AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej. Materiały dla Senatu APS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej. Materiały dla Senatu APS"

Transkrypt

1 AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej Materiały dla Senatu APS I. Informacja o niektórych wskaźnikach i relacjach ekonomicznych Uczelni II. Plan rzeczowo-finansowy na 2015 rok -w ujęciu szczegółowym (dla potrzeb APS) - wg wzoru obowiązującego w MNiSW Załącznik do uchwały nr 120/14-15 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. Warszawa, czerwiec 2015 rok 1

2 I Informacja o niektórych wskaźnikach i relacjach ekonomicznych działalności Uczelni CZĘŚĆ I: ZAŁOŻENIA DO PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW 1. Dane w zakresie liczby studentów rodzaj i czas trwania stud Plan 2015 stan stan na % stan % stan na % na na L.p / /4 8/6 8/ Studenci i słuchacze łącznie (I + II + III) , , ,6 101,1 Studenci ogółem (I + II)*, w tym: , , ,5 107,4 - studenci stacjonarni (I.1 + II.1) , , ,9 117,0 - studenci niestacjonarni (I.2 + II.2), w tym: , , ,1 95,6 a) bez finansowania z EFS , , ,1 97,4 b) finansowani z EFS ,1 0 0,0 0 0,0 0,0 I WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH , , ,6 107,7 w tym: I.1 studia stacjonarne, z tego: , , ,7 118,6 1) pedagogika L , , ,1 99,0 1.1) pedagogika profil praktyczny L ,2 M , , ,3 126,2 2) pedagogika specjalna L , , ,8 108,7 M , , ,4 120,6 3) edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych L , , ,0 112,8 M x , ,5 x I.2 studia niestacjonarne, z tego: , , ,6 95,9 1) pedagogika, L , , ,7 82,9 1.1) pedagogika profil praktyczny L ,3 M , , ,7 92,0 2) pedagogika specjalna, L , , ,9 103,7 M , , ,9 87,5 studia finansowane z EFS, M ,0 0 x 0 x x 3) edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych L M WYDZIAŁ II STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH , , ,7 106,3 w tym: II.1 studia stacjonarne, z tego: , , ,9 112,8 1) praca socjalna L , , ,0 110,6 2) socjologia L , , ,1 108,9 M , , ,1 108,0 3) psychologia M , , ,3 115,9 II.2 studia niestacjonarne, z tego: , , ,8 94,2 1) praca socjalna L , , ,1 157,0 1.a.) studia finansowane z EFS, L ,3 0 0,0 0 0,0 2) socjologia L , ,4 0 0,0 0,0 M ,0 0 0,0 0 x 3) psychologia M , , ,1 110,7 2

3 III Studia podyplomowe /** , , ,8 0,7 w tym: III.1 -studia odpłatne , , ,8 71,2 III.2 studia finansowane z EFS i FSS x x x x x x Rodzaje i czas trwania studiów: M-5 - studia magisterskie 5-letnie M-2 - studia magisterskie uzupełniające 2-letnie L-3 - studia licencjackie 3-letnie * Opracowano na podstawie danych do sprawozdania S-10 z uwzględnieniem cudzoziemców, z wyłączeniem osób po ostatnim roku bez egzaminu ** Opracowano na podstawie wstępnych danych do sprawozdania S a. studenci studiów stacjonarnych III stopnia (doktoranckich) L.p. I I.1 rodzaj i czas trwania stud Plan 2015 stan na stan na % stan na % stan % na 4/3 6/ /6 8/ WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH w tym: studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie) D , , ,8 111,1 1.b. studenci niepełnosprawni l.p. Rodzaje niepełnosprawności Liczba studentów niepełnospr r r. plan na 2015 r. stacjonarnych z tego: niestacjonarnych Liczba studentów niepełnospr. stacjonarnych z tego: niestacjonarnych Liczba studentów niepełnospr. stacjonarnych z tego: niestacjonarnych I. OGÓŁEM, z tego: II. III. Niesłyszący lub słabosłyszący Niewidomi lub słabowidzący Z dysfunkcją narządów ruchu Inne rodzaje niesprawności WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Razem, z tego: Niesłyszący lub słabosłyszący Niewidomi lub słabowidzący Z dysfunkcją narządów ruchu Inne rodzaje niesprawności WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH Razem, z tego: Niesłyszący lub słabosłyszący Niewidomi lub słabowidzący Z dysfunkcją narządów ruchu Inne rodzaje niesprawności

4 Liczba studentów i stacjonarnych i niestacjonarnych w ujęciu graficznym Wydział Nauk Pedagogicznych: Wydział Stosowanych Nauk Społecznych: 4

5 Akademia Pedagogiki Specjalnej: 5

6 2. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY: L.p. stanowisko/jednostki przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty w latach: % PLAN :08 09:07 09:06 09:05 09: I. Nauczyciele akademiccy I.1 profesorowie I.2 I.3 adiunkci, starsi wykładowcy i kustosze dyplomowani asystenci, wykładowcy, lektorzy i instruktorzy Plan ,6 104,3 112,5 120,0 128,6 wykonanie ,13 69,76 99,5 99,7 109,0 114,4 124,6 Plan ,6 109,6 119,6 136,8 142,5 wykonanie ,67 169,84 101,9 106,2 118,8 127,7 140,4 plan ,1 89,1 83,7 68,9 63,1 wykonanie ,75 66,64 84,6 80,3 73,2 63,5 58,5 plan ,6 102,5 106,6 106,9 106,2 RAZEM N.A. wykonanie ,55 306,24 97,0 97,8 102,8 102,4 105,2 Pracownicy niebędący II. nauczycielami akademickimi II.1 Biblioteka Główna wykonanie ,07 12,25 101,5 102,1 102,1 102,1 102,1 II.2 Wydawnictwo wykonanie ,25 3,62 111,4 90,5 90,5 90,5 72,4 II.3 Pion Dziekanów wykonanie ,07 25,52 101,8 98,2 102,1 141,8 159,5 II.4 Pion Rektora i Prorektorów wykonanie ,9 33,5 101,8 108,1 108,1 134,0 134,0 Pion Kanclerza: administracja i II.5 obsługa wykonanie 84 84, ,26 70,7 102,1 107,1 104,0 83,7 84,2 Projekty finansowane ze środków II.6 UE wykonanie 6 13, ,18 5,41 66,1 30,1 27,1 40,1 90,2 II.7 Osiedle Akademickie "Przyjaźń" wykonanie , ,2 102,0 100,0 206 plan , ,6 94,9 96,6 129,7 142,4 RAZEM PRACOWNICY N.N.A. OGÓŁEM APS ( I+II) wykonanie , ,7 97,6 95,7 128,7 136,5 plan , ,6 99,4 102,5 114,7 117,8 wykonanie ,2 508,24 98,1 97,7 99,9 111,5 115,8 6

7 PRZYCHODY UCZELNI I. DYDAKTYCZNE 1. Dotacja podmiotowa MNiSW: a) tzw. "podstawowa"; b) na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia; c) na dofinansowanie zadań projakościowych. 2. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z: a) kształceniem na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich; b) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce; c) prowadzeniem studiów w języku obcym; d) prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów; e) prowadzeniem studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających; f) kształceniem na studiach stacjonarnych, jeżeli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej. 3. Pozostałe przychody dydaktyczne: a) opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, jednorazowe opłaty za wydanie dyplomu, świadectwa oraz innego dokumentu związanego z tokiem studiów; b) wynajem pomieszczeń, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki otrzymane na rzecz stypendystów niebędących obywatelami polskimi, środki na nagrody ministra. II. DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ 1. dotacje podmiotowe i celowe przyznane na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki, na finansowanie podstawowej działalności statutowej; 2. środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Narodowe Centrum Nauki (NCN); 3. środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą; 4. pozostałe. III. DZIAŁALNOŚCI WYODRĘBNIONEJ GOSPODARCZO 1. Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń". IV. POZOSTAŁE PRZYCHODY: 1. operacyjne; 2. finansowe. 7

8 I. PRZYCHODY DYDAKTYCZNE I.1.Dotacja podmiotowa MNiSW Plan 2015 r ,5 tys. zł. z tego: Decyzja MNiSW nr DBF.ZFD KC z dnia 14 kwietnia 2015 r.; oraz zwiększenie dotacji "podstawowej" decyzja DBF.ZFD PJ.1 z dnia a) tzw. "podstawowa"; ,6 tys. zł, b) na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia; 281,9 tys. zł, Decyzja MNiSW DBF.ZFD AS z dnia 27 lutego 2015 r. c) na dofinansowanie zadań projakościowych; 380,0 tys. zł, Naliczenie dotacji podstawowej przez MNiSW dokonywane jest w oparciu o zasady określone w zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. poz. 202 i 273). Podział dotacji podstawowej uwzględnia : a) wskaźniki kosztochłonności kierunków studiów i studiów doktoranckich określonych na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich (Dz.U poz.179 z późn. zm.); b) dane z 2014 roku: o liczbie studentów studiów stacjonarnych, o liczbie uczestników studiów doktoranckich na studiach stacjonarnych z wyodrębnieniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium, o którym mowa w art. 200 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, o liczbie nauczycieli akademickich wg stopni i tytułów, o liczbie studentów i uczestników studiów doktoranckich wyjeżdżających za granicę i przyjeżdżających do uczelni z zagranicy w ramach wymiany międzynarodowej - przekazanych przez uczelnie, w tym także w odpowiedzi na pismo MNiSW z dnia 15 grudnia 2014 roku nr DBF.ZFD PJ; Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów - o uprawnieniach do nadawania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki; Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej - o liczbie uczestników rocznych kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku polskim w szkołach wyższych; 8

9 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o liczbie programów, prac oraz zadań finansowanych przez NCBiR; Narodowego Centrum Nauki - o liczbie badań podstawowych oraz innych zadań finansowanych przez NCN; Krajowego Punktu Kontaktowego Projektów Badawczych UE - o liczbie projektów realizowanych w ramach programów międzynarodowych w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji ( ) "HORYZONT 2020" MNiSW- o liczbie programów międzynarodowych dofinansowanych z działu 730 "Nauka", o liczbie projektów badawczych realizowanych w ramach programu pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" oraz programu pod nazwą "Rozwój Sportu Akademickiego", ogłoszonych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki. Wysokość dotacji na dydaktykę w latach w latach: w tys. zł plan 2015 Dotacja podmiotowa na dydaktykę , , , ,5 - dotacja podstawowa (dawniej stacjonarna) , , , ,6 - zwiększenia w roku (jednorazowo) - - na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia*) 266,4 251,5 304,8 281,9 dofinansowanie zadań projakościowych 260,0 300,0 350,0 380,0 % przyrostu dotacji podmiotowej do roku poprzedniego 104,4 116,7 116,8 110,6 % przyrostu dotacji podstawowej (dawniej stacjonarnej) do roku poprzedniego 104,1 116,9 116,7 110,8 I.2. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne Do planu 2015 r. przyjęto kwotę ,0 tys. zł., z tego: ad.i.2.a opłaty związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich: Do planu 2015r. przyjęto kwotę tys. zł z tytułu opłat za studia niestacjonarne. Kwotę wpływów z odpłatności za studia niestacjonarne wyliczono w oparciu o dane z programu USOS w zakresie liczby studentów na poszczególnych kierunkach i opłat wg zadeklarowanej formy płatności (jednorazowo, w ratach). APS nie prowadzi niestacjonarnych studiów doktoranckich. 9

10 Czesne za studia niestacjonarne: w zł czesne na rok 2014/2015 kierunek 2 pedagogika specjalna 1 I ZZ-PC 1 2 Pedagogika specj. II 3 pedagogika I 4 Pedagogika II Edukacja artystyczna 5 I I rok 3 550,0 II rok 3 550,0 IIIrok 3 550,0 ZU-PC I rok 3 750,0 II rok logop.i rok logop.ii rok 3 750,0 I rok 3 550,0 II rok 3 550,0 IIIrok 3 550,0 logop.ii 4 750,0 logop.iii 4 750,0 3 praca socjalna I 4 psychologia II RAZEM WSNS OGÓŁEM APSI+II plan na rok kalendarz , , , , I rok 3 700,0 II rok logop.i rok 3 600,0 I rok 5 100,0 0 I rok 5 100, ,0 RAZEM WNP 1 socjologia I średnio roczne czesne ,0 ZU-PE ZUEP-1 kwota czesnego wg danych z USOS ,0 ZZ-PE Edukacja artystyczna 6 II I rok 3 czesne dla roku 4 Ilość osób płacą cych stan na dzień plan na ZZ-SC I rok 3 550,0 II rok 3 550,0 IIIrok 3 550,0 ZZ-PS I rok 3 550,0 II rok 3 550,0 IIIrok 3 550,0 za I rok za II i III rok 5 950,0 IVvrok 5 950,0 Vrok 5 700,0 ZM-PY , , , ,

11 Obliczenie planowanych przychodów z opłat za studia niestacjonarne: Do wyliczenia przychodów przyjęto 9/12 planowanych wpływów za rok akademicki 2014/2015 oraz 3/12 planowanych wpływów za rok akademicki 2015/2016 skorygowanych o ok. 3% wskaźnik różnicy wynikającej z planowanej liczby studentów niestacjonarnych, a rzeczywistą liczbą uiszczających opłaty. Dane z programu USOS: Z planowanego wpływu za rok akademicki 2014/2015 w kwocie ,0 tys. zł. na rok kalendarzowy 2015 przypada 9/12 czesnego co daje kwotę 7 611,0 tys. zł. Czesne przewidywane na rok akademicki 2015/2016 wyniesie ok tys. zł. Wyliczenia dokonano w oparciu o liczbę studentów studiów niestacjonarnych planowaną na dzień r. (2 919 osób x średnie czesne zł.). Z tej kwoty na rok kalendarzowy 2015 przypada 3/12 środków tj , 0 tys. zł. Planuje sie wpływy z czesnego na rok kalendarzowy 2015 w kwocie , 0 tys. zł. ad.i.2.b-d Z tytułu: powtarzania określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce; prowadzenia studiów w języku obcym; prowadzenia zajęć nieobjętych planem studiów, do planu 2015r. przyjęto wartość 600,0 tys. zł. ad.i.2.e) Z tytułu prowadzenia studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających do planu 2015 przyjęto kwotę 3 500,0 tys. zł. Wyliczenia dokonano na podstawie przewidywanych wpływów z kontynuowanych studiów, jak również z uruchamianych w roku 2015 kolejnych edycji. I.3. Pozostałe przychody dydaktyczne Do planu 2015r. przyjęto kwotę 2.150,0 tys. zł, z czego: a) Opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, jednorazowe opłaty za wydanie dyplomu, świadectwa oraz innego dokumentu związanego z tokiem studiów. Do planu przyjęto kwotę 600,0 tys. zł. 11

12 b) Wynajem pomieszczeń, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki otrzymane na rzecz stypendystów niebędących obywatelami polskimi, środki na nagrody ministra. Do planu przyjęto kwotę 1 550,0 tys. zł, w tym: - wynajem pomieszczeń, parking, sprzedaż skryptów, konferencje 1 200,0 tys. zł. z tyt. realizacji programu holenderskiego KCP-WSPS-GIFT 30,0 tys. zł. z tytułu realizacji programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) Programu-Erasmus+ 320,0 tys. zł. II. PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ Przychody działalności badawczej wykazywane są w wysokości poniesionych nakładów mających pokrycie w środkach pochodzących z dotacji oraz podpisanych umów. Do planu przyjęto kwoty dotacji na BSTP i BSTM przyznanej dotacji w 2014 r., pozostające do rozliczenia w 2015r. Dotacja na 2015r. oraz zawarte w 2015r. nowe umowy będą na bieżąco ujmowane w planie przychodów i wydatków. Do planu przyjęto kwoty projektów kontynuowanych, na łączną kwotę 2 643,4 tys. zł, z czego: 1. na utrzymanie potencjału badawczego 426,0 tys. zł. 2. na działania polegające na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców 104,1 tys. zł, 3. środki na realizację projektów finansowanych z NCN 4. środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (w tym zagraniczne środki niepodlegające zwrotowi 18,2 tys. zł.) 5. Prace zamawiane przez Ministra 299,9 tys. zł. 6. Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy-Dostępność środowiska pracy dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 152,3 tys. zł. 7. Pozostałe: w ramach programu Mobilność Plus-dr Izabela Lebuda 37,2 tys. zł. 8. Dec. nr 0079/E-355/STYP/9/2014 z dnia środki na finansowanie zadań w latach stypendium naukowego dla młodego naukowca - dr Izabela Lebuda 59,3 tys. zł ,4 tys. zł, 28,2 tys. zł, 12

13 Środki na działalność badawczą, do dyspozycji w 2015 r. w zł całkowita wartość umowy w PLN termin realizacji umowy WNP WSNS Środki z roku , ,4 Decyzja Nr 6163/E-355/S/ ,0 I. dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego Decyzja Nr /E-355/S/ ,0 Razem , ,4 dotacja celowa na przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów II. doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym. Środki z roku ,8 648,6 Decyzja Nr 6163/E-355/M/2015 Razem III. Umowy z Narodowym Centrum Nauki UMO-2011/01/D/HS6/05482 "Skuteczność przeciwdziałania pamięci w kontekście różnych paradygmatów 1. badawczych" kier. dr J. Ulatowska kwota do rozliczenia z 2014r. kwota budżetowa na 2015r. UMO-2011/03/N/HS6/05073 "Kreatywność a osiągnięcia szkolne uczniów szkół podstawowych" kier. 3. mgr A. Gajda kwota do rozliczenia z 2014r. kwota budżetowa na 2015r. UMO-2011/03/N/HS6/05153 "Rozwój wyobraźni twórczej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej-badanie 4. podłużne" kier. mgr D. Dziedziewicz kwota budżetowa na 2015r. decyzja nr 6960/B/H03/2011/40, aneks nr 1 pt."nowe męczeństwo prawosławna interpretacja doświadczenie 6. represji sowieckich" kier. dr Z. Bogumił kwota do rozliczenia z 2014r. kwota budżetowa na 2015r. UMO-2012/07/B/HS6/01442 "Klasa włączająca jako środowisko edukacyjne dla uczniów sprawnych" kier. dr hab. 8. prof. APS Grzegorz Szumski kwota do rozliczenia z 2014r , ,8 648, , , , , , , , ,0 do , , , , ,1 13

14 do rozliczenia w 2015r. UMO-2012/07/B/HS6/01434 "Między wielką rybą w małym stawie a pławieniem się w cudzym blasku: konsekwencje porównań społecznych w klasie i szkole dla obrazu siebie i osiągnięć szkolnych" kier. dr hab. prof. 8. APS Maciej Karwowski kwota do rozliczenia z 2014r. do rozliczenia w 2015r. MO-2012/07/B/HS6/01438 "Inteligencja a sukcesy życiowe dwóch pokoleń. Longitudinale badania" "Warsaw Study" po transformacji społeczno- politycznej"kier. Prof. dr hab. Anna Firkowska9. Mankiewicz kwota do rozliczenia z 2014r. do rozliczenia w 2015r. MO-2012/07/D/HS6/02013 "Rola emocji o genezie automatycznej i refleksyjnej w przetwarzaniu heurystycznym i systematycznym na różnych poziomach 10. złożoności" kier. Dr Kamil Konrad Imbir kwota do rozliczenia z 2014r. do rozliczenia w 2015r. UMO-2013/09/D/HS6/00303 Fizjologiczne korelaty przetwarzania słów emocjonalnych związanych z automatycznym bądź refleksyjnym systemem wartościowania: konstrukcja norm afektywnych, badania potencjałów związanych z bodźcem (ERP) oraz 10. (EDA) dr Kamil Konrad Imbir kwota do rozliczenia z 2014r. do rozliczenia w 2015r. UMO-2013/09/D/HS6/02630 Milieux de memoire w Europie ŚrodkowoWschodniej - przykład Polski dr Zuzanna 10. Bogumił kwota do rozliczenia z 2014r. do rozliczenia w 2015r. UMO-2013/11/D/HS6/04574 "Rola kapitału kulturowego młodych mieszkańców wsi we współczesnych procesach przemian obszarów wiejskich 10. w Polsce" dr Ilona Marzena Matysiak kwota do rozliczenia z 2014r. do rozliczenia w 2015r , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 14

15 UMO-2014/13/B/HS6/02663 "Forma kształcenia a trajektorie rozwoju teorii 11. umysłu" dr Joanna Smogorzewska , do rozliczenia w 2015r. Razem NCN , , , ,2 IV. współpraca naukowa z zagranicą 1. CAMILLE - Empowerment of Children and Adolescents of Mentally III Parents through Training of Professionals working wuth children adolescents JUST/2012/DAP/AG/3336. Wartosć umowy 41689,5 EURO w tym wkład własny 7409,5 EURO. Kier. prof. dr hab. Jan Czabała; , do rozliczenia w 2015r. w PLN 2. CHILDREN S RIGHTS ERASMUS ACADEMIC NETWORK (CREAN) LLP DE-ERASMUS-ENW. Wartosć umowy EURO kier.: dr hab.prof. APS B. Smolińska - Theiss; dr U. Markowska-Manista , , do rozliczenia w 2015r. w PLN 3. Umacnianie dzieci i młodzieży rodziców z zaburzeniami zdrowia psychicznego poprzez trening profesjonalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą realizowany w ramach DAPHNE III PROGRAMME, akronim: CAMILLE, Decyzja nr 3019/DAPHNE III/13/2014/2 - Kier. prof. dr hab. Jan Czabała; 2 800, , do rozliczenia w 2015r. w PLN Razem współpraca naukowa z zagranicą ,0 0, , ,0 w tym zagraniczne środki niepodlegające zwrotowi ,0 0, ,0 V. Prace zamawiane przez Ministra UMOWA Nr 1152/1/MOB/2014/0 "Życie rodzinne (relacje partnerskie i rodzicielskie) wybitnych artystów i uznanych a ich osiągnięcia twórcze, poczucie sukcesu i dobrostan psychiczny" w ramach programu 1. Mobilność Plus dr Izabela Lebuda do rozliczenia w 2015r. Decyzja 0133/IP3/2015/73 "Między kreatywnością ucznia a klasą szkolną: rola klimatu panującego w szkole dla trafności rozpoznawania kreatywności uczniów przez nauczycieli" w ramach 2. programu MNiSW Juventus Plus , , ,

16 - dr Jacek Gralewski do rozliczenia w 2015r ,0 Decyzja 0193/IP3/2015/73 Typy kreatywności: pomiar, geneza, konsekwencje" w ramach programu MNiSW Juventus Plus - dr hab. Maciej - Karwowski , do rozliczenia w 2015r ,0 Decyzja 0252/IP3/2015/73 "Wybitni twórcy: uznani i sławni versus wspomniani i zapomniani. Poszukiwanie podmiotowych, społecznych i kulturowych uwarunkowań sukcesów w nauce, sztuce i działalności społecznej na podstawie historiometrycznych analiz porównawczych pomiędzy laureatami i nominowanymi do Nagrody Nobla" w ramach programu MNiSW Juventus - Plus - dr Izabela Lebuda , VI. 1. VII. 1 do rozliczenia w 2015r ,0 Razem Prace zamawiane przez Ministra , , ,0 Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Umowa Nr 36/2014/PW-PB "Dostępność środowiska pracy dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną" dr hab. prof. Franciszek Szlosek , do rozliczenia w 2015r ,0 Razem Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy , ,0 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dec. nr 0079/E-355/STYP/9/2014 z dnia środki na finansowanie zadań w latach stypendium naukowego dla młodego naukowca- dr Izabela Lebuda , do rozliczenia w ,0 Razem MNiSW - stypendia dla młodych naukowców , ,0 16

17 III. PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZO WYODRĘBNIONEJ Przychody działalności gospodarczo wyodrębnionej Osiedla Akademickiego Przyjaźń na 2015 rok planowane są w wysokości ,3 tys. zł. w tym: pozostałe przychody: a) operacyjne 182,0 tys. zł. b) finansowe 28,0 tys. zł. ad. IV. 1. Operacyjne: IV. POZOSTAŁE PRZYCHODY Przychodami operacyjnymi są wyegzekwowane kary, zwrot kosztów procesów sądowych, odpisy amortyzacyjne prawa wieczystego użytkowania gruntów, zwroty z ZUS z tytułu przekroczenia podstawy naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne. Szacuje się, że przychody Uczelni z tego tytułu w 2015 r. wyniosą 650 tys. zł. ad.iv.2. Finansowe: Przychodami finansowymi są w głównej mierze odsetki od lokat bankowych, a także uzyskane z tytułu nieterminowego uiszczania zobowiązań przez odbiorców, kontrahentów. Szacuje się, że przychody Uczelni z tego tytułu w 2015 r. wyniosą 380,0 tys. zł. Zestawienie planowanych przychodów 2015 r. w tys. zł 1. Dotacja MNiSW ,5 2. Opłaty za studia niestacjonarne ,0 3. Opłaty za studia podyplomowe 3 500,0 4. pozostałe usługi edukacyjne 600,0 5. pozostałe 2 150,0 I. razem przychody dydaktyczne ,5 II. Przychody działalności badawczej 2 643,4 III. koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 100,0 IV. Inne przychody operacyjne, finansowe 1 030,0 V. Przychody działalności gospodzrczo wyodrębnionej -Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń" ,3 OGÓŁEM PRZYCHODY (I do VI) ,2 17

18 Przychody dydaktyczne i plan 2015r. w tys. zł wyszczególnienie Plan 2015 Przychody dydaktyczne , , , , ,5 z tego: Dotacja MNiSW , , , , ,5 w tym: - podstawowa , , , , ,6 - na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom niepełnosprawnym warunków do udziału w procesie kształcenia 452,7 266,4 251,5 304,8 281,9 - na dofinansowanie zadań projakościowych 260,0 300,0 350,0 380,0 Przychody własne , , , , ,0 % udział dotacji w przychodach dydaktycznych 51,7% 53,6% 57,8% 62,8% 68,3% Przychody własne obejmują: przychody z odpłatności za świadczone usługi edukacyjne (m.in. wpłaty za studia niestacjonarne, podyplomowe); pozostałe przychody dydaktyczne (m.in. opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, opłaty za wydanie dyplomów, świadectw, za korzystanie ze składników majątku uczelni, na podstawie umowy najmu, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi). Przychody ogółem i plan 2015 w tys. zł Plan 2015 Przychody APS , , , , ,2 1. Przychody własne , , , , ,0 w tym - EFS 6 955, , , ,2 0,0 2.Pozostałe przychody , , , , ,2 Przychody ogółem obejmują wszystkie rodzaje przychodów APS: - dydaktyczne, - działalności badawczej, - gospodarczo wyodrębnionej tj. Osiedle Akademickie "Przyjaźń, - pozostałe finansowe i operacyjne. 18

19 Przychody własne obejmują: - opłaty za studia niestacjonarne, - opłaty za studia podyplomowe, - pozostałe usługi edukacyjne. Pozostałe przychody obejmują dotację podmiotową na dydaktykę, przychody z działalności badawczej, przychody z działalności gospodarczo wyodrębnionej tj. Osiedle Akademickie "Przyjaźń", pozostałe przychody operacyjne i finansowe. W ujęciu graficznym przychody Uczelni i przychody własne w latach i plan 2015 Udział poszczególnych składników przychodów i plan

20 % Udział poszczególnych składników przychodów w 2014r. 20

21 Podział dotacji podmiotowej na działalność dydaktyczną w 2015r. wg źródeł finansowania wyszczególnienie Planowane koszty dydaktyczne źródła finansowania: w tys. zł % udział dotacja MNiSW pozostałe 4/3 5/ I. Wynagrodzenia razem , , ,0 70,2 29,8 w tym: 1. wynikające ze stosunku pracy , , ,0 74,9 25, osobowy fundusz płac , , ,0 74,9 25, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13"-tka 2 314, ,5 561,0 75,8 24,2 2. Umowy cywilnoprawne 3 050,0 450, ,0 14,8 85,2 II. Świadczenia na rzecz pracowników 7 731, , ,0 72,2 27,8 w tym: 1. ZUS 6 164, , ,0 67,4 32,6 2.Odpis na ZFŚSocjalnych 1 217, ,2 0,0 100,0 0,0 3. pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (kursy, szkolenia,badania lekarskie,świadczenia wynikające z pezepisów BHP itp..) 350,0 210,0 140,0 60,0 40,0 III. Razem koszty osobowe (I+II) , , ,0 70,5 29,5 IV.RAZEM KOSZTY POZAPŁACOWE (tzw. rzeczówka) 5 568, , ,5 63,3 36,7 w tym na zadania projakościowe; 380,0 380,0 100,0 0,0 V. OGÓŁEM (III+IV) , , ,5 69,8 30,2 środki ,5 różnica ,7 Niedobór w dotacji do sfinansowania: ze źródeł własnych, narzutów kosztów pośrednich, wyniku na przychodach finansowych i operacyjnych. 21

22 KOSZTY I. KOSZTY OSOBOWE Koszty osobowe obejmują: 1. Wynagrodzenia : wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy; dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13-tkę; umowy cywilno-prawne (umowy zlecenia/o dzieło). 2. Świadczenia na rzecz pracowników: obowiązkowe obciążenia m.in.: składka ZUS, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia wynikające z przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, badania wstępne, okresowe, itp., inne świadczenia takie jak: stypendia doktoranckie, habilitacyjne, szkolenia pracowników, udział w konferencjach, sympozjach, itp. Ad.1 WYNAGRODZENIA: 1. Osobowy fundusz płac na 2015 rok wyliczono w oparciu o zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) na dzień r. z uwzględnieniem planowanego wzrostu zatrudnienia w roku 2015: Średnioroczne zatrudnienie przyjęte do planu 2015r. (w etatach) : w grupie NA 328 w grupie NNA: 206 z tego: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 51 Do wyliczenia osobowego funduszu płac przyjęto wszystkie składniki wynagrodzenia. Takie jak: w grupie nauczycieli akademickich: płaca zasadnicza, dodatki funkcyjne, inne dodatki, w tym za kierowanie studiami podyplomowymi, dodatki za staż pracy, wypłaty za godziny ponadwymiarowe, za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, promotorstwo, recenzje, kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi, w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: płaca zasadnicza, dodatki funkcyjne, inne dodatki, premia (regulaminowa i motywacyjna), dodatek za staż pracy, za pracę w godzinach nadliczbowych, za pracę w porze nocnej, naliczenie środków na nagrody rektora od planowanych środków na wynagrodzenia osobowe w wysokości: 2% od wynagrodzeń nauczycieli akademickich i 1% od wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, 22

23 wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw w związku z przejściem na emeryturę, a w sytuacjach jednostkowych ekwiwalentów za niewykorzystany urlop w grupie NA i NNA. Zgodnie z regulaminem premiowania środki przeznaczone na premię motywacyjną dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi ustala się w wysokości 79,0 tys. zł tj. na poziomie 5% statystycznie wyliczonej premii (wynagrodzenie zasadnicze 6 322,2 tys. zł x 25% x 5%= 79,0 tys. zł, w tym Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 15,0 tys. zł.) Biorąc pod uwagę wszystkie składniki osobowego funduszu płac, uwzględniając wzrost zatrudnienia, wyliczono kwotę ,9 tys. zł jako niezbędną do sfinansowania wypłat w roku 2015, w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 2 302,5 tys. zł 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw."13-tka" Przyjęto wysokość wypłaconej w 2015 roku 2 490,8 tys. zł w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 176,3 tys. zł. 3. Umowy cywilnoprawne Planuje się wypłaty w 2015 r. w wysokości tys. zł w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 167,0 tys. zł. Do planu 2015r. przyjęto wynagrodzenie w wysokości ,7 tys. zł. w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń"2 645,8 tys. zł. Ad.I.2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 1. Składka ZUS, Składka ZUS pracodawcy stanowiąca koszt APS wynosi 19,64%. Dla potrzeb wyliczenia składki obciążającej koszty roku 2015 przyjęto ok.16,4% dla Uczelni i 18,2 % dla Osiedla Akademickiego "Przyjaźń" na podstawie analizy wykonania roku Planuje się, że składka ZUS obciążająca pracodawcę wyniesie w 2015 roku wyniesie 6 653,3 tys. zł. w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 447,3 tys. zł. 2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonywany jest na podstawie art.157 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych oraz art. 13 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej i dla Uczelni wynosi 1 217,2 tys. zł, Naliczenia dokonano dla pracowników oraz byłych pracowników (emerytów i rencistów) Uczelni. 23

24 3. Świadczenia wynikające z przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, badania wstępne, okresowe, itp., kwotę 106,5 tys. zł w tym: Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 19,5 tys. zł. 4. Inne świadczenia na rzecz pracowników takie jak: stypendia doktoranckie, habilitacyjne, przewody doktorskie i habilitacyjne, szkolenia pracowników, udział w konferencjach, sympozjach, itp., szacuje się na poziomie 274,5 tys. zł, z czego: stypendia doktorskie 90,0 tys. zł., sfinansowanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych realizowanych poza Uczelnią - 50 tys. zł., podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 54,5 tys. zł. Wyliczenia dokonano na podstawie zarządzenia Rektora nr 98/06-07, w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 11,5 tys. zł. inne: konferencje, sympozja 80,0 tys. zł. Do planu 2015 przyjęto świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 8 251,5 tys. zł. w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 478,3 tys. zł. II. KOSZTY RZECZOWE Koszty rzeczowe obejmują wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów Uczelni zlokalizowanych: w Warszawie przy ul Spiskiej 16, przy ul. Szczęśliwickiej 40 i dzierżawionego obiektu przy ul Czerniakowskiej 128 (od X 2013 r.). Koszty związane z bieżącą eksploatacją obiektów Uczelni to m.in.: koszty konserwacji budowlanych obiektów, konserwacja instalacji elektrycznych, sanitarnych, węzłów cieplnych, dźwigów, dostawy energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody, usługi wywozu nieczystości oraz okresowe przeglądy. Do kosztów rzeczowych zalicza się także wydatki niezbędne do bieżącego funkcjonowania Uczelni m. in. na: wynajem pomieszczeń do realizacji dydaktyki, ochronę, licencje na oprogramowania, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku, materiały eksploatacyjne, biurowe, środki czystości i higieniczne, oraz zakup urządzeń służących do utrzymania w sprawności systemów informatycznych Uczelni. Kolejna grupa wydatków obejmuje środki przeznaczone do dyspozycji: władz Uczelni, na działalność bieżącą jednostek ogólnouczelnianych oraz na Święto Uczelni i OSPAR (tab. nr 16); dyrektorów instytutów, kierowników międzywydziałowych jednostek dydaktycznych, na bieżącą działalność (tab. nr 11); organizacji studenckich na zadania określone przez samorządy studentów (tab. nr 12) i doktorantów (tab. nr 13); Klubu Uczelnianego AZS (tab. nr 12); na wydatki z zakresu działalności badawczej (tab. nr 13) oraz środki przeznaczone na realizację planu wydawniczego, prenumeratę czasopism, zakup pomocy naukowych, delegacje pracowników. 24

25 Ta grupa wydatków obejmuje również wydatki Osiedla Akademickiego "Przyjaźń" (tabela 8a). Do planu 2015 r. przyjęto koszty rzeczowe w wysokości ,0 tys. zł. w tym: Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 8 085,0 tys. zł. - Osiedle Akademickie "Przyjaźń": a) operacyjne 60,0 tys. b) finansowe 5,0 tys. zł -APS a) operacyjne 80,0 tys. b) finansowe 40,0 tys. zł III. POZOSTAŁE KOSZTY Udział poszczególnych składników kosztów w kosztach ogółem 2015 rok (bez Osiedla Akademickiego "Przyjaźń) 25

26 Udział poszczególnych składników kosztów w kosztach ogółem 2015 rok (z Osiedlem Akademickim "Przyjaźń) Sumaryczne zestawienie przychodów i kosztów plan 2015 w tys. zł Wyszczególnienie Razem APS Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" I. Przychody , , ,3 - dydaktyczne , ,5 - działalności badawczej 2 643, ,4 - wyodrębnionej gospodarczo działalności -Zakład osiedle Akademickie "Przyjaźń" , ,3 II. Koszty rodzajowe , , ,1 III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 100,0 100,0 IV. Przychody: finansowe i pozostałe operacyjne 1 240, ,0 210,0 V. Koszty: finansowe i pozostałe operacyjne 185,0 120,0 65,0 zmiana stanu produktów ( odniesienie do przychodów) -200,0-200,0 VI. Podatek dochodowy od osób prawnych 18,3 18,3 VII Wynik 327,7 314,8 12,9 26

27 AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej PLAN NA ROK 2015 w ujęciu szczegółowym ( dla potrzeb APS) Warszawa, czerwiec

28 1. Przychody w tys. zł Wyszczególnienie plan po zmianach wykonanie PLAN Przychody ogółem (od I do V) , , ,2 102,9 I. Działalność dydaktyczna , , ,5 101,7 1. Dotacja podmiotowa MNiSW , , ,5 110,6 w tym: - podstawowa ( stacjonarna) , , ,6 110,8 - na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia*) 304,8 304,8 281,9 92,5 -na dofinansowanie zadań projakościowych 350,0 350,0 380,0 3. Przychody za świadczone usługi edukacyjne , , ,0 99,6 z tego: 3.1. Z opłat za studia niestacjonarne , , ,0 100, Z opłat za studia podyplomowe 3 500, , ,0 100,0 3.3.Opłaty za powtarzanie, ECTS, kolejny kierunek, (art. 99 ust.1 pkt.1a; 1b.;2;-4) 500,0 747,2 600,0 80,3 4. Pozostałe przychody 3 910, , ,0 46,8 z tego: - współfinansowane ze środków Erasmus , ,2 320,0 11,7 -KPC WSPS GIFT -program holend. 10,0 36,5 30,0 82,2 -pozostałe 1 400, , ,0 98,9 II. Działalność badawcza 2 669, , ,4 126,1 z tego: -na utrzymanie potencjału badawczego 459,4 571, ,6 - na działania polegające na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców 206,9 224,0 104,1 46,5 -środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą 181,5 87,6 28,2 32,2 -środki na realizację projektów finansowanych z NCBiR oraz NCN 1783, ,1 1536,4 153,0 - prace zamawiane przez Ministra (dr Izabela Lebuda) 299,9 -pozostałe 38,3 162,5 248,8 301,2 III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 130,0 121,8 100,0 82,1 IV. Przychody finansowe i operacyjne, w tym: 1 060,0 948, ,0 130,8 V. - APS 1 000,0 817, ,0 126,0 - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 60,0 130,3 210,0 161,2 Przychody z działalności gospodarczo wyodrębnionej - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" , , ,3 101,9 Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów 8 196, , ,9 98,8 w tym: -dotacja MNiSW 8 171, , ,9 100,1 -inne przychody 25,0 129,0 25,0 19,4 %4:3 28

29 2. Koszty rodzajowe w tys. zł PLAN 2014 po zmianach wykonanie 2014 PLAN 2015 Wyszczególnienie APS Osiedle akademickie "Przyjaźń Razem struktura wydatków APS Osiedle akademickie "Przyjaźń Razem struktura wydatków APS Osiedle akademickie "Przyjaźń Razem struktura wydatków KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM , , ,6 100, , , ,0 100, , , ,2 100,0 94,8 103,2 w tym: 0,0 1. Amortyzacja 1 000,0 50, ,0 1,6 743,4 58,8 802,2 1,3 800,0 53,2 853,2 1,3 76,4 81,3 2. Materiały i energia 2 300, , ,4 10, , , ,1 9, , , ,9 9,4 91,4 94,7 3. Usługi obce 3 857, , ,7 9, , , ,8 8, , , ,5 8,3 86,6 87,4 4. Podatki i opłaty 55, , ,5 2,5 36, , ,0 2,2 50, , ,5 2,1 82,9 87,3 5. Wynagrodzenia , , ,4 61, , , ,5 62, , , ,7 63,8 96,0 107,6 z tego: - osobowy fundusz płac , , ,7 50, , , ,6 51, , , ,9 54,5 96,2 111,3 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) 2 165,5 170, ,7 3, ,4 10, ,6 3, ,5 176, ,8 3,8 93,1 106,6 - umowy cywilnoprawne 4 350,0 150, ,0 7, ,3 113, ,3 7, ,0 167, ,0 5,6 95,7 81,5 Świadczenia na rzecz 6. pracowników 7 494,2 624, ,6 12, ,4 440, ,6 12, ,2 478, ,5 12,5 96,0 101,6 z tego: - ZUS* 5 900,0 461, ,1 10, ,5 407, ,6 10, ,0 447, ,3 10,1 95,6 104,6 - Odpis na ZFŚ Socjalnych 1 244,2 0, ,2 1, ,2 0, ,2 2, ,2 0, ,2 1,8 100,0 97,8 - pozostałe 350,0 163,3 513,3 0,8 439,7 33,1 472,8 0,8 350,0 31,0 381,0 0,6 92,1 74,2 7. podróże służbowe 350,0 6,0 356,0 0,6 346,6 1,0 347,6 0,6 320,0 1,5 321,5 0,5 97,6 90,3 8. pozostałe 806,0 54,0 860,0 1, ,6 35, ,2 2, ,0 167, ,4 2,1 158,4 159,0 w tym stypendia z art.200 i 200a z Ust. o Szkol.W 465,0 465,0 455,0 455,0 465,0 465,0 % 8/4 % 12/4 29

30 3. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wyszczególnienie plan po zmianach wykonanie Plan w tys. zł Stan funduszu na początek roku 190,0 190,0 461,3 242,8 w tym pożyczki mieszkaniowe 506,6 274,3 274,3 100,0 Zwiększenia ogółem 1 332, , ,2 96,7 w tym: odpis roczny*) 1 244, , ,2 97,8 odsetki od zwrotnych pożyczek mieszkaniowych 8,0 0,0 0,0 odsetki bankowe inne 80,0 96,9 80,0 82,6 Zmniejszenia ogółem 1 070, , ,0 138,3 w tym: kolonie i obozy 0,0 0,0 0,0 wczasy organizowane we własnym zakresie 840,0 760, ,0 157,7 zapomogi 130,0 123,5 130,0 105,3 umorzenie pożyczek mieszkaniowych 0,0 0,0 0,0 0,0 inne 100,0 185,6 150,0 80,8 Stan funduszu na koniec roku 452,2 461,3 278,5 60,4 w tym pożyczki mieszkaniowe 250,0 274,3 234,0 85,3 Odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych dokonano w oparciu o art. 157 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych oraz o art. 13 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Odpis dokonywany jest od osobowego funduszu płac, w części finansowanej ze środków dotacji na kształcenie studentów studiów stacjonarnych oraz uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich. W odpisie nie uwzględnia się wypłat wynagrodzenia osobowego finansowanego ze środków uzyskanych z odpłatności za studia niestacjonarne, podyplomowe, osób zatrudnionych do realizacji programów EFS, zatrudnionych w jednostce gospodarczo wyodrębnionej - Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w APS (bez względu w jakiej komórce Uczelni są zatrudnieni) na podstawie umowy o pracę, kontraktu czy mianowania mają prawo do korzystania ze świadczeń z ZFSSocjalnych. Byli pracownicy APS (emeryci i renciści) mają prawo do korzystania z ZFŚSocjalnych. Zasady korzystania zawiera Regulamin. Proponuje się przeznaczyć w 2015 roku kwotę 100,0 tys. zł, na udzielanie sukcesywnie w ciągu roku zwrotnych pożyczek mieszkaniowych. % 4:3 30

31 Środki z odpisu podstawowego na wyodrębniony rachunek bankowy przekazywane są zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniach z funduszu świadczeń socjalnych: pierwsza transza w wysokości 75% do 30 maja 2015 r., druga transza do r. Planując wydatki należy w pierwszej kolejności zabezpieczyć wypłatę zapomóg, następnie dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników Uczelni. 4. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w tys. zł Wyszczególnienie plan po zmianach wykonanie plan Stan funduszu na początek roku 1 635, , ,2 116,9 I. Zwiększenia ogółem 8 196, , ,9 98,8 w tym: - dotacja 8 171, , ,9 100,1 z tego na pomoc materialną dla doktorantów 190,0 174,0 175,0 - inne przychody 25,0 129,0 25,0 19,4 z tego: stypendium Ministra*) 112,0 II. Zmniejszenia ogółem 7 864, , ,3 100,4 w tym: 1.dla studentów 7 660, , ,0 100,2 - stypendia 7 500, , ,0 -stypendium ministra 112,0 -zapomogi 160,0 190,4 250,0 2.dla doktorantów 190,0 174,0 191,0 109,8 - stypendia 165,0 157,5 171,0 -stypendium ministra -zapomogi 25,0 16,5 20,0 3. inne koszty 14,3 16,3 14,3 87,7 % 4:3 Stan funduszu na koniec roku 1 967, , ,8 107,7 Podział dotacji na pomoc materialną dla doktorantów dokonywany jest w oparciu o art.103 ust.3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, który mówi, że środki nie mogą być mniejsze niż to wynika z proporcji liczby doktorantów do liczby studentów, nie więcej jednak niż 6% dotacji. Do planu na 2015 r. przyjęto kwotę 191,0 tys. zł. (tj. 2,33% dotacji). Udział liczby doktorantów wynosi odpowiednio 1,73% w 2013 r.; w ,90% a w 2015: 1,78%. 31

32 5. Własny fundusz stypendialny Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Plan w tys. zł Stan funduszu na początek roku 309,8 309,8 232,1 74,9 Zwiększenia ogółem 0,0 0,0 0,0 w tym: -odpis 0,0 0,0 0,0 -inne 0,0 0,0 0,0 % 4:3 Zmniejszenia ogółem 90,0 77,7 90,0 115,8 w tym: -stypendia asyst. stażystów 25,0 15,3 25,0 163,4 -stypendia naukowe 65,0 62,4 65,0 104,2 Stan funduszu na koniec roku 219,8 232,1 142,1 61,2 6. Plan wydawniczy w tys. zł AUTOR TYTUŁ NAKŁAD (egz.) Obj. (a. w.) Umowy o dzieło i zlecone Skład, proj. graf Druk KOSZTY (zł) PUBLIKACJE W TOKU (z 2014) 1 J. Malinowski Wychowanie państwowe w Drugiej Rzeczypospolitej praca zb. Kultura i społeczeństwo H. Grzegołowska- Klarkowska (red.) 4 R. Piotrowicz (red.) 5 R. Piotrowicz (red.) 6 B. Hinze 7 M. Cobel-Tokarska, M. Dębicki Psychoanalityczne teorie rozwoju niezbędnik Wczesna interwencja - pomoc dziecku i rodzinie. Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju małego dziecka NOWE PUBLIKACJE Wczesna interwencja - pomoc dziecku i rodzinie. O wspomaganiu rozwoju małego dziecka z doświadczeń terapeutycznych Specyfika zaburzeń funkcji poznawczych w schizofrenii (habilitacja) W poszukiwaniu Europy Środkowej. Studia i szkice 0 32

33 8 M. Szymański Studia i szkice z socjologii edukacji A. Giryński, E. Kulesza, M. Kupisiewicz, B. Szczupał, G. Szumski Osoba z niepełnosprawnością - samorealizacja, odpowiedzialność, bezpieczeństwo, autonomia (wersja w trzech jęz. ) J. Głodkowska (red.) 11 J. Głodkowska (red.) 12 B. Marcinkowska 13 G. Walczak 14 K. Czerwińska (red.) Współczesne odczytywanie fenomenu niepełnosprawności. Perspektywa interdyscyplinarna Dydaktyka specjalna - od wzorca do swoistości Niepełnosprawność intelektualna w wielodyscyplinarnej perspektywie Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem (habilitacja) 0 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością - w kręgu diagnozy i terapii R. Siemieńska (red.) Społeczność lokalna w działaniu doktorat HC 0 17 M. Sędzicki (red.) Pomoc w praktyce. O różnych wymiarach wsparcia Dofinansowanie z EFS M. Zima-Parjaszewska (red.) Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Badania pilotażowe Dofinansowanie z PFRON A. Góralski Ścieżki twórczości CZASOPISMA Razem: Dwumiesięcznik Szkoła Specjalna nr 1/ Dwumiesięcznik Szkoła Specjalna nr 2/ Dwumiesięcznik Szkoła Specjalna nr 3/ Dwumiesięcznik Szkoła Specjalna nr 4/ Dwumiesięcznik Szkoła Specjalna nr 5/ Kwartalnik 26 Kwartalnik 27 Kwartalnik 28 Kwartalnik 29 Kwartalnik Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo nr 4(26) Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo nr 1(27) Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo nr 2(28) Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo nr 3(29) Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo nr 4(30)

34 30 Półrocznik Psychologia wychowawcza 6/ Półrocznik Psychologia wychowawcza 7/ Półrocznik Psychologia wychowawcza 8/ czasopisma on line Studia z Etyki i Edukacji Globalnej, International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies Razem: DODRUKI 35 D. Emiluta-Rozya Testów do badań przesiewowych D. Emiluta-Rozya 37 M. Paplińska 38 M. Walkiewicz-Krutak Całościowe badanie logopedyczne(kolor, karty pracy) 3 dodruk Nauka brajla w weekend - dodruk ze zmianami 0 Funkcjonalna ocena wzroku i proces wspomagania rozwoju widzenia. Dodruk D. Al Khamisy Edukacja włączająca dodruk W. Hajnicz, A. Konieczna (red.) Razem: PUBLIKACJE FINASOWANE Z BADAŃ Proces wsparcia edukacyjnego - aspekty diagnostyczne i metodyczne (druk barwny) T. Kanasz Idee szczęścia w polsce i na świecie Integracja społeczna w klasie rozumienie zjawiska odrzucenia 42 A. Konieczna rówieśniczego przez uczniów P. Boryszewski Czas w chrześcijaństwie. Studium socjologiczne K. Czerwińska (red.) Tyflopegadogika Ćwiczenia usprawniające rozumienie u 45 B. Strachalska osób z afazją M. Korwin- Szymanowski Zasłużone osoby i rody z gminy Mała Wieś J.Bałachowicz, L.Tuszyńska (red) Edukacja przyrodnicza w terenie Razem: OGÓŁEM:

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej. Materiały dla Senatu APS

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej. Materiały dla Senatu APS AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej Materiały dla Senatu APS I. Informacja o niektórych wskaźnikach i relacjach ekonomicznych Uczelni II. Plan rzeczowo-finansowy na 2016 rok -w ujęciu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. na 2013 rok

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. na 2013 rok Łączny plan finansowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na 2013 rok Toruń, czerwiec 2013 r. 2 Dział I. Rachunek zysków i strat plan 2013 wyszczególnienie [w tys. PLN] plan łączny 2013 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r.

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r. ... (pieczątka uczelni) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nazwa uczelni Plan rzeczowo-finansowy na 05 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku środki z budżetów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych dotyczących budżetu Uczelni na 2016r Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy na 2016 r. WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan rzeczowo-finansowy na 2016 r. WYSZCZEGÓLNIENIE ... (pieczątka uczelni) Proszę wpisać nazwę uczelni nazwa uczelni Plan rzeczowo-finansowy na 06 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku WYSZCZEGÓLNIENIE A.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie. Plan rzeczowo-finansowy na 2013 r.

Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie. Plan rzeczowo-finansowy na 2013 r. Pieczątka uczelni Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie Plan rzeczowofinansowy na 2013 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR

UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR z dnia 25 maja 2017r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych dotyczących budżetu Uczelni na 2017r Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo finansowy na rok 2008 po zmianach

Plan rzeczowo finansowy na rok 2008 po zmianach Załącznik do Uchwały Senatu UWM Nr 73 z dnia 12 grudnia 2008 r. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (pieczątka szkoły wyższej) Plan rzeczowo finansowy na rok 2008 po Dział I. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do planu rzeczowo-finansowego na 2012 r.

Objaśnienia do planu rzeczowo-finansowego na 2012 r. Objaśnienia do planu rzeczowo-finansowego na 2012 r. WAŻNE: Podczas wypełniania formularza pola mogą się wyświetlać na czerwono. W celu usunięcia koloru ostrzegawczego należy zastosować się do komentarzy,

Bardziej szczegółowo

Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2009

Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2009 Załącznik do Uchwały Senatu UWM Nr 74 z dnia 12 grudnia 2008 r. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (pieczątka szkoły wyższej) Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2009 Dział I. Rachunek

Bardziej szczegółowo

Materiały dla Senatu APS

Materiały dla Senatu APS AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej Materiały dla Senatu APS I. Informacja o niektórych wskaźnikach i relacjach ekonomicznych Uczelni II. Plan rzeczowo-finansowy na 2012 rok: w ujęciu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych Dz.U.2012.1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2012 r.) Na podstawie art. 105 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r.

Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r. K. 301-1/12 Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia założeń do planu rzeczowo - finansowego na 2013 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje i wytyczne do sporządzania Planu Rzeczowo-Finansowego jednostek organizacyjnych UKSW

Instrukcje i wytyczne do sporządzania Planu Rzeczowo-Finansowego jednostek organizacyjnych UKSW Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2014 Rektora UKSW z dnia 6 marca 2014r. Instrukcje i wytyczne do sporządzania Planu Rzeczowo-Finansowego jednostek organizacyjnych UKSW Spis Treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE...

Bardziej szczegółowo

Formularz nr 1 do projektu budżetu miasta na 2014 rok

Formularz nr 1 do projektu budżetu miasta na 2014 rok . pieczęć lub nazwa komórki organizacyjnej/jednostki budżetowej Formularz nr 1 Dochody A. - Zestawienie liczbowe (dotyczy jednostek budżetowych, wydziałów i biur UM) zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)* Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)*

Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)* Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)* TABELA NR 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW wydział/jednostka... Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)* Dział Rozdział Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)*

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR Zarządzenie Nr 37/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 września 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2014 r. dla uczelni niepublicznych

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2014 r. dla uczelni niepublicznych Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2014 r. dla uczelni niepublicznych WAŻNE: Podczas wypełniania formularza pola mogą się wyświetlać na czerwono. W celu usunięcia koloru

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 38/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 38/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie: zasad organizacji oraz warunków odpłatności na studiach niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin wewnętrznej gospodarki finansowej Akademii Morskiej w Gdyni

Regulamin wewnętrznej gospodarki finansowej Akademii Morskiej w Gdyni Regulamin wewnętrznej gospodarki finansowej Akademii Morskiej w Gdyni (wprowadzony zarządzeniem nr 30 Rektora AMG z dnia 03.09.2012r, zmiany w zarządzeniu nr 14 Rektora AMG z dnia 29.04.2104r.) I. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 212 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Zasady i tryb zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 1/2013/2014 Zasady i tryb zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 1 Ilekroć w niniejszych

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI 1)

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI 1) ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI 1) Sprawozdanie za rok Część 1. Informacje ogólne Dane podstawowe o uczelni Pełna nazwa: REGON: Dane adresowe siedziby uczelni: Telefon: Faks: Strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 55/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 55/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 września 2016 r. Zarządzenie Nr 55/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie: odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do planu rzeczowo-finansowego na 2015 r. dla uczelni niepublicznych

Objaśnienia do planu rzeczowo-finansowego na 2015 r. dla uczelni niepublicznych Objaśnienia do planu rzeczowo-finansowego na 2015 r. dla uczelni niepublicznych WAŻNE: Podczas wypełniania formularza pola mogą się wyświetlać na czerwono. W celu usunięcia koloru ostrzegawczego należy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku

UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 22/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2014 r. dla uczelni publicznych

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2014 r. dla uczelni publicznych Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2014 r. dla uczelni publicznych WAŻNE: Podczas wypełniania formularza pola mogą się wyświetlać na czerwono. W celu usunięcia koloru

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR Zarządzenie Nr 77/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniające Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻS ZEGO INFORMACJA O WDROŻENIU I ETAPU POPRAWY WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW UCZELNI PUBLICZNYCH

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻS ZEGO INFORMACJA O WDROŻENIU I ETAPU POPRAWY WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW UCZELNI PUBLICZNYCH MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻS ZEGO INFORMACJA O WDROŻENIU I ETAPU POPRAWY WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW UCZELNI PUBLICZNYCH Materiał dla Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego Warszawa, lipiec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 lutego 2015 roku 7...1 Zarządzenie nr Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 lutego 1 roku w sprawie: wprowadzenia wzorów formularzy budżetu studiów i kursów w Uniwersytecie Jagiellońskim-Collegium Medicum rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY. SENATU Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie podjęte na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2011 roku

UCHWAŁY. SENATU Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie podjęte na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2011 roku UCHWAŁY SENATU Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie podjęte na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2011 roku Działając na podstawie art. 62, ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w % Określenie paragrafu

PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w % Określenie paragrafu Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 87/2011 Wójta Gminy Krempna z dnia 05 września 2011 roku PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK 2012.. (nazwa i adres jednostki) A. Część informacyjna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku

Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie: kierunków i zasad polityki zatrudniania w grupie nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Zasady gospodarki finansowej Politechniki Śląskiej

Zasady gospodarki finansowej Politechniki Śląskiej Załącznik do Uchwały Nr VII/52/12/13 Zasady gospodarki finansowej Politechniki Śląskiej Spis treści: Strona: Rozdział I. Rozdział II. Postanowienia ogólne...2 Zasady podziału dotacji z budżetu państwa...5

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 54. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 31 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 54. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 31 marca 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 54 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zasad planowania przychodów i kosztów studiów niestacjonarnych,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do planu rzeczowo-finansowego na 2015 r. dla uczelni publicznych

Objaśnienia do planu rzeczowo-finansowego na 2015 r. dla uczelni publicznych Objaśnienia do planu rzeczowo-finansowego na 2015 r. dla uczelni publicznych WAŻNE: Podczas wypełniania formularza pola mogą się wyświetlać na czerwono. W celu usunięcia koloru ostrzegawczego należy zastosować

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2016. Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. z dnia 27 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2016. Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. z dnia 27 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Porównanie przeciętnych wynagrodzeń pracowników w Politechnice Warszawskiej i w uczelniach akademickich ogółem w Polsce w 2010 roku

Porównanie przeciętnych wynagrodzeń pracowników w Politechnice Warszawskiej i w uczelniach akademickich ogółem w Polsce w 2010 roku Porównanie przeciętnych wynagrodzeń pracowników w Politechnice Warszawskiej i w uczelniach akademickich ogółem w Polsce w 2010 roku Porównanie przeciętnych wynagrodzeń w 2010 r pracowników w uczelniach

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont syntetycznych księgi głównej - obowiązujących od r.

Wykaz kont syntetycznych księgi głównej - obowiązujących od r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2017 Rektora USW z dnia 10 lutego 2017 r. Wykaz kont syntetycznych księgi głównej - obowiązujących od 01.01.2016 r. Konto 010 Grunty Nazwa konta 011 Budynki, lokale oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 18 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 18 czerwca 2010 r. DNS.430 10/2010 Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku budżetowym

Sprawozdanie z działalności w roku budżetowym A. Informacje ogólne: Sprawozdanie z działalności w roku budżetowym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 0050.Z.166.2012 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 20 grudnia 2012r. 1. Nazwa jednostki sprawozdawczej

Bardziej szczegółowo

8. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA

8. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA 8. Działalność finansowa 101 8. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA 8.1. SPRAWOZDANIE FINANSOWE (BUDŻET, PŁACE) Działalność finansowa Uczelni objęta jest pełną sprawozdawczością. Sprawozdawczość ta obejmuje: bilans,

Bardziej szczegółowo

Rektor. ZARZĄDZENIE NR 86/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 06 listopada 2013 r.

Rektor. ZARZĄDZENIE NR 86/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 06 listopada 2013 r. R/DOP-014-1-86/13 ZARZĄDZENIE NR 86/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 06 listopada 2013 r. w sprawie opracowywania kosztorysów studiów podyplomowych i zasad ich rozliczania Na

Bardziej szczegółowo

Instrukcje i wytyczne do sporządzania Planu Rzeczowo-Finansowego Jednostek organizacyjnych UMCS

Instrukcje i wytyczne do sporządzania Planu Rzeczowo-Finansowego Jednostek organizacyjnych UMCS Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 103/2013 Zmieniony dnia 25 marca 2016 r. Instrukcje i wytyczne do sporządzania Planu Rzeczowo-Finansowego Jednostek organizacyjnych UMCS SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej. Materiały dla Senatu APS

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej. Materiały dla Senatu APS AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej Materiały dla Senatu APS I. Informacja o niektórych wskaźnikach i relacjach ekonomicznych Uczelni II. Plan rzeczowo-finansowy na 2013 rok: w ujęciu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 71/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. Zarządzenie Nr 71/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie: kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ FINANSOWĄ UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

ZASADY ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ FINANSOWĄ UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO ZASADY ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ FINANSOWĄ UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Zielona Góra, 2013-05-29 Spis treści I. Przepisy regulujące gospodarkę finansową Uniwersytetu Zielonogórskiego 3 II. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 67 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 września 2011 roku

Zarządzenie nr 67 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 września 2011 roku DO-00/67/0 Zarządzenie nr 67 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z września 0 roku w sprawie: zmiany w zarządzeniu nr 59 Rektora UJ z dnia 8 września 009 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Akademia. ~~~ Techniczna im. JarosłowaDąbrowskiego

Wojskowa Akademia. ~~~ Techniczna im. JarosłowaDąbrowskiego Wojskowa Akademia ~~~ Techniczna im. JarosłowaDąbrowskiego Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 59/WAT/2014 z dnia 271istopada 2014 r. w sprawie zasad pobierania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 47/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 47/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 47/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów, procedur sporządzania i zatwierdzania kalkulacji finansowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 81/08 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 grudnia 2008 roku

Zarządzenie Nr 81/08 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 grudnia 2008 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP- 221/08 Zarządzenie Nr 81/08 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 89/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 4 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 89/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 4 września 2013 r. Zarządzenie Nr 89/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 4 września 2013 r. w sprawie: zmian w zarządzeniu nr 79/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne o Fundacji

I. Informacje ogólne o Fundacji SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRIMUS ZA OKRES 01.09.2010r 31.08.2011r I. Informacje ogólne o Fundacji 1. Nazwa fundacji Fundacja PRIMUS 2. Adres siedziby fundacji 02-793 Warszawa, ul. Zoltana Balo

Bardziej szczegółowo

L.p według załącznika nr 2 ustawy budżetowej. 150 15002 A. Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich 8 605 000 8 605 000

L.p według załącznika nr 2 ustawy budżetowej. 150 15002 A. Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich 8 605 000 8 605 000 ZATWIERDZAM na podstawie na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 5 lutego 2013 r. poz. 169 ) 150 15002 A. Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich 8 605 000 8 605 000 2620 1. 2630 2. 750

Bardziej szczegółowo

S-12. Ogółem Produkcja roślinna i zwierzęca Kształcenie Weterynaria

S-12. Ogółem Produkcja roślinna i zwierzęca Kształcenie Weterynaria GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej S-12 Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY SP W PIASKU NA ROK 2012

PLAN FINANSOWY SP W PIASKU NA ROK 2012 PLAN FINANSOWY SP W PIASKU NA ROK 2012 Załącznik Nr 3 do ZB Nr 8/2012 z 19.01.2012 roku Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa w Piasku Lp. ogółem wg 1. Kształcenie w zakresie podstawowym w SP Piasek 650 743

Bardziej szczegółowo

Instrukcje i wytyczne do sporządzania Planu Rzeczowo-Finansowego jednostek organizacyjnych UMCS

Instrukcje i wytyczne do sporządzania Planu Rzeczowo-Finansowego jednostek organizacyjnych UMCS Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 103/2013 Rektora UMCS Instrukcje i wytyczne do sporządzania Planu Rzeczowo-Finansowego jednostek organizacyjnych UMCS 1 Spis Treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1. Zasady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/2015 REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 18 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2015 REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 18 września 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/2015 REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 18 września 2015 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

TEKST UJEDNOLICONY ZARZĄDZENIE NR 50/2009 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 8 lipca 2009 r.

TEKST UJEDNOLICONY ZARZĄDZENIE NR 50/2009 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 8 lipca 2009 r. TEKST UJEDNOLICONY ZARZĄDZENIE NR 50/2009 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie realizacji w Uniwersytecie Szczecińskim form kształcenia Zmiany: - Zarządzenie nr 90/2009

Bardziej szczegółowo

MNiSW- DKN-WKR-1953-2071-5/MK/10 Warszawa, 29 października 2010 r. R A P O R T

MNiSW- DKN-WKR-1953-2071-5/MK/10 Warszawa, 29 października 2010 r. R A P O R T MNiSW- DKN-WKR-1953-2071-5/MK/10 Warszawa, 29 października 2010 r. R A P O R T z kontroli Uniwersytetu Zielonogórskiego w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji podmiotowych w obszarze działalności

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu 2014

Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu 2014 Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu 2014 1. Zarządzenie Nr I/2/2014 z dnia 8 stycznia 2014 r. zmieniające zasady przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 62/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr 62/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2015 r. Zarządzenie Nr 62/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie: odpłatności na ch stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 5/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r.

Uchwała Nr 5/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r. Uchwała Nr 5/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 46/2012 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 19 listopada 2012 roku

UCHWAŁA Nr 46/2012 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 19 listopada 2012 roku UCHWAŁA Nr 46/2012 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Odpłatności Związanych z Procesem Kształcenia Na Studiach Wyższych w Akademii Muzycznej

Bardziej szczegółowo

6. Osobom opracowującym recenzje w postępowaniu o nadanie tytułu profesora przysługuje. profesora zwyczajnego.

6. Osobom opracowującym recenzje w postępowaniu o nadanie tytułu profesora przysługuje. profesora zwyczajnego. Zarządzenie nr 23 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz o nadanie tytułu profesora, postępowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 119/2011

Zarządzenie nr 119/2011 Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 64 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 2 lipca 2012 r. Zarządzenie nr 119/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie kosztów

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR Zarządzenie Nr 44/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2012 z 5 listopada 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2012 z 5 listopada 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2012 z 5 listopada 2012 r. w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Gdańskiej za pracę świadczoną w ramach realizacji projektów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 150/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 roku

Uchwała nr 150/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 roku Uchwała nr 150/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 103/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 6 sierpnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 103/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 6 sierpnia 2013 r. Zarządzenie Nr 103/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 41/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013r.

Zarządzenie Nr 41/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR BR-0161-I-41/2013 Zarządzenie Nr 41/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku

Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2013 rok Na podstawie art.267

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 06 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 06 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żukowice na 2014 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki miejskie 4 600 000 Rozdział 85305 - Żłobki Wydatki jednostki budżetowej "Żłobki Miejskie". Na rok 2004 zakłada się utrzymanie 600 miejsc

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ROZLICZANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I. ZASADY OGÓLNE

INSTRUKCJA ROZLICZANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I. ZASADY OGÓLNE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 67 z dnia 30 września 2015 r. INSTRUKCJA ROZLICZANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I. ZASADY OGÓLNE 1 1. Instrukcja rozliczania realizacji zajęć dydaktycznych, zwana dalej Instrukcją,

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY UCHWAŁY NR 38/2013 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 11 lipca 2013 roku

TEKST JEDNOLITY UCHWAŁY NR 38/2013 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 11 lipca 2013 roku Załącznik nr 2 do uchwały Senatu AMW nr 7/2014 z 20.03.2014 r. TEKST JEDNOLITY UCHWAŁY NR 38/2013 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 11 lipca 2013 roku z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w %

PLAN WYDATKÓW ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w % Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 84/2012 Wójta Gminy Krempna z dnia 10 września 2012 roku PLAN WYDATKÓW ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK 2013.. (nazwa i adres jednostki) A. Część informacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2014 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 2 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2014 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 2 września 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2014 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 2 września 2014 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych na 2015 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku 75.0200.97.2015 Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 93/ 2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 roku

Uchwała nr 93/ 2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 roku Uchwała nr 93/ 2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne,

Bardziej szczegółowo

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA Uchwała nr 2/33/2013 z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie dokonania zmiany Cennika Opłat stosowanego w UMFC w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie 38

Bardziej szczegółowo

Dział V ZARZĄDZANIE MIENIEM I FINANSAMI UCZELNI. ADMINISTRACJA UCZELNI. Rozdział 1 Mienie, przychody Uczelni. Oddział 1 Mienie Uczelni

Dział V ZARZĄDZANIE MIENIEM I FINANSAMI UCZELNI. ADMINISTRACJA UCZELNI. Rozdział 1 Mienie, przychody Uczelni. Oddział 1 Mienie Uczelni Dział V ZARZĄDZANIE MIENIEM I FINANSAMI UCZELNI. ADMINISTRACJA UCZELNI Rozdział 1 Mienie, przychody Uczelni Oddział 1 Mienie Uczelni 50 1. Mienie Uczelni obejmuje własność i inne prawa majątkowe. 2. Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ZA PRACĘ PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ZA PRACĘ PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ZA PRACĘ PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW 1 1. Regulamin określa zasady wynagradzania osób zatrudnianych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym,

Bardziej szczegółowo

1.Wykaz kont syntetycznych księgi głównej

1.Wykaz kont syntetycznych księgi głównej Tabela do załącznika nr 1, pkt 3/ do Zarządzenia Nr 77/2014 Rektora UKSW z dnia 14 listopada 2014 r. 1.Wykaz kont syntetycznych księgi głównej Konto do 31.12.2013r NAZWA konta do 31.12.2103r Konta od 01.01.2014

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 171/2013/2014 z dnia 23 września 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 171/2013/2014 z dnia 23 września 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 171/2013/2014 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie określenia wzorów umów regulujących warunki pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz opłat związanych

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012 Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 87/2010 Wójta Gminy Krempna z dnia 05 września 2011 roku PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012.. (nazwa i adres jednostki) A. Część

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z przychodów i wydatków Przedszkola Publicznego w Osiu za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

Sprawozdanie opisowe z przychodów i wydatków Przedszkola Publicznego w Osiu za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA ROK 2007 ROK Rozliczenie dotacji podmiotowych 2510 : Planowana kwota dotacji - 397.470,00 Wykorzystana kwota dotacji - 397.450,00 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2014 r.

Zarządzenie Nr 61/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2014 r. Zarządzenie Nr 61/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie: odpłatności na ch stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2012 roku

Uchwała nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2012 roku Uchwała nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk, warunków jego obniżania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH)

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH) Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 30/12-13 Senatu APS z dnia 20 marca 2013 r. UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH) zawarta w dniu... roku pomiędzy: Akademią

Bardziej szczegółowo

27 000 27 000 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy. 8 000 8 000 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy

27 000 27 000 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy. 8 000 8 000 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy ZATWIERDZAM Plan finansowy na rok 2015 w części 38 - Szkolnictwo wyższe na podstawie na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 29 stycznia 2015 r. poz. 153) roz 750 75001 A. Urzędy naczelnych i

Bardziej szczegółowo