Wykonywanie izolacji przeciwdrganiowych maszyn i urządzeń przemysłowych 713[08].Z4.03

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonywanie izolacji przeciwdrganiowych maszyn i urządzeń przemysłowych 713[08].Z4.03"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Tomasz Plewiński Wykonywanie izolacji przeciwdrganiowych maszyn i urządzeń przemysłowych 713[08].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: mgr inż. Ryszard Janas dr inż. Ewelina Sadowska Opracowanie redakcyjne: inż. Danuta Frankiewicz Konsultacja: inż. Danuta Frankiewicz mgr inż. Teresa Sagan Korekta: Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 713[08].Z4.03 Wykonywanie izolacji przeciwdrganiowych maszyn i urządzeń przemysłowych zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu montera izolacji budowlanych. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Zasady organizacji stanowiska do wykonywania izolacji przeciwdrganiowych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Zasady posługiwania się narzędziami i sprzętem podczas wykonywania izolacji przeciwdrganiowych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Właściwości materiałów stosowanych w izolacjach przeciwdrganiowych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Zasady obsługi maszyn i urządzeń do wykonywania wibroizolacji Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Izolacje przeciwdrganiowe fundamentów pod maszyny Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania izolacji przeciwdrganiowych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Warunki techniczne wykonania i odbioru robót Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 52 2

4 1. WPROWADZENIE Zdobywając kwalifikacje zawodowe w zawodzie montera izolacji budowlanych będziesz przyswajać wiedzę i kształtować umiejętności zawodowe, korzystając z nowoczesnego modułowego programu nauczania. Do nauki otrzymujesz Poradnik dla ucznia, który zawiera: wymagania wstępne wykaz umiejętności, jakimi powinieneś dysponować przed przystąpieniem do nauki w tej jednostce modułowej, cele kształcenia (wykaz umiejętności) jakie ukształtujesz podczas pracy z tym poradnikiem, czyli czego nowego się nauczysz, materiał nauczania, czyli co powinieneś wiedzieć, aby samodzielnie wykonać ćwiczenia, pytania sprawdzające - zestawy pytań, które pomogą Ci sprawdzić, czy opanowałeś podane treści i możesz już rozpocząć realizację ćwiczeń, ćwiczenia, które mają na celu ukształtowanie Twoich umiejętności praktycznych, sprawdzian postępów zestaw pytań, na podstawie którego sam możesz sprawdzić, czy potrafisz samodzielnie poradzić sobie z problemami, jakie rozwiązywałeś wcześniej, wykaz literatury, z jakiej możesz korzystać podczas nauki. W rozdziale Pytania sprawdzające zapoznasz się z wymaganiami wynikającymi z potrzeb zawodu dekarza. Odpowiadając na te pytania, po przyswojeniu treści z Materiału nauczania, sprawdzisz swoje przygotowanie do realizacji Ćwiczeń, których celem jest uzupełnienie i utrwalenie wiedzy oraz ukształtowanie umiejętności intelektualnych i praktycznych. Po przeczytaniu każdego pytania ze Sprawdzianu postępów zaznacz w odpowiednim miejscu TAK albo NIE właściwą, Twoim zdaniem, odpowiedź. Odpowiedzi NIE wskazują na luki w Twojej wiedzy i nie w pełni opanowane umiejętności. W takich przypadkach jeszcze raz powróć do elementów Materiału nauczania lub ponownie wykonaj ćwiczenie (względnie jego elementy). Zastanów się, co spowodowało, że nie wszystkie odpowiedzi brzmiały TAK. Po opanowaniu programu jednostki modułowej nauczyciel sprawdzi poziom Twoich umiejętności i wiadomości. Otrzymasz do samodzielnego rozwiązania test pisemny oraz zadanie praktyczne. Nauczyciel oceni oba sprawdziany i na podstawie określonych kryteriów podejmie decyzję o tym, czy zaliczyłeś program jednostki modułowej. W każdej chwili, z wyjątkiem testów końcowych, możesz zwrócić się o pomoc do nauczyciela, który pomoże Ci zrozumieć tematy ćwiczeń i sprawdzi, czy dobrze wykonujesz daną czynność. Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji programu jednostki modułowej musisz przestrzegać zasad ujętych w regulaminach, instrukcjach przeciwpożarowych, przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska wynikających z charakteru wykonywanych prac. Z zasadami i przepisami zapoznasz się w czasie nauki. 3

5 Schemat układu jednostek modułowych 713[08].Z4 Technologia wykonywania izolacji akustycznych i przeciwdrganiowych 713[08].Z4.01 Dobieranie materiałów, narzędzi i sprzętu do izolacji akustycznych i przeciwdrganiowych 713[08].Z4.02 Wykonywanie izolacji akustycznych w budynkach 713[08].Z4.03 Wykonywanie izolacji przeciwdrganiowych maszyn i urządzeń przemysłowych 713[08].Z4.04 Wykonywanie izolacji akustycznych obiektów o podwyższonych wymaganiach akustycznych 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: stosować zasady współpracy w grupie, brać udział w dyskusji, formować i prezentować własne opinie, korzystać z różnych źródeł informacji, czytać ze zrozumieniem, interpretować zależności przedstawione za pomocą wykresów, schematów, wzorów, tabel, diagramów, dokonywać obserwacji i opisu zjawisk fizycznych, posługiwać się terminologią budowlaną, określać znaczenie i rodzaje rysunków technicznych, wymiarować i opisywać rysunki techniczne, czytać rysunki techniczne, przenieść wymiary z dokumentacji na miejsce realizacji, dokonać pomiarów i wykonać rysunki inwentaryzacyjne, definiować izolacje termiczne i akustyczne, charakteryzować materiały, z których wytwarza się materiały termoizolacyjne i przeciwdźwiękowe. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: zorganizować stanowisko do wykonania izolacji przeciwdrganiowej zgodnie z wymaganiami technologicznymi, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, odczytać dokumentację w zakresie niezbędnym do wykonania zadania, oszacować ilość materiału do wykonania prac i sporządzić zapotrzebowanie materiałowe, dobrać materiały do wykonania izolacji przeciwdrganiowej, dobrać narzędzia do wykonania prac i posłużyć się przyrządami pomiarowymi, przetransportować i dokonać składowania materiałów na stanowisku pracy, wykonać izolację przeciwdrganiową fundamentów pod maszyny, wykonać izolację przeciwdrganiową urządzeń przemysłowych, sprawdzić poprawność wykonanej pracy i usunąć usterki, ocenić stan techniczny istniejącej izolacji przeciwdrganiowej i dokonać naprawy uszkodzonych fragmentów, wykonać demontaż izolacji i zagospodarować odpady, zmontować rusztowanie do wykonania robót, przygotować i zastosować materiały pomocnicze, wykonać przedmiar i obmiar robót, wykonać pracę z zachowaniem warunków technicznych. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Zasady organizacji stanowiska do wykonywania izolacji przeciwdrganiowych Materiał nauczania Izolacje przeciwdrganiowe maszyn i urządzeń wykonuje się w miejscu usytuowania danej maszyny czy urządzenia. Przepisy związane z organizacją stanowiska pracy powinny uwzględniać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy przeciwpożarowe. Stanowiska pracy powinny być urządzone stosownie do rodzaju wykonywanych na nich czynności oraz psychofizycznych właściwości pracowników, przy czym wymiary wolnej (nie zajętej przez urządzenia) powierzchni stanowiska pracy powinny zapewnić pracownikom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny z uwzględnieniem wymagań ergonomii. Podczas organizacji stanowiska do wykonywania izolacji przeciwdrganiowych należy przestrzegać ogólnych zasad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które odnoszą się do większości prac montażowo-budowlanych takich jak: na stanowisku roboczym powinny się znajdować tylko narzędzia niezbędne do zaplanowanej pracy, narzędzia powinny być składowane w odpowiednim porządku, elektronarzędzia używane do wykonania zadania powinny być składowane w suchych miejscach, a uruchomienie powinno być poprzedzone sprawdzeniem stanu obudowy, wyłącznika i przewodu zasilającego, materiał przewidziany do wykonania zadania powinien być składowany na stanowisku roboczym w ilościach zapewniających jego wykonanie, aby zapewnić ciągłość prac montażowych, odpady powstałe w czasie wykonywania zadania powinny być składowane w miejscu specjalnie do tego celu przygotowanym, aby nie były przyczyną wypadków, na stanowisku roboczym powinien panować ład i porządek Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczenia. 1. Gdzie wykonuje się izolacje przeciwdrganiowe? 2. Jakie przepisy należy uwzględnić przy organizacji stanowiska pracy do wykonywania izolacji przeciwdrganiowych? 3. W jaki sposób powinny być urządzone stanowiska pracy do wykonywania izolacji przeciwdrganiowych? 4. Jakie przepisy należy przestrzegać przy wykonywaniu wibroizolacji? 5. Dlaczego przechowuje się i magazynuje materiały potrzebne do wykonania wibroizolacji na terenie budowy? 6. W jakim celu odpady powstałe podczas wykonywania zadania składuje się w jednym miejscu? 7

9 Ćwiczenia Ćwiczenie W pomieszczeniu gospodarczym należy wykonać izolację przeciwdrganiową bliżej nieokreślonego urządzenia. Umiejscowienie urządzenia wskaże Ci nauczyciel (bądź wybierz je sam). Zaproponuj: miejsce ułożenia narzędzi oraz miejsce składowania materiałów, które potrzebne będą Ci do wykonania zadania. miejsce gromadzenia odpadów powstałych w czasie wykonywania zadania. Nie przejmuj się nieznajomością pewnych informacji na przykład pod jaką maszynę ma zostać wykonana wibroizolacja, celem tego zadania nie jest bowiem dobór narzędzi, a jedynie sprawdzenie Twoich umiejętności przestrzennego sytuowania odpowiednich elementów składowych do wykonania zadania (nauka abstrakcyjnego myślenia). Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy, 2) zaplanować przebieg wykonania zadania ćwiczenia plan zapisać w zeszycie, 3) przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 4) dobrać narzędzia materiały i sprzęt, 5) sporządzić w zeszycie notatkę z przeprowadzonego ćwiczenia, 6) sformułować wnioski z realizacji ćwiczenia, 7) zaprezentować efekty swojej pracy, 8) dokonać samooceny pracy, 9) uporządkować stanowisko pracy. Wyposażenie stanowiska pracy: stół warsztatowy, narzędzia i sprzęt do montażu izolacji, materiały izolacyjne, sprzęt kontrolno-pomiarowy, instrukcje stanowiskowe, stanowiskowe przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, literatura Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) wytłumaczyć, gdzie i dlaczego wykonuje się izolacje przeciwdrganiowe? 2) określić, w jaki sposób powinny być urządzone stanowiska pracy do wykonywania izolacji przeciwdrganiowych? 3) określić zasady, które należy przestrzegać podczas organizacji stanowiska do wykonywania izolacji przeciwdrganiowych? 4) wytłumaczyć, w jakim celu odpady powstałe podczas wykonywania zadania składuje się w jednym określonym miejscu? 8

10 4.2. Zasady posługiwania się narzędziami i sprzętem podczas wykonywania izolacji przeciwdrganiowych Materiał nauczania W pracach związanych z wykonywaniem izolacji przeciwdrganiowych używa się narzędzi i sprzętu wykorzystywanego w większości prac ogólnobudowlanych. Narzędzia i sprzęt w zależności od sposobu uruchamiania można podzielić na: ręczny, ręczny z napędem elektrycznym. Do narzędzi ręcznych zaliczamy: przymiar kreskowy - do bezpośredniego pomiaru długości, jest wykonany z taśmy stalowej. Na jej krawędziach znajduje się podziałka: jedna o wartości działki elementarnej równej 1 mm, a druga - 0,5 mm. Kreski podziałki są różnej długości, co znacznie ułatwia odczyt wartości pomiaru, drewniany przymiar składany - do mierzenia elementów długich, przymiar taśmowy - do mierzenia elementów znacznej wielkości (10-30 m), poziomnica murarska - do kontrolowania poziomu i pionu montowanego elementu, powinna mieć długość co najmniej 50 cm i być wyposażona w dwie libelle. Jedna z nich umieszczona jest równolegle do długości pomiarowych i służy do badania poziomu, druga umieszczona w poprzek poziomnicy jest używana do sprawdzania pionowości (rys. 1), nóż monterski (rys. 2), nożyce do cięcia blachy (rys. 3), nożyce do cięcia prętów (rys. 6), piłki ręczne do metalu, szczypce (rys. 4), klucze płaskie, oczkowe, hakowe, płasko-oczkowe, fajkowe, rurowe - służą do dokręcania nakrętek na śruby mocujące, przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji przeciwdrganiowych gdzie, zastosowanymi wibroizolatorami są sprężyny. Do sprzętu z napędem elektrycznym zaliczamy: wiertarki ręczne, wkrętarki, piły tarczowe (kątówki) - są to piły z wymiennymi tarczami do cięcia drewna, metalu i betonu (kamienia). Sprawne i szybkie wykonanie zadania wiąże się z odpowiednim doborem dostępnych narzędzi i sprzętu. Na stanowisku roboczym do wykonywania izolacji przeciwdrganiowych powinny być dostępne wszystkie narzędzia, które monter przewidział używać w trakcie wykonywania zadania. Prawidłowy dobór narzędzi oznacza pełne wykorzystanie możliwości technicznych oraz płynną realizację założonych zadań, jednak, aby było to możliwe, za każdym razem przy użyciu tych samych narzędzi, narzędzia te powinny być odpowiednio używane i eksploatowane. 9

11 Przez użytkowanie narzędzi nie należy rozumieć tylko ich stosowania do przeznaczonych celów, ale również ich konserwację. Konserwacji narzędzi należy dokonywać systematycznie w trakcie ich użytkowania, a polega ona na utrzymywaniu ich w odpowiedniej czystości oraz na właściwym ich przechowywaniu. Narzędzia i urządzenia powinny być przechowywane w miejscach dostatecznie suchych, odpowiednio ułożone i posegregowane. Należy pamiętać o tym, aby metalowe części nieużywanych przez dłuższy czas narzędzi były zabezpieczone przed rdzą - należy posmarować ich powierzchnię specjalnymi smarami lub olejami. Rys. 1. Poziomnica aluminiowa długości 50cm 2 libelki PEGASUS typ 500 [11] Rys. 2. Nóż monterski sierpak [11] Rys. 3. Nożyce do cięcia blachy 260 mm zagięte [11] Rys. 4. Szczypce 160mm uniwersalne [11] Rys. 5. Nożyce do cięcia blachy 250mm typ angielski [11] 10

12 Rys. 6. Nożyce do prętów 750mm / 30" 12mm [11] Rys. 7. Klucz płaski 8-10 mm [11] Rys. 8. Klucz oczkowy odgięty mm [11] Rys. 9. Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 13 mm [11] Rys. 10. Klucz hakowy 9-32 mm wielofunkcyjny [11] Rys. 11. Klucz fajkowy przebity 13 mm [11] 11

13 Rys. 12. Klucze rurowe 10 szt mm [11] Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. W jaki sposób można podzielić narzędzia i sprzęt wykorzystywany do wykonywania izolacji przeciwdrganiowych? 2. Jakie narzędzia, możemy zaliczyć do narzędzi ręcznych? 3. Jak brzmi zasada pomiaru długości przymiarem kreskowym? 4. Jaki sprzęt zaliczamy do sprzętu ręcznego z napędem elektrycznym? 5. Co należy sprawdzić przed przystąpieniem do pracy z urządzeniami elektrycznymi? 6. Co należy rozumieć przez odpowiednie używanie i eksploatowanie narzędzi? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Na podstawie rysunku zamieszczonego w załączniku Nr 1 do ćwiczenia, ustal: nazwę sprzętu kontrolno-pomiarowego, elementy składowe sprzętu, zasadę posługiwania się nim. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy, 2) zaplanować przebieg wykonania zadania ćwiczenia plan zapisać w zeszycie, 3) zapoznać się z sprzętem kontrolno-pomiarowym, 4) określić elementy budowy sprzętu, 5) opisać zasadę posługiwania się sprzętem, 6) sporządzić w zeszycie notatkę z przeprowadzonego ćwiczenia, 7) sformułować wnioski z realizacji ćwiczenia, 8) zaprezentować efekty swojej pracy, 9) dokonać samooceny pracy, 10) uporządkować stanowisko pracy. 12

14 Wyposażenie stanowiska pracy: stół warsztatowy, instrukcje stanowiskowe, rysunek sprzętu w załączniku nr 1, Załącznik nr 1 Rysunek sprzętu kontrolno-pomiarowego Ćwiczenie 2 W pomieszczeniu serwerownii, na nierównej posadzce należy rozłożyć materiał izolacyjny (tafle gumowe). Poszczególnych tafli gumowych nie należy niczym łączyć. Celem tego zadania jest odpowiednie wypoziomowanie powstałej podłogi z tafli gumowych. Do poziomowania posadzki użyj zaprawy samopoziomujacej. Sposób wykonania ćwiczenia: Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy, 2) zaplanować przebieg wykonania zadania ćwiczenia plan zapisać w zeszycie, 3) przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 4) zapoznać się ze stanowiskiem pracy, 5) dobrać potrzebne narzędzia i sprzęt kontrolno-pomiarowy, 6) wypoziomować posadzkę, 7) rozłożyć tafle gumowe, 8) sprawdzić poprawność wykonania, 9) zachować ład i porządek na stanowisku pracy, 10) sporządzić notatkę z przeprowadzonego ćwiczenia w zeszycie, 11) sformułować wnioski z realizacji ćwiczenia, 12) zaprezentować efekty swojej pracy, 13) dokonać samooceny pracy, 14) uporządkować stanowisko pracy. Wyposażenie stanowiska pracy: sprzęt kontrolno-pomiarowy, instrukcje obsługi sprzętu, instrukcje stanowiskowe, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, zaprawa samopoziomująca, tafle gumowe. Ćwiczenie 3 Do wykończenia cokołu maszyny postawionej na wibroizolacjach potrzebny jest pas blachy o wymiarach 210 mm x 475 mm. Pas ten należy wyciąć z arkusza blachy zgodnie z wymiarami. 13

15 Sposób wykonania ćwiczenia: Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy, 2) zaplanować przebieg wykonania zadania ćwiczenia plan zapisać w zeszycie, 3) przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 4) dobrać potrzebne narzędzia i sprzęt kontrolno-pomiarowy do cięcia, 5) wytrasować wymiary na arkuszu blachy, 6) wyciąć pas blachy zgodnie z wymiarami, 7) wykończyć cokół modelu maszyny ustawionej na wibroizolatorach, 8) zachować ład i porządek na stanowisku pracy, 9) sporządzić w zeszycie notatkę z przeprowadzonego ćwiczenia, 10) sformułować wnioski z realizacji ćwiczenia, 11) zaprezentować efekty swojej pracy, 12) dokonać samooceny pracy, 13) uporządkować stanowisko pracy. Wyposażenie stanowiska pracy: sprzęt kontrolno-pomiarowy, narzędzia do cięcia blachy, instrukcje obsługi narzędzi i sprzętu, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, model cokołu maszyny postawionej na wibroizolacjach, arkusz blachy 260 mm x 500 mm Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) dokonać podziału narzędzi i sprzętu, w zależności od stopnia skomplikowania? 2) rozpoznawać sprzęt z napędem elektrycznym? 3) posługiwać się narzędziami i sprzętem w sposób bezpieczny? 4) wytłumaczyć co należy rozumieć przez odpowiednie używanie i eksploatowanie narzędzi? 14

16 4.3. Właściwości materiałów stosowanych w izolacjach przeciwdrganiowych Materiał nauczania Materiały izolacyjne w izolacjach przeciwdrganiowych muszą charakteryzować się wysoką trwałością i znaczną sprężystością, to znaczy muszą powracać do stanu pierwotnego po usunięciu sił i obciążeń. Do materiałów stosowanych w izolacjach przeciwdrganiowych zaliczamy: sprężyny stalowe, gumę, korek naturalny, filc, wielowarstwowe tkaniny bawełniane przesączone mieszanką polimerową (podkładki podkowadłowe). Sprężyny stalowe Sprężyny stalowe (wibroizolatory sprężynowe) znajdują szerokie zastosowanie w technice wibroizolacji ze względu na swoje zalety: [1] łatwość uzyskiwania małych częstości drgań swobodnych dla dużych obciążeń przy zachowaniu małych wymiarów wibroizolatora, możliwość stosowania sprężyn stalowych w wysokich temperaturach, przy zachowaniu dopuszczalnych naprężeń można uniknąć zjawiska osiadania sprężyn, przy zastosowaniu odpowiednich stali lub stopów uzyskuje się odporność na działanie wpływów atmosferycznych, kwasów itp., parametry i ich właściwości są na tyle ścisłe, że istnieje wystarczająca zgodność obliczeń z rzeczywistością. Sprężyny stalowe mimo wielu zalet, bardzo dobrej absorpcji wibracji mechanicznych, niestety mają także wadę - zdolność przenoszenia dźwięków. Niedogodność tą można jednak rozwiązać w stosunkowo łatwy sposób, stosując razem ze sprężynami materiały dźwiękochłonne jakimi są przykładowo elastomery. Na rysunku 13 zaprezentowano wibroizolatory sprężynowe. Rys. 13 Wibroizolator wielosprężynowy (z lewej) i zawiesie sprężyste (z prawej) firmy LBF. [8] 15

17 Guma W izolacjach przeciwdrganiowych wykorzystywane są również elastomery kauczuk naturalny oraz produkty syntetyczne (np. Buna N i Neopren). Produkty syntetyczne przewyższają kauczuk naturalny odpornością na wysoką temperaturę i działanie olejów, jednak elastycznością mu nie dorównują. Ponadto gumy charakteryzują się: zdolnością tłumienia drgań, zdolnością tłumienia dźwięków, wrażliwością na wpływy termiczne, zalecane temperatury 0-60 o C (Buna N i Neopren do 90 o C), wrażliwością na oleje mineralne (gumy olejoodporne - Buna N i Neopren), odpornością na wodę (gumy wrażliwe na wodę - Neopren, mają tendencje do puchnięcia przy zanurzeniu w wodzie), możliwością łączenia z metalami na gorąco lub zimno, różną twardością w zależności od odmiany (w technice wibroizolacji znajdują zastosowanie gumy twardości o Sh [Shore`a], przy czym gumy miękkie o Sh, gumy twarde powyżej 55 o Sh), nieściśliwością, pod obciążeniem prostopadłym następuje spęcznienie powierzchni bocznych (nieobciążonych). (rys.14) Rys. 14. Guma poddana różnym rodzajom obciążenia. [7] Rys. 15. Sprężyste płyty gumowe firmy LBF typ ASOPEN. [8] 16

18 Korek naturalny Korek naturalny stał się materiałem wykorzystywanym do wibroizolacji dzięki dużym zdolnościom do sprężystego odkształcania, ponadto korek odznacza się : małym ciężarem objętościowym, niewielką przepuszczalnością płynów i gazów, odpornością na działanie wody i smarów, dobrą ściśliwością dochodzącą do 25%, bez wykazywania znaczniejszego rozszerzania się, długowiecznością (może przetrwać nawet kilkadziesiąt lat nie tracąc swoich właściwości sprężystych). Płyty korkowe wyrabia się w wyniku silnego ściskania korka naturalnego, a następnie poddaje się je obróbce w przegrzanej parze. Należy podkreślić, że do wibroizolacji nie nadają się płyty z kruszywa korkowego na lepiszczu asfaltowym lub białkowym przeznaczone do izolacji termicznej lub akustycznej. Filc Do lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku materiałem używanym do wykonywania izolacji przeciwdrganiowych maszyn szybkoobrotowych był filc z ubitej sierści, zabezpieczony od gnicia powłoką z PCV. Podkładki z filcu łatwo ulegały zanieczyszczeniu, zmieniały swe właściwości i nie były trwałe, w wyniku czego zostały wyparte przez podkładki z tworzyw sztucznych o lepszych parametrach. Podkładki podkowadłowe Podkładki podkowadłowe składają się z wielu sprasowanych warstw mocnej tkaniny bawełnianej, dokładnie przesączonych specjalną mieszanką polimerową (Neopren i Chenigum) zawierającą środki przeciw grzybom i pleśni Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Czym powinny charakteryzować się materiały izolacyjne w izolacjach przeciwdrganiowych? 2. Jakie materiały stosowane są w izolacjach przeciwdrganiowych? 3. Jakie cechy charakterystyczne posiadają sprężyny stalowe stosowane do izolacji przeciwdrganiowych? 4. Jakie cechy charakterystyczne posiada guma stosowana do izolacji przeciwdrganiowych? 5. Jaką nazwę handlową nadano gumą olejoodporne? 6. Jakie cechy charakterystyczne posiada korek naturalny stosowany do izolacji przeciwdrganiowych? 7. Jakie cechy charakterystyczne posiadają filc i podkładki podkowadłowe? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Na budowę dostarczono: płyty gumowe (z kauczuku naturalnego, Buna N i Neopren), płyty z korka naturalnego, sprężyny stalowe (różnych typów i wielkości), niestety osoba, która odbierała transport materiałów nie znała zasad ich przechowywania 17

19 i pozostawiła je przed budynkiem. Zapoznaj się z opisami miejsc składowania materiałów budowlanych. Wskaż gdzie należy przechowywać poszczególne materiały, biorąc pod uwagę ich cechy techniczne. Sposób wykonania ćwiczenia: Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy, 2) zaplanować przebieg wykonania zadania ćwiczenia plan zapisać w zeszycie, 3) przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 4) zapoznać się z rodzajem dostarczanych materiałów, 5) przeczytać opisy zawierające charakterystyki materiałów, 6) dobrać miejsce przechowywania zgodnie z właściwościami materiałów, 7) zachować ład i porządek na stanowisku pracy, 8) sporządzić w zeszycie notatkę z przeprowadzonego ćwiczenia, 9) sformułować wnioski z realizacji ćwiczenia, 10) zaprezentować efekty swojej pracy, 11) dokonać samooceny pracy, 12) uporządkować stanowisko pracy. Wyposażenie stanowiska pracy: opis miejsc składowania materiałów wibroizolacyjnych, wykazy materiałów wibroizolacyjnych z określeniem miejsc ich składowania, charakterystyki techniczne materiałów izolacyjnych. Ćwiczenie 2 Weź kawałek płyty z kauczuku naturalnego i obciąż go znacznym ciężarem (na przykład kowadłem). Obserwuj zachowanie materiału pod wpływem obciążenia. Sposób wykonania ćwiczenia: Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy, 2) zaplanować przebieg wykonania zadania ćwiczenia plan zapisać w zeszycie, 3) przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 4) zapoznać się z rodzajem materiału, 5) obciążyć próbkę ciężarkiem, 6) obserwować zachowanie materiału pod wpływem obciążenia, 7) zachować ład i porządek na stanowisku pracy, 8) sporządzić w zeszycie notatkę z przeprowadzonego ćwiczenia, 9) sformułować wnioski z realizacji ćwiczenia, 10) zaprezentować efekty swojej pracy, 11) dokonać samooceny pracy, 12) uporządkować stanowisko pracy. 18

20 Wyposażenie stanowiska pracy: próbka kauczuku naturalnego, kowadło, instrukcje stanowiskowe. Ćwiczenie 3 Na podstawie rysunku zamieszczonego w załączniku Nr 1 do ćwiczenia ustal nazwę oraz scharakteryzuj przedstawiony mechanizm. Sposób wykonania ćwiczenia. Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy, 2) zaplanować przebieg wykonania zadania ćwiczenia plan zapisać w zeszycie, 3) przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 4) zapoznać się z mechanizmem, 5) określić nazwę mechanizmu, 6) wypisać cechy charakterystyczne mechanizmu przedstawionego na rysunku, 7) sporządzić w zeszycie notatkę z przeprowadzonego ćwiczenia, 8) sformułować wnioski z realizacji ćwiczenia, 9) zaprezentować efekty swojej pracy, 10) dokonać samooceny pracy, 11) uporządkować stanowisko pracy. Wyposażenie stanowiska pracy: stół warsztatowy, instrukcje stanowiskowe, rysunek mechanizmu (załącznik nr 1). Załącznik nr 1 Rysunek mechanizmu [8] 19

21 Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) wskazać materiały stosowane do produkcji wibroizolatorów? 2) scharakteryzować sprężyny stalowe? 3) omówić cechy charakterystyczne gumy? 4) określić dlaczego filc jako wibroizolator został wyparty przez podkładki z tworzyw sztucznych? 5) wskazać z jakich materiałów wykonane są podkładki podkowadłowe? 6) określić jakimi cechami charakteryzuje się korek naturalny? 7) naszkicować zachowanie się gumy poddanej różnym rodzajom obciążenia? 20

22 4.4. Zasady obsługi maszyn i urządzeń do wykonywania wibroizolacji Materiał nauczania Podczas wykonywania wibroizolacji maszyn wywołujących drgania, pomocne okazują się maszyny i urządzenia stosowane w budownictwie ogólnym. Zaliczyć do nich można wszelkiego rodzaju wiertarki, wkrętarki, piły tarczowe, czy kotły do podgrzewania i topnienia mas bitumicznych. Przydatne okazują się również podnośniki o napędzie spalinowym, jak i akumulatorowym, dzięki tym maszynom możliwe stało się wykonywanie wibroizolacji w trudno dostępnych miejscach, bez konieczności rozstawiania rusztowań. Z rozwojem techniki budowa urządzeń wykorzystywanych przez człowieka staje się bardziej skomplikowana, powoduje to zaostrzenie przepisów związanych z obsługą tych urządzeń. Rygorystyczne zasady użytkowania tego rodzaju sprzętu mają na celu uchronić pracownika przed utratą zdrowia i życia. Wykonując wibroizolacje maszyn niejednokrotnie konieczne jest wykonanie otworów, bądź zamontowanie konstrukcji wsporczych, wówczas nieocenione okazują się urządzenia zasilane prądem elektrycznym, do których należy zaliczyć: wiertarki: ręczne obrabiarki do obróbki skrawaniem przy pomocy obracającego się narzędzia skrawającego, pracującego głównie powierzchnią czołową zwanego wiertłem. Służa do wiercenia, rozwiercania i pogłębiania okrągłych otworów. udarowe wiertarka w której wiertło oprócz ruchu obrotowego wykonuje ruch posuwistozwrotny uderzając o obrabiany materiał. Stosowana jest do obróbki materiałów twardych i kruchych, głównie materiałów budowlanych (rys. 16) kolumnowe wiertarka, lub jej wrzeciono jest mocowana na kolumnie umożliwiającej pozycjonowanie wiertarki, jej przesuw w pionie oraz pionowy napęd (rys. 20) wkrętarki urządzenie do wkręcania i wykręcania wkrętów, piły tarczowe (kątówki) - piły z wymiennymi tarczami do cięcia drewna, metalu i betonu (kamienia) (rys. 18). Urządzenia te powinny obsługiwać wyłącznie osoby przeszkolone z zakresu obsługi urządzeń elektrycznych. Zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo pracy podczas używania urządzeń zasilanych prądem elektrycznym ma sam pracownik. Przed przystąpieniem do pracy powinien sprawdzić nie tylko stan urządzenia, ale również stan gniazd wtyczkowych. Uszkodzone urządzenie, kabel zasilający czy gniazdo wtyczkowe może być powodem porażenia prądem, przyczyną pożaru, jak również zniszczenia samego urządzenia, czy instalacji elektrycznej. Zagrożenie wypadkiem podczas pracy z urządzeniami zasilanymi prądem elektrycznym wzrasta w miejscach dużego zawilgocenia i zaciemnienia, wiąże się to z faktem dobrej przewodności prądu elektrycznego przez wodę oraz pogorszonej percepcji człowieka w pomieszczeniach zaciemnionych. Zatem miejsca, w których wykonuje się izolacje przeciwdrganiowe maszyn powinny być prawidłowo oświetlone. W miejscach, gdzie niemożliwe jest doświetlenie miejsca pracy światłem dziennym należy stosować oświetlenie sztuczne. 21

23 Rys. 16. Wiertarka 1) uchwyt trójszczękowy zaciskany ręką, 2) uchwyt trójszczękowy zaciskany kluczem, 3) klucz do uchwytu trójszczękowego 2, 4) nastawny ogranicznik głębokości wiercenia, 5) wrzeciono zakończone gwintem, 6) rękojeść pomocnicza, 7) przełącznik funkcji udaru, 8) przełącznik przekładni, 9) obudowa przekładni, 10) obudowa silnika, 11) dźwignia zmiany kierunku obrotów, 12) przycisk uruchamiania I regulacji prędkości obrotowej wrzeciona, 13) blokada przycisku 12 do pracy ciągłej, 14) przewód zasilający zakończony wtyczką sieciową [9] Rys. 17. Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa A) wiertarka z akumulatorem, B) ładowarka akumulatorów, C) końcówki wkrętaków [9] 22

24 Rys. 18. Piła tarczowa (kątówka) z wymienialnymi tarczami. [9] Rys. 19. Wiertarka kolumnowa. [9] Przed wykonaniem właściwej wibroizolacji maszyn i urządzeń zdarza się, że konieczne jest zabezpieczenie ich fundamentów przed wpływem wilgoci. Wówczas należy odizolować wibroizolację od fundamentu maszyny mogącego podciągać kapilarnie wilgoć, masami bitumicznymi lub papą na lepiku. W przypadku oddzielenia fundamentu maszyny od wibroizolatora papą na lepiku nie napotkamy na większe trudności. Jeżeli jednak technologia wymaga użycia płynnych mas bitumicznych należy wykorzystać kotły do podgrzewania i topnienia tych substancji. Kotły i zbiorniki do podgrzewania i transportu ręcznego mas bitumicznych powinny być wypełnione najwyżej do 3/4 ich wysokości oraz powinny być zaopatrzone w pokrywy. Substancje bitumiczne (smoły, lepiki) zawierają toksyczne rozpuszczalniki organiczne, które w wyniku podgrzewania przedostają się do otoczenia. Ponadto podczas podgrzewania występuje zagrożenie wybuchem, pożarem oraz poparzeniem pracownika obsługującego kocioł. Z przytoczonych powodów przepisy pracy kwalifikują prace związane z podgrzewaniem lepiku do grupy prac niebezpiecznych, których nie należy powierzać osobom poniżej 15 roku życia. Podnośniki Wykonywanie izolacji przeciwdrganiowych nie ogranicza się jedynie do maszyn usytuowanych na poziomie gruntu. Urządzenia bądź instalacje zamontowane wysoko ponad poziomem posadzki, które również muszą posiadać wibroizolację powodują utrudnienie w pracy montera. Dostęp do takich urządzeń jest ograniczony, jednak nie niemożliwy. Najprostszym sposobem dotarcia do tych urządzeń jest rozstawienie rusztowania. Wiąże się to jednak z koniecznością pracy kilku osób. Alternatywą tego rozwiązania jest użycie podnośników, które ze względu na rodzaj zasilania można podzielić na spalinowe i akumulatorowe. Wykorzystanie podnośników spalinowych ogranicza się do otwartych przestrzeni, nie zaleca się długotrwałego stosowania ich wewnątrz hal magazynowych, czy produkcyjnych ze względu na powstające spaliny w wyniku pracy silnika. Ze względu na konstrukcję podnośniki można podzielić na: samobieżne, 23

25 nożycowe, na gąsienicach, przyczepy, na samochodach. a) b) c) Rys. 20. Podnośnik a) nożycowy, b) samobieżny, c) przyczepa. [10] Rys. 21. Podnośnik na gąsienicach [10] 24

26 Rys. 22. Podnośnik na samochodzie (zwyżka) [10] Praca na podnośniku zaliczana jest do pracy na wysokości. Wiąże się z tym konieczność posiadania przez pracownika oprócz potwierdzonych kwalifikacji do obsługi podnośnika i aktualnych badań lekarskich, również zaświadczenia o możliwości wykonywania pracy na wysokości. Praca ta wiąże się z dużym niebezpieczeństwem, bowiem upadek z wysokości może powodować wypadek. Zasady obsługi każdorazowo podaje producent danego urządzenia i to właśnie wytyczne producenta powinny być obligatoryjne w zakresie obsługi. Ze względu na bezpieczeństwo pracowników ogólne zasady obsługi maszyn i urządzeń są określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650). Przepisy te zawierają między innymi następujące wytyczne: 1. Maszyny z własnymi napędami powinny mieć urządzenia do włączania i wyłączania łatwo dostępne dla obsługującego, sprawnie działające i zabezpieczone przed przypadkowym włączeniem. 2. Maszyny z więcej niż jednym elementem sterowniczym, z wyłączeniem maszyn przenośnych trzymanych w ręku lub prowadzonych ręką, powinny być wyposażone w wyłączniki awaryjne wyróżniające się barwą i kształtem. Konstrukcja i usytuowanie wyłącznika powinny, w razie zagrożenia, zapewniać możliwość szybkiego wyłączenia napędu maszyny, także przez osobę nie zatrudnioną przy jej obsłudze. 3. Maszyny powinny być wyposażone w łatwo odróżniające się i odpowiednio oznakowane urządzenia do odłączania od wszystkich źródeł energii. 4. Ponowne przyłączenie maszyny do źródła energii nie powinno stanowić zagrożenia dla obsługi. 5. Maszyny i narzędzia oraz ich urządzenia ochronne powinny być utrzymywane w stanie sprawności technicznej i czystości zapewniającej użytkowanie ich bez szkody dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz stosowane tylko w procesach i warunkach, do których są przeznaczone. 6. O dostrzeżonych wadach lub uszkodzeniach maszyny pracownik powinien niezwłocznie zawiadomić przełożonego. 7. Maszyny, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny być niezwłocznie zatrzymane i wyłączone z zasilania energią. Wznowienie pracy maszyny bez usunięcia uszkodzenia jest niedopuszczalne. 8. Maszyny niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie powinny być wycofane z użytkowania oraz wyraźnie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie. 9. Maszyn będących w ruchu nie wolno pozostawiać bez obsługi lub nadzoru, chyba, że 25

27 dokumentacja techniczno-ruchowa stanowi inaczej. 10. Pracodawca jest obowiązany ustalić rodzaje maszyn, które wymagają stałej obsługi, a pozostawianie ich bez niej może być przyczyną katastrofy, wybuchu lub pożaru, oraz ustalić szczegółowe warunki obsługi i nadzoru nad pracą tych maszyn. 11. Maszyn będących w ruchu nie wolno naprawiać, czyścić i smarować, z wyjątkiem smarowania za pomocą specjalnych urządzeń określonych w dokumentacji technicznoruchowej. 12. Pracownicy zatrudnieni przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie mogą pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami, jak np. luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki, poły oraz bez nakryć głowy okrywających włosy. Rys. 23. Znaki umieszczone na urządzeniach mechanicznych: a)bezpieczeństwa, b) ogólny znak nakazu, c) zatrzymanie awaryjne, d) usuwanie wiórów, e) zakaz uruchamiania maszyny i urządzenia, f) ostrzeżenie przed porażeniem prądem elektrycznym [4, s. 44] Ogólne zasady obsługi urządzeń (wszelkich typów) przedstawił Stanisław Legutko w książce pod tytułem "Podstawy eksploatacji maszyn". Przedstawiamy niektóre z nich: zasada planowości obsługi zgodnie z tą zasadą obsługa urządzenia (w tym także remont) powinna być wykonana z planem, bez względu na bieżący stan urządzenia, zasada cyklu remontowego zgodnie z tą zasadą każde urządzenie powinno mieć ustalony porządek obsługi, w tym także remontów, zasada unikania równoczesnej obsługi zbyt licznej grupy urządzeń - zgodnie z tą zasadą można obsługiwać jednocześnie tylko określoną liczbę urządzeń znajdujących się w danym systemie eksploatacji, zasada systematycznej kontroli technicznej urządzenia, zasada wykonywania kontroli funkcjonowania przed każdym użyciem urządzenia i po jego zakończeniu, zasada wnikliwej analizy uszkodzeń urządzenia i wyciągania wniosków wobec winnych osób, zasada odpowiednich kwalifikacji personelu obsługi, zasada ochrony urządzenia przed szkodliwym działaniem otoczenia, zasada ciągłości obsługi zgodnie z tą zasadą należy nieustannie dbać o stan techniczny urządzenia (kontrole i konserwacje). 26

28 Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Co to jest udar w wiertarce? 2. Jak można podzielić podnośniki? 3. Jakie są ogólne zasady obsługi maszyn? 4. Jakie przepisy określił ustawodawca, w stosunku do obsługi maszyn i urządzeń, w celu ochrony życia i zdrowia pracowników? 5. Jakie znaki mogą być umieszczane na urządzeniach mechanicznych? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Napisz, jak postąpisz w przypadku, gdy maszyna, którą obsługujesz, ulega uszkodzeniu. Jakie znaki ostrzegawcze umieścisz na uszkodzonej maszynie? Sposób wykonania ćwiczenia: Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy, 2) zaplanować przebieg wykonania zadania ćwiczenia plan zapisać w zeszycie, 3) przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 4) wybrać odpowiedni znak ostrzegawczy lub informacyjny, 5) umieścić wybrany znak na uszkodzonej maszynie, 6) sporządzić w zeszycie notatkę z przeprowadzonego ćwiczenia, 7) sformułować wnioski z realizacji ćwiczenia, 8) zaprezentować efekty swojej pracy, 9) dokonać samooceny pracy. Wyposażenie stanowiska pracy: znaki ostrzegawcze, informacyjne, instrukcje obsługi maszyn. Ćwiczenie 2 Ustal i scharakteryzuj odzież w jaką nie może być ubrany pracownik zatrudniony przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami. Sposób wykonania ćwiczenia: Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy, 2) zaplanować przebieg wykonania zadania ćwiczenia plan zapisać w zeszycie, 3) przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 4) spośród dostępnej na stanowisku pracy odzieży wybrać właściwą odzież roboczą, 5) sporządzić w zeszycie notatkę z przeprowadzonego ćwiczenia, 6) sformułować wnioski z realizacji ćwiczenia, 7) zaprezentować efekty swojej pracy, 8) dokonać samooceny pracy. 27

29 Wyposażenie stanowiska pracy: znaki ostrzegawcze, odzież robocza i użytku codziennego, stanowiskowe instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) wskazać maszyny powodujące niepożądane drgania? 2) omówić ogólne zasady obsługi urządzeń (wszelkich typów)? 3) wskazać przepisy związane z obsługą maszyn i urządzeń? 4) znakować uszkodzone urządzenia mechaniczne? 5) interpretować znaki umieszczane na urządzeniach mechanicznych? 28

30 4.5. Izolacje przeciwdrganiowe fundamentów pod maszyny Materiał nauczania Każda maszyna w trakcie działania jest źródłem niepożądanych drgań. Drgania te przekazywane są przez maszynę do fundamentów, w których rozprzestrzeniają się nieraz na znaczne odległości, powodując zagrożenie zdrowia ludzi. Celem stosowania izolacji przeciwdrganiowych do fundamentów pod maszyny jest: ochrona otoczenia przed drganiami wytwarzanymi przez maszynę, ochrona wrażliwych urządzeń przed drganiami przenoszonymi przez podłoże pomieszczenia, w którym te urządzenia się znajdują, ochrona zdrowia człowieka przed niepożądanymi skutkami wibracji. Zapisane powyżej cele stosowania wibroizolacji nie są jednak wytycznymi którymi powinniśmy się kierować przy wyborze izolacji przeciwdrganiowej. Wybór izolacji przeciwdrganiowej dla danej maszyny zależy bowiem od trzech podstawowych czynników: ciężaru maszyny, częstotliwości niepożądanych drgań, sztywności konstrukcji podtrzymującej maszynę. Rozróżniamy dwa sposoby rozwiązywania wibroizolacji fundamentów pod maszyny z wykorzystaniem sprężyn stalowych: układ podparty, gdy blok fundamentowy (lub sama maszyna) jest ustawiony na wibroizolatorach (rys. 24) układ zawieszony, gdy blok fundamentowy opiera się na wibroizolatorach za pomocą wsporników i wieszaków. Rys. 24. Przykład ustawienia żelbetowego bloku fundamentowego na wibroizolatorach na podłodze hali. 1- blok fundamentowy, 2- wibroizolatory sprężynowe. [1, s.288] Układ podparty znalazł zastosowanie w przypadku maszyn o niewielkich siłach wzbudzających (takich jak: wentylatory, popy, sprężarki powietrza, urządzenia chłodnicze, kotły itp.) ustawionych na stropach budynków. Przy wibroizolacji ciężkich maszyn o znacznych siłach wzbudzających (np. młotów) wymagających dużych bloków fundamentowych, należy liczyć się z koniecznością umieszczania 29

31 bloków w specjalnych pomieszczeniach lub skrzyniach osłaniających oraz z trudnościami wynikającymi z potrzeby dostępu do wibroizolatorów w celu kontroli i konserwacji. Problem ten nie występuje w przypadku układu zawieszonego, w którym to wibroizolatory sprężynowe umieszcza się w specjalnej przestrzeni umożliwiającej dostęp w razie kontroli i konserwacji. Dodatkowo układ ten ma następujące zalety: eliminuje się w znacznym stopniu wpływ wody i zanieczyszczeń, ponieważ wibroizolatory nie znajdują się na dnie skrzyni, mniej miejsca jest potrzebne na urządzenie, gdyż zbędne są kanały rewizyjne, konieczne przy układzie podpartym, wibroizolatory obciążone są tylko w kierunku pionowym, dzięki czemu mogą być lżejsze niż w przypadku układu podpartego. Przedstawione możliwości ustawiania maszyn na wibroizolowanych fundamentach czasami okazują się niepotrzebne. Urządzenia o zwartej budowie ze sztywną podstawą mogą być ustawiane bezpośrednio na wibroizolatorach, są to jednak przeważnie małe urządzenia i maszyny. Mogą też być również usytuowane na tzw. płytach (masach) bezwładnościowych (rys. 25a) Masa bezwładnościowa nie tylko stabilizuje urządzenie, ale również pomaga w rozpraszaniu niektórych sił zanim dotrą one do izolatorów i elementów konstrukcyjnych. Mogłoby się wydawać, że warto zwiększać masę bezwładnościową wszystkich izolowanych instalacji. Nie jest to jednak możliwe (ani potrzebne) w każdym przypadku. Często bezwładność urządzenia jest tak duża w porównaniu z niewyważonymi elementami ruchomymi, że nie trzeba jej zwiększać W tabeli 1 zestawiono zalecane proporcje mas płyty bezwładnościowej oraz urządzenia. Na rysunku 25 przedstawiono przykładową płytę bezwładnościową w formie bloku z betonu oraz rozwiązanie wibroizolacji bez masy bezwładnościowej na izolowanych szynach. a) b) Rys. 25. a) płyta bezwładnościowa w formie bloku z betonu wylanego na stalową ramę - w narożnikach znajdują się wystające wsporniki rozmieszczone w sposób zapewniający uzyskanie właściwego środka ciężkości. b) pompa postawiona na izolowanych szynach.[4, s. 59] Tabela. 1. Zalecane proporcje mas płyty 30

32 bezwładnościowej oraz urządzenia. [4, s. 58] Zamocowane urządzenie Wentylatory: Od 0 do 130 mm, promieniowe, z własnym napędem osiowe, rurowe 130 mm i powyżej, z własnym napędem Urządzenia Fabrycznie wykonane jako klimatyzacyjn osobne podzespoły e od 0 do 100 mm z własnym napędem Głowice wentylatorów (tylko wtedy, gdy są oddzielone od osprzętu za pomocą giętkich łączy) Pompy odśrodkowe: z zasysaniem czołowym, zamontowane na podstawie Maszyny chłodnicze Tłokowe Zespoły odśrodkowe i absorpcyjne Odśrodkowe (napędzane silnikiem) Odśrodkowe (napędzane gazem z zewnątrz albo turbiną) Moc silnika [KM] bez płyty 1,5 : 1 bez płyty 1,5 : 1 2 : 1 bez płyty Zwykle bez płyt (patrz uwaga nr 2) 1,5 : 1 (patrz uwaga nr 2) od 100 mm z własnym napędem 2 : 1 (patrz uwaga nr 2) 1,5 : 1 (patrz uwaga nr 3) 2 : 1 (uwaga nr 3) zwykle bez płyty zwykle bez płyty patrz uwaga nr 4 patrz uwaga nr 5 3 : 1 (uwaga nr 3) Sprężarki Montowane na zbiorniku 1,5 : 1 (niezbyt duża moc silnika) powietrza albo podstawie Jednotłokowe (pionowe od 6 : 1 do 8 : 1 (patrz uwaga nr 6) bądź poziome) Uwaga nr 1: We wszystkich przypadkach grubość płyt bezwładnościowych nie powinna być mniejsza od 150 mm Uwaga nr 2: Płyty bezwładnościowe powinny być stosowane pod fabrycznie wykonanym zespołem wentylatora TYLKO wtedy, gdy głowica wentylatora jest oddzielona od pozostałych komponentów za pomocą giętkich łączy. Jeżeli głowica jest sztywno połączona z innymi elementami, nie należy stosować płyt bezwładnościowych. Jeżeli głowica wentylatora jest izolowana za pomocą sprężyn bez obudowy zapewniających ugięcie statyczne równe 1 cal, należy zamontować elastyczne ograniczniki boczne równoważące silę ciągu. Uwaga nr 3: Płyta bezwładnościowa powinna mieć kształt litery "L" albo "T", aby mogła podpierać kolanka. 31

33 Uwaga nr 4: W przypadku sprężarek napędzanych silnikami, które NIE są zamontowane na ochładzaczu, płyta bezwładnościowa jest potrzebna TYLKO wtedy, gdy producent wymaga wspólnego, które ma zapobiec ewentualnym naprężeniom rur pomiędzy sprężarką a ochładzaczem. W takim przypadku należy zastosować odpowiednio zaprojektowana betonową płytę o grubości około mm. Uwaga nr 5: Wszystkie odpowiednio wyosiowane elementy powinny być ustawione na wspólnej schodkowej płycie z betonu. Płyta betonowa ma zapewnić nie tyle bezwładność, co wspólne zamocowanie. Grubość płyty powinna być dobrana zgodnie z zasadami praktyki konstrukcyjnej. Uwaga nr 6: Ostateczne waga płyt jest ustalana na podstawie obliczeń uwzględniających niewyważone siły, wymagane granice amplitud wibracji i skuteczności izolacji. W przypadku wykorzystania tafli gumowych i płyt z korka naturalnego, jako izolatorów przeciwdrganiowych, możemy mówić jedynie o układach podpartych. Wibroizolatory te mogą być układane bezpośrednio pod podstawą maszyny, jeżeli maszyna jest dostatecznie sztywna i ciężka (rys. 26) oraz jako izolacja fundamentu będąca jego częścią. Szczegółowe wytyczne wykonywania takich izolacji zostały opisane w rozdziale "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót". Rys. 26. Bezpośrednie ustawienie maszyny na podkładkach gumowych.[1, s. 257] a. bez przytwierdzenia do podłoża, b. z przytwierdzeniem do podłoża. Tłumiki lepkościowe Tłumiki te mają prostą konstrukcję. Składają się one z pojemnika wypełnionego lepką substancją ustawionego na podłożu oraz z zanurzonego w tej substancji od góry tłoka przymocowanego do drgającego obiektu. Tłumiki te są szczególnie przydatne w przypadku występowania drgań o przebiegu przypadkowym, wstrząsów i uderzeń występujących w takich maszynach, jak młyny węglowe, maszyny tłokowe, młoty, szlifierki itp. Masę lepką stanowią komponenty bitumiczne o zróżnicowanej lepkości, a także komponent oparty na związkach poliuretanowych i innych. W takim rozwiązaniu skuteczną izolacją przeciwdrganiową stają się tłoki zanurzone w oleju. Na rysunku 27 przedstawiono podwójny tłumik lepkościowy. 32

34 Rys.27. Podwójny tłumik lepkościowy. 1- część dolna tłumika, 2- część górna tłumika, 3- poziom wypełnienia lepką cieczą, 4- poziom spodu bloku fundamentowego, 5- poziom ustawienia tłumika. [1, s. 264] Izolacja rurociągów i przewodów Również rurociągi i przewody dochodzących do maszyn mogą być przyczyną niepożądanych drgań. W większości przypadków izolacja zawieszenia rur powinna obejmować całą długość rur w maszynowni, pompowni. Każde zawieszenie rury powinno być podwieszone na właściwie dobranym zamocowaniu antywibracyjnym z uwzględnieniem ugięcia izolacji podstawy pompy. Dzięki temu powstaje swobodnie zawieszony system, który zwykle nie wymaga zastosowania dodatkowych giętkich połączeń. Główna funkcją takich połączeń jest stworzenie ruchomej instalacji (w związku z wibracjami), która nie naprężałaby sztywno zawieszonych rur i złączy. Rys. 28. Swobodne zawieszenie rur i pompy. [7, s. 59] W przypadku podłączenia przewodów wentylacyjnych do wentylatora stosuje się przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.): 154 ust.8: połączenia wentylatorów z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane za pomocą elastycznych elementów łączących, z zachowaniem wymagań określonych w 267 ust ust.7: elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25 m. 33

35 Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie są cele stosowania izolacji przeciwdrganiowych pod maszyny? 2. Od czego zależy wybór izolacji przeciwdrganiowej dla danej maszyny? 3. Jakie rozróżniamy sposoby rozwiązywania wibroizolacji fundamentów pod maszyny z wykorzystaniem sprężyn stalowych? 4. Gdzie znalazł zastosowanie układ podparty? 5. Jakie zalety posiada układ zawieszony? 6. Co to jest i jakie zadanie spełnia "masa bezwładnościowa"? 7. Jak zbudowane są tłumiki lepkościowe? 8. W jaki sposób zabezpiecza się przewody wentylacyjne przed przenoszeniem wibracji z wentylatora na instalacje wentylacyjne? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Porównaj cechy izolacji przeciwdrganiowych pod fundamenty w układzie podpartym i zawieszonym. Wskaż podobieństwa i różnice? Sposób wykonania ćwiczenia: Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zorganizować stanowisko pracy, 2) zaplanować przebieg wykonania ćwiczenia plan zapisać w zeszycie, 3) przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 4) dostępne na stanowisku pracy próbki materiałów wibroizolacyjnych pogrupować ze względu na możliwość wykorzystania ich do wykonania izolacji przeciwdrganiowych pod fundamenty w układzie podpartym i zawieszonym, 5) uzasadnić wybór, 6) omówić cechy poszczególnych grup izolacji przeciwdrganiowych, 7) zapisać notatkę w zeszycie, 8) sformułować wnioski z realizacji ćwiczenia, 9) zaprezentować efekty swojej pracy, 10) dokonać samooceny pracy. Wyposażenie stanowiska pracy: próbki materiałów do izolacji przeciwdrganiowych, plansze z materiałami. Ćwiczenie 2 Na podstawie opisu rysunku podanego w załączniku Nr 1 ustal nazwę mechanizmu oraz wypisz cechy charakterystyczne przedstawionego przedmiotu. 34

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 Urządzenia techniczne Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak konstruowane

Bardziej szczegółowo

Wibroizolacja i redukcja drgań

Wibroizolacja i redukcja drgań Wibroizolacja i redukcja drgań Firma GERB istnieje od 1908 roku i posiada duże doświadczenie w zakresie wibroizolacji oraz jest producentem systemów dla redukcji drgań różnego rodzaju struktur, maszyn

Bardziej szczegółowo

1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE.

1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE. 1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE. Informacja dotycząca BiOZ skierowana jest do Wykonawcy opracowującego Plan BiOZ, który ma na celu w celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa zawodowego. Przepisy określone

Bardziej szczegółowo

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SPIS TREŚCI I. ZASTOSOWANIE... 2 II. WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE... 2 III. KONSTRUKCJA PIŁY... 3 IV. SMAROWANIE... 4 V. PRZEGLĄD I KONSERWACJA... 4 VI.

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik budownictwa

Zawód: technik budownictwa Zawód: technik budownictwa symbol cyfrowy: 311[04] Etap pisemny egzaminu obejmuje: Część I-zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ SYMBOL CYFROWY 714[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się dokumentacją techniczną,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy ROBOTNIK BUDOWLANY. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy ROBOTNIK BUDOWLANY. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy ROBOTNIK BUDOWLANY pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA STAWIANE UCZESTNIKOM ELIMINACJI TURNIEJU ZAWODOWEGO NOWOCZESNE BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS

WYMAGANIA STAWIANE UCZESTNIKOM ELIMINACJI TURNIEJU ZAWODOWEGO NOWOCZESNE BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS Załącznik nr 3 WYMAGANIA STAWIANE UCZESTNIKOM ELIMINACJI TURNIEJU ZAWODOWEGO NOWOCZESNE BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS w zakresie konkurencji technologii posadzkarsko-okładzinowych UCZESTNIK MUSI UMIEĆ: - rozpoznać

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Praca na wysokości Prace na dachu i przy krawędzi stropu

Praca na wysokości Prace na dachu i przy krawędzi stropu Praca na wysokości Prace na dachu i przy krawędzi stropu Główne zagrożenia 1. Upadek człowieka z wysokości 2. Upadek przedmiotu z wysokości Przeciwdziałanie Organizator prac Nadzorujący prace Wykonujący

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 IZOLACJA DRGAŃ MASZYNY. 1. Cel ćwiczenia

Ćwiczenie 6 IZOLACJA DRGAŃ MASZYNY. 1. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 6 IZOLACJA DRGAŃ MASZYNY 1. Cel ćwiczenia Przeprowadzenie izolacji drgań przekładni zębatej oraz doświadczalne wyznaczenie współczynnika przenoszenia drgań urządzenia na fundament.. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik 1. Cele kształcenia - posługiwać się dokumentacją techniczną dokumentacją serwisową oraz instrukcjami obsługi urządzeń elektronicznych,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 8. Temat : Instalacja siłowa silnika z łącznikiem ŁUK L - 0 P natynkowa kabelkowa.

Ćwiczenie nr 8. Temat : Instalacja siłowa silnika z łącznikiem ŁUK L - 0 P natynkowa kabelkowa. Temat : Ćwiczenie nr 8 Instalacja siłowa silnika z łącznikiem ŁUK L - 0 P natynkowa kabelkowa. Wiadomości do powtórzenia: (podręcznik H. Markiewicz Instalacje elektryczne, rozdział 7.4. sterowanie odbiorników)

Bardziej szczegółowo

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

DEKARZ BLACHARZ BUDOWLANY

DEKARZ BLACHARZ BUDOWLANY Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy DEKARZ BLACHARZ BUDOWLANY pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ SYMBOL CYFROWY 731[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) interpretować podstawowe zjawiska

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy użytkowaniu sprzętu roboczego

Wypadki przy użytkowaniu sprzętu roboczego Wypadki przy użytkowaniu sprzętu roboczego W 2004 r. inspektorzy pracy zbadali 913 wypadków przy pracy, w których źródłami czynników niebezpiecznych, powodujących urazy, były maszyny, aparatura, narzędzia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują: pracowników, studentów Akademii Wychowania

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Mechaniczny Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. BHP w laboratorium

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Mechaniczny Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. BHP w laboratorium POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Mechaniczny Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji BHP w laboratorium Wybrane przepisy ogólne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych. Dz.

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE:

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE: PRZEDMIOTOWY SYESTEM OCENIANIA Z PRAKTYKI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRONIK 311[07] dla uczniów klasy III elektronicznej Technikum Nr 1 w Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E Plan zabudowy podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E INSTRUKCJA MONTAŻ U VLE 2130 E Stosowane symbole 2 Spis treści 1. STOSOWANE SYMBOLE 2 1.1 W dokumentacji 2 1.1.1 Wskazówki ostrzegawcze 2 1.1.2 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

TEMAT: NOWY ZAMEK W ŻYWCU 4 SALE: KONFERENCYJNA I, 3 SALE KOMINKOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TEMAT: NOWY ZAMEK W ŻYWCU 4 SALE: KONFERENCYJNA I, 3 SALE KOMINKOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 FIRMA USŁUGOWO-PROJEKTOWA IWANEL mgr IWAN SEPETLIEW 34-300 ŻYWIEC ul. Spacerowa 32 NIP 553-237-22-42 Tel. 033/861-40-64 TEMAT: NOWY ZAMEK W ŻYWCU 4 SALE: KONFERENCYJNA I, 3 SALE KOMINKOWE INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a jednostka projektowania Sylwia Melon-Szypulska www.wena21.com.pl biuro@wena21.com.pl biuro, ul. Górczewska 123 lok. 18, 01-109 Warszawa pracownia, ul.

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Drabiny magazynowe aluminiowe - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 11.04.2013 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Drabiny magazynowe rozstawne typ 09 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, grudzień 2012 rok.

Olsztyn, grudzień 2012 rok. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ŁĄCZNIKA POMIĘDZY PLATFORMĄ ODPRAW A BUDYNKIEM SG I IC NA TERENIE DROGOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W BEZLEDACH NAZWA

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD: MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 712905

ZAWÓD: MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 712905 ZAWÓD: MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 712905 Program praktyk dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego uczestniczących w programie STAWIAMY NA PRAKTYKĘ pilotażowy program

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU CPV Grupa - 45300000-0 Klasa - 45331200-8 Kategoria -

Bardziej szczegółowo

PUSZKI ELEKTROINSTALACYJNE I AKCESORIA

PUSZKI ELEKTROINSTALACYJNE I AKCESORIA PUSZKI ELEKTROINSTALACYJNE I AKCESORIA Puszki elektroinstalacyjne i akcesoria Według normy ČSN EN 60 670- Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i podobnego. Pod tynk... 6

Bardziej szczegółowo

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Ul. Ratuszowa 1/3 03-461Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Grupa robót

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Podesty magazynowe stalowe - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 11.04.2013 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Podesty magazynowe przestawne typ WG SPIS TREŚCI Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH SYMBOL CYFROWY 713[09] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróŝniać

Bardziej szczegółowo

Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l

Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l Nr produktu 883541 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten jest przeznaczony do rozdrabniania papieru,

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE:

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: ROK ZAŁOŻENIA 1987 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 15 tel. /Fax: (0-85) 744 17 26, tel. (0-85) 742 69 43, e-mail: profil@zetobi.com.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

Prace przygotowawcze i obróbka przewodów z tworzyw sztucznych

Prace przygotowawcze i obróbka przewodów z tworzyw sztucznych Prace przygotowawcze i obróbka przewodów z tworzyw sztucznych Narzędzia i sprzęt do montażu Poniżej na rysunkach przedstawione zostały podstawowe narzędzia i sprzęt pomocniczy do obróbki i cięcia rur z

Bardziej szczegółowo

Tłumiki akustyczne w instalacjach wentylacyjnych

Tłumiki akustyczne w instalacjach wentylacyjnych Tłumiki akustyczne w instalacjach wentylacyjnych Tłumiki ograniczają hałas w rurociągach wentylacyjnych, powstały przez takie urządzenia jak wentylatory, centrale, jak również odgłosy wydobywające się

Bardziej szczegółowo

opracował: dr Bolesław Kiczma Uniwersytet Opolski

opracował: dr Bolesław Kiczma Uniwersytet Opolski PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH opracował: dr Bolesław Kiczma Uniwersytet Opolski

Bardziej szczegółowo

Niszczarka dokumentów i płyt CD

Niszczarka dokumentów i płyt CD INSTRUKCJA OBSŁUGI Niszczarka dokumentów i płyt CD Nr produktu 883485 Strona 1 z 7 1. Przeznaczenie Ten produkt jest przeznaczony do rozdrabniania papieru, płyt CD i kart kredytowych. Osobny pojemnik zbiorczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu izolatora sekcyjnego IS 03

Instrukcja montażu izolatora sekcyjnego IS 03 Instrukcja montażu izolatora sekcyjnego IS 03 1. NIEZBĘDNE POMIARY PRZEDMONTAŻOWE - pomiar kąta pochylenia szyn torowiska zarówno wzdłużnego jak i poprzecznego. Pomiary te posłużą do ostatecznej regulacji

Bardziej szczegółowo

Kurtyny dymowe. Poznań, 11. 03. 2015r. www.malkowski.pl

Kurtyny dymowe. Poznań, 11. 03. 2015r. www.malkowski.pl Kurtyny dymowe Poznań, 11. 03. 2015r. Agenda prezentacji Kurtyny dymowe Kurtyny dymowe klasyfikacja i zastosowanie Kurtyny dymowe stałe i ruchome w II klasie wiatrowej Kurtyny dymowe szklane Normy Kurtyny

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści H-Block H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści Idea produktu... 3 Warianty płyty H-Block... 4 Zastosowanie Izolacyjnych Płyt Konstrukcyjnych H-Block... 5 H-Block plus... 6 Zastosowanie Izolacyjnych

Bardziej szczegółowo

1. Nie należy stosować masy uszczelniającej, jeżeli temperatura otoczenia wynosi poniżej 5 C.

1. Nie należy stosować masy uszczelniającej, jeżeli temperatura otoczenia wynosi poniżej 5 C. OPIS PRODUKTU Ogniochronna masa akrylowa skutecznie wypełnia szczeliny wokół rur i kabli w przejściach instalacyjnych, szczelinach i dylatacjach w przegrodach wykonanych z płyt G/K, cegły, betonu, żelbetu.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH serii MS, MC, MY, ML 1. Budowa 28 28 22 14 25 26 22 21 19 20 18 23 25 19 21 11 8 20 12 13 16 15 2 17 9 6 27 3 1 7 6 24 4 14 3 10 24 5 1. Korpus

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH.

INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH. INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH. 1. Do pracy administracyjno- biurowej może być skierowany pracownik, który posiada: - wymagane kwalifikacje do pracy na wyznaczonym stanowisku, -

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA TERIVA INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA ŻABI RÓG 140, 14-300 Morąg tel.: (0-89) 757 14 60, fax: (0-89) 757 11 01 Internet: http://www.tech-bet.pl e-mail: biuro@tech-bet.pl CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: TECHNIKA KL. V Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń

Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19 KL II i III TM Podstawy konstrukcji maszyn nauczyciel Andrzej Maląg Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń CELE PRZEDMIOTOWEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA UWAGA! Nie pracuj maszyną dopóki nie przeczytasz ze zrozumieniem instrukcji obsługi. Zwród szczególną uwagę na rozdział Instrukcja bezpieczeostwa.

Bardziej szczegółowo

4. OPIS PODNOŚNIKA Dwukolumnowy podnośnik elektromechaniczny z ramionami teleskopowymi.

4. OPIS PODNOŚNIKA Dwukolumnowy podnośnik elektromechaniczny z ramionami teleskopowymi. 4. OPIS PODNOŚNIKA Dwukolumnowy podnośnik elektromechaniczny z ramionami teleskopowymi. 4.1 Podstawowe dane techniczne Wózki przesuwane są z wykorzystaniem wysokowytrzymałych suwaków techno-polimerowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia podczas szkolenia pracowników inżynieryjno- -technicznych praktyczne przygotowanie

Ćwiczenia podczas szkolenia pracowników inżynieryjno- -technicznych praktyczne przygotowanie Ćwiczenia podczas szkolenia pracowników inżynieryjno- -technicznych praktyczne przygotowanie Praktyczne szkolenia BHP Ćwiczenia podczas szkolenia pracowników 1 Metoda 7 kroków rozwiązywanie problemów krok

Bardziej szczegółowo

SIGNAL LED-01X INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kod producenta: E93110. Data wydania: wrzesień 2012. DIPOL S.J. strona 1

SIGNAL LED-01X INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kod producenta: E93110. Data wydania: wrzesień 2012. DIPOL S.J. strona 1 SIGNAL LED-01X Kod producenta: E93110 INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA: PRZEKROCZENIE PODANYCH NIŻEJ WARTOŚCI DOPUSZCZALNYCH PARAMETRÓW SKUTKOWAĆ MOŻE USZKODZENIEM URZĄDZENIA LUB NIEBEZPIECZNYM URAZEM! Data wydania:

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE I N S T R U K C J A M O N T A Ż U Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE Lista części Poz. Opis Symbol Rysunek Ilość 1 Profil montażowy OEM L1240 KW-01-0006 L1240 2 2 Śruba sześciokątna

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ SYMBOL CYFROWY 712[06] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) organizować, uŝytkować i likwidować

Bardziej szczegółowo

SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE

SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE KARTA OPIS WYROBU Pustaki wentylacyjne produkowane przez firmę Schiedel Sp. z o.o. wykonywane są z keramzytobetonu o gęstości 1200 kg / m 3 i wytrzymałości na ściskanie minimum

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS

Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini klimatyzatora. Możesz używać tego produktu do prostego i mobilnego ochładzania w biurze, w domu lub w podróży, w samochodzie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.pl Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi Łódź ul. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

Wyższy Urząd Górniczy

Wyższy Urząd Górniczy Wyższy Urząd Górniczy Zasady bhp przy eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych Copyright by Wyższy Urząd Górniczy, Katowice 2010 Opracowanie Departament Energomechaniczny WUG Opracowanie graficzne,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu systemu bezpieczeństwa typu: NetProtect - V

Instrukcja montażu systemu bezpieczeństwa typu: NetProtect - V Instrukcja montażu systemu bezpieczeństwa typu: NetProtect - V Strona 1 Spis treści: 1. Zasady stosowania siatek bezpieczeństwa. 2. Terminy i definicje. 3. Podstawowe informacje dotyczące użytkowania siatek

Bardziej szczegółowo

Etap pisemny egzaminu obejmuje:

Etap pisemny egzaminu obejmuje: Zawód: monter konstrukcji budowlanych symbol cyfrowy: 712[04] Etap pisemny egzaminu obejmuje: Część I zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie 1. Czytać ze zrozumieniem informacje

Bardziej szczegółowo

Seminarium Minimalne i zasadnicze wymagania dla maszyn i urządzeń. Okręgowy Inspektorat Pracy Kielce maj 2013 r.

Seminarium Minimalne i zasadnicze wymagania dla maszyn i urządzeń. Okręgowy Inspektorat Pracy Kielce maj 2013 r. Seminarium Minimalne i zasadnicze wymagania dla maszyn i urządzeń MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE nabyte do 31.12.2002 r. udostępnione od 01.01.2003 r. wprowadzone do obrotu od 01.05.2004 r. - znak B (od

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót klimatyzacji sali wystawienniczej w Pałacu Scheiblera Muzeum Kinematografii w Łodzi, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 48 obr. M. Łódź Widzew 25) Spis treści:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania Centrum Edukacji Nova w Sosnowcu Rozkład materiału: Techniczne Bezpieczeństwo Pracy Technik bezpieczeństwa i higieny pracy Semestr I, w roku szkolnym 2016 Numer programu inż. Grzegorz Guździk Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE SYMBOL CYFROWY 713[06] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Dział: Materiały włókiennicze 1 Rodzaje materiałów włókienniczych. 2 Pochodzenie i zastosowanie włókien 3 Wyrób tkanin

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WENTYLACJA Inwestycja : PRZEBUDOWA WENTYLACJI W SALACH 113 I 114 BUDYNKU WYDZIAŁU FIZYKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W WARSZAWIE PRZY UL. KOSZYKOWEJ

Bardziej szczegółowo

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE 01-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA IZOLACJI TERMICZNYCH 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA I BADANIA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513

Praktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513 raktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513 1. iagnostyka, naprawa i obsługa pojazdów samochodowych 2. Organizacja obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 1. iagnostyka i naprawa podzespołów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Charly 1

Instrukcja obsługi Charly 1 ww.inwema.pl www.agregatdofugowania.pl, www.agregatydlabudownictwa.pl Instrukcja obsługi Charly 1 Wskazówki bezpieczeństwa 1. Należy przy wszelkich czynnościach np. wymiana pojemnika na wodę lub wymiana

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

Łożyska wieńcowe PSL Montaż i konserwacja

Łożyska wieńcowe PSL Montaż i konserwacja Łożyska wieńcowe PSL Montaż i konserwacja ZABEZPIECZENIE, PAKOWANIE, TRANSPORT I SKŁADOWANIE Przed pakowaniem łożyska wieńcowe są zabezpieczane płynnym środkiem konserwującym zapewniającym ochronę przed

Bardziej szczegółowo

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego.

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego. Załącznik nr 5 do wniosku Standardowe rozwiązania techniczne 1. Szafki pomiaru bilansującego 1.1. Zabudowa szafek pomiaru bilansującego. 1.1.1. Szafka pomiaru bilansującego stacji SN/nN zawiera urządzenia

Bardziej szczegółowo

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 303 PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień

Wspólny Słownik Zamówień 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa inwestycji: INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII W WARSZAWIE UL. INDIRY GANDHI 14 Inwestor: Instytut Hematologii i Transfuzjologii 00-02776 Warszawa ul. Indiry Gandhi

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu termoizolacyjnej obudowy studni głębinowej ETO-TERM

Instrukcja montażu termoizolacyjnej obudowy studni głębinowej ETO-TERM Instrukcja montażu termoizolacyjnej obudowy studni głębinowej ETO-TERM Opis produktu Termoizolacyjna obudowa studni głębinowej ETO-term produkcji EOTECH stanowi innowacyjne rozwiązanie w swojej kategorii.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAMÓWIEŃ Bramy przemysłowe zwijane Aluprof BPR - na konsolach stałych typu KNS - na konsolach jezdnych typu KNJ

ARKUSZ ZAMÓWIEŃ Bramy przemysłowe zwijane Aluprof BPR - na konsolach stałych typu KNS - na konsolach jezdnych typu KNJ ARKUSZ ZAMÓWIEŃ Bramy przemysłowe zwijane Aluprof BPR - - - 1 - Treść zawarta w dokumentacji podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Stół do obróbki termicznej płyt z tworzyw mineralnych SG-125x60 Edycja 1.0 Spis treści : 1. Przeznaczenie str. 3 2. Opis urządzenia str. 4 3. Praca z urządzeniem str. 7 4. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY MIESZKANIA NA MIESZKANIE DZ. NR 22/1 ul. Winogrady 150 w Poznaniu. INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

12.1 Praktyka zawodowa 4 tyg. 160 godz.

12.1 Praktyka zawodowa 4 tyg. 160 godz. TEHNIK MEHANIK (311504) 12.1 raktyka zawodowa 4 tyg. 160 godz. Uwaga: wymiar 120 godzin jest minimum natomiast rzeczywista liczba godzin to 160. I. ezpieczeństwo procesu produkcyjnego części maszyn i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcje obchodzenia się z produktem

Instrukcje obchodzenia się z produktem [fibre C] BY RIEDER Instrukcje obchodzenia się z produktem Instrukcja dotycząca prawidłowego stosowania paneli fibrec dla uniknięcia uszkodzeń. Niniejsze wytyczne odnośnie postępowania z produktem są obowiązujące

Bardziej szczegółowo

GEKOBOX. Instrukcja montażu

GEKOBOX. Instrukcja montażu GEKOBOX Instrukcja montażu 1. GEKOBOX Podstawowe informacje GEKOBOX to programowalny, zewnętrzny, komputer sterujący przeznaczony do okresowego zwiększania mocy i momentu obrotowego silnika. GEKOBOX jest

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zawodowych dla klasy trzeciej Technikum Elektrycznego

Program praktyk zawodowych dla klasy trzeciej Technikum Elektrycznego Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych (w zakładach wytwarzających lub przesyłających energię elektryczną) przygotować osprzęt elektroenergetyczny do budowy sieci i rozdzielni,

Bardziej szczegółowo

: Przebudowa instalacji klimatyzacji sal operacyjnych Górnego Bloku Operacyjnego

: Przebudowa instalacji klimatyzacji sal operacyjnych Górnego Bloku Operacyjnego "FASADA"SP.C. 71-520 Szczecin ul. Niemcewicza 26, tel./fax 42-28-757, fasada@espol.com.pl INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Inwestycja : Przebudowa instalacji klimatyzacji sal operacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik Elektryk 311303

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik Elektryk 311303 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik Elektryk 311303 Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych (w zakładach wytwarzających lub przesyłających energię elektryczną) - przygotować osprzęt

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

Connection. Wtyczki z ochroną silnika seria MOST

Connection. Wtyczki z ochroną silnika seria MOST Connection to the future Wtyczki z ochroną silnika seria MOST WTYCZKI Z OCHRON SILNIKA Rozłączanie i ochrona wszystkich jedno- i trójfazowych silników SKUTKI NIE STOSOWANIA WTYCZEK MOST: Czy znasz te problemy...

Bardziej szczegółowo

MEFA - elementy sprężyste

MEFA - elementy sprężyste Elementy sprężyste MEFA - elementy sprężyste Elementy sprężyste Elementy sprężyste MEFA przeznaczone są szczególnie do elastycznego mocowania i zawieszania rurociągów lub podparcia agregatów. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo