Ostateczne Warunki Oferty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ostateczne Warunki Oferty"

Transkrypt

1 Ostateczne Warunki Oferty BARCLAYS BANK PLC (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Anglii i Walii) BARCLAYS CAPITAL (CAYMAN) LIMITED (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana na Kajmanach) PROGRAM EMISJI STRUKTURYZOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH: Obligacji o wartości do GBP, Certyfikatów oraz Warrantów BARCLAYS BANK PLC Emisja Obligacji o wartości do PLN powiązanych z Koszykiem Towarów Giełdowych, z terminem wykupu w 2010 r. Seria SN14308 Okres Obowiązywania Oferty: od 10 września 2008 r. (włącznie) do 30 września 2008 r. (włącznie) w ramach Programu Emisji Strukturyzowanych Papierów Wartościowych. Cena Emisji: 100,00% wartości nominalnej Niniejszy dokument został sporządzony w związku z Programem Emisji Strukturyzowanych Papierów Wartościowych realizowanym przez Barclays Bank PLC (Bank) i Barclays Capital (Cayman) Limited (BCCL). Dokument ten stanowi uzupełnienie i powinien być czytany wraz z Prospektem Podstawowym z 28 marca 2008 r., z późniejszymi uzupełnieniami i zmianami, stanowiącym prospekt podstawowy w rozumieniu Dyrektywy 2003/71/WE (Prospekt Podstawowy). Niniejszy dokument określa Ostateczne Warunki Oferty Obligacji w nim opisanych i powinien być czytany wraz z Prospektem Podstawowym. Terminy zdefiniowane w Prospekcie Podstawowym i stosowane lecz niezdefiniowane w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie Podstawowym. Niniejsze Ostateczne Warunki Oferty powinny być czytane wraz z Prospektem Podstawowym, z późniejszymi uzupełnieniami i zmianami, a także wraz z wszelkimi dokumentami, które uważane są za włączone do niniejszych Ostatecznych Warunków Oferty przez odniesienie. W zakresie dozwolonym przepisami prawa lub regulaminem Odnośnej Giełdy Papierów Wartościowych i odpowiedniego urzędu ds. notowań, stosownie do wypadku, niniejsze Ostateczne Warunki Oferty należy czytać i interpretować przy założeniu, że takie dokumenty są włączone do niniejszych Ostatecznych Warunków Oferty i stanowią ich część. Niniejszy dokument został sporządzony w celu ogłoszenia przeprowadzanej przez Barclays Bank PLC emisji Obligacji powiązanych z Koszykiem Towarów Giełdowych, o wartości do PLN, z terminem wykupu w 2010 r., Serii SN14308 (Obligacje). Inwestorzy powinni zapoznać się z treścią punktu Czynniki ryzyka w Prospekcie Podstawowym, zawierającej omówienie kwestii, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o inwestycji w Obligacje. 10 września 2008 r. Barclays Capital

2 Dystrybucja niniejszego dokumentu i oferta Obligacji mogą podlegać w niektórych jurysdykcjach ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa. Osoby, które znajdą się w posiadaniu niniejszych Ostatecznych Warunków Oferty powinny zapoznać się z takimi ograniczeniami i ich przestrzegać. Szczegółowe informacje na temat ograniczeń sprzedaży w różnych jurysdykcjach przedstawiono w części Kupno i sprzedaż w Prospekcie Podstawowym. W szczególności, Obligacje nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane w trybie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych (US Securities Act) z 1933 r., z późn. zm. i podlegają wymogom obowiązującego w Stanach Zjednoczonych prawa podatkowego. Obrót Obligacjami nie został zatwierdzony przez amerykańską Komisję ds. Towarowych Kontraktów Terminowych (Commodity Futures Trading Commission) w trybie amerykańskiej Ustawy o giełdach towarowych z 1936 r., z późn. zm. (Commodity Exchange Act). Z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, Obligacje nie mogą być w żadnym czasie oferowane, sprzedawane ani wydawane w Stanach Zjednoczonych ani na rzecz podmiotów amerykańskich i żaden podmiot amerykański nie może w żadnym czasie nabywać ani sprzedawać Obligacji, ani też utrzymywać pozycji na Obligacjach. Informacje o czynnikach ryzyka: Potencjalni inwestorzy powinni zapoznać się z treścią punktu "Czynniki ryzyka związane z Obligacjami" w Prospekcie Podstawowym, zawierającej omówienie kwestii, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o inwestycji w Obligacje. Ponadto potencjalni inwestorzy powinni wziąć pod uwagę m.in. poniższe informacje: Ochrona kapitału w odniesieniu do niniejszych Obligacji obowiązuje wyłącznie w wypadku ich utrzymania do pierwotnie ustalonego terminu wykupu. W wypadku ich sprzedaży przed terminem wykupu lub w wypadku ich Wcześniejszego Wykupu, Obligatariusze mogą otrzymać kwotę mniejszą od kwoty dokonanej przez nich pierwotnie inwestycji. Obligatariusze potwierdzają, że podejmują ryzyko kredytowe w odniesieniu do banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA oraz Emitenta, czyli Barclays. Obligatariusze potwierdzają, że Depozyt nie korzysta z ochrony zwyczajowo przyznawanej konsumentom.

3 CZĘŚĆ A Warunki Obligacji Obligacje są oferowane na poniższych warunkach, które uzupełniają, modyfikują i/lub zmieniają warunki ogólne (Warunki Ogólne) zamieszczone w Prospekcie Podstawowym z 28 marca 2008 r. Strony Emitent: Gwarant: Zarządzający: Agent ds. Obliczeń: Agent ds. Emisji i Płatności: Barclays Bank PLC Barclays Bank PLC Barclays Bank PLC The Bank of New York OBLIGACJE NIE ZOSTAŁY ANI NIE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE W TRYBIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH (US SECURITIES ACT) Z 1933 R., Z PÓŹN. ZM. (USTAWA US SECURITIES ACT). OBLIGACJE SĄ OBLIGACJAMI NA OKAZICIELA I PODLEGAJĄ WYMOGOM OBOWIĄZUJĄCEGO W STANACH ZJEDNOCZONYCH PRAWA PODATKOWEGO. Z ZASTRZEŻENIEM PEWNYCH WYJĄTKÓW, OBLIGACJE NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE ANI SPRZEDAWANE W STANACH ZJEDNOCZONYCH, ANI NA RZECZ BĄDŹ NA RACHUNEK PODMIOTÓW AMERYKAŃSKICH (ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZAWARTĄ W REGULACJI S USTAWY US SECURITIES ACT (REGULACJA S)). NINIEJSZE OSTATECZNE WARUNKI OFERTY ZOSTAŁY SPORZĄDZONE PRZEZ EMITENTA NA POTRZEBY OFERTY I SPRZEDAŻY OBLIGACJI POZA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH NA RZECZ OSÓB INNYCH NIŻ PODMIOTY AMERYKAŃSKIE NA PODSTAWIE REGULACJI S ORAZ NA POTRZEBY EWENTUALNEGO NOTOWANIA OBLIGACJI NA WŁAŚCIWEJ GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEGO DOKUMENTU. DOKŁADNIEJSZE INFORMACJE NA TEMAT WSPOMNIANYCH I NIEKTÓRYCH INNYCH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH OFEROWANIA I SPRZEDAŻY OBLIGACJI ORAZ DYSTYBUCJI NINIEJSZYCH OSTATECZNYCH WARUNKÓW OFERTY I PROSPEKTU PODSTAWOWEGO ZNAJDUJĄ SIE W CZĘŚCI KUPNO I SPRZEDAŻ W PROSPEKCIE PODSTAWOWYM. Warunki dotyczące Obligacji 1. Nazwa Obligacji: Obligacje Powiązane z Towarami Giełdowymi, o wartości do PLN, z terminem wykupu w 2010 r. 2. Seria: SN Waluta Obligacji: Polski złoty (PLN) 4. Łączna wartość nominalna Obligacji: Do PLN 5. Wartość nominalna jednej Obligacji i liczba Obligacji: Do 100 PLN ( Obligacji)

4 6. Forma Obligacji: Obligacje na okaziciela Tymczasowe Obligacje Globalne, wymienne na Stałe Obligacje Globalne 7. Planowana emisja Obligacji w formie ostatecznej: Tak w określonych okolicznościach, zgodnie z Prospektem Podstawowym 8. Data Emisji Obligacji: 8 października 2008 r. 9. Cena Emisji Obligacji: 100,00% wartości nominalnej 10. Giełdy papierów wartościowych, na których Obligacje są notowane: 11. Całkowita wielokrotność liczby Obligacji, jaka może być zbywana: 12. Rodzaj Obligacji i właściwego Dokumentu Ofertowego: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (rynek równoległy) Obligacje Powiązane z Towarami Giełdowymi Warunki dotyczące ewentualnych odsetek płatnych z tytułu Obligacji 13. Odsetki płatne z tytułu Obligacji: Obligacje nie są oprocentowane 14. Podstawa ustalania oprocentowania: 15. Stopa Procentowa -stała -zmienna 16. Ustalenie Stopa Ekranu: 17. Ustalenie ISDA: 18. Zysk z Amortyzacji: 19. Wartość Stała Kuponu: 20. Wartość Zmienna Kuponu: 21. Minimalna/Maksymalna Stopa Procentowa: 22. Data Płatności Odsetek: 23. Data Rozpoczęcia Naliczania Odsetek: 24. Okres Odsetkowy: 25. Ułamek Liczby Dni:

5 Warunki dotyczące wykupu 26. Godzina Ustalenia Kursu Wymiany: 27. Data Wykupu: 8 października 2010 r., z zastrzeżeniem Wcześniejszego Wykupu zgodnie z pkt 36 oraz pod warunkiem, że w wypadku Niewypełnienia Zobowiązań Dotyczących Depozytu Data Wykupu zostanie odroczona do czasu ustalenia Straty z tytułu Niewypełnienia Zobowiązań Dotyczących Depozytu 28. Wcześniejszy Wykup w wypadku: (i) Zakłócenia Hedgingu w Azji: (ii) Wzrostu Kosztów Hedgingu w Azji: 29. Wcześniejszy Wykup w wypadku zajścia Zdarzenia Podatkowego Dotyczącego Gwaranta: 30. Opcja Kupna (Call): 31. Opcja Sprzedaży (Put): 32. Data Wyceny: 1 października 2010 r. 33. Godzina Wyceny: Określona w Warunku (i) Daty Ustalania Średniej: (ii) Konsekwencja sytuacji, gdy Data Ustalenia Średniej przypada na Dzień, w Którym Wystąpiło Zakłócenie: 35. Kwota Wykupu i waluta, w której ta kwota zostanie wypłacona: O ile Obligacje nie zostaną wykupione wcześniej zgodnie z pkt 36 oraz z zastrzeżeniem zmniejszenia Kwoty Wykupu w wyniku Niewypełnienia Zobowiązań Dotyczących Depozytu, w Dacie Wykupu każda Obligacja zostanie wykupiona przez Emitenta poprzez wypłacenie Obligatariuszowi kwoty w PLN obliczonej zgodnie z następującym wzorem: (i) Jeżeli P ( i ) Kupon >100%* P ( i ) Poczatkowa, wspomniana kwota wyniesie: Nominał x (100% + Kupon) (ii) W innym wypadku wspomniana kwota wyniesie:

6 Nominał *100% gdzie: P i ) Kupon ( oznacza Cenę Towaru Giełdowego dla Indeksu Towaru Giełdowego (i) w Dacie Wyceny; P i ) Poczatkowa ( oznacza Cenę Towaru Giełdowego dla Indeksu Towaru Giełdowego (i) w Dacie Pierwszego Ustalenia Wartości Instrumentu Bazowego; Indeks Towaru Giełdowego(i) termin o znaczeniu określonym w Załączniku 1; Cena Towaru Giełdowego oznacza cenę Indeksu Towaru Giełdowego(i) w dowolnej Dacie Ustalenia Ceny, wyrażoną jako jednostkowa cena Indeksu Towaru Giełdowego(i), ustaloną na dany dzień dla określonej Ceny Referencyjnej Towaru Giełdowego; Kupon oznacza procent mieszczący się w przedziale od 20% do 28%, przy czym jego poziom ustala Agent ds. Obliczeń według własnego uznania w Dacie Transakcji. Data Pierwszego Ustalenia Wartości Instrumentu Bazowego 1 października 2008 r.; Niewypełnienie Zobowiązań Dotyczących Depozytu ma znaczenie określone w Załączniku 3; 36. Kwota Wcześniejszego Wykupu i waluta, w której ta kwota zostanie wypłacona: (a) W stosunku do Wcześniejszego Wykupu zgodnie z Warunkiem 5.4, kwota w złotych ustalona przez Agenta ds. Obliczeń według jego uznania i zgodnie z jego racjonalną oceną. (b) Dodatkowe Zdarzenie Powodujące Wcześniejszy Wykup (Niewypełnienie Zobowiązań Dotyczących Depozytu) określone w Załączniku 3.

7 37. Maksymalna i minimalna liczba Dni Roboczych przed Datą Wcześniejszego Wykupu, w których Emitent musi przekazać Zawiadomienie o Wykupie i Specjalne Zawiadomienie o Wykupie: 38. Godzina otrzymania Zawiadomienia o Wcześniejszym Wykupie i/lub Zawiadomienia od Obligatariusza: Pięć Dni Roboczych Godziny otwarcia punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO BP S.A. oraz wybranych oddziałów PKO Banku Polskiego zgodnie z zasadami standardowo stosowanymi przez Dom Maklerski PKO BP S.A. oraz zgodnie z Prospektem Podstawowym 39. Godzina Zawiadomienia o Wykupie: 10:00 czasu londyńskiego, zgodnie z Prospektem Podstawowym 10:00 czasu brukselskiego (w wypadku Euroclear Bank); 11:00 czasu brukselskiego (w wypadku przekazania przez EUCLID) 10:00 czasu luksemburskiego (w wypadku Clearstream, Luksemburg) 40. Procedury przekazywania Zawiadomienia o Wykupie, jeżeli są inne niż podane w Warunku 6.3: 41. Procedury przekazywania Specjalnego Zawiadomienia o Wykupie, jeżeli są inne niż podane w Warunku 6.3: 42. Podstawa wyboru Obligacji w wypadku przekroczenia maksymalnej Kwoty Dziennej, jeżeli nie jest to wybór proporcjonalny: 43. Dodatkowe postanowienia dotyczące wykupu Obligacji: 44. Obligacje Powiązane z Udziałowymi Papierami Wartościowymi, Obligacje Powiązane z Koszykiem Instrumentów Kapitałowych: 45. Obligacje Powiązane z Jednym Indeksem Akcji, Obligacje Powiązane z Koszykiem Indeksów:. 46. Obligacje Powiązane z Walutami: 47. Obligacje Powiązane z Kredytami: 48. Obligacje Powiązane z Towarami Giełdowymi: Ma zastosowanie. (i) Data Transakcji: 1 października 2008 r. (ii) Odnośny Towar Giełdowy/odnośne Towary Giełdowe lub Indeks/Indeksy Towarów Giełdowych: Każdy Indeks Towaru Giełdowego(i) określony w Załączniku 1

8 (iii) Cena Referencyjna Towaru Giełdowego: Cena określona w Załączniku 1 (iv) Giełda: (v) Określona Cena: Cena określona w Załączniku 1 (vi) Data Dostawy: (vii) Data Ustalenia Ceny: Data Pierwszego Ustalenia Wartości Instrumentu Bazowego i Data Wyceny z zastrzeżeniem zmian dokonanych zgodnie z Konwencją Dnia Roboczego dla Towaru Giełdowego Wspólna Wycena: (podać tylko w wypadku Koszyka Towarów Giełdowych) (viii) (ix) (x) Zdarzenia Powodujące Zakłócenie na Rynku Towaru Giełdowego: Procedura Awaryjna (Procedury Awaryjne) na wypadek Zakłócenia: Dodatkowe postanowienia w wypadku Zakłócenia Obrotu Dzień Roboczy (Dni Robocze) dla Towaru Giełdowego Konwencja Dnia Roboczego dla Towaru Giełdowego: Zgodnie z definicją w Warunku 7.7 Prospektu Podstawowego Zgodnie z definicją w Warunku 7.7 Prospektu Podstawowego Zgodnie z definicją w Warunku 7.7 Prospektu Podstawowego Zgodnie z opisem w Prospekcie Podstawowym Konwencja Następnego Dnia Roboczego (xi) Inne warunki: Zgodnie z Załącznikami. Warunki dotyczące rozliczenia 49. Rodzaj rozliczenia: Rozliczenie gotówkowe 50. Liczba walorów stanowiących jednostkę obrotu: 51. Waluta, w której zostanie dokonane rozliczenie nierzeczywiste 52. Data Płatności na potrzeby Wcześniejszego Wykupu: PLN Zgodnie z definicją w Warunku System Rozrachunkowy: Euroclear/Clearstream, Luksemburg 54. Data Rozliczenia Rzeczywistego:

9 Definicje 55. Definicja Dnia Roboczego: Londyn i Warszawa 56. Definicja Dnia Roboczego Giełdy: Zgodnie z definicją w Warunku Definicja Godziny Zawiadomienia o Wykupie: Zgodnie z definicją w Warunku Definicja Zdarzenia Podatkowego Dotyczącego Emitenta: 59. Definicja Zdarzenia Podatkowego Dotyczącego Gwaranta: Zgodnie z definicją w Warunku 12 Ograniczenia sprzedaży i postanowienia dotyczące poświadczania własności Obligacji 60. Obowiązujące amerykańskie ograniczenia dotyczące towarów giełdowych: 61. Ograniczenia sprzedaży obowiązujące poza Stanami Zjednoczonymi: 62. Potwierdzenie, że posiadacz nie jest Podmiotem Amerykańskim: Zgodnie z opisem w Prospekcie Podstawowym Zasady TEFRA D Postanowienia ogólne 63. Odnośna Konwencja Dnia Roboczego: 64. Odnośny System Rozrachunkowy, Regulamin i odpowiednie kody: Zmodyfikowana Konwencja Następnego Dnia Roboczego Euroclear Clearstream (Luksemburg) Kod ISIN: XS (i) Strona (strony) agencji Reuters (lub innego źródła referencyjnego), na podstawie której zostanie ustalony kurs wymiany na potrzeby obliczenia Kwoty Wykupu i/lub Kwoty Wcześniejszego Wykupu, lub (ii) Bank Referencyjny lub Bank Centralny podający kurs wymiany na potrzeby przeliczenia walutowego zgodnie z Warunkiem 6.9(a) 66. Ewentualne zmiany w Ramowej Umowie Subskrypcyjnej i/lub Ramowej Umowie Agencyjnej: Kod wspólny:

10 67. Ewentualne dodatkowe siedziby Agenta ds. Emisji i Płatności (oprócz jego siedziby głównej), w których będą dostępne dla posiadaczy Obligacji, przez cały okres do wykupu Obligacji, sporządzone w języku angielskim: (i) najnowsze w danym czasie roczne raporty i sprawozdania finansowe Emitenta i Gwaranta oraz raporty półroczne Gwaranta, a także (ii) kopie Ramowej Umowy Agencyjnej, Prospektu Podstawowego i niniejszych Ostatecznych Warunków Oferty: 68. Ewentualne Warunki uzupełniające warunki zawarte w Prospekcie Podstawowym lub stanowiące modyfikację tych warunków: (a) Definicja Wzrost Kosztów Hedgingu w Warunku 25 Prospektu Podstawowego zostanie zmieniona w następujący sposób: Wzrost Kosztów Hedgingu i Depozytu oznacza poniesienie przez Emitenta znacznie wyższych w odniesieniu do warunków panujących w Dacie Emisji kwot podatków, kosztów lub opłat (z wyjątkiem prowizji maklerskich) związanych z (A) nabyciem, otwarciem, ponownym otwarciem, zastąpieniem, utrzymaniem, odwróceniem lub zbyciem dowolnych transakcji lub aktywów, których nabycie, otwarcie, ponowne otwarcie, zastąpienie, utrzymanie, odwrócenie lub zbycie Emitent uzna za konieczne w celu zabezpieczenia ryzyka cenowego związanego z emisją Obligacji danej serii i wykonaniem zobowiązań wynikających z takiej emisji, (B) utrzymaniem, zastąpieniem, likwidacją lub zamknięciem Depozytu w Banku Depozytariuszu lub (C) realizacją, odzyskaniem lub przekazaniem wpływów z takich transakcji lub aktywów czy Depozytu, przy czym poniesienie takich znacznie wyższych kwot wyłącznie w wyniku pogorszenia wiarygodności kredytowej Emitenta nie będzie uznawane za Wzrost Kosztów Hedgingu. (b) Pośrednicy w Obrocie Wtórnym: Barclays Bank PLC będzie występował w charakterze pośrednika na rynku wtórnym, zapewniając codzienną płynność waloru na rynku wtórnym w normalnych warunkach rynkowych, z różnicą pomiędzy kursem kupna a kursem sprzedaży na poziomie 2% (c) Zgodnie z Załącznikami. (d) Oferta nie podlegająca wyłączeniu: Oferta Obligacji może zostać przeprowadzona za pośrednictwem Koordynatora Oferty zgodnie z art. 37 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o Ofercie Publicznej) w okresie

11 od 10 września 2008 r. (włącznie) do 30 września 2008 r. (włącznie) (Okres Obowiązywania Oferty). Obligacje zostaną wyemitowane w Polsce bez gwarancji objęcia emisji ze strony Koordynatora Oferty; żadna osoba trzecia nie podjęła zobowiązania do gwarantowania objęcia emisji Obligacji. Zob. Pozostałe Informacje w Części B poniżej. Odpowiedzialność Emitent ponosi odpowiedzialność za informacje zawarte w niniejszych Ostatecznych Warunkach Oferty. Zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem Emitenta (przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan), informacje zawarte w niniejszych Ostatecznych Warunkach Oferty są zgodne ze stanem faktycznym i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których pominięcie mogłoby mieć wpływ na znaczenie tych informacji. W imieniu Emitenta: Podpis: Należycie upoważniony Obligacje nie będą stanowić ważnego i wiążącego zobowiązania do czasu dołączenia niniejszych Warunków Oferty do Obligacji Globalnej i podpisania certyfikatu autentyczności na Obligacji Globalnej przez Agenta ds. Emisji i Płatności lub w jego imieniu.

12 CZĘŚĆ B POZOSTAŁE INFORMACJE 1. NOTOWANIE (i) Rynek notowań: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (ii) Dopuszczenie do obrotu: Zostanie złożony wniosek o dopuszczenie Obligacji do notowań na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie od 22 października 2008 r. lub w zbliżonym terminie. (iii) Łączny szacunkowy koszt dopuszczenia do obrotu: 2. RATINGI Ratingi: Krótkoterminowe niezabezpieczone zobowiązania Banku uzyskały rating A-1+ od agencji Standard & Poor s, P-1 od agencji Moody s oraz F1+ od agencji Fitch Ratings Limited; zobowiązania długoterminowe Banku uzyskały rating AA od agencji Standard & Poor s, Aa1 od agencji Moody s oraz AA od agencji Fitch Ratings Limited. W celu uniknięcia wątpliwości, Obligacjom nie przyznano indywidualnego ratingu. 3. ZAWIADOMIENIE Brytyjski Urząd ds. Nadzoru na Rynkami Finansowymi (Financial Services Authority) przekazał polskiej Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenie potwierdzające, że Prospekt Podstawowy został sporządzony zgodnie z Dyrektywą o Prospekcie. 4. INTERESY OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ZAANGAŻOWANYCH W OFERTĘ Z zastrzeżeniem informacji zawartych w Planie Dystrybucji, zgodnie z wiedzą Emitenta żadna z osób zaangażowanych w ofertę Obligacji nie posiada interesu istotnego z punktu widzenia Oferty. 5. CELE OFERTY, SZACUNKOWE WPŁYWY NETTO Z OFERTY ORAZ ŁĄCZNE KOSZTY OFERTY (i) Cele Oferty Ogólne cele związane z finansowaniem (ii) Szacunkowe wpływy netto: Do PLN (iii) Szacunkowe łączne koszty: 6. TYLKO OBLIGACJE O OPROCENTOWANIU STAŁYM - ZYSK Zysk:

13 7. TYLKO OBLIGACJE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM HISTORYCZNE STOPY PROCENTOWE NIE DOTYCZY 8. Tylko Obligacje powiązane z indeksem lub innym zmiennym parametrem ZMIANY WARTOŚCI INDEKSU/FORMUŁY/INNEGO ZMIENNEGO PARAMETRU [INFORMACJA O WPŁYWIE NA WARTOŚĆ INWESTYCJI I CZYNNIKACH RYZYKA], ORAZ INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INSTRUMENTU BAZOWEGO NIE DOTYCZY 9. Tylko Obligacje dwuwalutowe ZMIANY WARTOŚCI KURSÓW WYMIANY [ORAZ INFORMACJA O WPŁYWIE NA WARTOŚĆ INWESTYCJI] NIE DOTYCZY 10. INFORMACJE OPERACYJNE Wskazanie systemu rozliczeniowego (systemów rozliczeniowych) innego niż Euroclear Bank S.A./N.V. i Clearstream Banking Societe Anonyme oraz odpowiednich numerów identyfikacyjnych: Wydanie: Nowa Obligacja Globalna Nazwy i adresy ewentualnych dodatkowych Agentów ds. Płatności: Zamiar utrzymywania Obligacji w formie umożliwiającej ich obsługę w systemie Eurosystem: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Nieodpłatne Nie Nie 11. INFROMACJE DOTYCZĄCE OFERTY Cena Oferty: 100 PLN za Obligację Okres Obowiązywania Oferty i Dystrybutorzy Okres Obowiązywania Oferty rozpoczyna się 10 września 2008 r. (włącznie) i kończy 30 września 2008 r. (włącznie) w zwykłych godzinach pracy banków w Warszawie, przy czym okres przyjmowania zapisów może zostać skrócony lub przedłużony decyzją Emitenta Ofertę publiczną Obligacji w Polsce prowadzić będzie Koordynator Oferty, którym jest: Dom Maklerski PKO BP S.A. Paszportowanie 17 kwietnia 2008 r. lub w zbliżonym terminie, Brytyjski Urząd ds. Nadzoru na Rynkami Finansowymi (Financial Services Authority) przekazał polskiej Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenie potwierdzające, że Prospekt Podstawowy został sporządzony zgodnie z Dyrektywą o Prospekcie.

14 Obligacje zostaną wyemitowane w Polsce bez zobowiązania subemisyjnego ze strony Koordynatora Oferty; żadna osoba trzecia nie podjęła zobowiązania subemisyjnego dotyczącego Obligacji. Warunki, jakim podlega Oferta: Potencjalny Obligatariusz powinien skontaktować się z Koordynatorem Oferty przed upływem Okresu Obowiązywania Oferty. Potencjalny Obligatariusz złoży zapisy na Obligacje zgodnie z ogólnymi ustaleniami dotyczącymi zapisów na papiery wartościowe między Koordynatorem Oferty i jego klientami. Obligatariusz nie będzie musiał podejmować jakichkolwiek zobowiązań umownych związanych z zapisami na Obligacje bezpośrednio z Oferującym. Oferty Obligacji mające miejsce przed Datą Emisji uzależnione są od przeprowadzenia emisji Obligacji. Obligacje będą przydzielane zgodnie z kolejnością otrzymywania zapisów od inwestorów, do wyczerpania ich dostępnej liczby. Składanie zapisów: Możliwość przydziału Obligacji w liczbie mniejszej niż wynikająca z zapisu oraz sposób zwrotu kwot nadpłaconych przez inwestorów: Minimalna i/lub maksymalna liczba Wyrażając zgodę na nabycie Obligacji, inwestor oświadcza wobec Emitenta i zapewnia go, że nie figuruje na liście osób określonych jako designated lub blocked, prowadzonej przez amerykański Urząd Nadzoru nad Zagranicznymi Aktywami Office of Foreign Assets Control (OFAC). Zapisy na Obligacje mogą być składane w punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego PKO Bank Polski S.A. (Koordynator Oferty) oraz w wybranych oddziałach PKO Banku Polskiego. Dystrybucja Obligacji zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami standardowo stosowanymi przez Koordynatora Oferty. Minimalnie: 200 Obligacji (odpowiadające kwocie PLN); Obligacji objętych zapisem: Sposób i termin ogłoszenia wyników oferty: Wyniki oferty zostaną podane do wiadomości publicznej na trzy dni robocze przed Datą Emisji. Sposób i termin opłacenia i wydania Obligacji: Obligacje zostaną wyemitowane w Dacie Emisji po wpłaceniu na rzecz Emitenta kwoty netto wynikającej ze złożonego zapisu. Wpłata na obligacje musi być uiszczona w pełnej wysokości.

15 Kategorie potencjalnych inwestorów, którym Obligacje są oferowane oraz informacja o ewentualnym przeznaczeniu danej transzy (transz) dla określonych krajów: Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej występujące jako inwestorzy indywidualni i instytucjonalni. Ewentualne oferty w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego będą składane przez Koordynatora Oferty na podstawie zwolnienia z obowiązku publikacji prospektu przewidzianego w przepisach wdrażających Dyrektywę o Prospekcie w tych krajach. Procedura zawiadamiania osób składających zapisy o liczbie przyznanych Obligacji oraz wskazanie, czy możliwe jest rozpoczęcie obrotu przed przekazaniem zawiadomienia: Nie wcześniej niż następnego dnia po Dacie Emisji każdy inwestor, który nie złożył dyspozycji deponowania może otrzymać w punkcie Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO BP S.A. oraz w wybranych oddziałach PKO Banku Polskiego potwierdzenie nabycia obligacji. Rozpoczęcie obrotu Obligacjami przed Datą Emisji nie jest możliwe. Wysokość kosztów i podatków, do poniesienia których zobowiązana jest osoba składająca zapis lub nabywca: Nazwy i adresy, o ile są znane Emitentowi, podmiotów plasujących Obligacje w krajach, gdzie prowadzona jest oferta. Koordynator Oferty, wymieniony w pkt 68 powyżej: DOM MAKLERSKI PKO BP S.A. ul. Puławska 15, Warszawa Cena emisyjna uwzględnia prowizję dzieloną z innym podmiotem w wysokości do 4%. Szczegóły dostępne są na żądanie.

16 Załącznik 1 Koszyk Towarów Giełdowych (i) Indeks Towaru Giełdowego 1 S&P GSCI Sugar Index Excess Return (cukier) 2 S&P GSCI Wheat Index Excess Return (pszenica) 3 S&P GSCI Soybeans Index Excess Return (soja) Cena Referencyjna Towaru Giełdowego SPGS Sugar ER oznacza, że ceną na Dzień Ustalenia Ceny będzie obowiązująca w tym dniu Określona Cena dla indeksu S&P GSCI Sugar Index Excess Return, wyrażona w dolarach USA i opublikowana przez Standard & Poor's lub jego następcę na stronie Reuters Screen.SPGSSBP pokazującej ceny obowiązujące w danym Dniu Ustalenia Ceny. SPGS Wheat ER oznacza, że ceną na Dzień Ustalenia Ceny będzie obowiązująca w tym dniu Określona Cena dla indeksu S&P GSCI Wheat Index Excess Return, wyrażona w dolarach USA i opublikowana przez Standard & Poor's lub jego następcę na stronie Reuters Screen.SPGSWHP pokazującej ceny obowiązujące w danym Dniu Ustalenia Ceny. SPGS Soybeans ER oznacza, że ceną na Dzień Ustalenia Ceny będzie obowiązująca w tym dniu Określona Cena dla indeksu S&P GSCI Soybeans Index Excess Return, wyrażona w dolarach USA i opublikowana przez Standard & Poor's lub jego następcę na stronie Reuters Screen.SPGSSOP pokazującej ceny obowiązujące w danym Dniu Ustalenia Ceny. Określona Cena Oficjalna Cena Rozliczenia Oficjalna Cena Rozliczenia Oficjalna Cena Rozliczenia Data Dostawy

17 Załącznik 2 Wyłączenie odpowiedzialności w związku z Indeksem Towarów Giełdowych Znaki S&P są znakami towarowymi spółki The McGraw-Hill Companies, Inc., która udzieliła licencji na ich wykorzystanie przez Barclays w niniejszej Transakcji. Niniejsza Transakcja (,,Produkt ) nie jest w żaden sposób sponsorowana, zatwierdzana, sprzedawana ani promowana przez Standard & Poor s, oddział The McGraw-Hill Companies, Inc. ( S&P ). S&P nie składa właścicielom Produktu ani żadnym innym osobom żadnych zapewnień ani oświadczeń, wyraźnych ani dorozumianych, odnośnie celowości inwestycji w papiery wartościowe zasadniczo lub w Produkt w szczególności lub możliwości podążania przez Indeksy S&P za wynikami rynku papierów wartościowych. Jedynym powiązaniem pomiędzy S&P i Barclays ( Licencjobiorca ) jest udzielanie licencji na korzystanie z pewnych znaków towarowych i nazw handlowych S&P i Indeksów S&P, które to indeksy są określane, składane i obliczane przez S&P bez odwoływania się do Licencjobiorcy lub Produktu. S&P nie jest zobowiązany do brania pod uwagę potrzeb Licencjobiorcy lub właścicieli Produktu przy określaniu, składaniu lub obliczaniu Indeksów S&P. S&P nie jest odpowiedzialny ani nie uczestniczył w określaniu terminów, ceny lub ilości Produktu, który ma być wyemitowany ani w określaniu lub obliczaniu równania, na podstawie którego Produkt ma być zamieniony na gotówkę. S&P nie jest zobowiązany do ani nie ponosi odpowiedzialności z tytułu administrowania, wprowadzania na rynek lub obrotu Obligacjami. S&P NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI I/LUB KOMPLETNOŚCI INDEKSÓW S&P ANI JAKICHKOLWIEK DANYCH W NICH ZAWARTYCH I S&P NIE BĘDZIE PONOSIŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK BŁĘDÓW, POMYŁEK LUB PRZERW W ICH PUBLIKACJI. S&P NIE SKŁADA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, ODNOŚNIE WYNIKÓW, JAKIE MOŻE OSIĄGNĄĆ KTÓRAKOLWIEK STRONA LUB INNE OSOBY LUB PODMIOTY NA SKUTEK WYKORZYSTANIA INDEKSÓW S&P LUB JAKICHKOLWIEK DANYCH W NICH ZAWARTYCH. S&P NIE SKŁADA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, I WYRAŹNIE WYŁĄCZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH ZBYWALNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA INDEKSÓW S&P LUB JAKICHKOLWIEK DANYCH W NICH ZAWARTYCH. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZYCH STWIERDZEŃ, S&P W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD SPECJALNYCH, POŚREDNICH, WYNIKOWYCH (W TYM UTRATY ZYSKU), ANI Z TYTUŁU ODSZKODOWAŃ ZA STRATY MORALNE, NAWET JEŻELI OTRZYMA INFORMACJĘ O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. Indeksy S&P GSCI Sugar Index Excess Return, S&P GSCI Wheat Index Excess Return i S&P GSCI Soybeans Index Excess Return nie są własnością i nie są aprobowane ani zatwierdzane przez Goldman Sachs & Co. lub jej spółki powiązane.

18 Załącznik 3 Niewypełnienie Zobowiązań Dotyczących Depozytu Niewypełnienie Zobowiązań Dotyczących Depozytu oznacza niewywiązanie się przez Bank Depozytowy z zobowiązań (obejmujących również zobowiązania dotyczące płatności) dotyczących Depozytu, w tym zobowiązań z tytułu żądania spłaty. W celu uniknięcia wątpliwości, w wypadku Niewypełnienia Zobowiązań Dotyczących Depozytu, Kwota Wykupu bądź Kwota Wcześniejszego Wykupu, w zależności od wypadku, zostanie pomniejszona o kwotę równą Stracie z tytułu Niewypełnienia Zobowiązań Dotyczących Depozytu. Depozyt w dowolnym czasie Emitent lub jego podmioty stowarzyszone mogą, według własnego uznania, założyć w Banku Depozytowym oprocentowany depozyt międzybankowy (Depozyt), pod warunkiem, że całkowite saldo Depozytu nie przekroczy kwoty głównej pozostałej do spłaty. Bank Depozytowy Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Strata z tytułu Niewypełnienia Zobowiązań Dotyczących Depozytu kwota ustalana przez Agenta ds. Obliczeń w ciągu 30 Dni Roboczych od momentu Niewypełnienia Zobowiązań Dotyczących Depozytu; stanowi całkowitą kwotę straty (obejmującą koszty i wydatki) poniesionej przez Emitenta w wyniku Niewypełnienia Zobowiązań Dotyczących Depozytu, pod warunkiem, że taka kwota nie przekroczy kwoty głównej pozostałej do spłaty. Jeżeli Agent ds. Obliczeń nie będzie w stanie ustalić Straty z tytułu Niewypełnienia Zobowiązań Dotyczących Depozytu w tym okresie, Strata z tytułu Niewypełnienia Zobowiązań Dotyczących Depozytu zostanie ustalona w kwocie równej całkowitemu saldu Depozytu.

19 (a) Załącznik 4 Przepisy prawa polskiego w zakresie podatków Informacje ogólne Poniższe stanowi omówienie wybranych zagadnień polskiego prawa podatkowego, dotyczących inwestora, który jest polskim rezydentem podatkowym lub podlega opodatkowaniu w Polsce na innych zasadach. Niniejsze omówienie nie stanowi porady podatkowej. Zostało przygotowane w oparciu o przepisy polskiego prawa podatkowego oraz ich interpretacje aktualne na dzień sporządzenia niniejszego prospektu, które jednak mogą ulegać zmianom. Niniejszy opis nie stanowi wyczerpującego przedstawienia zagadnień podatkowych, które mogą być istotne dla inwestorów ze względu na ich indywidualną sytuację. Zaleca się potencjalnym nabywcom Papierów Wartościowych aby zasięgnęli porady swoich profesjonalnych doradców podatkowych odnośnie konsekwencji podatkowych związanych z nabyciem, posiadaniem, sprzedażą, umorzeniem lub przeniesieniem Papierów Wartościowych bez wynagrodzenia. (b) Opodatkowanie polskim podatkiem dochodowym prywatnego inwestora mającego status rezydenta (osoby fizyczne) (i) Przychody z inwestycji kapitałowych Przychody inne niż odsetkowe uzyskiwane przez osobę fizyczną będącą polskim rezydentem podatkowym (tzn. osobę fizyczną będącą rezydentem podatkowym w Polsce) z tytułu posiadanych instrumentów finansowych, które nie stanowią majątku przedsiębiorstwa, stanowią przychody z kapitałów pieniężnych zgodnie z art. 17 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody te podlegają opodatkowaniu ryczałtową, 19% stawką podatkową. Koszty nabycia papierów wartościowych są rozpoznawane dla celów podatkowych w chwili osiągnięcia przychodu. Co do zasady, przychód ten powinien zostać ostatecznie rozliczony przez podatnika do 30 kwietnia następnego roku. Osoby fizyczne powinny w tej sprawie skonsultować się ze swoim doradcą podatkowym. Przychody te nie łączą się z przychodami podlegającymi opodatkowaniu progresywną stawką podatkową na zasadach ogólnych. (ii) Podatek potrącany u źródła z tytułu przychodów odsetkowych Jeżeli Papiery Wartościowe są trzymane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez polski bank lub polskie biuro maklerskie (w tym na rachunku sponsora emisji), wówczas taki bank czy biuro maklerskie co do zasady powinien dokonać potrącenia podatku u źródła w wysokości 19% od jakichkolwiek odsetek czy z tytułu dyskonta (tzn. różnicy pomiędzy ceną umorzenia zapłaconą przez emitenta a pierwotną ceną zakupu Papierów Wartościowych zapłaconą przez inwestora) wypłaconego inwestorowi. Jeżeli odsetki są płatne przez podmiot zagraniczny, wówczas zgodnie z obowiązującymi obecnie interpretacjami, podmiot taki nie będzie zobowiązany do potrącenia polskiego podatku dochodowego, a podatek ten powinien zostać rozliczony przez osobę fizyczną. Potencjalnie, podmiot zagraniczny może dokonywać potrąceń podatku u źródła zgodnie z przepisami innych jurysdykcji. Wszelkie podatki potrącane u źródła poniesione poza Polską (również w krajach, z którymi Polska nie posiada zawartych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania), do wysokości stanowiącej 19% kwoty odsetek, mogą być odliczane od polskich zobowiązań podatkowych. Przychody odsetkowe nie łączą się z przychodami podlegającymi opodatkowaniu progresywną stawką podatkową na zasadach ogólnych. (c) Opodatkowanie polskiego rezydenta podatkowego posiadającego Papiery Wartościowe jako majątek przedsiębiorstwa, zarówno osoby fizycznej jak i prawnej

20 Polski rezydent podatkowy posiadający Papiery Wartościowe stanowiące majątek przedsiębiorstwa będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym (zarówno od zysków kapitałowych, jak i z tytułu odsetek/dyskonta), na tych samych zasadach na jakich opodatkowane są pozostałe dochody z działalności gospodarczej. Należy zauważyć, iż zasadniczo, zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi odsetki są uznawane za przychód na zasadzie kasowej, tzn. w momencie ich otrzymania, a nie naliczenia. W odniesieniu do zysków kapitałowych, koszty nabycia Papierów Wartościowych zostaną rozpoznane dla celów podatkowych w momencie osiągnięcia przychodu. W przypadku osób fizycznych będących w posiadaniu Papierów Wartościowych stanowiących majątek przedsiębiorstwa, urzędy podatkowe mogą domagać się, by podatek od przychodów osiąganych z tytułu odsetek/dyskonta został potrącony u źródła zgodnie z tymi samymi zasadami, które dotyczą osób fizycznych będących prywatnymi inwestorami. Właściwa stawka podatkowa będzie taka sama, jak stawka podatkowa stosowana w przypadku działalności gospodarczej, tzn. 19% dla osób prawnych lub, w przypadku osoby fizycznej, progresywna stawka podatkowa lub stawka ryczałtowa wynosząca 19%, w zależności od wyboru podatnika i oraz spełnienia przez niego dodatkowych wymogów. (d) Papiery wartościowe będące w posiadaniu osoby fizycznej albo prawnej, nie będącej polskim rezydentem podatkowym Osoby nie będące polskimi rezydentami podatkowymi podlegają opodatkowaniu polskim podatkiem dochodowym tylko w odniesieniu do tych przychodów, które są osiągane w Polsce. Jeżeli papiery dłużne są wyemitowane przez obcy podmiot, co do zasady odsetki nie powinny być uznane jako przychody osiągnięte w Polsce. Zyski kapitałowe nie powinny być również uznane za powstałe w Polsce, o ile instrumenty dłużne nie zostały dopuszczone do obrotu na giełdzie papierów wartościowych w Polsce (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie). Większość umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę wyłącza opodatkowanie polskim podatkiem dochodowym zysków kapitałowych osiąganych w Polsce przez zagranicznego rezydenta podatkowego. Umowy te również ograniczają polską, 20% stawkę podatku u źródła od odsetek (do 15%, 10%, 5% lub 0%, w zależności od danej umowy oraz od statusu podmiotu otrzymującego odsetki). Jeżeli zagraniczny podmiot działa poprzez położony w Polsce zakład, co do zasady powinien być traktowany w taki sam sposób, jak polski rezydent podatkowy (co opisano powyżej).

OSTATECZNE WARUNKI. Nr 436. z dnia 6 Marca 2008 r. sporządzone w związku z Prospektem Podstawowym z dnia 29 czerwca 2007 r.

OSTATECZNE WARUNKI. Nr 436. z dnia 6 Marca 2008 r. sporządzone w związku z Prospektem Podstawowym z dnia 29 czerwca 2007 r. OSTATECZNE WARUNKI Nr 436 z dnia 6 Marca 2008 r. sporządzone w związku z Prospektem Podstawowym z dnia 29 czerwca 2007 r. dotyczące Niemieckiego Programu Emisji Obligacji Euro 15 000 000 000 Banku Barclays

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPD GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument określa ostateczne

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPD GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument określa ostateczne OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPD GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument określa ostateczne warunki oferty wraz ostatecznymi warunkami emisji obligacji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OSTATECZNE DEUTSCHE BANK AG LONDYN

WARUNKI OSTATECZNE DEUTSCHE BANK AG LONDYN WARUNKI OSTATECZNE Warunki Ostateczne z dnia 26 marca 2012 r. DEUTSCHE BANK AG LONDYN Emisja do 1.000.000 Certyfikatów Bonus Powiązanych z Jednym Instrumentem Bazowym powiązanych ze srebrem ( Papiery Wartościowe

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPB GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPB GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPB GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument określa ostateczne warunki oferty wraz ostatecznymi warunkami emisji obligacji

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPC GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPC GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPC GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument określa ostateczne warunki oferty wraz ostatecznymi warunkami emisji obligacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem S&P 500 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie NOTA INFORMACYJNA dla obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 180.000.000 zł Emitent: ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie NINIEJSZA NOTA INFORMACYJNA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W ZWIĄZKU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 3 z dnia 16 grudnia 2014 r.

Komunikat aktualizujący nr 3 z dnia 16 grudnia 2014 r. Ghelamco Invest sp. z o.o. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 22, 02-675 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPA GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument określa ostateczne

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPA GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument określa ostateczne OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPA GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument określa ostateczne warunki oferty wraz ostatecznymi warunkami emisji obligacji

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 kwietnia 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla instrumentów dłuŝnych emitowanych przez

Nota Informacyjna dla instrumentów dłuŝnych emitowanych przez Nota Informacyjna dla instrumentów dłuŝnych emitowanych przez LC Corp Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław www.lcc.pl Niniejsza nota informacyjna

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPE GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPE GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPE GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument stanowi Ostateczne Warunki Oferty Obligacji serii PPE stanowiące szczegółowe warunki oferty obligacji emitowanych w

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych

Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Rachunki...3 3. Zawieranie Transakcji...3 4. Wykonywanie Transakcji...3 5. Niedostarczenie...4 6. Ogólny opis

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć przychody z giełdy i inne przychody z kapitałów pieniężnych

Jak rozliczyć przychody z giełdy i inne przychody z kapitałów pieniężnych e-poradnik egazety Prawnej Jak rozliczyć przychody z giełdy i inne przychody z kapitałów pieniężnych 177 stron przydatnych informacji, interpretacji urzędowych i orzecznictwa sądowego Rodzaje przychodów

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji z ochroną kapitału

Rynek akcji z ochroną kapitału Rynek akcji z ochroną kapitału db Obligacja WIG20 3-letnia obligacja strukturyzowana powiązana z indeksem WIG20 A Passion to Perform. Nowa jakość w inwestycjach giełdowych Polska gospodarka znajduje się

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Informacje dotyczące IPOPEMA Securities S.A. oraz świadczonych usług, przekazywane klientowi na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Kurs na Złoto powiązane z ceną złota ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Załącznik nr 1 do Procedury współpracy z Klientem INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Informacje dotyczące IPOPEMA Securities S.A. oraz świadczonych usług, przekazywane

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI I JEJ PRZYJĘCIE

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI I JEJ PRZYJĘCIE PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI I JEJ PRZYJĘCIE Poniższa Propozycja Nabycia Obligacji składana jest w ramach prowadzonej przez Budostal-5 S.A. publicznej oferty obligacji serii A. Oferta publiczna jest kierowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013)

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) 1. w artykule 3 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Obligacje Strukturyzowane

Obligacje Strukturyzowane Obligacje Strukturyzowane Obligacja Strukturyzowana Obligacje strukturyzowane to papiery wartościowe, w których możliwy do osiągnięcia kupon powiązany jest z wartością określonego Instrumentu Bazowego.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 38 poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 38 poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 38 poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Swap Procentowy

Regulamin Transakcji Swap Procentowy Regulamin Transakcji Swap Procentowy 1. 1. Regulamin Transakcji Swap Procentowy zwany dalej Regulaminem SP określa szczegółowe zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Transakcji Swap Procentowy na podstawie

Bardziej szczegółowo

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 Zarząd Eurocash S.A. (dalej Eurocash ) informuje o zmianach w Prospekcie Emisyjnym

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 25 kwietnia 2014 roku

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 25 kwietnia 2014 roku Nota Informacyjna Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI Multimedia Polska SA

OFERTA ZAKUPU AKCJI Multimedia Polska SA OFERTA ZAKUPU AKCJI Multimedia Polska SA Niniejsza Oferta Zakupu Akcji realizowana jest w związku z Uchwałą Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2011

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

INFORMACYJNA NOTA AGENT EMISJI

INFORMACYJNA NOTA AGENT EMISJI NOTA INFORMACYJNA NINIEJSZA NOTA INFORMACYJNA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA NA POTRZEBY WPROWADZENIA OBLIGACJI SERII H1, H2, H3 DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU ORGANIZOWANEGO PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI SERII B ECHO INVESTMENT S.A.

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI SERII B ECHO INVESTMENT S.A. OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI SERII B ECHO INVESTMENT S.A. Niniejszy dokument określa ostateczne warunki oferty obligacji serii B emitowanych przez Echo Investment S.A. spółkę prawa polskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Czwórka na Medal powiązane z akcjami polskich spółek ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półroczna ) 1 1.2.1

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU Spółki Gant Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy przy ul. Rynek 28, 59-220 Legnica, wpisanej do

Bardziej szczegółowo

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Wykład: Rynki finansowe część I prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Zasadnicza część rynku finansowego służy pozyskiwaniu kapitału Rynek pozyskiwania kapitału to: 1. Rynek pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Standaryzacja pozwoli także na płynne wprowadzenie obligacji do notowań na platformie CATALYST.

WSTĘP. Standaryzacja pozwoli także na płynne wprowadzenie obligacji do notowań na platformie CATALYST. REKOMENDACJA w sprawie niektórych warunków technicznych emisji obligacji komunalnych, które nie zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym i o wartości emisji niższej niż 100 mln zł Niniejsza Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

Dochody opodatkowane - rodzaj podatku finansowego

Dochody opodatkowane - rodzaj podatku finansowego Opodatkowanie niektórych rodzajów dochodów osób fizycznych uzyskiwanych z instrumentów finansowych notowanych na GPW - według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2010 r. (w zarysie) * * Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Nota informacyjna. dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł

Nota informacyjna. dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł Nota informacyjna dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł Emitent: GPM Vindexus Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Serocka 3 lok. B2, 04-333 Warszawa Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Premia Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 20 maja 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Premia Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 20 maja 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Premia Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 20 maja 2010 r. art. 12 ust. 2 i 3 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

W rozdziale I Prospektu dodaje się nowy pkt 3.3.11 o następującej treści: 3.3.11 Ograniczenia uprawnień Podmiotów Amerykańskich

W rozdziale I Prospektu dodaje się nowy pkt 3.3.11 o następującej treści: 3.3.11 Ograniczenia uprawnień Podmiotów Amerykańskich Zarząd Netia Holdings S.A. (dalej Spółka lub Netia ) niniejszym informuje, że decyzją nr DSPE/411/07/02/13/2003 z dnia 22 kwietnia 2003 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wyraziła zgodę na przedstawione

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) 1. Taryfa opłat 1.1.1.1 1.1.1.2 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego z dostępem do usług świadczonych za

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Baryłka Zysku powiązane z ropą Brent ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Zainwestuj w Surowce Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Zainwestuj w Surowce Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Zainwestuj w Surowce Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA KOD: REG/ZAINWESTUJ W SUROWCE/I-2013 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Zasady Emisji Certyfikatów Depozytowych przez Bank BPH S.A.

Ogólne Zasady Emisji Certyfikatów Depozytowych przez Bank BPH S.A. Ogólne Zasady Emisji Certyfikatów Depozytowych przez Bank BPH S.A. z dnia 28 sierpnia 2015 r. Program Emisji Certyfikatów Depozytowych o wartości 2.000.000.000 PLN Niniejsze Ogólne Zasady Emisji określają

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4 KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów.

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów. Załącznik nr 6 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Zasady przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Kod OWU: UB_OLIJ114 Poniższe definicje

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 9 marca 2009 r. z późn. zm.

Warszawa, 9 marca 2009 r. z późn. zm. Załącznik nr 2 do Propozycji Nabycia bankowych papierów wartościowych Ogólne Warunki Emisji bankowych papierów wartościowych emitowanych przez Alior Bank Spółka Akcyjna Warszawa, 9 marca 2009 r. z późn.

Bardziej szczegółowo

Obligacje. Nieograniczone możliwości inwestowania

Obligacje. Nieograniczone możliwości inwestowania Obligacje Nieograniczone możliwości inwestowania Spis treści Obligacje... Kryteria podziału Obligacji... Rentowność a cena... Obligacje z Dyskontem i Premią... Przykład Obligacji... Jak inwestować w Obligacje?...

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów.

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów. Załącznik nr 6 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Ogólne zasady z

Bardziej szczegółowo

(Regulamin SLI) z dnia 12 lutego 2014 r.

(Regulamin SLI) z dnia 12 lutego 2014 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Strukturyzowanej Lokaty Inwestycyjnej zwany dalej Regulaminem określa zasady zawierania, rozliczania oraz zrywania transakcji Strukturyzowanej Lokaty Inwestycyjnej.

Bardziej szczegółowo

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r.

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Usługi maklerskie Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Lp. RACHUNEK INWESTYCYJNY 1) RACHUNEK REJESTROWY 2) KONTO

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH Jeden z najbardziej popularnych instrumentów zabezpieczających Pełne zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA Definicje i skróty Emitent Obligacje Odsetki Rubicon Partners NFI SA obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej odsetki od Obligacji,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA I. OGÓLNE ZASADY Procedury wyceny stosowane przez fundusz są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Zasady Emisji Certyfikatów Depozytowych przez Bank BPH S.A.

Ogólne Zasady Emisji Certyfikatów Depozytowych przez Bank BPH S.A. Ogólne Zasady Emisji Certyfikatów Depozytowych przez Bank BPH S.A. z dnia 1 lipca 2009 r. Program Emisji Certyfikatów Depozytowych o wartości 6.000.000.000 PLN Niniejsze Ogólne Zasady Emisji określają

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013)

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013) Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013) 1. - w artykule 3 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Lokaty dwuwalutowe

Regulamin Lokaty dwuwalutowe Regulamin Lokaty dwuwalutowe Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 1 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK. PKOBP/Regulamin_UFK/06-2015/B REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap 21 UCHWAŁA NR 46/2008 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Podatek giełdowy materiał informacyjny

Podatek giełdowy materiał informacyjny Podatek giełdowy materiał informacyjny Zastrzeżenie. Zwracamy uwagę, że przedstawiony materiał ma charakter wyłącznie informacyjny. Jego celem jest udzielenie podstawowych informacji dotyczących obliczania

Bardziej szczegółowo

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane www.pwcacademy.pl Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane Jan Domanik Instrumenty pochodne ogólne zasady ujmowania i wyceny 2 Instrument pochodny definicja. to instrument finansowy: którego wartość

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 22 kwietnia 2015 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty

Bardziej szczegółowo

LISTA DYSTRYBUTORÓW TYTUŁÓW UCZESTNICTWA FIDELITY ACTIVE STRATEGY W POLSCE

LISTA DYSTRYBUTORÓW TYTUŁÓW UCZESTNICTWA FIDELITY ACTIVE STRATEGY W POLSCE Informacja Dodatkowa dla inwestorów w Fidelity Active STrategy I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT NABYCIA, SPRZEDAŻY I ZAMIANY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZY FIDELITY ACTIVE STRATEGY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 9 marca 2009 r. z późn. zm.

Warszawa, 9 marca 2009 r. z późn. zm. Załącznik nr 2 do Propozycji Nabycia bankowych papierów wartościowych Ogólne Warunki Emisji bankowych papierów wartościowych emitowanych przez Alior Bank Spółka Akcyjna Warszawa, 9 marca 2009 r. z późn.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo