GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014"

Transkrypt

1 1 Załącznik do Uchwały Nr XXX/147 /13 Rady Gminy Firlej z dnia 10 grudnia 2013r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014 Firlej 2013

2 2 Rozdział 1 WSTĘP Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień od Alkoholu i Narkotyków w Gminie Firlej na rok 2014 zwany dalej Programem jest kontynuacją dotychczasowych i jest dostosowany do aktualnych uwarunkowań.działania podejmowane są w oparciu o następujące akty prawne: Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2012r. poz z późn. zm.), Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012r. poz. 124 z późn. zm.), Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz z późn. zm,), Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gmin Firlej na lata , przyjęta Uchwałą Nr XXI/90/08 Rady Gminy Firlej z dnia 18 listopada 2008r,. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata , przyjęty Uchwałą Nr XXVII/133/13 Rady Gminy Firlej z dnia 19 czerwca 2013r. W myśl art. 4 1 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania te obejmują: 1.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. 4. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 5. Wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Zgodnie z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania są następujące: 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.

3 3 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej. 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów. 4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii. CELE STRATEGICZNE PROGRAMU: 1.Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych i narkotykowych. 2. Zmniejszenie problemów już występujących. 3. Zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z istniejącymi problemami. CELE SZCZEGÓWOWE PROGRAMU: 1. Zmniejszenie rozmiaru uszkodzeń zdrowia spowodowanych używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. 2.Ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego i społecznego będących skutkiem nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz stosowania przemocy. 3. Wdrażanie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży. 4. Tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu. 5.Współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROGRAMU: 1. Liczba podmiotów zaangażowanych w realizację programu. 2. Liczba osób uczestniczących w programach profilaktycznych i terapeutycznych, 3. Liczba osób doświadczających przemocy, objętych wsparciem. 4. Liczba osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, i które zostały skierowane do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zobowiązanie do przymusowego leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego. 5. Liczba osób przeszkolonych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień. 6. Liczba uczniów w programach profilaktycznych.

4 4 Zadanie 1. Rozdział 2 Zadania Gminnego Programu i cele: Rozszerzenie dostępności do różnych form pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin. Cel: leczenie osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji, wsparcie psychologiczne członków rodzin osób uzależnionych. Zadanie 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Cel: zmniejszenie liczby i dolegliwości życia rodzinnego związanych z nadużywaniem alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz stosowania przemocy w rodzinie Zadanie 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży. Cel: opóźnienie inicjacji alkoholowej, narkotykowej oraz zmniejszenie liczby i częstotliwości korzystania ze środków zmniejszających świadomość. Zadanie 4. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w ar.13 1 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowaniem przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. Cel: zmniejszenie naruszeń prawa na rynku alkoholowym. Zadanie 5. Prowadzenie współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.cel: wykorzystanie oferowanych usług o charakterze profesjonalnym do realizacji zadań gminnego programu. Lp. TREŚĆ ZADANIA I DZIAŁANIA TERMIN REALIZACJI 1. Rozszerzenie dostępności do różnych form pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin. ODPOWIEDZIALNI 1.1. Zatrudnienie psychologa (umowa zlecenie)w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin na okres od m-ca stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r. Zadania Punktu: - dostarczanie informacji o możliwości podejmoania profesjonalnej terapii ; - motywowanie do leczenia; - udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom i ich rodzinom po zakończeniu terapii odwykowej ( kwota zł). Styczeń 2014r. cały rok

5 5 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie Wsparcie psychologiczne przez psychologa zatrudnionego w punkcie konsultacyjnym dla członków rodzin dotkniętych alkoholizmem, narkomanią i przemocą na bieżąco 2.2. Doskonalenie procedur interwencyjnych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. -organizowanie posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (za udział w pracach komisji (posiedzenia i kontrole ) przysługuje wynagrodzenie w wysokości : przewodniczący komisji 120 zł brutto, sekretarz komisji w wysokości 100 zł brutto, pozostałi członkowie w wysokości 70 zł brutto za każde posiedzenie i kontrolę. Wypłata wynagrodzenia następuje na podstawie listy obecności. Kwota planowana zł;. w ciągu roku 2.3. Współpraca z policją,ośrodkiem pomocy społecznej i kuratorami rodzinnymi w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: - edukacja publiczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, -udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, - doskonalenie metod interwencji w sytuacji przemocy w rodzinie w ramach procedury Niebieskiej Karty. 2.4 Działania zmierzające do usuwania skutków nadmiernego spożywania alkoholu poprzez kierowanie na badania osoby nadużywające alkoholu, w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i skierowania na leczenie odwykowe. Wydatki związane wydawaniem przez biegłych sądowych opinii w zakresie uzależnienia od alkoholu ustala się w kwocie zł 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży Koordynacja oraz wspieranie działań profilaktycznych w zakresie narkomanii: - promowanie różnych form edukacji w zakresie profilaktyki uzależnień ( konkursy, spektakle teatralne profilaktyczne, spotkania z ludźmi kultury i sztuki, koncerty profilaktyczne (wydatki kwota zł). Na bieżąco Na bieżąco Na bieżąco Komisariat Policji w Kocku Ośrodek Pomocy Społecznej w Firleju, Punkt Konsultacyjno- Informacyjny, Kuratorzy Sądu Rodzinnego w Lubartowie, Dyrektorzy szkół

6 Zabezpieczenie środków na działalność bieżącą i remonty oraz doposażenie świetlic środowiskowych na terenie gminy : łącznie na zadanie przeznacza się kwotę zł Przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie ich właściwego 3.3. sprzedawania ( kwota zł). w ciągu roku II kwartał 4. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w ar.13 1 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowaniem przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego Przyjmowanie zawiadomień o naruszeniu m.in i m.in. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i kierowanie ich do zaopiniowania przez Komisję Podejmowanie działań kontrolnych w stosunku do podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania zasad obrotu tymi napojami ( przeprowadzenie 3 kontroli w ciągu roku w punktach sprzedaży napojów alkoholowych koszt 630 zł ) 4.3. Wydawanie przez komisję opinii w przedmiocie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami rady gminy ( zgodnie z m.in. 18 ust. 3 a ustawy). Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wójt Gminy Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wójt Gminy 5. Prowadzenie współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Współpraca z organizacjami pozarządowymi w formie powierzenia do realizacji zadań na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariaciepromowanie zdrowego stylu życia bez alkoholu (m.in. w ramach świetlic środowiskowych )- kwota zł ). Styczeń-grudzień

7 7 Rozdział 3 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zasady wynagradzania członków Komisji określa szczegółowo Program. Podstawę do wypłaty wynagrodzenia dla członków Komisji stanowi sporządzona lista wypłat. Rozdział 4 1. Realizatorzy Gminnego Programu 2. Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień Od Alkoholu i Narkotyków w Gminie Firlej na rok 2014 jest Firlej za pośrednictwem jednostek organizacyjnych gminy. 2. Źródła finansowania Gminnego Programu: Finansowanie realizacji poszczególnych zadań odbywa się zgodnie z projektem budżetu na 2014r. w dziale 851- ochrona zdrowia, rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz rozdziale przeciwdziałanie narkomanii. Źródłem finansowania zadań określonych w Programie są środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wniesione przez podmioty gospodarcze w 2014r. 3.Monitoring problemów związanych z problematyką uzależnień. Monitoring realizacji Programu prowadzony będzie poprzez: a) Sprawozdania wewnętrzne, b) Sprawozdania zewnętrzne dla: - Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, - Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Firlej przedkłada Radzie Gminy w Firleju sprawozdanie z realizacji Programu do dnia 31 marca 2015r.

UCHWAŁA NR VI/18/2015 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/18/2015 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/18/2015 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem RADA GMINY PANKI 14.113.2011 roku Załącznik do Uchwały nr Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2011 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Panki na 2012 rok. Gminny Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Białaczów na 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014 Załącznik do Uchwały NR../. / 2013 Rady Gminy Radomsko z dnia. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp. Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w Polsce

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr IV/23/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2014 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVI/354/14 Rady Miejskiej w Nisku. z dnia 27 lutego 2014r.

UCHWAŁA Nr XLVI/354/14 Rady Miejskiej w Nisku. z dnia 27 lutego 2014r. UCHWAŁA Nr XLVI/354/14 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Nisko na rok 2014. Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/13/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 stycznia 2011r.

Uchwała Nr III/13/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 stycznia 2011r. Uchwała Nr III/13/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 Na podstawie art.4 1 ust.2 i 5

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2014.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2014. Załącznik do uchwały Nr XL/337/13 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 16 grudnia 2013r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2014. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PRZYTOCZNA NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PRZYTOCZNA NA 2014 ROK GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PRZYTOCZNA NA 2014 ROK CELE STRATEGICZNE PROGRAMU 1. Rozpoznawanie specyfiki problemów alkoholowych na terenie Gminy Przytoczna

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr IV/21/2014 r. Rady Gminy Milanów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. GMINNY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie śabno na rok 2008 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sobolew w roku 2015

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sobolew w roku 2015 Załącznik do uchwały nr VI/26/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 stycznia 2015 r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sobolew w roku 2015 ROZDZIAŁ I WPROWADZENIE Do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/132/2011 RADY MIEJSKIEJ w BRZESKU z dnia 28 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/132/2011 RADY MIEJSKIEJ w BRZESKU z dnia 28 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/132/2011 RADY MIEJSKIEJ w BRZESKU z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/343/2013 RADY GMINY ŁODYGOWICE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/343/2013 RADY GMINY ŁODYGOWICE. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXVIII/343/2013 RADY GMINY ŁODYGOWICE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 grudnia 2008 r

z dnia 30 grudnia 2008 r Uchwała nr XX/113/08 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2009r. Data

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/433/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 3 grudnia 2009r.

Uchwała Nr XLI/433/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 3 grudnia 2009r. Uchwała Nr XLI/433/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 r. Na podstawie art.4 1 ust 1 i 2

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Barcinie z dnia... 2013 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały nr XV/189/12 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 12 kwietnia 2012 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Gmina

Bardziej szczegółowo

2007 170 27 143 73 97 01.01.2008 r.- 31.10. 2008 r. 145 26 119 60 85

2007 170 27 143 73 97 01.01.2008 r.- 31.10. 2008 r. 145 26 119 60 85 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/226/2008 Rady Miasta Kraśnik z dnia 18 grudnia 2008r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 dla Gminy Miejskiej Kraśnik Wstęp

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/494/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 27 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/494/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 27 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/494/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień - dla Gminy Trzebnica na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/270 /07 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 19 grudnia 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Poniższe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX..2012 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 12 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX..2012 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 12 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXX..2012 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo