Projekt. 4) korzystanie z powierzonych mu pomieszczeń i wyposażenia zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami prawidłowej gospodarki,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt. 4) korzystanie z powierzonych mu pomieszczeń i wyposażenia zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami prawidłowej gospodarki,"

Transkrypt

1 Projekt Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. Zawarta w dniu w Mikołajkach Pomorskich pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (GOPS) w Mikołajkach Pomorskich, ul. Dzierzgońska 2 zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : Kierownika GOPS - Irenę Sadłos, a reprezentowanym przez:, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, 1 1.Zamawiający zleca Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usługi dożywiania dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Mikołajkach Pomorskich, prowadzonym przez Gminę Mikołajki Pomorskie, zgodnie ze specyfikacją która stanowi integralną część niniejszej umowy. 2.Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia W celu wykonania zadania, o którym mowa w 1 Zamawiający użycza nieodpłatnie Wykonawcy pomieszczenie kuchni wraz z zapleczami oraz dostęp do stołówki, znajdującej się w Zespole Szkół w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera Przekazywanie pomieszczeń, o których mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego, który stanowił będzie podstawę do rozliczeń między stronami na wypadek rozwiązania niniejszej umowy. 3. Szczegółowe zasady korzystania z jadalni, wydawania posiłków oraz pozostałych spraw organizacyjnych Wykonawca uzgodni pisemnie z Dyrektorem Zespołu Szkół w Mikołajkach Pomorskich W użyczonych pomieszczeniach kuchni wraz z zapleczem oraz stołówką, Wykonawca zobowiązuje się do: 1) przeprowadzania na własny koszt i własnym staraniem remontów bieżących użyczonych pomieszczeń, zgodnie z wymogami sanitarno- higienicznymi, 2) w razie konieczności, napraw powierzonych mu urządzeń technicznych, 3) zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego i sanitarno- epidemiologicznego użyczonych pomieszczeń i wyposażenia oraz właściwych warunków bhp i ppoż., stosownie do wymogów Sanepidu, Państwowej Inspekcji Pracy i innych instytucji mających uprawnienia kontrolne, przyjmując na siebie wszelkie zobowiązania wobec tych instytucji, 4) korzystanie z powierzonych mu pomieszczeń i wyposażenia zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami prawidłowej gospodarki, 5) zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w czasie przygotowania, wydawania i spożywania posiłków, 6) przygotowania posiłków, których technologia wykonania oraz jakości spełniać będzie normy dotyczące żywienia i młodzieży, określone przez Instytut Żywności i Żywienia Dzieci i Młodzieży oraz zgodnie ze specyfikacją. 4 Wykonawca ponosić będzie koszt zużycia energii elektrycznej, gazu, wody, doprowadzania ścieków i c.o., podatków oraz wywozu nieczystości według wskazań urządzeń pomiarowych i zawartych umów z

2 gastronomi mediów, w pomieszczeniach kuchni z zapleczem i stołówki przy Zespole Szkół w Mikołajkach Pomorskich. 5 Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania użyczonych mu pomieszczeń w sposób nie zagrażających bezpieczeństwu uczniów i personelu szkoły przebywających na terenie placówek oraz w sposób umożliwiający normalny tok pracy szkoły Wykonawca zobowiązany jest do naprawiania szkody wyrządzonej osobom trzecim w wyniku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikające z realizacji niniejszej umowy Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego: 1) użyczyć lub oddać w użyczenie w całości lub części pomieszczeń kuchennych osobom trzecim, 2) dokonywać w powierzonych pomieszczeniach i ich wyposażeniu zmian, adaptacji i ulepszeń, które naruszałyby ich substancję, 3) organizacja przez Wykonawcę imprez i przyjęć wymaga uzgodnienia z Zamawiającym w formie pisemnej najpóźniej na dwa dni przed planowanym ich terminem. 2. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do świadczenia usług objętych przedmiotem umowy także dla chętnych uczniów szkół, z zastrzeżeniem pkt Cena posiłku nie może przekroczyć cen jednostkowych posiłków określonych w 8 ust. 2 umowy Wartość przedmiotu umowy w okresie trwania umowy. zł (brutto) słownie:. 2. Jednostkowe ceny posiłków, zgodnie z ofertą Wykonawcy: Ceny jednostkowe poszczególnych posiłków zawierają wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia posiłków, ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2 nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, 4. W przypadku ustawowej zmiany podatku VAT na usługi objęte niniejszą umową, Zamawiający dopuszcza zmianę tego podatku. 5. Zmiana, o której mowa w ust. 4 zostanie wprowadzona aneksem do niniejszej umowy Strony ustalają, że rozliczanie usług, o których mowa w 1 odbywać się będzie w okresach miesięcznych. 2. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy dla usług stanowi iloczyn liczby faktycznie wydanych posiłków w danym miesiącu i ceny jednostkowej określonej w 8 ust Ilość posiłków i uczni ustalana będzie przez jednostkę organizacyjną Zamawiającego, tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich, na każdy kolejny miesiąc. 4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o ilości posiłków na następny miesiąc nie później niż 7 dni przed upływem miesiąca poprzedzającego. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przygotowanych posiłków. 6. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę na jednostkę organizacyjną Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich NIP: Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2 płatnie będzie miesięcznie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego stosownej faktury. 10

3 1. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającymi jadłospisu posiłków na każdy kolejny miesiąc, na trzy dni przed rozpoczęciem tego miesiąca, z zastrzeżeniem ust Wykonawca będzie ustalał jadłospisy w oparciu o założenia zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. 11 Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 1) kontroli prawidłowości wykorzystania powierzonych Wykonawcy pomieszczeń oraz ich wyposażenia, 2) kontroli jakości i zgodności wydanych posiłków z normami żywienia dzieci i młodzieży określonych przez Instytut Żywności i Żywienia Dzieci i Młodzieży, 3) kontroli kaloryczności posiłków, zgodnie z opisem zamówienia Umowę zawarto na czas określony tj. od 02 września 2013 roku do 30 czerwca 2016 roku. 2. Po zakończeniu umowy tj: r., Wykonawca jest zobowiązany do odmalowania pomieszczeń stołówki Zespołu Szkół w Mikołajkach Pomorskich, o których mowa w 2ust Wykonawca rozpocznie przygotowanie i wydanie posiłków od 02 września 2013r. i zakończy z końcem roku szkolnego w czerwcu 2016 roku. 4. Strony ustalają 3 miesięczny okres wypowiedzenia niniejszej umowy. 5. Umowa niniejsza może ulec rozwiązaniu bez zachowania terminów wypowiedzenia, o których mowa w ust. 3 w następujących przypadkach: 1) naruszenie przez Wykonawcę zapisów niniejszej umowy, 2) uniemożliwienia Zamawiającemu kontroli, o której mowa w 11, 3) przygotowanie posiłków niespełniających założeń zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. 6. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się wydać następnego dnia po rozwiązaniu umowy użyczone mu pomieszczenie oraz wyposażenie, w stanie nie pogorszonym bez żadnych roszczeń odszkodowanych z tego tytułu. 7. W przypadku nie zachowania terminu, o którym mowa w ust. 5 w wydaniu przedmiotu użyczenia Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200 zł za każdy dzień. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 13 Wykonawca oświadcza, że stan pomieszczeń i wyposażenia, o których mowa w 2 niniejszej umowy jest mu znany i nie wnosi do niego zastrzeżeń. 14 Wykaz użyczanego sprzętu i wyposażenia stanowi załącznik 1 do niniejszej umowy. 15 Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 16 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 17 Umowę sporządzano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.. Wykonawca. Zamawiający

4 Załączniki do umowy Nazwa przedmiotu Nr inwent. Ilość Pojemnik GN 1/ 1200 VI D 60/ 45 1 Pokrywa GN 1/ 1 VI D 60/ 47 1 Pojemnik GN 2/3-200 VI D 60/ 48 1 Pokrywa 2/3 GN VI D 60/ 49 1 Butle gazowe VI B 41/ 22-23, 3 24 Kuchnia gazowa 4- VI D 57/ 20 1 palnikowa Kuchnia gazowa 4- VI D 63/ 13 1 palnikowa Taboret gazowy VI D 63/ 14 1 Robot kuchenny- Zelmer VI D 60/ 11 1 Elektr. Maszynka do mięsa VI D 61/56 1 Regały magazynowe VI A 14/ Podstawa pod zmywarkę VI D 60/ 41 1 Okapy kuchenne pary VI D 60/ Podstawa pod termos VI D 60/ 40 1 Garnek z kranem + VI D 60/ 33 1 pokrywa Garnek z kranem + VI D 60/ 34 1 pokrywa Gaśnica VI B 27/ 1 1 Gaśnica VI B 27/ 2 1 Biurko VI A 1/ 4 1 Zestaw sprzątający- Roll VI D 67/ 7 1 Mop Pojemnik na ręczniki VI D 67/ 8 1 papierowe Pojemnik na ręczniki VI D 67/ 9 1 papierowe Część seg. pokoj. VI A 16/ 2 1 Makarena Krzesło wyściełane VI A 8/ 41 1 Szafki wiszące kuchenne VI A 7/ Szafki stojące kuchenne VI A 7/ Odcinacz do folii VI D 60/ 20 1 Regał stojący do garnków VI A 14/ 1 1 Karnisz do firan VI A 5/ 2 1 Karnisz do firan VI A 5/ 3 1 Karnisze do firan/ pod VI A 5/ 4 2 jednym numerem/ Lodówka mała na probówki - 1 Apteczka metalowa - 1 Stolik świetlicowy/ stary - 1 Bojler elektryczny - 1 Tablica korkowa mała - 1 Szafa ubraniowa - 1 Lustro w metal. ramie/ stare - 1

5 Pojemnik na mydło w - 2 płynie Stolik na garnki biały/ stary - 1 Taborety/ stare - 4 Zlewozmywaki metalowe - 3 Garnki nierdzewne 10 l - 2 Patelnie zwykłe - 3 Garnki emaliowane 10 l - 2 Garnki emaliowane 3 l, 5 l - 2 Garnki nierdzewne z pokry l Garnek emaliowany 50 l - 1 Szturak do ziemniaków - 1 Łyżka wazowa duża - 1 Łyżka wazowa średnia - 1 Cedzak metalowy - 1 Cedzak emaliowany - 1 Sito- duże - 1 Suszarki do naczyń podwój. - 4 Suszarki w meblach - 2 Wentylatory stojące - 2 Przedłużacze - 2 Duża miska metalowa - 1 Mikrofalówka Whirpool - 1 Frytkownica - 1 Garnki elekt. do próż. Ryż - 2 Kosze plastyk. na żywność - 3 Garnek emaliowany z pokr. - 1 Miski plastikowe różne - 15 Deski do krojenia - 17 Talerze płaskie obiadowe Talerze głębokie Talerze śniadaniowe - 95 Półmiski szklane - 3 Szklanki Termometry do lodówki - 3 Termometry do magazynu - 2 Termometry do potraw - 2 Podgrzewacz do mięsa - 1 Łyżki stołowe Łyżeczki - 95 Widelce Noże stołowe Noże duże kuchenne - 4 Koszyki na sztućce - 17 Koszyki do chleba - 12 Kubki/ stare/ - 45 Kwarta - 1 Wazy do zupy - 13 Łyżki- szumówki - 2 Trzepaczka do piany - 1

6 Łyżka gałkowa - 1 Łyżka do makaronu - 1 Dzbanki do kompotu - 5 Tłuczek do mięsa - 1 Łyżki wazowe do zupy - 10 Łopatki plastikowe - 2 Maszynka do warzyw - 1 ręczna Bulionówki - 5 Szampanówki - 30 Siatka na okna - 3 Umywalki - 2 Krany - 5 Świetlówki - 20 Oświet./ łazien. + Pom. - 2 gosp. Muszla klozetowa - 1

Część I. Informacje ogólne. 1. Informacje o Zamawiającym i przedmiocie konkursu. 1.1 Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 271 im.

Część I. Informacje ogólne. 1. Informacje o Zamawiającym i przedmiocie konkursu. 1.1 Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 271 im. REGULAMIN KONKURSU na: Najem pomieszczeń kuchni w Szkole Podstawowej Nr 271 im. 11 Listopada w Warszawie przy ul. Niegocińskiej 2. Konkurs ogłoszono na stronie internetowej www.sp271waw.edu.pl w dniu 25

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Znak sprawy: ZP/1/2015 Wrocław, dnia 15.06.2015r. Wszyscy, którzy pobrali SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n. Dostarczenie, przygotowanie i podawanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Zespołu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary Tabela opłat za media i świadczenia dodatkowe L.p. Rodzaj świadczenia Sposób rozliczenia Jednostka miary Cena jednostkowa 1 Energia elektryczna wg wskazań licznika kwh*) 0,44 zł wg ceny operatora 2 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadania nr 8

Załącznik nr 10 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadania nr 8 Załącznik nr 10 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadania nr 8 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usługi sprzątania tj. odkurzania pomieszczeń oraz

Bardziej szczegółowo

U M O W A o świadczenie usług

U M O W A o świadczenie usług Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A o świadczenie usług zawarta w dniu. 2014 r., w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym

Bardziej szczegółowo

U M O W A o świadczenie usług

U M O W A o świadczenie usług Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A o świadczenie usług zawarta w dniu. 2015 r., w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH zawarta w dniu: 2013 r. w Bliżynie pomiędzy: Stowarzyszeniem pn.: Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna z siedzibą w Bliżynie ; ul. Staszica 16D; 26-120 Bliżyn reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. zawarta w dniu.. r. w Gdańsku, pomiędzy:

Umowa Nr. zawarta w dniu.. r. w Gdańsku, pomiędzy: Umowa Nr zawarta w dniu.. r. w Gdańsku, pomiędzy: COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w 80-803 Gdańsk ul. Nowe Ogrody 1-6, działającym zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

U m o w a - projekt ... Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu przetargowym nr. w trybie przetargu nieograniczonego.

U m o w a - projekt ... Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu przetargowym nr. w trybie przetargu nieograniczonego. U m o w a - projekt nr postępowania: BZP.2421.15.2012.JS Załącznik nr 6 do SIWZ (sprzątanie pomieszczeń oraz posesji w budynku administracyjnym przy ul. Kuźniczej 49/55 we Wrocławiu). zawarta we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ znak ZIB.341-18/09. WZÓR UMOWY Nr

Załącznik nr 1 do SIWZ znak ZIB.341-18/09. WZÓR UMOWY Nr WZÓR UMOWY Nr 1 Załącznik nr 1 do SIWZ znak ZIB.341-18/09 W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: mgr Pawła

Bardziej szczegółowo

UMOWA WZÓR. Załącznik nr 5

UMOWA WZÓR. Załącznik nr 5 Załącznik nr 5 UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Podegrodziu pomiędzy: Gminą Podegrodzie Gminne Przedszkole w Podegrodziu oraz Gminny Żłobek w Podegrodziu 33 386 Podegrodzie 248, reprezentowaną przez: Małgorzatę

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY 1 UMOWA Nr /PSE-OP/HP/2015 zawarta w dniu... r. w Poznaniu pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółką Akcyjną z siedzibą w (05-520) Konstancinie-Jeziorna przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7

Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7 Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SM/ZP/N/27/10-DŻ

UMOWA NR SM/ZP/N/27/10-DŻ UMOWA NR SM/ZP/N/27/10-DŻ Załącznik Nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: 1/ Szpitalem Miejskim im. J. Brudzińskiego, z siedzibą w Gdyni ( 81-348), ul. Wójta Radtkego 1, Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2014 wzór NA ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH

UMOWA nr /2014 wzór NA ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH Załącznik nr 8 UMOWA nr /2014 wzór NA ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH zawarta w Giżycku w dniu...2014 r. w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

ZAPEWNIENIE CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM SZKOLENIA W AUGUSTOWIE

ZAPEWNIENIE CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM SZKOLENIA W AUGUSTOWIE ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 010000-37/7w/2013/ZAP ZAPEWNIENIE CAŁODZIENNEGO

Bardziej szczegółowo

DA-IV-2-3.272.2.2014 Załącznik nr 8 do SIWZ. Istotne postanowienia umowne

DA-IV-2-3.272.2.2014 Załącznik nr 8 do SIWZ. Istotne postanowienia umowne DA-IV-2-3.272.2.2014 Załącznik nr 8 do SIWZ Istotne postanowienia umowne Umowa zawarta w Poznaniu w dniu...r. pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu negocjacji z ogłoszeniem powyżej 193 000 Euro na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu negocjacji z ogłoszeniem powyżej 193 000 Euro na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu negocjacji z ogłoszeniem powyżej 193 000 Euro na: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRODUKCJI POSIŁKÓW DLA

Bardziej szczegółowo

Konkurs ogłoszono: na stronie internetowej szkoły: www.zs68.waw.pl, na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul.

Konkurs ogłoszono: na stronie internetowej szkoły: www.zs68.waw.pl, na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH I WYPOSAŻENIA ORAZ PROWADZENIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ w budynku przy ul. Hożej 11/15 w Warszawie w roku szkolnym 2015/2016 Konkurs ogłoszono: na stronie

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają:

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają: Wzór Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu...we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego/ do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej pod

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 66/SRSM/12. zawarta w Poznaniu, w dniu 2012 roku, pomiędzy:

Umowa nr 66/SRSM/12. zawarta w Poznaniu, w dniu 2012 roku, pomiędzy: Umowa nr 66/SRSM/12 zawarta w Poznaniu, w dniu 2012 roku, pomiędzy: Sądem Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, ul. Młyńska 1a, reprezentowanym przez : Marcina Izydorczyka Kierownika

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA nr.. wzór umowy

UMOWA ZLECENIA nr.. wzór umowy (projekt) Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA ZLECENIA nr.. wzór umowy zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Powiatem Szczecineckim zwanym dalej "Zamawiającym" i reprezentowanym przez Zarząd Powiatu

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: UMOWA NR zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Bogumiłę

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 06.02.2013r. Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki ul. Łąkowa 1-2 80-743 Gdańsk tel.: (58)300-92-12, tel. komórkowy: 888822206

Gdańsk, dnia 06.02.2013r. Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki ul. Łąkowa 1-2 80-743 Gdańsk tel.: (58)300-92-12, tel. komórkowy: 888822206 Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki ul. Łąkowa 1-2 80-743 Gdańsk tel.: (58)300-92-12, tel. komórkowy: 888822206 Gdańsk, dnia 06.02.2013r. Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Zawarta dnia. 2011 r. w Gdańsku, pomiędzy:

Zawarta dnia. 2011 r. w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia U M O W A - wzór Niniejsza umowa zawierana jest w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: świadczenie usług ochrony fizycznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr...2014 WZÓR na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej

UMOWA nr...2014 WZÓR na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej Załącznik nr 8 UMOWA nr...2014 WZÓR na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej zawarta w dniu... roku w Gdańsku pomiędzy: Szpitalem Dziecięcym Polanki im. Macieja Płażyńskiego

Bardziej szczegółowo