AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej. Materiały dla Senatu APS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej. Materiały dla Senatu APS"

Transkrypt

1 AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej Materiały dla Senatu APS I. Informacja o niektórych wskaźnikach i relacjach ekonomicznych Uczelni II. Plan rzeczowo-finansowy na 2015 rok -w ujęciu szczegółowym (dla potrzeb APS) - wg wzoru obowiązującego w MNiSW Załącznik do uchwały nr 120/14-15 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. Warszawa, czerwiec 2015 rok 1

2 I Informacja o niektórych wskaźnikach i relacjach ekonomicznych działalności Uczelni CZĘŚĆ I: ZAŁOŻENIA DO PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW 1. Dane w zakresie liczby studentów rodzaj i czas trwania stud Plan 2015 stan stan na % stan % stan na % na na L.p / /4 8/6 8/ Studenci i słuchacze łącznie (I + II + III) , , ,6 101,1 Studenci ogółem (I + II)*, w tym: , , ,5 107,4 - studenci stacjonarni (I.1 + II.1) , , ,9 117,0 - studenci niestacjonarni (I.2 + II.2), w tym: , , ,1 95,6 a) bez finansowania z EFS , , ,1 97,4 b) finansowani z EFS ,1 0 0,0 0 0,0 0,0 I WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH , , ,6 107,7 w tym: I.1 studia stacjonarne, z tego: , , ,7 118,6 1) pedagogika L , , ,1 99,0 1.1) pedagogika profil praktyczny L ,2 M , , ,3 126,2 2) pedagogika specjalna L , , ,8 108,7 M , , ,4 120,6 3) edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych L , , ,0 112,8 M x , ,5 x I.2 studia niestacjonarne, z tego: , , ,6 95,9 1) pedagogika, L , , ,7 82,9 1.1) pedagogika profil praktyczny L ,3 M , , ,7 92,0 2) pedagogika specjalna, L , , ,9 103,7 M , , ,9 87,5 studia finansowane z EFS, M ,0 0 x 0 x x 3) edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych L M WYDZIAŁ II STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH , , ,7 106,3 w tym: II.1 studia stacjonarne, z tego: , , ,9 112,8 1) praca socjalna L , , ,0 110,6 2) socjologia L , , ,1 108,9 M , , ,1 108,0 3) psychologia M , , ,3 115,9 II.2 studia niestacjonarne, z tego: , , ,8 94,2 1) praca socjalna L , , ,1 157,0 1.a.) studia finansowane z EFS, L ,3 0 0,0 0 0,0 2) socjologia L , ,4 0 0,0 0,0 M ,0 0 0,0 0 x 3) psychologia M , , ,1 110,7 2

3 III Studia podyplomowe /** , , ,8 0,7 w tym: III.1 -studia odpłatne , , ,8 71,2 III.2 studia finansowane z EFS i FSS x x x x x x Rodzaje i czas trwania studiów: M-5 - studia magisterskie 5-letnie M-2 - studia magisterskie uzupełniające 2-letnie L-3 - studia licencjackie 3-letnie * Opracowano na podstawie danych do sprawozdania S-10 z uwzględnieniem cudzoziemców, z wyłączeniem osób po ostatnim roku bez egzaminu ** Opracowano na podstawie wstępnych danych do sprawozdania S a. studenci studiów stacjonarnych III stopnia (doktoranckich) L.p. I I.1 rodzaj i czas trwania stud Plan 2015 stan na stan na % stan na % stan % na 4/3 6/ /6 8/ WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH w tym: studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie) D , , ,8 111,1 1.b. studenci niepełnosprawni l.p. Rodzaje niepełnosprawności Liczba studentów niepełnospr r r. plan na 2015 r. stacjonarnych z tego: niestacjonarnych Liczba studentów niepełnospr. stacjonarnych z tego: niestacjonarnych Liczba studentów niepełnospr. stacjonarnych z tego: niestacjonarnych I. OGÓŁEM, z tego: II. III. Niesłyszący lub słabosłyszący Niewidomi lub słabowidzący Z dysfunkcją narządów ruchu Inne rodzaje niesprawności WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Razem, z tego: Niesłyszący lub słabosłyszący Niewidomi lub słabowidzący Z dysfunkcją narządów ruchu Inne rodzaje niesprawności WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH Razem, z tego: Niesłyszący lub słabosłyszący Niewidomi lub słabowidzący Z dysfunkcją narządów ruchu Inne rodzaje niesprawności

4 Liczba studentów i stacjonarnych i niestacjonarnych w ujęciu graficznym Wydział Nauk Pedagogicznych: Wydział Stosowanych Nauk Społecznych: 4

5 Akademia Pedagogiki Specjalnej: 5

6 2. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY: L.p. stanowisko/jednostki przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty w latach: % PLAN :08 09:07 09:06 09:05 09: I. Nauczyciele akademiccy I.1 profesorowie I.2 I.3 adiunkci, starsi wykładowcy i kustosze dyplomowani asystenci, wykładowcy, lektorzy i instruktorzy Plan ,6 104,3 112,5 120,0 128,6 wykonanie ,13 69,76 99,5 99,7 109,0 114,4 124,6 Plan ,6 109,6 119,6 136,8 142,5 wykonanie ,67 169,84 101,9 106,2 118,8 127,7 140,4 plan ,1 89,1 83,7 68,9 63,1 wykonanie ,75 66,64 84,6 80,3 73,2 63,5 58,5 plan ,6 102,5 106,6 106,9 106,2 RAZEM N.A. wykonanie ,55 306,24 97,0 97,8 102,8 102,4 105,2 Pracownicy niebędący II. nauczycielami akademickimi II.1 Biblioteka Główna wykonanie ,07 12,25 101,5 102,1 102,1 102,1 102,1 II.2 Wydawnictwo wykonanie ,25 3,62 111,4 90,5 90,5 90,5 72,4 II.3 Pion Dziekanów wykonanie ,07 25,52 101,8 98,2 102,1 141,8 159,5 II.4 Pion Rektora i Prorektorów wykonanie ,9 33,5 101,8 108,1 108,1 134,0 134,0 Pion Kanclerza: administracja i II.5 obsługa wykonanie 84 84, ,26 70,7 102,1 107,1 104,0 83,7 84,2 Projekty finansowane ze środków II.6 UE wykonanie 6 13, ,18 5,41 66,1 30,1 27,1 40,1 90,2 II.7 Osiedle Akademickie "Przyjaźń" wykonanie , ,2 102,0 100,0 206 plan , ,6 94,9 96,6 129,7 142,4 RAZEM PRACOWNICY N.N.A. OGÓŁEM APS ( I+II) wykonanie , ,7 97,6 95,7 128,7 136,5 plan , ,6 99,4 102,5 114,7 117,8 wykonanie ,2 508,24 98,1 97,7 99,9 111,5 115,8 6

7 PRZYCHODY UCZELNI I. DYDAKTYCZNE 1. Dotacja podmiotowa MNiSW: a) tzw. "podstawowa"; b) na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia; c) na dofinansowanie zadań projakościowych. 2. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z: a) kształceniem na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich; b) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce; c) prowadzeniem studiów w języku obcym; d) prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów; e) prowadzeniem studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających; f) kształceniem na studiach stacjonarnych, jeżeli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej. 3. Pozostałe przychody dydaktyczne: a) opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, jednorazowe opłaty za wydanie dyplomu, świadectwa oraz innego dokumentu związanego z tokiem studiów; b) wynajem pomieszczeń, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki otrzymane na rzecz stypendystów niebędących obywatelami polskimi, środki na nagrody ministra. II. DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ 1. dotacje podmiotowe i celowe przyznane na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki, na finansowanie podstawowej działalności statutowej; 2. środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Narodowe Centrum Nauki (NCN); 3. środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą; 4. pozostałe. III. DZIAŁALNOŚCI WYODRĘBNIONEJ GOSPODARCZO 1. Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń". IV. POZOSTAŁE PRZYCHODY: 1. operacyjne; 2. finansowe. 7

8 I. PRZYCHODY DYDAKTYCZNE I.1.Dotacja podmiotowa MNiSW Plan 2015 r ,5 tys. zł. z tego: Decyzja MNiSW nr DBF.ZFD KC z dnia 14 kwietnia 2015 r.; oraz zwiększenie dotacji "podstawowej" decyzja DBF.ZFD PJ.1 z dnia a) tzw. "podstawowa"; ,6 tys. zł, b) na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia; 281,9 tys. zł, Decyzja MNiSW DBF.ZFD AS z dnia 27 lutego 2015 r. c) na dofinansowanie zadań projakościowych; 380,0 tys. zł, Naliczenie dotacji podstawowej przez MNiSW dokonywane jest w oparciu o zasady określone w zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. poz. 202 i 273). Podział dotacji podstawowej uwzględnia : a) wskaźniki kosztochłonności kierunków studiów i studiów doktoranckich określonych na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich (Dz.U poz.179 z późn. zm.); b) dane z 2014 roku: o liczbie studentów studiów stacjonarnych, o liczbie uczestników studiów doktoranckich na studiach stacjonarnych z wyodrębnieniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium, o którym mowa w art. 200 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, o liczbie nauczycieli akademickich wg stopni i tytułów, o liczbie studentów i uczestników studiów doktoranckich wyjeżdżających za granicę i przyjeżdżających do uczelni z zagranicy w ramach wymiany międzynarodowej - przekazanych przez uczelnie, w tym także w odpowiedzi na pismo MNiSW z dnia 15 grudnia 2014 roku nr DBF.ZFD PJ; Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów - o uprawnieniach do nadawania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki; Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej - o liczbie uczestników rocznych kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku polskim w szkołach wyższych; 8

9 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o liczbie programów, prac oraz zadań finansowanych przez NCBiR; Narodowego Centrum Nauki - o liczbie badań podstawowych oraz innych zadań finansowanych przez NCN; Krajowego Punktu Kontaktowego Projektów Badawczych UE - o liczbie projektów realizowanych w ramach programów międzynarodowych w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji ( ) "HORYZONT 2020" MNiSW- o liczbie programów międzynarodowych dofinansowanych z działu 730 "Nauka", o liczbie projektów badawczych realizowanych w ramach programu pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" oraz programu pod nazwą "Rozwój Sportu Akademickiego", ogłoszonych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki. Wysokość dotacji na dydaktykę w latach w latach: w tys. zł plan 2015 Dotacja podmiotowa na dydaktykę , , , ,5 - dotacja podstawowa (dawniej stacjonarna) , , , ,6 - zwiększenia w roku (jednorazowo) - - na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia*) 266,4 251,5 304,8 281,9 dofinansowanie zadań projakościowych 260,0 300,0 350,0 380,0 % przyrostu dotacji podmiotowej do roku poprzedniego 104,4 116,7 116,8 110,6 % przyrostu dotacji podstawowej (dawniej stacjonarnej) do roku poprzedniego 104,1 116,9 116,7 110,8 I.2. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne Do planu 2015 r. przyjęto kwotę ,0 tys. zł., z tego: ad.i.2.a opłaty związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich: Do planu 2015r. przyjęto kwotę tys. zł z tytułu opłat za studia niestacjonarne. Kwotę wpływów z odpłatności za studia niestacjonarne wyliczono w oparciu o dane z programu USOS w zakresie liczby studentów na poszczególnych kierunkach i opłat wg zadeklarowanej formy płatności (jednorazowo, w ratach). APS nie prowadzi niestacjonarnych studiów doktoranckich. 9

10 Czesne za studia niestacjonarne: w zł czesne na rok 2014/2015 kierunek 2 pedagogika specjalna 1 I ZZ-PC 1 2 Pedagogika specj. II 3 pedagogika I 4 Pedagogika II Edukacja artystyczna 5 I I rok 3 550,0 II rok 3 550,0 IIIrok 3 550,0 ZU-PC I rok 3 750,0 II rok logop.i rok logop.ii rok 3 750,0 I rok 3 550,0 II rok 3 550,0 IIIrok 3 550,0 logop.ii 4 750,0 logop.iii 4 750,0 3 praca socjalna I 4 psychologia II RAZEM WSNS OGÓŁEM APSI+II plan na rok kalendarz , , , , I rok 3 700,0 II rok logop.i rok 3 600,0 I rok 5 100,0 0 I rok 5 100, ,0 RAZEM WNP 1 socjologia I średnio roczne czesne ,0 ZU-PE ZUEP-1 kwota czesnego wg danych z USOS ,0 ZZ-PE Edukacja artystyczna 6 II I rok 3 czesne dla roku 4 Ilość osób płacą cych stan na dzień plan na ZZ-SC I rok 3 550,0 II rok 3 550,0 IIIrok 3 550,0 ZZ-PS I rok 3 550,0 II rok 3 550,0 IIIrok 3 550,0 za I rok za II i III rok 5 950,0 IVvrok 5 950,0 Vrok 5 700,0 ZM-PY , , , ,

11 Obliczenie planowanych przychodów z opłat za studia niestacjonarne: Do wyliczenia przychodów przyjęto 9/12 planowanych wpływów za rok akademicki 2014/2015 oraz 3/12 planowanych wpływów za rok akademicki 2015/2016 skorygowanych o ok. 3% wskaźnik różnicy wynikającej z planowanej liczby studentów niestacjonarnych, a rzeczywistą liczbą uiszczających opłaty. Dane z programu USOS: Z planowanego wpływu za rok akademicki 2014/2015 w kwocie ,0 tys. zł. na rok kalendarzowy 2015 przypada 9/12 czesnego co daje kwotę 7 611,0 tys. zł. Czesne przewidywane na rok akademicki 2015/2016 wyniesie ok tys. zł. Wyliczenia dokonano w oparciu o liczbę studentów studiów niestacjonarnych planowaną na dzień r. (2 919 osób x średnie czesne zł.). Z tej kwoty na rok kalendarzowy 2015 przypada 3/12 środków tj , 0 tys. zł. Planuje sie wpływy z czesnego na rok kalendarzowy 2015 w kwocie , 0 tys. zł. ad.i.2.b-d Z tytułu: powtarzania określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce; prowadzenia studiów w języku obcym; prowadzenia zajęć nieobjętych planem studiów, do planu 2015r. przyjęto wartość 600,0 tys. zł. ad.i.2.e) Z tytułu prowadzenia studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających do planu 2015 przyjęto kwotę 3 500,0 tys. zł. Wyliczenia dokonano na podstawie przewidywanych wpływów z kontynuowanych studiów, jak również z uruchamianych w roku 2015 kolejnych edycji. I.3. Pozostałe przychody dydaktyczne Do planu 2015r. przyjęto kwotę 2.150,0 tys. zł, z czego: a) Opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, jednorazowe opłaty za wydanie dyplomu, świadectwa oraz innego dokumentu związanego z tokiem studiów. Do planu przyjęto kwotę 600,0 tys. zł. 11

12 b) Wynajem pomieszczeń, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki otrzymane na rzecz stypendystów niebędących obywatelami polskimi, środki na nagrody ministra. Do planu przyjęto kwotę 1 550,0 tys. zł, w tym: - wynajem pomieszczeń, parking, sprzedaż skryptów, konferencje 1 200,0 tys. zł. z tyt. realizacji programu holenderskiego KCP-WSPS-GIFT 30,0 tys. zł. z tytułu realizacji programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) Programu-Erasmus+ 320,0 tys. zł. II. PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ Przychody działalności badawczej wykazywane są w wysokości poniesionych nakładów mających pokrycie w środkach pochodzących z dotacji oraz podpisanych umów. Do planu przyjęto kwoty dotacji na BSTP i BSTM przyznanej dotacji w 2014 r., pozostające do rozliczenia w 2015r. Dotacja na 2015r. oraz zawarte w 2015r. nowe umowy będą na bieżąco ujmowane w planie przychodów i wydatków. Do planu przyjęto kwoty projektów kontynuowanych, na łączną kwotę 2 643,4 tys. zł, z czego: 1. na utrzymanie potencjału badawczego 426,0 tys. zł. 2. na działania polegające na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców 104,1 tys. zł, 3. środki na realizację projektów finansowanych z NCN 4. środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (w tym zagraniczne środki niepodlegające zwrotowi 18,2 tys. zł.) 5. Prace zamawiane przez Ministra 299,9 tys. zł. 6. Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy-Dostępność środowiska pracy dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 152,3 tys. zł. 7. Pozostałe: w ramach programu Mobilność Plus-dr Izabela Lebuda 37,2 tys. zł. 8. Dec. nr 0079/E-355/STYP/9/2014 z dnia środki na finansowanie zadań w latach stypendium naukowego dla młodego naukowca - dr Izabela Lebuda 59,3 tys. zł ,4 tys. zł, 28,2 tys. zł, 12

13 Środki na działalność badawczą, do dyspozycji w 2015 r. w zł całkowita wartość umowy w PLN termin realizacji umowy WNP WSNS Środki z roku , ,4 Decyzja Nr 6163/E-355/S/ ,0 I. dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego Decyzja Nr /E-355/S/ ,0 Razem , ,4 dotacja celowa na przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów II. doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym. Środki z roku ,8 648,6 Decyzja Nr 6163/E-355/M/2015 Razem III. Umowy z Narodowym Centrum Nauki UMO-2011/01/D/HS6/05482 "Skuteczność przeciwdziałania pamięci w kontekście różnych paradygmatów 1. badawczych" kier. dr J. Ulatowska kwota do rozliczenia z 2014r. kwota budżetowa na 2015r. UMO-2011/03/N/HS6/05073 "Kreatywność a osiągnięcia szkolne uczniów szkół podstawowych" kier. 3. mgr A. Gajda kwota do rozliczenia z 2014r. kwota budżetowa na 2015r. UMO-2011/03/N/HS6/05153 "Rozwój wyobraźni twórczej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej-badanie 4. podłużne" kier. mgr D. Dziedziewicz kwota budżetowa na 2015r. decyzja nr 6960/B/H03/2011/40, aneks nr 1 pt."nowe męczeństwo prawosławna interpretacja doświadczenie 6. represji sowieckich" kier. dr Z. Bogumił kwota do rozliczenia z 2014r. kwota budżetowa na 2015r. UMO-2012/07/B/HS6/01442 "Klasa włączająca jako środowisko edukacyjne dla uczniów sprawnych" kier. dr hab. 8. prof. APS Grzegorz Szumski kwota do rozliczenia z 2014r , ,8 648, , , , , , , , ,0 do , , , , ,1 13

14 do rozliczenia w 2015r. UMO-2012/07/B/HS6/01434 "Między wielką rybą w małym stawie a pławieniem się w cudzym blasku: konsekwencje porównań społecznych w klasie i szkole dla obrazu siebie i osiągnięć szkolnych" kier. dr hab. prof. 8. APS Maciej Karwowski kwota do rozliczenia z 2014r. do rozliczenia w 2015r. MO-2012/07/B/HS6/01438 "Inteligencja a sukcesy życiowe dwóch pokoleń. Longitudinale badania" "Warsaw Study" po transformacji społeczno- politycznej"kier. Prof. dr hab. Anna Firkowska9. Mankiewicz kwota do rozliczenia z 2014r. do rozliczenia w 2015r. MO-2012/07/D/HS6/02013 "Rola emocji o genezie automatycznej i refleksyjnej w przetwarzaniu heurystycznym i systematycznym na różnych poziomach 10. złożoności" kier. Dr Kamil Konrad Imbir kwota do rozliczenia z 2014r. do rozliczenia w 2015r. UMO-2013/09/D/HS6/00303 Fizjologiczne korelaty przetwarzania słów emocjonalnych związanych z automatycznym bądź refleksyjnym systemem wartościowania: konstrukcja norm afektywnych, badania potencjałów związanych z bodźcem (ERP) oraz 10. (EDA) dr Kamil Konrad Imbir kwota do rozliczenia z 2014r. do rozliczenia w 2015r. UMO-2013/09/D/HS6/02630 Milieux de memoire w Europie ŚrodkowoWschodniej - przykład Polski dr Zuzanna 10. Bogumił kwota do rozliczenia z 2014r. do rozliczenia w 2015r. UMO-2013/11/D/HS6/04574 "Rola kapitału kulturowego młodych mieszkańców wsi we współczesnych procesach przemian obszarów wiejskich 10. w Polsce" dr Ilona Marzena Matysiak kwota do rozliczenia z 2014r. do rozliczenia w 2015r , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 14

15 UMO-2014/13/B/HS6/02663 "Forma kształcenia a trajektorie rozwoju teorii 11. umysłu" dr Joanna Smogorzewska , do rozliczenia w 2015r. Razem NCN , , , ,2 IV. współpraca naukowa z zagranicą 1. CAMILLE - Empowerment of Children and Adolescents of Mentally III Parents through Training of Professionals working wuth children adolescents JUST/2012/DAP/AG/3336. Wartosć umowy 41689,5 EURO w tym wkład własny 7409,5 EURO. Kier. prof. dr hab. Jan Czabała; , do rozliczenia w 2015r. w PLN 2. CHILDREN S RIGHTS ERASMUS ACADEMIC NETWORK (CREAN) LLP DE-ERASMUS-ENW. Wartosć umowy EURO kier.: dr hab.prof. APS B. Smolińska - Theiss; dr U. Markowska-Manista , , do rozliczenia w 2015r. w PLN 3. Umacnianie dzieci i młodzieży rodziców z zaburzeniami zdrowia psychicznego poprzez trening profesjonalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą realizowany w ramach DAPHNE III PROGRAMME, akronim: CAMILLE, Decyzja nr 3019/DAPHNE III/13/2014/2 - Kier. prof. dr hab. Jan Czabała; 2 800, , do rozliczenia w 2015r. w PLN Razem współpraca naukowa z zagranicą ,0 0, , ,0 w tym zagraniczne środki niepodlegające zwrotowi ,0 0, ,0 V. Prace zamawiane przez Ministra UMOWA Nr 1152/1/MOB/2014/0 "Życie rodzinne (relacje partnerskie i rodzicielskie) wybitnych artystów i uznanych a ich osiągnięcia twórcze, poczucie sukcesu i dobrostan psychiczny" w ramach programu 1. Mobilność Plus dr Izabela Lebuda do rozliczenia w 2015r. Decyzja 0133/IP3/2015/73 "Między kreatywnością ucznia a klasą szkolną: rola klimatu panującego w szkole dla trafności rozpoznawania kreatywności uczniów przez nauczycieli" w ramach 2. programu MNiSW Juventus Plus , , ,

16 - dr Jacek Gralewski do rozliczenia w 2015r ,0 Decyzja 0193/IP3/2015/73 Typy kreatywności: pomiar, geneza, konsekwencje" w ramach programu MNiSW Juventus Plus - dr hab. Maciej - Karwowski , do rozliczenia w 2015r ,0 Decyzja 0252/IP3/2015/73 "Wybitni twórcy: uznani i sławni versus wspomniani i zapomniani. Poszukiwanie podmiotowych, społecznych i kulturowych uwarunkowań sukcesów w nauce, sztuce i działalności społecznej na podstawie historiometrycznych analiz porównawczych pomiędzy laureatami i nominowanymi do Nagrody Nobla" w ramach programu MNiSW Juventus - Plus - dr Izabela Lebuda , VI. 1. VII. 1 do rozliczenia w 2015r ,0 Razem Prace zamawiane przez Ministra , , ,0 Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Umowa Nr 36/2014/PW-PB "Dostępność środowiska pracy dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną" dr hab. prof. Franciszek Szlosek , do rozliczenia w 2015r ,0 Razem Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy , ,0 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dec. nr 0079/E-355/STYP/9/2014 z dnia środki na finansowanie zadań w latach stypendium naukowego dla młodego naukowca- dr Izabela Lebuda , do rozliczenia w ,0 Razem MNiSW - stypendia dla młodych naukowców , ,0 16

17 III. PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZO WYODRĘBNIONEJ Przychody działalności gospodarczo wyodrębnionej Osiedla Akademickiego Przyjaźń na 2015 rok planowane są w wysokości ,3 tys. zł. w tym: pozostałe przychody: a) operacyjne 182,0 tys. zł. b) finansowe 28,0 tys. zł. ad. IV. 1. Operacyjne: IV. POZOSTAŁE PRZYCHODY Przychodami operacyjnymi są wyegzekwowane kary, zwrot kosztów procesów sądowych, odpisy amortyzacyjne prawa wieczystego użytkowania gruntów, zwroty z ZUS z tytułu przekroczenia podstawy naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne. Szacuje się, że przychody Uczelni z tego tytułu w 2015 r. wyniosą 650 tys. zł. ad.iv.2. Finansowe: Przychodami finansowymi są w głównej mierze odsetki od lokat bankowych, a także uzyskane z tytułu nieterminowego uiszczania zobowiązań przez odbiorców, kontrahentów. Szacuje się, że przychody Uczelni z tego tytułu w 2015 r. wyniosą 380,0 tys. zł. Zestawienie planowanych przychodów 2015 r. w tys. zł 1. Dotacja MNiSW ,5 2. Opłaty za studia niestacjonarne ,0 3. Opłaty za studia podyplomowe 3 500,0 4. pozostałe usługi edukacyjne 600,0 5. pozostałe 2 150,0 I. razem przychody dydaktyczne ,5 II. Przychody działalności badawczej 2 643,4 III. koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 100,0 IV. Inne przychody operacyjne, finansowe 1 030,0 V. Przychody działalności gospodzrczo wyodrębnionej -Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń" ,3 OGÓŁEM PRZYCHODY (I do VI) ,2 17

18 Przychody dydaktyczne i plan 2015r. w tys. zł wyszczególnienie Plan 2015 Przychody dydaktyczne , , , , ,5 z tego: Dotacja MNiSW , , , , ,5 w tym: - podstawowa , , , , ,6 - na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom niepełnosprawnym warunków do udziału w procesie kształcenia 452,7 266,4 251,5 304,8 281,9 - na dofinansowanie zadań projakościowych 260,0 300,0 350,0 380,0 Przychody własne , , , , ,0 % udział dotacji w przychodach dydaktycznych 51,7% 53,6% 57,8% 62,8% 68,3% Przychody własne obejmują: przychody z odpłatności za świadczone usługi edukacyjne (m.in. wpłaty za studia niestacjonarne, podyplomowe); pozostałe przychody dydaktyczne (m.in. opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, opłaty za wydanie dyplomów, świadectw, za korzystanie ze składników majątku uczelni, na podstawie umowy najmu, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi). Przychody ogółem i plan 2015 w tys. zł Plan 2015 Przychody APS , , , , ,2 1. Przychody własne , , , , ,0 w tym - EFS 6 955, , , ,2 0,0 2.Pozostałe przychody , , , , ,2 Przychody ogółem obejmują wszystkie rodzaje przychodów APS: - dydaktyczne, - działalności badawczej, - gospodarczo wyodrębnionej tj. Osiedle Akademickie "Przyjaźń, - pozostałe finansowe i operacyjne. 18

19 Przychody własne obejmują: - opłaty za studia niestacjonarne, - opłaty za studia podyplomowe, - pozostałe usługi edukacyjne. Pozostałe przychody obejmują dotację podmiotową na dydaktykę, przychody z działalności badawczej, przychody z działalności gospodarczo wyodrębnionej tj. Osiedle Akademickie "Przyjaźń", pozostałe przychody operacyjne i finansowe. W ujęciu graficznym przychody Uczelni i przychody własne w latach i plan 2015 Udział poszczególnych składników przychodów i plan

20 % Udział poszczególnych składników przychodów w 2014r. 20

21 Podział dotacji podmiotowej na działalność dydaktyczną w 2015r. wg źródeł finansowania wyszczególnienie Planowane koszty dydaktyczne źródła finansowania: w tys. zł % udział dotacja MNiSW pozostałe 4/3 5/ I. Wynagrodzenia razem , , ,0 70,2 29,8 w tym: 1. wynikające ze stosunku pracy , , ,0 74,9 25, osobowy fundusz płac , , ,0 74,9 25, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13"-tka 2 314, ,5 561,0 75,8 24,2 2. Umowy cywilnoprawne 3 050,0 450, ,0 14,8 85,2 II. Świadczenia na rzecz pracowników 7 731, , ,0 72,2 27,8 w tym: 1. ZUS 6 164, , ,0 67,4 32,6 2.Odpis na ZFŚSocjalnych 1 217, ,2 0,0 100,0 0,0 3. pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (kursy, szkolenia,badania lekarskie,świadczenia wynikające z pezepisów BHP itp..) 350,0 210,0 140,0 60,0 40,0 III. Razem koszty osobowe (I+II) , , ,0 70,5 29,5 IV.RAZEM KOSZTY POZAPŁACOWE (tzw. rzeczówka) 5 568, , ,5 63,3 36,7 w tym na zadania projakościowe; 380,0 380,0 100,0 0,0 V. OGÓŁEM (III+IV) , , ,5 69,8 30,2 środki ,5 różnica ,7 Niedobór w dotacji do sfinansowania: ze źródeł własnych, narzutów kosztów pośrednich, wyniku na przychodach finansowych i operacyjnych. 21

22 KOSZTY I. KOSZTY OSOBOWE Koszty osobowe obejmują: 1. Wynagrodzenia : wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy; dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13-tkę; umowy cywilno-prawne (umowy zlecenia/o dzieło). 2. Świadczenia na rzecz pracowników: obowiązkowe obciążenia m.in.: składka ZUS, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia wynikające z przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, badania wstępne, okresowe, itp., inne świadczenia takie jak: stypendia doktoranckie, habilitacyjne, szkolenia pracowników, udział w konferencjach, sympozjach, itp. Ad.1 WYNAGRODZENIA: 1. Osobowy fundusz płac na 2015 rok wyliczono w oparciu o zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) na dzień r. z uwzględnieniem planowanego wzrostu zatrudnienia w roku 2015: Średnioroczne zatrudnienie przyjęte do planu 2015r. (w etatach) : w grupie NA 328 w grupie NNA: 206 z tego: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 51 Do wyliczenia osobowego funduszu płac przyjęto wszystkie składniki wynagrodzenia. Takie jak: w grupie nauczycieli akademickich: płaca zasadnicza, dodatki funkcyjne, inne dodatki, w tym za kierowanie studiami podyplomowymi, dodatki za staż pracy, wypłaty za godziny ponadwymiarowe, za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, promotorstwo, recenzje, kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi, w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: płaca zasadnicza, dodatki funkcyjne, inne dodatki, premia (regulaminowa i motywacyjna), dodatek za staż pracy, za pracę w godzinach nadliczbowych, za pracę w porze nocnej, naliczenie środków na nagrody rektora od planowanych środków na wynagrodzenia osobowe w wysokości: 2% od wynagrodzeń nauczycieli akademickich i 1% od wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, 22

23 wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw w związku z przejściem na emeryturę, a w sytuacjach jednostkowych ekwiwalentów za niewykorzystany urlop w grupie NA i NNA. Zgodnie z regulaminem premiowania środki przeznaczone na premię motywacyjną dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi ustala się w wysokości 79,0 tys. zł tj. na poziomie 5% statystycznie wyliczonej premii (wynagrodzenie zasadnicze 6 322,2 tys. zł x 25% x 5%= 79,0 tys. zł, w tym Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 15,0 tys. zł.) Biorąc pod uwagę wszystkie składniki osobowego funduszu płac, uwzględniając wzrost zatrudnienia, wyliczono kwotę ,9 tys. zł jako niezbędną do sfinansowania wypłat w roku 2015, w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 2 302,5 tys. zł 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw."13-tka" Przyjęto wysokość wypłaconej w 2015 roku 2 490,8 tys. zł w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 176,3 tys. zł. 3. Umowy cywilnoprawne Planuje się wypłaty w 2015 r. w wysokości tys. zł w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 167,0 tys. zł. Do planu 2015r. przyjęto wynagrodzenie w wysokości ,7 tys. zł. w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń"2 645,8 tys. zł. Ad.I.2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 1. Składka ZUS, Składka ZUS pracodawcy stanowiąca koszt APS wynosi 19,64%. Dla potrzeb wyliczenia składki obciążającej koszty roku 2015 przyjęto ok.16,4% dla Uczelni i 18,2 % dla Osiedla Akademickiego "Przyjaźń" na podstawie analizy wykonania roku Planuje się, że składka ZUS obciążająca pracodawcę wyniesie w 2015 roku wyniesie 6 653,3 tys. zł. w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 447,3 tys. zł. 2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonywany jest na podstawie art.157 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych oraz art. 13 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej i dla Uczelni wynosi 1 217,2 tys. zł, Naliczenia dokonano dla pracowników oraz byłych pracowników (emerytów i rencistów) Uczelni. 23

24 3. Świadczenia wynikające z przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, badania wstępne, okresowe, itp., kwotę 106,5 tys. zł w tym: Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 19,5 tys. zł. 4. Inne świadczenia na rzecz pracowników takie jak: stypendia doktoranckie, habilitacyjne, przewody doktorskie i habilitacyjne, szkolenia pracowników, udział w konferencjach, sympozjach, itp., szacuje się na poziomie 274,5 tys. zł, z czego: stypendia doktorskie 90,0 tys. zł., sfinansowanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych realizowanych poza Uczelnią - 50 tys. zł., podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 54,5 tys. zł. Wyliczenia dokonano na podstawie zarządzenia Rektora nr 98/06-07, w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 11,5 tys. zł. inne: konferencje, sympozja 80,0 tys. zł. Do planu 2015 przyjęto świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 8 251,5 tys. zł. w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 478,3 tys. zł. II. KOSZTY RZECZOWE Koszty rzeczowe obejmują wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów Uczelni zlokalizowanych: w Warszawie przy ul Spiskiej 16, przy ul. Szczęśliwickiej 40 i dzierżawionego obiektu przy ul Czerniakowskiej 128 (od X 2013 r.). Koszty związane z bieżącą eksploatacją obiektów Uczelni to m.in.: koszty konserwacji budowlanych obiektów, konserwacja instalacji elektrycznych, sanitarnych, węzłów cieplnych, dźwigów, dostawy energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody, usługi wywozu nieczystości oraz okresowe przeglądy. Do kosztów rzeczowych zalicza się także wydatki niezbędne do bieżącego funkcjonowania Uczelni m. in. na: wynajem pomieszczeń do realizacji dydaktyki, ochronę, licencje na oprogramowania, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku, materiały eksploatacyjne, biurowe, środki czystości i higieniczne, oraz zakup urządzeń służących do utrzymania w sprawności systemów informatycznych Uczelni. Kolejna grupa wydatków obejmuje środki przeznaczone do dyspozycji: władz Uczelni, na działalność bieżącą jednostek ogólnouczelnianych oraz na Święto Uczelni i OSPAR (tab. nr 16); dyrektorów instytutów, kierowników międzywydziałowych jednostek dydaktycznych, na bieżącą działalność (tab. nr 11); organizacji studenckich na zadania określone przez samorządy studentów (tab. nr 12) i doktorantów (tab. nr 13); Klubu Uczelnianego AZS (tab. nr 12); na wydatki z zakresu działalności badawczej (tab. nr 13) oraz środki przeznaczone na realizację planu wydawniczego, prenumeratę czasopism, zakup pomocy naukowych, delegacje pracowników. 24

25 Ta grupa wydatków obejmuje również wydatki Osiedla Akademickiego "Przyjaźń" (tabela 8a). Do planu 2015 r. przyjęto koszty rzeczowe w wysokości ,0 tys. zł. w tym: Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 8 085,0 tys. zł. - Osiedle Akademickie "Przyjaźń": a) operacyjne 60,0 tys. b) finansowe 5,0 tys. zł -APS a) operacyjne 80,0 tys. b) finansowe 40,0 tys. zł III. POZOSTAŁE KOSZTY Udział poszczególnych składników kosztów w kosztach ogółem 2015 rok (bez Osiedla Akademickiego "Przyjaźń) 25

26 Udział poszczególnych składników kosztów w kosztach ogółem 2015 rok (z Osiedlem Akademickim "Przyjaźń) Sumaryczne zestawienie przychodów i kosztów plan 2015 w tys. zł Wyszczególnienie Razem APS Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" I. Przychody , , ,3 - dydaktyczne , ,5 - działalności badawczej 2 643, ,4 - wyodrębnionej gospodarczo działalności -Zakład osiedle Akademickie "Przyjaźń" , ,3 II. Koszty rodzajowe , , ,1 III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 100,0 100,0 IV. Przychody: finansowe i pozostałe operacyjne 1 240, ,0 210,0 V. Koszty: finansowe i pozostałe operacyjne 185,0 120,0 65,0 zmiana stanu produktów ( odniesienie do przychodów) -200,0-200,0 VI. Podatek dochodowy od osób prawnych 18,3 18,3 VII Wynik 327,7 314,8 12,9 26

27 AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej PLAN NA ROK 2015 w ujęciu szczegółowym ( dla potrzeb APS) Warszawa, czerwiec

28 1. Przychody w tys. zł Wyszczególnienie plan po zmianach wykonanie PLAN Przychody ogółem (od I do V) , , ,2 102,9 I. Działalność dydaktyczna , , ,5 101,7 1. Dotacja podmiotowa MNiSW , , ,5 110,6 w tym: - podstawowa ( stacjonarna) , , ,6 110,8 - na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia*) 304,8 304,8 281,9 92,5 -na dofinansowanie zadań projakościowych 350,0 350,0 380,0 3. Przychody za świadczone usługi edukacyjne , , ,0 99,6 z tego: 3.1. Z opłat za studia niestacjonarne , , ,0 100, Z opłat za studia podyplomowe 3 500, , ,0 100,0 3.3.Opłaty za powtarzanie, ECTS, kolejny kierunek, (art. 99 ust.1 pkt.1a; 1b.;2;-4) 500,0 747,2 600,0 80,3 4. Pozostałe przychody 3 910, , ,0 46,8 z tego: - współfinansowane ze środków Erasmus , ,2 320,0 11,7 -KPC WSPS GIFT -program holend. 10,0 36,5 30,0 82,2 -pozostałe 1 400, , ,0 98,9 II. Działalność badawcza 2 669, , ,4 126,1 z tego: -na utrzymanie potencjału badawczego 459,4 571, ,6 - na działania polegające na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców 206,9 224,0 104,1 46,5 -środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą 181,5 87,6 28,2 32,2 -środki na realizację projektów finansowanych z NCBiR oraz NCN 1783, ,1 1536,4 153,0 - prace zamawiane przez Ministra (dr Izabela Lebuda) 299,9 -pozostałe 38,3 162,5 248,8 301,2 III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 130,0 121,8 100,0 82,1 IV. Przychody finansowe i operacyjne, w tym: 1 060,0 948, ,0 130,8 V. - APS 1 000,0 817, ,0 126,0 - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 60,0 130,3 210,0 161,2 Przychody z działalności gospodarczo wyodrębnionej - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" , , ,3 101,9 Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów 8 196, , ,9 98,8 w tym: -dotacja MNiSW 8 171, , ,9 100,1 -inne przychody 25,0 129,0 25,0 19,4 %4:3 28

29 2. Koszty rodzajowe w tys. zł PLAN 2014 po zmianach wykonanie 2014 PLAN 2015 Wyszczególnienie APS Osiedle akademickie "Przyjaźń Razem struktura wydatków APS Osiedle akademickie "Przyjaźń Razem struktura wydatków APS Osiedle akademickie "Przyjaźń Razem struktura wydatków KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM , , ,6 100, , , ,0 100, , , ,2 100,0 94,8 103,2 w tym: 0,0 1. Amortyzacja 1 000,0 50, ,0 1,6 743,4 58,8 802,2 1,3 800,0 53,2 853,2 1,3 76,4 81,3 2. Materiały i energia 2 300, , ,4 10, , , ,1 9, , , ,9 9,4 91,4 94,7 3. Usługi obce 3 857, , ,7 9, , , ,8 8, , , ,5 8,3 86,6 87,4 4. Podatki i opłaty 55, , ,5 2,5 36, , ,0 2,2 50, , ,5 2,1 82,9 87,3 5. Wynagrodzenia , , ,4 61, , , ,5 62, , , ,7 63,8 96,0 107,6 z tego: - osobowy fundusz płac , , ,7 50, , , ,6 51, , , ,9 54,5 96,2 111,3 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) 2 165,5 170, ,7 3, ,4 10, ,6 3, ,5 176, ,8 3,8 93,1 106,6 - umowy cywilnoprawne 4 350,0 150, ,0 7, ,3 113, ,3 7, ,0 167, ,0 5,6 95,7 81,5 Świadczenia na rzecz 6. pracowników 7 494,2 624, ,6 12, ,4 440, ,6 12, ,2 478, ,5 12,5 96,0 101,6 z tego: - ZUS* 5 900,0 461, ,1 10, ,5 407, ,6 10, ,0 447, ,3 10,1 95,6 104,6 - Odpis na ZFŚ Socjalnych 1 244,2 0, ,2 1, ,2 0, ,2 2, ,2 0, ,2 1,8 100,0 97,8 - pozostałe 350,0 163,3 513,3 0,8 439,7 33,1 472,8 0,8 350,0 31,0 381,0 0,6 92,1 74,2 7. podróże służbowe 350,0 6,0 356,0 0,6 346,6 1,0 347,6 0,6 320,0 1,5 321,5 0,5 97,6 90,3 8. pozostałe 806,0 54,0 860,0 1, ,6 35, ,2 2, ,0 167, ,4 2,1 158,4 159,0 w tym stypendia z art.200 i 200a z Ust. o Szkol.W 465,0 465,0 455,0 455,0 465,0 465,0 % 8/4 % 12/4 29

30 3. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wyszczególnienie plan po zmianach wykonanie Plan w tys. zł Stan funduszu na początek roku 190,0 190,0 461,3 242,8 w tym pożyczki mieszkaniowe 506,6 274,3 274,3 100,0 Zwiększenia ogółem 1 332, , ,2 96,7 w tym: odpis roczny*) 1 244, , ,2 97,8 odsetki od zwrotnych pożyczek mieszkaniowych 8,0 0,0 0,0 odsetki bankowe inne 80,0 96,9 80,0 82,6 Zmniejszenia ogółem 1 070, , ,0 138,3 w tym: kolonie i obozy 0,0 0,0 0,0 wczasy organizowane we własnym zakresie 840,0 760, ,0 157,7 zapomogi 130,0 123,5 130,0 105,3 umorzenie pożyczek mieszkaniowych 0,0 0,0 0,0 0,0 inne 100,0 185,6 150,0 80,8 Stan funduszu na koniec roku 452,2 461,3 278,5 60,4 w tym pożyczki mieszkaniowe 250,0 274,3 234,0 85,3 Odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych dokonano w oparciu o art. 157 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych oraz o art. 13 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Odpis dokonywany jest od osobowego funduszu płac, w części finansowanej ze środków dotacji na kształcenie studentów studiów stacjonarnych oraz uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich. W odpisie nie uwzględnia się wypłat wynagrodzenia osobowego finansowanego ze środków uzyskanych z odpłatności za studia niestacjonarne, podyplomowe, osób zatrudnionych do realizacji programów EFS, zatrudnionych w jednostce gospodarczo wyodrębnionej - Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w APS (bez względu w jakiej komórce Uczelni są zatrudnieni) na podstawie umowy o pracę, kontraktu czy mianowania mają prawo do korzystania ze świadczeń z ZFSSocjalnych. Byli pracownicy APS (emeryci i renciści) mają prawo do korzystania z ZFŚSocjalnych. Zasady korzystania zawiera Regulamin. Proponuje się przeznaczyć w 2015 roku kwotę 100,0 tys. zł, na udzielanie sukcesywnie w ciągu roku zwrotnych pożyczek mieszkaniowych. % 4:3 30

31 Środki z odpisu podstawowego na wyodrębniony rachunek bankowy przekazywane są zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniach z funduszu świadczeń socjalnych: pierwsza transza w wysokości 75% do 30 maja 2015 r., druga transza do r. Planując wydatki należy w pierwszej kolejności zabezpieczyć wypłatę zapomóg, następnie dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników Uczelni. 4. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w tys. zł Wyszczególnienie plan po zmianach wykonanie plan Stan funduszu na początek roku 1 635, , ,2 116,9 I. Zwiększenia ogółem 8 196, , ,9 98,8 w tym: - dotacja 8 171, , ,9 100,1 z tego na pomoc materialną dla doktorantów 190,0 174,0 175,0 - inne przychody 25,0 129,0 25,0 19,4 z tego: stypendium Ministra*) 112,0 II. Zmniejszenia ogółem 7 864, , ,3 100,4 w tym: 1.dla studentów 7 660, , ,0 100,2 - stypendia 7 500, , ,0 -stypendium ministra 112,0 -zapomogi 160,0 190,4 250,0 2.dla doktorantów 190,0 174,0 191,0 109,8 - stypendia 165,0 157,5 171,0 -stypendium ministra -zapomogi 25,0 16,5 20,0 3. inne koszty 14,3 16,3 14,3 87,7 % 4:3 Stan funduszu na koniec roku 1 967, , ,8 107,7 Podział dotacji na pomoc materialną dla doktorantów dokonywany jest w oparciu o art.103 ust.3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, który mówi, że środki nie mogą być mniejsze niż to wynika z proporcji liczby doktorantów do liczby studentów, nie więcej jednak niż 6% dotacji. Do planu na 2015 r. przyjęto kwotę 191,0 tys. zł. (tj. 2,33% dotacji). Udział liczby doktorantów wynosi odpowiednio 1,73% w 2013 r.; w ,90% a w 2015: 1,78%. 31

32 5. Własny fundusz stypendialny Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Plan w tys. zł Stan funduszu na początek roku 309,8 309,8 232,1 74,9 Zwiększenia ogółem 0,0 0,0 0,0 w tym: -odpis 0,0 0,0 0,0 -inne 0,0 0,0 0,0 % 4:3 Zmniejszenia ogółem 90,0 77,7 90,0 115,8 w tym: -stypendia asyst. stażystów 25,0 15,3 25,0 163,4 -stypendia naukowe 65,0 62,4 65,0 104,2 Stan funduszu na koniec roku 219,8 232,1 142,1 61,2 6. Plan wydawniczy w tys. zł AUTOR TYTUŁ NAKŁAD (egz.) Obj. (a. w.) Umowy o dzieło i zlecone Skład, proj. graf Druk KOSZTY (zł) PUBLIKACJE W TOKU (z 2014) 1 J. Malinowski Wychowanie państwowe w Drugiej Rzeczypospolitej praca zb. Kultura i społeczeństwo H. Grzegołowska- Klarkowska (red.) 4 R. Piotrowicz (red.) 5 R. Piotrowicz (red.) 6 B. Hinze 7 M. Cobel-Tokarska, M. Dębicki Psychoanalityczne teorie rozwoju niezbędnik Wczesna interwencja - pomoc dziecku i rodzinie. Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju małego dziecka NOWE PUBLIKACJE Wczesna interwencja - pomoc dziecku i rodzinie. O wspomaganiu rozwoju małego dziecka z doświadczeń terapeutycznych Specyfika zaburzeń funkcji poznawczych w schizofrenii (habilitacja) W poszukiwaniu Europy Środkowej. Studia i szkice 0 32

33 8 M. Szymański Studia i szkice z socjologii edukacji A. Giryński, E. Kulesza, M. Kupisiewicz, B. Szczupał, G. Szumski Osoba z niepełnosprawnością - samorealizacja, odpowiedzialność, bezpieczeństwo, autonomia (wersja w trzech jęz. ) J. Głodkowska (red.) 11 J. Głodkowska (red.) 12 B. Marcinkowska 13 G. Walczak 14 K. Czerwińska (red.) Współczesne odczytywanie fenomenu niepełnosprawności. Perspektywa interdyscyplinarna Dydaktyka specjalna - od wzorca do swoistości Niepełnosprawność intelektualna w wielodyscyplinarnej perspektywie Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem (habilitacja) 0 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością - w kręgu diagnozy i terapii R. Siemieńska (red.) Społeczność lokalna w działaniu doktorat HC 0 17 M. Sędzicki (red.) Pomoc w praktyce. O różnych wymiarach wsparcia Dofinansowanie z EFS M. Zima-Parjaszewska (red.) Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Badania pilotażowe Dofinansowanie z PFRON A. Góralski Ścieżki twórczości CZASOPISMA Razem: Dwumiesięcznik Szkoła Specjalna nr 1/ Dwumiesięcznik Szkoła Specjalna nr 2/ Dwumiesięcznik Szkoła Specjalna nr 3/ Dwumiesięcznik Szkoła Specjalna nr 4/ Dwumiesięcznik Szkoła Specjalna nr 5/ Kwartalnik 26 Kwartalnik 27 Kwartalnik 28 Kwartalnik 29 Kwartalnik Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo nr 4(26) Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo nr 1(27) Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo nr 2(28) Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo nr 3(29) Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo nr 4(30)

34 30 Półrocznik Psychologia wychowawcza 6/ Półrocznik Psychologia wychowawcza 7/ Półrocznik Psychologia wychowawcza 8/ czasopisma on line Studia z Etyki i Edukacji Globalnej, International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies Razem: DODRUKI 35 D. Emiluta-Rozya Testów do badań przesiewowych D. Emiluta-Rozya 37 M. Paplińska 38 M. Walkiewicz-Krutak Całościowe badanie logopedyczne(kolor, karty pracy) 3 dodruk Nauka brajla w weekend - dodruk ze zmianami 0 Funkcjonalna ocena wzroku i proces wspomagania rozwoju widzenia. Dodruk D. Al Khamisy Edukacja włączająca dodruk W. Hajnicz, A. Konieczna (red.) Razem: PUBLIKACJE FINASOWANE Z BADAŃ Proces wsparcia edukacyjnego - aspekty diagnostyczne i metodyczne (druk barwny) T. Kanasz Idee szczęścia w polsce i na świecie Integracja społeczna w klasie rozumienie zjawiska odrzucenia 42 A. Konieczna rówieśniczego przez uczniów P. Boryszewski Czas w chrześcijaństwie. Studium socjologiczne K. Czerwińska (red.) Tyflopegadogika Ćwiczenia usprawniające rozumienie u 45 B. Strachalska osób z afazją M. Korwin- Szymanowski Zasłużone osoby i rody z gminy Mała Wieś J.Bałachowicz, L.Tuszyńska (red) Edukacja przyrodnicza w terenie Razem: OGÓŁEM:

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej. Materiały dla Senatu APS

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej. Materiały dla Senatu APS AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej Materiały dla Senatu APS I. Informacja o niektórych wskaźnikach i relacjach ekonomicznych Uczelni II. Plan rzeczowo-finansowy na 2014 rok -w ujęciu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Akademii Medycznej w Warszawie z działalności uczelni za okres

ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Akademii Medycznej w Warszawie z działalności uczelni za okres ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Akademii Medycznej w Warszawie z działalności uczelni za okres WSTĘP od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r. Rok 2007 był kontynuacją drugiego roku kadencji organów

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W ROKU 2010

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W ROKU 2010 Prof. dr hab. n. med. Paweł Górski R E K T O R Uniwersytetu Medycznego w Łodzi SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W ROKU 2010 Łódź, sierpień 2011 SPIS TREŚCI: WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 133 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 grudnia 2014 roku

Zarządzenie nr 133 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 grudnia 2014 roku DO-0130/133/2014 Zarządzenie nr 133 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 grudnia 2014 roku w sprawie: zmian w Zasadach (polityce) rachunkowości Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W 2011 ROKU

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W 2011 ROKU INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W 2011 ROKU SPIS TREŚCI I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA... 3 II. STUDIA, STUDENCI I DOKTORANCI... 5 III. SPRAWY KADROWE... 8 IV. BADANIA NAUKOWE...

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -15/10 Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 14/2014 z dnia 31 marca 2014r. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ady (polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie [Kraków 2014 o% SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2014 r.

Warszawa, październik 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. S P I S T R E Ś C I nr strony I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. 5 W CZĘŚCI 28 NAUKA Wstęp 5 Planowane dochody części 28 Nauka 5 Planowane wydatki części 28 Nauka 6 Dział 730

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM I. PODSTAWA OPRACOWANIA: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY SZKO Y WY SZE I ICH FINANSE W 2007 R.

G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY SZKO Y WY SZE I ICH FINANSE W 2007 R. G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY SZKO Y WY SZE I ICH FINANSE W 2007 R. Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2008 Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Społecznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z działalności Uczelni za okres

ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z działalności Uczelni za okres WSTĘP ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z działalności Uczelni za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. Rok 2008 był rokiem wyborów. Wybrano nowe organy

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE Sprawozdanie z działalności Uczelni w roku 2007 WARSZAWA, 2008 rok 1 Spis treści Część ogólna..4 Wstęp..4 1. Władze Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

TEKST UJEDNOLICONY UCHWAŁA NR 34/2009 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 23 kwietnia 2009 r.

TEKST UJEDNOLICONY UCHWAŁA NR 34/2009 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 23 kwietnia 2009 r. TEKST UJEDNOLICONY UCHWAŁA NR 34/2009 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad organizowania, finansowania i rozliczania odpłatnych form kształcenia oraz zasad ustalania

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE Sprawozdanie z działalności Uczelni w roku akademickim / WARSZAWA, rok Spis treści Część ogólna.. 4 Wstęp.. 4 Sprawozdanie wybranych komisji

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z poważaniem. D y r e k t o r Urzędu Statystycznego w Gdańsku. Jerzy Auksztol. Gdańsk, maj 2010 r.

Szanowni Państwo, Z poważaniem. D y r e k t o r Urzędu Statystycznego w Gdańsku. Jerzy Auksztol. Gdańsk, maj 2010 r. Szanowni Państwo, Urząd Statystyczny w Gdańsku przekazuje publikację poświęconą w całości publicznym szkołom wyższym w Trójmieście. Opracowanie to w sposób kompleksowy charakteryzuje działalność tych szkół

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny KPS-4100-06-01/2013 P/13/108 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE (tekst jednolity po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałą Komisji Rozstrzygającej

Bardziej szczegółowo

I D Z I E D Z I C T W A N A R O D O W E G O

I D Z I E D Z I C T W A N A R O D O W E G O M I N I S T E R S T W O K U L T U R Y I D Z I E D Z I C T W A N A R O D O W E G O SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 24 ORAZ DZIALE 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZA 2007

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2013

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2013 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2013 Planowane dochody oszacowano w oparciu o posiadaną bazę odnośnie podatków i opłat, zamierzenia w zakresie gospodarki mieniem komunalnym, informację

Bardziej szczegółowo

atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia

atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia kameralna atmosfera studiowania Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości rok założenia 1997 Zapraszamy do Jańskiego Słowo Rektora

Bardziej szczegółowo

Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 5 listopad grudzień 2012 r. UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 5 listopad grudzień 2012 r. UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO M O N I T O R TREŚĆ: Poz.: 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO R. VII Nr 6 listopad grudzień 2012 r. ISSN 1899 6485 UCHWAŁY SENATU

Bardziej szczegółowo