania narkomanii na lata od 2013 do 1.2. tak, opracowano wspólny gminny program przeciwdziałania uzależnieniom na lata od do 1.3. nie opracowano programu 2. Proszę podać wysokość wydatków przeznaczonych na program, o którym mowa w pkt lub 1.2. (w części poświęconej na przeciwdziałanie narkomanii), poniesionych w 2013 r. na realizację działań gminnego programu: zł 3. Proszę podać wysokość wydatków poniesionych w 2013 r. z rozdz (zwalczanie narkomanii) na realizację działań gminnego programu, o którym mowa w pkt. 1 : zł 4. Proszę podać całkowitą wysokość wpływów z tzw. korkowego w Państwa gminie w 2013 r.: zł 5. Proszę podać odsetek wpływów z tzw. korkowego, który w 2013 r. został przeznaczony w Państwa gminie na realizację działań gminnego programu (przeciwdziałanie narkomanii): 2,43 % 6. Czy w ramach przygotowania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii lub przeciwdziałania uzależnieniom, przeprowadzono w Państwa gminie diagnozę problemu narkomanii? tak nie 6.1. Jeśli tak, proszę wypełnić poniższą tabelę: L.p Nazwa ostatniego badania, na podstawie którego opracowano obecnie obowiązujący gminny program 1. Problemy związane z piciem alkoholu, Realizator badania Rok używaniem narkotyków i przemocą rówieśniczą w szkole Mirosława Prajsner

3 7. Proszę wskazać, które z kierunków zawartych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata zostały uwzględnione w gminnym programie: Obszar 1. Profilaktyka Kierunek 1 Kierunek 2 Kierunek 3 Kierunek 4 Wspieranie rozwoju programów profilaktyki uniwersalnej Wspieranie rozwoju programów profilaktyki selektywnej i wskazującej Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną Obszar 2. Leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna Kierunek 1 Kierunek 2 Kierunek 3 Kierunek 4 Kierunek 5 Kierunek 1 Kierunek 2 Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków Zwiększenie dostępności programów ograniczania szkód zdrowotnych dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków Zapewnienie dostępności leczenia substytucyjnego dla co najmniej 25% populacji osób uzależnionych od opiatów Zmniejszenie marginalizacji społecznej wśród osób używających narkotyków szkodliwie oraz osób uzależnionych Wspieranie rozwoju zawodowego pracowników zatrudnionych w placówkach prowadzących leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków oraz innych grup zawodowych mających styczność z osobami uzależnionymi od narkotyków, np. policjantów, pracowników społecznych, kuratorów, lekarzy, organizacji pozarządowych Obszar 5. Badania i monitoring Monitorowanie epidemiologiczne problemu narkotyków i narkomanii na szczeblu lokalnym i wojewódzkim Monitorowanie postaw społecznych na temat problemu narkotyków i narkomanii Kierunek 3 Rozwój i konsolidacja systemu informacji o narkotykach i narkomanii w województwach 3

4 PROFILAKTYKA P1. Czy w 2013 r. samorząd Państwa gminy finansował (wspierał) programy profilaktyki uniwersalnej 1? 1. tak 2. nie P 1.1. Proszę wskazać, które z działań przewidzianych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii do a) Wspieranie programów profilaktycznych na wszystkich poziomach edukacji: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, w szczególności programów, które uzyskały rekomendację Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Ministerstwa Edukacji Narodowej lub Instytutu Psychiatrii i Neurologii b) Wspieranie programów profilaktyki narkomanii adresowanych do rodziców c) Rozwój i wsparcie oferty pozaszkolnych zajęć dla dzieci i młodzieży d) Inne działania, zgodne z zadaniami określonymi w art. 2 ust. 1 pkt. 1-3 oraz w art. 10 ust. 1 P 1.2. Proszę podać wartości wskaźników realizacji działań w 2013 r:: a) Liczba szkół, w których realizowane były w 2013 r. programy profilaktyki uniwersalnej finansowane przez samorząd gminy b) Liczba placówek systemu oświaty innych niż szkoły, w których realizowane były w 2013 r. programy profilaktyki uniwersalnej finansowane przez samorząd gminy 4 c) Liczba osób objętych programami profilaktyki uniwersalnej w systemie oświaty w 2013 r. 568 P 1.3. Czy w 2013 r. samorząd Państwa gminy finansował (wspierał) następujące programy rekomendowane: Uwaga: Informacje na temat programów rekomendowanych dostępne są w bazie programów na stronie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii Nazwa Programu Liczba szkół i placówek systemu oświaty Liczba odbiorców 1 Profilaktyka uniwersalna działania ukierunkowane na grupy z przeciętnym ryzykiem używania narkotyków. Tego typu interwencje często obejmują swoim zasięgiem całe populacje w danym miejscu realizacji (np. szkoła, społeczność, społeczeństwo). Profilaktyka uniwersalna na ogół ma na celu zapobieganie bądź opóźnianie inicjacji narkotykowej [Brotherhood, A., Sumnnall, H. R. i partnerstwo dla standardów (2011), Europejskie standardy jakości w profilaktyce uzależnień. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Warszawa]; 4

5 a) Archipelag Skarbów, koordynowany przez Fundację Homo Domini b) Fantastyczne Możliwości, koordynowany przez Instytut Psychiatrii i Neurologii c) Program Domowych Detektywów, koordynowany przez Instytut Psychiatrii i Neurologii d) Program Profilaktyczno-Wychowawczy Epsilon, koordynowany przez Stowarzyszenie Epsilon e) Program Wzmacniania Rodziny 10-14, koordynowany przez Fundację Maraton f) Przyjaciele Zippiego, koordynowany przez Centrum Pozytywnej Edukacji g) Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, koordynowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji P 1.4. Czy w 2013 r. samorząd Państwa gminy finansował (wspierał): Program Unplugged, koordynowany przez Liczba szkół i placówek systemu oświaty Liczba odbiorców Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Ośrodek Rozwoju Edukacji P 1.5. Wydatki poniesione na realizację profilaktyki uniwersalnej w 2013 r.: a) Całkowita wysokość wydatków poniesionych w 2013 r: zadanie finansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 w ramach obowiązków pracownika Gminnego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zł. b) Wysokość wydatków poniesionych z rozdz : roczne funkcjonowanie GBPN ,80 zł. Uwaga: suma wydatków sprawozdanych w punkcie a) i b) przy poszczególnych działaniach nie może przekroczyć kwoty wskazanej odpowiednio w punkcie 2 i 3 kwestionariusza. P2. Czy w 2013 r. samorząd Państwa gminy finansował (wspierał) programy profilaktyki selektywnej i wskazującej 2? 2 Profilaktyka selektywna - działania ukierunkowane na osoby ponadprzeciętnie zagrożone używaniem narkotyków z racji ich przynależności do określonej grupy w populacji, np. uczniowie usunięci ze szkoły, młodociani przestępcy, dzieci użytkowników narkotyków, bywalcy dyskotek [Brotherhood, A., Sumnnall, H. R. i partnerstwo dla standardów (2011), Europejskie standardy jakości w profilaktyce uzależnień. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Warszawa]. 5

6 1. tak 2. nie P 2.1. Proszę wskazać, które z działań przewidzianych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii do a) Wspieranie działalności profilaktyczno wychowawczej świetlic socjoterapeutycznych i ognisk wychowawczych b) Wspieranie programów wczesnej interwencji, m.in. FreD oraz Szkolna Interwencja Profilaktyczna, adresowanych do młodzieży używającej eksperymentalnie lub okazjonalnie środków odurzających c) Wspieranie programów profilaktyki selektywnej w miejscach o zwiększonym narażeniu na kontakt z narkotykami (kluby, dyskoteki, imprezy masowe) d) Wspieranie inicjatyw w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom, w których występuje problem narkomanii oraz problem przemocy e) Wspieranie programów obozów profilaktycznych f) Wspieranie innych programów, skierowanych do dzieci i młodzieży z grup ryzyka: ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym oraz dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi g) Inne działania, zgodne z zadaniami określonymi w art. 2 ust. 1 pkt. 1-3 oraz w art. 10 ust. 1 P 2.2. Proszę podać wartości wskaźników realizacji działań w 2013 r:: a) Liczba osób objętych programami profilaktyki selektywnej i wskazującej w 2013 r. b) Liczba osób, które korzystały z pomocy psychologicznej w związku z występowaniem problemu narkomanii w rodzinie w 2013 r. c) Liczba osób, które korzystały z pomocy prawnej w związku z występowaniem problemu narkomanii w rodzinie w 2013 r. 217 P 2.3. Czy w 2013 r. samorząd Państwa gminy finansował (wspierał) następujące programy rekomendowane: Uwaga: Informacje na temat programów rekomendowanych dostępne są w bazie programów na stronie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii Profilaktyka wskazująca - działania ukierunkowane na osoby ze zwiększonym indywidualnym ryzykiem (szkodliwego) używania. Obejmują one osoby, które zażywają już narkotyki (ale nie są uzależnione w rozumieniu klasyfikacji DSM-IV lub ICD-10) i/lub osoby ze zwiększonym indywidualnym ryzykiem używania w przyszłości (np. wskutek doświadczeń z dzieciństwa, zaburzeń psychicznych lub zachowania). Profilaktyka wskazująca często polega na zapobieganiu inicjacji narkotykowej, jednak częściej redukuje istniejące używanie oraz zapobiega przejściu do bardziej szkodliwych wzorów używania [Brotherhood, A., Sumnnall, H. R. i partnerstwo dla standardów (2011), Europejskie standardy jakości w profilaktyce uzależnień. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Warszawa]. 6

7 Nazwa programu Liczba odbiorców a) Fred goes net, koordynowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii b) Program Przeciwdziałania Młodzieżowej Patologii Społecznej, Fundacji Praesterno c) Szkolna Interwencja Profilaktyczna, koordynowany przez Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji d) Środowiskowa Profilaktyka Uzależnień, Towarzystwa Nowa Kuźnia P 2.4. Wydatki poniesione na realizację profilaktyki selektywnej i wskazującej w 2013 r.: a) Całkowita wysokość wydatków poniesionych w 2013 r: zadanie finansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 w ramach obowiązków pracownika Gminnego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii - zł. b) Wysokość wydatków poniesionych z rozdz : roczne funkcjonowanie GBPN ,80. zł. Uwaga: suma wydatków sprawozdanych w punkcie a) i b) przy poszczególnych działaniach nie może przekroczyć kwoty wskazanej odpowiednio w punkcie 2 i 3 kwestionariusza. P3. Czy w 2013 r. samorząd Państwa gminy wspierał działania z zakresu podnoszenia poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i możliwości zapobiegania temu zjawisku? 1. tak 2. nie P 3.1. Proszę wskazać, które z działań przewidzianych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii do a) Opracowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii b) Upowszechnienie materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii c) Prowadzenie kampanii edukacyjnych d) Współpraca z mediami e) Inne działania, zgodne z zadaniami określonymi w art. 2 ust. 1 pkt. 1-3 oraz w art. 10 ust. 1 stały link na stronie internetowj Gminy Police 7

8 P 3.2. Proszę podać wartości wskaźników realizacji działań w 2013 r:: a) Liczba materiałów informacyjno-edukacyjnych w 2013 r. 515 b) Nakład materiałów informacyjno-edukacyjnych w 2013 r. c) Liczba artykułów o tematyce narkotykowej ukazujących się w lokalnej prasie, na stronach www w 2013 r. d) Liczba komunikatów o tematyce narkotykowej w mediach w 2013 r. e) Liczba konferencji prasowych o tematyce narkotykowej w 2013 r. Rodzaj publikacji Liczba publikacji Nakład a) książka b) czasopismo c) broszura d) ulotka e) Inne P 4. Czy w 2013 r. samorząd Państwa gminy organizował lub dofinansował szkolenia z zakresu podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną? 1. tak 2. nie P 4.1. Proszę wskazać, które z działań przewidzianych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii do a) Wspieranie szkoleń na temat konstruowania programów profilaktycznych opartych na podstawach naukowych b) Wspieranie szkoleń rozwijających umiejętności zawodowe realizatorów programów profilaktycznych c) Wspieranie szkoleń w zakresie profilaktyki narkomanii adresowanych do pracowników, w szczególności pomocy społecznej, policji, straży miejskiej d) Wspieranie superwizji osób realizujących działania profilaktyczne e) Inne działania, zgodne z zadaniami określonymi w art. 2 ust. 1 pkt. 1-3 oraz w art. 10 ust. 1 udział w konferencji KBPN i PARPA 8

9 P 4.2. Proszę podać wartości wskaźników realizacji działań w 2013 r:: a) Liczba szkoleń na temat konstruowania programów profilaktycznych w 2013 r. b) Liczba osób uczestniczących w szkoleniach na temat konstruowania programów profilaktycznych w 2013 r. c) Liczba szkoleń rozwijających umiejętności zawodowe realizatorów programów profilaktycznych w 2013 r. 1 d) Liczba osób uczestniczących w szkoleniach rozwijających umiejętności zawodowe realizatorów programów profilaktycznych w 2013 r. 1 P 4.3. Wydatki poniesione na wsparcie szkoleń z zakresu podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną w 2013 r.: a) Całkowita wysokość wydatków poniesionych w 2013 r: 795,00 zł. b) Wysokość wydatków poniesionych z rozdz : j.w. zł. Uwaga: suma wydatków sprawozdanych w punkcie a) i b) przy poszczególnych działaniach nie może przekroczyć kwoty wskazanej odpowiednio w punkcie 2 i 3 kwestionariusza. 9

10 LECZENIE, REHABILITACJA, OGRANICZANIE SZKÓD ZDROWOTNYCH I REINTEGRACJA SPOŁECZNA L 1. Czy w 2013 r. samorząd Państwa gminy finansował działania z zakresu zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków? 1. tak 2. nie L 1.1. Proszę wskazać, które z działań przewidzianych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii do a) Inicjowanie powstawania nowych placówek ambulatoryjnych b) Rozwój i modernizacja bazy materialnej zakładów prowadzących leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków lub używających ich w sposób szkodliwy c) Finansowanie (zakup usług, wspieranie, powierzenie) programów pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej w placówkach leczenia uzależnień d) Upowszechnianie informacji na temat placówek i programów dla osób uzależnionych e) Wspieranie programów kierowanych do specyficznych grup odbiorców (np. kobiet, matek z dziećmi, ofiar przemocy, sprawców przemocy) f) Wspieranie obozów i turnusów rehabilitacyjnych g) Inne działania, zgodne z zadaniami określonymi w art. 2 ust. 1 pkt. 1-3 oraz w art. 10 ust. 1 L 1.2. Proszę podać wartości wskaźników realizacji działań w 2013 r:: a) Liczba placówek wspieranych w 2013 r. b) Liczba osób objętych programami leczenia wspieranymi w 2013 r. c) Liczba materiałów informacyjnych w 2013 r. d) Nakład materiałów informacyjnych w 2013 r. e) Liczba osób uczestniczących w obozach i turnusach rehabilitacyjnych wspieranych w 2013 r. L 1.3. Wydatki poniesione na programy realizowane w placówkach leczenia uzależnień w 2013 r. a) Całkowita wysokość wydatków poniesionych w 2013 r.: 0 zł. b) Wysokość wydatków poniesionych z rozdz : 0 zł. Uwaga: suma wydatków sprawozdanych w punkcie a) i b) przy poszczególnych działaniach nie może przekroczyć kwoty wskazanej odpowiednio w punkcie 2 i 3 kwestionariusza.

11 L 2. Czy w 2013 r. samorząd Państwa gminy finansował programy ograniczenia szkód zdrowotnych związanych z używaniem narkotyków (programy wymiany igieł i strzykawek, programy pracowników ulicznych, noclegownie dla osób uzależnionych, programy dyskotekowe)? 1. tak 2. nie L 2.1. Proszę wskazać, które z działań przewidzianych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii do a) Inicjowanie i wspieranie stacjonarnych i ulicznych programów wymiany igieł i strzykawek b) Inicjowanie i wspieranie programów profilaktyki HIV, HBV, HCV wśród osób uzależnionych c) Inicjowanie i wspieranie programów niskoprogowych typu: noclegownie, schroniska, punkty dziennego pobytu (świetlice, drop-in) d) Wspieranie obozów i turnusów rehabilitacyjnych dla beneficjentów programów leczenia substytucyjnego e) Inne działania, zgodne z zadaniami określonymi w art. 2 ust. 1 pkt. 1-3 oraz w art. 10 ust. 1 L 2.2. Proszę podać wartości wskaźników realizacji działań w 2013 r:: a) Liczba programów wymiany igieł i strzykawek wspieranych w 2013 r. b) Liczba odbiorców programów wymiany igieł i strzykawek w 2013 r. c) Liczba programów profilaktyki HIV, HBV i HCV (z wyłączeniem programów wymiany igieł i strzykawek) wspieranych w 2013 r. d) Liczba odbiorców programów profilaktyki HIV, HBV i HCV (z wyłączeniem programów wymiany igieł i strzykawek) w 2013 r. e) Liczba noclegowni dla osób uzależnionych wspieranych w 2013 r. f) Liczba osób korzystających z noclegowni dla uzależnionych w 2013 r. g) Liczba schronisk i punktów dziennego pobytu dla osób uzależnionych (świetlice, drop-in) wspieranych w 2013 r. h) Liczba osób korzystających ze schronisk i punktów dziennego pobytu dla osób uzależnionych (świetlice, drop-in) wspieranych w 2013 r. i) Liczba obozów i turnusów rehabilitacyjnych dla beneficjentów programów leczenia substytucyjnego wspieranych w 2013 r. j) Liczba osób uczestniczących w obozach i turnusach rehabilitacyjnych dla beneficjentów programów leczenia substytucyjnego w 2013 r. k) Liczba nowych wspieranych programów wymiany igieł i strzykawek, profilaktyki HIV, HBV, 11

12 HCV, noclegowni, schronisk i punktów dziennego pobytu (świetlice, drop-in ), oraz obozów i turnusów rehabilitacyjnych dla beneficjentów programów leczenia substytucyjnego l) Liczba osób objętych nowymi programami ograniczania szkód zdrowotnych L 2.3. Wydatki poniesione w związku z realizacją działań z zakresu zwiększania dostępności programów ograniczania szkód zdrowotnych dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków: a) Całkowita wysokość wydatków poniesionych w 2013 r: 0 zł. b) Wysokość wydatków poniesionych z rozdz : 0 zł. Uwaga: suma wydatków sprawozdanych w punkcie a) i b) przy poszczególnych działaniach nie może przekroczyć kwoty wskazanej odpowiednio w punkcie 2 i 3 kwestionariusza. L 3. Czy w 2013 r. samorząd Państwa gminy finansował realizację programów ukierunkowanych na zmniejszenie marginalizacji społecznej wśród osób używających narkotyków szkodliwie oraz osób uzależnionych? 1. tak 2. nie L 3.1. Proszę wskazać, które z działań przewidzianych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii do a) Udzielanie świadczeń pomocy społecznej b) Wspieranie hosteli i mieszkań readaptacyjnych dla osób używających szkodliwie narkotyków oraz osób uzależnionych c) Wspieranie szkoleń zawodowych dla osób używających narkotyków szkodliwie oraz osób uzależnionych d) Inicjowanie i wspieranie centrów integracji społecznej e) Inne działania, zgodne z zadaniami określonymi w art. 2 ust. 1 pkt. 1-3 oraz w art. 10 ust. 1 L 3.2. Proszę podać wartości wskaźników realizacji działań w 2013 r:: a) Liczba hosteli i mieszkań readaptacyjnych w 2013 r. b) Liczba osób uzależnionych objętych doskonaleniem zawodowym w 2013 r. L 4. Czy w 2013 r. samorząd Państwa gminy finansował działania z zakresu rozwoju zawodowego pracowników zatrudnionych w placówkach prowadzących leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków oraz innych grup zawodowych mających styczność z osobami uzależnionymi od 12

13 narkotyków (np. policjantów, pracowników społecznych, kuratorów, lekarzy, organizacji pozarządowych)? 1. tak 2. nie L 4.1. Proszę wskazać, które z działań przewidzianych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii do a) Dofinansowanie szkoleń w zakresie specjalisty terapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień, realizowanych zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii b) Dofinansowanie innych szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe osób prowadzących leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków c) Dofinansowanie szkoleń w zakresie problematyki narkomanii podnoszących kwalifikacje innych grup zawodowych mających styczność z osobami uzależnionymi od narkotyków d) Dofinansowanie superwizji pracy terapeutów uzależnień e) Inne działania, zgodne z zadaniami określonymi w art. 2 ust. 1 pkt. 1-3 oraz w art. 10 ust. 1 L 4.2. Proszę podać wartości wskaźników realizacji działań w 2013 r:: a) Liczba uczestników, którym przyznano dofinansowanie szkolenia w zakresie specjalisty terapii uzależnień b) Liczba uczestników, którym przyznano dofinansowanie szkolenia w zakresie instruktora terapii uzależnień L 4.3. Wydatki poniesione na szkolenia i superwizje w 2013 r.: a) Całkowita wysokość wydatków poniesionych w 2013 r: 0 zł. b) Wysokość wydatków poniesionych z rozdz : 0 zł. Uwaga: suma wydatków sprawozdanych w punkcie a) i b) przy poszczególnych działaniach nie może przekroczyć kwoty wskazanej odpowiednio w punkcie 2 i 3 kwestionariusza. 13

14 BADANIA I MONITORING B 1. Wydatki poniesione w 2013 r. w związku z realizacją działań z zakresu badań i monitoringu: a) Całkowita wysokość wydatków poniesionych w 2013 r: 0 zł. b) Wysokość wydatków poniesionych z rozdz : 0 zł. Uwaga: suma wydatków sprawozdanych w punkcie a) i b) przy poszczególnych działaniach nie może przekroczyć kwoty wskazanej odpowiednio w punkcie 2 i 3 kwestionariusza. B 2. Czy w 2013 r. samorząd Państwa gminy realizował działania mające na celu monitorowanie epidemiologiczne problemu narkotyków i narkomanii? 1. tak 2. nie B 2.1. Proszę wskazać, które z działań przewidzianych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii do a) Zbieranie i analiza danych statystycznych dotyczących problemów narkotyków i narkomanii, w tym: 1. zgłaszalność do leczenia oraz korzystania z innych rodzajów pomocy i wsparcia 2. zgony związane z narkotykami 3. zakażenia HIV i HCV wśród osób używających narkotyków w iniekcji 4. ceny narkotyków 5. notowania przez Policję w związku z używaniem narkotyków b) Badania ankietowe w populacji generalnej oraz wśród młodzieży szkolnej przeprowadzane co 4 lata zgodnie z metodologią zalecaną przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (działanie dotyczy gmin miejskich) c) Badania oraz analizy jakościowe d) Inne działania, zgodne z zadaniami określonymi w art. 2 ust. 1 pkt. 1-3 oraz w art. 10 ust. 1 B 2.2. Proszę podać wartości wskaźników realizacji działań w 2013 r:: a) Liczba raportów i publikacji z wynikami badań i analiz dotyczących zjawiska narkotyków i narkomanii b) Liczba przeprowadzonych badań populacji generalnej oraz badań szkolnych zgodnych z metodologią zalecaną przez Europejskie Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii c) Liczba informacji o przypadkach udzielania świadczeń zdrowotnych w następstwie użycia środków zastępczych przekazywanych do koordynatora systemu monitorowania

15 B 3. Czy w 2013 r. samorząd Państwa gminy realizował działania mające na celu monitorowanie postaw społecznych na temat problemu narkotyków i narkomanii? 1. tak 2. nie B 3.1. Proszę wskazać, które z działań przewidzianych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii do a) Zbieranie i analiza danych statystycznych na temat reakcji instytucjonalnej na problem narkotyków i narkomanii b) Badania ankietowe w populacji generalnej oraz wśród młodzieży szkolnej przeprowadzane co 4 lata zgodnie z metodologią zalecaną przez Europejskie Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii (działanie dotyczy gmin miejskich) c) Badania oraz analizy jakościowe c) Inne działania, zgodne z zadaniami określonymi w art. 2 ust. 1 pkt. 1-3 oraz w art. 10 ust. 1 B 3.2. Proszę podać wartości wskaźników realizacji działań w 2013 r:: a) Liczba raportów i publikacji z wynikami analiz i badań reakcji społecznych na problem narkotyków i narkomanii w 2013 r. b) Wyniki monitoringu opublikowane w formie corocznych raportów w 2013 r. B 4. Czy w 2013 r. samorząd Państwa gminy realizował działania na rzecz rozwoju i konsolidacji systemu informacji o narkotykach i narkomanii? 1. tak 2. nie B 4.1. Proszę wskazać, które z działań przewidzianych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii do a) Wdrażanie i prowadzenie monitoringów na poziomie lokalnym b) Szkolenia podnoszące kwalifikację osób zaangażowanych w prowadzenie monitoringów c) Inne działania, zgodne z zadaniami określonymi w art. 2 ust. 1 pkt. 1-3 oraz w art. 10 ust. 1 15

16 B 4.2. Proszę podać wartości wskaźników realizacji działań w 2013 r:: a) Liczba raportów w 2013 r. b) Liczba konferencji i szkoleń w 2013 r. INFORMACJE DODATKOWE: I 1 Proszę podać całkowitą wysokość wydatków poniesionych w 2013 r. z rozdz (przeciwdziałanie alkoholizmowi): ,00 zł. I 2 Proszę oszacować odsetek wydatków na przeciwdziałanie narkomanii poniesionych z rozdz (przeciwdziałanie alkoholizmowi): nie można podać konkretnej kwoty ponieważ pracownik wynagradzany z rozdz realizował programy profilaktyczne w ramach prowadzenia Gminnego Biura d.s. Przeciwdziałania Narkomanii wspólnie z osobami wynagradzanymi z rozdz % I 3 Proszę podać wysokość wydatków poniesionych w 2012 r. z rozdz (zwalczanie narkomanii) na realizację działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w ramach gminnego programu: ,34 zł I 4 Proszę podać wysokość wydatków poniesionych w 2011 r. z rozdz (zwalczanie narkomanii) na realizację działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w ramach gminnego programu: ,79 zł I 5 Jakie trudności napotkali Państwo w trakcie realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w latach ? zbyt słaby przepływ informacji pomiędzy instytucjami i organami zajmującymi się szeroko pojętymi problemami społecznymi I 6 Co mogą Państwo przedstawić jako osiągnięcia i sukcesy w realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w latach ? dobra współpraca ze szkołami, pedagogami i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Akoholowych I 7 Jak oceniają Państwo poziom osiągnięcia celów założonych w Państwa gminnym/miejskim programie przeciwdziałania narkomanii w latach (w skali od 1 bardzo nisko do 5 bardzo wysoko)?

17 Miejscowość, data Podpis prezydenta / burmistrza / wójta Czytelny podpis osoby wypełniającej sprawozdanie 17

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2012 ROKU ... pieczęć urzędu SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2012 ROKU Gmina: Miasto st. Warszawa Powiat: Województwo: mazowieckie Proszę zaznaczyć typ gminy 1. gmina miejska

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXI/266/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 listopada 2011r.

Uchwała nr XXI/266/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 listopada 2011r. Uchwała nr XXI/266/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Czeladź na lata 2012-2016r. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Projekt. Rada Miasta Rybnika

Projekt. Rada Miasta Rybnika Projekt z dnia 30 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... 2015-110863 Uchwała Nr... Rady Miasta Rybnika z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

Projekt. Rada Miasta Rybnika

Projekt. Rada Miasta Rybnika Projekt z dnia 8 października 2014 r. Zatwierdzony przez... (2014/248050) Uchwała Nr... Rady Miasta Rybnika z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVI/313/14. Rady Miejskiej w Łęczycy. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLVI/313/14. Rady Miejskiej w Łęczycy. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA Nr XLVI/313/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/452/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2014 r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 Białystok 2014 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2006 ROKU. Powiat:

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2006 ROKU. Powiat: ... pieczęć urzędu Sprawozdanie prosimy przesłać na adres: Grzegorz Kasprzycki Pełnomocnik Zarządu ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV/AIDS Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBLIN. Lublin, dnia 6 kwietnia 2016 r.

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBLIN. Lublin, dnia 6 kwietnia 2016 r. REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBLIN Lublin, dnia 6 kwietnia 2016 r. Podstawę działań Miasta Lublin w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii stanowi

Bardziej szczegółowo

... pieczęć urzędu SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2007 ROKU

... pieczęć urzędu SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2007 ROKU ... pieczęć urzędu SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2007 ROKU Gmina: Powiat: Województwo: Proszę zaznaczyć typ gminy 1. gmina miejska 2. gmina wiejska 3. gmina

Bardziej szczegółowo

Opracowano: Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Zdrowia

Opracowano: Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Zdrowia RAPORT Z WYKONANIA MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014, W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII Opracowano: Urząd

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr 256/XVII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Płocka na lata 2012-2014 Miejski

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r. Załącznik do Uchwały Nr XI/75/2012 Rady Gminy Grabica z dnia 29 lutego 2012 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii 2011-2016. Cele i działania.

Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii 2011-2016. Cele i działania. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii 2011-2016. Cele i działania. Marta Struzik Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Spotkanie z przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie: gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Karta pytań dotycząca informacji dodatkowej dla Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Karta pytań dotycząca informacji dodatkowej dla Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Aleje Jerozolimskie 155, 02 326 Warszawa, tel. (0 22) 250-63-25; fax (0 22) 250 63 60 e mail: parpa@parpa.pl; http://www.parpa.pl Karta pytań dotycząca

Bardziej szczegółowo

Opracowano: Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Zdrowia

Opracowano: Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Zdrowia RAPORT Z WYKONANIA MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015, W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII Opracowano: Urząd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA Projekt w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2014 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata Załącznik do uchwały nr LXXV/808/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015 Wprowadzenie Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się poprzez

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień. w ustawie o zdrowiu publicznym

Profilaktyka uzależnień. w ustawie o zdrowiu publicznym Profilaktyka uzależnień w ustawie o zdrowiu publicznym Tworzenie strategii przeciwdziałania uzależnieniom Zniesienie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Zniesienie Narodowego programu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. cele Programu oraz sposoby ich realizacji

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. cele Programu oraz sposoby ich realizacji Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii cele Programu oraz sposoby ich realizacji Art. 4 1 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/268/16 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/268/16 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/268/16 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2017 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.); Załącznik do uchwały Nr XII/56/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28.11.2011r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2012 ROK Podstawę prawną opracowania programu stanowi:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Projekt do konsultacji UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Karta pytań dotycząca informacji dodatkowej dla Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Karta pytań dotycząca informacji dodatkowej dla Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Aleje Jerozolimskie 155, 02 326 Warszawa, tel. (0 22) 250-63-25; fax (0 22) 250 63 60 e mail: parpa@parpa.pl; http://www.parpa.pl Karta pytań dotycząca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 2013r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 I. Wstęp Problem używania nielegalnych substancji psychoaktywnych i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Anna Radomska konferencja. 5 listopada 2014 Warszawa. Zwiększanie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych

Anna Radomska konferencja. 5 listopada 2014 Warszawa. Zwiększanie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież. Rekomendowane działania podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz szkoły i placówki systemu oświaty. Anna Radomska konferencja Zwiększanie

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje KBPN dla Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii

Rekomendacje KBPN dla Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii Rekomendacje KBPN dla Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii Konferencja Programy rekomendowane, szansa czy bariera profilaktyki uzależnień? 29 luty 2016, Konstancin-Jeziorna Artur Malczewski Centrum

Bardziej szczegółowo

Strategia Województwa Dolnośląskiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

Strategia Województwa Dolnośląskiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. Strategia Województwa Dolnośląskiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. Dolnośląski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na lata 2013-2016 został przyjęty do realizacji przez

Bardziej szczegółowo

Rady Gminy Łyski. z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie: Gminnego Programu_Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2009

Rady Gminy Łyski. z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie: Gminnego Programu_Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2009 RADA GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa la 95 ŁYSKI Uchwała Nr XX/120/2007 Rady Gminy Łyski z dnia 28 grudnia 2007r w sprawie: Gminnego Programu_Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2009 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr XLIII/298/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 12 listopada 2014 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK 1 Wstęp 1. Narkomania stanowi jeden z najpoważniejszych

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Zabrodzie z dnia..2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. WSTĘP Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich

Bardziej szczegółowo

Projekt zmian Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata

Projekt zmian Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 262 / 5237 / 17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 stycznia 2017 r. Projekt zmian Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Załącznik do uchwały RG Nr.. dnia Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok WSTĘP Narkomania jest zjawiskiem ogólnoświatowym. Powstaje na podłożu przeobrażeń zachodzących we współczesnym cywilizowanym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r. Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/277/13r. RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia 28.11.2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

UCHWAŁA NR XXIX/277/13r. RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia 28.11.2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 UCHWAŁA NR XXIX/277/13r. RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia 28.11.2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Załącznik do uchwały Nr XL/401/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 stycznia 2006 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/ 78 /2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 07 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr XV/ 78 /2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 07 stycznia 2016 r. Uchwała Nr XV/ 78 /2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 07 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na terenie Gminy Wijewo na lata 2016-2020 rok. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Lublin, dn. 6 kwietnia 2016 r.

Lublin, dn. 6 kwietnia 2016 r. Lublin, dn. 6 kwietnia 2016 r. został przyjęty Uchwałą Nr XV/240/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Wisznice na 2014 rok.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Wisznice na 2014 rok. Załącznik do Uchwały Nr XXXI/210/2013 Rady Gminy Wisznice z dnia 27 grudnia 2013r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Wisznice na

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XXIII/199/ 2008 z dnia 11 grudnia 2008r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014 1 Załącznik do Uchwały Nr XXX/147 /13 Rady Gminy Firlej z dnia 10 grudnia 2013r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014 Firlej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/129/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2008 r.

Uchwała Nr XV/129/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2008 r. Uchwała Nr XV/129/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Ryn na 2008 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/127/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r.

UCHWAŁA NR VI/127/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. UCHWAŁA NR VI/127/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. w sprawie przyjęcia raportu z działań podejmowanych w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/ 724/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia20 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XLI/ 724/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia20 marca 2014r. UCHWAŁA NR XLI/ 724/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia20 marca 2014r. w sprawie przyjęcia raportu z działań podejmowanych w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Na podstawie : art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67/XVIII/2015 RADY GMINY OPATÓW. z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

UCHWAŁA NR 67/XVIII/2015 RADY GMINY OPATÓW. z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok UCHWAŁA NR 67/XVIII/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA

PROJEKT WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 279 / 5576 / 17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 lutego 2017 r. PROJEKT WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2017-2020 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp Załącznik do uchwały Nr./2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015 Wstęp 1. Podstawę opracowania Gminnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/235/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 7 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/235/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 7 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/235/14 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dobromierz na lata 2014-2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii na rok 2015

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/9/14 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII-48./2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 kwietnia 2009 roku

Uchwała Nr XXVIII-48./2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 kwietnia 2009 roku Uchwała Nr XXVIII-48./2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku.

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. w sprawie :przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2008 w Gminie Rawa Mazowiecka. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia...2011 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 2016

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia...2011 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 2016 Projekt 25.01.2011. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia...2011 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 2016 Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 242/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr 242/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr 242/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2006. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH. z dnia 28 października 2010r.

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH. z dnia 28 października 2010r. UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH z dnia 28 października 2010r. w sprawie: Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w 2011r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/121/12 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/121/12 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/121/12 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Żarach na lata 2013-2018 Na podstawie art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku

UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2012-2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 179, poz.1485). Siedliszcze,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/163/2013. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

UCHWAŁA Nr XXXIII/163/2013. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii UCHWAŁA Nr XXXIII/163/2013 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011. Rozdział 1. Cele Programu

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011. Rozdział 1. Cele Programu Załącznik do uchwały Nr XXVII/198/2008 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 29 grudnia 2008r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011 Rozdział 1 Cele Programu 1 1. Gminny Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR III/13/14 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2014 roku Urząd Miejski w Leśnicy GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 2015 rok SPIS TREŚCI: STRONA I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY RYN NA

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY RYN NA Załącznik do Uchwały Nr XXVI/253/09 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 stycznia 2009r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY RYN NA 2009 r. RYN 2009 r. WSTĘP Przeciwdziałanie narkomanii

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2014 r.

z dnia 6 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR 300/XXX/VI/2014 RADY GMINY LINIA z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW. z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW. z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XIV/111/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2015 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK

Załącznik do uchwały Nr XIV/111/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2015 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Załącznik do uchwały Nr XIV/111/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2015 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK 1 Narkomanię określić można jako nadużywanie środków psychoaktywnych

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na rok 2016

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na rok 2016 Załącznik do Uchwały Nr XI/113/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na rok 2016 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017 w Gminie Rawa Mazowiecka Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. na terenie Gminy Węgorzewo. na 2008 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. na terenie Gminy Węgorzewo. na 2008 rok Załącznik nr do uchwały nr XVIII//007 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 8 grudnia 007 roku Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Węgorzewo na 008 rok I. Wstęp II. Diagnoza problemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r." Na

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008 MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/269/06 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2006r. SPIS TRESCI I. Wprowadzenie II. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 PROJEKT GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rzeczyca na rok 2017 zwany dalej Gminnym Programem został opracowany w oparciu o art. 10

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Susiec z dnia 29 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Susiec z dnia 29 grudnia 2014 roku Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Susiec z dnia 29 grudnia 2014 roku W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek na rok 2013

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek na rok 2013 Załącznik do uchwały Nr XXX/280/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2012 roku Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 13 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 13 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2013 r. stanowiącego część składową strategii rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/630/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/630/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/630/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/1285/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 15 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LV/1285/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 15 października 2014 r. UCHWAŁA NR LV/1285/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 grudnia 2013 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014

Bardziej szczegółowo

z dnia w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017

z dnia w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017 Projekt uchwały UCHWAŁA NR RADY GMINY SEJNY z dnia w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/296/2016 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 25 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/296/2016 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 25 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/296/2016 RADY GMINY SZEMUD z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo