1. Wiring diagram 1. Schemat połączeń

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wiring diagram 1. Schemat połączeń"

Transkrypt

1 1. Wiring diagram 1. Schemat połączeń CONNECTING TERMINALS L 230V Power supply N 05 Left loudspeaker output (red terminal/+) 06 Right loudspeaker output (red terminal/+) 04 Common loudspeaker ouput (black terminals/-) 2 15Vdc Sound regulator power supply 4 Mass A FM tuner antenna signal M FM tuner antenna mass It is advisable that the direct current that provides power to the power supply (ref.11298) be connected to a specific Automatic Switch In order to isolate and allow you to disconnect the Audio System independently from the rest of the electrical appliances in the home. Other devices such as smoke extractors, air conditioning units, fridges and ventilators can negatively affect the reception of the FM signal and produce noises on the audio lines. Podłączenie L Zasilanie 230V N 05 Wyjście lewego głośnika 06 Wyjście prawego głośnika 04 Wyjście głośnikowe wspólne 2 15Vdc zasilanie 4 Masa A Podłączenie anteny FM M Masa anteny Wskazane jest, aby prąd stały, który podłączony jest do zasilacza (ref.11298) powinien być podłączony do osobnego przełącznika w celu izolacji. Pozwala to na odłączenie systemu audio niezależnie od pozostałych urządzeń elektrycznych w domu. Inne urządzenia, takie jak wyciągi dymu, klimatyzatory, lodówki i wentylatory mogą negatywnie wpłynąć na odbiór sygnału FM i produkcji szumów na linii audio. 2. Introduction 2. Wprowadzenie The new is here. It provides the finest features offered by the 400 Series, available in the convenient form of a kit. Like the 400 Series, the is user-friendly in design. Its clear and easily accessible menus allow the user to failor the settings according to the needs of each client. The direct FM tuning, the adjustable lighting, the screen with bigger letters and numbers, the choice of language, etc. are just some of the functions available in this customer-centered design /426A1 control unit EISSOUND 42691/426A1 control unit What else does the offer? It was designed for people who want to enjoy sound in radio or music in areas of the home with no television or stereo system, no sound pre-installation and who have no desire to undergo major improvements. The is the ideal accessory to enjoy the best possible sound in the kitchen and bathroom by means of a control unit that blends right into the decor. Nowy produkt 42691/426A1 dostarcza wysokiej jakości dźwięk. Dostępny jest w wygodnej formie zestawu i jest przyjazny dla użytkownika. Jego jasne i łatwo dostępne menu pozwala użytkownikowi na dowolne ustawienia w zależności od potrzeb. Bezpośredniego strojenia FM, regulowane oświetlenie, ekran z dużymi literami i cyframi, wybór języka, itp. to tylko niektóre z funkcji dostępnych w tym produkcie /426A1 - został zaprojektowany dla ludzi, którzy chcą cieszyć się dźwiękiem radia lub muzyki w domu bez telewizora lub systemu stereo. Jest idealny, aby cieszyć się dźwiękiem w kuchni i łazience. KEYS TO UNDERSTANDING THE SYMBOLS USED IN THIS MANUAL SYMBOLE UŻYWANE W INSTRUKCJI

2 The symbol over a key means the key should be pressed for the time specified Symbol oznacza, iż należy przycisk przytrzymać przez pewien czas. In some cases it will be necessary to press two keys simultaneously to execute a particular command. W niektórych przypadkach konieczne będzie naciśnięcie dwóch klawiszy jednocześnie, aby wykonać dane polecenie. Some keys serve the function of a cursor to scroll through the menus. When the key in question is used as a cursor, it will be illustrated with the cursor symbols that appear on the face of the control unit. 3. Getting start 3. Rozpoczęcie 3.1. First time 3.1. Pierwsze użycie Installers By default, the control unit is set to stereo. To configure other settings use the installation menu option Mono/Stereo and Audio Output. Users Once the control unit has been installed it is ready for normal operation. Once the control unit is connected to the mains, it will remain powered even it is in OFF state. That means that the OFF state (as indicated in this manual) really means a.standby. state Niektóre klawisze spełniają funkcję kursora do poruszania się po menu. Kiedy przycisk jest tak stosowany będzie na wyświetlaczu ilustrowany jako symbol kursora. Instalatorzy Domyślnie, sterownik jest ustawiony na stereo. Aby skonfigurować inne ustawienia użytkowania, należy przejść do dalszej części instrukcji. Użytkownicy Gdy sterownik jest już zainstalowany i gotowy do normalnej pracy. Gdy sterownik jest podłączony do sieci, będzie zasilany nawet nie jest w stanie OFF. Oznacza to, że stan OFF (jak wskazano w instrukcji) naprawdę oznacza stan gotowośći. To turn on, press the on/off key. The display will light up and the icon enabled. To select discman/mp3/ipod input for the control unit, press To adjust the volume Aby włączyć, naciśnij klawisz ON / OFF. Na wyświetlaczu ikona się uaktywnia. Aby wybrać discman/mp3/ipod wejście dla sterowania, naciśnij CH. Regulacja głośności To select the tuner, press FM Aby włączyć radio, naciśnij klawisz FM. To tune to a station, key in the station frequency followed by the FM key. For example, to tune to the station at 94.7 MHz. Aby dostroić stację, wprowadź częstotliwość stacji następnie naciśnij klawisz FM. To automatically seek stations 3.2 Programming Menus 3.1. Programowanie menu Automatyczne wyszukiwanie stacji.

3 Installation Menu This menu stores information regarding the parameters that affect the installation's proper operation. This programming should be done by a specialized technician. Configuration Menu This menu stores information regarding the personalized operating mode for each user. Programming Menu This menu stores information regarding the features that can be programmed by the user and which can be easily modified. Menu instalacji To menu przechowuje informacje dotyczące parametrów, które wpływają na prawidłowe działanie instalacji. Programowanie powinno być wykonane przez instalatora. Menu Konfiguracja To menu przechowuje informacje dotyczące indywidualnych trybów pracy dla każdego użytkownika Menu programowania To menu przechowuje informacje na temat funkcji, które mogą być zaprogramowane przez użytkownika, które mogą być łatwo modyfikowane. When the item to be programmed appears on the display it will be flashing, thus indicating it is ready to be modified. If there are several choices possible (for example, the days of the week, the digits of a date), the + and - keys can be used to scroll back and forth between the items. The numeric keys can also be used to modify the item. In addition to using the numeric keys, in some cases the + and - keys themselves can be used to modify an item to be programmed. To store the new setting, press PRG. The item will flash quickly, indicating that the new setting has been stored. To delete a setting that has been entered, press the ZERO key for 1. To exit a programming option without saving a setting, press ON/OFF. Gdy dana funkcja będzie zaprogramowanan na wyświetlaczu pojawi się migająca lampka, wskazując tym samym, że jest gotowy do zmian. Jeżeli istnieje kilka możliwych wyborów (na przykład, dni tygodnia, cyfr daty), + i - może być używany do przewijania w przód i tył między elementami. Klawiszy numerycznych, można również wykorzystać do zmiany pozycji. Oprócz korzystania z klawiatury numerycznej w niektórych przypadkach klawiszy + i - same mogą być wykorzystywane do modyfikowania pozycji do zaprogramowania. Aby zapisać nowe ustawienie, naciśnij PRG. Element będzie szybko migać, wskazując, że nowe ustawienie zostało zapisane. Aby usunąć ustawienie, które zostały wprowadzone, naciśnij przycisk ZERO na 1. Aby wyjść z opcji programowania bez zapisywania ustawień, naciśnij przycisk ON / OFF. To access programming menu option.adjust the tuner seek sensitivity. To access the configuration menu option.personalize your greeting. To access the installation menu option.select loudspeaker output Aby uzyskać dostęp do opcji menu programowania. Ustawić tuner szukać czułości. Aby uzyskać dostęp do opcji konfiguracji menu. Spersonalizować powitanie. Aby uzyskać dostęp do opcji menu instalacji. Wybrać wyjście głośnikowe 4. Instalation 4. Instalacja 4.1 Wiring Diagram 4.1. Schemat połączeń If the room is monophonic, connect any of the speakers and set the control unit to MONO. (See Mono/Stereo Installation) 8ohm speakers can be connected to the control unit outputs. In this case, the control unit must be set to 8. (See Audio Output Installation). To connect the FM antenna, connect a 76 cm wire to terminal A or connect a 75 antenna input to terminals A (signal) and M (mass). Jeżeli pokój jest monofoniczny, podłącz jeden z głośników i ustawi sterowanie na MONO. (Patrz Mono / Stereo Installation) 8ohm głośniki mogą być podłączone do wyjść centrali. W tym przypadku, układ sterowania musi być ustawiony na 8. (Patrz Audio wyjścia). Aby podłączyć antenę FM, podłącz kabel 76 cm do terminala lub podłącz 75 wejścia antenowego do zacisków (sygnał) i M (masa).

4 If it is necessary to connect an amplifier or power stage to a control unit's output, the control unit must be set to AMPLIFIER. (See Audio Output Installation). Connect the amplifier to terminals 2, 4, 05 and 06 on the control unit. All wire sections are 0.25 mm except supply wires (terminals 2 and 4), which are 1 mm. The network tapping wires are standard. 4.2 Instalation menu 4.1. Menu Defines whether the control unit's audio output (terminals 04, 05, 06) is connected in mono or stereo mode. In a control unit in stereo, outputs 05 and 06 respond to the left and right channels. In a control unit in mono, both outputs are identical and can therefore be used interchangeably. Jeżeli jest to niezbędne do podłączenia wzmacniacza mocy lub do jednostki sterującej wyjścia, układ sterowania musi być ustawiony na wzmacniacz. (Patrz Audio wyjścia). Podłącz wzmacniacz do zacisków 2, 4, 05 i 06 na jednostce sterującej. Wszystkie odcinki drutu 0,25 mm, z wyjątkiem przewodu zasilania (zaciski 2 i 4), które są 1 mm. Przewody dotykające sieci są standardowe. Określa, czy jednostki sterującej wyjście audio (zaciski 04, 05, 06) jest połączony w trybie mono lub stereo. W centrali w stereo, wyjścia 05 i 06 odpowiedzi na lewym i prawym kanale. W centrali w trybie mono, oba wyjścia są identyczne i mogą być używane zamiennie. To change the output setting to mono Aby zmienić ustawienia wyjścia mono. Defines the impedance connected to the control unit's audio output (terminals 04, 05, 06) between the following options: 16 passive loudspeaker 8ohm passive loudspeaker amplifier line To change the setting to 8 Definiuje impedancji podłączonych do jednostki sterującej wyjście audio (zaciski 04, 05, 06) między następujące opcje: 16 pasywny głośnik 8ohm głośnik pasywny wzmacniacz linia Aby zmienić ustawienia na 8 Deletes all settings and programming data from the control unit, restoring manufacturer default settings. Usuwa wszystkie ustawienia i programowania danych z jednostki sterującej, przywracanie do ustawień fabrycznych producenta. To activate delete process Aby włączyć usuwanie procesu. To initiate the process Once the control unit starts up, the manufacturer default settings are enabled. Shows control unit.s software version. Aby zainicjować proces Gdy sterownik jest uruchamiany, domyślne ustawienia producenta są włączone. Pokazuje wersjię oprogramowania. 5. Settings 5. Ustawienia

5 To select the language of all display text. To select a different language (for example, English). Aby wybrać język wyświetlanego tekstu. Aby wybrać inny język (np. angielski). Allows you to personalize the message that appears on the display when the control unit is powered on (a maximum of 18 characters). Scroll through the name until you reach the character you want to change. Key in the new greeting using the alphanumeric keypad. Pozwala na spersonalizowanie wiadomości. Na wyświetlaczu pojawi się, gdy sterownik jest włączony (maksymalnie 18 znaków). Przewijanie nazwy, aż pojawi się funkcja, którą chcesz zmienić. Wprowadź nowe powitanie za pomocą klawiatury alfanumerycznej. Disallows access to save and delete tuning pre-sets. Disallow permission. Blokuje dostęp do zapisania i usuwania ustawień fabrycznych. Allows remote control selection To activate the remote control operation, use the + and keys to scroll to number 14. To block remote control operation, select a value other than 14 Pozwala na zdalne sterowanie. Aby włączyć pilot zdalnego sterowania, należy użyć przycisku + i przejdź do nr 14. Aby zablokować zdalne sterowanie, wybierz wartość inną niż 14. Deletes all setting and programming data from the control unit, restoring the initial default settings. This option does not affect installation data Usuwa wszystkie ustawienia i programowania danych z jednostki sterującej, przywracając początkowe ustawienia domyślne. Ta opcja nie wpływa na dane instalacji. Activate delete process Aktywuj usuń proces. Initiate the process Rozpoczęcie procesu. 6. User programming 6. Programowanie przez użytkownika

6 6.1 Alarm 6.1. Alarm The Kit is equipped with two programmable alarms with two operation modes. Zestaw wyposażony jest w dwa programowalne alarmy z dwoma trybami pracy. Change the enable setting, also available as a quick access function Zmiana umożliwia ustawienie, dostępna także jako funkcja szybkiego dostępu. Scroll to next program setting in alarm mode Przejście do ustawienia programu w trybie alarmowym. Enter to program time Set the time Scroll to next program setting in alarm mode Enter to program the days of the week alarm will be set Scroll through days Scroll through days Wprowadź czas programu. Ustaw czas. Przejście do ustawienia programu w trybie alarmowym Funkcja alarmu w konkretnych dniach tygodnia. Przewiń dni Przewiń dni Change Scroll through days Change Zmień Przewiń dni Zmień Store Scroll to next program setting in alarm mode Enter program to select alarm sound Change Scroll to next program setting in alarm mode Przejście do ustawienia programu w trybie alarmowym. Wpisz program, aby wybrać dźwięk alarmu. Zmień. Przejście do ustawień programu w trybie alarmowym.

7 Enter to program the alarm volume Change Wprowadź do programu głośność alarmu. Zmień Auto standby 6.2. Auto standby Option to program a time for the control unit to automatically go into standby mode ( music) shuts off) Możliwość zaprogramowania czasu centrala automatycznie przejdzie w stan czuwania tryb (muzyka) wyłącza się. For example, to program auto stand-by for 11:45 p.m. every day except Saturday and Sunday Na przykład, do programu auto stand-by do 23:45 każdego dnia z wyjątkiem sobót I niedziel Sleep 6.3. Sleep Sleep time can be adjusted to the user's needs by using the following programming option Czas snu może być dostosowany do potrzeb użytkownika za pomocą opcji programowania Time and date 6.4. Czas i data Enter time program Wpisz program czasowy. Enter Wejście. For example, to set 10:54 Na przykład, aby ustawić 10:54. Scroll to next step Przesuń do następnego kroku. Enter Wejście FM Seek Sensitivity 6.5.

8 The option to adjust the automatic station seek sensitivity for the control unit's internal FM tuner Opcja regulacji automatycznej stacji szukać czułość urządzenia w wewnętrznej tuner FM To adjust the new sensitivity; 4=max, 1=min. Aby ustawić nową wrażliwość, 4 = max, 1 = min. 7. Panel 7. Panel

współczynnika mocy Doc: I340PLGB0313_DCRG8.doc 30/10/2012 s. 1 / 39 I340 PL GB 0313

współczynnika mocy Doc: I340PLGB0313_DCRG8.doc 30/10/2012 s. 1 / 39 I340 PL GB 0313 PL I340 PL GB 0313 DCRG8 Automatyczny regulator współczynnika mocy INSTRUKCJA OBSŁUGI DCRG8 Automatic Power Factor Controller INSTRUCTIONS MANUAL UWAGA! Należy uważnie przeczytać instrukcję przed instalacją

Bardziej szczegółowo

English. Quick Start Guide Skrócona instrukcja obsługi. www.polsky.tv

English. Quick Start Guide Skrócona instrukcja obsługi. www.polsky.tv English Quick Start Guide Skrócona instrukcja obsługi www.polsky.tv Dune HD TV-102 Quick Start Guide Table of Contents 3 Table of Contents 4 16 Polski English Quick Start Guide Skrócona instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Doc: MHIT100B1012_PL-GB.doc 04/03/2014 p. 1 / 19

Doc: MHIT100B1012_PL-GB.doc 04/03/2014 p. 1 / 19 I377 PL GB 0314 PL DCRL3 DCRL5 Automatyczny regulator współczynnika mocy INSTRUKCJA OBSŁUGI GB DCRL3 DCRL5 Automatic Power Factor Controller INSTRUCTIS MANUAL UWAGA! Przed użyciem i instalacją urządzenia

Bardziej szczegółowo

Digital HD series. Short instructions TechniSat DVB-C

Digital HD series. Short instructions TechniSat DVB-C PL EN Short instructions TechniSat DVB-C Digital HD series With CONAX card reader and two PCMCIA interfaces for use with CI modules, as well as a card reader for use with SD, MMC, MS and CF cards Unit

Bardziej szczegółowo

Doc: I336PLGB0312_RGK800_RGK800SA 14/03/2011 s. 1 / 50

Doc: I336PLGB0312_RGK800_RGK800SA 14/03/2011 s. 1 / 50 I336 PLGB 0312 31100162 RGK800 RGK800SA Sterowniki agregatów prądotwórczych INSTRUKCJA OBSŁUGI PL RGK800 RGK800SA Generating set control unit INSTRUCTIONS MANUAL UWAGA! Należy uważnie przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

PK5501 RFK5501 PK5500 RFK5500 PK5516 RFK5516 PK5508 RFK5508. PK55XX/RFK55XX-433 v1.1. English, Polski, Česky,

PK5501 RFK5501 PK5500 RFK5500 PK5516 RFK5516 PK5508 RFK5508. PK55XX/RFK55XX-433 v1.1. English, Polski, Česky, PK55XX/RFK55XX-433 v1.1 Installation Instructions, Instrukcja instalacji, Instalační pokyny, 安 装 说 明 English, Polski, Česky, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 7 8 9 7 8 9 * 0

Bardziej szczegółowo

Doc: I378PLGB0214_RGK600_RGK600SA_RGK601_RGK601SA.doc 29/08/2013 s. 1 / 39

Doc: I378PLGB0214_RGK600_RGK600SA_RGK601_RGK601SA.doc 29/08/2013 s. 1 / 39 I378 PL GB 02 14 PL RGK600 - RGK601 RGK600SA - RGK601SA Sterowniki agregatów INSTRUKCJA OBSŁUGI RGK600 - RGK601 RGK600SA - RGK601SA Generating set controller INSTRUCTIONS MANUAL UWAGA! Należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

HD-527. Odbiornik Naziemnej Telewizji Cyfrowej DVB-T. wersja polska. + english version

HD-527. Odbiornik Naziemnej Telewizji Cyfrowej DVB-T. wersja polska. + english version Instrukcja obsługi HD-527 Odbiornik Naziemnej Telewizji Cyfrowej DVB-T wersja polska + english version Copyright 2010, Firma Dipol, ul. Ciepłownicza 40, 31-587 Kraków, Poland This document may not be copied

Bardziej szczegółowo

9 0 MENU. Remote Control RC 1825 V- P-

9 0 MENU. Remote Control RC 1825 V- P- Contents Remote Control RC 1825... 2 Contents... 3 Preparation & Safety Precautions... 3 Viewing the Connections (Optional) [Connections may vary depending on your model.]... 5 Viewing the Connections

Bardziej szczegółowo

The provider of the device reserves the right to modify the device without any prior notice.

The provider of the device reserves the right to modify the device without any prior notice. 50.7HD-DVBT User manual Instrukcja obsługi The provider of the device reserves the right to modify the device without any prior notice. Lark Europe Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-5836

User s manual NVR-5836 User s manual (short) NVR-5836 NVR-5836 User s manual (Short) ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding sp. z o.o. 2 NVR-5836 User s manual (Short) ver.1.0 FOREWORD INFORMATION

Bardziej szczegółowo

URZ0198. SET TOP BOX Digital receiver. Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL

URZ0198. SET TOP BOX Digital receiver. Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL URZ0198 SET TOP BOX Digital receiver Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL Owner s manual SAFETY INFORMATION TO REDUCE THE RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

Bardziej szczegółowo

TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Instructions User Instructions

TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Instructions User Instructions TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Certification Mark GB PL Installation Instructions User Instructions Instrukcja montażowa Instrukcja obsługi Index Installation

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-5609 NVR-5625

User s manual NVR-5609 NVR-5625 User s manual (short) NVR-5609 NVR-5625 NVR-5609, NVR-5625 User s manual (Short) ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding sp. z o.o. 2 NVR-5609, NVR-5625 User s manual

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-5404POE

User s manual NVR-5404POE User s manual (short) NVR-5404POE NVR-5404POE User s manual (Short) ver.1.1 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding sp. z o.o. 2 NVR-5404POE User s manual (Short) ver.1.1 FOREWORD

Bardziej szczegółowo

User s manual (short form) instrukcja obsługi (skrócona) NV-DVR4608(S)/D NV-DVR4616(S)/D

User s manual (short form) instrukcja obsługi (skrócona) NV-DVR4608(S)/D NV-DVR4616(S)/D User s manual (short form) instrukcja obsługi (skrócona) NV-DVR4608(S)/D NV-DVR4616(S)/D NV-DVR4608(S)/D and NV-DVR4616(S)/D 1.3 version. - User s manual COMMENTS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-5304 NVR-5308

User s manual NVR-5304 NVR-5308 User s manual (short) NVR-5304 NVR-5308 NVR-5304 and NVR-5308 User s manual(short) ver.1.2 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding sp. z o.o. 2 NVR-5304 and NVR-5308 User s manual(short)

Bardziej szczegółowo

Doc: I273PLGB04_11_DMG900_DMG900T.doc 26/04/2011 s. 1 / 35

Doc: I273PLGB04_11_DMG900_DMG900T.doc 26/04/2011 s. 1 / 35 I273PLGB 0411 31100126 PL DMG900 Cyfrowy analizator sieci DMG900T Przetwornik INSTRUKCJA OBSŁUGI DMG900 Digital power analyzer DMG900T Power transducer INSTRUCTIONS MANUAL UWAGA! Należy dokładnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

User s manual. NVIP-3000 series IP camera

User s manual. NVIP-3000 series IP camera User s manual NVIP-3000 series IP camera NVIP-3000 series 3MPX IP camera user s manual IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured

Bardziej szczegółowo

Aeris 196T Cordless analogue telephone (DECT)

Aeris 196T Cordless analogue telephone (DECT) Cordless analogue telephone (DECT) Instrukcja Obsługi User manual Szanowny Użytkowniku, Szanowna Użytkowniczko telefonu Swissvoice. Urządzenie Aeris 196T jest bezprzewodowym telefonem przeznaczonym do

Bardziej szczegółowo

QUICKI 731 TABLET PC

QUICKI 731 TABLET PC QUICKI 731 TABLET PC SPIS TREŚCI: SAFETY INSTRUCTIONS:... 4 INFORMATION CONCERNING MAINTANANCE AND EXPLOATATION:... 4 REMARKS CONCERNING SAFETY:... 5 1. OUTLOOK DESCRIPTION:... 6 2. POWER BUTTON USAGE:...

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-5304 POE

User s manual NVR-5304 POE User s manual (short) NVR-5304 POE NVR-5304 POE User s manual(short) ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding sp. z o.o. 2 NVR-5304 POE User s manual(short) ver.1.0 FOREWORD

Bardziej szczegółowo

PENTAGRAM Cerberus [P 6342] / [P6343]

PENTAGRAM Cerberus [P 6342] / [P6343] PTAGRAM Cerberus [P 6342] / [P6343] Skrócona instrukcja instalacji Quick Installation Guide 2011-08-18 Skrócona instrukcja instalacji PTAGRAM Cerberus [P6342] / [P 6343] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników

Bardziej szczegółowo

4-CH digital video recorder set URZ0158. User's manual Instrukcja obsługi H.264 DVR

4-CH digital video recorder set URZ0158. User's manual Instrukcja obsługi H.264 DVR 4-CH digital video recorder set URZ0158 User's manual Instrukcja obsługi EN PL H.264 DVR Owner s manual Notes The power supply of this DVR is provided through DC 12V/3A adapter, please check the power

Bardziej szczegółowo

PP15DAB. Instrukcja obsługi Owner's Manual. Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player

PP15DAB. Instrukcja obsługi Owner's Manual. Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player Instrukcja obsługi Owner's Manual Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Important Safety Instructions Caution: To

Bardziej szczegółowo

VPS11. Miernik parametrów sieci Power network meter. Instrukcja obsługi PL User s manual EN

VPS11. Miernik parametrów sieci Power network meter. Instrukcja obsługi PL User s manual EN PS11 Miernik parametrów sieci Power network meter Instrukcja obsługi PL User s manual EN 1 1 1 2 PL PS11 - miernik parametrów sieci Instrukcja montażu i użytkowania Sekcja Zawartość 1. 2. Wstęp Ekrany

Bardziej szczegółowo

10-in-1 Remote Control

10-in-1 Remote Control H O M E T E C H 10-in-1 Remote Control SFB 10.1 A1 10-in-1 Remote Control Operating manual Pilot uniwersalny Instrukcja obsługi Univerzális távirányító Használati utasítás KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21

Bardziej szczegółowo

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD User s manual (short) NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD NHDR-5004AHD, NHDR5008AHD, NHDR-5016AHD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD

Bardziej szczegółowo

50.5HD. User manual Instrukcja obsługi. www.lark.com.pl. The provider of the device reserves the right to modify the device without any prior notice.

50.5HD. User manual Instrukcja obsługi. www.lark.com.pl. The provider of the device reserves the right to modify the device without any prior notice. 50.5HD User manual Instrukcja obsługi The provider of the device reserves the right to modify the device without any prior notice. Lark Europe Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

User s manual (short form) NDR-EA4104. http://www.e-camere.ro/dvr/novus/ndr-ea4104

User s manual (short form) NDR-EA4104. http://www.e-camere.ro/dvr/novus/ndr-ea4104 User s manual (short form) NDR-EA4104 NDR-EA4104 User s manual - 1.0 version COMMENTS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply

Bardziej szczegółowo