P r o t o k ó ł N r XIII/2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P r o t o k ó ł N r XIII/2007"

Transkrypt

1 P r o t o k ó ł N r XIII/ z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2007 roku o godz w sali im. Franciszka Fabicha Urzędu Miejskiego w Tczewie Obecni radni : - 21 / wg listy obecności Nieobecni radni : - Kazimierz Smoliński - Roman Kucharski Obecni goście zaproszeni - / wg listy obecności Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie Włodzimierz Mroczkowski otworzył XIII sesję Rady Miejskiej w Tczewie V kadencji. W i t a j ą c : 1. radnych Rady Miejskiej w Tczewie V kadencji 2. Prezydenta Miasta Tczewa Zenona Odya 3. Zastępcę Prezydenta Miasta Mirosława Pobłockiego 4. Zastępcę Prezydenta Miasta Zenona Drewę 5. Skarbnika Miasta Helenę Kullas 6. Radnego Sejmiku Województwa Pomorskiego Jana Kulasa 7. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szrotach Teresę Skolimowską 8. Przewodniczącego Oddz. NSZZ Solidarność Marka Nagórskiego 9. Prezesa ZNP o /Tczew Jerzego Waruszewskiego 10. Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Aleksandrę Turską 11. prezesów i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych. 12. naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego 13. przedstawicieli prasy oraz wszystkich gości zaproszonych na sesję. Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski wraz z Prezydentem Miasta Zenonem Odya złożyli gratulacje Panu Janowi Kulasowi w związku z wyborem na posła VI RP Ziemi Tczewskiej. Jan Kulas - Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni, szanowni Goście. Na takie chwile czasami trzeba czekać parę lat, ale warto. Chciałbym podziękować przede wszystkim Panu Prezydentowi, Panu Przewodniczącemu, wszystkim radnym, tym, którzy tutaj są, a jest wielu przyjaciół, życzliwych mi

2 osób. Przy skromnej kampanii, można uzyskać dobry wynik, bardzo dziękuję, tym wszystkim, którzy pracowali na ten wizerunek. Tczew powinien mieć swojego posła, który chce szczególnie, współpracować ze swoją małą ojczyzną, którą państwo reprezentujecie. Dziękuję wszystkim animatorom organizacji społecznych, pozarządowych, autorytetom lokalnym, mieszkańcom Tczewa, którzy w tak piękny lokalny sposób połączyły swoje wysiłki, głosując na mnie i z prawa i z lewa. To był dowód zaufania i jest to dla mnie przede wszystkim wielkie zobowiązanie, bo, bo wiem czego się podejmuję. Jestem po pierwszych rozmowach z Panem Prezydentem Zenonem Odya oraz Panem Przewodniczącym Rady Miejskiej Włodzimierzem Mroczkowskim. Mówiliśmy o pierwszych zadaniach. Rozmawiałem także z Panem Wójtem Gminy Tczewa Romanem Rezmerowskim. Jestem po konsultacjach z Panem Marszałkiem Województwa Pomorskiego Janem Kozłowskim. Także myślę, że ta współpraca będzie dobra, skuteczna i owocna. W najbliższych dwóch tygodniach zostanie otwarte Biuro Poselskie, na forum którego nasza współpraca będzie się realizowała. Panie i Panowie, ważną okolicznością tego sukcesu jest to, że na moje miejsce - radnego Sejmiku Województwa Pomorskiego, wejdzie nowy radny, obecna tutaj Pani Teresa Skolimowska, która jest osobą dobrze przygotowaną i kompetentną Pani Teresa Skolimowska Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą sesję. Króciutko o sobie: W Platformie Obywatelskiej jestem od momentu jej powstania w powiecie sztumskim. Dzisiaj jestem kontynuatorem pracy posła Pana Jana Kulasa. Będę starała się pracować solidnie, będę wiarygodną osobą, kompetentną i postaram się wszystkie zadania wykonywać jak najlepiej. Pkt 2 porządku posiedzenia Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 21 radnych i na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym jest wymagane quorum do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. Pkt 3 porządku posiedzenia Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski - proponuję po raz kolejny zdjąć z porządku obrad pkt 14 tj.,, Informacja z realizacji wniosków 2

3 pokontrolnych skierowanych przez Komisję Rewizyjną w I półroczu 2007 r. Będą one przedstawione na kolejnej sesji Rady. Automatycznie pozostałe punkty porządku obrad sesji zmienią swoją kolejność. Proponuję wprowadzić do porządku obrad dwa projektu uchwał, które dzisiaj państwo otrzymali: - jako pkt 15.9 podjęcie uchwały w sprawie powołania Kazimierza Smolińskiego do składu Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miejskiej w Tczewie kadencji Uchwałę tę podjęlibyśmy wówczas, kiedy nieobecny dzisiaj radny Kazimierz Smoliński prześle fax - pismo zawierające wyrażenie zgody na pracę w Komisji Polityki Gospodarczej. Jeżeli fax nie dojdzie na czas, to punkt ten pominiemy w trakcie realizacji dzisiejszej sesji. - jako pkt podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego. Czy są do zaproponowanych zmian porządku obrad sesji są uwagi, inne propozycje? Więcej uwag nie zgłoszono Wobec powyższego Przewodniczący Radny Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski poddał pod głosowanie porządek obrad sesji wraz z zaproponowanymi zmianami. W wyniku jawnego głosowania porządek obrad sesji - przyjęto jednogłośnie : za 21 ( podczas głosowania pkt.3 - obecnych 21 radnych,) nieobecni radni: K. Smoliński, R. Kucharski, I. Część pierwsza: 1. Otwarcie sesji i powitanie gości. 2. Sprawdzenie obecności radnych. 3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji. 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 września Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa. 6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 27 września 2007 r. do 24 października 2007 r. 7. Informacja z działalności Agencji Rozwoju Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej 8. Sprawozdanie z przebiegu 8 Międzynarodowego Festiwalu Działań Teatralnych i Plastycznych Zdarzenia Tczew Europa II. Część druga: 9. Informacja o harmonogramie składania wniosków do RPO prezentacja. 10. Wybór ławników do sądów powszechnych: a) wystąpienie przewodniczącej zespołu ds. zaopiniowania kandydatów, b) wybór Komisji Skrutacyjnej - podjęcie uchwały, c) głosowanie tajne. 11. Informacja Prezydenta Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2006 r. 12. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych za 2006 r. 3

4 13. Informacja Pracownik socjalny w społeczności lokalnej. Organizowanie społeczności lokalnej-działalność Forum Inicjatyw Społecznych. 14. Informacja z przebiegu Akcji Lato Podjęcie uchwał w sprawie: 15.1 stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych, 15.2 ustalenia liczby nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką w roku 2008, 15.3 wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, 15.4 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa, 15.5 ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów na terenie miasta Tczewa, terminu płatności oraz sposobu jej poboru, 15.6 wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na świadczenie usług w zakresie utrzymania miejskich terenów zieleni w latach , 15.7 ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału tej nieruchomości, 15.8 ustalenia składu osobowego Kapituły Medalu PRO DOMO TRSOVIENSI powołania Kazimierza Smolińskiego do składu Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miejskiej w Tczewie kadencji udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego, 16. Zgłaszanie interpelacji i wniosków. 17. Wolne wnioski, oświadczenia. Pkt 4 porządku posiedzenia Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie 27 września 2007 r. Przewodniczący Radny Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski- poinformował, że protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 27 września 2007 r. wyłożony był do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Czy są uwagi do protokołu. Uwag nie zgłoszono Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski - poddał pod głosowanie protokół z sesji Rady Miejskiej z 27 września 2007r. W wyniku jawnego głosowania protokół z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 27 września 2007 r. - przyjęto jednogłośnie : za 21 ( podczas głosowania pkt.4 - obecnych 21 radnych) nieobecni radni: K. Smoliński, R. Kucharski, 4

5 Pkt 5. porządku posiedzenia Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa Prezydent Miasta Tczewa Zenon Odya - przedstawił informację z bieżącej działalności, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Julita Jakubowska poinformowała, że miasto Tczew otrzymało nagrodę, wyróżnienie, za projekt,, Bank Czasu, Bankiem Życzliwości, do której dołączono czek na sumę 100 tys. zł. Jest to lokata wolnego czasu i dobrej woli, życzliwości ludzi tego miasta. Wyróżnienie to, jest dowodem na to, że samorządność tu, dobrze się rozwija. W projekcie tym, kryje się też dużo dobrej woli, życzliwości również i państwa radnych, Ponieważ w kwietniu br. zechcieliście państwo w trybie pilnym podjąć uchwałę, która pozwoliła nam na udział w konkursie ogłoszonym przez PFRON. Mieliśmy bardzo mało czasu, a radni zaufali nam i dali poparcie w formie uchwały na realizację projektu. W momencie zakończenia prac komisji, otrzymałam telefon, że jeszcze nigdy się tak nie stało, że jednogłośnie ten projekt dostał maksymalną ilość punktów. Było nam bardzo przyjemnie odbierać tę nagrodę z tak dobrą nominacja. Myślę, że te pieniądze, dobra wola i życzliwość nie tylko osób niepełnosprawnych do których jest kierowany projekt, pozwoli na poprawę jakości życia społeczności lokalnej w tym mieście. Będziemy się starali dobrze zainwestować, ułożyć mocne fundamenty pod bank czasu, który ma być kapitałem, lokatą życzliwości, która pomoże nam, może lepiej żyć. Bank Czasu działa w Tczewie od dwóch lat, w takim eksperymentalnym, małym wymiarze ok. 30 osób. Rozwija się dobrze i dzięki temu, ze mieliśmy już co pokazać ta nagroda została przyznana. Mam nadzieję, ze on się rozszerzy we wszystkich dzielnicach. Będziemy się również zwracać do radnych, o wsparcie tego banku. Bo proszę państwa ta niekonwencjonalna forma wymaga tylko dobrej woli i zagospodarowania czasu, który można przeznaczyć dla drugiej osoby. Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski zwrócił się z zapytaniem: czy są uwagi, zapytania do pana prezydenta? Radna Gertruda Pierzynowska zwrócił się z zapytaniem, dotyczącym Wieży Ciśnień: kto jest właścicielem Wieży Ciśnień, co z poprzednimi użytkownikami, co obecny użytkownik czyli Bractwo Kurkowe będzie robiło w tym miejscu. Prezydent Miasta Tczewa Zenon Odya właścicielem Wieży Ciśnień jest Gmina czyli miasto. Dotychczasowe próby zagospodarowania wieży nie 5

6 powiodły się, wszyscy którzy wydzierżawiali wcześniej czy później zamykali działalność. Zarząd Bractwa Kurkowego zwrócił się o wynajęcie, czy użyczenie Wieży Ciśnień na działalność statutową. Po dyskusji doszliśmy do wniosku, że możemy spróbować użyczyć pomieszczenia na rok. Radny Dariusz Zimny zwrócił się do Prezydenta Miasta z zapytaniem: czy rozmowa z Komendantem Policji dotyczyła także poprawy systemu monitoringu, ponieważ jak wiadomo Komisja rewizyjna i Rada chce poprawić cały system. Prezydent Miasta Tczewa Zenon Odya rozmowa dotyczyła również monitoringu, ale generalnie ustaliliśmy, że niektóre prace możliwe do kontynuowania, będą kontynuowane. Na przykład wspólna praca Policji i Straży Miejskiej w zakresie wykorzystania fotoradaru. Czyli nie będziemy kupowali jako gmina fotoradaru, będziemy korzystać ze sprzętu, którym dysponuje Komenda Powiatowa Policji. Patrole w tym zakresie będą wspólne, tak jak było to dotychczas. Natomiast tak jak powiedziałem, głównym tematem tego spotkania było zagadnienie, rozwiązania problemu ulicy Koziej i okolic. Ponieważ tak naprawdę już jest tam nieciekawie. Propozycje zgłoszone przez komendanta zostały przyjęte do realizacji. Zobaczymy jaki będzie tego efekt. Natomiast ustaliliśmy również, że szczegóły co do nowych form współpracy między Komendą Powiatową Policji a Strażą Miejską zostaną ustalone po wyborze nowego Komendanta Straży Miejskiej. Radny Tomasz Jezierski panie prezydencie, wspomniała pan o budowie boiska na osiedlu Staszica. Rozmawiałem z wykonawcą, który poinformował mnie, że nie są wykonane prace drenarskie i że jest z tego powodu bardzo zdziwiony, że miasto chciało zaoszczędzić, byłaby to kwota ok. 15 tys. zł. Może to spowodować, że na boisku będzie stała woda. Czy Pan Prezydent mógłby coś powiedzieć na ten temat. Prezydent Miasta Tczewa Zenon Odya nic mi na ten temat nie wiadomo, mam tylko informacje, że dzisiaj zostało to zgłoszone do odbioru. Natomiast, z tego co wiem, to dyrektor za,,pięć dwunasta zgłosił się do mnie, z zapytaniem, czy nie można by rozszerzyć zakresu rzeczowego. Czyli rozbudowy tego boiska, o pozostałe dwa boiska, do siatkówki czy piłki nożnej. To oczywiście było niemożliwe w tym momencie Natomiast co do drenarki, to na ten temat nic nie wiem. Wyjaśnimy tę sprawę. Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa Zenon Drewa odnośnie drenarki została zrobiona analiza, okazało się, że jest tam podłoże piaszczyste. Nie ma takiego założenia, że woda nie będzie ściekała, będzie ściekała jest taka gwarancja. 6

7 Radna Bożena Chylicka zwróciła się z prośbą o przybliżenie tematu dotyczącego dostosowania obiektów służby zdrowia do wymogów sanitarnoepidemiologicznych na jakim jest to etapie? Prezydent Miasta Zenon Odya odbyło się spotkanie z przedstawicielami podmiotów prowadzących działalność podstawowej opieki zdrowotnej w naszych placówkach. Ustalono, że te,,grube zadania będą po stronie właściciela obiektów. Natomiast wszystkie inne rzeczy będą po stronie tych, którzy ten obiekt wydzierżawiają, czyli prowadzących tam działalność publiczną. Z tego co wiem, to ustalono, że po naszej stronie ma być kwestia łagodzenia barier architektonicznych dla niepełnosprawnych. Czyli zrobienia podjazdów do przychodni. Natomiast reszta zadań ma być po stronie wynajmujących. W tym zakresie przygotowujemy dokumentację, aby w przyszłym rok to wykonać. Więcej uwag nie zgłoszono. Pkt 6 porządku posiedzenia Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych od 27 września 2007 r. do 24 października 2007 r. Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski odczytał w/w informację, która stanowi zał. Nr 2 do protokołu. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowskiprzedstawił wniosek- interpelację radnego Powiatu Tczewskiego Ludwika Kiedrowskiego, które wpłynęło do Rady Powiatu Tczewskiego (pismo w zał.) a do wiadomości Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej, dotyczące ratowania tczewskiego mostu przez Wisłę. Radna Gertruda Pierzynowska pan przewodniczący przed chwilą powiedział, że będziemy starali się o remont most przez Wisłę zabytku klasy międzynarodowej. Wśród nas jest poseł Jan Kulas, więc będziemy mogli liczyć na pomoc i wsparcie w odzyskaniu sprawności tego mostu. W kwestii mojej interpelacji, zgłoszonej kilkakrotnie, odnośnie budowy świateł na przejściu dla pieszych przy TTBS. Śmiem zauważyć, że niektóre interpelacje są potraktowane w ten sposób, że są przyjęte i odhaczone. Otrzymałam odpowiedź na interpelację, w której mnie poinformowano, że przesłano do Powiatowego Zarządu Dróg. Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski na ostatniej komisji bezpieczeństwa Powiatu Tczewskiego w której uczestniczył 7

8 również Komendant Powiatowej Policji, rozważany był bardzo głęboko problem ulicy Armii Krajowej. A mianowicie: policja tczewska przeanalizowała cały ruch zarówno pieszy jak i samochodowy, który odbywa się na tej ulicy. Ilość wypadków jakie tam zaistniały i z jakiego powodu. W celu poprawy bezpieczeństwa przygotowanych jest dla zarządcy dróg, kilkanaście propozycji dotyczących przebudowy ulic w różnych miejscach. Wniosek z tego był jeden, aby odciążyć ulicę Armii Krajowej, która w tej chwili,,przechwytuje cały ciężar komunikacji między ulicą Jagiellońską a Aleją Solidarności. Należałoby i tutaj apel do koleżanek i kolegów radnych, przedłużyć i wybudować z kierunku osiedla Bajkowego w kierunku Gdańska ulicę Aleję Kociewską. Planowano to, w planie zagospodarowania przestrzennego. Należałoby to mieć na uwadze, to wówczas osiedle Suchostrzygi będzie odciążone na ulicy Armii Krajowej z wszystkich wypadków przypadków, które istnieją. Natomiast budowanie sygnalizacji oczywiście pomoże, ale nie zmieni to ruchu, który tam się odbywa. Po dwóch stronach ulicy są szkoły, jest duże natężenie ruchu. Trzeba to rozważyć kompleksowo i szeroko, żeby nie mówić tylko o jednym przejściu dla pieszych, bo to nie załatwi sprawy. Chcę powiedzieć, że interesuje się tą sprawą również osobiście, jako obsługujący komisję bezpieczeństwa w Powiecie Tczewskim. Radna Gertruda Pierzynowska ale to jest tak malutka rzecz, że trzeba budować Alei Kociewskiej, żeby zrobić światła na przejściu dla dzieci do szkoły. Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski same światła nie załatwią generalnie problemu można je zrobić natomiast to też kosztuje i to sporo - ok. 20 tys. zł. Prezydent Miasta Zenon Odya wszyscy jesteśmy świadomi, że w tym mieście jest podział kompetencji a co za tym idzie, możliwości realizacji określonych wniosków. To co przekracza zakres możliwości, czy kompetencji prezydenta, jesteśmy zobowiązani przekazać do Starostwa. Natomiast drugą stroną tematu jest to, w jaki sposób to zadanie zostało zrealizowane. Dyskutowaliśmy na temat realizacji zadań wynikających z porozumień pomiędzy miastem a powiatem. Państwo pamiętają, że jedną z form pomocy było wsparcie wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego, Gdańskiej i Mostowej, żeby wprowadzić nową organizację ruchu w tym rejonie. I na ten cel miasto zabezpieczyło w budżecie 100 tys. zł. Oczywiście jest pewne porozumienie, co do formy współfinansowania tematów na zadaniach powiatowych. I tutaj też była dyskusja, żeby miasto dało 100 tys. zł. a resztę ewentualnie powiat. 8

9 Jak ustalamy zasady, to powinny one być np. 50 % na 50 %, a nie że miasto przeznacza 70% a powiat 30%. Ustaliliśmy jedno, że powinniśmy tych zasad się trzymać. Natomiast ile rzeczywiście wyniesie modernizacja sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu, to zobaczymy. I wtedy ewentualnie będziemy mogli rozwiązać sprawę w sensie podzielenia się tą kwotą. Wówczas ewentualnie będziemy mogli rozwiązywać sprawę w sensie podzielenia się tą kwotą. I wydaje mi się, to jest taki mój wniosek, co prawda te 100 tys. zł. było przeznaczone na skrzyżowanie - ale w sumie na sygnalizację. Być może, oczywiście jeżeli będzie taka zgody rady, to powiem proszę bardzo. Oszczędności wynikające z tych 100 tys. zł. przekazujemy powiatowi, aby zrealizował sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych na ulicy Armii Krajowej. Ale dzisiaj na razie można nic na ten temat powiedzieć, ponieważ powiat jeszcze nie rozstrzygnął przetargu na modernizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Mostowej z Gdańską i Sobieskiego. Ale być może żeby ten temat definitywnie rozstrzygnąć, to jakieś wsparcie ze strony miasta może byłoby, wówczas powiat zdecydowałby się to również zrobić. Ale to dopiero możemy powiedzieć, jak będzie fizycznie rozstrzygnięcie tego przetargu. Radna Gertruda Pierzynowska panie prezydencie, ja nie chcę być złośliwa, ale rzeczywiście miasto ma dać kasę, a powiat wypisze i zaliczy sobie zadanie. Prezydent Miasta Zenon Odya dlatego, proszę panią, ja nie komentuję, szukam sposobów rozwiązania. Radna Gertruda Pierzynowska bardzo panu prezydentowi dziękuję, ale taki wniosek sam się nasuwa. Dajcie pieniądze, a my wykonamy zadanie, no to jest niezła rzecz. Tak właśnie było na ulicy Żwirki vis/vis,,biedronki. Zadanie wykonało starostwo, ale pieniądze dało miast, więc dziękuję bardzo. Prezydent Miasta Zenon Odya żyjemy w mieście, ze strukturą organizacyjną zarządzania miastem, czy zadaniami przekraczającymi zakres miasta. Natomiast uważam, że jesteśmy skazani na współpracę, będziemy szukać rozwiązań, żeby nasze życie w mieście toczyło się lepiej i sprawniej. Natomiast zgadza się, że wszystko sprowadza się do pieniędzy i miasto też ma ograniczone możliwości wspierania zadań, które są w kompetencji powiatu. Natomiast uważam, że powinna być wola i zrozumienie, żeby wspierać w jakiś sposób te zadania, czy cele, które w jakiś sposób zaspakajają priorytety powiatu, ale również priorytety miasta. Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski proszę państwa minęła godzina naszej sesji, myślę, że przed prezentacjami kolega radny chciał zabrać głos? Prosiłbym wcześniej wskazać, bo patrzę bacznie,.. może rękę do góry podnieść, to wtedy będę 9

10 Radny Mirosław Kaffka panie przewodniczący, nie śmiem przerywać panu prezydentowi. Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski proszę do mnie zakomunikować, żebym nie musiał podejmować tutaj jakiś innych spraw. Do pana prezydenta pytanie? Radny Mirosław Kaffka nie panie przewodniczący, chciałbym zapytać, czy zanim przejdziemy do punktu 7, (bo stwierdził pan, że zakończyliśmy pkt 6) czy mógłbym zabrać głos w sprawie informacji, ale niekoniecznie z interpelacji, ale wniosków jakie złożyłem na poprzedniej sesji. A z odpowiedzi na te wnioski nie jestem zadowolony. Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski no to ma kolega radny możliwość złożenia kolejnego wniosku, dotyczącego odpowiedzi na ten wniosek. Tak to przyjmuję. Radny Mirosław Kaffka dziękuję. Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski poinformował, że w ostatnim punkcie porządku tj. wolne wnioski, radny będzie mógł zabrać głos. Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski ogłosił przerwę w obradach sesji. Przerwa Po przerwie Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski wznowił obrady sesji. Radny Mirosław Kaffka panie przewodniczący, proszę o udzielenie mi głosu zanim jednak przejdziemy do punktu 7. Ponieważ w czasie przerwy, w kuluarach większość radnych, z którymi rozmawiałem jest właśnie zaskoczona i zdziwiona tym, że przekazywana jest wyłącznie informacja z interpelacji, a nie wniosków. Ponieważ większość mieszkańców, którzy proszą radnych o przedstawienie swoich problemów na sesji chciałoby uzyskać te informacje również na forum publicznym, przed kamerami oglądając program telewizji Tetka. Tak jak powiedziałem, nie jestem zadowolony z odpowiedzi i chciałbym wykorzystać ten moment w punkcie 6, a nie w 26. Dopóki na sesji obecny jest poseł i radna Sejmiku Województwa Pomorskiego. Jest to bardzo poważny problem i wydaje mi się, że pisanie wniosków na wnioski nie ma tutaj racjonalnego sensu. Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski kolego radny, ma pan prawo spotkać się z mieszkańcami w imieniu których składał pan wnioski i przedstawić im sprawę. Albo jak sprawa jest już zamknięta, to wtedy można przedstawić ostatecznie. 10

11 Radny Mirosław Kaffka jednak ja i radni z którymi rozmawiałem woleliby, gdybyśmy te sprawy poruszali na sesjach, nie tylko interpelacje, ale również wnioski. Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski czy możemy zacząć od następnej sesji, czy mamy to dzisiaj jeszcze.. bo to w końcu,,wali cały porządek obrad kolego radny. Radny Mirosław Kaffka jest to tak ważny problem, dotyczy bezpieczeństwa, który jest priorytetem nas wszystkich, szczególnie jeżeli chodzi o dzieci. Wydaje mi się, że tego tematu nie powinniśmy odkładać na następny miesiąc. Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski w związku z tym, że powiedziałem przed przerwą, że będzie to przedstawione w punkcie 18 wolne wnioski, a nie w punkcie 26. I tak zrobimy dzisiaj kolego radny. Radny Mirosław Kaffka czy pan poseł Jan Kulas będzie wówczas obecny, bo chciałbym to złożyć również na ręce pana posła Jana Kulasa. Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski nie musi być obecny poseł Jan Kulas w tym czasie, kiedy pan będzie składał wniosek, czy informację. Zawsze jest inny sposób przekazania informacji. Także przechodzimy do punktu 7. Więcej uwag nie zgłoszono Pkt 7 porządku posiedzenia Informacja z działalności Agencji Rozwoju Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej Dyrektor Fundacji ARMAAG z siedzibą w Gdańsku Krystyna Szymańska przedstawiła sprawozdanie z działalności Fundacji ARMAAG, którą miast Tczew w 1993 roku powołało wraz z samorządami Gdańska, Gdyni i Sopotu. Fundacja ARMAAG realizuje zadania w zakresie monitoringu atmosfery, czyli kontroluje stan jakości powietrza. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Antczak zwróciła się z zapytanie a zarazem prośbą w imieniu mieszkańców osiedla Prątnica, właścicieli domków jednorodzinnych o to, aby rozpatrzono sytuację, warunki techniczne podłączenia tego osiedla pod ZEC. Czy fundacja ARMAAG mogłaby wspomóc te działania. Dyrektor Fundacji ARMAAG z siedzibą w Gdańsku Krystyna Szymańska- w działaniu oś priorytetowa 9 jest zapisane, że takie działania mogą być 11

12 wspierane z RPO. Nie ukrywam, że miałam na myśli Tczew. Jak to się przełoży na podział środków, nie wiem. Natomiast w RPO jest zapis o wspomaganiu gminy, więc można się starać o środki. Bo z sektorowego programu operacyjnego nie będzie dodatkowych środków. Program ochrony powietrza wykonuje wojewoda, to jest jego zadanie(art. 92 prawa ochrony środowiska). Natomiast finansowanie tego programu spoczywa na gminie. Następnie jeżeli ukazuje się rozporządzenie wojewody, to staje się prawem miejscowym. W tej chwili jest to ćwiczone w trójmieście, jest rozporządzenie wojewody i gmina musi to realizować. My mamy zobowiązania stowarzyszeniowe. Do 2020 roku musimy ograniczyć emisje, a do 2015r. musimy dojść do progu nie przekraczania. Przy programie ochrony powietrza będziemy współpracować, ja się deklaruje. Radny Dariusz Zimny zwrócił się z zapytaniem: czy państwo jako fundacja ARMAAG może pomóc w rozwiązywaniu problemów spalania zużytych olejów na terenie,,malinowskim? Dyrektor Fundacji ARMAAG z siedzibą w Gdańsku Krystyna Szymańskapowiem tak, ja bym to prosto rozwiązała, ale niestety, jak to tutaj zauważono w poprzedniej części sesji, kompetencje są zapisane tak, ze to należy do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. I on powinien zamknąć tą instytucję. Radny Dariusz Zimny ale państwo jako fundacja możecie być pewnym lobbingiem, po prostu podkreślić, że taka sprawa jest i trzeba się tym zająć. Dyrektor Fundacji ARMAAG z siedzibą w Gdańsku Krystyna Szymańska- nie wiem jak odpowiedzieć. Ale dotacja z gminy nie wystarcza na funkcjonowanie fundacji, a wojewódzki fundusz mógłby nie zawsze nas dofinansować. I co wtedy? Prezydent Miasta Zenon Odya pani dyrektor, mówiąc o możliwościach pozyskiwania pieniędzy w ramach RPO to działanie 9, taką wiadomość posiadam dotyczy oczywiście obszarów wiejskich i gmin ale do 20 tys. mieszkańców. Tczew liczy ok. 60 tys. mieszkańców i w tym działaniu się nie mieści. Być może jest możliwość pozyskania środków w działaniu 5 ochrona środowiska. Radny Mirosław Kaffka czy jako miasto, jako powiat coś robimy w kwestii przeciwdziałania skażenia środowiska? ( o czym mówił radny Dariusz Zimny). Dyrektor Fundacji ARMAAG z siedzibą w Gdańsku Krystyna Szymańskaszanowni państwo radni, Prezydent w przyszłym roku będzie opiniował Program naprawy powietrza. Myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Rada Miasta również zapoznała się z tym programem. 12

13 Prawo nie przewiduje zaopiniowania tego programu przez radę, program ten opiniuje prezydent. Natomiast jeżeli jest to taki ważny problem, rada może zapoznać się z programem, bo będzie on wyłożony do publicznej wiadomości przez 21 dni. Musi to być wspólne działanie. Radny Tomasz Jezierski zwrócił się z zapytaniem: czy mieszkańcy Tczewa mogą być pewni, że powietrze w Tczewie jest czyste. Co oni sami mogą zrobić we własnym zakresie, aby było ono jeszcze czystsze. Jeżeli otrzymacie państwo informacje ze stacji AM 7, że następuje zdecydowane pogorszenie parametrów - coś niepokojącego się dzieje, to czy macie państwo możliwości przeciwdziałania tego typu zjawiskom? Dyrektor Fundacji ARMAAG z siedzibą w Gdańsku Krystyna Szymańskaodpowiem na drugie pytanie. Nie mamy żadnych możliwości działania, możemy tylko powiadomić prezydenta miasta, który w trybie dobrej woli może poinformować mieszkańców przez środki masowego przekazu o istniejącej sytuacji. Zgodnie z procedurami, które ma opracować wojewoda ( na razie tych procedur niema). Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie - to powietrze w mieście Tczewie poprawia się. Została zlikwidowana drożdżownia, mleczarnia, węglową kotłownię na Czyżykowie zmieniono na gazową. Natomiast co mieszkańcy mogą zrobić: nie powinni spalać żadnych odpadów (szmaty, ramy okienne). Radny Mirosław Augustyn czy wybudowanie wojewódzkiej spalarni odpadów medycznych może pogorszyć stan powietrza w Tczewie? Dyrektor Fundacji ARMAAG z siedzibą w Gdańsku Krystyna Szymańskauważam, że w XXI wieku wybudowanie spalarni odpadów nie powinno być zagrożeniem. Zabezpieczenia tego typu są bardzo nowoczesne, więc nie powinno to pogorszyć stanu powietrza. Cały czas byłam przeciwniczką jakichkolwiek spalarni, ale w tej chwili rozwiązania tego problemu są takie, że w środku Wiednia są spalarnie. Rada Miejska w Tczewie zapoznała się z przedstawioną Informacją z działalności Agencji Rozwoju Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej Pkt 8 porządku posiedzenia Sprawozdanie z przebiegu VIII Międzynarodowego Festiwalu Działań Teatralnych i Plastycznych Zdarzenia Tczew Europa

14 Prezes Stowarzyszenia Integracji Humanistycznej,,Pomost Halina Kasjanik przedstawiła Sprawozdanie z przebiegu VIII Międzynarodowego Festiwalu Działań Teatralnych i Plastycznych Zdarzenia Tczew Europa Następnie Pracownicy biura festiwalowego wręczyli panom prezydentom miasta fotogramy z wystawy interregowskiej pomoc kultur, współpraca transgraniczna, z prośbą o zawieszenie w widocznym miejscu w swoich gabinetach. Rada Miejska w Tczewie zapoznała się ze Sprawozdaniem z przebiegu VIII Międzynarodowego Festiwalu Działań Teatralnych i Plastycznych Zdarzenia Tczew Europa 2007 Część II Pkt 9 porządku posiedzenia Informacja o harmonogramie składania wniosków do RPO prezentacja. Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski zwrócił się Z-cy Prezydenta Miasta Mirosława Pobłockiego o przedstawienie prezentacji na temat składania wniosków do RPO. Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki omówił informację na temat harmonogramu składania wniosków do RPO dla Województwa Pomorskiego na lata Informacja ta powiązana jest ze spotkaniem Marszałka i służb Urzędu Marszałkowskiego z prezydentami miast województwa pomorskiego. Na spotkaniu niecałe dwa tygodnie temu zostały przedstawione informacje odnośnie harmonogramu ogłaszania konkursów na projekty, które będą finansowane w ramach RPO. Ta informacja wydała nam się na tyle ważna, ciekawa, że postanowiliśmy podzielić się tą wiedzą z państwem. Uzyskałem zgodę pracowników Urzędu Marszałkowskiego, aby wykorzystać w tym celu prezentację, która była nam przekazana. Prezydent Miasta Zenon Odya szanowni państwo, myślę, że po tej prezentacji państwo rozumieją dlaczego poprosiliśmy o przekazanie państwu tej informacji. Bo jednak w społeczeństwie naszym panuje informacja, że tych pieniędzy jest tyle, że nie jesteśmy w stanie ich,,przejeść. To jest jawnym tego przykładem i zaprzeczeniem, że jest inaczej. Dyskusja na spotkaniu u Marszałka była długa, ponieważ zawsze jest rozbieżność interesów. 14

15 Ponieważ była propozycja, żeby tą zasadę 70% dla powiatów grodzkich, a 30% dla wszystkich pozostałych zmienić, na relację 80% i 20 %. Co oczywiście wszystko oprotestowaliśmy. Nie mniej jednak pozwoliłem sobie zabrać tam głos, że: przez to, że wnioski dużych miast, które mają możliwości ubiegania się o środki w ramach programów operacyjnych w Warszawie (bo przecież zasadnicza kwota została w Warszawie), nie zyskały akceptacji. A w związku z tym te pieniądze będą zabierane dla powiatów grodzkich w ramach programów operacyjnych. I w związku z tym dla nas do podziału pozostanie mniej. A widać ile wniosków jest przygotowanych. To jest jeden powód do frustracji. Drugi powód, przynajmniej z mojego punktu widzenia mogę powiedzieć, że opadły mi ręce i stąd poprosiłem pana prezydenta Mirosława Pobłockiego, aby państwa również o tym poinformował. To fakt, że projekt, na którym najbardziej nam zależy, czyli realizacja Regionalnego Węzła Komunikacji Miejskiej, gdzie zrobiliśmy wszystko, żeby go do końca tego roku praktycznie w 100% przygotować do złożenia ma być rozpatrywany w 2009 roku i to jest najgorsze co może być. Jesteśmy technicznie przygotowani, żeby rozpocząć realizację, a marszałek przesunął to na realizację w 2008 roku. Uzasadniając, to tym, (oprócz tego co pan prezydent powiedział, ze wszystkiego nie można równocześnie rozpoczynać, mówiąc o działaniu) że najpierw trzeba przygotować strategię rozwoju transportu województwa. Uważam, że to można było zrobić dużo wcześniej. Natomiast teraz z tego właśnie powodu przesuwając to w termin późniejszy, powoduje to, że przy tych ograniczonych środkach inne miasta też przygotowują się dokumentacyjnie i w związku z tym konkurencja będzie większa. Myśmy byli o tyle do przodu, ponieważ byliśmy zdecydowani, żeby ten projekt realizować. Mieliśmy większe szanse, aby te pieniądze uzyskać. Działania były uruchomione na początku tego okresu Przesunięcie go w czasie na termin późniejszy powoduje, że szanse pozyskania pieniędzy będą mniejsze. Tak jak pan prezydent powiedział, chcemy swoje uwagi złożyć do marszałka, ale na ile one będą skuteczne, trudno to dzisiaj przesądzić. Radny Tomasz Jezierski zwrócił się z zapytaniem: składając wnioski, na regionalny węzeł komunikacyjny podawana była kwota 35 mln zł., czy jeżeli nie przyznają nam kwoty 35 mln., to już nam nic nie przyznają, czy mogą nam przyznać mniejszą kwotę. Drugie pytanie to: czy jeżeli nie możemy pozyskać środków z RPO, czy istnieje inne źródło finansowania np. z budżetów centralnych w Warszawie, czy takich możliwości nie mamy. Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki zacznę odpowiedź od drugiego pytania, ponieważ ono nawiązuje wprost do tego, co powiedziałem w czasie prezentacji. Większość środków jest do dyspozycjo marszałka, 84% wszystkich środków jest w ramach tzw. Programów sektorowych. Co nie znaczy, że my 15

16 możemy tam wszystkie swoje projekty umieścić. Ponieważ tam, te programy mają też swoje cele. Generalnie jeżeli chodzi o układ transportowy z programów sektorowych będą finansowane duże inwestycje o charakterze krajowym lub o charakterze regionalnym w sensie województwa, typu: przebudowa dróg- autostrad, drogi krajowe, trasy kolejowe E-65 Gdynia Warszawa. I teoretycznie jest szansa, żeby tam zgłosić nasz wniosek, ale musielibyśmy w tym momencie udowodnić, że nasz projekt spełnia te warunki. Np. czy nasz regionalny węzeł ma funkcję na miarę co najmniej pół województwa. No jest to trudne, bo papier jest cierpliwy, można wszystko napisać na nim. Problem polega na ty, że potem ktoś przyjedzie i sprawdzi to. I jeżeli się okaże, ze to co napisaliśmy nie odpowiada prawdzie, to środki są do zwrotu. To jest ryzyko. Także pomimo tego, ze większość środków jest do dyspozycji Warszawy, możliwość ubiegania się o nie jest bardzo ograniczona. Są możliwości ubiegania się z tzw. Rezerw ministerialnych. Czyli dojściem do tego mam nadzieję, że uda się,,wykorzystać naszego posła do pozyskania takich środków. Ale wszytko jest na zasadzie takiej, że nie ma nic pewnego. Rezerwa jest zawsze pod znakiem zapytania., czy będzie uruchomiona, czy nie będzie. Taka rezerwa była uruchomiona w przypadku przebudowy ulicy Nad Wisłą. Część środków otrzymaliśmy z rezerwy Województwa Pomorskiego. Podczas prezentacji pokazałem przykładowe projekty, nie są to wszystkie projekty. Np. brakuje tutaj projektu,,śmieciowego który jest w tej chwili na liście podstawowej wskazanej do dofinansowania, ogłoszonej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Ministerstwo dokonuje co miesiąc aktualizacji tej listy. Projekt ten jest finansowany z funduszu spójności, czyli w ramach tego projektu sektorowego. To jest przykład tych 84%. Duży projekt o charakterze ponadregionalnym, finansowany ze źródeł będących wprost z dyspozycji Warszawy. Prezydent Miasta Zenon Odya dlatego w poprzedniej wypowiedzi powiedziałem, że większe szanse na uzyskanie tych pieniążków z Warszawy, czy programów operacyjnych mają większe miasta. W mojej ocenie, jeżeli my byśmy zgłosili wniosek naszego regionalnego węzła i np. Gdańsk zgłosił by Trasę Sucharskiego, jest to droga o charakterze ponad lokalnym, prowadziło portu, czy z portu okna na świat. A więc moim zdaniem większe byłoby uzasadnienie, żeby pieniądze spływały z programu operacyjnego z Warszawy przyznać na Trasę Sucharskiego, niż żeby ta Trasa Sucharskiego była umieszczona w projektach RPO. Pieniądze nie przyznane na Trasę Sucharskiego z RPO, wzmocniłyby szansę na uzyskanie pieniędzy na te wszystkie nasze mniejsze wnioski - w tym naszego węzła. Natomiast rząd nie zakwalifikował tych tras, bo i Słowackiego wchodziło w związku z dojazdem do stadionów Euro I w związku z tym, te pójdą jako priorytety w ramach naszego RPO i to osłabi nasze możliwości. 16

17 Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki udzielił odpowiedzi na pierwsze pytanie radnego T. Jezierskiego czy możliwe jest uzyskanie mniejszego dofinansowania iż to wskazane. Powiem tak: i tak i nie. Wprost nie ma takiej możliwości, ponieważ składając wniosek wpisujemy wnioskowaną kwotę dofinansowania i po prostu, albo wniosek przejdzie, albo nie przejdzie. Jest możliwość uzyskania mniejszego dofinansowania w momencie kiedy projekt znajduje się na liście rezerwowej. Czyli jeżeli te projekty, które zostały przeznaczone na dofinansowanie w wyniku przetargów uzyskają oszczędności, to te oszczędności potem są one dzielone na listę rezerwową. Ale przy tym tutaj wykresie widać, że w zasadzie szanse na odtworzenia listy rezerwowej są mniejsze niż zero. Tak jest duże zapotrzebowanie na środki unijne. Stąd też na tym spotkaniu u marszałka, pojawił się taki pomysł, żeby zastąpić konkurs, który ma charakter czysto loteryjny, czym innym. Czyli jak zgłaszamy pięć projektów, suma projektów przekracza znacznie wartość pieniędzy przeznaczonych do podziału. Wszystkie pięć miast poniosły koszty związane z przygotowaniem tych projektów, Są to duże koszty, bo mówimy o dużych projektach w tym momencie. I dostają np. dwa miasta, a co pozostali? Stąd pojawił się taki pomysł, że być może zastąpić formułę konkursową, formułą negocjacji. Czyli tak: mamy 100 mln. do podziału, mamy pięć projektów. Zakładamy średnio po 20 mln, miasto się na to decyduje albo nie. Wtedy wychodzi na to, że dofinansowanie nie będzie 70%, a np. 50%. Będzie to pewny pieniądz w tym momencie. Oczywiście mniejszy pieniądz, ale pewny. I zawsze jest to dodatkowy pieniądz, który zwiększy możliwości inwestycyjne miasta. Ale czy taka formuła zostanie przyjęta przez marszałka nie wiadomo, to dopiero była zgłoszona propozycja praz nas i przez Wejherowo. Czy marszałek się do tego przychyli, zobaczymy. Na dzisiaj takiej możliwości nie ma. Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski myślę, że te informacje pogłębią zrozumienie problemu jakim jest przyszłościowe finansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Pkt 10 porządku posiedzenia Wybór ławników do sądów powszechnych: 1) wystąpienie przewodniczącej zespołu ds. zaopiniowania kandydatów, 2) wybór Komisji Skrutacyjnej - podjęcie uchwały, 3) głosowanie tajne. Ad. 1 Wystąpienie przewodniczącej zespołu ds. zaopiniowania kandydatów Przewodnicząca Zespołu opiniującego kandydatów na ławników radna Brygida Genca odczytała opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych ( opinia stanowi zał. Nr 3 do protokołu) 17

18 Ad. 2 Wybór Komisji Skrutacyjnej - podjęcie uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski zwrócił się do radnych z prośbą o zgłaszanie kandydatów do pracy w komisji skrutacyjnej. 1. Radny Mirosław Augustyn zgłosił kandydaturę radnego Antoniego Truszkowskiego do pracy w komisji skrutacyjnej. Radny Antoni Truszkowski wyraził zgodę na pracy w komisji skrutacyjnej. Uwag nie zgłoszono Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Antoniego Truszkowskiego do pracy w komisji skrutacyjnej. W wyniku jawnego głosowania kandydaturę radnego Antoniego Truszkowskiego do pracy w komisji skrutacyjnej podjęto większością głosów: za 20, przeciw 0, wstrz. 1, ( podczas głosowania - obecnych 21 radnych) nieobecni radni: K. Smoliński, R. Kucharski, wstrzymał się od głosu A. Truszkowski. Rada Miejska przyjęła kandydaturę radnego Antoniego Truszkowskiego do pracy w komisji skrutacyjnej 2. Radna Grażyna Antczak zgłosiła kandydaturę radnego Stanisława Smolińskiego, do pracy w komisji skrutacyjnej. Radny Stanisław Smoliński nie wyraził zgody na pracę w komisji skrutacyjnej. 3. Radny Krzysztof Misiewicz - zgłosił kandydaturę radnej Bogumiły Jeszke do pracy w komisji skrutacyjnej. Radna Bogumiła Jeszke wyraziła zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej. Uwag nie zgłoszono Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Bogumiły Jeszke do pracy w komisji skrutacyjnej. W wyniku jawnego głosowania kandydaturę radnej Bogumiły Jeszke do pracy w komisji skrutacyjnej podjęto większością głosów: za 20, przeciw 0, wstrz. 1, 18

19 ( podczas głosowania - obecnych 21 radnych) nieobecni radni: K. Smoliński, R. Kucharski, wstrzymała się od głosu B. Jeszke Rada Miejska przyjęła kandydaturę radnej Bogumiły Jeszke do pracy w komisji skrutacyjnej 4. Radna Gertruda Pierzynowska - zgłosiła kandydaturę radnej Renaty Armatorskiej do pracy w komisji skrutacyjnej. Radna Renata Armatorska wyraziła zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej. Uwag nie zgłoszono Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Renaty Armatowskiej do pracy w komisji skrutacyjnej. W wyniku jawnego głosowania kandydaturę radnej Renaty Armatowskiej do pracy w komisji skrutacyjnej podjęto większością głosów: za 20, przeciw 0, wstrz. 1, ( podczas głosowania - obecnych 21 radnych) nieobecni radni: K. Smoliński, R. Kucharski, wstrzymała się od głosu R. Armatowska Rada Miejska przyjęła kandydaturę radnej Renaty Armatowskiej do pracy w komisji skrutacyjnej Więcej kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski poinformował, że do składu komisji skrutacyjnej wytypowano radnych: Antoniego Truszkowskiego, Bogumiłę Jeszke, Renatę Armatowską, Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski poddał pod projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru ławników do sądów powszechnych. W wyniku jawnego głosowania Uchwałę Nr XIII/ 94 /2007 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru ławników do sądów powszechnych Podjęto jednogłosnie : za 20, przeciw 0, wstrz. - 1 ( podczas głosowania - obecnych 21 radnych) nieobecni radni: K. Smoliński, R. Kucharski, 19

20 Rada Miejska przyjęła projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru ławników do sądów powszechnych. Ad. 3 Głosowanie tajne Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski otrzymali państwo wykaz kandydatów na ławników tj. trzy listy (wykaz w zał.), których nazwiska są umieszczone na kartach do głosowania tajnego. Komisja Skrutacyjna na przewodniczącego komisji wybrała radnego Antoniego Truszkowskiego. Komisja skrutacyjna przygotowała karty do głosowania tajnego i wręczyła je 21 radnym obecnym na sali obrad. W obradach sesji nie uczestniczył radny Kazimierz Smoliński i Roman Kucharski. Głosowanie tajne Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski ogłosił przerwę w obradach sesji. Przerwa Po przerwie Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski wznowił obrady sesji Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Antoni Truszkowski - odczytała protokoły komisji skrutacyjnej, stanowiące zał. Nr 4 do protokołu Pkt 11 porządku posiedzenia Informacja Prezydenta Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2006 r. Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił Informację Prezydenta Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2006 r Uwag nie zgłoszono Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie radny Włodzimierz Mroczkowski poinformował że Rada przyjęła Informację Prezydenta Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2006 r. Pkt 12 porządku posiedzenia Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych za 2006 r. 20

21 Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie radny Włodzimierz Mroczkowski przedstawił powyższy materiał. Zwrócił się z zapytaniem: czy do tej informacji są pytania? Uwag nie zgłoszono Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski poinformował, że Rada przyjęła Informację Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2006 r. Pkt 13 porządku posiedzenia Informacja Pracownik socjalny w społeczności lokalnej. Organizowanie społeczności lokalnej-działalność Forum Inicjatyw Społecznych. Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski -przedstawił powyższą informację. Uwag do w/w materiału nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski poinformował, że rada przyjęła Informację Pracownik socjalny w społeczności lokalnej. Organizowanie społeczności lokalnej-działalność Forum Inicjatyw Społecznych. Pkt 14 porządku posiedzenia Informacja z przebiegu Akcji Lato 2007 Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski przedstawił Informację z przebiegu Akcji Lato 2007 Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Barbara Kamińska chciałabym do informacji, która przygotował wydział zwrócić uwagę na dwie rzeczy, a mianowicie: Oprócz dwóch szkół, Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 i SP Nr 5 wszystkie pozostałe placówki, które zaplanowały,,akcje lato zmniejszyły liczbę dzieci. Było mniej zgłoszeń niż zaplanowanych tutaj grup. W związku z tym czy to będzie stała tendencja czy nie, trzeba się nad tym zastanowić, dlaczego tak się stało, czy oferta była nie dość atrakcyjna, czy może odpłatność, czy może były inne czynniki. Na to zwróciliśmy uwagę. Drugą rzeczą, o której rozmawialiśmy z Młodzieżową Radą Miasta jest to, że szkoły gimnazjalne nie stwarzają takiej oferty, jeżeli chodzi o wypoczynek zimowy i letni. Tutaj też zastanawialiśmy się gdzie jest przyczyna takiego stanu rzeczy. Warto tutaj też zastanowić się gdzie jest przyczyna 21

22 takiego stanu rzeczy. Warto zaprezentować inną ofertę dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych. To dwie tego typu uwagi. Co do pozostałych komisja nie wnosi uwag. Chciałbym tu jeszcze przypomnieć i zwrócić uwagę, że w miesiącu lipcu i sierpniu br. radni odwiedzali różne formy wypoczynku, organizowane i dofinansowywane przez miasto były też wnioski z tych wizyt. Natomiast podczas posiedzenia komisji doszliśmy do wniosku, że organizator określonej formy wypoczynku, czy to jest organizacja pozarządowa, czy szkoła, czy inna placówka powinny tak konstruować wniosek występując o dotacje, aby te poszczególne potrzeby uwzględnić. Więcej uwag nie zgłoszono. Rada Miejska przyjęła informację z przebiegu Akcji Lato 2007 Pkt 15 podjęcie uchwał : Pkt 15.1 porządku posiedzenia Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski- przedstawił projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych. Uwag nie zgłoszono Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski- poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych. W wyniku jawnego głosowania Uchwałę Nr XIII/ 95 /2007 w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych - podjęto jednogłośnie: za 21, podczas głosowania pkt.15.1 obecnych 21 radnych, nieobecni radni: K. Smoliński, R.Kucharski, Rada Miejska w Tczewie podjęła w/w projekt uchwały. Pkt 15.2 porządku posiedzenia Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką w roku

23 Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski -przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką w roku Radna Gertruda Pierzynowska zwróciła się z zapytaniem: dlaczego liczba koncesji na wzrosnąć aż o 15. Proszę państwa, koncesja na taksówki jest dość ciekawym tematem i bardzo to mnie interesuje. I wręcz może taki mały kolokwializm - komu na tym tak zależy, żeby tych koncesji taksówkowych było nawet o jedną więcej niż złożonych wniosków. Komisja merytoryczna, na którą trafił projekt uchwał, po rozpoznaniu sprawy doszła do pewnego consensusu i zdecydowano, że 10 koncesji jest wystarczająca. Tym bardziej, że członkiem tej komisji jest szef korporacji taxi radny Antoni Truszkowski. Wniosek taki został przegłosowany na Komisji Polityki Gospodarczej. Na Komisji Polityki Społecznej przegłosowano wniosek, aby sprawdzić dla ilu osób zgłaszających wnioski na taksówkę, będzie to jedynym źródłem utrzymania. Wnioski złożone przez przyszłych taksówkarzy, to emerytowani wojskowi, albo emerytowani policjanci, w tym dwie osoby, które czynnie pracują osiem godzin dziennie. Proszę sobie wyobrazić, po ośmiu godzinach ciężkiej pracy, idzie ta osoba,,na taksówkę. No nie wiem, czy jest w stanie pracować kolejne osiem godzin. Nam chodzi o taksówkarzy czynnych. Proszę państwa, jest wielu ludzi, którzy chcieliby być,,na taksówce, ale jako etatowi taksówkarze 8 godzin. A ci, którzy są w tej chwili na postojach 8 godzin muszą ciężko pracować, żeby zarobić i zapłacić ZUS, utrzymać samochód. Emerytowani wojskowi i policjanci, bo tak będę mówiła o tych przyszłych taksówkarzach, żyją w komfortowych warunkach, są emerytami, rencistami, płaca tylko ubezpieczenie zdrowotne. No proszę państwa żyć, nie umierać. I na pewno nie będą jeździć osiem godzin, będą jeździć sobie wtedy kiedy będzie im to wygodne, czyli soboty i niedziele. A ten normalny taksówkarz będzie musiał osiem godzin od wczesnego rana pracować. I dlatego mam pytanie: dlaczego koncesji jest aż 15, skoro jest 14 wniosków i od dwóch lat te wnioski leżą, nie były zaktualizowane. My nawet nie wiemy, czy z tych 14 wniosków ktoś nie zrezygnował. I bardzo mnie to dziwi. Moje pytanie na początku było takie: kto za tym stoi, dlaczego to jest aż tak ważne, że się wprowadza dyscyplinę klubową. Doszło do połączenia dwóch klubów wczoraj, a pozostała cześć radnych została po prostu odsunięta. Przewodniczący Rady Miejskiej radny Włodzimierz Mroczkowski ale jaki jest konkretny wniosek koleżanki radnej? Radna Gertruda Pierzynowska mój wniosek jest taki, jaki złożyła komisja merytoryczna i Komisja Polityki Społecznej, a więc o 10 koncesji na taksówkę. 23

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXVII/05 Z OBRAD XXXVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 22 lutego 2005 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXVII/05 Z OBRAD XXXVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 22 lutego 2005 ROKU 1 PROTOKÓŁ NR XXXVII/05 Z OBRAD XXXVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 22 lutego 2005 ROKU Sesja rozpoczęła się o godz.10.08, a zakończyła o godz.15.45. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLIII/10 z XLIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2010 r., Franciszek Złotnikiewicz Krzysztof Sikora

Protokół Nr XLIII/10 z XLIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2010 r., Franciszek Złotnikiewicz Krzysztof Sikora Protokół Nr XLIII/10 z XLIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2010 r., godz. rozpoczęcia sesji: 10.15 godz. zamknięcia sesji: 21.10 Dnia 1 marca 2010 r. w sali sesyjnej Urzędu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/12 sesji Rady Miejskiej Wrocławia z 16 lutego 2012 r. Sala Sesyjna, Sukiennice 9

Protokół nr XXII/12 sesji Rady Miejskiej Wrocławia z 16 lutego 2012 r. Sala Sesyjna, Sukiennice 9 Protokół nr XXII/12 sesji Rady Miejskiej Wrocławia z 16 lutego 2012 r. Sala Sesyjna, Sukiennice 9 Sesja trwała w godzinach od 12.05 do 18.30. Na ogólną liczbę 37 radnych nieobecna była 1 osoba Anna Szorec.

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XLV/2010

PROTOKÓŁ nr XLV/2010 1 PROTOKÓŁ nr XLV/2010 z obrad XLV Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 26 sierpnia 2010 roku w sali narad Urzędu Miasta Leszna, ulica Karasia nr 15, w godzinach od 12 00 do 16 15. p.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXIII/04 Z OBRAD XXXIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 23 listopada 2004 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXIII/04 Z OBRAD XXXIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 23 listopada 2004 ROKU 1 PROTOKÓŁ NR XXXIII/04 Z OBRAD XXXIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 23 listopada 2004 ROKU Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.16.00. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI (16.04.2008 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 00 radny Piotr Zienc,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 r.

Protokół Nr III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 r. Protokół Nr III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 roku Obrady III Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu. odbytej w dniu 19 września 2012 roku.

P R O T O K Ó Ł. z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu. odbytej w dniu 19 września 2012 roku. P R O T O K Ó Ł z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 19 września 2012 roku. Tematyka obrad sesji: 1. Otwarcie sesji Rady Gminy. 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. 3. Informacja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIV/07 Z OBRAD XIV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 23 października 2007 roku

PROTOKÓŁ Nr XIV/07 Z OBRAD XIV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 23 października 2007 roku 1 PROTOKÓŁ Nr XIV/07 Z OBRAD XIV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 23 października 2007 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.10, a zakończyła o godz.16.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 z LXXXIII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 27 października 2010r. o godz.10.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.sikorskiego 3-4. Sesję zwołano zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad XXIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 29 marca 2012 r.

Protokół z obrad XXIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 29 marca 2012 r. Protokół z obrad XXIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 29 marca 2012 r. Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Obrady XXIII sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr LVII/06 Z OBRAD LVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 czerwca 2006 ROKU

PROTOKÓŁ Nr LVII/06 Z OBRAD LVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 czerwca 2006 ROKU PROTOKÓŁ Nr LVII/06 Z OBRAD LVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 czerwca 2006 ROKU 1 Sesja rozpoczęła się o godz.10.07, a zakończyła o godz.15.20. Obrady Sesji są nagrywane na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji Nr XXXIV

Protokół z sesji Nr XXXIV Protokół z sesji Nr XXXIV PROTOKÓŁ Nr XXXIV/05 z sesji Rady Miejskiej Świątniki Górne w dniu 31 marca 2005 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10.00. Obecnych 13 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLI/09. z sesji Rady Miasta Oświęcim. odbytej w dniu 16 stycznia 2009 r.

Protokół Nr XLI/09. z sesji Rady Miasta Oświęcim. odbytej w dniu 16 stycznia 2009 r. Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim str. 1/ 40 Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim odbytej w dniu 16 stycznia 2009 r. Obecni : 1. Radni zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji nr XLVI

Protokół z sesji nr XLVI Protokół z sesji nr XLVI PROTOKÓŁ Nr XLVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 30 września 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 9.00. Obecnych 12 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad po zmianach

Porządek obrad po zmianach zmiana dotyczy projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2006 - druk nr 736 (pkt 8.14). Uzasadniał projekt zawarty na druku nr 736 zamieniamy na druk nr 736A 1, tam są drobne

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r.

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół Nr XXV/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 29 marca 2004 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r.

Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. RADY MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 25.06.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.6.2014 2014-223458 Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r.

Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r. Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r. Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r. BR.0041-9/2002 Protokół Nr XXXVIII/ 2002 z obrad XXXVIIII sesji Rady Powiatu odbytej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.14.30. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/11. Do punktu 1. Otwarcie obrad VIII zwyczajnej sesji Sejmiku.

PROTOKÓŁ NR VIII/11. Do punktu 1. Otwarcie obrad VIII zwyczajnej sesji Sejmiku. PROTOKÓŁ NR VIII/11 z VIII zwyczajnej Sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego kadencji 2010 2014 w dniu 11 kwietnia 2011 roku Sala Kolumnowa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo